A számvitel és az idô szava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számvitel és az idô szava"

Átírás

1 15 A számvitel és az idô szava A nagy francia irodalmár és gondolkodó örökérvényû bölcselete ma is idôtálló, s azért választottam eszközül, hogy felhívjam a figyelmet mondanivalóm lényegére: helyzet van tehát lépni kell! Ez a lépéskényszer persze sok területen fennáll, s a mai felgyorsult, globalizálódó világban szinte állandó jelenség a nincs megállás, mégis vannak fokozatok, amikor szinte kitapintható, hogy a változás elkerülhetetlen. Ezt próbálja a cikk felvázolni a számvitel-ügyvitel szakterületére vonatkozóan. Mottó: On résiste à l invasion des armées; on ne résiste pas à l invasion des idées. Victor Hugo, 1851 Szabad fordításban: Semmi sem múlhatja felül egy olyan ötlet erejét, amelynek megvalósítására megérett az idô. Visszatérve egy rövid kitérô erejéig a mottóban megfogalmazottakra, fontos körülményre kívánom mindenek elôtt felhívni a figyelmet. A dolgok nem önmagukban és önmagukért történnek, így a számvitel területén általam beharangozni szándékozott lépéskényszer sem záródik csak ezen a szakterületen, hanem természetesen része egy sokkal komplexebb változáscsomagnak. Nem újdonság annak hangsúlyozása, hogy a globalizálódás világjelenség, melynek egyik kísérôje az elüzletiesedés. A rendszerváltás óta hazánk is belekerült ebbe a sodrásba: kialakult az új társadalmi rend, a polgári demokratikus berendezkedés és annak gazdasági alapja, a piacgazdaság. Kinyílni látszik Európa, elérhetô közelségbe került az EU-csatlakozás. A fejlettebb nyugaton már piaci áruvá vált a villamos energia is, s ennek visszahatásaként az EU-csatlakozáshoz kapcsoltan lázas elôkészületek folynak nálunk is a villamosenergia-piacnyitás irányába. Már befejezés elôtt áll az új állapot kialakításának jogszabályi környezetét biztosítani hivatott Villamos Energia Törvény (VET). Ha nyitott villamosenergia-piac lesz, akkor nyílt verseny is lesz. A kiélezett versenyben csak azok maradhatnak porondon, akik bírják a próbát, mert van hozzá mindenek elôtt megfelelô tôkéjük és stabil piaci pozíciójuk. A privatizáció nyomán a magyar energiapiacon megjelentek a nagy tôkeerejû, elsôsorban nyugati, de USA és japán cégek is, amelyekkel szemben a magyar piacon egyedül az MVM Rt. és irányított társaságcsoportja maradhat talpon, bár versenyre igazán nem kelhet velük. Hazai viszonylatban, valamint regionálisan gondolva itt mindenek elôtt Közép-kelet Európára vannak lehetôségeink, vagyis megférhetünk DR. NAGY ZOLTÁN a nagyok mellett. Ehhez azonban tôkekoncentrációra van szükség, amely a meglévô erôforrásokat mozgósítani tudja egyazon cél, a piaci térnyerés érdekében. Ez utóbbinak az egyik megvalósítási lehetôsége a holding szervezet kialakítása, amelyen belül a holding (központ) döntô befolyását érvényesítve, a holding szervezetben lévô társaságokat egy cél, a holding szintû jövedelmezôség megteremtése érdekében szervezi és irányítja. No, és miért éppen egy holding szervezet és nem például egy régi típusú nagy szervezet, mint volt a tröszt? Azért, mert a holding szervezetben a szervezetileg különálló társaságok jobban tudnak specializálódni egy-egy tevékenységre, tisztábbak az érdekviszonyok, ebbôl következôen jobb minôséget tudnak produkálni, s többnyire olcsóbban. Ezzel elérkeztünk gondolkodásunkban a nagy szervezetekhez, amely szervezetnek egyik jelentôs tevékenysége a számvitelügyvitel. Mielôtt tovább haladnánk, tisztázni érdemes néhány fogalmat, mint például a számvitelt, illetve a számviteli-ügyviteli tevékenységet. Egy cikken belül nem törekedve a tudományosságra, lényegét tekintve úgy lehet megfogalmazni, hogy a számvitel a gazdasági események elszámolását végzô szakterület, amely a gazdasági adatokat a megfelelô szabályrend szerint nyilvántartja, könyveli: a fôkönyvben rendszerezve gyûjti, s azokról meghatározott idôszakonként állapotjelentést mérleget, eredménykimutatást készít. Az állapotjelentések kiegészítve további információkkal adják az éves és évközi beszámolókat, különbözô pénzügyi jelentéseket. A számvitel azonban sohasem egymagában dolgozik, társulnak hozzá olyan különálló, de vele szoros összhangban lévô ügyviteli munkafolyamatok, mint például a bérszámfejtés-tb, az eszköznyilvántartás, a számlakezelés, az adóügy stb. Az, hogy a számvitel-ügyvitel egy-egy szervezeten belül hogyan szervezôdik és mûködik, belügy, leginkább az adottságok és a tradíciók alakítják. Mint például az MVM Rt.-nél is. No, és miért állítom, hogy a nagy szervezeteknek egyik jelentôs tevékenysége a számvitel-ügyvitel? A számvitel-ügyvitel minden mûködô szervezetnél jelen van, s már akkor is funkcionál, amikor a szervezet alaptevékenységét, azaz üzletét nem is végzi. Mert megalakulása pillanatától minden szervezetnek van könyvelni valója, akár produkál árbevételt, akár nem. De én elsôsorban nem erre gondoltam, hanem arra, hogy fôleg a nagy szervezeteknél, akik között a legélesebb a piaci verseny, az információ minôségének és gyorsaságának óriási jelentôsége van. Ez pedig jórészt a számviteli információs rendszeren alapszik. A tôzsdei és banki követelmények elôírják az átláthatóság, az ellenôrizhetôség biztosítását. A jelentések, beszámolók nagytömegû információk gyors feldolgozását igénylik. Amely szervezet ezt nem tudja produkálni, porondra sem kerülhet nem kaphat hitelt, nem kerülhet tôzsdére stb. Az MVM Rt. számviteli szakterületének helyzete Az MVM Rt. és fôleg annak irányított társaságcsoportja is van olyan nagy szervezet, amelyen belül a számviteli tevékenységgel szemben már megfogalmazódnak a fenti elvárások. A számviteli-ügyviteli tevékenységet végzô szervezeti egységnek nem akármilyen múltja van: a tröszti szervezet idôszakában egyszerre végezte egy gazdálkodó szervezet, nevezetesen a volt tröszt központ és az akkor 23 vállalatot tömörítô tröszt egészének a számviteli munkáját. Azaz gyakorolt is és irányított is. A világbanki kapcsolatok 1986-os eredetûek, tehát már jóval a rendszerváltás elôtt meg kellett ismerkednünk a nyugati követelményrendszerrel és annak megfelelôen kellett mûködnünk (banki mutatók, konszolidáció stb.). A társasággá szervezôdés után a privatizációig kétszintû, konszern típusú mûködés valósult meg, az elôzô, tröszti idôszakihoz képest lazább csoportszintû számviteli irányítást is magába foglalva. Ez alatt az idôszak alatt a technika, a technológia is többszöri korszerûsödésen ment át, mígnem 1996-tól megindult az SAP bevezetése, amely új alapokra helyezte a számvitelt-ügyvitelt. Egy világ-

2 16 színvonalú informatikai termékhez jutva az SAP-val, ma már minden alapfeltétel adott egy nyugati színvonalú követelményrendszer teljesítéséhez. Erre nagy szükség is van, ha a számvitel-ügyvitel elôtt álló feladatokra gondolunk, amik a következôk. A számvitel-ügyvitel feladatai Tevékenységfejlesztés, korszerûsítés Az EU-hoz való csatlakozás, a nyitott villamosenergia-piac eddig nem tapasztalt mértékû piaci versenyt fog elôidézni. A verseny minden valószínûség szerint tôkekoncentrációhoz fog vezetni, s ennek megvalósulásaként holding típusú szervezet alakul ki. Az egyes társaságok tôkeereje helyett, illetve mellett a társaságcsoport tôkeereje fog elôtérbe kerülni, amelynek bemutatása a konszolidáció módszere által lehetséges. Szükség lesz: u havi konszolidációra, u a teljes körre kiterjedô konszolidációra, u tervkonszolidációra. A konszolidáció ilyen mértékû fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a jelenlegi módszertani anyag számítástechnikai programozása. A magyar számviteli törvény szerinti beszámolókészítés mellett az egyre inkább intenzívebbé váló nemzetközi kapcsolatok következtében szükség lesz a különbözô nemzetközi standardok szerinti átfordításra is. Az EU-csatlakozás megvalósulásával a nemzeti valutában való könyvelés mellett, azzal párhuzamosan, alkalmazni kell majd az euróban való elszámolást, adatfeldolgozást. Erre fel kell készíteni a jelenlegi rendszert. Az EU-irányelveknek megfelelôen el kell különíteni egymástól számvitelileg az egyes tevékenységeket oly mértékig, hogy önálló mérlegkészítésre képes önelszámoló egységekben jelenjenek meg. A számviteli rendszer fejlesztése ehhez alkalmazkodóan kell hogy bekövetkezzék az ún. osztott számvitel megvalósításával (decentralizált adatbevitel centralizált feldolgozás). A piaci verseny által megkívánt tôkeerô-növelés egyik módja a részleges privatizáció, azon belül is a tôzsdére menetel. A fejlett, nemzetközi partnerség egyébként is kritériumként állítja a tôzsdei követelményeknek való megfelelést. A tôzsdei követelmények a számviteli elszámolásokban is megjelennek, illetve megfelelô elemzési módszerek, mutatók alkalmazását kívánják meg a számviteli szakterületeken dolgozóktól. A jelentéskészítési rendszernél is fel kell készülni a nemzetközi normák alkalmazására. A társaságcsoport-szintû számviteli irányítás, fejlesztés igénye fel fog erôsödni a tôkekoncentráció jegyében szükségessé váló holding szervezet létrehozásával. A holding típusú irányítás holding szinten egységes számviteli rendszert fog igényelni, következésképp fel kell készülni egy ilyen rendszer megszervezésére, kialakítására. Ennek legkézenfekvôbb eszközei a társaságcsoport szintû számvitel-politika, számlarend, értékelési és önköltség-számítási szabályzat, s a rendszer funkcionális központi irányítása. A számviteli szervezet elsôdleges, a tevékenységek elszámolását végzô kiszolgáló szerepén túl elôtérbe fog kerülni a szabad, vagy idôlegesen szabad számviteli-ügyviteli kapacitás jövedelemtermelô szerepe is. A tevékenység üzletiesedése számtalan új követelményt támaszt a rendszerrel s az apparátussal szemben, gondolva itt elsôsorban a mérés igényének és az érdekeltségnek a megjelenésére. Technológiai fejlesztés A számviteli információs rendszer SAP bázisra helyezésérôl már szóltam, de a termék megszerzésével korántsem zárultak le a feladatok ezen a területen. Maga a termék is olyan, amely állandó fejlesztés alatt áll, igazodva a mindenkori környezethez, a szintén változó feltételrendszerhez. Tehát a termék megvétele egyúttal egy folyamatos fejlesztési kényszernek az elfogadását is jelentette, amely a mi esetünkben jelenleg a következô feladatokat jelenti. u A tevékenységek elszámolása által támasztott követelmények mindenek elôtt a jelenleg alkalmazott SAP modulok tökéletesítését és nagyfokú kihasználását igénylik. Ennek érdekében a fejlesztés-üzemeltetés összhangjának emelésén túl szükség van a rendszeres és módszeres munkaerôképzésre is. u Az SAP elônyeinek fokozottabb kihasználása érdekében szélesíteni kell az SAP által lefedett területet új modulok alkalmazásba vételével, illetve kapcsolódó fejlesztésekkel (HR-modul kiegészítés, konszolidációs modul, treasury, dokumentumkezelô modul stb.). u Az SAP-termék állandó továbbfejlesztô jellegéhez igazodóan rendszeresen biztosítani szükséges a verzióváltásokat, s ehhez igazodóan a számviteliügyviteli rendszerben módosításokat, korszerûsítéseket kell végrehajtani. Szervezetfejlesztés A holding szervezet, a nagy, integrált számviteli-ügyviteli feldolgozási rendszer (SAP), a fejlett, nemzetközileg élenjáró szervezetek tapasztalatai azt támasztják alá, illetve igénylik, hogy a számviteli (ügyviteli) szakterület önállóbb szervezetbe tömörüljön. Ezáltal lehetôvé válik: u a szervezetnek a fô tevékenységekre összpontosítani, u a számviteli-ügyviteli párhuzamosságok felszámolásával jelentôs a költségmegtakarítás, u a specializáció fokozásával nagyobb tömegû és hasznosságú információt jobb minôségben elôállítani, u a tevékenység üzleti jellegének erôsítésével jövedelmet termelni. Szervezeti megoldások a fejlett országokban 2000-ben az Arthur Andersen tanácsadó cég végzett munkát az MVM Rt.-nél természetesen az MVM Rt. számviteli szakembereivel együtt, amelynek keretében átvilágította a számviteli szakterületet is. A munka kétirányú volt: megvizsgálni a jelenlegi feltételrendszert és az annak való megfelelést, feltárni a gyenge pontokat és megoldási javaslatokat kidolgozni a tevékenység színvonalasabb ellátására, majd ezt követôen kidolgozni az MVM holdingszerû mûködéséhez igazodó számviteli feltételrendszert. A feladat elsô része teljesült, a Számviteli és Ügyviteli Osztály szervezete, belsô struktúrája megváltozott, s a jelenlegi lehetôségekhez mérten jó színvonalú tevékenység ellátásnak az alapjait sikerült ezzel megteremteni. A feladat második részébe azonban a holding szervezôdés megtorpanása miatt nem sikerült igazán belemerülni. Pedig erre nagy szükség lett volna, amelyet utólag már megtörtént események támasztanak alá, mint például a MAVIR Rt. kiszervezése. A változásokban bennünket általában megelôzô fejlett államokat mindig is figyelemmel kísértük, de most, az említett munka kapcsán is tanulmányozni kellett az élenjáró külföldi gyakorlatot. Így került figyelmünk középpontjába a megosztott szolgáltatási központ (Shared Service Center = SSC), valamint az outsourcing, azaz tevékenység kiszervezési variánsok. Az itt említett szervezeti megoldások az 1980-as évek közepén jelentek meg az Egyesült Államokban. A becslések szerint ma már az 500 élenjáró vállalat több mint felénél valósul meg az osztott szolgáltatások valamilyen formája. Nyugat- Európa némi fáziskéséssel követte ezt a tendenciát, s csak az 1990-es évek közepétôl alkalmazzák, de rohamos mértékben. A multinacionális cégeknél a megosztás nem is áll meg országhatáron belül, hanem ma már kontinenseket is átszel ezen megosztott szolgáltatási központok mûködése. A General Motors például mûködtet ilyen központot Európában (Barcelona), az Egyesült Államokban, de szándékozik kialakítani Ázsiában és Dél-Amerikában is. Ez persze nem a mi léptékünk, nekünk a megoldások hasznait elég lenne MVM-csoport szinten kamatoztatni.

3 17 De mirôl is van szó? Milyen hasznot hordoz magában ez a két megoldási lehetôség? Közös Szolgáltató Központ (KSZK) A megosztott szolgáltatási központ, angolul Shared Service Center (SSC), amelyet a magyar szakirodalom közös szolgáltató központ (KSZK) fogalom alatt is emleget (rövidsége miatt a továbbiakban ezt a kifejezést fogom alkalmazni). Ennek lényege nem más, mint egyes erre alkalmas tevékenységek önelszámoló szervezeti egységbe szervezése. Ezek az önelszámoló szervezeti egységek a saját tevékenységüket a szervezeten belül de lehet kívül is eladják az azt igénybe vevô szervezeti egységeknek, szervezetnek, így mindenek elôtt az alaptevékenységet végzôknek is. Ilyen tevékenység egyebek között a számvitel-ügyvitel, de társulhat mellé természetesen más is, mint pl. jogügy, informatika stb. A KSZK elônyei: u A tevékenység üzletiesedése (eladása) teljesítményorientálttá teszi a KSZK-t és mindenek elôtt teljesítménymérésre kényszerít. u Az állandó teljesítménykontroll egyrészt önmagában minôségi javuláshoz vezet, másrészt racionalizálja a ráfordításokat. u A külsô szervezetek részére végzett szolgáltatás esetén a megrendelôknél párhuzamos kapacitást vált ki, illetve annak kiépülését akadályozza meg, s ezzel jelentôs költségmegtakarítást lehet elérni. u Az információfeldolgozás tipizálható, amely további ráfordításokat tehet szükségtelenné, fôleg a fejlesztéseknél. u A munkaerô minôsége javulhat, speciális és állandó képzés, jobb munkamegosztás valósulhat meg. u Új, kiegészítô tevékenységek is megjelenhetnek, mint pl. a számvitel-szervezés, tanácsadás, oktatás-képzés stb., amelyek bevételt termelô tevékenységként segíthetnék az önfinanszírozást. Ezek persze csak a fôbb várható elônyök, melyeket a fejlett országok gyakorlata már vissza is igazolt. Nem véletlen a megoldás gyors terjedése. A szakirodalmi adatok szerint az eddig megvalósított KSZK-szervezetek a korábbiakhoz viszonyítva 30-70%-os költségmegtakarítást eredményeztek. Az outsourcing A másik szervezeti megoldás a tevékenységek kiszervezése, az outsourcing. Ez annyiban különbözik a KSZK-tól, hogy a szolgáltatást végzô szervezeti egység külön cégbe kerül kihelyezésre, vagy pedig egy már piacon lévô, erre a szolgáltatásra szakosodott szervezetet bíz meg a munkavégzéssel. Az elônyök itt is hasonlóak: u Az igénybe vevô szervezetnek nem kell kiépíteni, fenntartani ezen szolgáltatásokat végzô kapacitásokat, ezáltal jobban tud koncentrálni az üzleti tevékenységre. u A kiszervezett szolgáltatást végzô szervezet is jobban tud koncentrálni feladatára, ezért minôségileg jobb munkavégzésre képes. u Jobban tud tipizálni, egységesíteni, amely ugyancsak költségmegtakarításokat eredményezhet. u A szabad kapacitás kifelé, illetve másfelé is értékesíthetô a piacon. u Új, kiegészítô tevékenységek jelenhetnek meg, amelyek szintén áruvá tehetôk. A gyakorlatban mindkét megoldás létezik, s mindig a helyi körülmények és célok döntik el, hogy melyiket választják. Mi a helyzet, és miért van helyzet az MVM Rt.-nél, illetve társaságcsoportjánál? Az MVM Rt. jogelôdje, a tröszt irányító központ volt, az MVM Rt. az átalakulás után rendszerirányító lett, vagyis mûszaki és gazdasági értelemben is irányította a villamosipari társaságokat. A privatizáció után ez a szerep lényegesen megváltozott, s csak a gyakorlatban nem érvényesülô szabályrend szerint töltötte be ezt a feladatot, szûkebb mozgástérrel és kisebb hatékonysággal. Most, a piacnyitásra készülôdve, a versenypozíciók javítása érdekében szükség lenne a maradék társaságcsoport összefogására. Ennek lenne eszköze a holding típusú szervezet létrehozása és mûködtetése. Ez fogalmazódott meg a zászlóshajó elméletben is, vagyis az MVM Rt. stratégiai céljává tette a holding megszervezését. Ehhez azonban szüksége lesz a VET-re, amely körülrajzolja a mozgásteret és megszabja az új feltételrendszert. Olyan döntések meghozatala várható többek között, mint a MAVIR Rt. tulajdoni hovatartozása, a tevékenységek elkülönítésének lehetséges, illetve szükséges változatai, mint a szervezeten belüli számviteli elkülönítés vagy a kiszervezés szükségessége stb. Egy azonban már most biztosnak látszik, a holding típusú szervezôdés kikerülhetetlenül ésszerû lépés. A holding szervezôdés mint szükségszerûség mellett a számvitel jövôképének kialakításánál számolni kell egy nagyon fontos adottsággal is. Ez pedig a most már egy milliárdot is meghaladó ráfordítással létrehozott, sôt napjainkban is állandóan fejlesztett SAP-rendszer. Ez a rendszer kifejezetten nagy szervezetekre tervezett és segítségével az MVM Rt. SZÜO akár 100 vállalat önálló, elkülönült elszámolására is képes. A nagy ráfordítással létrehozott technológia, technika tehát adott, vannak ezt mûködtetô, most már gyakorlott szakemberek (felhasználók), üzemeltetôk és biztosnak tûnik a fejlesztôi háttér is. Bûn lenne ezt a lehetôséget, kapacitást kihasználatlanul hagyni! Mi történhet az új VET megjelenése után? u Ha akár egy céget is ki kell szervezni az MVM Rt.-bôl, pl. mindenek elôtt a versenypiaci kereskedelmet, s a számviteli szervezet nem lesz erre felkészülve, az új cég, mint a MAVIR Rt., létre fogja hozni saját számviteli apparátusát, vagy máshonnan fogja megvásárolni a szolgáltatást. Az MVM Rt. SZÜO pedig itt marad egyre szûkülô bázison jól képzett emberekkel és a nagy értékû, élenjáró technikával, technológiával, amelyet egyre kevésbé fog kihasználni, következésképp egyre többe fog kerülni. u De történhet ennek a fordítottja is, amely szerint az MVM Rt. SZÜO az adott technikai, technológiai, szellemi bázissal felkészül a VET utáni állapotra és a kiszervezôdô társaságokat számvitelileg lekezeli. Az így elkerülhetô párhuzamos kapacitások, a jobb minôség stb. közvetlen költségmegtakarítást eredményezhet holding szinten. Már pedig ez a lényeg, hogy a jövedelmezôség holding szinten legyen a lehetô legnagyobb. Hogy mennyire helyzet van, s hogy nem lehet halogatni a döntést, fényesen példázza a gyakorlat. Máris megindult a nemkívánatos folyamat: a nem régen alapított GTER Kft.-t és ami még megmagyarázhatatlanabb, a MAVIR Rt.-t is más cég számolja el, nem az MVM Rt. SZÜO. Pedig fôleg az utóbbi cég esetében lett volna magától értetôdô megoldás. A fentiekbôl és az említett negatív példákból, a külföldön barcelonai látogatás során szerzett tapasztalatokból kiindulva számomra egyértelmû, nem lehet más döntés, mint a számviteli szakterület KSZK-ban vagy kiszervezetten felkészüljön a változásokra. Nagyon fontos, hogy ez az apparátus készüljön fel legelôször, mert az újonnan alakuló cégeket már az elsô pillanattól kezdve el kell számolni. A MAVIR Rt. alapításának tapasztalata azt is megmutatta, hogy mennyi és milyen gondokat jelent a számviteli-ügyviteli kapacitás menet közbeni kiépítése. Az üzleti alapon szolgáltató számviteliügyviteli szervezet által elvégezhetô feladatok:

4 18 1. Az új piaci körülményeknek megfelelôen kialakítandó leányvállalatok számviteli-ügyviteli feladatait a jövôben SAP bázison célszerû központilag irányítani, s ezeket a tevékenységeket szolgáltatni, költséghatékony módon, elkerülve párhuzamos számviteli-ügyviteli kapacitások kiépülését. Ide sorolható például a valószínûleg kiszervezendô versenypiaci kereskedelem, esetleg a közüzemi kereskedelem is, esetleg az alaphálózat, egy elkülönülô, kiszervezendô távközlési kapacitás, az informatika és egy energiatermelô cég. 2. A megvásárolandó leányvállalatok számviteli és ügyviteli tevékenységét is célszerû integrálni egy ilyen szolgáltató központba. A múlt évben lezajlott ún. PPC-projekt (pozsonyi erômû vásárlási kísérlet) fényesen mutatta, hogy egy esetlegesen bekövetkezendô vétel esetén az egyik elsô és legfontosabb probléma az elszámolási rendszer korszerûsítése lett volna. A rendszer adatai ugyanis alkalmatlanok voltak a helyzet normális átlátására, elemzésére. Ilyen esetben a legegyszerûbb lett volna adaptálni egy kész rendszert, felkészült mûködtetôkkel. 3. A piacnyitás következtében számos új szereplô megjelenése várható a magyar energiapiacon, úgymint energiakereskedôk, energiatôzsde stb. Ezek a szereplôk várhatóan saját fô tevékenységükre fognak koncentrálni, ezért számviteli és ügyviteli szolgáltatásokat a piacon fogják megvásárolni. Erre az idôre az MVM-nek már a piacon kell lennie, hogy a szakmában kivívott több évtizedes tapasztalatát és a kiváló hírnevét felhasználva számviteli és ügyviteli szolgáltatásokat nyújtson üzleti alapon. Milyen szolgáltatásokat tud nyújtani egy ilyen szervezet? A számviteli-ügyviteli szolgáltatás a SZÜO esetében a következôkre terjedhetne ki: u fôkönyvi könyvelés, hozzászámítva az idôszaki jelentések, beszámolók készítését (évközi és éves beszámolóknál a nyers változat elkészítése), u számlakezelés (beérkezô és kimenô számlák esetében), u eszköznyilvántartás, gazdálkodás (vonatkozva ez a befektetett és a forgóeszközök döntô részére), u bérszámfejtés, tb, u konszolidáció (számviteli törvény szerinti, tulajdonosi érdekû), u számviteli-ügyviteli szabályozás, u adóügy, vámügy, u utaztatás (szûkebb körben), u pénztári tevékenység (szintén szûkebb körben). Ezek mellett, amelyeket ma is végez a SZÜO, megjelenhetnének olyan új szolgáltatások is, mint u a számviteli rendszerszervezés, u számviteli és adótanácsadás, u oktatás, képzésszervezés, u könyvvizsgálat, u vagyonértékelés, u átvilágítás, u egyéb számviteli szolgáltatás stb. KSZK vagy outsourcing? Itt az outsourcingnak csak azt a változatát tudom elképzelni, amely a jelenlegi számviteli-ügyviteli apparátus új cégbe történô kiszervezését jelentené. Az, hogy már egy piacon lévô cégtôl vásárolja meg az MVM Rt. ezeket a szolgáltatásokat azért elképzelhetetlen számomra, mert ez az SAP-rendszer ablakon való kidobását jelentené, s vele a fent említett lehetôségek kidobását is. Visszatérve a feltett kérdésre, számunkra jobb döntést jelentene az outsourcing. Mégpedig a következôk miatt: u Kisebb lenne a függése a nagy szervezettôl, ezáltal függetlenebbül, célraorientáltabban tudna fejleszteni, tevékenységet szervezni, megfelelô bér- és létszámpolitikát folytatni. u Tisztább lenne az érdekeltsége és nagyobb a teljesítménytôl való függôsége. u Csak a saját tevékenységre, annak minél jobb minôségû végzésére lehetne koncentrálni. u A kiegészítô tevékenységek jobban kiépíthetôk lennének. u Mód lenne külsô tôkebevonásra. (Ilyen ajánlatot máris kaptunk, amikor egy nagy tanácsadó cég a maga szervezési tapasztalatával, piaci hírnevével, valamint egy SAP-fejlesztô, üzemeltetô cég a technika, technológia részbeni szolgáltatásával rendelkezésre állva lenne hajlandó közös elszámoló cég létrehozására, mûködtetésére.) A tapogatózó tárgyalásokkal már más vonatkozásban is elôrehaladtunk. Egy fentiekben felvázolt szolgáltató központ megvalósíthatósági tanulmánya mintegy 3-4 hónap alatt elkészíthetô. Ezt már most javaslom elkészíttetni, hisz a VET megjelenése után nagyon rövid idôn belül megkezdôdhetnek a kiszervezôdések. Ezek közül elsôként ennek a szolgáltató szervezetnek kellene önálló cégbe kimenni, a már korábban taglalt indokok miatt. Helyzet van tehát lépni kell! HIREK HIREK Látogatás az Edison Electric Institute-nál Dr. Bán Tamás vezérigazgató-helyettes, Kalmár Béla elnöki tanácsadó és Gelencsér Endre, a Nemzetközi és Koordinációs Osztály vezetôje február végén az Egyesült Államokban járt. A kiutazás alapvetô célja az Edison Electric Institute tevékenységének áttekintése és az együttmûködési keretfeltételek újratárgyalása volt. Az MVM Rt. delegációja az együttmûködés új, értéknövelt formájára tett javaslatot azzal, hogy javasolta: társaságunk válhasson az Edison Electric Institute közép-kelet-európai képviselôjévé és referenciaközpontjává. A kint tartózkodás idôtartama alatt szabályozási és a liberalizált versenypiaccal összefüggô kérdésköröket érintô témakörökben konzultációkra került sor több villamosipari társasággal, a FERCcel (Szövetségi Energia Bizottság), valamint a Pennsylvaniai Közüzemi Bizottsággal is. Ez utóbbi találkozó során vetették fel a vendéglátók annak lehetôségét, hogy Pennsylvania Állam kormányzója 2001 májusában esedékes magyarországi utazása alkalmával ellátogasson az MVM Rt.-be és megbeszéléseket folytasson Katona Kálmán elnök-vezérigazgatóval. (Gelencsér Endre) HIREK HIREK A TRADING munkacsoport 3. ülése (2001. január 30.) A firenzei értekezlettel kapcsolatosan heves vita alakult ki az Eurelectric-tagok között a Cross-Border Tariff kérdésében. Sokak szerint a firenzei értekezlet nem hozott igazi megoldást. A témával az Energy Policy munkacsoport foglalkozik tovább, felmerült az igény olyan stratégiai kérdések tisztázására is, mint a biztonság és a tüzelôanyag-diverzifikáció. A munkacsoport legfontosabb témája az elôzô napi konferencia (Elsô Áramtôzsde Nap) megbeszélése volt. Egybehangzó vélemény alakult ki a konferencia sikerét és hasznosságát illetôen. A munkacsoport szükségesnek találta további az áramtôzsdékkel foglalkozó konferenciák szervezését, egyeztetve az áramtôzsdék által szervezett más konferenciákkal. A munkacsoport megvitatta az EFET (European Federation of Energy Traders) által készített Villamosenergia-adásvételi szerzôdés mintát és úgy foglalt állást, hogy javasolja a tagországok számára annak minél szélesebb körû bevezetését. A munkacsoport tagjai nagy várakozással tekintenek a június 21-i madridi Villamos energia és földgáz konferenciára, ahol részletes elemzés várható a kaliforniai eseményekrôl. A munkacsoport következô ülését május 21-én tervezi Brüsszelben. (Lovas Gyôzô)

5 19 HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK Biztonsági és vagyonvédelmi konferencia Az ÁPV Rt április 5 6-án Dobogókôn a tartós állami tulajdonú vegyes társaságok részére biztonsági és vagyonvédelmi konferenciát szervezett. A kétnapos rendezvényen a vagyonvédelmi, a fegyverjogszabályi törvények elôkészítésérôl tartottak tájékoztatót a belügyminisztérium, illetve a rendôrség jogalkotó és joggyakorló munkatársai. Szó esett a terrorveszélyezettségrôl és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdésekrôl. A konferencián az MVM Rt. részérôl Módos Géza és Bolvári József, a Létesítményi Igazgatóság dolgozói vettek részt. (Módos Géza) Új atomerômû Rosztovban A Szovjetunió megszûnése óta az elsô atomerômû kezdte meg mûködését pénteken Oroszországban. A rosztovi atomerômû elsô reaktora egyelôre tízszázalékos kapacitással üzemel és az észak-kaukázusi körzetet látja el árammal közölte az orosz állami energiatársaság, a Roszenergoatom. A következô hat hónapban próbaüzemben mûködik, majd teljes kapacitásra kapcsolják. A rosztovi atomerômûvet több mint húsz évvel ezelôtt kezdték építeni. Az 1986-os csernobili reaktorrobbanást követô tiltakozások miatt a kormány 1990-ben leállította munkát. A krónikus áramhiányra tekintettel az atomenergia-ügyi minisztérium 1999-ben lehetôvé tette az építkezés felújítását, megfelelô összegek kiutalásával. (Magyar Hírlap) Elsô Áramtôzsde Nap konferencia Németország az integrált európai villamosenergia-piac központjában E témában az Eurelectric és a Német Villamosipari Egyesülés közösen szervezett konferenciát január 29-én. A VDEW-nek 757 tagja van, akik a német villamosenergia-termelés és -kereskedés több mint 90%-át tartják kézben. A VDEW az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: u képviseli az áramkereskedôk közös érdekeit, u szakértôi központ, u tanácsadást, szolgáltatásokat és betanulásokat biztosít tagjai számra. Az Európai Bizottság hamarosan napvilágra hozza az európai energia-piacok liberalizációjának felgyorsítására vonatkozó javaslatait. A villamosenergia-tôzsdék fontos szerepet fognak játszani az európai energiapiacok integrációjában. Az új német Energia Ipari Törvény áprilisi hatályba lépését követôen Németországban nagyon gyorsan bevezették a versenypiacot, és a piacnyitást egy lépésben valósították meg nyarától Németországban két áramtôzsde szervezôdött: az LPX (Lipcsei Áramtôzsde) és az EEX (Frankfurti Áramtôzsde). Jelenleg mindkét tôzsdén csak spot fizikai kereskedés folyik, a teljes volumen 2,5%-át kitevô mértékben. A határidôs ügyleteket elsô felében tervezik bevezetni. A VDEW véleménye szerint a piacnyitást követôen az energiaárak nagyon változékonyak lesznek, az energiatôzsdék lehetôséget adnak az árkockázatok csökkentésére, ezáltal a deregulációs folyamat egyik stabilizáló elemei. Németországban az önszabályozó szemlélet uralkodik, a kaliforniai események külön figyelmeztetnek arra, hogy a helytelen reguláció mekkora veszélyeket okozhat a villamosenergia-piac és az egész gazdaság számára (Németországban nincs regulátor, energiahivatal). A konferencián elhangzott alapvetôen Németországra összpontosító elôadásokból és az azokat követô vitákból az alábbiakat kell kiemelni: u az áramtôzsdék a versenypiaci kockázatok csökkentésének hatékony eszközei; u a német áramtôzsdék, az amszterdami áramtôzsdéhez (APX) hasonlóan, még a nem elégséges kereskedési volumen (likviditás) kezdeti idôszakában vannak, a kereskedés döntôen az OTC-piacon (bilaterális egyezmények) folyik. A továbbfejlôdés feltétele a kellô likviditás elérése (az elôadó véleménye szerint ehhez az árampiac legalább egyharmadának a tôzsdén kellene lennie, ez ma Németországban csak 2,5%); u a pillanatnyi termelés fogyasztás kiegyenlítésének (balancing) piacát mielôbb be kellene vezetni (ez Spanyolországban már mûködik); u meg kell oldani a határon átmenô kereskedés (Cross Border Exchange) problémáit, az árképzést (két különbözô tôzsdén eltérô tôzsdei árak vannak) és a hálózati szûk keresztmetszetek kezelését (ez utóbbi az elôadó szerint csakis az áramtôzsdék és a rendszerirányítók szoros együttmûködésével lehetséges); u lesz-e egy közös EU áramtôzsde? Az áramtôzsdék ma még alakulóban, fejlôdôben vannak, összeolvadásukról még korai beszélni. Nemzeti szinten a másnapi fizikai kereskedés az áramtôzsdén indokolt, elképzelhetô hogy a határidôs kereskedés átkerül az áruvagy értéktôzsdékre; u a villamosenergia-kereskedés legdinamikusabban fejlôdô formája ma az e- commerce, az elektronikus kereskedés, amelyre már kereskedôközpontokat hoztak létre a vezetô nyugati cégek, pl. az ENRON. Ez a forma nagy konkurenciája lehet az áramtôzsdéknek. MEE rendezvény a kaliforniai válságról Április 9-én a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a MEH és az ETE közös szervezésében nagy érdeklôdésre számot tartó szimpóziumra került sor, melynek témája a kaliforniai árampiaci dereguláció viszszásságai és következményei voltak. A Kaderják Péter MEH fôigazgató megnyitó beszédével kezdôdô program fô elôadója Laurie biztos úr volt, aki a Kaliforniai Energia Bizottság tevékenységét és az USA-beli energiapiaci szabályozást mutatta be. Ebben részletesen bemutatta azokat a körülményeket, melyek együttesen vezettek a rendkívüli, piacgazdaságban teljesen szokatlan ínséges helyzethez, illetve elemezte a reguláció sajátosságait, melyek szintén hozzájárultak a problémákhoz. Az elôadást több kaliforniai szakértô követte, majd élénk vitára került sor, melyet dr. Szörényi Gábor MEH igazgatóhelyettes moderált. A rendezvény az MVM-es MEE tagság körében is meghirdetésre került, így legalább húsz kollégánk is részt vett a programon. A szervezôk reményei szerint a tartalmas és vitáktól sem mentes rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy a hazai piacnyitási elôkészületek mentesek legyenek a kaliforniaihoz hasonló negatív tapasztalatoktól.

Elsô Áramtôzsde Nap konferencia

Elsô Áramtôzsde Nap konferencia 43 mot, míg a pozitívak között csak egyszer fordult elô 14-szeres villám. Amennyiben a többszörös villámokat egy villámnak tekintjük, a negatív polaritású villámok száma 164 439 helyett csak 89 250 db

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.)

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.) Az energiapiac liberalizálása Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, 1996. jón. 20.) 1997.02.19. Az irányelv életbe lépett 1998.02.19. Harmonizációs feladatok felülvizsgálata

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon - 1- Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon A Magyar Mérnöki Kamara Hő- és Villamosenergetikai Tagozata elnökségének véleménye a fenti című GKI tanulmánnyal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4.

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2016. Pécs, 2017. április 4. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 év Kelt: Budapest, 2007. május 14. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját

Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját 0 Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját Az MVM Rt. Igazgatósága 60/2005. (VII.13.) számú határozatával, illetve a társaság rendkívüli Közgyűlése 39/2005.

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN

ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN n A II. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÔDÉSE UTÁN A SZÖRNYÛ PUSZTULÁS ÉS MEGOSZTOTTSÁG FELSZÁ- MOLÁSA ÉRDEKÉBEN A KONTINENS LEGJOBBJAI ÖSSZEFOGTAK A KÖZÖS JÖVÔ ÉRDEKÉBEN, LÉTRE-

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Képviselő-

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában Vinkovits András, MAVIR Zrt. 2007. augusztus 22. 1 Tartalom Rendszer szabályozhatósága Nehézségek Megoldási lehetőségek Rendszerszintű szolgáltatások

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások The Leader for Exceptional Client Service IT biztonsági szolgáltatások ACE + L A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A világ több

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Üzleti jelentés 2009.

Üzleti jelentés 2009. Adószám: 13039848-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Sztmár-Bereg Megyei Cégjegyzék szám: 15-09-068364 4400 Nyíregyháza, Gomba út 1 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

Konszernszámvitel Mintavizsga

Konszernszámvitel Mintavizsga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pénzügyek Tanszék Név:... NEPTUN KÓD:... Konszernszámvitel Mintavizsga Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 5 2. 30 3. 25 4. 5 5. 35 Összesen 100 A

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt?

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt? A cégünk Hogyan űködhetnénk együtt? Mi a munkánk célja? Az innováció ereje hajt minket - egyre jobb BPO megoldások felfedezésére és az ügyfeleinket sikerre vezető tanácsadás nyújtására. Értékeink erős

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban Dr. Pál Tibor Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban (Miről lesz szó?) Hazai számvitel környezete

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT Master of Arts 1 International Hotel Management and Hotel Companies Management SWOT analysis & evaluation How and for what to use SWOT 1 Stratégiai térképkészítés 2 Stratégiai térkép Kik a vállalat legfontosabb

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

Tapasztalatok és kilátások a földgáz versenypiacon

Tapasztalatok és kilátások a földgáz versenypiacon Tapasztalatok és kilátások a földgáz versenypiacon Dr. Szilágyi Zsombor Kereskedelmi ügyvezető helyettes EMFESZ Kft. 1. A liberalizált földgáz piac eredményei A piac szabályozása Ma a gáztörvény (GET)

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben