Mozsonyi Sándor professzor ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976)"

Átírás

1 Acta Ph11.rmaeeutica Hunt;nriea!'it f Mozsonyi Sándor professzor ( ) ZAIAI KÁROl Y Érkezett: VIII. 3 A századforduló történésze - a XX. század letűnése alkalmából --- visszatekintve a gyógyszerészet fejlődésére, minden bizonnyal a gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat legkiemelkedőbb vívmányának a harmincas évek képzési reformját fogja tekinteni, Bár a század elején megindult iparnzerű gyógyszergyártás ezekben az években mái jelentősen visszaszorította a gyógyszertárak 1nanuális receptú1ai és galenusi gyógyszerkészítési 1nódját s ezzel nyilvánvalóvá lett, hogy a gyakmló gyógyszerésznek is a segédtudományok nagyobb ismeretére lesz szüksége a jövőben, hogy a rnhamléptekben fejlődő kémia és farmakológi>t eredményeinek ismmetében és birtokában, lépést tudjon tartani az új technológiával Az az ember, aki lnindezt inár a század elején felis1ne1te ~ és harcos kiállással J1agyrészt inegvalósította - M ozsoriyi Sándor, a budapesti Egyetemen a gyógyszerészet első nyilvános rendes tanára volt. Mozsonyi Sándor ércnél maradandóbb" emléket állított magának, az európai színvonaltól addig elmaradt gyógyszerészképzés ieformjának: a négyéves egyetemi oktatás bevezetésének kivívásával Nevéhez és fáradhatatlan munkásságához fűződik, ezt inegelőzően az önálló Gyógyszerészeti Intézet" inint tanszék felállítása, s a már 1907 óta működő Egyetemi Gyógyszertár új helyiségekbe való átköltöztetése és berendezése Szervező és oktató munkájára koronát tett az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem különválása kapcsán a Gyógyszerésztudományi Kar 1955 évi megalakulása, melynek első dékánja volt. Életr <izi adatai Mozsonyi Sándor 1889 március 15-én született a Somogy megyei Kadarkáton, ahol édesapja a falu református lelkésze volt.. Az elemi iskolát elvégezve szülei 1-1 évre a Szepességbe, majd Fiuméba küldték az idegen nyelvek elsajátítása céljából. Gimnáziumi tanulmányait a közeli Bonyhádon folytatta, majd Csurgón fejezte be.. Ezt követően gyakornoki éveit a kaposvári Arany Kereszt" gyógyszertárban Kellauer Gábornál töltötte le, majd a budapesti Tudományegyetemre iratkozott be, ahol 1911-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett 1912-ben a Bókay Árpád Gyógyszertani Intézetében készült és a Taxus baccata taxinjárót" címü dolgozatával gyógyszerészdoktmi fokozatot nynt 1912-ben lépett a Matolcsy Miklós egyetemi magántanár által vezetett s akkor még alig öt éve müködő budapesti Egyetemi Gyógyszertár kötelékébe. Az ott töltött hat év alatt először mint egyetemi gyakornok, majd rövidesen első tanársegédi minőségben működött. Az 19H-ben kitört világháború az Egyetemi Gyógyszertár gyógyszerellátási feladatát a békebelinek többszörösére emelte, miután a háború sebesültjei nen1csak a klinikákat és a kó1l1ázakat, de a különböző épületekben (iskolák, barakkok) felállított hadi-kórházak" -at is megtöltötték Matolcsy jelentéseiben beszámolt, hogy az Egyetemi Gyógyszertár a klinikákon kívül hat budapesti hadikórházat látott el gyógyszerrel és kötszerrel Mozsonyi a nagyszabású officinai munka megszervezésén kívül a gyógyszerészhallgatók gyakorlatainak vezetésével is foglalkozott, s a munkájának 275

2 íiásbafoglalt emléke A III-ik kiad. Magyar Gyógyszerkönyv galenusi készít- 1nényei vizsgálataü1ak mag:ya1ázata" cín1íí jegyzete. De ernyedetlen szorgahnának és kitartásának tanújelét adta 111ozsonyi avval is, hogy ezekben az é-vekben - hivatalos elfoglaltsá.15a mellett - beíratkozott or rnstanhallgatónak s e tanuln1án~yait mindaddig Pesten folytatta, míg 1917-ben az újonnan Pozson)Tban felállított Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani Intézetének vezetőjétől, Fenyvessy Béla professzortól meghívást nem nyert tanársegédi állásra ban - tanulmányainak befejezése után~ itt avatták 01vosdokto11á. l\fiután a.z első világháborút befejező trianoni békeszerződés Pozsonyt Csehszlovákiának ítélte, az Erzsébet Tudományegyetem Budapestre, majd onnan Pécsre települt Mozsonyi nem követte az Egyetemet, mert az időközben inegalakult Mag-yar Népjóléti ós l\íunkaügyi l\íinisztériumba nyert n1eghívást s mint kettős képesítéssel bíró doktort, a gyógyszerészeti föosztályrn nevezték ki miniszteri titkárnak A főosztályt kezdetben a miniszter (Csilléry András orvos) két alosztályra osztotta: 1 gyógyszerészeti osztályra, ahol a gyógyszerészet valamennyi jogi- és személyi jellegű ügyeit intézték, vezetője: Kovács Ödön min titkár, okl gyógyszerész, és 2. gyógyszerellátási osztályra, s ide tartoztak a gyógyszerimport, gyógyszertermelés, kereskedelem stb vezetője:.mozsonyi Sándor min. titkár, okl. orvos és gyógyszerész, beosztottak: Atzél Elemér ok] orvos és gyógyszerész, Balló J~jos okl. gyógyszerész, min segédtitkárok [1] Mint látható, Mozsonyi Sándor osztálya kapta a nehezebb feladatot, mert talpra kellett állítania az ország gyógyszerellátását és megindítani a nyersanyag hiánnyal küzdő hazai gyógyszergyárak ellátásának biztosítását, s nem utolsósorban felvenni a több hónapos elzártság miatt elmaradt összeköttetést a külföldi gyógyszergyártó cégekkel. Az osztály fennhatósága alá tartozott az ország, de főleg a kórházak és klinikák ellátására alapított Országos Egészségügyi Anyagraktár (igazgató: Peres Ernő gyógyszerész) munkájának ellenőrzése is Említésre méltó, hogy a korabeli szaksajtó [2] megelégedéssel nyilatkozott JJ1 ozsonyi kinevezéséről, 1nint akinek kiváló egyéni és tudományos qualitásai őt e helyre predesztinálják, s akit az Alkalmazott Gyógyszerészek Szövetsége is kinevezésre ajánlott''! l\1ár az első minisztériumi évei ala.tt szoros kapcsolatot tartott fenn JJ1 ozsonyi a gyógyszerésztársadalom vezető egyéniségével, Gaál Endrével, aki országgyű lési képviselő és rövid ideig a Népjóléti Minisztérium állatitkára volt.. Gaál, aki vidéki szár111azása mellett végigjárta az a.ikalmazotti beosztástól kezdve a gyógyszertá1i jognyerésig a századeleji gyógyszerészet valamennyi fokát, rendkívü1i szervező képességével és jó szónoki készségével 1921-bcn egy táborba gyűjtötte az addig külön utakon járó vidéki és budapesti gyógyszerészeket, újjászervezve a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületet..Mozsonyi fontosnak tartotta., hogy a gyógyszerészet inindennapi problé1nái1ól állandóan tudon1ást szerezzen, így 1endszeresen inegjelent az Egvesület közgyűh.:!bcin, 1925-től kezdve - inint ininiszte1 i osztálytanácsos - a 1r..inisztcr képv isclrtéhe11 Mozsonyi 111i11isztériu1ni évei alatt se1n szakította nreg összeköttetését _\ olt egyetemi baiátaival, akik a háború (HJ14-18) befejezése után Belák József és Lipták Pál --későbbi egyetemi ta11á1ok - vezetése alatt tudo1ná.nyos, ö1rképző előadásokat és összejöveteleket tartottak az Ür'i;oskar Iniézi::'tcihcn A Gyógyszerészek Baráti Köre" legaktívabb tagja és f() n1ozgatója éppen JJ1ozsonyi volt, akinek agilitása folytán a gyógyszerészet több gyakorló, olyan neves tagja, mint Deér JiJndre, Bayer Antal, Horváth Jenő, Andriska Viktor stb. is csatlakozott a mozgalomhoz. Az ő kezde1nényezésükre alakult ineg azután 1924-ben a Magyar Gyógyszerésztudo1nányj Társaság, n1elynek elnökéül Mágocsy-Dietz Sándort, a botanika. közismcr t p1 ofesszorát sikerült megnyerniük j_w ozsony i 276

3 a Társaságban évtizedeken át aktívan működött, s között alelnökként tevékenykedett A Társaságban elhangzott és a társtudományok körébe is vágó előadások az évek során világossá tették a hazai két éves egyeten1i gyógyszerészképzés ehnaradottságát.!jiozsonyi ezekben az években két alkalommal is hivatalos kiküldetést nyert külföldi konferenciára (Genf Brüsszel 1929), ahol alkalma volt a szakma külföldi képviselőivel nemcsak megismerkedni, de külföldi kiképzési módokat is megismerni Éppen ezért az 1927-ben Pécsen lezajlott Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésén hangot adott előadásában - annak a véleményének, hogy a gyógyszerészképzés elmaradottsága ellensúlyozására: helyes volna, ha a végzett gyógyszerészek időnként az egyetemi gyógyszertárakat frekventálnák, hogy az új vívmányokkal megi,merkedjenek Nem ártana egy, hetenként megjelenő, közlöny alapítása sem, ezenkívül az első segély, a bakteriológia, és a biológia elemeire is ki kellene képezni a gyógyszerészeket, valamint a közigazgatás és tö1 vények vonatkozó részeit is ismertetni kellene a gyógyszerészet történetével együtt" [3] Mint gyógyszerészi - helyesebben az egészségügyi - közigazgatás egyik széles látókörű egyénisége az 1930-ban lezajlott Közegészségi és Társadalompolitikai Országos Értekezlet" alkalmával a következő figyelenneméltó megállapításokat tette: A gyógyszerészet nem magánügy, nem egyesek üzleti érdekeit van hivatva szolgálni, hanem a közegészségügynek egyik integráns része, amely az orvos gyógyító működését kiegészíti, mintegy annak befejezője" [ 4] Beszéde további részében felsorolja a fontosabb megoldandó kérdéseket mint: az évi XIV. tc. -nek a gyógyszerészetre vonatkozó részeinek a kor szellemében történő módosítását, új Gyógyszerkönyv kiadását, az alkalmazott gyógyszerészek korpótlék- és nyugdij ügyét s nem utolsó sorban a gyógyszerész kiképzés és továbbképzés ügyét Ez utóbbi kérdésben szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a gyakorló gyógyszerésznek - főleg vidéken - mennyire szüksége van az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek ismeretére, holott az érvényben levő kiképzési rendszer csak a vizsgát úja elő (approbatio), de a tárgynak egyetemi előadója nincsen. E tárgyban megjelent dolgozatai [5] és munkássága elismeréséül a budapesti Pázmány Péter Egyetem Orvoskara 1931-ben meghívja a Gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályok" címen előadások tartására, hetenként 5 órában [6] Az 1932-ik év az egészségügyi közigazgatásban változást hozott, mert az egyre fokozódó gazdasági válság" következtében a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium megszűnt Mozsonyi osztálytanácsosi Iangját megtartva - az egészségügyi csoporttal együtt a Belügyminisztérium kötelékébe került.. Ez időben jelent meg a Kórházak és egyéb gyógyintézetek gyógyszerellátása" című munkája [7], melyben kimutatja, hogy az intézetek ún. házi-gyógyszertárai" csak nagyobb beteglétszámú kórházaknál engedélyezhetők, annak ellenére, hogy az ilyen gyógyszertárak által magisztrálisan készített gyógyszerekkel sok külföldről behozott specialitás" pótolható. Az Egyetem Orvoskara november 30-án tárgyalta Mozsonyi kérvényét, melyben a Gyógyszerészet különös tekintettel a gyógyszerészi közir;azgatásra" című tárgykörből magántanári címért folyamodott A Kar a ben.yújtott dolgozatokat Vámossy Zoüán és Jah:Ibházy Zsigmond professzorolrnak adta ki elbírálás végett. A bírálók a benyújtott munkák részletes ismertetése után egybehangzóan megállapítják, hogy!jiozsonyi irodalmi munkássága akkor sem szűnt meg, mikor egyetemi alkalmazásától megválva miniszteri hivatalnokká lett, sőt az egészségügyi közigazgatás alapos ismeretével és a gyógyszerészi kér- 277

4 dések állandó tanulmányozásával, nélkülözhetetlen szakemberré küzdötte fel magát'', ezért őt a magántanári címmel felruházni ajánlják. A Kar a szokott próbaelőadás" után 1nagántaná1rá képesítette, s azt a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter júlins 20-án jóváhagyta [SJ A bírálóknak ana a megállapítására nézve, hogy Mozsonyi mint az egészségügyi közigazgatás szakembere - felemlítem, hogy ő ezekben az években előadó a Tisztiorvosi Tanfolyamon s a Vizsgabizottság tagja és jegyzője, tagja a Gyógyszerészgyakornokokat Kijelölő Bizottságnak, a Belügyminisztérium képviseletében tag az Országos Növényvédelmi Tanácsban [9], [10] Egydenii tanársága Az 1934-es esztendő fordulatot hozott Mozsonyi pályáján Amikor az Egyetemi Gyógyszertár alapítója és vezetője Matolcsy Miklós professzor nyugalomba vonult, a kiirt pályázatra beérkezett három pályázó közül az Orvoskar Mozsonyit ajánlotta első helyen, s így 1934 március 7-én ő nyert kinevezést az Egyete1ni Gyógyszertár vezetésére Távozásakor a miniszter,,miniszteri tanácsos" -i címmel tüntette ki, a gyógyszerész-társadalom pedig őszinte sajnálatának adott kifejezést a minisztériumból való távozása miatt, miután benne a gyógyszerészi ügyek alapos ismerőjét és támogatóját veszítette el. Mozsonyi nagy ambícióval fogott neki a már 25 éves Egyetemi Gyógyszertár fejlesztéséhez és a gyógyszerészképzés megreformálásához. Első lépésként sikerült elérnie, hogy a Kultuszminisztérium 1935-ben hozzájárult a Gyógyszertár önálló jellegének kialakításához s felvegye az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár" nevet. Ezáltal az intézmény oktató jellege még jobban kidomborodott, amit különben már az alapító rendelet is így írt elő: A gyógyszertár nemcsak a klinikák gyógyszerszükségletének ellátását, hanem az orvos- és gyógyszerészhallgatók elméleti és gyakorlati oktatását is lehetővé tegye " Továbbá:. a vezetéssel megbízott gyógyszerész a "Gyógyszerészeti műtan" előadására kötelezett és ne1n sorolható a tisztviselők közé, hanem a tanítói sze1nélyzetnek tagja". Mozsonyi a gyógyszertárat ugyanabban az elhelyezésben vette át, mint az a meginduláskor volt az f'llői út 26. számú épület IIL emeletén.. A Gyógyszerészi műtan" című előadásoknak jelentősége csökkent a hallgatóság szemében azzal, hogy a tárgyból szigorlatozni nem kellett s csupán az approbatiós" vizsgán kellett beszámolni az anyagról De a gyógyszertár szűk elhelyezése és a megfelelő laboratóriumok hiánya miatt a hallgatók széles körű kiképzésére sem volt mód. A nehézségeket látva Mozsonyi már a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság ülésén (1935 január ll) tartott és az intézet munkásságát ismertető előadásában [11] hangsúlyozta a gyógyszertár előnytelen és tűzveszélyes elhelyezését, megoldásként sürgette az intézmény földszinti s az eddiginél tágasabb elrendezésének szükségességét, hogy ott mind a gyógyszerkészítés, mind az oktatás. szempontjából korszerű és nélkülözhetetlen felújítás keresztülvihető legyen Ugyanakkor rámutatott az érvényben levő képzési szabályzat hiányosságaira és állást foglalt a 4 éves egyetemi képzés mellett, majd reményének adott kifejezést, hogy a közeljövőben sikerülni fog a kormányzattal az új képzési reformot elfogadtatni Az 1936-ban Budapesten tartott Országos Felsőoktotá'i Kongresszuson Mozsonyinak alkalma volt feltárni a gyógyszerészképzés hiányosságait, továbbá részletesen ismertetni az oktató professzorok által kidolgozott és az órarend szempontjából összehangolt tervet, mely mind a bölcsész-, mind az orvoskarra nem csekély megterhelést jelentett azáltal, hogy intézetek és laboratóriumok létesítését tette szükségessé [12J 278

5 Noha az illetékesek meggyőzése sikerrel járt, mégis a reform kivitelére csak négy esztendő múlva, 1940-ben került sor Az Egyetem akkori főhatósága,, a, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1940 augusztus scán adta ki a gyógyszerészhallgatók új képzéséről szóló rendeletét, mely a középiskola elvégzése után 8 egyetemi szemeszter hallgatását írta elő [13} Egyidejűleg az Intézet tanszéki jelleget, Mozsonyi nyilvános rendes ta,nári kinevezést nyert mint a III. és IV. évfolyamon kötelező főtárgy, a Gyógyszerészet" előadója Az intézet elhelyezését illetően Mozsonyinak sikerült elérnie, hogy az Orvoskar átengedte a IX kerület Rákos (ma Hőgyes Endre) utcában levő, még Hőgyes professzor által alapított Pasteur intézet helyiségeit, miután a veszettség elleni védekezés akkoriba,n már vidékre kiküldött oltóanyaggal történt, melyet az Országos Közegészségügyi Intézet termelt, s így a kórház a,lig volt látogatott. A helyiségek rendelkezésünkre bocsátása azonban csak a csupasz falakat jelentette, a felszerelés és berendezés előteremtése rengeteg pénz megszerzését tette szükségessé " mondotta, Mozsonyi, mikor 194L június 13-án tartott előadásában bemutatta az új intézetet az érdeklődőknek A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy ezekben az években az ország már háborús készülődéssel volt elfoglalva, s így a prnfesszor a kultuszkormánytól nem várhatott teljes mértékű anyagi támogatást.. Mozsonyi akkor felhívással fordult - az Egyesületeken át - az ország valamennyi gyógyszerészéhez, hogy adományaikkal segítsék az intézet kmszerű berendezését A befolyt több mint 80 OOO Pengő - a,z akkori viszonyoknak megfelelően - lehetővé tette a régi berendezés felújítása mellett új, oktatás céljait szolgáló laboratóriumok berendezését is Az intézet két önálló épületből állt. Az utcai szárny földszinti helyiségeit a gyógyszertár céljaira rendezték be A hárnm táraasztallal bíró officina tágas, udvarra néző helyiségben, az eredeti berendeszésel kapott helyet, mellette kisebb laboratóriummal főzések, sterilezés stb. célját szolgáló berendezéssel Az officina mellett~ de külön választva - voltak a gyári készítményeket raktározó és kiszolgáltató helyiségek, míg a hűvös raktározást igénylő anyagok az utcai rész alagsori helyiségeiben kaptak helyet. Az udvari - szintén két emeletes - épületet a középen levő lépcsőház két részre osztotta 1941-ben az épületnek csupán a, lépcsőtől jobbra eső felét kapta meg Mozsonyi, a másik oldal még egy darabig az egyetemi intézetek céljait szolgálta Az első emeleten a galenusi laboratórium helyiségeit rendezték be úgy, hogy a gőzzel vagy gázfűtéssel működő készülékek a könnyen szellőztethető folyosói részre kerüljenek, míg a belső helyiségek egyike a, tablettakészítés, másik pedig a kenőcsök, a harmadik az oldatok elkészítésére szolgált. Ezen az emeleten volt még a kézi könyvtár, valamint a dolgozók ebédlője és társalgója is.. A második emeleten a kémiai laboratóriumok voltak az analitikai vizsgálatok, részben a hallgatók és disszertánsok oktatása céljára, külön médegszobával és a fizikai mérések céljait szolgáló helyiséggel.. A szárny földszinti helyiségeiben a fővegyész hivatali helyisége és lakása, az alagsorban az oktatás céljait szolgáló tangyógyszertár, valamint a mosogató helyiségek nyertek elhelyezést [14} Alighogy fejeződött be az intézet berendezése és folszerelée.e, '1z mszágnak hadszíntérré válása következtében, új feladattal került szembe a professzor. A klinikai ápoltak számának jelentős növekedése miatt több gyógyszerre és kötszerre volt szükség, s hogy a felhalmozott készletet a bombázások okozta károktól megmentse, Mozsonyi úgy intézkedett, hogy a készlet egy-egy részét a város különböző pontjain levő épületek pincéjében helyezzék el 279

6 M ozsonyinak és az intézetnek - éppen a klinikák gy6gyszerellátása miatt - sike1ült elkerülnie a nyugatra-települést, s így a készletekből a prnfesszornak Csipke Zoltán fő vegyésszel együtt siket ült a harcok alatt is ellátniok a klinikák szükségletét, miután ők maguk is az intézetben laktak, de segítségükre voltak a lakásaikb61 odamenekült intézeti tagok is A felszabadulást követlíen megindult a helyreállítás Ez nemcsak a romok eltakarítását és a helyiségek rendbehozatalát jelentette, hanem vissza kellett szállítani a kihelyezett gy6gyszerkészletet, hogy a klinikák gy6gyszerellátását biztosíthassák Már túljutottak a konszolidáci6 időszakán, amikor a minisztérium - Mozsonyi javaslatára - elválasztotta a két intézetet és az Egyetemi Gy6gyszertárat Csipke Zoltán vezetésére bízta [15]. Miután sem egyik, sem másik intézetnek nem volt módja új - esetleg megfelelőbb - helyiségbe költözni, a két igazgat6 azt az elvi megállapodást követte, hogy ami üzemi (gy6gyszertári) feladatok ellátásához kell, az az Egyetemi Gyógyszertáré, ami viszont az oktatással vagy kutató munkával függ össze, az a Gyógyszerészeti Intézet birtokában marad, Ennek megfelelően a Hőgyes Endre utcai épület valamennyi utcai helyisége az Egyetemi Gyógyszertáré, az udvari épület helyiségei képezték a Gyógyszerészeti Iutézetet A gyógyszerészképzés technológiai tárgyainak oktatása természetesen a szétválás után is a Gyógyszerészeti Intézet - mint tanszék - feladata maradt, azonban Mozsonyi továbbra is megbízta Csipke Zoltán professzort tárgya, a Gy6gyszerészet (Receptúra)" kollégium előadásával. Oktató és tudományos munkássága kapcsán Mozsonyi mindig nagy figyelmet szentelt a gy6gyszerészdoktor képzésre is. Az évek közötti peri6dusban összesen 69 disszertáns munkáját irányította, ill fogadta el a Karhoz való benyújtásra A disszertációk témái nagyobbrészt gy6gyszerek készítésével, stabilitásával, kisebbrészt gyógyszetészeti szervezési és történeti témákkal foglalkoztak Tanítványai közül számosan kerültek kiemelkedő egyetemi, tudományos, közéleti stb. pozíci6kba [16], többek között Horváth Dénes, Kedvessy György, Láng Béla, Ragettly János, Küttel Dezső, Pandula Egon, Bölcs Béla, Sikos Károly, Farkas András, Rácz István, Aradi Lajos stb. Az 1950-ben létesített Budapesti Orvostudományi Egyetemen Mozsonyi, 1951-től kezdve a dékánhelyettesi tisztet töltötte be, míg 1952-ben eddigi munkássága alapján a gyógyszerészi tudományok kandidátusa lett, Amikor 1955-ben az egyetemen önálló Gyógyszeiésztudományi Kar létesült, a dékáni tisztségre Mozsonyi prnfosszort emelték s ő e tisztséget nyugdíjba vonulásáig, 1962-ig viselte Az ő fáradhatatlan és buzgó munkásságának köszönhető, hogy a fiatal Kar a kezdet nehézségein átjutva, egyre emelve az oktatás színvonalát, neveli az ifjúságot Gyógyszer könyv szerkesztés Az egész gyógyszerészetnek, a gyógyszerellátás fojlődésének, mindig jelentős határköve egy-egy új Gy6gyszerkönyv megjelenése, A gyógyszerkönyvek szerkesztése - nemzetközi viszonylatban is - nagyrészt az egyetemi p10fesszo10k kezében volt.. Így volt ez hazánkban is, ahol az első kettő Than Károly prnfesszor, majd a továbbiak Bókay Árpád, illetve Vámossy Zoltán mvosprofeszszorok irányítása alatt készültek A Magyar Népköztársaság kormánya 1948-ban [17] az új - V. kiadású - Gyógyszerkönyv megszerkesztésével Schulek Elemér p10fossz01 t - Than Károly tanszéki ut6dát, a neves analitikust bízta meg, aki több, mint öt évi munka után, olyan három kötetes munkát adott át megbízóinak, amelyben nem csupán a gyógyszertári készítmények készítése és ellenőrzése volt szabá- 280

7 lyozva, ha11en1 a gyógyszervegyészeti gyárak és az ellátást ellenőrző intézeteknek is szabványává vált." Az 1954-ben életbelépett új Gyógyszerkönyv cikkelyei számában most is a kemikáliák foglalják el az első helyet, miután a szintetikus gyógyszerek alkalmazása már akkor is világjelenség volt. A szintén n1egnövekedett számú,,galenikumok" -r a vonatkozó rendelkezések kidolgozását a Szerkesztő Bizottság a galenusi albizottság elnökére, Mozsonyi Sándorra, illetve a Gyógyszerészeti Intézetre bízta Az évekig tartó adatgyűjtés és az ehhez szükséges kísérletek elvégzéséről Mozsonyi a Gyógyszerész Szakcsoport ülésén [18] részletesen beszámolt, s megokolta azt a változást, hogy az ún. neogalenikumok (injekciók és tabletták) esetében a gazdaságosabb nagyüzemi előállítású készítményeket tette hivatalossá a Gyógyszerkönyv. Külön hangsúlyozta azt a már említett elvet, hogy a rendeléskor készítendő galenikumokat előállító gyógyszerészeknek, valamint a decentmmok galenusi laboratóriumaiban, a gyógyszergyárak kiszerelő részlegeiben és a kórházi gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek számára nélkülözhetetlenek ezek a gyógyszerkönyvi előiratok és vizsgálati módszerek. '' Az egészségügyi kmmányzat a Gyógyszerkönyv megjelenése után sem szüntette meg a Bizottság munkáját s az Schulek Elemér, majd Végh Antal profeszszorok elnökletével folytatta - a tudomány és a gyakor18't újabb vívmányainak figyelembevételével - a VI kiadású Gyógyszerkönyv előkészítését. Mozsonyi professzor itt is megtartotta a galenusi albizottság elnöki tisztét Kitüntetései 1959-ben, 70 születésnapja alkalmából a Munka érdemrend" arany fokozata kitüntetést, 1961-ben az egészségügyi kormányzattól a Kiváló gyógyszerész" címet kapta meg A Magyar Gyógyszerészeti Társaság munkájának elismeréséül 1937-ben Jakabházy-, 1939-ben Deér- és 1969-ben Kazay emlékéremmel tüntette ki ozsonyi Sándo1 c1nlékéren<- ( JJ1.ada1 assy TV altei alkotása j 1962-ben nyugdíjba vonult, an1iko1 az állan1 újból a 1\!fuüka é1de1n1end" arany fokozatával tüntette ki, ő azonban szorgahnasan bejá1t volt intézetében rendelkezésére bocsátott dolgozószobájába, s továbbra is vezető egyénisége maradt a gyógyszerészi tá1sadalomnak, egészen 1976 szeptember l-én bekövetkezett haláláig A Farkasréti temetőben levő sírjára a Magyar Gyógyszerészeti Társaság fehér márvány síremléket állíttatott 281

8 J(özlenzényf'i L A Taxus baccata Taxin"-járól. (Doktori értekezés) Corvina, Budapest A gyógyító vérsavóról (Matolcsyval) L Gyógyszerészek Lapja' 1919 XIV 22, H 192~. XV. L sz A golyva kezelése jódozott sóval Magy. Gyógyszt Társ Ert Szérumok és baktériumos készítmények a gyógyszertárban Magy. Gyógyszt Társ. É1t Gyógyszerészek továbbképzése. Magy Orv. és Term Vándorgyűlése, Pécs, VIU Gyógyszerészek a propagatív közegészségügy szolgálatában. Gyógyszerészeti Hetilap, , Gyógyszerészi Értesítő, A magyar gyógyszerészet és a magyar nemzetgazdasági érdek Népegészségügy, sz. Gyógyszerészi Hetilap, A gyógyszertárak és a gyógyszerellátás ellenőrzése Népegészségügy, sz A magyar egészségügyi közigazgatás, különös tekintettel a gyógyszerészetre Gyógysz Zsebnaptára, A közegészségügyi társadalompolitika Egyesített Gyógysz Lapok, A Genfben kötött (1925 II. 19.) II Nemzetközi ópium egyezmény. Magy Gyógyszt Társ Ért A kórházak és egyéb gyógyintézetek gyógyszerellátása Magyar Kórház, A gyógyszerészet és a gyógyszerészeti tudományok fejlődése Magyarországon. ]Jszt, finn, lnagyar gyógyszerész szövetség kongresszusának összefoglalója, Budapest, Az új gyógyszerárszabás orvosi vonatkozásai. Orvosi Hetilap, 1933 XIL A Magyar Gyógyszerkönyv közigazgatási vonatkozásai (a Magyar Gykv. TV kiad. ismertetése. Pápa, 1934.) A magyar gyógyszerészképzés reformja. Magy. Gyógyszt Társ Ért A budapesti Kir. ]\fagy. Pázmány P Tudon: Egyet Gyógyszertárának föladatai és működése Magy Gyógyszt Társ Ert A magyar gyógyszerészképzés reformja közegészségügyi megvilágításban. Budapest Centrum ny A gyógyszerész legfontosabb teendői a IV Magy Gykv. életbelépésével kapcsolatban. Budapest, Centrum A gyógyszerészeti tudományok és a J\fagy. Egyet. Gyógysz. Intézet Gyógyszerészi Közlöny, sz Beszámoló az IX -ben tartott Gyógyszerésztovábbképző tanfolyamról. Magy Gyógyszt. Tá1s Ért , Gyógyszerész Közlöny, ~ sz Gyógyszerkönyvi vaskészítmények Magy. Gyógyszt Társ. Ert Hozzászólás az Orsz. Felsőoktatási Kongr előadásaihoz (részlet a llfagy. Felsőoktatásból) Egy. Ny Kábítószerekkel való visszaélés és ezek elleni védekezés Gyógyszerész Értesítő, , Gyógyszerészi Közlöny, Egyszeríí eljárás a pilulák, tabletták és porok gyomornedvben nem oldódó réteggel való bevonására Magy. Gyógyszt Társ Ért A gyógyszerészképzés reformja llfagy. Felsőoktatás kiad 1937, Gyógyszerészi Közlöny, sz sz Mit jelent a gyógyszerészetnek az Országos Közegészségi Egyesület? Gyógysz Közlöny, Galenikumok előállításahoz szükséges drogok eliíkészítése Gyógyszerészi Közlöny, ~fit jelent a gyógyszerészetnek az Országos Közegészségügyi Egyesület? Egészség, 1937., A gyógyszertári üvegekről Magy. Gvógyszt. Társ Ért Vegyszerek - gyógyszerek. Vegyészet, 1937 (4) Kábítószerekről Magy Gyógyszt. Tá1s. Ért Az enzimekrő! ~cfogyar Gyógysz Egyesület kiadv A sötétszíníí üvegek és tc'gelyek ultraibolya sugarakat áteresztő képességéről és méréséről (Ragettly-vcl) Magy Gyógyszt Tá1s.. Ért ~ Vitamintartalmú gyógyszerek előállítása a gyakorlatban Gyógyszerészek Evkönyve, Dr. Matolrsy Miklós ( ) Magy. Gyógyszt Tá1s Ért A kábítószerügy gyógyszerészi vonatkozásai Gyógyszerészi Közlöny, Gyógy- 282

9 szeres iivegek és üvegtégelyek vizsgálatáról (Kedvessy-vel). Magy Gyógyszt. Társ. Ert A szabványos vényminták gyógyszerészi szempontból Gyógyszerészi Közlöny, A magyar gyógyszerészet jövője az új képzési reform tükrében Gyógyszerészi Közlöny, L Nehezen beszerezhető gyógyszerek helyettesítése és pótlása. Magy. Gyógyszerészeti Társ Ért ;- 42. Az új Bpesti Egyet Gyógyszerészeti Intézet llfagy Gyógyszt Társ Ert 194L A gyógyszertár és a gyógyszerész Egészség Az Y Magyar Gyógyszerkönyv. A Gyógyszerész A magyar gyógyszer_észképzésről. A Gyógyszerész, uo 1947 ll Ujabb problémák az új gyógyszerészképzéshez A Gyógyszerész, Tájékoztató a továbbképző tanfolyamokról. A Gyógyszerész, A gyógyszerészet jövője. A Gyógyszerész, Hogyan készíthetünk bármikor a gyógyszertárban friss kló1 os, vizet 1 A Gyógyszerész, A gyógyszergyártás és a gvógyszerészet A Gyógyszerész, Az 1848-as gyógyszerészet képe. A Gyógyszerész, A szabványosítás gyógyszerészi vonatkozásai. A Gyógysze1ész, Az elsősegélynyújtásra való Mentődoboz"-ok szabványtervezete. A Gyógyszerész, A gombagyűjtés megszervezése. A Gyógyszerész, ,Javaslat a gyógyszerészképzés reformjához. A Gyógyszerész, A gyógyszerész szempontjából fontos újabb gyógyszerekről A Gyógyszerész, A gyógyszerésztovábbképzésről. A Gyógysze1 ész, Közérdekű problémák és megoldásuk a gyógyszerészi gyakorlatban A Gyógysze1ész, Közérdekű közlemények a Bpesti Egyet Gyógyszerészeti Intézetből. A Gyógyszerész, Egyszerű eljárás a gyo1nornedvben nen1 oldódó bevonatok készítésére (Némedyvel) A Gyógyszerész, 1949, A hazai ipar gyógyszerészi vonatkozású produktumai A Gyógyszerész, Egyszerű és olcsó készülék illóolaj-tartalmú folyadékok lepárlására A Gyógyszerész, Hozzászólás dr. Végh Antal: Az előadó problémája" e. cikkhez. A Gyógyszerész, Közérdeklődésre számot taitó közle1nények a gyógysze1ész továbbképzés szolgálatában. A Gyógyszerész, Egy kitűnő hazai növényi emulgensről (Kanizsai N l-val) A Gyógyszerész, A nedvszívó cxtractumok eliíállítása dextrin helyett keményítiível. (Steiger-rel) A Gyógyszerész, Ujítók rovata: Cseppentő üveg A Gyógyszerész, Javaslat hazai gyógynövényeink fokozottabb népszerűsítésére A Gyógyszerész, 1949, Külföldi gyógynövények hazaiakkal helyettesítése A Gyógyszerész, Újítók rovata: Javaslat ópiumkészítményck előállítására lrazo,i anyagokból. A Gyógyszercísz, 1949, Javaslat gyógynövények nmmalizására A Gyógyszerész, N arancsszirup recion61is el6á1lítása A Gyógyszerész, A gyógynövények folaprításanak racionalizálása. A Gyógyszeiész, Belladonna-kivm~at helyett Dalma-kivonat alkalmazása. A Gyógyszerész, Uj szerek a fogszuvasodás ellen A Gyógyszerész Gyógyszerkönvvünk anyarozskivonatainak hjánvosságai A Gyógyssze1ész A új kábítószcrrendclctiől A Gyógyszerész, Ami161 :i gyógyszerésznek tudnia krll! A Gvógyszerész, ,1\z. 'V ~ Ídgyar C~-:-óg)- szerkönyv galcnusi részét isn1ertető előadások _A Gyógyszerész, G5; IU51 75; ; Svr calcii phosphor comp - a kalcium foszfátos szirup előállításának is1nertetésc. "'<\ Gyógysz1rész, Cirokkóró felhasználása parafadugók helyett. A Gvógyszerész, Egy új hazai gyógynövényről. A Gyógyszerész, A fo1rázatok

10 és füzetek gyors előállítása A Gyógyszeiész, A Tinct. primulae készítése és felhasználása. A Gyógysze1ész /a Csipkebogyótea A Gyógyszerész, Reflexiók A Budapesti Gyógyszertár Vállalat és Egyetemünk együttműködése" című közleményre. A Gyógyszeiész, V Gyógyszerkönyvünk alapelvei és általános tudnivalói (Végh Antal-lai) Egészségügyi Kiadó Budapest, Hazai gyógyszerkincsünk fokozottabb felhasználása. Gyógyszerészi Kongresszus Előadásai, Szeged, Több segítséget és megbecsülést a gyógyszerészeknek! A Gyógyszerész, J\fagistrális gyógyszerek jelentősége Gyógysz. Szakcsoport továbbképző előadásai, Akadémiai Kiadó Gyógyszerészeti nagygyűlés Berlinben (Kedvessy-vel) Gyógyszerészet, Gyógyszerészeti technológiának oktatása a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Fakultásán.. Gyógyszerészet, Gyógyszerészképzésünk problémái Gyógyszerészet, Az organoleptikus ellenőrzés fiziológiája és jelentősége a gyógyszerész- és 01vosgyak01latban.. Gyógyszerészet, J Behebung pharmazeutischer Unvertraglichkeiten nach dem Ungarischen Arzneibuch 5. Ausgabe, Pharmazeutische Post. Wien Die Physiologie und die Bedeutung der 01ganischen Untcrsuchung in der pharmazeut u 1nedizin. Praxis. Die Pharmazie, Berlin, Adatok a gyógyszernsomagolásban felhasznált fémalumínium lemezek korróziójához (Szücs Ottóné-val) Gyógyszerészet, Ötéves a Budapesti Onostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kara. Gyógyszerészet, J Uber eine einfache Her stelluug von Eisen(Il)chlorid Die Pharmazie, Magyar gyógyszeripar népgazdasági jelentősége Gyógyszereink, Semmelweis munkásságának néhány gyógyszerészeti és kémiai vonatkozásai Gyógyszerészet, Orvostörténelmi Közlemények, köt Rippl-Rónai József nagy festőmíívészünk gyógyszerészi adatai Gyógysze- 1észet, Richter Gedeon gyógyszerész a magyar gyógyszeiipar megalapítója Gyógyszerészet, 1972 J Orvos-gyógyszerészi kapcsolatok a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapításában Gyógyszerésztörténeti Diáriun1, Irodalon1 1 Gyógysze1észck Zsebnaptá.1a., Gyógysze1éSzek La.pja, 21, 4 (1919) 3 Gyógys?.erészi I-Ietilap, Gyógysze1észek Zsebnaptár a, 1928 ao i 5 Gyógyszerészek Zsebnaptára, Népegészségügy, 287 (1931) 7 Magyar Kórház, 2 (1933) 8 ]\fagántaná.1i képesítő-oklevél, 1933 július 29 9 Népegészségügy, 432 (1931). 10 Népegészségügy, 703, 988 (1932) _ 11 Magyar Gyógyszmésztudoniányi Társaság Er teútűje, A Thfag) ar Felsőoktatás kiadványa, Egy{)t Nyo1nda., l ga /1940 \T. l( lví. szániü_ xendt-jlet _ 14 J\'1agya.r Gyógyszerésztudo1nányi Társaság E1tesítője, /194í E. Gy sz. levél. Egyotorni Gyógysze1tá1 üattáta 16 Zalai J-[_ GJ ógysze1észdokto1 i érteke:zések a 8c1111nch\'E.iR ( : \ ost Hdon1ánJ i Eg) t-~tenien Acta Phann. _Hung 40, 255 (1970) /48-5 sz ]\..'fagy ~épjólüti l\liniszieti iendelet 18 A Gyógyszerész, l ( Sem1nelweis Orvost udo1nányi Egyeten Budapest, Iiőgyes Endre u 7) 284

AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek

AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR A GYÓGYÍTÁS ÉS AZ OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Z B O R A Y B E R T A L A N - Z A L A I K Á R O L Y AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek gyógyszer-vegyszer

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 9 / 2 0 1 0 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási és Kuulturális

Részletesebben

9. szám. 59. évfolyam 2009. december. 293 332. oldal

9. szám. 59. évfolyam 2009. december. 293 332. oldal 9. szám 59. évfolyam 2009. december 293 332. oldal Az országos gyógyszerészeti intézet kiadványa Kedves Kollégáink! A Főszerkesztő rovata Szepezdi Zsuzsanna dr. Ebben az évben az utolsó Gyógyszereink

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013 A könyv megjelenését támogatták: PÉTER H.. MÁRIA Magyar Gyógyszerészi Kamara- Budapest Békéshelp Non-profit Kft Budapest BHP bekeshelp hu Gedeon Richter gyógyszergyár - Marosvásárhely GEDEON RICHTER ROMANIA

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre)

Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre) Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre) Előzmények: a középiskolai tanárképzés kezdetei Magyarországon A kezdetek: Eötvös József koncepciója A középiskolai

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés A debreceni orvosképzés történeti áttekintés Történelmi előzmények A reformáció korában polgárosodásnak indult Debrecen városa, mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását. A cívis

Részletesebben

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története. Az Országos Közegészségügyi Tanács megalakítása és működése

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története. Az Országos Közegészségügyi Tanács megalakítása és működése Az Egészségügyi Tudományos Tanács története Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) az Országos Közegészségügyi Tanács jogutódaként jött létre, így története az Országos Közegészségügyi Tanács kiegyezés

Részletesebben

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com METSO MINERALS (Austria) GmbH 1230 Wien, Josef Benc Gasse 3. Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799 Fax: +36-1-471-9200 e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor MAGYAR PEDAGÓGIA 94. évf. 1 2. szám 95 111. (1994) A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor Az 1867-es kiegyezéssel, az önálló magyar államiság lehetővé tette a közoktatásügy további

Részletesebben

A12. században még majdnem minden kolostorban működött xenodochium (szálláshely

A12. században még majdnem minden kolostorban működött xenodochium (szálláshely Iskola és egészség A Sárospataki Református Főiskola iskolaorvosainak munkássága, iskolakórházának története Kórháztörténetről hazai orvostörténeti szakirodalmunkban keveset olvashatunk. Orvostörténetíróink

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS 1935-BEN

EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS 1935-BEN 103 nm-es vonal radiális profilja, míg a jobb alsó ábra 6 azonos paraméterû lövésbôl összerakott spektrum. Kitekintés Személyes tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a késôbbi kutatói munkában óriási

Részletesebben

ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966)

ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966) DR. MED. HABIL. MÓZSA SZABOLCS ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966) Tények és események a Magyar Radiológusok Társasága történetéből Magyar Radiológusok Társasága Magyar

Részletesebben

Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János

Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János A gyökerek A Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvoskarának Gyermekklinikája A Gyermekosztály gyökerei a SOTE (akkor még Pázmány Péter Tudomány Egyetem

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI STARK LIPÓT (TRENCSÉN, 1866. MÁJUS 4. - BUDAPEST, 1932. JAKOBOVITS DÁNIEL (FENYÔHÁZA, 1879. SZEPTEMBER 9. - BUDAPEST, DR. SZILAS OSZKÁR (BUDAPEST, 1887. JANUÁR 26. - BUDAPEST,

Részletesebben