SABJAN TIBOR A BÚBOS KEMENCE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SABJAN TIBOR A BÚBOS KEMENCE"

Átírás

1 SABJAN TIBOR A BÚBOS KEMENCE N EPI KULTÚRA

2 TARTALOM ELŐSZÓ A BŐVÍTETT KIADÁSHOZ 5 BEVEZETÉS 10 A BÚBOS KEMENCÉK KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETE 12 KEMENCEFORMÁK, -TÍPUSOK 18 A KEMENCE ÉPÍTÉSE 37 A sárkemencék építése 40 Agyaghurkákból épített kemencék 44 Kemenceépítés agyag lepényekből 47 A cserépkemence építése 47 A kemence építése vályogból 50 A kemence építése téglából 50 A KEMENCE HASZNÁLATA, FŰTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA 58 SÜTÉS-FŐZÉS A KEMENCÉBEN 71 Kenyérsütés 71 3

3 Kenyértésztából készíthető ételek 76 Főzés a kemencében 78 Húsételek a kemencében sütve...80 Kemencében sült tészták 82 Sült és aszalt gyümölcsök, csemegék 84 BÚBOS KEMENCE A MAI HÁZBAN 86 1 MÉRETEK ÉS ANYAGOK 92 AJÁNLOTT IRODALOM

4 ELŐSZÓ A BŐVÍTETT KIADÁSHOZ Több mint tíz éve, hogy A búbos kemence első kiadása megjelent, amelyet az évek során több változatlan utánnyomás is követett. Ez idő alatt életünkben komoly fordulatok következtek be, a politikai rendszer átalakult, a kiadók is többször változtak, talán csak az olvasók érdeklődése maradt a régi hagyományos kultúránk ezen érdekes színfoltja iránt. A régi szót tudatosan használtuk, hiszen ez a figyelem nem új keletű, korábbi, mint első pillantásra gondolnánk. Oka abban kereshető, hogy a tüzelés és a fűtés területén a búbos kemence az egyetlen olyan alkalmatosság, amelyet a parasztság és a mezővárosi polgárság maga alakított ki és formált meg, így úri használatba sohasem került. Ezért abból az irányból mindig kicsit rácsodálkozó és kitüntetett kíváncsisággal nézték ezt a picit ormótlan és nagyra nőtt kemencefélét, amely ennek köszönhetően már a 19. századra a parasztszoba romantikus jelképe lett. Az alföldi kemencének már részletes ismertetése olvasható a kolozsvári kiadású Nemzeti Társalkodó június 5-én megjelent számában. A magát Jótakaró Dánielnek tituláló szerző az erdélyiek figyelmét hívja föl a praktikussága miatt csodált földkemencék építésére.,főldkementzék' KÉSZÍTÉSE-MÓDJA. Hazánknak fátlan helyein, hol náddal vagy szalmával fűtenek, nagy nyitott szájú kementzékkel élvén a' lakosok, egy ember egész nap tsinálja a tekertseket 's rakosgattja a' tűzre; mind e' mellettis, mihelyt a' tűz megszakad, kihűl a' ház, és az mindenkor teli szalmával, nem lehet tsinos. Ezen alkalmatlanságot költség nélkül el lehetne kerülni, melegebb szobába lakni, a' szalma' nagy megkiméllésével, ha a' szomszéd Magyarország' alföldi lakosai' példáját követve, ollyan földkementzéket készítnénk, a' míllyenekkel ott élnek. -Jó lenne egynéhány mezőségi birtokosoknak egybe állani, és Magyarországról ollyan egy-két embert behívni, kik ezen mesterséget értik; így ezektől az idevalók - is megtanulhatnák az íllyen főldkementzék' készítése' módját, és ezen hasznos dolog rövid időn közönséges lenne. A' készítés kevésből áll. - Vesszőből kosár módjára meg fonnják a' kementzét, ezt feljűlről megtapasztják jól meggyúrt főiddel, elsőbben vékonyan; minekutánna megszáradott más rendbé- 5

5 Cigányzenészek a boglyakemence körül (1857) li főidet tapasztanak reá, mindaddig, míg elegendő vastagságú, circiter, egy tenyérnyi lészen, akkor gyenge tüzet tesznek belé, hogy tökélletesen kiszáradjon, és a' repedezéseket bé tapasztják mindaddig, míg egy massává válik, és sohol repedése nem láttzik. Ezután megsikárolják, és olyan tüzet raknak belé, hogy a' Vesszőfonás ki égjen; mely meglévén, belőlről is meg kell tapasztani sikárolni, külső óldalát-is megtsínosítani és megmeszelni. Sokféle, némely helyeken tsínos formákra tsinálják ezen kementzéket, legközönségesebb és legállandóbb a' le vágott conus-forma, ezek a' kementzék egyszersmind sütő-kementzék is, és így, minden kenyérsütéskor bemelegszik a' ház azon éghető dologgal, mely a' kenyérsütésre fordíttatik. - Hogy pedig világosságot is adjon a' tűz, és főzni-is lehessen nálla, el lehet érni azzal, ha a' fenn-leírt kementze mellé a' tűzhelyre egy kisded nyitott szájú kementzét tsinálsz, melynek kürtője a' kementzéhez ragasztva annak hátán megyén a' kéménybe. - így lehet a' melegítésrenézve, a' vak kementzébe tüzet tsinálni, a' főzésre és világosságra-nézve pedig a' melléje ragasztott kissebb nyilt kementzébe, melynek kürtőjét olyankor, mikor benne tűz nem ég, bedugván, általa nem hűl ki a' ház. (nem ház, hanem,-szoba, Red.) Jótakaró Dániel. 6

6 EZEN KEMENTZEKHEZ A* REDAKTIO' JEGYZÉSI. Az alföldi, (nevezetesen születtünk-földi, Szabólts- Vgyei) sütő- és fűtőkementze' neve - Bogjakementze; melynél hasznosabb kementze egész Európában egy sints.-formája, ez: "Kerek, alsó diametere, belőlről=5.1/2, 5 talpig (pes); felső=2, 2.3/4-ig; magassága=4, 5.1/2-ig. Áll az 18 hüvejk magasságú, vájogból vagy gyúrt sárból tsinált körűlettel, belől tömött vagy taposott főidből tele vert kerek padon, a' szobában, a' konyha fala mellett, úgy, hogy a' padnak egy talp szélességű kerülete kivűl fekszik a' kementzén; mely a' szobában igazi ülő-pad. Ha a' kementze fészke tsak akkora mint a' kementze' alja; akkor az, deszkából készül hozzá, Asztalos-munkával, vagy tsak faragó ember által. A' sár-készítés, mely jó agyagos, sárga (másutt kék, fekete, veres) főidből van, tiszta, szalmátlan búza-polyvával (pelyva) úgy esik meg, és a' pelyva oly' bőven tapotódjon-el benne, hogy többet meg ne bírjon, és sehol, tsak egy borsónyi pelyvatsomó-se maradjon. A' kementzepad' színét egykisség elegyengetve, tzérna-tzirkalommal, karikakerűletet kell kanyarítani, kellőközépból, a' diám. felével a' konyha-fal mellett el. Ebbe a kijegyzett kerületbe kell ledugdosni - vagy tsitsóka-kóró (kóré), vagy esztendős bodzafa-, vagy másféle egyenes vessző-, vagy fejér fenyőhasítvány-, vagy egyenes nádkarókat, - az utolsót két-hármasával egy helyre, egymáshoz 3 újnyi szélességre, akkor, úgy kell karikába kötni egy vén, de szép formájú fa-abrontsot, hogy annak kívánt diametere (derékszelője) meglegyen. Ehhez kell fonni, ispárgával vagy paraszt fonallal a' karók' felső végeit; az abronts belől lévén: ezután pedig a' hossza' közepéhez szab egy okosabb Oláh egy nagyobb abrontsot, belől, ára igyelve, hogy az egész skeleton módoson álljon, mint tsonka-tsúts (conus. trunc). Ha a' karók, fent, nagyon össze érnek; minden másodikat el lehet vágni, már előre is próba után, a' közép-abrontson felül, egy arasznyira-formán. A' tetejét, szövés-formán lehet beszűni 's akkor, egy erős karóval középen, benn, felfeszíteni, hogy valamennyire boltozatos legyen, de ki ne feszüljön. Az elég lágy, de nem foljó sárral el kell kezdeni a' munkát alól, kívülről, nem vstagon, 's így menni, felfelé mindég köröskörűi, 's a' tetejét is elvégezvén; ha tél az idő, már akkor-is lehet belé tenni egy tányérnyi idzó szenet, hogy legalább, ne hideg legyen benne a' levegő.-mikor ez az első sározás annyira kiszikkadt, hogy erőssen áll, ha bár nem száradt is meg; lehet azt másodszor sározni, már most ára is vigyázva, hogy a' hol horpaszság van, egyenessé lehet a' többivel tenni, de simítani nem szükség'. Harmadszor is megtapasztván, már most több tüzet lehet belé tenni, de nem lángolót, hogy a' bordák meg ne gyúljanak. Jóformán és tsaknem egésszen kiszáradván; akkor meg lehet kívülről egésszen simítani, 's nem igen nagy tűzzel, tsak hogy még is a' karók meggyúljanak, ki kell ezeket belőlle égetni, 's kiseperni. Most már a' belső rongyos lapját kell jól betöltögetni sárral 's azt is kiszárasztván, utoljára szé- 7

7 Kecskeméti parasztszoba belseje kemencével (1853) pen megsimítani, a' tetejét boltozatoson. Kívül pedig, a' tetejét tsupa sima-egyenesen kell hagyni; 's ama' 3 első tapasztás-közben, szakállat (Gesimset) kellett neki tsinosan formálni.-ott száraztanak holmit télben, pl. komlóskorpát, 's egyebet. A' szája felett, mely egy jó nagy kenyérsütőlapátnyi (13 hüvejk) szélességű, egy bak-arasznyirafel egyenes, attól-fogva fél-karika, 's egész magassága hűvejk, a' falon által, e' felett mondom, formálódik mintegy 6 hüvejknyire a' lélekző kürtő, és, még e' felett van osztán a' kementze torka, mellyen a' paraszt gyermekek szoktak heverni, a' fal és kementze között. - A' kürtő, kerek vagy szegletes, a' dugója minden esetre 3 hüv. D, vagy pedig, diameterü. Előté-nek nevezik a' száját bezáró, tsupa sárból a' paraszt-ház falán formált eszközt: mely ha tartósabb akar lenni, fából van fonva, 's ezt a' sövényetskét tapasztják jól meg sárral, - mindeniket, mikor már száraz, a' száj' nyilasához hermetice szabva. Ez a kementze, melyben mi ollyan kenyeret sütünk szalmával ha nád nints, a' melynek párját ritka országban lehetne feltalálni. Magyarországon, annak rendes idejében, ollyan nyarak szoktak lenni az Alföldön, hogy fűtést ki nem állhatni a' szobában. Sütik tehát a' kenyeret egy gátornak nevezett nád kerítésben épített bogjakementzében, az ég alatt. A' gátőr' diametere mintegy 4 öl. A' tehetősebbeknek, sütő-házok van. s

8 Pihenés a kemence padkáján (Bátmonostor, 1 985) Csizmahúzás a kemence előtt (Kornádi, 1959) Vétek volna kőltségeskedni magyarországi kementzetsináló' hozatásáért. Akármelyik Gelentsér (Fazekas) úgy elkészíti azt, mintha mindég azt tsinált volna; tsak egy okos ember oktassa ebből a' kettős írásból. A' jó bogjakementzének, reggeltől estig, ettől-fogva reggelig tart a' melege, egyegy fűtésre." Amint olvashatták, könyvünket már 1830-ban megírták, nálunk ízesebben, rövidebben, de a lé- nyeget nem kifelejtve. Komolyra fordítva a szót, az első kiadásnál takarékoskodnunk kellett a képekkel és a rajzokkal, amelyért most szeretnénk kárpótolni Önöket. Új kiadóval, megújult külsővel és belsővel, jóval több képpel ajánlhatjuk figyelmükbe újra könyvünket, amelyet remélhetőleg olyan szeretettel vesznek a kezükbe, mint amilyen szeretettel mi dolgoztunk rajta. Szentendre, júniusa A szerző ( )

9 BEVEZETÉS Az elmúlt években érezhetően nőtt az érdeklődés a hagyományos paraszti élet emlékei iránt. Ezzel egy időben pihenési, szórakozási szokásainkban is változások álltak be. Ismét népszerűvé vált a falusi turizmus, sokan vásároltak parasztházat vagy tanyát, amelyet nyaralónak rendeztek be. Ezekben, de új lakóházakban is egyre többen szeretnének hagyományos fűtőberendezéseket építeni, melyek közül mind a mai napig legismertebb a búbos kemence. Tudatunkban úgy él a 19. századbeli parasztszoba, csárda vagy ivó képe, hogy a sarokban ott áll a jellegzetes boglya formájú kemence, padkáján pipázó öregember melegedik, kuckójában gyerekek hancúroznak, esetleg egy táncmulatság cigányzenészei ülnek körülötte. Kétségtelen, hogy a búbos kemence a többi tüzelőberendezésnél elterjedtebb, formája és készítésmódja is nagyon változatos. Használata sokáig, szinte a 20. század közepéig tartott, teljes eltűnéséről pedig még ma sem beszélhetünk. Könyvünk célja, hogy részletesen bemutassa ezt a nagy hagyományú, népszerű kemencefajtát, megismertetve az olvasót kialakulásával, történetével, használatával, valamint építésének módjaival és a kemencében készíthető ételek receptjeivel. Nem feledkeztünk meg azokról sem, akik éreznek annyi ügyességet és bátorságot magukban, hogy elkészítésével próbálkozzanak. Munkájukat tanácsokkal, tervekkel és anyagkimutatásokkal szeretnénk megkönnyíteni. A búbos kemence fő elterjedési területe az Alföld, de közvetlen rokonai megtalálhatók a környező dunántúli, kisalföldi és észak-magyarországi parasztházakban is. Könyvünkben mindenekelőtt az alföldi emlékanyagra helyeztük a hangsúlyt, de nemcsak a szobai, hanem a házon kívüli, szabadban felállított kemencéket is bemutatjuk. A külső kemencéket azok kedvéért ismertetjük, akiknek lakásában, nyaralójában nincs elég hely, de udvarukban vagy kertjükben ők is szeretnének kemencét építeni. Nem titkolt szándékunk, hogy az érdeklődés kielégítésén túl további híveket szerezzünk hagyományos tüzelőberendezéseinknek és a hozzájuk kapcsolódó munkafolyamatoknak. Szeretnénk, hogyha a kemenceépítés, a kenyérsütés, a kemencében való sütés-főzés nem sorolódna a múlt elfelejtett emlékei közé. Ma még minden megtanulha- K)

10 Falusi cigánybanda a kemence körül (1 840-es évek) szeretnének tudni, azoknak, akik házukban, kert jükben most szándékoznak kemencét építtetni, akik meg akarják tanulni a kemenceépítés fortélyait, és mindazoknak, akik érdeklődnek a paraszti kultúra és a néprajz iránt. tó, átörökíthető, de egy-két évtized múlva már nem; nem lesz kitől, és népi műveltségünk újabb színfolttal szegényedik. Ajánljuk munkánkat azoknak, akiknek már van kemencéjük, de használatáról, történetéről többet 11

11 A BÚBOS KEMENCÉK KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETE A ma ismert alföldi kemencéink kialakulása a 15. század második felében kezdődött el. Természetesen kemencéket már korábban is használtak - ezt támasztja alá a szó eredete is; még a honfoglalás előtti időkben, a keleti szlávsággal fennálló kapcsolataink révén került nyelvünkbe. Honfoglaló őseink jurtaszerű sátrakban, kisebb felszíni házakban és földbe mélyített veremházakban laktak. Ez utóbbiaknak elmaradhatatlan velejárója volt a sarokba épített, kissé a földbe nyúló tűzterű kemence. Ezeket a kemencéket az általunk tárgyalt típusoktól elsősorban a fűtés iránya különböztette meg. A korai kemencék ugyanis mind belülről fűthetők voltak, azaz a szájuk abba a helyiségbe nyílt, amelyet fűtöttek. Az ilyen szobák természetszerűleg füstösek voltak, mivel a kemencék semmilyen kürtővel nem rendelkeztek. A füstmentes szobák kialakítása a kályhás fűtés elterjedésével vált lehetővé. A kályhákat kezdettől fogva kívülről fűtötték, vagyis szájuk a szomszéd helyiség felé nyílt, testük teljesen zárt volt, így használatuk a fűtött szoba levegőjét nem szennyezte. A magyar falvakban a 15. század közepétől jelennek meg az első kályhás házak, elő- A török háborúk során elpusztult alföldi lakóház alaprajza. Felül a bögreszemes kemence csempéi láthatók (Túrkeve-Móric) ször a nemesek, majd a parasztok használatában. A 16. század eleji török betörések következtében elpusztult falvakban a lakóházak zöme már füstmentes szobával és kályhafűtéssel volt ellátva. A fejlődés nem mindenütt egyszerre következett be. Először csak az ország központi, alföldi területein, valamint a Dunántúl keleti vidékein jelenik meg ez a nagy jelentőségű újítás, majd a században a Dunántúl többi részén is általánossá válik. Az első kályhák felületét mai utódaikkal el- 12

12 lentétesen nem borította teljes egészében csempe. A tűzhely falát sárból készítették, amelybe sűrűbben vagy ritkábban bögre alakú szemeket helyeztek. Az ilyen fűtőtest hasonlított a mai kemencéhez, de a kályhához is. Végső soron a kettő keverékeként fogható fel, ezért megjelölésére a néprajzi munkákban a bögreszemes kemence elnevezés honosodott meg. Kályha" szavunk kezdetben nem az egész tűzhelyet, csak annak bögre, illetve tál alakú csempéit jelentette. Ezért korabeli forrásokban a leggyakrabban a kályhás kemence kifejezés vagy ennek változatai fordulnak elő. A régészeti ásatások tapasztalatai szerint a bögreszemes kemencék mellett már korábban is előfordultak csempe nélküli sárkemencék, de jelentős előretörésük és általánossá válásuk a 18. század folyamán megy végbe. Az átalakulással egy időben eltűnnek a szemes kályhák; utolsó hírmondóik a 19. század elejéig élnek. A változás az ország központi területén, az Alföldön megy végbe; okai a történelmi körülményekre vezethetők vissza. A török hódoltság idején a népesség és a településhálózat jelentős része elpusztul, vele együtt visszafejlődik a kályhacsempéket gyártó fazekasipar is. Az általános elszegényedés nem kedvez a kályhacsempék alkalmazásának, ezért a tüzelők fejlődési iránya a kályhaszemek elhagyásával formálódik, megtartva a kívülről fűthetőség vívmányát. Az új, kívülfűtős szobai kemencék használata is változott. Korábban a bögreszemes kemencék mellett a konyhák hátsó falán túlnyúló sütőkemencéket is alkalmaztak, amelyek feladata a nyári sü- Matyó életkép a kemence körül (Mezőkövesd, as évek) tés volt. Ezek háttérbe szorultak, a szobai kemencék vették át a szerepüket, amely így a sütés-főzés funkciójával egészült ki. A 18. századi változások érintik a kemencék formáját is. Ekkor honosodik meg a padkák alkalmazása a szobában és a konyhában egyaránt - ez vezet a kemencék földön fekvő tűzterének felemelkedéséhez. A kemence falát vessző- vagy nádvázra, sárból építik fel, a készítési módnak megfelelően alakítva a korábban használatos kályhafor- 13

13 Dohányoskunyhó belseje búbos kemencével (Szőreg, 1 866) mákat. Ekkor fejlődik ki és válik népszerűvé a boglya alakú kemence is, amely az egyik legelterjedtebb forma a században. A török hódoltság utáni gazdasági és társadalmi fellendülés nyomán változások állnak be az alföldi ház, vagy ahogyan a néprajzi szakirodalom nevezi: a középmagyar ház fejlődésében. Az épületek lakórésze kívülfűtős kemencével felszerelt szobából és szabad kéményes, oldal- és középpadkával ellátott konyhából áll. Ez a háztípus a 19. században nagy hatást gyakorolt a környező vidékek népi építészetére. Északon a belülfűtős, kürtös kemencés háztípust szorította vissza, keleten a kandallós tüzelők elterjedését csökkentette, míg nyugaton behatolt a Dunántúl kályhás vidékeire is. Az alföldihez hasonló fejlődés zajlott le a Kisalföldön is, ahol a kemencék kályhákkal párhuzamosan fordulnak elő, rendszerint úgy, hogy a szegényebbek a kemencéket, a módosabbak a kályhákat részesítik előnyben. Nem volt jellemző ez a különbség az Alföld építkezésére, ahol a boglyakemencét egyaránt, lényeges eltérések nélkül használta a mezővárosi polgár, a falusi zsellér vagy a tanyasi gazda. A 19. század második felében indul hódító útjára a magyar parasztházakban a takaréktűzhely. Sárból, vályogból vagy téglából készül, és a konyhában vagy a szobában helyezik el. Leggyakrabban a kemence ajtó felőli oldala mellé építik, de előfordul, hogy a kuckó előtti részen kap helyet. H

14 Használata nem szünteti meg a kemencéket, mivel a kenyérsütés miatt azokra továbbra is szükség van. A múlt század vége felé kezdett gyakoribbá válni a padka nélküli kemence. Előnyét abban látták, hogy a melegedők nem piszkolták úgy össze, meszelését nem rugdosták le, mint a padkásokét. Emellett a szobában is több hely maradt. Gyakran a meglevő kemencék padkáját is lefaragták, kihordták, az újakat pedig a legtöbb esetben már padka nélkül építették. Az öregek és a szegények azonban még sokáig ragaszkodtak megszokott ülőhelyükhöz. Újabb változás a kemence formájában a 20. század folyamán következik be. Építési anyagként ekkor kezd elterjedni a tégla, amelyből nehezen rakhatók a megszokott kerek formák, ezért a leegyszerűsített, szögletes, úgynevezett sifonkemencék terjednek el. A szögletes alak nem mindenütt jelenti az újabb eredetet; a Duna-Tisza közén ilyenek régebben is épültek. A 19. század végén a hagyományos lakáskultúra bomlásnak indul. A változások elsősorban a tüzelőberendezéseket érintik, amelyek közül a legtovább a boglyakemencéket használták. Ennek magyarázatát több fontos körülményben látják a kutatók. Egyik lényeges momentum, hogy a szabad kéményes füstelvezetést felváltó zárt kémények elterjedésével a kemence kezelését és a kürtös füstelvezetést sikerült műszakilag jól összehangolni, a kemence külső fűtését és egyben a konyha füstmentességét egyidejűleg megoldani. A másik okra már utaltunk: tudniillik a fűtés mellett a kemencében házilag sütötték a kenyeret - és erről még hosszú ideig nem mondhatott le a paraszti lakosság. A kemencék megtartását segítette elő a kis fűtőértékű, de nagy mennyiségben rendelkezésre álló tüzelőanyag (szalma, nád stb.), amelynek hasznosítására a búbos kemencék voltak a legalkalmasabbak. Lassú háttérbe szorulásuk azonban előbb-utóbb kikerülhetetlenné vált. A húszas évektől a városi, polgári lakóházakban hagytak fel használatukkal, majd a harmincas-negyvenes években a középparaszti rétegek lakásaiból is kiszorultak. Végső eltűnésüket siettette a mezőgazdaság átszervezése is, amelynek során a korábban bőségesen rendelkezésre álló fűtőanyagok (szalma, nád, kóró stb.) már csak nehezen voltak beszerezhetők. Hozzájárult ehhez a gyári kenyér elterjedése és vele párhuzamosan az otthoni kenyérsütés megszűnése. A funkciójukat vesztett kemencéket a legtöbb helyen terjedelmességük miatt lebontották, de sok alföldi településen még fellelhetők utolsó példányai. Idős tulajdonosaik megszokásból, szeretetből ragaszkodnak hozzájuk. Összefoglalva: mai búbos vagy boglyakemencéink a századi bögreszemes kemencékből alakultak ki. E kályhaősök" két jelentős újítást hordoztak: oldalukat csempékkel rakták ki, fűtésük kívülről történt. Ez utóbbit és a hozzá tartozó füstmentes lakószobát tartotta meg a fejlődés az Alföldön és a hozzá kapcsolódó területeken. A változás, amikor a kályhacsempék alkalmazása háttérbe szorul, a 18. században zajlik le; ekkor alakulnak ki ma is ismert alföldi kemencetípusaink. 15

15 Kemence az udvarban (Jánoshalma, 1948) Szabadtéri kemence a tanyaudvaron (Kiskunhalas, 1939) Szabadon álló kemencéink története változatos képet mutat. Egyes korszakokban jelentős szerepet töltenek be a paraszti háztartásokban, máskor szerepük elhalványul, háttérbe szorul. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az udvari kemencék valamilyen módon kapcsolatban vannak a lakóház tüzelőberendezésével. Szabadon álló kemencék a régészeti leletek tanúsága szerint nagy számban fordultak elő Árpád-kori falvainkban. A feltárások alapján feltételezhetjük, hogy minden veremházhoz legalább egy ilyen kemence csatlakozott. A külső kemencék rendszerint nagyobbak voltak, mint belső társaik. Tűzterük a talajszint alá nyúlt le, ezért szájuk elé süllyesztett előteret ástak. A kemencék között három típust lehetett megkülönböztetni. Az egyik fajtát sütésre-főzésre használták, aljába hőszigetelés gyanánt cserépdarabokat tapasztottak. Szárításra, pörkölésre szolgálhattak azok a kemencék, amelyeknek tűztere alá szalma-, illetve gazréteget terítettek. A harmadik csoportba a füstölőkemencék tartoztak. Ezek feneke tapasztás nélküli, egyenetlen volt, és az előbbi kettőénél jóval nagyobb átmérővel készült. A kemencékben talált hamuból megállapították, hogy sütésre és aszalásra alkalmas változataikat fával fűtötték, míg a füstölésre használtakat szalmaszerű, könnyen égő anyagokkal. 16

16 A késő középkorban a szabadon álló kemencék száma csökkent. Érthető ez, hiszen a lakóházak két belső kemencével is rendelkeztek, ezért nem volt szükség különálló sütőkemencékre. Kecskemét környéki falvak régészeti ásatásaiból tudjuk, hogy szabadban álló kemencéjük csak azoknak a házaknak volt, amelyek nem rendelkeztek konyhai sütőkemencével. A szabadon álló kemencék előnye, hogy nyári időszakban nem melegítették fel a lakást, ha sütöttek-főztek bennük. Télen viszont a belső kemencéket használták, mert így védve voltak az időjárás viszontagságaitól, és a sütéskor keletkezett meleg a szobát is felfűtötte. Ezért a külső kemencéket csak időszakosan, jobbára nyáron használták. A kemencék alját a korábbi gyakorlattal ellentétben már nem süllyesztették a földbe, hanem a talaj szintjére vagy alacsonyabb padkára építették. A tűztér oldala sárból készült, amelyet vesszővagy nádvázra tapasztottak fel, majd az egészet kiégették. A századi külső kemencékről kevesebbet tudunk. Meglétükről a mezővárosok vagy földbirtokosok építkezési rendelkezései árulkodnak, amelyekben a kemencék tűzbiztos tetővel történő ellátását szorgalmazzák. A 19. században a külső kemencék szerepe lényegesen nem módosult: kiegészítő sütőhelyekként használták őket. Jelentőségük a 19. század végén, még inkább a 20. század első felében nő meg, amikor a szobai kemencék lassú visszaszorulása megkezdődik. Az átalakított lakóházak udvarán a kenyérsütést, de gyakran a húsfüstölést is a külső kemencékben végzik. A századforduló tájékán az ország egyes területein még élt az a gyakorlat, hogy a falu szélén közös használatú kemencéket építettek. Ezekben a sütés meghatározott rend szerint történt, karbantartásukra általában tavasszal került sor. Ilyen kemenceegyüttesek a Szigetköz, a Csallóköz és az Ormánság falvaiban fordultak elő. 1-

17 KEMENCEFORMÁK, -TÍPUSOK Az Alföldön a szobai kemencék két nagyobb formai típusa alakult ki. A Duna vonala mentén, a Bácskától a Garam vidékéig a szögletes alaprajzú változatok uralkodnak. Ezek jellemzik a Palócföld nyugati részét és a Duna-Tisza közét is. Jellegzetességükhöz tartozik még a tagolt forma, amelyet gyakran a tűztér alsó, illetve felső része közötti váll is hangsúlyoz. A csonakakúp alakú kemencék kör vagy ovális alaprajzzal készültek. Elterjedési területük elsősorban a Tiszántúl, de az Alföld többi részén is előfordulhatnak. Oldaluk rendszerint egyrészes, váll nélküli, felső szélüket párkány koronázza. A Dunántúl egyes vidékein és a Kisalföldön a szögletes alaprajzú, nyereg formájú kemencék terjedtek el. Használatuk nem kizárólagos, mert a kályhafűtéssel vegyesen fordulnak elő. A középdunántúli példányok funkciója a kályhákéval egyezik meg. Két alapvető fajtájuk ismert, egyiknek az oldalai befelé hajlanak, felülről ívesen vagy laposan záródnak, a másik alul hasáb alakú, felül pedig koporsófedélre emlékeztető teteje van. Régen a kemencéknek - formájuktól függetlenül - alul fehérre meszelt ülőrészük, padkájukvoh. Lábakra épített búbos kemence (Tiszaoszlár, 1967) IS

18 Összetett formájú sövénykemence (Dunapataj) Nyeregkemencék a Mezőföldről és a Kisalföldről (Dég, Martos) Koporsófedél alakú nyeregkemence takaréktűzhellyel (Dég) Padkával épített nyeregkemence (Zsére) Boglya alakú kemence takaréktűzhellyel (Füzesabony) A padka a szobának a konyha melletti sarkát tölti ki. Egyik oldala a bejárati ajtó mellett kezdődik, körbeöleli a kemence tűzterét, és a szoba hátsó főfalához csatlakozik. Vonalvezetése legtöbbször íves vagy szögletes. Szélessége változó, 5-10 centiméteres kiüléstől 50 centiméterig terjedhet. Homloklapja néha függőleges, de rendesen kifelé dőlő, hogy a rajta üldögélők csizmájuk sarkával ne rugdossák össze az alját. A padka ajtó felőli részén gyakran megemelt ülőrész van, amelynek a neve a Tiszántúlon kucik vagy kuckó. Ismert még a tőcik, pocik, poca, kispadka megnevezés is. Az is előfordult, hogy a gyerekeket büntetésből ide ültették fel. Ilyenkor ezt a helyet duzzogónak, felesölőnek vagy pöffeszkedőnek nevezték. Az öregek is szerettek rajta ülni, ezért néhány helyen vénasszonypöfőgőnek vagy öregasszony-pöfögőnek mondták. 19

19 Szögletes búbos kemence kispadkával (Haraszti, Szlavónia, 1910) A padka másik fontos része a kemence teste és a hátsó fal közötti zug, amelyet a Duna-Tisza közén kucinak, kucónak vagy kuckónak neveznek, a Tiszántúlon pedig sutnak. Ha ezt a két szót figyelmesebben vizsgálat alá vesszük, azt látjuk, hogy a kuckó (különböző alakú változatai egy tőből erednek) az egész Alföldön ismert volt, sőt így hívták a kemence vagy a kályha zugát a Dunántúlon, a Kisalföldön és Szlavónia magyarlakta területein is. Okleveles adataink a kuckó" szót már az l600-as évek legelején említik, míg a sut" csak a 18. század közepétől szerepel írásos emlékeinkben. Tehát valamikor egységesen a régebbi eredetű és szélesebb körben elterjedt kuckó szó jelölhette a kemence zugát. A Tiszántúlon később a sut szó váltotta fel, ekkor a kuckó elnevezés itt a padka másik oldalára, az ajtó felőli magasításra vonatkozott. A kuckó általában centiméter széles, a padkával egyező magasságú vagy kissé megemelt búvóhely, amely a gyermekek kedvelt tartózkodási helye. Előfordultak olyan kemenceformák is, amelyeknél a kuckó helyét a váll magasságáig felfalazták, tehát megszüntették, elnevezése azonban így is megmaradt. Gyakran a falazott, meszelt padkát fapad helyettesítette. A pad két oldala egyenes darabokból állt, a sarkon rendszerint 45 fokos csonkítással. Ülőlapja centiméter széles, alul 3-4 cifrázott élű deszkaláb támasztotta alá. Az ülőke szélét csipkésre fűrészelt léccel díszítették. Ritkábban előfordult az is, hogy a pad félköríves vonalú volt, vagy pedig az ülődeszkát nem lábak, hanem fűrészelt konzolok támasztották alá. Néha a falazott padkának csak az ülőlapját deszkázták le. A padkás és a padka nélküli kemencék közötti foglalnak helyet azok a példányok, amelyeknek csonka a padkájuk. Létrejöttüket a helyhiány szülte, padkájukat vagy a közlekedés, vagy a bútoro-l zás miatt egy darabon lebontották. A padka nélküli kemencék lábazati része a leg-l több esetben ívelt vagy ferde vonalvezetéssel ki-j felé dől. A kemence aljának magasságában gyakran törésvonal látható, mivel ettől a szinttől a kemence teste már befelé dől. Az átmenet észreve-\ hetetlen marad a függőleges falú vagy boglya alakú példányok esetében. A padka nélküli kemencék kuckója legtöbbször az eredeti magasságban levő padkamaradvány, amely elöl nem ér túl a kemence domborulatán. Ismerünk azonban olyan kemencéket is, amelyeknek a kuckójánál sincs megemelt, falazott része, tehát a kemence mögött üres hely van, és a kuckó a földön kezdődik. 20

20 ' Pihenés a kucikon (Komódi, 1960) 21

21 22 Összetett formájú kemence fapaddal (Tótkomlós, 1955)

22 t m A magyar parasztházak szobai tüzelőberendezései a 19. század második felében és a 20. század elején 1. cserépkályha, 2. kívülfú'tős kemence, 3. kandalló, 4. belülfú'tős kemence Cserépből készült, padka nélküli boglyakemence; általánosan elterjedt típus (Mezőberény) Vájatokkal díszített boglyakemence csonka padkával (Hajdúnánás) 23

23 Összetett formájú kemence alul sokszögletes, felül kerek idomokból (Nyíregyháza) Sokszögletű boglyakemence takaréktűzhellyel (Hajdúbagos) A kemence tűztere a padka magasságától indul. Formája a vidék hagyománya és az alkalmazott technológia által eleve meghatározott. A kör alaprajzú kemencék között az egyik legnépszerűbb változat a tojás-, körte vagy boglyakemence. Nevéből következtethetünk alakjára is. Oldalai ívesen befelé hajlanak, de nem csúcsban futnak össze, hanem lapos, kör alakú tetőben végződnek. Hozzájuk hasonlóak a csonka kúp alakú kemencék, amelyek szintén kör alaprajzúak, oldalaik befelé dőlnek, de nem ívesen hajlanak, hanem egyenes vonalat alkotnak. E formák fő elterjedési területe a Tisza mente és a Tiszántúl, de a szögletes kemencékkel keveredve esetleg csak szórványosan megtalálhatók az Alföld többi részén is. A csonka kúp alakú kemencék egyik érdekes változata a sokszögletű kemence, amelynek palástját élekben találkozó lapok alkotják. Mind domborodó, mind egyenes vonalú változatai előfordulnak. Az sem ritka, hogy a kemence testén a kerek és sokszögletű idomok kombinálva találhatók. Az ilyen megoldásokat utánozva a Hajdúságban a kemence oldalát néha keskeny vájatokkal díszítették. Ha ritkábban is, de vannak a kör alaprajzi! kemencéknek középső párkánnyal tagolt változataik. Ezeket, mivel felső részük az alsó alakját folytatja, nem tekinthetjük összetett formájú kemencéknek. A szögletes alaprajzú kemencék időben két réteget képviselnek. Egyik csoportba a nagyobb múltú, hagyományos kemencéket sorolhatjuk, míg a másikba az egészen új divatú sifonkemencék tartoznak. A hagyományos szögletes kemencék egyik leg-i egyszerűbb változata a csonka gúla alakú kemence, amelynek lapjai befelé dőlnek, és a széleken éleket alkotnak. A Nógrád megyei példányokon! gyakori, hogy az élekbe apró bemetszéseket ké-l szítettek díszítésként, illetve a mécses tartóhelye-j ként. Mint már említettük, a szögletes kemencék fól előfordulási területe a Duna-Tisza köze. Az ittenil típusokra jellemző, hogy formájuk összetett, kétl 24

Kemencés kis okos A dongás kemence, alapfogalmai. Segítség dongás kemence építéséhez.

Kemencés kis okos A dongás kemence, alapfogalmai. Segítség dongás kemence építéséhez. Kemencés kis okos A dongás kemence, alapfogalmai. Segítség dongás kemence építéséhez. Írta: cibatapapa Katona István A helyesírást helyre tette, Mamóca & Lektorálta és érthetőbbé tette a tervrajzokat készítette:

Részletesebben

Kószó József CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK SZUKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929

Kószó József CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK SZUKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 * Kószó József CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK SZUKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 6 JELÖLÉSEK 7 1. A CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK ISMERTETÉSE 8 1.1. Hagyományos cserépkályhák

Részletesebben

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN BUDAÖRS, 2005 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester

Részletesebben

Két kép. Lozsád népi építészete, 1908, 2008

Két kép. Lozsád népi építészete, 1908, 2008 Acta Siculica 2010, 579 588 Két kép. Lozsád népi építészete, 1908, 2008 A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársaiként először 2006-ban jártunk Hunyad megyében, hogy a leendő Erdély épületegyüttes

Részletesebben

NÉPRAJZI KÖZLÉSEK IV.

NÉPRAJZI KÖZLÉSEK IV. NÉPRAJZI KÖZLÉSEK IV. SZEMELVÉNYEK A CSEMADOK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA NÉPRAJZI SZAKBIZOTTSÁGA TAGJAINAK GYŰJTÉSEIBŐL SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTV0 NÉPRAJZI KÖZLÉSEK IV. SZEMELVÉNYEK A CSEMADOK KÖZPONTI

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK

NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK Liskán Szállás RÓKABOKOR Írta: PAPP SÁNDOR NYÍREGYHÁZA 2013 1 A kiadvány megjelenését támogatta: IMI Print Nyomda Megjelent a Város- és Faluvédők Szövetsége XXXII. Országos Találkozója

Részletesebben

NÉPI MESTERSÉGEKKEL KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSÉRT A TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMBARÁT

NÉPI MESTERSÉGEKKEL KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSÉRT A TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMBARÁT A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM NÉPI MESTERSÉGEKKEL A HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSÉRT A TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMBARÁT KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 2011 1 A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

NAGYMAMÁM VILÁGA. Készítette: Winter Viktória 2014.

NAGYMAMÁM VILÁGA. Készítette: Winter Viktória 2014. NAGYMAMÁM VILÁGA A magyar paraszti táplálkozáskultúra. Ételeink, ételkészítési szokásaink és azok változása Zalában és Vasban a 19. század végétől a második világháborúig Készítette: Winter Viktória 2014.

Részletesebben

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola Szakdolgozat Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában Kodolányi János Főiskola Készítette Nagy Attila IFO/2 1 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés (turizmus és vendéglátás helyzete, helyi 3 marketing)

Részletesebben

VÁROSVÉDŐ FÜZETEK 2. NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK RÓKABOKOR

VÁROSVÉDŐ FÜZETEK 2. NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK RÓKABOKOR MESÉLÕ NYÍREGYHÁZA VÁROSVÉDŐ FÜZETEK 2. NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK RÓKABOKOR NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK RÓKABOKOR Írta: PAPP SÁNDOR NYÍREGYHÁZA 2013 Címlap: Rókabokor 6. számú ház Második, átdolgozott kiadás.

Részletesebben

A KÖZPONTOSÍTOTT TELEPÜLÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK

A KÖZPONTOSÍTOTT TELEPÜLÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK A KÖZPONTOSÍTOTT TELEPÜLÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYE: GYŰRŰFŰ ELNÉPTELENEDÉSÉNEK OKAI SLACHTA KRISZTINA 1. BEVEZETŐ Gyűrűfű egy baranyai falu volt a Zselic keleti szélén, amelynek teljes lakossága

Részletesebben

A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN

A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN 12-kemecsi_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:06 Page 195 Kemecsi Lajos A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fejlesztési programjának részeként

Részletesebben

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Sümegi József A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Kísérlet a bátai bencés monostor alaprajzának rekonstruálására A bátai monostor jelentősége a középkorban Báta bencés apátsága

Részletesebben

A természetes, a feltétel nélküli bizalom

A természetes, a feltétel nélküli bizalom AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja A természetes, a feltétel nélküli bizalom - Civil partnerség - Azonnal a civil kurázsi szó villan belém, amikor az Élettér Egyesület

Részletesebben

Wagner Péter SZÉKI KÉPEK

Wagner Péter SZÉKI KÉPEK Wagner Péter SZÉKI KÉPEK AZ 2004 NYÁRI SZÁMÁNAK MELLÉKLETE A Magyar Építészek Szövetsége kiállítótermében volt látható Wagner Péter DLA építész tablóinak kiállítása a mezõségi Szék életének és építészetének

Részletesebben

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor Tanulmányok Horváth Ferenc: A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE Előzmények: római és népvádorláskor Szeged középkori vára közvetlen a Tisza jobb partján, a környező vízjárta, mocsaras területből kiemelkedő szigetek

Részletesebben

Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező

Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező 1 2 Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező gyümölcsei Erdő-mező zöldségei Baromfiudvar és félvad állatok

Részletesebben

KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR. indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények

KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR. indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények KONZERVÁLT ÚTIPOR KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények 2006 Megjelent a blablabla Kft gondozásában Komáromi József Szerkesztette: Komáromi József A borítót tervezte:

Részletesebben

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 A kötet lektora:

Részletesebben

MEGFIGYELÉSEK A KÖZÉPSŐ ÉS KÉSŐ RÉZKORI KULTÚRÁK FAZEKASÁRUIN BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELYEN 1 Készítéstechnikai vizsgálatok 2

MEGFIGYELÉSEK A KÖZÉPSŐ ÉS KÉSŐ RÉZKORI KULTÚRÁK FAZEKASÁRUIN BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELYEN 1 Készítéstechnikai vizsgálatok 2 51 MEGFIGYELÉSEK A KÖZÉPSŐ ÉS KÉSŐ RÉZKORI KULTÚRÁK FAZEKASÁRUIN BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELYEN 1 Készítéstechnikai vizsgálatok 2 ARCHAEOLOGICAL CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE MIDDLE AND LATE COPPER

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL

ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL NOVÁK ÁGNES 2002 JANUÁR SZ E N T IS T V Á N EG Y E T E M YB L MI K L Ó S MÛ S Z A K I FÔ I S K O L A I KA R, ÉP Í T E T T KÖ R N Y E Z E T TA N S Z É K H - 1146 BU D

Részletesebben

A cigányság tánckultúrája

A cigányság tánckultúrája A cigányság tánckultúrája A cigányság fontos és többrétű - megőrző, színező és összekötő szerepet játszott a befogadó népek kulturális életében. Nemcsak a régibb, feledésbe merült hagyományok hű őrzői,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY

MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY Héczey- Markó Ágnes, Fülöp András Jankovics Norbert, Szökrön Péter 2014. A MARKAZI VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. A VÁR FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE A

Részletesebben

MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS

MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS Konzulens: Dr. Lányi Erzsébet PhD. MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszék 2013. TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS..

Részletesebben