Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak"

Átírás

1 Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak

2 Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának a célja: Sajátítsa el a hallgató a fejlődéslélektan alapfogalmi rendszerét és szakmai szókészletét. Ismerje meg a pszichikus fejlődés természetét, szabályszerűségeit és determinánsait. Ismerje meg a személyiség fejlődésével, az értelmi és érzelmi fejlődéssel kapcsolatos elméleteket és kutatási eredményeket, a pszichés fejlődés életkori és egyéni sajátosságait. Értse az értelmi és érzelmi működés egységét, az érzelmi intelligencia szerepét a pedagógus tevékenységében. 2. Kompetenciaterületek: 3, 4, 7, 8, Tantárgyi program: A személyiség alakulása: a személyiségfejlődés alapjai, a személyiség fejlődéselméletei, a temperamentum alakulása, az életkorok pszichológiája (újszülött, csecsemő-, kisgyermek-, óvodás-, kisiskolás-, serdülő, ifjúkor, az egész életen át tartó fejlődés). Testi és mozgásfejlődés. A nyelvi fejlődés, a beszéd kialakulásának elméletei. Az én, énkép, énidentitás kialakulása és fejlődése. A kognitív fejlődés elméletei, a kognitív részképességek fejlődése. Az érzelmi fejlődés, az érzelmi intelligencia. A kötődés, a társas kapcsolatok fejlődése. A tanulói személyiség megismerésének módszerei és eszközei. 4. Évközi tanulmányi kötelezettségek zárthelyi dolgozatok 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: főiskolai jegyzetek, kötelező irodalom, audiovizuális eszközök 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Atkinson R. L, Atkinson C. R, Smith E. E, Bem D. J. (1995). Pszichológia. Osiris, Budapest, 16-37, Cole M., Cole S. R. (1997): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 22-64, Margitics Ferenc (2007): A személyiség és fejlődése. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza. Vajda Zsuzsa. (1999): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon, Budapest.

3 A tanítás mestersége TKM1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a napjainkban érvényesülő és az iskolai tanítást és tanulást befolyásoló oktatáspolitikai és pedagógiai elveket, nézetrendszereket. 2. Kompetenciaterületek: 1, Tantárgyi program: A tanításhoz kötődő filozófiák (történeti áttekintés). A tanítás, mint kognitív folyamatok előidézése, fejlesztése, a tanítás, mint megértés (hermeneutika), a tanítás, mint konstruktív folyamatok motiválása és fejlesztése. A tanár tervező tevékenysége. A tudás kialakításának, változtatásának folyamata, oktatási folyamat, oktatási stratégiák. A tanár értékelő szerepe. A pedagógus saját tanterve, a tanári önreflexió szerepe. A pedagógusok módszertani kultúrája (kutatások tükrében). Általános tanítási képességek (kutatások tükrében). Jellegzetes tanári filozófiák. A reflektív tanár, az innovatív tanár. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Rövidebb lélegzetű beszámolóban és tanulmányban bemutatnak egy-egy olyan törekvést, mely a tanítás mesterségének korszerűsítése irányul. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 6. Az értékelés módszere: vizsga 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Törvény a közoktatásról, tantervek, iskolai dokumentumok stb. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: A tanárok számítanak. OECD-OKM, Budapest, A tanítás-tanulás hatékony szervezése. Adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz. Réthy Endréné alkotószerkesztő. Educatio Kht, Budapest, 2008 Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Golnhofer Erzsébet-Nahalka István (szerk): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Knausz Imre: A tanítás mestersége. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 2003 Szabó László Tamás: Bevezetés a tanári mesterségbe. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010.

4 Iskola és társadalom TKM1003 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: Ismerje meg a hallgató a mindenkori társadalmak és iskolák működésének bonyolult összefüggésrendszerét, az ezredforduló európai és magyar iskoláinak hagyományőrző és innovatív elemeit. 2. Kompetenciaterületek: 1, 8, Tantárgyi program: Pedagógiai céltételezés és determinánsai, értékek a nevelésben. Az iskolai életben résztvevő személyek és csoportok kapcsolatrendszere, konfliktusaik, konfliktuskezelésük és megoldásaik az önreflexió jelentősége a különböző pályaszakaszokon. A tanári szerep dimenziói, erkölcsi és jogi meghatározottsága, szerepek és szerepkonfliktusok. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói portfólió készítése. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Balázs Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén (2011): Jelentés a magyar közoktatatásról Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, Budapest Kozma Tamás (2004): Oktatás és társadalom. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Kron, Fridrich, W: (2000) Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest Meleg Csilla szerk.: (2003) Iskola és társadalom. Dialóg Campus Kiadó Perjés István (2003): Az iskola mítosza. Aula Kiadó, Budapest

5 Szakmai törzstárgyak

6 Pedagógiai- szociálpszichológia TKM1010 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tanárjelölt szerezze meg azokat a pedagógiai pszichológiai és szociálpszichológiai ismereteket, melyeket az iskolai nevelőmunkában hatékonyan alkalmazhat. Sajátítson el olyan pedagógiai pszichológiai ismeretköröket, melyek a napi oktatómunkájában eligazítják. A tanárjelölt legyen képes a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 3, 6, 7, Tantárgyi program: A pedagógiai pszichológia és a szociálpszichológia tárgya, a tudomány rendszere. Az iskolai szocializáció. A tanári szerep dimenziói, társadalmi szerepelvárások. A pedagógus személyi hatásának elemzése: a pedagógus, mint magatartási modell, nevelési stílus, nevelői attitűd. Az iskolai osztály pedagógiai, pszichológiai jellemzői, működéssajátossága, megismerésének módszere, szociometria. Tanulás, tanuláselméletek. Az iskolai tanulás pszichológiai megközelítése, eredményességét meghatározó mentális tényezők. A tanulói teljesítmény értékelésének pszichológiai kérdései. Az átlagtól eltérő tanulói személyiségfejlődés. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A szakirodalom folyamatos feldolgozása, 2 évközi ZH írása. 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium. 6. Az értékelés módszere: szóbeli. 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: főiskolai jegyzet, szakirodalom. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 44-65, 82-92, o. Csepeli György (1999): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, , , , , o. Kelemen László (1968): A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. Schmercz István (szerk.) (2000): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza.

7 Szabó István (1994): Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

8 A tanulói személyiség megismerése TKM1011 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató ismerje meg azokat a pszichológiai mechanizmusokat, melyek a hétköznapi személyészlelésben jelen vannak. Legyen képes ezeket a gyakorlatban felismerni, és ezek negatív hatásai ellen tenni. Ismerje meg a tudományos megismerésnek a pedagógiai gyakorlatban alkalmazható eljárásait, tegyen szert azok megfelelő szintű alkalmazására. Ismerkedjen meg olyan vizsgálati eljárásokkal, melyek lehetővé teszik a tanulók megismerését, egy összetett tanulói személyiségkép kialakításával differenciált fejlesztésüket. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 5, Tantárgyi program: A tanulói személyiség megismerése hétköznapi és tudományos szinten. A személyiségvizsgáló módszerek általános megfontolásai, az analitikus és fenomenológiai vizsgálati módszerek, a konzisztencia paradoxon. A vizsgálati eljárásokkal kapott adatok matematikai statisztikai feldolgozása: átlag, relatív gyakoriság, szórás, statisztikai próbák. A kísérleti és korrelációs módszer. A mentális képességek mérése. A tesztek jellemzői: megbízhatóság, érvényesség, az eljárások egységessége. Az intellektuális képességeket mérő tesztek. A tesztek előrejelző szerepe. Az introspekció, a közvetlen megfigyelés és a laboratóriumi megfigyelés. A kérdőíves eljárások, az esettanulmányok. 4. Évközi tanulmányi követelmények: két ZH írása az elméleti anyagrészekből, tanulói vizsgálatok és azok szabad előadásban történő bemutatása 5. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli (teszt-jellegű feladatlapok, házi dolgozat) 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Főiskolai jegyzet, szakirodalom. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Aronson (1998): A társas lény. Gondolat Kiadó, Budapest Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest Hadházy Jenő (szerk.) (1999): A tanulói személyiség megismerése. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza Harsányi István (1987): A tanulók megismerése. Tankönyvkiadó, Budapest R.L Atkinson és mtsai (1994): Pszichológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest. Ebből: 24-30, , o.

9 A tantárgy neve Személyiség- és egészségpszichológia A tantárgy kódja TKM1012 A meghirdetés féléve 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: Szerezzenek a hallgatók alapvető tájékozottságot a személyiséglélektan és egészségpszichológia kutatási eredményeiben, s azok felhasználhatóságáról társas tapasztalataik értelmezésében és a gyermeki személyiség differenciált formálásában. Az egészség, betegség és különböző működési zavarok etiológiai korrelátumainak megismerése járuljon hozzá a tanárjelöltek szemléletének formálásához, alapozza meg az egészséges életmódra neveléshez szükséges tanári kompetenciák kialakulását. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 4, Tantárgyi program: A személyiség fogalma a pszichológiában. Személyiségelméletek: a személyiség alkotóelemei, szerkezete és működése. A személyiség egysége és az egység megbomlása (működési zavarok). Az egészséges személyiség rokonfogalmai a személyiség-lélektanban (jól integrált, harmonikus, teljességgel működő személyiség stb.). Az egészségpszichológia szemléletmódja, helye a nevelési folyamatban. Az egészségpszichológia alapfogalmai. Egészségmagatartás betegségmagatartás. Az egészséglélektani ember- környezet modell. A pszichológiai és fizikai igénybevétel hatása: a stressz és a stresszválaszok változatai. Személyiségtípus és a sérülékenység típusa. Személyiségvonások és megküzdési módok. Fáradtság, fájdalom, depresszió. Az iskolai szituációk és a pszichés rendellenességek összefüggései. A pedagógus, mint segítő feladatkör egészségpszichológiai vonatkozásai: empátia, altruizmus, kiégési szindróma és megelőzésének lehetőségei. 4. Az évközi tanulmányi követelmények: szakirodalom-feldolgozás, zárthelyi dolgozat 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 8. Kötelező és ajánlott irodalom: Atkinson és mtsai (1998): Pszichológia. Osiris, Budapest Comer R. J. (2000): A lélek betegségei. Osiris, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (szerk.) (1999): Morális fejlődés, empátia és altruizmus. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Schmerz István (szerk.) (2003): A tanulói személyiség megismerése. Élmény 94 Bt., Nyíregyháza

10 Szakmai identitás fejlesztése TKM1013 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató rendelkezzen megfelelő önismerettel, legyen képes a saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre; előítélet- és sztereotípiamentes szemléletre. Demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve legyen kész a sajátjától eltérő értékek elfogadására, legyen nyitott mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására. Legyen képes tanulókkal, szülőkkel, az iskolai közösségekkel való hatékony együttműködésre és kommunikációra, tudjon a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó szülőkkel partnerként együttműködni. Legyen képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait, és azokat szakszerűen kezelni. 2. Kompetenciaterületek: 1, 8, A tantárgyi program: A kurzus menetét csoportdinamikai folyamatok szabják meg. Témája a következő: Önismeret, önismereti tudatosság, az énkép személyiségformáló szerepe, szerepelvárások és önismeret. Önértékelés, emberi szükségletek, motivációk, védekezési manőverek. A saját kommunikáció fő jellegzetességeinek tudatosítása, a különböző kommunikációs stratégiák előnyei és hátrányai. A közvetlen emberi kommunikáció jellemzői, kongruens és inkongruens közlés, komplex jelzések felismerése. A kultúrák és szubkultúrák közötti kommunikációs különbségek felismerése, a velük kapcsolatos előítéletek tudatosítása. Kétséges helyzetek kezelése. Az emberismereti érzékenység fejlesztése. 4. Évközi tanulmányi kötelezettségek: a szemináriumokon való kötelező részvétel 5. A megszerzett ismeretek értékelése: minősített aláírás 6. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: módszer specifikus tréning technikák alkalmazása, audiovizuális eszközök.

11 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Reviczky B. (szerk.) Ismerd meg igazi önmagad. Gemini, Budapest, 1993 Malcolm Godwin: Ki vagy te? Holló és társa, Budapest Bagdy E.-Telkes J.: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest Dévai M.: Énkép korrekció Pest Megyei Pedagógiai Intézet V. F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium. 1998

12 Pedagógiai tervezés és értékelés TKM1014 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1002 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg a magyar közoktatás rendszerének működését meghatározó jogi kereteket, a rendszer-, intézmény- és osztályszintű tartalmi szabályozás eszközeit. Az iskolai tudás kialakulásának, változtatásának törvényszerűségeit megértve hozzáértéssel tervezik a tanári munka különböző dokumentumait. A pedagógiai mérés, értékelés teljes körű rendszerét megismerve, szakszerűen képesek alkalmazni a nevelési, oktatási folyamatban a tanár kompetenciájába tartozó mérési értékelési módszereket. A hallgatók legyenek képesek a pedagógiai tervezést és értékelést tágabb kontextusban, az európai dimenziók figyelembe vételével megérteni és integrálni saját tudásukba. 2. Kompetenciaterületek: 3, Tantárgyi program: Alapfogalmak értelmezése: közoktatás, a közoktatás rendszere, iskolarendszer, iskolaszerkezet. Az iskolarendszer alapelvei, a fejlődést meghatározó tényezők. A közoktatási rendszerek eltérő fejlődési modelljei Európában. A közoktatási rendszerekben zajló változások. A közoktatási rendszer szabályozási mechanizmusa (bemeneti és kimeneti szabályozás). A tartalmi szabályozás jogi keretei: törvények, NAT, kerettanterv. Az intézményszintű tartalmi szabályozás: intézményi pedagógiai program, helyi tanterv. Osztályszintű tartalmi szabályozás: tanmenet, tematikus tervezés, óravázlat. Rendszerszintű (makro-, mezo- és mikroszintű) mérés, értékelés. Külső és belső értékelés. A tanulók teljesítményének értékelése, a nevelési-oktatási folyamatban alkalmazható értékelés módszerei és eszközei. Feladatlap készítés elvei és gyakorlata, a szóbeli tanári értékelés pedagógiája. A pedagógiai mérés és értékelés hatása az oktatás hatékonyságára. Az eredményes iskola. A minőségfejlesztés intézményi feladatai és lehetőségei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgató elméleti ismereteit, a témához kapcsolódó szakirodalmi kutatómunkáját ötvöző összehasonlító tanulmányt készít legalább két Európai Uniós tagország közoktatási rendszerében meghonosodott tartalmi szabályozási gyakorlatáról, vagy a magyar közoktatási rendszer szabályozásának kritikai elemzését végzi el, javaslatokat megfogalmazva a közoktatási rendszer átalakítására, reformjára vonatkozóan. A dolgozat dokumentálása: portfólió, recenziógyűjtemény készítése, prezentáció. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): a dokumentált dolgozat értékelése 6. Az értékelés módszere: vizsga 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2001

13 Halász Gábor/Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Budapest 2007 Mátrai Zsuzsa (szerk.): Tanterv és vizsga külföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991 Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest 1999

14 Az iskolai szervezet és fejlesztése TKM1015 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1003 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A társadalmi szervezetek általános szabályain keresztül a hallgató legyen képes az iskolai szervezet sajátosságait meghatározni. Sajátítson el a tapasztalatok feldolgozására elemzésére alkalmas módszereket és elemzési modelleket. Ismerjék meg az iskola funkciórendszerét és társadalmi kapcsolatrendszerét. Legyenek képesek leírni az iskola csoportkapcsolatait, ismerjék fel az iskolai együttműködés motívumait. 2. Kompetenciaterületek: 1, A tantárgyi program: A szervezet fogalma és működési sajátosságai, a szervezet önálló élete. Az iskola és társadalmi környezetének kapcsolata, az ökológiai modell tanulmányozása. Az iskola funkciórendszere, státuszok és hierarchiák az iskolán belül. A csoportkapcsolatok modelljei, az együttműködés motívumai. A nem tekintélyelvű környezet kialakításának lehetőségei. Az iskolai demokrácia és az iskolai klíma összefüggései, szervezetszociológiai kutatások, klímavizsgálatok, esettanulmányok, értékelő és önértékelő dokumentumok elemzése. Elvárások az igazgatóval szemben, döntéshozatal és konfliktus a szervezet életében. A saját és mások érdekeit szem előtt tartó magatartások sikerei az iskolában. 4. Évközi tanulmányi követelmények: összehasonlító elemzés készítése két iskola társadalmi kapcsolatrendszeréről 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. A kötelező, ajánlott irodalom: Charles Perrow 1997: Szervezetszociológia. Osiris Kiadó, Budapest Kozma Tamás 1985: Tudásgyár? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Halász Gábor Lannert Judit 2007: Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet. Budapest

15 Differenciált tanulásszervezés TKM1016 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1002 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: Olyan korszerű tanulásszervezési szemlélet megalapozása illetve erősítése, továbbá olyan oktatáselméleti műveltség közvetítése s a meglévő pedagógiai ismeretek integrálása, melynek birtokában a hallgató képessé válik a tanítási-tanulási folyamat hatékony és differenciált szervezésére, eredményes irányítására a legmegfelelőbb szervezeti formák megválasztásán és alkalmazásán, a tanulók tanulási sajátosságait figyelembe vevő tanítási-tanulási módszereken keresztül. Betekintést nyer a hátrányos helyzetből, a szegénységből, a kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarc közötti általános összefüggésekbe, a hátrányok csökkentésére irányuló pedagógiai eljárásokba, megismerkedik a tanulásszervezés és irányítás speciális eseteivel, mint a távoktatás és a multimédiás tanulásszervezés. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 3, Tantárgyi program: A pedagógiai differenciálás értelmezése, történeti beágyazottsága, megvalósításának irányzatai (adaptív oktatás), színterei, szervezési módjai és munkaformái. Az iskolai kudarc, lemorzsolódás nemzetközi kitekintésben. Esélylehetőség és megoldásmódjai ( második esély iskolái ). A differenciálás iskolai és tanórai formái. Motiváció és önszabályozó tanulás. Személyre szabott tanulási módok. Az IKT alkalmazási lehetőségei a differenciált tanulásszervezésben. A differenciált tanulásszervezés korszerű eljárásai a nemzetközi és a magyar gyakorlatban. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Tanórai hospitálást követően annak jegyzőkönyvezése előre megadott szempontok alapján. Írásbeli projekt készítése (min szó) a tárgykörbe illő változó témákban. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): zárthelyi dolgozat 6. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Falus Iván (szerk.) (1998): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest p. Kagan Spencer (2001): A kooperatív tanulás. Önkonet Kft, Budapest

16 M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatásmódszertani Kiskönyvtár V. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Réthy Endréné (2003): Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Venter György (szerk.) (2005): Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza

17 Differenciált szakmai ismeretek

18 Kommunikáció elmélete és gyakorlata TKM2010 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 1. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókat olyan kommunikáció-elméleti ismeretekkel, amelyek birtokában képesek lesznek a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére; a szakmai együttműködés megalapozására, a tanulókkal, a szülőkkel, társszervezetekkel való hatékony kommunikációra. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 4, Tantárgyi program: A kommunikáció általános és specifikus modelljei, típusai, funkciói. A kommunikáció szintjei és vizsgálati módszerei: verbális, nem verbális, írásbeli kommunikáció, vizuális és multimédiás szint. Személyközi kommunikáció: kommunikációs folyamatok, a nyelvhasználat tanulása, a nyelv- gondolkodás- kultúra egysége. A nyelv és a társas helyzetek, stílus és beszédmodor. Az együttműködési alapelvek Grice társalgási maximái. Az írásbeli kommunikáció szabályai, írásművek a gyakorlatban. A szóbeli és nem verbális kommunikáció hasonlóságai és különbségei. A nonverbális üzenetek változatai és azok funkciója a személyközi kapcsolatok alakulásában. A kommunikatív kompetencia. A meggyőzés csapdái, hallgatás és megértés. Verbális kommunikáció, és annak hatása a diákokra: kommunikációs gátak, kommunikációt könnyítő technikák (ajtónyitogatók). Tárgyalási szokások Európában és más földrészeken. 4. Évközi tanulmányi követelmények: ZH írása az elméleti anyagrészekből, kommunikációs technikák bemutatása 5. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: teszt és esszé jellegű feladatlapok 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Allan Pease (1990): Testbeszéd. Park Kiadó, Budapest Cs. Jónás Erzsébet (2004): Mindennapi kommunikáció. Krúdy Kiadó, Nyíregyháza Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest Hajas Zsuzsa (2002): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Kiadó, Debrecen. Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest Thomas Gordon (1989): TET, Gondolat Kiadó, Budapest

19 Vera F. Birkenbihl (1998): Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, Budapest

20 Pályatervezés TKM2011 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók ismerjék meg az életpálya-tervezés alapjait, s ennek segítségével munkájuk során legyenek képesek felkészíteni tanulóikat az egész életen át tartó tanulás kihívásaira. Rendelkezzenek ismeretekkel a pályaválasztás szempontjairól, a helyes döntés előkészítésről. Értelmezzék megfelelően a képességek, személyiségjellemzők, tanulói irányultság és a pályakövetelmények dinamikus interakcióját. Ismerjék a pályaorientációhoz kapcsolódó pályapedagógiai feladatokat. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 4, 5, 6, A tantárgyi program: A pályaválasztás és pályaorientáció jelentősége az életpálya-tervezésben. Karrier-stratégiák. Pályaterv és életszerepek. A szakmaválasztás szempontjai, az értékek és célok összehangolása. Képességek, tulajdonságok, motivációs jellemzők, érdeklődési profil szerepe a pályaválasztásban. Kérdőívek, tesztek a tanulói önismeret fejlesztésére. A munkaszokások, munka-attitűdök, a munka-személyiség kapcsolata a pályaválasztással. Pályaismereti alapfogalmak: pályatükör, képzési követelmények, pályaalkalmasság. Az Országos Képzési Jegyzék. Szakmacsoportok és a közöttük való átjárás szempontjai. A továbbtanulást, pályaorientációt segítő kiadványok, szervezetek és szolgáltatásaik. Humánerőforrás- kiválasztás és karrier-tanácsadás. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 zárthelyi dolgozat 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli számonkérés, teszt 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzetek, szakirodalom 8. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Jim Barrett-Geoff Williams (1990): Teszted önmagad! Karrier kalauz. Jószöveg Műhely Könyvkiadó, Budapest Pintér Zsolt (2001): Hogyan csináljunk karriert? Horton International Kft. Budapest Zachar László (2002): Pályaorientáció. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

21 Önszabályozó tanulás pszichológiája TKM2012 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg a tanulás pszichológiai folyamataira vonatkozó korszerű tudományos ismereteket, modelleket. Rendelkezzenek ismeretekkel a tanulás különböző formáiról, a differenciált tanulásszervezésről, és azokról a technikákról, melyekkel megalapozható az önálló tanulás képessége. A hallgatók sajátítsák el a hatékony tanulási környezet fogalmát. Ismerjék a motivációs bázis jelentőségét, és kialakításának pedagógiaipszichológiai eszközeit. A hallgatók gyakorlati ismeretekre tesznek szert a tanulásmódszertani felmérés és fejlesztés témakörében. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 3, 4, A tantárgyi program: Behaviorista, kognitív, humanisztikus tanuláselméletek. A tanulás, mint információfeldolgozás. Az iskolai tanulás fogalma, tanulási modellek. Elemi és összetett tanulási stratégiák, tanulási stílusok. A stratégiahasználat kudarcának okai. A figyelem, az emlékezet és a megértés fejlesztése. A problémamegoldás jellemzői és fejlesztésük. Gondolkodási készségek a tanulásban. A metakognitív képességek fejlődéslélektani sajátosságai, szerepük az önálló tanulás sikerességében Az egyéni gondolkodásmód, a kreativitás szerepe a tanulásban. A motiváció pszichológiai értelmezései. Az intrinsic motiváció jelentősége, motivációs technikák. A vita, a kognitív térkép, a kérdezés, tervezés alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban. A tanulásmódszertani fejlesztés gyakorlata: az input, a process, és az output fejlesztési lehetőségei. Kooperatív tanulás és tanulóközösség. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 zárthelyi dolgozat írása 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli számonkérés, teszt 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek, 8. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Mező Ferenc (2004): A tanulás stratégiája. Pedellus Novitas Kiadó, Debrecen Fischer, Robert (1999): Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László DIFFERENCIÁLÁS A TANULÁSSZERVEZÉSBEN

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben