PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás"

Átírás

1 PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács Andrea (Idıpontja: Csanytelek, május június 02.) A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtetı, félelmetes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. (Márai Sándor) 1. A téma megnevezése: Utazás Utazás 2. Bevezetés: A témaválasztásunkat az indokolja, hogy az utazás mindenekelıtt emberi kapcsolatokat, viselkedéseket, magatartásokat és jellegzetes élményeket jelent. Napjaink modern jelensége lehetıséget ad a mindennapos, stresszes környezetbıl kimenekülni. Kapcsolatot teremt a gyermek és a természet között. A fı célja a lazítás, pihenés, a természet szépségeire való felfigyelés. Az utazás emberi tapasztalat, emberekkel embereknek biztosítja a pihenést, látogatásokat, szórakozást. Hozzájárul az emberiség fejlıdéséhez és ösztönzi az újra és a szépre. A mindennapi élet monotóniáját felváltja az utazás fogalmához kapcsolódó dinamizmus. A természeti kincsek megismerése mellett lehetıség adódik a kulturális értékek felderítésére, és azok utazási termékké való átalakítására is. Mindenképpen fontos a hely, a népi szokások, az emberek, az

2 életfelfogás, mert mindez vonzerı. Véleményünk szerint egy utazás megtervezése, megszervezése és lebonyolítása felelısségteljes és igényes munka. Ezért választottuk a projekt anyagának ezt a témát. 3. A projekt leírása: 3.1. Hosszú távú célok: Szeretnénk észrevetetni, hogy a szabadidıt hasznosan az iskolában is el lehet tölteni. Az iskolán kívüli programokkal elsısorban a közvetlen környezetünket, a falu lehetıségeit szeretnénk feltárni. Fontos, hogy minden résztvevı ismerje szőkebb környezetét, tudjon benne tájékozódni, hasznos és használható ismereteket szerezni. Az önmagunkért vállalt felelısség megtapasztalása minden gyerek számára lehetıség a közösség értékeinek gazdagítására. Érezzék fontosnak Csanytelek társadalmi szervezeteivel, rendvédelmi szerveivel, pénzintézetével való kapcsolat fontosságát és szükségszerőségét. Tudják, hogy a mindennapi élet során mely szervekhez fordulhatnak segítségért, hol intézhetik hivatalos dolgaikat, esetenként pénzügyeiket. Tapasztalják meg, hogy a különbözı mővészeti ágak (ének-zene, vers, tánc, drámajáték, rajz) a személyiség kiteljesedését szolgálják. Fontos a szülı, a gyermek és az iskola kapcsolatának erısítése, a közösségépítés. Módszertani megújulásként a tapasztalati úton történı tanulás elsajátítása kerül elıtérbe Közvetlen célok: A tanulók komplex módon ismerik meg a közlekedéskultúra fejlıdésének hatásait a természeti és épített környezetre, a társadalmi és a földrajzi

3 mobilitásra. Elemzik a jelentısebb történelmi korszakok és a közlekedési eszközök fejlıdésének egymásra hatását. Mindeközben elsajátítják a kerékpáros közlekedés szabályait, megismerik természeti környezetünket. Bepillantást nyernek az infokommunikációs eszközök használatába (digitális fényképezıgép, kép- és adatfeldolgozás számítógépen), megismerkednek a prezentáció-készítés alapjaival. Ezen tevékenységek közben, a tanulási folyamatokhoz nélkülözhetetlen készségek és képességek is fejlıdnek. Elsajátítják a kooperatív munkaformákat, kialakítják az új ismeretek befogadásához szükséges attitődöket. A projekt helyszínei változatosak, a hagyományos tantermi környezet kiegészül Csanytelek község és környéke nevezetességeivel, látnivalóival. Fontos feladatunk, hogy a gyerekek érdeklıdésének megfelelı, széleskörő ismereteket átfogó, a mindennapi életben alkalmazható, praktikus tudást szerezzenek. Folyamatosan fejlıdnek a kulcskompetenciák: anyanyelvi, matematikai, idegen nyelvi, természettudományos, digitális, szociális és állampolgári, kezdeményezı és vállalkozói, hatékony önálló tanulási, valamint esztétikaimővészeti tudatosság és kifejezıképességi kompetenciák. Ehhez biztosítjuk a tanulók számára a változatos helyszíneket, a rugalmas idıkeretet, a demokratizmust, folyamatos motiváltságot és az eszközök változatosságát. A megvalósításba bevontuk a kollégákat, a szülıket, a társadalmi, a rendvédelmi, a pénzintézeti, a tájvédelmi körzet és a községi könyvár dolgozóit, vezetıit. Ezzel lehetıséget adtunk munkájuk, tevékenységeik megismerésére, valamint a kooperatív munka megtapasztalására. Teret engedtünk az önszervezıdésnek, az önkifejezıdésnek, az önálló információszerzésnek. A tanulók komplex módon ismerjék meg és sajátítsák el a kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelı anyanyelvi, matematikai, idegen nyelvi és szociális kompetenciák alkalmazását az ismeretanyag és tudástartalmak megszerzésében, valamint a gyakorlati tevékenységekben.

4 3.3. Tartalom: A tanórai tevékenység átöleli a hatodik osztályos összes tantárgyat: magyar (szövegértés-szövegalkotás), történelem és állampolgári ismeretek, angol nyelv, matematika, informatika, biológia, földünk és környezetünk, énekzene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport. A tanórán kívüli tevékenységek során a tanulók részt vesznek a halastó és környéke élıvilágának megfigyelésében. Beszélgetést kezdeményeznek a természetvédelmi terület képviselıjével, majd a szülıkkel közösen készítenek finom bográcsos ételt. Mindezt kerékpártúra keretében szerveztük meg. A tanulók látogatást tesznek a Takarékszövetkezetben, ahol a pénzintézetben folyó munkával ismerkedtek Kapcsolódási pontok: A közös témaválasztás közös célok elérését teszi lehetıvé, és ily módon szoros kapcsolatot tudtunk létrehozni a tantárgyak és tevékenységek között. Ezek kapcsolódnak a NAT-hoz, a hatodik évfolyamos gyerekek tantárgyaihoz, a Pedagógiai Programhoz, valamint a helyi tantervhez. A téma címe is mutatja, hogy ebben a három hetet meghaladó idıszakban minden a kirándulásról, az utazásról szól. A kerékpártúra, a túra útvonalának megtervezése, a képek letöltése, felhasználása, a költségvetés készítése, információk győjtése, szövegek megértése, mérések végzése, dalok tanulása, történetek feldolgozása, hajó elkészítése, élményrajz készítése, közlekedési akadálypályán való áthaladás. Fontos számunkra, hogy a Pedagógiai Programunk szerint intézményünkben integrált oktatás folyik, segítsük a sajátos nevelési igényő tanulókat is programunk végrehajtásában, beilleszkedésben. Osztályunkban magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók száma, ezért szeretnénk kicsit közvetlenebb, oldottabb légkört biztosítani számukra.

5 Tantárgyi kapcsolódások: Szövegértés-szövegalkotás: útleírások, Defoe: Robinson Crusoe, teremtéstörténetek és mítoszok (Odüsszeusz utazásai), a görög mondavilág. Történelem: földrajzi felfedezések, földrajzi felfedezések hatása, hódítók, élet a hajókon, kalózok és kalóztámadások. Angol nyelv: országok, nemzetiségek, országok, ahol angolul beszélnek, az Egyesült Királyság, London. Matematika: mértékegységváltás, arány-arányosság, szöveges feladatok megoldása, pénzváltás. Informatika: útvonalterv készítése, kirándulás tervezése. Természetismeret: tájékozódás a térképen, nemzeti parkjaink, vizek, vízpartok élıvilága, hazánk nagy tájai. Kémia: a hidrogén elıállítása, tulajdonságai, felhasználása, nemesgázok, vitaminok. Ének-zene: utazással kapcsolatos dalok tanulása. Rajz és vizuális kultúra: megélt vagy elképzelt utazás élményrajz. Technika: közlekedés, közlekedési eszközök, hajó készítése. Testnevelés: közlekedési akadályverseny, kerékpártúra, gyalogtúra Idıtartam: 18 nap 3.6. Résztvevık: Tanulók: hatodik évfolyamos gyerekek Tanárok: magyar és történelem szakos tanárnı, angol szakos tanárnı, matematika szakos tanárnı, informatika szakos tanár, kémia szakos tanárnı,

6 biológia szakos tanárnı, földrajz szakos tanár, ének szakos tanárnı, rajz szakos tanár, technika szakos tanárnı, testnevelés szakos tanár Külsısök: szülık, a társadalmi, a rendvédelmi, a pénzintézeti, a tájvédelmi körzet és a községi könyvár dolgozói, vezetıi Tanulásszervezés Szervezeti keretek- helyszínek A programok az iskolai tanórák, valamint délutáni foglalkozások keretében valósulnak meg. Nagyobb részben az iskolai tantermeket vettük igénybe, ezen kívül látogatást tettünk a Takarék Szövetkezetben, kirándultunk a falunk határában lévı halastóhoz. Elıadásra kértük az Ópusztaszeri Tájvédelmi Körzet természetvédelmi képviselıjét. Külön könyvtári foglalkozásokat tartottunk a könyvtáros néni segítségével Módszerek A program alatt alkalmazott módszerek elıadás, győjtımunka, drámajáték, levélírás, kísérletezés, megfigyelés, térképolvasás, plakátkészítés, játék, rajzolás, vita, kirándulás, megbeszélés, hallás utáni daltanulás, szolmizálás, manuális tevékenység, kooperatív csoport munka Munkaformák A projekt során alkalmazott munkaformák: egyéni, páros, csoportos, frontális, kooperatív csoportmunka Értékelés Az értékelésünk alapvetı szempontja, hogy nagy hangsúlyt helyezünk a pozitívumok kiemelésére, az építı jellegő kritikára, mindamellett, hogy megbecsüljék egymás munkáját, fejlesztve ezzel a gyerekek önértékelését és pozitív énképük kialakulását. Az értékelés a projekt elejétıl a végéig folyamatos. Formái: önértékelés, csoportos, egyéni és tanári értékelés. Az értékelés legfıbb szempontja a pozitív megerısítés Eszközök, szükségletek A projekt során felmerült eszközszükséglet: Internet, számítógép, projektor, mérıeszközök, térképek, útikönyvek, DVD-k, DVD lejátszó, kísérletezı eszközök, léggömb, rajzeszközök, papírok, csomagolópapír,

7 hungarocell. Ezek többsége rendelkezésünkre állt, a felmerülı igényt körülbelül 2000Ft fedezi Támogatórendszer A projekt megvalósításához szükségünk volt az Internetre, számítógépekre, tankönyvekre, szakkönyvekre és egyéb szakirodalomra. DVD-k: Gyöngyvirágtól lombhullásig 1492 címő filmek. Útikönyvek: Látnivalók Magyarországon (Vendégváró útikönyvek) Csorba Csaba: Magyarországi kirándulások Gímes Endre: Észak-Dunántúl Dely Károly: Vártúrák kalauza Bellon Tibor: Magyarország Moldoványi Ákos: Londontól Londonig Szabó R. Jenı: Nagy-Britannia és Észak-Írország 4. A projekt menete A szükséges kellékek beszerzése után a projektben érintett pedagógusok közös megbeszélésen megbeszélték a szervezési kérdéseket, az idıbeosztást, a feladatokat, mindezt egyeztetve az intézmény vezetıjével. Felkértük a külsı résztvevıket az aktív részvételre, tájékoztattuk ıket a projekt céljairól, a tevékenységekrıl Nyitókör A gyerekeket tájékoztattuk arról, hogy elızetes igényeik felmérése után megszerveztünk számukra egy érdekes projektet, amelynek megvalósításában számítunk aktív részvételükre. Ezután kötetlen beszélgetést indítottunk az utazás témakörben. Itt mindenki elmondhatta saját élményeit, vágyait, álmait, és megvitattuk, mit várhatunk az elkövetkezendı bı három héttıl Motiváció A téma a gyerekek saját igényei szerint állt össze, ezért könnyő volt ıket a feladatok végrehajtására ráhangolni. A projekt tanítási óráin is nagy hangsúlyt fektettünk a játékos ismeretszerzésre és a kooperatív technikák gyakorlására játszva tanulás. A természet megfigyelése, a látvány átélése, megtapasztalása nagy élményt jelentett mindenki számára, gyerekeknek és felnıtteknek egyaránt.

8 Napok Ismerettartalmak Feladatok, tevékenységek 1. A projekt A projekt elıkészítése meghirdetése, a résztvevı tanárok és diákok tájékoztatása, a külsı résztvevık felkeresése, 2. A projekt elıkészítése 3. 3/1 Levél egy angol levelezı társnak 3/2 Az új kor kezdetén. Az Európán kívüli világ 3/3 Szöveges feladatok megoldása 3/4 Közlekedési felkérése A projekt meghirdetése, a résztvevı tanárok és diákok tájékoztatása, a külsı résztvevık felkeresése, felkérése Kompetenciák, Tantervi/tantárgyi Munkaformák Feltételek idıtartam Elvárt eredmény, készségek kapcsolódás Eszközök, anyagok résztvevık helyszínek produktum Szociális, motiváció Plakátok, kerékpár A hatodik iskola Pozitív hozzáállás évfolyam tanulói, a projektben résztvevı tanárok Szociális, motiváció Plakátok, kerékpár A hatodik évfolyam tanulói, a projektben résztvevı tanárok Levélírás Szövegalkotás angolul Angol nyelv csoport Térképen való Szociális, Ember és, tájékozódás, India, multikulturális társadalom csoport munka, Kína története térképolvasás, szakértıi Közlekedéssel kapcsolatos feladatok megoldása szabályok 3/5 Utazás, élmények Szóbeli szövegalkotás, beszélgetés 3/du Utazás, híres utazók, közlekedési eszközök, régen és ma Levélpapír, íróeszköz Térkép, képek, tankönyv, internet Ellenırzés, értékelés Felelıs iskola Pozitív hozzáállás A projekt elıkészítése 6. osztály iskola 45 perc levél Csoportos Angoltanár 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, térképen való tájékozódás mozaik matematika matematika kooperatív Füzet, könyv 6. osztály iskola 45 perc Eszköz rendeltetésszerő használata Cikkek képek, videók győjtése, látogatás a könyvtárban 4. 4/1 Útleírások Ismeretterjesztı szövegek olvasása, szövegértés feladatmegoldással 4/2 Szöveges feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok megoldása Szociális, anyanyelvi, digitális Anyanyelvi, szövegértési készség, értı olvasás fejlesztése Matematika komp. Feladatmegoldó készség, hatékony tanulás, kezdeményezı Du: Történelem, technika Akadálypálya mozgáskoordináció testnevelés Egyéni, frontális Anyanyelvi, szociális Szövegértésszövegalkotás csoport, Szövegértésszövegalkotás Matematika beszélgetı kör Csoportos Kutatómunka, győjtés, páros munka Csoportos, egyéni Egyéni, csoportos, kooperatív Kerékpár, bólyák 6. osztály iskola 45 perc A feladat sikeres teljesítése Lexikonok, könyvek, internet Feladatlap, ismeretterjesztı szövegek Füzet, könyv, feladatlap Folyamatos: csoportos, egyéni Folyamatos, csoportos Egyéni, csoportos 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel Egyéni, csoportos, tanári 6. osztály iskola 2*45 perc 6. osztály iskola 45 perc Feladatlap kitöltése 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Történelem tanár Matematika tanár Testnevelı tanár Magyar tanár Aktív részvétel csoportos Foglalkozást vezetı pedagógus Egyéni, csoportos, tanári Egyéni, csoportos Magyar tanár Matematika tanár

9 4/3 Utazással kapcsolatos dalok tanulása Az eddig tanult utazással kapcsolatos dalok felelevenítése, ritmuskapcsolás 4/4 Gyalogtúra Kerékpározás a Tisza partjához 4/5 Útvonalterv Egy elképzelt utazás: útvonalterve 4/du Vitaminok, szövegfeldolgozás Zeppelin története Kísérletezések, és a hidrogén megfigyelések Úszás, lebegés, Filmnézés, a léghajó lemerülés kipróbálása Léghajó mőködése 5. 5/1 Körös-Maros Nemzeti Park 5/2 Daniel Defoe: Robinson Crusoe 5/3 Utazással kapcsolatos szavak győjtése 5/4 Tájékozódás a térképen 5/du Amerika felfedezése 6. 6/1 A nagy földrajzi felfedetések elızményei 6/2 Angol nyelvő dal tanulása Nemzeti parkjaink megismerése Keresés az interneten az íróról és a regényrıl Szótár használatával utazással kapcsolatos szavak győjtése Térképhasználat (vaktérkép) 1492 címő film megtekintése Új anyag feldolgozása My bonnie is over the ocean képesség Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Ének Frontális Kotta, kísérı hangszer 6. osztály iskola 45 perc A dalok éneklése és ritmuskopogása folyamatos Ének tanár Természettudományos komp. Mozgáskoordináció Testnevelés Csoportos kerékpár 6. osztály iskola 45 perc részvétel véleményalkotás Testnevelı tanár Digitális Informatika Frontálisegyéni PC, internet 6. osztály iskola 45 perc A tervezet Egyéni, társas Informatika tanár természettudományos Kémia, fizika Csoportos mozaik Csoportos kísérletezés Természettudományos, digitális Szociális kompetencia, önálló ismeretszerzés, digitális Idegen nyelvi kommunikáció: kutatás, együttmőködés Természettudományos, térlátás, tájékozódás Esztétikai, mővészeti tudatosság, és kifejezıkészség Önálló tanulás, digitális Idegen nyelvi kommunikáció: szövegértés Természetismeret Szövegértésszövegalkotás Angol Frontális, kooperatív csoport csoport, szakértıi mozaik, kerek asztal, igazhamis játék, drámajáték, kutatómunka csoport, győjtımunka Vitaminos dobozok, tudományos szöveg Üvegkád, tojás, vasgolyó,jég Térkép, képek, IKT, internet IKT eszközök, könyvek, lexikonok, csomagoló papír 6. osztály iskola 3 óra perc elkészítése Élményszerzés, Tapasztalatszerzés, aktív részvétel 6. osztály iskola 45 perc A nemzeti park elhelyezése a térképen egyéni csoportos Egyéni, csoportos, folyamatos 6. osztály könyvtár 45 perc Vázlat készítése Csoportos, tanári Szótárak 6. osztály iskola 45 perc Minimum 20 szó kigyőjtése Természetismeret Páros térkép 6. osztály iskola 45 perc A térképen elhelyezni a történelem frontális Televízió, DVD lejátszó Történelem Csoportos IKT eszközök, tankönyv Egyéni Egyéni, páros nemzeti parkokat 6. osztály iskola 90 perc élményszerzés A film értékelése 6. osztály iskola 45 perc Feladatlap kitöltése Egyéni, csoportos, tanári Kémia tanár Természetismeret tanár Magyar tanár Angoltanár Természetismeret tanár Napközis tanár Történelem tanár Angol Frontális CD és lejátszó 6. osztály iskola 45 perc A dal megtanulása folyamatos Angoltanár 6/3 Daniel Defoe: Részletek olvasása a Szövegértés, Szövegértés- Egyéni, regény 6. osztály iskola 45 perc A szöveg Egyéni, Magyar tanár

10 Robinson Crusoe 6/4 Szöveges feladatok megoldása regénybıl, véleményalkotás, szövegértés kérdésekkel Feladatmegoldás 6/5 Jármővek építése Régen és ma használt jármővek ismerete 6/du Természetvédelem Gyöngyvirágtól lombhullásig c. film megtekintése 7. 7/1 A világ országai Countries of the world, ideal journey 7/2 Daniel Defoe: Robinson Crusoe 7/3 Mozgással kapcsolatos feladatok 7/4 Daniel Defoe: Robinson Crusoe 7/du Közlekedési szabályok 8. 8/1 Az Egyesült Királyság 8/2 Nyári kirándulás tervezése, egészséges táplálkozás 8/3 Felfedezık és hódítók Képregény készítése Szöveges feladatok megoldása Képregény készítése Közlekedési szabályok megtanulása Rendır elıadása The UK beszélgetés nyári terveinkrıl Nagy felfedezık a világban véleményalkotás, kreativitás Matematika komp. Feladatmegoldó készség Kezdeményezı képesség és vállalkozói komp. Kreativitás, emlékezet, térlátás Esztétikai, vizuális, természettudományos kompetencia Idegen nyelvi kommunikáció, tájékozódás a térképen Anyanyelvi, vizuális kultúra, esztétikai, kreativitás Matematika komp. Feladatmegoldó készség, becslés, önellenırzés Anyanyelvi, vizuális kultúra, esztétikai, kreativitás Szabálytudat, és alkalmazása, tolerancia Idegen nyelvi kommunikáció: szövegértés Természettudományos, térlátás Szociális és állampolgári komp., szövegértés, digitális szövegalkotás csoportos megértése csoportos, tanári Matematika Páros, egyéni feladatgyőjtemény 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Technika Csoportos Papír, vonalzó, színes Természetismeret, rajz Angol Matematika Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás frontális csoport Csoportmunka, kooperatív Egyéni, kooperatív csoport Csoportmunka, kooperatív DVD, DVD lejátszó Térkép, csomagolópapír, színesek Csomagoló papír íróeszközök, regény 6. osztály iskola 45 perc Egy terv elkészítése Egyéni, páros csoportos Matematika tanár Technika tanár 6. osztály iskolai 90 perc élményszerzés megbeszélés A foglalkozást vezetı tanár 6. osztály iskola 45 perc Angol anyanyelvő Csoportos országok elhelyezése a térképen, ideális utazás megtervezése 6. osztály iskola 45 perc képregény Csoportos, egyéni, tanári feladatgyőjtemény 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Csomagoló papír íróeszközök, regény Egyéni és csoportos 6. osztály iskola 45 perc képregény Csoportos, egyéni, tanári osztályfınöki frontális projektor 6. osztály iskola 90 perc Aktív részvétel, figyelem, a szabályok megismerése Angol Frontális, kooperatív csoport Térkép, útikönyv, csomagolópapír, színesek 6. osztály iskola 45 perc UK részeinek felsorolása frontális Csoportos Osztályfınöki Csoport internet 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel Folyamatos, csoportos Történelem Frontális, kooperatív, csoportos Tankönyv, PC, internet 6. osztály iskola 45 perc Kiselıadások Egyéni, csoportos, tanári Angoltanár Magyar tanár Matematika tanár Magyar tanár osztályfınök Angoltanár osztályfınök Történelem tanár 8/4 mértékegységek Hosszúság, idı és Matematika komp. Matematika Egyéni, Mérıeszközök, 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a Egyéni és Matematika tanár

11 8/du Közlekedési eszközök, közlekedés tömeg mértékegységek gyakorlása Plakátok készítése szabadon választott technikával 9. 9/1 Drámajáték Fantáziagyakorlatok, rögtönzések 9/2 Az aggteleki cseppkıbarlang Nemzeti parkjaink megismerése Feladatmegoldó készség Mővészeti, esztétikai nevelés, kreativitás, együttmőködés Szociális, anyanyelvi, érzelmek kifejezése, szóbeli szövegalkotás Természettudományos, fantázia 9/3 Daltanulás Zörög a kocsi Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség 9/ du Bevétel-kiadás Látogatás a Takarék Szövetkezetben /1 Fölfedezések A gazdasági élet hatása fejlıdése 10/2 Életem egy lakatlan szigeten 10/3 Angliai utazás megtervezése Fogalmazás írása I d like to travel to England 10/4 Élményrajz Élményrajz készítése a halastói kirándulásról 10/5 Kirándulás költségének tervezése /1 Útvonalterv készítése 11/2 Utazás az antik világban: Odüssszeusz Költségvetés készítése Kicsinyítés, nagyítás Szövegrészlet olvasása, szövegértés Matematika kompetencia, szociális Természettudományos, anyanyelvi, beszédkészség Írásbeli szövegalkotás, anyanyelvi komp.,kreativitás Idegen nyelvi kommunikáció: beszédkészség, szövegalkotás Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Matematika komp. Feladatmegoldó készség, becslés, elemi számolási készség Matematika komp. Feladatmegoldó készség, becslés, térlátás, tájékozódás Anyanyelvi komp. Kifejezı olvasás, szövegértés, szociális technika Természetismeret kooperatív csoport csoportos Drámajáték Frontális, kooperatív csoport feladatgyőjtemény megoldások leírása csoportos, folyamatos Csomagolópapír, képek, rajzeszközök, újságok, ollók, ragasztók Utazással kapcsolatos tárgyak Tankönyv, útikönyv, ismeretterjesztı könyvek ének Frontális Kísérı hangszer, CD és lejátszó matematika frontális Füzet, íróeszköz, számológép Történelem Angol Egyéni. Frontális, csoportos Tankönyv, munkafüzet, csomagoló papír, íróeszköz 6. osztály iskola 90 perc A plakát elkészítése 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel a játékokban 6. osztály iskola 45 perc Térképen való elhelyezés, a cseppkıtípusok felismerése 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a szöveg ismerete 6. osztály Takarék Szövetkezet Csoportos, tanári Csoportos, egyéni, tanári Csoportos, folyamatos folyamatos A foglalkozást vezetı tanár Magyar tanár Természetismeret tanár Ének tanár 45 perc Aktív részvétel folyamatos Matematika tanár 6. osztály iskola 45 perc Fürt ábra készítése Egyéni, csoportos, tanári Egyéni Füzet, toll 6. osztály iskola 45 perc Fogalmazás elkészítése csoportmunka Csomagolópapír, színesek 6. osztály iskola 45 perc Kérdések és válaszok alkotása Egyéni, tanári, Csoportos Rajz Egyéni rajzeszközök 6. osztály iskola 45 perc A rajz elkészítése Egyéni, folyamatos Matematika Matematika Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás csoport csoport csoportmunka Számológép, füzet 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Rajzeszközök, csomagoló papír 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Könyv 6. osztály iskola 45 perc Feladatlap kitöltése csoportos csoportos csoportos Történelem tanár Magyar tanár Angoltanár Rajz tanár Matematika tanár Matematika tanár Magyar tanár

12 utazási feladatmegoldással komp. 11/3 Hajó készítése Hajó elkészítése, különbözı technikák használata Kreativitás, együttmőködés 11/ du Utazás játékosan Dramatikus játékok Anyanyelvi, szociális, kreativitás, empátia /1 Utazunk We like travelling Idegen nyelvi kommunikáció: szövegalkotás, kreativitás 12/2 Híres felfedezık, utazók 12/3 Távolságok mérése és átváltása 12/4 Utazás az antik világban: Odüssszeusz Kiselıadások készítése és elıadása híres felfedezıkrıl Hosszúság és idı átváltások gyakorlása Szövegrészlet olvasása, véleményalkotás, utazási szövegelemzés 12/ du Zenés délután Más népek zenéjének meghallgatása, tánc /1 Utazás az antik világban: Odüssszeusz utazási 13/2 Kirándulással kapcsolatos Filmnézés, beszélgetés, összehasonlítás Szöveges feladatok, egyenes és fordított arányosság feladatok 13/3 Daltanulás Szınyi Erzsébet: Bricskán járok 13/4 Kirándulás tervezése Egy adott kirándulás megszervezése /1 Vízpart élıvilága Vízi növények és állatok jellemzıi Anyanyelvi, kommunikációs készség, önálló ismeretszerzés, elıadói készség Matematika komp. Feladatmegoldó készség Anyanyelvi komp. Kifejezı olvasás, szövegértés, szociális komp. Esztétikai, mővészeti tudatosság és kifejezıkészség, szociális komp., illemtan Anyanyelvi komp. Kifejezı olvasás, szövegértés, szociális komp. Matematika komp. Feladatmegoldó készség Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Technika Csoport Hungarocell, papírok, hurkapálca, ragasztó, kés, olló Angol Történelem Matematika 6. osztály iskola 45 perc A hajó elkészítése csoportos Technika tanár csoportos játékleírás 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel Csoportos, egyéni csoportmunka Egyéni, csoportos Egyéni, csoport csoportmunka Csomagolópapír, színesek 6. osztály iskola 45 perc Egy angliai utazás rajzos megtervezése Útikönyvek, képek 6. osztály iskola 45 perc Az elıadások elkészítése, elıadása Füzet, feladatgyőjtemény, írószer 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Csoportos Egyéni, csoportos, tanári Egyéni, csoportos Magyar tanár Angoltanár Történelem tanár Matematika tanár könyv 6. osztály iskola 45 perc véleményalkotás csoportos Magyar tanár Ének-zene frontális CD és CD lejátszó 6. osztály iskolai 90 perc Aktív részvétel frontális Foglalkozást vezetı tanár Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás Matematika csoportmunka Egyéni, csoport DVD és lejátszó, 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel csoportos Magyar tanár Feladatgyőjtemény, füzet Ének Frontális Kísérı hangszer, tankönyv 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása 6. osztály iskola 45 perc A dal szövegének megtanulása Csoportos, egyéni folyamatos Matematika tanár Ének tanár Digitális Informatika Egyéni PC, internet 6. osztály iskola 45 perc A terv elkészítése egyéni Informatika tanár Természettudományos, digitális Természetismeret Frontális, kooperatív csoport PC, internet, képek, DVD 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel csoportos Természetismeret tanár 14/2 London Látnivalók Idegen nyelvi Angol Frontális, Útikönyv, PC, 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel Csoportos Angoltanár

13 14/du A halastó és környékének élıvilága Kerékpározás, az élıvilág megfigyelése, szülık bevonásával fızés /1 London Útleírás, képeslap készítése 15/2 Utazás az antik világban: Odüsszeusz utazásai Fogalmazás írása kommunikáció, digitális Természettudományos, szociális, hatékony önálló tanulás Idegen nyelvi kommunikáció Anyanyelvi komp. Írásbeli szövegalkotás, kreativitás 15/3 Daltanulás Fut a vonat Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség 16/1 du 17/1 du 18/1 du Anyagok összegyőjtése, rendszerezése Kiállítás Anyagok összegyőjtése, rendszerezése Anyagok összegyőjtése, rendszerezése Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Záró kör Közös beszélgetés Anyanyelvi, szociális, tolerancia Természetismeret, osztályfınöki kooperatív csoport frontális internet Kerékpárok, fızı eszközök, nyersanyag 6. osztály halastó 4 óra Játékos totó kitöltése folyamatos osztályfınök Angol Egyéni Képek, képeslapok 6. osztály iskola 45 perc Képeslap elkészítése Egyéni Angoltanár Szövegértésszövegalkotás Egyéni Füzet, toll 6. osztály iskola 45 perc Fogalmazás egyéni Magyar tanár Ének Frontális Kísérı hangszer, tankönyv Rajz, technika frontális Az eddig elkészült produktumok, rajzszög, blue btack, ragasztó, asztalok, paravánok. Rajz, technika frontális Kiállított anyagok, hangosítás osztályfınöki frontális Körben elhelyezett székek 6. osztály iskola 45 perc A dal megtanulása folyamatos Ének tanár 6. osztály iskola 2*45 perc Az iskola tanulói és a bevont külsısök A kiállítás elkészítése Iskola Du. Megnyitás, megtekintés folyamatos osztályfınök, osztályfınök 6. osztály iskola 45 perc részvétel, osztályfınök

14 5. Óravázlatok, tevékenységvázlatok 5.1. Angol: A részvevık köre: Az óra témája: Az óra típusa: Az óra célja: 6. osztály ideális utazás gyakorló egy ideális utazás címő produktum elkészítése, a téma szavainak, kifejezéseinek gyakorlatban való alkalmazása Fejlesztendı területek: idegen nyelvi kommunikáció: szövegalkotás figyelem-koncentráció, logika emlékezet kreativitás együttmőködés értékelés, önértékelés Munkaformák: csoportos, egyéni, frontális Idı, mozzanat Tanulói, tanári tevékenység Munkaforma, módszer Kompetenciák, készségek Eszközök 1. perc Köszönés, jelentés Frontális 2-3. perc Ráhangolódás Ki kell találniuk egy hárombetős szót, amire gondoltam (USA), a jeleim alapján: karika= jó bető rossz helyen, pötty= jó bető jó helyen, ha nincsenek benne olyan betők, mint az én szavamban, Frontális, játék Logika, memória Tábla, táblafilc

15 semmilyen jelet nem teszek a szó mellé. Ez a játék nem csak a logikus gondolkodást fejleszti, hanem a memóriát is, mert a tanult 3 betős szavakat fel kell idézniük, hogy ki tudják találni az általam kigondolt szót perc Jelentésteremtés A csapatokban mindenki választ egy színt, és a csomagolópapírra felváltva, csendben, tanult országok neveit írják két percig. Csoportmunka: kerekasztal Figyelemkoncentráció, emlékezet Csomagolópapír, színesek perc A csoportok szóvivıi felolvassák az általuk leírt szavakat. Ha másik csoportnál is szerepelnek a szavak, (amit ık kézfeltartással jeleznek), 1 pontot érnek mindencsapatnak, akik írták, ha csak náluk szerepelnek, 2 pontot érnek. Gyıztes csapat kihirdetése, megtapsolása. Csoportmunka: csoportforgó Egymásra figyelés Csomagolópapír, színesek perc A csapatokban mindenki a saját színével a 4 részre osztott csomagolópapírra beírja az ı Csoportmunka: ötletbörze Kreativitás Csomagolópapír és színesek

16 részébe a számára ideális utazással kapcsolatos ötleteit (minimum 3 ötlet fejenként) perc A jelzésem után szóforgós módszerrel elmondják egymásnak, ki mit írt, és egy másik papírra elkészítik a mindenki által elfogadott közös produktumot, aminek a címe: Ideal journey (Ideális utazás). A megvalósítást rájuk bízom, úgy készítik el, amilyen formában akarják. Csoportmunka: szóforgó Kreativitás Csomagolópapír, zsírkréták, filcek, színesek perc A csapatok által kijelölt szóvivık felváltva bemutatják az elkészült munkákat. 2 percet kap rá minden csapat. Prezentáció: csoportforgó Kommunikáció Produktum perc Reflektálás: Minden csoport megbeszéli, hogy egy általam választott másik csapat munkáját milyennek tartja. Elıre megmondom, melyik csapat melyik csapatot fogja értékelni. Az tetszett benne, hogy Csoportmunka Értékelés

17 perc Csoportértékelés Az egyes csapatok szóvivıje elmondja a csapat véleményét az általam kiválasztott csapatról. A véleményezett csapat röviden reagálhat, ha akar. Csapatonként kétkét perc (reagálással együtt). Csoportmunka: csoportforgó Kommunikáció perc Önértékelés perc Tanári értékelés Minden csoport minden tagja értékeli magát 2 lapon. Az egyiken az aktivitását, a másikon azt, hogyan érezte magát az órán. Röviden értékelek minden csoportot egy-egy mondatban. Egyéni munka Önértékelés 2 értékelı lap: Frontális 1.a Was I active? Yes/No. 1.b Did I help my partners? 2. How did I feel in the lesson? 45. perc Elköszönés Frontális

18 5.2. Matematika Mértékegységváltások: Becslések, számítások a köznapi életbıl vett példákon keresztül A modul célja: Idıkeret: Ajánlott korosztály: Modulkapcsolódási pontok: A képességfejlesztés fókuszai: technikák: Értékelés: Támogatói rendszer: Szorzás és osztás tizedes törttel 45 perc 6. osztály, a kooperatív feladatoknál lehetıség szerint 4 fıs heterogén csoportok létrehozása 5. osztályos törtek, tizedes törtek témakör 6. osztályos törtek témakör Számlálás, számolás: mőveletek a pozitív és negatív törtek körében. Mennyiségi következtetés: mennyiségek törtrészének számítása. Mőveleti tulajdonságok megfigyelése. Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, metakogníció: valós életbıl vett problémák megoldása, szöveges feladatok megoldása, ellenırzése. Deduktív következtetés, induktív következtetés: mőveletek kiterjesztése a negatív törtek körére és analógiák keresése. Becslés: közelítı mérés. Szóforgó, csoportforgó, szakértıi mozaik, ötletbörze, kerekasztal, kooperatív mozaik Az egyéni- és csoporteredmények szóbeli értékelése, a hiányosságok pótlására, hibák javíttatására is kiterjedıen. Egyéni- és csoporteredmények pozitív értékelése. Ösztönözzünk arra, hogy a tanulók egymás munkáját is értékeljék, megbecsüljék tanulási módszer ismerete

19 Lépések, tevékenységek I. Ráhangolódás Régi hosszúság és terület mértékegységek keresése az interneten. 1 Kiemelt készségek, képességek Szövegértés fejlesztése. Empátia. Célcsoport/a differenciálás lehetıségei Csoportalakítás. Négy heterogén csoport alakítása. (irányított csoportalakítás) Munkaformák Módszerek Eszköz/feladat/ győjtemény Frontális. Egyéni. Kutatómunka számítógép II. Jelentésteremtés 1. Fejszámolás gyakorlása. Gondolkodás. Számolási készség. Csoportos Szóforgó Feladatlap, íróeszköz 2. Írásbeli mőveletek eljárásainak felidézése 3. Szöveges feladat utazással kapcsolatban Emlékezet, figyelem. Számolási készség fejlesztése, gondolkodás Szövegértés, logikus gondolkodás, rész egész Differenciált feladatszétosztás Páros munka Csoportos Feladatmegol dó megbeszélés Szakértıi mozaik Füzet, íróeszköz Feladatlap, íróeszköz

20 4. Angliában a magyartól eltérı mértékegységeket használnak, ezek átváltásának gyakorlása 5. Az amerikai futballpálya területének és kerületének számítása. viszonyítás. Szövegértés, logikus gondolkodás, számolási készség fejlesztése. Csoportos Csoportos Ötletbörze, kerekasztal mozaik Régi mértékegységek közötti váltószám táblázat, írólap, íróeszköz A pálya képe, füzet, íróeszköz III. Reflektálás 1. TOTÓ kitöltése 2. A TOTÓ megbeszélése, a vélemények kicserélése 3. Értékelés: - egyéni - csoport értékelése - tanár értékelése számolási készség, Kommunikáció, emlékezet, logikus gondolkodás, empátia Emlékezet, önismeret, társak ismerete Egyéni Frontális Frontális, csoportos, egyéni Megbeszélés, vita, beszélgetés Megbeszélés, TOTÓ - Értékelı kártya

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet 2010. Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat

A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához Küldetésnyilatkozat Mi, Pörbölyön tanító pedagógusok olyan iskola megteremtésén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény OM: 200228 Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Szakmai ai Program 2007. augusztus 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. A Tanulási problémák 2. A gyógypedagógus

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA KAPOSVÁRI EGYETEM Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2007. 2 A Nevelési Program jellemzıi Törvényességi kötelezettség: minden

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2. A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben