Ellenőrzés, értékelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenőrzés, értékelés"

Átírás

1 Esélyteremtés a differenciált pedagógiai kultúra alkalmazásával Tanulómegismerés Az óvoda-iskola átmenet projektünk alapján e fejlesztés folyamatossága érdekében az óvónők átadják a tanítónak a gyermekekről három éven át vezetett személyiségfejlődési lapokat. A leendő első osztályos tanító az óvónővel együtt mini DIFER-mérést végez az iskolába kerülő gyermekek körében. Szükség esetén a gyermeket nevelési tanácsadóba vagy képességvizsgáló bizottság elé irányítjuk. A közös munka az azonos pedagógiai gondolkodást és a gyermekek azonos megítélését biztosítja. A nagycsoportosok nyílt napon látogatást tesznek az iskolában, szüleik részére pedig a leendő tanító szülői értekezletet tart. Már beiratkozásra megtörténik a hátrányok és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a családok szociális-gazdasági hátterének elemzése alapján. Augusztusban Iskolanyitogató program keretében vendégül látjuk a leendő elsősöket és szüleiket. Az osztályban tanítók változatos, játékos programokat szerveznek számukra, így megismerhetik tanítójukat és betekintést nyerhetnek az iskolai élet mindennapjaiba. Az első osztályba kerülő tanulók körében szeptemberben elvégezzük a bemeneti mérést a BGR szempontjai alapján. Október hónapban minden első osztályos tanulóval elvégezzük a DIFER-mérést. A szeptember eleji családlátogatásokkal az elsős tanító közvetlen tapasztalatszerzéssel bővíti ismereteit a tanuló családi helyzetéről. Tanév elején a 2 8. évfolyamokon diagnosztizáló méréseket végzünk elsősorban a szövegértés és a matematikai képességek helyzetéről. A mérési eredmények elemzése után egyéni fejlesztési tervek készülnek a tanulók számára, kiemelt figyelemmel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. Az SNI tanulók fejlesztési terveit gyógypedagógus készíti. A 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet megkönnyítése érdekében a leendő osztályfőnök és a szaktanárok óralátogatásokon, hospitálásokon ismerkednek a negyedikes tanulókkal. Minden tanév elején a negyedikes tanító a tanulókövető dossziék átadása mellett szóban is bemutatja az egyes tanulók személyiségét, erősségeit, gyengéit, külön kiemelve a fejlesztésre szoruló területeket. Ezen a munkaértekezleten az ötödikes osztályfőnök mellett részt vesznek az illetékes szaktanárok is. mini DIFER mérés értékelése

2 Iskolanyitogató Játszónap az óvodában Ellenőrzés, értékelés Tanulókövető dossziékat rendszeresítettünk, amelybe a diagnosztizáló, formatív és szummatív mérések anyagai, eredményei és az ezek alapján készített fejlesztési tervek is kerülnek. Ez módot ad arra, hogy bárki, aki az egyes gyerekkel bármilyen részterületen kapcsolatba kerül, az egész gyereket láthatja. A tanév végi méréseredmények és az országos kompetenciamérések eredményeinek átfogó elemzése alapján fogalmazunk meg a következő tanév munkatervében célokat, feladatokat. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szöveges értékelése (szóbeli és írásbeli) a tanév során háromhavonként történik az érintett partnerek (szülő, tanuló, pedagógus) közös részvételével. E beszélgetések mindig a gyermek erősségeit, hiányosságait objektív módon, közvetlen hangnemben feltáró, magyarázó értékeléssel és a továbbfejlődés érdekében szükséges tennivalók megbeszélésével zajlanak. Tanév végi méréseredmények elemzése

3 A tanuláshoz szükséges megfelelő környezet Folyamatosan beszereztük a differenciált és csoportmunkához szükséges bútorzatot, a hagyományos székeket, asztalokat egyszemélyes mobil padokra cseréltük. Rendszeresen használjuk a rendelkezésünkre álló számítógépekkel, IKT-eszközökkel jól felszerelt számítástechnikai termünket. IKT-eszközöket használhatunk a tanórai differenciáláshoz a fejlesztő-, a nyelvi és könyvtárteremben is. A logopédiai foglalkozásokhoz külön termet biztosítunk a gyógypedagógus és a tanulók részére. Egyszemélyes mobil padok a csoportmunkához IKT eszközök használata Taneszközök A tankönyvrendelés során figyelembe vesszük a tanulók szükségleteit, a pedagógusok céljait, igényeit, élünk a tartós tankönyvek vásárlásának lehetőségével. A tankönyvrendelés egyik fontos szempontja a kulcskompetenciák fejlesztésére alkalmas munkafüzetek, munkatankönyvek beszerzése. Az SNI-tanulók a sajátos igényeiknek megfelelő tankönyvekkel és taneszközökkel rendelkeznek. A tehetséggondozáshoz szükséges eszközöket tanulói és tanári kiegészítő anyagok beszerzésével igyekszünk megoldani. A megvásárolható taneszközök mellett támaszkodva a pedagógusok kreativitására saját készítésű fejlesztő eszközöket és játékokat is alkalmazunk. Az eszközök készítésébe a tanulókat is bevonjuk. A tevékenységközpontú és a differenciált tanórák megtartásához szükséges anyagokat, eszközöket (csomagolópapír, filctollak, ragasztó, olló stb.) pályázati forrásból vásároljuk meg. Az egyéni differenciáláshoz rendszeresen használjuk a pályázati forrásból vásárolt laptopokat és az oktató CD-ket, DVD-ket is. Egyéni differenciáláshoz használt oktatási szoftverek

4 A differenciált tanítás-tanulás során sikeresen alkalmazott eljárások A tanulók változatos munkaformákban dolgoznak, a tanár szervező, irányító szerepet vállal (csoport-, páros és egyéni munka). A pedagógus kiválasztja az adott tananyaghoz, illetve képességfejlesztéshez legjobban illeszkedő tanítási módszert, technikát. Nézzünk meg néhányat a differenciált tanítás-tanulás során sikeresen alkalmazott eljárások közül! 1. Ki vagyok én? A tanórák elején jól bevált érdekes ráhangoló játékokkal, feladatokkal a tanulók azon képességeit fejlesztik, amelyek szükségesek az adott tananyag elsajátításához, így válnak motiváló erejűvé. A Ki vagyok én? című játék népszerű a tanulók és pedagógusok körében egyaránt. Matematikaórán számokkal, irodalomórán szereplőkkel, szerzőkkel, természetismeret-órán élőlényekkel, nyelvtanórán szófajokkal játsszák a tanulók. Önfegyelemre nevel, hiszen a megoldást nem árulhatja el a társának, fejleszti a fogalmi gondolkodást és a kérdésfeltevés kultúráját. Matematika órán Környezetismeret órán 2. Differenciált rétegmunka A differenciált rétegmunka alkalmazása nagy körültekintést, alapos előzetes felkészülést követel a pedagógustól. Tisztában kell lennie a tanulók egyéni képességeivel, előzetes tudásszintjével, rendelkeznie kell az egyéni fejlesztés stratégiájával, s mindezeket a tanulókban is tudatosítania kell. A differenciált rétegmunkában nagymértékben támaszkodunk az egyéni és páros munkára, de helyet kap a csoportmunka is. Ezekben gyakran alkalmazzuk a reciproktanítás módszerét. Ez fejleszti az értő olvasás, a lényegkiemelés és a gondolkodás képességét, hisz a diákoknak önállóan el kell olvasniuk az adott szövegrészt, el kell mondaniuk a tartalmát, kérdéseket kell feltenniük az olvasottakkal kapcsolatban. Ugyanakkor figyelniük kell társuk beszámolójára és a kérdésekre adott válaszaira. Ez a munkaforma lehetőséget ad mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt. Szinte minden tanórán alkalmazható, amelyeken szövegfeldolgozás történik. Differenciált rétegmunka történelem órán

5 3. Időkitöltő Időkitöltő feladatként tanulóink rendszeresen kapnak tanulási képességeket (figyelem, memória, testséma, síkbeli és téri tájékozódás, gondolkodás, kreativitás) fejlesztő, a tananyaghoz kapcsolódó rejtvényeket, játékos nyelvi, matematikai feladványokat, játékokat. 4. Tudom, tudni szeretném, megtudtam A 3T (tudom, tudni szeretném, megtudtam) módszere alkalmas az előzetes tudás, ismeretek feltérképezésére, amely a további differenciálás alapjául szolgálhat. Segíti az önálló tananyagfeldolgozást, és sikerélményhez juttatja a tanulót az ismeretbővítés útján. TUDOM TUDNI SZERETNÉM MEGTUDTAM 5. Villantókártya Szívesen használunk villantókártyákat minden olyan tananyag feldolgozása során, amelyeken fogalmakkal, szabályokkal kerülnek szembe tanulóink. Alkalmas önálló, páros és csoportmunkára is. A kártyákat önállóan is elkészíthetik. Jól szolgálja az önellenőrzést. Az idegen nyelvet tanító kollégák különösen kedvelik.

6 6. Gondolattérkép Az önálló tanulásra tanítás kedvelt módszere a gondolattérkép (fürtábra) alkalmazása. A tanulók dolgozhatnak egyénileg, párban vagy csoportban. Fejleszti a lényegkiemelés, rendszerbe foglalás képességét. Népszerű a tanulók körében is, mert keveset kell írni (kulcsszavak), színes, és adott esetben felelettervként is felhasználhatják. Az elkészült gondolattérképek az osztály dekorációs elemeivé válnak, de a tananyag visszaidézését is szolgálják. Összegzés A differenciált tanulásszervezés és a tevékenységközpontú tanórákra való felkészülés jelentős terhet ró a lelkiismeretesen dolgozó kollégákra. A munka jelentős részét a pedagógus nem a tanórán végzi, hanem a tanítást megelőző időszakban. A feladatok összegyűjtése, rendszerezése, válogatása, a feladatlapok, rejtvények összeállítása, számítógépen való elkészítése, a böngészés, fénymásolás igen hosszú időt vesznek igénybe. A ráfordított energia látványos eredményekben való tükröződése még várat magára, de az eddig megmutatkozó apróbb sikereknek is őszintén tudunk örülni. A tanulók körében népszerű a hagyományostól eltérő óravezetés, a munkavégzésben aktívabbak, nyíltabbak, s az óraközi fegyelem is sokat javult.

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben