VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show"

Átírás

1 XXI. évf. 7. (170.) szám július iwiw-en és facebook-on - VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra Létavértes városközpont- Árpád tér O Program: óra Nevezés és megnyitó 9.00 óra ügyességi verseny 1.kör óra ügyességi verseny 2.kör óra ügyességi verseny 3.kör óra Rally Show meghívott profikkal óra Bikinis autómosás óra Eredményhirdetés Nevezési határidı: augusztus 7. kedd Telefon: / vagy / Nevezési díj: 2.500,- Ft/nevezés Szervezık: Léta RAISE, Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház Információk: Július 07, Sporttelep. Színpadon a létavértesi gyermek néptánccsoport. (6.oldal). Fotó: Diószegi Enikı A rendezvény ideje alatt útlezárásra kell számítani! Terelı útvonalak: Teleki utca - Új utca és Batthyány utca - Széchenyi utca Köszönjük türelmüket! Szervezık FIGYELEM PARLAGFŐ Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló évi XLVI. törvény 17. (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles a parlagfő virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs idıszak végéig fenntartani. Külterületen a Körzeti Földhivatal, belterületen a település jegyzıje szervezi az ellenırzést. A parlagfő mentesítés elvégzésére elızetes felszólítást a hatóságok nem küldenek, mivel az mindenkinek törvényi kötelezettsége. Falugazdász rovat : 8. oldal Tájékoztató Az AKSD Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy az augusztus 20-án, hétfın esedékes hulladékszállítást korábban, augusztus 18-án, szombaton végzi. Fotó: Pankotainé Plókai Zsanett Július 6-án ünnepi ülésen találkoztak a képviselıtestület tagjai a belgiumi testvérváros Ecaussinnes delegációjával, akik a városnapi meghívásra érkeztek Létavértesre. A küldöttség tagjai voltak: Rossez Marilyne elnöknı, Romain Jean-Louis titkár, Romain Annemarie, Dutrieux Jean volt polgármester, Steffek Istvàn, Létavértes díszpolgára, tolmàcs FIGYELEMFELHÍVÁS A KRESZ 63. -a az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokról az alábbiak szerint rendelkezik: (1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezı veszély elhárításáról gondoskodni, illetıleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyrıl a közlekedés többi résztvevıjét tájékoztatni. (2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás elıtt a jármőrıl a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani. A balesetek és a bírságok elkerülése érdekében tisztelettel felhívjuk a gazdák figyelmét a fenti szabályok betartására! Az önkormányzat képviselıtestülete július 13-i ülésén döntött az Európai Mobilitási Hét programhoz történı csatlakozásról. A szeptember közötti idıszakra 14. alkalommal meghirdetett kezdeményezés a gépkocsi használata helyett a kerékpározás, gyaloglás és közösségi közlekedés népszerősítését szolgálja. A létavértesi programot augusztusi lapszámunkban és a város honlapján ismertetjük. Bıvebben:

2 2. oldal Létavértesi HÍREK JÚLIUS Egész élete szolgálat volt Rácz Béláné, született: Papp Julianna 1936-ban született Nagylétán, ötgyermekes család elsı gyermekeként. Mindig ıszinte, gondoskodó szeretettel ápolta kapcsolatait szőkebb és tágabb családjával. 17 éves korában kezdett el dolgozni ben kötött házasságot Rácz Bélával, akinek 42 éven át hőséges, megértı felesége volt. Egyetlen leányukat, Mariannt nagy szeretetben, féltı gonddal nevelték. Végtelen nagy öröm volt számukra a három unoka születése. Ezt a boldog idıszakot törte derékba vejének és lányának egymást követı döbbenetes elhalálozása 2004-ben. A tragédia után az árván maradt hatéves unokák nevelése, sorsa a nagyapa és nagymama felelıssége, terhe lett. Ami számára nem jelentett terhet, hanem gyönyörőséget és szeretı, féltı gondoskodást. Kitartó akaraterejével, szeretettel terelgette ıket, mindig jóra kérve. -mondta búcsúztató gyászbeszédében Hadházi Tamás református lelkész. A gyermekek hallgattak mamájukra, aki példaképük volt. Eleget tettek kívánságának, és sikeresen befejezték középiskolai tanulmányaikat decemberében ágyhoz kötött, súlyos beteg lett. Végtelen türelemmel, csendes alázattal viselte megpróbáltatásait. Betegsége elıre haladtával az ıt látogató Menyhárt Károly polgármesternek egyetlen panaszkodó szót nem mondott, annál inkább aggódott három unokája jövıje miatt tól volt a Nagylétai Községi Tanács dolgozója. Egyszerőség, segítıkészség, figyelmesség, türelem, empátia, és lelkiismeretesség jellemezte. 38 éven át volt a község, majd nagyközség anyakönyvvezetıje. Az İ szép, egyedi betőivel közel 4700 kisgyermek került bejegyzésre a település anyakönyvébe. Esküvık során több mint 1500 fiatal pár mondta ki elıtte a boldogító igent. Egy küzdelmes, megpróbáltatásokkal teli szép földi szolgálat utolsó napja június 27. Csendesen, békésen távozott. A Halotti anyakönyvben, az általa bejegyzett több mint 4300 név után, a tisztelgı utódok rögzítették a megmásíthatatlant. Élt 76 évet. Kedves emlékét megırizzük! (t.b.) ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselıtestülete június 26- án ülésezett A Kistérségi társulás munkájáról A polgármesteri jelentést követıen tárgyalták meg a Derecske Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi munkájáról szóló beszámolót Menyhárt Károly elnök elıterjesztésében. Az írásos elıterjesztés összegzi a költségvetési törvény által támogatott kistérségi közoktatási-, gyermekjóléti fela- Az 1299/2011.(IX.1.) Korm. számú határozat szól a járások kialakításáról Elızményként: Márton Attila egyéni országgyőlési képviselıi indítványa után kistérségünk kizárólagos székhely települése Derecske lett. A módszer tisztességtelen, az indoklás nevetséges volt ban, az akkori járási pártitkár parancsa alapján vitték el Nagylétáról a járás székhelyét Derecskére. Ma, egy demokratikusnak mondott, teljesen eltérı társadalmi és politikai helyzetben, egy országgyőlési képviselı aktuálpolitikai érdek szerint befolyásolta az eseményeket. Létavértes polgármestere, önkormányzati tagjai, tisztségviselıi, önkéntes segítık, civil szervezetek, támogató egyházközségek és határon túli együttmőködık szeptembere óta azon fáradoznak, hogy Létavértes térségközponti szerepérıl, meglévı intézményhálózatának alkalmasságáról, közlekedésföldrajzi elınyeirıl, tájegységi szerepérıl informálják meggyızzék a döntéshozókat. és datok, szociális alapszolgáltatások, belsı ellenırzések gyakorlatát, a kistérségi támogatási alapok, kistérségi rendezvény támogatási alap éves felosztási összegeit. A beszámolót, valamint a társulási megállapodás módosítását a képviselıtestület jóváhagyta. A beszámoló megtalálható a település honlapján: /Önkormányzat. Tájékoztató a járási központért megtett lépésekrıl Rendkívüli testületi A Képviselı-testület július 13-i rendkívüli ülésén rövid lejáratú hitelek felvételérıl döntött. Mint ismeretes, az idei költségvetés eft mőködési hiánnyal került elfogadásra. Az önkormányzat korábban felvett 100 millió forintos hitel szerzıdése július végén lejár, ezt a likvid hitelt kellett december végéig meghosszabbítani. Az önkormányzat és intézményei rendszeres személyi juttatásainak kifizetéséhez hosszabb ideje vesz igénybe munkabér hitelt, havi 28 millió forint keretösszegben. Az errıl szóló hitelszerzıdés július végén szintén lejár, amit év végéig hosszabbítottak meg. A hitel fedezete a nettó finanszírozás keretében folyósított állami támogatás. A víziközmő üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására további pontosítást követıen kerül sor. Támogató aláírásgyőjtést szerveztek, több alkalommal személyesen megkeresték a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal fıigazgatóját, a kormánymegbízottat. Tájékoztatás és támogatás kérés céljából tárgyaltak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárával, az államigazgatásért felelıs államtitkárral és helyettes államtitkárral Testületi és rendkívüli testületi üléseken több alkalommal szerepelt napirenden a járási székhely és a feltételek biztosításának kérdése. A napokban napvilágot látott tervezetben Derecske szerepel járási székhelyként, és valószínő az országgyőlés ennek megfelelıen fog dönteni. Az állampolgárok érdekeit szem elıtt tartó államigazgatás remélhetıleg megtartja a meglévı egységeket, és törekedni fognak az ügyfélbarát pozíciók bıvítésére. (t.b.) Menyhárt Károly polgármester tájékoztató anyaga a honlapon: Röviden ben elsı körben benyújtott ÖNHIKI pályázatra a Belügyminisztérium Létavértes önkormányzatának forintot biztosított. Június hónapban 61 személy tett állampolgári esküt a Városházán. A Képviselıtestület A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102..(2) bekezdés a) pontjára hivatkozva július 01- augusztus 31-ig az óvoda zárva tartását rendelte el. A képviselıtestület hozzájárult, hogy a település határait jelzı rovásírás táblák kerüljenek kihelyezésre. A június 11-i Pedagógus nap támogatói: Huszti Sándor és felesége, Sváb Gasztro Kft, Meteora 97 Kft, Derecske Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás, az oktatási intézmények alapítványai.

3 2012. JÚLIUS Létavértesi HÍREK 3. oldal Arany János Általános Iskola Büszkék vagyunk Újlétán rendezték meg a hagyományos Kistérségi Tanulmányi Versenyt, ahol 11 iskola mérte össze tudását, s ahol a következı eredményeket értük el: 3. évfolyam: 2. helyezés. Csapattagok: Tarnai Panna, Kelemen Panna, Katona Tibor, Turucz Szabolcs 4. évfolyam: 3. helyezés. Csapattagok: Kalmár Gabriella, Fülöp Soma, Fehér Dániel, Ferenczi József Humán: 4. helyezés. Csapattagok: Barna Vivien, Chromcsik Márta, Balogh János, Guba Dániel Reál: 2. helyezés. Csapattagok: Nyak Ágnes, Nagy Noémi, Czine Tamás, Kovács Beáta Az iskolák közötti összesített versenyben idén is a dobogón végeztünk. A megye legjobb olvasói A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár idén 33. alkalommal hirdette meg a Barátunk a könyv megyei olvasónapló pályázatát. Iskolánkat 3 csapat képviselte. A díjkiosztó ünnepséget június 2-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Árpád termében tartották, amelyen Mikó Csaba író mondott beszédet a közel 80 díjazott csapatnak. Ebben a tanévben is bejutott egy diákunk a Földrajz szerelmesei elnevezéső országos verseny döntıjébe. Nyak Ágnes a Kengyelen rendezett versenyen remek versenyzéssel megszerezte az elsı helyezést. Gyermeknapi programunk Mind az alsó, mind a felsı tagozaton megrendeztük a gyereknapot diákjainknak, az iskolai DÖK (Diákönkormányzat) szervezésében. Fotók: Iskola archívuma Az alsó tagozatos Aranyvadászok (Fehér Dániel 4.a, Kalmár Gabriella 4.c, Pongor József 4.a, Szabó Zoltán 4.b) az 5. helyezést érték el és a Legszebb zászló különdíjával is ıket jutalmazták. A felsı tagozatos Könyvzabálók (Balogh Andrea 8.b, Kupec Klaudia 8.a, Serbán Zsanett 7.c, Zolnai Fruzsina 7.c) a 3. helyen végeztek. Az Aranyérmesek (Hadházi Zsófia 5.b, Molnár Laura 5.c, Pántya Dóra 5.b, Szilágyi Réka 5.b) nevükhöz méltóan a képzeletbeli dobogó legfelsı fokára állhattak, mint 1. helyezettek, emellett a Legjobb újság különdíját is megkapták. Gratulálunk minden résztvevınek! Kirándulások Valamennyi évfolyamon szerveztünk olyan közös, országjáró programokat, melyeken osztályonként vagy évfolyamonként a diákok és szülık a pedagógusok irányításával láthattak világot, töltöttek el kellemes pillanatokat, napokat, s közben észrevétlenül tanultak is. Torna Irmuska nénivel A Sporttelepen különkülön zajló eseményeknél a pedagógusoknak segítıik is akadtak: a Rendırség, a Családsegítı - és Gyermekjóléti Szolgálat, a Rozsnyai Győjtemény mővelıdésszervezıje. Köszönjük a segítséget, mellyel érdekessé, sokrétővé tették programunkat. A következı helyeken jártunk: 1. évfolyam: Debrecen, 2. évfolyam: Szilvásvárad, 3. évfolyam: Lillafüred Diósgyır, 4. évfolyam: Tokaj Sárospatak, Aggtelek, 5. évfolyam: Felvidéki kalandozás, Ötödikesek várlátogatása 6. évfolyam: Balatonfelvidék, 7. évfolyam: Nagyvárad Nagyszalonta Gyula, 8. évfolyam: Nagyvárad Nagyszalonta Így készül(t) a kenyér Ezt láthatták a nyíregyházi skanzenbe kiránduló tanulóink Jutalom kirándulás a legaktívabbaknak a Diákönkormányzattól Az úti cél Nyíregyháza volt.

4 Kitőnı tanulóink a 2011/2012-es tanévben: 1.a: Szatmári Marcell, Jónás Jázmin, Seress Edina. 1.b: Bozsóky Virág, Balogh Nóra, Kalmár Barbara, Kovács Krisztina, Szabó Csongor, Szabó Dorina, Szoták Viktória. 1.c: Zurbó Benjámin. 2.a: Hermeczi Ivett. 2.b: Bora Patrik, Hadházi Panna, Kontor Balázs, Oláh Mihály, Pankotai Zoltán. 2.c: Gaál Bernadett, Gyarmati Zalán, Pénzes Tekla, Szabó Márton, Tarján Renáta 3.a: Tarnai Panna, Kelemen Panna, Tóth Melissza. 3.b: Bodnár Gergı, Herczeg Kinga, Szilágyi Nikoletta. 3.c: Katona Tibor, Szabó Kitti, Turucz Szabolcs. 4.a: Fehér Dániel, Pongor József, Chromcsik Bettina. 4.b: Ferenczi József, Fülöp Soma, Suta Petra. 4.c: Horváth László, Kalmár Gabriella, Lukács Petra. 5.b: Gaál Zoltán, Hadházi Zsófia. Szabó Bence, Szilágyi Réka. 5.c: Mihucz Kristóf 6.a: Borbély Izabella, Gáspár Attila. 6.b: Bora Boglárka, Bora Xavér, Tarnai Péter. 6.c: Kelemen Boglárka, Máté Gábor 7.a: Guba Dániel, Kupec Kristóf, Nagy Noémi. 7.b: Nyak Ágnes. 7.c: Turucz Dávid 8.a: Chromcsik Márta, Czine Tamás. 8.b: Ecsedi Zita Ballagás, évzáró június 23-án tartottuk ballagási ünnepségünket, ahol 73 nyolcadikos búcsúzott iskolánktól. Fotók: Iskola archívuma Valamennyien továbbtanulnak majd, 18-an gimnáziumban, 19-en szakközépiskolában, 36-an szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Másnap az évzárón elbúcsúztattuk a mögöttünk álló tanévet. A bizonyítvány mellé minden diáknak adtunk egy eszközlistát, mely tartalmazza mindazt, amire a következı tanévben szükség lesz, valamint néhány információt a tanévkezdésrıl. Aki nem kapta ezt meg, kérje az iskolában! Hivatalos fogadási órák július 2-tıl: minden hétfın 8-11 óráig., Kérem, lehetıleg ebben az idıpontban keressenek bennünket! Elbúcsúztak végzıs diákjaink A nyár további részére mindenkinek tartalmas és kellemes pihenést kívánok! Találkozunk szeptemberben! Nagy Józsefné igazgató Tablóképek: Irinyi János Általános Iskola Öt évre újra kiérdemeltük az ÖKOISKOLA CÍMET Magyarországon óta léteznek Ökoiskolák, melyek átgondoltan és intézményesített rendszerben foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlıdés pedagógiájának gyakorlati megvalósulásával, a környezeti és egészségneveléssel. Országosan 544 Ökoiskolát jegyeztek be eddig. A címet a Nemzeti Erıforrás és a Vidékfejlesztési Minisztérium adta át Budapesten a Városmajori Gimnáziumban rendezett díjkiosztó szakmai rendezvényén. Iskolánkban az öko-szemlélet formálásából valamennyi dolgozó kiveszi a részét, az ezzel kapcsolatos pályázat készítésében pedig Szentmiklósi Miklós tanár vállalt oroszlánrészt. Vályiné Pápai Viola igazgató Versenyek, eredmények Iskolánk idén is nevezett a Kistérségi Komplex Tanulmányi Versenyre. Május 18-án négy csapattal indultunk Újlétára, ahonnan sikerrel térhettünk haza, mivel humán csapatunk a 3. helyen végzett: Csapattagok: Bacsa Fruzsina 8. o, Brázda Melinda 7. o, Föır Illés 8. o, Szabó Csaba 7. o. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítı nevelıknek: Magyar Jánosné, Szabó Mónika, Tamás Henrietta, Vályiné Pápai Viola, Hasonló, szép sikert ért el Kovács Sára 7. osztályos tanuló a Magyar Kémikusok Egyesülete által kiírt Dr. Kónya Józsefné Emlékpályázaton, melyen egy híres, magyar kémikus életérıl és munkásságáról kellett prezentációt készíteni. Lukács Mihályné (Piroska néni) segítségével településünk szülöttét, Irinyi Jánost választották. Pályázatukat 3. díjban részesítette a zsőri. Gratulálunk! Vályi Éva munkaközösség-vezetı Ballag már a vén diák Huszonhat végzıs diákunk izgalommal várta az év végi eseményeket. Lázas buzgósággal tervezgették a bolondballagói ruhakollekciójukat. Az utolsó tanítási nap csak róluk és értük szólt. Az iskola apraja-nagyja szeretettel búcsúzott. Az igazi ünneplés, a teljes elszakadás június 24-én, vasárnap délután, verıfényes napsütésben, beteljesedett. A virággal díszített tanterem aurája, az ünnepségre érkezett vendégek megdobogtatták szívünket. Tanítványaink zárógondolatai versekben, énekekben fogalmazódtak meg. Végzıs diákjaink: Bacsa Fruzsina, Balázs Norbert Adrián, Bárány László, Biró Klaudia Dóra, Biró Vivien Lilla, Boldis Anett, Budai Szabolcs, Csép Fruzsina, Derecskei Lás6zló, Föır Illés Csongor, Hajdu Marianna, Hajkai Krisztián, Hajkai Orsolya, Katona Enikı Etelka, Kun Dávid, Mihók Bence, Molnár Viktória, Nagy Máté, Orvos Fruzsina, Rácz Sándor, Rácz Zoltán, Silling Nikoletta, Szentmiklósi Norbert, Tallódi Krisztián, Varga Norbert Máté, Zilai Tibor. (Tablókép: ) Könyvjutalomban részesültek: Tallódi Krisztián példás magatartásért, tanulmányi munkáért, Föır Illés Csongor tanulmányi munkáért, versenyeredményeiért Boldis Anett: példamutató magatartásáért, tanulmányi munkáért, Hajkai Orsolya és Hajkai Krisztián: sikeres sporttevékenységéért, Orvos Fruzsina és Silling Nikoletta közösségi munkájáért, Derecskei László és Budai Szabolcs eredményes versenyzésekért. A Létafit SC által felajánlott 1 hetes vízi tábori jutalmat Kun Dávid kapta, kiváló sporttevékenységéért. Budai Szabolcs a megyei Kresz verseny egyéni 2. helyezéséért egy hetes balatoni táborozáson vehet részt. Gratulálunk a díjazottaknak! Valamennyi búcsúzó diákunknak szép nyarat és sikeres, boldog középiskolai éveket kívánunk! Lukács Mihályné osztályfınök A 2011/2012-es tanév sporteredményeirıl Iskolánk körzetében ebben a tanévben 23 versenyt rendeztek, ebbıl 16 versenyen vettünk részt és 13 alkalommal végeztünk az elsı három hely valamelyikén. A legutóbbiak: május 15. Debrecen: Megyei Kerékpáros Verseny. Csapat: 4. helyezés, egyéniben Budai Szabolcs 2. helyezés május 19. Kismarja: Kisiskolák Labdarúgó Góltornája: 2. helyezés (Kun Dávid, Hajkai Krisztián, Zilai Tibor, Budai Szabolcs, Rácz Zoltán, Magyar Róbert, Vónya Patrik, Ujvárosi Ádám) Nagy Károly testnevelı tanár

5 2012. JÚLIUS Létavértesi HÍREK 5. oldal Barátunk a könyv Iskolánkban több éves hagyománya van a Barátunk a könyv olvasónapló pályázaton való részvételnek. A lelkes munka eredménye idén sem maradt el, hisz a sok megyei csapat között mi is értékes könyvjutalmakat kaptunk. A csapatok képviselıi Debrecenben vehették át a díjakat, az 5-6. osztály különdíját a Megyeháza dísztermében, egy színvonalas díjkiosztó ünnepség keretében adták át. A csapatok tagjai: II. helyezés: 5.-6.osztály: Horváth Sándor (5.o.), Petı Panna (5.o.), Fekete Bernadett (6.o), Sinkovics Cintia (6.o.). Felkészítıjük: Debreceni-Borók Szilvia III. helyezés: 3-4. osztály: Misuta Edina (3.o.), Molnár Márton (3.o.), Hajkai Ivett (4.o.), Mázló Attila (4.o.). Felkészítıjük: Papp Miklósné VIII. helyezés: 7.osztály: Brázda Melinda, Marinka Nóra, Nagy Rebeka, Kovács Sára. Felkészítıjük: Debreceni-Borók Szilvia Debreceni- Borók Szilvia könyvtáros Irinyi-hét Hagyományaink szerint ebben a tanévben is megrendezésre került az Irinyi-hét. Most az utolsó tanítási napok délutánjain szerveztük a programokat. Megemlékezünk névadónk munkásságáról. Próbáltuk a lakóhelyhez való elkötelezettséget, a tanulás fontosságát hangsúlyozni a gyerekek számára. Voltak kézmőves- és sportfoglalkozások, karaoke, filmvetítés, fordított nap. Lezárásként nagyszabású akadályversenyt rendeztünk, s a legjobbakat megjutalmaztuk. Ezzel búcsúztattuk el a 2011/2012-es tanévet. Szatmári Károlyné Magyar Jánosné DÖK irányítók Akikre büszkék lehetnek a szülık A es tanévet kitartó szorgalmának, kötelességtudásának köszönhetıen 12 tanuló kitőnı eredménnyel, 9 fı pedig jeles bizonyítvánnyal zárta. Kitőnıink: 2. osztály: Adorján Krisztián, Balogh Patrik Zsigmond, Kádi Péter, Kerekes Zsuzsanna. 3. osztály: Adorján Dóra, Csizmazia Réka, Misuta Edina, Nagy Gergı, Tóth Lili. 4. osztály: Ujvárosi Máté. 6. osztály: Balogh Nóra. 7. osztály: Szőcs Anett Jeleseink: 2. osztály: Kiss Natália, Puja Anikó, 3. osztály: Gudász Renáta, 4. osztály: Biró Márk, 6. osztály: Ujvárosi Ádám, 7. osztály: Brázda Melinda, 8. osztály: Boldis Anett, Tallódi Krisztián, Föır Illés Az elsı osztályosok tanulmányi munkáját szövegesen értékeltük. Közülük a tíz legszorgalmasabb kisdiák részesült könyvjutalomban az évzáró ünnepségen: Balogh Ágnes, Joó Eszter Ilona, Károlyi Kitti, Katona Dániel, Mezei Boglárka, Misuta Péter, Molnár Fruzsina, Pongor Enikı, Szabó Dávid Gyula, Vónya Szabolcs. Nem hagytuk figyelmen kívül a sok versenyen való szereplést, a sportban elért teljesítményt és a közösségért végzett munkát sem. Ezeken a területeken az alábbi tanulók érdemelték ki a jutalom könyvet: Rácz Vanda 5. osztály, Hajkai Gabriella, Sinkovics Cintia 6. osztály, Kovács Sára 7. osztály. Családi nap A partneri kapcsolatok ápolása céljából május 25-én iskolánk szabadidıparkja immár harmadik alkalommal adott helyszínt a Családi napnak. A reggeli zenés torna után a Határırség fegyverbemutatója következett. A gyerekek a kerékpáros közlekedés szabályaihoz kapcsolódó feladatlapot tölthettek ki, majd az helyezett szirénázó rendırautóval tehetett egy kört a városban. Fotók: Iskola archívuma Az óvodások, iskolások, valamint a vértesi tagóvoda szülıi munkaközösségének fergeteges hangulatú retró-tánca után egykori tanítványaink, a Budai duó zenélt. Kora délután rengeteg érdeklıdıt vonzott a Csodakutya alapítvány bemutatója. A nap folyamán ingyen volt ugrálóvár, a Gyermekjóléti szolgálat és a Rozsnyai István Muzeális Győjtemény sátrában lehetett kézmőveskedni, arcot-, illetve testet festetni, vérnyomás és vércukor szintet ellenıriztetni. Az Egy perc és nyersz játékos vetélkedı során többször is próbára tehették ügyességüket a vállalkozó kedvő gyerekek, szülık és nagyszülık. Gyermeknap alkalmából minden óvodás és iskoláskorú gyerek jégkrémet, vattacukrot, gyümölcslevet fogyaszthatott térítésmentesen. A rendezvény zárásaként az óvodások és az alsó tagozatosok néptáncbemutatójában gyönyörködhettünk. Szőkös anyagi lehetıségünk ellenére jó hangulatú, változatos programokkal tarkított napot tölthettünk az Irinyi Szabadidıparkban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik anyagi segítséggel, felajánlásokkal, vagy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Katonáné Szabó Csilla igazgató helyettes MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA Ismét nagy volt az érdeklıdés Június 16-án a Rozsnyai István Muzeális Győjtemény munkatársaival már harmadik alkalommal rendeztük meg az Irinyi utcában a Múzeumok éjszakáját. A szervezésbe egyre több szervezet kapcsolódik és ajánlja fel önkéntes munkáját. Az idei programokat két téma köré csoportosítottuk: A Rozsnyai Győjtemény és a Jurta tábor körül minden a mongol kultúráról, szokásokról szólt. Így: idıszaki kiállítás, hagyományırzı íjász bemutató, mongol eredetmondák és mítoszok szórakoztatták az érdeklıdıket. A mongol vendégek hagyományaiknak megfelelıen készítették el a horghogot (bírkából készült étel). Az Irinyi Kiállítóterem háza táján a magyar népszokásokkal, közelebbrıl a vértesi népi kultúra értékeivel ismerkedhettek a látogatók. A színpadon az Irinyi utcai óvodások Gyereklakodalmas mősorát és bábelıadását, Rézmőves Lırinc cigánytáncát, a Káló-völgyi Epergyöngyikék szatmári lakodalmasát láthattuk. Idıszakos kiállításunk a téli estéken készült vértesi kézimunkákat mutatta be a 60-as évektıl napjainkig. A gazdag anyag összegyőjtésében a Vértesi Nyugdíjas Kör, a kiállítás elrendezésében pedig Tamás Henrietta pedagógus vette ki a részét. Fakultatív programként az utcán és az iskola udvarán népi játékokat próbálhattak ki a gyerekek és felnıttek, a nyugdíjas kör tagjainak irányításával régi korok játékait készíthették el (simi labda, góréépítés csutkából, stb.) Az óvónık a lufi hajtogatás rejtelmeibe vezették be a gyerekeket. Nem maradtak éhen és szomjan az este folyamán a látogatók, hisz lángos, kenyérlángos, pite, vattacukor, popcorn, jégkrém és mindenféle hősítı ital fogyasztására volt lehetıség. Sötétedés után megtekinthettünk egy 60 éves filmet, az elsı nagylétai Tiszta udvar, rendes ház mozgalomról. A rendezvényre a koronát a debreceni Sárkánylányok lélegzetelállító Tőztánc bemutatója tette fel csodálatos képi- és hangeffektusok alkalmazásával, kapcsolódva ezzel a Szent Iván éji szokásokhoz. Szervezıként köszönetet mondok az együttmőködésért és lebonyolításért Menyhárt Károly polgármester úrnak, a Vértesi Református Szeretetház és a Rozsnyai Győjtemény dolgozóinak, a Vértesi Irinyi Nyugdíjas Kör tagjainak, az Irinyi utcai tagóvoda dolgozóinak, és az Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár pedagógusainak, dolgozóinak. Várjuk az érdeklıdıket a 2013-as Múzeumok éjszakáján is! Vályiné Pápai Viola igazgató Terjedelmi okból több kép közlésére nem volt lehetıség. Az Irinyi János Általános Iskola által küldött további anyagok: Létavértesi Hírek

6 6. oldal Létavértesi HÍREK JÚLIUS XVI. Városnap 2012 A Létavértes Városi Önkormányzat, a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház szervezésében július 7-én rendezték meg a XVI. Városnapot. Létavértesi citeraegyüttes Cifra Palota Bábcsoport Fızıverseny eredménye: Levesek: I. Fekete - Nagy duó, II. Vállalkozók, III. Vadászok, IV. Zserbó-team Pörköltek: I. Vadászok, II. Érettségizık, III. Balogh Gyula, IV. Balogh Sándor, V. Öregifjak, VI. Vértesi Zsiványok Egyéb: I. Fekete - Nagy duó, II. Fekete - Nagy duó, III. Léta RAISE Támogatók névsora: Derecske - Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás, Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt, Huszti Sándor és felesége, Lévai József, Mezei József (Mezeivill Kft), Nagylétai Görög Katolikus Egyház (belga vendégek elszállásolása), Napközi konyha dolgozói (fızés), Pongor Imre és felesége, Szilágyi Imre, Tallódi Imre és felesége, Vizelli Károly és felesége, Zakota József és felesége. KÖSZÖNJÜK! <<Két kategória gyıztesei: Fekete - Nagy Desperado együttes Fotók: Diószegi Enikı Köszönet a munkájukért és a programban való részvételért: a Létavértesi Mentıszolgálat, a Létavértesi Tőzoltóság, a Létavértesi Rendırırs, valamint a kutyás bemutatót biztosító Hajdú-Bihar Megyei Rendır fıkapitányság dolgozóinak, munkatársainak! Hellokids együttes és Sipos Péter A rendezvény további fotói a város honlapján: A közérdekő önkéntes munkáról, a Foglalkoztatást helyettesítı támogatásról (FHT) Az állami finanszírozás folyamatos csökkenésével 2012-ben -az elızı idıszakhoz képest- jelentısen csökkent a közmunka programban foglalkoztathatók létszáma. Az önkormányzatok a Közérdekő önkéntes munkavégzés által biztosíthatnak munkalehetıséget annak érdekében, hogy az érintettek ne kerüljenek ki a Foglalkoztatást helyettesítı támogatásból (FHT). Akik FHT -ban részesülnek, azoknak egy naptári éven belül 30 nap igazolt munkaviszonnyal kell rendelkezzenek a jogosultság megırzéséhez. Június 25-én a polgármesteri hivatalban errıl a közérdekő önkéntes munkaprogramról kaptak tájékoztatást az elızetesen kiértesítettek. Létavértesen az érintettek létszáma fıre tehetı. İk vagy igazolt alkalmi munkával, vagy önkormányzati-, illetve civil szervezet által biztosított közfoglalkoztatás keretében szerezhetik meg a jogosultságot. A tájékoztatón 30 fı jelent meg, vállalva a július elején kezdıdött, egy hónapon át tartó napi 4 órás munkát. Fontos! 1.) Azoknak, akiknek az FHT jogosultság kezdetétıl számított egy éven belül meg van a leigazolt 30 nap munkaviszonyuk, nem kell a Közérdekő önkéntes munkában részt venniük! 2.) Az FHT jogosultság felülvizsgálata alatt lévık nem kerültek be a munkacsoportba! Fotó: Papp Zoltán A tájékoztatón résztvevık egy csoportja 3.) Nyilatkozat tétel, orvosi alkalmasság feltétele a munkavégzésben való részvételnek! 4.) Csak a ténylegesen ledolgozott napok száma után jár az igazolás, a táppénzes idıszak nem számítható be a munkavégzésbe! 5.)A munkavégzés idıtartama alatt az FHT összege folyósításra kerül! Papp Zoltán képviselı

7 2012. JÚLIUS Létavértesi HÍREK 7. oldal A korai létai évek IV. Beszélgetés Kerek Lajossal és a feleségével (7.) Lajos bácsi az elsı évben az egyik ötödik osztály osztályfınöke lett, történelmet tanított. Nagyon megszerette tanítványait, ma is párás lesz a szeme, mikor róluk beszél a régi fényképet nézegetve. Tanév közben behívták két hónapra tartalékos katonai kiképzésre. Május végén jött haza. A második évben Veresegyházi Attila váltotta Szendrei Bélát az igazgatói poszton. A katonatiszti iskolát is megjárt, autokratikus, katonás stílusú igazgató idején ahogy az országban mindenütt a pedagógusok szinte mindennap győléseztek, eligazításokon, szemináriumokon, politikai fejtágítókon, sajtó félórákon vettek részt. Még orosz nyelvórákat is kellett hallgatniuk, bár ennek vajmi kevés eredménye lett. - Kétévi tanítás után Veresegyházi Attila igazgató, akit már a Református Kollégiumból ismertem, és akivel a katonaságnál is összefutottam, kiválasztott engem igazgatóhelyettesnek. Nagyon sokat tanultam tıle, kiváló képességő ember volt. Ki is nevezték késıbb a Nagylétai Járási Tanácshoz osztályvezetınek, majd a Derecskei Járási Tanács elnökhelyettese lett. A helyettesi munka pályafutásom egyik legszebb szakasza volt: szerettem tervezni, szervezni, a döntés felelıssége viszont nem engem nyomasztott, az az igazgató terhe volt. Az igazgatóhelyettességet úgy vállaltam el, ha megkapjuk a Fekete Gyula -féle javadalmi lakást. Ez egy nagyon lelakott épület volt az Árpád utca elején, a mostani rendırırs mellett. 16 Ft-tal lett több a fizetésem, mint korábban, de nem ez volt a fontos, hanem a lakás. Rendbetettük az udvart, 100 tı rózsát, lugast, gyümölcsfákat ültettem, kerítést, új kaput csináltattunk. Beüvegeztettük a teraszt, kialakíttattunk egy fürdıszobát igaz, a vizet az utcai közkútról kellett hordani. Évekig laktunk abban a házban. Nagylétai Református Hittantábor 2012, Leányfalu Június 25-én 25 izgatott kalandra éhes gyerek búcsúzkodott a szüleitıl. Még egy gyors ölelés, egy-két Vigyázz magadra!, majd elindultunk a messzi ismeretlenbe. Az oda úton már összerázódott a kis csapat. A busz harsogott a nevetéstıl, a kacagástól, és a különféle zenéktıl, Az elsı úti célunk Esztergom volt. Magunk mögött hagytuk a jó idıt, és belecsöppentünk egy vizes, hideg, ködös világba. Utólag már nem bántuk, bár a bazilika tetején kicsit bosszantó volt, hogy az ígért mesés kilátásból számunkra csak a ködfüggöny maradt. De legalább elmondhatjuk magunkról, hogy felmásztunk a kupolába szakadó esıben. Csak ezek után foglalhattuk el a szállásunkat Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. Minden nap itt tartottuk a hittanos- és kézmőves foglalkozásokat különbözı színő, mérető tarsolyokat szabtunk, varrtunk, díszítettünk; volt lehetıségünk a sportolásra is, Második nap jó idıt kaptunk a Jóistentıl. Pontosan túrázásra alkalmasat! A Dunakanyarban ezer meg ezer lehetıségük van a túrázóknak, szebbnél szebb hegyek, patakok, források, erdık, mezık, és hegycsúcsok. Szerintem mi a legszebbet választottuk ki, a Vörös-követ. Az út felfelé folyamatos emelkedıkkel, itt-ott veszélyes sziklákkal és azzal a gondolattal telet el, hogy: MIKOR ÉRÜNK MÁR ODA? A két órás menetelésnek egyszer csak vége szakadt és szemünk elé tárult a Dunakanyar, Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Budapest, a Visegrádi-hegység, és a kékben csillogó Duna... Harmadnap csodálatos idıre ébredtünk. Mintha az Úr kárpótolni akart volna minket az elsı nap hideg esıcseppjei miatt felhıt alig láttunk a napsütötte kék égen. Leányfalu, nemcsak a Dunáról, és a nyaralókról híres. A gyerekek számára Móricz Zsigmond üdülıje, nem ér annyit, mint a strand. A délutánt ott töltöttük. Kellıképpen kifáradtunk az úszástól, vízbe ugrálástól, merüléstıl, és vattacukorevéstıl. Másnap Visegrádra mentünk, itt Mátyás királlyal másfél órát hajókáztunk a Dunán. Hogy félreértés ne essék, a sétahajót hívták Mátyásnak. A vizet könnyedén szeltük, a Duna halkan hömpölygött lefele, a hegyek ölelı medrébıl pedig csodálatos kilátás nyílt a fellegvárra, és a Salamontoronyra Este már mindenki elkezdett lassan bepakolni, mert másnap elindultunk haza. Még tartottunk egy utolsó áhítatot, ahol kértük Isten segítségét a hazaútra. Elbúcsúztunk a szállásunktól, még vetettünk egy utolsó pillantást Leányfalura, majd buszunk kirobogott a parkolóból. Meglepetésként ért minket hogy még tehettünk egy kellemes sétát Szentendrén. Vettünk a családnak pár emléktárgyat, majd csináltunk egy utolsó csoportképet a Dunával. Fotó: Magánarchívum Újlaki Sándor 1955-ben végzett diákok A központi iskola impozáns tornácoszlopai elıtt az 1955-ben végzett 8. a (fiú) és 8. b (leány) osztály látható. A lányok osztályfınöke Joli néni, a fiúké elıbb Lajos bácsi, majd Szalay György volt, akinek ölében a kétéves Kerek Ferkó ül. A képen a tanárok közül Nagy Lajos (rajz), Kovács Tibor (számtan-fizika), Kerek Lajosné (magyar), Kerek Lajos (igazgató, történelem) Szabó Margit (igazgatóhelyettes), Szalay György (számtan-fizika), Szalay Györgyné (biológia-testnevelés) és Fekete Gyula (mértan) látható. (A fénykép nagyobb méretben megtalálható: ) 1954 novemberében járási küldött voltam a Falusi Nevelık Országos Konferenciáján. A háromnapos rendezvény ünnepi fogadását a Parlamentben tartották, ahol Nagylétáról a vezetı óvónı, Micike néni (Szabó Micike a szerk) kitüntetést kapott. Amikor hazajöttem, az asztalomon egy levél várt, hogy én vagyok a megbízott igazgató, Veresegyházi Attilát ugyanis a Nagylétai Járási Tanács oktatási osztályához helyezték. A járásnál azt is eldöntötték, hogy Szabó Margit, a matematika tanár lesz a helyettesem. Csigéné Fehér Magdolna (folytatás augusztusban) Fotó: Magánarchívum A kimerült társaság csodálkozva és ujjongva fogadta a hírt Tamás bácsitól, hogy nem megyünk még haza, még vár ránk az Uránia mozi. Tettünk egy kisebb kitérıt, és betértünk Eger városába, a papok városába Barátságok kötıdtek, felejthetetlen élményekben volt részünk, és azt hiszem emlékezetesebbnél, emlékezetesebb pillanatokat élhettünk át. Ha majd legközelebb eljutunk a Dunakanyarba, legyen az egy év, vagy egy évtized, mindenkinek eszébe fog jutni, hogy itt volt az ötödik hittantábor. Köszönjük Tamás bácsinak (Hadházi Tamás - lelkipásztor), Emıke néninek (Hadházi Tamásné Esze Emıke - hitoktató), és Tündi néninek (Pappné Gyıri Tünde óvónı, foglalkozásaink vezetıje), hogy volt hozzánk elég türelmünk, és hogy a sok szeretet és figyelem megtanított minket arra: Aki veszi a bátorságot, hogy csendben maradjon, az felfedezi Isten jelenlétét." Molnár Sarolta, a Debreceni Református Gimnázium tanulója Teljes cikk olvasható: /Egyházak

8 8. oldal Létavértesi HÍREK JÚLIUS Falugazdász rovata Tisztelt Termelık! Új pályázatok indulnak a Darányi Ignác Tervben - A fiatal termelık támogatására harmadszor írtak ki pályázatot 57/2012 (VI.21.) VM r. azok a 18 és 40 év közötti gazdák jelentkezhetnek, akik elıször kezdenek gazdálkodni, megfelelı szakmai tudásuk, végzettségük van, és vállalják, hogy gazdaságukat öt évig egyéni vállalkozóként vezetik. A kérelmeket július 16. és augusztus 16. között lehet beadni, az elbírálásnál pluszpontot kapnak például az állattenyésztık és a kertészek, illetve azok, akik tanyán, vagy ezernél kisebb lélekszámú településen élnek. - Az élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésére szánt 5 milliárd forintos keretbıl egyebek mellett a termékszerkezet átalakítására, az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás, valamint az üzemirányítás korszerősítésére, illetve vágópontok kialakítására kapható támogatás. A kérelmek június 22. és július 23. között adhatók be, minimum 2,5 millió, maximum 100 millió forint igényelhetı. - A vidéki turizmus ösztönzésére - 52/2012 (VI.08.) VM r. - támogatás igényelhetı falusi szálláshelyek kialakítására, bıvítésére, korszerősítésére, illetve nem üzleti célú szabadidıs szálláshely-fejlesztésre is, például gyermek és ifjúsági táborokra. Szálláshelyhez nem kötıdı tevékenységek is támogathatók, így egyebek mellett a lovas-, vadász-, vízi- vagy borturizmushoz kapcsolódó fejlesztések. A pályázatokat július között lehet benyújtani, egy pályázó legalább 1 millió, de legfeljebb 35 millió forintot kérhet. - GAZDANet program Vissza nem térítendı támogatás vehetı igénybe internet csatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez 60/2012. (VI. 28.) VM r. E rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezıgazdasági termelı, akinek január 1-jétıl a támogatási kérelem benyújtási idıszakot megelızı hónap utolsó napjáig az átlagos terület, illetve állatlétszám adatok alapján a Standard Fedezeti Hozzájárulásról értékeket meghatározó hatályos IH közlemény alapján számított mezıgazdasági üzemmérete meghaladja a 0 Európai Méretegységet (a továbbiakban: EUME), de nem éri el a 4 EUME-t. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idıszakot követıen az üzemeltetési idıszak végéig az ügyfél mezıgazdasági üzemmérete elérheti vagy meghaladhatja a 4 EUME-t. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, fiatal mezıgazdasági termelı esetében 50%-a. A támogatási kérelmet szeptember között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz. Parlagfő mentesítés A parlagfő elleni védekezés alapvetıen a földhasználó kötelezettsége. A földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfő virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követıen ezt az állapotot a vegetációs idıszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek értelmében a földhasználót terhelı kötelezettség kettıs: a parlagfő virágzásának megakadályozása és ennek a preventív magatartásának a vegetációs idıszak alatti folyamatos biztosítása. A helyszíni ellenırzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen a földhivatal, belterületen a jegyzı végzi. A földhivatal minden év július 1-vell kezdıdıen helyszíni ellenırzést végez az elıírt kötelezettség betartásának ellenırzésére. Fordított adózás Július 1-tıl fordított áfa fizetés lesz egyes mezıgazdasági termékek értékesítésekor. A fordított adózás - amely azt jelenti, hogy az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, vagyis nettó áron értékesít, a forgalmi adót pedig a vevı fizeti be július 1-tıl az Áfa tv. 6/A melléklete szerint a következı termékek értékesítése esik a fordított adózás hatálya alá: kukorica (vtsz. 1005), búza és kétszeres (vtsz. 1001),árpa (vtsz 1003), rozs (vtsz. 1002), zab (vtsz. 1004), triticale (vtsz ), napraforgó-mag, törve is (vtsz ), repce- vagy olajrepcemag, törve is (vtsz ), szójabab, törve is (vtsz. 1201). Fıszabály szerint a fordított adózást azoknál az ügyleteknél kell alkalmazni, amelyek teljesítési idıpontja július 1-jére esik, vagy azt követi. Ezért a kizárólag az Áfa tv. XIV. fejezete szerinti mezıgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanyt a termékértékesítései után továbbra is kompenzációs felár illeti meg. Szima György falugazdász "Nınek az árnyak, ahogy fogynak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. A Te szíved nem fáj, de a mienk vérzik, mert a fájdalmat csak az élık érzik." HOSSZÚ GYULÁNÉ született Krizsán Julianna Búcsúznak: FÉRJE, GYERMEKEI ÉS UNOKÁI GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, 50 x 90 mm-es terjedelemben 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft MÁR ,-FT- OS AKCIÓS ÁRON (teljes fedlappal, 2 db vázával) plusz betővésés Varga János kıfaragó Érdeklıdni: 06 30/ vagy 06 54/ Minták megtekinthetık LÉTAVÉRTES, Új utca 37. szám HENCIDA, Csokonai utca 45. szám Figyelemfelhívás! Tisztelt határmenti gazdálkodók, földtulajdonosok! A nemzetközi és hazai jogi szabályozás figyelembevételével kérném az államhatár mellett dolgozó személyeket és az államhatár szakasszal érintett földtulajdonosokat, hogy az államhatár vonalától (fehér határkövek jelölik) számított 3 m-en belül mezıgazdasági munkálatokat ne végezzenek, mivel a határnyiladék (3 m-es területsáv) láthatóságát a Rendırségnek kötelezıen biztosítania szükséges. Az esetlegesen gondatlanságból megmővelt területrészeken található haszonnövények lekaszálásból eredı kár a földtulajdonosokat bérlıket terheli. A határnyiladék karbantartás el indul a Létavértes Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén a H 48 G 56 határjelek közötti területen. Tóth Zoltán rendır százados Határrendészeti Osztályvezetı

9 2012. JÚLIUS Létavértesi HÍREK 9. oldal Határrendész járırverseny Szent László nap alkalmából Csongrád megyében, a Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén a Földön, vízen, levegıben címet viselı határrendész járır verseny került megrendezésre. Teltházas politikai lakossági fórum A Jobbik Magyarországért Mozgalom Létavértesi Alapszervezete június 27-én tartotta lakossági fórumát, melyen Dr. Apáti István országgyőlési képviselı tájékoztatta az érdeklıdıket a ciklus eltelt két évérıl és a reális jövıképünkrıl. Témáiban beszélt a magyar gazdaság kilátástalan helyzetérıl, a 2014-ben lejáró földmoratórium következményeirıl, az ország adósságcsapdájáról. Nagyobb lélegzetvételő témák voltak a közrend-közbiztonság és a cigány-magyar együttélés problémái. Az elıadás tabuk nélkül próbált rávilágítani országunk legsúlyosabb, megoldatlan gondjaira. Minden országgyőlési képviselınek kötelessége lenne félévente tájékoztatni a választókat, a parlamentben végzett munkájáról. Ezért az év végén ismét tartunk fórumot, melyre ígéretek szerint Vona Gábor pártelnök látogat el. (Forrás: Hajdú.Bihari NAPLÓ online) A létavértesi határrendész csapat A versenyen tizenöt megye 19 csapata indult el. Egy 15 kilométeres pályát kellett teljesíteniük, miközben nyolc állomáshelyen adhattak számot felkészültségükrıl. A távból 4,8 kilométert gyalogosan kellett megtenniük az indulóknak, de a verseny sikeres teljesítéséhez csónakkal is át kellett kelni a Maroson, majd a folyó fölött drótkötélpályán kellett visszatérni a kiindulási oldalra. A feladatok között szerepelt okmányismeret, melynek során az ellenırzésre átadott dokumentumok közül kellett kiválasztani a hamis hamisított okmányokat. Volt gépjármő-átvizsgálás, amely során elrejtett tárgyakat (fegyvert, lıszert, robbanóanyagot, kábítószert, zárjegy nélküli cigarettát) kellett felkutatniuk a versenyzıknek. A továbbiakban a határrendész járırverseny elmaradhatatlan feladataként terepkutatást kellett végrehajtani egy meghatározott nagyságú területen, melynek során 3 határsértıt kellett felkutatni és elfogni a csapatoknak. Nem utolsó sorban az indulók a továbbiakban bizonyíthatták az elsısegélynyújtás tudásukat, és schengeni illetıleg hazai joggal kapcsolatos ismereteiket is. A verseny jó hangulatban telt. Hajdú-Bihar megyét képviselı Létavértes Határrendészeti Kirendeltség állománya a 7. helyezést érte el. Gratulálunk! Joggal kérdezhetı, hogy az eltelt idıszakban miért nem tartottunk közvetlen párbeszédet képviselıinkkel? A válasz egyszerő. Félidıhöz érve pártunk teljességében belerázódott a parlamenti munkába, rengeteg tapasztalatot győjtött és sok ármánykodásnak, határtalan ígéretözönnek lehettek tanúi. Több száz módosító indítvánnyal és törvényjavaslattal álltak elı képviselıink, melyet a kormányoldal rendre elutasított, sokszor még tárgysorozatba sem véve azokat. A médiában tudatosan elhallgatnak minket, ferdítenek vagy valótlanságot állítanak. Ezért kell az ehhez hasonló fórumokon tájékoztatni a választókat, személyesen meghallgatni problémáikat, véleményüket. Alapszervezetünk nevében megköszönöm mindenkinek aki idıt szánt arra, hogy egy radikális párt elképzeléseit torzítások nélkül megismerje. Találkozzunk decemberben! Addig is szebb jövıt! Szabó Tibor alapszervezeti elnök VÉRADÓNAP augusztus 6-án, hétfın 8 órától 15 óráig Helye: Sporttelep, Debreceni u. 1. Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u. 4. fsz. 3. ajtó

10 10. oldal Létavértesi HÍREK JÚLIUS Apróhirdetés Díja: 610 Ft (ÁFA -val) CSALÁDI HÁZ. Sürgısen eladó Létavértesen, a József Attila utcában lévı összkomfortos, 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosóval, melléképületekkel rendelkezı lakóház 400 n. öl telken. Az épület szépen felújított, gáz- + cserépkályhafőtés. Kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, a kert riasztóval felszerelt. Ár: 3,5 millió Ft. Érd: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Kölcsey u. 3. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklıdni lehet a helyszínen, Domján Tibornál. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, István u. 20. szám alatti, 1436 nm nagyságú telken lévı, 2 szobás, fürdıszobás, felújításra szoruló családi ház nagy kerttel, melléképülettel sürgısen eladó. Irányár: 4 Mft. Érdeklıdni lehet: , vagy CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában Vezér u. 6. szám alatt felújított 2 szobás összkomfortos kertes ház, garázzsal, melléképülettel eladó. Érdeklıdni a helyszínen, vagy telefonon: 06 70/ vagy / számon lehet. LAKÓHÁZ. Létavértes központjában a Nagyváradi utca 8. és a Batthyány utca 19. szám alatti lakóházak eladók. Érdeklıdni lehet személyesen Benes Gézánénál, Nagyváradi utca 8. szám alatt. LAKÓHÁZ. Létavértes, Sándor u. 54. szám alatti ház eladó. Érdeklıdni: / , és / (C ) NYÍLÁSZÁRÓK, CSERÉP. Eladó üveges belsı ajtók, 2 darab hıszigetelt ablak, kb. 800 db sima egyfülő cserép, ereszcsatorna. Érdeklıdni lehet: Debreceni u. 19. REDİNYÖK, szúnyoghálók reluxák, harmonikaajtók készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minıségő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ (C ) GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) NYELVOKTATÁS. Angolból és franciából korrepetálást, nyelvvizsgára való felkészítést vállalok. Telefon: 70 / (C ) CSÜTÖRTÖK délelıttönként a piaccal szemben (Gyár u.) Díszállat és Állateledel üzlet kihelyezett kínálata - állateledel, száraztápok, kiegészítık, ápolási és gyógyászati termékek, - kisállatok, rágcsálók, madarak, hüllık, díszhalak, -akvarisztikai felszerelések, kerti tavak telepítése és karbantartása Elérhetıség: / Megrendeléseket telefonon is felveszünk. Díjmentes szaktanácsadás. Akváriumok beüzemelése, házhozszállítása MAGYARORSZÁG PIACVEZETİ PÉNZINTÉZETE az Önök városában ÜGYFÉLPONTOT KÍVÁN LÉTREHOZNI Célunk: a városban élı ügyfelek jobb kiszolgálása és a piac bıvítése KERESÜNK: 3 fı felsı- vagy középfokú végzettséggel, gépkocsival rendelkezı munkatársakat ELVÁRÁSAINK: jó problémamegoldó képesség, eredményes csapatmunka. Anyagilag támogatott képzéseinken sikeres vizsga letétele. AMIT NYÚJTUNK: magas jövedelem, biztos partnercég és karrierépítés biztosított. Elérhetıség: / A Létavértes SC 97 háza tájáról Fotó: Magánarchívum A DVSC és Létavértes SC vezetıségének tagjai Szima Sándor, Herczeg András, Árva Barna, Kondás Elemér, Szilágyi Zoltán, Mátyus Sándor, Szima Gábor és Papp Zoltán Az NB III -as bajnokság utolsó hazai, Létavértes Nagyecsed mérkızést megtekintette a DVSC és a Létavértes SC 97 vezetısége. Szóba került a csapat NB II es bajnokságba való nevezése, és ezzel összefüggésben a létavértesi Sporttelep MLSZ által elıírt kötelezı fejlesztése. A sportvezetık döntése, hogy Létavértes marad az NB III-ban, és a 2012/2013-as bajnokság megnyerését tőzik ki célul. Ennek érdekében a csapat edzését Sándor Csabától Gyarmati András veszi át. A csapat augusztusi programja: - 4-én, szombaton 17 órától Magyar Kupa: Hosszúpályi -Létavértes én, szombaton 17 órától elsı forduló az Országos Magyar Kupa fıtáblára való kerülésért - 18-án, szombaton 17 órától az elsı bajnoki forduló. A Megye II. osztályba feljutott Létavértes II. csapat elkezdte az edzéseket. A felnıttek új edzıje -Papp Zoltán egyéb irányú elfoglaltsága miatt- Kontor Gábor lett. Edzések: kedd és csütörtök 18 órától. AAAz ifjúsági csapat edzıje Mezei Lászkó. Edzések: szerdán és pénteken 18 órától. Várják létavértesi fiatalok jelentkezését az ifjúsági és a felnıtt csapatba. Jelentkezés a Sporttelepen, az t edzések alkalmával. Árva Barna egyesület elnöke Kézilabda. Rövidesen megkezdik intenzív felkészülésüket a megyei bajnokságban szereplı nıi és férfi kézilabdások is. (t.b.)

Irinyi János Általános Iskola hírei 2012. július

Irinyi János Általános Iskola hírei 2012. július Irinyi János Általános Iskola hírei 2012. július Versenyek, eredmények Iskolánk idén is nevezett a Kistérségi Komplex Tanulmányi Versenyre. Május 18-án négy csapattal indultunk Újlétára, ahonnan sikerrel

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra XXII. évf. 4. (179.) szám 2013. április http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Díjat alapított az önkormányzat

Díjat alapított az önkormányzat XXIV. évf. 6. (205.) szám 2015. június Napisten hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház XXIV. évf. 3. (202.) szám 2015. március Kikelet hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu- -- bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón XIII. évfolyam 5. szám (149. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. május 27. Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón Immár 28. alkalommal került megrendezésre

Részletesebben

A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli

A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli 2014. AUGUSZTUS 1 A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2014. augusztus 22-én (pénteken) és 23-án (szombaton) rendezi meg hagyományos Falunapi rendezvényét,

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Karácsony Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Vajon, mitıl kicsi és mitıl nagy? Ahány ember, annyi választ lehetne találni e kérdésre. Mi úgy vagyunk neveltetve, hogy vannak az életünkben nagy, fontos dolgok, és

Részletesebben