Mozsonyi Sándor professzor ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976)"

Átírás

1 Acta Ph11.rmaeeutica Hunt;nriea!'it f Mozsonyi Sándor professzor ( ) ZAIAI KÁROl Y Érkezett: VIII. 3 A századforduló történésze - a XX. század letűnése alkalmából --- visszatekintve a gyógyszerészet fejlődésére, minden bizonnyal a gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat legkiemelkedőbb vívmányának a harmincas évek képzési reformját fogja tekinteni, Bár a század elején megindult iparnzerű gyógyszergyártás ezekben az években mái jelentősen visszaszorította a gyógyszertárak 1nanuális receptú1ai és galenusi gyógyszerkészítési 1nódját s ezzel nyilvánvalóvá lett, hogy a gyakmló gyógyszerésznek is a segédtudományok nagyobb ismeretére lesz szüksége a jövőben, hogy a rnhamléptekben fejlődő kémia és farmakológi>t eredményeinek ismmetében és birtokában, lépést tudjon tartani az új technológiával Az az ember, aki lnindezt inár a század elején felis1ne1te ~ és harcos kiállással J1agyrészt inegvalósította - M ozsoriyi Sándor, a budapesti Egyetemen a gyógyszerészet első nyilvános rendes tanára volt. Mozsonyi Sándor ércnél maradandóbb" emléket állított magának, az európai színvonaltól addig elmaradt gyógyszerészképzés ieformjának: a négyéves egyetemi oktatás bevezetésének kivívásával Nevéhez és fáradhatatlan munkásságához fűződik, ezt inegelőzően az önálló Gyógyszerészeti Intézet" inint tanszék felállítása, s a már 1907 óta működő Egyetemi Gyógyszertár új helyiségekbe való átköltöztetése és berendezése Szervező és oktató munkájára koronát tett az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem különválása kapcsán a Gyógyszerésztudományi Kar 1955 évi megalakulása, melynek első dékánja volt. Életr <izi adatai Mozsonyi Sándor 1889 március 15-én született a Somogy megyei Kadarkáton, ahol édesapja a falu református lelkésze volt.. Az elemi iskolát elvégezve szülei 1-1 évre a Szepességbe, majd Fiuméba küldték az idegen nyelvek elsajátítása céljából. Gimnáziumi tanulmányait a közeli Bonyhádon folytatta, majd Csurgón fejezte be.. Ezt követően gyakornoki éveit a kaposvári Arany Kereszt" gyógyszertárban Kellauer Gábornál töltötte le, majd a budapesti Tudományegyetemre iratkozott be, ahol 1911-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett 1912-ben a Bókay Árpád Gyógyszertani Intézetében készült és a Taxus baccata taxinjárót" címü dolgozatával gyógyszerészdoktmi fokozatot nynt 1912-ben lépett a Matolcsy Miklós egyetemi magántanár által vezetett s akkor még alig öt éve müködő budapesti Egyetemi Gyógyszertár kötelékébe. Az ott töltött hat év alatt először mint egyetemi gyakornok, majd rövidesen első tanársegédi minőségben működött. Az 19H-ben kitört világháború az Egyetemi Gyógyszertár gyógyszerellátási feladatát a békebelinek többszörösére emelte, miután a háború sebesültjei nen1csak a klinikákat és a kó1l1ázakat, de a különböző épületekben (iskolák, barakkok) felállított hadi-kórházak" -at is megtöltötték Matolcsy jelentéseiben beszámolt, hogy az Egyetemi Gyógyszertár a klinikákon kívül hat budapesti hadikórházat látott el gyógyszerrel és kötszerrel Mozsonyi a nagyszabású officinai munka megszervezésén kívül a gyógyszerészhallgatók gyakorlatainak vezetésével is foglalkozott, s a munkájának 275

2 íiásbafoglalt emléke A III-ik kiad. Magyar Gyógyszerkönyv galenusi készít- 1nényei vizsgálataü1ak mag:ya1ázata" cín1íí jegyzete. De ernyedetlen szorgahnának és kitartásának tanújelét adta 111ozsonyi avval is, hogy ezekben az é-vekben - hivatalos elfoglaltsá.15a mellett - beíratkozott or rnstanhallgatónak s e tanuln1án~yait mindaddig Pesten folytatta, míg 1917-ben az újonnan Pozson)Tban felállított Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani Intézetének vezetőjétől, Fenyvessy Béla professzortól meghívást nem nyert tanársegédi állásra ban - tanulmányainak befejezése után~ itt avatták 01vosdokto11á. l\fiután a.z első világháborút befejező trianoni békeszerződés Pozsonyt Csehszlovákiának ítélte, az Erzsébet Tudományegyetem Budapestre, majd onnan Pécsre települt Mozsonyi nem követte az Egyetemet, mert az időközben inegalakult Mag-yar Népjóléti ós l\íunkaügyi l\íinisztériumba nyert n1eghívást s mint kettős képesítéssel bíró doktort, a gyógyszerészeti föosztályrn nevezték ki miniszteri titkárnak A főosztályt kezdetben a miniszter (Csilléry András orvos) két alosztályra osztotta: 1 gyógyszerészeti osztályra, ahol a gyógyszerészet valamennyi jogi- és személyi jellegű ügyeit intézték, vezetője: Kovács Ödön min titkár, okl gyógyszerész, és 2. gyógyszerellátási osztályra, s ide tartoztak a gyógyszerimport, gyógyszertermelés, kereskedelem stb vezetője:.mozsonyi Sándor min. titkár, okl. orvos és gyógyszerész, beosztottak: Atzél Elemér ok] orvos és gyógyszerész, Balló J~jos okl. gyógyszerész, min segédtitkárok [1] Mint látható, Mozsonyi Sándor osztálya kapta a nehezebb feladatot, mert talpra kellett állítania az ország gyógyszerellátását és megindítani a nyersanyag hiánnyal küzdő hazai gyógyszergyárak ellátásának biztosítását, s nem utolsósorban felvenni a több hónapos elzártság miatt elmaradt összeköttetést a külföldi gyógyszergyártó cégekkel. Az osztály fennhatósága alá tartozott az ország, de főleg a kórházak és klinikák ellátására alapított Országos Egészségügyi Anyagraktár (igazgató: Peres Ernő gyógyszerész) munkájának ellenőrzése is Említésre méltó, hogy a korabeli szaksajtó [2] megelégedéssel nyilatkozott JJ1 ozsonyi kinevezéséről, 1nint akinek kiváló egyéni és tudományos qualitásai őt e helyre predesztinálják, s akit az Alkalmazott Gyógyszerészek Szövetsége is kinevezésre ajánlott''! l\1ár az első minisztériumi évei ala.tt szoros kapcsolatot tartott fenn JJ1 ozsonyi a gyógyszerésztársadalom vezető egyéniségével, Gaál Endrével, aki országgyű lési képviselő és rövid ideig a Népjóléti Minisztérium állatitkára volt.. Gaál, aki vidéki szár111azása mellett végigjárta az a.ikalmazotti beosztástól kezdve a gyógyszertá1i jognyerésig a századeleji gyógyszerészet valamennyi fokát, rendkívü1i szervező képességével és jó szónoki készségével 1921-bcn egy táborba gyűjtötte az addig külön utakon járó vidéki és budapesti gyógyszerészeket, újjászervezve a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületet..Mozsonyi fontosnak tartotta., hogy a gyógyszerészet inindennapi problé1nái1ól állandóan tudon1ást szerezzen, így 1endszeresen inegjelent az Egvesület közgyűh.:!bcin, 1925-től kezdve - inint ininiszte1 i osztálytanácsos - a 1r..inisztcr képv isclrtéhe11 Mozsonyi 111i11isztériu1ni évei alatt se1n szakította nreg összeköttetését _\ olt egyetemi baiátaival, akik a háború (HJ14-18) befejezése után Belák József és Lipták Pál --későbbi egyetemi ta11á1ok - vezetése alatt tudo1ná.nyos, ö1rképző előadásokat és összejöveteleket tartottak az Ür'i;oskar Iniézi::'tcihcn A Gyógyszerészek Baráti Köre" legaktívabb tagja és f() n1ozgatója éppen JJ1ozsonyi volt, akinek agilitása folytán a gyógyszerészet több gyakorló, olyan neves tagja, mint Deér JiJndre, Bayer Antal, Horváth Jenő, Andriska Viktor stb. is csatlakozott a mozgalomhoz. Az ő kezde1nényezésükre alakult ineg azután 1924-ben a Magyar Gyógyszerésztudo1nányj Társaság, n1elynek elnökéül Mágocsy-Dietz Sándort, a botanika. közismcr t p1 ofesszorát sikerült megnyerniük j_w ozsony i 276

3 a Társaságban évtizedeken át aktívan működött, s között alelnökként tevékenykedett A Társaságban elhangzott és a társtudományok körébe is vágó előadások az évek során világossá tették a hazai két éves egyeten1i gyógyszerészképzés ehnaradottságát.!jiozsonyi ezekben az években két alkalommal is hivatalos kiküldetést nyert külföldi konferenciára (Genf Brüsszel 1929), ahol alkalma volt a szakma külföldi képviselőivel nemcsak megismerkedni, de külföldi kiképzési módokat is megismerni Éppen ezért az 1927-ben Pécsen lezajlott Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésén hangot adott előadásában - annak a véleményének, hogy a gyógyszerészképzés elmaradottsága ellensúlyozására: helyes volna, ha a végzett gyógyszerészek időnként az egyetemi gyógyszertárakat frekventálnák, hogy az új vívmányokkal megi,merkedjenek Nem ártana egy, hetenként megjelenő, közlöny alapítása sem, ezenkívül az első segély, a bakteriológia, és a biológia elemeire is ki kellene képezni a gyógyszerészeket, valamint a közigazgatás és tö1 vények vonatkozó részeit is ismertetni kellene a gyógyszerészet történetével együtt" [3] Mint gyógyszerészi - helyesebben az egészségügyi - közigazgatás egyik széles látókörű egyénisége az 1930-ban lezajlott Közegészségi és Társadalompolitikai Országos Értekezlet" alkalmával a következő figyelenneméltó megállapításokat tette: A gyógyszerészet nem magánügy, nem egyesek üzleti érdekeit van hivatva szolgálni, hanem a közegészségügynek egyik integráns része, amely az orvos gyógyító működését kiegészíti, mintegy annak befejezője" [ 4] Beszéde további részében felsorolja a fontosabb megoldandó kérdéseket mint: az évi XIV. tc. -nek a gyógyszerészetre vonatkozó részeinek a kor szellemében történő módosítását, új Gyógyszerkönyv kiadását, az alkalmazott gyógyszerészek korpótlék- és nyugdij ügyét s nem utolsó sorban a gyógyszerész kiképzés és továbbképzés ügyét Ez utóbbi kérdésben szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a gyakorló gyógyszerésznek - főleg vidéken - mennyire szüksége van az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek ismeretére, holott az érvényben levő kiképzési rendszer csak a vizsgát úja elő (approbatio), de a tárgynak egyetemi előadója nincsen. E tárgyban megjelent dolgozatai [5] és munkássága elismeréséül a budapesti Pázmány Péter Egyetem Orvoskara 1931-ben meghívja a Gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályok" címen előadások tartására, hetenként 5 órában [6] Az 1932-ik év az egészségügyi közigazgatásban változást hozott, mert az egyre fokozódó gazdasági válság" következtében a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium megszűnt Mozsonyi osztálytanácsosi Iangját megtartva - az egészségügyi csoporttal együtt a Belügyminisztérium kötelékébe került.. Ez időben jelent meg a Kórházak és egyéb gyógyintézetek gyógyszerellátása" című munkája [7], melyben kimutatja, hogy az intézetek ún. házi-gyógyszertárai" csak nagyobb beteglétszámú kórházaknál engedélyezhetők, annak ellenére, hogy az ilyen gyógyszertárak által magisztrálisan készített gyógyszerekkel sok külföldről behozott specialitás" pótolható. Az Egyetem Orvoskara november 30-án tárgyalta Mozsonyi kérvényét, melyben a Gyógyszerészet különös tekintettel a gyógyszerészi közir;azgatásra" című tárgykörből magántanári címért folyamodott A Kar a ben.yújtott dolgozatokat Vámossy Zoüán és Jah:Ibházy Zsigmond professzorolrnak adta ki elbírálás végett. A bírálók a benyújtott munkák részletes ismertetése után egybehangzóan megállapítják, hogy!jiozsonyi irodalmi munkássága akkor sem szűnt meg, mikor egyetemi alkalmazásától megválva miniszteri hivatalnokká lett, sőt az egészségügyi közigazgatás alapos ismeretével és a gyógyszerészi kér- 277

4 dések állandó tanulmányozásával, nélkülözhetetlen szakemberré küzdötte fel magát'', ezért őt a magántanári címmel felruházni ajánlják. A Kar a szokott próbaelőadás" után 1nagántaná1rá képesítette, s azt a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter júlins 20-án jóváhagyta [SJ A bírálóknak ana a megállapítására nézve, hogy Mozsonyi mint az egészségügyi közigazgatás szakembere - felemlítem, hogy ő ezekben az években előadó a Tisztiorvosi Tanfolyamon s a Vizsgabizottság tagja és jegyzője, tagja a Gyógyszerészgyakornokokat Kijelölő Bizottságnak, a Belügyminisztérium képviseletében tag az Országos Növényvédelmi Tanácsban [9], [10] Egydenii tanársága Az 1934-es esztendő fordulatot hozott Mozsonyi pályáján Amikor az Egyetemi Gyógyszertár alapítója és vezetője Matolcsy Miklós professzor nyugalomba vonult, a kiirt pályázatra beérkezett három pályázó közül az Orvoskar Mozsonyit ajánlotta első helyen, s így 1934 március 7-én ő nyert kinevezést az Egyete1ni Gyógyszertár vezetésére Távozásakor a miniszter,,miniszteri tanácsos" -i címmel tüntette ki, a gyógyszerész-társadalom pedig őszinte sajnálatának adott kifejezést a minisztériumból való távozása miatt, miután benne a gyógyszerészi ügyek alapos ismerőjét és támogatóját veszítette el. Mozsonyi nagy ambícióval fogott neki a már 25 éves Egyetemi Gyógyszertár fejlesztéséhez és a gyógyszerészképzés megreformálásához. Első lépésként sikerült elérnie, hogy a Kultuszminisztérium 1935-ben hozzájárult a Gyógyszertár önálló jellegének kialakításához s felvegye az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár" nevet. Ezáltal az intézmény oktató jellege még jobban kidomborodott, amit különben már az alapító rendelet is így írt elő: A gyógyszertár nemcsak a klinikák gyógyszerszükségletének ellátását, hanem az orvos- és gyógyszerészhallgatók elméleti és gyakorlati oktatását is lehetővé tegye " Továbbá:. a vezetéssel megbízott gyógyszerész a "Gyógyszerészeti műtan" előadására kötelezett és ne1n sorolható a tisztviselők közé, hanem a tanítói sze1nélyzetnek tagja". Mozsonyi a gyógyszertárat ugyanabban az elhelyezésben vette át, mint az a meginduláskor volt az f'llői út 26. számú épület IIL emeletén.. A Gyógyszerészi műtan" című előadásoknak jelentősége csökkent a hallgatóság szemében azzal, hogy a tárgyból szigorlatozni nem kellett s csupán az approbatiós" vizsgán kellett beszámolni az anyagról De a gyógyszertár szűk elhelyezése és a megfelelő laboratóriumok hiánya miatt a hallgatók széles körű kiképzésére sem volt mód. A nehézségeket látva Mozsonyi már a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság ülésén (1935 január ll) tartott és az intézet munkásságát ismertető előadásában [11] hangsúlyozta a gyógyszertár előnytelen és tűzveszélyes elhelyezését, megoldásként sürgette az intézmény földszinti s az eddiginél tágasabb elrendezésének szükségességét, hogy ott mind a gyógyszerkészítés, mind az oktatás. szempontjából korszerű és nélkülözhetetlen felújítás keresztülvihető legyen Ugyanakkor rámutatott az érvényben levő képzési szabályzat hiányosságaira és állást foglalt a 4 éves egyetemi képzés mellett, majd reményének adott kifejezést, hogy a közeljövőben sikerülni fog a kormányzattal az új képzési reformot elfogadtatni Az 1936-ban Budapesten tartott Országos Felsőoktotá'i Kongresszuson Mozsonyinak alkalma volt feltárni a gyógyszerészképzés hiányosságait, továbbá részletesen ismertetni az oktató professzorok által kidolgozott és az órarend szempontjából összehangolt tervet, mely mind a bölcsész-, mind az orvoskarra nem csekély megterhelést jelentett azáltal, hogy intézetek és laboratóriumok létesítését tette szükségessé [12J 278

5 Noha az illetékesek meggyőzése sikerrel járt, mégis a reform kivitelére csak négy esztendő múlva, 1940-ben került sor Az Egyetem akkori főhatósága,, a, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1940 augusztus scán adta ki a gyógyszerészhallgatók új képzéséről szóló rendeletét, mely a középiskola elvégzése után 8 egyetemi szemeszter hallgatását írta elő [13} Egyidejűleg az Intézet tanszéki jelleget, Mozsonyi nyilvános rendes ta,nári kinevezést nyert mint a III. és IV. évfolyamon kötelező főtárgy, a Gyógyszerészet" előadója Az intézet elhelyezését illetően Mozsonyinak sikerült elérnie, hogy az Orvoskar átengedte a IX kerület Rákos (ma Hőgyes Endre) utcában levő, még Hőgyes professzor által alapított Pasteur intézet helyiségeit, miután a veszettség elleni védekezés akkoriba,n már vidékre kiküldött oltóanyaggal történt, melyet az Országos Közegészségügyi Intézet termelt, s így a kórház a,lig volt látogatott. A helyiségek rendelkezésünkre bocsátása azonban csak a csupasz falakat jelentette, a felszerelés és berendezés előteremtése rengeteg pénz megszerzését tette szükségessé " mondotta, Mozsonyi, mikor 194L június 13-án tartott előadásában bemutatta az új intézetet az érdeklődőknek A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy ezekben az években az ország már háborús készülődéssel volt elfoglalva, s így a prnfesszor a kultuszkormánytól nem várhatott teljes mértékű anyagi támogatást.. Mozsonyi akkor felhívással fordult - az Egyesületeken át - az ország valamennyi gyógyszerészéhez, hogy adományaikkal segítsék az intézet kmszerű berendezését A befolyt több mint 80 OOO Pengő - a,z akkori viszonyoknak megfelelően - lehetővé tette a régi berendezés felújítása mellett új, oktatás céljait szolgáló laboratóriumok berendezését is Az intézet két önálló épületből állt. Az utcai szárny földszinti helyiségeit a gyógyszertár céljaira rendezték be A hárnm táraasztallal bíró officina tágas, udvarra néző helyiségben, az eredeti berendeszésel kapott helyet, mellette kisebb laboratóriummal főzések, sterilezés stb. célját szolgáló berendezéssel Az officina mellett~ de külön választva - voltak a gyári készítményeket raktározó és kiszolgáltató helyiségek, míg a hűvös raktározást igénylő anyagok az utcai rész alagsori helyiségeiben kaptak helyet. Az udvari - szintén két emeletes - épületet a középen levő lépcsőház két részre osztotta 1941-ben az épületnek csupán a, lépcsőtől jobbra eső felét kapta meg Mozsonyi, a másik oldal még egy darabig az egyetemi intézetek céljait szolgálta Az első emeleten a galenusi laboratórium helyiségeit rendezték be úgy, hogy a gőzzel vagy gázfűtéssel működő készülékek a könnyen szellőztethető folyosói részre kerüljenek, míg a belső helyiségek egyike a, tablettakészítés, másik pedig a kenőcsök, a harmadik az oldatok elkészítésére szolgált. Ezen az emeleten volt még a kézi könyvtár, valamint a dolgozók ebédlője és társalgója is.. A második emeleten a kémiai laboratóriumok voltak az analitikai vizsgálatok, részben a hallgatók és disszertánsok oktatása céljára, külön médegszobával és a fizikai mérések céljait szolgáló helyiséggel.. A szárny földszinti helyiségeiben a fővegyész hivatali helyisége és lakása, az alagsorban az oktatás céljait szolgáló tangyógyszertár, valamint a mosogató helyiségek nyertek elhelyezést [14} Alighogy fejeződött be az intézet berendezése és folszerelée.e, '1z mszágnak hadszíntérré válása következtében, új feladattal került szembe a professzor. A klinikai ápoltak számának jelentős növekedése miatt több gyógyszerre és kötszerre volt szükség, s hogy a felhalmozott készletet a bombázások okozta károktól megmentse, Mozsonyi úgy intézkedett, hogy a készlet egy-egy részét a város különböző pontjain levő épületek pincéjében helyezzék el 279

6 M ozsonyinak és az intézetnek - éppen a klinikák gy6gyszerellátása miatt - sike1ült elkerülnie a nyugatra-települést, s így a készletekből a prnfesszornak Csipke Zoltán fő vegyésszel együtt siket ült a harcok alatt is ellátniok a klinikák szükségletét, miután ők maguk is az intézetben laktak, de segítségükre voltak a lakásaikb61 odamenekült intézeti tagok is A felszabadulást követlíen megindult a helyreállítás Ez nemcsak a romok eltakarítását és a helyiségek rendbehozatalát jelentette, hanem vissza kellett szállítani a kihelyezett gy6gyszerkészletet, hogy a klinikák gy6gyszerellátását biztosíthassák Már túljutottak a konszolidáci6 időszakán, amikor a minisztérium - Mozsonyi javaslatára - elválasztotta a két intézetet és az Egyetemi Gy6gyszertárat Csipke Zoltán vezetésére bízta [15]. Miután sem egyik, sem másik intézetnek nem volt módja új - esetleg megfelelőbb - helyiségbe költözni, a két igazgat6 azt az elvi megállapodást követte, hogy ami üzemi (gy6gyszertári) feladatok ellátásához kell, az az Egyetemi Gyógyszertáré, ami viszont az oktatással vagy kutató munkával függ össze, az a Gyógyszerészeti Intézet birtokában marad, Ennek megfelelően a Hőgyes Endre utcai épület valamennyi utcai helyisége az Egyetemi Gyógyszertáré, az udvari épület helyiségei képezték a Gyógyszerészeti Iutézetet A gyógyszerészképzés technológiai tárgyainak oktatása természetesen a szétválás után is a Gyógyszerészeti Intézet - mint tanszék - feladata maradt, azonban Mozsonyi továbbra is megbízta Csipke Zoltán professzort tárgya, a Gy6gyszerészet (Receptúra)" kollégium előadásával. Oktató és tudományos munkássága kapcsán Mozsonyi mindig nagy figyelmet szentelt a gy6gyszerészdoktor képzésre is. Az évek közötti peri6dusban összesen 69 disszertáns munkáját irányította, ill fogadta el a Karhoz való benyújtásra A disszertációk témái nagyobbrészt gy6gyszerek készítésével, stabilitásával, kisebbrészt gyógyszetészeti szervezési és történeti témákkal foglalkoztak Tanítványai közül számosan kerültek kiemelkedő egyetemi, tudományos, közéleti stb. pozíci6kba [16], többek között Horváth Dénes, Kedvessy György, Láng Béla, Ragettly János, Küttel Dezső, Pandula Egon, Bölcs Béla, Sikos Károly, Farkas András, Rácz István, Aradi Lajos stb. Az 1950-ben létesített Budapesti Orvostudományi Egyetemen Mozsonyi, 1951-től kezdve a dékánhelyettesi tisztet töltötte be, míg 1952-ben eddigi munkássága alapján a gyógyszerészi tudományok kandidátusa lett, Amikor 1955-ben az egyetemen önálló Gyógyszeiésztudományi Kar létesült, a dékáni tisztségre Mozsonyi prnfosszort emelték s ő e tisztséget nyugdíjba vonulásáig, 1962-ig viselte Az ő fáradhatatlan és buzgó munkásságának köszönhető, hogy a fiatal Kar a kezdet nehézségein átjutva, egyre emelve az oktatás színvonalát, neveli az ifjúságot Gyógyszer könyv szerkesztés Az egész gyógyszerészetnek, a gyógyszerellátás fojlődésének, mindig jelentős határköve egy-egy új Gy6gyszerkönyv megjelenése, A gyógyszerkönyvek szerkesztése - nemzetközi viszonylatban is - nagyrészt az egyetemi p10fesszo10k kezében volt.. Így volt ez hazánkban is, ahol az első kettő Than Károly prnfesszor, majd a továbbiak Bókay Árpád, illetve Vámossy Zoltán mvosprofeszszorok irányítása alatt készültek A Magyar Népköztársaság kormánya 1948-ban [17] az új - V. kiadású - Gyógyszerkönyv megszerkesztésével Schulek Elemér p10fossz01 t - Than Károly tanszéki ut6dát, a neves analitikust bízta meg, aki több, mint öt évi munka után, olyan három kötetes munkát adott át megbízóinak, amelyben nem csupán a gyógyszertári készítmények készítése és ellenőrzése volt szabá- 280

7 lyozva, ha11en1 a gyógyszervegyészeti gyárak és az ellátást ellenőrző intézeteknek is szabványává vált." Az 1954-ben életbelépett új Gyógyszerkönyv cikkelyei számában most is a kemikáliák foglalják el az első helyet, miután a szintetikus gyógyszerek alkalmazása már akkor is világjelenség volt. A szintén n1egnövekedett számú,,galenikumok" -r a vonatkozó rendelkezések kidolgozását a Szerkesztő Bizottság a galenusi albizottság elnökére, Mozsonyi Sándorra, illetve a Gyógyszerészeti Intézetre bízta Az évekig tartó adatgyűjtés és az ehhez szükséges kísérletek elvégzéséről Mozsonyi a Gyógyszerész Szakcsoport ülésén [18] részletesen beszámolt, s megokolta azt a változást, hogy az ún. neogalenikumok (injekciók és tabletták) esetében a gazdaságosabb nagyüzemi előállítású készítményeket tette hivatalossá a Gyógyszerkönyv. Külön hangsúlyozta azt a már említett elvet, hogy a rendeléskor készítendő galenikumokat előállító gyógyszerészeknek, valamint a decentmmok galenusi laboratóriumaiban, a gyógyszergyárak kiszerelő részlegeiben és a kórházi gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek számára nélkülözhetetlenek ezek a gyógyszerkönyvi előiratok és vizsgálati módszerek. '' Az egészségügyi kmmányzat a Gyógyszerkönyv megjelenése után sem szüntette meg a Bizottság munkáját s az Schulek Elemér, majd Végh Antal profeszszorok elnökletével folytatta - a tudomány és a gyakor18't újabb vívmányainak figyelembevételével - a VI kiadású Gyógyszerkönyv előkészítését. Mozsonyi professzor itt is megtartotta a galenusi albizottság elnöki tisztét Kitüntetései 1959-ben, 70 születésnapja alkalmából a Munka érdemrend" arany fokozata kitüntetést, 1961-ben az egészségügyi kormányzattól a Kiváló gyógyszerész" címet kapta meg A Magyar Gyógyszerészeti Társaság munkájának elismeréséül 1937-ben Jakabházy-, 1939-ben Deér- és 1969-ben Kazay emlékéremmel tüntette ki ozsonyi Sándo1 c1nlékéren<- ( JJ1.ada1 assy TV altei alkotása j 1962-ben nyugdíjba vonult, an1iko1 az állan1 újból a 1\!fuüka é1de1n1end" arany fokozatával tüntette ki, ő azonban szorgahnasan bejá1t volt intézetében rendelkezésére bocsátott dolgozószobájába, s továbbra is vezető egyénisége maradt a gyógyszerészi tá1sadalomnak, egészen 1976 szeptember l-én bekövetkezett haláláig A Farkasréti temetőben levő sírjára a Magyar Gyógyszerészeti Társaság fehér márvány síremléket állíttatott 281

8 J(özlenzényf'i L A Taxus baccata Taxin"-járól. (Doktori értekezés) Corvina, Budapest A gyógyító vérsavóról (Matolcsyval) L Gyógyszerészek Lapja' 1919 XIV 22, H 192~. XV. L sz A golyva kezelése jódozott sóval Magy. Gyógyszt Társ Ert Szérumok és baktériumos készítmények a gyógyszertárban Magy. Gyógyszt Társ. É1t Gyógyszerészek továbbképzése. Magy Orv. és Term Vándorgyűlése, Pécs, VIU Gyógyszerészek a propagatív közegészségügy szolgálatában. Gyógyszerészeti Hetilap, , Gyógyszerészi Értesítő, A magyar gyógyszerészet és a magyar nemzetgazdasági érdek Népegészségügy, sz. Gyógyszerészi Hetilap, A gyógyszertárak és a gyógyszerellátás ellenőrzése Népegészségügy, sz A magyar egészségügyi közigazgatás, különös tekintettel a gyógyszerészetre Gyógysz Zsebnaptára, A közegészségügyi társadalompolitika Egyesített Gyógysz Lapok, A Genfben kötött (1925 II. 19.) II Nemzetközi ópium egyezmény. Magy Gyógyszt Társ Ért A kórházak és egyéb gyógyintézetek gyógyszerellátása Magyar Kórház, A gyógyszerészet és a gyógyszerészeti tudományok fejlődése Magyarországon. ]Jszt, finn, lnagyar gyógyszerész szövetség kongresszusának összefoglalója, Budapest, Az új gyógyszerárszabás orvosi vonatkozásai. Orvosi Hetilap, 1933 XIL A Magyar Gyógyszerkönyv közigazgatási vonatkozásai (a Magyar Gykv. TV kiad. ismertetése. Pápa, 1934.) A magyar gyógyszerészképzés reformja. Magy. Gyógyszt Társ Ért A budapesti Kir. ]\fagy. Pázmány P Tudon: Egyet Gyógyszertárának föladatai és működése Magy Gyógyszt Társ Ert A magyar gyógyszerészképzés reformja közegészségügyi megvilágításban. Budapest Centrum ny A gyógyszerész legfontosabb teendői a IV Magy Gykv. életbelépésével kapcsolatban. Budapest, Centrum A gyógyszerészeti tudományok és a J\fagy. Egyet. Gyógysz. Intézet Gyógyszerészi Közlöny, sz Beszámoló az IX -ben tartott Gyógyszerésztovábbképző tanfolyamról. Magy Gyógyszt. Tá1s Ért , Gyógyszerész Közlöny, ~ sz Gyógyszerkönyvi vaskészítmények Magy. Gyógyszt Társ. Ert Hozzászólás az Orsz. Felsőoktatási Kongr előadásaihoz (részlet a llfagy. Felsőoktatásból) Egy. Ny Kábítószerekkel való visszaélés és ezek elleni védekezés Gyógyszerész Értesítő, , Gyógyszerészi Közlöny, Egyszeríí eljárás a pilulák, tabletták és porok gyomornedvben nem oldódó réteggel való bevonására Magy. Gyógyszt Társ Ért A gyógyszerészképzés reformja llfagy. Felsőoktatás kiad 1937, Gyógyszerészi Közlöny, sz sz Mit jelent a gyógyszerészetnek az Országos Közegészségi Egyesület? Gyógysz Közlöny, Galenikumok előállításahoz szükséges drogok eliíkészítése Gyógyszerészi Közlöny, ~fit jelent a gyógyszerészetnek az Országos Közegészségügyi Egyesület? Egészség, 1937., A gyógyszertári üvegekről Magy. Gvógyszt. Társ Ért Vegyszerek - gyógyszerek. Vegyészet, 1937 (4) Kábítószerekről Magy Gyógyszt. Tá1s. Ért Az enzimekrő! ~cfogyar Gyógysz Egyesület kiadv A sötétszíníí üvegek és tc'gelyek ultraibolya sugarakat áteresztő képességéről és méréséről (Ragettly-vcl) Magy Gyógyszt Tá1s.. Ért ~ Vitamintartalmú gyógyszerek előállítása a gyakorlatban Gyógyszerészek Evkönyve, Dr. Matolrsy Miklós ( ) Magy. Gyógyszt Tá1s Ért A kábítószerügy gyógyszerészi vonatkozásai Gyógyszerészi Közlöny, Gyógy- 282

9 szeres iivegek és üvegtégelyek vizsgálatáról (Kedvessy-vel). Magy Gyógyszt. Társ. Ert A szabványos vényminták gyógyszerészi szempontból Gyógyszerészi Közlöny, A magyar gyógyszerészet jövője az új képzési reform tükrében Gyógyszerészi Közlöny, L Nehezen beszerezhető gyógyszerek helyettesítése és pótlása. Magy. Gyógyszerészeti Társ Ért ;- 42. Az új Bpesti Egyet Gyógyszerészeti Intézet llfagy Gyógyszt Társ Ert 194L A gyógyszertár és a gyógyszerész Egészség Az Y Magyar Gyógyszerkönyv. A Gyógyszerész A magyar gyógyszer_észképzésről. A Gyógyszerész, uo 1947 ll Ujabb problémák az új gyógyszerészképzéshez A Gyógyszerész, Tájékoztató a továbbképző tanfolyamokról. A Gyógyszerész, A gyógyszerészet jövője. A Gyógyszerész, Hogyan készíthetünk bármikor a gyógyszertárban friss kló1 os, vizet 1 A Gyógyszerész, A gyógyszergyártás és a gvógyszerészet A Gyógyszerész, Az 1848-as gyógyszerészet képe. A Gyógyszerész, A szabványosítás gyógyszerészi vonatkozásai. A Gyógysze1ész, Az elsősegélynyújtásra való Mentődoboz"-ok szabványtervezete. A Gyógyszerész, A gombagyűjtés megszervezése. A Gyógyszerész, ,Javaslat a gyógyszerészképzés reformjához. A Gyógyszerész, A gyógyszerész szempontjából fontos újabb gyógyszerekről A Gyógyszerész, A gyógyszerésztovábbképzésről. A Gyógysze1 ész, Közérdekű problémák és megoldásuk a gyógyszerészi gyakorlatban A Gyógysze1ész, Közérdekű közlemények a Bpesti Egyet Gyógyszerészeti Intézetből. A Gyógyszerész, Egyszerű eljárás a gyo1nornedvben nen1 oldódó bevonatok készítésére (Némedyvel) A Gyógyszerész, 1949, A hazai ipar gyógyszerészi vonatkozású produktumai A Gyógyszerész, Egyszerű és olcsó készülék illóolaj-tartalmú folyadékok lepárlására A Gyógyszerész, Hozzászólás dr. Végh Antal: Az előadó problémája" e. cikkhez. A Gyógyszerész, Közérdeklődésre számot taitó közle1nények a gyógysze1ész továbbképzés szolgálatában. A Gyógyszerész, Egy kitűnő hazai növényi emulgensről (Kanizsai N l-val) A Gyógyszerész, A nedvszívó cxtractumok eliíállítása dextrin helyett keményítiível. (Steiger-rel) A Gyógyszerész, Ujítók rovata: Cseppentő üveg A Gyógyszerész, Javaslat hazai gyógynövényeink fokozottabb népszerűsítésére A Gyógyszerész, 1949, Külföldi gyógynövények hazaiakkal helyettesítése A Gyógyszerész, Újítók rovata: Javaslat ópiumkészítményck előállítására lrazo,i anyagokból. A Gyógyszercísz, 1949, Javaslat gyógynövények nmmalizására A Gyógyszerész, N arancsszirup recion61is el6á1lítása A Gyógyszerész, A gyógynövények folaprításanak racionalizálása. A Gyógyszeiész, Belladonna-kivm~at helyett Dalma-kivonat alkalmazása. A Gyógyszerész, Uj szerek a fogszuvasodás ellen A Gyógyszerész Gyógyszerkönvvünk anyarozskivonatainak hjánvosságai A Gyógyssze1ész A új kábítószcrrendclctiől A Gyógyszerész, Ami161 :i gyógyszerésznek tudnia krll! A Gvógyszerész, ,1\z. 'V ~ Ídgyar C~-:-óg)- szerkönyv galcnusi részét isn1ertető előadások _A Gyógyszerész, G5; IU51 75; ; Svr calcii phosphor comp - a kalcium foszfátos szirup előállításának is1nertetésc. "'<\ Gyógysz1rész, Cirokkóró felhasználása parafadugók helyett. A Gvógyszerész, Egy új hazai gyógynövényről. A Gyógyszerész, A fo1rázatok

10 és füzetek gyors előállítása A Gyógyszeiész, A Tinct. primulae készítése és felhasználása. A Gyógysze1ész /a Csipkebogyótea A Gyógyszerész, Reflexiók A Budapesti Gyógyszertár Vállalat és Egyetemünk együttműködése" című közleményre. A Gyógyszeiész, V Gyógyszerkönyvünk alapelvei és általános tudnivalói (Végh Antal-lai) Egészségügyi Kiadó Budapest, Hazai gyógyszerkincsünk fokozottabb felhasználása. Gyógyszerészi Kongresszus Előadásai, Szeged, Több segítséget és megbecsülést a gyógyszerészeknek! A Gyógyszerész, J\fagistrális gyógyszerek jelentősége Gyógysz. Szakcsoport továbbképző előadásai, Akadémiai Kiadó Gyógyszerészeti nagygyűlés Berlinben (Kedvessy-vel) Gyógyszerészet, Gyógyszerészeti technológiának oktatása a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Fakultásán.. Gyógyszerészet, Gyógyszerészképzésünk problémái Gyógyszerészet, Az organoleptikus ellenőrzés fiziológiája és jelentősége a gyógyszerész- és 01vosgyak01latban.. Gyógyszerészet, J Behebung pharmazeutischer Unvertraglichkeiten nach dem Ungarischen Arzneibuch 5. Ausgabe, Pharmazeutische Post. Wien Die Physiologie und die Bedeutung der 01ganischen Untcrsuchung in der pharmazeut u 1nedizin. Praxis. Die Pharmazie, Berlin, Adatok a gyógyszernsomagolásban felhasznált fémalumínium lemezek korróziójához (Szücs Ottóné-val) Gyógyszerészet, Ötéves a Budapesti Onostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kara. Gyógyszerészet, J Uber eine einfache Her stelluug von Eisen(Il)chlorid Die Pharmazie, Magyar gyógyszeripar népgazdasági jelentősége Gyógyszereink, Semmelweis munkásságának néhány gyógyszerészeti és kémiai vonatkozásai Gyógyszerészet, Orvostörténelmi Közlemények, köt Rippl-Rónai József nagy festőmíívészünk gyógyszerészi adatai Gyógysze- 1észet, Richter Gedeon gyógyszerész a magyar gyógyszeiipar megalapítója Gyógyszerészet, 1972 J Orvos-gyógyszerészi kapcsolatok a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapításában Gyógyszerésztörténeti Diáriun1, Irodalon1 1 Gyógysze1észck Zsebnaptá.1a., Gyógysze1éSzek La.pja, 21, 4 (1919) 3 Gyógys?.erészi I-Ietilap, Gyógysze1észek Zsebnaptár a, 1928 ao i 5 Gyógyszerészek Zsebnaptára, Népegészségügy, 287 (1931) 7 Magyar Kórház, 2 (1933) 8 ]\fagántaná.1i képesítő-oklevél, 1933 július 29 9 Népegészségügy, 432 (1931). 10 Népegészségügy, 703, 988 (1932) _ 11 Magyar Gyógyszmésztudoniányi Társaság Er teútűje, A Thfag) ar Felsőoktatás kiadványa, Egy{)t Nyo1nda., l ga /1940 \T. l( lví. szániü_ xendt-jlet _ 14 J\'1agya.r Gyógyszerésztudo1nányi Társaság E1tesítője, /194í E. Gy sz. levél. Egyotorni Gyógysze1tá1 üattáta 16 Zalai J-[_ GJ ógysze1észdokto1 i érteke:zések a 8c1111nch\'E.iR ( : \ ost Hdon1ánJ i Eg) t-~tenien Acta Phann. _Hung 40, 255 (1970) /48-5 sz ]\..'fagy ~épjólüti l\liniszieti iendelet 18 A Gyógyszerész, l ( Sem1nelweis Orvost udo1nányi Egyeten Budapest, Iiőgyes Endre u 7) 284

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A budapesti Egyetemi Gyógyszertár 90 éves

A budapesti Egyetemi Gyógyszertár 90 éves 997. december GYÓGYSZERÉSZEI 73 Gyógyszereszet 4. 73-735. 997. A budapesti Egyetemi Gyógyszertár 90 éves Dr. Zboray Bertalan Az 907-ben alapított budapesti Egyetemi Gyógyszertár jubileumának alkalmából

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989 között

Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989 között 997. augusztus GYÓGYSZERÉSZET 485 NEGYVEN ÉVES A GYÓGYSZERÉSZET IV RÉSZ Negyven évvel ezelőtt, 9.57 májusában jelent meg eléiszö a Gyógyszerészet" Az évforduló alkalmából május 6-án ünnepi előadóülést

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalapítása és fejlődése 1924-2014 1

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalapítása és fejlődése 1924-2014 1 2014. augusztus GYÓGYSZERÉSZET 463 Gyógyszerészet 58. 463-467. 2014. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalapítása és fejlődése 1924-2014 1 Vincze Zoltán 1 A 2014-ben megrendezett CPH XV.-ön elhangzott

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Tudásmenedzsment, oktatás és képzés a gyógyszerinnovációban - Munkaértékezlet - Botz Lajos Budapest, Duna Palota, 2009. január 7.

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek

AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR A GYÓGYÍTÁS ÉS AZ OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Z B O R A Y B E R T A L A N - Z A L A I K Á R O L Y AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek gyógyszer-vegyszer

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

Könyvtárosképzés Németországban.*

Könyvtárosképzés Németországban.* KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Könyvtárosképzés Németországban.* A könyvtári alkalmazottaknak Németországban három csoportjuk van: felső, középső és alsófokú, a mi fogalmazásunk szerint tudományos tisztviselő, segédszemélyzet

Részletesebben

A csengelei gyógyszertár története Hegedűs Erzsébet

A csengelei gyógyszertár története Hegedűs Erzsébet A csengelei gyógyszertár története Hegedűs Erzsébet Az ősmagyarok gyógyítását a táltosok végezték. Az Árpád-házi királyok korában a szerzetesek gyógyítottak. A XII-XIII. században több kórház működött,

Részletesebben

Than Károly gyógyszertár, Sopron

Than Károly gyógyszertár, Sopron 2001. október Acta Pharmaceutica Hungarica 367 Acta Pharmaceutica Hungarica 71 367-371 2001 Than Károly gyógyszertár, Sopron REISNER ERZSÉBET Than Károly gyógyszertár Sopron, Ú7telek1 u 54-9400 Sununary

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány Dr. Kuntz Alapítvány Dr. Rolf Madaus Alapítvány MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI ALAPÍTVÁNY (ALAPÍTVA: 1989.) A Magyar

Részletesebben

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Pályázatot Hirdet A Gyógyszerész Diplomával Rendelkezők Számára Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN Helyszín: Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Gyógyszerészképzés a Szegedi Orvostudományi Egyetemen

Gyógyszerészképzés a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 334 GYÓGYSZERÉSZET 1984. szeptember Kolloidkémiai és koljoidtechnológiai Tanszék, VIII., Puskin u. ll-13. Oktatott tárgy: kolloidika (4. szemeszter). Előadó: Dr. Rohrsetzer Sándor egyetemi tanár. A Semmelweis

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

5. Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához

5. Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához 5. Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához 7A javaslat lényeges része, hogy az abban foglalt előadások nem a megszokott kronológiai beosztást követik. A különböző témakörök történetét

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2014 2014. május 14. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Jszteletbeli

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében.

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-16299/2011. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról BESENYEI ANDORNÉ-PAPP ISTVÁN Az Országos Könyvtárügyi Tanács Oktatási Szakbizottsága alakítja ki a könyvtáros szakképzés

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i kollégiumi ülés Gépjárműveknél üzemanyag felhasználás szabályozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben