A számvitel és az idô szava

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számvitel és az idô szava"

Átírás

1 15 A számvitel és az idô szava A nagy francia irodalmár és gondolkodó örökérvényû bölcselete ma is idôtálló, s azért választottam eszközül, hogy felhívjam a figyelmet mondanivalóm lényegére: helyzet van tehát lépni kell! Ez a lépéskényszer persze sok területen fennáll, s a mai felgyorsult, globalizálódó világban szinte állandó jelenség a nincs megállás, mégis vannak fokozatok, amikor szinte kitapintható, hogy a változás elkerülhetetlen. Ezt próbálja a cikk felvázolni a számvitel-ügyvitel szakterületére vonatkozóan. Mottó: On résiste à l invasion des armées; on ne résiste pas à l invasion des idées. Victor Hugo, 1851 Szabad fordításban: Semmi sem múlhatja felül egy olyan ötlet erejét, amelynek megvalósítására megérett az idô. Visszatérve egy rövid kitérô erejéig a mottóban megfogalmazottakra, fontos körülményre kívánom mindenek elôtt felhívni a figyelmet. A dolgok nem önmagukban és önmagukért történnek, így a számvitel területén általam beharangozni szándékozott lépéskényszer sem záródik csak ezen a szakterületen, hanem természetesen része egy sokkal komplexebb változáscsomagnak. Nem újdonság annak hangsúlyozása, hogy a globalizálódás világjelenség, melynek egyik kísérôje az elüzletiesedés. A rendszerváltás óta hazánk is belekerült ebbe a sodrásba: kialakult az új társadalmi rend, a polgári demokratikus berendezkedés és annak gazdasági alapja, a piacgazdaság. Kinyílni látszik Európa, elérhetô közelségbe került az EU-csatlakozás. A fejlettebb nyugaton már piaci áruvá vált a villamos energia is, s ennek visszahatásaként az EU-csatlakozáshoz kapcsoltan lázas elôkészületek folynak nálunk is a villamosenergia-piacnyitás irányába. Már befejezés elôtt áll az új állapot kialakításának jogszabályi környezetét biztosítani hivatott Villamos Energia Törvény (VET). Ha nyitott villamosenergia-piac lesz, akkor nyílt verseny is lesz. A kiélezett versenyben csak azok maradhatnak porondon, akik bírják a próbát, mert van hozzá mindenek elôtt megfelelô tôkéjük és stabil piaci pozíciójuk. A privatizáció nyomán a magyar energiapiacon megjelentek a nagy tôkeerejû, elsôsorban nyugati, de USA és japán cégek is, amelyekkel szemben a magyar piacon egyedül az MVM Rt. és irányított társaságcsoportja maradhat talpon, bár versenyre igazán nem kelhet velük. Hazai viszonylatban, valamint regionálisan gondolva itt mindenek elôtt Közép-kelet Európára vannak lehetôségeink, vagyis megférhetünk DR. NAGY ZOLTÁN a nagyok mellett. Ehhez azonban tôkekoncentrációra van szükség, amely a meglévô erôforrásokat mozgósítani tudja egyazon cél, a piaci térnyerés érdekében. Ez utóbbinak az egyik megvalósítási lehetôsége a holding szervezet kialakítása, amelyen belül a holding (központ) döntô befolyását érvényesítve, a holding szervezetben lévô társaságokat egy cél, a holding szintû jövedelmezôség megteremtése érdekében szervezi és irányítja. No, és miért éppen egy holding szervezet és nem például egy régi típusú nagy szervezet, mint volt a tröszt? Azért, mert a holding szervezetben a szervezetileg különálló társaságok jobban tudnak specializálódni egy-egy tevékenységre, tisztábbak az érdekviszonyok, ebbôl következôen jobb minôséget tudnak produkálni, s többnyire olcsóbban. Ezzel elérkeztünk gondolkodásunkban a nagy szervezetekhez, amely szervezetnek egyik jelentôs tevékenysége a számvitelügyvitel. Mielôtt tovább haladnánk, tisztázni érdemes néhány fogalmat, mint például a számvitelt, illetve a számviteli-ügyviteli tevékenységet. Egy cikken belül nem törekedve a tudományosságra, lényegét tekintve úgy lehet megfogalmazni, hogy a számvitel a gazdasági események elszámolását végzô szakterület, amely a gazdasági adatokat a megfelelô szabályrend szerint nyilvántartja, könyveli: a fôkönyvben rendszerezve gyûjti, s azokról meghatározott idôszakonként állapotjelentést mérleget, eredménykimutatást készít. Az állapotjelentések kiegészítve további információkkal adják az éves és évközi beszámolókat, különbözô pénzügyi jelentéseket. A számvitel azonban sohasem egymagában dolgozik, társulnak hozzá olyan különálló, de vele szoros összhangban lévô ügyviteli munkafolyamatok, mint például a bérszámfejtés-tb, az eszköznyilvántartás, a számlakezelés, az adóügy stb. Az, hogy a számvitel-ügyvitel egy-egy szervezeten belül hogyan szervezôdik és mûködik, belügy, leginkább az adottságok és a tradíciók alakítják. Mint például az MVM Rt.-nél is. No, és miért állítom, hogy a nagy szervezeteknek egyik jelentôs tevékenysége a számvitel-ügyvitel? A számvitel-ügyvitel minden mûködô szervezetnél jelen van, s már akkor is funkcionál, amikor a szervezet alaptevékenységét, azaz üzletét nem is végzi. Mert megalakulása pillanatától minden szervezetnek van könyvelni valója, akár produkál árbevételt, akár nem. De én elsôsorban nem erre gondoltam, hanem arra, hogy fôleg a nagy szervezeteknél, akik között a legélesebb a piaci verseny, az információ minôségének és gyorsaságának óriási jelentôsége van. Ez pedig jórészt a számviteli információs rendszeren alapszik. A tôzsdei és banki követelmények elôírják az átláthatóság, az ellenôrizhetôség biztosítását. A jelentések, beszámolók nagytömegû információk gyors feldolgozását igénylik. Amely szervezet ezt nem tudja produkálni, porondra sem kerülhet nem kaphat hitelt, nem kerülhet tôzsdére stb. Az MVM Rt. számviteli szakterületének helyzete Az MVM Rt. és fôleg annak irányított társaságcsoportja is van olyan nagy szervezet, amelyen belül a számviteli tevékenységgel szemben már megfogalmazódnak a fenti elvárások. A számviteli-ügyviteli tevékenységet végzô szervezeti egységnek nem akármilyen múltja van: a tröszti szervezet idôszakában egyszerre végezte egy gazdálkodó szervezet, nevezetesen a volt tröszt központ és az akkor 23 vállalatot tömörítô tröszt egészének a számviteli munkáját. Azaz gyakorolt is és irányított is. A világbanki kapcsolatok 1986-os eredetûek, tehát már jóval a rendszerváltás elôtt meg kellett ismerkednünk a nyugati követelményrendszerrel és annak megfelelôen kellett mûködnünk (banki mutatók, konszolidáció stb.). A társasággá szervezôdés után a privatizációig kétszintû, konszern típusú mûködés valósult meg, az elôzô, tröszti idôszakihoz képest lazább csoportszintû számviteli irányítást is magába foglalva. Ez alatt az idôszak alatt a technika, a technológia is többszöri korszerûsödésen ment át, mígnem 1996-tól megindult az SAP bevezetése, amely új alapokra helyezte a számvitelt-ügyvitelt. Egy világ-

2 16 színvonalú informatikai termékhez jutva az SAP-val, ma már minden alapfeltétel adott egy nyugati színvonalú követelményrendszer teljesítéséhez. Erre nagy szükség is van, ha a számvitel-ügyvitel elôtt álló feladatokra gondolunk, amik a következôk. A számvitel-ügyvitel feladatai Tevékenységfejlesztés, korszerûsítés Az EU-hoz való csatlakozás, a nyitott villamosenergia-piac eddig nem tapasztalt mértékû piaci versenyt fog elôidézni. A verseny minden valószínûség szerint tôkekoncentrációhoz fog vezetni, s ennek megvalósulásaként holding típusú szervezet alakul ki. Az egyes társaságok tôkeereje helyett, illetve mellett a társaságcsoport tôkeereje fog elôtérbe kerülni, amelynek bemutatása a konszolidáció módszere által lehetséges. Szükség lesz: u havi konszolidációra, u a teljes körre kiterjedô konszolidációra, u tervkonszolidációra. A konszolidáció ilyen mértékû fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a jelenlegi módszertani anyag számítástechnikai programozása. A magyar számviteli törvény szerinti beszámolókészítés mellett az egyre inkább intenzívebbé váló nemzetközi kapcsolatok következtében szükség lesz a különbözô nemzetközi standardok szerinti átfordításra is. Az EU-csatlakozás megvalósulásával a nemzeti valutában való könyvelés mellett, azzal párhuzamosan, alkalmazni kell majd az euróban való elszámolást, adatfeldolgozást. Erre fel kell készíteni a jelenlegi rendszert. Az EU-irányelveknek megfelelôen el kell különíteni egymástól számvitelileg az egyes tevékenységeket oly mértékig, hogy önálló mérlegkészítésre képes önelszámoló egységekben jelenjenek meg. A számviteli rendszer fejlesztése ehhez alkalmazkodóan kell hogy bekövetkezzék az ún. osztott számvitel megvalósításával (decentralizált adatbevitel centralizált feldolgozás). A piaci verseny által megkívánt tôkeerô-növelés egyik módja a részleges privatizáció, azon belül is a tôzsdére menetel. A fejlett, nemzetközi partnerség egyébként is kritériumként állítja a tôzsdei követelményeknek való megfelelést. A tôzsdei követelmények a számviteli elszámolásokban is megjelennek, illetve megfelelô elemzési módszerek, mutatók alkalmazását kívánják meg a számviteli szakterületeken dolgozóktól. A jelentéskészítési rendszernél is fel kell készülni a nemzetközi normák alkalmazására. A társaságcsoport-szintû számviteli irányítás, fejlesztés igénye fel fog erôsödni a tôkekoncentráció jegyében szükségessé váló holding szervezet létrehozásával. A holding típusú irányítás holding szinten egységes számviteli rendszert fog igényelni, következésképp fel kell készülni egy ilyen rendszer megszervezésére, kialakítására. Ennek legkézenfekvôbb eszközei a társaságcsoport szintû számvitel-politika, számlarend, értékelési és önköltség-számítási szabályzat, s a rendszer funkcionális központi irányítása. A számviteli szervezet elsôdleges, a tevékenységek elszámolását végzô kiszolgáló szerepén túl elôtérbe fog kerülni a szabad, vagy idôlegesen szabad számviteli-ügyviteli kapacitás jövedelemtermelô szerepe is. A tevékenység üzletiesedése számtalan új követelményt támaszt a rendszerrel s az apparátussal szemben, gondolva itt elsôsorban a mérés igényének és az érdekeltségnek a megjelenésére. Technológiai fejlesztés A számviteli információs rendszer SAP bázisra helyezésérôl már szóltam, de a termék megszerzésével korántsem zárultak le a feladatok ezen a területen. Maga a termék is olyan, amely állandó fejlesztés alatt áll, igazodva a mindenkori környezethez, a szintén változó feltételrendszerhez. Tehát a termék megvétele egyúttal egy folyamatos fejlesztési kényszernek az elfogadását is jelentette, amely a mi esetünkben jelenleg a következô feladatokat jelenti. u A tevékenységek elszámolása által támasztott követelmények mindenek elôtt a jelenleg alkalmazott SAP modulok tökéletesítését és nagyfokú kihasználását igénylik. Ennek érdekében a fejlesztés-üzemeltetés összhangjának emelésén túl szükség van a rendszeres és módszeres munkaerôképzésre is. u Az SAP elônyeinek fokozottabb kihasználása érdekében szélesíteni kell az SAP által lefedett területet új modulok alkalmazásba vételével, illetve kapcsolódó fejlesztésekkel (HR-modul kiegészítés, konszolidációs modul, treasury, dokumentumkezelô modul stb.). u Az SAP-termék állandó továbbfejlesztô jellegéhez igazodóan rendszeresen biztosítani szükséges a verzióváltásokat, s ehhez igazodóan a számviteliügyviteli rendszerben módosításokat, korszerûsítéseket kell végrehajtani. Szervezetfejlesztés A holding szervezet, a nagy, integrált számviteli-ügyviteli feldolgozási rendszer (SAP), a fejlett, nemzetközileg élenjáró szervezetek tapasztalatai azt támasztják alá, illetve igénylik, hogy a számviteli (ügyviteli) szakterület önállóbb szervezetbe tömörüljön. Ezáltal lehetôvé válik: u a szervezetnek a fô tevékenységekre összpontosítani, u a számviteli-ügyviteli párhuzamosságok felszámolásával jelentôs a költségmegtakarítás, u a specializáció fokozásával nagyobb tömegû és hasznosságú információt jobb minôségben elôállítani, u a tevékenység üzleti jellegének erôsítésével jövedelmet termelni. Szervezeti megoldások a fejlett országokban 2000-ben az Arthur Andersen tanácsadó cég végzett munkát az MVM Rt.-nél természetesen az MVM Rt. számviteli szakembereivel együtt, amelynek keretében átvilágította a számviteli szakterületet is. A munka kétirányú volt: megvizsgálni a jelenlegi feltételrendszert és az annak való megfelelést, feltárni a gyenge pontokat és megoldási javaslatokat kidolgozni a tevékenység színvonalasabb ellátására, majd ezt követôen kidolgozni az MVM holdingszerû mûködéséhez igazodó számviteli feltételrendszert. A feladat elsô része teljesült, a Számviteli és Ügyviteli Osztály szervezete, belsô struktúrája megváltozott, s a jelenlegi lehetôségekhez mérten jó színvonalú tevékenység ellátásnak az alapjait sikerült ezzel megteremteni. A feladat második részébe azonban a holding szervezôdés megtorpanása miatt nem sikerült igazán belemerülni. Pedig erre nagy szükség lett volna, amelyet utólag már megtörtént események támasztanak alá, mint például a MAVIR Rt. kiszervezése. A változásokban bennünket általában megelôzô fejlett államokat mindig is figyelemmel kísértük, de most, az említett munka kapcsán is tanulmányozni kellett az élenjáró külföldi gyakorlatot. Így került figyelmünk középpontjába a megosztott szolgáltatási központ (Shared Service Center = SSC), valamint az outsourcing, azaz tevékenység kiszervezési variánsok. Az itt említett szervezeti megoldások az 1980-as évek közepén jelentek meg az Egyesült Államokban. A becslések szerint ma már az 500 élenjáró vállalat több mint felénél valósul meg az osztott szolgáltatások valamilyen formája. Nyugat- Európa némi fáziskéséssel követte ezt a tendenciát, s csak az 1990-es évek közepétôl alkalmazzák, de rohamos mértékben. A multinacionális cégeknél a megosztás nem is áll meg országhatáron belül, hanem ma már kontinenseket is átszel ezen megosztott szolgáltatási központok mûködése. A General Motors például mûködtet ilyen központot Európában (Barcelona), az Egyesült Államokban, de szándékozik kialakítani Ázsiában és Dél-Amerikában is. Ez persze nem a mi léptékünk, nekünk a megoldások hasznait elég lenne MVM-csoport szinten kamatoztatni.

3 17 De mirôl is van szó? Milyen hasznot hordoz magában ez a két megoldási lehetôség? Közös Szolgáltató Központ (KSZK) A megosztott szolgáltatási központ, angolul Shared Service Center (SSC), amelyet a magyar szakirodalom közös szolgáltató központ (KSZK) fogalom alatt is emleget (rövidsége miatt a továbbiakban ezt a kifejezést fogom alkalmazni). Ennek lényege nem más, mint egyes erre alkalmas tevékenységek önelszámoló szervezeti egységbe szervezése. Ezek az önelszámoló szervezeti egységek a saját tevékenységüket a szervezeten belül de lehet kívül is eladják az azt igénybe vevô szervezeti egységeknek, szervezetnek, így mindenek elôtt az alaptevékenységet végzôknek is. Ilyen tevékenység egyebek között a számvitel-ügyvitel, de társulhat mellé természetesen más is, mint pl. jogügy, informatika stb. A KSZK elônyei: u A tevékenység üzletiesedése (eladása) teljesítményorientálttá teszi a KSZK-t és mindenek elôtt teljesítménymérésre kényszerít. u Az állandó teljesítménykontroll egyrészt önmagában minôségi javuláshoz vezet, másrészt racionalizálja a ráfordításokat. u A külsô szervezetek részére végzett szolgáltatás esetén a megrendelôknél párhuzamos kapacitást vált ki, illetve annak kiépülését akadályozza meg, s ezzel jelentôs költségmegtakarítást lehet elérni. u Az információfeldolgozás tipizálható, amely további ráfordításokat tehet szükségtelenné, fôleg a fejlesztéseknél. u A munkaerô minôsége javulhat, speciális és állandó képzés, jobb munkamegosztás valósulhat meg. u Új, kiegészítô tevékenységek is megjelenhetnek, mint pl. a számvitel-szervezés, tanácsadás, oktatás-képzés stb., amelyek bevételt termelô tevékenységként segíthetnék az önfinanszírozást. Ezek persze csak a fôbb várható elônyök, melyeket a fejlett országok gyakorlata már vissza is igazolt. Nem véletlen a megoldás gyors terjedése. A szakirodalmi adatok szerint az eddig megvalósított KSZK-szervezetek a korábbiakhoz viszonyítva 30-70%-os költségmegtakarítást eredményeztek. Az outsourcing A másik szervezeti megoldás a tevékenységek kiszervezése, az outsourcing. Ez annyiban különbözik a KSZK-tól, hogy a szolgáltatást végzô szervezeti egység külön cégbe kerül kihelyezésre, vagy pedig egy már piacon lévô, erre a szolgáltatásra szakosodott szervezetet bíz meg a munkavégzéssel. Az elônyök itt is hasonlóak: u Az igénybe vevô szervezetnek nem kell kiépíteni, fenntartani ezen szolgáltatásokat végzô kapacitásokat, ezáltal jobban tud koncentrálni az üzleti tevékenységre. u A kiszervezett szolgáltatást végzô szervezet is jobban tud koncentrálni feladatára, ezért minôségileg jobb munkavégzésre képes. u Jobban tud tipizálni, egységesíteni, amely ugyancsak költségmegtakarításokat eredményezhet. u A szabad kapacitás kifelé, illetve másfelé is értékesíthetô a piacon. u Új, kiegészítô tevékenységek jelenhetnek meg, amelyek szintén áruvá tehetôk. A gyakorlatban mindkét megoldás létezik, s mindig a helyi körülmények és célok döntik el, hogy melyiket választják. Mi a helyzet, és miért van helyzet az MVM Rt.-nél, illetve társaságcsoportjánál? Az MVM Rt. jogelôdje, a tröszt irányító központ volt, az MVM Rt. az átalakulás után rendszerirányító lett, vagyis mûszaki és gazdasági értelemben is irányította a villamosipari társaságokat. A privatizáció után ez a szerep lényegesen megváltozott, s csak a gyakorlatban nem érvényesülô szabályrend szerint töltötte be ezt a feladatot, szûkebb mozgástérrel és kisebb hatékonysággal. Most, a piacnyitásra készülôdve, a versenypozíciók javítása érdekében szükség lenne a maradék társaságcsoport összefogására. Ennek lenne eszköze a holding típusú szervezet létrehozása és mûködtetése. Ez fogalmazódott meg a zászlóshajó elméletben is, vagyis az MVM Rt. stratégiai céljává tette a holding megszervezését. Ehhez azonban szüksége lesz a VET-re, amely körülrajzolja a mozgásteret és megszabja az új feltételrendszert. Olyan döntések meghozatala várható többek között, mint a MAVIR Rt. tulajdoni hovatartozása, a tevékenységek elkülönítésének lehetséges, illetve szükséges változatai, mint a szervezeten belüli számviteli elkülönítés vagy a kiszervezés szükségessége stb. Egy azonban már most biztosnak látszik, a holding típusú szervezôdés kikerülhetetlenül ésszerû lépés. A holding szervezôdés mint szükségszerûség mellett a számvitel jövôképének kialakításánál számolni kell egy nagyon fontos adottsággal is. Ez pedig a most már egy milliárdot is meghaladó ráfordítással létrehozott, sôt napjainkban is állandóan fejlesztett SAP-rendszer. Ez a rendszer kifejezetten nagy szervezetekre tervezett és segítségével az MVM Rt. SZÜO akár 100 vállalat önálló, elkülönült elszámolására is képes. A nagy ráfordítással létrehozott technológia, technika tehát adott, vannak ezt mûködtetô, most már gyakorlott szakemberek (felhasználók), üzemeltetôk és biztosnak tûnik a fejlesztôi háttér is. Bûn lenne ezt a lehetôséget, kapacitást kihasználatlanul hagyni! Mi történhet az új VET megjelenése után? u Ha akár egy céget is ki kell szervezni az MVM Rt.-bôl, pl. mindenek elôtt a versenypiaci kereskedelmet, s a számviteli szervezet nem lesz erre felkészülve, az új cég, mint a MAVIR Rt., létre fogja hozni saját számviteli apparátusát, vagy máshonnan fogja megvásárolni a szolgáltatást. Az MVM Rt. SZÜO pedig itt marad egyre szûkülô bázison jól képzett emberekkel és a nagy értékû, élenjáró technikával, technológiával, amelyet egyre kevésbé fog kihasználni, következésképp egyre többe fog kerülni. u De történhet ennek a fordítottja is, amely szerint az MVM Rt. SZÜO az adott technikai, technológiai, szellemi bázissal felkészül a VET utáni állapotra és a kiszervezôdô társaságokat számvitelileg lekezeli. Az így elkerülhetô párhuzamos kapacitások, a jobb minôség stb. közvetlen költségmegtakarítást eredményezhet holding szinten. Már pedig ez a lényeg, hogy a jövedelmezôség holding szinten legyen a lehetô legnagyobb. Hogy mennyire helyzet van, s hogy nem lehet halogatni a döntést, fényesen példázza a gyakorlat. Máris megindult a nemkívánatos folyamat: a nem régen alapított GTER Kft.-t és ami még megmagyarázhatatlanabb, a MAVIR Rt.-t is más cég számolja el, nem az MVM Rt. SZÜO. Pedig fôleg az utóbbi cég esetében lett volna magától értetôdô megoldás. A fentiekbôl és az említett negatív példákból, a külföldön barcelonai látogatás során szerzett tapasztalatokból kiindulva számomra egyértelmû, nem lehet más döntés, mint a számviteli szakterület KSZK-ban vagy kiszervezetten felkészüljön a változásokra. Nagyon fontos, hogy ez az apparátus készüljön fel legelôször, mert az újonnan alakuló cégeket már az elsô pillanattól kezdve el kell számolni. A MAVIR Rt. alapításának tapasztalata azt is megmutatta, hogy mennyi és milyen gondokat jelent a számviteli-ügyviteli kapacitás menet közbeni kiépítése. Az üzleti alapon szolgáltató számviteliügyviteli szervezet által elvégezhetô feladatok:

4 18 1. Az új piaci körülményeknek megfelelôen kialakítandó leányvállalatok számviteli-ügyviteli feladatait a jövôben SAP bázison célszerû központilag irányítani, s ezeket a tevékenységeket szolgáltatni, költséghatékony módon, elkerülve párhuzamos számviteli-ügyviteli kapacitások kiépülését. Ide sorolható például a valószínûleg kiszervezendô versenypiaci kereskedelem, esetleg a közüzemi kereskedelem is, esetleg az alaphálózat, egy elkülönülô, kiszervezendô távközlési kapacitás, az informatika és egy energiatermelô cég. 2. A megvásárolandó leányvállalatok számviteli és ügyviteli tevékenységét is célszerû integrálni egy ilyen szolgáltató központba. A múlt évben lezajlott ún. PPC-projekt (pozsonyi erômû vásárlási kísérlet) fényesen mutatta, hogy egy esetlegesen bekövetkezendô vétel esetén az egyik elsô és legfontosabb probléma az elszámolási rendszer korszerûsítése lett volna. A rendszer adatai ugyanis alkalmatlanok voltak a helyzet normális átlátására, elemzésére. Ilyen esetben a legegyszerûbb lett volna adaptálni egy kész rendszert, felkészült mûködtetôkkel. 3. A piacnyitás következtében számos új szereplô megjelenése várható a magyar energiapiacon, úgymint energiakereskedôk, energiatôzsde stb. Ezek a szereplôk várhatóan saját fô tevékenységükre fognak koncentrálni, ezért számviteli és ügyviteli szolgáltatásokat a piacon fogják megvásárolni. Erre az idôre az MVM-nek már a piacon kell lennie, hogy a szakmában kivívott több évtizedes tapasztalatát és a kiváló hírnevét felhasználva számviteli és ügyviteli szolgáltatásokat nyújtson üzleti alapon. Milyen szolgáltatásokat tud nyújtani egy ilyen szervezet? A számviteli-ügyviteli szolgáltatás a SZÜO esetében a következôkre terjedhetne ki: u fôkönyvi könyvelés, hozzászámítva az idôszaki jelentések, beszámolók készítését (évközi és éves beszámolóknál a nyers változat elkészítése), u számlakezelés (beérkezô és kimenô számlák esetében), u eszköznyilvántartás, gazdálkodás (vonatkozva ez a befektetett és a forgóeszközök döntô részére), u bérszámfejtés, tb, u konszolidáció (számviteli törvény szerinti, tulajdonosi érdekû), u számviteli-ügyviteli szabályozás, u adóügy, vámügy, u utaztatás (szûkebb körben), u pénztári tevékenység (szintén szûkebb körben). Ezek mellett, amelyeket ma is végez a SZÜO, megjelenhetnének olyan új szolgáltatások is, mint u a számviteli rendszerszervezés, u számviteli és adótanácsadás, u oktatás, képzésszervezés, u könyvvizsgálat, u vagyonértékelés, u átvilágítás, u egyéb számviteli szolgáltatás stb. KSZK vagy outsourcing? Itt az outsourcingnak csak azt a változatát tudom elképzelni, amely a jelenlegi számviteli-ügyviteli apparátus új cégbe történô kiszervezését jelentené. Az, hogy már egy piacon lévô cégtôl vásárolja meg az MVM Rt. ezeket a szolgáltatásokat azért elképzelhetetlen számomra, mert ez az SAP-rendszer ablakon való kidobását jelentené, s vele a fent említett lehetôségek kidobását is. Visszatérve a feltett kérdésre, számunkra jobb döntést jelentene az outsourcing. Mégpedig a következôk miatt: u Kisebb lenne a függése a nagy szervezettôl, ezáltal függetlenebbül, célraorientáltabban tudna fejleszteni, tevékenységet szervezni, megfelelô bér- és létszámpolitikát folytatni. u Tisztább lenne az érdekeltsége és nagyobb a teljesítménytôl való függôsége. u Csak a saját tevékenységre, annak minél jobb minôségû végzésére lehetne koncentrálni. u A kiegészítô tevékenységek jobban kiépíthetôk lennének. u Mód lenne külsô tôkebevonásra. (Ilyen ajánlatot máris kaptunk, amikor egy nagy tanácsadó cég a maga szervezési tapasztalatával, piaci hírnevével, valamint egy SAP-fejlesztô, üzemeltetô cég a technika, technológia részbeni szolgáltatásával rendelkezésre állva lenne hajlandó közös elszámoló cég létrehozására, mûködtetésére.) A tapogatózó tárgyalásokkal már más vonatkozásban is elôrehaladtunk. Egy fentiekben felvázolt szolgáltató központ megvalósíthatósági tanulmánya mintegy 3-4 hónap alatt elkészíthetô. Ezt már most javaslom elkészíttetni, hisz a VET megjelenése után nagyon rövid idôn belül megkezdôdhetnek a kiszervezôdések. Ezek közül elsôként ennek a szolgáltató szervezetnek kellene önálló cégbe kimenni, a már korábban taglalt indokok miatt. Helyzet van tehát lépni kell! HIREK HIREK Látogatás az Edison Electric Institute-nál Dr. Bán Tamás vezérigazgató-helyettes, Kalmár Béla elnöki tanácsadó és Gelencsér Endre, a Nemzetközi és Koordinációs Osztály vezetôje február végén az Egyesült Államokban járt. A kiutazás alapvetô célja az Edison Electric Institute tevékenységének áttekintése és az együttmûködési keretfeltételek újratárgyalása volt. Az MVM Rt. delegációja az együttmûködés új, értéknövelt formájára tett javaslatot azzal, hogy javasolta: társaságunk válhasson az Edison Electric Institute közép-kelet-európai képviselôjévé és referenciaközpontjává. A kint tartózkodás idôtartama alatt szabályozási és a liberalizált versenypiaccal összefüggô kérdésköröket érintô témakörökben konzultációkra került sor több villamosipari társasággal, a FERCcel (Szövetségi Energia Bizottság), valamint a Pennsylvaniai Közüzemi Bizottsággal is. Ez utóbbi találkozó során vetették fel a vendéglátók annak lehetôségét, hogy Pennsylvania Állam kormányzója 2001 májusában esedékes magyarországi utazása alkalmával ellátogasson az MVM Rt.-be és megbeszéléseket folytasson Katona Kálmán elnök-vezérigazgatóval. (Gelencsér Endre) HIREK HIREK A TRADING munkacsoport 3. ülése (2001. január 30.) A firenzei értekezlettel kapcsolatosan heves vita alakult ki az Eurelectric-tagok között a Cross-Border Tariff kérdésében. Sokak szerint a firenzei értekezlet nem hozott igazi megoldást. A témával az Energy Policy munkacsoport foglalkozik tovább, felmerült az igény olyan stratégiai kérdések tisztázására is, mint a biztonság és a tüzelôanyag-diverzifikáció. A munkacsoport legfontosabb témája az elôzô napi konferencia (Elsô Áramtôzsde Nap) megbeszélése volt. Egybehangzó vélemény alakult ki a konferencia sikerét és hasznosságát illetôen. A munkacsoport szükségesnek találta további az áramtôzsdékkel foglalkozó konferenciák szervezését, egyeztetve az áramtôzsdék által szervezett más konferenciákkal. A munkacsoport megvitatta az EFET (European Federation of Energy Traders) által készített Villamosenergia-adásvételi szerzôdés mintát és úgy foglalt állást, hogy javasolja a tagországok számára annak minél szélesebb körû bevezetését. A munkacsoport tagjai nagy várakozással tekintenek a június 21-i madridi Villamos energia és földgáz konferenciára, ahol részletes elemzés várható a kaliforniai eseményekrôl. A munkacsoport következô ülését május 21-én tervezi Brüsszelben. (Lovas Gyôzô)

5 19 HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK Biztonsági és vagyonvédelmi konferencia Az ÁPV Rt április 5 6-án Dobogókôn a tartós állami tulajdonú vegyes társaságok részére biztonsági és vagyonvédelmi konferenciát szervezett. A kétnapos rendezvényen a vagyonvédelmi, a fegyverjogszabályi törvények elôkészítésérôl tartottak tájékoztatót a belügyminisztérium, illetve a rendôrség jogalkotó és joggyakorló munkatársai. Szó esett a terrorveszélyezettségrôl és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdésekrôl. A konferencián az MVM Rt. részérôl Módos Géza és Bolvári József, a Létesítményi Igazgatóság dolgozói vettek részt. (Módos Géza) Új atomerômû Rosztovban A Szovjetunió megszûnése óta az elsô atomerômû kezdte meg mûködését pénteken Oroszországban. A rosztovi atomerômû elsô reaktora egyelôre tízszázalékos kapacitással üzemel és az észak-kaukázusi körzetet látja el árammal közölte az orosz állami energiatársaság, a Roszenergoatom. A következô hat hónapban próbaüzemben mûködik, majd teljes kapacitásra kapcsolják. A rosztovi atomerômûvet több mint húsz évvel ezelôtt kezdték építeni. Az 1986-os csernobili reaktorrobbanást követô tiltakozások miatt a kormány 1990-ben leállította munkát. A krónikus áramhiányra tekintettel az atomenergia-ügyi minisztérium 1999-ben lehetôvé tette az építkezés felújítását, megfelelô összegek kiutalásával. (Magyar Hírlap) Elsô Áramtôzsde Nap konferencia Németország az integrált európai villamosenergia-piac központjában E témában az Eurelectric és a Német Villamosipari Egyesülés közösen szervezett konferenciát január 29-én. A VDEW-nek 757 tagja van, akik a német villamosenergia-termelés és -kereskedés több mint 90%-át tartják kézben. A VDEW az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: u képviseli az áramkereskedôk közös érdekeit, u szakértôi központ, u tanácsadást, szolgáltatásokat és betanulásokat biztosít tagjai számra. Az Európai Bizottság hamarosan napvilágra hozza az európai energia-piacok liberalizációjának felgyorsítására vonatkozó javaslatait. A villamosenergia-tôzsdék fontos szerepet fognak játszani az európai energiapiacok integrációjában. Az új német Energia Ipari Törvény áprilisi hatályba lépését követôen Németországban nagyon gyorsan bevezették a versenypiacot, és a piacnyitást egy lépésben valósították meg nyarától Németországban két áramtôzsde szervezôdött: az LPX (Lipcsei Áramtôzsde) és az EEX (Frankfurti Áramtôzsde). Jelenleg mindkét tôzsdén csak spot fizikai kereskedés folyik, a teljes volumen 2,5%-át kitevô mértékben. A határidôs ügyleteket elsô felében tervezik bevezetni. A VDEW véleménye szerint a piacnyitást követôen az energiaárak nagyon változékonyak lesznek, az energiatôzsdék lehetôséget adnak az árkockázatok csökkentésére, ezáltal a deregulációs folyamat egyik stabilizáló elemei. Németországban az önszabályozó szemlélet uralkodik, a kaliforniai események külön figyelmeztetnek arra, hogy a helytelen reguláció mekkora veszélyeket okozhat a villamosenergia-piac és az egész gazdaság számára (Németországban nincs regulátor, energiahivatal). A konferencián elhangzott alapvetôen Németországra összpontosító elôadásokból és az azokat követô vitákból az alábbiakat kell kiemelni: u az áramtôzsdék a versenypiaci kockázatok csökkentésének hatékony eszközei; u a német áramtôzsdék, az amszterdami áramtôzsdéhez (APX) hasonlóan, még a nem elégséges kereskedési volumen (likviditás) kezdeti idôszakában vannak, a kereskedés döntôen az OTC-piacon (bilaterális egyezmények) folyik. A továbbfejlôdés feltétele a kellô likviditás elérése (az elôadó véleménye szerint ehhez az árampiac legalább egyharmadának a tôzsdén kellene lennie, ez ma Németországban csak 2,5%); u a pillanatnyi termelés fogyasztás kiegyenlítésének (balancing) piacát mielôbb be kellene vezetni (ez Spanyolországban már mûködik); u meg kell oldani a határon átmenô kereskedés (Cross Border Exchange) problémáit, az árképzést (két különbözô tôzsdén eltérô tôzsdei árak vannak) és a hálózati szûk keresztmetszetek kezelését (ez utóbbi az elôadó szerint csakis az áramtôzsdék és a rendszerirányítók szoros együttmûködésével lehetséges); u lesz-e egy közös EU áramtôzsde? Az áramtôzsdék ma még alakulóban, fejlôdôben vannak, összeolvadásukról még korai beszélni. Nemzeti szinten a másnapi fizikai kereskedés az áramtôzsdén indokolt, elképzelhetô hogy a határidôs kereskedés átkerül az áruvagy értéktôzsdékre; u a villamosenergia-kereskedés legdinamikusabban fejlôdô formája ma az e- commerce, az elektronikus kereskedés, amelyre már kereskedôközpontokat hoztak létre a vezetô nyugati cégek, pl. az ENRON. Ez a forma nagy konkurenciája lehet az áramtôzsdéknek. MEE rendezvény a kaliforniai válságról Április 9-én a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a MEH és az ETE közös szervezésében nagy érdeklôdésre számot tartó szimpóziumra került sor, melynek témája a kaliforniai árampiaci dereguláció viszszásságai és következményei voltak. A Kaderják Péter MEH fôigazgató megnyitó beszédével kezdôdô program fô elôadója Laurie biztos úr volt, aki a Kaliforniai Energia Bizottság tevékenységét és az USA-beli energiapiaci szabályozást mutatta be. Ebben részletesen bemutatta azokat a körülményeket, melyek együttesen vezettek a rendkívüli, piacgazdaságban teljesen szokatlan ínséges helyzethez, illetve elemezte a reguláció sajátosságait, melyek szintén hozzájárultak a problémákhoz. Az elôadást több kaliforniai szakértô követte, majd élénk vitára került sor, melyet dr. Szörényi Gábor MEH igazgatóhelyettes moderált. A rendezvény az MVM-es MEE tagság körében is meghirdetésre került, így legalább húsz kollégánk is részt vett a programon. A szervezôk reményei szerint a tartalmas és vitáktól sem mentes rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy a hazai piacnyitási elôkészületek mentesek legyenek a kaliforniaihoz hasonló negatív tapasztalatoktól.

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE LÉGI KÖZLEKEDÉS MUNKAADÓ OLDAL Készítette: Csuport Antal Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A légi közlekedési ágazat jellemzése 3 1.1. Az ágazat strukturája,

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. A tartalomból

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. A tartalomból Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 1. szám 2013. április A tartalomból A céges beszámolók jövője Hogyan élesszük újra vezetői beszámolásunkat? 3 Nem éri meg hátradőlni az ellenőrző

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA n GAZDASÁGI ROVAT Az MVM Rt. Közlemények Szerkesztôbizottsága legutóbbi ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy a lap indítson egy ún. gazdasági rovatot, legfôképpen azért, mert szeretne olvasóinak aktuális,

Részletesebben

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez 1 Dr. Balázs István Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez Bevezetés A közszolgálat hatékonyságának és minőségének javítását célzó és a 90-es évek közepétől

Részletesebben

az mvm magyar villamos művek közleményei

az mvm magyar villamos művek közleményei L. évfolyam 2013. 1-2. szám az mvm magyar villamos művek közleményei az atomenergetika első 30 éve magyarországon A villamosenergia-ipar és az atomenergetika három évtizede Műszaki fejlődés és biztonság

Részletesebben

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA 2000. NYÁR ehungary konferencia a Margitszigeten FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA SAP hirdetés Tartalom: Stratégia 4 Regionális know-how Felülnézet Informatika és Országgyűlés

Részletesebben

Do not cite without authors permission.

Do not cite without authors permission. 1 Dr. Benke Magdolna A vállalati képzési rendszerek alakulásának főbb tendenciái Magyarországon az ezredforduló időszakában 1 Bevezető A vállalati képzési rendszerek, azon belül elsődlegesen a munkáltatók

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, Pénzügyi és Számviteli Intézet Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Belső konzulens

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban PhD értekezés

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA ZÁRÓTANULMÁNYOK CSÁNYI TAMÁS AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA A tanulmánysorozat PZ5. BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék 1053 Budapest,

Részletesebben

Új esélyek a külpiacokon. Adódömping a jövő évben. Válságban is lehet ösztönözni. Miért kudarcos a foglalkoztatáspolitika?

Új esélyek a külpiacokon. Adódömping a jövő évben. Válságban is lehet ösztönözni. Miért kudarcos a foglalkoztatáspolitika? Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 4. szám Új esélyek a külpiacokon Dávid Imre, a külgazdasági szövetség elnöke a magyar cégek kilátásairól (3

Részletesebben

Lesz-e közös európai energiapolitika?

Lesz-e közös európai energiapolitika? 2008. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szak Lesz-e közös európai energiapolitika? Tarr Krisztina Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 1.1 Kutatás célja... 1 1.2 A tanulmány fő tézise... 1

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL

Részletesebben