Száz hold rizstelepet terveznek a szeghalmi November 7 íszcs-ben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Száz hold rizstelepet terveznek a szeghalmi November 7 íszcs-ben"

Átírás

1 UÉK ÉS MEG YE1 Népújság MSZMP BÉKÉS 195. SZEPTEMBER MF G Y F / SZERDA BIZOTTSÁGÁNAK Ár 50 fillér LAPJA. III. ÉVFOLYAM, 207. SZÁM Megkezdték eukorrépszedést Mezőhegyesen Száz hold rizstelepet terveznek szeghlmi November 7 íszcs-ben Minisztertől termelőszövetkezeti tgig 2. oldl Hogyn lkult tsz-ek és z egyéniek termésátlg Endrődön 3. oldl Szúr-Kál-mán 5. oldl A közlekedés dolgozói és szállítttok értekezlete dosn felszedett és tisztított rép Szeghlmon November 7. né- I A Központi Szállítási Tnács és fe'szbdu.ás utáni első évek átvételét, illetve szállítását, hogy ven 1953 ót működik termelő- Köz kedés- és Postügyi Mí- ben ősszel mintegy hrminc szá gyár folymtos üzemeltetéséhez szövetkezeti csoport. Az idén 4, n;sztárium kedden országos szál zlékkl. később 25 százlékkl szeptember 12-éig elegendő répát 5^ ^ W tem íétf lítá értekezletet trtott; melyet növekedett forglom más évsz biztosítsnk, A termelők részére íg^r tszcs vezetősége n- cir' Csr,ádi György, kozlekedes- kokhoz viszonyítv, ddig m helybeli földművesszövetkezetek pókbn tgság elé terjesztett és pcstügvi miniszter első helyet- mindössze 4 5 százlékos lesz gronómusi, illetve cukorgyár j ese olyn tervet, mely szerint nyitott meg. Rámuttott rr, csupán növekedés. Ez bból 'm eg z idén mintegy 100 hold megbízotti tervjegyeket dnk ;úi rizstelepet építenek. A cső hogy ez z országos tnácskozás dódik, hogy m már z ipr és ét, mellyel cukorrépszállítás port tgji vezetőség jvsl felváltott korábbi évek csúcs- mezőgzdság egész esztendő Itát elfogdták. folymtosságát biztosítják. forglmi értekezletét, hol z e- ben r.gy mértékben fogllkoztt gyes köz ekedési ágk külön-külön j vsutt, gépkocsiprkot, vizsgálták meg feldtokt, A hjózást. Dr. Csnádi György megnyitój korábbi éveknek ez vizsgálódá után Fö'dvári László közlekedés s m már szükségtelenné vált, Békéscsbán, kedden este,' változott ugyn, de list össze Milyen mgyr iprcikkeket es»z erzsébethelvi kisligetben, hiszen m már tuljdonképpeni éi postügyi miniszterhelyettes tétele lehetőséget d z árucsere s békemozglom tízéves év élelmiszereket kedvelnek Angli növelésére. őszi forglmi csúcs nincs is. Míg trtott meg referátumát. (MTI) ábn? Ezt kérdést intézte z fordulój lklmából béke MTI munktárs Bíró Józsefhez, estet rendeztek, melyen Tl londoni mgyr kereskedelmi tnácsoshoz, ki npokbn Bu bér Ferenc, Hzfis Nép dpesten trtózkodott. front V. kerületi titkár is Angliábn évtizedek ót ex mertette békemozglom ki portálunk egyes mgyr élelmi lkulását, tízéves eredmé szereket, ezeket megszokták és nyeit és nemzetközi hely szívesen vásárolják mondott. Szeretik mgyr sonkát és zetet. bconnek nevezett, húsos, füstöd árut. ízlik te vj is, s évtizedek ót vásárolják Mgyrországon Sok ezren-nézték meg u termett bbot, zmtos mgyr gusztus 20-án és z zt kö Silóznk kmuti lmát. Egyes élelmezési cikkeink vető ngpokbn megyei ből jóvl több is elfogyn Angliá Rákóczi Tsz-ben ipri kiállítást. Vlmenybn, de szállításnk korlátot nyien jóleső érzéssel állpí A Kmpti Rákóczi Termelőszö- szbnk beviteli engedélyek. Az j tották meg, hogy megyénk utóbbi időben kedvelték meg z vetkezetben megnövekedett ál ngolok mgyr cssmegeubor-. különböző iprági felett ltállomány tkrmányé látás k konzervet. A spárg-félék és! sem szállt el z idő nyomt gén ngy gondot okozott szö- feketeribizli exportjánk I lnul. Ngyot lépett előre ' vetkezet vezetőségének múlt év növelése csupán termelőkön j iprunk, ipri termelésünk múlik, mert ezekből többet is át telén. Az idén megjvítják s ezzel egy időben export vennének. szrvsmrhák téli tkrmányel Az iprcikkek közül igen ke termelésünk, de megnö látását. Eddig 270 köbméter jó- lendők mgyr nylonhrisnyák, vekedett munkások fog minőségű silótkrmányi készítet melyek z ngol nők véleménye llkozttottság is. tek különböző tkrmánykeverék szerint trtósbbk z ottni, és Az ipri tnulók is kiállították munkdrbjikt, melyeket más külföldi gyártmányoknál, j hetekig, hónpokig ngy szorglomml készítettek. A képen láthtó ből. A npokbn hozzáláttk si Most tízezer font értékben vásá- minitűr szekeret Munkügyi Minisztérium mezőhegyesi ipri lókukoric vágásához és szecská- roltk Mgyrországról nylonh tnuló iskol tnulói készítették. zásához. Még további kettőszáz risnyát. Cipőink is ismertek és hetven köbméter kiváló minőségű Mgyrországon készült kötött silótkrmányi krnk készíte árukt szívesen viselik z ngol ni. Erre minden feltételük meg nők. Igen sok látogtój volt me Egy hónppl ezelőtt írtuk vn, mert silókukoricájuk szé lá következő gzdsági évre gyei rendőrkpitányság társdl pen kicsövesedet t és má- szó ó megállpodást, melyben mi tuljdon védelmi osztály ál forglom összegszerűsége nem zsg.termést ígér. tl bemuttót! bűnjel tárgyknk. A szemléltető táblák, tblók és á felsorkozttott bűnjelek bizo nyították, hogy nincs minden még rendben ' társdlmi tuljdon A békéscsbi ün s számú tom res motorkerékpárt védelme körül. Sőt. A múlt évben, nepi vásár árutombo boljegyen, mert ő Kurt Ljos, Gyu iöbb mint 6 millió forinttl káro li Gépállomás dolgo nem utór, hnem l sorsolás után sították meg mindenre képes ele több szelvénytuljdo inkább csládi házr zój nyerte, Berv mek nép közös vgyonát. nost ért vártln sze vágyik. Biztosn kd motort pedig Domo rencse. A legngyobb mjd vevő szeren kos Sándor kmuti Móni sí Sándort, csés tomboljegyre. tsz-tg. Kedd délig 61 Ezt több ezer forint Jelentkezett Pn nyerő békéscsbi Csb jelentkezett. értékű fonott bútorszálló nyugdíjs por nóni tuljdonos is, De még sok nyere grnitúrát Békési tását érte, ugynis ő 250 köbcentiméte mény várj jogos tu Kosáripri Válllt nyerte főnyere res motorkerékpárt ljdonosát. A megyei muttt be megyei ményt, Skod gép Blázs István békés tnács kereskedelmi kiállításon. kocsit. Nyerőszelvé csbi lkos nyerte. osztály megye ál nyét már be is mu Csbár került fé lmi és szövetkezeti ttt megyei tnács nyezett hálószobbú A Békéscsbi For kereskedelmt osztá tor is. Ezt Lipták üzleteibe npokbn gácsoló és Szerszámlyánk, de meg nem Andrásáé nyerte. Jól kiküldte tombol gyár többek között dt le, mert mint jött z öttgú cslád sorsolás nyereményelhozt kiállításr z osztálynál tudni nk vártln nye jegyzékéi, hogy minél Kovács Ervin gépész-, megnézhes vélik, szerencsés remény. A vidékiek többen mérnök újítását, le nyerő szeretne túld nek is jutott nye sék, érdemes volt-e fejtő módszerre! dolni. természetesen reményből. A K 55- szerencsét ostromol gorö mrógépet. megfelelő összegért ös. 125 köbcentiméte ni. Szeptember első npjibn Mezőhegyes! Cukorgyár körzeté ben z állmi gzdságok, ter melőszövetkezetek és egyénileg gzdálkodók hozzáláttk cukor rép szedéséhez. Szeptember 4-én körzet 44 vsútállomásán, illetve átvevő helyén kezdik meg gon- Béke-est Erzsébethelyen ízlik z ngoloknk mgyi ubork, szlonn, vj Kiállításról kiállításr J e le n tk e zn e k szere n c sé se k

2 2 B É K É S M EG Y EI N E P Ü JS A G Minisztertől termelőszövetkezeti tgig A m ezőkovácsházi járás pártktiv ülésének tpsztlti Mezőkovácsházán ugusztus 80-án, községi kultúrházbn csknem háromszáz pártkti vist részvételével járási értejtézletet trtottk. Cseszkó Sándor elvtárs, párt járási bizottságánk titká r beszámolójábn többek kö zött ismertette termelőszö vetkezetek erősítésében és mezőgzdság szocilist át szervezésében elért eredménye két, mjd z ezzel kpcsoltos legfontosbb feldtokt. A.be számoló bátrn feltárt meőgdság fejlesztésének és szocilist átszervezésének k dályit és megmuttt zok le küzdésének módjit. A beszámoló és vit meg értette járás kommunistái vl, hogy közeljövőben vgy előrelépnek mezőgzdság szocilist teljesítésében, vgy krv-krtlnul évről évre mind drágábbn fizetnek ké nyelmességükért, mrdiságukért, helytelen nézeteikért. A beszámoló és felszóllók számokkl,.gykorlti példák kl bizonyították, hogy ter melőszövetkezetek és z áll mi gzdságok ez évben, z szályos időjárás ellenére ismét bebizonyították fölényüket kisgzdságokkl szemben. Kiszámitottuk mondott z elődó, hogyh járás bn z egyéniek termelőszövet kezetekben tömörülve művel ték voln földjüket, csk eb ben gzdsági évben 1062 v gon búzávl termett voln több, mely éppen nnyi, hogy fedez te voln járás lkosságánk évi gbonszükségletét. Nem is beszélve többi termékfélesé gekről. De nemcsk z évről évre el vesztett termésmennyiségről vn szó, mondották felszól lok, hnem rról is, hogy fl vk fitlji városb özönle-' nek, mert kis ndrágszíjproellákon már nem látják biztosítottnk zt jövőt, mely re vágykoznk. Nem vonzz őket gebe és z egyszál eke, ' kisprcell fejletlen techniká ja tnácskozás számokká] és z életből vett példákkl bizo nyított, hogy prsztság zok is, kik m még egyénileg gzdálkodnk elismerik ngyüzemi gzdálkodás fölé nyét. A járás lkosságánk leghldottbb rétege pedig z egyéni gzdálkodást kimondot tn koloncnk trtj, mely viszszhúzz, kdályozz fejlő dést. De, h ez így vn, miért z egyes községekben topogás mezőgzdság szocilist átszer vezésében? Némely prtszerve zetben miért csk egymásközt beszélnek kommunisták, mi közben hgyják cipelni mind súlyosbbá váló kölöncöt s z egyéniekhez lig szólnk. Velük csk itt-ott beszélgetnek és k kor is csk áltlábn. A beszámolóbn élesen bírál ták zokt pártszervezeteket és pártbizottságokt, hol spontnitás elmélete urlkodik. Azelőtt ítt-ott megsértve z ön kéntesség lenini elvét, néhol erészkkl krták benyomni prsztokt termelőszövetke zetbe, még fokoztosság elvét Is mellőzték. Miután párt z önkéntesség elvének megsérté sét szigorún elítélte, éppen ellenkezőt tpsztlni. Egyes he lyeken elmulsztják felvilá gosító munkát. Tétlenül szem lélik t helyzetet, z nézetük, hogy prszt mgától is rá jön, hogy jobb ngygzdság, és kkor belép. Közben még ár tól is lemondnk, hogy hrcol jnk z olyn nézetek ellen, mint z elegen vgyunk el mélet, mely nem ritk, jól működő termelőszövet kezetek ben. Néhányn elmondották, jártk olyn termelőszövetke zetben, hol rr kérdésre: miért nem vették fel jelent kezőket, vgy miért nem hív játok mgtok közé őket, zt válszt dták, hogy elegen v gyunk, tlán mjd ősszel. követték egymást. Hngsúlyoz ták: szó sincs rról, hogy ré gi módszer térjen vissz, zon bn mezőgzdság ügyét ide je társdlmi üggyé tenni, mert ez jobb élet biztosításánk feltétele. Nem emelhetjük z életszínvonlt, h évről-évre ezervgon számr dobáljuk ki gbonát és egyéb mezőgzd sági terméket z blkon. Se gítenünk kell prsztságot, hogy sját érdekeljen, z ország érdekében mielőbb megértse z idők szvát. Rod Zoltán»55«swíHwnber 3., sie rü P flii ú js tu f n u f y t f tt i íí ú j f t h. Hruscsov üzenetet küldött genfi tomértekezletnek Hruscsov, Szovjetunió Mi- rületén szerzett legújbb ismerenisztertenácsán.h elnöke üd- iek és tpsztltok kicserélésére, vözletet küldött z tom- Ez z együttműködés összehsonenergt békés fél hsználás- Htblttnul több hszonnl járvl fogllkozó második nem- n, h megegyezés jönne létre z zetközi értekezletnek. Az üze- tomfegyver megtiltásáról. Ebben netben egyebek között hngs- z esetben z tom ipr egész ere lyotzz, hogy z értekezlet össze bébe és hldás szolgálhívás ngy lehetőségeket nyit! meg z együttműködésre, s z íáb ^ e tn e állítni - hngoztomtudomány és -technik te-!ttj szovjet kormány feje. Jemeljnov professzor szovjet tomenergi jövőjéről Többen hngsúlyozták: kik így vélekednek, ennek nézet nek megfelelően bánnk z eaz tomenergi békés felhsz gyéniekkel, óriási károkt okoz nk termelőszövetkezeti moz II Budpesti Atlnti Operház nálásánk kérdéseivel fogllkozó második nemzetközi értekezletein glomnk, z egész népnek. moszkvi sikere Vszilij Jemeljnov professzor, Mgtrtásukból z öncélúság A moszkvi ngyközönség me szovjet küldöttség vezetője hétfőn tükröződik, melynek semmi kö leg fogdttásbn részesítette elődást trtott. A professzor ze párt és nép ügyéhez. Budpesti Állmi Operház első Szovjetunió tomenergiájánk jö vőjéről beszélt. A kívülállók minden esetben elődását; Erkel Ferenc Bánk Elmondott, hogy Szovjet bánját. A tpsok, melyek már megérzik, h bent szövetke unióbn több különböző, ngymé zetben nem várják őket szíve nyitány és z első jelenet után retű termonukleáris berendezést felhngzottk, fetvonásközd ki sen. H tízezerszer jobb is építettek. Ezenkívül Szovjet termelőszövetkezet, kkor sem hívások, z elődás végén feldörgő unióbn olyn tom-villnyteletpsfergeteg mgyr művészet lép be bb közösbe, honnn pet hoztk létre, mely újr ter kinézik őket. A termelőszövet ngy sikerét tnúsított. meli z áltl felhsznált üzem kezeti mozglom, melyet z ál « nygot. Befejezéshez közeledik lm teljes erővel támogt, z egy vándor tom-villnytelep épí egész dolgozó prsztság, és z tése is, ennek teljesítőképessége N é p m ű v é sz e ti egész nép ügye, nemcsk egy kétezer kilowtt lesz. Megnyílik k iá llítá s n y ílt szűk csoporté, mely igz, büsz lehetőség rr is, hogy tomkén nevezheti mgát úttörőnek, B tto n y á n gázturbinás energetiki berende de nem nézhetik le z őket kő zéseket létesítsenek. Az Uribn, Augusztus 31-én nyílt meg leningrádi és voronyezsi terü vetőket. bttonyi József Attil Kultúrott- letein ngy tom-villnytelepek Igen érdekes és tnulságos honbn VIHARSARKI HÓ épülnek. A Volgán, z uljnovszki vit lkult ki nehézségek le NAPOK keretében rendezett ff területen htlms tudományos küzdésének módjiról. A Mező rgó és háziszőttesekből. készült és műszki kísérleti központ léte hegyes! Állmi' Gzdságból népművészeti kiállítás. sül: itt z tomenergetik kérdépártbizottság titkár zt mon A kiállítás tárgyi között szere dott, hogy beszélt bolgár elvtárskkl és megkérdezte tőlük, pel Szbó András ffrgó nép hogyn sikerült olyn gyorsn művészt! motívumos munkái, előrehldn iok mezőgzdság Petőfi-szobo>\ ruhfogsok, dísz fejlesztésében és szocilist át dobozok, rokk stb. Virág Ár szervezésében. A válsz z volt, pád XVII. százdbeli vitorlás k hogy náluk Bulgáriábn mi lózhjój, Vidiczki Jánosáé BtMoszkv. (MTI) Mint ismerte nisztertől kezdve termelőszö tony című szoborkompozíciój, tés, z ugusztus 27-én feliéit vetkezeti prsztig mindenki mely mgyr, román és délszláv óriás szovjet geofiziki kuttófogllkozik mezőgzdság szo táncmozdultot örökít meg. rkétáb két kísérleti álltot he cilist fejlesztésével. Ehhez z A kiállítás tárgyi között szere lyeztek el. A Fehér és tán mindjárt hozzá is tették z pelnek még több háziszőttes- és Trk nevű ku elvtársk, hegy úgy látják, ná néphimzéses munkák. tyák segítségével ngyfontoslunk ez nem igy vn, mert csk D. I. ságu biológii kísérleteket vé egy szűk réteg fogllkozik ez geztek el szovjet tudósok, zel. Később vit során még kik zt vizsgálják, milyen lehe többször lehetett hllni, mint Londonbon tőség vn emberek űrutzásár. felszóllók ígéretet tettek, tovább folyttódnk A kozmikus térségbe vezető hogy járásbn ezt gykor vitt megnyitó kísérletek, több ltot minden erővel igyekeznek négerellenes zvrgások szkszbn folytk. Eddig már megvlósítni. Egyik elvtárs, London Netting Kill i negyedé 14 kísérleti állt, öt-hét kilo egy termelőszövetkezet elnöke, ben hétfőn tovább folyttódtk grmm súlyú különlegesen ido többek között mondott: tűrhe négereden es zvrgások. Fitl mított kuty tette meg z utt tetlennek trtj, hogy őt zért Föld felszínéről z tmoszfé nem hívják meg tnácsülésre, huligán elemek többezres tömege verődött össze z ngol főváros r felső rétegeibe, közülük nem mert félnek, hogy termelőszö négerlkt negyedében. A megtá vetkezeti mozglomról beszél. mdottk tejesüvegekkel és ott egy több ízben is. Egy másik felszólló párt- honkészített gyujtóbombákkl vé A 450 km-es mgsságb ki lőtt rkét két kísérleti állt szervezetek megerősítésének dekeztek tüntetés ellen. A tün vizsgáltok szerint két ízben szükségességéről szólt és feltet tetők köveket, téglákt és üvege ket dobáltk be z blkokon. volt lávetve rendkívül ngy te kérdést: mit lehet várni megterhelésnek. Elsőízben z Motorkerékpáros és ridókocsis mezőgzdság szocilist átszer rendőrök próbálták szé tszórni tö indítás pillntábn, mikor z vezéséért ttól pártszervezet megeket. Késő éjszki hivtlos álltok viszonylgos súly rendes súly többszörösére növe től. melynek pártbizottsági tit jelentés szerint 31 embert trtóz kedett. A kutyák szervezete ezt kár 14 holds egyéni közép tttk le, ezek között tizenht megterhelést kibírt. Rende színest és egy fehér nőt. prszt, kinek még rádásul zt is elintézték járásnál, hogy föidro űvtiszöve:keze t nél l klmzzák? A pártszervezetek vezetőméi, különösen egy párt bizottsági titkárnál ebben te kintetben párt már megköve A szovjet Blti flott egy hdi-1 műszerek hibái mitt letért útvoteli, hogy z illető elvtárs ne tengerészeti mentóhjój több n- j nláról, zátonyr futott és súlyocsk elvben, gykorltbn is hí pos munkávl megmentett z el-!sn megsérült. A helyszínre érkeve legyen szocilist gzdál süllyedéstöl egy hollnd teher- zett szovjet tengerészek helyszi6záílító gőzöst. Az Antres nevű nen jvították meg hjót. A holkodásnk. Vgy, h erre egyen hollnd hjó egy finnországi ki- Ilnd hjó kpitány meleghngú lőre nem képes, álljon félre. kötőből London felé trtott, mi- köszönetét mondott szovjet hilyen ős hsonló felszóllások kór kedvezőtlen időjárás és ditengerészeknek segítségükért. seivel fogllkoznk mjd. A to vábbikbn kifejtette, hogy min den vlószínűség szerint elsőként olyn ipri tomrektorok készül nek, melyek deutérium és triterium keverékével dolgoznk. Ngy jelentőséget tuljdoní tunk termonukleáris rekciók tnulmányozásánk mondj Jemeljnov professzor. Ki krjuk kényszeríteni természettől zt titkot, hogyn szbályozhtók zok z energetiki folymtok, melyek következtében z állt- és növényvilág léte lehetséges. A professzor elődás után z értekezlet résztvevői között szét osztottk egy négykötetes mun kát, mely kifejti szbályozh tó termonukleáris rekció kérdé seivel kpcsoltbn végzett szov-, jet tnulmányok, ás kuttások eredményeit. Eddig ezeket tnul mányokt még sehol sem tették közzé. A professzor szkelődásánk sok más részlete is igéé ngy érdeklődésre trtht számot, Ngyfontosségé biológii kísérletek szovjet óriásrkétávl Szovjet hditengerészek megmentettek egy hollnd hjót sen működött z Álltok szerve zete zután is, mikor két ku ty dinmikus súlytlnság állpotáb került. A pálycsúcs mgsságánk elérése után rkét műszeres része elvált törzsétől, kísérleti álltok k binjávl együtt zuhnni kez dett. Az álltok szervezete mind tíz emelkedés, mind süllyedés közben normálisn működött. Abbn pillntbn, mikor Földtől mindössze 4 5 km-es mgsságbn kinyíltk műsze res rész ejtőernyői, z álltok is mét igen ngy megterhelésen mentek át, de különösebb nehéz ség nélkül ezt is kibírták és egészségesen értek vissz Föld re. A tudósok véleménye szerint ezek kísérletek megfelelően bizonyítják, hogy z élő szerve zet képes elviselni z űrhjózás ból szármzó nehézségeket. A több mint másfél tonn sú lyú rkét kilövése több más szempontból is figyelemreméltó eredményeket hozott. Sikerült például megoldni, hogy műszeres rész teljesen meg szbott helyen érjen földet. Ngyjelentőségűnek látszik z tény, hogy sikerült meggátol ni rkét tengely körüli for gását, hogy z így beépített mű szereket már földön lehető legpontosbbn állíthssák be és pontosn tájolhssák rádiótelemetrikus berendezéseket. Tudományos körökből szár mzó értesülések szerint z év végéig még több jelentős rké tkísérletre kerül sor Szovjet unióbn. (MTI)

3 lifet. szeptember 3., szerd BÉKÉS MEGTEl N É P Ü is Á G H o g y n l k u l t tsz-e k és s e g y é n ie k te r m é s á tl g E n d rő d ö n Egyéni T$z ^Tudósítónktól.) 4.45 q 6.04 q búz Npjinkbn sok szó esik 4.7 q 7.8? őszi árp ngyüzemi gzdálkodás előnyéről, 5. q n termelőszövetkezetek fejleszté tvszi árp 6.52 q 2.57 q 4.05 q zb séről. Vjon miért beszélünk er 2.31 q 8.83? rozs ről ennyit? Miért hngozttjuk np mint np, hogy ngyüzemi Ezek számok világosn mu gzdálkodás célszerűbb, olcsóbb ttják, hogy csk Endrődön is és eredményesebb, mint z egyé hány mázs gbonávl termeltek ni? Azért, mert hosszú évek t többet tsz-ek és mennyivel ke psztlti igzolják, hogy csk vesebbet z egyéniek. És most is ezen z lpon érhetünk el n nézzük meg, különbözet mit gyobb terméseredményeket és e- jelent községi viszonyltbn. zen z lpon biztosíthtjuk Az egyéniek búzvetés területe dolgozó prsztság részére jobb, hold volt ebben gzdsá gondtlnbb életet. gi évben. H ezt beszorozzunk Persze sokn nem látják még 951 kilogrmm holdnkénti át ezt világosn és mikor tsz fej lg mínusz terméssel, különbö lesztéséről hllnk, csk bólint- zet személy évi kenyérszük gtnk: Jó nekem egyénileg is, ségletét fedezte voln. tsz-ben sem keresek többet. V Vgy nézzük meg tkrmányjon igzk-e ezek vélemények? gbonát. őszi árpából holdnként Válóbn úgy vn, mint hogy 310 kilóvl volt kevesebb z enéhány egyéni gzdálkodó mond gvénúk átlgtermése, mint tszj? N - p! Ezt bizonyítj z e idrő- eké. H most figyelembe vesszük, di péld is. Hsonlítsuk csk ösz- hogy Fodrodon 200 hold z eszetszpk és z eeyéniek ez é- gyéniek ősziárp vetésterülete, vi termécíjicját. Vjon milyen mindjárt láthtjuk, hogy ez 620 képet kpuek? íme: mázsávl jelent kevesebb ter- II legkorszerűbb bromfifeldolgozó lesz csbi mást. Ebből mennyiségből pedig 124 drb 130 kilogrmmos sertést lehetett voln hizllni. Sztnyifc Károly Bánytörvényt készítenek Réssvéttávirt lengyel szkszervezetekhez A Bányipri Dolgozók Szkszervezetének Elnöksége keddi ülésén megvittt Nehézipri Minisztérium jelentését bányá szt első félévi bérgzdálkodásá ról. Az elnökség egyetért jelen téssel. Az elnökség többek között ki mondott, el kell készíteni bá nyipr távlti kolonizációs ter vét. Ki kell dolgozni követelmé nyeknek megfelelő bánytörvényt. Az elnökség végül bányász np lebonyolításávl kpcsoltbn tett intézkedéseket. A lengyelországi KtDwice Nkoszowyi bányájábn múlt hé ten tűz következtében súlyos sze rencsétlenség történt, melynek 72 hlálos áldozt volt. A Bá nyipri Do gőzök Szkszervezete távirtot intézett lengyel szkszervezethez és részvétét' fejezte ki z egész bányásztársdlmt lesújtó trgédi mitt. 3 Helyiípri kiállítás nyílik Békésen A Vihrsrki Hónpok kereté kezetnek, Kesztyúkötó Háziip ben szeptember 4-én, csütörtök ri Szövetkezetnek, és kultúrház délelőtt 9 órkor nyitj kpuit gzdsszony kör készítményeinek. Békésen helyiipri kiállítás. A Munkügyi Minisztérium béké Már npok ót ngy készülődés si ipri tnuló iskol tnulói is járási kultúrotthon termeiben, bemuttják munkáikt. A békési hogy trtlmábn, mondnivló múzeum ipri vontkozású régi jábn egyránt elérje célját z ségeivel teszi gzdgbbá, látvá ipri sergeszemle. A Békési Köz nyosbbá kiállítást. A kereskedelem és szbó ktsz ségi Tnács végrehjtó bizottság kiállítás megrendezésére 3000 divtbemuttókt rendez ebből z forintot dott Hzfis Nép lklomból. A divtbemuttón felvonuló lányok, sszonyok hját front-bizottságnk. A földművesszövetkezet leg fodrász kts2 dolgozói duerozújbb fzonú bútorit, cukrász- zák mjd ngy gonddl. különlegességeit, hidegétel-újdonságit muttj be, megyei Víz mű- és Kútépítő Válllt érdekes S k s e rv e e ti munkgépeket visz kiállításr. A Kosáripri Válllt közkedvelt t lá lk o z ó t r e n d e z te k kosár- és bútorféleségeivel reme G y o p á ro sfn rd ő n kel mjd, és grfikonokon, tbló-; kon muttják be válllt fel- Vsárnp 9 óri kezdettel ren szbdulás ót megtett fejlődését. dezték meg megyei szkszerve A DÁV ngy térképén utomti kusn gyulldnk mjd ki szí zeti tlálkozót Gye páros-íürd őn. nes égők, melyek 1948-tól mutt Az ünnepségen Török elvtárs, ják megye villmosításábn el Vss Szkszervezet főtitkár tr ért eredményeket. Ott lesznek tott elődást, mely ben szkszbó, cipész, z építőipri, szervezet feldtáról, vlmint r járműjvító ktsz tgjink gon dosn elkészített munkái is. A ról küzdelemről 'beszélt, mit Háziipri Kosárfonó Szövetkezet szervezett munkásoknk z élet tágs előcsrnokbn muttj be színvonl további emelkedéséért újdonságit. Néhány kisipros is tenniök kell részt vesz remekeivel kiállítá A szkszervezeti tlálkozót kul son. túrműsor, sportrendezvények tet Előreláthtón sok nézője lesz ték még emlékezetessé. Szőnyegszövő Háziipri Szövet Míg.z üzemek, vállltok, Mjd termelés gépesítéséről gyárk vezetői áltlábn z ered hllottunk érdekes dolgokt vál ményekkel szokták kezdeni mon- llt igzgtójától, dókájukt, Meszjár elvtárs, Az eddigi szkszos feldolgo Bromfifeldolgozó Válllt igz zásról folymtos, vgyis sz gtój minden kertelés nélkül be lgos módszerre tértünk át. Ezzel szélt rról, hol szorít cipő.. mintegy 50 százlékkl növeke Beszélgetés m egyei öntözési felügyelővel, Mi tgdás kezdte, már dik már ebben z évben váll évék ót nem tudtuk teljesíteni lt termelékenysége. Még múlt Az idei szárzság vizsgázttt múlv, szeptember 10-e körül már öntözési lehetőségek felhsmiálátervünket. Mielőtt megkérdezné, évben pulykákt is ölben ko- és tnított megyénk földműve megkezdődik z rtás s ztán sávtil? l^ogy, miájjt, megmondom ennek' psztották z sszonyok és lá lőit. Vizsgázttt bból, "hogy mi cséplés. A korábbi évek hibáját Az idei szárzság, no meg z okát. is. Azért, mert mi keve nyok, z új idényben már szlg lyen mélyen kell szántni t i l kijvítv most nem 60 70, hnem sebbet tudtunk fizetni felvásá szállítj eléjük kopsztásr váró dékét minél több nedvesség holdnként állítunk ki Solti Szikr tsz-ben trtott tpsz tltcsere-látogtás megnövelte rolt bromfiért, mint kofák, - bromfit. megőrzése érdekében. Tnított cséplőgépet, hogy ne nyúljon bele kik Budpestre és z ország kü A nposcsibe kció és z üzem őket megyében lévő öntözési le rizscséplés késő őszi esős idők megyénk termelőszövetkezeteiben lönböző városib szállítv feke korszerűsítése nyomán összessé hetőségek fokozott kihsználásár. be, mint hogyn már nnyiszor z öntözés becsületét. Az idei hold szárzföldi ársztás és per téitek felvásárolt bromfivl. gében is több árut dolgoznk fel történt. A termelőszövetkezetek Ezért múlt évben is két és fél z s idényben, mint ed De vjon lklmzzák-«t és szkcsoportok 4600 hold rizs metező öntözés helyett jövő évre tízezer holdr dtk be gonnl mrdtunk le terv tel dig bármikor. A múlt évhez vi nultkt megyénk földművelői? termésének gyors elcséplésére kb igényt termelőszövetkezetek. Az szonyítv bromfiból előreláth jesítésétől. A kérdést Sebestyén Antlhoz, 100 cséplőszekrényt lkítottk át idén is többet öntöztek voln, de H már itt trtunk, milye tón 28 százlékkl, tojásból pedig megyei öntözési felügyelőhöz in gépállomások. H nem lesz gy nem volt felszerelés. Most me százlékkl többet szállít nek kilátások mostni idény nk exportr ebben z idényben. téztük, ki nemcsk jó ismerője kori esőzés, kkor október gyei tnács kezdeményezésére z ére befejeződik betkrítás. FM tárgylásokt folyttott z iben? A Békéscsbi Bmevá nál z z öntözési lehetőségeknek, hnem prófétáj is. Gondoskodás történt rról prrl, 50 esőztető berendezés Okulv múlt évek tpsz szó, hogy export, igen széles A tvlyi 1500 hóid helyett is, hogy z rtássl egy időben gyártásár megyénk termelőszö Olszországb, tltiból, most egy új módszert skálát jelent. megkezdődjön rizsföldek fel vetkezetei számár. Egy-egy hor vezettünk be, mely z eddigiek Ausztriáb, Izrelbe, Törökország z idén 3000 holdt öntöztek me szántás. A gépállomások 55 lánc dozhtó csőrendszerrel, 4 szóró b, Görögországb, Nyugt-Né- gyénk tsz-ei, tszcs-i és szkcso szerint hsznosbb lesz. Még metországb, Frnciországb, portok. Csk ezekről beszélek, tlps trktort biztosítnk erre fejjel és gregátorrl felszerelt tvszon nposcsibe-kciót indí Svájcb, Spnyolországb és más mert z állmi gzdságok nem célr különösen kiöregedett, berendezéssel npont hol tottunk megye négy járásábn országb exportálnk. Ezen kívül trtoznk htáskörömbe. H z vgyis hrmdéves rizstelepek dt lehet megöntözni. Ennél vn egy sokkl modernebb öntözési és hozzánk trtozó Hjdú-Bihr jó néhány népi demokrtikus or ország többi megyéinek öntözési felszántását szorglmzzuk, hogy berendezés, mit jövőre 1500 hol tirsszl be lehessen vetni vörös szágbn is kedvelik válllt eredményeit nézzük melyeket megye négy járásábn. áruit. évek ót mgunk mögött hgy herével. Már z idén is ngy gon- don krunk beépíteni, vgyis A nposcsibe-kció keretében tunk z öntözéses gzdálkodásbn, dot fordítottunk rr, hogy ne z úgynevezett felszín ltti esöz mint Meszjár elvtárstól meg Kőzben beszélgetéssel vissz különösen rizstermés átlgábn mrdjnk prlgon kiörege tetőt. A Solti Szikr Tsz ngyon knyrodtunk felkészülésre. tudtuk válllt kétmillió n, kkor kiválónk mindhtó dett rizsföldek, de jövőben még sikeresen lklmzz, kukoricát poscsibe felnevelésére és beszál A felkészülést már befejez 3000 hold. A Körösök völgyében szigorúbbn felügyelünk erre. Pél is öntöz vele s holdnként S0 90 lításár kötött szerződést terme tük. Sót két üzemrészben zonbn sokkl többet kellett vol dául z egyik gyomi rizstermelő mázs termést tkrít be. Ennek lőszövetkezetekkel és z egyéni csirke- és libko-psztó'bn n öntözni. Cskhogy nem vártuk szkcsoportnk is csk kkor en berendezésnek z lényege, prsztokkl. Az egyes számú k már megkezdtük munkát. De z szályt és nem készültünk fel gedélyezünk új rizstelep létesíté hogy 12 tmoszfér nyomást ki ciób besorolt és beszállításr ke pulykkopsztó is két hét múlv rá. Nemcsk z állmi irányító sét, miután igzolj, hogy gép bíró eternitcsöveket ásnk le egyrülő csirkék kilójáért fo már teljesen készen lesz. szerveken múlott ez, hnem ter állomás előkészítette vöröshereve- méter mélyen földbe s ebből 100 rintot fizetnek. Az említett kció méterenként nyúlnk fel nyomó És még két érdekesség, mit melőszövetkezeteink vezetőin és 16 vgon primőr árut jelent mjd. tésre kiöregedett telepet. Az csonkok, melyekre csk rá kell Békéscsbi Bromfifeldolgozó tgjin is. Még kimondottn jó A kettes számú kció lpján le világ elmúlt, mikor kiöregedett dottságokkl rendelkező körös- földet kényük, kedvük szerint ott tenni szórófejet. Igen ngy elő kötött csirkék kilogrmmjáért 21 Vál'lt igzgtój mondott el: nye ennek berendezésnek, hogy torintot fizet válllt, és ez ht A válllt ngyobb kpci trcsi tsz-ek és szkcsoportok hgyták s új telepet építettek nem gátolj vetésforgót és bár sem törekedtek felszerelést besze vgon feldolgozásr váró csirkét tásához több jégre is szükség vn. rizstermelők. S nemcsk rr vi milyen növényt lehet vele öntözni, jelent. Megyénk termelőszövetke Ezért npi jégtermelést is 150 rezni, z öntözéses gzdálkodást gyázunk, hogy ne mrdjon pr A berendezés holdnként körülbe szélesíteni, rizst sem termelnek, zetei több mint három és fél v mázsávl növeljük. Ezzel me lgföld, hnem rr is, hogy csk lül 6000 forintb kerül, de rágon csirkére kötöttek szerződést gye jégellátásánk megoldásához vgy csk igen kis területen. ott termeljenek rizst, hol gzd i fordított költség gyorsn megté Békéscsbi Bromfifeldolgozó is hozzájárulunk. És miről még Milyenek terméskilátások, ságos z öntözés. Az idén is 1500 rül. Amint említettem, solti Válllttl. De z említett npos biztosn kevesen tudnk: jövő biztosítv vn-e gyors betk hold, fekvése mitt kevésbé lkl Szikr Tsz mázs kukori csibe-kción kívül Meszjár elv évben egy új tojásos helyiséget ms területet kpcsolunk ki cát termel öntözéssel szárzföl társ szerint leglább nnyi sz kp válllt 1,5 millió forintos rítás? rizstermelésből. Ehelyett új tele di mázs helyett. Öntözés bdáru is érkezik mjd pici beruházássl. H ez meglesz Amint említettem, rizster peket létesítünk megfelelő he sel egy hold cukorrép fölvásárlásokról, mint mennyire mivel gépesítéssel már jelenleg szerződést kötöttek. A feldolgozás is országosn legjobb helyen més áthgávl elsők vgyunk z lyeken, ezért nemhogy csökken mázsávl terem többet, zz 5 6 r előirányzott libák és kcsák 70 j állunk, kkor minden remé ország megyéi közölt már évek ne, hnem jövőre növekszik, s kö ezer forinttl növeli bevételt. százlékát is szerződésileg bizto nyünk megvn hhoz, hogy z or ót. Tvly is 16 mázs termett rülbelül 5000 hold lesz megyénk Érthető, hogy termelőszövetkeze teink, köztük srkdi Dózs, sított válllt, hogy feldol szág legkorszerűbb bromfifeldol holdnként. Az idei nyár ngyon ben rizs vetésterülete. kedvezett rizsnek és tvlyi szrvsi Táncsics, gyomi Űj gozás megkezdése és z export átlgot kilogrmml igen Hogyn biztosít ják szövetke Élet, kpv kp z ilyen öntözőkötelezettségek teljesítése zökke gozój lesz békéscsbi. Rj'fcus csk'túlszárnyljuk. Néhány np zeteink z állttikrmányt, z I berendezés után. nőmentes legyen. Tnullk-e föleirnírvelöínlá z idei szárzságból?

4 BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG 4 Vezetőségi ülést trt Hűszki Tnács A Szkszervezetek Megyei Tná cs mellett működő Műszki T nács csütörtökön, szeptember 4én, délután 4 óri kezdettel kibő vített vezetőségi ülést trt Békés csbán, z SZMT székházbn. Az ülésen több npirendi pont szerepel. Először Budy József, Műszki Tnács elnöke számol be műszki tnács elnökeinek or szágos tpsztltcsere nkétjá rói, mjd résztvevők döntenek rról, hogy mikor rendezzék meg megyei műszki konferenciát, vlmint z újító klub létesíté séről. Szelvények helyett egyszerre beválthté krtonlp Békéscsbi Jéki Színház bérlete Az elmúlt években nem sokt könnyített bérlet Békéi megyei Jóki Színház vendégein, mert szelvények beváltásáért minden lklomml ismét pénztárhoz kellett fárdni, néh hosszbb ideig sorbállni. A vendégek ké nyelme érdekében Jóki Szín ház most újrendszerű bérletet d ki: krtonlpot csk egyszer kell megvásárolni s bérlet egész idényre érvényes B O B JÓKAI SZÍNHÁZ tä je l ö d ä s! D o b o zo n, sze p t. 3-án, e s te 8 "órkor: MARICA GRÓFNŐ F e l v ttá k m e g n g y o b b íto tt g y u l -b ic e e e i á lt lá n o s isk o lá t Az elmúlt hét végén, szombton délután négy órkor bensőséges ünnepség színhelye volt megn gyobbított gyul bicérei áltlá nos iskol. Az ünnepségen Tóth Ijos elvtárs,. megyei tnács művelődési osztályánk vezetője vtt fel kibővített, korszerű sített iskolát, ugynkkor bráti tlálkozór gyűltek össze z iskol volt növendékei. Több százn jöttek el, hogy részt vegyenek z vtó ünnepsé gen és z zt követő kultúrműso ron. Az ünnepség megnyitóját Sipki Jánosné, szülői munkkö zösség elnöke mondott, mjd Törzsök Márton igzgtó ismertet te z iskol történetét. Ezután ke rült sor Tóth Ljos elvtárs ünnepi beszédére. Szimbólum ez z új, kibőví tett iskol újjáépítésünknek, po litiki, gzdsági, társdlmi kon szolidációnk. Alig két évvel ez előtt ki gondolhtott voln közü lünk rr, hogy m megünnepel jük bicerei iskol második tn termének felépítését? Ki gondolt voln, hogy z ellenforrdlom trgikus ktklizmájából ilyen rö vid idő ltt, ilyen jelentős ered ményekkel lépünk ki! Tóth elvtárs beszéde további ré szében szocilist művelődéspolitik kibontkozásáról, kul turális forrdlom 13 óv ltt el ért ngyszerű eredményeiről be szélt. Később z iskol szülői munkközösségéhez intézett né hány szót: Sok-sok bizlomml és re ménnyel fordulok önökhöz, mi kor ezt szép iskolát gondjikr bízzuk. A bicerei szülők kpcsol t z iskolávl kifogástln, áldo ztkészségig példmuttó. -Az 'új iskol zonbn csk kkor hozz.meg.kívánt sikereket, h közö sen, összefogv szülők, tnárok; tnulók, helyi és városi párt és tnácsszervek segítségévéi egy krttl dolgoznk közös célért, Nem is olyn zjos... j MOZIK MŰSORA BRIGÁD MOZI, BÉK ÉSCSABA Aug. 88 szep t. Sí B etörő z lbérlőn», K.: h.: fél 6, fél e; v.: fél 4, fél 6, fél 8. SZA B A D SÁ G MOZI, BÉK ÉSCSABA A ug. 88 szep tem b er 3: T ájfu n N gsz k í felett..k e z d és: h.: 6, 8, v.: 4, 6, 8 ó r k o r; TERV MOZI, BÉK ÉSCSABA Szeptem b er 1 3: A n e g y v e n e g y ed ik. K e zd é s: h.: 6, 8, v.: 4, 6, 8 ó r k o r, PETŐFI MOZI, SARKAD S zep tem b er 3 4: A pák é s fiú k. K ezdés: tt.: 6, v 4, e é s 8 órkori VÖRÖS OKTÓBER MOZI, MEZÖKOVACSHAZA S zep tem b er S 6: G rciel. IC.: ti: 6, v : 4, 6. 8 ó r k o r. SZA B A D SÁ G MOZI, GYOM A Szep t. S 5: Á ruló je l. K.: h,: 8, v.: 4, 6, 8. PETŐFI MOZI, GYULA Szep t. 4 7: K iesik é s n g y o k. K,: tt. 6, S, v. 4, 6, 8 ó r k o r. ERKEL MOZI, GYULA S zep tem b er 8 3: ő k v o lt k z első k. K : h, fél 6. té l 8, v. fé l 4, fé l 6, fé l 8. PA R T IZ Á N MOZI, OROSHÁZA A ug. 88 szept. S: A z u to lsó p r d i csom. K e zd é s: 8, 6, v.: 4, 6 é s 8 ó r k o r; BÉKE MOZI, OROSHÁZA S z e p t. 4 üi R ég! id ő k m ozij. K,: h.: fél 6, fé l 8, v.: fél 4, té l 6, fé l8. B Á ST Y A MOZI, BÉKÉS Szep t. 4-én: Be! A m i. 'K. : 15.: fé l 6. fél S. v.: fé l 4, fél 6. fé l8. TÁNCSICS MOZI, SZARVAS S zep tem b er 8 3: K isfiú és vrázsló. K ezd és: h..: 6, 8, v.: 4, 6, 8 órkor, ADY MOZI. SZEGHALOM S ep tem b er S 5: C sodcstár. K ezd és: h,: 8, v.: 4, 6 é s 8 órkor. 195S. s3«ptember S.,»»erd» H ÍREK -mmiuojc - események A MEZŐGAZDASÁG I KÉSZÍTIK A TALAJT g é p e s ít é s é n e k 10 é v e j z ő szi v e té s l á gyermekeink szocilist, tehát műveltebb, kulturáltbb jövőjé Gépállomások 10 éves íennállá- ' Az újkígyóst Dózs Termelószö ért. sát ünnepelve muttják be vetkezetten z őszi vetések tlja hivtlos ünnepségen ezután gépállomások segítségét mező- előkészítése folyik. Jelenleg cuenyedi G. Sándor Gyul Város gzdság szocilist átszervezésé- korrépföldet készítik elő.. A Tnácsánk elnöke átdt z is ben, Budpesti Mezőgzdsági Jszántás előtt z istállótrágyán kíkolát nevelőknek, és tnulók Kiállításon. Ugyncsk itt mutt- : vül 2,50 mázs szuperfoszfátot é nk, mjd dr. Gyrmti István jk be z évi mezőgzdsági 50 kilogrmm pétisót szórnk lei kórházi főorvos, z iskol volt nö gépmodellezési verseny győzteseit, holdnként. Áltlábn cen vendéke elevenítette fel bicerei vlmint Fegyvemeki Gépállo- timéter mélyen szántnk. -oiskoláibn töltött tnulóévek em Ii más kiváló munkáját. lékeit. A kultúrműsoron z iskol I FÉNYKÉP AMATŐRKIÁLLITÁS BEMUTATKOZÓ ESTET RENvolt növendékei közül Gyulflvi GYOMÁN Károly tnító, Gergely Edit és. DEZ szeptember 8-án este 8 ór A npokbn mintegy 100 fény Olárik József szerepeltek, műso kor Blssi Művelődési Otthon-. képpel nyolc mtőr kiállítást rukt jelenlévő több száz ven bn Békés megyei Jóki Szín rendezett Gyomán. A kiállítás dég ngy tpssl jutlmzt. A ház. A bemuttkozó esien szín nygát helyi fotoszkkör dolgoz kultúrműsor után vidám vcsor ház művészeinek közreműködésé t fel. Az érdeklődést és sikert és tánc következett egészen hj vel ismertetik jövő évi műsor bizonyítj z, hogy kiállítást ed nli órákig. tervüket. dig már több százn nézték meg. -o - K épes K érdések M egfejtés: Beküldte (község, utc, szám) SZEPTEMBER 1-ÉN TARTOT TÁK évnyitó ünnepélyüket bé kési II. számú áltlános iskolábn. Az elsőo&ztályos tnulókt Pod Ljosnó pedgógus üdvözölte, mjd nőszövetség küldötte és járási pártbizottság részéről Cs tári Bél elv társ üdvözölte t nulókt. -okilencvenkilenc HOLD földdel 10 tgot vettek fel leg utóbbi közgyűlésen bucsi Kos suth Termelőszövetkezetbe. A npokbn ismét több cslád bel pését várják. -onyocszázezer FORINTOS KÖLTSÉGGEL ÉPÍTKEZNEK A kertészszigeti Hldás Térmelöcsoport nemrégen lkult át termelőszövetkezetté. A legutóbbi közgyűlésen elkészítették z évi építési tervet. A. tervben 23 fé rőhelyes sertésfizttó,._..30,0.,.férő helyes juh-hodály és egy 10 vgonos góré építését tervezték mintegy 800 ezer forintos-költsállr, gél. -o - NÉG YSZÁZH USZ HOLD FÖL DÖN végeztek tljjvítási mun káltokt körösldányi Űj Élet Termelőszövetkezetben. Nemrégen Gyulán II. szá Figyelem! A közölt képet is vágjuk ki, és megfejtéssel összeegy ZETOR vásárlásár dt bo mú Vízgépészeti Vállltnál! függően küldjük be. A borítékr írjuk rá: Képes kérdések. kérelmét körösújflui Rákóczi jártunk. Sok mindent tudtunk Termelőszövetkezet. meg kkor, mit lpunkbn is közre dtunk. Mert olyn vál llt ez, melynek ngyszerű ben Bükk-hegységet kerestük munkáját országszerte isme fel. rik, gyártmányi sokfelé öreg Gzénfejtő csákánnyl álltunk bítik z itteni munkások hír perecest bány szénflá nevét. Egyszóvl: jól dolgoz el előtte. Mikor másfél kilomé nál, hol zonbn mi csákány A nyári szünidőben 18 Békés nk gyulik. Most nem is megyei áltlános iskoli ter hosszú Rákóczi-pincében sorr ütésünkre nemigen teljesült voln szorglmukról, munkájukról földrjztnár felkereste hzánk kóstolgttuk világhíres tokji npi előírás. Átéltünk egy lö írunk, hnem egy pnszuk észkkeleti részét Zempléni- és borokt, teljesen igzt dtunk vést", minek eredményeképpen ról, egy olyn pnszról, huszároknk. A hegy és termése több 10 mázs szén omlott le á Bükk-hegység legszebb tájit. melynek orvoslás több ottni flról. A Zempléni hegység egyik még z ilyen formájú elismerést munkás helyzetén könnyítene. Álltunk közel 100 fokos me is megérdemli. Nekünk csk lé A pnsz egyszerű. Szerelő gyöngyszeme Sárosptk. A Bodrog pésben volt erőnk elvonulni legben dolgozó diósgyőri mrtiná festői prtján emelkedő Rákóczicsrnokot szeretnének építeni, szok kemencéjének szájánál, vár, közel 500 éves kollégium, hegy előtt... hol fedél ltt dolgoznánk fortyogó cél mellett. Végigkísér A Hegylján eltöltött. 10 np v tük zt lenyűgöző látványú fo< zok munkások is, kik ősz mind zt bizonyítják, hogy vá szel, télen és z év más szká ros mgyr nemzet történelmé lmennyije trtogtott újbb és lymtot, melynek végén rud< ben és kultúrájánk emelkedésé újbb élményeket. Megízleltük bányái vsércből vsúti sínek,, bn szbdbn kénytelenek ben mindig döntő szerepet ját Szerencsi Csokoládégyár legfris céltömbök lkulnk ki. Tiszte munkálkodni. Cskhogy hiáb z óhj, mely z üzem fej szott. A vár..subros termében sebb készítményeit, megmásztuk lettel és megbecsüléssel hllgttuk lesztését is előmozdítná, u- indult el Vesselényi-szervezke- meredek szirten épült füzéri vár vsmű dolgozóit, kik elmcngynkkor dolgozók munk- dés, kollégiumbn tnított kor romjit. A tornyából elláttunk dották, hogy semmi körülmények körülményeit is jvítná, h egyik legngyobb pedgógus, Co- Ngy-Milicre, Remetehegyre. A között nem hgynák ott vsön nem kpnk engedélyt z é- menius János. Az iskol 150 ezer várforrás tövében vidám tisz- tést, gyárt. Örökre eggyéforr könyvet számláló könytár m is földvári úttörők táboroztk. A sá ngy melegben gyár és z em pítkezéshez. Hogy mi z ok vidék kulturális életének élő in torozás minden örömét átélték, ber. Itt láttuk meg dolgozókról ennek? Először tlán nnyit, htlms erdei vihrokt, zivt vló gondoskodás gyönyörű pél hogy zjos üzemnek trtják tézménye. városbn. Persze nem olyn dáit. Csinos, kertes új csládi há A Hegylj legszebb város rokt is. Olszliszk, Tolcsv, Erdőbénye zk utcsor, htlms sporttelep, vészes dolog ez, hiszen h új Sátorljújhely. A festői csrnokot építenének, ezzel Sátorhegy lábánál fekszik, kiludt hngultos táji, zmtos bori gyermekjátszóterek, kultúrház d tűzhányó tövében. Kedvelt kirán vl, z ott működő nevelő krtár j z élet sok szépségét. A lkó zj is csökkenne, mert kkor nem kellene szbd ég - duló helye Várhegy. Tetejéről sink legmesszebbmenő figyel telep mögötti 700 éves várflk ltt hjlítgtni vslemeze elénktárult sátorljújhelyi és mességével feledhetetlenné tették dják hátteret, m élő gyer ket. Nem tudni, vjon ebből búji hegyek képe, dél felé z jszámunkr zempléni npokt. mekének. Cssngő gyermekkri megítélésből, vgy mint Alföld végtelen síkság nyúlt el, j Mindig meg volt z átlg tól hngos most z táj, hová hllottuk városrendezési délnyugtr Tokj kopsz hegy- jkilométer gylogtúr, mit zon vlmikor pór be sem tehette szempontból, de nnyi bizo csúcs púposodott ki síkságból.!bn z előbb leírott dottságokból lábát. nyos, hogy z építkezés elodá Mikszáth Kálmán z írt erről jnyert erővel könnyedén gyűrtünk B ejártu k természeti szépsé zás rosszul esik z itteniek hegyről, hogy egykor Benczúr-!le np mint np. gek sokságát. A hámori huszárok díszlépésben vonultk ' A tnulmányút második felé völgyből előbukknó Lillfüred nek... Észki kirándulás

5 IMS. txepieenbet I. mm'tä M egkezdődött csehszlovák és ném i lép brátságánk hete Csehszlovákiábn és Német De mokrtikus Köztársságbn szep tember első hetében rendezik meg csehszlovák és német, nép brátságánk hetét. A csehszlo vákii rendezvények sorát szep tember 1-én brátsági est nyitot t meg Prágábn. A csehszlovák német brátság hetében több mint ezer nyilvános elődást tr tnk Csehszlováki különböző városibn. K ö z le m é n y E z,ev.u g u sz tu s 19-án N é p ú js á g b n N e m m g á n ü g y e lm e n c iltk je le n j m e g ' finely b é k é s c s b i A nzociá'.lá ' o tth o n é le té v e l fo g l lk o z o tt. A c ik k b e n szb v o it z e g y ik g o n d o s o ttn k, L e s ty á n M ih á ly n é n k s o r s á ró l. Is. A L e sty á n -o s lá c i o ly é rte lm ü p n s s z l fo r d u lt sz e rk e s z tő s é g h e z, h o g y z é d e s n y I r á n ti m g t r tá s u k t b írá ld ré s z e k v ló s á g tó l é lté rn e k, X' s z e rk e s z tő b iz o tts á g k iv iz s g á lt z ü g y e t é s ' k ő v e tk e z ő k e t á ll p íto tt m eg: A s jtó t. L e s ty á n M ih ály n é h e ly z e té rő l szociális, o tth o n g o n d n o k, K e r te s G y ö rg y e lv tá r s tá jé k o z t tt. Az z l z e m b e rile g te lje s e n é r th e tő s z á n d é k k l te tte, h o g y n g y b e te g ss z o n y á ll p o tá n k J o b b r fo rd u lá s á t s e g íts e e lő. E b b é li ig y e k e z e te k ö z b e n m e g fe le d k e z e tt rrő ), h o g y tö b b o l d lró l, l p o s b b n tá jé k o z ó d jé k. E~ V t k e rü lh e tte k.c i k k b e o ly n m e g ip ítá so k, m e ly e k e lle n c s lá d k ilö g á s t e m e lt. A v ló h e ly z e t z, h o g y L e s ty á n n é e g é sz sé g é t, o rv o s i m e g á ll p ítá s s z e rin t, le g g o n d o s b b o tth o n i á p o lá s se m tu d t v o ln h e ly re á llít n i. Á ll p o t m in d e n k é p p e n in té z e ti k e z e lé s t ig é n y e lt. A ló rú g á s n e m 8, h n e m 21 é v v e l e z e lő tt é rte, m ik o ris s j á t e lh tá r o z á s á b ó l fe lü lt k o c sir. E é rje is o tt v o lt, d e b le s e té r t n e m fe le lő s. L e s ty á n M ih á ly egyébként e g é s z é le té b e n p é ld á s h á z s é le te t é lt é s fe le sé g e trág lfcu s á ll p o t m i tt m g 'n e v e lte fe l n é g y g y e rm e k é t. F e le s é g e s o r s á é r t m is le g n g y o b b g gódás" '{öíti- bl." H so n ló k é p p e n é re z n e k n y ju k i r á n t g y e rm e k e k, v l m in t S á n d o r Is tv á n n á é s K o v á c s G y ö rg y n é f é r je is. M in d e z e k b ő l m e g á ll p ít h tó, h o g y c s lá d, h o z z á t rto z ó k «sohsem t n ú s íto tt k o ly n m g t r tá s t L e s ty á n M ih á ly n é ir á n t, m e ly - ü t t b á r k i m e g ró h tn ó k é t. E m i tt n k h e ly ü k ö n se m k e ll sz é g y e n k e z ik. A sz o c iá lis o tth o n gondnok e g y é b k é n t L e s ty á n M ih á ly ié i é s h o zzá t rto z ó itó l ő s z in té n b o c s á n to t k é r t J ó sz á n d é k ú, d e tá jé k o z tl n s á g o n l p u ló k ö z lé se m i tt. A s z e rk e s z tő b iz o tts á g vízeséssel, függőkertjeivel, htl ms tornyávl, terszivl olyn mint mesevár. Végigmásztuk látóköveket. Az örvénykő szírjé ről messze betekinthettünk Bükk-plátór. Felkerestük 80 ezer évvel ezelőtt élt emberek l kóhelyét. Szelet- és z Istái ióskői-brlgot. Fellépked ;ünk Sz_ ljk-ptk mésztuf lépcsőin, me lyet évezredek ltt rkott mg lá, kilkítv közel 20 vízesést és Bükk egyik legszebb völgyét. Egy teljes npot töltöttünk z ggteleki brlng meg.ekintésével. A jósvfói részben mentünk be á földltti tündérvilágb. A brlng igzgtój, Jkucs László dott igen értékes mgyráztot, b muttv természetnek e cso dás remekét. Egerben Különös házsság -! But lev-házbn lktunk. Vidám turisták tlálnk m ott pihenést, hol vlmikor Dőry Mári kr t elismertetni sszonyi jogit"... Bejártuk Egert. A török világ legészkibb emlékét őrző város minden ház, utcáj tör,énelem egy-egy tnúj. Többen felmász tk 40 méter mgs minretbe, güionnn 91 évig szólitgtták fcnár ktonákt, h np nyu govór tért. jyjegilletődve jártuk be vár kzmtáját, hősi hrcok színhelyét. Ném kegyelettel áll tunk meg várvédő hősök porl dó csontji előtt. Láttuk htl- BÉKÉS MEGYÉI n é pc js g 5 Nevet község! Nincsenek csodák Békésszentndráson A konfernszié lágy, behízel gő hngj elcsemdesíti zsúfo lásig megtelt kultúrotthont. Fe kete Lászlóné rcár Is kiül z érdeklődés. Sokn megfordultk m cukrászdájábn s beszél tek z esti kulturális esemény ről. De ő, mgábn lekicsinylőén legyintett. Eh, bűvészek! Csi nálnk egy-két szemfényvesz tést, ztán kész. El sem me gyek! Most mégis itt ül má sodik sorbn. Tlán kíváncsi ság hjtott ide, vgy közben biztosn gondolkozott: két órán keresztül még sem lehet csk egy-két szemfényvesztést csi nálni. Igz volt. Egy egész es tét betöltő bűvész-műsort láth tott, s ilyent egyelőre nem lát htnk csk Békés megyeiek. Szlvini mester közben meg jelenik színpdon. Arcán el bűvölő mosoly, hogyn figyel mezteti közönséget: Ne számr tessék figyelni, mert z folyton jár s kkor nem veszik észre, hogy cslok, hnem ke zemre, hbár kkor sem veszik észre. svindlit, mert ügyesen csinálom... De zért megmgyráz kö zönségnek egy-két trükköt, z első látványos szemfényvesz tés után. Például, hogy hogyn tűnik el kendő, tojás. Kide rül: tojás fából vn, bb gyömöszölte bele - kendőt. Vgy mégsincs fából? A má sik pillntbn mester feltöri ftojást0, melyből kifolyik fehérje meg sárgáj. Mármár zt hitte. közönség: min dent ért, tényleg nincsenek cso dák. S most, Íme mégis! Dp Szlvini mester úgy csl, hogy ezt zok sem veszik észre, kik direkt zért jöttek ide, hogy le leplezzék. Kápráztos gyorssággl pe regnek z újbb és újbb rriűsorszámok. A bűvész kávét f kszt egy üres edényből, erősen összekötözött kezeit kiszbdít j, kártj trükköket mutt be. Hogy közkinccsé tegye káp rázttó tudományát, kezdi tní tni pódiumon ülő társdlmi ellenőrt. Könnyekig kcgttó jelenetek egész sor következik, más, kormos üstöket, melyekben szurkot főzték, ngy ágyúgo lyókt, korbeli fegyvereket. Végigjárv külső várflkt, messze betekinthettünk város területére. Gárdonyi Géz sírjá nál egy ném percet áldoztunk ngy tnítónk és z egri vár sze relmesének. Sírfelirt zt mond j, hogy csk teste nyugszik ott. Vlóbn, mert lelkes, hzszere tete fennmrdt legszebb köny veiben. Megismertük híres egri borok termőhelyét, Szépsszonyvölgy pincesorit, bikvér és.jnedoc zmtét, erejét. g y o rsn eltelt 16 np. Fá rdtság sóhj lig hng zott el néh egy-egy jkról. Men tünk új és új szépségeket látni és tnulni. Felnőttek, de még in kább fitlok, diákok ezrei járták velünk egy időben gyönyörű tá jkt. Ez így helyes! Ahogy fej lődik szép hzánk, egyre inkább népünk szemefényévé válnk hegyes-völgyes tájk. Nyílnk z új knák, utt törve föld ed dig nem látott kincseskmrái felé. Lent völgyben gyárk, erőmű vek sor épül. Az erdők sűrűjé ben lánctlps trktorok vontt ják kidöir.ött fákt. A hegyek tetején omldozó várk figyelik z erősödő, épülő ország népének munkáját, szépülő életét. Kiss Gyul ált. isk. tnár, kirándulásvezető nevetéstől hrsog nézőtér. Fe kete Lászlóné (bocsánt érte), úgy visít, mint egy kismlc, de nem veszi észre senki, mert minden sorból túlárdó hhot csendül. Blláék, Szitóék, kik m, vsárnp is délutánig tör ték kukoricát, itt üdülnek fel nehéz munk után. S tréfásn itt bossznkodnk, mikor mester szolgáltiért megjutl mzz médiumot. Az illetőnek négy boríték közül kell kiválsz tni z jándékot. Amit sze rencsétlenségére kihúz, bbn mindössze egy kopott kártylp vn. Erre Szlvini megmuttj: mit nyert voln, h másikt húzz. Az egyikben egy tízes, másikbn egy húsz forintos, hrmdikbn pedig egy lottó szelvény lpul, melyeken ezre ket lehet nyerni, mint hogyn bűvészt is meglátogtt már egy ízben szerencse. De zért színpdon is rendületlenül to vább gyűjti pénzt. Az imént kért egy százst közönségtől. Igz, mindenki előtt. Tuljdono sávl megjegyeztette bnkó számit. Zsebre tette kölcsön kpott pénzt, szintén mindenki szeme előtt. Mégis bbn t krékbetétkönyvben látjuk vi szont ezt százst, mit most hoz gyorspostás Szlvininek. ö t ven különféle műsorszám: összenőtt zsinórok, égő gyerty eltüntetésé, szlgégetés, rny gyűrű eltüntetése dióbn, dió eltüntetése tojásbn, tojásé z lmábn, tortsütés egy kölcsönkért klpbn két perc ltt, pénzcsere, jmpectáncolttás és ki tudj felsorolni.hékésszentndxá&iknk ugusz tus utolsó Vsárnpján?., Még soh sem volt itt egy egész estét betöltő bűvészműsor, hisz z egész országbn csk betétszámokként szerepelnek bűvészek. Szlvini, lis Krizsán Pál, Békéscsb szülötte, nemzetközileg hírneves ngy mgyr bűvésznek, Dniellinek méltó tnítvány úttörő munkát végez ebben, vlmint új trük kök, muttványok kitlálásá bn, többek között telepti kus muttványok elődásábn is, melyekről nemrégiben cikkezett mgyr és külföldi köztük szovjet 6jtó. A fővárosi nívójú bűvész-mű sort közönség nevében meleg szvkkl köszönte meg Susányi István pedgógus, szentndrási kultúrház igzgtój. Száj múnk fő mondnivlój z volt: tlálkozzunk minél több ször. Tnácstgi fogdóórák A 84., 87. számú városi válsz tókerületben Rácz István és Kiss Ernő Ferenc tnácstgok 1958 szeptember 6-án, szombton este 6 órákor, Könyves utci iskolá bn. A 104. számú városi válsz tókerületben Lvrinyecz Pál t nácstg 1958 szeptember 6-án, szombt délután 2 órkor, Timkó-féle iskolábn, 2. számú vá rosi válsztókerületben Ngy Já nos tnácstg 1958 szeptember 4én délután 5 7 óráig Dózs György u. 3. sz. ltt, (lkásán) fogdóórát trtnk. Válsztóik jvsltit, kéréseit, pnszit meghllgtják, zokr válszol nk, illetve zokt végrehjtó bizottsághoz továbbítják. Kérik, hogy válsztóik bizlomml ke ressék fel őket fogdóór lkl mávl. Meg kell egyezni Békésen A minp elkeseredett házs pár keresett jel Békésről: Kiss Ljos gépállomási szerelő és felesége. Elmondották, hogyn jártk. Az sszonynk z el múlt év őszén meghlt édes pj, kitől egy hold földet örökölt. A földet zonbn nem tudták átvenni, mert z Gulyás Sándornk bérbe vn dv. Megegyeztek tehát Gulyássl,., hogy hsználti dijt most már ők kpják s rtás után át veszik földet, nem újítják meg bérleti szerződést. A gz dsági év elmúlt s jöttek meglepetések. A bérlő kezelésé ben lévő földbe nem volt vetve semmi, prlgon hevert. Tehát már ősszel megkphtták vol n Kiss Ljósé k. Mindegy. Artás után kezdték művelni. Be is jelentették ezt, tnács nál, mely nevezett területet nnk idején kártlnításként jutttt Kiss né édespjánk. Kiss Ljos vásárolt három fu vrr vló trágyát, kihordtt földre s másnp mélyszántást végeztetett gépállomássl. Korán krt vetni, hogy több legyen termés, hiszen mi vel z elmúlt gzdsági évben prlgon hevert föld, hsználti díjt sem kpt meg érte. Summ-summárum, 800 forintot költött trágyár, mélyszántásr és vetőmgr. Mikor trktoros z utolsó brázdákt szántott, kkor ér te Kisst második meglepetés, özv. Duzs Ljosné jelent meg füld szélén lés.hrgoson.-, M:. i tört: Hogyn mer mg z ért, földembe szántni!? Ki enged te meg!? Kiss csk hápogni tu dott. Hiáb bizonygtt, hogy feleségétől vette át zt föl det, mely z pósáé volt, ki meghlt, ők úgy örökölték és ezt be is jelentették tnács nál özv. Duzsné ellentmon dást nem tűrő hngon kijelen tette: z föld z övé, Kiss hiá b trágyázt, meg. Most csk zért vn itt, mert mindjárt idejön z is, ki tőle meg kr j venni ezt holdt. Hosszs huzvon után./derí tette ki tnács, hogy peres ügyben Duzsnénk vn igz. Adott eoy htároztot is erről Kisséknek, melyben kifejti: s,hivtlos helyen nem mond ták ezt pnszosnk (Kissék nek), hogy föld, melyet Kiss Ljos trágyázott és felszántott, z Kiss Ljosé. Hát, h tnács nem hiv tlos hely, kkor igzuk vn pnszkodnk Kissék. Zvros ügy, z biztos. Amíg föld prlgon hevert, kuty sem kereste. Most, hogy művel ni krják, egyszerre két gz dáj is kd. Mit tud itt tenni Szúr Kál-mán? Csk jvsolni tud. Mégpedig zt, hogy özv. Duzs Ljosné, h már egyszerre rájött, hogy övé föld, térítse meg Kisséknek trágy és mélyszántás árát, hiszen nnyi vl drágábbn dhtj el föld jét. Sz. K. Hsznált (ntikvár) könyveit jó áron megvásároljuk Ngyobb mennyiség esetén vidékre is házhoz megyünk. Vásároljon ntikvár könyveket Békés megyei Lpkidó Válllt boltjábn. ntikvár könyves SZÉPIRODALMI, TUDOMÁNYOS és IFJÚSÁGI KÖNYVEKBEN VÁLOGATHAT! Csk négy npig I évi új ttrkcióé m űsorávl Békéscsbán, vásártéren vendégszerepei B u d p e st N g y c ir k u s z Elődások kezdete: hétköznp este 8 órkor, délután 4 órkor. Pénztárnyitás délelőtt 10 órkor. vsárnp A Békés megyei Álltforglmi Válllt értesíti tsz-eket és z egyéni termelőket, hogy z 1958/2. évi sertéshizllási kció szerződéskötéseit z eddigi érvényes feltételek szerint VÁLTOZATLANUL, teljes ütemben (1958 október, november és decem ber hvi átdásr) folyttj. A SERTÉSHIZLALÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉS MINDENKÉPPEN ELŐNYŐS, HASZNOS, JÖL JÖVEDELMEZŐ! B é k és m e g y e i Á U tf o r g lm i V á ll l t

6 BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG step:ember 3., gerd A p r ó h ir d e té s e it Sok induló, néhány jó eredmény volt Békéscsbán II. és III. osztályú tlétiki versenyen E gy k á t. h o ld föld B lc e ré n, zonnl b e k ö ltö z h e tő h á z e l d ó. B é k é s c s b, Kéz&i u. 24. G y o p á ro s o n, L ig e t-s o r 2. s z á m ú v ill ju tá n y o s á n e l d ó. É r d e k lő d n i: D u k á ti, B u d p e s t, R ák ó c z i ú t 27/, v g y Oro s h á z i H ird e tő b e n. E gy p o litú r o s h á ló s z o b -b ú to r e l d ó. B é k é s c s b, B r tó k B él u. 51. P á lin kás János. A Itt kósosul MÁV-Bocski ren 55.6 mp méter: 1. Huszár (B. MÁV) J ó á ll p o tb n lé v ő H ns L iod sz e dezte z EB V. lordutóját. Sjnos, gyengén előkészített pály z , 2. Almádi , 3. Rdni m é ly g é p k o c s i e l d ó, G y u l, R ák ó c z i éjszki eső mitt ngyon lz p. F e re n c u gát: 1. Btki (Szeged) 28, B é k é s c s b á n, k ö z p o n tb n b o rp in c é t volt. A váltkozó szél is ngybn befolyásolt 'verseny eredmé 2. Ábrhám 28.1, 3. Piuhár (Gyu é s b ú to ro z o tt sz o b á t k e re s e k b é rle tb e. (C ím k i d ó b n.) nyeit. A sok induló ellenére zök l) 28.4 mp méter:,1. Novák (B. E l d ó B é k é s c s b á n, Z h o rá n -f ö ld e k kenőmentesen folyt lé verseny és kdt néhány egészen jő ered MÁV) 34.40, 2. Terhesvári (Szeged) ben, K ö rö s i u. fo ly t tá s á b n 400 n é g y szö g ö le s h á z h e ly. É r d e k lő d n i sz e m é p. mény: Súlybn Hevesi (Szrvs) 14,22 Gerely: 1. Guth (Gyul) 53,12, 2. ly e s e n v g y le v é lb e n K in c se s K á ro ly, métert dobott, távolb Kovács Szbó (Gyul) 53, Svrcz G y u l, S z e g ed i K is I s tv á n u. 12. M orzsolt te n g e ri e l d ó, B é k é s c s b, (Békés) 6,72 métert ugrott, Csj (Szeged) m. Távol ugrás: 1. Kovács (Békési B r tó k u. 42. k (Békéscsb) 180 cro-t ugrott MÁV) 6,72, 2. Kovács (Gyul) 6.30, Egri, k é t n g y sz o b á s, fo ly ó v ize s, fá s m gsugrásbn. k m rá s, g y ü m lö c s k e r te s l k á s o m t e l 3. Gulyás (Szrvs) 6.02 m. Eredmények: c se ré ln é m b é k é s c s b i k é ts z o b -k o n y Súlylökés: 1. Hevesi (Szrvs) Nők II. osztály: h á s, fü rd ő s z o b á s l k á s é rt. É r d e k lő d 109 méter: 1. Picó (B. MÁV) 14,34, (versenyen kívül), 1. Fischer n i: B é k é s c s b, S z tá lin ú t 33. G y ő r Ngyíejcő (Mkó) (Szegedi VSE) 12,22, 2. Svrcz v á ri, d é lu tá n 2-tő l. (Szegedi VSE) 12,15, 3. Csutk E lcseréln ém g y u l i, k ö z p o n ti e g y sz o Kovács (Mkó) 13.5 mp. 400 méter: 1. Ngyfejcő (Mkó) (Szegedi VSE) 11,87 m. b -k o n y h á s, k m rá s, fü r d ő s z o b á s l Mgsugrás: 1. Csjk (B. k á s o m t h so n ló b é k é s c s b ié rt. É r-1 64, 2. Seb; (Szrvs) 65, 3. Mikuli MÁV) 180, 2. Szekeres (Békés) d e k lő d n i: B é k é s c s b, S z tá lin ú t 17., j (B. MÁV) 66.8 mp. ü v e g e s K tsz. Gerely: 1. Rigó (Orosház) 33.21, 170, 3. Lk:s (Szrvs) 170 cm. 2. Bert (Orosház) 27,67, 3. Ve 4x100 m váltó: 1. Szegedi Texti Jő állp otbn lé v ő k o n y h b ú to r el lesek 46.4 (Klonki Btki B d ó. B é k é s c s b, V., R ózs F e re n c ress (Gyul) 25,45 m. Mgsugrás: 1. Kskár (Oroshá logh Bbos), 2. Gyuli MEDOSZ (v o lt R á k o s i J e n ő ) u tc 15. k e re s e k z) 140, 2. Bgosi (Gyul) 135, (Piuhár Zelenyánszki Ko E g y s z o b -k o n y h á s l k á s t Ppp É. (Orosházi Kinizsi) 130 vács Földesi), 3. Bcs. MÁV 47.4 b e lv á ro s b n. N y u g d íj z o tt t n ító h á (Csjk Rdni Zeleyánszki z s p á r. B é k é s c s b, O ro s h á z i u. 23. cm. A dler-trium ph s p o r t s z e m é ly g é p k o c s i Súly lökés: 1. Veress (Gyul) 11, Székely). k ifo g á s t l n á ll p o tb n, új m űbőr 2. Bert (O. Kinizsi) 10,40, 3. Kiss Férfi III. osztályú: k á r p it, te lje s e n g e n e rá lo z v, o ld lk o 100 méter: 1. Szkái (Békés) Ic sis P n n ó n iá é r t e lc s e ré lh e tő, v g y A.-né (Szegedi EAC) 9,03 m. 4x100 m váltó: 1. B. MÁV 54.4, 11.9, 2. Fülöp (Orosház) 12, 3. e l d ó. É r d e k lő d n i: B é k é s c s b. R e (Pikó Vrg Bádé Such II), 2. Kriszt (Gyom) 12.3 mp. v ic z k y u. 51. ó v á r y n é. Gyuli MEDOSZ (Bgosi 40 méter: 1. Frksinszki (Gyu E ld ó 7 d r b 33 c m m g s, 6.30 m Veress 'Frgó Schmidt), 3. O- l) 56.8, 2. Frnciszki (Orosház) h o ssz ú v s b e to n -g e re n d. É r d e k lő d n i: C s b sz b d i, B é k e T e rm e lő s z ö rosházi Kinizsi 58.3 mp. (Vskár 58, 3. Vszkán (Gyul) 58.7 mp méter: 1. Juhász (B. MÁV) v e tk e z e t. Id. S te f n ik P á l. Ppp Rigó Zli) p. Női III. osztály: A C s b c s ü d i Á ll m i G z d s á g s z e p 110 gát: 1. Márky (Gyul) te m b e r 6-á n de. 9 ó r k o r g z d s á g IOO méter: 1. Dni (Gyul) 14.1, k ö z p o n tjá b n ló á ry e ré s t t r t, 2. Kézdi (Szrvs) 14.6, 3. Szkái 2. 'Thisíz (Gyul á) 21.7 mp. Gerely: 1. Borsi (Orosház) 48, V iz sg á z o tt g ö z e k e -g é p é sz e k e t fe lv e sz (Ekés) 14 8 mp. 400 méter: 1. Csb (Szrvs) 1 Mnminger (Gyul) 45,38, 2. Fr. S zö llő si Á ll m i G z d s á g, O ro s h á z T tá rs á n c. 72.6, 2. Ppp (O. Kinizsi) ksinszki (Gyul) 45,37 m. Szemző (Szrvs) 80.2 mp. Serdülő, gerely. 1. Vrnk (O- K ézihjtású ciroldiúzó eldó. Érdeklődni: Mgsugrás: 1. Dni (Gyul) rosház) 43,85, 2. Bereczki (Oros B ékéscsb, Lenin u , 2. Csb (Szrvs) Fr. ház) 42.87, 3. Pállos (Szrvs) 41,69 m. ks (O. Kinizsi) 125 cm. Serdülő súly: 1. Éliás (Oroshá Súly: 1. Frksinszki (Gyul) zi 7, Bede (Békés) 7,36 m. 11,25, 2, Borsi (Orosház) 10.60, 3. Ifjúsági súly: 1. Szbó (Szrvs) Frgó (Gyul). igen jól bevált 9,31, 2. Bcdoki (Sz.) 9, Hoff Súly serdülők: 1. Vrnk (Oros mn (Sz.) 7.77 m. ház) 10,97, 2. Bereczki (Oroshá SZÖGVAS SAROKGerely: 1. Horváth (Orosházi z) 10.15, 3. Szirom (Szrvs) ÉS KÖZOSZLOPOK, Kinizsi) 27, Szbó (Szrvs) 10,05 m. vlmint betétfontok Tóth (Orosház Kinizsi) Távolugrás: 1. Szkái (Békés) kphtók m. 595, 2. Ivnov (Orosház) 594, 3. 4x100 méter váltó: 1. Szrvs Bkó (Gyul) 566 cm; földművesszövetkezetek 60.8 (Szb Krjcsovics Ljti Mgs: 1. Frgó 165 (Gyuli és kiskereskedelmi Kézdi), 2. Orosházi Kinizsi 60.9 MEDOSZ), 2. Ivnov (Orosház) vállltok szküzleteiben. (Frks Lukács Tömöri Hor 160, 3. Mnninger (Gyul) 160 váth), 3. Orosház b) 62.7 mp. cmf. (Rucz Szbó Tóth Szemenyei. 4x100-s váltó: 1. Gyuli ME Férfi II. osztályú: DOSZ 49.9 (Frksinszki Vsz 100 mé er: 1. Bbos. (Szegedi kán Besztercei Frkslnszki), 2. O lv sd Textiles) Mrosvölgyi (O- Orosházi Kinizsi ) 50.4 (Frncisz- j rosíház) Kovács (Békés) ki Fülöp Bkos Megyeri), 3. j 11 3 mp. Orosházi Kinizsi c) 51.7 mp. (Be- 400 méter: 1. Tóth (Szegedi Vs rcczki Bogár Ivnov Cser-! uts) 55.1, 2. Székely (B. MÁV) vény). I Termelőszövetkezetek! Dolgozó prsztok! Termelők! Teljes ütemmel beindult z évi sertéshizllási kció Az kció keretében szerződés köthető minden meglevő jó csontoztú, hizllásr lklms, 20 kg-nál mgsbb súlyú süldőre. A szerződések megkötése esetén tsz-eknek 600 Ft, egyéni termelőknek 400 Ft kmtmentes előleget folyósít z Állt forglmi Válllt minden drb sertés után. A szerződés lpján átvett sertésért z lábbi vételárt fizeti válllt,, közvetlenül z átvételkor: kg súlyú fehér hús tőkesertésért 106 kg-on felüli hús- és húsjellegű sertésért kg súlyú zsír- és zsírjellegű sertésért 165 kg-on felüli zsír- és zsírjellegű sertésért 170 kg-on felüli súlyú tenyésztésbe fogott koc. knlott sertésért Ft/kg Ft kg Ft'kg Ft/kg 14. Ft/kg Fehér hús tőkesertésként csk olyn fjttiszt, fehérbőrű, sím lefutószőrű, pigmentfolt mentes, 12 hónpnál nem idősebb, tenyésztésbe nem fogott fehér hússertés vehető át, melynek súly kg között vn. A tsz-ek és tszcs-k fenti árkon felül mennyiségi felárt is kpnk z egy gzdságbn egy tételben hizllt, egyöntetű (zz olyn zonos minőségű és fjtájjellegű sertésekért, melveknél flkán belül legkisebb és legngyobb sertés között 20 kgnál ngyobb egyedi súlykülönbség nincs) flkásított egy idő ben és nem késedelmesen átdott sertésekért I., II. tip. tsz. és egyszerű társulások drb flkásított egyöntetű sertés után 1. FVkg 50 drbon felüli flkásított egyöntetű sertés után 1.50 Ft kg Mg. tsz 1.50 Ft/kg 2. Ft/kg Ezen s 'rtéshízllási kcióbn legkorábbn 1959 jnuárjábn lehet szerződött, sertést átdni. Felkérjük tsz-eket,és termelőket, hogy bővebb felvilá gosításért községi álltfelvásárlóhoz, járási kirendeltség hez, vgy z Álltforglmi Vállltok Békéscsbi ^Központ jához forduljnk. Békés megyei Álltforglmi Válllt Telefon: Kertek bekerítéséhez A NÉPÚJSÁGOT Szeghlmi nykönyvi hírek: Születések: Csüliög Ferenc és Vrg Róz fi Ferenc, Ppp Fe renc és Tóth Eszter fi István, Hjdú - Ljos és Ambrus Ilon le ány Mrcell, Murvi István és Vrg Pirosk fi István, Bod Miklós és Rácz Mári leány Má ri, Bucsi Gábor és Bert Ilon leány Ilon, Bl? Gyul és Mol nár Mári fi József. Hlálozás: Szűcs József 69 éves. Szmosi nykönyvi hírek: Születések: Gzsó Ferenc és Hnzó Mári leány Mári Zsu zsnn, Kiszely János és Brócs Ann Év fi János. Házsságkötések:, Urbncsek Sámuel és Miloszrmi Mári, Fbó Pál és Admlk Zsuzsnn, Zl'orecz Pál és Sztvorecz Mári. Hlálozások: Biresák János 79 S z ü le té s h á z ss á g h lálozás s z r r sm rh h izl lá s! k c ió k t indít z Álltforglmi Válllt. Szerződni lehet kg súlyú, legfeljebb 18 hónpos korú, hizllásr lklms bik- vgy tinóborjúr, vl mint kg-os üszőre és felnőttmrhár. Tinószer ződés esetén bikborjút 4 hónpos koráig ivrtlnít ni kell. Átdási lsó súlyhtár és Turóczi Irén Mári, Domokos Mihály és Vági Mrgit, Demcsák István és Szbó Ilon Eszter. Hlálozások: özv. Gottsági SánA felnőtt szrvsmrh hizllást kcióbn kötések ké dorné Sss Jolán 93 éves, Kulcsár sőbb indulnk. éves, Kugyel István 78 éves, Mol Mári 44 éves, AZ ÁTVÉTELI ÁRAK NEM VÁLTOZTAK: nár Mihályné Krjcsovics Judit bik forintig, 93 éves BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG tinó forintig Az MSZMP Békés megyei üsző forintig, Orosházi nykönyvi hírek: Bizottságánk lpj. felnőttmrh forintig. Születések: Kincses István és Szerkeszti szerkesztő bizottság. Termelőszövetkezetek részére 10 drbon felüli egy Szkács Mrgit leány Ktlin Kidj Békés megyei szerre ledott extrém és I. osztályú mrh után 1. Klár, Vlczki Sándor és Né Lpkidó Válllt. T.: forint, 20 drbon felül 1.50 forint mennyiségi felárt meth Erzsébet leány Erzsébet, Terjesztik Békés megyei fizet válllt. Héjjá Pál és Molnár Juliánná fi posthivtlok. Az átdásokt szerződésben kikötött hónpbn kell Pál, Rjki József István és Antl Előfizetési díj egy hór: II. Ft. eszközölni. Tenyésztésre lklms, leszerződött üszőt Irén leány Irén Erzsébet. Előfizethető posthivtloknál termelő átszerződheti, vgy vissztrthtj mgánk Házsságkötések: Mgyri Ist és kézbesítőknél. z előleg visszfizetése mellett. Szerkesztőség: Békéscsb. ván és Sinkó Terézi, Szbdos Bővebb felvilágosítást községi felvásárlók és járási kirendelt János és Tord-Molnár Terézi,, József A. u. 4., I. em. T.: ségek dnk. Szbó Sándor Ljos és Budvári Békés megyei Nyomdipr! Békés megyei Áiltforgimi Válllt. Békéscsb. Jolán Juliánná, Tóth Imre és Válllt, Békéscsb. Kbódi Ktlin. Kolompár Antl Fe elős nyomdv.: Kendr György biktinónál 430 kg, üszőnél 380 ke

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök 94. szám TARTALOMJEGYZÉK 61/2005. (VII. 7.) FVM r. A nö vény vé del mi te vé keny ség rõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM ren - delet

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

rendezettéválásában, acivilszervezetek megalakulásában, a média jelenlétében, a kulturális és sportélet pezsgésében. A sikeres településirányítás

rendezettéválásában, acivilszervezetek megalakulásában, a média jelenlétében, a kulturális és sportélet pezsgésében. A sikeres településirányítás GÖMÖRI HÍRMONDÓ Húsz éve,1989. március elsején nyerte el településünk ismét a városi címet. Mi és a városunk Az emberek által létesített települések lakosságszámuknak megfelelően változtak. Putnok történelme

Részletesebben