A BIOLÓGIA TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA. Karkus Zsolt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOLÓGIA TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA. Karkus Zsolt"

Átírás

1 A BIOLÓGIA TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Kriska György Karkus Zsolt

2 Kriska György Karkus Zsolt A BIOLÓGIA TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

3 Kriska György Karkus Zsolt A BIOLÓGIA TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Budapest, 2015

4 A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Szerzők, 2015 Lektorálta: Revákné Dr. Markóczi Ibolya ISBN A könyv digitális melléklete elérhető a Biológiai Szakmódszertani Csoport honlapján (http://bszm.elte.hu/), illetve az ELTE Reader digitális könyvtárban. Felelős kiadó: Hunyady András, ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Pál Dániel Levente Kiadói szerkesztő: Gaborják Ádám Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Tördelés: Windor Bt. Borítóterv: Csele-Kmotrik Ildikó

5 BEVEZETÉS A BIOLÓGIATANÍTÁS MÓDSZERTANÁNAK TÁRGYA, FELADATAI ÉS TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI A TANTÁRGY TERVEZÉSE 2.1. Történeti előzmények A tantervek fogalma, fajtái A Nemzeti alaptanterv A kerettantervek Az iskolai tervezőmunka szintjei Az érettségi követelmények A pedagógiai program és a helyi tanterv A tanmenet és a tématervezés A TANÍTÁSI ÓRA 3.1. A tanítási óra tervezése; az óratervezet Órajellegek, óratípusok Új ismereteket feldolgozó órák Bevezető, témanyitó óra Új ismereteket feldolgozó homogén óra Új ismereteket feldolgozó vegyes óra Gyakorló-alkalmazó (készségfejlesztő) óra Ismétlő-rendszerező (összefoglaló) óra Ellenőrző, értékelő óra Szervezeti formák A frontális osztálymunka A frontális munka fogalma és története A frontális munka típusai és alkalmazási lehetőségei a biológiaoktatásban Az egyéni munka Frontális egyéni munka Differenciált egyéni munka A páros munka

6 A csoportmunka A csoportmunka fogalma és szerepe a biológiaoktatásban A csoportmunka előkészítése A csoportmunka lebonyolítása A csoportmunka összefoglalása, értékelése A SZEMLÉLTETÉS 4.1. A szemléltetés jelentősége és szervezési módjai A szemléltetés eszközei és alkalmazásuk Szemléltetés élő anyagokkal vagy maradványukkal Szemléltetés tárgyi eszközökkel A táblai munka módszertana Tanulókísérletek, gyakorlati vizsgálatok Drámapedagógiai szemléltető módszerek A TANÓRÁN KÍVÜLI TANULÁS LEHETŐSÉGEI 5.1. Szakkörök Versenyek tehetséggondozás Tanulmányi versenyek biológiából A versenyfelkészítés Iskolán kívüli foglalkozások Tanulmányi séta Kirándulás, terepgyakorlat, erdei iskola EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS A BIOLÓGIA TANÍTÁSÁBAN 6.1. Az egészségnevelés és környezeti nevelés fogalma, célja, feladata Az egészségnevelés összetevői Az egészségnevelés és környezeti nevelés módszerei A TANULÁS ESZKÖZEI 7.1. A tankönyv Rövid történeti visszatekintés A tankönyvek fogalma, fajtái A tankönyvválasztásról általában A biológiatanár tankönyvválasztásáról (Tankönyvelemzési szempontok) A tankönyvek használata A tankönyvhasználat indokai A tankönyvhasználat hibái Tankönyvhasználati módszerek

7 7.2. A tankönyvszatellitek A tankönyszatellitek fogalma, fajtái A tankönyvszatellitek használata A szakirodalom A szakirodalom fogalma, fajtái A szakirodalom kiválasztása, használata, a tanári és a tanulói könyvtár összeállításának szempontjai A munkalapok és feladatlapok A munkalapok és feladatlapok fogalma, fajtái A munkalapok és feladatlapok használata A SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS 8.1. Az értékelésről általában Az értékelés típusai Mérésmetodikai alapelvek alkalmazása az értékelés során A tanulók szaktárgyi tudásának szintjei Az értékelés módszerei Szóbeli feleltetés A feleltetés módszerei A felelés értékelése Írásbeli feladattípusok Zárt végű feladatok Nyílt végű feladatok Témazáró dolgozat A dolgozat összeállítása A dolgozat megíratása A dolgozatok kijavítása, az érdemjegyek megállapítása A dolgozatok kiosztása Félévi és év végi osztályozás MUNKA A BIOLÓGIAI LABORATÓRIUMBAN 9.1. Élő anyag biztosítása a kísérletekhez Tárolás hűtőszekrényben Vízminták és tenyészetek Optikai alapon működő vizsgálati eszközök Fénymikroszkóp A fénymikroszkóp felépítése és működése Fénymikroszkópos vizsgálati módszerek Ferde megvilágítás alkalmazása Reakciók a fedőlemez alatt Metszetkészítés borotvapengével A metszetek megfestése toluidinkék oldattal

8 Bőrszöveti nyúzat készítése Levonatkészítés Optikai festés Fotózás, fi lmezés Sztereomikroszkóp A sztereomikroszkóp felépítése és működése Sztereomikroszkópos vizsgálati módszerek D fotózás sztereomikroszkóppal Háromnézetű bogárnéző A bogárnéző felépítése és működése Bogárnézős vizsgálatok A magas kőris rendes és alvó rügyei A fatörzs vizsgálata Az eperfa levélerezete Pillangós virágú növény gyökérzete A vadrepce virága A tulipán virága A napraforgó fészekvirágzata A paradicsom bogyótermése A csörgőfa toktermése Borsómagvak csíráztatása A kukorica csíráztatása Gerinctelen állatok vizsgálata A vizsgálatok képi dokumentációjának elkészítése Makrofotózás és fi lmezés Optikai eszközök, közgyűrű, kihuzat Megvilágítás Akváriumi fotózás Térhatású (3D) fotózás és fi lmezés D fotózás sztereo-fényképezőgéppel Sztereó előtétek és sztereó objektívek D fotózás egylencsés (hagyományos) fényképezőgéppel Számítógépes utómunkálatok A 3D kép létrehozása a képpárból D 3D képátalakítás Térhatású (3D) szemléltetés ELEKTRONIKUS TANULÁS IKT-val támogatott innovatív oktatás E-learning Az e-learning fogalma Az e-learning eszközei Az e-learning formái

9 10.3. Digitális tananyagok, taneszközök Internetalapú elektronikus tananyagok Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) Realika digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver A digitális tananyagok szerkesztése, fejlesztése Az exelearning program Az exelearning program használata A DropDown Activity taneszköz Táblázatelemzés, szénhidrátok csoportosítása, összehasonlítása Irányított esszé, üvegházhatás Kutatómunka, egyszerű lipidekkel kapcsolatos betegségek Ábraelemzés, biogén elemek Táblázatelemzés igaz-hamis kérdésekkel, a biogén elemek előfordulásai Kémiai elemek és funkcióik társítása szókitöltős teszttel Légzésvizsgálat eredményeinek visszakérdezése feleletválasztásos teszttel Igaz-hamis és szókitöltős teszteket alkalmazó digitális munkalapok Digitális munkalap, Fehling-próba Digitális munkalap, xantoprotein-reakció és fehérjék kicsapása Szövegkiegészítéses feladat a víz fi zikai és kémiai jellemzőiről Négyféle és ötféle asszociáció Számolási feladatok Honlapok és interaktív animációk beillesztése Természetes élőhelyek feldolgozása A Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag használata Testre szabható animációk Az emlékező animáció Lokális adattárolás Az adatfeltöltés gyakorlata Vetítőprogram A TXT alapú adattárolás Tudáskaszinó A 3 válaszos Tudáskaszinó A szövegbeírásos Tudáskaszinó

10 Terjedelmesebb szövegek a Tudáskaszinóban Párbaj Felismeréses feladatsorok Fogd és vidd animációk Táblázatos feladat Képfeliratozási feladatok Szöveges feladatok Interaktív tananyagelem adaptálása (Flash programozás) A Flash program használata Saját fejlesztésű digitális tananyagelembank használata Képvetítő Filmvetítő Ellenőrző feladatok D képvetítő Saját digitális oktatóanyagok készítése DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS. INTERAKTÍV SEGÉDANYAGOK TANTERMI ÉS TEREPI FOGLALKOZÁSOKHOZ Növénycönológiai vizsgálatok Növénytársulások életforma-összetételének vizsgálata A növényzet indikátor értékeinek elemzése Növényállományok természetvédelmi értékének elemzése Értékelés, számítás Sziklagyep vizsgálata Gyertyános-tölgyes vizsgálata Minta óravázlat Áramló vizek ökológiai állapotfelmérése Elméleti alapok Gyűjtés Magyar Makrozoobenton Család Pontrendszer Gyakorlati alkalmazások Belga Biotikus Index, BISEL Oktatási segédeszközök Komplex oktatóprogram Képvetítő Filmek Taxononkénti feladatok Teljes feladatsorok Morfológiai feladatok D képek PC-s határozó Tantermi tevékenységek

11 11.3. Poláros fényszennyezés vizsgálata Elméleti alapok Folyóparti épületek hatása vízirovarok rajzására Aszfaltút hatása vízirovarok rajzására Elemi populációnövekedés modellezése Elméleti alapok A szimulációs program működése Saját fejlesztésű munkalap-adatbázis FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM

12 BEVEZETÉS A szerzők által is jegyzett 2005-ös kiadású Kézikönyv a biológiatanítás szakmódszertanához című kötet az utóbbi évtized egyetlen átfogó biológia szakmetodikával foglalkozó felsőoktatási tankönyve erősen hiánypótló munka, de az elmúlt évek során a kiadvány jelentősen veszített korszerűségéből. Ennek több oka is van: A közoktatásban, köznevelésben jelentős szervezeti és tartalmi átalakulások történtek, melyek a biológia tantárgyat is nagymértékben érintették; teljesen megújult az oktatás technikai háttere; a kognitív pszichológiai és pedagógiai kutatások legújabb eredményei is sürgetik a tantárgypedagógiák innovációját, modernizációját; a társadalmi változások következményeként a köznevelési rendszer új követelményeknek, kihívásoknak kell hogy megfeleljen, többek között stratégiai feladattá vált a természettudományos továbbtanulás ösztönzése és a környezetkultúra, a környezettudatos magatartás fejlesztése. A fent leírtak miatt a tankönyv új kiadása sürgetővé vált. Az átdolgozott műben célkitűzésünk a következők megjelenítése volt: a biológia tantárgy helyének és szerepének bemutatása a nemzeti köznevelés rendszerében az új tartalmi szabályozók (a 2013-tól bevezetett NAT és kerettantervek) szellemiségének megfelelően; az oktatásmódszertan új eredményeinek, illetve az aktuális nemzetközi trendek (pl. IBST, inquiry based science teaching) ismertetése, a hazai viszonyokhoz történő adaptálása; az új oktatástechnikai eszközök (pl. digitális tábla, e-learning technikák) biológia oktatásában alkalmazható módszertana, a digitális és hagyományos laboreszközök együttes használatának elősegítése; a modern pedagógiai irányzatok módszereinek (konstruktív pedagógia, kompetenciaalapú oktatás, kooperatív csoportmunkák) természettudományos tartalmakkal történő megtöltése, interdiszciplináris szemlélettel; a környezetkultúra, környezetetikus magatartás és a helyes egészségmagatartás fejlesztése a biológia tantárgyhoz kapcsolódó környezeti nevelésen keresztül. Az ingyenesen hozzáférhető kiadvány és terjedelmes digitális melléklete minden olyan felsőoktatási intézményben felhasználható, ahol biológiatanár-képzés folyik, de az új eredmények és módszerek közlése és feldolgozása miatt a gyakorló biológiatanárok, illetve a továbbképzésüket végző intézmények körében is jelentős érdeklődésre számíthat. 13

13 Az utóbbi években a közoktatásban, köznevelésben jelentős szervezeti és tartalmi átalakulások történtek. Teljesen megújult az oktatás technikai háttere, továbbá a kognitív pszichológiai és pedagógiai kutatások legújabb eredményei is sürgetik a tantárgypedagógiák innovációját, modernizációját. Ennek megfelelően a szerzők egy átfogó, biológia szakmetodikával foglalkozó felsőoktatási tankönyv megjelentetésére vállalkoztak az alábbi célkitűzésekkel. A biológia tantárgy helyének és szerepének bemutatása a nemzeti köznevelés rendszerében, az új tartalmi szabályozók tükrében. Segítségnyújtás a gyakorló biológiatanárok számára az oktatásmódszertan új eredményeinek alkalmazásához és az új oktatástechnikai eszközök használatához. A hagyományos és modern pedagógiai irányzatok módszereinek áttekintése és megtöltése természettudományos tartalmakkal, interdiszciplináris szemlélettel. A környezetkultúra, környezet-etikus magatartás és a helyes egészségmagatartás fejlesztése a biológia tantárgyhoz kapcsolódó környezeti nevelésen keresztül. A kiadvány és terjedelmes digitális melléklete minden olyan felsőoktatási intézményben felhasználható, ahol biológiatanár-képzés folyik, de az új eredmények és módszerek közlése és gyakorlati szempontú feldolgozása miatt a gyakorló biológiatanárok, illetve a továbbképzésüket végző intézmények körében is jelentős érdeklődésre számíthat. ISBN

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM LOCAL AGENDA 21 2013 1 Bevezető 1972-ben ült össze az ENSZ kezdeményezésére az első környezetvédelmi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

DIGITÁLIS PEDAGÓGIA 2.0

DIGITÁLIS PEDAGÓGIA 2.0 DIGITÁLIS PEDAGÓGIA 2.0 Szerkesztette BENEDEK ANDRÁS Írta BENEDEK ANDRÁS HORVÁTH CZ. JÁNOS MOLNÁR GYÖRGY NAGY GÁBOR ZSOLT NYÍRI KRISTÓF SZABÓ ERZSÉBET MÁRIA TÓTH PÉTER VEREBICS JÁNOS TYPOTEX Budapest,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Ruzicska Judit, Szalay Luca A szakmai

Részletesebben

Az iskola környezetnevelési programja

Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezeti nevelési programjának a meghatározása a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésével és azok összehangolásával történik. A

Részletesebben