2.1. Közösségi szintű kezdeményezések az információs társadalom európai modelljének megteremtésére a kilencvenes években

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.1. Közösségi szintű kezdeményezések az információs társadalom európai modelljének megteremtésére a kilencvenes években"

Átírás

1 2. EURÓPAI UNIÓ Az információs társadalom európai megteremtésével kapcsolatos EU-szintű intézkedések és tervek fő kezdeményezőjének tisztét az EU-Bizottság tölti be. A 20 fős EU-Bizottságban ( európai miniszterek) fontos szerepet játszik az információs társadalom főbiztosa (Commissioner for the Information Society) és az irányítása alá tartozó főigazgatóság (Directorate General), jóllehet információs társadalom témakörben más főigazgatóságok is fontos feladatokat látnak el. Az információs társadalom-főbiztos és a főigazgatóság feladata, hogy meghatározza, kivitelezze, a gyakorlatba átültesse az EU információs társadalommal kapcsolatos politikáját. E tevékenysége főbb területei: az információs társadalommal kapcsolatos közösségi politika meghatározásához szükséges gazdasági, politikai és társadalmi elemzések készítése; a politika közösségi és globális megvalósítása érdekében szükséges szabályozások és más döntések kidolgozása; az EU információs társadalommal kapcsolatos politikájának megvalósítása; az információs társadalomra vonatkozó kutatás-fejlesztési programok kidolgozása és megvalósításuk nyomon követése; a hozott szabályoknak és döntéseknek a nemzeti jogrendbe és gyakorlatba való átültetésének biztosítása; az előbbiek folyamatos ellenőrzése (monitoring), az IKT fejlődésének és a piacok működésének nyomon követése; a közösségi információs társadalom programok és kezdeményezések végrehajtásának irányítása, stb. A főigazgatóság az alábbi fontosabb részlegeket foglalja magában: az erőforrások és a horizontális kérdések integrált menedzsmentje; A. Igazgatóság: kommunikációs szolgáltatások, információs társadalom politika és szabályozási keretek; B. Igazgatóság: IKT rendszerek és szolgáltatások az állampolgárok szolgálatában C. Igazgatóság: IKT új munkamódszerek, e-kereskedelem; D. Igazgatóság: IKT tartalom, multimédia eszközök és piacok; E. Igazgatóság: IC alaptechnológiák és infrastruktúrák; F. Igazgatóság: IC technológiai fejlődés és horizontális akciók. 87

2 2.1. Közösségi szintű kezdeményezések az információs társadalom európai modelljének megteremtésére a kilencvenes években Formálódó információs társadalom-stratégia Az első jelentősebb közösségi szintű hivatalos és deklarált kezdeményezésre ban a Bizottság részéről került sor. A legfelsőbb szintű törvényelőkészítő és végrehajtó integrációs intézmény ebben az évben hozta nyilvánosságra nagy érdeklődést és visszhangot kiváltott Fehér Könyvét Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatottság: kihívások és útirányok a XXI. század küszöbén ( Growth, competitiveness and employment: the challenges and courses for entering into the XXIst century ) címmel. A könyv hangsúlyozza az információs társadalom felé történő elmozdulás jelentőségét az EK és az európai társadalom számára, felvázolja az európai versenyképességi hátrányokat az USA-val szemben, s azokat a főbb tennivalókat, amelyek elősegíthetik e hátrányok ledolgozását. Különös jelentőséget tulajdonít egy egész Európát átfogó információs infrastruktúra kiépítésének, amely nagymértékben hozzájárulhat a gazdasági növekedés gyorsulásához, a versenyképesség javulásához, új piacok kialakulásához és a foglalkoztatottság növeléséhez. A Fehér Könyvben megfogalmazott javaslatok alapján (ezek részletezésére terjedelmi és időkorlátok miatt ehelyütt nincs lehetőség) már decemberben Brüsszelben egy magas szintű szakértői csoport felállításáról döntött az Európai Tanács. A szakértői csoport feladatául tűzték, hogy készítsen átfogó elemzést az információs társadalomról, és tegyen javaslatokat konkrét intézkedésekre annak európai kiépítése céljából. A szakértői csoport irányításával a Bizottság akkori alelnökét, Martin Bangemannt bízták meg, s az elkészült elemzés Bangemann jelentés -ként vált ismertté Európa szerte. A jelentés, amely az Európa és a globális információs társadalom - Ajánlások az Európai Tanácsnak címet viselte, júniusban került a Korfun tartott ET elé. Az egyetértett a jelentésben foglaltakkal és határozatában is leszögezte, hogy az EUszintű szerepvállalás az információs társadalom megteremtésében elsősorban a politikai ösztönzésben, kezdeményezésben, a világos és stabil szabályozási keretek kialakításában és a hatáskörébe tartozó területek példaszerű célirányos kezelésében kell hogy megnyilvánuljon. A jelentés kiemeli a közösségi szintű cselekvés sürgető szükségességét az európai vállalatok nemzetközi versenyképességének fenntartása céljából. Az információs társadalmat forradalmi horderejű kihívásnak értékeli az európai döntéshozók felé. Az információs társadalom előnyei jobban és gyorsabban realizálhatók közösségi stratégia eredményeként, mint elkülönült nemzeti kezdeményezésekkel. Felvázolja, milyen előnyökkel jár az információs társadalom a gazdaság és a társadalom különféle rétegei számára, beleértve a kormányzati és adminisztrációs apparátust is. Nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy felgyorsítsák a gazdasági liberalizáció folyamatát, biztosítva ugyanakkor a közérdekű, ún. univerzális szolgáltatásokat, amelyek köre az információs társadalomban bővül. Felhívja a figyelmet az információs társadalom társadalmat megosztó veszélyeire és a közösségi kohéziós 88

3 politika erősítésének szükségére. Prioritásként kezeli az állampolgárok kellő felkészítését az információs társadalomra. Aláhúzza az oktatás-képzés fontosságát. A jelentés kiáll amellett, hogy a közösségi akciók elsődleges célja a piaci mechanizmusok és a verseny erősítése és ösztönzése kell legyen. Az információs társadalom kiépítésében a húzóerőt a magánszféra beruházásai jelentsék. A politikai vezetés feladata, hogy megfelelő szabályozási kertet alkosson a piaci erők által vezérelt információs társadalom számára és ellenőrizze a szabályok alkalmazását és betartását. A szabályozások a szükséges minimumra kell hogy korlátozódjanak. Részletesen taglalja a telekommunikációs szolgáltatások további liberalizálásának feladatait. A jelentés kitér az információs társadalom kiépítésének finanszírozási kérdéseire is. Elkötelezi magát amellett, hogy az információs társadalom finanszírozása alapvetően a magánszféra feladata. Ez utóbbi ugyanis alapvetően érdekelt az információs társadalom kiépítésében és érdekei érvényesítése céljából képes előteremteni a finanszírozás forrásait. A közösségi befektetéseknek természetesen van szerepük, de ez nem új kiadásokban, hanem a már létező ráfordítások - pl. kutatás-fejlesztés, strukturális alapok - átstrukturálásában kell hogy megnyilvánuljon. A jelentés az abban felvetett kezdeményezésekre épülő Közösségi Cselekvési Terv (Action Plan) kidolgozására tesz javaslatot. Megjegyezzük, hogy a Bangemann-jelentésben foglalt főbb megállapítások napjainkig végig kísérik az információs társadalom-mal kapcsolatos EU-kezdeményezéseket. Ezen kívül említést érdemelnek a közösségi kutatási programok, amelyek az infokommunikáció fejlesztésének számos területét átfogják. Az évekre kidolgozott Negyedik Keretprogramban tovább bővült ezeknek a közös kutatásoknak a köre amellett, hogy a program több korábbi IKT és IC kutatás továbbfolytatását is előirányozza : az információs társadalomra való közösségi felkészülés első szakasza Már a Bangemann jelentést követő hónapban, tehát 1994 júliusban napvilágot látott a Bizottság által a jelentés alapján kidolgozott és bizottsági közleményben (Communication from the Commission) nyilvánosságra hozott cselekvési program (Action Plan), amely az Európa útja az információs társadalomba címet viselte. A program a közösségi tennivalók négy fő vonalát jelölte meg és re konkrét ütemtervet tartalmazott. 1. A közösségi szabályozási keretek kialakítása és a szabályok határidőkhöz kötött végrehajtása, ami az infokommunikációs szektor és infrastruktúra további liberalizálásának központi eleme a tagállamokban. Ezzel párhuzamosan pontosítani kell az egyetemes szolgáltatások körét és azok finanszírozási feltételeit. Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások kapcsolódása és interoperabilitása érdekében fejleszteni kell a közösségi szabványosítást. Felül kell vizsgálni az IC szolgáltatások tarifarendszerét. A szellemi tulajdonjoggal, az adatbázisok védelmével, a személyi adatok titkos 89

4 kezelésével kapcsolatos korábbi közösségi szabályozásokat az új IC követelményeihez kell igazítani. A Bizottság korábbi, Pluralizmus és médiakoncentráció az egységes belső piacon c. Zöld Könyvére alapozva, a már létező közösségi szabályozások továbbfejlesztésével el kell kerülni, hogy bevezetésre kerülő új nemzeti szabályozások hatására zavarok keletkezzenek az egységes belső piac működésében. Az audiovizuális szolgáltatások tartalmára vonatkozó évi EK direktívát is felül kell vizsgálni. 2. Az Európa egészét átfogó infokommunikációs hálózat kiépítése, az alapszolgáltatások biztosítása, a hálózatok alkalmazása és az IC szolgáltatások tartalma vonatkozásában hozandó közösségi elgondolások és intézkedések felvázolása. A program konkrétan felsorolja e hálózat főbb elemeit (pl. Euro- ISDN, IBC, mobil telefonhálózat, műholdas hálózat, stb.) és fejlesztési javaslatait. Az új IKT megjelenésével tovább diverzifikálódik az IC alapszolgáltatások köre is ( , videokonferenciák, multimédia szolgáltatások, stb.). EU szinten is lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy biztosítva legyen ezeknek a hozzáférhetősége és szabad áramlása az EU egész területén. A Bizottság Európai Fórum felállítását fogja kezdeményezni az IC alapszolgáltatásokkal kapcsolatban kialakítandó szorosabb tagállami együttműködés és koordináció érdekében hozandó intézkedési javaslatok kimunkálása céljából (a 128 fő szakértőből álló fórum februárban el is kezdte működését). Az IC alkalmazása területén a közösség szorgalmazza, hogy a kapcsolódó kutatások és kísérletek mihamarabb kikerüljenek a laboratóriumi-kísérleti fázisból és megkezdjék gyakorlati alkalmazásukat. Ilyenek: teleworking, távoktatás, egyetemi és kutatóintézeti hálózatok, kis- és középvállalatok számára telematic szolgáltatás, egészségvédelmi hálózat, összeurópai állami adminisztrációs hálózat (egyebek mellett a tagállami és az EUintézmények IC hálózati összekapcsolása),elektronikus tendereztetés, városi információs hálózat, stb. A Bizottság egyebek mellett Information Society Project Office (ISPO) felállításával fogja segíteni ezt a területet (A hivatal felállítására decemberben sort is kerítettek).az információs programok tartalmával összefüggésben a Bizottság elején megjelentetett Stratégiai opciók az európai programozási ipar erősítésére az EU audiovizuális politikája jegyében c. Zöld Könyvében foglaltakra alapozva és azokat továbbfejlesztve, belátható időn belül szabályozási és egyéb javaslatok látnak napvilágot. 3. Az információs társadalom szociális és kulturális aspektusainak elemzésére szakértői csoport kerül felállításra, amely az információs társadalomnak az egyéni, a szakmai és a közéletre gyakorolt hatásait fogja vizsgálni. A vizsgálat alapján javaslatokat kell tennie a Bizottság felé a közösségi szinten hozandó intézkedésekre (a magas szintű szakértői csoport májusban kezdte el munkáját). 4. Az információs társadalom promóciós tevékenység a közösségi intézmények szintjén főként arra irányul, hogy az EU egész területén megismertesse és tudatosítsa az információs társadalommal kapcsolatos ismereteket. A tevékenység általában az állampolgárokat, a szakmai szervezeteket, a vállalatokat, a sajtót, a felhasználói csoportokat, a szociális partnereket, 90

5 valamint a közhivatalokat célozza meg. A promócióért felelős közösségi intézmény a Bizottság. A cselekvési tervet, mint az információs társadalom európai megteremtésének programját, az EU Ipari és Hírközlési Minisztereinek Tanácsa után az Európai Tanács is jóváhagyta : a felkészülés második szakasza 1996-ban az EU intézményei úgy értékelték, hogy a két évvel korábban kidolgozott, fentebb vázolt cselekvési terv frissítésre, kiegészítésre szorul, ideje elindítani az információs társadalom megteremtése közösségi stratégiájának második szakaszát. E kezdeményezés jegyében újabb bizottsági dokumentumok, szabályozások és intézkedések láttak napvilágot, amelyek közül az alábbiakban néhánynak a főbb tartalmi kérdéseit foglaljuk össze. Az információs társadalom hatásai az EU-politikákra - Előkészületek a következő lépésekre címet viselő bizottsági közlemény (Communication to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions) abból indul ki, hogy az információs társadalom szerteágazó problémaköre, továbbá az egymást követő, IKT-hoz kapcsolódó európai és globális fejlemények szükségessé teszik hogy a már elindított közösségi akciókat részben megerősítsék, részben kiigazítsák és az információs társadalom dimenziót beépítsék olyan közösségi politikákba is, amelyeket a cselekvési program nem érintett. A főbb politikai prioritásokat négy területen fogalmazták meg. 1. Javítani a vállalkozási környezetet. Tekintve, hogy az IKT igen gyorsan és radikálisan változtatja a vállalkozási környezetet és növekvő versenykihívást jelent az európai gazdaságnak, igen fontos, hogy világos és kiszámítható feltételeket biztosítsanak számára. Ez teremtheti meg az alapját annak, hogy a gazdaság és a vállalkozások képessé váljanak az új piaci lehetőségek kiaknázására. A telekommunikációs ágazatra vonatkozó, a teljes liberalizációra épülő, január 1-én életbelépő utolsó átfogó új szabályozások döntő szerepet játszanak az információs társadalom kommunikációs hálózatának kiépítéséhez szükséges magánberuházások mozgósításában. Az EU és a tagállamok már eddig is jelentősen előrehaladtak a telecom piacok liberalizálása terén (mobil és műholdas kommunikáció, kábeltelevíziós hálózat, stb.) Mivel a telekommunikáció határokat átlépő jellegű, a liberalizációs és harmonizációs szabályozásokon kívül koordinációra van szükség szabályozó hatóságok között is, főként olyan területeken, mint a licenc-tevékenység, frekvencia elosztás, stb. Még az is megfontolás tárgya kell legyen, nem szükséges-e egy EU-szintű telekommunikációs szabályozó-koordináló hatóság létrehozása. Az IKT termékek és szolgáltatások megkövetelik, hogy egységes belső piac teremtődjék számukra. Csak ilyen környezetben képesek az elérhető gazdasági-szociális haszon optimazilására-maximalizására. 91

6 2. Befektetések a jövőbe. Szélesíteni a tudásbázist, az V. közösségi kutatásfejlesztési programban prioritást kell adni az információs társadalommal kapcsolatos infrastrukturális, szolgáltató, alkalmazási és a tartalomra vonatkozó programoknak. Fejleszteni az oktatást-képzést, akcióterv Tanulás az információs társadalomban elnevezéssel. 3. Központban az ember: életminőség, megakadályozni a kirekesztődést, kohézió, regionális különbségek csökkentése, fogyasztói érdekvédelem, közületi információk hozzáférhetőségének, minőségének, hatékonyságának javítása, kulturális diverzifikáció biztosítása, stb. 4. Felvenni a kesztyűt a globális kihívásokkal szemben. Élni a telekommunikáció világméretű liberalizálási folyamata nyújtotta lehetőségekkel, együttműködés a szomszédos országokkal (kelet-európai, mediterrán országok, szovjet utódállamok), a társult országok bevonása az EU információs társadalom programjaiba, stb. A fentiekre, továbbá az információs társadalom szociális-kulturális hatásait vizsgáló szakértői csoport jelentésére támaszkodva, a Bizottság 1996-ban hozta nyilvánosságra újabb Zöld Könyvét, amely az Élni és dolgozni az Információs Társadalomban: Első az ember címet viselte. A dokumentum abból indul ki, hogy az elmúlt 20 évben az emberiség olyan mindent átfogó IKT forradalomnak lehetett tanúja, amely hatásaiban messze túlmutat az előzetes várakozásokon. A forradalom egyebek között azzal járt, hogy drámaian csökkentek az információk tárolásának, feldolgozásának, és továbbításának költségei. Az IKT és a költségcsökkenés alapvetően befolyásolja az áruk és a szolgáltatások előállítását, elosztását, a munkafolyamatot, a szakmai struktúrát, a vállalati szervezetet. Mindennek következtében minőségi változásokat eredményez a munkaerőpiacon és a társadalom egészét tekintve is. Az európai gazdaságban a javak és a szolgáltatások előállításában a hagyományos kézi munkafolyamatokat mindinkább felváltják a sokkal diverzifikáltabb, tudás-bázisú tevékenységek. Mindez a termelékenység emelkedését, új munkalehetőségeket és gazdasági növekedést hoz magával. Az, hogy e pozitív fejlemények az elmúlt években nem tudtak megfelelően kibontakozni Európában, főként az átalakulás szervezeti-szervezési hiányosságaival magyarázható. Európa nem volt képes megfelelően kombinálni a technológiai és a szervezeti megújulást. A Zöld Könyv egyebek mellett a következő kérdésekre keresi a választ: vajon az IKT nem szüntetnek-e meg több munkahelyet, mint amennyit kreálnak? Nem fogják-e növelni a fejlett és a kevésbé fejlett régiók, a fiatalok és öregek, a tudással rendelkezők és nem rendelkezők közötti különbségeket? Az adott válaszok általában pozitív tartalmúak, tehát nemmel felelnek a feltett kérdésekre. Azonban, hogy az IKT pozitív hatásai kibontakozhassanak, további EU-szintű kezdeményezésekre és cselekvésekre is szükség van. Meg kell találni a kellő egyensúlyt aközött, hogy mit kell tenni vállalati, nemzeti és európai szinten A siker kulcsa a helyi kezdeményezések biztatása, támogatása és kibontakoztatása. Ebben a kormányok és az EUintézmények a katalizátor szerepét kell betöltsék. 92

7 A fontosabb tennivalók: tágítani az ismereteket, a tudást, egyebek mellett tudatosítani a munkaszervezés új formáit; biztosítani, hogy a kis- és középvállalatok is részesüljenek az információs társadalom hasznából; erősíteni és modernizálni a munka világának intézményeit; javítani a humán erőforrások menedzselésén, ösztönözni a humántőke befektetéseket; jobban alkalmazkodni az IKT foglalkoztatást átalakító folyamataihoz; az oktatást és a szakképzést hozzáigazítani az IKT követelményeihez; a nemzeti és az EU-szintű regionális-strukturális politikákat (strukturális alapok) a gazdasági-társadalmi különbségek további mérséklésének, a nagyobb fokú kohéziónak a szolgálatába kell állítani ellensúlyozandó az IKT társadalmat megosztó esetleges negatív hatásait; a telekommunikációs szektor liberalizálásával kapcsolatos új közösségi szabályozások, amelyek az információs társadalom kiépítésének igen fontos területét alkotják, azt is kell szolgálják, hogy IKT ne növelje, hanem csökkentse a regionális különbségeket; a telekom liberalizációval is összefüggésben tovább kell tökéletesíteni az alapvető szolgáltatások (a szolgáltatásoknak az a minimuma, amelyekhez minden állampolgárnak joga van elérhető áron hozzájutni) biztosítására vonatkozó közösségi előírásokat; előmozdítani, hogy minden állampolgár részesüljön az információs társadalom által előidézhető gazdasági, szociális, kulturális, stb. előnyökből, erősítve a demokratizmust, biztosítani kell, hogy a népesség egésze számára hozzáférhetőek legyenek az információk, beleértve a különféle hálózati információkat is, stb. A Bizottság a Zöld Könyvben végezetül javaslatot tesz arra, hogy kerüljenek megfogalmazásra és elfogadásra az információs társadalommal kapcsolatos közösségi alapelvek. Ennek kapcsán a kormányzati és közösségi politikák az alábbiakat kell, hogy célozzák: Erősíteni az EU gazdaságának munkahelyteremtő kapacitását, gyorsütemű és fenntartható gazdasági növekedést és foglalkoztatottságot biztosítani, elérni, hogy a kis- és középvállalkozások élvezzék az információs társadalom összes előnyét, erősíteni a tagállamok és a régiók közötti kohéziót, az IKT lehetőségeit kihasználni a munkaerő, a tőke és az anyagi erőforrások termelékenységének, hatékonyságának a növelésére. Fejleszteni a demokráciát és a társadalmi igazságosságot, biztosítva, hogy a kormányok teljes mértékben, a nem kormányzati szervezetekkel egyetemben támogatják az IKT-ben rejlő közérdekű friss információs lehetőségek 93

8 kihasználását, ezáltal az állampolgárok részvételét a felső szintű döntéshozatalban. Biztosítani, az érvényesülési esélyegyenlőség elvének megvalósulását mind a munkahelyeken, mind az otthonokban, különös figyelmet szentelve a fiatalok IKT oktatásának és annak, hogy az IKT információk és képzés hozzájáruljon a nemek közötti esélykülönbségek kisebbedéséhez. Leküzdeni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok nehézségeit, biztosítani, hogy azok, akiknek jelenleg csekély a felemelkedési lehetőségük, elsajátíthassák az alapvető IKT ismereteket, s ahelyett, hogy hátrányos helyzetük tovább romlana, lehetőségük nyíljék annak javítására. Támogatni a különleges helyzetű (pl. fogyatékos) embereket, az IKT-ra támaszkodva javítani életminőségükön, elősegíteni társadalmi beilleszkedésüket. Országos, regionális és helyi szinten egyaránt csökkenteni a bürokráciát, javítani az állami adminisztráció minőségét és hatékonyságát. Az információs társadalom európai kibontakoztatása második szakaszának elindítása jegyében született közösségi jogi szabályozások közül is célszerű megemlíteni néhányat. Ennek kapcsán arra is szükséges utalni, hogy az EU-szintű korábbi szabályozások között is meglehetősen sok olyat találhatunk, amelyek valamilyen formában összefüggnek az IKT terjedésének európai hatásaival, s ily módon tulajdonképpen az információs társadalom kibontakoztatása érdekében tett erőfeszítések és kezdeményezések részének tekinthetők. Ezek a korábbi szabályozások - főként amelyek a szolgáltatások szabad áramlását érintették -, leginkább az 1985-ben elindított egységes belső piaci program keretében születtek meg, sőt egy részük ezt a programot megelőzően is létezett. Akkortájt azonban az EK-ben még kevés szó esett az IKT-ról és az információs társadalomról, mely utóbbi - mint jeleztük - hivatalosan és deklaráltan től vált a közösségi célkitűzések, kezdeményezések és politikák mindinkább meghatározó elemévé. A szolgáltató és főként a telekommunikációs piacokkal összefüggő jogi szabályozások és harmonizáció szüksége és igénye csak fokozódott az IKT eszközök, mint pl. a videó készülékek, kompakt lemezek, számítógép programok, elektronikus adatbázisok, műholdas és kábel TV-k rohamos térhódításával. Ezek az új szükségletek szülték pl. az alábbi szabályokat: Coucil Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action of Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities; Council Directive 83/189/EEC. Laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards Council Directive 91/250/EEC. on the legal protekction of computer programs; Council Directive 92/100/EEC. on rental rights and lending rights and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property; 94

9 Council Directive93/83/EC. on the coordination of certain rules concerning copyright and on rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission; Council Directive 93/98/EC. harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights; stb. Az információs társadalom megvalósítására kidolgozott közösségi cselekvési program második szakaszának elindítása keretében már ben újabb kezdeményezések születtek a Bizottság részéről, egyebek mellett az IC termékek és szolgáltatások másolása témakörében. E kezdeményezések elsősorban ezeknek a termékeknek és szolgáltatásoknak a másolási és szórási feltételeit szabályozzák, nagyrészt a már létező direktívák módosításával, kiegészítésével, illetve javaslatokat tesznek újabb szabályozásokra, módosításokra. Ilyenek pl.: Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Concil on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data; Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of databases; Green Paper on the legal protection of encrypted services in the Internal Market; Green Paper on the Protection of Minors an of Human Dignity in New Audiovisual and Information Services; A Concil Directive 83/189/EEC. Laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations módosítása; stb ben jelent meg a Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology sectors, and the implications for regulation towards an Information Society approach c. bizottsági dokumentum. Ez abból indul ki, hogy a fenti szektorokat a legújabb technológiai fejlődés eredményeként nagyfokú konvergencia jellemzi. Ez azt jelenti, hogy mind a hagyományos, mind az új telekom szolgáltatások (hang - adat - kép) ma már számos hálózaton elérhetők, a hálózatok összekapcsolhatók. Ilyen szolgáltatások pl.: home-banking és home-shopping az Interneten keresztül; hangos Internet; ; világot átfogó hálózatok a mobiltelefonok segítségével; a vezeték nélküli otthoni és üzleti kapcsolatok a telekommunikációs hálózatokkal, stb. A Zöld Könyv részletes elemzésnek veti alá ezeket az új jelenségeket. Mindezeknek a szolgáltatásoknak a terjedése az információs társadalom kibontakozásának konkrét megnyilvánulását is jelenti az EU-ban. A további fejlődésnek egyik kulcsterülete, hogy az IKT és piacaik új kihívásainak fogadására megfelelő szabályozási keretek álljanak az EU és a tagállamok rendelkezésére. Ez nem feltétlenül új szabályozások megjelenését, inkább már létező jogi keretek tökéletesítését, kiigazítását kell jelentse. Az ezzel összefüggő EU-aktivitás ki kell terjedjen a piacra jutás, a licenc- és frekvencianyújtás, a szabványosítás, az árképzés, a fogyasztóvédelem, a kiskorúak és a közrend védelmére, a közérdekű 95

10 szolgáltatások, a tartalom, a közszolgálati hírközlés területére és egyéb kapcsolódó területekre is. Fontos, hogy figyelem fordítódjék a szubszidiaritás elvének érvényesülésére, arra, hogy jól elhatárolódjanak egymástól a vállalati, a helyi, a nemzeti és a közösségi kompetenciák. A Zöld Könyv meglehetős részletességgel tárgyalja a közösségi szintű tevékenységnek ezeket a területeit és a szabályozások módosításának ezekkel összefüggő feladatait. Ezek értékelésére azonban a már említett korlátok miatt, sajnos ehelyütt nincs lehetőség A közösségi kutatás-fejlesztés az információs társadalom szolgálatában Ezzel szemben viszont - legalább is röviden - mindenképpen, foglalkoznunk kell az EU évekre beindított V. Kutatás-fejlesztési Keretprogramjával. A program prioritásainak kijelölését elsősorban az EU gazdaságának általános versenyképessége és az állampolgárok életminősége javításának szempontjai vezérelték. A keretprogram megkülönböztetett figyelmet és külön fejezetet szentel az információs társadalmat szolgáló kutatás-fejlesztésnek. Fontos része az ún. információs társadalom technológiák program (Information Society Technologies - IST), amely tovább viszi a negyedik ( ) keretprogram vonatkozó projektjeit - ACTS, ESPRIT, Telematics Applications Programme). Az IST program stratégiai célja, hogy az IKT kibontakoztatásának gyorsításán és a vállalati, valamint személyes igények kielégítésének ösztönzésén keresztül elősegítse Európa számára az információs társadalom előnyeinek hasznosítását. Az IST program négy fő területre koncentrál: az állampolgárokat szolgáló szolgáltatások és rendszerek; új gyártási módok és elektronikus kereskedelem; multimédia tartalom és eszközök; generikus technológiák és infrastruktúrák. Az ötéves keretprogramra 3,6 milliárd eurót irányoztak elő a közös költségvetésből. A kiemelt négy terület ebből sorrendben 17,9-15,2-15,7 és 37,9 százalékos arányban részesül. Még az ötödik keretprogram elfogadása előtt, 1998 tavaszán külön tanácsi határozat ( Council Decision 98/253/EC.) rendelkezett a PROMISE (Multi-Annual Community Programme to Stimulate the Establishment of the Information Society in Europe) beindításáról. Ennek fő célkitűzése a tagállamok információs társadalom tevékenysége közötti összhang és koordináció előmozdítása, a gazdasági és a szociális szféra ösztönzése az aktív szerepvállalásra az információs társadalom különböző területein. Alapvetően az IKT terjedésének előmozdítását és gyorsítását célozza a CORDIS (Community Research and Development Informations Services) program. 96

11 Mind a PROMISE, mind a CORDIS program számos részprogramból és projektből tevődik össze, valamennyi konkrét közösségi költség (támogatás) előirányzattal és a Bizottság végrehajtásért felelős főigazgatóságainak és személyeinek megjelölésével. Ezek ismertetése azonban túlmutatna a tanulmány keretein. Az információs társadalom megteremtését célzó közösségi akcióprogramnak ebben a második szakaszában az 1995-ben létrehozott ISPO Information Society Project Office) neve is megváltozott, tevékenysége is kibővült. Az új név: Information Society Promotion Office. A hivatal tevékenységi körébe tartozik pl.: Info szolgáltatások elektronikus és hagyományos eszközökkel; Az információs társadalom tudatosítása és promóciós tevékenység; Az információs társadalom projektek és akciók leltárba vétele; Az információs társadalommal kapcsolatos minta-gyakorlatok (best practices) feltárása és terjesztése; Az információs társadalom különböző aktorai közötti hálózatok kialakulásának előmozdítása, stb Az egész Európát átfogó informatikai-kommunikációs hálózat terve Korábban már utaltunk arra, hogy az 1995-ben beindított, az Európa egészét átfogó infrastruktúra (TEN) megteremtésére irányuló közösségi kezdeményezés fontos részét képezte az energetikai, közlekedési ágazat mellett, az európai informatikaiinformációs hálózat kiépítése. Két évvel később, 1997-ben, a TEN keretén belül kiemelt jelentőséget kapott annak harmadik eleme, az európai telekommunikációs hálózat megteremtése - TEN-Telekom -, mint az információs társadalom megalapozásának meghatározó, a telekommunikáció és az azzal összefüggő szolgáltatások össz-európai és globális fejlesztését célzó program meghatározó része. Az évekre szóló program kívül esik az előbb említett közösségi kutatásfejlesztési keretprogram keretein, de megvalósítása nagymértékben függ a közös kutatási-fejlesztési tevékenységtől is. A program ösztönzi a globális telekom hálózatok hasznosítását az európai gazdasági-szociális célok realizálása érdekében. Az erre a célra előirányzott közösségi támogatások - évi kb. 22 millió euró - nem a fizikai infrastruktúrák kiépítését, hanem a multimédia által nyújtott lehetőségek európai kihasználását és a közös érdekeltségű generikus szolgáltatások elterjesztését szolgálja. A Trans-European Networks for Telekommunication programot 1997 júniusban az EP és a Tanács közös Határozatával (Decision 1336/97/EC) indították útjára, módosítva a két intézmény 2717/95/EC. TEN-re vonatkozó határozatát, illetve 2236/95sz. Rendeletét. Az előbbi az Európát átfogó infrastruktúrális hálózat mindhárom elemének fejlesztésére - energia, közlekedés, hírközlés - fogalmazza meg a közösségi irányelveket, utóbbi meghatározza az EU-szintű pénzügyi támogatások feltételeit és eljárási módját. Az évi Határozat iránymutatást ad a TEN-Telekom céljait és prioritásait illetően, felsorolja azokat a közös érdekeltségre számot tartó projekteket, 97

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA 3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA Az elektronikus kormányzatra való áttérést az országok többségében a régi, megcsontosodott bürokrácia,

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok

1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok 1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok 1. 1. Németország 1.1.1. A német szövetségi kormány infokommunikációs programja A német szövetségi kormány már Kohl kancellársága

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! 1 Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv A tanulmányt az Inforum,

Részletesebben

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára European Employment Strategy Ways of Adaptability in the New Member States The Case of Hungary Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Nemzetközi kitekintés. Zárótanulmány

Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Nemzetközi kitekintés. Zárótanulmány Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztály Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák Nemzetközi kitekintés Zárótanulmány Készítette: Dr. Frey Mária Gerzsényi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON SZERZŐ: KOVÁCS PETRA TAGOZAT: LEVELEZŐ KONZULENS: DR. TURKOVICS ISTVÁN EGYETEMI TANÁRSEGÉD MISKOLC 2013

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 14 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az európai

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben