Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig"

Átírás

1 Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig I. Az 1970-es évektől a társulási megállapodásig (forrás és ajánlott irodalom: Király Miklós: Az Európai Közösség kereskedelmi joga, X. fejezet, 3-5, Harmadik Kiadás, KJK-Kerszöv, 2001, Az Európai Közösségek létrejöttét követő első tíz évben Magyarország elzárkózott a kapcsolatok felvételétől és kétségbe vonta az EK nemzetközi jogi jogalanyiságát. Az első kapcsolatfelvételt a Bizottság és a Külkereskedelmi Minisztérium között létrejött ún. technikai megállapodások jelentették, amelyben a minisztérium garantálta, hogy az exportált magyar termék meghatározott áron nem kerül a közösségi piacra, a Bizottság pedig vállalta, hogy nem sújtja többletteherrel a magyar termékeket. Három technikai megállapodás: sertéshúsra, borra, juhsajt. A következő lépés az 1978-as acél-megállapodás és textil-megállapodás volt. Az acél megállapodás szintén a Külkereskedelmi Minisztérium és a Bizottság között jött létre, azonban nem hirdették ki és a "rendezés" nevet viselte. A megállapodás a magyar acéltermékek exportjának mennyiségi önkorlátozását tartalmazta. A textil-megállapodás a magyar kormány és az EGK (Tanács) között jött létre, amelyet a belső jogrendbe beemeltek és ki is hirdettek. A megállapodásban Magyarország vállalta a textiltermékek exportjának önálló mennyiségi korlátozását, a Közösség ezzel szemben az általa alkalmazott mennyiségi korlátozások megszűntetését vállalta. A 1980-as juh- és juhhúsexportra vonatkozó megállapodás szintén az export mennyiségének önkorlátozását tartalmazta. Annak ellenére, hogy ezek a megállapodások nem az EGK és Magyarország közötti kereskedelem fellendítését szolgálták, mivel céljuk a kereskedelem korlátozása volt a közösségi piacon belüli válság leküzdése érdekében, magasabb szintre emelték a két entitás közötti nemzetközi kapcsolatokat és rámutattak a korábbi elzárkózás fenntarthatatlanságára. A 80-as években merült fel egy általános gazdasági megállapodás megkötésének szükségessége az EGK és Magyarország között, amelyet elősegített a KGST és az EGK közeledése és a kapcsolatok felvétele, valamint egymás kölcsönös hivatalos elismerése. A magyar - EGK általános kereskedelmi és gazdasági megállapodást június 30-án írták alá. A megállapodás kereskedelemre vonatkozó rendelkezései között a legjelentősebb, hogy a felek vállalták a legnagyobb kedvezményes elbánás elvének alkalmazását, - amelyet bár a 1

2 GATT egyezmény is tartalmazott, amelynek mindkét fél részese volt - amely ahhoz vezetett, hogy az EGK vállalta a magyar GATT csatlakozási jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi korlátozások fokozatos eltörlését. A megállapodás a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan semmilyen kedvezményeket nem nyújtott. A gazdasági együttműködés terén a megállapodása kiemelte a beruházások és vegyes vállalatok létrehozásához szükséges kedvező környezet kialakításának szükségességét. A megállapodás egy vegyes bizottság létrehozását írta elő, amelynek feladata az együttműködést érintő bármely kérdés megtárgyalása. A rendszerváltozást követően 1990 januárjában az EK eltörölte a specifikus mennyiségi korlátozásokat, megadta az általános vámpreferenciákat és megindította a PHARE-t. Az Európai Tanács 1990 áprilisában társulási megállapodás megkötését javasolta Lengyelországnak, Csehszlovákiának és Magyarországnak. Míg az EK számára nyilvánvaló volt, hogy a társulási megállapodás megkötése nem a tagság előkészítést szolgálja, hiszen a Bizottság tárgyalási felhatalmazása nem tette lehetővé a tagság bármilyen módon való szerepeltetését a megállapodásban, a magyar kormány célkitűzéseként rögzítette, hogy a társulási szerződést a Közösséghez való csatlakozás első lépcsőjének tekinti. A Tanács két alkalommal is módosította a Bizottság tárgyalási mandátumát. Először hozzájárult, hogy a tagság mint elérendő cél szerepelhessen a megállapodásban, ezen túl megszűntette az árukereskedelem terén a kondicionalitást, amely a liberalizáció második szakaszába való átlépést az első szakasz sikerétől tette volna függővé. Másodszor, a módosítás lehetővé tette, hogy a mezőgazdaság terén ténylegesen érvényesülhessenek a kölcsönös kedvezmények. Tíz tárgyalási fordulót követően az Európa-megállapodást december 16-án írták alá. Ez a vegyes szerződés február 1-én lépett hatályba, Magyarországon az évi I. törvény hirdette ki. A megállapodás preambuluma tartalmazza jogállamiság elvnek, az emberi jogok és alapvető szabadságok és demokrácia elvének tiszteletben tartását, továbbá a piacgazdaság és a társadalmi igazságosság elveit. Ezen túl tartalmazza még Magyarország nyilatkozatát, miszerint célja a tagság elérése. A megállapodás rendelkezik a felek közötti politikai párbeszéd megteremtéséről. Ennek érdekében a felek a legmagasabb szinten a Társulási Tanácsban tárgyalnak, azonban az egyéb diplomáciai megoldások is a rendelkezésre állnak, valamit a Parlamenti Társulási Bizottság is. Az áruk szabad mozgásával kapcsolatban az EK és Magyarország egy szabadkereskedelmi övezet fokozatos létrehozását határozta el, amely azonban nem vonatkozik a mezőgazdasági termékekre. Ennek megteremtése során az aszimmetria elve érvényesül, tehát a Közösség gyorsabban bontja le kereskedelmi korlátozásait, mint Magyarország, azonban a folyamat 2

3 végén, január elsején, teljes egyensúlynak kell létrejönni. Míg a vámok felszámolását a Közösség fokozatosan vállalta, a mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések eltörlését a megállapodás hatálybalépésével vállalta. Ez alól a textiltermékek kivételt jelentettek, mert ott öt év alatt vállalta a korlátozások megszűntetését. Magyarország is fokozatosan vállalta a kereskedelmi korlátozások lebontását, azonban az aszimmetria elvének megfelelően lassabb ütemben került erre sor. Ezzel egy időben a Közösség megvonta a korábban biztosított általános vámpreferenciákat. A mezőgazdasági termékek körében Magyarország bizonyos termékeire, rögzített mértékben növelhető mennyiség mellett, növekvő vám-, illetve lefölözés kedvezményeket kapott. Magyarország a közösségi mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban vállalta a piacra jutás biztosítását és a vámok csökkentését. Az árukereskedelemmel kapcsolatban a felek vállalták, hogy új vámot vagy azzal azonos hatású intézkedést nem vezetnek be. Ugyanakkor Magyarország jogosult korlátozott ideig, rendkívüli intézkedésként bizonyos termékek esetében vámokat emelni, ha iparág megteremtése vagy szerkezeti átalakítás alatt álló iparág védelme szükségessé teszi. Ezen túl a felek élhetnek a szokásos dömping- vagy szubvencióellenes eszközeikkel ban a felek kiegészítő jegyzőkönyvet írtak alá, amelyben a Közösség vállalta a kereskedelmi akadályok lebontásának gyorsítását mind ipari, mind mezőgazdasági termékekre. A munkavállalók mozgására, a letelepedésre és a szolgáltatások nyújtására érvényesül a kondicionalitás elve, amely szerint az első öt éves szakasz végét megelőzően a Társulási Tanács dönt a második szakasz megkezdésről. A munkavállalók mozgásának liberalizációjával kapcsolatban nagyon visszafogottan rendelkezik a társulási megállapodás. Rögzítik az egyenlő elbánás elvét, és kölcsönösen garantálja a nyugdíjak és más járulékok szabad átutalását. A további liberalizáció kapcsán fenn tartja a lehetőséget a tagállamok és Magyarország közötti kétoldalú megállapodások megkötésére, és a Társulási Tanács is megvizsgálja a lehetőségeket. A letelepedés szabadságára vonatkozóan a megállapodás javít a magyar vállalkozók külföldi letelepedésének és a külföldi vállalkozók belföldi letelepedésének helyzetén. A letelepedéssel és a tevékenység folytatásával kapcsolatban rögzített alapelv a nemzeti elbánás elve, tehát nem lehetnek kedvezőtlenebbek a feltételek, mint a hazai vállalkozások esetében. Magyarország öt éves időszak alatt vállalta a nemzeti elbánás biztosítását jogszabályaiban és tíz éves időszakra vállalta, hogy nem vezet be olyan új szabályozást, amely sértené a nemzeti elbánás elvét. Pénzügyi szolgáltatások, a privatizáció és ingatlan adásvétele esetén tíz éves 3

4 időszak alatt vállalja a megkülönböztetés megszűntetését. Ezek a szabályok csupán vállalatokra vonatkoznak. Fiókokra, képviseletekre vagy önálló vállalkozóként letelepedettekre csak az első öt év után alkalmazandó a nemzeti elbánás elve. A nemzeti elbánás azonban nem érvényesül a tíz éves átmeneti időszak alatt sem a mezőgazdaságra, erdőgazdaságra, a halászatra, ingatlan tulajdonára és értékesítésére, jogi szolgáltatásokra és szerencsejáték szervezésére. A közösségi vállalkozások azonban ingatlant szerezhetnek, és termőföldet és erdőt bérelhetnek, amennyiben gazdasági tevékenységük végzéséhez szükséges. A Közösség a fiókok, képviseletek és önálló vállalkozók esetén a nemzeti elbánást csak az első öt éves szakasz után vállalta és a Magyarország által kizárt területeket ő is kizárta. A szolgáltatás kereskedelem terén csak fokozatos liberalizációt írt elő a megállapodás. A megállapodás rögzíti a fizetések szabadságát, amennyiben a fizetés alapjául szolgáló ügylet liberalizált. A versenyszabályok tekintetében a megállapodás kimondja a Közösség és Magyarország közötti kereskedelmet érintő versenykorlátozó megállapodások, az erőfölénnyel való visszaélés és a versenyt torzító állami támogatások tilalmát. Magyarország vállalta, hogy az ötödik év végére a Közösségben érvényesülő védelemhez hasonló szintű védelmet biztosít a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogoknak. A megállapodásban Magyarország vállalta, hogy amennyiben lehetséges a gazdasági integráció céljának elérése érdekében közelíti jogszabályait a Közösség jogszabályaihoz. A következő területeken áll fenn a jogszabály-közelítés kötelezettsége elsősorban: vámjog, társasági jog, bankjog, vállalati számvitel és adózás, szellemi tulajdonjog, a munkavállalók védelme, pénzügyi szolgáltatások, versenyszabályok, emberek, állatok, növények életének és egészségének védelem, az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok, fogyasztói érdekvédelem, termékfelelősség, közvetett adózás, műszaki szabványok, közlekedés és környezetvédelem. Ez egy egyoldalú, de nem feltétlen és abszolút kötelezettség, mivel tekintetbe kell venni a társadalom és a gazdaság állapotát és tűrőképességét. A jogszabályok közelítésének elősegítésére alkotta meg a Bizottság az ún. Fehér Könyvet a "Közép- és Kelet-Európai Társult Országok Felkészüléséről az Unió Belső Piacához való Csatlakozásra." A dokumentum segítséget nyújt a jogközelítés jogtechnikai részéhez és meghatározza, hogy melyek az ún. első lépcsős jogszabályok, amelyek kulcsfontosságúak a belső piachoz való csatlakozás szempontjából és megelőzik a második lépcsős intézkedéseket. A Fehér Könyv saját meghatározása szerint nem a taggá válást segíti elő, nem része a csatlakozási 4

5 tárgyalásoknak. Ennek ellenére a Fehér Könyvben foglaltak megvalósítása nagymértékben meghatározhatta a csatlakozásra való felkészültség megítélését. A megállapodás rögzíti a gazdasági, beruházás-fejlesztési, beruházás-védelmi, oktatási és képzési, környezetvédelmi, közlekedési, kulturális és pénzügyi együttműködés, valamint a monetáris ügyekben és a büntetőügyekben történő együttműködés kereteit. Az intézményi rendelkezések közül kiemelendők a Társulási Tanácsra vonatkozó szabályok. A Társulás Tanács felügyeli a megállapodás végrehajtását. Évente egyszer vagy, ha a körülmények megkívánják, többször is ülésezik. A Társulási Tanács a Tanács és a Bizottság, másrészt a magyar kormány tagjaiból áll. A Társulási Tanács a megállapodásban meghatározott esetekben a felek egyetértésével a felekre kötelező határozatot hozhat, minden egyéb esetben ajánlásokat tehet. A megállapodással kapcsolatos vitát a Társulási tanács elé lehet terjeszteni, ha az a vitát rendezni nem tudja, választott bírósági vitarendezésre kerülhet sor. A Társulási Tanácsot közigazgatási tisztviselőkből álló Társulási Bizottság segíti, amelynek feladatait a Társulási tanács határozza meg, valamint hatáskörét ráruházhatja. A Társulási Parlamenti Bizottság ajánlásokat tehet a Társulási Tanácsnak, és tájékoztatást kérhet a Társulási Tanácstól. A Társulási Tanács határozatiról tájékoztatni kell a Parlamenti Bizottságot. A megállapodás általános rendelkezései szerint Magyarország és a Közösség vállalja, hogy jogszabályiak semmiféle megkülönböztetést nem idéznek elő az állampolgárok és vállalkozások között. A közösségi preferencia elve szerint pedig a tagállamok nem nyújthatnak kedvezőbb elbánást a magyar áruknak, munkavállalóknak, vállalatoknak és állampolgároknak, mint amilyet a Közösségen belül más tagállammal szemben nyújtanak (a közösségi szintnél nem lehetnek kedvezőbbek a társult államnak nyújtott kedvezmények). II. A csatlakozási kérelem benyújtásától a csatlakozásig (forrás és ajánlott irodalom: Király Miklós: Az Európai Közösség kereskedelmi joga, , Negyedik Kiadás, KJK-Kerszöv, 2003; Balázs Péter: Az Európai Unió Külpolitikája, , 2002, KJK-Kerszöv Magyarország már 1991-ben kijelentette, hogy számára a társulási megállapodás csak az első lépcső a végső cél elérése során, amely a teljes jogú tagság elnyerése. A magyar álláspont kitartó védelme következtében kerülhetett bele a társulási megállapodás preambulumába az a célkitűzés, hogy Magyarország a Közösség tagja kíván lenni. Az 1991-es maastrichti Európai 5

6 Tanács kérte fel a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a keleti bővülés lehetőségét. A Bizottság az 1992-es lisszaboni Európai Tanácson terjesztette elő véleményét, hogy az Európai Uniónak minden európai állam tagja lehet, ahol tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a demokrácia elvét, és versenyképes piacgazdasággal rendelkezik. Ezen túl rámutatott arra is, hogy az acquis átvétele nélkül nem lehet eredményesen csatlakozni az Unióhoz. Az 1993-as koppenhágai Európai Tanácson kijelentették, hogy a csatlakozás az EK és a csatlakozásra váró államok közös célja, ha a tagsággal járó kötelezettségeket teljesíteni képesek és eleget tesznek a gazdasági és politikai feltételeknek. A feltételek a következők. Biztosítani kell a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a kisebbségek védelmét. Működőképes piacgazdasággal kell rendelkeznie az adott államnak, amely bírja a Közösségen belüli versenyt és piaci hatásokat. Vállalja a politikai unióval, valamint a gazdasági és monetáris unióval járó kötelezettségeket. Végül, az Unió képes legyen az új államok befogadására április 1-én Magyarország benyújtotta a csatlakozási kérelmét. Április 19-én a Tanács felkérte a Bizottságot az ilyenkor előírt vélemény kidolgozására. Ezt követően több Európai Tanácson is foglalkoztak a csatlakozás lehetőségéről és módozatairól, azonban az első érdemi előrelépés 1996 áprilisában következett be, mikor a Bizottság átadta a csatlakozásra kijelölt tíz államnak az államok helyzetére vonatkozó kérdőíveket. A három hónapos határidő alatt a kormányzati szervek által elkészített kérdőív alapozta meg a Bizottság első országvéleményét. Az 1997 júliusában kiadott ország-vélemények a koppenhágai kritériumok teljesítése alapján első lépésben öt (Pl, Cz, H, Est, Slo) plusz egy (Cip) állammal javasolta a csatlakozási tárgyalások megkezdését. (Svk, Lat, Lit, Bg, Ro ekkor még kiesett) A csatlakozási tárgyalásokat március 31-én kezdődtek meg a hat tagállammal, amelynek első fázisa a harmincegy fejezetre tagolt joganyag összehasonlító vizsgálata volt (acquis screening), amely június 2-án ért véget. Az első kétoldalú csatlakozási tárgyalási fordulóra április 24-én került sor, de az érdemi tárgyalások november 10-én a második főtárgyaló fordulóval kezdődtek meg. Ezalatt a Bizottság évente elkészítette az ország-jelentéseket, amelyben felhívta a csatlakozásra váró államok figyelmét elmaradásaikra ig négy ország-jelentés készült el. Az 1999-es helsinki Európai Tanács már nem hat, hanem tizenhárom belépni kívánó államról szólt és kitűzte a tárgyalások 2000-es megnyitását hat másik állammal (Svk, Lat, Lit, Ro, Bg, Malt)(Törökország is a 13 közé tartozik, de vele nem kezdték meg a tárgyalásokat). A 2000-es nizzai Európai Tanácson dőltek el a csatlakozás előfeltételeiként kezelt intézményi változások (bővítésről szóló jegyzőkönyv). A nizzai csúcs után a Bizottság összeállította a csatlakozási tárgyalások "útitervét", amely alapján a 6

7 tematikus tárgyalások 2002 júniusáig tartanak a könnyebb fejezetektől haladva a nehezebb fejezetekig január 30-án terjesztette elő a Bizottság a csatlakozás finanszírozására vonatkozó pénzügyi tervét december 13-án zárultak le Koppenhágában a 10 (Bg, Ro kimaradt) csatlakozó állam és az EK közötti csatlakozási tárgyalások. December 17-én döntött az Országgyűlés az Alkotmány csatlakozáshoz szükséges módosításáról április 12-én tartották meg a csatlakozást jóváhagyó népszavazást április 16-án a miniszterelnök aláírta a csatlakozási szerződést ben a csatlakozási szerződések ratifikációja május 1-én Magyarország az Európai Unió tagjává fog válni. A csatlakozási szerződés tartalmazza magát a csatlakozási szerződést, a csatlakozási okmányt, annak tizennyolc mellékletét, tíz jegyzőkönyvét és a hozzá csatolt negyvennégy nyilatkozatot. A csatlakozási szerződés a preambulumot követő 3 cikkben rögzíti, hogy tíz új tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz, amelynek feltételeit a csatlakozási okmány rögzíti. A második cikk szerint a nemzeti alkotmányos szabályok szerint a szerződést meg kell erősíteni és a megerősítő okiratokat április 30-ig letétbe kell helyezni. A csatlakozási szerződés csak azon államok tekintetében lép hatályba, amelyek a megerősítő okmányt időben letétbe helyezték. A csatlakozási okmány öt részből áll, az első az alapelveket, a második a szerződések kiigazítására vonatkozó szabályokat, a harmadik az állandó rendelkezéseket, a negyedik az ideiglenes rendelkezéseket, az ötödik a végrehajtással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A csatlakozás alapelvei közül kiemelendő az Európai Unió valamennyi jogi aktusának átvételére és alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalás. A schengeni jogra vonatkozóan a csatlakozási okmány csak az okmány I. mellékletében felsorolt aktusok alkalmazását írja elő, a fel nem sorolt aktusok tekintetében a Tanács a később fog egyhangúan dönteni. A Gazdasági és Monetáris Unió rendelkezéseinek egy része csak a közös pénz bevezetése után fog az új tagállamokra vonatkozni. Az új tagállamok vállalják, hogy csatlakoznak a Közösség és a Közösség tagállamai által megkötött, az EK Szerződés teljesítéséhez szükséges nemzetközi megállapodásokhoz. Intézményi kérdések: lásd külön Védzáradékok: lásd külön Az általános védzáradék által nyújtott lehetőséggel mind a két fél élhet súlyos és tartós gazdasági nehézségek bekövetkezése esetén. Ilyen védzáradék alkalmazására már sor került a korábbi bővítések kapcsán is, bár ez nem menti azt a tényt, hogy az integrációban részt vevő 7

8 államok egyenjogúsága komolyan sérül, ha rövid időre is. A két különös védzáradék (belső piaci és bel- és igazságügyi együttműködési) azonban egy új jelenség a közösségi jogban. Szemben az általános védzáradékkal ezek egyoldalúan az új tagállamokkal szemben alkalmazhatóak. Másik hátrányos sajátosságuk, hogy a Bizottság a védintézkedéseket a másik fél meghallgatása nélkül hozhatja meg, amely erőteljesen megkérdőjelezhető egy a jogállamiság elvén nyugvó jogrendszerben. A különös védzáradékok ezen sajátosságát azonban tompíthatja, hogy a Bizottság határozatával szemben az EK 230. cikk alapján megsemmisítési eljárásnak van helye, amelyben már érvényesülhet a kontradiktórius eljárás követelménye. Átmeneti intézkedések: (megnézhető külön) Átmeneti intézkedéseket Magyarország esetén a X. melléklet tartalmazza. Az áruk szabad mozgása tekintetében nincsenek átmeneti intézkedések. A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban két derogációt tartalmaz a X: melléklet, az egyik a befektetők kártalanítási rendszerére vonatkozik, a másik a szövetkezeti hitelintézetek induló tőkéjével kapcsolatos. A tőke szabad mozgása körében két átmenti intézkedést említhetünk meg. Magyarország öt éven keresztül fenntarthatja a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanok megszerzésére vonatkozó engedélyezési rendszert. Magyarország hét éven keresztül fenntarthatja a külföldiek termőföldszerzésére kivételekkel vonatkozó tilalmat. A személyek szabad mozgásán belül a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban a tagállamok két évig a nemzeti szabályaikat alkalmazzák. Két év eltelte után a Tanács felülvizsgálja a helyzetet és ezt követően, de a két éves időszak vége előtt a tagállamoknak értesíteniük kell a Közösséget, hogy saját szabályaikat kívánják-e tovább alkalmazni vagy a közösségi szabályokat. Ha valamely tagállam nem nyilatkozik, a közösségi szabályokat kell alkalmaznia. A nemzeti szabályok továbbalkalmazására a csatlakozást követő öt év végéig van lehetőség. Az öt éves időszakon belül Magyarország egy alkalommal kérheti a nemzeti szabályok alkalmazásnak felülvizsgálatát. Az ötéves időszak súlyos munkaerőpiaci zavarok esetén két évvel meghosszabbítható. A munkaerőpiacot a hét éves időszakon belül megnyitó tagállam súlyos munkaerőpiaci zavarok vagy azok komoly veszélye esetén a tagállam kérheti a Bizottságot, hogy függessze fel az 1612/68/EGK rendelet 1-6. cikkének alkalmazását. A felfüggesztés kérésére Magyarországnak is lehetősége lesz a többi tagállammal szemben ugyanazon az alapon. A tagállamok az átmeneti időszak során saját szabályaikat bármikor módosíthatják annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra szabadabb legyen a bejutás. Németország és Ausztria egyes érzékeny szolgáltatási szektorok (pl.: építőipar) esetén nemzeti szabályaikat 8

9 alkalmazhatják a magyar munkavállalókkal szemben, erre válaszul. azonban Magyarország is bevezethet hasonló korlátozásokat. A közösségi versenyjogot Magyarországon a csatlakozás pillanatától alkalmazni kell. A csoportmentesítő rendeletek esetében a II. melléklet egy a csatlakozást követő hathónapos alkalmazkodási időszakot ír elő a csatlakozást megelőzően létrejött megállapodásokra, annak érdekében, hogy azokat a rendeleteknek megfelelően módosíthassák. A IV. melléklet meghatározza, hogy mely állami támogatások minősülnek létező (nem új) állami támogatásoknak a közösségi jog alapján. A X. fejezet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek betartásával a fejezetben megjelölt adókedvezményeket fenntarthatja. Egyéb átmenti rendelkezések: gyógyszerkészítmények kiegészítő oltalmi tanúsítványa, friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó egészségügyi feltételek, belföldi közúti árufuvarozás, kedvezményes ÁFA kulcsok egyes területen, cigaretta jövedéki adó mértéke, hulladékgazdálkodás, vízminőség, ipari szennyezés csökkentése, ötvözetlen alumíniumra vámkedvezmény. 9

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 1988. évi XXIV. TÖRVÉNY a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 A nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztése, különösen a külföldi működő tőke gazdaságunkban való közvetlen megjelenésének elősegítése

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2007. április I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Az előterjesztés indoka

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL EEE/BG/RO/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak.

A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak. 656. A csatlakozási tárgyalások folyamata A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak. Dátum 1998. március 12. március 30.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban dr. Stefán László Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László igazgató Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos

Részletesebben

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.május Szakmai konzultáció 2004. június 3. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2015/0062(NLE) 28.8.2015 *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések Budapest, 2015. június 26. Dr. Kovács Ildikó Igazságügyi Minisztérium, Szolgáltatási Notifikációs Központ

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Preambulum Az Európa Tanács tagállamai, az emberi jogok

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben