Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary)"

Átírás

1 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H 5600 Békésl;saba, Kétegyházi út 3. Tel. ifax: / E-maiI: W\\ w.bvc.hu...ww.baip.hu Adó~zám: anksziJm!aszam: K&H Rt Bcs Cg.j.: Békés Megyei Biróság, Gyula Előterjesztő: Előkészítő: Véleményező: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! T~irgy : Telckértékesítés a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban Melléklet: Adásvételi előszerződés Sztankó János ügyvezető igazgató Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és MezőgazdaságiBizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének2009. június 25-én tartandó nyilvános ülésére. Ti:) ztejt KözgyííJés! Az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág ll ) vételi ajánlatot nyújtott be a Békéscsaba belterület hrsz.: 20528/16 alatt felvett, természetben Békéscsaba, Szarvasi úton az Almáskerti Ipari Park 811 szám alatti területén található m 2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésü belterületi ingatlan megvásárlására telephely építése céljából. A társaság országos hálózattal rendelkező elektronikai cikkek kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozás. A cég tervei szerint egy Elektronikai fogyasztási cikkek raktár és szerviz központjaként szolgáló csarnokot tervez építeni, mely 20 ll-ben kerülne átadásra, ahol az első évben 6 ró foglalkoztatását tervezi. A kft. A DAOP-2009 Telephelyfejlesztés pályázat 50 %-os táiilogatására tervezi pályázatot benyújtani a beruházás finanszírozásához. Jelenleg más ajánlattevő a megjelölt telek vonatkozásában nincsen. A beruházás megvalósítása az ipari park fejlődése és a l11unkahely teremtés szempontjából is kívánatos. Kérem a Tisztelt Közgyülést az előterjesztett határozati javaslat támogatására. A döntés végrehajtásában közremliködő felelős hivatali egység: Slratégiai- fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyű!~sc értékesíti a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban 20528/16 hrsz. alatt felvett, ternlészetben Békéscsaba, Szarvasi úton az Almáskerti Ipari Park 8/1 szám alatt található m 2 területű. kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlant az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138

2 Budapest, Virág u /7.) részére, Elektronikai fogyasztási cikkek raktár és szerviz központja létesítésére. a mellékeh Adásvételi c\őszerződés feltételeinek megfelelően. A közgyülés felhatalmazza a polgánnestert a szerződés aláírására. 2.1 Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkonminyzat Közgyülése lulajdonosként hozzájárul ahhoz. hogy az Eleclric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kfi. (1138 BudapeSI, Virág u ) építési engedélytervet készíttessen a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban 20528/16 hrsz. alalt felvett Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban lévő ingatlanon üzemcsamok létesítésére. A közgyülés hozzájárul. hogy az Electric World Kft. a fent említett ingatlan fejlesztésére pályázatot adjon be a DAOP-2009 Telephelyfejleszlési pályázat támogatásának elnyerésére. A közgyülés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tulajdonosi nyilatko7.atok kiadására. Felelős: Vantara Gyula polgánnester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató ahatározal végrehajtásáért Határidő: június 29. Békéscsaba, június ll. ~I"v/l~ SZI~lI1kó János ügyvezető igazg( tó Ellenjegyzés: jogi., / pénzügyi ~. 2

3 II Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Vantara Gyula polgármester Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Sztankó János Ügyvezető igazgató Tárgy: ajánlatlétel Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 8/2.sz. alatti telekvásárláshoz Tisztelt Uram! Társaságunk az [Ieclrie \Vorld Hungary Kft. veteli ajánlattételi szándékát kínlnja jelezni a telekre Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 8/1. szám alatti 20528/16 helyrajzi számú 1. A telek merete: Az elfogadott/ajánlolt vételár: 3.700,- Ft/m! 3. Fizetési határidö: december 31. -L A tervezett épületek mérete, és funkciója: Bruttó felépitmény: m 1 irodaépület 224 m- raktar 1530 m:!, szerelő. ja\'ító műhely 4 J8 m 5. A khitelezés kezdete: 2009.szeptember 30. etemezés: 20 IO. alapozás. telekrendezés. építés 20 J l. június 30. átadás 6. A foglalkoztatottak létszáma: a. jelenleg 31 fó b. beruh!izást kö\ etően 45 fő 7. A működés teryezen kezdete október Ol. A telephelyen akiskereskedelmi bolthálózatunk gördülékeny kiszolgálása. szenízelés és raktározasi te\ ékenységet yégeznenk. mi\el a boltok raktározási kapacitása nem elegendő. 8. Társaságunk rendelkezik a megfelelő anyagi fedezeltel. eredmén~ tanalékunk az elöző hek felhalmozott nyereségéböj 4::! 045 eft. IO\ábbá megfelelő fedezettel

4 \ li lit h..1i hl 1.:11111 [" ~I I... II:Hf " rendelkezünk eg~ beruházási hitelhez. Miyel müködésünk és tnéken)ségünk erre alkalmassá teszi cégünket pályázati uton is szeretnénk beruházásunk neszére megfelelö penzüg~ i fedezetet biztositani. 9. Tarsaságunk kizárólag elektronikai cikk kiskereskedelemrnel foglalkozik. Jelenleg hat kiskereskedelmi egységünk. üzletünk van az ország keleti felén. Termékpalenánk Igen széles és egyre népszerűbb a yásárlók körében: telekommunikációs és számítástechnikai újdonságok. szórakoztató elektronikai termékeket. elektromos háztartási termékeket. hanghordozókat és fotócikkeket. Cégfilozófiánk: a d.sár\ói igények szélekörü kielégítése a munkatársak hatékony. szakszerű munka\'égzése a beszállitó cegekkel jó partneri viszony kialakítása A társaság legfontosabb célkitűzese. hogy széles áruválasztékkal tanósan alacson) árakkal és szakszerű szervizzel e1égítse ki a vásárlói igényeket. 10_ Folyamatosan emelkedő árbevételünk. stabil fogyasztói,-e,"őkörünk biztosítja a kiépítendő kapacitás piaci megalapozottságát. A gazdasági "álság miatt ez a piaci szegmens jobban a figyelem előterébe került_ ~őn a vásárlói igén~ az ilyen típusú elektronikai cikkek iránt. ll. Tervezet árbevételünk és eredményességi adatainkat mellékelve csatoltuk. 12. A keletkezett hulladék mennyisege nem számottevő. hiszen csomagolva érkeznek a termékek és így is kerülnek elszállításra. A javítás folyamán keletkezett hulladék. mi,-e1 speciális hulladék szerződött partneren keresztül folyamatosan elszállításra kerül. 13. Igényelt közüzemi kapacitások: Gáz to m 3 fh áram 3x63A szenny,íz.,iz 1~_ A telephel~ napi látogatottsága: dolgozók gépjármű,el,aló munkába folyamatos 15 gk.nap. tehergépjármü átlagosan ::!. tgk.nap Budapest. 2009_ június ll. t.u:cilhc "villo IIL\CAR\ 1U''"t 10428u'::cllliS! Vlttg u AdóItAm: ij.2 1 _f.,"'/,""'.,.,..,... Kn} ihár K.ris~tiart) ügyvezető l járasa

5 Ad:ísvétcli szcrződés mely létrejött egyrészröl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba. Szent István tér 7., költségvetési törzsszám , adószám: , képviseli Vantara Gyula polgámlester). mint eladó, (továbbiakban Eladó) és a Békéscsabai Vállalkozói Cell(ru m K ft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. cégjegyzékszám: Cg adós7..ám: statisztikai szám: képviseli Sztankó János ügyvezetö igazgató), mint vagyoni értékíi jog átruházó (továbbiakban Vagyonhasznosító ), nuisrészről az Eleclric \Vorld KC"cskedclmi és Szolgáll:ltÓ Kft. (1138 Budapest, Virág u , Cgj: O , adószám: , statisztikai szám: , képviseli: Knyihár Krisztián ügyvezető. mint vevő. ( továbbiakban Vevő ) közön az alulírou helyen és időponiban az alábbi fehételekkel: I) Az Eladó eladja. a Vevő pedig megvcszi az Eladó kizárólagos tulajdonát képező. a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásba 20528/16 hrsz alatt felven, temlészelbcn Békéscsaba, Szarvasi út, Alm:lskerti Ipari Park 8/1 sz. alatt található 5802 m 2 beépítetlen terület megjelölésü beltcrületi ingatlant. ahogyan áll. a Vevő által az Adásvételi opciós szerződés megkötését megelőzően meglekintett és megismert állapotban és ál1agban. közmü kapacitások (víz. szennyvíz. csapadékvíz elvezetés, telefonbekötés, gáz, elektromos energia, közúti csatlakozás) használati, rácsatlakozási lehetőségének biztosílása mellett. Jelen szerl<xlés alapján a Vevő reszére a közmüfejlesztési hozzajárulás megfizetése után biztosított kőzműkapacit<isok mertéke: gáz: 10 mj/óra, elektromos áram: 3x63 A, víz/szennyvíz: I mj/nap. A Vevő n) ilatkozik. hog) az ingatlant Elektronikai fob')'asztási cikkek ral-..'1ár és szerviz központja létesítésére vásárolja meg. 2) Az előzőekben nevesített adásvételről Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a...(v!.25.) közgy. határozatával döntött. 3} Szerződő felek megállapodnak abban. hogya fentiekben részletesen körülírt ingatlan teljes vételára - a szerzödés feltételeit megállapító (\'1.25.) közgy. határozata alapján Ftlm % ÁFA, azaz háromezer hélszáz forint 1 m % AFA, Fl + 25 % r\.fa= ,- Ft, azaz huszonhatmillió-n)'olcszirzharmincnégyezer-kctlószázöt"cn forint, amely vételár a következökből áll: a.} telekár: ,- Ft + 25 % ÁFA = ,-Ft, :lz:lz hétmilliólictlősz:uö.-"cnkctlőczcr-ötsz:lz forint, amely összeg fizetendő az Eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett l számú bankszámlájám. b.} ipari parki 2crinc közműháló7...1t használati jol!a Iva2voni értékű jogi telek arányos része: ,- Ft + 25 % ÁFA ,- Ft, azaz lizenkilcncmilliáöt'száznyolc\'anegyezcr-hétszázötvcn forint. amely összeg fizetendő a Vagyonhasznosító Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú bankszámlájára. (Ezen összeg nem foglalja magában a Vevő igénye szerinti közműkapacitások igénybevételéhez szükséges közműfejleszlési hozzájámlások összegét.)

6 2 4) Vevő a vételárat Eladó és Vagyonhasznosító által kiállított számlák alapján ig fizeti meg. A halasztott fizetésre tekintettel az Eladó ezúton nyilatkozik, hogya teljes vételár kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartással él, a tulajdonjog átruházásáról szóló nyilatkozatát a Vevő javára a teljes vételár fenti bankszámlákra történő beérkezését követő 3 munkanapon bellil adja ki. Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy az ingatlan vételárának késedelmes kiegyenlítése eselén az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot számít fel a Vevőnek. és a tulajdonjog átruhazasáról szóló nyilatkozatot csak a késedelmi kamatszámla kiegyenlítését követő 3 napon belül köteles kiadni. 5) A Vevő az I. pont szerinti ingatialli vétel jogcímén l/l-ed arányb<ln szerzi meg. 6) Az EI<ldó szavatol az ingatlan leher-, per- és igénymentességért. 7) Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejüleg kijelenti. hogy az ingatlan beépítésének finanszírozása érdekében a Vevő által beadni kívánt pályázatokhoz a szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megadja. 8) A Vevő jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően számítva birtokolja az ingatlant. hasznosítja és viseli terheit. 9) Szerződő felck megállapodnak abban, hogy jelen szeílődés megkötésével kapcsolatos ügyvédi költségeket mindkét fél maga viseli. A tulajdon-átruházási illeték, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetés kötelezettsége és költsége (beleértve a visszavásárlási jogot, valamint a beépítési kötelezettséget is) a Vevőt terheli. A Vevő köteles a jelen adásvételi szerződést a megkötéstől számított törvényes határidőn belül az illetékes Földhivatalhoz benyújtani. A benyújtott kérelem Földhivatal által érkeztetett másolatát az Eladónak és a Vagyonhasznosítónak posta[ordultávai megküideni. \O)A Vevő az ingatlant a vételi ajánlatában leírt beruházás megvalósításával, jt"jl1ius 30.-ig tartó beépítési kötelezettséggel vásárolja meg. A beépítési kötelezettséget a Vcvő a használatbavételi engedély bemutatásával köteles teljesíteni. A beépítési kötelezettség elmulasztása - abeépítésre nyitva álló határidő lejárta - esetén a határidő leteltét követő 6 hónapon belül az Eladó jogosult egyoldalll jognyilatkozatl<ll az ingatlant visszavásárolni az eredeti vételár évi 5 %-kal csökkentett értékén. mivel az Eladót a terrnőföldről szóló évi LV. tv ai, valamint az Ipari Parkká minősítés alapján beépítési kötelezettség terheli, ~ amely kötelezettség biztosítására a visszavásárlási jogot az Eladó javára az ingatlan-nyi Ivántartásba a Vevő köteles bejegyeztetni. A Vevő az ingatlanon eszközölt esetleges értéknövelő beruházását visszavásárlás esetén 30 ll<lpos hatúridőn belül elszállíthatja, azon túlmenően semminemü értéknövekedés vagy beruhúzás értékének megtérítése iránt igényt nem támaszthat. II) Az Eladó a Vevőt terhelő foglalkoztatási kötelezettség biztosítására kötbért köt ki. A kötbérfizetési kötelezettség abban az esetben. ha a beruházás teljes mértékben elmarad a Vevőt nem terheli, ebben az esetben a 9. pontban írt következményeket kell alkalmazni.

7 3 A foglalkoztatás vonatkozásában a Vevő összesen 6 fő foglalkoztatására vállal kötelezettséget: Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a megépült üzem müködésénck kezdetétől számítva a működés első 12 hónapjára vonatkozóan: 6 rá. A kötbér összege a fenti foglalkoztatotti létszámtól való elmaradás eselén a hiányzó foglalkoztatottanként az akkor érvényes minimálbér járujékaival növelt éves értéke + ÁFA. A kötbér esedékessége a fenti periódust követő 30 nap egyszeri egyösszegű megfizctéssel. A kötbér megfizetése a szerződés 3. pontjában meghatározott felek felé és arányban történik az Eladó és Vagyonhasznosító által kiállított számla alapján. 12) A Vevő köteles a saját lulajdonú ingatlanán eszköz]endő. fentiekben részletezett beépítési kötelezettség keretébe tartozó benlházáson túlmenően a beruházás üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges, a meglévőkön túli közmű- és úlcsatlakozásokat saját költségén elkészíttetni, ennek keretében a Vevőt terhelik az Ipari Park által biztosított csatlakozási pontról a hálózatra csatlakozó út és vezetékek kiépítési és a mérőhelyek kialakításának költségei is. 13) A közös közmű részbeni költségeit is tartalmazó vételár kiegyenlítése nem mentesíti a Vevőt a közmü csatlakozások fentiek szerinti költsége, valamint a fizetendő - az igényelt kapacitástól fiiggő- közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése alól. A beépítés, valamint út- és közmücsatlakozások megvalósítása keretében a Vevő köteles betartani valamennyi kömyezetvédelml és a területre vonatkozó építészeti előírást, ennek érdekében már mos! nyilatkozik, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor megismerte a területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzatot. A Vevőnek tudomása van arról, hogy a terület Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének Rendczési Terve alapján építhető be. 14) Szerződő felek egybehangzóan kijclentik, hogy ügyleti képességük nem korlátozott és a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatuk megtétclére az írásbeliség kötelező előírását kötik ki. 15) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvröl szóló évi törvény adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megfelelőt. jóváhagyólag írják alá. Békéscsaba, június 25. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkotmányzata Eladó képviseletében: Vevő képviseletében: Vantara Gyula polgármester KJlyihár Krisztián ügyvezető

8 4 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Vagyonhasznosító képviseletében: Sztankó János ügyvezelő igazgató Ellenjegyzern Békéscsabán, június 25. napján Dr. Kiss Gyula jogtanácsos

9 KIVONAT Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága június 15-i nyilvános íilésc jegyzőkönyvéből Tárgy: Telekértékesítés a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 155/2009. (VI. 15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat Közgyülés elé terjesztését támogatja: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése értékesíti abekésesabai ingatlan-nyilvántartásban 20528/16 hrsz alatt felvett, természetben Békéscsaba, Szarvasi úton az Almáskerti Ipari Park 8/1. szám alatt található m 2 területü, kivett beépítetlen terület megjelölésü bcltcrületi ingatlant az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u /7.) részére elektronikai fogyasztási cikkek raktár és szerviz központja létesítésére, amellékeh Adásvételi előszerződés feltételeinek megfelelően azzal a módosítással, hogy a vevő az ingatlan \'ételár-ának 20 %-át a szer-ződés ahíín'isakor-, a fennmaradó vételárat december 31-ig fizesse meg az eladó és a vagyonhasznosító által kiállított számlák alapján. A közgyülés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésc tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy az Elcctric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u /7.) építési engedélytervet készíttessen a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban hrsz alatt felvett Békéscsaba Almáskerli Ipari Parkban lévő ingatlanon üzemcsarnok létesítésére. A közgyülés hozzájárul, hogy az Electric World Kft. a fent említett ingatlan fejlesztésére pályázatot adjon be a DAüP-2009 Telephelyfejlesztési pályázat támogatásának elnyerésére. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért Hahiridő: június 29. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

10 Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyiilésének Városfej1esztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVO AT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 18-i nyilvános ülésének jeg)'zőköny"éből Tárgy: Telekértékesités a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban 120/2009. (VI.I8) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal 1./ Békéscsaba Megyei logú Város Önkormányzat Közgyiilése értékesíti a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban hrsz alatt felven, temlészetben Békécsaba, Szarvasi úton az Almáskerti Ipari Park 811 szám alatt található ml tetületü, kivett beépítetlen terület megjelölésü belteriileti ingatlant az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u ) részére. Elektronikai fogyasztási cikkek raktár és szerviz központja létesítésére, a mellékelt Adásvételi szerződés feltételeinek megfelelően. A közgyiilés felhatalmazza a polgánnestert a szerződés aláírására. 2.1 Békéscsaba Megyei logú Város Önkonnányzat Közgyülése tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy az Electric World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u ) építési engedélytervet készíttessen a békéscsabai ingatlan nyilvántartásban hrsz. alatt felvett Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban lévő ingatlanon üzemcsamok létesítésére. A közgyíi1és hozzájárul, hogy az Electric World Kft. a fent emlitett ingatlan fejlesztésére pályázatot adjon be a DAOP-2009 Telephelyfejlesztési pályázat támogatásának elnyerésére. A közgyűlés felhatalmazza a polgánllestert a szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséert Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat vegrehajtásáért Határidő: június 29. / Kmr. I,/ _.~ Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: ~..., d.r'.. Bondámé Viczián Anikó Bizottsági titkár

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. szeptember

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII 265-8/20II. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: 3 db Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: 15490270-2-43, képviseli: dr.

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben