16. napirendi pont: Tájékoztató a MOB EMMI TF edzőképzésről, edzőtovábbképzésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. napirendi pont: Tájékoztató a MOB EMMI TF edzőképzésről, edzőtovábbképzésről"

Átírás

1 Sport- és szervezetfejlesztés MOB Elnökségi ülés április napirendi pont: Tájékoztató a MOB EMMI TF edzőképzésről, edzőtovábbképzésről Előterjesztő: Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes A képzési és fejlesztési feladatok ellátását biztosító szervezeti egység és az ahhoz szükséges feltételrendszer kiépítésének folyamata I. A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KÉPZÉSI- ÉS FEJLESZTÉSI FUNKCIÓJÁNAK KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE 1. A FELADAT KIÉPÍTÉSÉNEK CÉLJA A MOB-nak, mint a hazai sportirányítás meghatározó tényezőjének célja a sport szereplőinek minél szélesebb körű bevonása a magyar sport fejlesztési folyamataiba, átvéve ezzel állami vagy egyéb szerveztek feladatait is. Képzésfejlesztési és Innovációs Központ Érdekképviselet Makro, regionális (megyei, járási), helyi (önkormányzati) szinteken, projektek, sportágak, fejlesztések mellett, általános érdekképviselet Szolgáltatások Információs adatbázis, szaktanácsadás, szakértés, szakmai konzultációk, konferenciák, tartalomfejlesztés, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, projektmenedzsment, elemzések Képzés Igények összegyűjtése, elemzések, prognózisok, szakmai felügyelet, tartalmi és minőségi szabályozás, szaktanácsadás, vizsgaszervezés, vizsgaelnök és kamarai képviselő delegálása, kötelező továbbképzési rendszer kialakítása, beiskolázási arányok és irányok meghatározása Közösségépítés Sportszervezés, helyi kapcsolatépítés, társasági szolgáltatások (szakmai klubok, rendezvények) Együttműködések ösztönzése Partnerség építése Helyi sportprogramok támogatása és menedzselése Sport számára fontos gazdasági szereplők beazonosítása és bevonzása Klubok, egyesületek bekapcsolása Kapcsolatépítés a gazdaság szereplőivel, azok bevonása a sportfejlesztés folyamatába Társadalmi szerepvállalás erősítése Szinergiák fejlesztése az egyes sportterületek között

2 2. LEHETSÉGES FUNKCIÓK, FELADATOK Képzések területén jóváhagyó, koordináló, irányító, tervező, szakmai ellenőrző, minőségbiztosítást kidolgozó és felügyelő funkciók végrehajtása. Szakmai érdekvédelem és érdekképviselet a sport területén, kormányzati, regionális, helyi szinten, más ágazattal, döntéshozóval, érdekcsoporttal szemben. Jogszabályi előkészítés véleményezése, aktív bekapcsolódás a jogszabály előkészítés folyamatába, szakmai műhelyek, szakértői testületek, szakértők által. Információáramlás biztosítása, tájékoztatás: - információs adatbázis kialakítása, tagnyilvántartás, lehetőleg a sport szereplőinek, tagjainak teljes körű számba vételével; - MOB honlap részeként online felület működtetése; - hírlevelek (elektronikus, nyomtatott) eljuttatása az érdekeltekhez; - tematikus információs termékek létrehozása és terjesztése; - konferenciák, munkaértekezletek szervezése; - bemutatók, kiállítások rendezése. Szakmai támogató tanácsadó és szakértői testület létrehozása. Szakmai ellenőrzési rendszer kiépítése, validálása és működtetése. Pályázatfigyelés, pályázatírás támogatása. Állásbörzék szervezése a sporthoz kapcsolódó területeken. A sport- és gazdasági élet szereplőinek kapcsolatát kialakító, működtető rendszerek bevezetése, folyamatos fenntartása. A feladatok fontos részét képezik a különböző szolgáltatások, de a szakmai érdekképviseleti munka is kiemelt feladat. A MOB képviseli a sportot a közigazgatási szerveknél, önkormányzatoknál, az oktatási és egészségügyi szféra felé. Szükség szerint közreműködik a helyi döntések előkészítésében, opponálja a sport számára előnytelen terveket, projekteket kezdeményez, illetve kapcsolódik projektekhez. 3. CÉLTERÜLETEK versenysport (olimpiai és nem olimpiai sportágak) szabadidősport fogyatékkal élők sportja diák- és hallgatói sport utánpótlás-nevelés

3 4. A TEVÉKENYSÉGEKBE BEVONNI KÍVÁNT CÉLCSOPORTOK sportági (szak)szövetségek tisztségviselői, munkatársai egyesületek, klubok vezetői, tagjai sportolók (igazolt és amatőr sportolók, felnőtt és utánpótlás) edzők egyéb sportszakemberek: sportorvosok, sportpszichológusok, masszőrök stb. sportüzleti élet szereplői sportköznevelési és sportszakképzési intézmények vezetői, munkatársai testnevelés és sport műveltségterületen tevékenységet kifejtő pedagógusok, testnevelő tanárok testnevelés és sportszakma, valamint az egészség- és a sporttudomány területén működő szakmai szervezetek tisztségviselői, munkatársai a pedagógiai szakmai ellenőrzésben, tantárgygondozásban a jövőben részt vevő szaktanácsadók, szakértők, szakfelügyelők iskolai sportkörök és diáksport-egyesületek, valamint egyéb területi sportszervezetek, ezek tisztségviselői, tagjai szabadidősport-szervezetek vezetői, tagjai fogyatékkal élők sportszervezetei vezetői, tagjai 5. KÉPZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZETI EGYSÉG KIALAKÍTÁSA Jogi feltételrendszer megteremtése (jogszabályi környezet kialakítása, ha szükséges jogszabály előkészítés, kodifikáció) A szakértői testület kiépítése A megfelelő szervezeti keret kiválasztása (Képzésfejlesztési és Innovációs Központ). A szervezeti egység céljai és feladatai (fejlesztés és innováció) komplex módon a teljes MOB szervezetére és feladatkörére kiterjednek, így célszerű kiemelt szervezeti egységként kezelni. A szervezeti egység várhatóan EU kiemelt program keretében kitűzött feladatokat valósít meg, így feladatait és tevékenységét a projekt ütemezésének, cél- és feladatrendszerének megfelelően, önálló forrásból, szoros, kötött pénzügyi elszámolás keretében teljesíti, így önálló, független szervezeti egységként történő működtetése egyértelmű elvárás. A szakmai szervezeti egység létrehozása (vezető és munkatársak)

4 6. JAVASLAT A SZERVEZETI KERETRE: KÉPZÉSFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT (KIK) A szakszerű feladatellátás érdekében szükséges a megfelelő szervezeti keretek kiépítése. Célszerűnek látszik, hogy ezeket a feladatokat a MOB keretein belül oldják meg, egy aránylag önálló feladat- és hatáskörrel felruházott szervezeti egység kialakításával. Ez a szervezeti egység az Képzésfejlesztési és Innovációs Központ lenne. A kialakított szervezeti egység munkáját segítené egy Tanácsadói Munkacsoport és egy Szakértői Testület is. A Tanácsadói Munkacsoport és a Szakértői Testület létrehozáskor figyelembe kell venni a sport minél szélesebb közreműködői körét, például: az országos területi képviseletet, a sportági (szak)szövetségeket, a sportszervezeteket (sportegyesületek, sportvállalkozások), a sportszakmai területek képviseletét (verseny-, utánpótlás-, szabadidő-, diák- és hallgatói, fogyatékos sport), a sportot támogató gazdasági élet szereplőit, a sportköznevelés, a sportfelsőoktatás és a sportszakképzés szakembereit, a sportközigazgatás érdekeltjeit, az önkormányzatok képviselőit. Bevonni kívánt célcsoportok, szervezetek területi szerveződés (megyei szervezetek kialakítása) minden sportterület helyet kaphasson (verseny, szabadidő, diák, fogyatékos sport) sportszervezetek, sportági szakszövetségek pozícionálás kapjanak helyet a gazdasági élet szereplői is sportfelsőoktatás szereplői. 7. MOB KIK LEHETSÉGES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI, KIADÁSAI Bevételek - Közvetlen költségvetési támogatás állami feladatok átvállalása okán - EU pályázati forrás a keretek, módszertan kidolgozására, megvalósítására, fejlesztésre kiemelt pályázat keretében a MOB a megvalósító, a SE-TSK (TF) konzorciumi partnerrel közösen. - Képzések, továbbképzések bevétele, licence díjak, vizsgadíjak Kiadások - Személyi kiadások (bér, illetve bér jellegű kiadások, megbízási díjak) jogi-, szakértői díjak, adminisztratív költségek - Dologi jellegű kiadások munkaeszközök (bútor, iroda felszerelés, rezsi díj stb.) - Szakmai kiadások Sportinformációs Rendszer működtetése, marketing, PR, konferenciák szervezése, rendezése stb.

5 8. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK, EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK A MOB KIK feladatait áttekintve célszerű minél szélesebb alapon működő szakmai szervezet kialakítása. Javasolt, hogy a szervezet működésébe minél aktívabban kapcsolódjanak be a sportélet meglévő, működő szervezetei, szervezett csoportjai. A legfontosabb partnereket célszerű azonosítani, őket kiemelten kezelni. Ugyanakkor szükséges a sportszakmai szervezeteken kívüli kapcsolódási pontokat is azonosítani, velük a szoros együttműködést mihamarabb kialakítani: állami sportirányítás közoktatás irányítása, állami iskolafenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - KLIK) szakképzés állami irányítása felsőoktatás állami irányítása gazdasági szerveztek gazdasági, szakmai kamarák sport területén képzést folytató felsőoktatási intézmények 9. CSELEKVÉSI TERV Munkacsoport felállítása (személyi és tárgyi feltételek biztosítása) Kiemelt projektté nyilvánítás szakmai előkészítő munkáinak elvégzése A szaktárca szakmai támogatása és kapcsolattartás Kiemelt projektté nyilvánítás kormánydöntés alapján Kiemelt projekt felhívás elkészítésében és a benyújtandó projektjavaslat kidolgozásában (megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyi, szakmai, időbeli ütemezés) szakmai támogatás, koordináció nyújtása. Célszerűnek látszik külső tanácsadó cég bevonása a felhívás elkészítésébe és a benyújtandó projektjavaslat kidolgozásába, melynek költsége a pályázat keretében elszámolható. Az előkészített anyag előterjesztése a MOB elnökségi ülésére Projektfelhívás megjelenik (beadási határidő 30 nap) - NFÜ Projektjavaslat benyújtása (MOB SE-TSK) Amennyiben szükséges hiánypótlás Döntés után a támogatási szerződés megkötése ( ig lehetséges!) Megvalósítás a projektjavaslat szerint (a projekt 2 éves időszakra tervezhető) MOB SZFI létrehozása (Közgyűlés, SZMSZ, stb.)

6 Előkészítő fázis ütemterve Feladat/tevékenység Felelős Határidő Előzetes egyeztetés a szakmai feladatok Lehmann László programvezető március 14. megfogalmazásáról Munkacsoport alakuló ülése Dr. Bartha Csaba sportigazgató-h március 29. Projektterv elkészítése Lehmann László, Sárik Zoltán szakértő április 8. Előterjesztés az elnökségi ülésen Dr. Bartha Csaba április 15. Projektvezető kijelölése és megbízása Szabó Bence főtitkár április 15. Szervezeti egység felállítása Szabó Bence támogatás megítélése szerint Tanácsadó testület létrehozása Projektvezető május 1. Konzorcium létrehozása Szabó Bence, Projektvezető pályázati kiírás szerint Külső tanácsadó cég kiválasztása Szabó Bence, Projektvezető április 30. pályázati felhívás, útmutató előkészítése külső tanácsadó cég, Projektvezető május 31. projekt javaslat (pályázat) elkészítése külső tanácsadó cég, Projektvezető június 30. Pályázati anyag benyújtása külső tanácsadó cég, Projektvezető június 30. Esetleges hiánypótlások Projektvezető, Pályázatíró cég július-augusztus Támogatási szerződés aláírása Szabó Bence, Konzorcium október 1. Projekt indítása Projektvezető november KIEMELT PROGRAM BESOROLÁSI LEHETŐSÉGE Kiemelt projekté nyilvánítás követelményei: - megvalósulása hozzájárul az operatív program gazdasági-társadalmi céljaihoz - egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik - költséghatékony - megfelelően előkészített, így gyors megvalósításának feltételei biztosítottak. A kiemelt projektek megvalósításáról az akciótervek elfogadásával a Kormány dönt. Mivel a kiemelt projektek többnyire országos vagy regionális jelentőségűek, ajánlott összköltségük meghaladja regionális fejlesztésű projekteknél az 1 Mrd Ft-ot, országos jelentőségűnél az 5 Mrd Ft-ot.

7 További elvárások: - világosan definiált cél; - támogathatóság: a cél levezethető valamely konkrét operatív program prioritásból; - egyértelműen azonosítható célcsoport, kedvezményezettek; - egyértelműen meghatározott költségkeret és megvalósítási időtartam; - fenntarthatóság (pénzügyi, intézményi, környezeti stb.); - azonosítható projektgazda és közreműködők; egyértelműen definiált koordinációs, menedzsment és pénzügyi felelősségek, illetve menedzsment struktúra; - illeszkedés a megfelelő (területi vagy ágazati) stratégiához (az érintett tárcák, régiók nyilatkozatával alátámasztva). - hozzájárulás a horizontális politikákhoz 11. JAVASOLT OPERATÍV PROGRAM (OP): TÁMOP (TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM) TÁMOP jellemzői: - Átfogó célok: a munkaerő-piaci részvétel növelése a humánerőforrás minőségének javításával - Specifikus célok: a munkaerő-piaci részvétel növelése és a humánerőforrás minőségének javítását a TÁMOP a munkaerőpiac kínálati oldalára vonatkozó intézkedésekkel akarja elősegíteni. Az OP stratégiája a foglalkoztatáspolitika, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások és az egészség megőrzését és helyreállítását célzó szolgáltatások eszközeire építve valósítja meg. - A munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítása - Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése - A változásokhoz való alkalmazkodás segítése - Az egész életen át tartó tanulás elősegítése - Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása - A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása - Horizontális célok: Az esélyegyenlőség elősegítése A fenntarthatóság követelménye A területi kohézió elősegítése Javasolt TÁMOP pillér: - 2.) Az alkalmazkodóképesség javítása (célja a változásokhoz, strukturális átalakulásokhoz való folyamatos alkalmazkodás segítése) alábbi pontja: - 3.) Szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése (gazdasági szerkezetváltás kezelése, előrejelzésének támogatása, munkaerő-piaci

8 rugalmasság és biztonság nem hagyományos foglalkoztatási formák támogatása, társadalmi partnerség és szociális párbeszéd, civil szervezetek szolgáltatói szerepének erősítése)

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2009.(I. 19.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2009.(I. 19.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2009.(I. 19.) számú h a t á r o z a t a a köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok meghatározásáról

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 OROSHÁZA VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 KÉSZÍTETTE: OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SHORTCUT COMMUNICATIONS KFT. 2008. MÁJUS 21. Társadalmi vita előtti változat 1. BEVEZETÉS 1.1

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) KÉSZÜLT A MALOM FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19. (2) bekezdés k) pont alapján kapott felhatalmazás alapján a Szakszövetség

Részletesebben