IIIM~II~m~~~~~~I~m~~~~

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IIIM~II~m~~~~~~I~m~~~~"

Átírás

1 IIIM~II~m~~~~~~I~m~~~~ Megallapodas mobil tavkczlesi szolqaltatas dolgoz6k reszere torteno igenybevetelere amely letrejott eqyreszrol a Megallapodas szam: ICCM /2013 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem 1053 Budapest, Egyetem ter 1-3. Adoszarn: nyllvantartasi szarn: FI (intezrnenyl azonosit6) bankszarnla szarn: torvenyes kepviselo]e: Dr. Mezey Barna rektor a tovabblakban MlINKALTATO rnasreszrol a Magyar Telekom Nyrt Budapest, Krisztina krt. 55. Cegjegyzekszam: Adoszam: Bankszarnla szarn: a tovabbiakban SZOLGALTATO (amely kepviseleteben eljar at-systems Maqyarorszaq Zrt Budapest, Budafoki ut 56.) ketten eqyutt Felek kozott a mai napon, az alabbi feltetelek mellett: A jelen rneqallapodasban hasznalt fogalmak kifejezett eltero rendelkezes hianyaban megegyeznek a SZOLGALTATO mobil radiotelefon halozatan nyujtott szolqaltatasokra vonatkoz6 altalanos szerzodesi feltetelelben hasznalt fogalmakkal, rneqhatarozasokkal. 1. A meqallapodas targya 1.1 A MUNKALTATO es a SZOLGALTATO roqzftik, hogy egyutt kivannak mukodnl annak erdekeben, hogy a MUNKALTATO dolgoz6i (a tovabbiakban: 001goz6) munkaltatoi iqazolas alapjan a SZOLGALTATO altai ertekesitett mobiltelefon szolqaltatasokat es keszulekeket az alabbl kedvezrnenyes feltetelekkel vasaroljak es uzemeltessek. 1.2 Ennek erdekeben a Felek az alabbi rneqallapodast kotik. 2. DoIgoz6i konstrukci6 2.1 A kedvezmeny igenybevetelenek feltetele, a jogosultsag igazolasa A Dolqozot foqlalkoztato MUNKALTATO igazolasi joggal rendelkezo vezetoje hivatalos, Irott nyilatkozatot ad ki arr61, hogy a SZOLGALTATOval rneqallapodni klvano Dolqozot munkaviszonya a MUNKALTATOhoz koti (a tovabblakban: Munkaltatoi lqazclas). A Munkaltatoi lqazolas akkor ervenyes, ha azon szerepel az lqazolasi joggal rendelkezo szernely neve, alairasa, elerhetoseqe, valamint a szervezet fejlece es belyegzoje is, illetve a Munkaltatoi Igazolas nem lehet 1 honapnal reqebbi. A [oqosultsaq igazolasahoz a Munkattatoi Igazolason klvul szukseqes a szernelyi igazolvany, illetve 1 db eqyeb okrnany (pi. [oqositvany, TAJ kartya, ado kartya) SZOLGALTATO reszere torteno bernutatasa. ivlagyfl.( Telekorn TfiVkozll:si ~~yjrvj.nosan tv1i:ik6d6 R6szv(~nytJrs(l$ag Szekhely 1013 Buda:x"t, Krisztina krt. 55 Cegjegyzekszarn Beiegyezvi;: a Fovarosi Bir6saq mint Cegbir6~;agon so nofil2gob sze"nt isg~4g0j.2i)o ~ r"f;~jm eg. 01 i O -0419?8 szarn aiatt t":'i(;sft;:;!1 ~~r:dsl.er t;,\ljsitof, r;~nd:;re:

2 A MUNKALTATO belso informacios csatornain a kedvezrnenyes uzerneltetesi lehetoseqrol es azok igenybevetelenek felteteleirol, valamint azokhoz kapcsol6d6 Ogymenetr61 taiekoztatja a Dolqozoit. A kedvezmenyek nytlvanosan (sajt6, radio, televizi6 stb. utjan) nem hirdethet6k meg, azok Ozleti titkot kepeznek. A fenti pontok teljesulese eseteben a SZOLGALTATO a Dolqozok szarnara az alabbi kedvezrnenyeket biztositja. A beszerzesi kedvezrneny, illetve a kedvezrnenyes dijcsomag iqenybevetele erdekeben a SZOLGALTATO es a Dolqozo egyedi el6fizet6i szerzodest kot. A MUNKALTATO nem vallal felelosseqet a Dolqozo szerzodesszeqesebol szarmazo karokert, azert a Dolqozo tartozik helytallni, 2.2 Beszerzesi kedvezmeny A keszillekarak tekinteteben a SZOLGALTATO a Dolqozo szarnara a mindenkori akci6s arait biztositja. Uj beszerzes es rneqievo hlvoszarnra t6rten6 keszulek vasarlas (upgrade) eseten a Dolqozo fennallo rnunkaviszonyat a 2.1 pontban reszletezettek szerint koteles igazolni. 2.3 A dolgoz6i kedvezmeny igenybevetele A kedvezrneny igenybevetelenek feltetele, hogy a Dolqozo Elofizetokent es Szamlafizetokent k6zremok6dj6n a megk6tend6 egyedi elofizetoi szerzodeseknel, A SZOLGALTATO a havi telefonszarnlakat a Dolqozo nevere es cirnere folyoszarnlak szerinti bontasban kuldl ki. A 001goz6, jelen rneqallapodas 2.5 pontiaban reszfetezett kedvezrnenyu elofizetesei kozos folyoszarnlan (a folyoszarnla a SZOLGALTATO rendszereben lev6 szarnlazasi azonosit6; ehhez kerolnek hozzarendelesre az elofizetesek) kerolnek nyilvantartasba, A dolgoz6i vasarlaskor kiallitando szarnla a Dolqozo nevet es adatait tartalmazza. A kedvezrneny igenybevetelenek tovabbi feltetele, hogy az Elofizeto nem kulonulhet el a Szarn lafizet6t61. A jelen megallapodas 2.5 pontjaban reszletezett kedvezmeny aktivalasa A Dolqozonak jelen rneqatlapodas alalrasakor a SZOLGALTATOval szemben fennallo szarnlatartozasa eseten a meqallapodasban foglalt kedvezrnenyek nyujtasat a SZOLGALTATO csak a tartozas rendezese utan kezdi meg. AI Amennyiben a rneqallapodas rneqkotesekor a Dolqozo az elofizetes EI6fizet6je es Szamlaflzetoje, a SZOLGALTATO a Dolqozo igenye alapjan a jelen rneqallapodas 2.5 pontjaban reszletezett kedvezrnenyu eloflzetest biztositja, ha a Dolqozo [oqosultsaqat igazolja es jelen meqailapodas 2. szarnu rnellekleteben szerepl6 nyilatkozatot alalrja. A [oqosultsaq igazolasa, kedvezrneny igenybevetelenek kerelrne a SZOLGALTATO barrnely Ogyfelszolgalati irodajaban vagy partner irodajaban rneqtortenhet. Az atteres adminlsztracios koltseqet nem jelent. BI Amennyiben korabbi elofizetessel nem rendelkez6 Dolqozo klvan a jelen rneqallapodas 2.5 pontban reszletezett kedvezrnenyu elofizetest vasarolni, abban az esetben a kedvezrneny igenybevetelnek [oqosultsaqat igazolnia kell a Szolgaltat6 reszere, valamint a jelen meqallapodas 2. szarnu rnellekleteben szerepl6 nyilatkozatot ala kell irnia. A joqosultsaq iqazolasa, kedvezrneny igenybevetelenek kerelrne a SZOLGALTATO barrnely uzleteben rneqtortenhet. Egy dolgoz6 maximum 3 db, a jelen meqallapodas 2.5 pontlaban reszletezett kedvezmenyu elofizetes igenybevetelere jogosult, melybol legfeljebb 1 db lehet meglevo T-Mobile havidijas eloflzetes. A szamhordozas es a DOMINO pre-paid mlqraclo (ij elofizetes vasarlasanak rntnosul. 2

3 DOMINO kartya jelen rneqallapodasban foglalt kedvezmenyre torteno valtasanak feltetele, hogy a DoIgoz6 atvaltsa a DOMINO kartyajat elofizetesesse. A tovabbi Ogymenet megegyezik a fenti bekezdesben foglaltakkal. 2.4 DoIgoz6i jogosultsag rneqszunese A SZOLGALTAT6 a DoIgoz6 dljcsornaqlat a rneqallapodas hatalyanak rneqszunesekor automatikusan a legalacsonyabb havidlju dfjcsomagra valtja a havidijas Dljszabasnak megfelel6en.. Az ett61 eltero dijcsomag igenyet a Dolgoz6 leqkorabban a rneqallapodas rneqszuneset koveto h6nap elso napjat kovetoen jelezheti a SZOLGALTAT6nai. Amennyiben a rneqallapodas id6tartama alatt a DoIgoz6nak az MUNKALTAT6hoz kapcsol6d6 munkaviszonya meqszunik, - az esetleges szamlatartozas befizetese utan - a SZOLGALTAT6 vallalla, hogy a volt DoIgoz6 dljcsomaqiat az altala valasztott publikus dijcsomagra m6dositja. Amennyiben a DoIgoz6 e tarqyban nem rendelkezik, ugy a SZOLGALTAT6 a dllcsomaqiat legalacsonyabb havidlju dijcsomagra valtja a havidfjas Dfjszabasnak megfelei6en.. Amennyiben a MUl\lKALTAT6, SZOLGALTAT6vai kotott rneqallapodasa meqszunik, es a DoIgoz6k szarnara az egyedi huseqnyilatkozat meg nem [art Ie akkor a SZOLGALTAT6, ha a DoIgoz6 rnaskepp nem rendelkezik, az elofizeteseket a legalacsonyabb havidliu dfjcsomagra valtla a havidijas Dljszabasnak megfelel6en. A DoIgoz6 MUNKALTAT6hoz kapcsol6d6 rnunkavlszonyanak rneqszuneserol 8 napon beloi koteles tajekoztatni a SZOLGALTAT6t, a MUNKALTAT6 ugyanakkor vallalja, hogy 3 havonta a SZOLGALTAT6 altai meqkuldott adatok alapjan egyezteti az SZOLGALTAT6vai a kedvezmenyt igenybevev6 dolgoz6k joqosultsaqat. Amennyiben a DoIgoz6 a MUNKALTAT6hoz kapcsol6d6 munkavlszonyanak rneqszuneset koveto 8 napon belul nem tajekoztatia a SZOLGALTAT6t, az ennek elmuiasztasabol ered6 karert a DoIgoz6 vatlal felelosseqet. A MUNKALTAT6 es a SZOLGALTAT6 kozottl 3 havi adategyeztetest kovetoen a SZOLGALTAT6 a volt DoIgoz6 dljcsornaqiat automatikusan a legalacsonyabb havidlju dijcsomagra valtja a havid[jas Dljszabasnak megfelel6en. A SZOLGALTAT6 tudornasul veszi, hogy a DoIgoz6 es a SZOLGALTAT6 kozott letrejovo egyedi szerzodesek tekinteteben jog- es igenyervenyesftes klzarolaq az egyedi szerzodes szerz6d6 felei viszonylataban lehetseqes, A MUNKALTAT6t nem terheli sern egyedi, sem egyetemleges felelosseq az egyedi szerzodesek vonatkozasaban. 2.5 Tarifatablazat Partner3 DHcsomag Vallalati Kedvezmennyel Inetto dijakl Havi alapdl]: Ft" (ut6iag, a szarnlazasi ciklusban fizetend6) *A havl alapdij 100%-ban lebeszelhetd, a lebeszelhetoseq a halozaton beloli, mas belfoldi mobil es belfbldi vezetekes halozatok elofizeto: tele inditott hanqhlvasokra hasznalhato tel. A k e dvezrnenyes percdljak a jelen rneqallapodas alairasakor a kovetkezok: I /... i i/ /i'// Halozaton beloli hlvas eseten Minden id6ben 12,00 Ft Bclf6ldi, vezetekes halozatba torteno hlvas eseten Minden id6ben 12,00 Ft Belfoldi, mas mobil halozatba torteno hlvas eseten Minden id6ben 18,00 Ft Munkanapokon 07-16h Hanqpostas felhlvasa eseten kozott: 12,00 Ft Egyebid6ben Dijmentes SMS kuldes T-Mobile maqvarorszaol ht!ll07rltrlhrl 15,00 Ftldb SMS kuldes belfoldi Telenor, illetve vezetekes halozatba 15,00 Ftldb SMS kuldes belfoldi Vodafone halozatba 15,00 Ftldb Vi 3

4 Munkanapokon 16:00 es 07:00, illetve munkaszoneti- es Egyeb id6: Onnepnapokon 0 es 24:00 6ra kozott A tablazatban szerepl6 dljak nett6 qijak, a tavkozlesi szolqaltatasokra ervenyes afat nem tartalrnazzak. A fenti tablazatban rneqhatarozott dijak a mindenkor ervenyes "T-Mobile ut61ag fizetett (havidjjas) szolqaltatas eseten" dfjszabasban szerepl6 Partner3 dljcsomagb61 szarnltott szazalekos rnerteku kedvezmenyeket tartalmaznak. A SZOLGALTATO ezen kedvezrnenyben rnasodperc alapu szarnlazast biztosit. A fentiekben reszletezett kedvezrneny eseten a SZOLGALTATO az alabbi kiegeszit6 szolqaltatasokat havi alapdijmentesen biztositja. Hangposta, Hlvastartas, -atiranyltas, -varakoztatas, Hlvoszamkiielzes, SMS kuldes, Elektronikus Hlvasforqalrni Tajekoztato, Faxpostas, Konterencia-beszelqetes, Hlvasletiltas, MMS kuldes, Wap, Videotelefon, csak Data-es Fax-Ozenet kuldesere hasznalhato Ihiv6szam nelkoli/ Data- es Fax szolqaltatas. Egyeb szolqaltatasok dijai a mindenkori Dljszabasnak megfelel6en alakulnak. 2.6 Telematrix szolgaltatas igenybevetele A SZOLGALTATO a Telernatrix szolqaltatas (tovabbiakban Szolqaltatas) kereteben lehetoseqet biztosit arra, hogy a MUNKALTATO altai Ozemeltett hivatali elofizeteseket, valamint a dolgoz6i konstrukci6ban uzernelo elofizeteseket csoporton beloli kornmunlkaclo altai klnalt tulajdonsaqokkal, kedvezmenyekkel lassa el. A Szolqaltatas reszletes lelrasat a 3. sz. rnelleklete tartalmazza. A SZOLGALTATO a DoIgoz6k reszere a Telernatrix szolqaltatast az alabbi tarifakkal biztositja: Csooorton beloii havidj] Csoporton beloli dii 500 FtlSIM 0,00 Ftlperc Opclonalls szolgaltatasok Virtualis csooorttao havidlia oftlsim T-Mobile macvarorszaci el6fizet6 virtualis csooorttao dlia 12,00 Ftlperc Vezetekes el6fizet6 virtualis csoporttaq dlla 12,00 Ftlperc Virtuatis csoporttag rnodosltasa oft 1SIM 1rnodosltas Kedvezmenves vezetekes korzet havidlia oftlsim Kedvezmenves vezetekes korzet dlia 9,00 Ftlperc Kedvezmenves vezetekes korzet rnodosltasa 300 Ft 1SIM 1rnodositas Belovo hfvas-szures havidii Ft 1SIM Llmlt-taiekoztato havidii 100 Ftl SIM Bels6 szarn oftlsim Csoporton beloii hlvasatadas oftlalkalom Internetes adrninisztracio a MUNKALTATO altai oft Internetes adrniniszfracio a SZOLGALTATO altai a MUNKALTATO keresere (csoportok vagy sernak letrehozasa, 200 Ft 1csoport vagy sema beallltasa) Internetes adminisztracio a SZOLGALTATO altai a MUNKALTATO keresere (SIM-ek rnozqatasa csoportok vagy 200 Ft 110 SIM/alkalom sernak kozott) Onkiszolqalo szolqaltatasok o Ft Telernatrix szarnlak Mindenkor ervenyes Ozleti Djjtajekoztato szerint: szolqaltatas havi dij " A tablazatban szereplo dljak netto dljak, a tavkozlesi szolgaltatasokra ervenyes afat nem tartalrnazzak. 4

5 A SZOLGALTATO nem biztosit hozzaferest a WEB-es felolethez a dolgoz6i konstrukei6ban uzemelo elofizetesek eseten. A SZOLGALTATO a Szolqaltatast automatikusan aktivalja valamennyi meqlevo, illetve uj beszerzesu elofizetesen. A Telematrix esoporton beloli hang, a kedvezrnenyes vezetekes korzet es a virtualis esoporttag hlvasok altai generalt forgalom nem kepezi alapjat a belfoldi forgalmi dijbol torteno jovalrasnak, Bejov6 hivasok eseten a hlvasatiranyltas dijat az atiranyltott hlvasra az atiranyltast kezdernenyezo el6fizet6 fizeti. Vezetekes halozatba es a SZOLGALTAT 0 halozataba torten6 atiranyltas dija nett6 24 FUpere. Mas mobilhalozatba torteno atiranyitas dlja nett6 48 FUpere. A Telernatrix esoporton beluli hlvoszarnra torten6 atiranyltas 0 FUpere. A forgalmi dijak merest eqyseqe megegyezik az adott elofizetesen lev6 dijesomag rneresi eqyseqevel. A havi elofizetesi dijak tdoaranyosan fizetend6k. "Korzetet valtani a WEB-es feloleten barrnikor lehet, de a korzetvaltas minden esetben esemenydl] koteles Adat es fax taritak r peredij peredij peredij (csucs) (egyeb) (eiiel) I Telernatrix csooorton beloli adat 31,2 Ft 20 Ft 10,4 Ft elernatrix csoporton kivuli adat 31,2 Ft 20 Ft 10,4 Ft Halozaton beluli virtualls csoporttao adat 31,2 Ft 20 Ft 10,4 Ft Vezetekes virtual is csoporttaq adat 60 Ft 32 Ft 32 Ft Kedvezmenves vezetekes korzet adat 60 Ft 32 Ft 32 Ft..,... A tablazatban szerepl6 dijak nett6 dijak, a tavkozlesi szolqaltatasokra ervenyes afat nem tartalmazzak, A fax dijak az adott iranyba megegyeznek az adott irany hangra vonatkoz6 dijaival A SZOLGALTATO a szolqaltatas aktivalast valamint a hlvoszarnok bevonasat a Szolqaltatasba a rneqallapodas alairasatol szarnltott 15 munkanapon belul vallalia, feltetelezve, hogy MUNKALTATO a beallltashoz szukseqes valamennyi pararnetert megadta a SZOLGALTATOnak. A SZOLGALTATO vallalia, hogy az adrninisztracios feioletr61 inditott on-line keresekre 24 oran belul, az off-line inditott keresekre 5 munkanapon belul nyujt valaszt a MUNKALTATO reszere. Amennyiben barmllyen ok miatt a megadott hataridore nem kerolnek meqvalaszolasra az elinditott keresek, akkor ennek okarol a SZOLGALTATO tajekoztatja a MUNKALTATOt Telernatrix szolqaltatas admlnisztratori hozzaferesl adatok Az adrninisztracios felolet elerheto a https:/itelamatrix.t-systems.hu internetes oldalon. A Telernatrix szolqaltatas adrninlsztratori hozzaferesi adatokr61 a MUNKALTATO altai meqielolt foadminisztrator rendelkezik a My-Tsystems feloieten. A foadminisztrator adatair61 (nev, telefonszarn.ematlclm) es szemelyeben bekovetkezo valtozasokrol a MUNKALTATO irasban nyilatkozik. 2.7 Kapcsolat Aranykartya Program A DoIgoz6 elofizetesevel reszt vesz a Kapesolat Aranykartya Program ban. A SZOLGALTATO a jelen meqallapodasban roqzltett kedvezmenyeket azon folyoszarnlan nyilvantartott eloflzetesekhez biztositja, melyek nem gyujtenek Aranykartya pontokat. A korabban osszeqyujtott Aranykartya pontok bevaltasara a rneqallapodas hatalyba lepeset kovetoen nines lehetoseq. 5

6 2.8 DoIgoz6i mobilinternet csomagok A SZOLGALTATO a mindenkori Dljszabasa szerinti Mobilinternet esomagokat biztosftja a dolgoz6i konstrukei6ban Ozemel6 elofizetesek szarnara, A dolgoz6i konstrukei6ban uzernelo elofizetesekre a mindenkori publikus akei6k is ervenyesek. A publikus Mobilinternet esomagok dfjait SZOLGALTATO mindenkori dljszabasa tartalmazza, ami az alabbi internetes oldalon tekinthet6 meg: htto://www.t-mobile.hu/statie/doeumentstore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/diiszab.pdf Hang dijcsomag melle igenybe vehetc5 mcbilintemet-szolqaltatas dijai (Havidijas, bennefoglalt forgalmat tartalmaz6 csomagok dijai) a jelen megallapodas alalrasakcr Beleoesi df Go!Net M Net dficsomaaok Go!Net L dlirnentes 1574 Ft 500 MB OFt Go!Net XL Havidfi 787 Ft Ft I Bennefoglalt forgalom I 100 MB 1 GB I Forgalmi dfj I OFt OFt A tablazatban szerepl6 dfjak nett6 dijak, a tavkozlesi szolqaltatasokra ervenyes afat nem tartalrnazzak, A SZOLGALTATO a fordul6nap rneqvaltoztatasanak jogat fenntartja. Tulforqalrnazasi dfj nines, a Go!Net dfjesomagokban a benne foglalt adatrnennyiseq tullepese eseten a ietoltesi/feltoltesi sebesseq erteke legfeljebb 32 kbius a k6vetkez6 fordul6napig. A Go!Net M, Go!Net L es Go!Net XL dfjesomagokkal az LTE1800 halozat nem vehet6 igenybe. 3. Dijvaltoztatas 3.1 Szerz6d6 felek rneqallapodnak abban, hogy a SZOLGALTATO jogosult a jelen rneqallapodasban meqhatarozott egyedi kedvezrnenyes dfjakat naptari evente egy alkalommal a K6zponti Statisztikai Hivatal altai kozzetett fogyaszt6i arindex rnertekevel megemelni. A SZOLGALTATO jogosult tovabba, hogy a meqallapodasban szerepl6 kedvezrnenyek alapjat kepezo, a rneqallapodas alalrasakor hatalyos Dljszabas szerinti dfjakat, a hatalyos jopszabalyok szerinti el6fizet6i ertesltest k6vet6en eqyoldaluan m6dositsa. A Dljszabas rnodosltasa eseten a rnepallapodas kedvezmenyes dljai a kedvezrneny rnertekenek rneqtartasa mellett automatikusan m6dosulnak. A SZOLGALTATO a dfjrnodosltasrol annak hatalybalepeset megel6z6en leqalabb 15 nappal korabban ertesiti a MUNKALTATOt. MUNKALTATO reszerol kapesolattart6: 4. Kapcsolattart6 szernelyek Nev: Fejerdy Janos Postacfm: 1088 Budapest, Muzeurn krt. 4/e. Tel.: Fax.: cfm: SZOLGALTATO reszerol kizarolaq a je/en rneqallapodassal es ennek esetleges rnodosltasaval kapesolatban a kapesolattart6: Nev: Kalmar Laszlo Postacfm: T-Systems Maqyarorszaq Zrt., 1519 Budapest Pf Tel.: Fax.: cfm: 6

7 A DoIgoz6k az alabbi kapcsolati pontokon erhetik el a SZOLGALTATOt: Az Ogyfelszolgalat ejjel-nappal hivhat6 rovidltett hlvoszama: 1430 l.evelezesi cim: 1519 Budapest, Pf.: 434 cim: Fax: Tel: Tovabbi elerhetoseqek, T-Pont Ozletek adatai az alabbi internet cimeken talalhatoak, 5. Tltoktartas 5.1 Felek vallaljak, hogy az osszes, a jelen rneqallapodassal es annak teljesftesevel kapcsolatban tudornasukra jutott minden informaciot, mint Ozleti titkot sziqoruan bizalmasan kezelnek. Ozleti titok a gazdasagi tevekenyseqhez kapcsol6d6 minden olyan teny, tnformacto, rneqoldas vagy adat, amelynek nyllvanossaqra hozatala, illetektelenek altai torteno rneqszerzese vagy felhasznalasa a jogosult jogszero penzuqyi, qazdasaql vagy piaci erdekeit sertene, vagy veszelyeztetne, 5.2 Az igy megszerzett inforrnaciot kulso harmadik szernelyek reszere csak a rnasik Fel erre vonatkoz6 kifejezett es elozetes lrasbeli enqedelye alapjan teheti barmilyen m6don nozzaferhetove. 5.3 A SZOLGALTATO titoktartasi kotelezettseqe szernpontjabol nem rninosul illetektelen harmadik szemelynek a Deutsche Telekom AG. (DTAG) valamint azon taqvallalat, amelyben a Magyar Telekom Nyrt. illetve a DTAG leqalabb 50%-05 kozvetlen vagy kozvetett tulajdoni hanyadot kepvisel, tovabba a jelen meqallapodas telieslteseben a SZOLGALTATO seqedekent - rneqfelelo meqallapodas alapjan - eliaro harmadik szernely. 5.4 Ha lrasbell felhatalrnazas nelkul, titokkent kezelend6 informacio jut harmadik szernely tudomasara, es ebbol a masik Felnek es harmadik szemelynek kara szarrnazik, akkor a vetkes fel teljes anyagi felelosseqqel tartozik a rnasik Fellel es harmadik szemellyel szemben. 5.5 Amennyiben a Felek ezen kotelezettsequket barmilyen formaban megszegik, kotelesek a masik Felnek otmilli6 ( ) Forint osszeget kotber clrnen fizetni. 5.6 A Felek ezen feloi jogosultak a rnasik Fellel szemben a titoktartasi kotelezettseq megsertesebol eredo szerzodesszeqessel kapcsolatban felrnerulo teljes karukat ervenyesltenl. Jelen tltoktartasi rellelelek ervenyesek jelen rneqallapodas alalrasanak napjan a MUNKALTATO es a SZOLGALTATO kozott meg ervenyben levo, valamint a tovabbiakban megkotendo osszes szerzodesre. 6. Egyeb rendelkezesek 6.1 A DoIgoz6 az altala eloflzetett szolqaltatasokat kizar61ag sajat mobil tavkozlesi iqenyeinek kiszolqalasara jogosult felhasznalni. A DoIgoz6 nem jogosult rnaqat kozcelu tavkozlesi szolqaltatokent Ielluntetni, Cl SZOLGALTATO kozcelu szolqaltatasat a rncqallapodasban foglaltakt61 eltere m6don mas qazdasaqi tarsasaqnak vagy rnaqanszemelynek tovabbadni, iiietve atenqedni, valamint a tovabbadott szolqaltatas fejeben barmilyen cfmen dijat szedni. 6.2 A MUNKALTATO tudomasul veszi, hogy a SZOLGALTATO az el6zo bekezdesben rneqhatarozott kotelezettseq teljesiteset a Dolqozonal jogosult barrnikor ellenorizni. A DoIgoz6 pedig koteles az ellenorzeshez meqfelelo inforrnaciot szolqaltatni. 7

8 6.3 A MUNKALTAT6 tudornasul veszi, hogya rneqallapodas fenti bekezdeseiben, illetve a SZOLGALTAT6 Altalanos Ozletszabalyzataban foglaltaknak a DoIgoz6 reszerol torten6 sutyos rneqsertese miatt a SZOLGALTAT6 jogosult rendkfvoli felmcndassal, azonnali hatallyal felmondani az erintett DoIgoz6 egyedi el6fizet6i szerzodeset (szerzodeseit), Az egyedi el6fizet6i szerzodesiek) rendkivuii felrnondassal torten6 rneqszuntetese eseten a SZOLGALTAT6 jogosult a DoIgoz6 reszere a szarnara kedvezrnenyt biztosit6 jelen rnegallapodas hatalyba lepesetol biztositott - altala addig igenybevett - valamennyi kedvezrneny egyosszegu visszakovetelesere, 6.4 Ha a DoIgoz6 a dljfizetesi hatarido lejarta el6tt kifoqast nyujt be a SZOLGALTAT6hoz, es a kifoqast a SZOLGALTAT6 nem utasitja el 5 napon beloi, a kifoqasban erintett djjtetel vonatkozasaban a dljflzetesi hatarido a dijreklamaci6 rneqvizsqalasanak ldotartamaval meghosszabbodik. A fentiek alapjan a kifogas a dljfizetesl hataridot semmilyen m6don sem erinti a nem kifoqasolt resz vonatkozasaban, vagy 5 napon beloli elutasltas eseteben, 6.5 Amennyiben a DoIgoz6 a szarnlaban szereplo dijat az ott jelzett fizetesi hatarldo lejartaiq nem egyenliti ki, vagy nem igazolja, hogy az osszeq atutalasahoz szukseqes valamennyi intezkedest megtette, a SZOLGALTAT6 jogosult az Altalanos Ozletszabalyzat 5.1 pontja alapjan a szolqaltatast szuneteltetni vagy a szolqaltatas igenybevetelet, illetve a szolqaltatashoz val6 hozzaferesi [oqosultsaqot azonnali hatallyal korlatozni vagy felfoggeszteni. 6.6 Amennyiben a DoIgoz6 egyedi elofizetol szerzcdesetl) felfoggesztere keroi(nek), a SZOLGALTAT6 jogosult a DoIgoz6 vonatkozasaban a kedvezrnenyeket azonnali hatallyal megszontetni, valamint a DoIgoz6 koteles az altala addig igenybevett havi alapdij es forgalmi dij kedvezrnenyt (vagyis a mindenkori Partner 3 dijcsomag es a DoIgoz6 altai igenybevett, a jelen rneqallapodas 2.5 pontban reszletezett kedvezrneny kulonbozetet) a SZOLGALTAT6 szarnlajara 8 munkanapon beloi egy osszegben megfizetni. 7. Zaro rendelkezesek 7.1 Ezen rneqallapodast a Felek hatarozott idore, ig kotik meg eqymassal. Felek a meqallapodas hatarozott idejenek lejartarol, a rneqallapodas meqszunesenek idopontjarol eqyrnast kulon tajekoztatni nem kotelesek, Amennylben Jelen meqahapodas felmondasar61 Felek a meqallapodas lejarta el6tt 60 nappal kulon, irilsban ncm rcndclkcznck, akkor 0 rncqallapodas hqtillyq autornctikusan 2 evvel, valtozatlan felt~telekkel meghosszabbodlk. Szerz6d6 Ielek meqallapodnak abban, hogy amennyiben a rneqallapodas 3. pontjaban nem szabalyozott dijvaltozas miatti, vagy mas okb61 eredo szerzodesrnodosltas eseten az Altalanos Szerzodesi Feltetelekben foglalt rendelkezesek szerint a SZOLGALTATO szerzodesrnodosltasrcl sz616 erteslteset kovetoen a MUNKALTAT6 nem el felrnondasi jogaval, ugya modosltas elfoqadotlnak rnin6s Jelen rneqallapodas annak hatalya alatt az egyedi elofizetoi szerzodes reszet kepezi, az abban foglalt rendelkezeseket a jelen rneqallapodasban roqzltett elteresekkel kell alkalmazni, a rneqallapodas az egyedi elofizetoi szerzodesben, a huseqnyilatkozatban valamint a SZOLGALTAT6 Altalanos Szerzodesi FelteteJeiben foglaltakkal egyott ervenyes, A SZOLGALTAT6 Uzletszabalyzatanak elerhetoseqe: Partner 3 dijcsomag tekinteteben: Ozleti Altalanos Szerzodesi Feltetelek (2. sz. rnelleklet) 8

9 7.3 A jelen meqallapodasban nem szabalyozott kerdesekben az elektronikus hlrkozlesrol sz evi C. torveny (Eht), es a mindenkor hatalyos agazati jogszabalyok tovabba az Altalanos Szerzodesi Feltetelek rendelkezesei az lranyadoak, A Felek a kozottiik felmerlilt vitas kerdeseket elsosorban tarqyalas utjan klserlik meg rendezni. 7.4 A Felek ezen rneqallapodast, mint ligyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas utan helybenhagy61ag alalrtak. Jelen rneqallapodas, annak mindket fel altali alalrasat koveto 15. munkanapon lep hatalyba. A meqallapodast alalro terrneszetes szernelyek, a rnaslk Fel reszere alalrasi [oqosultsagukat hitelterdernloen igazolni tartoznak. 8. Anti-korrupci6 8.1 Szerz6d6 fel tudataban van a Magyar Telekom Nyrt./T-Systems Maqyarorszaq Zrt. etikus lizleti maqatartasi szabalyoknak es az anti-korrupci6s [oqszabalyokkal val6 rnepfeleloseqi kotelezettseqenek, es Felek fontosnak tartjak annak figyelembe vetelet a rneqallapodas rneqkotese soran. 8.2 Felek kijelentik, hogy az etikus uzleti maqatartasnak megfelel6en a meqallapodasban foglalt uzleti dentes, valamint a rneqallapodas tartalrnara vonatkoz6 feltetelek klalakitasa objektfv szempontok alapjan tortent. Mindket fel fontosnak tartja, hogy szerzcdeskotes tisztan uzleti alapon szliletessen. 8.3 Szerz6d6 felek elfoqadjak, hogy jelen rneqallapodas vonatkozasaban az antikorrupci6s jogszabalyoknak val6 meg nem feleles a rneqallapodas azonnali hatalyu felmondasat, valamint a megfelel6 korrekci6s lepesek rneqtetelet vonhatja maga utan, 9. Melh~kletek 1. szamu melleklet: Munkaltatoi igazolas 2. szamu rnelleklet: DoIgoz6i nyilatkozat. 3. szarnu rnelleklet: Telernatrix szolqaltatas lefras es kapcsol6d6 szerzodesi feltetelek Budapest, ~ ~ L.. ~ B Systems- AMAGYAR TELEKOM NYRT. MEGHATALMAZASAALAPJAN. Dr. Ju] aszne Huszty Katalin gazdasagi f6igazgat6 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem T.SYSTEMS MAGYARORSzAG ZRT. Slekh~ly: 1117 Budapest, Budaroki ut56. AU052<1,,': I ~ '14 Bt1llk~Zlil1ll06l<il1l: 10ll ()OOOOOe I 8 9

10 Megallapodas 1. szamu melleklet Munkaltat6i igazolas Az alkalmazotti viszonyt igazol6 ceg belyeqzo]e MUNKALTATOllGAZOLAs Partner 3 dfjcsomag Vallalati Kedvezrnennyel kedvezrneny igenybevetelere Kedvezmenyt igenylc5 DoIgoz6 adatai Neve: Anyja neve: Szllletesi helye, ideje: Lakcfme: Az igenylc5 foqlalkoztatas] [oqvlszonyanak megnevezese: Igenylc5 rnunkaveqzesenek helye Megnevezese: Cfme: Foglalkoztatasi jogviszonyt igazol6 vezetc5 Neve: l.evelezesi clrne: Telefonszama: Kelt, ev h6, nap p.h. az igazolast kiad6 alairasa Az Eotvos l.orand Tudomanyeqyetem alkalmazasaban leva, fent megnevezett, kodvozrnenyt igenyla ezennel kijelentern,'. hogy adataim val6sak, az Eotvcs Lorand Tudomanyegyetem, vatamlnt a Magyar Tolokorn Nyrt. kozott mindenkor 6rv6nyben leva, Partner 3 dijcsornaq Vallalati Kedvezrnennyel kedvezmenyu elofizetesere vonatkoz6 meqallapodas felteteleit magamra nezve kotelezonek ismerem el. Kelt, ev he, nap igenyla alalrasa 10

11 Megilliapodas 2. sz. melleklet DoIgoz6i nyilatkozat (Onall6 melleklet] 11

12 Megallapodas 3. sz. rnelleklet Telernatrlx szolgaltatas lelras es kapcsolode szerzddesl feltetelek 1. A szolgaltatas felteteleinek rnodosltasa Hlvoszarncsere eseten az Irasban jelzett rnodosltast a SZOLGALTATO atvezeti, ilyenkor az uj hlvoszarn szolqaltatasi parameterei a 30. napon automatikusan beallltasra kerul, amennyiben a hlvoszam visszakapcsolasra kerul, Amennyiben a MUNKALTATO ujabb opci6t klvan bevonni a Telernatrix szolqaltatasba, ugy azt kezdernenyezheti a SZOLGALTATOnal. 2. Internetes admlnisztracios felulet biztosltasa A Telernatrix szolqaltatasba bevont aktiv havidijas elofizetesekhez rendelt opci6inak beallltasara es modosltasara a SZOLGALTATO internetes adminisztracios feloletet biztosit az adminisztrator szarnara, melynek seqltseqevel az adrninlsztrator sajat maga alllthatia be az opciokat es azok parametereit. Bejelentkezes a Telernatrix oldalra a https://telematrix.t-systems.hu cfmen a foadminisztrator altai megadott es internetes jelsz6 rneqadasaval tortenik, A sikeres hitelesltest kovetoen a SZOLGALTATO egyszer hasznalatos (5 percig ervenyes) jelsz6t kuld a MUNKALTATO altai megadott.hlvoszarn, SMS-ben kapott eseti k6d" fogad6 rnaqyarorszaqi T-Mobile hlvoszarnra. A hlvoszarn teves meqadasaert, valamint az adrnlnlsztrator altai vegzett teves beallltasokert illetve az abb61 szarmazo esetleges karokert a SZOLGALTATO nem vallal felelosseqet. A MUNKALTATO oldali adrninisztrator csak a hozza rendelt hlvoszarnokon vegezhet modosltast, Amennyiben a MUNKALTATO nem maga szeretne vegezni a beallltasokat, vagy olyan beallltasrol van szo, amely nem vegezheto el a kezeloi feluletrol, ugy lehetoseqe van a SZOLGALTATOt lrasban - a beallltasi pararnetereket egyertelmuen rneqhatarozva megbizni ezen beallltasok elveqzesere, a rneqblzast a Kapcsolattartojan keresztol adhatja meg a Telernatrix dljazasaban rneqhatarozott aron, Az internetes admlnisztracios felolet a Telernatrix aktivalasat - SZOLGALTATO altai kovetoen, kulon igenyles nelkul rendelkezesre all. 3. Telernatrlx 3.1.A Telernatrlx internetes rnenuje Telernatrix fomeno Eloflzetesek Szolqaltatasok Szarnlak Telefonkonyv Admin Sugo A szolqaltatasok reszletes lelrasat a mindenkor ervenyes Telernatrix felhasznaloi dokurnsntacio tartalmazza. 12

13 3.2. Telematrlx szolqaltatas Vtrtualls csoporttag A virtuatis csoporttag valamennyi olyan belfoldl T-Mobile-os es belfoldl vezetekes hlvoszarnot jelent, melyek nem tartoznak a Telernatrix szolqaltatast igenybe vevo ceg sajat elofizetesei koze, de azt gyakran hlviak, ezert szeretnek csoporttaqkent kezelni. Virtualis csoporttaghoz ugyanugy lehet belso szarnot rendelni, mint a normal csoporttaghoz, ugyanazokkal a feltetelekkel. A virtual is csoporttag szolqaltatas havidija valamennyi hlvoszamon terhelesre, ahol a szolqaitatas a webes feloleten aktivalasra kerol es annyiszor, ahany virtualls csoporttag felvetelre keroit. A virtualls csoporttagnak barmilyen htvoszarn berendezheto, de kedvezrneny csak at-mobile rnaqyarorszaql es vezetekes elofizetesekre jar. A virtualis csoporttag hozzaadasa abban az esetben ingyenes, ha az uj taggal a virtual is csoporttagok szama az adott h6napban beallltott rnaxirnalis szarnot meghaladja Limltertesites A feloleten 3 limit es legfeljebb 2 ertesitesi elm (sms es/vagy ), melyekre az adott limit tullepesekor ertesltest koldonk. A lirnitertesftes a nett6 havidljak es kedvezrnenyek nelkoi szarnltott osszeq alapjan kerul kikuldesre, igy az tajekoztato jellego Kedvezmenyes vezetekes korzet Hlvoszamonkent az egy kivalasztott vezetekes korzetszarn kedvezrnenyes tarifaval hivhat6. Korlatozasok: kedvezmenyezett korzet nem lehet: 20, 21, 30, 31, 40, 50, 51, 60, 70, 71, 80, 81, 90, 91-es korzet Kimenc5,. es bejovc5 htvasszures A hlvaskontroll seqltseqevel rneqhatarozhato, hogy a hlvoszarn vagy azok halmaza, mely iranyokba indithatnak hlvast vagy melyek azok az tranyok, ahova nem kezdemenyezheto hlvas Belsc5 szam A Telernatrixba bevont elofizetesekhez rovld hlvoszamokat lehet rendelni. A rovid hivoszarnok 2 jegyo csoport elohlvobol es 3 vagy 4 jegyo rovid hivoszambol allhatnak. A csoport elohlvo es a rovid hlvoszam egyott belso hlvoszarn Csoporton beloii hivasatadas A hlvasatadas szolqaltatassal osszekapcsolhatja ket folyamatban leva hlvasat ugy, hogy a hivast atado fel kllep a beszelqetesbol es az osszekapcsolt feleket egy telefonbeszelqetesben kapcsolja ossze, Ezek utan az atado fel mobil keszuleke keszenleti allapotba kerul, Szarnlak A Telematrlx szolqaltatason beloli vezetekes es mobil szarnlak szolqaltatas igenybevetelehez onallo szerzodes rnegkotese szukseqes, 13

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1A. számú melléklet INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA amely (a továbbiakban: Szerződés ) létrejött egyrészről a Virtual Communications Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon, valamint T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati

Részletesebben

Hatályba lépés: 2014. október 15.

Hatályba lépés: 2014. október 15. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK AZ IPOLTALOM VPN SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/93

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/93 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2014. ÁPRILIS 1. Hatályos: 2014.04.01. 1/140

A hatálybalépés időpontja: 2014. ÁPRILIS 1. Hatályos: 2014.04.01. 1/140 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet 1 A számhordozási eljárás Szolgáltató által alkalmazott szabályai 1 Definíciók... 3 2 A számhordozási eljárás általános szabályai... 4 2.1 A

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2014. JANUÁR 1. Hatályos: 2014.01.01. 1/140

A hatálybalépés időpontja: 2014. JANUÁR 1. Hatályos: 2014.01.01. 1/140 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JANUÁR 1. Hatályos: 2015.01.01. 1/143

A hatálybalépés időpontja: 2015. JANUÁR 1. Hatályos: 2015.01.01. 1/143 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. július 16-ától Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek

No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2015. február 1.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. április 2-ától Készítés időpontja: 2013.02.28. A

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása:

Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása: Általános Szerződési Feltételek Kivonata Előfizetői hírközlési szolgáltatások (műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) (hatályos: 2011. október 25. napjától) Jelen kivonat

Részletesebben