Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv"

Átírás

1 Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv A Klett Kiadó 5. osztályos matematika ének és munkafüzetének használatához Makara Ágnes

2 Általános jellemzők, felépítés Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent-Györgyi Albert Általános jellemzők: A a 17/2004 OM rendelet 3. számú melléklet Kerettantervére alapozva készült. A tanári kézikönyv a Klett Kiadó Kalandtúra 5. matematika höz és munkafüzethez használható. Felépítés: Tanmenet + óravázlatok + módszertani megjegyzések Kislexikon Mellékletek 2

3 Tanmenet, módszertani útmutató Éves matematika óraszám: 5. osztályban 148 óra (37 tanítási hét és heti 4 órás matematikatanítás esetén) Az óraszám javasolt felosztása témaköri bontásban: TÉMAKÖR feldolgozásra javasolt óraszám témák szerinti bontás javasolt óraszáma Gondolkodási módszerek folyamatosan, más témakörökbe beépülve fejlesztjük Számtan, algebra 78 óra Term. számok 24 óra Egész számok Törtek Tizedes törtek Egyenletek és egyenlőtlenségek 13 óra 18 óra 15 óra 8 óra Összefüggések, függvények, sorozatok 6 óra Tájékozódás a környezetünkben 2 óra Számegyes 2 óra Derékszögű koordináta-rendszer 2 óra Geometria, mérés 34 óra Bevezetés a geometriába 9 óra Geometriai alakzatok Mérések, számítások 12 óra 13 óra Valószínűség, statisztika 6 óra Adatok gyűjtése, rendszerezése, ábrázolása 4 óra Valószínűségi játékok 2 óra Az egyes témakörökre javasolt óraszámok zzák a felmérő dolgozatok írására és javítására szánt időt is. A témakörökre javasolt óraszámok összesen: 124 óra. A fennmaradó 24 órát a tanulók helyi igényei szerint javasoljuk felhasználni. A tanmenetet a fejezeteinek sorrendjében építettem fel. Ettől a felépítéstől általában eltérhet a könyvet használó pedagógus, néhány esetben azonban ezt nem javaslom. (pl. 1. A Törtek fejezet mindenképpen előzze meg a Tizedes törtek fejezetét. 2. Az egész számok előzzék meg a Tájékozódást. 3. A Mérések, számítások csak a Törtek és a Tizedes törtek fejezetek feldolgozása után. Általános módszertani megjegyzések és javaslatok A munkafüzetet tartsák a gyerekek az iskolában, a tanítási órákon használják. A et a tanítási órán használják rendszeresen, és abból kapjanak házi feladatot is. A nagy fejezetek képregénnyel indulnak. A gyerekek olvassák el, és beszéljék meg kiscsoportban. Ezt követheti egy tanár által irányított frontális megbeszélés. A képregények történelmi korokba, érdekes helyszínekre viszik el a két főszereplő gyereket. Az erről való beszélgetés nemcsak a matematika iránti érdeklődés felkeltésére, hanem a matematika tudomány történeti elhelyezésére is jó alkalmat ad. Minden téma indításánál javasolt a Régen és most oldalainak feldolgozása. (Ezen az órán írassunk egy rövid diagnosztizáló felmérést, hogy lássuk, mire építhetünk a téma feldolgozásakor.) A tanév elején érdemes készíteni az ókortól napjainkig tartó időszalagot, ami a tanterem falán kap helyet. A gyerekek minden téma kezdésekor elhelyezik az időszalag megfelelő pontjára azokat az adatokat, amelyeket a Régen és most részében találtak. Az időszalag arra is jó alkalmat ad, hogy azt kiegészítve egyéb 3

4 Tanmenet, módszertani útmutató tantárgyakban olvasott történelmi eseményekkel, személyekkel, együtt láthassák az emberiség történetének valamiért fontos időpontjait. A téma alfejezetei mindig valamilyen egyszerű probléma felvetésével indulnak. Ezeknek a problémáknak a megoldását kérjük a tanulóktól, majd ezeket is felhasználva vezesse be a tanár az új fogalmakat, tudnivalókat. Minden témát érdemes egy diagnosztizáló felméréssel kezdeni. Ebben felmérheti a tanár, az új anyag feldolgozásánál milyen tudásra építhet. Ha nem találja elegendőnek (osztály-szinten, vagy egy-egy gyereknél), akkor érdemes az új anyag tanulása előtt a régi hiányosságokat pótolni. Így sokkal sikeresebbé válik a tanulás. A téma feldolgozása során egy alkalommal javasolt röpdolgozat írása. (Hosszabb témáknál esetleg több ilyet is írathatunk.) Ennek célja elsősorban az egyes gyerekek aktuális hiányosságainak feltárása, nem pedig az osztályzás. Itt a gyerek a megtanulás fázisában van, szabad még valamilyen fogalmat nem értenie, valamilyen részt nem tudnia. A téma 1 órás szummatív felmérő dolgozat írásával zárul. A felmerülő hiányosságok pótlására 1+ 1 óra javasolt. A és a munkafüzet minden fejezethez nagyszámú feladatot z. Az óraleírásokba csaknem az összes bekerült valamilyen feldolgozási mód ajánlásával. Természetesen ezek közül annyit kell feldolgozni, amennyi az adott gyerektársaság igényeinek megfelel. 4

5 Természetes számok Természetes számok Témakör: Számtan, algebra Téma: Természetes számok óraszám: 24 óra A eszközök 1. A természetes számok története Régen és most A természetes számok jelölése, arab számok 8-9. oldal Feldolgozás kiscsoportban, majd beszélgetés tanári vezetéssel nagycsoportban kommunikációs képesség történelem, tudománytörténet 2. A természetes számok term. számok halmaza, írása, alakja a tízes számrendszerben, ábrázolás számegyenesen számjegy, alaki érték, helyi érték, valódi érték, term. számok halmaza, végtelen o. Feldolgozás kiscsoportban: Mire használjuk a term. számokat? Tanár: term. szám elnevezés, term. számok halmaza, végtelen sok term. szám alsó tagozatos ismeretek a term. számokról, magyar helyesírás, logikai gondolkodás Feldolgozás kiscsoportban: Hogyan készítünk számegyenest? Készítsetek helyi érték táblázatot! Magyarázzátok el egy szám alaki értékét,helyi értékét, valódi értékét! Tanár: Összegzés: csoportforgóval Tanár: Hogyan írjuk betűkkel a term. számokat? Füllentős játék: a 234; 5278; 9786; 543 számokkal 5

6 Természetes számok A eszközök 3. Feladatmegoldás term. számok írása, olvasása, helyi érték szerinti bontott összegalakja, számalkotás számszomszédok, helyi érték táblázat, számok bontása 12. old. Tanár: mintafeladatok Önálló feladatmegoldás, csoportos ellenőrzés: 12./ 1; 2.; 3. helyesírás, kombinatorikus gondolkodás Páros szakértői: 12./4. Differenciált csoportok: lassabban haladók: 5./a, b, c és 6./a,b,c gyorsabban haladók: 8. ; 9; 10. Hf. 6. ; Számrendszerek csomagolások, leltárkészítés 2-es, 5-ös, 10-es számrendszer Tanár: számok írása diktálásra, számok írása betűvel (tízezres számkörben) helyesírás, halmazszemlélet Csoportmunka: mf. 9../ 7.; 8.; 9.; 10. csomagolások, leltárkészítések Hf.: kutatómunka mf.10./15. alapján 5. A természetes számok rendezése számok nagyság szerinti összehasonlítása, ábrázolásuk számegyenesen kisebb, nagyobb, egyenlő, nem egyenlő Tanár: mintafeladatok páros szakértői munka: 14./1.a, b ; 2.; 3./a,b; 5./c, d logikai gondolkodás csoportmunka: 4. Hf: 1./c; 3./c, d; 5./a,b szorgalmi: 6.; 7.; Római számok római számjelek római számok rendszere: öszszeadási-kivonási rendszer Tanár: mintafeladat páros szakértői munka: 17./ 1.; 2.; 3. 4./a,b,c, d Hf: 4./e-i és 5. szorgalmi: 6. Képek gyűjtése a római számok mai használatáról (könyvekből, internetről) történelem, kutatómunka 6

7 Természetes számok A eszközök 7. Nagy számok és kerekítés a term. számkör bővítése, helyi érték táblázat folytatása, becslés, term. számok kerekítése helyi érték táblázat, a kerekítés szabálya Tanár: nagy számok mindenfelé (beszélgetés) helyi érték táblázat kibővítése, term. számok kerekítése mintafeladatok rendszerezés, kutatómunka Hf.: 21./ 1.; 2.; 7. Szorgalmi: nagy számok gyűjtése könyvekből, újságokból, internetről 8. Gyakorlóóra term. számok term. számok rendezése, kerekítése, római számok Differenciálás: felzárkóztatás: 5./1.; 4.; 7./1.a lassabban haladók: 5./5.; 7./2. gyorsabban : 5./2.; 9./12. ; 13. rendszerezés, rendezés, kombinatorikus gondolkodás 9. Összeadás term. számok összeadása fejszámolással és írásbeli művelettel a milliós számkörben, az összeadás tulajdonságai; felcserélhetőség, csoportosíthatóság, összeadandó, tagok, összeg, fejszámolás, írásbeli összeadás, becslés Páros szakértői munka: 7./5. és 8./6. 12./1. Csoportverseny: Ki a leggyorsabb hibátlan? 11. /3. Hf.: 6. / 7. és / 1. és Ötletbörze csoportban: (22. old. bevezető feladatai alapján) Hogyan adhatjuk össze? Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Tanár: mintafeladatok páros szakértői munka: 24./ 1.; 2./a, b; 4.; 6. Hf: 2./c, d, e; 3.; 5. Szorgalmi: 7.; 8. műveletek tulajdonságai, alkalmazás, kombinatorikus gondolkodás szövegértés 7

8 Természetes számok A 10. Kivonás term. számok kivonása fejszámolással és írásbeli művelettel a milliós számkörben, a kivonás tulajdonságai csoportosíthatóság, kisebbítendő, kivonandó, különbség, maradék, becslés eszközök Ötletbörze csoportban: (25. old. bevezető feladatai alapján) Hogyan vonhatjuk ki? Milyen tulajdonságai vannak a kivonásnak? Tanár: mintafeladatok páros szakértői munka: 27./ 1.; 2./a, b; 3.; 4.; 7. Hf: 2./c, d, e; f; 5.; 6. Szorgalmi: 10. műveletek tulajdonságai, alkalmazás, kombinatorikus gondolkodás szövegértés 11. Zárójelek használata az összeadásban és a kivonásban műveletsorok megoldása, műveleti sorrend zárójelek használata, összeadás, kivonás tulajdonságai, az egyenlőség fogalmának mélyítése Tanár: mintafeladat frontális egyéni munka: 29./ 1. a,b,c,d páros szakértői munka: 29./ 2./a, b, c, d és 3./a,b összefüggések felismerése, alkalmazása, algoritmikus gondolkodás, szövegértés Differenciálási lehetőség: lassabban haladóknak: 29./4. és 5.a gyorsabban haladóknak: 29./5. b, c és 6. Hf: 29. /1.e,f; 3.c,d,e; 5.d szorgalmi: Gyakorlóóra term. számok összeadása és kivonása műveletfogalom mélyítése, elnevezések, műveleti tulajdonságok Páros szakértői munka: Villámkártyák Csoportmunka: 15. /2. a, b, c 18./ 2.a, b, c rendszerezés, általánosítás, gyakorlás Differenciálás: lassabban haladók: 15./3.a; 4.a; 5.a 19./ 4.a gyorsabban haladók. 15./3.b; 4.b; 5.b 19./ 4.b Frontálisan vezetett egyéni: 19./3. Hf: tk. 27./ 8. és 9. 8

9 Természetes számok 13. Szorzás természetes számok írásbeli szorzása, a szorzás tulajdonságai, szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel 14. Gyakorlóóra szorzás a természetes számkörben A szorzótábla, írásbeli szorzás, elnevezések, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága szorzótábla, írásbeli szorzás, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága eszközök Tanár: mintafeladatok frontális osztálymunka Hf: 33./1.a,b,c és 2. a,b,c Csoportmunka: Kártyás forgóval oldják meg a 33./3-6. feladatokat. Differenciálás: lassabban haladóknak: 8. és 10. mf.24./3.a gyorsabban haladóknak: 9. ; 11. mf. 24./3.b algoritmikus gondolkodás önállóság, felelősség, algoritmikus gondolkodás szövegértés környezetismeret 15. Osztás osztás egyjegyű osztóval, osztás kétjegyű osztóval, osztás tulajdonságai 16. Gyakorlóóra osztás gyakorlása a természetes számkörben bennfoglaló táblák, írásbeli osztás, elnevezések, a hányados nem változik, ha osztás egy- és kétjegyű osztóval, osztás tulajdonságai Hf: 33. /1.d,e; 2. d,e; 7. és 12. szorgalmi: 2. f, g; Tanár: mintafeladatok frontális osztálymunka Hf: 1.a, b, c; 2.a,b,c Csoportmunka: Kártyás forgóval oldják meg a 36./3. feladatait. Differenciálás: lassabban haladóknak: 36./ 5.a; 6.; 9. és 10. mf. 27./2. gyorsabban haladóknak: 36./ 4. ; 5,b; 7. és 8. mf. 27./3.; 4. Hf: 36. /1.d,e; 2. d,e,f; 5.c szorgalmi: 11. algoritmikus gondolkodás önállóság, felelősség, algoritmikus gondolkodás szövegértés 17. Műveletek tulajdonságai, sorrendje Összeg és különbség változásai az összeg nem változik, ha a különbség nem változik, ha összeadás és kivonás tulajdonságai Tanár: mintafeladatok 38. és 40. oldal csoportban: mf. 30./1.; 30./5.; 6.; 7. Hf: 40. / 1. és 4. szorgalmi: 6. és 7. megfigyelés, rendszerezés, logikai gondolkodás 9

10 Természetes számok A eszközök 18. A szorzat és a hányados változásai a szorzat nem változik, ha a hányados nem változik, ha a szorzás és az osztás tulajdonságai Frontális osztálymunka: 42./ 1. a,b,c; 3. a,b,c; 4. a,b,c, d; 7. Csoportban: mf. 32./6.; 33./11.; 14. megfigyelés, rendszerezés Hf: 1. d; 2. ; 3.d és 6. Szorgalmi: 5. és Összeg és különbség szorzása és osztása zárójelek helyes használata műveletek disztributív tulajdonsága csoportban: ötletbörze a tanár által (tk. 43. oldal alapján) felvetett problémákról megfigyelés, rendszerezés, általánosítás Tanár: az ötletek, tapasztalatok összegzése, mintafeladatok páros szakértői munka: tk. 44./1.a,b,c,d 2.a,b 3. a,b mf. 30./ 2. Hf: 1.e,f, 2. c,d,e 3. c,d szorgalmi: 4. és Kifejezések műveletek sorrendje, betűs kifejezések elnevezések, zárójelek, helyes számolási sorrend Tanár: problémafelvetés, magyarázat, mintafeladatok, összegzés összefüggések felismerése, rendszerezés differenciálás felzárkóztatás: tk 47./1.a,b,c, d; 2.a,b,c, d; 3.a; 4.a lassabban haladóknak: mf.32./1. a,b,c,d,f,g,h 33./3.a; 33./4. gyorsabban haladóknak: tk. 47./3.d; 4.d; 6. mf. 33./ 3.b,c,d páros munkában: 34./6. és 7. Hf: tk. 47./1.g,h,j; 2.j, k, l;./ 3.c; 4.b,c; 5.a,b, szorgalmi:5.c-g és 9. 10

11 Természetes számok A eszközök 21. Gyakorlás és rendszerezés a teljes téma áttekintése Csoportmunka: villámkártyák Differenciálás: lassabban haladók: mf.6./6.; 7../3.; 5./3.; 11./4.a,b,c,d; 12./3.; 16./6.a mf. 24./3.c gyorsabban: mf.7./5.b; 11./4.e,f,g,h; 16./6.b mf. 25./4. gyakorlás, rendszerezés csoportban: feladatküldős (számfeladathoz szöveg készítése) mf. 33./5. Hf.: mf.17./8.; 9. szorgalmi: tk. 24. /9.; Gyakorlás és rendszerezés a teljes téma áttekintése Csoportban: mf.13./4.; 17./7. Differenciálás: lassabban haladók: mf. 19./3.; 5. ; 20./ 7.; 8. gyorsabban haladók: mf. 20./6.; 36./5. gyakorlás, rendszerezés csoportban: mf. 36./ mf Kicsit másképp Hf.: tk. 48. tudáspróba 23. Témazáró felmérés 24. Hiányosságok pótlása A továbbhaladás feltételei: A tanult természetes számok helyes leírása, olvasása, számegyesen való ábrázolása, összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. A témához javasolt projektmunka: Nagy számok körülöttünk Becslés és kerekítés a hétköznapi életben Megjegyzés: Javaslom, hogy a számolási feladatok megoldása előtt mindig becsüljék meg a gyerekek a várható eredményt. 11

12 Egész számok Egész számok Témakör: Számtan, algebra Téma: Egész számok óraszám: 13 óra A eszközök 1. A negatív számok története 2. A negatív számok Régen és most A negatív számok használatának kezdetei Negatív számok, egész számok, ábrázolásuk számegyenesen, hol, mire használjuk az egész számokat negatív szám Feldolgozás kiscsoportban, majd beszélgetés tanári vezetéssel nagycsoportban negatív szám, egész szám, jelölések, negatív szám modellezése: irányított mennyiségek, tényleges hiány (számkártyacsomag, számegyenes, hőmérő modell, vagyon- és adósságcédulák) Hf.: adósság-vagyon cédula kivágása Ötletbörze csoportban: Mire használjuk a negatív számokat? Hogyan ábrázolhatnánk a negatív egész számokat a számegyenesen? kommunikációs képesség történelem, tudománytörténet Tanári vezetéssel: megbeszélés, rögzítés, mintafeladatok megoldása kommunikációs képesség matematikai modellek használata Differenciálás: felzárkóztatás: 1.a,b,c; 2.; 6.a,b; 8.a,b lassabban haladók: 1.d,e,f; 6.c,d; 8. c,d,e gyorsabban haladók: 4.; 5.; 9.g,h,i,j Hf.: 6.e ; 9.a,b; 15.a 3. Gyakorlóóra A negatív számok negatív szám modelljei Differenciálás: felzárkóztatás: tk. 8.a,b; 4.; mf. 37./.4.a,b; 38./6. a,b; lassabban haladók: tk. 8.f,g,h; 9. c,d; 10. mf.38./6. c,d. gyorsabban haladók: tk. 10.; 14. mf37./.2.; 38./8. a,b, c modell használatának tudatosítása, alkalmazása, logikai gondolkodás Feladatküldős: mf. 38./7. Hf.: tk. 11., 12.; 13. szorgalmi: tk. 7. és 15. b,c,d mf.38./5. 12

13 Egész számok A eszközök 4. Az egész számok rendezése Az egész számok rendezése, ábrázolása nagyság szerinti rendezés, kisebb, nagyobb, egyenlő relációk Tanári vezetéssel: bevezető feladat mintafeladat Differenciálás: felzárkóztatás: mf.39./1.; 2.; 4.a,b lassabban haladók: tk.1.; 2.a; 3.a gyorsabban haladók: mf. 4.c,d.; 5.; 7. összehasonlítás, rendezés, logikai gondolkodás Csoportmunkában: mf. 3. Hf.: tk. 1.; 2.b; 3.b; 4. szorgalmi: tk A számok ellentettje Ellentett számok, elhelyezkedésük a számegyenesen ellentett szám fogalma, jelölések Tanári vezetéssel: bevezető feladat, mintafeladat páros szakértői munkában: tk. 2.; 3; 5.; 6.; 8 Hf.; tk. 1.; 9.; 11. szorgalmi: 7.; 10.; 12 megfigyelés, összehasonlítás, rendezés 6. Az abszolút érték Az abszolút érték, jelölés abszolút érték fogalma, kisebb, nagyobb, egyenlő relációk Csoportban: mindenki elolvassa a tk o válaszolni kell három kérdésre: 1. Mit jelent egy szám abszolút értéke? 2. Hogyan határozzuk meg egy szám abszolút értékét? 3. Hogyan jelöljük egy szám abszolút értékét? megfigyelés, összehasonlítás, rendezés A válaszokat csoportban fogalmazzák meg. Tanár: ellenőrzés mintafeladat Páros szakértői: tk. 2.; 4; 5.; 6; Hf.: 1.; 3.; 7.; 10. szorgalmi: 12. és

14 Egész számok A eszközök 7. Gyakorlóóra egész számok rendezése, ellentett számok, abszolút érték ellentett számok, abszolút érték, összehasonlítás, kisebb, nagyobb, egyenlő relációk, rendezés Páros munka: villámkártyákkal, mf. 41./ 1.; 2.; 3.; / 1.; 2.; 3.; 4.; 5. Csoportmunka: füllentős tk. 65./11. számaival gyakorlás, logikai gondolkodás 8. Az egész számok összeadása összeadás az egész számok halmazában az összeadás műveletének kiterjesztése Csoportban: bevezető feladat feldolgozása hőmérő modell segítségével Tanár: mintafeladatok számegyenes felhasználásával műveletfogalom kiterjesztése, összefüggések, általánosítás csoportban: szabály megfogalmazása Differenciálás: lassabban haladók: tk. 69./ 2.; 1. a,b,c,d,e (számegyenes segítségével) gyorsabban haladók: tk. 1.f,g,h,i,j,k,l; 3.; 6. Hf.: tk és Az egész számok kivonása kivonás az egész számok halmazában a kivonás műveletének kiterjesztése Csoportban: bevezető feladat feldolgozása vagyon cédulák segítségével Tanár: mintafeladatok vagyoncédulák felhasználásával műveletfogalom kiterjesztése, összefüggések, általánosítás csoportban: szabály megfogalmazása, feladatok megoldása vagyoncédulákkal: tk. 73./1.a,c,g,h,i; 2.a,b; 3.a,b, Hf.: tk. 73./3.c,d 14

15 Egész számok A eszközök 10. Gyakorlóóra összeadás, kivonás az egész számok halmazában Differenciálás: felzárkóztatás: mf. 43./1.; 2.a, c; 45../9.; 10. lassabban haladók: mf. 44../3.; 44./4.; /2.b,c; 46./11. gyorsabban haladók: mf. 44./6.; 7.; 8;.46./14. gyakorlás, szövegértés Hf.: tk. 69./7. és 73. /4.; 73./7. szorgalmi: mf. 46../12. és 46./ Gyakorlás és rendszerezés a teljes téma áttekintése Csoportban: mf.37./2.; 40./6..; 37./2.c,d,e,f feladatküldős: 46./15. verseny: 76. Totó mf /Kicsit másképp gyakorlás, szövegértés rendszerezés Hf.: tk. 74. tudáspróba 12. Témazáró felmérés 13. Hiányosságok pótlása A továbbhaladás feltételei A kerettanterv ebben a témakörben az egész számok helyes leírását, olvasását, számegyenesen való ábrázolását, két szám nagyság szerinti összehasonlítását írja elő. Az egész számok feldolgozása folytatódik a következő évfolyamon, ezért ajánlott, hogy minden tanuló képes legyen az egész számokat eszközök (vagyoncédulák, hőmérő-modell,számegyenes) használatával megjeleníteni, rendezni, kis abszolút értékű egész számokat (szintén eszköz felhasználásával) összeadni, kivonni. A témához javasolt projektmunka: Nagy magasságok, nagy mélységek, nagy melegek, nagy hidegek adatgyűjtés, poszterkészítés Megjegyzés: Javaslom, hogy az egész számok feldolgozása során mindig legyen lehetősége a tanulóknak az eszközhasználatra. 15

16 Tájékozódás Témakör: Összefüggések, függvények, sorozatok Téma: Tájékozódás óraszám: 6 óra Tájékozódás 1. A tájékozódás története 2. Tájékozódás a környezetünkben 3. Helymeghatározás a matematikában Régen és most Tájékozódás térképen, földgömbön Sakktábla, síkbeli derékszögű koordináta-rendszer A térképek, földgömb, koordináta-rendszerek égtájak, szélességi és hosszúsági körök Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszer, pontok koordinátái eszközök Feldolgozás: kiscsoportban, majd beszélgetés tanári vezetéssel nagycsoportban, földrajzi ismeretek felelevenítése Tanári vezetéssel: bevezető feladat és mintafeladatok Páros munkában: mf.49../ 1.; 2; Tanári vezetéssel: bevezető feladat és mintafeladatok Páros munkában 84./1.; 2.; 3. Hf.: 84./ a szorgalmi: 84./ 6. kommunikációs képesség történelem, földrajz, tudománytörténet kommunikációs képesség tájékozódás, földrajz tájékozódás a síkon 4. Gyakorlóóra tájékozódás a térképen, földgömbön, koordinátarendszerben 5. Gyakorlóóra tájékozódás a térképen, földgömbön, koordinátarendszerben Páros munkában: tk.81. /1.; 2.; 4. lassabban haladók: mf.50./1. ; 2. gyorsabban haladók: mf.51./4-8. Hf.: tk. 81./ Csoportban: mf. 49/4.. mf. 59. Kicsit másképp 2.; 4. Önálló: mf.52./9.; 10. tk.tudáspróba gyakorlás, rendszerezés, földrajzi kapcsolat gyakorlás, rendszerezés, földrajzi kapcsolat 6. Gyakorlóóra tájékozódás a térképen, földgömbön, koordinátarendszerben Csoportban: Az alábbiak közül minden csoport egyet kidolgoz, tárlatvezetéssel bemutat tk. 81. /4.; 5. tk. 84./5.; 7. mf. 53. /3.; 5. Játék: mf. 54./ 6. a tanult ismeretek alkalmazása 16

17 Tájékozódás A továbbhaladás feltételei: Az Összefüggések, függvények, sorozatok témakör tantervi anyaga (Számegyenes, szám-intervallumok ábrázolása, ábráról való leolvasása. Egyszerű lineáris kapcsolatok táblázata abban hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján -, grafikonja. Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai. Sorozat megadása a képzés szabályával néhány elemével.) beépül a többi nagy témakörbe, folyamatosan történik. A Tájékozódás téma továbbhaladási feltétele: Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. A témához javasolt projektmunka: Tájékozódás terepen A térképkészítés története Megjegyzés: A téma feldolgozása akkor eredményes, ha a gyerekek használhatják a megfelelő eszközöket (térképek, földgömb, internet, táblai koordináta-rendszer, ha mód van rá: interaktív tábla). Itt nem tartom szükségesnek felmérő íratását. A párban, illetve csoportban végzett munkájukra kapjanak értékelést a tanulók. 17

18 Bevezetés a geometriába Témakör: Geometria, mérés Téma: Bevezetés a geometriába óraszám: 9 óra Bevezetés a geometriába A eszközök 1. A geometria története 2. Testek, felületek, vonalak Régen és most Testek, felületek, vonalak csoportosítása, tulajdonságok A természetes számok jelölése, arab számok pont, egyenes és görbe vonalak, testek, felületek, konvex, nem konvex Feldolgozás kiscsoportban, majd beszélgetés tanári vezetéssel nagycsoportban Hf.: minden gyerek hozzon a köv. órára 5-6 kis tárgyat (doboz, kavics, kagyló, tálka, flakon ) Csoportban: tárgyak szétválogatása, önálló válogatási szempontok szerint, megbeszélés: frontálisan Tanári vezetéssel: tk.-i anyag feldolgozása, mintafeladatok Hf.: 93./2.; 3. hozni: WC papír hengert, gyurmát kommunikációs képesség történelem, tudománytörténet megfigyelés, halmazba rendezés, általánosítás, fogalomalkotás kommunikációs képesség 3. Testek építése, vonalak rajzolása Testek, felületek, vonalak tulajdonságai Páros munka: 93./1.; 4.; 94./6.; 7. csoportmunka: 93./5. Tárlatlátogatás Füllentős mf.55./1.; 2.; 3. térszemlélet halmaz szemlélet problémamegoldó képesség Hf.: 94./8. 4. Egyenes, félegyenes, szakasz egyenes, félegyenes, szakasz egyenes, félegyenes, szakasz Tanári vezetéssel: tk-i anyag feldolgozása Csoportban: mf. 63. /1. fogalomalkotás, kommunikációs képesség Párban: tk. 101./1.; 2. egyéni (verseny): mf. 56./2. Hf.: tk. 101./3.; 4. szorgalmi: 5. hozni: két vonalzót, hajtogatólapot 18

19 Bevezetés a geometriába A eszközök 5. Egyenesek, pontok térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamos és merőleges egyenespárok előállítása, jelölések párhuzamosság, merőlegesség, illeszkedés Tanári vezetéssel: feldolgozása csoportban Tanár: mintafeladatok (párhuzamos és merőleges egyenespárok előállítása hajtogatással, rajzolása két vonalzóval.) mf /1.; 2.;.3.; 4. térszemlélet helyes eszközhasználat Hf.:101./ 6. és 7. szorgalmi: 101./8.; Távolság két pont távolsága, egybevágó szakaszok, szakaszmásolás, pont és egyenes,ill. párhuzamosok távolsága, jelölések távolság szemléletes fogalma Tanári vezetéssel: feldolgozása csoportban Tanár: mintafeladatok Páros munka: 103./ /1. mf. 63./1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. Hf.: 103./ 2.; /4. fogalomalkotás, helyes eszközhasználat, problémamegoldás 7. Gyakorlás és rendszerezés A teljes téma áttekintése Csoportban: mf.57./3.; 4.; 5. Páros szakértői: mf.60./5. és 6. eszközök helyes használata, gyakorlás, rendszerezés Páros munka: mf.65./7.; 65./8.; 9.; Hf.: tk. 106./2. és 3. és Tudáspróba Gyakorlás és rendszerezés A teljes téma áttekintése Egyéni: mf /11.; 12.; 13.; 14; 15. Csoportban: mf. 71./ kicsit másképp Páros szakértői: tk / tudáspróba eszközök helyes használata, gyakorlás, rendszerezés, kommunikációs képességek Csoportban: a témával kapcsolatos igaz-hamis állítások megfogalmazása 19

20 Bevezetés a geometriába A eszközök 9. Témazáró felmérés + a megoldások ellenőrzése A felméréshez a mf.-ben bőséges feladatmennyiség van. A megoldások ellenőrzését végeztessük csoportban. figyelem önállóságra, megbízhatóságra nevelés Hf.: mf. 80./4. A továbbhaladás feltételei: Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. A témához javasolt projektmunka: Fotókiállítás geometriai testekről, épületekről, makettekről Megjegyzés: A téma feldolgozásának célja az alsótagozatban szerzett tapasztalatokra támaszkodva a geometriai alapfogalmak építése. Demontsráció és a gyerekek önálló eszközhasználata elengedhetetlen. A témazáró dolgozat legyen rövid, megírása után csoportban ellenőriztessük a megoldásokat. A párban, illetve csoportban végzett munkájukra is kapjanak értékelést a tanulók. 20

21 Törtek Törtek Témakör: Számtan, algebra Téma: Törtek óraszám: 18 óra A eszközök 1. A törtek története Régen és most mikor jelentek meg a törtek? jelölések Feldolgozás kiscsoportban, majd beszélgetés tanári vezetéssel nagycsoportban kommunikációs képesség történelem, matematika történet 2. Törtek értelmezése törtek értelmezése az egység egyenlő részekre osztásával tört, jelölések Tanári vezetéssel csoportban: bevezető feladatok (eszközzel) mintafeladatok törtfogalom alakítása, törtek írása, olvasása Differenciálás: felzárkóztatás: mf. 73./3.; 4. lassabban haladók: mf. 74./ gyorsabban haladók: mf. 74./ 7.; 8.; 9.; 10. csoportban: forgóval mf. 73./1.; 2. Hf.: tk. 115./ 1.; 2.; 6. szorgalmi: tk. 115./ 5. és Mennyiségek törtrésze mennyiségek törtrészének előállítása mértékegységek közötti kapcsolat Páros munka: villámkártyákkal a tanult mértékegységek átváltása Arányos következtetések, szabványmértékek átváltása Tanári vezetéssel csoportban: bevezető feladatok, mintafeladatok feldolgozása Hf.: tk. 117./1.; Gyakorlóóra mennyiségek törtrészének előállítása Differenciálás: felzárkóztatás: mf.76./1.; 2.; 3. tk. 117./ 2.; 7. lassabban haladók: tk. 117./4.; 5.; 6.; 8. gyorsabban haladók: tk. 117./ 11.; 14.; 15.; 16. Hf.: tk.117./9. és 10. szövegértés öszszefüggés-felismerő képesség 21

22 Törtek A eszközök 5. Törtek összehasonlítása törtek összehasonlítása 1-gyel, egymással kisebb, nagyobb, egyenlő relációk Tanári irányítással csoportban: bevezető feladatok feldolgozása, tapasztalatok összefoglalása összehasonlítás, konkretizálás, általánosítás Tanár: mintafeladatok mf.78./1. Hf.: 122./ Gyakorlóóra törtek összehasonlítása Páros szakértői munka: differenciálás: lassabban haladók: 122./ 2.; 3.; 8. gyorsabban haladók: 122./ 11.; 12.; 13. mf.79./4. ; 5.; 6. gyakorlás, öszszehasonlítás Csoportban: hajtogatós játék törtekkel, feladatküldős Hf.: 122./ 5.; 7. szorgalmi: Törtek ábrázolása számegyenesen törtek a számegyenesen számegyenes pontjai és a törtszámok Csoportban: 124./1. ; 2.; 3. mf. 81./ Tanár: problémafelvetés, mintafeladatok összefüggések, függvény fogalmának előkészítése Hf.: 124./4. 8. Gyakorlás, rendszerezés a törtekről tanultak áttekintése 125. Párban: törtekkel kapcsolatos villámkártyák Egyéni: tudáspróba, ellenőrzés csoportban gyakorlás, rendszerezés, logikai gondolkodás ellenőrzés frontálisan: füllentős játék törtekkel Hf.: 124./5. szorgalmi: 6. 22

23 Törtek A eszközök 9. Törte bővítése és egyszerűsítése bővítés, egyszerűsítés számok sokféle alakban (számok sokféle neve) Tanári vezetéssel csoportban: bevezető feladatok, mintafeladatok feldolgozása (eszközök segítségével) problémamegoldó gondolkodás összefüggések felismerése, általánosítás Csoportmunka: forgóval tk. 128./ 1.; 3.; 4. mf. 82./ 1.; 2.; 3. Hf.: tk 128. / 2.; Törtek összeadása és kivonása egyenlő és különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása összeadás, kivonás értelmezése a pozitív racionális számok körében Tanári magyarázat a tk alapján Tanári vezetéssel csoportban: mintafeladatok műveletfogalom kiterjesztése Hf.: 132./ 1.; 2.; 3. a,b,c 11. Gyakorlóóra törtek egyszerűsítése, bővítése, összeadása, kivonása Differenciálás: felzárkóztatás: mf.84./1.; 2.; 3.; 4.; 5.a,b,c; 7.abc. lassabban haladók: mf. 84./ 5. d,e,f; 6.; 7d,e,f.; 8.; 11.; 16. gyorsabban haladók: mf. 85./ 9.; 12.; 13.; 15.; 17.; 18. gyakorlás, alkalmazás, problémamegoldó gondolkodás, szövegértés Hf.: tk. 133./ Tört szorzása természetes számmal tört szorzása természetes számmal Tanári vezetéssel csoportban: bevezető feladatok feldolgozása (eszközök segítségével) Tanár: mintafeladatok szorzás kiterjesztése problémamegoldó gondolkodás összefüggések felismerése, műveletfogalom általánosítás Csoportmunka: forgóval tk. 136./ 1.; 2.; 3. és 133./7. Hf.: tk 136. / 4.; 7. szorgalmi: 136./ 9. 23

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv

Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv A Klett Kiadó 6. osztályos matematika-ének és munkafüzetének használatához Makara Ágnes Általános jellemzők, felépítés Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Hernád Innováció az 5. osztályban Matematika tanmenet A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolában Készítette: Molnár Tibor Hernád-Pusztavacs

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 218 CÉLOK, FELADATOK A matematikatanításunk célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Matematika 5-8. évfolyam. Alapelvek, célok

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Matematika 5-8. évfolyam. Alapelvek, célok MATEMATIKA Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 5. évfolyam Matematika tantervi és megvalósítási ajánlás 2012.. 5. évfolyam Témakör Óraszám 1 Gondolkodási és megismerési módszerek 3 óra + folyamatosan 2 Számtan, algebra 87 óra 3 Geometria 30 óra 4 Függvények,

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ 1 TANMENET A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ kompetencia alapú OKTATÁSÁHOZ 5. évfolyam KÉSZÍTETTE: Dr Pörneczi Károlyné szaktanár JÓVÁHAGYTA: Pálné Horváth Katalin Danka Adél mk.

Részletesebben

Matematika tanterv 5. e vfolyam

Matematika tanterv 5. e vfolyam Matematika tanterv 5. e vfolyam A kerettanterv évfolyamonkénti bontása: normál oktatásban (4444) kéttannyelvű és sportiskolai oktatásban (4,5444) 5. évfolyam Tematikai egység Kerettantervi óraszám Szabadon

Részletesebben

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 2. MODUL: TANGRAMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

Klett Kiadó Kft, Makara Ágnes, J. Fodor Ágnes

Klett Kiadó Kft, Makara Ágnes, J. Fodor Ágnes 2013.03.28. 1. Bevezetés, ajánlás Tisztelt Kalandtúrát vezető Tanárnő, Tanár úr! A Klett Kiadó segítséget kíván nyújtani Önnek az EMMI által előírt helyi kerettanterv előállításához. A következő lapokon

Részletesebben

Matematika 5 8. évfolyam

Matematika 5 8. évfolyam Matematika 5 8. évfolyam 5 6. évfolyam A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és

Részletesebben

Matematika 5 8. évfolyam

Matematika 5 8. évfolyam Matematika 5 8. évfolyam 5 6. évfolyam A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

A Műszaki Kiadó Matematika mintatantervének b változatát adaptáljuk az 5 8. évfolyamra

A Műszaki Kiadó Matematika mintatantervének b változatát adaptáljuk az 5 8. évfolyamra A Műszaki Kiadó Matematika mintatantervének b változatát adaptáljuk az 5 8. évfolyamra A kerettanterv emelt B változata minimum 4 + 4 + 4 + 3 órát feltételez a felső tagozat négy évfolyamán. Nálunk az

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához Szakiskola 9-10. évfolyam A helyi tantervet az OM kerettanterve alapján a matematika munkaközösség készítette. Óraszámok: 9. osztály: 3 óra 10. osztály:

Részletesebben

Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam

Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok matematika kerettanterve az egyes témaköröket

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 5

TANMENET MATEMATIKA 5 TANMENET MATEMATIKA 5 37 hét készítette: Heti 4 óra Szentmihályi Zsuzsanna TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 óraszám Az óra címe Lépések,tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, feladatok,módszerek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

BEVEZETŐ MATEMATIKA 5-8. Célok, feladatok:

BEVEZETŐ MATEMATIKA 5-8. Célok, feladatok: BEVEZETŐ Célok, feladatok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél MATEMATIKA A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi

Részletesebben

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály Matematika Mozaik Kiadó 5. osztály Tematikai egység címe órakeret Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 3+folyamatos kombinatorika, gráfok Számtan, algebra 78 Függvények, az analízis elemei

Részletesebben

Kiegészítés a B szakos munkaközösség által használt helyi tantervhez

Kiegészítés a B szakos munkaközösség által használt helyi tantervhez Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg! (Péld. 24,3) Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda OM: 028287 Kiegészítés a B szakos munkaközösség

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

5. évfolyam Matematika helyi tanterv 2013. Matematika. 5 8. évfolyam

5. évfolyam Matematika helyi tanterv 2013. Matematika. 5 8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Matematika 5 8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja. 9. ÉVFOLYAM Gondolkodási módszerek A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása. Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez. A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. A megismert számhalmazok

Részletesebben