HÁZIRENDJE A MONORI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDJE A MONORI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 A MONORI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE Monor, Ady Endre út OM azonosító: Tel: (29) , (29) Fax: (29) Honlap:

2 Házirend 1. Általános rendelkezések A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje azokat a normákat, előírásokat tartalmazza, amelyeknek a betartása, érvényre juttatása a lehetőség szerinti legkedvezőbb feltételeket biztosítja az iskolai munka elvégzéséhez. A Házirend összhangban áll a többször módosított évi, a közoktatásról szóló LXXIX. törvénnyel (továbbiakban: KT), a nevelési-oktatási intézmények rendjéről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelettel és az intézmény egyéb szabályzataival. A Házirend a tanulói jogviszonyból fakadó sajátos jogokat és kötelességeket tartalmazza. Az egyes iskolai közösségek és a diákönkormányzat működésének elvei a működési szabályzatukban találhatók meg. Azokban az oktatási és nevelési kérdésekben, amelyek ebben a Házirendben nem szerepelnek, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok, valamint a tantestületi határozatok a mérvadók. A tanulókat közvetlenül érintő tantestületi határozatokat kellő időben nyilvánosságra kell hozni (hangosbemondó, írásos értesítés, tanári tájékoztatás stb.). A tanuló a beiratkozás előtt kézhez kapja a Házirendet, a beiratkozás tényével kötelezi magát a Házirend betartására. Ezt a Házirendet a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestülete 2004 áprilisában fogadta el az iskolai diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének figyelembevételével. A fenntartó önkormányzat jóváhagyásával ez a Házirend szeptember 1-jétől a visszavonásig érvényes. Hatálya kiterjed az intézmény területén vagy más helyszínen történő minden iskolai foglalkozásra, továbbá a foglalkozások különböző helyszínei közötti szervezett közlekedésre. Vonatkozik minden tanulóra, értelemszerűen az iskola alkalmazottjaira és a szülőkre (gondviselőkre). 2

3 2. A tanulók, a hallgatók jogai és kötelességei a KT 11. és 12. -a alapján A TANULÓ ÉS A HALLGATÓ JOGA, HOGY 2.1. kollégiumi, napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön, 2.2. válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, 2.3. igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidő létesítmények stb.), 2.4. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 2.5. hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges értesülésekhez, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, 2.6. részt vegyen a diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek ha törvény másképp nem rendelkezik az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek, 2.7. szervezett formában véleményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógusok munkájáról és az őt érintő kérdésekről, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő ügyekben; az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az Iskolaszékhez kérdést intézzen, s arra a megkereséstől számított harminc napon belül, az Iskolaszéktől legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, 2.8. vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, 2.9. jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, tanulmányai során a Kerettantervben, a Pedagógiai Programban és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván; valamint, ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógusokat, jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában; a tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítik az osztályfőnöki órák, az iskolavezetéssel egyeztetett, szervezett felmérések, a diákönkormányzati fórumok, az iskolavezetés, az ODB évente legalább egyszer lefolytatott véleménycseréje és az iskolaújság, 3

4 2.13. magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, kérelmére a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési oktatási intézménybe, különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha az állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyben a tankötelezettség végéig biztosított az iskolai nevelés és oktatás, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását (jogorvoslati fórumok: osztályfőnök igazgató fenntartó; a diákönkormányzat által rendezett fórumok; igény szerint osztálygyűlés), kérelmére, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesüljön (az Oláh István Alapítványnál évente kétszer tanulmányi ösztöndíj, valamint a tanulmányokkal összefüggésben szociális juttatás pályázható meg, amelynek odaítélése a kiírt feltételek és a rendelkezésre álló pénzösszeg alapján történik) A szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola és a szakiskola tanulóját a gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt 18., 19., 21., 22. (1) (2) bekezdés, 24. (1) bekezdés, , 102. (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b) c) pontja, 128. (2) bekezdés]. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón a gyakorlati képzés vezetőjét, munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt kell érteni A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani Ha a szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola vagy a szakiskola tanulója tanulószerződés alapján vesz részt a gyakorlati képzésben, tanulói jogviszonyával összefüggésben a szakképzési törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni. 4

5 A TANULÓ ALAPVETŐ KÖTELESSÉGE, HOGY részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének, megtartsa a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, az iskola szabályzatainak rendelkezéseit, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői, tanárai, társai iránt, segítse elő a nevelési-oktatási intézmény feladatainak teljesítését és őrizze jó hagyományait, gyarapítsa kinyilatkoztatott értékeit, példamutató magatartásával, a tanulmányokban nyújtott teljesítményével járuljon hozzá a nevelési-oktatási intézmény jó hírnevéhez. 3. Az iskolai közösségek és kapcsolattartásuk 3.1. Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Ő felelős az osztály neveléséért, ő képviseli az osztály és a tanulók érdekeit a tantestület és az iskolavezetés előtt; ismerteti és megvalósítja az iskolavezetés és a tantestület határozatait az osztályban Az oktatás eredményessége érdekében egyes órákon az osztály tanulói kisebb csoportokban vesznek részt. A tanulócsoportok kialakítását a tantárgyak sajátos jellege és a tanrendi lehetőségek határozzák meg. A csoportfoglalkozások tartalmi tervezése a tanári munkaközösségek feladata A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő kérdésekre terjed ki. A diákönkormányzat működésének szabályait a diákönkormányzati Szervezeti és Mûködési Szabályzatban kell rögzíteni, amelyet a nevelőtestületnek jóvá kell hagyni és a diákközösségek delegáltjainak elfogadni Az osztályközösségekben osztály-diákbizottság (ODB) szervezhető, amelyeknek titkárai és tagjai tartják a kapcsolatot az intézményi diákbizottsággal (IDB). 5

6 Az IDB az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott diákönkormányzati vezetőségen keresztül gyakorolja. Megbízott képviselőik tartják a kapcsolatot az iskola vezetőségével és nevelőtestületével A diákönkormányzat jogai: A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban SzMSz) a diákönkormányzatra és a diákközösségekre vonatkozó rendelkezések elfogadásakor és módosításakor, a Házirend elfogadásakor és módosításakor, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: saját működésére és hatásköre gyakorlására, a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, egy tanítás nélküli munkanap programjára, tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, vezetőinek, munkatársainak megbízására A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő alapvető kérdésekben. Nagyobb közösségnek a mindenkori tanulólétszám legalább 30%-a számít Az iskola tanulóközösségének a legmagasabb tájékoztató fóruma a diákközgyűlés, amely nyilvános. Azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. A tanévenként megtartott diákközgyűlésen a diákönkormányzat döntése alapján az iskola tanulói vagy a diákok küldöttei vesznek részt A tanulók egyéni gondjaikkal valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét Az intézményünkben szervezett szülői testület, a Szülői Munkaközösség működik. Működésük jellemzőit a Szervezeti és Működési Szabályzatuk tartalmazza. Az évenként egy alkalommal megrendezett választmányi értekezleten az igazgató tájékoztatást ad az intézmény feladatairól, munkájáról, és meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait A Házirend további részeiben, ahol a szülő megjelölés szerepel, mindig szülőt, vagy gondviselőt kell érteni Az iskola a szülőkkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a foga- 6

7 dóórákon történik. Az értekezletek és a fogadóórák időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. A szülőkkel való kapcsolattartás sajátos formája a tanári családlátogatás A szülő más, egyeztetett időpontban is felkeresheti az iskolavezetést és a pedagógusokat A tanulók eredményeiről az iskola rendszeresen írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos, pecséttel ellátott tájékoztató füzetben (ellenőrző könyv). A szülői kéréseket, megjegyzéseket is ebbe a hivatalos okmányba kell bejegyezni Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynaplóba és az ellenőrző könyvbe beírt érdemjegyek azonosságát, és a szükséges módosításokat elvégzi. 4. Az intézmény működési rendje 4.1. A tanév szeptember elsejétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 30-ig tart. A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. A munkarend nyilvános Az intézmény a szorgalmi időben a tanítási napokon 7 00 órától ig tart nyitva, ezen belül a hivatalos munkaidő 8 00 órától ig tart, az esti oktatás napjain 8 00 órától ig A rendes nyitvatartási rendtől való eltérésre, a tanítási szünetek alatti, valamint a szombati és vasárnapi nyitvatartásra eseti kérelmek alapján az igazgató adhat engedélyt. Az intézmény tanítási szünetekben az iskola ügyeleti rendje szerint tart nyitva A tanulók a nyitvatartás időtartama alatt az előírt szabályok szerint tanári felügyelettel, illetve engedéllyel használhatják az iskola könyvtárát, sportlétesítményeit, eszközeit, tantermeit. Egyes speciális célú termek használatáról külön szabályzat rendelkezik Az ún. lyukas órákon a tartózkodási hely ha nincs más utasítás a könyvtár vagy a menza. Az órán kívüli tartózkodási hely az udvar, a folyosó vagy a zsibongó. Ennek rendjéről a tanulók tájékoztatást kapnak Az iskolába érkezés 10 perccel a tanítási óra kezdete előtt történik. Aki járművel érkezik, a kijelölt parkolóhelyet vegye igénybe! Járművét megfelelően zárja le! 4.7. Az intézmény területére belépni és onnan távozni kizárólag a főbejáraton át lehet Az oktatás és nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend alapján történik. 7

8 4.9. A napi tanítási idő 8 00 órától ig, a délutáni foglalkozások ideje től ig tart. Az esti tagozat foglalkozásait és között kell megtartani. Órarend szerinti tanítási órát 8 00 előtt tartani nem lehet ig az épületből távozni csak kilépőkártyával lehet. Engedélyt az osztályfőnök vagy az igazgatóság adhat. A kilépés és a visszaérkezés időpontját a portán elhelyezett nyilvántartó naplóba be kell jegyezni, visszaérkezéskor a kilépőkártyát a portán kell leadni A tanítási órák 45, a szünetek 15 percesek. Az órák, illetve a szünetek kezdete előtt 3 perccel jelzőcsengetés van Jelzőcsengetéskor mindenki a kijelölt terem elé megy, ott rendben, fegyelmezetten várja a tanárt Ha becsengetés után 10 perccel a tanár nem érkezik meg, a hetes köteles ezt jelenteni az igazgatóhelyettesi irodán A tanítási óra az iskolai élet legfontosabb része, annak minden mozzanatában mindenki úgy köteles részt venni, hogy saját maga és a közössége számára a leghasznosabb legyen. Az iskola által szervezett, de az intézményen kívüli helyeken tartott foglalkozásokra, esetenkénti tanórán kívüli foglalkozásokra, tanulmányi kirándulásokra, kulturális intézmények látogatására, stb. is a Házirend szabályai érvényesek A tanítási órát a tanár vezeti, utasításai mindenki számára kötelezőek Az intézményben kedvezményes diákétkeztetés keretén belül ebédelés történik. Minden tanuló térítési díj ellenében igénybe veheti a szolgáltatást. Az étkezés igénylése egy tanévre szól, az első tanítási napon kell kérni Az étkezési idő től ig tart Az ebédelés rendje tanévenként alkalommal változik, a beosztást minden osztály köteles betartani. A harmadik turnus tanulói érkezés szerint sorba állva, fegyelmezetten várakoznak. Soron kívüli ebédelést indokolt esetben a felügyelő tanár engedélyezhet. Az ebédlőben való viselkedés szabályai az étterem hirdetőtábláján megtekinthetők. Az év elején erről a tanulók szóbeli tájékoztatást is kapnak. Ezek a szabályok a Házirend szerves részét képezik. 8

9 5. A biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos általános szabályok 5.1. Az általános munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat tanévenként az első tanítási héten minden tanulóval ismertetni kell. Az oktatást az osztályfőnök végzi. A haladási naplóban a tanulóknak aláírásukkal igazolniuk kell, hogy a hallottakat tudomásul vették és azokat betartják A speciális munkavédelmi előírásokat a tanév első szakóráján a szaktanárok ismertetik. Az óra anyagát a haladási naplóba bejegyzik Senki sem viselkedhet úgy, vagy tehet olyat, amellyel maga vagy mások testi épségét, egészségét akár közvetlenül, akár közvetve veszélyezteti, vagy másoknak anyagi kárt okoz Szigorúan tilos behozni az iskolába olyan tárgyakat, eszközöket, anyagokat, amelyek bárki számára veszélyhelyzetet, egészségkárosodást, vagy kockázatnövelő helyzetet teremthetnek (pl.: maró, tűzveszélyes, fertőző, tudatállapotot befolyásoló anyagok; fizikai ártalmat okozó eszközök, tárgyak; állatok stb.) Jelentős veszélyhelyzetet jelent ezért tilos az iskola épületében rohangálni, lökdösődni, a lépcsőkön figyelmetlenül közlekedni. Fokozottan vonatkozik ez arra az esetre, ha mindez az ablakok közelében történik, mert a kitört ablak igen súlyos sérülést okozhat Sáros, csúszós időben az épületbe behozott sár, hó, stb. a csúszásveszélyt növeli. Ezért ilyenkor fokozott óvatosság szükséges. A kockázat csökkentése érdekében az udvaron való áthaladáskor a szilárd burkolatú járdán kell közlekedni, az épületbe való belépés előtt cipőink talpát alaposan meg kell tisztítani az elhelyezett lábtörlőkön A padlózatra kiöntött egyes anyagok (pl.: a menzán valamely étel, a folyosókon, termekben különböző italok, olajos folyadékok, stb.) is jelentős veszélyt jelentenek, ezért aki ezt okozta, közreműködött a szennyezésben, azonnal köteles gondoskodni a veszély elhárításáról (feltörlés, felmosás, érdességet biztosító anyagok használata, stb.) Ha bárki (tanuló, tanár, dolgozó, stb.) bármifajta rendellenességet (kiálló, leesett tárgyak, lelazult, sérült elektromos berendezések, kitört ablak, sérült berendezési tárgyak, vakolathullás stb.) észlel, azt azonnal jelenteni kell a gazdasági vagy igazgatóhelyettesi irodán. Amennyiben szükséges, a veszélyes terület lezárásáról is gondoskodni kell Szigorúan tilos bemenni olyan helyiségekbe, amelyeknek a bejáratán tiltó tábla van A tanulóknak az iskola berendezéseit, eszközeit szétszedni, továbbá az elektromos berendezéseket (pl.: számítógépek, főkapcsolók, kapcsolótáblák, stb.) önhatalmúlag működtetni, megbontani, átkapcsolni nem szabad. 9

10 5.11. Baleset észlelése esetén a tőlünk elvárható módon a következőket kell tenni: a közvetlen életveszély elhárítása, a sérült biztonságos elhelyezése, őrzése, a baleseti helyszínen a további sérülés megakadályozása. A helyszín biztosítása után vagy ezzel egy időben a segítséget biztosító egységeket mozgósítani kell, és az esetet a közelben lévő tanárnak, iskolai dolgozónak vagy az iskolavezetésnek azonnal jelenteni kell Különleges helyzetekben (tűzeset, bombariadó, elemi csapás, stb.) a tanulóknak a tanárok vezetésével a kijelölt és ismert menekülési útvonalon az épületet a lehető leggyorsabban el kell hagyni, és a kijelölt helyen fegyelmezetten, osztályonként gyülekezni. A további intézkedést itt kell megvárni. A tanárok számbaveszik a tanulókat a kivonuláskor, majd a gyülekezőhelyen is. A gyülekezésre kijelölt hely a kézilabdapálya. Személyes tárgyainkat, egyéb ruháinkat a lehetőség szerint vigyük magunkkal, figyelembe véve az időjárási viszonyokat Bombariadó miatt elmaradt tanítási napot szabad- vagy pihenőnapon pótolni kell. 6. Tanórán kívüli foglalkozások 6.1. A tanulók és a tanárok kezdeményezésére a rendelkezésre álló anyagi források meghatározta korlátokon belül diákkörök hozhatók létre. Tanórán kívül a következő foglalkozások szervezhetők: tanulószobai foglalkozások, szakkörök, önképzőkörök, énekkar, felzárkóztató foglalkozások, egyetemi előkészítők, versenyekre való felkészítő foglalkozások, sportkörök. A tanórán kívüli foglalkozások működtetéséhez csoportonként legalább nyolc tanuló szükséges. Külön igazgatói engedéllyel indokolt esetben ettől el lehet térni. Ezek a foglalkozások szükség szerint egy tanéven belül időben átcsoportosíthatók A fent említett foglalkozásokra a tanulók érdeklődésüknek megfelelően szept. 15-ig jelentkezhetnek. A jelentkezés önkéntes. Felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel az adott tanévben kötelező. Szükség esetén a felzárkóztató foglalkozásokon való részvételt szülői beleegyezéssel a szaktanár időszakosan elrendelheti A 11. évfolyamtól kezdve az érettségi vizsgára a tanulókat emelt és középszinten készítjük fel a Pedagógiai Programban foglaltak szerint. A felkészítő foglalkozásokat, a tantárgyakat tanító pedagógusokat az iskola lehetőségein belül a tanulók az igényüknek és a továbbtanulási szándékuknak 10

11 megfelelően választhatják meg. A tanulói igények és a tantárgyi kínálatok összehangolása több lépésben történik. Az egyeztetések után a végső döntést május 30-ig kell meghozni. A felkészítő tantárgyakat tanév közben módosítani nem lehet A tanórán kívüli foglalkozások keretén belül szervezhetők meg a különböző tanulmányi és sportversenyek, kulturális intézmények látogatása, diákklubok, táborok, tanulmányi és közösségi kirándulások stb. Az országos és megyei versenyek nevezési díjához az IDB, esetenként az Oláh István Alapítvány is hozzájárul, a felmerülő útiköltséget az intézmény fizeti Egyéb foglalkozások és rendezvények szervezéséhez, amelyek a szülőknek anyagi terhet jelentenek, előzetes szülői beleegyezés és kötelezettségvállalás szükséges. 7. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos tudnivalók 7.1. Az iskolában tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból (KT pont alapján) Iskolánkban a tanulói jogviszony létesítése felvétel vagy átvétel útján lehetséges. A KT általánosan szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését, valamint az e jogviszonyból következő jogokat és kötelezettségeket. Intézményünk a tanulói jogviszony létesítését felvételi követelmények teljesítéséhez is köti. Ezeket a feltételeket minden tanévben az október 30-ig közzétett, a következő tanévre érvényes, hivatalos felvételi tájékoztató tartalmazza. Átvétel esetén amennyiben a tanulmányok folytatásához elengedhetetlenül szükséges a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie Iskolánkban a tanulói jogviszony vizsgakötelezettséggel jár. Ilyen vizsgák a Pedagógiai Programban meghatározott évfolyamvizsgák, amelyeknek rendje a vizsgaszabályzatban található meg Az intézményben lefolytatandó állami vizsgákat a központi vizsgakövetelmények szerint kell megtartani A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmeket (pl.: osztályozó vizsga kérése, felmentések, az érettségire való felkészítő foglalkozásokon való részvétel megváltoztatása, áthelyezés, stb.) írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjének címezve. A benyújtott kérelmet a szülőnek is alá kell írnia, ha a tanuló még nem töltötte be a 18. életévét. 11

12 7.6. Amennyiben a kérelemre adott választ a tanuló, illetve a szülő nem fogadja el, Pest megye főjegyzőjéhez nyújthat be fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül. 8. A tanuló távolmaradása és ennek igazolása 8.1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon, a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola munkatervében szereplő hivatalos rendezvényeken Ha a tanuló a 8.1. pontban felsorolt foglalkozásokról távol marad, mulasztását indokolnia, igazolnia kell. Ezt legkésőbb a hiányzást követő 8. munkanapon teheti meg A mulasztást az osztályfőnök igazolja a mulasztás indokolásának mérlegelése alapján. Csak az osztályfőnök által igazolt mulasztás tekinthető igazolt mulasztásnak. Igazoltnak kell tekinteni a mulasztást, ha a tanuló: a) előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, b) beteg volt, és ezt hitelt érdemlően indokolja, c) hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni Mindenfajta igazolást, indoklást, kérelmet az ellenőrző könyvbe kell beírni Az esetleges késést is igazolni kell. A 15 percet meghaladó igazolatlan késés igazolatlan órának számít. Három, 15 percet nem meghaladó igazolatlan késés osztályfőnöki intézkedést von maga után A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 tanítási órát, illetőleg valamely tantárgy összes óraszámának a 30 százalékát Az a tanuló, aki a 8.6. pontban foglaltaknál többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható. Ebben az esetben a tantárgyi követelményeket osztályozó vizsgán teljesítheti, ha igazolatlan mulasztása nem volt, a szakmai gyakorlatból pótolta a mulasztását, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy az elméleti tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen Betegség esetén a hiányzást az orvos vagy a szülő; egyéb távolmaradást a hatóság, illetve a szülő indokolhat. A szülő egy tanévben legfeljebb 6 nap távolmaradást kérhet, azzal a megszorítással, hogyha utólag történik a kérés, ez esetenként legfeljebb 1 1 nap lehet. 12

13 8.9. Az osztályfőnök előzetes kérés alapján 3 nap távolmaradást engedélyezhet. Ennél hosszabb időtartamú távolmaradás csak az igazgató engedélyével lehetséges, évente legfeljebb két alkalommal A mulasztás és az engedélyezett távollét miatt elmaradt minden vizsgát, dolgozatot a szaktanárok által megjelölt időpontban a tanuló köteles pótolni. A Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján az elmaradt dolgozat, vizsga megakadályozhatja a tanuló év végi rendes osztályozását Az igazolatlan mulasztás súlyos fegyelmi vétség, ezért a következő fegyelmi intézkedéseket vonja maga után: 2 igazolatlanul mulasztott óra esetén a tanulónak legfeljebb jó magatartási osztályzata lehet, 3 7 igazolatlan óra esetén legfeljebb változó, 8 30 igazolatlan óra esetén legfeljebb rossz magatartási jegyet kaphat. A felsorolt fegyelmi intézkedésektől különleges esetekben a tantestület méltányosságból eltérhet. Az ilyen döntés a tantestületi osztályozó értekezleten történhet A 30 óránál több igazolatlan mulasztás az iskolából való kizárást, tankötelezettség esetében szabálysértési, illetve a fegyelmi eljárás indítását eredményezi (KT bek; 11/1994 MKM rendelet bek.) A tanuló első igazolatlan mulasztásáról és annak következményeiről az osztályfőnök köteles hivatalos levélben tájékoztatni a szülőt. A 11. igazolatlanul mulasztott óra után az esetről az osztályfőnöknek hivatalos bejelentést kell tennie a tanuló lakóhelye szerinti illetékes jegyzőnél. A jegyző a gyermekvédelmi szolgálat bevonásával szabálysértési eljárást kezdeményez a szülővel illetve a tanulóval szemben, amely pénzbírságot vonhat maga után. 9. Az iskolai élettel kapcsolatos egyéb rendelkezések 9.1. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése érdemjegyekkel történik. Az érdemjegyek figyelembevételével a tanulók félévkor és év végén osztályzatot kapnak. Az értékelés és az osztályozás szabályait a Pedagógiai Program rögzíti A számonkérés formái: órai felelet, röpdolgozat, dolgozat, témazáró dolgozat, kiselőadás, tanulmány írása, projekt munka, beszámolók, vizsgák A dolgozatíratás szándékát a megírás napja előtt legalább egy héttel a tanulókkal közölni kell. Egy tantárgyból újabb dolgozat addig nem íratható, amíg az előzőt kijavítva és értékelve a tanulók meg nem kapták. A tanulók 2 héttel a megírás után kérhetik a szaktanártól a kijavított dolgozataikat. 13

14 9.4. Naponta kettőnél több dolgozat íratása nem megengedett. Ennek összehangolása elsősorban a szaktanárok és az osztály tanulmányi felelősének a feladata. Ha az összehangolás valamilyen okból elmaradt vagy meghiúsult, az osztálytitkár a tanulmányi felelőssel együtt ezt időben jelezze az osztályfőnöknek, aki a szükséges intézkedéseket megteszi Nem minősül dolgozatnak a 25 percnél rövidebb időtartamú (ennyi idő alatt meg is írható) írásbeli számonkérés ( röpdolgozat ). A 9.3 és 9.4 pontokban dolgozaton kell érteni minden olyan tanórai (esetleg pótló) írásbeli számonkérést, amelynek megírásához a szükséges időtartam a 25 percet meghaladja A Házirend mellékletében elhelyeztük az év végi osztályozás rendjét mutató táblázatot, valamint a magatartás, szorgalom osztályozásának elveit A magatartás és szorgalom osztályzatokat az osztály-diákbizottság előzetesen véleményezi A tanulók tanórai magatartását az órai munka; tanórán kívüli magatartását, megjelenését, viselkedését egyrészt a művelt embertől elvárható fegyelmezettség, udvariasság, egymás tiszteletben tartása, másrészt az iskola adottságai határozzák meg Azokon a gyakorlati, laboratóriumi órákon, ahol a munkavédelmi szabályzat előírja, a munkaköpeny használata kötelező. Testnevelési órákon csak az iskola által előírt sportfelszerelés használható Az iskolai ünnepélyeken és a tantestület által megjelölt napokon a tanulók formaruhában vesznek részt. A formaruha lányoknál szolidan szabott sötét szoknya és matrózblúz, fiúknál öltöny, fehér ing, nyakkendő Az iskolai rend fenntartásában és a mindennapi munka segítésében a tanulók elsősorban az osztályban kijelölt hetesek és az iskolai ügyeletesek révén vesznek részt. A heteseket, ügyeleteseket az osztálynévsor alapján az osztályfőnök jelöli ki. Minden órán illetve minden kabinetben két hetes van. Hiányzás esetén a hetesi teendőket a névsorban következő tanuló veszi át A hetesek feladatai: szellőztetnek, ügyelnek az óra előtti rendre, a terem tisztaságára, jelentik a szaktanárnak a létszámot és a hiányzókat, az igazgatóhelyettesi irodán a szaktanár 10 percet meghaladó késését, tájékozódnak az esetleges óra- és teremcserékről, segédkeznek az órához szükséges anyagok biztosításában Az ügyeletesek feladatkörét külön leírás tartalmazza Ha a hetes vagy az ügyeletes rendellenességet, balesetet, különleges eseményt, rongálást, károkozást észlel, azt azonnal jelenti az iskolavezetésnek. Munkájukért a hetesek és az ügyeletesek felelősséggel tartoznak. 14

15 9.15. Az iskolába csak az iskolai élethez és a tanulói jogviszony gyakorlásához szükséges tárgyak, eszközök hozhatók be. Értéktárgyakat, nagyobb öszszegű készpénzt megőrzésre a portán vagy a titkárságon le kell adni. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget Minden osztálynak, azon belül a tanulóknak kijelölt öltözőszekrényei vannak. Rendjükért az odatartozók felelősek. A szekrény zárásáról a tanulók gondoskodnak. Senki nem nyúlhat más szekrényébe A művelt ember egyik legfőbb erénye a tisztaság; a magunké is, a környezetünké is. Az elhanyagolt külsejű ember és a rendetlen környezet rossz érzést kelt mindenkiben. Ügyeljen mindenki arra, hogy ennek az elvárásnak mindenkor megfeleljen! A tantermek padlóburkolatának megóvása és a tisztaság indokolja a váltócipő használatát Az iskola munkahely, a megjelenés ennek megfelelő legyen. A szépítőszerek használata felesleges, a megjelenés szélsőséges formáit (ruházkodás, hajviselet, stb.) iskolánk elutasítja Az iskola területén a dohányzás, a szeszes italok, s egyéb, az egészségre káros szerek fogyasztása a leghatározottabban tilos! Az iskola dolgozói és az esti tagozat felnőtt korú hallgatói az erre kijelölt helyen dohányozhatnak Az iskolában plakátokat vagy egyéb hirdetményeket elhelyezni csak az igazgató vagy helyettesei engedélyével és kizárólag az erre kijelölt helyen szabad A mobiltelefonokat a tanítási órákra és egyéb iskolai rendezvényekre csak kikapcsolt állapotban lehet bevinni. 10. A kiemelkedő teljesítmények elismerése A kiemelkedő egyéni vagy közösségi teljesítményt, a példaszerű magatartást a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgatóhelyettes, az igazgató vagy a tantestület alkalomszerűen, illetve félévkor és év végén írásbeli dicsérettel, oklevéllel, könyv- vagy egyéb jutalommal ismeri el A kitűnő rendű tanulók az iskola Aranykoszorús Jelvényét, a jeles rendűek pedig az Ezüstkoszorús Jelvényt kapják a tanévzáró ünnepélyen; a végzős tanulók a ballagáson. A kitűnő rendű tanulónak minden tantárgyi osztályzata jeles, a magatartása és szorgalma példás. Jeles rendű tanuló az, akinek nincs 3-as, vagy annál rosszabb osztályzata, az osztályzatai között legfeljebb három 4-es szerepel, és a magatartás valamint szorgalom jegye példás. 15

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 K i s v á r d a 2013. T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 4 2 A gimnázium házirendje... 4 2.1 Általános rendelkezések... 4 2.2 A gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. A tanulók jogai 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 3 II.2. A tanulói

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. november 26. 1 Tartalom Jogszabályi hivatkozások, kapcsolódó szabályzatok... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE Jelen házirend az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben