A K Ö N Y V T A R a ' T J D O N L ^ N Y I K U T A T Á S O K 1963/65* É V I P R O G R A M J A P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K Ö N Y V T A R a ' T J D O N L ^ N Y I K U T A T Á S O K 1963/65* É V I P R O G R A M J A P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S"

Átírás

1 A K Ö N Y V T A R a ' T J D O N L ^ N Y I K U T A T Á S O K 1963/65* É V I R O G R A M J A Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A k ö n y v t á r t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a j e l e n t ő s é g é n e k é s s z a b á l y o z á s a s z ü k s é g é n e k felismerését tükrözi a z s z e p t e m b e r i kelettel kiadott 77*114/1960* s z á m ú miniszteri utasítás, a m e l y a k ö n y v t á r t u d o m á n y i kuta t á s o k s z e r v e z é s é t a M ű v e l ő d é s ü g y i Minisztérium felügyelete alá tartozó általános tud o m á n y o s k ö n y v t á r a k b a n, t u d o m á n y o s s z a k k ö n y v t á r a k b a n, t u d o m á n y á g! s z a k k ö n y v t á r a k b a n é s a m e g y e i k ö n y v t á r a k b a n s z a b á l y o z z a. A z utasítás v é g r e h a j t á s a s o r á n szerzett tapasztalatok azt bizonyították, h o g y a s z a b á l y o z á s, valamint a végrehajtás k a p c s á n tett i n t é z k e d é s e k ö n m a g o k b a n n e m h o zhatják m e g a kivánt e r e dményt* K z a k ö n y v t á r t u d o m á n y i k u t a tások tervszerű irányításának továbbfejlesztését tette s z ü k s é g e s s é * A k ö n y v t á r t u d o m á n y i k utatások s z e r v e z e t t e b b é tételének kérdéseivel foglalkozó s z a k m a i vitákon tisztázódott, h o g y a z e l k ö v e t k e z ő k b e n két szinten kell foglalkozni a kutatási t e v é k e n y s é g irányításával: a*/ o r s z á g o s szinten, ahol a k ö n y v t á r ü g y s o r o n lévő feladatai m e g v a lósítását elősegítő kutatási t e v é k e n y s é g irányítása é s k o o r d i n á l á s a központilag folyik; a kutatás e szinten a kiemelt t é m á k k i d o l g o z á s á r a ö sszpontosul; b*/ k ö n y v t á r i (hálózati k ö z p o n t i ) szinten, ahol a cél a helyi s a j á t o s s á g o k n a k megfelelő kutatási t é m á k kidolgozása; e kuta t á s o k g o n d o z á s a a z adott könyvtár (hálózati központ) feladata. Ellentétben a k o r á b b i megoldással, a m e l y v a l a m e n n y i bejelentett t é m a k ö z ponti g o n d o z á s á t célozta, a z 1963-tól é r v é n y e s s z e r v e z e t megfelelőbb k e r e t e ket biztosit a k ö n y v t á r t u d o m á n y i kutatások s z e r v e z e t t e b b é tétele s z á m á r a - A M ű v e l ő d é s ü g y i Minisztérium irányítása alá tartozó t u d o m á n y o s é s s z a k k ö n y v t á rak, valamint a tanácsi felügyelet alá tartozó m e g y e i könyvtárak dolgozói kutatási t e v é k e n y s é g é n e k központi g o n d o z á s a a legfontosabb, o r s z á g o s jelentősé

2 g ü témáik kidolgozását hivatott elősegiteni} m i g a. helyi v o n a t k o z á s ú témákkal kapcsolatos irányító-ellenőrző t e v é k e n y s é g a könyvtárvezetők feladata. A oldalakon mellékelt p r o g r a m a z o r s z á g o s g o n d o z á s k e r e t é b e n kid o l g o z a n d ó kutatási témákat foglalja m a g á b a n. A p r o g r a m szerkezetével é s tartalmi kérdéseivel k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t említjük me g :! / A könyvtártudományi kutatási p r o g r a m alapvető célkitűzése a könyvtári tevék e n y s é g elméleti alátámasztása, a hazai könyvtárügy fejlesztéséhez elengedhetetlen t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g biztosítása, mindenekelőtt a s o r o n lévő fő feladatok megoldásainak elősegítése, a s z a k m a i oktatás é s t o v á b b k é p z é s támogatása, 2 * f Tekintettel a k ö n y v t á rtudományi kutatás tervszerű irányításának sz ü k s é g é r e, valamint a jelenlegi s z a k a s z követelményeire é s a kutatás s z e r v e z é s é n e k kezdeti stádiumára, a p r o g r a m c s u p á n a z o n kutatási témaköröket, ül. t é m á kat tartalmazza, a m e l y e k kidolgozását a könyvtárügy sürgeti. E z a z elv é r vényesült a k ö n y v - é s könyvtártörténeti t é m á k kijelölésénél is, 3. / A programiban foglalt t é m á k e g y r é s z é n e k kidolg o z á s a h o s s z a b b a n y a g g y ü j - tő m u n k á v a l jár. E r r e való tekintettel, t o v á b b á a. kutatások e r e d m é n y e s s é g e é r d e k é b e n s z ü k s é g e s stabil keretek kialakíthatósága miatt a p r o g r a m é r v é n y e s s é g e a z 1963/65. i d ő s z a k r a terjed ki. 4. / A z / 65* i d ő s z a k b a n c s a k a mellékelt p r o g r a m b a n foglalj illetőleg a z a b b a é r t e l e m s z e r ű e n b e i l l e s z t h e t ő o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű t é m á k a t lehet k ö z p o n t i g o n d o z á s mellett k i d o l g o z ni, ( A mellékletben szereplő aláhúzott, e g y tizedes számjegyig m e n ő p o n tossággal megjelöltek a t é m a k ö r ö k e t jelzik; kidolgozni c s a k a z ennél j o b b a n készletezett t é m á k a t lehet, ez e k e t jelölik a 2-3 tizedes p o n t o s ságig közölt témák.) 5. / A központilag gondozott t é m á k közül a l e g s ü r g ő s e b b, kie m e l t f o n t o s s á g ú t é m á k r a v o n a t k o z ó l a g p á l y á z a t o t hirdetünk. ( E témákat - vel jelöltük a p r ogramban,) A pályázatok benyújtási határideje - a t é m á k k i d o l g o z á s á n a k időigényességétől f ü g g ő e n n o v e m b e r 1., illetve s z e p t e m b e r 30. A pályázatokat a M ű v e l ő d é s ü g y i Minisztérium K ö n y v tárosztályára (Budapest, V. S z a l a y u ) kell eljuttatni. E l s ő díjként 5000, m á s o d i k díjként 3000, h a r m a d i k díjként forint p á l y a dijat t ü z ű n k ki. A pályázatok elbírálását v é g z ő bizottság a m u n k á k s z ö - 416

3 mától é s értékelésétől f ü g g ő e n több első, második, "vagy h a r m a d i k dijat is odaítélhet. K ö z l é s e s e t é n a m u n k a szerz ő j e ti sztélét díjban is részesül. A p á l y á z a t o k elbírálását a z O r s z á g o s K ö n y v t á r ü g y i é s D o k u m e n t á c i ó s T a n á c s K ö n y v t á r t u d o m á n y i é s K i a d v á n y! S z a k b i z o t t s á g a végzi. ö./ A központilag g o n d o z o t t t é m á k k i d o l g ozásával k a p c s o l a t b a n k ö v e t e n d ő eljárás a k ö v e tkező. A p r o g r a m alapján, m u n k a i d ő k e d v e z m é n n y e i kidolgozni kívánt témákkal a z illetékes könyvtár vezetőjénél kell jelentkezni. A k ö n y v tár vezetője - figyelemmel a kutató eddigi t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á r a, illetv e a kutató t u d o m á n y o s m u n k á r a való k é s z s é g é r e, t o v á b b á a kiválasztott t é m a jelentőségére - elbírálja, h o g y a t é m a k i d o l g o z á s á r a t u d - e m u n k a i d ő - k e d v e z m é n y t biztosítani. Igenlő e s e t b e n m e gküldi a jelentkezést, valamint a kutató által kidolgozott részletes tematikát, illetve ütemtervet'é s saját Írásos javaslatát a K M K - n a k, o r s z á g o s ö s s z e s í t é s végett,-(a bejelentéseket február 1-ig kell ott megtenni.) Az. e g y e s témák, 111. a kutatók elfogadásáról a M ű v e l ő d é s ü g y i Minisztérium K ö n y v t á r o s z t á l y a értesíti a k ö n y v t á r a k v e z e t ő it. Egyidejűleg közli döntését a z 1962-ről ra á t h ú z ó d ó k u tatások tárg y á b a n is. A z elfogadott kutatási t é mákat b e kell építeni a könyvtár m u n k a t e r v é b e ; a könyvtárvezető szabja meg, h o g y m e n n y i munkaidőt tud a kutatásra biztosítani. A k ö n y v t á r vezetője a kutatás menetét é s a t é m a kidolgozását u - g y a n u g y ellenőrzi, mint e g y é b munkatervi feladatok teljesítését. A pályázatra kitűzött t é m á k kidolgo z á s á r a olyanok is vállalkozhatnak, akiket a könyvtárak: vezetői n e m javasoltak m u n k a j d o k e ö v e z m é n y r e. A t é m á k k i d o l g o z á s á h o z - a k á r m u n k a i d ő k e d v e z m énnyel, a k á r anélkül történik - i- gényelni lehet a K ö n y v t á r tudományi é s K i a d v á n y! Szak:bizottság s z a k m a i segítségét.?./ A z o r s z á g o s a n n e m gondozott, helyi (hálózati) jellegű k é r d é s e k vizsgálata a z e g y e s k ö n y v t á r a k (hálózatok) feladata m a r a d é s k i d o l g o z á s u k s z ü k s é g e s s é g é t a könyvtárak: (hálózati k ö z p o n t o k ) vezetői saját h a t á s k ö r u k b a n bírálják el. Helyi t é m á k n a k tekintendők a z olyan k é r d é s e k, a m e l y e k e g y k ö n y v t á r v a g y hálózat t e v é k e n y s é g é v e l kapcsolatosak, a n n a k prob l é m á i r a k e r e s n e k megoldást, E t é m á k a rájuk fordítható erőtől f ü g g ő e n a z érintett k ö n y v t á r é v e s m u n k a t e r v é n e k részét képezik, központi elbírálásukra é s e n g e d é l y e z é s ü k r e a z o n b a n n e m kerül sor. K i d o l g o z á s u k a t u g y a n c s a k m u n katervi feladatként kell kezelni, a k i d o l g o z á s a z illetékes felügyeleti s z e r v által kerül ellenőrzésre

4 8*/ A könyvtártudományi.kutatásokat - a z erre alkalmas t é m á k kidolgozása keretében - a lehetőséghez képest ö s s z e kell hangolni a n é p m ű velés- elméleti é s népmüveléstörténeti kutatásokkal. 9./ Kívánatos, h o g y a kutatások e r e d m é n y e k é n t publikálásra érett t a n u l m á n y o k készüljenek. A z átfogó jellegű t é m á k kidolgozását előzze m e g a részletek kimunkálása, h o g y a megfelelő szintű résztanulmányok alapulvételével lehetővé váljék e g y - e g y k o m p l e x k é r d é s sokoldalú kidolgozása. A t u d o m á n y o s é s s z a k k ö n y v t á r a k b a n dolg o z ó k ö n y v t á r o s o k közül többen folytatnak történelmi, irodalomtörténeti, pedagógiai, k ö z g a zdasági, jogi, stb. k u t a tómunkát, illő d o l g o z n a k ilyen jellegű témákon. Kívánatos, h o g y e kutatásokat - h a a z illetékes akadémiai, v a g y m á s s z e r v fontosnak tartja őket - t á m o g a s s á k a k ö n y v t á r a k vezetői. Adott lehetőségeik keretein belül biztosítsanak m u n k a i d ő - k e d v e z m é n y t, a n n a k s z e m előtt tartásával, h o g y a kutatóidő k e d v e z m é n y n e m gátolhatja a könyvtár m u n k a t e r v é n e k teljesitését. K í v á n a t o s, h o g y a z ilyen jellegű m u n k á n d o l g o z ó k ö n y v t á r o s o k e l s ő s o r b a n m u n k a h e l y ü k d o k u m e n t u m - á l l o m á n y á n a k f e l t á r á s á r a ö s s z p o n t o s í t s á k t e v é k e n y ség ü k e t, s kutatásaik hozzájáruljanak a k ö n y v t á r a k s z a k m a i feladatainak m e g oldásához. A n e m k önyvtártudományi kutatások tervszerű irányítása megkívánja, b o g y a k ö n y v t á r v e z e t ő k fokozott gondot fordítsanak e k é r d é s r e é s - a z érdekelt k ö n y v t á r o s o k k a l egyetértésben - m i n d i n k á b b érvényt s z e r e z z e n e k e n n e k a z elvnek. A z ilyen jellegű kutatások e n g e d é l y e z é s e a hivatkozott miniszteri utasítás szerint történik. Budapest, 1962, d e c e m b e r 22. M Ű V E L Ő D É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M K Ö N Y V T Á R O S Z T A L Y A! S

5 X T Á R S A D A L M I Ö S S Z E F Ü G G É S E K. T E R V E Z É S ( A pályázatra kijelölt témáit betű jelöli, k ülön megjelölve a z é v pályád a. ti témáit.) 1*1 A m a g y a r k ö n y v - é s k ö n y v t á r kultúra, társadalmi ö s s z e f ü g g é s e i a s z o c i a lizmus épí t é s é n e k idő szitkában 1.11 A szocialista, k ö n y v - é s könyvtárkultura szociológiai v o n a t k o z á s a i n a k f o n t osabb tudományelméleti problémád (tárgykör é s m ó d s z e r e k ) A szocialista k ö n y v - é s könyvtárkultura társadalmi ö s s z e f ü g g é s e i n e k e g y e s részkérdései: o s z t á l y v i s z o n y o k ; m u n k a - é s életkörülmények, pl* a kereseti viszonyok, a települési é s n é p e s e d é s i viszonyok, a kulturális vis z o n y o k, a lakásvis z o n y o k, a s z a b a d i d ő stb. alakulása é s kihatásai a z uj m a g y a r k ö n y v - é s könyvtárkultura fejlődésére. 1*2 A k ö n y v t á r a k telepítése 1.21 E l ő t a n u l m á n y a z o r s z á g o s regionális fejlesztéssel k a p c s o l a t b a n a k ö nyvtári ellát ott s á g r ól A települési é s n é p e s e d é s i v i s z o n y o k a l a k u l á s á n a k h a t á s a a z irodalommal való ellátás szervezetére. A z o r s z á g o s regionális fej - lesztéssel k a p c s o l a t b a n e g y kiválasztott területi e g y s é g e n belül (főváros, megy e, járás, város) a könyvtári ellátás fejlesztésének s z ü k ségletei é s lehetőségei a területi fejlesztés keretein belül* (1963) 1.3 T a n u l m á n y o k a m a g y a r k ö n y v - é s könyvtárkultura távlati t e r v é n e k kidolgoz á s á h o z 1.31 A könyvtárpolitika é s k ö n y v t á r ü g y e g y e s részterületei, mint pl* a k ö z m ű v e l ő d é s i (tanácsi, ill. szakszervezeti) könyvtárak, a z iskolai könyvtárak, a t u d o m á n y o s é s s z a k k ö n y v t á r a k, a m o z g ó k ö n y v t á r, a házi könyvtár, a k ö n y v t á r o s o k s z a k k é p z é s e é s t o v á b b k é p z é s e, valamint a könyvtári m u n k a e g y e s fontosabb területei, mint pl, állománygyarapítás, tájékoztatás stb..főbb e r e d m é n y e i é s továbbfejlesztésének célkitűzései é s feltételei E g y e s k a p c s o l ó d ó területek, mint pl. a k ö n y v kiadás, könyvterjesztés, a sajtó (hirlap é s folyóirat kiadás és terjesztés), nyomdászat, oaoireliátás, 4 1 9

6 k ö n y v m ű v é s z e t é s bibliofillá stb. fejlődési ü t e m e é s h a t á s a a könyvtári kultúra alakulására. E g y e s területek t u d o m á n y o s t e r v t a n u l m á n y á n a k a z elkészítése a feladat, a m e l y a fejlődés eddigi e r e d m é n y e i t ö s s z e g e z i é s a továbbfejlesztés célkitűzéseit, alapvető elvi, anyagi, szervezeti stb, feltételeit körvonalazza. 2. G A Z D A S Á G O S S Á G. H A T É K O N Y S Á G 2*1 A könyvtári m u n k a értékelésére alkalmas m u t a t ó s z á m o k kidolgozása, külön ö s tekintettel a könyvtári m u n k a g a z d a s á g o s s á g á r a é s h a t é k o n y s á g á r a 2.11 Könyvellátottság é s könyvforgalom lakosonként, (1963) _ 2.12 A z állomány forgása é s olvasottsága A könyvtári m u n k a g a z d a s á g o s s á g a, költség- é s időelemzések A z e g y ü t t m ű k ö d é s g a z d a s á g o s lehetőségeinek e l e m z ő vizsgálata a könyvtári t e v é k e n y s é g e g y e s területein. (K ö z p o n t i katalógusok, központi.feldolgozás é s raktározás, mikrofilm stb.) (1963) 3. O L V A S Ó K. O L V A S Á S 3.1 A z o l v a s ó k s z ü k s é g l e t é n e k é s igény e i n e k t a n u l m á n y o z á s a a k o r s z e r ű általános m ű v e l t s é g m e g s z e r z é s e é r d e k é b e n 3.11 A z o l v a s ó k t a n u l m á n y o z á s á n a k elméleti alapjai é s módszerei. 3*12 Ki, hol, milyen célból, mit olvas? (Differenciáltan, rétegekre bontva vizsgálandó.) 3.13 A z olvasás, a k ö n y v é s a folyóiratok h a t á s a a falu, ill* a v á r o s kulturális színvonalára, a m a g a s a b b k épzettség m e g s z e r z é s é r e, a végzett m u n k á r a stb E g y kiválasztott o l vasócsoport olvasáslélektani vizsgálata. A z olvasási s z o k á s o k elemzése, a z o k fejlődése, a z o l v a s á s hatás a a világnézet, a z általános műveltség, a s z a k m a i műveltség alakulására. ( ) 3.2 A z o l v a s ó k differenciált é s egyéni ellátása, a z ö n k é p z é s t á m o g a t á s a 3.21 A z o l v a s ó k n e v e l é s é n e k é s irányításának problémái, 3.22 Szolgáltatások olvasótipusok szerint. 420

7 p 3,221 A könyvtári m u n k a s z e r e p e a z iskolán kiviül t ö m e g o k t a t á s ban, a falusi oktatásban, a z általános iskolát n e m végzett felnőttek i s m e r e t s z e r z é s é b e n. (1963) 3.3 A z o l v a s ó k k ö r é n e k bővítése 3.31 A g y e n g é n ellátott területek ellátottságának problémái A z o l v a s ó p r o p a g a n d a módszerei. (l. a z ismeretterjesztő irodalom p r o p a g a n d á j á n a k k o r s z e r ű módszerei; a z ajánló bibliográfiák s z e r e p e a z i r o d a l o m p r o p a g a n d á b a n stb.) 4. T Á J É K O Z T A T Á S. B I B L I O G R Á F I A D O K U M E N T Á C I Ó 4.1 Igénykutatás 4.11 K u t a t ó k m u n k a m ó d s z e r e i n e k t a n u l m á n y o z á s a, s e t a n u l m á n y o z á s tájékoztatáselméleti értékelése A bibliográfiai tájékoztatás, a szakirodalmi feltárás iránti i g é n y e k é s szükségletek elemzése E g y kiválasztott kutatócsoport tájékozódási s z o k á s a i n a k e - l e m z ő vizsgálata é s a szakirodalmi tájékoztatás iránti i g é nyek elemz é s e a s z ü k s é g l e t e n s z á m b a v é t e l e szempontjából. ( A természettudom á n y o k, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é s a z alkalmazott t u d o m á n y o k körébó'l); ( ) A n a g y t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k k o r s z e r ű szervezeti felépítése 4.21 A tájékoztató (referensz) m u n k a a k ü l ö n b ö z ő k ö n y v t á r a k b a n A differenciált olvasószolgálat é s a szakosított olvasótermek m e g v a lósítási lehetőségei a n a g y t u d o m á n y o s köny v t á r a k b a n. 4.3 Bibliográfiák tipológiája, az e g y e s fő típusok sajátos funkcióit, felépítésüket., k ö z ö n s é g ü k e t m e g h a t á r o z ó jellegzetességek 4.31 A nemzeti bibliográfia r e n d s z e r é n e k problémái A különféle tipusu bibliográfiák kapcsolatai é s összefüggései; a koordinálás lehetőségei A nemzeti szakbibliográfia problémái A z ajánló bibliográfia problémái. (Elméleti vizsgálat, bibliográfia készítés é s felhasználás módszerei.) 421

8 4*33 H u n g a r i c a bibliográfia é s dokumentáció, (Általános é s elvi kérdések, valamint ö s s z e f ü g g é s e k tisztázása.) 4,4 A dokume n t á c i ó sajátosságad és feladatai a szocialista társadalomban j 4.41 M ű s z a k i szakirodalmi tájékoztatás é s i r o d a i o m p r o p a g a n d a a m u n k á s s á g k ö r é b e n. A z i r o d a l o m p r o p a g a n d a é s olvastatás, mint a m ű s z a k i p r o p a g a n d a r é sze. A k ö n y v t á r a k é s k ö n y v t á r o s s z e r e p e a m ű s z a k i p r o p a g a n d á b a n. A z ipar feladatainak é s struktúrájának H a t á s a a m ű s z a k i irodalom p r o p a g a n - - dájára. (1963; 4.42 M e z ő g a z d a s á g i szakirodalmi tájékoztatás é s i r o d a l o m p r o p a g a n d a a p a r a s z t s á g körében. A z i r o d a l o m p r o p a g a n d a é s olvastatás s z e r e p e a m e z ő g a z d a s á g i s z a k isme r e t e k terjesztésében. A k ö n y v t á r a k feladata a m e z ő g a z d a s á g i szakis- m e r etek terjesztésében. ( 1963) 4.43 A tájékoztatás k ü l ö n b ö z ő formái é s lehetőségei a z ipari vállalat o k nál, vállalati m ű s z a k i információs irodák A m ű s z a k i é s m e z ő g a z d a s á g i tájékoztatás szervezeti formád A z adattárolás é s v i s s z a k e r e s é s viszonya A z adattárolás é s v i s s z a k e r e s é s g é p e s í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e é s lehetőségei M a g y a r o r s z á g o n. A s z ü k s é g l e t e k felmérése, a - - l e g g a z d a s á g o s a b b m u n k a m ó d s z e r e k kialakitásának irányelvei A z adattárolás é s v i s s z a k e r e s é s valamelyik pro b l é m á j a é s a n n a k m e g o l d á s a A nem-publikált v a g y félig publikált irodalom feltárásának problémái M a g y a r o r s z á g o n. 4*46 A d o k u m e n t á c i ó feladatai a t u d o m á n y e g y e t e m e k könyvtáraiban, külön ö s tekintettel a z egyetemi reformra. 5. A Z Á L L O M Á N Y K É R D É S É I 5*1 A k ö n y v t á r feladatkörének é s állomalnyának viszonya ('Területi vonatkozásban, v a g y könyvtártípusonként..) 422

9 5.11 K ö n y v t á r a k á l l o m á n y e l e m z é s é n e k alapkérdései, a z e l e m z é s b e n alkalm a z h a t ó m ó d s z e r e k., A z á i l o m á n y e l e m z é s célja, a k é r d é s s e l k a p c s o l a t o s irodalom áttekintése, a z eddig alkalmazott m ó d s z e r e k e l e m z é s e hazai alkal- - m a z h a t ó s á g u k szempontjából. (1963) A z O r s z á g o s G y a r a p o d á s i J e g y z é k s z e r e p e a z á l l o m á n y kialakításában E g y k ö n y v t á r kiválasztott á l l o m á n y r é s z é n e k e l e m z ő vizsgálata a t u d o m á n y o s i g é n y e k szempontjából A gyűjtőkör kérdései. A gyűjtőköri egyeztetés lehetőségei. Differenciált gyűjtőkörök kérdése. (Mi a z a z általános anyag, a m e l y mindenütt s z ü k s é g e s é s mi kerülhet kooperatív beszerzésre.) K ö n y v t á r i h álózatok együttes állománya. A z állomány telepítése. 5,121 E g y hálózat központi r a k t á r o z á s á n a k részletesen kidolgozott é s a g a z d a s á g o s s á g s z e m pontjából elemzett terve A z á l l o m á n y " teljességének** fogalma a k ü l ö n b ö z ő könyvtártípusok - bán. A gyűjtés alsó határa. 5.2 A z á l l o m á n y c s ö k k e n t é s célja, keretei, m ó d s z e r e i 5.21 A z élő é s holt anyag, a ritkán keresett a n y a g fogalmi tisztázása, m e g h a t á r o z á s a e g y e s könyvtártípusokban A z irodalom e l a v u l á s á n a k kritériumai a z e g y e s t u d o m á n y á g a k b a n ; mi n e m tekinthető d o k u m e n t u m értékű a n y a g n a k E g y kiválasztott i s m e r e t á g b a n a z irodalom e l a v u l á s á n a k kritériumai. 5,222 A z állományhasználat- gyakorisági vizsgálatok m ó d s z e r e i n e k kidolgozása. 6. K A T A L Ó G U S O K. O S Z T Á L Y O Z Á S 6.1 K a t a l ó g u s o k tartalmi kérdései, katalógushálózat kiépítése 6.11 A katalógusok használata katalógustipusok é s könyvtártípusok s z e rint

10 6.12 A szerzői é s szakkatalógus használatának viszonya. A k e r e s ő k típusai, a k e r e s é s célja K ö l t s é g e k é s h a t é k o n y s á g viszonyított e l e m z é s e a különféle katalóg u s - tip u s oknál Mit tartalmazzanak a katalógusok? A katalógusok a n y a g á n a k szétválasztása, bontása T á r g y s z ó k a t a l ö g a s o k [m ó d s z e r t a n a. 6.2 O s z t á l y o z á s 6.21 A t ö b b d i m e n z i ó s o s z t á l y o z á s hazai a l k a l m a z á s á n a k lehetőségei. 7. É Í T É S 7.1 Építési é s b e r e n d e z é s i p r o g r a m elkészítése k ü l ö n b ö z ő k ö n y v t á r a k típusterv e i n e k k i d o l g o z á s á h o z 7.11 Járási könyvtár építési programja é s berendezése. ( ) 7.12 K ö z s é g i könyvtár építési programja é s berendezése,* (1963) 7.13 M ű v e l ő d é s i otthonban elhelyezett k ö n y v t á r építési p r o g r a m j a é s b e r e n d e z é s e. ( ) 7.14 K i s e b b s z a k k önyvtár (vállalati, intézeti) építési p rogramja é s beren- d e z é s e. (1963) 8. K Ö N Y V - É S K Ö N Y V T Á R T Ö R T É N E T 8.1 A z uj m a g y a r könyvtári kultúra története ( ) 8.11 A marxista k ö n y v - é s könyvtártörténeti kutatás f o n t osabb t u d o m á n y - elméleti problémái (tárgykör é s m ó d s z e r ) E g y e s részterületek: A m a g y a r könyvtárpolitika é s k ö n y v t á r ü g y 2 0 éve A z e g y e s könyvtári hálózatok é s fontosabb könyvtárak fejlőd é s e a z közötti két évtizedben. (- a z e l ő z m é n y e k é s a kiinckdási helyzet összefoglalásával, - a fejlődés részletes elemzésével.) 4 2 4

11 c 8,13 ü g y kiválasztott területi e g y s é g (meg y e, város, járás), illetve íársa-,dalmi réteg könyvtári é s n é p m ű v e l é s i v i s z o n y a i n a k alakulása óta* 8.2 Történeti kutatások a h azai k ö n y v t á r ü g y *k o rábbi fejlődési s z a k a s z a i b ó l 8.21 A m u n k á s s á g é s p a r a s z t s á g k ö n y v - é s k ö n y v t á r kultúrájának története. 8*22 A z olvasási kultúra alakulásának története A m a g y a r n e mzeti bibliográfia H i á n y o s s á g a i n a k pótlását elősegítő, l é n y e g e s uj adatokat k özlő könyvtörténeti kutatások, m e l y e k e g y e s területi e g y s é g e k k ö n y v - é s sajtótörténeti viszonyait d o l g o z z á k fel. * K Ö N Y V T Á R O S O K b o l t j á b a n ( B p. V L N é p k ö z t á r s a s á g útja 16.) A z alábbi könyvtári k i a d v á n y o k k a p h a t ó k T A K Á C S József: A könyvtári s z o l g á lat jogi s z a b á l y o z á s a. D O M A N O V S Z K Y Á k o s : A könyvtári cimleirás irányelvei. T O M B Ö R Tibor: A könyvtári á l l o m á n y véd e l m e, S Z, N É M E T H Mária: A központi folyóirat c i m j e g y z é k kérdései. B A L Á Z S S á n d o r : A N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g. S Z. N É M E T H Mária: A központi katal ó g u s jelenlegi feladatai. S E B E D S T y É N G é z a : A könyvtári kutat á s o k mai problematikája a külföldi s z a k i r o d a l o m tükrében. Külföldi t a n u l m á n y u t a k A k ö n y v t á r t u d o m á n y i kutatás kérdései. ( A K M K ankét ja. Bp jun J 425

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

Ú ó ó É ó ó Ü ű Ü Ö Ö ő ő Ú ó Ü ó ő ű ő Ú ó ő Í ó Í ő ő ő ö ó ú ö ő ú ó ő ő Ü ö ö Ú ó Ú ó ó Ü ő ő ő Í ú ó ő ő ó ő ó Ö ő ó Ü Ü ű ó Ú ú ú Ü ő ő ő ú ó ú ó Ü Í ó Ü ó Ú ő Ö ö ö ö ű Ü ű ó ő Ú ó ö ó ő ó ú ú ő

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

ö ü ö ö Ö ú ü ü Ö ö ö ö ö ü í ü í ö í ü ü ö í í í ü ö í í ö ö ö ö ö í ü í í í ö í ö ű ö Ó í í Í ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö í ö í ö ö í ü ú ü ü í ü É ö ö ö ö ö í ö í ü ű ö ö ü í í í í ö ü ü ü ü ö Á ü ü ö ö ö ü

Részletesebben

Á Ó É É Ó É Ü É ö É É í É É ó ó ó ó í ö ő í ó ö ő ö ó í ö ő ö ő ó ö ó ő ű ü ő ű í ó ö ö ő ü ő ó ű í ó í ó í ó ú ú í ö ú í ó ű í ű ő ó ű ó ő ü ő ő ó í ő í ó í ó ü ő ő í ó ő ó ő ő ü ő ó ó ó ó ó ő ó ő í íó

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

í í ü ö ú ü ö ű é é í ú ú ő é é é í ő ő ö ű é ü ő ö ö ö ü ő é é é Í é ó é ó ó é ö ű é ő ő é ö ű é ü ő ö ö ö ő é ó é é ö Í é ú ó ő ö í é é ö ú é é ú ó é é é ó ü é ó é ő ü ó é í ü ű ö é é ő é é í ő ó í ó

Részletesebben

Á ö ö Á ó ü É ó ö í ü í ó ó ö í ü ü ö í ö ó ó ó ö ú í í í í í ó ö ó ö ö Ö ö ó ü ü ó í ü ó í ü ó Á ó ó í ú ü ó ó ö ü ü ö ü í ü ó ó ö ó ó í ó ó ó ü ö ó ö ö ö ü ü ó ó ü ö í ü ü ü ü ó ó ü ó ü í ü ó ó ü ö ó

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

Á Ó Á Á Ö Ő ó ó ü ő ő ó ö í ö ú ő ö ű ű í ü í ö ö ö ü ö ö ü ő ü ő ó ü ö í ó ú ü ó ő ü ü ő ó ú őü ű í ó ü í ő ő ú ó ö ü í ö ú ó í ö ö ö ú ö ő í ő ú ü í ó í ü ó ó ű ö ű ö ő ö ű ő ö Á ő ü ó í Á ö ó őí ú ö

Részletesebben

ő ü í ő ü ő ú ő í ő ő ú í í ő ö í ú í ü í ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö í ő ő í ö ő ü ü ő ü ö í ü ú ö ő ö ő ő ü ü í ö ö ö ö ú ú í ö ü ö Í ü ő ö ü ü ü ő ő ú ő ő ú ü í ő ü ő ü ü ü ö É ú ö ö ö ö ű ú ő ő ö É Á Í ü ő

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

í ö ö Ó Ö ü ü őíö ö ú ü í ö Í ő ő ö Á Í ü ö ö ö ő Á ö Ö Í ű ü ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ü ö ö ő ő Íő ő í ő ö ö ú ö ö ö í ü ő ö ő ő ö í ő ö ö ö Í ő ö ő ő ö í ő Í ő ö Ú ő ú ö ö ő Í ö ö ü ő ő í ö ő ö ő í ő ü ő

Részletesebben

ö ő Ö ő í ó ő ő ő ó ú ő ő ü ő ó ő í í ő ő ő ő ó ó ö ö ö ü ő ö í ó ó í ú í ő ö ö ö ő ö í ö ö ö ó ő ő ó ő ő í í í ö í ó í í ő ö í ö ó ó í ü ö ö ö í ü ó ö ő ő ö ó ű ó í ü ö ü ö ö í ó ö ő ő ó ő ó í ü í ő ö

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

Á É É É É É ó őí ő ó ó ú ö ó ö ő ó ú ő ü ö ö ö ö í ó ő í ő ő ü í ö ü ü ó í ö ö ó ó ó ó ő ö ő ó ö ő ó ó ó ö ó ó ö ö ö ó ő ó ó ö ó í ú í ő í ö ó ó ő ó ó ó ó ő ó ö ó í ú ó ü ő ó ó ó ö ü ü ö ö ü ó ó ö ö ó

Részletesebben