HÁZIRENDJE A MONORI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDJE A MONORI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 A MONORI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE Monor, Ady Endre út OM azonosító: Tel: (29) , (29) Fax: (29) Honlap:

2 Házirend 1. Általános rendelkezések A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje azokat a normákat, előírásokat tartalmazza, amelyeknek a betartása, érvényre juttatása a lehetőség szerinti legkedvezőbb feltételeket biztosítja az iskolai munka elvégzéséhez. A Házirend összhangban áll a többször módosított évi, a közoktatásról szóló LXXIX. törvénnyel (továbbiakban: KT), a nevelési-oktatási intézmények rendjéről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelettel és az intézmény egyéb szabályzataival. A Házirend a tanulói jogviszonyból fakadó sajátos jogokat és kötelességeket tartalmazza. Az egyes iskolai közösségek és a diákönkormányzat működésének elvei a működési szabályzatukban találhatók meg. Azokban az oktatási és nevelési kérdésekben, amelyek ebben a Házirendben nem szerepelnek, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok, valamint a tantestületi határozatok a mérvadók. A tanulókat közvetlenül érintő tantestületi határozatokat kellő időben nyilvánosságra kell hozni (hangosbemondó, írásos értesítés, tanári tájékoztatás stb.). A tanuló a beiratkozás előtt kézhez kapja a Házirendet, a beiratkozás tényével kötelezi magát a Házirend betartására. Ezt a Házirendet a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestülete 2004 áprilisában fogadta el az iskolai diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének figyelembevételével. A fenntartó önkormányzat jóváhagyásával ez a Házirend szeptember 1-jétől a visszavonásig érvényes. Hatálya kiterjed az intézmény területén vagy más helyszínen történő minden iskolai foglalkozásra, továbbá a foglalkozások különböző helyszínei közötti szervezett közlekedésre. Vonatkozik minden tanulóra, értelemszerűen az iskola alkalmazottjaira és a szülőkre (gondviselőkre). 2

3 2. A tanulók, a hallgatók jogai és kötelességei a KT 11. és 12. -a alapján A TANULÓ ÉS A HALLGATÓ JOGA, HOGY 2.1. kollégiumi, napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön, 2.2. válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, 2.3. igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidő létesítmények stb.), 2.4. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 2.5. hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges értesülésekhez, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, 2.6. részt vegyen a diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek ha törvény másképp nem rendelkezik az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek, 2.7. szervezett formában véleményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógusok munkájáról és az őt érintő kérdésekről, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő ügyekben; az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az Iskolaszékhez kérdést intézzen, s arra a megkereséstől számított harminc napon belül, az Iskolaszéktől legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, 2.8. vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, 2.9. jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, tanulmányai során a Kerettantervben, a Pedagógiai Programban és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván; valamint, ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógusokat, jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában; a tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítik az osztályfőnöki órák, az iskolavezetéssel egyeztetett, szervezett felmérések, a diákönkormányzati fórumok, az iskolavezetés, az ODB évente legalább egyszer lefolytatott véleménycseréje és az iskolaújság, 3

4 2.13. magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, kérelmére a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési oktatási intézménybe, különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha az állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyben a tankötelezettség végéig biztosított az iskolai nevelés és oktatás, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását (jogorvoslati fórumok: osztályfőnök igazgató fenntartó; a diákönkormányzat által rendezett fórumok; igény szerint osztálygyűlés), kérelmére, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesüljön (az Oláh István Alapítványnál évente kétszer tanulmányi ösztöndíj, valamint a tanulmányokkal összefüggésben szociális juttatás pályázható meg, amelynek odaítélése a kiírt feltételek és a rendelkezésre álló pénzösszeg alapján történik) A szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola és a szakiskola tanulóját a gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt 18., 19., 21., 22. (1) (2) bekezdés, 24. (1) bekezdés, , 102. (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b) c) pontja, 128. (2) bekezdés]. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón a gyakorlati képzés vezetőjét, munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt kell érteni A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani Ha a szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola vagy a szakiskola tanulója tanulószerződés alapján vesz részt a gyakorlati képzésben, tanulói jogviszonyával összefüggésben a szakképzési törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni. 4

5 A TANULÓ ALAPVETŐ KÖTELESSÉGE, HOGY részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének, megtartsa a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, az iskola szabályzatainak rendelkezéseit, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői, tanárai, társai iránt, segítse elő a nevelési-oktatási intézmény feladatainak teljesítését és őrizze jó hagyományait, gyarapítsa kinyilatkoztatott értékeit, példamutató magatartásával, a tanulmányokban nyújtott teljesítményével járuljon hozzá a nevelési-oktatási intézmény jó hírnevéhez. 3. Az iskolai közösségek és kapcsolattartásuk 3.1. Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Ő felelős az osztály neveléséért, ő képviseli az osztály és a tanulók érdekeit a tantestület és az iskolavezetés előtt; ismerteti és megvalósítja az iskolavezetés és a tantestület határozatait az osztályban Az oktatás eredményessége érdekében egyes órákon az osztály tanulói kisebb csoportokban vesznek részt. A tanulócsoportok kialakítását a tantárgyak sajátos jellege és a tanrendi lehetőségek határozzák meg. A csoportfoglalkozások tartalmi tervezése a tanári munkaközösségek feladata A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő kérdésekre terjed ki. A diákönkormányzat működésének szabályait a diákönkormányzati Szervezeti és Mûködési Szabályzatban kell rögzíteni, amelyet a nevelőtestületnek jóvá kell hagyni és a diákközösségek delegáltjainak elfogadni Az osztályközösségekben osztály-diákbizottság (ODB) szervezhető, amelyeknek titkárai és tagjai tartják a kapcsolatot az intézményi diákbizottsággal (IDB). 5

6 Az IDB az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott diákönkormányzati vezetőségen keresztül gyakorolja. Megbízott képviselőik tartják a kapcsolatot az iskola vezetőségével és nevelőtestületével A diákönkormányzat jogai: A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban SzMSz) a diákönkormányzatra és a diákközösségekre vonatkozó rendelkezések elfogadásakor és módosításakor, a Házirend elfogadásakor és módosításakor, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: saját működésére és hatásköre gyakorlására, a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, egy tanítás nélküli munkanap programjára, tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, vezetőinek, munkatársainak megbízására A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő alapvető kérdésekben. Nagyobb közösségnek a mindenkori tanulólétszám legalább 30%-a számít Az iskola tanulóközösségének a legmagasabb tájékoztató fóruma a diákközgyűlés, amely nyilvános. Azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. A tanévenként megtartott diákközgyűlésen a diákönkormányzat döntése alapján az iskola tanulói vagy a diákok küldöttei vesznek részt A tanulók egyéni gondjaikkal valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét Az intézményünkben szervezett szülői testület, a Szülői Munkaközösség működik. Működésük jellemzőit a Szervezeti és Működési Szabályzatuk tartalmazza. Az évenként egy alkalommal megrendezett választmányi értekezleten az igazgató tájékoztatást ad az intézmény feladatairól, munkájáról, és meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait A Házirend további részeiben, ahol a szülő megjelölés szerepel, mindig szülőt, vagy gondviselőt kell érteni Az iskola a szülőkkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a foga- 6

7 dóórákon történik. Az értekezletek és a fogadóórák időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. A szülőkkel való kapcsolattartás sajátos formája a tanári családlátogatás A szülő más, egyeztetett időpontban is felkeresheti az iskolavezetést és a pedagógusokat A tanulók eredményeiről az iskola rendszeresen írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos, pecséttel ellátott tájékoztató füzetben (ellenőrző könyv). A szülői kéréseket, megjegyzéseket is ebbe a hivatalos okmányba kell bejegyezni Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynaplóba és az ellenőrző könyvbe beírt érdemjegyek azonosságát, és a szükséges módosításokat elvégzi. 4. Az intézmény működési rendje 4.1. A tanév szeptember elsejétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 30-ig tart. A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. A munkarend nyilvános Az intézmény a szorgalmi időben a tanítási napokon 7 00 órától ig tart nyitva, ezen belül a hivatalos munkaidő 8 00 órától ig tart, az esti oktatás napjain 8 00 órától ig A rendes nyitvatartási rendtől való eltérésre, a tanítási szünetek alatti, valamint a szombati és vasárnapi nyitvatartásra eseti kérelmek alapján az igazgató adhat engedélyt. Az intézmény tanítási szünetekben az iskola ügyeleti rendje szerint tart nyitva A tanulók a nyitvatartás időtartama alatt az előírt szabályok szerint tanári felügyelettel, illetve engedéllyel használhatják az iskola könyvtárát, sportlétesítményeit, eszközeit, tantermeit. Egyes speciális célú termek használatáról külön szabályzat rendelkezik Az ún. lyukas órákon a tartózkodási hely ha nincs más utasítás a könyvtár vagy a menza. Az órán kívüli tartózkodási hely az udvar, a folyosó vagy a zsibongó. Ennek rendjéről a tanulók tájékoztatást kapnak Az iskolába érkezés 10 perccel a tanítási óra kezdete előtt történik. Aki járművel érkezik, a kijelölt parkolóhelyet vegye igénybe! Járművét megfelelően zárja le! 4.7. Az intézmény területére belépni és onnan távozni kizárólag a főbejáraton át lehet Az oktatás és nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend alapján történik. 7

8 4.9. A napi tanítási idő 8 00 órától ig, a délutáni foglalkozások ideje től ig tart. Az esti tagozat foglalkozásait és között kell megtartani. Órarend szerinti tanítási órát 8 00 előtt tartani nem lehet ig az épületből távozni csak kilépőkártyával lehet. Engedélyt az osztályfőnök vagy az igazgatóság adhat. A kilépés és a visszaérkezés időpontját a portán elhelyezett nyilvántartó naplóba be kell jegyezni, visszaérkezéskor a kilépőkártyát a portán kell leadni A tanítási órák 45, a szünetek 15 percesek. Az órák, illetve a szünetek kezdete előtt 3 perccel jelzőcsengetés van Jelzőcsengetéskor mindenki a kijelölt terem elé megy, ott rendben, fegyelmezetten várja a tanárt Ha becsengetés után 10 perccel a tanár nem érkezik meg, a hetes köteles ezt jelenteni az igazgatóhelyettesi irodán A tanítási óra az iskolai élet legfontosabb része, annak minden mozzanatában mindenki úgy köteles részt venni, hogy saját maga és a közössége számára a leghasznosabb legyen. Az iskola által szervezett, de az intézményen kívüli helyeken tartott foglalkozásokra, esetenkénti tanórán kívüli foglalkozásokra, tanulmányi kirándulásokra, kulturális intézmények látogatására, stb. is a Házirend szabályai érvényesek A tanítási órát a tanár vezeti, utasításai mindenki számára kötelezőek Az intézményben kedvezményes diákétkeztetés keretén belül ebédelés történik. Minden tanuló térítési díj ellenében igénybe veheti a szolgáltatást. Az étkezés igénylése egy tanévre szól, az első tanítási napon kell kérni Az étkezési idő től ig tart Az ebédelés rendje tanévenként alkalommal változik, a beosztást minden osztály köteles betartani. A harmadik turnus tanulói érkezés szerint sorba állva, fegyelmezetten várakoznak. Soron kívüli ebédelést indokolt esetben a felügyelő tanár engedélyezhet. Az ebédlőben való viselkedés szabályai az étterem hirdetőtábláján megtekinthetők. Az év elején erről a tanulók szóbeli tájékoztatást is kapnak. Ezek a szabályok a Házirend szerves részét képezik. 8

9 5. A biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos általános szabályok 5.1. Az általános munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat tanévenként az első tanítási héten minden tanulóval ismertetni kell. Az oktatást az osztályfőnök végzi. A haladási naplóban a tanulóknak aláírásukkal igazolniuk kell, hogy a hallottakat tudomásul vették és azokat betartják A speciális munkavédelmi előírásokat a tanév első szakóráján a szaktanárok ismertetik. Az óra anyagát a haladási naplóba bejegyzik Senki sem viselkedhet úgy, vagy tehet olyat, amellyel maga vagy mások testi épségét, egészségét akár közvetlenül, akár közvetve veszélyezteti, vagy másoknak anyagi kárt okoz Szigorúan tilos behozni az iskolába olyan tárgyakat, eszközöket, anyagokat, amelyek bárki számára veszélyhelyzetet, egészségkárosodást, vagy kockázatnövelő helyzetet teremthetnek (pl.: maró, tűzveszélyes, fertőző, tudatállapotot befolyásoló anyagok; fizikai ártalmat okozó eszközök, tárgyak; állatok stb.) Jelentős veszélyhelyzetet jelent ezért tilos az iskola épületében rohangálni, lökdösődni, a lépcsőkön figyelmetlenül közlekedni. Fokozottan vonatkozik ez arra az esetre, ha mindez az ablakok közelében történik, mert a kitört ablak igen súlyos sérülést okozhat Sáros, csúszós időben az épületbe behozott sár, hó, stb. a csúszásveszélyt növeli. Ezért ilyenkor fokozott óvatosság szükséges. A kockázat csökkentése érdekében az udvaron való áthaladáskor a szilárd burkolatú járdán kell közlekedni, az épületbe való belépés előtt cipőink talpát alaposan meg kell tisztítani az elhelyezett lábtörlőkön A padlózatra kiöntött egyes anyagok (pl.: a menzán valamely étel, a folyosókon, termekben különböző italok, olajos folyadékok, stb.) is jelentős veszélyt jelentenek, ezért aki ezt okozta, közreműködött a szennyezésben, azonnal köteles gondoskodni a veszély elhárításáról (feltörlés, felmosás, érdességet biztosító anyagok használata, stb.) Ha bárki (tanuló, tanár, dolgozó, stb.) bármifajta rendellenességet (kiálló, leesett tárgyak, lelazult, sérült elektromos berendezések, kitört ablak, sérült berendezési tárgyak, vakolathullás stb.) észlel, azt azonnal jelenteni kell a gazdasági vagy igazgatóhelyettesi irodán. Amennyiben szükséges, a veszélyes terület lezárásáról is gondoskodni kell Szigorúan tilos bemenni olyan helyiségekbe, amelyeknek a bejáratán tiltó tábla van A tanulóknak az iskola berendezéseit, eszközeit szétszedni, továbbá az elektromos berendezéseket (pl.: számítógépek, főkapcsolók, kapcsolótáblák, stb.) önhatalmúlag működtetni, megbontani, átkapcsolni nem szabad. 9

10 5.11. Baleset észlelése esetén a tőlünk elvárható módon a következőket kell tenni: a közvetlen életveszély elhárítása, a sérült biztonságos elhelyezése, őrzése, a baleseti helyszínen a további sérülés megakadályozása. A helyszín biztosítása után vagy ezzel egy időben a segítséget biztosító egységeket mozgósítani kell, és az esetet a közelben lévő tanárnak, iskolai dolgozónak vagy az iskolavezetésnek azonnal jelenteni kell Különleges helyzetekben (tűzeset, bombariadó, elemi csapás, stb.) a tanulóknak a tanárok vezetésével a kijelölt és ismert menekülési útvonalon az épületet a lehető leggyorsabban el kell hagyni, és a kijelölt helyen fegyelmezetten, osztályonként gyülekezni. A további intézkedést itt kell megvárni. A tanárok számbaveszik a tanulókat a kivonuláskor, majd a gyülekezőhelyen is. A gyülekezésre kijelölt hely a kézilabdapálya. Személyes tárgyainkat, egyéb ruháinkat a lehetőség szerint vigyük magunkkal, figyelembe véve az időjárási viszonyokat Bombariadó miatt elmaradt tanítási napot szabad- vagy pihenőnapon pótolni kell. 6. Tanórán kívüli foglalkozások 6.1. A tanulók és a tanárok kezdeményezésére a rendelkezésre álló anyagi források meghatározta korlátokon belül diákkörök hozhatók létre. Tanórán kívül a következő foglalkozások szervezhetők: tanulószobai foglalkozások, szakkörök, önképzőkörök, énekkar, felzárkóztató foglalkozások, egyetemi előkészítők, versenyekre való felkészítő foglalkozások, sportkörök. A tanórán kívüli foglalkozások működtetéséhez csoportonként legalább nyolc tanuló szükséges. Külön igazgatói engedéllyel indokolt esetben ettől el lehet térni. Ezek a foglalkozások szükség szerint egy tanéven belül időben átcsoportosíthatók A fent említett foglalkozásokra a tanulók érdeklődésüknek megfelelően szept. 15-ig jelentkezhetnek. A jelentkezés önkéntes. Felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel az adott tanévben kötelező. Szükség esetén a felzárkóztató foglalkozásokon való részvételt szülői beleegyezéssel a szaktanár időszakosan elrendelheti A 11. évfolyamtól kezdve az érettségi vizsgára a tanulókat emelt és középszinten készítjük fel a Pedagógiai Programban foglaltak szerint. A felkészítő foglalkozásokat, a tantárgyakat tanító pedagógusokat az iskola lehetőségein belül a tanulók az igényüknek és a továbbtanulási szándékuknak 10

11 megfelelően választhatják meg. A tanulói igények és a tantárgyi kínálatok összehangolása több lépésben történik. Az egyeztetések után a végső döntést május 30-ig kell meghozni. A felkészítő tantárgyakat tanév közben módosítani nem lehet A tanórán kívüli foglalkozások keretén belül szervezhetők meg a különböző tanulmányi és sportversenyek, kulturális intézmények látogatása, diákklubok, táborok, tanulmányi és közösségi kirándulások stb. Az országos és megyei versenyek nevezési díjához az IDB, esetenként az Oláh István Alapítvány is hozzájárul, a felmerülő útiköltséget az intézmény fizeti Egyéb foglalkozások és rendezvények szervezéséhez, amelyek a szülőknek anyagi terhet jelentenek, előzetes szülői beleegyezés és kötelezettségvállalás szükséges. 7. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos tudnivalók 7.1. Az iskolában tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból (KT pont alapján) Iskolánkban a tanulói jogviszony létesítése felvétel vagy átvétel útján lehetséges. A KT általánosan szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését, valamint az e jogviszonyból következő jogokat és kötelezettségeket. Intézményünk a tanulói jogviszony létesítését felvételi követelmények teljesítéséhez is köti. Ezeket a feltételeket minden tanévben az október 30-ig közzétett, a következő tanévre érvényes, hivatalos felvételi tájékoztató tartalmazza. Átvétel esetén amennyiben a tanulmányok folytatásához elengedhetetlenül szükséges a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie Iskolánkban a tanulói jogviszony vizsgakötelezettséggel jár. Ilyen vizsgák a Pedagógiai Programban meghatározott évfolyamvizsgák, amelyeknek rendje a vizsgaszabályzatban található meg Az intézményben lefolytatandó állami vizsgákat a központi vizsgakövetelmények szerint kell megtartani A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmeket (pl.: osztályozó vizsga kérése, felmentések, az érettségire való felkészítő foglalkozásokon való részvétel megváltoztatása, áthelyezés, stb.) írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjének címezve. A benyújtott kérelmet a szülőnek is alá kell írnia, ha a tanuló még nem töltötte be a 18. életévét. 11

12 7.6. Amennyiben a kérelemre adott választ a tanuló, illetve a szülő nem fogadja el, Pest megye főjegyzőjéhez nyújthat be fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül. 8. A tanuló távolmaradása és ennek igazolása 8.1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon, a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola munkatervében szereplő hivatalos rendezvényeken Ha a tanuló a 8.1. pontban felsorolt foglalkozásokról távol marad, mulasztását indokolnia, igazolnia kell. Ezt legkésőbb a hiányzást követő 8. munkanapon teheti meg A mulasztást az osztályfőnök igazolja a mulasztás indokolásának mérlegelése alapján. Csak az osztályfőnök által igazolt mulasztás tekinthető igazolt mulasztásnak. Igazoltnak kell tekinteni a mulasztást, ha a tanuló: a) előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, b) beteg volt, és ezt hitelt érdemlően indokolja, c) hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni Mindenfajta igazolást, indoklást, kérelmet az ellenőrző könyvbe kell beírni Az esetleges késést is igazolni kell. A 15 percet meghaladó igazolatlan késés igazolatlan órának számít. Három, 15 percet nem meghaladó igazolatlan késés osztályfőnöki intézkedést von maga után A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 tanítási órát, illetőleg valamely tantárgy összes óraszámának a 30 százalékát Az a tanuló, aki a 8.6. pontban foglaltaknál többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható. Ebben az esetben a tantárgyi követelményeket osztályozó vizsgán teljesítheti, ha igazolatlan mulasztása nem volt, a szakmai gyakorlatból pótolta a mulasztását, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy az elméleti tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen Betegség esetén a hiányzást az orvos vagy a szülő; egyéb távolmaradást a hatóság, illetve a szülő indokolhat. A szülő egy tanévben legfeljebb 6 nap távolmaradást kérhet, azzal a megszorítással, hogyha utólag történik a kérés, ez esetenként legfeljebb 1 1 nap lehet. 12

13 8.9. Az osztályfőnök előzetes kérés alapján 3 nap távolmaradást engedélyezhet. Ennél hosszabb időtartamú távolmaradás csak az igazgató engedélyével lehetséges, évente legfeljebb két alkalommal A mulasztás és az engedélyezett távollét miatt elmaradt minden vizsgát, dolgozatot a szaktanárok által megjelölt időpontban a tanuló köteles pótolni. A Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján az elmaradt dolgozat, vizsga megakadályozhatja a tanuló év végi rendes osztályozását Az igazolatlan mulasztás súlyos fegyelmi vétség, ezért a következő fegyelmi intézkedéseket vonja maga után: 2 igazolatlanul mulasztott óra esetén a tanulónak legfeljebb jó magatartási osztályzata lehet, 3 7 igazolatlan óra esetén legfeljebb változó, 8 30 igazolatlan óra esetén legfeljebb rossz magatartási jegyet kaphat. A felsorolt fegyelmi intézkedésektől különleges esetekben a tantestület méltányosságból eltérhet. Az ilyen döntés a tantestületi osztályozó értekezleten történhet A 30 óránál több igazolatlan mulasztás az iskolából való kizárást, tankötelezettség esetében szabálysértési, illetve a fegyelmi eljárás indítását eredményezi (KT bek; 11/1994 MKM rendelet bek.) A tanuló első igazolatlan mulasztásáról és annak következményeiről az osztályfőnök köteles hivatalos levélben tájékoztatni a szülőt. A 11. igazolatlanul mulasztott óra után az esetről az osztályfőnöknek hivatalos bejelentést kell tennie a tanuló lakóhelye szerinti illetékes jegyzőnél. A jegyző a gyermekvédelmi szolgálat bevonásával szabálysértési eljárást kezdeményez a szülővel illetve a tanulóval szemben, amely pénzbírságot vonhat maga után. 9. Az iskolai élettel kapcsolatos egyéb rendelkezések 9.1. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése érdemjegyekkel történik. Az érdemjegyek figyelembevételével a tanulók félévkor és év végén osztályzatot kapnak. Az értékelés és az osztályozás szabályait a Pedagógiai Program rögzíti A számonkérés formái: órai felelet, röpdolgozat, dolgozat, témazáró dolgozat, kiselőadás, tanulmány írása, projekt munka, beszámolók, vizsgák A dolgozatíratás szándékát a megírás napja előtt legalább egy héttel a tanulókkal közölni kell. Egy tantárgyból újabb dolgozat addig nem íratható, amíg az előzőt kijavítva és értékelve a tanulók meg nem kapták. A tanulók 2 héttel a megírás után kérhetik a szaktanártól a kijavított dolgozataikat. 13

14 9.4. Naponta kettőnél több dolgozat íratása nem megengedett. Ennek összehangolása elsősorban a szaktanárok és az osztály tanulmányi felelősének a feladata. Ha az összehangolás valamilyen okból elmaradt vagy meghiúsult, az osztálytitkár a tanulmányi felelőssel együtt ezt időben jelezze az osztályfőnöknek, aki a szükséges intézkedéseket megteszi Nem minősül dolgozatnak a 25 percnél rövidebb időtartamú (ennyi idő alatt meg is írható) írásbeli számonkérés ( röpdolgozat ). A 9.3 és 9.4 pontokban dolgozaton kell érteni minden olyan tanórai (esetleg pótló) írásbeli számonkérést, amelynek megírásához a szükséges időtartam a 25 percet meghaladja A Házirend mellékletében elhelyeztük az év végi osztályozás rendjét mutató táblázatot, valamint a magatartás, szorgalom osztályozásának elveit A magatartás és szorgalom osztályzatokat az osztály-diákbizottság előzetesen véleményezi A tanulók tanórai magatartását az órai munka; tanórán kívüli magatartását, megjelenését, viselkedését egyrészt a művelt embertől elvárható fegyelmezettség, udvariasság, egymás tiszteletben tartása, másrészt az iskola adottságai határozzák meg Azokon a gyakorlati, laboratóriumi órákon, ahol a munkavédelmi szabályzat előírja, a munkaköpeny használata kötelező. Testnevelési órákon csak az iskola által előírt sportfelszerelés használható Az iskolai ünnepélyeken és a tantestület által megjelölt napokon a tanulók formaruhában vesznek részt. A formaruha lányoknál szolidan szabott sötét szoknya és matrózblúz, fiúknál öltöny, fehér ing, nyakkendő Az iskolai rend fenntartásában és a mindennapi munka segítésében a tanulók elsősorban az osztályban kijelölt hetesek és az iskolai ügyeletesek révén vesznek részt. A heteseket, ügyeleteseket az osztálynévsor alapján az osztályfőnök jelöli ki. Minden órán illetve minden kabinetben két hetes van. Hiányzás esetén a hetesi teendőket a névsorban következő tanuló veszi át A hetesek feladatai: szellőztetnek, ügyelnek az óra előtti rendre, a terem tisztaságára, jelentik a szaktanárnak a létszámot és a hiányzókat, az igazgatóhelyettesi irodán a szaktanár 10 percet meghaladó késését, tájékozódnak az esetleges óra- és teremcserékről, segédkeznek az órához szükséges anyagok biztosításában Az ügyeletesek feladatkörét külön leírás tartalmazza Ha a hetes vagy az ügyeletes rendellenességet, balesetet, különleges eseményt, rongálást, károkozást észlel, azt azonnal jelenti az iskolavezetésnek. Munkájukért a hetesek és az ügyeletesek felelősséggel tartoznak. 14

15 9.15. Az iskolába csak az iskolai élethez és a tanulói jogviszony gyakorlásához szükséges tárgyak, eszközök hozhatók be. Értéktárgyakat, nagyobb öszszegű készpénzt megőrzésre a portán vagy a titkárságon le kell adni. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget Minden osztálynak, azon belül a tanulóknak kijelölt öltözőszekrényei vannak. Rendjükért az odatartozók felelősek. A szekrény zárásáról a tanulók gondoskodnak. Senki nem nyúlhat más szekrényébe A művelt ember egyik legfőbb erénye a tisztaság; a magunké is, a környezetünké is. Az elhanyagolt külsejű ember és a rendetlen környezet rossz érzést kelt mindenkiben. Ügyeljen mindenki arra, hogy ennek az elvárásnak mindenkor megfeleljen! A tantermek padlóburkolatának megóvása és a tisztaság indokolja a váltócipő használatát Az iskola munkahely, a megjelenés ennek megfelelő legyen. A szépítőszerek használata felesleges, a megjelenés szélsőséges formáit (ruházkodás, hajviselet, stb.) iskolánk elutasítja Az iskola területén a dohányzás, a szeszes italok, s egyéb, az egészségre káros szerek fogyasztása a leghatározottabban tilos! Az iskola dolgozói és az esti tagozat felnőtt korú hallgatói az erre kijelölt helyen dohányozhatnak Az iskolában plakátokat vagy egyéb hirdetményeket elhelyezni csak az igazgató vagy helyettesei engedélyével és kizárólag az erre kijelölt helyen szabad A mobiltelefonokat a tanítási órákra és egyéb iskolai rendezvényekre csak kikapcsolt állapotban lehet bevinni. 10. A kiemelkedő teljesítmények elismerése A kiemelkedő egyéni vagy közösségi teljesítményt, a példaszerű magatartást a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgatóhelyettes, az igazgató vagy a tantestület alkalomszerűen, illetve félévkor és év végén írásbeli dicsérettel, oklevéllel, könyv- vagy egyéb jutalommal ismeri el A kitűnő rendű tanulók az iskola Aranykoszorús Jelvényét, a jeles rendűek pedig az Ezüstkoszorús Jelvényt kapják a tanévzáró ünnepélyen; a végzős tanulók a ballagáson. A kitűnő rendű tanulónak minden tantárgyi osztályzata jeles, a magatartása és szorgalma példás. Jeles rendű tanuló az, akinek nincs 3-as, vagy annál rosszabb osztályzata, az osztályzatai között legfeljebb három 4-es szerepel, és a magatartás valamint szorgalom jegye példás. 15

16 10.3. A középiskolai tanulmányok befejeztével a kiemelkedő eredményeket felmutató tanulók az iskola legmagasabb elismerését, a Signum Laudis Emlékplakettet kaphatják. Odaítélésének szabályai a következők: a) A jelölt a középiskolai tanulmányai alatt kiváló tanulmányi eredményt ért el. b) Az iskola, a lakóhely, vagy egyéb civil szervezet életében a jelölt által választott területen rendszeresen, és eredményesen dolgozott. c) Munkájával, személyiségével példaként állítható az iskola közössége elé, intézményünk jó hírét növelte, értékeit jelentősen gyarapította. Értelmezések: Kiváló tanulmányi eredményt ért el az a jelölt, aki a középiskolai tanulmányi évei alatt minden tanév végén legalább jeles rendű volt, vagy valamely tanévben az OKTV országos döntőjében az első 15 hely egyikén végzett. A b pontban a választott terület lehet: pl.: diákkör, sport, szakkör, irodalmi színpad, énekkar, pályázatok, rendezvények, ifjúsági civil szervezetek, iskolai, vagy osztály diákbizottság, stb A kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményért a Jó tanuló jó sportoló cím nyerhető el. A díjat az ISK javaslatára a nevelőtestület adhatja a legjobb leány és fiútanulónak a tanévzáró ünnepélyen, végzős diáknak a ballagáson. A cím odaítélésének feltételei: a) A jelölt év végi tanulmányi eredménye legalább 4,5. b) Több éve sportol rendszeresen. c) Egyéni vagy csapatsportágban legalább megyei 3. helyezést ért el. d) Magatartása példamutató, a sportszerűség szabályait a versenypályán és azon kívül is mindenkor betartja. 11. Kártérítési felelősség A tanuló az oktatási intézménynek jogellenesen okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, a károkozó személyét felderíteni. Ha a károkozó az iskolánk diákja, akkor a szülőt haladéktalanul értesíteni kell KT 77. (1) alapján, ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési, oktatási intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kell helytállnia. 16

17 11.3. A kártérítés mértéke gondatlan károkozás esetén nem haladhatja meg a legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított egyhavi összegének az ötven százalékát, szándékos károkozáskor a minimálbér ötszörösét. 12. A fegyelmi felelősség 12.1 Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nevelési eszköz; alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. A fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó, testi fenyítést alkalmazni tilos A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: a) szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, b) írásbeli intés, c) megbízatás visszavonása Írásbeli figyelmeztetést, intést a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgatóhelyettes vagy az igazgató adhat. A szaktanári, osztályfőnöki intést ismételt fegyelmezetlenség esetén igazgatói intézkedés követi. Szaktanári ill. osztályfőnöki intés esetén a tanuló magatartási osztályzata legfeljebb jó, igazgatói intő esetén legfeljebb változó lehet abban a félévben, amikor az intőt kapta Az igazgatói intőt a tanuló osztályközösségének ki kell hirdetni Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetések: a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából A tanuló fegyelmi ügyében a fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a), b), c) esetben az igazgató, d), e), f) esetben a nevelőtestület hozza A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót és a szülőt értesíteni kell. A fegyelmi eljárást lehetőleg egy tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, szülő, esetleg a törvényes képviselő véleményt nyilváníthasson és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 17

18 12.9. A fegyelmi tárgyalás nyilvános, azonban a tanuló vagy a szülő kérésére a fegyelmi jogkört gyakorló kizárhatja vagy korlátozhatja a nyilvánosságot A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásakor, a fegyelmi büntetés meghozatalakor a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni, majd a határozatot írásban meg kell küldeni a tanulónak, ill. a szülőnek. Megrovás és szigorú megrovás esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a szóbeli kihirdetést a tanuló illetve a szülő tudomásul vette és fellebbezési jogáról lemondott Az első fokú határozat ellen a tanuló illetve a szülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlójához kell benyújtania, aki azt továbbítja a fenntartó Pest Megyei Önkormányzat szakigazgatási szervének A jogerős fegyelmi határozatokat az iskola közösségének tudomására kell hozni. Reméljük, hogy minden tanulónk és alkalmazottunk megérti és elfogadja a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Házirendjének célkitűzéseit, és megvalósítását erkölcsi kötelességének is érzi. Monor, szeptember 1. MEGYERI ISTVÁN s. k. igazgató

19 MELLÉKLETEK

20 Személyes, szóbeli értékelés történik: A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE a tanítási órákon, ahol a tanár folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot ad, a tanórán kívüli foglalkozásokon, a szaktanárok által az évközi érdemjegyek és az osztályzatok megállapításakor, a fogadóórákon, a szülői értekezleteken az osztályfőnök által, az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleményét is közvetíti a magatartás és szorgalom jegyek kapcsán, az osztályfőnök által a naplók és ellenőrzők havi felülvizsgálatakor, az iskola által szervezett programok értékelésekor (kirándulás, színházlátogatás, iskolai műsorok, vetélkedők stb. kapcsán), a tantestület előtt (szélsőséges esetekben), az igazgató vagy igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő eredmények, illetve fegyelmi vétségek kapcsán). Az értékelés írásban történik: a kiemelkedő teljesítmények, illetve problémás helyzetek kapcsán, a dicséretek ill. elmarasztalások beírásakor az ellenőrző könyvbe, bizonyítványba, a szaktanárok dolgozatokra írott véleményeinek megfogalmazásakor a külső felkérésre készített minősítések, vélemények (gyermekvédelem, rendőrség, bíróság, pályázatok stb.) kiadásakor. Értékelés és minősítés A szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere mellett ismertetik értékelési rendszerüket, a hiányzások és mulasztások következményeit, a pótlási és javítási lehetőségeket. (Az ismertetésnek írásbeli dokumentuma kell, hogy legyen. Pl.: lejegyzés a füzetbe, kifüggesztés az előadóteremben, stb.) A szaktanárok a tanulók teljesítményét tanév közben érdemjegyekkel értékelik (1, 2, 3, 4, 5), félévkor és a tanév végén osztályzatokkal minősítik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen). A tanulói értékeléssel, osztályozással kapcsolatos egyéb tudnivalók A tanév végén az egész tanévben nyújtott teljesítményt értékeljük. 20

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény Házirend

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény Házirend Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerület Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény 2230 Gyömrő, Szabadság út 2/B. / 29/333-005 Fax: 29/330-135

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium H Á Z I R E N D Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Jogi háttér... 3 1.2.Alapelvek... 3 1.3. A nyilvánossága... 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

HÁZIREND. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

HÁZIREND. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 HÁZIREND Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely Tartalom I. A tanulók jogai... 2 I.1. A jogok gyakorlásának határai... 2 I.2. A jogok általános keretei... 2 I.3. A véleménynyilvánítás

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben