Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary)"

Átírás

1 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H 5600 Békésl;saba, Kétegyházi út 3. Tel. ifax: / E-maiI: W\\ w.bvc.hu...ww.baip.hu Adó~zám: anksziJm!aszam: K&H Rt Bcs Cg.j.: Békés Megyei Biróság, Gyula Előterjesztő: Előkészítő: Véleményező: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! T~irgy : Telckértékesítés a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban Melléklet: Adásvételi előszerződés Sztankó János ügyvezető igazgató Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és MezőgazdaságiBizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének2009. június 25-én tartandó nyilvános ülésére. Ti:) ztejt KözgyííJés! Az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág ll ) vételi ajánlatot nyújtott be a Békéscsaba belterület hrsz.: 20528/16 alatt felvett, természetben Békéscsaba, Szarvasi úton az Almáskerti Ipari Park 811 szám alatti területén található m 2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésü belterületi ingatlan megvásárlására telephely építése céljából. A társaság országos hálózattal rendelkező elektronikai cikkek kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozás. A cég tervei szerint egy Elektronikai fogyasztási cikkek raktár és szerviz központjaként szolgáló csarnokot tervez építeni, mely 20 ll-ben kerülne átadásra, ahol az első évben 6 ró foglalkoztatását tervezi. A kft. A DAOP-2009 Telephelyfejlesztés pályázat 50 %-os táiilogatására tervezi pályázatot benyújtani a beruházás finanszírozásához. Jelenleg más ajánlattevő a megjelölt telek vonatkozásában nincsen. A beruházás megvalósítása az ipari park fejlődése és a l11unkahely teremtés szempontjából is kívánatos. Kérem a Tisztelt Közgyülést az előterjesztett határozati javaslat támogatására. A döntés végrehajtásában közremliködő felelős hivatali egység: Slratégiai- fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyű!~sc értékesíti a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban 20528/16 hrsz. alatt felvett, ternlészetben Békéscsaba, Szarvasi úton az Almáskerti Ipari Park 8/1 szám alatt található m 2 területű. kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlant az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138

2 Budapest, Virág u /7.) részére, Elektronikai fogyasztási cikkek raktár és szerviz központja létesítésére. a mellékeh Adásvételi c\őszerződés feltételeinek megfelelően. A közgyülés felhatalmazza a polgánnestert a szerződés aláírására. 2.1 Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkonminyzat Közgyülése lulajdonosként hozzájárul ahhoz. hogy az Eleclric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kfi. (1138 BudapeSI, Virág u ) építési engedélytervet készíttessen a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban 20528/16 hrsz. alalt felvett Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban lévő ingatlanon üzemcsamok létesítésére. A közgyülés hozzájárul. hogy az Electric World Kft. a fent említett ingatlan fejlesztésére pályázatot adjon be a DAOP-2009 Telephelyfejleszlési pályázat támogatásának elnyerésére. A közgyülés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tulajdonosi nyilatko7.atok kiadására. Felelős: Vantara Gyula polgánnester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató ahatározal végrehajtásáért Határidő: június 29. Békéscsaba, június ll. ~I"v/l~ SZI~lI1kó János ügyvezető igazg( tó Ellenjegyzés: jogi., / pénzügyi ~. 2

3 II Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Vantara Gyula polgármester Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Sztankó János Ügyvezető igazgató Tárgy: ajánlatlétel Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 8/2.sz. alatti telekvásárláshoz Tisztelt Uram! Társaságunk az [Ieclrie \Vorld Hungary Kft. veteli ajánlattételi szándékát kínlnja jelezni a telekre Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 8/1. szám alatti 20528/16 helyrajzi számú 1. A telek merete: Az elfogadott/ajánlolt vételár: 3.700,- Ft/m! 3. Fizetési határidö: december 31. -L A tervezett épületek mérete, és funkciója: Bruttó felépitmény: m 1 irodaépület 224 m- raktar 1530 m:!, szerelő. ja\'ító műhely 4 J8 m 5. A khitelezés kezdete: 2009.szeptember 30. etemezés: 20 IO. alapozás. telekrendezés. építés 20 J l. június 30. átadás 6. A foglalkoztatottak létszáma: a. jelenleg 31 fó b. beruh!izást kö\ etően 45 fő 7. A működés teryezen kezdete október Ol. A telephelyen akiskereskedelmi bolthálózatunk gördülékeny kiszolgálása. szenízelés és raktározasi te\ ékenységet yégeznenk. mi\el a boltok raktározási kapacitása nem elegendő. 8. Társaságunk rendelkezik a megfelelő anyagi fedezeltel. eredmén~ tanalékunk az elöző hek felhalmozott nyereségéböj 4::! 045 eft. IO\ábbá megfelelő fedezettel

4 \ li lit h..1i hl 1.:11111 [" ~I I... II:Hf " rendelkezünk eg~ beruházási hitelhez. Miyel müködésünk és tnéken)ségünk erre alkalmassá teszi cégünket pályázati uton is szeretnénk beruházásunk neszére megfelelö penzüg~ i fedezetet biztositani. 9. Tarsaságunk kizárólag elektronikai cikk kiskereskedelemrnel foglalkozik. Jelenleg hat kiskereskedelmi egységünk. üzletünk van az ország keleti felén. Termékpalenánk Igen széles és egyre népszerűbb a yásárlók körében: telekommunikációs és számítástechnikai újdonságok. szórakoztató elektronikai termékeket. elektromos háztartási termékeket. hanghordozókat és fotócikkeket. Cégfilozófiánk: a d.sár\ói igények szélekörü kielégítése a munkatársak hatékony. szakszerű munka\'égzése a beszállitó cegekkel jó partneri viszony kialakítása A társaság legfontosabb célkitűzese. hogy széles áruválasztékkal tanósan alacson) árakkal és szakszerű szervizzel e1égítse ki a vásárlói igényeket. 10_ Folyamatosan emelkedő árbevételünk. stabil fogyasztói,-e,"őkörünk biztosítja a kiépítendő kapacitás piaci megalapozottságát. A gazdasági "álság miatt ez a piaci szegmens jobban a figyelem előterébe került_ ~őn a vásárlói igén~ az ilyen típusú elektronikai cikkek iránt. ll. Tervezet árbevételünk és eredményességi adatainkat mellékelve csatoltuk. 12. A keletkezett hulladék mennyisege nem számottevő. hiszen csomagolva érkeznek a termékek és így is kerülnek elszállításra. A javítás folyamán keletkezett hulladék. mi,-e1 speciális hulladék szerződött partneren keresztül folyamatosan elszállításra kerül. 13. Igényelt közüzemi kapacitások: Gáz to m 3 fh áram 3x63A szenny,íz.,iz 1~_ A telephel~ napi látogatottsága: dolgozók gépjármű,el,aló munkába folyamatos 15 gk.nap. tehergépjármü átlagosan ::!. tgk.nap Budapest. 2009_ június ll. t.u:cilhc "villo IIL\CAR\ 1U''"t 10428u'::cllliS! Vlttg u AdóItAm: ij.2 1 _f.,"'/,""'.,.,..,... Kn} ihár K.ris~tiart) ügyvezető l járasa

5 Ad:ísvétcli szcrződés mely létrejött egyrészröl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba. Szent István tér 7., költségvetési törzsszám , adószám: , képviseli Vantara Gyula polgámlester). mint eladó, (továbbiakban Eladó) és a Békéscsabai Vállalkozói Cell(ru m K ft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. cégjegyzékszám: Cg adós7..ám: statisztikai szám: képviseli Sztankó János ügyvezetö igazgató), mint vagyoni értékíi jog átruházó (továbbiakban Vagyonhasznosító ), nuisrészről az Eleclric \Vorld KC"cskedclmi és Szolgáll:ltÓ Kft. (1138 Budapest, Virág u , Cgj: O , adószám: , statisztikai szám: , képviseli: Knyihár Krisztián ügyvezető. mint vevő. ( továbbiakban Vevő ) közön az alulírou helyen és időponiban az alábbi fehételekkel: I) Az Eladó eladja. a Vevő pedig megvcszi az Eladó kizárólagos tulajdonát képező. a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásba 20528/16 hrsz alatt felven, temlészelbcn Békéscsaba, Szarvasi út, Alm:lskerti Ipari Park 8/1 sz. alatt található 5802 m 2 beépítetlen terület megjelölésü beltcrületi ingatlant. ahogyan áll. a Vevő által az Adásvételi opciós szerződés megkötését megelőzően meglekintett és megismert állapotban és ál1agban. közmü kapacitások (víz. szennyvíz. csapadékvíz elvezetés, telefonbekötés, gáz, elektromos energia, közúti csatlakozás) használati, rácsatlakozási lehetőségének biztosílása mellett. Jelen szerl<xlés alapján a Vevő reszére a közmüfejlesztési hozzajárulás megfizetése után biztosított kőzműkapacit<isok mertéke: gáz: 10 mj/óra, elektromos áram: 3x63 A, víz/szennyvíz: I mj/nap. A Vevő n) ilatkozik. hog) az ingatlant Elektronikai fob')'asztási cikkek ral-..'1ár és szerviz központja létesítésére vásárolja meg. 2) Az előzőekben nevesített adásvételről Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a...(v!.25.) közgy. határozatával döntött. 3} Szerződő felek megállapodnak abban. hogya fentiekben részletesen körülírt ingatlan teljes vételára - a szerzödés feltételeit megállapító (\'1.25.) közgy. határozata alapján Ftlm % ÁFA, azaz háromezer hélszáz forint 1 m % AFA, Fl + 25 % r\.fa= ,- Ft, azaz huszonhatmillió-n)'olcszirzharmincnégyezer-kctlószázöt"cn forint, amely vételár a következökből áll: a.} telekár: ,- Ft + 25 % ÁFA = ,-Ft, :lz:lz hétmilliólictlősz:uö.-"cnkctlőczcr-ötsz:lz forint, amely összeg fizetendő az Eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett l számú bankszámlájám. b.} ipari parki 2crinc közműháló7...1t használati jol!a Iva2voni értékű jogi telek arányos része: ,- Ft + 25 % ÁFA ,- Ft, azaz lizenkilcncmilliáöt'száznyolc\'anegyezcr-hétszázötvcn forint. amely összeg fizetendő a Vagyonhasznosító Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú bankszámlájára. (Ezen összeg nem foglalja magában a Vevő igénye szerinti közműkapacitások igénybevételéhez szükséges közműfejleszlési hozzájámlások összegét.)

6 2 4) Vevő a vételárat Eladó és Vagyonhasznosító által kiállított számlák alapján ig fizeti meg. A halasztott fizetésre tekintettel az Eladó ezúton nyilatkozik, hogya teljes vételár kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartással él, a tulajdonjog átruházásáról szóló nyilatkozatát a Vevő javára a teljes vételár fenti bankszámlákra történő beérkezését követő 3 munkanapon bellil adja ki. Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy az ingatlan vételárának késedelmes kiegyenlítése eselén az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot számít fel a Vevőnek. és a tulajdonjog átruhazasáról szóló nyilatkozatot csak a késedelmi kamatszámla kiegyenlítését követő 3 napon belül köteles kiadni. 5) A Vevő az I. pont szerinti ingatialli vétel jogcímén l/l-ed arányb<ln szerzi meg. 6) Az EI<ldó szavatol az ingatlan leher-, per- és igénymentességért. 7) Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejüleg kijelenti. hogy az ingatlan beépítésének finanszírozása érdekében a Vevő által beadni kívánt pályázatokhoz a szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megadja. 8) A Vevő jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően számítva birtokolja az ingatlant. hasznosítja és viseli terheit. 9) Szerződő felck megállapodnak abban, hogy jelen szeílődés megkötésével kapcsolatos ügyvédi költségeket mindkét fél maga viseli. A tulajdon-átruházási illeték, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetés kötelezettsége és költsége (beleértve a visszavásárlási jogot, valamint a beépítési kötelezettséget is) a Vevőt terheli. A Vevő köteles a jelen adásvételi szerződést a megkötéstől számított törvényes határidőn belül az illetékes Földhivatalhoz benyújtani. A benyújtott kérelem Földhivatal által érkeztetett másolatát az Eladónak és a Vagyonhasznosítónak posta[ordultávai megküideni. \O)A Vevő az ingatlant a vételi ajánlatában leírt beruházás megvalósításával, jt"jl1ius 30.-ig tartó beépítési kötelezettséggel vásárolja meg. A beépítési kötelezettséget a Vcvő a használatbavételi engedély bemutatásával köteles teljesíteni. A beépítési kötelezettség elmulasztása - abeépítésre nyitva álló határidő lejárta - esetén a határidő leteltét követő 6 hónapon belül az Eladó jogosult egyoldalll jognyilatkozatl<ll az ingatlant visszavásárolni az eredeti vételár évi 5 %-kal csökkentett értékén. mivel az Eladót a terrnőföldről szóló évi LV. tv ai, valamint az Ipari Parkká minősítés alapján beépítési kötelezettség terheli, ~ amely kötelezettség biztosítására a visszavásárlási jogot az Eladó javára az ingatlan-nyi Ivántartásba a Vevő köteles bejegyeztetni. A Vevő az ingatlanon eszközölt esetleges értéknövelő beruházását visszavásárlás esetén 30 ll<lpos hatúridőn belül elszállíthatja, azon túlmenően semminemü értéknövekedés vagy beruhúzás értékének megtérítése iránt igényt nem támaszthat. II) Az Eladó a Vevőt terhelő foglalkoztatási kötelezettség biztosítására kötbért köt ki. A kötbérfizetési kötelezettség abban az esetben. ha a beruházás teljes mértékben elmarad a Vevőt nem terheli, ebben az esetben a 9. pontban írt következményeket kell alkalmazni.

7 3 A foglalkoztatás vonatkozásában a Vevő összesen 6 fő foglalkoztatására vállal kötelezettséget: Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a megépült üzem müködésénck kezdetétől számítva a működés első 12 hónapjára vonatkozóan: 6 rá. A kötbér összege a fenti foglalkoztatotti létszámtól való elmaradás eselén a hiányzó foglalkoztatottanként az akkor érvényes minimálbér járujékaival növelt éves értéke + ÁFA. A kötbér esedékessége a fenti periódust követő 30 nap egyszeri egyösszegű megfizctéssel. A kötbér megfizetése a szerződés 3. pontjában meghatározott felek felé és arányban történik az Eladó és Vagyonhasznosító által kiállított számla alapján. 12) A Vevő köteles a saját lulajdonú ingatlanán eszköz]endő. fentiekben részletezett beépítési kötelezettség keretébe tartozó benlházáson túlmenően a beruházás üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges, a meglévőkön túli közmű- és úlcsatlakozásokat saját költségén elkészíttetni, ennek keretében a Vevőt terhelik az Ipari Park által biztosított csatlakozási pontról a hálózatra csatlakozó út és vezetékek kiépítési és a mérőhelyek kialakításának költségei is. 13) A közös közmű részbeni költségeit is tartalmazó vételár kiegyenlítése nem mentesíti a Vevőt a közmü csatlakozások fentiek szerinti költsége, valamint a fizetendő - az igényelt kapacitástól fiiggő- közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése alól. A beépítés, valamint út- és közmücsatlakozások megvalósítása keretében a Vevő köteles betartani valamennyi kömyezetvédelml és a területre vonatkozó építészeti előírást, ennek érdekében már mos! nyilatkozik, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor megismerte a területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzatot. A Vevőnek tudomása van arról, hogy a terület Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének Rendczési Terve alapján építhető be. 14) Szerződő felek egybehangzóan kijclentik, hogy ügyleti képességük nem korlátozott és a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatuk megtétclére az írásbeliség kötelező előírását kötik ki. 15) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvröl szóló évi törvény adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megfelelőt. jóváhagyólag írják alá. Békéscsaba, június 25. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkotmányzata Eladó képviseletében: Vevő képviseletében: Vantara Gyula polgármester KJlyihár Krisztián ügyvezető

8 4 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Vagyonhasznosító képviseletében: Sztankó János ügyvezelő igazgató Ellenjegyzern Békéscsabán, június 25. napján Dr. Kiss Gyula jogtanácsos

9 KIVONAT Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága június 15-i nyilvános íilésc jegyzőkönyvéből Tárgy: Telekértékesítés a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 155/2009. (VI. 15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat Közgyülés elé terjesztését támogatja: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése értékesíti abekésesabai ingatlan-nyilvántartásban 20528/16 hrsz alatt felvett, természetben Békéscsaba, Szarvasi úton az Almáskerti Ipari Park 8/1. szám alatt található m 2 területü, kivett beépítetlen terület megjelölésü bcltcrületi ingatlant az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u /7.) részére elektronikai fogyasztási cikkek raktár és szerviz központja létesítésére, amellékeh Adásvételi előszerződés feltételeinek megfelelően azzal a módosítással, hogy a vevő az ingatlan \'ételár-ának 20 %-át a szer-ződés ahíín'isakor-, a fennmaradó vételárat december 31-ig fizesse meg az eladó és a vagyonhasznosító által kiállított számlák alapján. A közgyülés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésc tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy az Elcctric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u /7.) építési engedélytervet készíttessen a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban hrsz alatt felvett Békéscsaba Almáskerli Ipari Parkban lévő ingatlanon üzemcsarnok létesítésére. A közgyülés hozzájárul, hogy az Electric World Kft. a fent említett ingatlan fejlesztésére pályázatot adjon be a DAüP-2009 Telephelyfejlesztési pályázat támogatásának elnyerésére. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért Hahiridő: június 29. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

10 Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyiilésének Városfej1esztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVO AT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 18-i nyilvános ülésének jeg)'zőköny"éből Tárgy: Telekértékesités a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban 120/2009. (VI.I8) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal 1./ Békéscsaba Megyei logú Város Önkormányzat Közgyiilése értékesíti a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban hrsz alatt felven, temlészetben Békécsaba, Szarvasi úton az Almáskerti Ipari Park 811 szám alatt található ml tetületü, kivett beépítetlen terület megjelölésü belteriileti ingatlant az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u ) részére. Elektronikai fogyasztási cikkek raktár és szerviz központja létesítésére, a mellékelt Adásvételi szerződés feltételeinek megfelelően. A közgyiilés felhatalmazza a polgánnestert a szerződés aláírására. 2.1 Békéscsaba Megyei logú Város Önkonnányzat Közgyülése tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u ) építési engedélytervet készíttessen a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban hrsz. alatt felvett Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban lévő ingatlanon üzemcsamok létesítésére. A közgyíi1és hozzájárul, hogy az Electric World Kft. a fent emlitett ingatlan fejlesztésére pályázatot adjon be a DAOP-2009 Telephelyfejlesztési pályázat támogatásának elnyerésére. A közgyűlés felhatalmazza a polgánllestert a szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséert Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat vegrehajtásáért Határidő: június 29. / Kmr. I,/ _.~ Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: ~..., d.r'.. Bondámé Viczián Anikó Bizottsági titkár

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az BIé.xÉSCSABA MEGfEJ logú varas POLGARMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. lk/. sz.: IV. 406-712009. Előadó: Márfon László Mell: 4 db Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szent ls/ván,ér 7. /kl. s=.:xi. 700-/1n009. Eloodo: Sajbell MarglI Mell.: PosraGÍm: 560/ Pf / /2. Tele(oll: (66! 523-SO 7 Tele(ax: (66) 523-SOS E-lIlQil:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. Ikl.so.: XI. 6311-19/2009. E/öadó: Baloghné Bagó Gabriella. Vitrin Nemc/omé Mell. Hivs=.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Rati Kft. jelzálogjog törlési kérelme Iktatószám: 7220-4 / 2011.

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60933-5/2008. CÍM: A Sopron, Ágfalvi úti 8530/206 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. lk!. sz.: l 21512010. Előadó: dr. László Jenő Mell.: J db megállapodás, 2 db véleli (ljánlal Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ik!.sz.: 5/2010. Véleményeztc: Gazdas.igi, KiHtscgyclési és Pénzügyi Bizotts:.ig V:irosfejlesztési. Környezetvédelmi és Mcz6gazdasági

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. Ikt. sz.: XI. 14212-312009 Előadó: Mell.. - Uhrin Nándorné Postacim: 560I I~l 112. Telefol1. (66) 523-S07 NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 154/1998. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Repülõtér adásvételi szerzõdése jóváhagyásáról A Közgyûlés A Nyíregyházi Repülõtér tulajdonjoga megszerzésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-345/2007. Tárgy: Makó - Rákosi ingatlanok pályázat útján Üi.: Joó Sz. történő értékesítése Melléklet: 1 db pályázati felhívás, 1 db pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:9033-7/2014. Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI TANÁCSNOKÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI TANÁCSNOKÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384- 295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI TANÁCSNOKÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384- Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K Ikt. sz.: IV. 305-2/2007. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: rendelettervezet, bizottságok állásfoglalása Hiv. SZ: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,"c. b'yakorhísa

T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,c. b'yakorhísa Ikr. sz.: 1/1.925-2/2009. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ VJÍROS Előadó: dr, Zelenyáns=ki I'OLGARMESTEKE Békéscsaba, Szem Isrwín lér 7, Miklós. dl". rőgye Mell.: l-liv, sz. Ildikó Poslat:ÍlI1: 5601 Pl 112. Tele/Oli.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-220/2016. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Ciróka

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szenl ls/vim fér 7. lkt. sz.: IV 24/-212010. Előadó: LOI'lIJ-Bartók Viktória Tarné Dr. M(/Ia~ri"s=ki Anita Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66)

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 114/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz: 111.868-212009 Előadó: Dl'. Tőgye Ildikó Mell.. Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefon. (66) 523-801 E~lIIail:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben