Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek IP alapú Beszédátviteli Szolgáltatások Igénybevételére Érvényes: től.

2 1. A Szolgáltató adatai 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége 1. Definíciók 4. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 1. Előfizetői szolgáltatások 2. Alapszolgáltatások 3. Kiegészítő szolgáltatások 4. Virtuális telefonközpont szolgáltatások 5. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai 5. Az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló eljárás 6. Változás az Igénylő adataiban 7. A Szolgáltatások igénybevételének módjai és feltételei 6. A felek jogai és kötelezettségei 8. Az Előfizető jogai 9. A Szolgáltató jogai 10. Az Előfizető kötelezettségei 11. A Szolgáltató kötelezettségei 7. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásnak vállalási ideje (célértéke) 12. Új hozzáférés létesítési ideje 13. A Szolgáltatás rendelkezésre állása 14. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának nem teljesítése 15. Szolgáltatás minőségének meghatározása 12. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak 16. Az Előfizetői jogviszony létrejötte, az Előfizető jogviszony tartama, legrövidebb szerződési időszak 17. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 13. Az Előfizetői Szerződés módosításának egyes esetei, feltételei 18. Az Előfizetői Szerződés az Előfizető kezdeményezésére 19. Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása 20. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása 21. A Szolgáltató általi módosítás közös szabályai, a Szolgáltató egyoldalú módosítsa esetén az előfizetőt megillető jogok 14. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az Előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei 22. A Szolgáltatás szüneteltetése 23. Díjfizetés szüneteltetés idejére

3 24. Vis maior 15. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei 25. A Szolgáltatás korlátozása 26. A Szolgáltatás minőségi jellemzőinek csökkentése 16. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei és feltételei 27. A határozott idejű Előfizetői Szerződés megszűnése 28. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződés megszűnése 29. A határozott idejű Előfizetői Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással 30. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással 31. Az Előfizetői Szerződés megszüntetése a hiba kijavításának tartós lehetetlenülése esetén 32. Eljárás rendkívüli felmondás esetén 33. Közös szabályok felmondás esetén 17. A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete 34. Hibabejelentés 35. Hibabejelentés nyilvántartásba vétele 36. A hiba behatárolása 37. A minőségi panasz hibaelhárítási ideje 38. Számlareklamáció 39. Adatok megőrzése, tárolása 18. Ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése 40. Ügyfélszolgálat 41. Eljárás a bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén 42. Díjreklamációra vonatkozó egyedi szabályok 43. Eltérő szabályok Egyéni Előfizető díjreklamációja, panasza esetén 19. Az Előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, Az előfizetőt megillető kötbér mértéke, az Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 44. Szolgáltatás igénybevétele 45. Késedelmi kötbér 46. Minőségi kötbér 47. Kötbér hibaelhárítás átmeneti, tartós lehetetlensége esetén 48. A hiba kijavításának tartós lehetetlenülése 49. Hibás teljesítéssel kapcsolatos viták rendezése 50. Az Előfizetői Szerződésből eredő jogviták rendezése 51. Az előfizetői igények elévülése 52. Korlátozott felelősség 20. Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei 53. Alapvető követelmények 54. Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog 55. Saját eszközök karbantartása 56. Hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele 57. Tápellátás biztosítása

4 58. Ellenőrzés, karbantartás 59. Mentesülés a felelősség alól 60. Végberendezés okozta kárért való felelősség 61. A Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása 62. A Végberendezés tulajdonjoga 21. Adatkezelés, adatbiztonság 63. Adatszolgáltatás 64. Adatszolgáltatás elmulasztása 65. Adatok nyilvántartása és kezelése 66. Adatvédelem, titoktartás 67. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 22. Az előfizetői szolgáltatások díja, a díjazás rendszere 68. Fogalmak 69. A díjazás és számlázás alapelvei 70. A díjak mértéke 71. Díjak számítása 72. Számlázás módja, rendszeressége 73. Díjak megfizetése 74. Díjak módosítása 75. Díjcsomagok képzése, kedvezmények rendszere 23. A számhordozással kapcsolatos szabályok 24. A felügyeleti szervek címe, telefonszáma 76. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 77. Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője 25. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége i3 Rendszerház Kft.

5 1. A Szolgáltató adatai Teljes név: i3 RENDSZERHÁZ INFORMATIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: i3 Rendszerház Kft. Székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 26. fszt. 1/A. 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége Az i3 Rendszerház Kft. ügyfélszolgálati irodája hétfőtől péntekig 10 órától 18 óráig tart nyitva. Az iroda címe: 1221 Budapest, Leányka utca 26. fszt. 1/A. Az iroda díjmentesen hívható telefonszáma: Az iroda külföldről is hívható telefonszáma: Az iroda fax száma: Az iroda elektronikus levélcíme: 1221 Budapest, Leányka utca 26. fszt. 1/A. Internetes honlapjának címe: 1. Definíciók Az alábbi kifejezések és rövidítések a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a következő jelentéssel bírnak: ÁSZF: Igénylő: Jelen Általános Szerződési Feltételek. Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli jogalany, aki, vagy amely a

6 Szolgáltatás igénybevétele céljából Előfizetői Szerződés kötését kezdeményezi a Szolgáltatónál az ÁSZF 6. pontjában foglaltak szerint. Előfizető: Egyéni Előfizető: Üzleti/Intézményi Előfizető: Tényleges Használó: Költségviselő: Szolgáltató: Szolgáltatás: Földrajzi Szolgáltatási Terület: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli jogalany, akivel, vagy amellyel a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZF ben meghatározottak szerint Előfizetői Szerződést köt. A 14. életévét betöltött kiskorú vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett személy csak törvényes képviselőjének beleegyezésével lehet Előfizető. 14. életévét be nem töltött kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy nevében törvényes képviselője köthet Előfizetői Szerződést. Az a természetes személy Előfizető, aki az Előfizetői Szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó magánszemély Előfizető, aki az Előfizető Szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe a Szolgáltatást. Az a személy, aki, függetlenül az Előfizető személyétől a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A Szolgáltatás díjainak megfizetését az Előfizető helyett a jelen ÁSZF alapján vállaló harmadik személy. Az ÁSZF 3. pontjában meghatározott jogalany, amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a 6. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtására. A Szolgáltató által nyújtott, a 6. pontban meghatározott szolgáltatás, illetve szolgáltatások együttese. Magyarország területén az NMHH által földrajzi számozási területnek minősített azon terület ahol a Szolgáltató kiegészítő beruházás nélkül képes Előfizetői

7 Hozzáférési Pont létesítésére. Előfizetői Szerződés: Egyedi Előfizetői Szerződés: Előfizetői Hozzáférés: Előfizetői Hozzáférési Pont: Végberendezés: Szolgáltatás telepítésének címe Hálózati Berendezés: Ptk.: Eht.: A Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből és az Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött, a Szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételektől való esetleges eltéréseket tartalmazó megállapodás. Egy távközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása valamely távközlő hálózathoz vagy annak részéhez azért, hogy a hálózati funkciók és a hálózaton nyújtott Szolgáltatások igénybe vehetővé váljanak az Előfizető számára. Az a fizikai kapcsolódási pont (interfész), amelyen keresztül az Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. Az a termék vagy egy termék azon alkotórésze, amelynek rendeltetése a távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hálózati végponton keresztül a Szolgáltatás igénybevétele céljából. A szolgáltatás igénybevételének helye. A Szolgáltató birtokában lévő, Végberendezésnek nem minősülő, a szolgáltatás nyújtásához felhasznált távközlő berendezés. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény. Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény.

8 4. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 1. Előfizetői szolgáltatások Helyhez kötött beszédcélú szolgáltatás Nem helyhez kötött beszédcélú szolgáltatás Kiegészítő szolgáltatások A Szolgáltató a nyilvánosság számára hozzáférhető helyhez kötött, nem helyhez kötött, valamint kiegészítő telefonszolgáltatást nyújt, amelyet az Előfizető az Előfizetői Szerződés időtartama alatt bármikor igénybe vehet az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz (a hálózaton biztosított interfészhez) csatlakoztatott telefon Végberendezéssel. Az előfizetett telefon szolgáltatás keretében lehetőség van belföldi és nemzetközi, helyhez kötött, szatelit vagy mobil rádiótelefon hívások kezdeményezésére, illetve hívások fogadására. A szolgáltatások határozott időre vagy visszavonásig kérhetőek. A határozott idejű szerződés megkötése esetén, a szerződés legrövidebb időtartama egy év. Ettől a felek az egyedi Előfizetői szerződésben, egyező akarattal eltérhetnek. 2. Alapszolgáltatások Az alapszolgáltatás keretében az Előfizető belföldi (helyi, helyközi I., helyközi II. és távolsági), nemzetközi és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívást kezdeményezhet és fogadhat a végponthoz csatlakozott Végberendezésről. Hálózaton belüli hívás: A szolgáltató hálózatán belül kezdeményezett és végződött hívások, függetlenül attól, hogy ezen hívások azonos vagy eltérő földrajzi számozási körzethez tartoznak. Helyi hívás az azonos településen lévő helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, kivéve a hálózaton belüli hívásokat. Helyközi I. hívás az azonos földrajzi számozású területen (körzeten) belüli helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, kivéve a hálózaton belüli hívásokat. Helyközi II. hívás a budapesti helyhez kötött telefon állomások és Budapest vonzáskörzetébe de más földrajzi számozási területhez tartozó egyes településeken lévő helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, kivéve a hálózaton belüli hívásokat. Távolsági hívás a két különböző földrajzi számozási területen lévő helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, a helyközi II. díjzónába tartozó hívások, valamint a hálózaton belüli hívások kivételével. Nemzetközi hívás a külföldi helyhez kötött telefon állomásra, valamint a külföldi mobil rádiótelefon állomásra irányuló hívás. Mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívás a belföldi mobil rádiótelefon szolgáltatók kapcsolási számainak hívása.

9 A Szolgáltató csak bizonyos esetekben biztosítja az Előfizetői számára a segélyhívó szolgálatok elérését, (rövid számok, köztük a 112 es segélyhívó szám, illetve a színes számok, mint 06 40; 51;80;90 stb esetében) valamint a jelentős piaci erővel rendelkező és az egyetemes telefon szolgáltatók által működtetett országos, minden helyhez kötött és mobil rádiótelefon kapcsolási számára kiterjedő tudakozó szolgáltatás igénybevételét. Az Előfizető helyhez kötött telefon állomása telefonszámmal rendelkezik, és a nemzetközi és belföldi helyhez kötött vagy mobil rádiótelefon állomásokról hívható. A helyhez kötött telefon állomás azon belföldi helyhez kötött és mobil rádiótelefon állomásokról hívható, amelyek szolgáltatójával a Szolgáltató összekapcsolási szerződést kötött. Ezen szolgáltatók pontos körét a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán közzéteszi. A Szolgáltatás alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolítására.. A hívás létrejön akkor is, ha tényleges beszélgetés nem történik, azonban a hívott oldalon lévő Végberendezés (pl. hangposta, üzenetrögzítő, fax, alközpont, modem) fogadja a hívást. A Szolgáltató biztosítja Előfizetőinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók tekintetében, amelyekkel erre összekapcsolási szerződést kötött. Ha az Előfizető másik helyhez kötött telefon szolgáltatót választ, akkor a Szolgáltatónál használt telefonszámát átviheti az új szolgáltatóhoz, amennyiben ennek feltételei fennállnak. 3. Kiegészítő szolgáltatások A kiegészítő szolgáltatások az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan egyéb többlet (hálózati és/vagy információs) szolgáltatásokat nyújtanak az Előfizetőnek. A kiegészítő szolgáltatás igénybevételének feltételei: A kiegészítő szolgáltatások határozott időre vagy visszavonásig kérhetőek. A kiegészítő szolgáltatások között vannak olyanok, amelyek a jogosítás után azonnal működnek, és vannak, amelyeket az Előfizető aktiválással és deaktiválással tud be, illetve kikapcsolni. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező telefon készülék szükséges. Egyes kiegészítő szolgáltatások nem vehetők egyidejűleg igénybe. A kiegészítő szolgáltatás igénybevételének módja: A kiegészítő szolgáltatások külön erre a célra rendszeresített megrendelőlap alapján vehetők igénybe, mely tartalmazza az alapszolgáltatásoktól eltérő szerződési feltételeket. A kiegészítő szolgáltatások telefonon is megrendelhetőek. Az ügyintéző a megrendelés során tájékoztatja a megrendelőt az eltérő szerződési feltételekről. A telefonon történt megrendelés után az Előfizető köteles megrendelési szándékát írásban személyesen vagy online webes megrendelő útján megerősíteni. Az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások: Hívószámkijelzés

10 A hívószámkijelzés szolgáltatás a hívott személy számára lehetővé teszi, hogy a hívás felépítése és időtartama alatt a hívó vonal hívószámát a telefonkészülékbe beépített vagy különálló kijelző berendezésen megjelenítse, amennyiben a hívó fél a kijelzést megengedte. A hívószámkijelzés szolgáltatás díjmentesen igénybe vehető a kijelzésre alkalmas végberendezés segítségével, amely tudja fogadni és megjeleníteni a központ által küldött jeleket. A központ a szabad előfizetői vonalra érkező minden hívásra a csengetéssel egy időben kiküldi vagy azt a hívószámot, ahonnan a hívást kezdeményezték, vagy a hívószám hiányát szövegesen. A hívószám vagy a hívószám hiányának oka a készüléken az első csengetést követően jelenik meg. Alközpontok esetén a szolgáltatás az alközpont analóg fővonalára csatlakozó kijelző berendezésen biztosítható. A kiküldött információ további felhasználása az alkalmazott alközpont és a kijelző berendezés képességeitől függ. Ha a hívó fél másik szolgáltató telefon szolgáltatásának előfizetője, vagy külföldi telefon állomás, a telefonszáma az Előfizető számára nem minden esetben jelenik meg, mivel más telefon szolgáltatók előfizetői nem minden esetben rendelkeznek az azonosítás letiltásának lehetőségével, illetve a külföldi partnerek nem minden esetben továbbítják a hívószámot. Az igénybevétel feltételei: A Szolgáltató a hívószámkijelzés szolgáltatást, ha azt az alapszolgáltatással egyidejűleg rendelték meg, az alapszolgáltatással egyidejűleg, egyébként pedig a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül indítja. A szolgáltatás díjmentes és csatlakozásonként rendelhető meg. Hívószámkijelzés letiltása A hívószámkijelzés letiltása szolgáltatás az Előfizető számára díjmentesen lehetővé teszi, hogy hívószámát a hívott állomáson ne jelenítsék meg. A letiltás két típusa létezik, az állandó letiltás és a hívásonkénti letiltás. Az egységes segélyhívószám (112) a Rendőrség, a Tűzoltóság, és a Mentők (segélykérő hívások) hívása esetén a hívó fél kapcsolási számának kijelzése nem tiltható le. A szolgáltatásért díjat nem kell fizetni. A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Tartós híváskorlátozás Az Előfizető kérésére a Szolgáltató lehetővé teszi annak megakadályozását, hogy bármilyen, vagy előre meghatározott irányú kimenő hívást kezdeményezzenek az Előfizető vonaláról. A tartós híváskorlátozás típusai: nemzetközi távhívás (00 előtét) letiltása, emeltdíjas hívószámok (audiotex 06 90, audiofix 06 81) számok hívásának tiltása, segélykérő hívások kivételével minden hívás letiltása. A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelése esetén garantálja, hogy korlátozás alá eső hívás közvetlenül számbeadással nem kezdeményezhető a telefon állomásról. Az alközpontokban beállított híváskorlátozások ellenére létrejött sikeres hívásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az igénybevétel feltételei:

11 A Szolgáltató a tartós híváskorlátozás bármelyik típusát, ha az alapszolgáltatással egyidejűleg rendelték meg, az alapszolgáltatással egyidejűleg elérhetővé teszi, egyébként pedig a kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belül. A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Hívásátirányítás i. Hívásátirányítás feltétel nélkül Az Előfizető, ha távolléte miatt nem tudja fogadni az állomására érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik telefon állomásra. Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a központ minden esetben a megadott telefon állomásra kapcsolja. A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal figyelmezteti. Az igénybevétel feltételei: A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF). A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Az igénybevétel korlátai: A szolgáltatás telefonon nem rendelhető meg. A szolgáltatás forgalmi díjköteles. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik telefon állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák. ii. Hívásátirányítás foglaltság esetén Az Előfizető, aki a telefon állomásának foglaltsága miatt nem tudja fogadni az érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik telefon állomásra. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat továbbítja az aktiváláskor megadott telefon állomásra, melyek az Előfizető telefon állomásának foglaltsága alatt érkeznek, a többi hívást az Előfizető telefon állomására kapcsolja. A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal figyelmezteti. Az igénybevétel feltételei: A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF). A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Az igénybevétel korlátai A szolgáltatás telefonon nem rendelhető meg. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik telefonállomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák. iii. Hívásátirányítás nem felel esetén Az Előfizető azokat a hívásokat, amelyekre megadott időn belül nem felel, átirányíthatja az aktiváláskor megadott másik telefon állomásra. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat irányítja át az aktiváláskor megadott telefon állomásra, melyek csengetik az Előfizető telefon állomását, de a megadott időn belül nem veszik fel a kézibeszélőt.

12 A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal figyelmezteti. Az igénybevétel feltételei: A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF). A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Az igénybevétel korlátai: A szolgáltatás telefonon nem rendelhető meg. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik telefon állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák. Hangposta szolgáltatás (1) A hangposta olyan kommunikációs eszköz, amely információáramlást tesz lehetővé a kommunikálni kívánó felek között, azok valós idejű összekapcsolása nélkül. A hangpostafiók az előfizetőhöz rendelt olyan számítástechnikai rendszer felület, amely a távközlő hálózaton továbbított különböző típusú üzeneteket elektronikus úton tárolja, és visszajátssza azoknak, akik jogosultak az üzenetekhez való hozzáférésre. A hangposta szolgáltatás a Szolgáltató távbeszélő előfizetői szerződéssel rendelkező előfizetőinek telefonvonalára kapcsolt hangpostafiók révén nyújtott szolgáltatás. Az igénybevevő előfizető számára rendelkezésre álló szolgáltatási lehetőségeket részben a hangpostafiók Szolgáltató által beállított paraméterei, részben pedig az ügyfél által beállított paraméterek határozzák meg. Üzenetjelzés: Amikor hangpostafiókba új üzenet érkezik, akkor a hangposta berendezés üzenetjelzést küld az előfizetőnek. Az üzenetjelzés lehetséges változatairól a Használati Útmutató ad részletes tájékoztatást. (2) A hangposta szolgáltatás tartalma: Hangposta fiók kapacitása (fogadott üzenetek száma, db) 50 Egy üzenet hossza (mp) 300 Üzenetek tárolásának időtartama (nap) 30 Átirányítás aktív foglaltság esetére Nem felel vagy (3) Az igénybevétel feltételei: a.) A hangposta szolgáltatás igénybevevője jogosult arra, hogy titkos kód használatával a hangpostafiókban lévő üzenetekhez hozzáférjen. A titkos kód alkalmazásával kapcsolatban részletes információt a Használati Útmutató tartalmaz. Amennyiben az ügyfél a titkos kód használatát harmadik személynek átengedi, akkor az ebből eredő esetleges károkért a Szolgáltatóval és harmadik személlyel szemben egyaránt felelősséggel tartozik. b.) A hangposta szolgáltatás használata függ az ügyfél által igénybevett szolgáltatás típusától. A Szolgáltató ügyfelei részére díjmentes Használati Útmutatót biztosít. c.) A szolgáltatásnak a Használati Útmutatóban bemutatottaktól eltérő használatából eredő esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

13 (4) A hangposta szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele: DTMF (tone) üzemmódba kapcsolt telefonkészülék. (5) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó jogviszony az alábbiak szerint jön létre: a.) A havidíjmentes szolgáltatás típusok igénybevétele esetén megrendelés alapján, a szolgáltatás műszaki indításának időpontjában. b.) A szolgáltatást a Szolgáltató az ügyfelek számára automatikusan is berendezheti, ekkor a Szolgáltató a szolgáltatás indításának időpontjáról az előfizetőt írásban értesíti. Ebben az esetben a hangposta szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony az előfizető ráutaló magatartásával is létrejöhet. c.) A Szolgáltató a szolgáltatás műszaki indítását a szolgáltatási jogviszony kezdeményezésétől számított 2 munkanapon belül vállalja. (6) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó jogviszony megszűnése: a) A szolgáltatás típusok igénybevétele esetén a hangposta menürendszeren belül is biztosított felmondás alapján, a szolgáltatás műszaki megszüntetésének időpontjában. A szolgáltatás bármely időpontban, indoklás nélkül felmondható. b.) A Szolgáltató a hangposta szolgáltatás műszaki megszüntetését a szolgáltatási jogviszony megszűnésének kezdeményezésétől számított 2 munkanapon belül vállalja. c.) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó szerződés a távbeszélő előfizetői szerződéstől függetlenül felmondható. d.) Amennyiben a hangposta szolgáltatás igénybe vevőjének a távbeszélő szolgáltatás hozzáférési pontra vonatkozó szerződése bármely okból megszűnik, akkor az adott ponthoz kapcsolódó hangposta szolgáltatásra vonatkozó szerződése is megszűnik. e.) Az előfizető távbeszélő állomásának átírása, illetve átminősítése esetében a hangposta szerződés megszűnik. A szolgáltatást az állomás új előfizetőjének, illetve új minősítésű előfizetőjének igény esetén újból meg kell rendelnie. f.) A szolgáltatási szerződés megszűnésével az ügyfél hangpostafiókja műszakilag megszüntetésre kerül. A műszaki megszüntetés során esetlegesen elvesztett üzenetekkel kapcsolatosan a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Hívásrészletező A Szolgáltató az előfizető erre irányuló megrendelése alapján, az előfizető részére kiállított számlában az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő, a kötelezően feltüntetendő adatoknál részletesebb hívásrészletezőt is köteles kiadni. A hívásrészletező megrendelése történhet eseti vagy rendszeres jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig. A kimutatásban igényelhető legkisebb időegység egy hónap. A hívásrészletezőnek szolgáltatásonként és szolgáltatónként a következőket kell tartalmaznia: a.) hívott száma, b.) a hívás kezdő időpontja, c.) a hívás időtartama,

14 d.) a hívásegység díja, e.) a hívás díja. A Szolgáltató a hívásrészletezőt az ÁSZF ben szabályozottak szerint adja át az előfizetőnek. A hívásrészletezőt a Szolgáltató az előfizető megrendelése szerint, elektronikus vagy nyomtatott formában adja ki. Az elektronikus hívásrészletezőt az előfizető által megadott e mail címre teljesíti a szolgáltató. Ebben az esetben az Internetes SMTP transzfer megkezdésétől (levél elküldésétől) számítva nem vállal felelősséget a szolgáltató az előfizetőnek a hívásrészletezésben szereplő személyes adatainak biztonságáért. Eseti hívásrészletező elkészítésének időtartama legfeljebb a megrendeléstől számított egy hét, a rendszeres hívásrészletezőt, pedig a Szolgáltató a távbeszélő számlával együtt küldi meg az előfizető részére. 4. Virtuális telefonközpont szolgáltatások Hívásvárakoztatás Aktivált szolgáltatás esetén a foglalt telefon állomás előfizetője a beszélgetés alatt hangjelzést kap arról, hogy egy hívó éppen hívja az ő állomását. a hívott előfizető a következő lehetőségek közül választhat: a jelzést figyelmen kívül hagyva folytathatja az eredeti beszélgetést, az eredeti beszélgetést befejezve a kézi beszélőt letéve fogadhatja az új hívást, a megfelelő jelzéssel tartásba téve a fennálló beszélgetést, annak bontása nélkül fogadhatja az új hívást, majd a két hívóval felváltva beszélhet, a két hívás között tetszés szerint átkapcsolva. Az igénybevétel korlátai: A Díjszabásban meghatározott díjtételek szerint. Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázzák. Konferencia beszélgetés Egy beszélgetést folytató előfizető a hívást fenntartva, felhívhat egy harmadik felet. Miután a harmadik fél válaszol, az előfizető a következő lehetőségek közül választhat tetszőleges sorrendben: tetszés szerinti oda vissza kapcsolhat a két fél között, közös beszédúttal hármas konferenciát hozhat létre. Az igénybevétel feltételei: Az előfizetőnek aki ezt a szolgáltatást megrendelte fokozottan kell ügyelnie telefonhívásai bontására. Beszélgetés bontása után kb. 3 5 másodpercet szükséges várni a következő hívás kezdeményezésével, mivel a telefonkészülék bontáskapcsolójának egyszeri, gyors megnyomása a

15 FLASH (vagy R) billentyűvel azonos jelet küld a telefonközpontnak, így a rövid megszakítást a távbeszélő központ konferencia beszélgetés kezdeményezéseként fogja értelmezni. Az igénybevétel korlátai: A Díjszabásban meghatározott díjtételek szerint. Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázzák. Konferencia szoba A szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználók a telefonhálózaton keresztül két, vagy annál több résztvevős konferenciabeszélgetést folytassanak. A szolgáltatás megrendelés vagy szerződéskötés nélkül, egyéni, és üzleti előfizetők részére egyaránt, esetenként, ráutaló magtartással vehető igénybe. A szolgáltatás igénybe vételéhez a felhasználók az Üzleti Konferencia telefonszámának tárcsázását követően, egy általuk előre meghatározott 5 számjegyű kóddal kapcsolódnak össze. Az igénybevétel feltételei A szolgáltatásnak nincsenek területi és műszaki korlátai, azt igénybe veheti minden belföldi vezetékes és mobiltelefon előfizető, valamint külföldi előfizetők egyaránt. A szolgáltatás igénybe vételéhez DTMF (tone) üzemmódú készülék szükséges. Az igénybevétel korlátai: A szolgáltatás díjazása a felhasználó mindenkori díjcsomagja szerinti, a hívásviszonylatnak megfelelő tarifa alapján, a felhasználó részére telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató által kibocsátott számlán történik. Hívásrögzítés A hívásrögzítés funkció lehetőséget biztosít a hívások felvételére és későbbi visszahallgatására. A beszélgetések visszahallgatására a rögzítéstől számított 30 napig van lehetőség. Az igénybevétel korlátai: A Díjszabásban meghatározott díjtételek szerint. Belső mellék kezelés A telefonközpont azon szolgáltatása, melynek segítségével minden alkalmazottnak külön hívószáma lehet anélkül, hogy mindegyikőjüknek külön fővonalat kellene előfizetni. A telefonközpont készülékeihez mellék szám rendelhető, mely segítségével a központi számra érkező hívások a kívánt készülékre irányíthatóak, illetve megoldható a mellékek közötti belső kapcsolódás is.

16 Hívó csoportok A hívócsoport szolgáltatással rendelkező ügyfél, csoportokba sorolhatja a rendelkezésére álló hívószámokat. Minden csoporthoz egyedi korlátozásokat és engedélyeket rendelhet, melyek a csoportba rendelt összes hívószámra érvényesek lesznek. Ez a szolgáltatás kifejezetten alkalmas a vállalat/telefonközpont belső telefonhálózatának beállítására és így a hatékony munka elősegítésére. Korlátozások és engedélyek lehetnek például: A bejövő és kimenő hívások korlátozása esetén az adott hívószámról/készülékről, csak meghatározott hívószámok hívhatók, illetve meghatározott számról érkező hívások fogadhatók. (ezzel letiltható többek között például a vállalati telefonról történő, személyes telefonhívások kezdeményezése, fogadása) Hangmenü A hangmenü, (IVR= Interactive Voice Response) hangbemondásos ügyfélszolgálati rendszer, mely tájékoztatja a betelefonáló ügyfelet illetve közvetíti hívását az általa kiválasztott mellékre. Az igénybevétel korlátai: A szolgáltatás díjai a díjszabásban találhatóak. Hívásközvetítés, vagy Follow me A follow me szolgáltatás elősegíti, hogy az előfizető akkor is fogadni tudja hívásait, amikor nincs a hívott készülék mellett. Beállítható tetszés szerint a készüléken, hogy ha a hívást bizonyos ideig (adott számú csöngés után) nem fogadja senki, akkor a hívás, továbbításra kerül egy másik hívószámra. Amennyiben a hívást senki nem fogadja a beállított második hívószámon sem, úgy a hívás tovább irányítható harmadik hívószámra illetve hangpostára. Hívás átirányítás A beérkező hívások átirányíthatók más hívószámra illetve a hangpostára. A szolgáltatás a bejövő hívásokra vonatkozik, ezért továbbra is lehet telefonálni az állomásról. Hívásátirányítás feltétel nélkül: Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a központ minden esetben a megadott távbeszélő állomásra kapcsolja. Hívásátirányítás foglaltság esetén: Az előfizető azokat a hívásokat, melyeket megadott időn belül nem fogad, átirányíthatja az aktiváláskor megadott másik telefonszámra. Hívásátirányítás nem felel esetén: Aktív átirányítás alatt csak azok a hívások kerülnek átirányításra a megadott számra, melyek kicsöngenek az előfizető hívószámán, de a megadott időn belül nem fogadja senki a hívást. Az igénybevétel korlátai: Hívás az alábbi irányokba továbbítható: cégünktől igényelt másik hívószámra (beleértve a Hangpostát is), egyéb hazai mobilszámra,

17 belföldi vezetékes számra, külföldi vezetékes vagy mobilszámra Időfüggő működés Segítségével meghatározható, hogy az adott időszak során aktív, míg azt megelőzően és követően inaktív legyen a telefonvonal. Inaktív állapotban a vonalról nem kezdeményezhető, és arra nem fogadható hívás. Külső szolgáltató becsatlakoztatás Igény esetén a telefonközponthoz külső külső szolgáltató hívószáma is csatlakoztatható, az egyedi szerződésben feltüntetett feltételek alapján. Webes admin felület A hivatalos honlapról továbblépve (regisztrációt követően) elérhető az előfizető saját adminisztrációs felülete, melyen az általa igénybevett szolgáltatáshoz tartozó beállítások és információk találhatók. Telefon készülék kezelés: Az előfizetői felületen lehetőség van a telefonkészülékek funkcióinak beállítására, a beállítások módosítására. Rögzített beszélgetések letöltése: A felületen lehetőség van a rögzített telefonbeszélgetések letöltésére. Elérhető az előfizetett hívószámokhoz tartozó adatok megtekintése: o hívószámok listája, melyekről bejövő hívások érkeztek o hívószámok listája, melyekre kimenő hívásokat intéztek o a hívások időpontja és időtartama o a hívások költsége (a díjszabás mellékletben közölt percdíjak alapján számolva) 5. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai 5. Az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló eljárás 1. Igénybejelentés Az igénybejelentéseket az Igénylő személyesen vagy online webes megrendelőn juttathatja el a Szolgáltató ügyfélszolgálatához. Az Igénylő az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, amely tulajdonában áll, vagy amelyet jogszerűen használ, és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségének ellenőrzés, hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni. A Szolgáltató ennek okirattal történő igazolását kérheti.

18 A jelen pont szerinti igénybejelentéseket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Az igénybejelentés elbírálásához szükséges minimális adatok: az Igénylő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; Természetes személy esetében: az Előfizető neve, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje; Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany esetében: az Igénylő nyilvántartásba vételi száma és bankszámlaszáma; az aláírásra jogosult megjelölése; az Igénylővel történő kapcsolattartásra szolgáló telefonszám; az Előfizetői Hozzáférési Pont(ok) létesítési helyének megjelölése; A számhordozhatóságra vonatkozó igény esetén: az érintett telefonszám; az igénybejelentés helye és időpontja. A Szolgáltató jogosult a fenti adatok valóságát igazoló iratok (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány) benyújtását kérni az Igénylőtől. Amennyiben az igénybejelentés az igénybejelentés elbírálásához feltétlenül szükséges fent felsorolt adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az Igénylőt 15 napos határidő kitűzésével írásban felszólítja az igénybejelentés megfelelő kiegészítésére. Ha az Igénylő a 15 napos határidőn belül nem egészíti ki az igénybejelentést, a Szolgáltató az igénybejelentést jogosult törölni nyilvántartásából. 1. Ajánlattétel és az Előfizetői Szerződés létrejötte A Szolgáltató az igénybejelentés elbírálásához szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentés rögzítésétől számított 15 napon belül köteles az Igénylőt az igénybejelentés elfogadásáról vagy elutasításáról írásban értesíteni. Az értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: Az igénybejelentés elfogadása esetén annak megjelölését, hogy a Szolgáltató az Igénylővel Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésére mely időpontban (év, hó, nap) vállal kötelezettséget, vagy Az igénybejelentés elutasítása esetén, az elutasítás okáról (pl. a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli, mivel nem egyetemes szolgáltató ). A b) pont alatti esetben a Szolgáltató az igénybejelentést törli a nyilvántartásból. Amennyiben a Szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, az Előfizetői Szerződésre vonatkozó ajánlatát az értesítéssel együtt írásban postai levél formájában megküldi az Előfizetőnek. A szerződés az ajánlatnak az Előfizető által történő elfogadásáról szóló nyilatkozat (a szerződés Előfizető által is aláírt példánya) Szolgáltatóhoz történő visszaérkezése időpontjában jön létre. A szerződés létrejöttének időpontjáról a Szolgáltató értesíti az előfizetőt.

19 Amennyiben a Szolgáltató műszaki lehetőségek hiányában nem képes kielégíteni a bejelentett szolgáltatás iránti igényt, akkor erről az Igénylőt haladéktalanul értesíteni köteles, az igényt pedig nyilván kell tartania. Amennyiben a megváltozott műszaki lehetőségek következtében a Szolgáltatás nyújtás akadályai elhárultak, erről az Igénylőt 15 napon belül értesíteni kell, aki nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltatásra továbbra is igényt tart e. 2. Az Előfizetői Szerződések megkötése során irányadó egyéb szabályok A Felek az Előfizetői Szerződések megkötése során jelen ÁSZF től az Egyedi Előfizetői Szerződésben eltérhetnek, Egyéni Előfizető esetén azonban kizárólag az Előfizető javára. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján az adott Szolgáltatást a szerződés időtartama alatt jogosult bármikor igénybe venni, és a hálózaton biztosított előfizetői interfészhez az alapvető követelményeknek megfelelő elektronikus hírközlő Végberendezést csatlakoztatni. A Szolgáltatót az Előfizetői Szerződés megkötése körében szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A természetes személy Előfizetőnek a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a Szolgáltatást Egyéni Előfizetőként vagy Üzleti/Intézményi Előfizetőként kívánja igénybe venni. Amennyiben az Előfizető a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy az Előfizető a Szolgáltatást Egyéni Előfizetőként kívánja igénybe venni, kivéve, ha az Előfizető adataiból egyértelműen kiderül, hogy a Szolgáltatást gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe (például az Előfizetői Szerződést egyéni vállalkozóként köti meg). A Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek minden esetben Üzleti/Intézményi Előfizetőnek minősülnek. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. A Szolgáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg az Egyedi Előfizetői Szerződés egy példányát és az ÁSZF kivonatát az Előfizető rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az ÁSZF et, illetve az ÁSZF kivonatát a 6. pontban foglaltak szerint, ügyfélszolgálatán és internetes honlapján közzéteszi, illetve az ÁSZF egy példányát az Előfizető kérésére átadja. 6. Változás az Igénylő adataiban Az Igénylőnek az igénybejelentés vagy a szerződéskötési ajánlat tartalmi elemei közül bármelyik adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban be kell jelentenie. Amennyiben fenti bejelentésnek az Igénylő határidőben nem tesz eleget, az ebből eredő valamennyi jogkövetkezmény kizárólag Őt terheli. 7. A Szolgáltatások igénybevételének módjai és feltételei 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei Jelen ÁSZF a 4. pontjában felsorolt valamennyi Szolgáltatás igénybevételére általában irányadó, annak speciális feltételeit azonban egy adott Szolgáltatás tekintetében az Egyedi Előfizetői Szerződés is meghatározhatja. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatásoknak időbeli korlátja nincsen, de azok az Előfizető által biztosított folyamatos 230 V os hálózati tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt a Szolgáltatások nem elérhetők.

20 A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kábelmodemet és telefon adaptert a Szolgáltató bocsátja az Előfizető rendelkezésére. A kábelmodem és a telefon adapter átadásakor a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott összegű óvadékot kérhet. Az óvadékból a Szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az őt ért kár összegét levonni, ideértve a megrongálódás esetén felmerülő javítási költséget is illetve az őt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerződés megszűnt, és az Előfizető a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül ide nem értve a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést visszaszolgáltatja. Amennyiben a Szolgáltató óvadékot nem kér az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket köteles a szerződés megszűntét követően azonnal, hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a Szolgáltatónak. Amennyiben az előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért teljes kár megtérítésére. Az Előfizető ingatlanon belül elosztón keresztül jogosult saját felelősségére második telefonkészüléket csatlakoztatni az Előfizetői Hozzáférési Pontra. Az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához, amely magában foglalja az ingatlanon belüli maximum 15 méter kábelt, a kábel modemet és/vagy a multimédia (telefon) adaptert. Az előfizetői Végberendezés RJ 11 csatlakozóval kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához. Minden ettől eltérő fajtájú bekötést, pl. az Előfizető által igényelt telefonvonalnak telefonalközpontra való rákötését, illetőleg helyi hálózat aktiválálását a Szolgáltató jogosult megtagadni, illetőleg azt csak az Előfizető felelősségére, az Előfizető kockázatvállalásával végzi el. A Szolgáltató által nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevétele alatt közvetítő szolgáltató nem választható. 2. A Szolgáltatás területi kiterjedése (földrajzi korlátai) A Szolgáltatás területi kiterjedése a más Szolgáltatóval létrejött hálózati szerződésben rögzített lehetőségek függvényében alakul. A Szolgáltatás területi kiterjedésének bővítéséről a Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja az Igénylőket és az Előfizetőket. 6. A felek jogai és kötelezettségei 8. Az Előfizető jogai 1. Előfizetői névjegyzék A Szolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal valamennyi olyan Előfizetőről névjegyzéket készíteni, akik a névjegyzékben való szerepeltetésükhöz hozzájárultak, és köteles e névjegyzéket átvételre felajánlani az Előfizetőnek a 4. pontban foglaltak szerint. Az előfizetői névjegyzék minimálisan tartalmazza: azoknak az Előfizetőknek a nevét, lakcímét (székhelyét), előfizetői hívószámát, akik az adataik telefonkönyvben való közzétételéhez hozzájárultak illetve igény esetén az előfizetői hívószámhoz tartozó Végberendezés felhasználási módját (telefon/fax); Egyéni Előfizető külön igénye esetén neve után a foglalkozása és iskolai végzettsége, szakképesítése feltüntetését is, legfeljebb 24 karakter hosszúságig;

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2011.03.25. Utolsó módosítás dátuma: 2011.11.30. Hatályos: 2012.01.01. Dokumentum

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abony, Ajka, Ajka-Padragkút, Alattyán, Ágfalva, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatoncsicsó,

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abony, Ajka, Ajka-Padragkút, Alattyán, Ágfalva, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatoncsicsó,

Részletesebben

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Budajenő Budapest XXI. kerület Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Utolsó módosítás

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz, helyhez kötött (Internet alapú) telefon szolgáltatáshoz Csobánka

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

Magyarország területén

Magyarország területén Helyhez kötött telefon szolgáltatás Készítés: 2013.08.22. Hatályba lépés: 2013.09.25. Utolsó ÁSZF módosítás: 2013.08.12. VOXYNET Helyhez kötött telefon szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Magyarország

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtására Dány, Kartal, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok települések

Részletesebben

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek)

Részletesebben

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA Hatálybalépés: 2014. szeptember 05. -----------------------------------------------------------

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

D. MELLÉKLET A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

D. MELLÉKLET A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK D. MELLÉKLET A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1 A TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 2 1.1 A telefonszolgáltatás

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2008. január 01. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2012. november 1. 1/86 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94 A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2015. április 1.

Részletesebben