HOSSZÚTÁVLATÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOSSZÚTÁVLATÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ"

Átírás

1 KISKUNHALAS HOSSZÚTÁVLATÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2000.

2 KISKUNHALAS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS RENDEZÉSI TERVE 2000 VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyva: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 8./2000. (I.31.) Kth. sz. határozatával Készült: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, Arany János u. 7. (Munkaszám: ) Szerkesztő Gaborjákné Dr. Vydareny Klára terület- és településfejlesztési szakközgazdász Tervezőcsoport tagjai Felelős tervező: Balogh Tünde építészmérnök (Cs.M-i Építész Kamara ) Természetvédelem: Dr. Mayer Antalné táj- és kertépítészmérnök (BKM-i Építész Kamara ) Településmorfológia: Pap Ádám építészmérnök (Cs.M-i Építész Kamara ) Közműellátás, környezetvédelem: Vargáné Patkós Margit vízépítő mérnök (Cs.M-i Mérnökkamara 06/0006) Közlekedés: Csapó László építőmérnök (Cs.M-i Mérnökkamara 06/0199 ) Zöldfelületek: Rácz Mária táj- és kertépítészmérnök (Cs.M-i Építész K ) Tájtörténet: Nagy Ágnes táj- és kertépítészmérnök Villamosenergia-ellátás és távközlés: Somogyi János villamosmérnök (Cs.M-i Mérnökkamara 06/0467) Helytörténet: Gyarmati Andrea a Thorma János Múzeum munkatársa Rácz-Fodor Mihály (Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület) Szeged, január hó

3 "A településfejlesztést olyan komplex társadalmi-gazdasági, műszaki, környezetalakító tevékenységnek nevezhetjük, amelynek célja a települések működőképességének fenntartása és biztosítása, kiegyensúlyozott és nagyobb távú érdekeiket is figyelembe vevő és érvényesítő fejlesztése, táji-természeti értékeik védelme, örökségük megőrzése és gyarapítása, népességük életfeltételeinek, életkörülményeinek, ellátottsági és környezeti viszonyainak, települési közérzetének javítása." 1 Egy település helyzetét, sorsát, fejlődését számos külső, objektív törvényszerűség határozza meg, ugyanakkor lényeges szerepe van a tudatos településfejlesztési tevékenységnek, a sajátos "belső" eszközöknek és intézményeknek. A külső körülményekkel annak előnyös és hátrányos oldalaival egyaránt számolva, a település gyengeségeit mérsékelve, erősségeit hasznosítva kell felvázolni azt a jövőképet, azt az utat, amely a további felemelkedést szolgálhatja. Kiskunhalas jövőképének megalapozásához először egy részletes helyzetfeltárás készült el, amely foglalkozott a város természeti, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális adottságaival. Ezek alapján a külső körülményeket is figyelembe véve kell megfogalmazni a közeli és a távolabbi célokat és feladatokat, tennivalókat. 1. TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A természet- és környezetvédelem elsősorban szemlélet kérdése, amelynek alapján azután konkrét védő - óvó tevékenységekre, olykor nagy összegű beruházásokra van szükség. Az igazán jó az volna, ha a településen élők minden döntését és tettét (munkát, szabadidőeltöltést, oktatást) áthatná a természet és környezet megóvásának közös felelőssége. A meglévő értékek megismertetése, a környezet sérülékenységének tudatosítása, a cselekvésre kész lakosság megszervezése és bevonása a közös feladatok ellátásába folyamatos feladatot ró a város önkormányzatára és valamennyi szervezetére. Ehhez felbecsülhetetlen erő a halasi emberek kötődése városukhoz, a gyakran megtapasztalható féltés, gondoskodás és szeretet az itt élők és az innen elszármazottak részéről egyaránt. Erre az erős kötődésre támaszkodva megfogalmazhatók a konkrét tennivalók is TERMÉSZETVÉDELEM A város természeti értékei az idők folyamán jelentősen sérültek, módosultak, de vannak még olyan térségek, ahol mérsékeltebb ez a pusztulás, kiterjedtebb, kezelhetőbb nagyságúak a természetes élőhelyek. Az EU-hoz csatlakozás tükrében is felértékelődnek azok a természeti értékű helyek, amelyek e sajátos adottságú kultúrtájba ágyazottan még fennmaradtak. Kiskunhalas térségében két országos védettségű természeti terület (kéleshalmi homokbuckák, Fejeték-mocsár) mellett "ex lege" védett a déli gyepes terület az 53-as számú út és a vasút között. További természeti területek - mélyfekvésű rétek, legelők, kaszálók, a magasabb buckás vidéken lévő homokpusztai gyepek, nyáras, borókás erdőfoltok találhatók gazdasági erdők, mezőgazdasági területek közé ékelődve. 1 Kőszegfalvi György: A településfejlődés új elemei. Tér és Társadalom 1994/ Természet- és környezetvédelem 1

4 Helyi védettségű a Mocsár-ciprus facsoport (Kopolyai út mellett), valamint két belterületi fa (Platán a Sóstói csárdakertben és Kocsányos tölgy a Fejérföld utca Batthyány utca kereszteződésében). Helyi védelemre érdemesek további facsoportok, pl. a Széchenyi u. platánfái, a római katolikus temető melletti hársfasor, valamint a Sóstó is. Műemléki védelem alatt áll a régi református temető területe. A "környezetileg érzékeny területek" (ESA) lehatárolása fontos szempont az agrárgazdaság jövőjének felvázolásában. Ezen területeken az élőhelyek, a fajok és genetikai állományuk megőrzése a cél, melynek érdekében környezettudatos, a hagyományokhoz közelítő gazdálkodást kell folytatni. Az ily módon szabályozott tevékenység gazdaságossá tételét támogatási rendszer fogja biztosítani. Ez az EU csatlakozás nyomán felmerülő agrárgazdasági szerkezetváltást is segítheti. Kiskunhalas környéke a "fontos agrárkörnyezeti zóná"- ba tartozik. A védett területekre, a védőzónájukon kívüli egyéb természetes élőhelyekre, a külterjes hasznosítású földterületekre, a vízfolyások térségére vízvédelmi, talajvédelmi és természetvédelmi célprogramok készíthetők, amelyek a támogatások alapját fogják képezni. Ezen értékes területeken a természet és a gazdaság összhangját kell kialakítani, a "fenntartható fejlődés" elvét kell figyelembe venni. Elsősorban a tanyavilágot a szőlő- és gyümölcskultúrájával, a homokvidékek természetközeli erdőterületeit, a homoksági pusztákat, a mélyfekvésű réteket kell megőrizni. Kiemelt tennivalók: meg kell őrizni a természetes tájelemeket és élőhely-maradványokat, elősegíteni a rét- és legelőgazdálkodást, ezen keresztül a külterjes állattartást az ökológiai szemléletű erdőgazdálkodást kell támogatni, meg kell tiltani a védendő gyepterületek beerdősítését új alapokra helyezendő a nyomvonalas létesítmények tájba illesztése kerülni kell a tájtól eltérő, jellegtelen, anyagában, formájában, használatában a környezettől idegen építészeti megoldásokat, különösen a külterületeken a még megmaradt, jellemző tagoltságú buckavidékek feltérképezése után az ember által okozott további erózió megakadályozása szükséges a gazdálkodókkal összefogva, összehangoltan meg kell oldani a mélyfekvésű területeken a vízvisszatartást az állatvilág élőhelyeinek védelme érdekében, a különböző fajok egyedei közötti kapcsolatrendszer biztosításáért fontos az ökológiai hálózat kialakítása, illetve fenntartása össze kell hangolni az idegenforgalom és a természetvédelem érdekeit úgy, hogy a természeti értékek hasznosíthatók legyenek a turizmus bővítésében, ugyanakkor ez a bővülés ne okozzon maradandó károsodásokat a természetvédelmi területek szakszerű bemutatása, iskolai oktatótáborok létrehozása, tanösvények, kiállítóhelyek létesítése, fenntartása segítheti ezen területek széleskörű megismertetését, védelmük fontosságának érzékeltetését TALAJVÉDELEM Kiskunhalas közigazgatási területén a Duna-Tisza közi Homokhátságra jellemző talajféleségek találhatók, legnagyobb részben homok, homokos vályog. Talajminőség tekintetében a gyengébb kategóriába tartozik a terület legnagyobb része. 1. Természet- és környezetvédelem 2

5 A gyenge termőképességű és a szél által könnyen mozgatható talajok védelme, hasznosítása érdekében viszonylag sok erdőt telepítettek. Az erdőknek, erdősávoknak most is nagy szerepe van a szél által okozható károk elhárításában. Nagyon fontos a felső humuszos réteg védelme is, aminek bármely területi beavatkozásnál - különösen pl. homokbánya nyitásánál - kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani VÍZVÉDELEM A harmadik évezredben sok szakértő szerint az ivóvíz lesz a legfőbb és legritkább érték. Kiskunhalas térségében veszélyforrás a Duna-Tisza közének talajvízszint-süllyedése, amelynek sokrétű vizsgálata számos lehetséges okot (pl. aszályos időjárás, túlzott vízkivétel, erősen párologtató fafajok telepítése, szénhidrogén-ipari fúrások) tárt fel. A város vízkészlete földtanilag részlegesen védettnek tekinthető, szennyeződése nem tapasztalható. A legnagyobb jövőbeni veszélyforrást a felhagyott és szabályszerűen meg nem szüntetett mélyfúrású kutak (ivóvíz kutak pl. a volt szovjet laktanya területén, szénhidrogén-ipari kutatófúrások) jelentik, ezért eltömedékelésük a rétegvíz-készlet védelme érdekében feltétlenül indokolt. (Ennek érdekében az önkormányzat jelzéssel élhet az illetékes hatóságok ATIVIZIG, Bányakapitányság felé.) A külterület vezetékes vízhez juttatása csökkentheti az ellenőrizetlen kismélységű vízkivétel arányát, s így jótékony hatással lehet a talaj- és rétegvizek szintjének helyreállására. Talajvíz védelmi szempontból fontos a belterületi csatornázás folytatása, a csatornára való rákötések szorgalmazása, a volt szovjet laktanya területén lévő szénhidrogén-szennyezés felszámolása, a régi szeméttelep szakszerű lezárása. Külterületeken és a kiskertekben a műtrágyák és növényvédőszerek szakszerű és mérsékelt használatára kell törekedni. Az állattartó telepeken, ahol hígtrágya keletkezik, egyedi elbírálás és engedély alapján kell szabályozni a tárolást és kihelyezést. A város területének nagy részét felszíni szennyeződésre érzékeny földtani képződmények alkotják, ezt a talajon, vagy talajba történő szennyezőanyag-elhelyezésnél szem előtt kell tartani. A térség vízkészletének megőrzése érdekében, az erdősítések során előnyben kell részesíteni a kevésbé párologtató honos fafajokat. Az erdősültség szintjének további növekedését csak megfontoltan lehet engedni. A városban két termálkút üzemel, amelynek vize a nyitott és fedett fürdőben hasznosul. A használt hévíz a nagy sótartalom miatt erősen szennyezi a felszíni befogadókat, ezért meg kell keresni a tárolókba történő visszasajtolás módját. Külön említést érdemel a Sóstó, amely vonzó, kellemes környezet, a szabadidő eltöltésére alkalmas hely. Kettős hasznosítása a cél, a horgászat mellett a strandolást is lehetővé kell tenni. Mindkét használati móddal óvatosan kell bánni, mert a túlterhelés újbóli leromlást okozhat. A befogadóképességet, minőségvédelmi szabályokat a készítendő rekonstrukciós tervnek megfelelően kell meghatározni és szigorúan be is kell tartatni. 1. Természet- és környezetvédelem 3

6 Az utóbbi időben bekövetkezett talaj- és rétegvízszint süllyedés szükségessé teszi a vízháztartá szabályozását. Ennek érdekében a területen a nem ivóvíz célú vízkitermelésre korlátozást vezetett be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A -30 m feletti vízkészletből engedélyezett m 3 /év vízkivételi lehetőség jelenleg nincs kihasználva. A jövőben takarékosságra kell törekedni a földfeletti és földalatti vizek használatában. Megvizsgálandó és igazolt eredményesség esetén támogatandó a Sóstó alternatív vízutánpótlása, a rekonstrukcióra fordítható bevételt hozó idegenforgalmi vízhasznosítás (strand), a vízvisszatartási fejlesztések (zápor- és belvíztározók: Harangos tó, Erzsébet liget, Csetényi park, Járószéki nádas) ZAJ- ÉS LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM A városon áthaladó 53 sz. út jelentős mérvű környezetterhelést okoz. A Keleti megkerülő út kiépítésével a jelenlegi átkelési szakasz környezetének zaj- és levegőtisztasági állapota megfelelő szintre hozható. A Dong-ér-völgyi út a belső forgalom átrendezésével csökkenti a városközpont terhelését. A település levegőminősége a parlagfű-fertőzöttség és az ülepedő por miatt kifogásolható. A levegőbe jutó por mennyisége elsősorban a talajadottságoktól, az időjárástól, a zöldövezetek és a burkolt felületek nagyságától, a gazdaság szerkezetétől, a fűtési módoktól függ, de a gépjármű forgalom is befolyásolja. A parlagfű, a legagresszívebb allergén gyom a feltört, de megműveletlen mezőgazdasági területeken, az elhanyagolt útmenti zöldsávokon jelenik meg tömegesen, ezek irtása az egész város összefogását igényli. A gazdaság légszennyezését különböző előírásokkal, a védőeszközök beszerzésének támogatásával lehet megelőzni. A lakóterületektől távolabb, a széljárás szempontjából kedvező irányban fekvő összefüggő iparterületeken indokolt esetben megengedhető a Védett II. levegőtisztaság-védelmi kategória. Rövid távon a szabad felületek parkosítása, füvesítése, fásítása, a földtulajdonosok művelésre kötelezése hoz megoldást. Távlatban a város belső forgalmának csökkenése, a Dong-ér-völgyi klimatikus zóna kialakítása, a mezőgazdaság helyzetének javulása eredményezhet tisztább levegőt ZÖLDFELÜLETI HÁLÓZAT Kiskunhalas jelentős mennyiségű zöldfelülete változó képet mutat kialakításban, fenntartási színvonalban, növényállományban. A zöldfelület elemeinek állapota korántsem tükrözi a benne rejlő lehetőségeket. A zöldfelületi beruházások általában a települések költségvetési fejezetének végén helyezkednek el, és legtöbbször ez az, aminek megvalósítására vagy egyáltalán nem kerül sor, vagy csak csökkentett mértékben történik a kivitelezés. Pedig a városlakók hangulatának és komfortérzetének alakításában, az átutazók benyomásának, a település vonzásának formálásában döntő szerep jut e területnek. A megvalósítás sorrendjét meghatározni nem egyszerű feladat, a teendők sora a jövőre vonatkoztatva hosszú. Folyamatos építés mellett olyan egységes rendszer kialakítását kell megvalósítani, ahol a zöldfelületek gazdagítása, használati értékének növelése mellett a környezeti ártalmak csökkentésére és a hagyományos környezetkultúra megőrzésére is lehetőség nyílik. 1. Természet- és környezetvédelem 4

7 I. ütemben el kell végezni a Kanizsa tér kertészeti kiviteli terv alapján történő rendezését. A Kertvárosi lakóterület közparkja kicsi és minősége sem megfelelő. Utcái a kétoldali alacsony légvezeték miatt alig, vagy rosszul fásítottak. Az itt lakók számára legalább a teret jól használhatóvá kell tenni, s növelni esztétikai-zöldfelületi értékét. Ugyancsak rövid távlatban kell megoldani a városi közpark kategóriába tartozó Semmelweis tér teljes felújítását kiviteli terv alapján. A temetők mindegyike részletes tervek alapján végrehajtott rekonstrukciót igényel. II. ütemben a település jelenleg teljesen kihasználatlan, zöldfelület szempontjából talán legnagyobb lehetőséget magában hordozó Dong-ér menti területeire kell figyelmet fordítani. A közvetlenül nem kapcsolódó rész-zöldterületeket is lehetőleg erre a területre kell becserélni, illetve az értékesítés bevételeit ide beforgatni. A Dong-ér a Csetényi emlékparktól indulva olyan zöldfolyosó kiépítésére ad lehetőséget, ami a Tabán mögött egészen az Alsóvárosig húzódik. Ilyen nagyságú összefüggő zöldfelületnek nemcsak a rekreációs szerepe, de a klimatikus viszonyokra gyakorolt hatása is számottevő. Javítaná a Kertváros zöldfelületi ellátottságát is. A Sóstó hosszú távú rendezéséhez a különböző szakterületek mellett szükség van a horgászok aktív közreműködésére is. A strandra igényt tart a lakosság, a mellette lévő parkerdő pedig, benne a Zöld-halom körüli emlékhellyel, a szabadidő eltöltésére szolgáló, vonzó kirándulási célpont lehet. Nagyobb távlatban a Vásártér környékét és a Harangos tavat is rendezni kell, lehetőség szerint visszaállítva az egykori természetközeli állapotot. A rekultivációra kijelölt (jelenleg roncsolt felszínű) területeket a településszerkezeti terv által kijelölendő rendeltetésnek megfelelően kell hasznosítani. A nagyléptékű célok mellett számos feladat folyamatosan merül fel, sok esetben minimális ráfordítással, inkább jó odafigyeléssel lehet megoldást találni. A lakóterületi és városi közparkok felújítása oly módon történjen, hogy a zöldterület ne csökkenjen. (A növényállomány felmérése, a besűrűsödött állomány ritkítása, kiöregedett növények cseréje tervek alapján valósuljon meg.) Játszóterek rekonstrukciója szükséges új, korszerű játszószerek koncentrált kihelyezésével. A teljesen kihasználatlan, rossz állapotban lévő játszótereket meg kell szüntetni, a zöldfelület visszaállításával. Fel kell mérni a gyermekintézmények növényállományát. A nem megfelelő fafajokat le kell cserélni, a hiányos fásításokat pótolni kell. Fokozatosan, ütemezve kell megoldani az utcafasorok rekonstrukcióját. A jelentős zöldfelületi elemeket összekapcsoló utcákban karakteres fasorokat kell telepíteni. A gyümölcsfákat nemes fafajokra le kell cserélni. Fokozott figyelmet kell fordítani a főútvonalak fásítására, a hiányzó szakaszokon megfelelő fajokkal történő fasor-pótlásra. Út menti zöldsávokban a közművek rendezése során a fásítást is meg kell tervezni és ki kell ültetni. A zöldsávok nagymértékű fogyását (pl. parkoló céljára történő hasznosítását) meg kell állítani. A védett természeti értékek megőrzése mellett továbbiak feltárására kerülhetne sor. 1. Természet- és környezetvédelem 5

8 2. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TÉRKAPCSOLATOK Kiskunhalas történelme is jelzi azt a több évszázados kapcsolatrendszert, ami a város és a környező települések ma is létező, szoros együttélésében nyilvánul meg. A városban több olyan közigazgatási, közhatalmi szervezet működik, amely az egész térséget ellátja. Más, szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és vállalkozások is megtalálhatók, amelyeket a környékbeliek is felkeresnek. A város oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézményei szintén széles ellátó körzettel rendelkeznek. Halas történelmi idők óta a térség piaci központja, ezt a szerepet napjainkban is betölti. Munkahelyein a helybelieken kívül környékbeli munkavállalók is tevékenykednek. Ezek a széleskörű, az élet gyakorlatilag minden területét átszövő kapcsolatok egyértelműen jelzik Kiskunhalas központi szerepkörét. Vonzó hatása a közvetlen környezetében erős, de távolabbi településekre is hatással van. Az országhatár viszonylagos közelsége - és a városon áthaladó nemzetközi forgalom - révén még a külföldiek ellátásában is jelentős szerepet vállal. A kapcsolatrendszer önkormányzati szinten intézményesült is, Kiskunhalas a "Kötöny" Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban vezető szerepet tölt be, képviselője és ezen keresztül a város, a kistérség a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács tagjaként a területfejlesztési források decentralizálásában vehet részt. Kiskunhalas kistérségnél tágabb körre kiterjedő hatásában meghatározó szerepe van kedvező közlekedésföldrajzi elhelyezkedésének. A városon a regionális és nemzetközi jelentőségű, számottevő forgalmat lebonyolító 53. sz. főút halad át. A város két hasonlóan fontos főút között helyezkedik el, azokat viszonylag rövid időn belül el lehet érni. Tovább erősítheti a távolabbi térségekkel a kapcsolatokat az M9-es autóút (vagy a Déli Autópálya), melyek megépítése a tervekben szerepel, megvalósítása a közeljövőben kétséges. Ugyancsak nemzetközi jelentőségű a Budapest Kelebia vasúti fővonal, ennek kétvágányúsításával a forgalom biztonsága és nagysága növekedhet. A város Kiskunfélegyháza és Baja között is vasúti csomópont. Kiskunhalas helyzete, ellátottsága, adatai és mutatói alapján valószínűsíthető, hogy a jövőben tovább erősítheti központi szerepét. A környező falvak egyre inkább rá lesznek szorulva a város szolgáltatásaira, amit a fejlődő Halas képes is lesz nyújtani KÜLTERÜLET Halas területe az évszázadok során magában foglalta a később kivált tanya-falvak igazgatási területét is. A területhasználat és szerkezet jellege hasonló a kistérség településein, mivel kialakulására döntő hatással a homokhátsági adottságok voltak. A futóhomokkal vívott szakadatlan küzdelem eredménye a terület nagymérvű erdősültsége. Halason az erdők jelenleg a külterület 42,6 %-át borítják. Összefüggő felületet alkotnak a kunfehértói, jánoshalmi és a tázlári határban. A gyepek (rétek és főleg legelők) területi részesedése a külterületből 23,7 %, ami mutatja a helyben hagyományos állattartó gazdálkodás továbbélését. 2. Településszerkezet, térkapcsolatok 6

9 A korábbi gazdálkodó szervezetek (állami gazdaságok és termelőszövetkezetek) számos majorja szinte kivétel nélkül a nagyüzemi állattartásra (marha, baromfi, juh) volt berendezkedve, s ezek használati módja az átalakulás után sem változott jelentősen. A szőlőkultúrának is régi hagyományai vannak Halason, ez a művelési mód azonban átalakulóban van, területi részaránya is csökkent az utóbbi időben (2,5 %). A művelés módjának befolyásolása jelentős hatással lehet a külterület térbeli rendjére, azonban erre szinte alig van közvetlen eszköze az önkormányzatnak. Közvetett eszközeivel (térségmenedzselés) elsősorban a mezőgazdaság és a természetvédelem érdekeit kell elősegítenie. (A védett természeti területek használatát törvény szabályozza.) Feltárandók a közcélú területhasználatra (pl. vízvisszatartása, régészeti leletek, természeti értékek bemutatására) alkalmas területek megszerzésének a jogi lehetőségei. A helyi szabályozás szolgál a beépített és beépítésre szánt területek használati módjának behatárolására. Szerzett jogként el kell ismerni a majorok, mint a mezőgazdálkodáshoz szorosan hozzátartozó üzemek jelenlétét és környezetük megfelelő szabályozásával biztosítani kell az ezekben hagyományosan folytatott állattartó- és terményfeldolgozó tevékenység elsőbbségét. A meglévő tanyagazdaságok hasonló támogatást kell, hogy élvezzenek, a kinnlakás környezeti feltételeit a tanya fennállásáig biztosítani kell. A külterületi lakott hely (készenléti lakótelep) meg kell, hogy őrizze lakóterületi jogosítványait. Újabb beépítésre szánt terület (gazdasági rendeltetés) és új tanya létesítését viszont szigorú feltételekhez (jelentős területnagysághoz és tájba illeszkedő elhelyezési-építési módhoz) kell kötni. Területszerkezeti és -használati tényezővé vált az elmúlt évtizedekben a szénhidrogén-ipar. Kútjai és vezetékei behálózzák a város földjét, üzemei megtelepedtek a kül- és belterületen. Jelentősebb feltáró-útjai a közúthálózat részévé váltak. A sajátos műszaki és biztonsági feltételekkel működő szénhidrogén-ipari létesítmények jelenléte elsősorban környezetvédelmi feladatokat vet fel. Az országos jogszabályokra támaszkodva meg kell ragadni minden lehetőséget a környezeti veszélyek feltárására, hogy az esetleges káresetek megelőzhetők legyenek. A szénhidrogén-iparra különösen érvényesítendő a településrendezési követelmény: aki védelmet igénylő, illetve környezetére hatást gyakorló tevékenységet folytat, az a védőövezetét saját területén kell, hogy biztosítsa. Az igazgatási terület sugaras út- és vasúthálózata a város sokirányú térségi kapcsolatrendszerének lenyomata. Az országos hálózati elemek ezen belül jellemzően É- D-i irányúak, míg a megyei és kistérségi viszonylatokban a Ny-K-iek az erőteljesebbek. Gyűrűs szerkezeti elemek hiányában valamennyi mozgásirány érinti a belterületet, amely centrális elhelyezkedésű. A belterület szerkezetét az egyes történeti korszakok réteges egymásra épülése miatt a szűk keresztmetszetek jellemzik, ezért különösen nehéz a forgalmat átvezetni rajta. Ez egyaránt igaz a településrészek egymás közti kiegyensúlyozott kapcsolatára (pl. a kertváros, vagy a vasúton túli ipartelepek megközelíthetőségére), a városba érkező célforgalomra (többnyire kistérségen belüli viszonylatok) és az átmenő forgalomra. 2. Településszerkezet, térkapcsolatok 7

10 Alkalmas megoldást az elkerülőutak biztosítanak. Az 53. számú út tervezett elkerülő szakasza elsősorban a jelenlegi átkelőszakasz (Széchenyi út) tehermentesítését szolgálná, és jelentősen javítaná a város kiterjedt K-i ipari övezetének forgalmi helyzetét. Megvalósítása túlnő a város lehetőségein. Rövid szakaszon (Kötönyi úttól É-ra) két nyomsáv már kiépült, amely a MOL-útig (kb. 1,8 km-es szakaszon) továbbépíthető városi erőből úgy, hogy a K-i iparterület É-i irányú közúti forgalma lekapcsolódjék a lakott területekről, különösen a túlterhelt Bajza utcáról. Az ún. Dong-ér-völgyi út a város életében még jelentősebb előnyökkel kecsegtet. A Ny-i bejövő irányt megfogva leosztja a forgalmat, s kiváltja az igen veszélyes Mártírok-úti kettős kanyart. A Kertvárosba és Kecel felé irányuló forgalmat a városközpont keresztezése nélkül vezeti el. Az eddigi tervekhez képest új javaslat a Kazinczy utca csatlakoztatása, ami a folytatásába eső Vadkerti út révén a Felsőváros K-i részeinek is alternatív útvonalat kínál Ny és DNy felé. Az új városi forgalmi út tehát a Kőrösi úttól a Tinódi utcáig, majd az 53-as útig kiépítve a város területének 2/3-át kötné közvetlenül össze, s egyben az 5309 számú Keceli összekötőút városi elkerülőútjaként is szolgálna. Az utat nagyobbrészt városi beruházásként kell megvalósítani. Sajátos településszerkezeti, területhasználati és gazdasági adottság a halasi zártkertek roppant kiterjedése. A Felső- és Alsóöregszőlők, valamint a Parti szőlők és a Sóstói szőlők É-on és Ny-on karéjozzák a belterületet. Történeti okok érhetők tetten az egykori szőlőskertekhez való lakossági ragaszkodásban: a közösen művelt földekkel ellentétben a kertek egyéni birtokot képeztek. Ma is megkülönböztetett értéket képviselnek a zártkerti ingatlanok a külterület többi részéhez képest, tulajdonosaik tanyaként, hétvégi pihenőhelyként, üdülőként, új villalakás építésére vagy gazdálkodásra használják fel a változatos méretű, szervesen elrendeződő telkeket. A várostesthez közvetlenül kapcsolódó, közművekkel ellátható részek különösen a majdani Dong-ér völgyi útról jól megközelíthető Felsőöregszőlők kertváros melletti sávja és az Alsóöregszőlők belterületbe ékelődő részei kis ütemekre bontva belterületbe csatolhatók az érintett tulajdonosok kezdeményezésére és költségviselésére (közterületbiztosítás, közműépítés). A Sóstó közvetlen szomszédságában lévő kertek a teljes közműellátás biztosításának feltételével távlatban üdülőterületté válhatnak. Egyébként a volt zártkerteket továbbra is sajátos, intenzív használatú, jellemzően önellátó mezőgazdálkodási formaként kell kezelni a jövőben BELTERÜLET Halas belterületét a Dong-ér, az 53-as út és a kelebiai vasútvonal É-D-i irányú sávokra szabja fel. Mindhárom szerkezeti elem további jelenlétével és erősödésével kell számolni. A Dong-ér a várost egykor övező mocsarak-tavak szerény maradványa, szerepét a város zöldfelületi hálózatában, vízrendszerében növelni kell (kapcsolódó víztározók, parkok, kisebb tavak, kerékpárút, sétány). 2. Településszerkezet, térkapcsolatok 8

11 A Kőrösi út Széchenyi út Fejérföld út (az 53. számú út átkelési szakasza) a város kirakata. Legtöbb átutazó innen szerzi halasi benyomásait. A városkép javítása igen fontos tehát, az önkormányzatnak a kevés rendelkezésre álló eszközzel kell jól bánnia: rugalmas, vállalkozás-segítő, de esztétikai feltételeket szabó építési szabályozás bevezetése, a lakosok ösztönzése portájuk, közvetlen környezetük jó karbantartására, önkormányzati elővásárlási jog érvényesítése a lakatlanná váló ingatlanokra. A vasút műszaki paramétereinél fogva könyörtelenül elválasztja a városrészeket. Szerencsés adottság Halason az ipari zóna vasúton túli megtelepedése, azzal a szépséghibával, hogy néhány lakótömb is kiszorult a vasúton túlra, az ipartelepek szomszédságába. A lakófunkció jelenléte itt távlatban nem kívánatos, tehát újabb lakóterület nem jelölhető ki, az új lakások építését korlátozni szükséges, az ott élők jogát az egészséges életkörülményekre azonban biztosítani kell. Az iparterületre nézve ez elsősorban környezetvédelmi (zaj-, rezgés- és levegőtisztaság-védelmi) korlátozást jelent. Nagyobb távlatban az ipar a terjeszkedése során várhatóan magába olvasztja a ritkuló lakótelkeket. Az ipartelepek többsége főleg a vasúton túliak szabad területi kapacitással rendelkeznek. Több cég együttes jelenléte egy telephelyen (GANZ-ipartelep, Középső Ipartelep) általában a kiegyensúlyozott fejlődés útjában áll. Különböznek igényeik, gazdasági erejük, ezért nehézségekbe ütközik a közös fenntartási és fejlesztési feladatok (közmű- és útépítés, biztonsági rendszerek kiépítése, közös területek karbantartása) megvalósítása. Az önkormányzat a legtöbbet a közterületek kialakításában való aktív közreműködéssel tehet a kényszerhelyzet feloldásáért. Az iparterületi kapcsolatok (közlekedési infrastruktúra), s a hiányzó közműkapacitás (csapadékvíz- és szennyvízhálózati elemek) pótlása, kiegészítése is jótékony hatást fog gyakorolni a városrész térbeli rendjére. A munkálatoknak lökést adhat az Ipari Park létesítésének megkezdése. A közeljövő e legjelentősebb fejlesztési eleme jól illeszkedik a város meglévő ipartelepi szerkezetébe. A halasi belterület kiterjedése É-D-i irányban elnyúló. Geometriai aránytalanságának tudható be, hogy jelentős eltérések mutatkoznak a központ-közeli és a külső fekvésű városrészek beépítési sűrűségében. A Sóstói lakóterület a legkevésbé kihasznált belterületrész. Leszakad a várostestről és a városi ellátási hálózatról. Befejezetlen fejlesztési folyamata nyomán átmeneti állapot állt elő, amelyből a meglévő birtokviszonyokat figyelembe vevő szabályozási mód alkalmazásával ki kell mozdítani. A Kertváros is elkülönül ugyan a várostesttől, de ennek a hátránya nem érezhető a városközponthoz közeli fekvése miatt. Beépítési sűrűsége nagyobb is, mint ami a kertvárosi jelleghez illene. A Dong-ér völgyi úttal kapcsolatai még tovább javíthatók. Hiányzó pihenő- és rekreációs területeit a közeljövőben pótolni kell a Dong-ér melletti beépítetlen városi területek tervszerű parkosításával. A cél érdekében a kertváros kihasználhatatlan hulladék -zöldfelületeit (telkekhez kapcsolható zöldsáv, zárvány közterületek) egységes elv szerint értékesítésre kell bocsátani, s az ily módon befolyt összeget is a nagyobb egybefüggő park kialakítására kell fordítani (pl. a Bibó Gimnázium mögötti térségben). 2. Településszerkezet, térkapcsolatok 9

12 Alsóváros É-i területei a városközpont közvetlen szomszédságában helyezkednek el. D-i részei messze esnek ugyan a belvárostól, de történetileg kialakult É-D-i szerveződésük (Tó utca, József Attila utca, Szabadkai út) megfelelő kapcsolatot biztosít a központ felé. Alsóváros saját ellátó intézményekkel (oktatás, egészségügy) rendelkezik és városi szintű intézményeknek is helyet ad (pl. családok átmeneti otthona, kereskedelmi szakközépiskola). A városrész sajátos problémája a cigányság viszonylag nagy száma, ami a lakosok közötti feszültségben mutatkozik meg és fokozott igényt gerjeszt a közbiztonság és a közterületek minősége iránt. A probléma megoldásának kulcsa valószínűleg a cigányság felzárkóztatásában, közelebbről az oktatási rendszer alkalmazkodásában rejlik. Tüneti kezelést jelent rövid távon a közterületek megfelelő karbantartása, a még hiányzó út- és járdaburkolatok pótlása, távlatban pedig a Déli városkapu, mint kereskedelmi-gazdasági övezet előrelendítése, s a Dong-ér-völgyi út Tinódi utcai érkeztetése. A Tabán városrészt a sűrű beépítésű történeti városrészek szokásos kettőssége jellemzi: számos védett épülete, hangulata, jó fekvése a felívelő fejlődés lehetőségével biztat, elöregedő lakossága, szűk utcáinak közművesítési korlátai pedig egyidejűleg visszaveti a korszerűsödés folyamatát. A védettség kategóriáinak világos meghatározása, a kapcsolódó szabályok egyszerű, áttekinthető rendszerének létrehozása, a védett értékek iránti tisztelet elmélyítése (pl. Az év legjobb épületfelújítása díj alapítása, akár a Szép Ház pályázat keretei között) biztosíthatja az aktív lakosság megtelepedését a Tabánban, ami a növekvő gazdasági erő jelenléte nyomán a városrészt felemelheti. Felsőváros központhoz közeli részei nőtt telekszerkezetet mutatnak, mivel a történeti településmagba tartoznak. K-i részei nagyrészt e századi, szabályos utcahálózatú, falusias jellegű lakóterületek, illetve modern, többnyire sorházas lakótelepek. Számos városi jelentőségű intézmény található itt, és az alapellátás is területen belül biztosított. A népi építészet egész utcaszakaszaival dicsekedhet a Felsőváros, de ezek jövője az állagmegőrzés és felújítás pénzügyi nehézségei miatt kérdéses. A többi városrésszel való kapcsolata a Járószék utca, s a Kazinczy utca gyűjtőúttá fejlesztésével és a majdani Dongér-völgyi útba való bekötésével sokat javulhat. A városközpont megoldandó feladatai közül élen járnak a forgalmi problémák. A közhelyszerű általános megítélés szerint zsúfoltak a központ utcái, növekszik a zajterhelés. A jelenség azonban természetes velejárója a város növekedésének, erősödő központi jelentőségének, s a lakossági kérdőívek szerint a városközpont, mint lakóhely népszerűsége továbbra is töretlen. A felvetett gondokat tehát csak komoly megfontolás után szabad forgalmi, építési korlátozási és egyéb, a fejlődést visszafogó intézkedések alapjául venni. A központon belüli parkolási kérdések különösen a szűk, védett, nagyforgalmú utcákban (pl. Szilády Áron utca) létesülő, nem lakás célú rendeltetési egységek esetében jelentenek nehézséget. A működőképes megoldást a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével a rendezési tervben kell megtalálni. 2. Településszerkezet, térkapcsolatok 10

BAJA VÁROS HOSSZÚTÁVLATÚ

BAJA VÁROS HOSSZÚTÁVLATÚ BAJA VÁROS HOSSZÚTÁVLATÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva Baja Város Képviselőtestületének 157/2002. Kth. sz. határozatával Módosítva Baja Város Képviselőtestületének 300/2007. (IX.27.) Kth. számú

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

DOMASZÉK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DOMASZÉK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Domaszék településrendezési tervei Jóváhagyott tervanyag 2012. április 12. DOMASZÉK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyott tervanyag Készítette : Római Atelier Építésziroda Kft. Iroda: 1031 Budapest

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek:

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek: 7. SRATÉGIA A tervezett és szükségszerű város-rehabilitációs akciókat az integrált városfejlesztési stratégiára alapozva kell megvalósítani. A stratégia megalkotásakor alapvető elvárasként fogalmaztuk

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága ZSÁMBOK Z SÁMBOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T ERV ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága A jelenleg érvényes,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2. 1.1.A folyamatok értékelése 2

Tartalomjegyzék. 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2. 1.1.A folyamatok értékelése 2 Tartalomjegyzék 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2 1.1.A folyamatok értékelése 2 1.2.A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 3 1.3.A

Részletesebben

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) ELSŐ MINTATERÜLET: SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) ELSŐ MINTATERÜLET: SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG A MIKROTÉRSÉGI SZINTÛ TELEPÜLÉSTERVEZÉS (KUTATÁS) SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG (Doba, Somlójenõ, Somlószõlõs, Somlóvásárhely) FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1 A MIKROTÉRSÉGI

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. PAKS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező GENERÁL TERVEZŐ ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ

Részletesebben

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék:

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Túrkeve Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Preambulum I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 2.1.A település bemutatása és adottságai 2.2.Túrkeve gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához I. Helyzetértékelés Kecskemét 2005 Készült a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

VÁROSFÖLD KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Étv. 9. (3) szerinti anyag VÁROSFÖLD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

VÁROSFÖLD KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Étv. 9. (3) szerinti anyag VÁROSFÖLD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA VÁROSFÖLD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálat Megbízó: Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. Tervező: Rédei

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 VASVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2003-2005 Jóváhagyta Győr MJV Közgyűlése 131/2005 (V.5) számú határozatával; a jelenlévő 31 képviselő

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben