PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás"

Átírás

1 PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács Andrea (Idıpontja: Csanytelek, május június 02.) A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtetı, félelmetes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. (Márai Sándor) 1. A téma megnevezése: Utazás Utazás 2. Bevezetés: A témaválasztásunkat az indokolja, hogy az utazás mindenekelıtt emberi kapcsolatokat, viselkedéseket, magatartásokat és jellegzetes élményeket jelent. Napjaink modern jelensége lehetıséget ad a mindennapos, stresszes környezetbıl kimenekülni. Kapcsolatot teremt a gyermek és a természet között. A fı célja a lazítás, pihenés, a természet szépségeire való felfigyelés. Az utazás emberi tapasztalat, emberekkel embereknek biztosítja a pihenést, látogatásokat, szórakozást. Hozzájárul az emberiség fejlıdéséhez és ösztönzi az újra és a szépre. A mindennapi élet monotóniáját felváltja az utazás fogalmához kapcsolódó dinamizmus. A természeti kincsek megismerése mellett lehetıség adódik a kulturális értékek felderítésére, és azok utazási termékké való átalakítására is. Mindenképpen fontos a hely, a népi szokások, az emberek, az

2 életfelfogás, mert mindez vonzerı. Véleményünk szerint egy utazás megtervezése, megszervezése és lebonyolítása felelısségteljes és igényes munka. Ezért választottuk a projekt anyagának ezt a témát. 3. A projekt leírása: 3.1. Hosszú távú célok: Szeretnénk észrevetetni, hogy a szabadidıt hasznosan az iskolában is el lehet tölteni. Az iskolán kívüli programokkal elsısorban a közvetlen környezetünket, a falu lehetıségeit szeretnénk feltárni. Fontos, hogy minden résztvevı ismerje szőkebb környezetét, tudjon benne tájékozódni, hasznos és használható ismereteket szerezni. Az önmagunkért vállalt felelısség megtapasztalása minden gyerek számára lehetıség a közösség értékeinek gazdagítására. Érezzék fontosnak Csanytelek társadalmi szervezeteivel, rendvédelmi szerveivel, pénzintézetével való kapcsolat fontosságát és szükségszerőségét. Tudják, hogy a mindennapi élet során mely szervekhez fordulhatnak segítségért, hol intézhetik hivatalos dolgaikat, esetenként pénzügyeiket. Tapasztalják meg, hogy a különbözı mővészeti ágak (ének-zene, vers, tánc, drámajáték, rajz) a személyiség kiteljesedését szolgálják. Fontos a szülı, a gyermek és az iskola kapcsolatának erısítése, a közösségépítés. Módszertani megújulásként a tapasztalati úton történı tanulás elsajátítása kerül elıtérbe Közvetlen célok: A tanulók komplex módon ismerik meg a közlekedéskultúra fejlıdésének hatásait a természeti és épített környezetre, a társadalmi és a földrajzi

3 mobilitásra. Elemzik a jelentısebb történelmi korszakok és a közlekedési eszközök fejlıdésének egymásra hatását. Mindeközben elsajátítják a kerékpáros közlekedés szabályait, megismerik természeti környezetünket. Bepillantást nyernek az infokommunikációs eszközök használatába (digitális fényképezıgép, kép- és adatfeldolgozás számítógépen), megismerkednek a prezentáció-készítés alapjaival. Ezen tevékenységek közben, a tanulási folyamatokhoz nélkülözhetetlen készségek és képességek is fejlıdnek. Elsajátítják a kooperatív munkaformákat, kialakítják az új ismeretek befogadásához szükséges attitődöket. A projekt helyszínei változatosak, a hagyományos tantermi környezet kiegészül Csanytelek község és környéke nevezetességeivel, látnivalóival. Fontos feladatunk, hogy a gyerekek érdeklıdésének megfelelı, széleskörő ismereteket átfogó, a mindennapi életben alkalmazható, praktikus tudást szerezzenek. Folyamatosan fejlıdnek a kulcskompetenciák: anyanyelvi, matematikai, idegen nyelvi, természettudományos, digitális, szociális és állampolgári, kezdeményezı és vállalkozói, hatékony önálló tanulási, valamint esztétikaimővészeti tudatosság és kifejezıképességi kompetenciák. Ehhez biztosítjuk a tanulók számára a változatos helyszíneket, a rugalmas idıkeretet, a demokratizmust, folyamatos motiváltságot és az eszközök változatosságát. A megvalósításba bevontuk a kollégákat, a szülıket, a társadalmi, a rendvédelmi, a pénzintézeti, a tájvédelmi körzet és a községi könyvár dolgozóit, vezetıit. Ezzel lehetıséget adtunk munkájuk, tevékenységeik megismerésére, valamint a kooperatív munka megtapasztalására. Teret engedtünk az önszervezıdésnek, az önkifejezıdésnek, az önálló információszerzésnek. A tanulók komplex módon ismerjék meg és sajátítsák el a kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelı anyanyelvi, matematikai, idegen nyelvi és szociális kompetenciák alkalmazását az ismeretanyag és tudástartalmak megszerzésében, valamint a gyakorlati tevékenységekben.

4 3.3. Tartalom: A tanórai tevékenység átöleli a hatodik osztályos összes tantárgyat: magyar (szövegértés-szövegalkotás), történelem és állampolgári ismeretek, angol nyelv, matematika, informatika, biológia, földünk és környezetünk, énekzene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport. A tanórán kívüli tevékenységek során a tanulók részt vesznek a halastó és környéke élıvilágának megfigyelésében. Beszélgetést kezdeményeznek a természetvédelmi terület képviselıjével, majd a szülıkkel közösen készítenek finom bográcsos ételt. Mindezt kerékpártúra keretében szerveztük meg. A tanulók látogatást tesznek a Takarékszövetkezetben, ahol a pénzintézetben folyó munkával ismerkedtek Kapcsolódási pontok: A közös témaválasztás közös célok elérését teszi lehetıvé, és ily módon szoros kapcsolatot tudtunk létrehozni a tantárgyak és tevékenységek között. Ezek kapcsolódnak a NAT-hoz, a hatodik évfolyamos gyerekek tantárgyaihoz, a Pedagógiai Programhoz, valamint a helyi tantervhez. A téma címe is mutatja, hogy ebben a három hetet meghaladó idıszakban minden a kirándulásról, az utazásról szól. A kerékpártúra, a túra útvonalának megtervezése, a képek letöltése, felhasználása, a költségvetés készítése, információk győjtése, szövegek megértése, mérések végzése, dalok tanulása, történetek feldolgozása, hajó elkészítése, élményrajz készítése, közlekedési akadálypályán való áthaladás. Fontos számunkra, hogy a Pedagógiai Programunk szerint intézményünkben integrált oktatás folyik, segítsük a sajátos nevelési igényő tanulókat is programunk végrehajtásában, beilleszkedésben. Osztályunkban magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók száma, ezért szeretnénk kicsit közvetlenebb, oldottabb légkört biztosítani számukra.

5 Tantárgyi kapcsolódások: Szövegértés-szövegalkotás: útleírások, Defoe: Robinson Crusoe, teremtéstörténetek és mítoszok (Odüsszeusz utazásai), a görög mondavilág. Történelem: földrajzi felfedezések, földrajzi felfedezések hatása, hódítók, élet a hajókon, kalózok és kalóztámadások. Angol nyelv: országok, nemzetiségek, országok, ahol angolul beszélnek, az Egyesült Királyság, London. Matematika: mértékegységváltás, arány-arányosság, szöveges feladatok megoldása, pénzváltás. Informatika: útvonalterv készítése, kirándulás tervezése. Természetismeret: tájékozódás a térképen, nemzeti parkjaink, vizek, vízpartok élıvilága, hazánk nagy tájai. Kémia: a hidrogén elıállítása, tulajdonságai, felhasználása, nemesgázok, vitaminok. Ének-zene: utazással kapcsolatos dalok tanulása. Rajz és vizuális kultúra: megélt vagy elképzelt utazás élményrajz. Technika: közlekedés, közlekedési eszközök, hajó készítése. Testnevelés: közlekedési akadályverseny, kerékpártúra, gyalogtúra Idıtartam: 18 nap 3.6. Résztvevık: Tanulók: hatodik évfolyamos gyerekek Tanárok: magyar és történelem szakos tanárnı, angol szakos tanárnı, matematika szakos tanárnı, informatika szakos tanár, kémia szakos tanárnı,

6 biológia szakos tanárnı, földrajz szakos tanár, ének szakos tanárnı, rajz szakos tanár, technika szakos tanárnı, testnevelés szakos tanár Külsısök: szülık, a társadalmi, a rendvédelmi, a pénzintézeti, a tájvédelmi körzet és a községi könyvár dolgozói, vezetıi Tanulásszervezés Szervezeti keretek- helyszínek A programok az iskolai tanórák, valamint délutáni foglalkozások keretében valósulnak meg. Nagyobb részben az iskolai tantermeket vettük igénybe, ezen kívül látogatást tettünk a Takarék Szövetkezetben, kirándultunk a falunk határában lévı halastóhoz. Elıadásra kértük az Ópusztaszeri Tájvédelmi Körzet természetvédelmi képviselıjét. Külön könyvtári foglalkozásokat tartottunk a könyvtáros néni segítségével Módszerek A program alatt alkalmazott módszerek elıadás, győjtımunka, drámajáték, levélírás, kísérletezés, megfigyelés, térképolvasás, plakátkészítés, játék, rajzolás, vita, kirándulás, megbeszélés, hallás utáni daltanulás, szolmizálás, manuális tevékenység, kooperatív csoport munka Munkaformák A projekt során alkalmazott munkaformák: egyéni, páros, csoportos, frontális, kooperatív csoportmunka Értékelés Az értékelésünk alapvetı szempontja, hogy nagy hangsúlyt helyezünk a pozitívumok kiemelésére, az építı jellegő kritikára, mindamellett, hogy megbecsüljék egymás munkáját, fejlesztve ezzel a gyerekek önértékelését és pozitív énképük kialakulását. Az értékelés a projekt elejétıl a végéig folyamatos. Formái: önértékelés, csoportos, egyéni és tanári értékelés. Az értékelés legfıbb szempontja a pozitív megerısítés Eszközök, szükségletek A projekt során felmerült eszközszükséglet: Internet, számítógép, projektor, mérıeszközök, térképek, útikönyvek, DVD-k, DVD lejátszó, kísérletezı eszközök, léggömb, rajzeszközök, papírok, csomagolópapír,

7 hungarocell. Ezek többsége rendelkezésünkre állt, a felmerülı igényt körülbelül 2000Ft fedezi Támogatórendszer A projekt megvalósításához szükségünk volt az Internetre, számítógépekre, tankönyvekre, szakkönyvekre és egyéb szakirodalomra. DVD-k: Gyöngyvirágtól lombhullásig 1492 címő filmek. Útikönyvek: Látnivalók Magyarországon (Vendégváró útikönyvek) Csorba Csaba: Magyarországi kirándulások Gímes Endre: Észak-Dunántúl Dely Károly: Vártúrák kalauza Bellon Tibor: Magyarország Moldoványi Ákos: Londontól Londonig Szabó R. Jenı: Nagy-Britannia és Észak-Írország 4. A projekt menete A szükséges kellékek beszerzése után a projektben érintett pedagógusok közös megbeszélésen megbeszélték a szervezési kérdéseket, az idıbeosztást, a feladatokat, mindezt egyeztetve az intézmény vezetıjével. Felkértük a külsı résztvevıket az aktív részvételre, tájékoztattuk ıket a projekt céljairól, a tevékenységekrıl Nyitókör A gyerekeket tájékoztattuk arról, hogy elızetes igényeik felmérése után megszerveztünk számukra egy érdekes projektet, amelynek megvalósításában számítunk aktív részvételükre. Ezután kötetlen beszélgetést indítottunk az utazás témakörben. Itt mindenki elmondhatta saját élményeit, vágyait, álmait, és megvitattuk, mit várhatunk az elkövetkezendı bı három héttıl Motiváció A téma a gyerekek saját igényei szerint állt össze, ezért könnyő volt ıket a feladatok végrehajtására ráhangolni. A projekt tanítási óráin is nagy hangsúlyt fektettünk a játékos ismeretszerzésre és a kooperatív technikák gyakorlására játszva tanulás. A természet megfigyelése, a látvány átélése, megtapasztalása nagy élményt jelentett mindenki számára, gyerekeknek és felnıtteknek egyaránt.

8 Napok Ismerettartalmak Feladatok, tevékenységek 1. A projekt A projekt elıkészítése meghirdetése, a résztvevı tanárok és diákok tájékoztatása, a külsı résztvevık felkeresése, 2. A projekt elıkészítése 3. 3/1 Levél egy angol levelezı társnak 3/2 Az új kor kezdetén. Az Európán kívüli világ 3/3 Szöveges feladatok megoldása 3/4 Közlekedési felkérése A projekt meghirdetése, a résztvevı tanárok és diákok tájékoztatása, a külsı résztvevık felkeresése, felkérése Kompetenciák, Tantervi/tantárgyi Munkaformák Feltételek idıtartam Elvárt eredmény, készségek kapcsolódás Eszközök, anyagok résztvevık helyszínek produktum Szociális, motiváció Plakátok, kerékpár A hatodik iskola Pozitív hozzáállás évfolyam tanulói, a projektben résztvevı tanárok Szociális, motiváció Plakátok, kerékpár A hatodik évfolyam tanulói, a projektben résztvevı tanárok Levélírás Szövegalkotás angolul Angol nyelv csoport Térképen való Szociális, Ember és, tájékozódás, India, multikulturális társadalom csoport munka, Kína története térképolvasás, szakértıi Közlekedéssel kapcsolatos feladatok megoldása szabályok 3/5 Utazás, élmények Szóbeli szövegalkotás, beszélgetés 3/du Utazás, híres utazók, közlekedési eszközök, régen és ma Levélpapír, íróeszköz Térkép, képek, tankönyv, internet Ellenırzés, értékelés Felelıs iskola Pozitív hozzáállás A projekt elıkészítése 6. osztály iskola 45 perc levél Csoportos Angoltanár 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, térképen való tájékozódás mozaik matematika matematika kooperatív Füzet, könyv 6. osztály iskola 45 perc Eszköz rendeltetésszerő használata Cikkek képek, videók győjtése, látogatás a könyvtárban 4. 4/1 Útleírások Ismeretterjesztı szövegek olvasása, szövegértés feladatmegoldással 4/2 Szöveges feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok megoldása Szociális, anyanyelvi, digitális Anyanyelvi, szövegértési készség, értı olvasás fejlesztése Matematika komp. Feladatmegoldó készség, hatékony tanulás, kezdeményezı Du: Történelem, technika Akadálypálya mozgáskoordináció testnevelés Egyéni, frontális Anyanyelvi, szociális Szövegértésszövegalkotás csoport, Szövegértésszövegalkotás Matematika beszélgetı kör Csoportos Kutatómunka, győjtés, páros munka Csoportos, egyéni Egyéni, csoportos, kooperatív Kerékpár, bólyák 6. osztály iskola 45 perc A feladat sikeres teljesítése Lexikonok, könyvek, internet Feladatlap, ismeretterjesztı szövegek Füzet, könyv, feladatlap Folyamatos: csoportos, egyéni Folyamatos, csoportos Egyéni, csoportos 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel Egyéni, csoportos, tanári 6. osztály iskola 2*45 perc 6. osztály iskola 45 perc Feladatlap kitöltése 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Történelem tanár Matematika tanár Testnevelı tanár Magyar tanár Aktív részvétel csoportos Foglalkozást vezetı pedagógus Egyéni, csoportos, tanári Egyéni, csoportos Magyar tanár Matematika tanár

9 4/3 Utazással kapcsolatos dalok tanulása Az eddig tanult utazással kapcsolatos dalok felelevenítése, ritmuskapcsolás 4/4 Gyalogtúra Kerékpározás a Tisza partjához 4/5 Útvonalterv Egy elképzelt utazás: útvonalterve 4/du Vitaminok, szövegfeldolgozás Zeppelin története Kísérletezések, és a hidrogén megfigyelések Úszás, lebegés, Filmnézés, a léghajó lemerülés kipróbálása Léghajó mőködése 5. 5/1 Körös-Maros Nemzeti Park 5/2 Daniel Defoe: Robinson Crusoe 5/3 Utazással kapcsolatos szavak győjtése 5/4 Tájékozódás a térképen 5/du Amerika felfedezése 6. 6/1 A nagy földrajzi felfedetések elızményei 6/2 Angol nyelvő dal tanulása Nemzeti parkjaink megismerése Keresés az interneten az íróról és a regényrıl Szótár használatával utazással kapcsolatos szavak győjtése Térképhasználat (vaktérkép) 1492 címő film megtekintése Új anyag feldolgozása My bonnie is over the ocean képesség Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Ének Frontális Kotta, kísérı hangszer 6. osztály iskola 45 perc A dalok éneklése és ritmuskopogása folyamatos Ének tanár Természettudományos komp. Mozgáskoordináció Testnevelés Csoportos kerékpár 6. osztály iskola 45 perc részvétel véleményalkotás Testnevelı tanár Digitális Informatika Frontálisegyéni PC, internet 6. osztály iskola 45 perc A tervezet Egyéni, társas Informatika tanár természettudományos Kémia, fizika Csoportos mozaik Csoportos kísérletezés Természettudományos, digitális Szociális kompetencia, önálló ismeretszerzés, digitális Idegen nyelvi kommunikáció: kutatás, együttmőködés Természettudományos, térlátás, tájékozódás Esztétikai, mővészeti tudatosság, és kifejezıkészség Önálló tanulás, digitális Idegen nyelvi kommunikáció: szövegértés Természetismeret Szövegértésszövegalkotás Angol Frontális, kooperatív csoport csoport, szakértıi mozaik, kerek asztal, igazhamis játék, drámajáték, kutatómunka csoport, győjtımunka Vitaminos dobozok, tudományos szöveg Üvegkád, tojás, vasgolyó,jég Térkép, képek, IKT, internet IKT eszközök, könyvek, lexikonok, csomagoló papír 6. osztály iskola 3 óra perc elkészítése Élményszerzés, Tapasztalatszerzés, aktív részvétel 6. osztály iskola 45 perc A nemzeti park elhelyezése a térképen egyéni csoportos Egyéni, csoportos, folyamatos 6. osztály könyvtár 45 perc Vázlat készítése Csoportos, tanári Szótárak 6. osztály iskola 45 perc Minimum 20 szó kigyőjtése Természetismeret Páros térkép 6. osztály iskola 45 perc A térképen elhelyezni a történelem frontális Televízió, DVD lejátszó Történelem Csoportos IKT eszközök, tankönyv Egyéni Egyéni, páros nemzeti parkokat 6. osztály iskola 90 perc élményszerzés A film értékelése 6. osztály iskola 45 perc Feladatlap kitöltése Egyéni, csoportos, tanári Kémia tanár Természetismeret tanár Magyar tanár Angoltanár Természetismeret tanár Napközis tanár Történelem tanár Angol Frontális CD és lejátszó 6. osztály iskola 45 perc A dal megtanulása folyamatos Angoltanár 6/3 Daniel Defoe: Részletek olvasása a Szövegértés, Szövegértés- Egyéni, regény 6. osztály iskola 45 perc A szöveg Egyéni, Magyar tanár

10 Robinson Crusoe 6/4 Szöveges feladatok megoldása regénybıl, véleményalkotás, szövegértés kérdésekkel Feladatmegoldás 6/5 Jármővek építése Régen és ma használt jármővek ismerete 6/du Természetvédelem Gyöngyvirágtól lombhullásig c. film megtekintése 7. 7/1 A világ országai Countries of the world, ideal journey 7/2 Daniel Defoe: Robinson Crusoe 7/3 Mozgással kapcsolatos feladatok 7/4 Daniel Defoe: Robinson Crusoe 7/du Közlekedési szabályok 8. 8/1 Az Egyesült Királyság 8/2 Nyári kirándulás tervezése, egészséges táplálkozás 8/3 Felfedezık és hódítók Képregény készítése Szöveges feladatok megoldása Képregény készítése Közlekedési szabályok megtanulása Rendır elıadása The UK beszélgetés nyári terveinkrıl Nagy felfedezık a világban véleményalkotás, kreativitás Matematika komp. Feladatmegoldó készség Kezdeményezı képesség és vállalkozói komp. Kreativitás, emlékezet, térlátás Esztétikai, vizuális, természettudományos kompetencia Idegen nyelvi kommunikáció, tájékozódás a térképen Anyanyelvi, vizuális kultúra, esztétikai, kreativitás Matematika komp. Feladatmegoldó készség, becslés, önellenırzés Anyanyelvi, vizuális kultúra, esztétikai, kreativitás Szabálytudat, és alkalmazása, tolerancia Idegen nyelvi kommunikáció: szövegértés Természettudományos, térlátás Szociális és állampolgári komp., szövegértés, digitális szövegalkotás csoportos megértése csoportos, tanári Matematika Páros, egyéni feladatgyőjtemény 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Technika Csoportos Papír, vonalzó, színes Természetismeret, rajz Angol Matematika Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás frontális csoport Csoportmunka, kooperatív Egyéni, kooperatív csoport Csoportmunka, kooperatív DVD, DVD lejátszó Térkép, csomagolópapír, színesek Csomagoló papír íróeszközök, regény 6. osztály iskola 45 perc Egy terv elkészítése Egyéni, páros csoportos Matematika tanár Technika tanár 6. osztály iskolai 90 perc élményszerzés megbeszélés A foglalkozást vezetı tanár 6. osztály iskola 45 perc Angol anyanyelvő Csoportos országok elhelyezése a térképen, ideális utazás megtervezése 6. osztály iskola 45 perc képregény Csoportos, egyéni, tanári feladatgyőjtemény 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Csomagoló papír íróeszközök, regény Egyéni és csoportos 6. osztály iskola 45 perc képregény Csoportos, egyéni, tanári osztályfınöki frontális projektor 6. osztály iskola 90 perc Aktív részvétel, figyelem, a szabályok megismerése Angol Frontális, kooperatív csoport Térkép, útikönyv, csomagolópapír, színesek 6. osztály iskola 45 perc UK részeinek felsorolása frontális Csoportos Osztályfınöki Csoport internet 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel Folyamatos, csoportos Történelem Frontális, kooperatív, csoportos Tankönyv, PC, internet 6. osztály iskola 45 perc Kiselıadások Egyéni, csoportos, tanári Angoltanár Magyar tanár Matematika tanár Magyar tanár osztályfınök Angoltanár osztályfınök Történelem tanár 8/4 mértékegységek Hosszúság, idı és Matematika komp. Matematika Egyéni, Mérıeszközök, 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a Egyéni és Matematika tanár

11 8/du Közlekedési eszközök, közlekedés tömeg mértékegységek gyakorlása Plakátok készítése szabadon választott technikával 9. 9/1 Drámajáték Fantáziagyakorlatok, rögtönzések 9/2 Az aggteleki cseppkıbarlang Nemzeti parkjaink megismerése Feladatmegoldó készség Mővészeti, esztétikai nevelés, kreativitás, együttmőködés Szociális, anyanyelvi, érzelmek kifejezése, szóbeli szövegalkotás Természettudományos, fantázia 9/3 Daltanulás Zörög a kocsi Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség 9/ du Bevétel-kiadás Látogatás a Takarék Szövetkezetben /1 Fölfedezések A gazdasági élet hatása fejlıdése 10/2 Életem egy lakatlan szigeten 10/3 Angliai utazás megtervezése Fogalmazás írása I d like to travel to England 10/4 Élményrajz Élményrajz készítése a halastói kirándulásról 10/5 Kirándulás költségének tervezése /1 Útvonalterv készítése 11/2 Utazás az antik világban: Odüssszeusz Költségvetés készítése Kicsinyítés, nagyítás Szövegrészlet olvasása, szövegértés Matematika kompetencia, szociális Természettudományos, anyanyelvi, beszédkészség Írásbeli szövegalkotás, anyanyelvi komp.,kreativitás Idegen nyelvi kommunikáció: beszédkészség, szövegalkotás Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Matematika komp. Feladatmegoldó készség, becslés, elemi számolási készség Matematika komp. Feladatmegoldó készség, becslés, térlátás, tájékozódás Anyanyelvi komp. Kifejezı olvasás, szövegértés, szociális technika Természetismeret kooperatív csoport csoportos Drámajáték Frontális, kooperatív csoport feladatgyőjtemény megoldások leírása csoportos, folyamatos Csomagolópapír, képek, rajzeszközök, újságok, ollók, ragasztók Utazással kapcsolatos tárgyak Tankönyv, útikönyv, ismeretterjesztı könyvek ének Frontális Kísérı hangszer, CD és lejátszó matematika frontális Füzet, íróeszköz, számológép Történelem Angol Egyéni. Frontális, csoportos Tankönyv, munkafüzet, csomagoló papír, íróeszköz 6. osztály iskola 90 perc A plakát elkészítése 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel a játékokban 6. osztály iskola 45 perc Térképen való elhelyezés, a cseppkıtípusok felismerése 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a szöveg ismerete 6. osztály Takarék Szövetkezet Csoportos, tanári Csoportos, egyéni, tanári Csoportos, folyamatos folyamatos A foglalkozást vezetı tanár Magyar tanár Természetismeret tanár Ének tanár 45 perc Aktív részvétel folyamatos Matematika tanár 6. osztály iskola 45 perc Fürt ábra készítése Egyéni, csoportos, tanári Egyéni Füzet, toll 6. osztály iskola 45 perc Fogalmazás elkészítése csoportmunka Csomagolópapír, színesek 6. osztály iskola 45 perc Kérdések és válaszok alkotása Egyéni, tanári, Csoportos Rajz Egyéni rajzeszközök 6. osztály iskola 45 perc A rajz elkészítése Egyéni, folyamatos Matematika Matematika Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás csoport csoport csoportmunka Számológép, füzet 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Rajzeszközök, csomagoló papír 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Könyv 6. osztály iskola 45 perc Feladatlap kitöltése csoportos csoportos csoportos Történelem tanár Magyar tanár Angoltanár Rajz tanár Matematika tanár Matematika tanár Magyar tanár

12 utazási feladatmegoldással komp. 11/3 Hajó készítése Hajó elkészítése, különbözı technikák használata Kreativitás, együttmőködés 11/ du Utazás játékosan Dramatikus játékok Anyanyelvi, szociális, kreativitás, empátia /1 Utazunk We like travelling Idegen nyelvi kommunikáció: szövegalkotás, kreativitás 12/2 Híres felfedezık, utazók 12/3 Távolságok mérése és átváltása 12/4 Utazás az antik világban: Odüssszeusz Kiselıadások készítése és elıadása híres felfedezıkrıl Hosszúság és idı átváltások gyakorlása Szövegrészlet olvasása, véleményalkotás, utazási szövegelemzés 12/ du Zenés délután Más népek zenéjének meghallgatása, tánc /1 Utazás az antik világban: Odüssszeusz utazási 13/2 Kirándulással kapcsolatos Filmnézés, beszélgetés, összehasonlítás Szöveges feladatok, egyenes és fordított arányosság feladatok 13/3 Daltanulás Szınyi Erzsébet: Bricskán járok 13/4 Kirándulás tervezése Egy adott kirándulás megszervezése /1 Vízpart élıvilága Vízi növények és állatok jellemzıi Anyanyelvi, kommunikációs készség, önálló ismeretszerzés, elıadói készség Matematika komp. Feladatmegoldó készség Anyanyelvi komp. Kifejezı olvasás, szövegértés, szociális komp. Esztétikai, mővészeti tudatosság és kifejezıkészség, szociális komp., illemtan Anyanyelvi komp. Kifejezı olvasás, szövegértés, szociális komp. Matematika komp. Feladatmegoldó készség Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Technika Csoport Hungarocell, papírok, hurkapálca, ragasztó, kés, olló Angol Történelem Matematika 6. osztály iskola 45 perc A hajó elkészítése csoportos Technika tanár csoportos játékleírás 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel Csoportos, egyéni csoportmunka Egyéni, csoportos Egyéni, csoport csoportmunka Csomagolópapír, színesek 6. osztály iskola 45 perc Egy angliai utazás rajzos megtervezése Útikönyvek, képek 6. osztály iskola 45 perc Az elıadások elkészítése, elıadása Füzet, feladatgyőjtemény, írószer 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása Csoportos Egyéni, csoportos, tanári Egyéni, csoportos Magyar tanár Angoltanár Történelem tanár Matematika tanár könyv 6. osztály iskola 45 perc véleményalkotás csoportos Magyar tanár Ének-zene frontális CD és CD lejátszó 6. osztály iskolai 90 perc Aktív részvétel frontális Foglalkozást vezetı tanár Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás Matematika csoportmunka Egyéni, csoport DVD és lejátszó, 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel csoportos Magyar tanár Feladatgyőjtemény, füzet Ének Frontális Kísérı hangszer, tankönyv 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel, a megoldások leírása 6. osztály iskola 45 perc A dal szövegének megtanulása Csoportos, egyéni folyamatos Matematika tanár Ének tanár Digitális Informatika Egyéni PC, internet 6. osztály iskola 45 perc A terv elkészítése egyéni Informatika tanár Természettudományos, digitális Természetismeret Frontális, kooperatív csoport PC, internet, képek, DVD 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel csoportos Természetismeret tanár 14/2 London Látnivalók Idegen nyelvi Angol Frontális, Útikönyv, PC, 6. osztály iskola 45 perc Aktív részvétel Csoportos Angoltanár

13 14/du A halastó és környékének élıvilága Kerékpározás, az élıvilág megfigyelése, szülık bevonásával fızés /1 London Útleírás, képeslap készítése 15/2 Utazás az antik világban: Odüsszeusz utazásai Fogalmazás írása kommunikáció, digitális Természettudományos, szociális, hatékony önálló tanulás Idegen nyelvi kommunikáció Anyanyelvi komp. Írásbeli szövegalkotás, kreativitás 15/3 Daltanulás Fut a vonat Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség 16/1 du 17/1 du 18/1 du Anyagok összegyőjtése, rendszerezése Kiállítás Anyagok összegyőjtése, rendszerezése Anyagok összegyőjtése, rendszerezése Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Záró kör Közös beszélgetés Anyanyelvi, szociális, tolerancia Természetismeret, osztályfınöki kooperatív csoport frontális internet Kerékpárok, fızı eszközök, nyersanyag 6. osztály halastó 4 óra Játékos totó kitöltése folyamatos osztályfınök Angol Egyéni Képek, képeslapok 6. osztály iskola 45 perc Képeslap elkészítése Egyéni Angoltanár Szövegértésszövegalkotás Egyéni Füzet, toll 6. osztály iskola 45 perc Fogalmazás egyéni Magyar tanár Ének Frontális Kísérı hangszer, tankönyv Rajz, technika frontális Az eddig elkészült produktumok, rajzszög, blue btack, ragasztó, asztalok, paravánok. Rajz, technika frontális Kiállított anyagok, hangosítás osztályfınöki frontális Körben elhelyezett székek 6. osztály iskola 45 perc A dal megtanulása folyamatos Ének tanár 6. osztály iskola 2*45 perc Az iskola tanulói és a bevont külsısök A kiállítás elkészítése Iskola Du. Megnyitás, megtekintés folyamatos osztályfınök, osztályfınök 6. osztály iskola 45 perc részvétel, osztályfınök

14 5. Óravázlatok, tevékenységvázlatok 5.1. Angol: A részvevık köre: Az óra témája: Az óra típusa: Az óra célja: 6. osztály ideális utazás gyakorló egy ideális utazás címő produktum elkészítése, a téma szavainak, kifejezéseinek gyakorlatban való alkalmazása Fejlesztendı területek: idegen nyelvi kommunikáció: szövegalkotás figyelem-koncentráció, logika emlékezet kreativitás együttmőködés értékelés, önértékelés Munkaformák: csoportos, egyéni, frontális Idı, mozzanat Tanulói, tanári tevékenység Munkaforma, módszer Kompetenciák, készségek Eszközök 1. perc Köszönés, jelentés Frontális 2-3. perc Ráhangolódás Ki kell találniuk egy hárombetős szót, amire gondoltam (USA), a jeleim alapján: karika= jó bető rossz helyen, pötty= jó bető jó helyen, ha nincsenek benne olyan betők, mint az én szavamban, Frontális, játék Logika, memória Tábla, táblafilc

15 semmilyen jelet nem teszek a szó mellé. Ez a játék nem csak a logikus gondolkodást fejleszti, hanem a memóriát is, mert a tanult 3 betős szavakat fel kell idézniük, hogy ki tudják találni az általam kigondolt szót perc Jelentésteremtés A csapatokban mindenki választ egy színt, és a csomagolópapírra felváltva, csendben, tanult országok neveit írják két percig. Csoportmunka: kerekasztal Figyelemkoncentráció, emlékezet Csomagolópapír, színesek perc A csoportok szóvivıi felolvassák az általuk leírt szavakat. Ha másik csoportnál is szerepelnek a szavak, (amit ık kézfeltartással jeleznek), 1 pontot érnek mindencsapatnak, akik írták, ha csak náluk szerepelnek, 2 pontot érnek. Gyıztes csapat kihirdetése, megtapsolása. Csoportmunka: csoportforgó Egymásra figyelés Csomagolópapír, színesek perc A csapatokban mindenki a saját színével a 4 részre osztott csomagolópapírra beírja az ı Csoportmunka: ötletbörze Kreativitás Csomagolópapír és színesek

16 részébe a számára ideális utazással kapcsolatos ötleteit (minimum 3 ötlet fejenként) perc A jelzésem után szóforgós módszerrel elmondják egymásnak, ki mit írt, és egy másik papírra elkészítik a mindenki által elfogadott közös produktumot, aminek a címe: Ideal journey (Ideális utazás). A megvalósítást rájuk bízom, úgy készítik el, amilyen formában akarják. Csoportmunka: szóforgó Kreativitás Csomagolópapír, zsírkréták, filcek, színesek perc A csapatok által kijelölt szóvivık felváltva bemutatják az elkészült munkákat. 2 percet kap rá minden csapat. Prezentáció: csoportforgó Kommunikáció Produktum perc Reflektálás: Minden csoport megbeszéli, hogy egy általam választott másik csapat munkáját milyennek tartja. Elıre megmondom, melyik csapat melyik csapatot fogja értékelni. Az tetszett benne, hogy Csoportmunka Értékelés

17 perc Csoportértékelés Az egyes csapatok szóvivıje elmondja a csapat véleményét az általam kiválasztott csapatról. A véleményezett csapat röviden reagálhat, ha akar. Csapatonként kétkét perc (reagálással együtt). Csoportmunka: csoportforgó Kommunikáció perc Önértékelés perc Tanári értékelés Minden csoport minden tagja értékeli magát 2 lapon. Az egyiken az aktivitását, a másikon azt, hogyan érezte magát az órán. Röviden értékelek minden csoportot egy-egy mondatban. Egyéni munka Önértékelés 2 értékelı lap: Frontális 1.a Was I active? Yes/No. 1.b Did I help my partners? 2. How did I feel in the lesson? 45. perc Elköszönés Frontális

18 5.2. Matematika Mértékegységváltások: Becslések, számítások a köznapi életbıl vett példákon keresztül A modul célja: Idıkeret: Ajánlott korosztály: Modulkapcsolódási pontok: A képességfejlesztés fókuszai: technikák: Értékelés: Támogatói rendszer: Szorzás és osztás tizedes törttel 45 perc 6. osztály, a kooperatív feladatoknál lehetıség szerint 4 fıs heterogén csoportok létrehozása 5. osztályos törtek, tizedes törtek témakör 6. osztályos törtek témakör Számlálás, számolás: mőveletek a pozitív és negatív törtek körében. Mennyiségi következtetés: mennyiségek törtrészének számítása. Mőveleti tulajdonságok megfigyelése. Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, metakogníció: valós életbıl vett problémák megoldása, szöveges feladatok megoldása, ellenırzése. Deduktív következtetés, induktív következtetés: mőveletek kiterjesztése a negatív törtek körére és analógiák keresése. Becslés: közelítı mérés. Szóforgó, csoportforgó, szakértıi mozaik, ötletbörze, kerekasztal, kooperatív mozaik Az egyéni- és csoporteredmények szóbeli értékelése, a hiányosságok pótlására, hibák javíttatására is kiterjedıen. Egyéni- és csoporteredmények pozitív értékelése. Ösztönözzünk arra, hogy a tanulók egymás munkáját is értékeljék, megbecsüljék tanulási módszer ismerete

19 Lépések, tevékenységek I. Ráhangolódás Régi hosszúság és terület mértékegységek keresése az interneten. 1 Kiemelt készségek, képességek Szövegértés fejlesztése. Empátia. Célcsoport/a differenciálás lehetıségei Csoportalakítás. Négy heterogén csoport alakítása. (irányított csoportalakítás) Munkaformák Módszerek Eszköz/feladat/ győjtemény Frontális. Egyéni. Kutatómunka számítógép II. Jelentésteremtés 1. Fejszámolás gyakorlása. Gondolkodás. Számolási készség. Csoportos Szóforgó Feladatlap, íróeszköz 2. Írásbeli mőveletek eljárásainak felidézése 3. Szöveges feladat utazással kapcsolatban Emlékezet, figyelem. Számolási készség fejlesztése, gondolkodás Szövegértés, logikus gondolkodás, rész egész Differenciált feladatszétosztás Páros munka Csoportos Feladatmegol dó megbeszélés Szakértıi mozaik Füzet, íróeszköz Feladatlap, íróeszköz

20 4. Angliában a magyartól eltérı mértékegységeket használnak, ezek átváltásának gyakorlása 5. Az amerikai futballpálya területének és kerületének számítása. viszonyítás. Szövegértés, logikus gondolkodás, számolási készség fejlesztése. Csoportos Csoportos Ötletbörze, kerekasztal mozaik Régi mértékegységek közötti váltószám táblázat, írólap, íróeszköz A pálya képe, füzet, íróeszköz III. Reflektálás 1. TOTÓ kitöltése 2. A TOTÓ megbeszélése, a vélemények kicserélése 3. Értékelés: - egyéni - csoport értékelése - tanár értékelése számolási készség, Kommunikáció, emlékezet, logikus gondolkodás, empátia Emlékezet, önismeret, társak ismerete Egyéni Frontális Frontális, csoportos, egyéni Megbeszélés, vita, beszélgetés Megbeszélés, TOTÓ - Értékelı kártya

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul:

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

1. Az érintettek köre:

1. Az érintettek köre: Tehetséggondozó mőhelyfoglalkozások tanulóknak Pesterzsébeti Tudorkák (humán) és Okostojások (reál) klubja Területek: nyelvi, logikai, mőszaki, téri, természeti, interperszonális A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK MATEMATIK A 9. évfolyam 15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK KÉSZÍTETTE: BIRLONI SZILVIA Matematika A 9. évfolyam. 15. modul: VEKTOROK, EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban TÉMAHÉT A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban Feldolgozott téma: A demokrácia működése Athénban Az ókori görögök életmódja: öltözködés, étkezés, oktatás, zene, sport és gyermekjátékok.

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben