Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézménye"

Átírás

1 Hogyan tudja támogatni a befogadó nevelést-oktatást az EGYMI? 2010.november 17. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézménye A legjobb pedagógiai módszerekre alapozva, folyamatosan megújítva önmagunkat, segítjük gyermekeink sokoldalú fejlődését és környezetünk inkluzívvá befogadóvá- válását.

2 Csendkapu Ráhangolódás a tanórára A csendkapu gyakorlatának célja, hogy a tanulók olyan belsőmotivációval rendelkezzenek, mellyel képesek a mindennapi sikeres helytállásra tanórán és tanórán kívül Hosszútávon az egész életen át valótanulás megalapozása valósul meg Célrendszer

3 Alkalmazhatóság TranzakcióAnalízis-magatartás és tanulási zavarok-kezelése ADHD,FIMOTA,MCD,KOMMUNIKÁCIÓ Ráhangolódás a tanórára- Tanulási motiváció erősítése Mozgás koordináció. vizuomotoros koordináció, testséma, téri tájékozódás Várható eredmény A pedagógus eszközt kap a kezébe a magatartászavarok tüneteinek enyhítésére Tanulási motiváció erősödése Figyelem koncentráló képesség erősödése Kortárs kapcsolatok pozitív irányú változása

4 Varázsmatek Matematika mindenkinek CÉL a hátrányos helyzetűés a halmozottan hátrányos helyzetű,valamint a sajátos nevelési igényűtanulók iskolai kudarcainak és lemorzsolódásának megelőzése, a matematika területein a tanulási nehézségek kialakulásának elkerülése

5 Alkalmazhatóság E a jógyakorlat elsősorban a matematika kompetenciaterületeken belül a számolást, számlálást, számítást, mennyiségi következtetést, becslést valamint az induktív és deduktív következtetést fejlesztik. Emellett a szociális és anyanyelvi kompetenciaterületeket is érinti. Várható eredmény A gyakorlat alkalmazásakor az eszközök készségszintűhasználatának köszönhetően enyhülnek, illetve megszűnnek a számolási részképesség zavarok. A gyerekek egyéni intellektusukhoz mérten megkapják az optimális fejlődésüket biztosító tudást a matematika területein.

6 Betűbarát Hogyan tanuljunk meg olvasni? Cél A gyermekben lévő belső motiváció fenntartása az olvasás tanulásakor. A tanulási kudarcok és lemorzsolódások megelőzése az anyanyelv területein Differenciált oktatás megvalósulását segítő módszerek bevezetése a közöktatásba

7 Alkalmazhatóság Anyanyelvi kompetencia területeken belül a :- szókincs, beszédkészség, mondatalkotás, olvasástechnika fejlesztés, nagy és finom mozgások és a kognitív területek fejlesztésekor alkalmazható a gyerekek a hangok, betűk, szótagok szavak stb. tanulása közben lehetőséget kapnak a több érzékelő csatornán való megtapasztalásra. Várható eredmények Megszűnnek ill. enyhülnek az olvasás, szövegértés területén jelentkezőrészképesség problémák

8 Hogyan tudunk hatékonyan fejleszteni tanórán egyéni fejlesztési terv alapján CÉL A GYAKORLAT CÉLJA, HOGY A PEDAGÓGUSOK MEGTALÁLJÁK AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK ALAPJÁN A GYERMEK SZÁMÁRA LEGMEGFELELŐBB MÓDSZEREKET, ESZKÖZÖKET, MELYEK BIZTOSÍTJÁK AZ EGYÉNRE SZABOTT OPTIMÁLIS FEJLESZTÉI FOYLMATOK MEGVLÓSULÁSÁT

9 Alkalmazhatóság Az egyéni fejlesztési terv team munkába történő értelmezése által a pedagógusok pontos képet kapnak a gyermekről, egyéni képességiről, erősségeiről és a fejlesztendő területekről. Használatával a hatékony tanítás-tanulás szervezés, és annak fenntarthatósága biztosítottnak mondható Várható eredmények Rövid távon a tanulók sikeres helytállása alapján A tanulmányi eredmények javulnak A hiányzás mutatatói csökkennek Erősödik a tanulási motiváció

10 Szociális kompetenciafejlesztés projektekkel (tanórai, egyhetes, tanórán kívüli) Céljai: A különbözı projektekkel a tanulók szociális kompetenciája hatékonyan és eredményesen fejleszthetı. A projektek alkalmazása lehetıséget biztosít a személyközi kompetenciákhoz tartozó viselkedési formák gyakoroltatására, olyan pedagógiai helyzeteket biztosít, amelyek megalapozzák a társadalomba való beilleszkedést. Cél a tolerancia, az egyéni és kollektív felelısség kialakítása. Tanórai projekt

11 Egyhetes projekt Tanórán kívüli projekt

12 Hatékony együttnevelés korszerő tanulásszervezési módszerek, eszközök, eljárások alkalmazásával (projekt, differenciálás, kooperatív, portfólió) Céljai: A halmozottan hátrányos helyzető és a sajátos nevelési igényő gyermekek/tanulók beilleszkedési esélyeinek biztosítása. Az integráló iskolákban a tanulók sikeres helytállásának támogatása, hatékony felkészítésük a felnıtt életben való helytállásra. A pedagógusok attitődváltozásának elısegítése, módszertani kultúrájának bıvítése. Esélyteremtı környezet kialakításához módszertani segítségnyújtás. A különbözı tanulásszervezési eljárások alkalmazásával a tanulók különbözı kompetenciái hatékony és eredményes fejlesztése. Projektek

13 KOOPERATÍV V TANULÁSSZERVEZ SSZERVEZÉS Szóforg forgó Villámk mkártya Diákkvartett Mozaik Szakért rtői i módszerm Portfolió Történelem Irodalom, nyelvi ismeret Egyéni munka -Másolás: Bismarck élete -Kutatómunka: Gyarmatokon élı emberek -Tablókészítés győjtımunkát követıen: Franciaország, Nagy Britannia, Japán, Olaszország, Németország bemutatása. -Kutatómunka alapján prezentációkészítés: A krími háború. -Tablókészítés: A Bach korszak, emigráció, Haynau rémuralma, polgárháború az USA-ban. Páros munka Fogalmazás: Vöröskereszt. Találmányok rajzának elkészítése Viktória királynı bemutatása. Csoportmunka Kutatómunka: Munkások élete Angliában. Rajz: Munkások a gyárban. Egyéni munka - Másolás Japánról, a Krími háborúról. - Fogalmazás készítése Emigráció címmel. - Vázlatkészítés: Események megjelenítése idırendben. - Szótárkészítés: A tanult idegen szavak szómagyarázatának elkészítése. - Szemléltetı táblázat készítése határozókból a témakörhöz kapcsolódó példaszavakkal. Páros munka - Fogalmazás készítése: Vöröskereszt. - Tablókészítés: Találmányok bemutatása. Kép-szöveg egyeztetés. - Jellemzés írása. Viktória királynı bemutatása. Csoportmunka Rajzos, szöveges bemutatás készítése: India, mint gyarmat. Könyvtári kutatómunka. Szülıi vélemény Tanulói vélemény

14 ROMANO ZSANIPE tanítást kísérő művészeti projekt céljai -Az integráltan nevelt roma származásútanulók beilleszkedési esélyeinek biztosítása. - A tanulók identitásának erősítése, a társadalmi integráció segítése a művészeti nevelés eszközeivel. -Multikulturalitásmegjelenése azáltal, hogy a zene, a tánc, a képzőművészet, irodalom, előadóművészet, fogalmazások, egyéni írások szorgalmazása, segítése, ötvözése. -A tehetséges roma tanulók képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, sikerélményhez való juttatása. Gyermekmunkák

15 Vándorkiállítás

16 A jó gyakorlat célja: A szülőkkel való minél közvetlenebb, őszinte kapcsolat kialakítása, a szülő - pedagógus - gyermek hármas pillérének megerősítése érdekében. Közös munka, együttműködés, kölcsönös felelősség kialakítása a szülők és pedagógus között. Olyan hatékony kommunikáció megvalósulása, amely partnerségre épülve egyenlő esélyt teremt szülő és diák számára. Sikeres együttneveléshez szükséges tevékenységek: Megfelelő eszközrendszer létrehozása Kapcsolattartás, együttműködés formáinak kialakítása.

17 Várható eredmények: A család és iskola közötti sikeres kapcsolat következményeként: A gyermekek kevesebbet hiányoznak az iskolából Megszűnik a gyermekek lemorzsolódása A család és a pedagógus között élményszerű közös munka jelenik meg Nap-tár-ház, avagy óvodások szociális, kognitív és személyes kompetenciájának alakítása egy egyszerű eszköz a naptár segítségével

18 CÉLOK A gyermekek tanulás iránti motiváltságának, kíváncsiságának, aktivitásának felkeltése, ébrentartása és kielégítése. A kreativitás előtérbe helyezése. A kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. TEVÉKENYSÉG Minden nap kezdetén beszélgetőkört szervezünk, és közösen kitöltjük a naptárunk aktuális lapjának rubrikáit. Ma milyen nap van? Csillaggal jelöljük. Milyen ma az időjárás? Egyezményes jellel jelöljük. Mit csinálunk ma? A pedagógus elmondja, lerajzolja, hogy az adott napon milyen tevékenységeket kínál. A gyerekek választanak. Ki lesz ma a napos? A napos jelét berajzoljuk az üres kockába. Ki hiányzik ma? A hiányzójelét is berajzoljuk. Ünneplünk-e ma valamit? A jeles napokat bejegyezzük. A délutáni beszélgetőkör végén értékeljük a napot: Kik voltak ma az ügyesek? Jelüket berajzoljuk.

19 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK A gyerekek időbeli tájékozódása, relációs szókincse fejlődik. Alakulnak szociális képességeik: - egymásra figyelés, a másik meghallgatása, a csoport hagyományainak, szokásainak, ünnepeinek számon tartása, nyomon követése. Alakul figyelmük, önfegyelmük, önálló véleményalkotásuk, tanulják a dönteni, választani tudást. Távlati eredmény: tervszerű időbeosztás kompetenciájának kialakítása. HURRÁ, KEZDŐDIK AZ ISKOLA! iskolakezdés több mosollyal és egy kicsit másképp!

20 Célrendszer Az iskola diákjainak, azok szüleinek, családtagjainak, valamint az iskola dolgozóinak ráhangolása a tanév kezdetére. Az ismeretek komplex elsajátítása három-öt tanítási napon, iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével. Tevékenység 1. Elsőfeladat a téma meghatározása, melyet a pedagógusok együtt gondolnak ki (pl. Reneszánsz, Környezetvédelem). 2. Szülőket és gyermekeket kiértesítjük a projekt témájáról tanévnyitóelőtt. 3. A témahét kezdetekor egyéni, páros, vagy csoportvállalások születnek, és mindezekre építve történik a téma feldolgozása. 4. A téma komplex feldolgozására öt tíz tanítási nap áll rendelkezésre, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínűmódszertani eszközök segítségével. 5. A témahét a produktumok közös bemutatásával zárul (kiállítás, műsor előadása). Ezen a napon történik az értékelés, a résztvevők, tanulók családtagok és dolgozók által. Az értékelő lapok elemzésének koordinálása a projektvezető feladata, aki ezt a későbbiek során prezentálja

21 Várható eredmény Az intézmény tagjai a ráfordított időalatt megtanulnak egymással és egymásért dolgozni, együttműködnek kicsik és nagyok, új és régi tanulók és dolgozók. A tanulók tanulási motivációja erősödik. Új szituációkban, különböző konfliktus helyzetekben közösen megtalálják a legoptimálisabb megoldást. Napkezdet Tibeti hangtálakkal a kompetencia területek fejlesztésére-alsótagozaton Célja: Agyféltekék működésének összehangolása, Testi-lelki harmónia megteremtése, Befogadóvátegye a gyermeket az iskolai munkavégzésre, Egészséges energiaáramlás útjába álló blokkok oldása, Kompetencia területek fejlesztése.

22 Feladata Kompetencia területek fejlesztése Tanulási-és magatartászavarok csökkentése Konfliktusok oldása Tibeti hangtál (hangtálak): Ft/kg ütő, kongató: 2500Ft/db (Balla Tibor kecskeméti terapeuta árai alapján), flip-chart tábla, papír, Kb Ft különbözőszínűfilcek, füzetek 600 Ft dobozok: hulladék felhasználásával megoldható, szívószálak: 200Ft, mesék, versek, mondókák. Összesen:40.300Ft Eszközrendszere

23 Kiegyensúlyozott, befogadó,több területen kompetens tanuló, aki a környezet változásait érti, s tetteivel pozitívan befolyásolja azt. Várható eredmény Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 6200 Kiskőrös, Hrúz M. u. 2/ /

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 1 Higgy a gyermekben! S érezze meg ezt határozottan rólad! (Kiss Géza) Kiss Géza fa domborműve (Szatyor

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM

Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM 1 Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM /egységes szerkezetbe szerkesztett módosítás/ 2013. Laborc Általános Iskola BEVEZETÉS 2 Az iskola jogi státusza Alapító okirat szerinti megnevezése, székhelye

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája 4700 Mátészalka, Ballassi út 39. Önálló innováció:

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben