Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak"

Átírás

1 Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak

2 Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának a célja: Sajátítsa el a hallgató a fejlődéslélektan alapfogalmi rendszerét és szakmai szókészletét. Ismerje meg a pszichikus fejlődés természetét, szabályszerűségeit és determinánsait. Ismerje meg a személyiség fejlődésével, az értelmi és érzelmi fejlődéssel kapcsolatos elméleteket és kutatási eredményeket, a pszichés fejlődés életkori és egyéni sajátosságait. Értse az értelmi és érzelmi működés egységét, az érzelmi intelligencia szerepét a pedagógus tevékenységében. 2. Kompetenciaterületek: 3, 4, 7, 8, Tantárgyi program: A személyiség alakulása: a személyiségfejlődés alapjai, a személyiség fejlődéselméletei, a temperamentum alakulása, az életkorok pszichológiája (újszülött, csecsemő-, kisgyermek-, óvodás-, kisiskolás-, serdülő, ifjúkor, az egész életen át tartó fejlődés). Testi és mozgásfejlődés. A nyelvi fejlődés, a beszéd kialakulásának elméletei. Az én, énkép, énidentitás kialakulása és fejlődése. A kognitív fejlődés elméletei, a kognitív részképességek fejlődése. Az érzelmi fejlődés, az érzelmi intelligencia. A kötődés, a társas kapcsolatok fejlődése. A tanulói személyiség megismerésének módszerei és eszközei. 4. Évközi tanulmányi kötelezettségek zárthelyi dolgozatok 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: főiskolai jegyzetek, kötelező irodalom, audiovizuális eszközök 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Atkinson R. L, Atkinson C. R, Smith E. E, Bem D. J. (1995). Pszichológia. Osiris, Budapest, 16-37, Cole M., Cole S. R. (1997): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 22-64, Margitics Ferenc (2007): A személyiség és fejlődése. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza. Vajda Zsuzsa. (1999): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon, Budapest.

3 A tanítás mestersége TKM1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a napjainkban érvényesülő és az iskolai tanítást és tanulást befolyásoló oktatáspolitikai és pedagógiai elveket, nézetrendszereket. 2. Kompetenciaterületek: 1, Tantárgyi program: A tanításhoz kötődő filozófiák (történeti áttekintés). A tanítás, mint kognitív folyamatok előidézése, fejlesztése, a tanítás, mint megértés (hermeneutika), a tanítás, mint konstruktív folyamatok motiválása és fejlesztése. A tanár tervező tevékenysége. A tudás kialakításának, változtatásának folyamata, oktatási folyamat, oktatási stratégiák. A tanár értékelő szerepe. A pedagógus saját tanterve, a tanári önreflexió szerepe. A pedagógusok módszertani kultúrája (kutatások tükrében). Általános tanítási képességek (kutatások tükrében). Jellegzetes tanári filozófiák. A reflektív tanár, az innovatív tanár. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Rövidebb lélegzetű beszámolóban és tanulmányban bemutatnak egy-egy olyan törekvést, mely a tanítás mesterségének korszerűsítése irányul. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 6. Az értékelés módszere: vizsga 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Törvény a közoktatásról, tantervek, iskolai dokumentumok stb. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: A tanárok számítanak. OECD-OKM, Budapest, A tanítás-tanulás hatékony szervezése. Adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz. Réthy Endréné alkotószerkesztő. Educatio Kht, Budapest, 2008 Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Golnhofer Erzsébet-Nahalka István (szerk): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Knausz Imre: A tanítás mestersége. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 2003 Szabó László Tamás: Bevezetés a tanári mesterségbe. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010.

4 Iskola és társadalom TKM1003 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: Ismerje meg a hallgató a mindenkori társadalmak és iskolák működésének bonyolult összefüggésrendszerét, az ezredforduló európai és magyar iskoláinak hagyományőrző és innovatív elemeit. 2. Kompetenciaterületek: 1, 8, Tantárgyi program: Pedagógiai céltételezés és determinánsai, értékek a nevelésben. Az iskolai életben résztvevő személyek és csoportok kapcsolatrendszere, konfliktusaik, konfliktuskezelésük és megoldásaik az önreflexió jelentősége a különböző pályaszakaszokon. A tanári szerep dimenziói, erkölcsi és jogi meghatározottsága, szerepek és szerepkonfliktusok. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói portfólió készítése. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Balázs Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén (2011): Jelentés a magyar közoktatatásról Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, Budapest Kozma Tamás (2004): Oktatás és társadalom. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Kron, Fridrich, W: (2000) Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest Meleg Csilla szerk.: (2003) Iskola és társadalom. Dialóg Campus Kiadó Perjés István (2003): Az iskola mítosza. Aula Kiadó, Budapest

5 Szakmai törzstárgyak

6 Pedagógiai- szociálpszichológia TKM1010 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tanárjelölt szerezze meg azokat a pedagógiai pszichológiai és szociálpszichológiai ismereteket, melyeket az iskolai nevelőmunkában hatékonyan alkalmazhat. Sajátítson el olyan pedagógiai pszichológiai ismeretköröket, melyek a napi oktatómunkájában eligazítják. A tanárjelölt legyen képes a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 3, 6, 7, Tantárgyi program: A pedagógiai pszichológia és a szociálpszichológia tárgya, a tudomány rendszere. Az iskolai szocializáció. A tanári szerep dimenziói, társadalmi szerepelvárások. A pedagógus személyi hatásának elemzése: a pedagógus, mint magatartási modell, nevelési stílus, nevelői attitűd. Az iskolai osztály pedagógiai, pszichológiai jellemzői, működéssajátossága, megismerésének módszere, szociometria. Tanulás, tanuláselméletek. Az iskolai tanulás pszichológiai megközelítése, eredményességét meghatározó mentális tényezők. A tanulói teljesítmény értékelésének pszichológiai kérdései. Az átlagtól eltérő tanulói személyiségfejlődés. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A szakirodalom folyamatos feldolgozása, 2 évközi ZH írása. 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium. 6. Az értékelés módszere: szóbeli. 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: főiskolai jegyzet, szakirodalom. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 44-65, 82-92, o. Csepeli György (1999): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, , , , , o. Kelemen László (1968): A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. Schmercz István (szerk.) (2000): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza.

7 Szabó István (1994): Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

8 A tanulói személyiség megismerése TKM1011 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató ismerje meg azokat a pszichológiai mechanizmusokat, melyek a hétköznapi személyészlelésben jelen vannak. Legyen képes ezeket a gyakorlatban felismerni, és ezek negatív hatásai ellen tenni. Ismerje meg a tudományos megismerésnek a pedagógiai gyakorlatban alkalmazható eljárásait, tegyen szert azok megfelelő szintű alkalmazására. Ismerkedjen meg olyan vizsgálati eljárásokkal, melyek lehetővé teszik a tanulók megismerését, egy összetett tanulói személyiségkép kialakításával differenciált fejlesztésüket. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 5, Tantárgyi program: A tanulói személyiség megismerése hétköznapi és tudományos szinten. A személyiségvizsgáló módszerek általános megfontolásai, az analitikus és fenomenológiai vizsgálati módszerek, a konzisztencia paradoxon. A vizsgálati eljárásokkal kapott adatok matematikai statisztikai feldolgozása: átlag, relatív gyakoriság, szórás, statisztikai próbák. A kísérleti és korrelációs módszer. A mentális képességek mérése. A tesztek jellemzői: megbízhatóság, érvényesség, az eljárások egységessége. Az intellektuális képességeket mérő tesztek. A tesztek előrejelző szerepe. Az introspekció, a közvetlen megfigyelés és a laboratóriumi megfigyelés. A kérdőíves eljárások, az esettanulmányok. 4. Évközi tanulmányi követelmények: két ZH írása az elméleti anyagrészekből, tanulói vizsgálatok és azok szabad előadásban történő bemutatása 5. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli (teszt-jellegű feladatlapok, házi dolgozat) 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Főiskolai jegyzet, szakirodalom. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Aronson (1998): A társas lény. Gondolat Kiadó, Budapest Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest Hadházy Jenő (szerk.) (1999): A tanulói személyiség megismerése. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza Harsányi István (1987): A tanulók megismerése. Tankönyvkiadó, Budapest R.L Atkinson és mtsai (1994): Pszichológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest. Ebből: 24-30, , o.

9 A tantárgy neve Személyiség- és egészségpszichológia A tantárgy kódja TKM1012 A meghirdetés féléve 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: Szerezzenek a hallgatók alapvető tájékozottságot a személyiséglélektan és egészségpszichológia kutatási eredményeiben, s azok felhasználhatóságáról társas tapasztalataik értelmezésében és a gyermeki személyiség differenciált formálásában. Az egészség, betegség és különböző működési zavarok etiológiai korrelátumainak megismerése járuljon hozzá a tanárjelöltek szemléletének formálásához, alapozza meg az egészséges életmódra neveléshez szükséges tanári kompetenciák kialakulását. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 4, Tantárgyi program: A személyiség fogalma a pszichológiában. Személyiségelméletek: a személyiség alkotóelemei, szerkezete és működése. A személyiség egysége és az egység megbomlása (működési zavarok). Az egészséges személyiség rokonfogalmai a személyiség-lélektanban (jól integrált, harmonikus, teljességgel működő személyiség stb.). Az egészségpszichológia szemléletmódja, helye a nevelési folyamatban. Az egészségpszichológia alapfogalmai. Egészségmagatartás betegségmagatartás. Az egészséglélektani ember- környezet modell. A pszichológiai és fizikai igénybevétel hatása: a stressz és a stresszválaszok változatai. Személyiségtípus és a sérülékenység típusa. Személyiségvonások és megküzdési módok. Fáradtság, fájdalom, depresszió. Az iskolai szituációk és a pszichés rendellenességek összefüggései. A pedagógus, mint segítő feladatkör egészségpszichológiai vonatkozásai: empátia, altruizmus, kiégési szindróma és megelőzésének lehetőségei. 4. Az évközi tanulmányi követelmények: szakirodalom-feldolgozás, zárthelyi dolgozat 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 8. Kötelező és ajánlott irodalom: Atkinson és mtsai (1998): Pszichológia. Osiris, Budapest Comer R. J. (2000): A lélek betegségei. Osiris, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (szerk.) (1999): Morális fejlődés, empátia és altruizmus. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Schmerz István (szerk.) (2003): A tanulói személyiség megismerése. Élmény 94 Bt., Nyíregyháza

10 Szakmai identitás fejlesztése TKM1013 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató rendelkezzen megfelelő önismerettel, legyen képes a saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre; előítélet- és sztereotípiamentes szemléletre. Demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve legyen kész a sajátjától eltérő értékek elfogadására, legyen nyitott mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására. Legyen képes tanulókkal, szülőkkel, az iskolai közösségekkel való hatékony együttműködésre és kommunikációra, tudjon a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó szülőkkel partnerként együttműködni. Legyen képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait, és azokat szakszerűen kezelni. 2. Kompetenciaterületek: 1, 8, A tantárgyi program: A kurzus menetét csoportdinamikai folyamatok szabják meg. Témája a következő: Önismeret, önismereti tudatosság, az énkép személyiségformáló szerepe, szerepelvárások és önismeret. Önértékelés, emberi szükségletek, motivációk, védekezési manőverek. A saját kommunikáció fő jellegzetességeinek tudatosítása, a különböző kommunikációs stratégiák előnyei és hátrányai. A közvetlen emberi kommunikáció jellemzői, kongruens és inkongruens közlés, komplex jelzések felismerése. A kultúrák és szubkultúrák közötti kommunikációs különbségek felismerése, a velük kapcsolatos előítéletek tudatosítása. Kétséges helyzetek kezelése. Az emberismereti érzékenység fejlesztése. 4. Évközi tanulmányi kötelezettségek: a szemináriumokon való kötelező részvétel 5. A megszerzett ismeretek értékelése: minősített aláírás 6. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: módszer specifikus tréning technikák alkalmazása, audiovizuális eszközök.

11 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Reviczky B. (szerk.) Ismerd meg igazi önmagad. Gemini, Budapest, 1993 Malcolm Godwin: Ki vagy te? Holló és társa, Budapest Bagdy E.-Telkes J.: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest Dévai M.: Énkép korrekció Pest Megyei Pedagógiai Intézet V. F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium. 1998

12 Pedagógiai tervezés és értékelés TKM1014 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1002 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg a magyar közoktatás rendszerének működését meghatározó jogi kereteket, a rendszer-, intézmény- és osztályszintű tartalmi szabályozás eszközeit. Az iskolai tudás kialakulásának, változtatásának törvényszerűségeit megértve hozzáértéssel tervezik a tanári munka különböző dokumentumait. A pedagógiai mérés, értékelés teljes körű rendszerét megismerve, szakszerűen képesek alkalmazni a nevelési, oktatási folyamatban a tanár kompetenciájába tartozó mérési értékelési módszereket. A hallgatók legyenek képesek a pedagógiai tervezést és értékelést tágabb kontextusban, az európai dimenziók figyelembe vételével megérteni és integrálni saját tudásukba. 2. Kompetenciaterületek: 3, Tantárgyi program: Alapfogalmak értelmezése: közoktatás, a közoktatás rendszere, iskolarendszer, iskolaszerkezet. Az iskolarendszer alapelvei, a fejlődést meghatározó tényezők. A közoktatási rendszerek eltérő fejlődési modelljei Európában. A közoktatási rendszerekben zajló változások. A közoktatási rendszer szabályozási mechanizmusa (bemeneti és kimeneti szabályozás). A tartalmi szabályozás jogi keretei: törvények, NAT, kerettanterv. Az intézményszintű tartalmi szabályozás: intézményi pedagógiai program, helyi tanterv. Osztályszintű tartalmi szabályozás: tanmenet, tematikus tervezés, óravázlat. Rendszerszintű (makro-, mezo- és mikroszintű) mérés, értékelés. Külső és belső értékelés. A tanulók teljesítményének értékelése, a nevelési-oktatási folyamatban alkalmazható értékelés módszerei és eszközei. Feladatlap készítés elvei és gyakorlata, a szóbeli tanári értékelés pedagógiája. A pedagógiai mérés és értékelés hatása az oktatás hatékonyságára. Az eredményes iskola. A minőségfejlesztés intézményi feladatai és lehetőségei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgató elméleti ismereteit, a témához kapcsolódó szakirodalmi kutatómunkáját ötvöző összehasonlító tanulmányt készít legalább két Európai Uniós tagország közoktatási rendszerében meghonosodott tartalmi szabályozási gyakorlatáról, vagy a magyar közoktatási rendszer szabályozásának kritikai elemzését végzi el, javaslatokat megfogalmazva a közoktatási rendszer átalakítására, reformjára vonatkozóan. A dolgozat dokumentálása: portfólió, recenziógyűjtemény készítése, prezentáció. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): a dokumentált dolgozat értékelése 6. Az értékelés módszere: vizsga 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2001

13 Halász Gábor/Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Budapest 2007 Mátrai Zsuzsa (szerk.): Tanterv és vizsga külföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991 Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest 1999

14 Az iskolai szervezet és fejlesztése TKM1015 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1003 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A társadalmi szervezetek általános szabályain keresztül a hallgató legyen képes az iskolai szervezet sajátosságait meghatározni. Sajátítson el a tapasztalatok feldolgozására elemzésére alkalmas módszereket és elemzési modelleket. Ismerjék meg az iskola funkciórendszerét és társadalmi kapcsolatrendszerét. Legyenek képesek leírni az iskola csoportkapcsolatait, ismerjék fel az iskolai együttműködés motívumait. 2. Kompetenciaterületek: 1, A tantárgyi program: A szervezet fogalma és működési sajátosságai, a szervezet önálló élete. Az iskola és társadalmi környezetének kapcsolata, az ökológiai modell tanulmányozása. Az iskola funkciórendszere, státuszok és hierarchiák az iskolán belül. A csoportkapcsolatok modelljei, az együttműködés motívumai. A nem tekintélyelvű környezet kialakításának lehetőségei. Az iskolai demokrácia és az iskolai klíma összefüggései, szervezetszociológiai kutatások, klímavizsgálatok, esettanulmányok, értékelő és önértékelő dokumentumok elemzése. Elvárások az igazgatóval szemben, döntéshozatal és konfliktus a szervezet életében. A saját és mások érdekeit szem előtt tartó magatartások sikerei az iskolában. 4. Évközi tanulmányi követelmények: összehasonlító elemzés készítése két iskola társadalmi kapcsolatrendszeréről 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. A kötelező, ajánlott irodalom: Charles Perrow 1997: Szervezetszociológia. Osiris Kiadó, Budapest Kozma Tamás 1985: Tudásgyár? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Halász Gábor Lannert Judit 2007: Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet. Budapest

15 Differenciált tanulásszervezés TKM1016 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1002 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: Olyan korszerű tanulásszervezési szemlélet megalapozása illetve erősítése, továbbá olyan oktatáselméleti műveltség közvetítése s a meglévő pedagógiai ismeretek integrálása, melynek birtokában a hallgató képessé válik a tanítási-tanulási folyamat hatékony és differenciált szervezésére, eredményes irányítására a legmegfelelőbb szervezeti formák megválasztásán és alkalmazásán, a tanulók tanulási sajátosságait figyelembe vevő tanítási-tanulási módszereken keresztül. Betekintést nyer a hátrányos helyzetből, a szegénységből, a kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarc közötti általános összefüggésekbe, a hátrányok csökkentésére irányuló pedagógiai eljárásokba, megismerkedik a tanulásszervezés és irányítás speciális eseteivel, mint a távoktatás és a multimédiás tanulásszervezés. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 3, Tantárgyi program: A pedagógiai differenciálás értelmezése, történeti beágyazottsága, megvalósításának irányzatai (adaptív oktatás), színterei, szervezési módjai és munkaformái. Az iskolai kudarc, lemorzsolódás nemzetközi kitekintésben. Esélylehetőség és megoldásmódjai ( második esély iskolái ). A differenciálás iskolai és tanórai formái. Motiváció és önszabályozó tanulás. Személyre szabott tanulási módok. Az IKT alkalmazási lehetőségei a differenciált tanulásszervezésben. A differenciált tanulásszervezés korszerű eljárásai a nemzetközi és a magyar gyakorlatban. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Tanórai hospitálást követően annak jegyzőkönyvezése előre megadott szempontok alapján. Írásbeli projekt készítése (min szó) a tárgykörbe illő változó témákban. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): zárthelyi dolgozat 6. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Falus Iván (szerk.) (1998): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest p. Kagan Spencer (2001): A kooperatív tanulás. Önkonet Kft, Budapest

16 M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatásmódszertani Kiskönyvtár V. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Réthy Endréné (2003): Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Venter György (szerk.) (2005): Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza

17 Differenciált szakmai ismeretek

18 Kommunikáció elmélete és gyakorlata TKM2010 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 1. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókat olyan kommunikáció-elméleti ismeretekkel, amelyek birtokában képesek lesznek a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére; a szakmai együttműködés megalapozására, a tanulókkal, a szülőkkel, társszervezetekkel való hatékony kommunikációra. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 4, Tantárgyi program: A kommunikáció általános és specifikus modelljei, típusai, funkciói. A kommunikáció szintjei és vizsgálati módszerei: verbális, nem verbális, írásbeli kommunikáció, vizuális és multimédiás szint. Személyközi kommunikáció: kommunikációs folyamatok, a nyelvhasználat tanulása, a nyelv- gondolkodás- kultúra egysége. A nyelv és a társas helyzetek, stílus és beszédmodor. Az együttműködési alapelvek Grice társalgási maximái. Az írásbeli kommunikáció szabályai, írásművek a gyakorlatban. A szóbeli és nem verbális kommunikáció hasonlóságai és különbségei. A nonverbális üzenetek változatai és azok funkciója a személyközi kapcsolatok alakulásában. A kommunikatív kompetencia. A meggyőzés csapdái, hallgatás és megértés. Verbális kommunikáció, és annak hatása a diákokra: kommunikációs gátak, kommunikációt könnyítő technikák (ajtónyitogatók). Tárgyalási szokások Európában és más földrészeken. 4. Évközi tanulmányi követelmények: ZH írása az elméleti anyagrészekből, kommunikációs technikák bemutatása 5. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: teszt és esszé jellegű feladatlapok 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Allan Pease (1990): Testbeszéd. Park Kiadó, Budapest Cs. Jónás Erzsébet (2004): Mindennapi kommunikáció. Krúdy Kiadó, Nyíregyháza Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest Hajas Zsuzsa (2002): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Kiadó, Debrecen. Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest Thomas Gordon (1989): TET, Gondolat Kiadó, Budapest

19 Vera F. Birkenbihl (1998): Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, Budapest

20 Pályatervezés TKM2011 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók ismerjék meg az életpálya-tervezés alapjait, s ennek segítségével munkájuk során legyenek képesek felkészíteni tanulóikat az egész életen át tartó tanulás kihívásaira. Rendelkezzenek ismeretekkel a pályaválasztás szempontjairól, a helyes döntés előkészítésről. Értelmezzék megfelelően a képességek, személyiségjellemzők, tanulói irányultság és a pályakövetelmények dinamikus interakcióját. Ismerjék a pályaorientációhoz kapcsolódó pályapedagógiai feladatokat. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 4, 5, 6, A tantárgyi program: A pályaválasztás és pályaorientáció jelentősége az életpálya-tervezésben. Karrier-stratégiák. Pályaterv és életszerepek. A szakmaválasztás szempontjai, az értékek és célok összehangolása. Képességek, tulajdonságok, motivációs jellemzők, érdeklődési profil szerepe a pályaválasztásban. Kérdőívek, tesztek a tanulói önismeret fejlesztésére. A munkaszokások, munka-attitűdök, a munka-személyiség kapcsolata a pályaválasztással. Pályaismereti alapfogalmak: pályatükör, képzési követelmények, pályaalkalmasság. Az Országos Képzési Jegyzék. Szakmacsoportok és a közöttük való átjárás szempontjai. A továbbtanulást, pályaorientációt segítő kiadványok, szervezetek és szolgáltatásaik. Humánerőforrás- kiválasztás és karrier-tanácsadás. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 zárthelyi dolgozat 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli számonkérés, teszt 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzetek, szakirodalom 8. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Jim Barrett-Geoff Williams (1990): Teszted önmagad! Karrier kalauz. Jószöveg Műhely Könyvkiadó, Budapest Pintér Zsolt (2001): Hogyan csináljunk karriert? Horton International Kft. Budapest Zachar László (2002): Pályaorientáció. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

21 Önszabályozó tanulás pszichológiája TKM2012 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg a tanulás pszichológiai folyamataira vonatkozó korszerű tudományos ismereteket, modelleket. Rendelkezzenek ismeretekkel a tanulás különböző formáiról, a differenciált tanulásszervezésről, és azokról a technikákról, melyekkel megalapozható az önálló tanulás képessége. A hallgatók sajátítsák el a hatékony tanulási környezet fogalmát. Ismerjék a motivációs bázis jelentőségét, és kialakításának pedagógiaipszichológiai eszközeit. A hallgatók gyakorlati ismeretekre tesznek szert a tanulásmódszertani felmérés és fejlesztés témakörében. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 3, 4, A tantárgyi program: Behaviorista, kognitív, humanisztikus tanuláselméletek. A tanulás, mint információfeldolgozás. Az iskolai tanulás fogalma, tanulási modellek. Elemi és összetett tanulási stratégiák, tanulási stílusok. A stratégiahasználat kudarcának okai. A figyelem, az emlékezet és a megértés fejlesztése. A problémamegoldás jellemzői és fejlesztésük. Gondolkodási készségek a tanulásban. A metakognitív képességek fejlődéslélektani sajátosságai, szerepük az önálló tanulás sikerességében Az egyéni gondolkodásmód, a kreativitás szerepe a tanulásban. A motiváció pszichológiai értelmezései. Az intrinsic motiváció jelentősége, motivációs technikák. A vita, a kognitív térkép, a kérdezés, tervezés alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban. A tanulásmódszertani fejlesztés gyakorlata: az input, a process, és az output fejlesztési lehetőségei. Kooperatív tanulás és tanulóközösség. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 zárthelyi dolgozat írása 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli számonkérés, teszt 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek, 8. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Mező Ferenc (2004): A tanulás stratégiája. Pedellus Novitas Kiadó, Debrecen Fischer, Robert (1999): Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen

A pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Kötelezően teljesítendő (10 kredit)

A pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Kötelezően teljesítendő (10 kredit) A pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Kötelezően teljesítendő (10 kredit) Iskola és társadalom Tantárgy kódja: M 1003 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.): 1+0 K Dr. Venter yörgy egyetemi tanár Ismerje

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak 1 Tantárgy neve: A személyiség fejlődése Tantárgy kódja: TKM1001 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.

Részletesebben

2. Kompetenciaterületek: 3, 4, 7, 8, 9.

2. Kompetenciaterületek: 3, 4, 7, 8, 9. Tantárgy neve: A személyiség fejlődése Tantárgy kódja: M 1001 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.): 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak 1 Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja:

főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja: Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.): 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1805L, Pedagógiai tapasztalatok portfóliója A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Venter György egyetemi tanár Heti óraszám (nappali: Kredit: 2 Ajánlott félév helye a mintatantervben:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek INM 1001L 9+0/félév kollokvium dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Tehetség elméleti alapjai PSG1118 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 5 Konzultációs óraszám 15 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok MH1107 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 16 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Mentálhigiéné CSM 1015L Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján. Elégtelen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Kreditpont: 4 Konzultációk óraszáma 12 K A konzultációkon való részvétel kötelező, orvosi igazolás vagy az előadóval való előzetes egyeztetés

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM2101 A pedagógiai kommunikáció elvei és technikái A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Buda Mariann Egyetemi docens Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 2 Féléves óraszám (levelező):

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Általános- és fejlődéslélktan Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Általános- és fejlődéslélktan Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Általános- és fejlődéslélktan SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Almássy Zsuzsanna, főiskolai adjunktus A kollokviummal

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D. Társadalomtudományi kutatások SPB1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása A kurzus vizsgával zárul. Babbie, Earl: A társadalomtudományi

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 G - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben