Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek IP alapú Beszédátviteli Szolgáltatások Igénybevételére Érvényes: től.

2 1. A Szolgáltató adatai 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége 1. Definíciók 4. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 1. Előfizetői szolgáltatások 2. Alapszolgáltatások 3. Kiegészítő szolgáltatások 4. Virtuális telefonközpont szolgáltatások 5. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai 5. Az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló eljárás 6. Változás az Igénylő adataiban 7. A Szolgáltatások igénybevételének módjai és feltételei 6. A felek jogai és kötelezettségei 8. Az Előfizető jogai 9. A Szolgáltató jogai 10. Az Előfizető kötelezettségei 11. A Szolgáltató kötelezettségei 7. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásnak vállalási ideje (célértéke) 12. Új hozzáférés létesítési ideje 13. A Szolgáltatás rendelkezésre állása 14. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának nem teljesítése 15. Szolgáltatás minőségének meghatározása 12. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak 16. Az Előfizetői jogviszony létrejötte, az Előfizető jogviszony tartama, legrövidebb szerződési időszak 17. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 13. Az Előfizetői Szerződés módosításának egyes esetei, feltételei 18. Az Előfizetői Szerződés az Előfizető kezdeményezésére 19. Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása 20. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása 21. A Szolgáltató általi módosítás közös szabályai, a Szolgáltató egyoldalú módosítsa esetén az előfizetőt megillető jogok 14. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az Előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei 22. A Szolgáltatás szüneteltetése 23. Díjfizetés szüneteltetés idejére

3 24. Vis maior 15. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei 25. A Szolgáltatás korlátozása 26. A Szolgáltatás minőségi jellemzőinek csökkentése 16. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei és feltételei 27. A határozott idejű Előfizetői Szerződés megszűnése 28. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződés megszűnése 29. A határozott idejű Előfizetői Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással 30. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással 31. Az Előfizetői Szerződés megszüntetése a hiba kijavításának tartós lehetetlenülése esetén 32. Eljárás rendkívüli felmondás esetén 33. Közös szabályok felmondás esetén 17. A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete 34. Hibabejelentés 35. Hibabejelentés nyilvántartásba vétele 36. A hiba behatárolása 37. A minőségi panasz hibaelhárítási ideje 38. Számlareklamáció 39. Adatok megőrzése, tárolása 18. Ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése 40. Ügyfélszolgálat 41. Eljárás a bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén 42. Díjreklamációra vonatkozó egyedi szabályok 43. Eltérő szabályok Egyéni Előfizető díjreklamációja, panasza esetén 19. Az Előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, Az előfizetőt megillető kötbér mértéke, az Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 44. Szolgáltatás igénybevétele 45. Késedelmi kötbér 46. Minőségi kötbér 47. Kötbér hibaelhárítás átmeneti, tartós lehetetlensége esetén 48. A hiba kijavításának tartós lehetetlenülése 49. Hibás teljesítéssel kapcsolatos viták rendezése 50. Az Előfizetői Szerződésből eredő jogviták rendezése 51. Az előfizetői igények elévülése 52. Korlátozott felelősség 20. Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei 53. Alapvető követelmények 54. Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog 55. Saját eszközök karbantartása 56. Hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele 57. Tápellátás biztosítása

4 58. Ellenőrzés, karbantartás 59. Mentesülés a felelősség alól 60. Végberendezés okozta kárért való felelősség 61. A Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása 62. A Végberendezés tulajdonjoga 21. Adatkezelés, adatbiztonság 63. Adatszolgáltatás 64. Adatszolgáltatás elmulasztása 65. Adatok nyilvántartása és kezelése 66. Adatvédelem, titoktartás 67. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 22. Az előfizetői szolgáltatások díja, a díjazás rendszere 68. Fogalmak 69. A díjazás és számlázás alapelvei 70. A díjak mértéke 71. Díjak számítása 72. Számlázás módja, rendszeressége 73. Díjak megfizetése 74. Díjak módosítása 75. Díjcsomagok képzése, kedvezmények rendszere 23. A számhordozással kapcsolatos szabályok 24. A felügyeleti szervek címe, telefonszáma 76. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 77. Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője 25. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége i3 Rendszerház Kft.

5 1. A Szolgáltató adatai Teljes név: i3 RENDSZERHÁZ INFORMATIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: i3 Rendszerház Kft. Székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 26. fszt. 1/A. 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége Az i3 Rendszerház Kft. ügyfélszolgálati irodája hétfőtől péntekig 10 órától 18 óráig tart nyitva. Az iroda címe: 1221 Budapest, Leányka utca 26. fszt. 1/A. Az iroda díjmentesen hívható telefonszáma: Az iroda külföldről is hívható telefonszáma: Az iroda fax száma: Az iroda elektronikus levélcíme: 1221 Budapest, Leányka utca 26. fszt. 1/A. Internetes honlapjának címe: 1. Definíciók Az alábbi kifejezések és rövidítések a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a következő jelentéssel bírnak: ÁSZF: Igénylő: Jelen Általános Szerződési Feltételek. Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli jogalany, aki, vagy amely a

6 Szolgáltatás igénybevétele céljából Előfizetői Szerződés kötését kezdeményezi a Szolgáltatónál az ÁSZF 6. pontjában foglaltak szerint. Előfizető: Egyéni Előfizető: Üzleti/Intézményi Előfizető: Tényleges Használó: Költségviselő: Szolgáltató: Szolgáltatás: Földrajzi Szolgáltatási Terület: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli jogalany, akivel, vagy amellyel a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZF ben meghatározottak szerint Előfizetői Szerződést köt. A 14. életévét betöltött kiskorú vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett személy csak törvényes képviselőjének beleegyezésével lehet Előfizető. 14. életévét be nem töltött kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy nevében törvényes képviselője köthet Előfizetői Szerződést. Az a természetes személy Előfizető, aki az Előfizetői Szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó magánszemély Előfizető, aki az Előfizető Szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe a Szolgáltatást. Az a személy, aki, függetlenül az Előfizető személyétől a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A Szolgáltatás díjainak megfizetését az Előfizető helyett a jelen ÁSZF alapján vállaló harmadik személy. Az ÁSZF 3. pontjában meghatározott jogalany, amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a 6. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtására. A Szolgáltató által nyújtott, a 6. pontban meghatározott szolgáltatás, illetve szolgáltatások együttese. Magyarország területén az NMHH által földrajzi számozási területnek minősített azon terület ahol a Szolgáltató kiegészítő beruházás nélkül képes Előfizetői

7 Hozzáférési Pont létesítésére. Előfizetői Szerződés: Egyedi Előfizetői Szerződés: Előfizetői Hozzáférés: Előfizetői Hozzáférési Pont: Végberendezés: Szolgáltatás telepítésének címe Hálózati Berendezés: Ptk.: Eht.: A Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből és az Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött, a Szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételektől való esetleges eltéréseket tartalmazó megállapodás. Egy távközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása valamely távközlő hálózathoz vagy annak részéhez azért, hogy a hálózati funkciók és a hálózaton nyújtott Szolgáltatások igénybe vehetővé váljanak az Előfizető számára. Az a fizikai kapcsolódási pont (interfész), amelyen keresztül az Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. Az a termék vagy egy termék azon alkotórésze, amelynek rendeltetése a távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hálózati végponton keresztül a Szolgáltatás igénybevétele céljából. A szolgáltatás igénybevételének helye. A Szolgáltató birtokában lévő, Végberendezésnek nem minősülő, a szolgáltatás nyújtásához felhasznált távközlő berendezés. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény. Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény.

8 4. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 1. Előfizetői szolgáltatások Helyhez kötött beszédcélú szolgáltatás Nem helyhez kötött beszédcélú szolgáltatás Kiegészítő szolgáltatások A Szolgáltató a nyilvánosság számára hozzáférhető helyhez kötött, nem helyhez kötött, valamint kiegészítő telefonszolgáltatást nyújt, amelyet az Előfizető az Előfizetői Szerződés időtartama alatt bármikor igénybe vehet az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz (a hálózaton biztosított interfészhez) csatlakoztatott telefon Végberendezéssel. Az előfizetett telefon szolgáltatás keretében lehetőség van belföldi és nemzetközi, helyhez kötött, szatelit vagy mobil rádiótelefon hívások kezdeményezésére, illetve hívások fogadására. A szolgáltatások határozott időre vagy visszavonásig kérhetőek. A határozott idejű szerződés megkötése esetén, a szerződés legrövidebb időtartama egy év. Ettől a felek az egyedi Előfizetői szerződésben, egyező akarattal eltérhetnek. 2. Alapszolgáltatások Az alapszolgáltatás keretében az Előfizető belföldi (helyi, helyközi I., helyközi II. és távolsági), nemzetközi és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívást kezdeményezhet és fogadhat a végponthoz csatlakozott Végberendezésről. Hálózaton belüli hívás: A szolgáltató hálózatán belül kezdeményezett és végződött hívások, függetlenül attól, hogy ezen hívások azonos vagy eltérő földrajzi számozási körzethez tartoznak. Helyi hívás az azonos településen lévő helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, kivéve a hálózaton belüli hívásokat. Helyközi I. hívás az azonos földrajzi számozású területen (körzeten) belüli helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, kivéve a hálózaton belüli hívásokat. Helyközi II. hívás a budapesti helyhez kötött telefon állomások és Budapest vonzáskörzetébe de más földrajzi számozási területhez tartozó egyes településeken lévő helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, kivéve a hálózaton belüli hívásokat. Távolsági hívás a két különböző földrajzi számozási területen lévő helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, a helyközi II. díjzónába tartozó hívások, valamint a hálózaton belüli hívások kivételével. Nemzetközi hívás a külföldi helyhez kötött telefon állomásra, valamint a külföldi mobil rádiótelefon állomásra irányuló hívás. Mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívás a belföldi mobil rádiótelefon szolgáltatók kapcsolási számainak hívása.

9 A Szolgáltató csak bizonyos esetekben biztosítja az Előfizetői számára a segélyhívó szolgálatok elérését, (rövid számok, köztük a 112 es segélyhívó szám, illetve a színes számok, mint 06 40; 51;80;90 stb esetében) valamint a jelentős piaci erővel rendelkező és az egyetemes telefon szolgáltatók által működtetett országos, minden helyhez kötött és mobil rádiótelefon kapcsolási számára kiterjedő tudakozó szolgáltatás igénybevételét. Az Előfizető helyhez kötött telefon állomása telefonszámmal rendelkezik, és a nemzetközi és belföldi helyhez kötött vagy mobil rádiótelefon állomásokról hívható. A helyhez kötött telefon állomás azon belföldi helyhez kötött és mobil rádiótelefon állomásokról hívható, amelyek szolgáltatójával a Szolgáltató összekapcsolási szerződést kötött. Ezen szolgáltatók pontos körét a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán közzéteszi. A Szolgáltatás alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolítására.. A hívás létrejön akkor is, ha tényleges beszélgetés nem történik, azonban a hívott oldalon lévő Végberendezés (pl. hangposta, üzenetrögzítő, fax, alközpont, modem) fogadja a hívást. A Szolgáltató biztosítja Előfizetőinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók tekintetében, amelyekkel erre összekapcsolási szerződést kötött. Ha az Előfizető másik helyhez kötött telefon szolgáltatót választ, akkor a Szolgáltatónál használt telefonszámát átviheti az új szolgáltatóhoz, amennyiben ennek feltételei fennállnak. 3. Kiegészítő szolgáltatások A kiegészítő szolgáltatások az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan egyéb többlet (hálózati és/vagy információs) szolgáltatásokat nyújtanak az Előfizetőnek. A kiegészítő szolgáltatás igénybevételének feltételei: A kiegészítő szolgáltatások határozott időre vagy visszavonásig kérhetőek. A kiegészítő szolgáltatások között vannak olyanok, amelyek a jogosítás után azonnal működnek, és vannak, amelyeket az Előfizető aktiválással és deaktiválással tud be, illetve kikapcsolni. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező telefon készülék szükséges. Egyes kiegészítő szolgáltatások nem vehetők egyidejűleg igénybe. A kiegészítő szolgáltatás igénybevételének módja: A kiegészítő szolgáltatások külön erre a célra rendszeresített megrendelőlap alapján vehetők igénybe, mely tartalmazza az alapszolgáltatásoktól eltérő szerződési feltételeket. A kiegészítő szolgáltatások telefonon is megrendelhetőek. Az ügyintéző a megrendelés során tájékoztatja a megrendelőt az eltérő szerződési feltételekről. A telefonon történt megrendelés után az Előfizető köteles megrendelési szándékát írásban személyesen vagy online webes megrendelő útján megerősíteni. Az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások: Hívószámkijelzés

10 A hívószámkijelzés szolgáltatás a hívott személy számára lehetővé teszi, hogy a hívás felépítése és időtartama alatt a hívó vonal hívószámát a telefonkészülékbe beépített vagy különálló kijelző berendezésen megjelenítse, amennyiben a hívó fél a kijelzést megengedte. A hívószámkijelzés szolgáltatás díjmentesen igénybe vehető a kijelzésre alkalmas végberendezés segítségével, amely tudja fogadni és megjeleníteni a központ által küldött jeleket. A központ a szabad előfizetői vonalra érkező minden hívásra a csengetéssel egy időben kiküldi vagy azt a hívószámot, ahonnan a hívást kezdeményezték, vagy a hívószám hiányát szövegesen. A hívószám vagy a hívószám hiányának oka a készüléken az első csengetést követően jelenik meg. Alközpontok esetén a szolgáltatás az alközpont analóg fővonalára csatlakozó kijelző berendezésen biztosítható. A kiküldött információ további felhasználása az alkalmazott alközpont és a kijelző berendezés képességeitől függ. Ha a hívó fél másik szolgáltató telefon szolgáltatásának előfizetője, vagy külföldi telefon állomás, a telefonszáma az Előfizető számára nem minden esetben jelenik meg, mivel más telefon szolgáltatók előfizetői nem minden esetben rendelkeznek az azonosítás letiltásának lehetőségével, illetve a külföldi partnerek nem minden esetben továbbítják a hívószámot. Az igénybevétel feltételei: A Szolgáltató a hívószámkijelzés szolgáltatást, ha azt az alapszolgáltatással egyidejűleg rendelték meg, az alapszolgáltatással egyidejűleg, egyébként pedig a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül indítja. A szolgáltatás díjmentes és csatlakozásonként rendelhető meg. Hívószámkijelzés letiltása A hívószámkijelzés letiltása szolgáltatás az Előfizető számára díjmentesen lehetővé teszi, hogy hívószámát a hívott állomáson ne jelenítsék meg. A letiltás két típusa létezik, az állandó letiltás és a hívásonkénti letiltás. Az egységes segélyhívószám (112) a Rendőrség, a Tűzoltóság, és a Mentők (segélykérő hívások) hívása esetén a hívó fél kapcsolási számának kijelzése nem tiltható le. A szolgáltatásért díjat nem kell fizetni. A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Tartós híváskorlátozás Az Előfizető kérésére a Szolgáltató lehetővé teszi annak megakadályozását, hogy bármilyen, vagy előre meghatározott irányú kimenő hívást kezdeményezzenek az Előfizető vonaláról. A tartós híváskorlátozás típusai: nemzetközi távhívás (00 előtét) letiltása, emeltdíjas hívószámok (audiotex 06 90, audiofix 06 81) számok hívásának tiltása, segélykérő hívások kivételével minden hívás letiltása. A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelése esetén garantálja, hogy korlátozás alá eső hívás közvetlenül számbeadással nem kezdeményezhető a telefon állomásról. Az alközpontokban beállított híváskorlátozások ellenére létrejött sikeres hívásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az igénybevétel feltételei:

11 A Szolgáltató a tartós híváskorlátozás bármelyik típusát, ha az alapszolgáltatással egyidejűleg rendelték meg, az alapszolgáltatással egyidejűleg elérhetővé teszi, egyébként pedig a kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belül. A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Hívásátirányítás i. Hívásátirányítás feltétel nélkül Az Előfizető, ha távolléte miatt nem tudja fogadni az állomására érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik telefon állomásra. Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a központ minden esetben a megadott telefon állomásra kapcsolja. A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal figyelmezteti. Az igénybevétel feltételei: A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF). A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Az igénybevétel korlátai: A szolgáltatás telefonon nem rendelhető meg. A szolgáltatás forgalmi díjköteles. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik telefon állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák. ii. Hívásátirányítás foglaltság esetén Az Előfizető, aki a telefon állomásának foglaltsága miatt nem tudja fogadni az érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik telefon állomásra. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat továbbítja az aktiváláskor megadott telefon állomásra, melyek az Előfizető telefon állomásának foglaltsága alatt érkeznek, a többi hívást az Előfizető telefon állomására kapcsolja. A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal figyelmezteti. Az igénybevétel feltételei: A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF). A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Az igénybevétel korlátai A szolgáltatás telefonon nem rendelhető meg. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik telefonállomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák. iii. Hívásátirányítás nem felel esetén Az Előfizető azokat a hívásokat, amelyekre megadott időn belül nem felel, átirányíthatja az aktiváláskor megadott másik telefon állomásra. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat irányítja át az aktiváláskor megadott telefon állomásra, melyek csengetik az Előfizető telefon állomását, de a megadott időn belül nem veszik fel a kézibeszélőt.

12 A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal figyelmezteti. Az igénybevétel feltételei: A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF). A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhető meg. Az igénybevétel korlátai: A szolgáltatás telefonon nem rendelhető meg. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik telefon állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák. Hangposta szolgáltatás (1) A hangposta olyan kommunikációs eszköz, amely információáramlást tesz lehetővé a kommunikálni kívánó felek között, azok valós idejű összekapcsolása nélkül. A hangpostafiók az előfizetőhöz rendelt olyan számítástechnikai rendszer felület, amely a távközlő hálózaton továbbított különböző típusú üzeneteket elektronikus úton tárolja, és visszajátssza azoknak, akik jogosultak az üzenetekhez való hozzáférésre. A hangposta szolgáltatás a Szolgáltató távbeszélő előfizetői szerződéssel rendelkező előfizetőinek telefonvonalára kapcsolt hangpostafiók révén nyújtott szolgáltatás. Az igénybevevő előfizető számára rendelkezésre álló szolgáltatási lehetőségeket részben a hangpostafiók Szolgáltató által beállított paraméterei, részben pedig az ügyfél által beállított paraméterek határozzák meg. Üzenetjelzés: Amikor hangpostafiókba új üzenet érkezik, akkor a hangposta berendezés üzenetjelzést küld az előfizetőnek. Az üzenetjelzés lehetséges változatairól a Használati Útmutató ad részletes tájékoztatást. (2) A hangposta szolgáltatás tartalma: Hangposta fiók kapacitása (fogadott üzenetek száma, db) 50 Egy üzenet hossza (mp) 300 Üzenetek tárolásának időtartama (nap) 30 Átirányítás aktív foglaltság esetére Nem felel vagy (3) Az igénybevétel feltételei: a.) A hangposta szolgáltatás igénybevevője jogosult arra, hogy titkos kód használatával a hangpostafiókban lévő üzenetekhez hozzáférjen. A titkos kód alkalmazásával kapcsolatban részletes információt a Használati Útmutató tartalmaz. Amennyiben az ügyfél a titkos kód használatát harmadik személynek átengedi, akkor az ebből eredő esetleges károkért a Szolgáltatóval és harmadik személlyel szemben egyaránt felelősséggel tartozik. b.) A hangposta szolgáltatás használata függ az ügyfél által igénybevett szolgáltatás típusától. A Szolgáltató ügyfelei részére díjmentes Használati Útmutatót biztosít. c.) A szolgáltatásnak a Használati Útmutatóban bemutatottaktól eltérő használatából eredő esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

13 (4) A hangposta szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele: DTMF (tone) üzemmódba kapcsolt telefonkészülék. (5) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó jogviszony az alábbiak szerint jön létre: a.) A havidíjmentes szolgáltatás típusok igénybevétele esetén megrendelés alapján, a szolgáltatás műszaki indításának időpontjában. b.) A szolgáltatást a Szolgáltató az ügyfelek számára automatikusan is berendezheti, ekkor a Szolgáltató a szolgáltatás indításának időpontjáról az előfizetőt írásban értesíti. Ebben az esetben a hangposta szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony az előfizető ráutaló magatartásával is létrejöhet. c.) A Szolgáltató a szolgáltatás műszaki indítását a szolgáltatási jogviszony kezdeményezésétől számított 2 munkanapon belül vállalja. (6) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó jogviszony megszűnése: a) A szolgáltatás típusok igénybevétele esetén a hangposta menürendszeren belül is biztosított felmondás alapján, a szolgáltatás műszaki megszüntetésének időpontjában. A szolgáltatás bármely időpontban, indoklás nélkül felmondható. b.) A Szolgáltató a hangposta szolgáltatás műszaki megszüntetését a szolgáltatási jogviszony megszűnésének kezdeményezésétől számított 2 munkanapon belül vállalja. c.) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó szerződés a távbeszélő előfizetői szerződéstől függetlenül felmondható. d.) Amennyiben a hangposta szolgáltatás igénybe vevőjének a távbeszélő szolgáltatás hozzáférési pontra vonatkozó szerződése bármely okból megszűnik, akkor az adott ponthoz kapcsolódó hangposta szolgáltatásra vonatkozó szerződése is megszűnik. e.) Az előfizető távbeszélő állomásának átírása, illetve átminősítése esetében a hangposta szerződés megszűnik. A szolgáltatást az állomás új előfizetőjének, illetve új minősítésű előfizetőjének igény esetén újból meg kell rendelnie. f.) A szolgáltatási szerződés megszűnésével az ügyfél hangpostafiókja műszakilag megszüntetésre kerül. A műszaki megszüntetés során esetlegesen elvesztett üzenetekkel kapcsolatosan a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Hívásrészletező A Szolgáltató az előfizető erre irányuló megrendelése alapján, az előfizető részére kiállított számlában az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő, a kötelezően feltüntetendő adatoknál részletesebb hívásrészletezőt is köteles kiadni. A hívásrészletező megrendelése történhet eseti vagy rendszeres jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig. A kimutatásban igényelhető legkisebb időegység egy hónap. A hívásrészletezőnek szolgáltatásonként és szolgáltatónként a következőket kell tartalmaznia: a.) hívott száma, b.) a hívás kezdő időpontja, c.) a hívás időtartama,

14 d.) a hívásegység díja, e.) a hívás díja. A Szolgáltató a hívásrészletezőt az ÁSZF ben szabályozottak szerint adja át az előfizetőnek. A hívásrészletezőt a Szolgáltató az előfizető megrendelése szerint, elektronikus vagy nyomtatott formában adja ki. Az elektronikus hívásrészletezőt az előfizető által megadott e mail címre teljesíti a szolgáltató. Ebben az esetben az Internetes SMTP transzfer megkezdésétől (levél elküldésétől) számítva nem vállal felelősséget a szolgáltató az előfizetőnek a hívásrészletezésben szereplő személyes adatainak biztonságáért. Eseti hívásrészletező elkészítésének időtartama legfeljebb a megrendeléstől számított egy hét, a rendszeres hívásrészletezőt, pedig a Szolgáltató a távbeszélő számlával együtt küldi meg az előfizető részére. 4. Virtuális telefonközpont szolgáltatások Hívásvárakoztatás Aktivált szolgáltatás esetén a foglalt telefon állomás előfizetője a beszélgetés alatt hangjelzést kap arról, hogy egy hívó éppen hívja az ő állomását. a hívott előfizető a következő lehetőségek közül választhat: a jelzést figyelmen kívül hagyva folytathatja az eredeti beszélgetést, az eredeti beszélgetést befejezve a kézi beszélőt letéve fogadhatja az új hívást, a megfelelő jelzéssel tartásba téve a fennálló beszélgetést, annak bontása nélkül fogadhatja az új hívást, majd a két hívóval felváltva beszélhet, a két hívás között tetszés szerint átkapcsolva. Az igénybevétel korlátai: A Díjszabásban meghatározott díjtételek szerint. Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázzák. Konferencia beszélgetés Egy beszélgetést folytató előfizető a hívást fenntartva, felhívhat egy harmadik felet. Miután a harmadik fél válaszol, az előfizető a következő lehetőségek közül választhat tetszőleges sorrendben: tetszés szerinti oda vissza kapcsolhat a két fél között, közös beszédúttal hármas konferenciát hozhat létre. Az igénybevétel feltételei: Az előfizetőnek aki ezt a szolgáltatást megrendelte fokozottan kell ügyelnie telefonhívásai bontására. Beszélgetés bontása után kb. 3 5 másodpercet szükséges várni a következő hívás kezdeményezésével, mivel a telefonkészülék bontáskapcsolójának egyszeri, gyors megnyomása a

15 FLASH (vagy R) billentyűvel azonos jelet küld a telefonközpontnak, így a rövid megszakítást a távbeszélő központ konferencia beszélgetés kezdeményezéseként fogja értelmezni. Az igénybevétel korlátai: A Díjszabásban meghatározott díjtételek szerint. Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázzák. Konferencia szoba A szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználók a telefonhálózaton keresztül két, vagy annál több résztvevős konferenciabeszélgetést folytassanak. A szolgáltatás megrendelés vagy szerződéskötés nélkül, egyéni, és üzleti előfizetők részére egyaránt, esetenként, ráutaló magtartással vehető igénybe. A szolgáltatás igénybe vételéhez a felhasználók az Üzleti Konferencia telefonszámának tárcsázását követően, egy általuk előre meghatározott 5 számjegyű kóddal kapcsolódnak össze. Az igénybevétel feltételei A szolgáltatásnak nincsenek területi és műszaki korlátai, azt igénybe veheti minden belföldi vezetékes és mobiltelefon előfizető, valamint külföldi előfizetők egyaránt. A szolgáltatás igénybe vételéhez DTMF (tone) üzemmódú készülék szükséges. Az igénybevétel korlátai: A szolgáltatás díjazása a felhasználó mindenkori díjcsomagja szerinti, a hívásviszonylatnak megfelelő tarifa alapján, a felhasználó részére telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató által kibocsátott számlán történik. Hívásrögzítés A hívásrögzítés funkció lehetőséget biztosít a hívások felvételére és későbbi visszahallgatására. A beszélgetések visszahallgatására a rögzítéstől számított 30 napig van lehetőség. Az igénybevétel korlátai: A Díjszabásban meghatározott díjtételek szerint. Belső mellék kezelés A telefonközpont azon szolgáltatása, melynek segítségével minden alkalmazottnak külön hívószáma lehet anélkül, hogy mindegyikőjüknek külön fővonalat kellene előfizetni. A telefonközpont készülékeihez mellék szám rendelhető, mely segítségével a központi számra érkező hívások a kívánt készülékre irányíthatóak, illetve megoldható a mellékek közötti belső kapcsolódás is.

16 Hívó csoportok A hívócsoport szolgáltatással rendelkező ügyfél, csoportokba sorolhatja a rendelkezésére álló hívószámokat. Minden csoporthoz egyedi korlátozásokat és engedélyeket rendelhet, melyek a csoportba rendelt összes hívószámra érvényesek lesznek. Ez a szolgáltatás kifejezetten alkalmas a vállalat/telefonközpont belső telefonhálózatának beállítására és így a hatékony munka elősegítésére. Korlátozások és engedélyek lehetnek például: A bejövő és kimenő hívások korlátozása esetén az adott hívószámról/készülékről, csak meghatározott hívószámok hívhatók, illetve meghatározott számról érkező hívások fogadhatók. (ezzel letiltható többek között például a vállalati telefonról történő, személyes telefonhívások kezdeményezése, fogadása) Hangmenü A hangmenü, (IVR= Interactive Voice Response) hangbemondásos ügyfélszolgálati rendszer, mely tájékoztatja a betelefonáló ügyfelet illetve közvetíti hívását az általa kiválasztott mellékre. Az igénybevétel korlátai: A szolgáltatás díjai a díjszabásban találhatóak. Hívásközvetítés, vagy Follow me A follow me szolgáltatás elősegíti, hogy az előfizető akkor is fogadni tudja hívásait, amikor nincs a hívott készülék mellett. Beállítható tetszés szerint a készüléken, hogy ha a hívást bizonyos ideig (adott számú csöngés után) nem fogadja senki, akkor a hívás, továbbításra kerül egy másik hívószámra. Amennyiben a hívást senki nem fogadja a beállított második hívószámon sem, úgy a hívás tovább irányítható harmadik hívószámra illetve hangpostára. Hívás átirányítás A beérkező hívások átirányíthatók más hívószámra illetve a hangpostára. A szolgáltatás a bejövő hívásokra vonatkozik, ezért továbbra is lehet telefonálni az állomásról. Hívásátirányítás feltétel nélkül: Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a központ minden esetben a megadott távbeszélő állomásra kapcsolja. Hívásátirányítás foglaltság esetén: Az előfizető azokat a hívásokat, melyeket megadott időn belül nem fogad, átirányíthatja az aktiváláskor megadott másik telefonszámra. Hívásátirányítás nem felel esetén: Aktív átirányítás alatt csak azok a hívások kerülnek átirányításra a megadott számra, melyek kicsöngenek az előfizető hívószámán, de a megadott időn belül nem fogadja senki a hívást. Az igénybevétel korlátai: Hívás az alábbi irányokba továbbítható: cégünktől igényelt másik hívószámra (beleértve a Hangpostát is), egyéb hazai mobilszámra,

17 belföldi vezetékes számra, külföldi vezetékes vagy mobilszámra Időfüggő működés Segítségével meghatározható, hogy az adott időszak során aktív, míg azt megelőzően és követően inaktív legyen a telefonvonal. Inaktív állapotban a vonalról nem kezdeményezhető, és arra nem fogadható hívás. Külső szolgáltató becsatlakoztatás Igény esetén a telefonközponthoz külső külső szolgáltató hívószáma is csatlakoztatható, az egyedi szerződésben feltüntetett feltételek alapján. Webes admin felület A hivatalos honlapról továbblépve (regisztrációt követően) elérhető az előfizető saját adminisztrációs felülete, melyen az általa igénybevett szolgáltatáshoz tartozó beállítások és információk találhatók. Telefon készülék kezelés: Az előfizetői felületen lehetőség van a telefonkészülékek funkcióinak beállítására, a beállítások módosítására. Rögzített beszélgetések letöltése: A felületen lehetőség van a rögzített telefonbeszélgetések letöltésére. Elérhető az előfizetett hívószámokhoz tartozó adatok megtekintése: o hívószámok listája, melyekről bejövő hívások érkeztek o hívószámok listája, melyekre kimenő hívásokat intéztek o a hívások időpontja és időtartama o a hívások költsége (a díjszabás mellékletben közölt percdíjak alapján számolva) 5. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai 5. Az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló eljárás 1. Igénybejelentés Az igénybejelentéseket az Igénylő személyesen vagy online webes megrendelőn juttathatja el a Szolgáltató ügyfélszolgálatához. Az Igénylő az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, amely tulajdonában áll, vagy amelyet jogszerűen használ, és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségének ellenőrzés, hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni. A Szolgáltató ennek okirattal történő igazolását kérheti.

18 A jelen pont szerinti igénybejelentéseket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Az igénybejelentés elbírálásához szükséges minimális adatok: az Igénylő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; Természetes személy esetében: az Előfizető neve, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje; Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany esetében: az Igénylő nyilvántartásba vételi száma és bankszámlaszáma; az aláírásra jogosult megjelölése; az Igénylővel történő kapcsolattartásra szolgáló telefonszám; az Előfizetői Hozzáférési Pont(ok) létesítési helyének megjelölése; A számhordozhatóságra vonatkozó igény esetén: az érintett telefonszám; az igénybejelentés helye és időpontja. A Szolgáltató jogosult a fenti adatok valóságát igazoló iratok (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány) benyújtását kérni az Igénylőtől. Amennyiben az igénybejelentés az igénybejelentés elbírálásához feltétlenül szükséges fent felsorolt adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az Igénylőt 15 napos határidő kitűzésével írásban felszólítja az igénybejelentés megfelelő kiegészítésére. Ha az Igénylő a 15 napos határidőn belül nem egészíti ki az igénybejelentést, a Szolgáltató az igénybejelentést jogosult törölni nyilvántartásából. 1. Ajánlattétel és az Előfizetői Szerződés létrejötte A Szolgáltató az igénybejelentés elbírálásához szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentés rögzítésétől számított 15 napon belül köteles az Igénylőt az igénybejelentés elfogadásáról vagy elutasításáról írásban értesíteni. Az értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: Az igénybejelentés elfogadása esetén annak megjelölését, hogy a Szolgáltató az Igénylővel Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésére mely időpontban (év, hó, nap) vállal kötelezettséget, vagy Az igénybejelentés elutasítása esetén, az elutasítás okáról (pl. a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli, mivel nem egyetemes szolgáltató ). A b) pont alatti esetben a Szolgáltató az igénybejelentést törli a nyilvántartásból. Amennyiben a Szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, az Előfizetői Szerződésre vonatkozó ajánlatát az értesítéssel együtt írásban postai levél formájában megküldi az Előfizetőnek. A szerződés az ajánlatnak az Előfizető által történő elfogadásáról szóló nyilatkozat (a szerződés Előfizető által is aláírt példánya) Szolgáltatóhoz történő visszaérkezése időpontjában jön létre. A szerződés létrejöttének időpontjáról a Szolgáltató értesíti az előfizetőt.

19 Amennyiben a Szolgáltató műszaki lehetőségek hiányában nem képes kielégíteni a bejelentett szolgáltatás iránti igényt, akkor erről az Igénylőt haladéktalanul értesíteni köteles, az igényt pedig nyilván kell tartania. Amennyiben a megváltozott műszaki lehetőségek következtében a Szolgáltatás nyújtás akadályai elhárultak, erről az Igénylőt 15 napon belül értesíteni kell, aki nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltatásra továbbra is igényt tart e. 2. Az Előfizetői Szerződések megkötése során irányadó egyéb szabályok A Felek az Előfizetői Szerződések megkötése során jelen ÁSZF től az Egyedi Előfizetői Szerződésben eltérhetnek, Egyéni Előfizető esetén azonban kizárólag az Előfizető javára. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján az adott Szolgáltatást a szerződés időtartama alatt jogosult bármikor igénybe venni, és a hálózaton biztosított előfizetői interfészhez az alapvető követelményeknek megfelelő elektronikus hírközlő Végberendezést csatlakoztatni. A Szolgáltatót az Előfizetői Szerződés megkötése körében szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A természetes személy Előfizetőnek a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a Szolgáltatást Egyéni Előfizetőként vagy Üzleti/Intézményi Előfizetőként kívánja igénybe venni. Amennyiben az Előfizető a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy az Előfizető a Szolgáltatást Egyéni Előfizetőként kívánja igénybe venni, kivéve, ha az Előfizető adataiból egyértelműen kiderül, hogy a Szolgáltatást gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe (például az Előfizetői Szerződést egyéni vállalkozóként köti meg). A Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek minden esetben Üzleti/Intézményi Előfizetőnek minősülnek. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. A Szolgáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg az Egyedi Előfizetői Szerződés egy példányát és az ÁSZF kivonatát az Előfizető rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az ÁSZF et, illetve az ÁSZF kivonatát a 6. pontban foglaltak szerint, ügyfélszolgálatán és internetes honlapján közzéteszi, illetve az ÁSZF egy példányát az Előfizető kérésére átadja. 6. Változás az Igénylő adataiban Az Igénylőnek az igénybejelentés vagy a szerződéskötési ajánlat tartalmi elemei közül bármelyik adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban be kell jelentenie. Amennyiben fenti bejelentésnek az Igénylő határidőben nem tesz eleget, az ebből eredő valamennyi jogkövetkezmény kizárólag Őt terheli. 7. A Szolgáltatások igénybevételének módjai és feltételei 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei Jelen ÁSZF a 4. pontjában felsorolt valamennyi Szolgáltatás igénybevételére általában irányadó, annak speciális feltételeit azonban egy adott Szolgáltatás tekintetében az Egyedi Előfizetői Szerződés is meghatározhatja. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatásoknak időbeli korlátja nincsen, de azok az Előfizető által biztosított folyamatos 230 V os hálózati tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt a Szolgáltatások nem elérhetők.

20 A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kábelmodemet és telefon adaptert a Szolgáltató bocsátja az Előfizető rendelkezésére. A kábelmodem és a telefon adapter átadásakor a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott összegű óvadékot kérhet. Az óvadékból a Szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az őt ért kár összegét levonni, ideértve a megrongálódás esetén felmerülő javítási költséget is illetve az őt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerződés megszűnt, és az Előfizető a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül ide nem értve a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést visszaszolgáltatja. Amennyiben a Szolgáltató óvadékot nem kér az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket köteles a szerződés megszűntét követően azonnal, hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a Szolgáltatónak. Amennyiben az előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért teljes kár megtérítésére. Az Előfizető ingatlanon belül elosztón keresztül jogosult saját felelősségére második telefonkészüléket csatlakoztatni az Előfizetői Hozzáférési Pontra. Az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához, amely magában foglalja az ingatlanon belüli maximum 15 méter kábelt, a kábel modemet és/vagy a multimédia (telefon) adaptert. Az előfizetői Végberendezés RJ 11 csatlakozóval kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához. Minden ettől eltérő fajtájú bekötést, pl. az Előfizető által igényelt telefonvonalnak telefonalközpontra való rákötését, illetőleg helyi hálózat aktiválálását a Szolgáltató jogosult megtagadni, illetőleg azt csak az Előfizető felelősségére, az Előfizető kockázatvállalásával végzi el. A Szolgáltató által nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevétele alatt közvetítő szolgáltató nem választható. 2. A Szolgáltatás területi kiterjedése (földrajzi korlátai) A Szolgáltatás területi kiterjedése a más Szolgáltatóval létrejött hálózati szerződésben rögzített lehetőségek függvényében alakul. A Szolgáltatás területi kiterjedésének bővítéséről a Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja az Igénylőket és az Előfizetőket. 6. A felek jogai és kötelezettségei 8. Az Előfizető jogai 1. Előfizetői névjegyzék A Szolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal valamennyi olyan Előfizetőről névjegyzéket készíteni, akik a névjegyzékben való szerepeltetésükhöz hozzájárultak, és köteles e névjegyzéket átvételre felajánlani az Előfizetőnek a 4. pontban foglaltak szerint. Az előfizetői névjegyzék minimálisan tartalmazza: azoknak az Előfizetőknek a nevét, lakcímét (székhelyét), előfizetői hívószámát, akik az adataik telefonkönyvben való közzétételéhez hozzájárultak illetve igény esetén az előfizetői hívószámhoz tartozó Végberendezés felhasználási módját (telefon/fax); Egyéni Előfizető külön igénye esetén neve után a foglalkozása és iskolai végzettsége, szakképesítése feltüntetését is, legfeljebb 24 karakter hosszúságig;

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja meghatározása A a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja SZJ: 64.20.11.0. SZJ: 64.20.12.1. SZJ: 64.20.12.2 Nyilvános helyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek IP alapú Beszédátviteli Szolgáltatások Igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek IP alapú Beszédátviteli Szolgáltatások Igénybevételére I3 RENDSZERHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek IP alapú Beszédátviteli Szolgáltatások Igénybevételére Készült: 2014. Tartalom 1. A Szolgáltató adatai... 6 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 6 3.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTÁSOK MEGHATÁROZÁSA A szolgáltatás a helyhez kötött, és a nem helyhez kötött telefonszolgáltatást jelenti, amelyek segítségével az Előfizetők az előfizetői végponton keresztül telefonszolgáltatást

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek 003/2008 Készült: 2008.10.27 SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2008. november 10... Szolgáltató

Részletesebben

CloudPrime Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

CloudPrime Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VOIP TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA CloudPrime Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályba lépés kelte:.2013.01.01. Utolsó módosítás: 2013.01.01. Készült: 2012.12.31.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2014. április 01-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2014. április 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2014. április 01-től TARTALOM TARTALOM... 2 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 5 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 5 3. DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010 04.10. Utolsó módosítás: 2010.02.28. Készült: 2010.02.28.

Részletesebben

4. sz. melléklet Kiegészítő szolgáltatások

4. sz. melléklet Kiegészítő szolgáltatások 4. sz. melléklet Kiegészítő szolgáltatások Különleges hívószámok elérése A szolgáltató külön megrendelés és szerződéskiegészítés nélkül, az egyes szolgáltatások alábbi leírásában szereplő és a díjszabásban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2013 november 01-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2013 november 01-től Készült: 2013. március 28. Utolsó módosítás 2013.szeptember 30. Érvényes 2013 november 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2013 november 01-től A készítés

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

[OPTICON TELEKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓ KFT.]

[OPTICON TELEKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓ KFT.] Készült: 2010. december 30. Utolsó módosítás 2011. november 28. Érvényes 2012. január 1-től [OPTICON TELEKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓ KFT.] ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2011.03.25. Utolsó módosítás dátuma: 2011.11.30. Hatályos: 2012.01.01. Dokumentum

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL A H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/1.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Az Ephone Schweiz GmbH a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja

Az Ephone Schweiz GmbH a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja Előfizetői szolgáltatások meghatározása Előfizetői szolgáltatások (ÁSZF 4. sz. melléklet) Az Ephone Schweiz GmbH a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú

Részletesebben

Kényelmi szolgáltatások. Használati útmutató

Kényelmi szolgáltatások. Használati útmutató Kényelmi szolgáltatások Használati útmutató Kényelmi szolgáltatások 2 Tartalomjegyzék Általános információ 3 Hívásvárakoztatás 4 Hívásátirányítás nem felel esetén 5 Hívásátirányítás foglaltság esetén 6

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE I/B SZÁMÚ MELLÉKLET VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

BÁCSKÁBEL Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

BÁCSKÁBEL Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz BÁCSKÁBEL Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Bácsbokod, Bácsborsód, Csávoly, Gara, Katymár, Madaras, Mátételke, Rém, Szeremle, Tataháza települések

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. Kiadva: Hatályos: Kiadta:

Adatvédelmi Szabályzat. Kiadva: Hatályos: Kiadta: Adatvédelmi Szabályzat Kiadva: Hatályos: Kiadta: Adatvédelmi Szabályzat 1. A szabályzat célja: A működés során a cég birtokába jutó személyes adatok és üzleti tikot képező információk kezelésének szabályozása.

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2008. március 25. Készült az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL A GTS-Datanet Távközlési Kft. jelen dokumentumban tájékoztatja előfizetőit és a felhasználóit a személyes adatok kezelésének szabályairól.

Részletesebben

[OPTANET SZOLGÁLTATÓ KFT.]

[OPTANET SZOLGÁLTATÓ KFT.] Készült: 2007. január 5. Utolsó módosítás 2012. augusztus 1. Érvényes 2012. szeptember 1-től [OPTANET SZOLGÁLTATÓ KFT.] ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁSRA A készítés

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint Lekérhető és Kiegészítő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE I/B SZÁMÚ MELLÉKLET VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Elıfizetıi szolgáltatások meghatározása

Elıfizetıi szolgáltatások meghatározása meghatározása A a jelen Általános Szerzıdési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélı szolgáltatásokat nyújtja SZJ: 64.20.11.0. SZJ: 64.20.12.1. SZJ: 64.20.12.2 Nyilvános helyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A kérdőív kitöltésének menete Az 1.HZ_Kapcsolat munkalap

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Helyi Összekapcsolási Pont

Helyi Összekapcsolási Pont 7/A. SZ. MELLÉKLET TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA Segélyhívó Hozzáférési Szolgáltatás 1. Szolgáltatás rövid leírása A Segélyhívó Hozzáférési Szolgáltatás a Jogosult Szolgáltató Hálózatából a Kötelezett

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011.04.29 szolgáltató cégszerű aláírása 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcsolási szám: Számla tulajdonos kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére 1.Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft. Bankszámlaszám:

Részletesebben

A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama

A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A TRIOTEL Kft. (a továbbiakban: szolgáltató, vagy TRIOTEL Kft. ) az előfizetők személyes adatait bizalmasan,

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

2sz. melléklet - adatvédelmi tájékoztató:

2sz. melléklet - adatvédelmi tájékoztató: 2sz. melléklet - adatvédelmi tájékoztató: Adatkezelési tájékoztató: Jogszabályi háttér A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató Érvényes: 2014.07.17-től Tartalom 1) Az Előfizetők személyes adatainak kezelése, az Előfizetői adatok védelme... 1 A személyes

Részletesebben

Az üzleti ISDN30 előfizető nyilatkozata adatainak kezeléséről (tudakozó, telefonkönyv, adatkezelés)

Az üzleti ISDN30 előfizető nyilatkozata adatainak kezeléséről (tudakozó, telefonkönyv, adatkezelés) Szolgáltató példánya 1. neve 4. Alapbejegyzésként adatok (legfeljebb 30 bejegyzés) Előfizető példánya 1. neve 4. Alapbejegyzésként adatok (legfeljebb 30 bejegyzés) Szolgáltató példánya 1. neve 4. Többletbejegyzésként

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás

HWR-Telecom Kft. Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás meghatározása A szolgáltatás a helyhez kötött, és a nem helyhez kötött telefonszolgáltatást jelenti, amelyek segítségével az Előfizetők az előfizetői végponton keresztül telefonszolgáltatást vehetnek igénybe.

Részletesebben

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhető a honlapon, és a szolgáltató társaság ügyfélszolgálatán. ÁSZF készítésének

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2010.11.30 szolgáltató cégszerű aláírása 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kft. Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

ZNET-Mikronet Kft. Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei ZNET-Mikronet Kft. Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhető a honlapon, és a szolgáltató társaság ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása Törzsszöveg: Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása 1.4. Meghatározások Hordozott Szám : az előfizetői

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Last- Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs, Jakabhegyi út 27. Postacím: 7602 Pécs, PFÜ, Pf:2. Tel: +36.72.21.41.61

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra 5. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2008.

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

ELEKTRONET Zrt. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra

ELEKTRONET Zrt. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Mátészalka, Jármi, Papos, Nyírmeggyes, Nagydobos, Vásárosnamény, Jánd, Nyírcsaholy, Ópályi, Nagyecsed, Máriapócs,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

2007. (c) Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva. Elérhetőség: 6724. Szeged, Rókusi krt. 42-64.., Tel.: 62 / 488-944, Web:

2007. (c) Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva. Elérhetőség: 6724. Szeged, Rókusi krt. 42-64.., Tel.: 62 / 488-944, Web: NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

3C Távközlési Kft. 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra

3C Távközlési Kft. 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Hatályba lépés: 2014. június 1. Utolsó módosítás: 2014.04.30 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcsolási szám: Számla tulajdonos kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére 1.Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft. Bankszámlaszám:

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

WNET Internet Távközlési Szolgáltató Kft.

WNET Internet Távközlési Szolgáltató Kft. WNET Internet Távközlési Szolgáltató Kft. helyhez kötött, VOIP alapú telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhető a www.wnet.hu honlapon,

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/B SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/B SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/B SZÁMÚ MELLÉKLET VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/B Melléklet - lezárt A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. LEZÁRT, NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ DÍJCSOMAGOK,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

[OPTANET SZOLGÁLTATÓ KFT.]

[OPTANET SZOLGÁLTATÓ KFT.] Készült: 2007. január 5. Utolsó módosítás 2010. december 1. Érvényes 2011. január 1-től [OPTANET SZOLGÁLTATÓ KFT.] ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA A készítés időpontja:

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2007. szeptember 20.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Bicomix Kft. helyhez kötött, VOIP alapú telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Bicomix Kft. helyhez kötött, VOIP alapú telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Bicomix Kft. helyhez kötött, VOIP alapú telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhető a www.bicomix.hu honlapon, és a szolgáltató társaság

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (......) NMHH rendelete a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben