EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÖKOPROJEKT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÖKOPROJEKT"

Átírás

1 EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÖKOPROJEKT Projektleírás Kiemelt téma: Egészségünk védelme Idıtartam: 16 nap Évfolyam: 1-8. osztályok Fejlesztési cél: A projekt során készült produktumok elsısorban az önállóan szerzett információkra, ismeretekre és cselekvésre alapoznak. Ebben jelentıs a szövegértés képességének fejlesztése (valamilyen szint- megléte) és a szövegalkotás képessége. Fontos a szerzett információk felidézése, interpretálása a feladatok alkalmával. A megismert információk birtokában lehetıség van a logikai gondolkodás útján olyan következtetések levonására, amelyek hatással lehetnek a gyerekek érzelmi és erkölcsi fejlıdésére, és befolyásolhatják közvetlen környezetüket is! Az önismeretük fejlesztésével tudatosuljon környezettudatos magatartásuk, igény kialakítása bennük, egyéni felelısségvállalás, környezetünk megismerése, a klímaváltozás jelentısége, építészeti kultúrák megismerése, kutatómunka megszervezése, tapasztalat útján történı ismeretszerzés, ökologikusság megismerése. Elıtérbe helyezzük az embert és annak egészségének megırzését. Általános célok: 1. Figyelemfelhívás S.O.S.jelek a egészségünk védelmében, rávilágítani : veszélyben a Föld ivóvízkészlete, a levegı és a talaj, a pazarlás óriási méreteket ölt, az emberek egészsége is. 2. Az egészségmegırzés témában elsısorban az életkori sajátosságoknak megfelelı olyan célok, megóvó tevékenységek megfogalmazása, amelyet az adott korosztály is végrehajthat a mindennapok során. 3. Közösségépítés, közösségfejlesztés a projekt folyamata során az összevont csapatok közös tevékenységével. 1

2 Kulcskompetenciák fejlesztése: Szövegértés, értelmezés fejlesztés, olvasási készség fejlesztése : ismeretterjesztı szöveg válogató gyorsolvasásával, szöveg értelmezésével Gondolkodási és tanulási képességek fejlesztése: emlékezet erısítése a tanultak és memoriterek felidézésével, önálló gondolatok megfogalmazásával, források önálló felkutatásával és használatával (könyvek, család, internet, újságok, média), szelektálással Logikus gondolkodás fejlesztése megfelelı válaszok kiválasztásával, érveléssel analízis-szintézis mozaikkép kirakással, csoportosításokkal Személyiségfejlesztés: alkalmazkodással, sikerélmény biztosítással, önfegyelem, önbizalom erısítéssel, reális énkép alakítással Kommunikációs képességek fejlesztése: megbeszéléssel, szókincsfejlesztéssel, állandó kapcsolattartással Szociális kompetenciák fejlesztése: alkalmazkodással, toleranciával, türelemmel, munkaelosztással, közös döntéshozással, együttmőködéssel, vitakészség fejlesztése 2

3 Ismeretek fejlesztése: új források elolvasásával, kutatással megfigyeléssel, kísérlettel, érdeklıdı beszélgetéssel elıadók és elıadások meghallgatásával Kreativitás - mővészi képességek fejlesztése: énekléssel, rajzolással, tablókészítéssel, Érzelmi nevelés: képekrıl, győjtött információkról alkotott véleménynyilvánítással lélekápolás Erkölcsi nevelés: szelektáló értékítélet a látottakról, hallottakról (katasztrófák, vízszennyezés, vízpazarlás) az elıadásokon való viselkedési normák, hozzászólások, vélemény nyilvánítási formák elsajátítása Projekt téma: Osztályfınöki és szakórákon gyakran téma az egészséges életmód. Ezen belül 3 nagy téma köré csoportosítottuk a megvalósítandó feladatokat:mozgás, táplálkozás, tisztálkodás. A tanulók korosztályának, igényeinek megfelelı programokat állítottunk össze. Mi 2005 óta ÖKOISKOLA vagyunk, ezzel felvállaltuk azt, hogy a gyerekeket környezettudatos magatartásra neveljük, ne a mának hanem a jövınek éljenek. A projektben osztályközösségenként tevékenykednek a tanulók. Ez a közös munka ösztönzıleg hat a gyengébb képességő tanulókra; segítségnyújtási lehetıséget teremt az ügyesebbeknek, jobb tanulóknak. Nem utolsósorban lehetıvé teszi a kooperatív technikák gyakorlását és elıkészíti az alsó-felsı tagozat átmenetet. A különbözı képességő tanulók közös tevékenykedtetése mindenki számára sikerélményt hozhat, a projekt során mindenki a maga képességi és motivációs szintjén szerepelhet. 3

4 A projekthét produktumai: A program során tablókat, plakátokat, leporellókat, fényképeket, rajzokat, különbözı ételeket, teákat, készítenek, mérésekbıl származó grafikonokat, diagramokat szerkesztenek, mondákat írnak. Ezekbıl a projektzáró napon kiállítást készítünk, táncházat szerveztünk.. Értékek: Kötelességek, együttmőködés, régi korok, kultúrák tisztelete, esztétikum, etikum, a környezet, egészség megóvása, egyéni felelısségtudat. Ismeretek: Megfelelı szókincs, nyelvhasználat különféle kommunikációs helyzetekben. Internet által kínált lehetıségek megismerése. Információszerzés, adatfeldolgozás, ismeretfeldolgozás, látványtervezés, mővelıdés, tájékozódás. Attitődök: Igény kialakítása a környezettudatos életmódra. Különféle kommunikációs rendszerek megfontolt használata, új tanulási lehetıségek alkalmazása. Nemzeti kulturális identitástudat kialakítása. Kiemelt fejlesztési területek: Problémamegoldó gondolkodás, anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hallás útján szerzett információk beépítése, környezeti nevelés, egészséges életre nevelés, kifejezıképesség, kreativitás, együttmőködés, közösségfejlesztés, szemléletformálás. Partnerek: szülık, testvérek, tanárok, iskolaújság, városi televízió, képviselıtestület, a városban mőködı szolgáltatást biztosító vállalkozók, településünk egészségügyi dolgozói, egyházak képviselıi, a Kolping szakiskola szaktanárai, szakoktatói, A projekt értékelési szempontjai: Ismeretszerzés: - az egyes tevékenységek során szerzett tapasztalatok, ismeretek mennyire épülnek be, mennyire lesz egészségmegóvó további életvitelük. Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése.: - csoporton belüli együttmőködés, - személyiségfejlesztés - kommunikációs képességek fejlesztése. stb.. 4

5 Produktum: - a létrehozott tárgyak minısége, külsı megjelenése - pontos munkavégzés A legtöbb esetben a tevékenységet követıen azonnal megtörtént az értékelés az elıadó, szervezı és a diákok, csoportok részérıl egyaránt. Ép testben ép lélek Csapatzászlók, aszalt gyümölcsök, teák, képzımővészeti alkotások, plakátok A többi tevékenység során készült legjobb alkotások, a programsorozat során készült fényképek a projektzáró kiállításon kerültek bemutatásra. Táncház Elızetes tevékenység: Csoportok alakítása. A kerékpártúra, stafétafutás útvonal tervének összeállítása. Szükséges eszközök listájának elkészítése. Minden napra programterv elkészítése. A partnerekkel a kapcsolat felvétele. Témák megjelölése, egyeztetés. Az elıadásokhoz szükséges szemléltetıanyagok összegyőjtése, az elıadó termek dekorálása, berendezése. Meghívók, plakátok készítése a záró napi rendezvényre. A tervezési szakaszt egy érlelési kihordási szakasszal indítjuk, melynek funkciójáról fontos akár szóban, akár írásban egyértelmően tájékoztatni az érintetteket. Szülıi értekezleten ismertetjük a szülıkkel a témát, feladatokat, célokat, így értıbben tudják majd fogadni a számukra még újnak számító pedagógiai megoldást. 5

6 PROGRAMTERV I. TÉMA Kerékpártúra - 1 nap (7.a ) A célállomás megjelölését Az egészségmegırzı kerékpározás során ( a testi épséget követıen az útvonalterv megırzı) közlekedési szabályok megjegyzése, betartása. elkészítése, a túra megszervezése, vezetése. Egyéni, csoportban közlekedés Kerékpárok, útvonalterv II. TÉMA Ráhangolódás 1 nap (a normál tagozat ) Egy film megtekintése az egészséges életmód fontosságáról. A mi iskolánk Véleményüket, ötleteiket, javaslataikat el- Film megnézése. ökoiskola. Az osztályfınök beszélgetés mondják. keretében tájékozódik arról, hogy Plakát készítése. mit tudnak errıl, mit várnak a projekttıl. Nélkülözhetetlen nélkülözhetı feltételek az A témához kapcsolódó ötletek összegyőjtése. életvitelünkhöz. Milyen feladatokat lehetne végezni a témában? Milyen információkat tudnátok győjteni, hol, kitıl, hogyan? Hogyan jelenítsük meg, mi legyen a projekt produktuma?az elızetes feladatok megfogalmazása, kiosztása. A projekt formájának, tartalmának megbeszélése. - A cél megfogalmazása, az idıpont kijelölése, a lebonyolítás formájának, az értékelés szempontjainak és a határidık megbeszélése. Beszélgetıkör, ismeretek élmények felelevenítése. A tanterem átrendezése vetítéshez. Projektor, lep-top, hangfal, papír, írószer. 6

7 III. TÉMA Jóga 1 nap (4. osztályok) A szükséges eszközök, szerek elıkészítése, a tornaterem, berendezése. Zeneválasztás, a gyakorlatsor összeállítása. Lazítás, a gyakorlatsorok pontos megfigyelése, végrehajtása, begyakorlása. Eszközök szakszerő használata. Egyéni, csoportmunka. Tornaszınyeg, magnó, kézi tornaszerek IV. TÉMA Stafétafutás 1 nap ( osztályok) Elızetes feladatok kiadása, Elızetes tevékenység: csapatzászlók elkészítése. útvonalterv kijelölése. Szabályok megalkotása, ismer- Csapatok megszervezése. tetése. A polgárırök felkérése a balesetmentes közle- Bemelegítés, futás. kedés biztosítására. Lebonyolítása. Értékelése. V. TÉMA -elıadói Pedikőrös, manikőrös elıadása, bemutatója 1 nap (8.b osztály) A terem és a szükséges eszközök elıkészítése. Mit, Megbeszélik a felhasználható technikák alkalmazási körét. A bemutató meghallgatása. mibıl, hogyan? Bemutató. csapatmunka Egyéni, páros munka. Textil, tő, cérna, fa. Sportfelszerelés. Manikőrös kellékek. 7

8 VI. TÉMA -elıadói Gyógyszerek vagy gyógymódok a meghőlés megelızésére - 1 nap (7. évf. ) A természetes gyógymódok Elıadás meghallgatása, plakátkészítés. jelentıségének kiemelése. Csoport alakítás. Plakátkészítés. VI. TÉMA -papi Lélekápolás, lelki egyensúly megtartása 1 nap (1 8 osztály hittanosai) Az ünnepek szerepének kiemelése rohanó Csoportalakítás, közös ünneplési szerpjáték. életünkben. Egyéni, kooperatív csoportmunka Egyéni, páros és koop. csoportmunka Felhasznált irodalom, újságok, papír, író - és rajzeszközök, gyümölcsök. íróeszköz, papír, feladatlap VII. TÉMA -telepvezetıi Tejút - Kirándulás a tehenészeti telepre 1 nap (1-2 osztályok) Az útvonal megtervezése kirándulás kirándulás a telep és az állatok megtekintése a telep bemutatása az elıadás meghallgatása a tejfogyasztás fontosságának tejkóstoló kiemelése plakátkészítés a szerzett ismeretekrıl Frontális osztálymunka, csoportmunka. ivópoharak papír, ragasztó, íróeszközök, olló 8

9 VIII. TÉMA -fogorvosi Fogápolás, egészséges táplálkozás 1 nap (5. évf. ) A táplálék útjának bemutatása. A helyes fogápolási Kérdıív kitöltése. Az elıadás meghallgatása. szokások ismertetése, szemléltetés. Egyéni, csoportmunka szemléltetıeszközök, kérdıívek, íróeszközök. IX. TÉMA -elıadói Homeopátiás gyógymódok - Teaház 1 nap (6. évf. ) Gyógyszerek helyett gyógynövények Csoportok jegyzetelése a hallottakból Gyógynövények érzékszerveinkkel való megtapasztalása, A megfigyelési szempontok felhasználásuk a gyakorlatban. közlése. A hallottakkal kapcsolatos teszt kitöltése teakészítés, vendéglátás teázás frontális, páros, egyéni, és koop. csoportmunka Főszerek, gyógynövények friss és szárított formában;képek a gyógynövényekrıl, tesztlap, teáscsésze X. TÉMA Tartósítás télire 1 nap (7.a osztály) Ismeretterjesztı elıadás Az elıadás meghallgatása. meghallgatása. A hallottak megvitatása Gyümölcsök elıkészítése, A gyümölcsök elıkészítése, aszalása aszalás. Tárolás. kóstolás frontális, egyéni, és csoportmunka kések, aszaló készülék, tálcák 9

10 XI. TÉMA Aerobic 1 nap ( osztályok lány ) A gyakorlatsor megtervezése, zeneválasztás. Gyakorlatsor megfigyelése, követése, begyakorlása. Bemelegítés Bemutató. XII. TÉMA Élelmiszerek, pékáruk megismerése 1 nap (8. b,c osztályok ) Utazás megszervezése, lebonyolítása. Péksütemények formálása. Hozzávalók elıkészítése, kimérése. A hozzávaló alapanyagok Tesztek kitöltése beszerzése, elıkészítése. Értékelés. A szükséges eszközök kiosztása. Tálalás és vendéglátás. Csoportok megszervezése. Az egyes tevékenységek ismertetése, bemutatása. A tálalás és vendéglátás koordinálása. XIII. TÉMA -kozmetikusi Bırápolás, kozmetikai tanácsadás 1 nap (6. évf. ) A terem és a szükséges eszközök elıkészítése. sminkelési próbálkozások Az arctisztítás lépéseinek megismerése Elıadás. A projekt során érintett témákról információ győjtés. frontális osztálymunka frontális és egyéni munka produktumok értékelése és elfogyasztása (látvány és íz alapján) frontális, páros munka magnó, zene CD alapanyagok, mérı edények, teríték, kötények, tesztek,íróeszközök bırápolási, sminkelési kellékek 10

11 XIV. TÉMA -elıadói Élelmiszerek, gyógyszerek szerepe 1 nap (8.a osztály) Elıadás. Csoportok szervezése. Kérdıív összeállítása Elıadás meghallgatása Kérdıívek kitöltése Egyéni és kooperatív csoportmunka Szemléltetı eszközök, rojektor, kérdıív, íróeszköz XV. TÉMA védınıi Szexuális felvilágosító elıadás 1 nap (8.c ) Elıadás. Csoportok szervezése. Kérdıív összeállítása Elıadás meghallgatása Kérdıívek kitöltése Egyéni, koop. csoportmunka Szemléltetı eszközök, rojektor, kérdıív, íróeszköz XVI. TÉMA védınıi Tisztálkodási szokások 1 nap (az 5.évf. ) Elmondja és szemlélteti a Az elıadáson aktívan vesz részt. helyes mosakodási, tisztálkodási szokásokat, azok elmesélése. Tapasztalataik elmondása. A családi szokások ismertetése, jelentıségét. Napjainkban Kérdıív kitöltése. használatos eszközöket,. kellékeket mutat be. Kérdıív kitöltése. Értékelı kérdıív kiosztása, összegyőjtése, összesítése. Csoport munka Kérdıívek, toll 11

12 XVII. TÉMA elıadó Égés megelızése 1 nap (8. évf. ) Elmondja, szemlélteti a baleseti égések és a napégések Tapasztalataik elmondása. Javaslatok felsorolásra a különfé- Az elıadáson aktívan vesz részt. megelızésének lehetıségeit. le égések megelızésére és ápolására. Bemutatja és példákat hoz Kérdıív kitöltése. az égések ápolására. Értékelı kérdıív kiosztása, összegyőjtése, összesítése. Kérdıív javítása. XVIII. TÉMA Projektzáró 1 nap (1-8. osztály) Táncház megszervezése Kiállítás megrendezése, megtekintése. Kérdıív kitöltése. Az értékelés meghallgatása. Kiállítás megszervezése Kérdıív kitöltése. Meghívók elkészítése, elküldése Részvétel a táncházon Kiállítás megnyitása, szöveges értékelés Értékelı kérdıív kiosztása, összegyőjtése, összesítése. Csoport munka Egyéni és csoportmunka munka Kérdıívek, toll Kérdıívek, toll, paravánok, ragasztók, audiovizuális eszközök 12

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 3-4-5. o. Résztvevők száma: 48 fő Időpont:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta

A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... A. Nyári napközis tábor a Pedagógiai program

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

-1 - TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0072

-1 - TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0072 A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. ERDEI ISKOLA TÉMAHÉT Célja:

Részletesebben

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2. A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA KAPOSVÁRI EGYETEM Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2007. 2 A Nevelési Program jellemzıi Törvényességi kötelezettség: minden

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30.

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. 2013. Pedagógiai program Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest, Hősök fasora 30. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5. 1. A pedagógiai program törvényi háttere 5. 2. Az iskola jogállása, tevékenysége

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben