MEGÁLLAPODÁS. Franchise jogok átadásáról és franchise-együttmőködésrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS. Franchise jogok átadásáról és franchise-együttmőködésrıl"

Átírás

1 1

2 MEGÁLLAPODÁS Franchise jogok átadásáról és franchise-együttmőködésrıl amely létrejött egyrészrıl a KAUTÉLA Számviteli Szolgáltató és Mőszaki Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1164 Budapest, Szakoly u 1.,adószám: , képviseli: Lırinc László, vezérigazgató), a továbbiakban: Franchise Átadó másrészrıl a(z). (., képviseli:.) a továbbiakban: Franchise Átvevı a továbbiakban együtt: Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A Szerzıdı Felek: 1.1. A Franchise Átadó: a KAUTÉLA Számviteli Szolgáltató és Mőszaki Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, amely a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság elıtt , cégjegyzékszámon bejegyzett, a Magyar Köztársaság joga szerint mőködı gazdasági társaság, az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE knowhow kidolgozója A Franchise Átvevı:..., amely a Cg.. Cégjegyzékszámon bejegyzett, mőködı gazdasági társaság. 2. Jognyilatkozatok: 2.1. A Franchise Átadó Magyarország piacvezetı társasága, a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó berendezések és mőszaki megoldások szakterületén. A Franchise Átadó a kidolgozója az ENERGIACENTRUM NRG- ECO-STORE know-how-nak és az ahhoz kapcsolódó franchise üzleti rendszernek, melynek keretein belül a megújuló energiákat hasznosító megoldások sikeresen értékesíthetıek. A Franchise Átadó a jövı egyik legsikeresebbnek ígérkezı üzleti területén, a megújuló energiaforrások hasznosításához keresi az ország egész területén azokat a fejlıdıképes vállalkozásokat, akik alkalmasak és képesek a megújuló energiaforrások hasznosításában franchise-átvevıként együttmőködni. A Franchise Átadó felkínálja a résztvevı vállalkozásoknak az 2

3 összefogásban és az együttmőködésben rejlı marketing és piaci lehetıségeket, melyhez a Franchise Átvevı a jelen Megállapodásban foglaltak szerint csatlakozik Felek megállapítják, hogy az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE know-how tartalmazza és megjeleníti a megújuló energetika területén összegyőjtött elméleti, gyakorlati tudást és tapasztalatot, valamint a fent nevesített energiák területének alkalmazását, adaptálását, az optimális módszerek és a megfelelı eszközök kiválasztását, optimalizálását az adott lehetıségek és igények szerint. Ide tartoznak továbbá minden egyéb, már a gyakorlatban kialakított marketing eljárások is, melyeket a Franchise Átadó, mint az ENERGIACENTRUM NRG- ECO-STORE know-how tulajdonosa alkalmaz. A Franchise Átadó védjegye: ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE elméleti és gyakorlati tapasztalat Az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE elméleti és gyakorlati tapasztalat, a megújuló energiák (nap, szél, víz, biomassza, geotermikus, geotermális) hasznosításában való magas szintő jártasságot jelent, melyet a Franchise Átadó hosszú idık alatt szerzett meg, sikerrel alkalmazott és alkalmaz a mai napig. ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE eljárás Az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE eljárás olyan elemekbıl áll, amelyek eredményeképpen optimális és célravezetı módon lehet kiválasztani egy energetikai probléma megoldását. Az eljárás eredményeképpen költség hatékony, szakmailag megalapozott döntést lehet hozni minden olyan energetikai problémára, ahol a 3

4 hagyományos (fosszilis) energiák alkalmazásáról a megújuló energiák hasznosítására való áttérés a cél. Az ENERGIACENTRUM tevékenységei ENERGIACENTRUM felmérés ENERGIACENTRUM mérés ENERGIACENTRUM tervezés ENERGIACENTRUM energetikai vizsgálat ENERGIACENTRUM energetikai tervezés ENERGIACENTRUM szélmérés ENERGIACENTRUM auditálás ENERGIACENTRUM módszer és eszköz kiválasztás ENERGIACENTRUM áramellátás ENERGIACENTRUM hıellátás ENERGIACENTRUM vízellátás ENERGIACENTRUM energetikai növénytermesztés ENERGIACENTRUM víztisztítás ENERGIACENTRUM vízbontás ENERGIACENTRUM hidrogéntárolás ENERGIACENTRUM energiatárolás ENERGIACENTRUM értékesítés, értékesítési rendszer 3. A jogok átadása: 3.1. Franchise Átadó jelen Megállapodás aláírásával, jelen Megállapodás teljes idıtartamára Franchise Átvevı részére, nevére szóló, nem kizárólagos franchise jogot ad át arra, hogy Franchise Átvevı az "ENERGIACENTRUM NRG-ECO- STORE franchise (Partner)" és a hozzá tartozó védjegy megjelölést használva a megújuló energiákkal kapcsolatos termékek és szolgáltatások, technológiák szakértıje és azok sikeres értékesítıje lehessen. Ezen franchise jogok átvételét Franchise Átvevı jelen Megállapodás aláírásával, ezen okiratban foglalt feltételekkel, saját, illetve kapcsolt vállalkozásaira (továbbiakban Vállalkozás) nézve is kötelezı érvénnyel elfogadja Franchise Átadó köteles a Franchise Átvevı jelen Megállapodásban részletezettek szerinti kiszolgálására és integrációjára Franchise Átvevı köteles az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE tagjaként fenntartani és mőködni, és köteles betartani a Franchise Átadó által elıírt, részére folyamatosan közölt standardokat. 4

5 3.4. A Megállapodás bármely okból történı megszőnése esetén Franchise Átvevı köteles - saját költségére - a védjegy és a franchise rendszer használatát haladéktalanul megszőntetni, és eltávolítani minden azzal kapcsolatos jelzést, szimbólumot. 4. Kizárólagosság és függetlenség 4.1. Felek rögzítik, hogy a Franchise Átadó által jelen Megállapodással átadott jogok és szolgáltatások nem kizárólagosak, azokat Franchise Átadó jogosult más Franchise Átvevık részére is biztosítani Franchise Átvevı a Megállapodás hatálya alatt, Franchise Átadó elızetes, írásbeli hozzájárulása nélkül sem közvetve, sem közvetlenül más franchise, vagy egyéb rendszerhez nem csatlakozik, továbbá nem létesít szerzıdéses kapcsolatot harmadik személlyel, aki Franchise Átadó tevékenységi körével azonos vagy hasonló tevékenységet végez, kereskedelmi vagy marketingszolgáltatást nyújt. Franchise Átvevı más, Franchise Átadó tevékenységi körével összeegyeztethetı tevékenységet végezhet, azonban ebben az esetben az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE megjelölést nem használhatja Franchise Átvevı a Vállalkozását független egységként saját költségére és kockázatára köteles mőködtetni, kizárólagos felelısséggel tartozik saját intézkedéseiért és szerzıdéseiért. Franchise Átvevı nem köthet olyan szerzıdést, nem tehet vagy fogadhat el olyan ajánlatot, vállalhat olyan kötelezettséget, mely alapján a Franchise Átadó a Franchise Átvevı kötelezettségeiért és tartozásaiért bármilyen formában felelhet. 5. A Megállapodás idıtartama 5.1. Jelen Megállapodást felek határozott idıre kötik meg Jelen Megállapodás annak Felek részérıl történı aláírásának napján lép hatályba és 8 naptári évig tart. A 8 naptári év letelte után Felek minden külön nyilatkozata nélkül automatikusan megszőnik. Külön megállapodással a Megállapodás Felek között meghosszabbítható, ellenkezı esetben automatikusan megszőnik. 6. Franchise Átadó szolgáltatásai 6.1. Franchise Átadó biztosítja a megújuló energiák terén az általa meghatározottak szerint, az általa forgalmazott teljes termékkör kiskereskedelmi forgalmazási jogát és lehetıségét. 5

6 6.2. A Franchise Átadó megteremti folyamatos fejlesztési eredményei megismerésének lehetıségét A Franchise Átadó biztosítja az általa mőködtetett franchise rendszeren belül kezdeményezett és felkínált akciók lehetıségeit A Franchise Átadó segítséget nyújt megújuló energiaforrást felhasználó rendszerek kivitelezésére A Franchise Átadó a Franchise Átvevıt és tagjait eseti és rendszeres oktatásban részesíti a Franchise Átadó által meghatározott helyen és idıpontban. Az oktatás tárgya egyrészt a franchise módszer alkalmazása, másrészt az átvett franchise szakterületén történı szakmai felkészítést és továbbképzést tartalmazza. A Franchise Átvevı köteles az oktatásokon részt venni, vagy képviseletérıl megfelelı módon gondoskodni A Franchise Átadó folyamatos piackutatást végez az eszközök és módszerek alkalmazási lehetıségének, valamint a minıségileg és piaci szempontok szerint optimális eszközök beszerzése területén A Franchise Átadó országos reklám és marketing tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a Franchise Átvevık eredményesebben tevékenykedhessenek. A Franchise Átadó marketing tevékenységének kidolgozását önállóan, vagy szakcégek bevonásával végzi. A Franchise Átadó marketing koncepciót határoz meg, melynek elemeit egyes, a Franchise Átadó által meghatározott módon és esetekben a Franchise Átvevı alkalmazhatja. A Franchise Átadó marketing koncepciójától a Franchise Átvevı nem térhet el. A Franchise Átvevı köteles azokat a marketing elemeket alkalmazni, amelyeket a Franchise Átadó számára átad A Franchise Átadó tevékenysége folytatásával arra törekszik, ahogy a Franchise Átvevıkhöz irányítsa a fölrajzi területileg hozzá közel álló, felmerülı vevıi igényeket A Franchise Átadó tevékenysége folytatásával arra törekszik, hogy az alkalmas eszközöket nagybani beszerzéssel kedvezı áron adja tovább a Franchise Átvevıknek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Franchise Átadó a Franchise Átvevıknek nagykereskedelmi áron értékesíti a megfelelı eszközöket A Franchise Átvevı által befizetett franchise díj összege: Ft, azaz Kettıszázezer forint +27% ÁFA. 6

7 6.11. A Franchise Átadó felmérési, tervezési és technológiai segédletet biztosít, melyet a Franchise Átvevı köteles alkalmazni. Ettıl a módszertantól eltérni nem lehet. A fenti segédleteket a Franchise Átadó kizárólag a Franchise Átvevı oktatása alkalmával adja át A Franchise Átadó az oktatások során vezetési és üzemeltetési tanácsot ad, melyet a Franchise Átvevı köteles alkalmazni A Franchise Átadó innovációs tevékenysége eredményeképpen, idıközönként új eljárásokat, módszereket alkalmaz. A Franchise Átadó új eljárásait, módszereit, oktatás útján ismerteti a Franchise Átvevıkkel melyet a Franchise Átvevık kötelesek rendszerbe állítani és alkalmazni. 7. Franchise Átvevı kötelezettségei 7.1. A Franchise Átvevı kötelezettsége a megújuló energiákkal kapcsolatos termékek és szolgáltatások értékesítése és/vagy installációja, szerelése, karbantartása a Franchise Átadóval szoros együttmőködésben a franchise rendszer keretein belül A Franchise Átvevı kötelezettsége a megújuló energiákkal kapcsolatos termékek és szolgáltatások terén saját marketing tevékenység folytatása, saját költségen a Franchise Átadóval szoros együttmőködésben, a Franchise Átadó által elıírt egységes arculatnak megfelelıen A jelen Megállapodás hatálya alatt a Franchise Átvevı a vállalkozása során, céges papírjain, üzlethelyiségein, irodáin feltünteti az ENERGIACENTRUM NRG- ECO-STORE Partner feliratot és védjegyet, lógót a Franchise Átadó által meghatározott formában és módon A Franchise Átadó folyamatos fejlesztéseinek eredményeit a Franchise Átvevı köteles alkalmazni A Franchise Átadó által kezdeményezett és felkínált akciós lehetıségeket egységes módon minden Franchise Átvevı köteles alkalmazni A Franchise Átvevı elismeri, hogy az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE és minden hozzá kapcsolódó név, védjegy, márkanév, jelzés, copyright és lógó (összefoglaló néven: márkajegyek ) a Franchise Átadó kizárólagos tulajdonát képezik, és kijelenti, hogy jelen okiratban szabályozottaktól eltérı módon nem használja ezeket, a neveket, védjegyeket és márkajegyeket a Franchise Átadó elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 7

8 7.7. Franchise Átvevı köteles a Megállapodás idıtartama alatt az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE nevet és annak kombinációit, lógót, védjegyet és márkanevet, minden egyéb tárgyi megjelenítést Vállalkozása alkalmazási területein, üzlethelyiségein és egyéb megjelenési formái során feltüntetni, és a Megállapodásban rögzített és Franchise Átadó részérıl átadott eszközöket használni A Megállapodás hatálya alatt a Franchise Átvevı köteles folyamatosan biztosítani a franchise rendszernek megfelelı személyi- és tárgyi feltételek, elıírások betartását, mindvégig olyan kereskedelmi magatartást tanúsítani, mely nem sérti Franchise Átadó üzleti jó hírnevét A Franchise Átvevı a rendelkezésére bocsátott reklám, hirdetési adatok, anyagok felhasználásával aktív marketing- reklám tevékenységet folytat értékesítési területén. Kihelyezi az egységes reklámtáblát. Weblapján elhelyezi a domainre mutató linket és lógót Franchise Átvevı árképzését amennyiben az üzleti érdekeit nem sérti - a Franchise Átadó által megadott árképzési elıírások szerint alakítja ki, melyhez Franchise Átadó folyamatos segítséget nyújt Franchise Átvevı a jelen Megállapodás hatálya alatt a megújuló energiák terén folytatott tevékenysége során kizárólag a Franchise Átadótól szerezheti be a Vállalkozása során alkalmazott és felhasznált termékeket, kártérítési és a Megállapodás azonnali hatályú felmondásának terhe mellett Franchise Átvevı tudomásul veszi, hogy a Franchise Átadó a Megállapodás hatálya alatt - a Franchise Átvevı külön belegyezése vagy nyilatkozata nélkül alkalmazottja, és/vagy megbízottja jelenlétében - folyamatosan jogosult ellenırizni Franchise Átvevı jelen Megállapodásnak megfelelı mőködését Franchise Átadó az ellenırzés során tett megállapításait írásbeli jelentésbe foglalja, és azt átadja Franchise Átvevı részére. Amennyiben a jelentés hiányosságo(ka)t állapít meg Franchise Átvevı vállalkozásának mőködése körében, úgy annak kiküszöbölésére Franchise Átvevı haladéktalanul köteles a szükséges intézkedéseket megtenni A Franchise Átvevı kötelezi magát arra, hogy a jelen Megállapodás szerinti védjegyeket (illetve azok variációit), minden azonosítására alkalmas eszközt (marketing anyagok, embléma, szlogen, egyéb irat vagy más megkülönböztetı jellemzı) a Megállapodás megszőnésekor a Vállalkozása által addig használt helyeken megszőnteti, melynek elmaradása esetén Franchise Átadó kártérítéssel léphet fel vele szemben. 8

9 7.15. Franchise Átvevı a Megállapodás megszőnését követıen kártérítés terhe mellett a jelen Megállapodásban megjelölt név, védjegy használatára nem jogosult, annak használatától vagy az arra történı bármilyen utalástól, hivatkozástól tartózkodni köteles. Vállalja továbbá, hogy a Megállapodás megszőnése után a Vállalkozását nem üzemelteti tovább az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE Partner - ként, továbbá nem használ olyan megnevezést, emblémát, márkajegyet, mely alapján a társaságot az ENERGIACENTRUM NRG-ECO-STORE -al összefüggésbe lehet hozni. 8. Díjak, költségek 8.1. Franchise Átvevı egyszeri franchise díjat köteles fizetni Franchise Átadó részére, melynek mértéke nettó HUF, azaz nettó Kettıszázezer forint A 8.1. pontban meghatározott franchise díjat Franchise Átvevı legkésıbb a jelen okirat aláírásától számított 5 napon belül köteles megfizetni a Franchise Átadó által kibocsátott számla ellenében Franchise Átadó Budapest, XVI. Kerületi, OTP Banknál vezetett számú bankszámlájára történı átutalás útján A jelen Megállapodásban foglalt jogok Franchise Átvevıt a 8.1. pontban írt franchise díjnak a Franchise Átadó számlájára történı beérkezésének napjától illetik meg. 9. A Megállapodás megszőnése 9.1. Franchise Átvevı tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodásban foglalt rendelkezés bármelyikének megsértése esetén Franchise Átadó 15 napos határidı meghatározásával felhívja a szerzıdésszegés megszőntetésére. Ezen határidı eredménytelen eltelte után, Franchise Átadó egyoldalúan, azonnali hatállyal jogosult a Megállapodást felmondani Mindkét félnek joga van a Megállapodást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél ellen csıdeljárást, felszámolási eljárást indítanak A Megállapodás bármely okból történı megszőnése esetén mindkét fél köteles a megszőnés idıpontja elıtt keletkezett szolgáltatásait, fizetési kötelezettségeit teljesíteni. 9

10 10. Egyéb rendelkezések Franchise Átvevı jelen Megállapodásban rögzített jogait illetve kötelezettségeit kizárólag Franchise Átadó, elızetes, írásbeli engedélye alapján jogosult harmadik személy részére átruházni. A hozzájárulás hiányában átadott jogok esetében Franchise Átvevı kártérítés fizetésére köteles A Franchise Átadó kizárólagos tulajdonát képezı, és egyéb, a Franchise Átadó által átadott standardok, információk, mőszaki megoldások és azok leírásai üzleti titok körébe tartozónak minısülnek, annak tartalmát bármilyen módon felhasználni, harmadik félnek átadni vagy tartalmukat velük megismertetni kizárólag a Franchise Átadó elızetes írásos engedélyével tehetı meg, ennek elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül és teljes körő kártérítési kötelezettség terhével jár Franchise Átvevı részérıl. 11. Joghatóság Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályain alapul. A Megállapodásból fakadó bármely jogvitájukat elsısorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetén a Franchise Átadó székhelye szerinti illetékes helyi bíróság illetékességét fogadják el. 12. Záró rendelkezések Ha jelen Megállapodás bármely feltételét vagy pontját érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találják, ez az érvénytelenség vagy végrehajthatóság nem lesz hatással jelen Megállapodás bármely más feltételére vagy pontjára. Ilyen megfogalmazás, fordulat vagy rendelkezés helyébe a Felek együttesen a Megállapodás céljának és szellemének megfelelı új rendelkezést léptetnek. Ha jelen Megállapodás bármely rendelkezését bíróság végleges és jogerıs határozata érvénytelennek mondja ki, akkor Felek az ilyen feltételt, kikötést kölcsönös egyeztetés alapján, olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely jelen Megállapodás értelmébıl illetve a Felek Megállapodás megkötésekor fennálló szándékából következik Jelen Megállapodással kapcsolatban valamennyi értesítést írásban kell elkészíteni és azt postai úton, ben, telefaxon (levélben küldött másolattal) vagy személyesen kell megküldeni a Felek alábbi címére és képviselıje részére: Franchise Átadó részérıl: 10

11 Név: Lırinc László Beosztás: vezérigazgató Telefonszám: Telefaxszám: cím: Franchise Átvevı részérıl: Név: Beosztás: Telefonszám: Telefaxszám: cím: A képviselık személyében vagy bármely más pontban rögzített adatban bekövetkezı változásról felek egymás felé 3 (három) napon belül kötelesek értesítést küldeni Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve valamint az egyes fejezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Budapest,... Franchise Átadó. Franchise Átvevı 11

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek a Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Felek írásbeli

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Üzletszabályzat és megbízási feltételek

Üzletszabályzat és megbízási feltételek Üzletszabályzat és megbízási feltételek (ÜSZ 2010/1) A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az Espediente Biztosítási Alkusz Kft.-vel az internet közcélú hálózatán elérhetı

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking)

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Hatálybalépés idıpontja: 2013. február 20. 1 Használt elnevezések

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ALAPMEGÁLLAPODÁS

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ALAPMEGÁLLAPODÁS ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészrıl név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

DÍJBESZEDİ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. Érvényes: 2012. március 1.

DÍJBESZEDİ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. Érvényes: 2012. március 1. DÍJBESZEDİ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDİ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2012. március 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 40/7. sz. melléklet Érvényes: 2014. július 15-tıl 1. A Szerzıdı felek kötelezettségei ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Kártyaelfogadó a Szerzıdés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben