A tudás kifejezése és a viselkedés változása. Péntek Imre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tudás kifejezése és a viselkedés változása. Péntek Imre"

Átírás

1 Péntek Imre Az állíthatóság kognitív korlátai * Tanulmányomban arra próbálok választ keresni, hogy az elme architektúrája és működése hogyan korlátozza a tudás állíthatóságát. Pszichológus szemmel a deklaratív (verbálisan kifejezhető) tudás és a viselkedésből visszakövetkeztethető tudás közötti inkoherenciára igyekszem magyarázatot találni. Ebben a tekintetben az állíthatóság korlátait a verbalizálhatóság korlátaiként értelmezem, habár a tudás kifejezhetőségének nem a wittgensteini nyelvi korlátait vizsgálom. A legtöbb filozófusnak valószínűleg túlságosan leszűkítettnek tűnhet az állíthatóság verbalizálhatóságként való értelmezése, amikor a konferencia jó néhány előadása azzal foglakozott, hogy az állításnak a verbális formáján kívül számos más formája létezik, képekkel is, filmekkel is állíthatunk, sőt a mai világunkban egyre inkább domináló képiség talán tágabb teret nyújt a tudás kifejezésére, mint a nyelvi kifejezés. Ebben az értelemben valamennyi viselkedés állítás, csakhogy a tudás verbális állítása és viselkedéssel való állítása között különbség van. Tanulmányom első felében azokat a kutatásokat mutatom be, amelyek a verbalizált tudás és a viselkedésből visszakövetkeztethető tudás közötti kapcsolat természetére vonatkoznak. Majd a kognitív rendszernek egy olyan architektúráját vázolom, amely magyarázatot adhat a verbalizálható és a viselkedésből visszakövetkeztehető tudás inkonzisztenciájára. A tudás kifejezése és a viselkedés változása Az utóbbi években a kognitív fejlődés és a tanulás vizsgálatában a kutatók egyre inkább a változásokat előidéző folyamatokra kezdtek koncentrálni. A hagyományos felfogás, miszerint a fejlődés és a tanulás folyamatos, egyre inkább cáfolódik. A legérdekesebb az, hogy a fejlődés és a tanulás ritmusát nagyrészt a tudás kifejezésének különböző rendszerei közötti versengés határozza meg. Előbb a kognitív fejlődéssel, majd a tanulással kapcsolatos kutatásokat mutatjuk be, rávilágítva ezzel arra, hogy a kognitív folyamatok különböző idősávjaiban nagyon hasonló mechanizmusok zajlanak. A kognitív fejlődés folyamatosságának hipotézise A legtöbb fejlődéspszichológus egyetért azzal, hogy a normál fejlődési mintázatok folyamatosak. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szakaszosság (stagnálás) a fejlődésben, hanem azt, hogy a legtöbb fejlődési görbe csak pozitív irányú változásokat mutat: nincsenek periodikus visszaesések a normál fejlődési mintázatokban. Kutatás-módszertannal foglalkozó szakemberként gyakran találkozom furcsa adatokkal. Legutóbb egy intelligenciateszt standardizálásakor a következő grafikonhoz jutottak (lásd 1. ábra) a kutatók. * A tanulmány megírását a Román Tanügyminisztérium Kutatási Fejlesztési Osztályának (CNCSIS), 33965/ számú pályázati programja támogatta.

2 40 40 Intelligencia (Raven nyers pontok) életkor 1. ábra. Az intelligencia változása az életkor függvényében. Intelligencia (Raven nyers pontok) "simitott" görbe valós görbe Az első benyomás az volt, hogy biztosan valami hiba lehet a mintavételben, és emiatt történhet meg az, hogy a görbe ennyire fűrészfogas, a 12 és fél évesek átlagosan intelligensebbek a 13 éveseknél. Valahogy nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy a gyermek egy fél évvel többet járt iskolába, mégis alacsonyabb a teljesítménye. Ha ezeket az eredményeket a szakemberek elé tárjuk, akkor valószínűleg az lesz a véleményük, hogy a teszt túl sokat tévedhet, ha már a standardizáláskor ilyen furcsa eredményekre jutottak a kutatók, vagy pedig a teszt standardjai megbízhatatlanok, valószínűleg amiatt, mert túlságosan kis mintával dolgoztak. A tesztszerkesztők ilyenkor a görbesimítási eljáráshoz folyamodnak, meghatároznak egy olyan folyamatosan növekvő görbét (lásd 2. ábra), ami a legközelebb áll adataikhoz, kijavítva ezáltal a mérési hibákat, és megnyugtatva a teszt használóit, hogy semmi olyasmi nem történt, ami ellentmondana a fejlődésről alkotott elképzeléseinknek: a folyamatos fejlődés hipotézisének. életkor 2. ábra. A görbesimítás eredménye. Az adatokat részletesen megvizsgálva azonban kiderül, hogy ezek a különbségek egyes esetben olyan nagyok, hogy valószínűtlen, hogy csak a mintavétel eredményeként jöttek volna létre. Egy másik kézenfekvő magyarázat a piageti kognitív sémák egyensúlyának megbomlása, amely időleges teljesítménycsökkenéshez vezethet. A helyzet korántsem ennyire egyszerű, a Piaget fejlődéselméletében nem tesz említést teljesítménycsökkenésről, csak stagnálásról, az egyensúly megbomlása pedig rövidebb idősávokban történik, nem egy életév leforgása alatt. Ahhoz, hogy megértsük a teljesítménynek ezt a hullámzó változását, érdemes szűkebb idősávokat megvizsgálni. Ez a szűkebb idősáv a gyakorlás eredményeképpen elsajátított készségek esetében vizsgálható.

3 A tanulás törvénye A készségek elsajátítását a legkülönbözőbb helyzetekben és a lekülönbözőbb területeken vizsgálták. A tanulás törvénye egyike azon kevés matematikai törvényeknek, amelyek a pszichológiában elfogadottá és általános érvényűvé váltak. A megoldási idő pontosan meghatározható bármely N-dik próbálkozásra, ismerve az első feladat megoldásához szükséges időt (B) és a tanulási ritmust meghatározó állandót (α). A pszichológusok általában nagyon elégedettek egy ilyen pontos, matematikailag definiált törvénnyel, és sokáig nem is próbálkoztak cáfolatával. Staszewski és Ritter munkacsoportja. 1 Az átvizsgálás okára az szolgált, hogy a készségek elsajátításában a legtöbb kutatás stratégia-váltásokat mutat ki. A kísérleti személyeknek nemcsak megoldási gyorsasága javul, hanem a gyakorlás eredményeképpen új megoldási stratégiákat fedeznek fel és alkalmaznak, s pontosan az új stratégiák következtében csökken a megoldási idő és a hibák száma. Ez azt jelentené, hogy a tanulási függvény nem lehet ennyire sima, hanem drámaibb változásokat kellene észleljünk a kísérleti személyek stratégiaváltásakor. A kutatócsoport az eredeti adatokat újraelemezve kimutatta, hogy a teljesítményjavulás stratégiaspecifikus, a tanulás törvénye valóban érvényes, de csakis ugyanazon stratégia alkalmazásának az ideje alatt. Kimutatható, hogy a stratégiaváltás idejét figyelembe véve a teljesítményváltozásnak sokkal pontosabb közelítő-függvényét kapjuk, mint ezek figyelmen kívül hagyásával. A teljesítmény látszólagos exponenciális változása abból adódik, hogy több személy eredményeit és nagyon sok próbálkozás eredményét átlagolták a kutatók, s ez globálisan valóban egy exponenciális függvényhez vezet, azonban az egyéni teljesítmény változása a stratégiaváltáskor időleges teljesítménycsökkenéseket is eredményezhet. A stratégiaváltás mechanizmusai és verbalizálhatóságuk α 3. ábra. A tanulás törvénye T = BN (Newell és Rosenbloom, 1981) A Newell és Rosenbloom (1981) által javasolt függvényt 1998-ban kezdte el felülvizsgálni Delaney, Rede, Az utóbbi években pontosan ezeknek a stratégiaváltási folyamatoknak a mechanizmusait kezdték el vizsgálni a kognitív fejlődésben és a készségelsajátítási folyamatokban egyaránt. A pszichológia szemszögéből nem az a leg- 1 Delaney, P. F. Reder, L.M. Staszewski, J. J. Ritter, F.: The strategy-specific nature of improvement: The power law applies by strategy within task. Psychological Science 9/1,

4 fontosabb, hogy a viselkedés mikor és milyen irányban változik meg, hanem sokkal fontosabb az a kérdés, hogy miért változik meg. A miért változik meg a viselkedés? kérdés megválaszolása hozzásegíthet ahhoz, hogy változásokat idézzünk elő (pl. ha spontán módon ez nem következik be), vagy felgyorsítsuk a változást. A vizsgálatok kognitív idősávjainak optimális szűkítésével közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy olyan mechanizmusokat tárjunk fel, amelyek kielégítően magyarázzák a verbálisan kifejezhető és a viselkedésből visszakövetkeztethető tudás szerepét a stratégiaváltásban. nem egyidőben fedezték fel, hogy az A+B-B feladatok esetében nem érdemes kiszámolni az eredményt, hanem minden gyermek más próbálkozáskor. A zérós próbálkozás az új stratégia (a rövidített számítás) első spontán alkalmazását jelzi. Jól látható, hogy a gyermekek többsége felfedezi és alkalmazza a stratégiát anélkül, hogy erről be tudna számolni. Majd fokozatosan nő azoknak a száma, akik be is tudnak számolni az alkalmazott stratégiáról. Nem-tudatos stratégiaváltás a kognitív fejlődésben: a mikrogenetikus kutatások eredményei Robert S. Siegler 2 kutatócsoportjának elsőként sikerült kimutatni, hogy aritmetikai műveletekben a gyermekek 90%-a először nem-tudatos szinten fedezi fel és alkalmazza az új megoldási stratégiákat. A nem-tudatosan alkalmazott stratégiát öt új feladaton való alkalmazás után a gyermekek 80%-a már tudatosan alkalmazta, vagyis képes volt erről verbálisan is beszámolni. Tehát az első alkalmazásról való beszámolás képtelensége nem tulajdonítható a verbális leírásra való képtelenségnek, mivel a gyermekek 80%-a csupán öt alkalmazás után képes volt probléma nélkül leírni az általa felfedezett új stratégiát. Kísérletükben másodikos gyermekek A+B-B (a feladatok 50%-a) és A+B-C (a feladatok 50%-a) típusú feladatokat kellett hogy megoldjanak. A 4. ábra a különböző stratégiák alkalmazási arányát ábrázolja. Természetesen a gyermekek 2 Siegler, R. S.: Unconscious insights. Current directions in psychological science. 9/3, ábra. Különböző stratégiák alkalmazásának gyakorisága az új stratégia felfedezése előtt és után. Természetesen azzal érvelhetünk, hogy ez a nemtudatos stratégiaválasztás csak gyermekek esetében érvényes, a felnőttek ellenben sokkal tudatosabban fedeznek fel és választanak stratégiát. Egyre növekszik azonban azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek azt sugallják, hogy ez felnőttek esetében is igaz.

5 Amikor a kezünk okosabb Nyilvánvaló, hogy a nem-tudatos folyamatokra csak indirekt adatokból következtehetünk. Az egyik kutatási irányzat problémamegoldás közben a gesztusaink és verbalizált gondolkodásunk összehasonlításával próbál a nemtudatos folyamatokra következtetni. A gesztusok gyakran szöges ellentétben állnak verbális beszámolóinkkal. A legérdekesebb az, hogy bizonyos problémák megoldása esetén kimutatható, hogy gesztusaink helyes megoldási stratégiára utalnak, miközben verbálisan a helytelen stratégiá-val próbálkozunk. Ezt a jelenséget nevezi Susan Goldin-Meadow gesztus beszéd inkoherenciának. Goldin- Meadow 3 a Hanoi-torony problémájának megoldása közben a hangos protokoll módszerét alkalmazta, ezzel egyidőben videofelvételt készített a kísérleti személyek gesztusairól. A kutatásban 24 felnőtt (átlag életkor 20 év) és 24 gyermek vett részt (átlagéletkor 10 év). Beszéd: Áttettem a [zöld korongot] 1 [ide] 2 (A) 3 Garber, P. Goldin-Meadow, S.: Gesture offers insight into problemsolving in adults and children. Cognitve science, 2002/26, Beszéd: [és én] 1-2, hmm..., lássuk csak, [ez a három, itt volt] 3 és én áttettem [a zöldet, azt hiszem, ide a tetejére] 4 (B) 5. ábra. Gesztus beszéd koherencia és inkoherencia a Hanoi-torony problémájának megoldása közben. A szögletes zárójel indexe a beszédhez kapcsolódó gesztus számát jelöli. (A) Gesztus beszéd koherencia: a felnőtt a C-alakúra formált jobb kezét elmozdítja a 2-esről a 3-as oszlopra, miközben ugyanazt fejezi ki beszédében is. (B) Gesztus beszéd inkoherencia: A felnőtt először a C-alakúra formált bal kezét a 2-esről az 1-es oszlop felé mozdítja. Ezt a műveletet nem említi beszédében (a mutatott művelet helyes irányba mozdítaná a probléma megoldását). Aztán a felnőtt vertikális C-alakúra formált jobb kezét a hármas oszlopon tartva elmozdítja a jobb kezét, melyet horizontális C-alakúra formált, a 2-esről a 3-as oszlopra. Ezt a második műveletet már szóban is kifejezte. A kutatás egyértelmű eredménye az volt, hogy a felnőttek és gyermekek esetében is gesztus beszéd inkoherencia sokkal nagyobb gyakorisággal jelentkezik stratégikus választások előtt, mint alacsonyabb fontosságú hely-

6 zetekben. Az 5. ábra néhány példáját szemlélteti a gesztus beszéd koherenciának és inkoherenciának. A kutatás azt is kimutatta, hogy azok a személyek, akiknél gyakoribb volt a gesztus beszéd inkoherencia, hamarabb fedezték fel a helyes stratégiát, mint azok, akiknél kevesebb gesztus-beszéd inkoherenciát regisztráltak. Ezek az egybehangzó kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy olyan nem-tudatos mechanizmusok irányítják a stratégiaválasztást, amelyek képesek előrejelezni egy stratégia hatékonyságát egy bizonyos helyzetre, még mielőtt az alkalmazásra kerülne, és mielőtt azt képesek lennénk tudatosítani. Ez a mechanizmus tudást feltételez, olyan tudást, amelyet nem vagyunk képesek verbálisan kifejezni, következésképpen állítani sem tudjuk azokat. És ennek a tudásnak az állíthatóságát nem nyelvi korlátok gátolják, hanem a kognitív rendszer korlátai, amelyek az információhoz való tudatos hozzáférést gátolják. A tudás hozzáférhetőségének problémája A klasszikus kísérleti paradigmák a tudatosság egyetlen kritériumának a verbalizálhatóságot tekintik. Tehát, ha valami tudatos, akkor biztosan verbalizálható, és fordítva. A stratégiaválasztásban egyáltalán nem mindegy az, hogy egy stratégiát nem-tudatosan választottunk, vagy pedig tudatosan választottuk és alkalmaztuk, csak nem tudunk erről beszámolni. Ha egy folyamat nem tudatos, akkor teljesen más mechanizmusok határozzák meg, következésképpen másképpen változtatható. A folyamatok változtathatósága kulcsfontosságú a pszichológiában, valamennyi gyakorlati kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan fejleszthető egy adott helyzetben az az optimális stratégiaválasztási képesség. Az individuális különbségek nagy része nem abból származik, hogy az egyének mentális kapacitása különbözik, hanem abból, hogy az egyének különböznek abban a képességük-ben, hogy a helyzethez és mentális erőforrásaikhoz adaptált stratégiákat alkalmazzanak. A különböző kutatási területeket szintetizálva, a tudatos élmény és a tudattartalmak kifejezhetősége vagy állíthatósága szempontjából a mentális folyamatoknak négy kategóriája körvonalazódik. A klasszikus kategóriák, amelyeket egyben a leggyakoribbaknak tart a szakirodalom, a tudatos és kifejezhető folyamatok és a nem tudatos és nem is kifejezhető folyamatok kategóriái. Azonban számos kutató arra mutat rá, hogy létezik két másik kategória is, amely legalább olyan fontos és gyakori, mint az előző kettő. Az egyik a tudatos, de kifejezhetetlen procedurális tudás kategóriája, a másik a nem-tudatos de kifejezhető tudás kategóriája (lásd 6. ábra). Kifejezhetőség Kifejezhető Kifejezhetetlen Szubjektív tudat Tudatos Olvasás vagy beszédmegértés Deklaratív ismeretek Logikai következtetések Munkamemória tartalma Nagyon rövid ideig bemutatott ingerek Komplex procedurális tudás (pl. hegedülés) Komplex szenzoriális élmények emléke (zene, bor íze) Tudásérzés: nyelvem hegyén van effektus Nem tudatos Freudi elszólások Nehéz pszichológiai döntések Bizonyos procedurális ismeretek Implicit tanulás Bizonyos kognitív folyamatok 6. ábra. A mentális folyamatok tudatossága és kifejezhetősége.

7 A nyelvem hegyén van jelenséget valamennyien átéltük: érezzük, hogy valamit tudunk, mégsem tudjuk kifejezni. Ugyanez a helyzet komplex szenzoriális emlékeinkkel: legtöbben nem tudjuk kifejezni egy bor ízét vagy egy zenei élményt, vagy nagyon rövid ideig bemutatott ingerek estében tudjuk, hogy valamit láttunk, de nem tudjuk pontosan, hogy mit. A freudi elszólások esetében pontosan fordított a helyzet, amikor egy csinos nőnek a szeretem a kekszet helyett valaki a keresem a szexet kijelentést teszi, akkor sokak szerint nemcsak nyelvbotlásról van szó, hanem nem-tudatos tudattartalmak kifejezéséről. Hasonló a helyzet komplex döntések esetén, például pályaválasztási döntések után: sokan nem tudják megmondani, pontosan miért választották szakmájukat, hogyan hozták meg a döntést, egyszerűen döntöttek és azután valamilyen utólagos magyarázatott találtak döntésükre. Sikerült kifejezni egy magyarázatot, de az nem a döntést befolyásoló tényezőkre vonatkozott. Számos stratégia-választási folyamat ezekbe a kategóriákba tartozik, így nehéz eldöntenünk, hogy ezek a folyamatok milyen természetűek a kifejezhetetlen tudás valóban tudattalan-e, vagy a kifejezett tudás valóban tudatose? Ezek kulcsfontosságú kérdések a stratégiaválasztásban. A független gondolkodási rendszerek hipotézise A hagyományos elméletek nagy része a kétszintes feldolgozási rendszerek elvére épül. A nem-tudatos szinten gyors automatikus folyamatok működnek. Ezek olyan gondolkodási rendszerek, amelyek asszociációkra, konnexionista hálókra épülnek, és nagyon alacsony hiba-arányt mutatnak. Ezzel szemben a metakognitív szint teljes mértékben tudatos, azonban jóval lassúbb, mint a nemtudatos automatikus feldolgozás és nagyobb hibaarány is jellemzi. Ezek a folyamatok nem asszociációkra, hanem szimbolikus racionális műveletek elvégzésére specializáltak. Kontroll Metakognitív Monitorizálás Nem-tudatos Viselkedés (állítások, attitűdök) Kauzális elméletek Nem-tudatos folyamatok Kauzális állítások Döntések, viselkedés 7. ábra. Az együttműködő és a független gondolkodási rendszerek Nelson és Narens (1990) valamint Nisbett és Wilson (1977) elméleteiben A klasszikus elméletek értelmében a metakognitív szint teljes mértékben képes monitorizálni és kontrollálni a nem-tudatos folyamatokat. A két gondolkodási rendszer optimálisan együttműködik úgy, hogy a metakognitív szint elosztja és koordinálja a kognitív folyamatokat. Habár mindkét rendszer befolyásolja attitűdjeinket és viselkedésünket, a metakognitív szintnek, fölérendelt szerepéből kifolyólag, nagyobb befolyása van viselkedésünkre. Ennek egyenes következménye, hogy viselkedésünket nagyrészt tudatos folyamatok befolyásolják. A stratégiaválasztás folyamatai azonban ellentmondanak az együttműködő gondolkodási rendszerek hipotézisének, és az egymással versengő, viszonylag független gondolkodási rendszerek hipotézisét teszik valószínűvé. Érdekes módon a kutatási eredmények egyre inkább

8 kiemelik a nem-tudatos folyamatok elsőbbségét gondolkodásunkban, a tudatos gondolkodást inkább utólagos attribúciónak tekintve. Ennek tükrében elmondhatjuk, hogy tudásunk, melyre gondolkodásunk és viselkedésünk épül, sokkal tágabb, mint amit verbálisan képesek vagyunk állítani. Kognitív rendszerünk felépítése, pontosan a gondolkodási rendszerek függetlensége miatt, nagyon szűk belátást enged agondolkodásunkat és viselkedésünket meghatározó tudásra, amelynek tartalma tulajdonképpen a pszichológia kulcskérdését képezi.

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A pedagógiai kutatás módszertana Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A kutatómunka fázisai A tervezősablon egy kutatásban A jutalmazás hatását vizsgáljuk óvodások viselkedésére a terv

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 007/008 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció i stratégiák Szemantikus hálók / Keretrendszerek

Részletesebben

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat 10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat Ez a fejezet a szülők iskolai végzettségének az ALL kutatásban részt vevő fiatalok készség szintjére gyakorolt hatását vizsgálja.

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában dr. Lukács Eszter magánpraxis Problémák a szexuális válaszciklus hagyományos, lineáris modelljével (avagy a férfi szexualitás Prokrusztész

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

Első lecke A döntéshozatal

Első lecke A döntéshozatal Első lecke A döntéshozatal Tanári útmutató Te döntöd el, úgy gondolkozol-e, hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben, vagy ezzel ellentétesen. Naponta hozunk döntéseket életünk különféle

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny SCHWARTZ 2012 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2012. november 10. Befejezetlen kísérlet egy fecskendővel és egy CNC hőmérővel A kísérleti berendezés. Egy

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A zánkai MLSZ-NUPI egyesületi tábor pszichológiai felméréseinek eredményei

A zánkai MLSZ-NUPI egyesületi tábor pszichológiai felméréseinek eredményei A zánkai MLSZ-NUPI egyesületi tábor pszichológiai felméréseinek eredményei Dr. Járai Róbert Pécs 2006. A zánkai egyesületi tábor pszichológiai felméréseinek eredményei A sportpszichológiai és tudományos

Részletesebben

Adottság vagy nevelés?

Adottság vagy nevelés? Adottság vagy nevelés? Dr. Tóth László Tehetség, 18 (2), 3-4. (2010) A különféle egyéni sajátosságok eredete mind a mai napig vita tárgyát képezi. Vannak, akik az egyéni sajátosságokat a genetikai öröklésnek

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

A tehetség elméleti alapjai

A tehetség elméleti alapjai EMELJÜK A SZINTET A tehetség elméleti alapjai Révész László Tehetség meghatározások Általános tehetségmodellek A tehetség összetevői A kreativitás szerepe Eltérő vélemények a (sport)tehetségről. Sportáganként

Részletesebben

1/12. 3. gyakorlat. Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. Pécsi Tudományegyetem PTI

1/12. 3. gyakorlat. Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. Pécsi Tudományegyetem PTI / Operációkutatás. gyakorlat Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel Pécsi Tudományegyetem PTI Normál feladatok megoldása szimplex módszerrel / / Normál feladatok megoldása szimplex

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Előzetes eredmények a KTI kompetencia-adatfelvétel alapján Hermann Zoltán MTA KRTK KTI Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás Szirák,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Stresszkezelés a Munkahelyen- Magyarország Konferencia 2015. május 14. Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Előadó: Faragó István Egészségtudatosság =? Mindenkinek más jelent! Egészségtudatosság

Részletesebben

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT. CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.HU EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÁTTEKINTHETŐ LOGIKA A CRS Portál egy olyan, web alapú üzleti intelligencia (BI) megoldás, amely

Részletesebben

Készségtanulás. Implicit tanulás. Mérése. Komponensei. Többszörös emlékezeti rendszerek 2012.03.26. Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás?

Készségtanulás. Implicit tanulás. Mérése. Komponensei. Többszörös emlékezeti rendszerek 2012.03.26. Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás? Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás? A tanulás dinamikája és életkori változásai JANACSEK Karolina Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Megismeréstudományi és Neuropszichológiai Csoport http://www.memory-and-language.com/

Részletesebben

Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1. Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás. és ilyenkor riaszt. Máskor nem.

Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1. Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás. és ilyenkor riaszt. Máskor nem. Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1 ROC elemzések Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás szóhasználatával A riasztóberendezés érzékeli, ha támadás jön, és ilyenkor riaszt. Máskor nem. TruePositiveAlarm:

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Póta Mária 2009. 0 1 i e π 1 A matematikai eszköztudás kompetencia alapú mérése Méréssorozat első fázisa, melynek a hozzáadott értéket

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Tartalmi keretek és s standardok a Diagnosztikus mérések m

Tartalmi keretek és s standardok a Diagnosztikus mérések m Csapó Benı www.staff.u-szeged.hu/~csapo Tartalmi keretek és s standardok a Diagnosztikus mérések m fejlesztése se c. programban Diagnosztikus mérések fejlesztése Oktatáselméleti Kutatócsoport Vázlat A

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Statisztikai alapfogalmak

Statisztikai alapfogalmak i alapfogalmak statisztikai sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége 2 csoportja van: álló sokaság: mindig vmiféle állapotot, állományt fejez ki, adatai egy adott időpontban értelmezhetők

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

A sporttehetség fejlesztés. Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen

A sporttehetség fejlesztés. Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen A sporttehetség fejlesztés integratív szemlélete Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen A sporttehetség integratív szemléletű megközelítése A sporttehetség nem egy állandó személyiségvonás Személyes

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt Balázsi Ildikó sulinova Kht., Értékelési Központ ÉRTÉKEK ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZOKTATÁSBAN VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia HAJDÚSZOBOSZLÓ

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A hajléktalan betegek ápolói (szakdolgozói) ellátásának legfontosabb etikai kérdései tárgyában kialakított 1/2009. számú állásfoglalásának

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben