SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA"

Átírás

1 SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Készítette: a Cívisterv Várostervez és Építész Iroda Bt évben

2 C Í V I S T E R V BT. VÁROSTERVEZ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Tartalom: 1. Településtörténet 2. Az értékvédelem célja 3. Hagyományok, épületjellemz k, utcahálózat 4. M emlékek, m emléki terület, egyedi értékek 5. Helyi értékvédelmi kataszter 6. A terv helyi örökségeire gyakorolt hatásai Készítette: Zsemberi István okl. építészmérnök építész vezet tervez, vezet településtervez TT /2001, É Munkatárs: Zsemberiné Luczi Anikó A dokumentáció tartalmi helyességéért és az aláírások hitelé Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

3 1. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET a.) Regionális összefüggések, térszerkezeti helyzet Sárrétudvari Debrecent l 50 kilométerre délnyugati, Püspökladánytól 11 kilométerre délkeleti irányban fekszik. A település mind közúton, mind vasúton, a Püspökladány- Szeghalom útvonalon közelíthet meg. A mai Hajdú-Bihar megye déli részei, lényegében a Sárrétek vidéke, Bihar vármegyéhez tartozott. A Kis- és a Nagy-Sárrét körzete az elmúlt évezred során mindvégig az Alföld legritkábban lakott térségei közé tartoztak, de az árvízmentesítési és lecsapolási munkálatok következtében igen gyorsan n tt itt is az eltartóképesség, mely bevándorlással is el segített gyors népességnövekedést eredményezett. A Püspökladány- Berettyóújfalu- Nagyvárad tengelyhez északról és délr l fontos térszerkezeti vonalak csatlakoztak Debrecen és az É-Tiszántúl, illetve Gyula, vagyis a D-Tiszántúl irányából. Nagyvárad, mint regionális központ a várostól Ny-ra legyez szer en szétnyíló közút- és vasúthálózatot hívott életre az els világháború el tt, s az igen forgalmas útvonalak jelent s része ugyancsak érintette a Sárrétek településeit. A két világháború közötti Magyarország a területi revízióban bízott, ezért nem szüntette meg Csonka-Bihar vármegyét, bár területén egyetlen város sem létezett, közlekedési hálózata nem volt, hiszen az útvonal-darabok között nem volt összeköttetés, s a hozzátartozó területek egymással éppen az el z ek miatt semmiféle térszerkezeti kapcsolatban nem álltak egymással. Az újabb vesztes háború, s az azt követ békeszerz dés közigazgatási változtatásokra kényszerítette a magyar kormányzatot. Csonka-Bihar vármegye esetében a két szomszédos megye között osztotta fel a térséget. Csonka-Bihar településeinek nagyobbik hányada Hajdú-Bihar megye része lett. Napjainkban az önkormányzatok feladataik hatékonyabb, célszer bb, gazdaságosabb ésszer bb ellátása érdekében kívánnak részt venni a kistérségi együttm ködésekben. A települések képvisel testületei más képvisel testületekkel, gazdasági, szolgáltató szervezetekkel és közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakítanak ki kistérségi együttm ködéseket. Az ilyen koordinációnak azonban csak ott lesz létjogosultsága, ahol az együvé tartozás tudata él, s a többé-kevésbé szoros települési, vonzási kapcsolatoknak mély földrajzi alapjuk van. Hajdú-Bihar megyét 1994-t l hét kistérségre osztották. Ezek egyike a Sárréti Települési Társulás, amely két várost (Püspökladány, Nádudvar) és 11 községet (Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, (Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen) fog össze. A kisrégió 955 km 2 területén ember él, a megye lakosságának közel 10 %-a. A peremi fekvés térség egyik sajátosságát az adja, hogy nem sorolható egyetlen tájegységhez sem, hiszen északi területei a Hortobágyhoz, északkeleti része a Hajdúsághoz, végül déli, délkeleti részei a Nagysárréthez tartoznak. Valójában átmeneti vidék ez Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Békés megyék között. A településegyüttes zömét adó sárréti falvak az elmúlt évszázadokban Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

4 Békés, de leginkább Bihar vármegye részét képezték. A kisrégióba tartozó községek kapcsolata csak 1949/50-ben kezd dött, amikor közülük kilencet a püspökladányi járásba soroltak, s az elmúlt közel 50 évben szoros együttm ködés jött létre közöttük, jóllehet a járásokat id közben megszüntették. Sárrétudvari vonzáskörzetébe tartoznak Szerep, és Biharnagybajom községek. Közigazgatási területe Püspökladánnyal, Báránddal, Biharnagybajommal, és a Békés megyei Füzesgyarmattal határos. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

5 b.) Természeti-táji adottságok A Nagy-Sárrét a bihari térség jellegzetes kistája 85 és 100 m közötti tszf-i magasságú, a Sebes-Körös hordalékkúpjának Ny-i lábánál alakult ki. É és D fel l folyóhátak fogják közre, amelyek csaknem teljesen zárt, rossz lefolyású mélyedést alakítottak ki. A típusos felszíni formák folyóvízi (folyóhát, elhagyott medrek, morotvák stb.) és parti d ne eredet ek. A felszín nagy részét ártéri iszap és agyag borítja, amely É-ról és D-r l a folyóhátak szélére is rátelepül. A gyors feltölt dés medencébe a Berettyón kívül a Kálló-ér is ide szállította hordalékát, s t a Nagykunságon keresztül a Tisza, az Ér völgyén át a Kraszna árvize is eljutott ide. A fels 10 m-es rétegben csak helyenként fordul el néhány cm vastag iszapos, agyagos, t zegcsík, de az iszapos, homokos rétegek helyett gyakran víz-átnemereszt agyag keletkezett. Ezzel kapcsolatos az elmocsarasodás. A nagysárréti település éghajlata mérsékelten meleg és száraz, az évi középh mérséklet 10,1 Celsius fok, a napsütéses órák száma évente átlagosan Évente 530 mm csapadék hull, dönt en a vegetációs id szakban. A község uralkodó széljárása az északi és a déli. Számottev ek a felszín alatti vizek, bár kihasználtságuk nem jelent s. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

6 Sárrétudvari térképe az els katonai felmérésen Sárrétudvari határa. Molnár Balázsné rajza. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

7 A kistáj Ny-i határa a Hortobágy-Berettyó Bucsa feletti 18 km-es szakasza, míg Keleten a Kék-Kállóra vagy Kálló-f csatornára támaszkodik. A Kálló veszi fel Bakonszegnél a Keleti-f csatornát, amely 20 km-es alsó szakaszán a kistájban halad, de Bakonszeg alatt 11-km-en át a Kálló medrében éri el torkolatát, a Berettyót. Ellenkez irányban, a Hortobágy-Berettyóhoz folyik a Makkod-csatorna, az Alsófutaki-csatorna. Gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület. Az egykori nagy terület mocsár- és lápvidéket s r csatornahálózat csapolja le és belvízmentesíti, melynek hossza mintegy 1000 km 2. A felszíni vizek jobbára mesterségesek, csatornák. Az átlagosan 4-6 méteren álló talajvíz dönt en nátriumot és szulfátot tartalmaz. Sok artézi kút van, mélységük átlagosan 200 méter körüli. Sárrétudvari 47 Celsius fokos melegviz kútja jelenleg le van fojtva. A Tiszántúli flórajárásba tartozó kistáj jelent sebb potenciális erd társulásai között a f z-nyár-égerligetek, a tölgy-k ris-szil ligeterd k, a sziki tölgyesek és a pusztai tölgyesek említhet k. Sárrétudvari igazgatási területén rendkívül csekély mértékben találhatók erd s területek. Az erd m velésbe vont területeket fiatal és középkorú, zömében keménylombos, ritkábban lágylombos erd k borítják. A mez gazdaságilag hasznosított területek jellemz bb kultúrái a búza, a rizs, a lucerna és a napraforgó. A kistáj magja a hajdani Nagy-Sárrét hordalékkúp és folyóhátak közé zárt, ma is gyenge lefolyású, magas talajvízállású ártéri síksági tekn je. Talajai f leg lecsapolt és telkesített síkláptalajok, amelyeken f leg réteket, legel ket, rétlápokat és láperd maradványokat találunk. Szántókkal csak a szigetszer en kiemelked hátasabb felszíneket hasznosítják. É-ról és D-r l ehhez holtmedrekkel és csatornákkal s r n szabdalt alacsony fekvés ártéri síkság csatlakozik, amelynek talajai D-r l f leg réti talajok. É-ról pedig réti és mélyben sós réti csernozjomok. Ennek megfelel en utóbbin kizárólagos a szántóföldi hasznosítás, amíg a réti talajokon a rét és legel is el fordul. Így a kistáj mindenképpen er sen kultúrsztyep jelleg. Végül Nyugaton, a Hortobágy-Berettyó mellékén folyóhátak közé zárt magas talajviz, rossz lefolyású, alacsonyártéri síkság húzódik, amely többnyire elszikesedett. A szántóföldeket a láposok magas talajviz szikesein típusos szikes növényzet legel k tarkítják. Talajai talajvízhatás alatt képz dtek, f leg a réti csernozjom és ennek sós változatai jellemz ek. Term képességük jó. Növényzetében a löszgyepek és kis területen a szikesek társulásai jelennek meg. Még napjainkban is el fordul a túzok, a környék védett madara. A kistáj települései alacsonyabb rend közutak mentén helyezkednek el. A terület üdülési vonzereje, fogadókészsége jelentéktelen. A térség elzártsága miatt a vadász- és horgászlehet ségek idegenforgalmi kihasználása sem megfelel. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

8 Az Udvariról (Sárrétudvariról) szóló korabeli írások gyakran megemlítették, hogy mocsarak közt fekszik, a szántók és a rétek egy részét a mocsarak elöntötték. A török id k alatt bekövetkezett térszínsüllyedés is hozzájárulhatott a föld ilyen mérv elvizesedéséhez. A vízzel szembeni védelem tavasszal különösen nagy terhet rótt az itt lakókra. A természetes áradások mellett a mesterségesen felduzzasztott állóvizek is súlyos károkat okoztak a sárréti földm veseknek. A XIX. század elején kezd d, nagymérv ármentesítési munkálatok idején ez a térség is magára vonta a figyelmet. Vasvári Pál 1820-ra készítette el a Kis- és Nagy- Sárrét vízszabályozási tervét. Az ármentesítés során mintegy 2500 kh vált term re a Sárréten, de ezen kívül a kinti földeken is biztonságosabbá vált a növénytermesztés. A mocsarak lecsapolása el tt a Sárrét volt Európa egyik leggazdagabb madárlel helye mind a vízimadarak tömegét, mind a fajok számát tekintve. A daru volt a sárrétiek legkedvesebb madara. A folyószabályozások után azonban megváltozott s helyzet, elt nt, illetve megritkult az egykoron paradicsomi madárvilág. A környék védett madara a túzok, amely ma turisztikai kuriózumnak számít. Sz cs Sándor az 1970-es években a jelenr l szólva így írt: A Sárrét ma már csak kis foltokban létezik, de valaha 150 ezer km-nyi területen, mint náderd, süpped láp és mocsárvilág létezett. A pákászok vízi világa ma már a múlté, a vadvizeket lecsapolták, a nádasok helyét mindenütt m velik. Védett természeti érték, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet részét képez terület Sárrétudvari igazgatási területén nem található. Védelemre méltó érték, a település és a táj kapcsolata. A belterület közelében még meglév gyep- legel területek, és a falu vizuális, és ökológiai kapcsolata. Fontos összeköt kapocs, a belterületet észak- délnyugati irányban kettészel Kertaljai ér, és annak nyomvonalán kialakult gyepes zóna, melyet ligetszer erd vé alakítva megfelel helyszíne lehet bármilyen szabadtéri programnak, valamint ideális helye lehetne a lovaglásnak, és ezzel együtt, a lótartással összefügg építmények elhelyezésének. Táji értéknek számíthat a jöv ben a település délkeleti szélén egykoron meglév, s ma rendezett formában ismét kialakításra tervezett tavas térség, kiegészülve a szomszédságában tervezett erd telepítésekkel. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

9 c.) A település története Sárrétudvari térképe. Hadtörténeti Térképtár Sárrétudvari között Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

10 Neve mutatja, hogy királyi vagy hercegi birtok központjához szolgálattal tartozó népek faluja volt. Els említése 1214, a Váradi Regestrumban, ahol még négy peresetben találkozunk Sárrétudvari nevével. A tatárjárás el tt a Zovárd nemzetség békési faluja ben a szerepi monostor tartozéka a falu. Az évi dézsmajegyzéken 70 dézsmafizet jobbágycsaládf t írtak össze, így a falu ekkori lélekszámát f re lehet becsülni ban 82 jobbágycsalád élt itt. Udvari lakossága a XVI. században tért át a református hitre, templomuk középkori alapokon 1613-ban épült, 1767-ben megnagyobbították. Közigazgatási hovatartozását illet en 1929-ben következett be változás, mikor is a frissen járási székhellyé lett Püspökladány körzetéhez csatolták ben a közigazgatási reform után Hajdú-Bihar része. A község 1910-ig a Biharudvari nevet viselte, ezután hivatalosan Sárrétudvarira változtatta. El bb Püspökladányhoz tartozott, majd Bihar vármegye sárréti járásához csatolták. A ház nélküli lakosok 1911-ben azzal a kéréssel fordultak a képvisel testülethez, hogy számukra állami támogatású munkásházakat építsenek, és ahhoz telket adjanak. A falu terjeszkedése nehézségekbe ütközött, mivel az állattartó községekre jellemz en, legel gy r vette körül, amelyhez a volt úrbére lakosság nagyon ragaszkodott. A múlt század végén történt tagosításkor 24 kh földet jelöltek ki vályogvetésre és földhordásra. Ez a terület az évek során egyre n tt, ezért valamint a Levente gyakorlótér és a vásártér pótlására kérték a legel b vítését. Az els világháború után újra felmerül a házhely-osztás gondja. Ennek megoldására 1921-ben Házhely-rendez bizottságot alakítottak. Az Elöljárók a Nagyréti kútnál ajánlották fel a kívánt területet. Arra ösztökélték az igényl ket, hogy ott alapítsanak új községet. k azonban nem voltak arra hajlandók. A keletre való fokozott terjeszkedés a II. világháborút követ en indult meg. Napjainkra már igen felszaporodtak az új kiosztási telkekre épített kockaházak. Legutoljára a Pérei-köz és a malom közötti átlós irányú út mentén osztottak telkeket és építettek olyan házakat, amelyek küls re pontosan olyanok, mint a Balaton mentén vagy az ausztriai Burgenlandban mivel ott is beillenének az épületek közé. Alispáni javaslat alapján feltételezhet, hogy a települések rendezését a hivatalos szervek is sürgethették ben azt írták a jegyz könyvükbe: A község összes utcái mérnökileg, térkép szerint rendezve lettek, egyenes vonalak közé vétettek, s err l térkép készíttetett. A területekért befolyt összeget a még meglév gödrök betemetésére, az utcák fásítására és kutak fúratására fordították. Az utcák rendezése azonban tovább folytatódott. Némely zugok lakói utcájuk, zsákutcájuk kinyitását kérték. Mások inkább bezárkóztak volna. Ugyanakkor szóba került egyegy sikátor keskeny utca megszüntetése. A Sárrét talaja nyáron poros volt, télvíz idején pedig sáros. Ebb l következett, hogy az utcán való közlekedés szt l tavaszig nagyon nehéz, majdnem lehetetlen volt. Az utcák egyik oldalát a községháztól kiindulva széles, vastag pallóval látták el járda gyanánt. Így keletkezett az utcák járdás, illetve járdátlan oldala. Az 1900-as évek elején megszavaztatták a betonjárda építtetését az egész községre kiterjed en, a járdás oldalakon. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

11 A sárrétudvariak építkezési kultúrája jól mutatja a korai rétegz dést. A szegénysorúak régebbi formához való ragaszkodása, valamint a jobb módúak haladottabb felé törekvése kézenfekv. Az építkezés id szaka a nyár volt, kapálás és aratás között, illetve aratás után. Egyrészt azért volt alkalmas ez az id, mert csak száraz, meleg id ben lehet megfelel min ség földmunkát végezni, másrészt pedig azért mert ilyenkor szünet van a határbeli növényápolás és betakarítás között. A lakóépület elhelyezése a múlt század közepén épült házak esetében hasonló elvek szerint történt, mint a kés bbi id ben. Általában a telekhatárra építettek, közel az utca kerítéséhez, mer legesen az utcára. Azt a nagyon fontos elvet emberemlékezet óta betartották, hogy délkeleti, illetve déli fekvés legyen a lakóházuk. A lakóház alaprajza mindig télalap alakú volt, csak az oldalak aránya váltakozott. A ház nagysága magától értet d en a vagyoni helyzet függvénye volt. Az alapot el ször kipécézték, kijelölték, utána egy kifeszített madzag segítségével kijelölték a f falak, a hosszanti falak, a vég- és válaszfalak vonalát. Azután kezdték a padmaly, más néven a fundamentum ásását. d.) A település címere A szokásos címerpajzs alsó, zöld szín harmadában élével felfele egy heraldikailag jobbra néz ezüstszín ekevas, a pajzs bels, kék szín mezejében pedig egy heraldikailag jobbra vágtató, kivont szablyát tartó lovas. Ruházata: sárga mente, piros nadrág, sárga csizma, ezüstszín a szablya. A ló színe barna. A pajzs felett vitézi nyílt sisak látható, felette rangjelz nemesi korona, amelyb l sisakdíszként három búzakalász emelkedik ki. A sisaktartó heraldikailag jobbról kék-arany, heraldikailag balról pedig vörös-ezüst szín. A község legels címeres pecsétnyomójának lenyomata az úrbéri felméréshez készült úrbéri kilenc kérd pontra adott feleltr l ismeretes. Körirata: UDVARI PECSET. Címerképe sajnos elmosódott, kivehetetlen, annyit azonban megállapíthatunk, hogy a címerképet sisaktakaró díszítette, tehát heraldikailag teljes címerrel állunk szemben. A község 1829-ben új pecsétnyomót készíttetett, amelynek körirata: UDVARI PETSÉT Címerképe ekevasat mutat, amely rendkívül gyakori volt a magyar jobbágyfalvak címerhasználatában és jelképrendszerében, s kifejezte azt az er s érzelmi köt dést, amelyet a föld népe az eke legfontosabb vas alkatrésze iránt érzett. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

12 2. AZ ÉRTÉKVÉDELEM CÉLJA A településen fellelhet a tájra és a helyi kultúrára jellemz sajátosságokat magában hordozó jegyek kutatása, azok feltárása, a helyi értékek számbavétele és rendszerezése és abból a helyi értékvédelmi javaslat elkészítése a cél. Ami a település történelméb l és a kultúra fejl déséb l valamint a birtokviszonyok és a társadalmi fejl dés során kialakult hagyományok, motívumokban tükröz dnek, különböz építészeti megoldásokhoz vezetnek. A különböz építészeti megoldások kialakulása vagy a tapasztalat vagy a társadalmi hovatartozás vagy valamilyen védekez mechanizmus, vagy egyszer en praktikus megoldások sorozatából adódnak. Ezek a megoldások néha érvényüket vesztik, néha feler södve nyomják rá bélyegüket az építészetre. A különböz korok keveredése, átfedése is hordoz magában olyan megoldásokat, melyben felfedezhetünk szépséget és megóvandót. A vizsgálódás középpontjába tehát azokat az értékeket kell helyezni, amelyek valamilyen formában a régi hagyományokat és a népi illetve a valamilyen meghatározható építészeti stílust képvisel épületeket, építményeket, és ha lehetséges ezek együttesét, utcaképeket, településrészeket, ezek hiányában esetleg jellegzetes kerítéseket, tornácokat, oszlopokat, ablakokat, górékat - kell állítani. A megtalált értékeket kell szakértelemmel és odafigyeléssel megóvhatjuk és átörökíthetjük az unokáink számára, azért hogy ne csak könyvekb l és skanzenekb l figyelhesse meg az utókor a tájra jellemz motívumok szépségét. A felsorolt épületeken kívül figyelni kell a kerítések formájának alakulására, egyes tájra jellemz formára, motívumra, melyet védeni és építeni kell, hogy a hagyományok tovább élhessenek. Ugyanez jellemz a nem védett épületek homlokzatára, azok díszeire, ablakának osztására, azok ritmusára, tornácára, oromfalának kialakítására, alaprajzi és telken belüli elhelyezkedésére. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

13 3. HAGYOMÁNYOK, ÉPÜLETJELLEMZ K, UTCAHÁLÓZAT Egyházi építészetünk a leg sibb, egészen a XI-XII. századig nyúlik vissza. Középkori templomaink egy része eredeti állapotában vagy kis átépítésekkel látható. A középkortól napjainkig ível d építészetben a folytonosságot, az állandó átalakulást és megújulást a református egyháznál figyelhetjük meg. Hajdú-Bihar megye jellemz en református hagyományokkal rendelkezik. M emlékileg védett katolikus templomaink majd egyharmada görög szertartású. Ez az arány azt a különleges földrajzi helyzetet hangsúlyozza, amelyet hazánk keleti pereme elfoglal. Ez a vidék egyúttal a nyugati és keleti keresztyénség határterületébe esik immár másfél évezrede. Jóllehet a magyar államiság ezer éve nyugat felé kötelezte el magát, azért a görög-bizánci kultúra és a keleti hagyományok kismértékben mindig átsz r dtek. A XVII. században megalakult görög katolikus egyház csatlakozott a katolicizmushoz, de görög jellegét meg rizte. Az utóbbi évtizedek latinizálási törekvéseit a hívek tovább fokozták. Így a mai templomokban szószék, padsorok, szobrok is láthatók, s t helyenként az ikonosztáz szerep is lecsökkent. Míg az egyházi építészetben a nagy történelmi változások lenyomata vizsgálható, addig a népi épületek, a parasztházak a társadalom nagy részét alkotó egyszer emberek életét tükrözik. M emléki értéküket nem a szegénységgel való hivalkodás szándéka adja, hanem az ebb l adódó természetesség, alázatosság, arányérzék és találékonyság, egyes vidékeken a büszkeség öntudatos megnyilvánulása. A templomok mellett ezek az emlékek állnak még legnagyobb számban, s ezek általánosan ismertek. A falvak régi kis házai a középs konyhából és a szobából álltak, a másik oldalon csak egy keskeny kamra volt. Az utcára csak egy ablakuk nézett. Általánosan elterjedt a háromosztatú alaprajz, ahol a konyha két oldalán egy-egy szoba kapott helyet, a konyhából f thet kemencével. Külön hangsúlyozni érdemes a tornác kialakítását. Pillérei általában fából, vályogból vagy téglából épültek. Kutatások mutattak rá a magyar parasztházak térbeli gazdagságára. Meglep, hogy ilyen kicsi és egyszer épületeknél ez a fogalom szóba kerülhet. Pedig a tornác, a pitvar és a szoba térsora valóban változatos és tartalmas. A tornác félküls tere lakás és az udvar között egy átmenti teret alkot. Félig még nyitott, de félig már zárt. Az es már nem veri, de a szél még fújja. A nap nem égeti, mégis a szabadban van. Az épület befogad; nem elhatárol, hanem kapcsol a külvilághoz. A tornácokkal megjelen küls téri gazdagodás jellegzetes elemévé vált a magyar népi építészetnek. A tornác félküls terét a pitvar, vagy konyha félbels tere követi. Ez a ház közepe, bár még egy lépés jön utána: a szoba és a kamra, ezért csak félig bels. Itt a t z helye, az élelemkészítés és az estebéd szentélye. Nem véletlen, hogy egyesek ezzel a szóval magasztalják, hiszen ez az élet forrása a családban, s az esti közös étkezéshez az imádság is hozzátartozott. Figyelmet kell szentelni a lakóház mellett a porta egyéb gazdasági épületeire, kapujára, kerítésére is, hiszen ezek együttese alkotta a paraszti élet színterét. Ezek a nádfedeles, vályogtéglából vagy vert fallal készült házak a XVIII. század végét l maradtak fenn, de némileg korszer sített változataik még a két világháború között is épültek, egy helyen még csoportos telepítésben is. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

14 Azok, akik már tehenet vagy lovat is tarthattak, istállóval toldották meg a házat, mely a házzal mindig egy fedél alatt van. A módosabbaknál már szobát, konyhát, néhol kamrát és istállót találunk és különösen azoknál az oláhoknál, akik magyarok között, vagy magyarabb vidékeken laktak, az istálló már különállóan volt építve. A ház fedele rendesen gúla alakú. A szegényebbek csépelt szalmával fedték házaikat. A szalmát jó vastagon a tet vázra hányták és rudakkal szorították le, vagy sodrott szalmával kötötték ki. A tehet sebbek már zsúpszalmát használtak vagy deszkát. A háztet rendszerint meredek és magasabb magánál a háznál. A lakóházak mellett minden bizonnyal legfontosabb épületek az istállók, ólak. A nagyjószágok számára készült istállók a lakóházak mintájára épültek. A Sárréten, a Hajdúságba és a Tisza mellékén a XIX. század közepéig éltek a tüzel s ólak. A bihari síkságon a faragókamrával és éléstárral b vített, többrészes, olykor arcaljászollal ellátott istállók jelentették a rangot. A baromfiak részére régen nem építettek ólat: azok a disznóól padlásán, olykor az eperfákon éjszakáztak. F leg a bihari faluk nagyon szép díszei a többszintes galambdúcok, melyeket Bojton, Bakonszegen gyakran vessz b l fontak, majd betapasztották, bemeszelték. Juhszín az udvaron Megyénk igen szép épületei a kukoricagórék. Ezeket a bihari Érmelléken régebben vessz b l fonták. Más helyeken falábakon álló lécgórékat találunk. Újabban a górékhoz fehérre meszelt k lábakat építettek, s ezzel egy id ben (f leg 1920 után) az utcafrontra állították. XX. század 30-as éveiben épület szénatartó Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

15 A bihari parasztporta jellegzetes épületei lehettek egykor a süt háza, melyekben nemcsak sütöttek, hanem itt történt disznóöléskor a hús, szalonna feldolgozása majd a szappanf zés. Egész tájegységünk karakterének fontos meghatározói a kerítések és a kapuk. Mindkett az utóbbi 100 év alatt igen nagy átalakuláson ment át. A XIX. század végéig a Sárréten a nád, a bihari síkságon és a Tisza mellékén a fonott sövény, a Nyírségben a husángfából készült kerítések voltak jellemz ek. A XIX. század folyamán a gazdaporták el tt mindenütt a deszkakerítések terjednek el. Biharban ez f leg zsaluzásos technikával készült. Az utcai kerítésekkel együtt változtak a kapuk is. Biharban a XIX. század elejét l hatalmas, faragott kapubálványok közé építették a szépen formált deszka nagykapukat, s a bélelt kiskapukat. A XX. században a gazdák tekintélyét leginkább a hatalmas k oszlopok közé épített vaskerítések, k kerítések jelzik. Ezek legszebb példái a bihari síkság, a Kis- és a Nagy-Sárrét falvaiban láthatjuk. A korábbi századokban a sárréti falvak arculatát messzemen en befolyásolta a földrajzi környezet, a táji adottságok, a terület vízrajzi jellemz i és a sz kebb-tágabb környezetben honos növényvilág. Az els dleges meghatározó itt a környez vízi világ volt, számos sárréti falu legrégebben épült része, a település magja az ártér szigetszer kiemelkedésein fekszik. A házak, az udvarok összezsúfolódva, rendszertelenül helyezkednek el az aránylag sz k területen. Ennek az úgynevezett mocsárszéli település típusnak jellegzetes képvisel je Sárrétudvari is, ahol id vel a falu növekedésével az ártérre is építkeztek, a házakat pedig gáttal védték, e gátak maradványai sokáig felismerhet ek voltak, akkor is, amikor már funkciójuk nem volt. A sárréten a korábbi századokban nádból, sövényb l és trágyából is húztak kerítést. A közelmúlt faluképét azonban már a fából készült deszka-, illetve léckerítések határozták meg. A valamilyen formában szinte mindig díszített alkalmatosságnak szerves része a kis- és nagykapu. A Sárrét népi építészetének archaikus sajátossága a nád használata. A nádfal úgy készült, hogy a ház alaprajzának megfelel en a sarkoknál ágasfákat ástak a földbe, majd a nádat a földbe ültették, és kívül-belül is vessz vel vagy gyékénnyel er sen megkorcolták. Ezután pelyvás sárral mindkét oldalon több rétegben megfelel vastagságúra tapasztották, majd miután kiszáradt, fehérre meszelték. A nádházaknak nagy el nyük, hogy olcsón elkészültek, hiszen alapanyaguk könnyen beszerezhet, emellett igen ellenállóak voltak az árvizekkel szemben is. A lakóházak a tet fedésére legnagyobb százalékban nádat használtak, gyakori volt a nádgerinc néhány sor cseréppel történ meger sítése. A XX. században lakóházakat szalmával már nem fedtek, de ólakon, melléképületeken gyakori még ez a megoldás. A tipikus lakóház kemencével f thet háromosztatú épület, tornác csaknem minden esetben járult hozzá. A tornácok, hasonlóképpen a többi sárréti faluban megfigyelhet ekhez, a technikai megoldásukat, és a díszítésüket tekintve igen változatosak. Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

16 Zrínyi u. 47. udvari, utcai és véghomlokzat A Zrínyi u. 47. sz. ház udvarán elhelyezett épületek alaprajzai Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

17 4. M EMLÉKEK, M EMLÉKI TERÜLET, EGYEDI ÉRTÉKEK Alapvet cél a település helyi kultúrájára jellemz sajátosságok kutatása, azok feltárása, a helyi értékek számbavétele és rendszerezése és abból a helyi értékvédelmi javaslat elkészítése. Ami a település történelméb l és a kultúra fejl déséb l valamint a birtokviszonyok és a társadalmi fejl dés során kialakult hagyományok, motívumokban tükröz dnek, különböz építészeti megoldásokhoz vezetnek. A különböz építészeti megoldások kialakulása vagy a tapasztalat vagy a társadalmi hovatartozás vagy valamilyen védekez mechanizmus, vagy egyszer en praktikus megoldások sorozatából adódnak. Ezek a megoldások néha érvényüket vesztik, néha feler södve nyomják rá bélyegüket az építészetre. A különböz korok keveredése, átfedése is hordoz magában olyan megoldásokat, melyben felfedezhetünk szépséget és megóvandót. A vizsgálódás középpontjába tehát azokat az értékeket kell helyezni, amelyek valamilyen formában a régi hagyományokat és a népi illetve a valamilyen meghatározható építészeti stílust képvisel épületeket, építményeket, utcaképeket, településrészeket, esetleg jellegzetes kerítéseket, tornácokat, oszlopokat, ablakokat, górékat jelentik. A megtalált értékeket kell szakértelemmel és odafigyeléssel megóvhatjuk és átörökíthetjük az unokáink számára, azért hogy ne csak könyvekb l és skanzenekb l figyelhesse meg az utókor a tájra jellemz motívumok szépségét. Sárrétudvari azon települések közé tartozik, melyek több vonatkozásban meg rizték a hajdani sárrét szerkezeti és építészeti jellegzetességeit. A XIX. sz. hetvenes éveiben épített kisméret lakóház udvarral Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

18 A lakóépületek elhelyezése a múlt század közepén épült házak esetében hasonló elvek szerint történt, mint a kés bbi id ben. Általában a telekhatárra építettek, közel az utca kerítéséhez, mer legesen az utcára. Azt a nagyon fontos elvet mindig betartották, hogy délkeleti, illetve déli fekvés legyen a lakóház. A lakóház alaprajza mindig téglalap alakú volt, csak az oldalak aránya váltakozott. A lakóház nagysága magától értet d en a vagyoni helyzet függvénye volt. A kisméret, kétsejt, tornác nélküli háztól kezdve a több helyiséges, lopott tornácú formákon át, a négysejt, végig tornácos, emeltpadlású házig, mindegyik el fordult. A lakóház el tti tornác, amit Sárrétudvariban házelej nek neveznek, a legtöbb lakóépület el tt megtalálható volt. A toldott eresz együtt épült a házzal, de szerkezetileg külön vált t le. A deszkás oromzatok függ legesen felrakott deszkákból álltak, a hézagokat léccel fedték be. A fels csúcsra, az alföldi házra jellemz sugaras díszt rakták. A padlás szell zése szív- és kör alakú nyílásokon át történt. Nagyméret lakóház, a XX.sz. harmincas éveiben elterjedt építési mód a jómódúak körében Zsindelyes kapu a Bikatelep utcában Sárrétudvari Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya

A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság

A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus D Ö M S Ö D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 2013. augusztus PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

- 2006 - Kisújszállás Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya 1

- 2006 - Kisújszállás Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya 1 - 2006 - Kisújszállás Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya 1 C Í V I S T E R V BT. VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, amit lehelyez, a világot építi tovább. Antoine de Saint-Exupéry SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 2. Városi léptékű fejezetek...7 2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban...7 2.1.1.

Részletesebben

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012.

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. 1 2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. KÉSZÜLT: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város megbízásából

Részletesebben

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ: Csögle Község Önkormányzata Osváth Károly Tamás Polgármester 8495 Csögle,

Részletesebben

Tér-Háló Építésziroda Sikátor Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Sikátor Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK...5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

Röszke egyedi tájérték katasztere

Röszke egyedi tájérték katasztere egyedi tájérték katasztere Ladányi Zsuzsanna V. környezettudományi szak Témavezető: Dr. Rakonczai János SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai tanszék - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 139/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Megrendelő: Monor Város Önkormányzata Pogácsás Tibor polgármester 2200 Monor, Kossuth L. u. 78 80. Tervező:

Részletesebben

Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola. PhD-értekezés. Dr. Gálné Horváth Ildikó. Prof. Dr. Tóth József DSc egyetemi tanár

Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola. PhD-értekezés. Dr. Gálné Horváth Ildikó. Prof. Dr. Tóth József DSc egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A Hódmezővásárhely környéki tanyák és tanyaközpontok vizsgálata a tér és idő összefüggésében PhD-értekezés Dr. Gálné Horváth Ildikó

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft MONOR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2003. szeptember A. D.U. Építész Iroda Kft 2003. 1. Az egyeztetés lezárása A terv egyeztetése július, augusztus hóban

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítésze Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE IV. EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2 1.) VIZSGÁLAT, TÖRTÉNETI LEÍRÁS, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG A 2001. évi LXIV. örökségvédelmi törvény, illetve annak végrehajtásáról

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: MŰEMLÉKI TERÜLETI MUNKARÉSZ

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: MŰEMLÉKI TERÜLETI MUNKARÉSZ MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868 Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak

Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Panyola község értékvédelmi tanulmánya készítette: Fekete Anikó BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Istvánfi Gyula: A magyar falu építészete 2010. ıszi félév 1 Tartalomjegyzék I. Panyola

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Bısárkány településfejlesztési koncepció 1 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Örökségvédelmi hatástanulmány 2 Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Régészet: Dr. Csányi Marietta régész, örökségvédelmi

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat 4. verzió Debrecen, 2013. november 7. A helyzetfeltárás készítésében részt vettek: Dr. Bujdosó Zoltán Dr. Molnár

Részletesebben

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA Local Agenda 21 Program Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ Martonvásár Város Önkormányzata Dr. Szabó Tibor polgármester 2462 Martonvásár, Budai út 13. Tel.: 22/460-004 TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tartalomjegyzék Előszó... 3 Jogszabályi háttér... 4 Bevezetés... 6 Környezeti

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013.

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013. Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette: LanFarm Kft. 6400

Részletesebben

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Készült 2012 évben 1 1. Bevezetés Napjaink fő problémája a pazarló energiafelhasználás és a vészesen fogyó energiatartalékok mellett a természeti

Részletesebben

KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE. tárgyú projekthez. Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft

KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE. tárgyú projekthez. Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE tárgyú projekthez Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft TARTALOM Rendelkező rész 3 Az

Részletesebben