Gönyű Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K"

Átírás

1 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Illetékek 3.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4 Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás 4.6 Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7 Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás 4.9 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1 Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele. 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11 VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2 Likvid hitelek felvétele 11.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Oldal 1

2 1 számú melléklet 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) sz. táblázat Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások (áfával) Egyéb folyó kiadások (áfával) Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11 Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12 Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4 IV. Egyéb kiadások 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2 Likvid hitelek törlesztése 6.3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (1.tábl. 8.sor 2.tábl. 5.sor) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Oldal 2

3 1 számú melléklet 4. sz. táblázat ezer forintban 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11 sor) Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6 sor) Oldal 3

4 2 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. évi bevételeinek forrásonkénti megbontása Bevételi jogcím Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összes előirányzat eredeti eredeti eredeti I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek 2.) Önkormányzatok sajátos működési bev Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami támogatás Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ebből közfoglalkoztatásra ebből áfa visszatér. - csatorna társulástól ebből Igazságügyi Minisztériumtól (településőr) ebből Szennyvízcsatorna Önk.Társulás bev ebből EU-s programok támogatása - csatorna - áfa ebből EU-s programok támogatása - óvoda ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP ebből EU-s programok támogatása - TIOP ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP ebből 29. évi közokt.normatív pótlólagos ut V. Előző évi pénzmaradvány 5 5 Oldal 4

5 2 számú melléklet Bevételek összesen Oldal 5

6 3 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat költségvetési szerveinek 211. évi kiemelt kiadási és létszám előirányzatai ezer forintban Cím Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatások Összesen Polgármesteri Hivatal eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Kék Duna Óvoda Széchenyi I. Ált. Isk Gönyűi Idősek Klubja Szennyvízcsatorna Önk.Társulás Működési tartalék 3 Összesen Oldal 6

7 3 számú melléklet előirányzatai ezer forintban Létszám fő Oldal 7

8 4 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. évi normatív állami támogatásai jogcímenként Jogcímek Ft/fő Fő Ft I.1. Településüzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok I.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra I.3. Pénzbeli szociális juttatások I.4. Családsegítés 1 975, I.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása I.6. Szociális étkeztetés I.7. Házi segítségnyújtás I.8. Óvodai nevelés I.9. Általános iskolai oktatás I.1. Napközis, tanulószobai foglalkoztatás I.11.Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása I.12. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása I.13. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés I.15. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Normatív állami támogatás összesen: Oldal 8

9 5 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. évi beruházási és felújítási előirányzatai címenként ezer forintban Cím Felhalmozási kiadás Szakfeladat Összeg Beruházás Felújítás Polgármesteri Hivatal Polg.Hivatalban garázs és műhely építése 6 m Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Gyermekek emléktáblája Urnafal építése 9632 Építési beruházások tervei (Eg,ház,laktanya,gyógysz.) Buszmegállók áthelyezése Laptop beszerzése - 6 db - képviselőknek Traktor vásárlás Felhalmozási célú általános tartalék Összesen Szennyvízcsatorna Önk.Társulás Csatorna beruházás költsége Beruházási áfa visszaigényelhető Beruházási célú támogatásértékű kiadás (áfa visszafiz.) Összesen: Kék Duna Óvoda Fedett kukatároló építése 85 Érzékelők riasztórendszerhez Óvoda bővítés 21-ről áthúzódó rész (pforg.nélküli) Összesen: Széchenyi I. Ált. Iskola Udvar felújítása TIOP - interaktív táblák beszerzése Összesen Gönyűi Idősek Klubja Oldal 9

10 5 számú melléklet Összesen Oldal 1

11 6 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 211. évi kiadási előirányzatai feladatonként ezer forintban Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatások Beruházás Tartalékok Összesen Teljes m.idős Részmunkaidős* eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti fő fő Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Településőr Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése Víztermelés, -kezelés, - ellátás Köztemető fenntartás és üzemeltetés Közvilágítás Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása Település egészségügyi feladatok Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Gyermekjóléti Szolgálat Községgazdálkodási szolgáltatások Közcélú foglalkoztatottak Közhasznú foglalkoztatottak Könyvtári szolgáltatások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolói díj alanyi jogon Ápolói díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9 9 Temetési segély 2 2 Közgyógyellátás Civil szervezetek működési támogatása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Oldal 11

12 6 számú melléklet Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Összesen Oldal 12

13 6 számú melléklet Oldal 13

14 6 számú melléklet Oldal 14

15 7 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatai éves bontásban 1. Hosszú lejáratú hitelfelvétel ( Bem J. utca burkolatfelújításához) ezer forintban - hitelfelvétel ideje: felvett hitel összege: ezer Ft - hitel futamideje: 15 év ( 22-ig) - hitel első törlesztőrészletének befizetése: 28.szept előtti kifizetések összege: ezer Ft Megnevezés Évenkénti törlesztőrészlet összege: Kamat törlesztés Arany János Tehetséggondozó Program fő 211. júniusig 5. Ft/hó (Baracsik Zs.) 3 2 fő 215. júniusig 6. Ft/hó (Rácz S., Kanozsai D.) fő 211. szeptembertől 216. júniusig 6. Ft/hó Összesen: Összesen: Megnevezés Összes kötelezettség Oldal 15

16 8 _ 9 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások számú melléklet ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2 Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3 Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4 Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5 Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6 -ebből: Építményadó 7 Telekadó 8 Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó 1 Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 11 Helyiségek utáni bérleti díj és rezsiköltség kedvezmény Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 13 Egyéb kedvezmény 14 Összesen: Gönyű Község Önkormányzata által nyújtott céljellegű támogatások számú melléklet Sorszám Civil szervezet neve Megítélt támogatás ezer forintban A támogatás célja 1 Gönyű Sportegyesület Működési ktgek 2 Gönyű SE Teke Szakosztálya 3 Gönyű SE Sakk Szakosztálya 25 Működési ktgek 4 Horgásztanya Labdarúgó Klub 5 Gönyűi Horgászegyesület 364 Rendezvények ktge 6 Gönyűi Polgárőr Egyesület 2 Működési ktgek 7 MTTSZ Technikai Klub 2 Működési ktgek 8 Katolikus Egyház 9 Református Egyház 1 Pannon Nyugdíjas Szövetség 11 Vöröskereszt 554 Idősek napja megrend. 12 Gönyűért Egyesület 3 Rendezvények ktge 13 Postagalamb Sportegyesület 14 Gönyűi Honismereti Egylet 61 Rendezvény, karbantart.ktg. 15 Összesen: Oldal 16

17 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatai Pályázati felhívás megnevezése: I. NYDOP Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Benyújtott pályázat címe: Mikrotérségi SNI gyermekek integrált nevelésének fejlesztése a gönyűi Kék Duna Óvoda megújítása által. Pályázat teljes költségvetése: Ft, melyből 29-ben már megvalósult, kifizetésre került Ft. Megítélt támogatás (9%) : Ft 21.évben kifizetésre kerülő támogatási összeg: Ft 211. évre áthúzódó támogatási összeg: Ft (ebből szállítót megillető rész: Ft ) Pályázati felhívás megnevezése: II. KEOP 1.2../1F Szennyvízelvezetés és tisztítás Benyújtott pályázat címe: Gönyű és Nagyszentjános Települések szennyvízcsatornázása, az összegyűjtött szennyvizek átvezetése Győr város biológiai szennyvíztisztító telepére Pályázat összes költsége: 12.. Ft Megítélt támogatás : Ft Pályázati önrész összege: Ft + a teljes áfa-tartalom megelőlegezése 29. évben a támogatásból felhasznált összeg: Ft 21. évben felhasznált támogatási összeg: Ft 211. évre áthúzódó támogatási összeg: Ft Oldal 17

18 1 számú melléklet A kivitelezés finanszírozására benyújtott pályázathoz a tárgyévre tervezett összege: e Ft e Ft áfa megelőlegezése Pályázati típusa, száma és címe: III. TÁMOP /A "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a gönyűi Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak képzésével" Pályázat összes költsége: Ft Megítélt támogatás : Ft, 1 % Pályázati önrész összege: % 21. évben a támogatásból felhasznált összeg: Ft 211. évre áthúzódó támogatási összeg: Ft 212. évben igénybe vehető támogatási összeg: Ft Elszámolható költségek: pl. képzési költség, utazási költség, jegyzetek és könyvek, bérköltség és járulékai, Pályázati típusa, száma és címe: IV. TÁMOP /A-9/ "Széchenyi István Általános Iskola egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja" Pályázat összes költsége: 1.. Ft Megítélt támogatás : 1.. Ft, 1 % Pályázati önrész összege: % 211. évben a támogatásból felhasználható összeg: 1.. Ft Megvalósítás határideje: 211. június 3. Elszámolható költségek: rendezvények költségei Pályázati típusa, száma és címe: V. TÁMOP /A-9/ "Gönyű Község egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja" Pályázat összes költsége: 1.. Ft Oldal 18

19 1 számú melléklet Megítélt támogatás : 1.. Ft, 1 % Pályázati önrész összege: % 211. évben a támogatásból felhasználható összeg: 1.. Ft Megvalósítás határideje: 211. június 3. Elszámolható költségek: rendezvények költségei Pályázati típusa, száma és címe: VI. TIOP /7/ "Eszközfejlesztés a gönyűi Széchenyi István Általános Iskolában" Pályázat összes költsége: Ft Megítélt támogatás : Ft, 1 % Pályázati önrész összege: % 211. évben a támogatásból felhasználható összeg: Ft Megvalósítás határideje: 211. augusztus 31. Elszámolható költségek: interaktív táblák, nyilvánosság, projekt asszisztens bér- és járulékköltsége, Oldal 19

20 11 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzatának 211. évet követő két év várható előirányzatai ezer forintban I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatások és átengedett szja Sajátos működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány igénybevétele működési célú Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési tartalék Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Osztalék Támogatások ( CÉDE, TEUT ) Önk.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási áfa visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalm.célú pénzeszköz átadás államházrt.kívülre 2 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

21 12 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzatának 211. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban Bevételek január február március április május junius július aug. szept. október nov. dec. összesen Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi műk.bevétel Beruházási áfa visszatér Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Támogatás értékű felhal.b Maradvány 5 5 Összes bevétel Kiadások január február március április május junius július aug. szept. október nov. dec. összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támogatás Szociális kiadások Működési tartalék 3 3 Beruházási tartalék 1 1 Fejlesztés Összes kiadás Eltérés

22 12 számú melléklet

23 13_számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. évi bevételei és kiadásai címenként Polgármesteri Hivatal ezer forintban Bevételek Eredeti Kiadások Eredeti 1. Működési bevétel Működési kiadások Támogatások ebből működési tartalék 3 3. Átengedett adók 3. Helyi adók Felhalmozási kiadás Átvett pénzeszközök ebből felhalmozási tartalék 1 5. Pénzmaradvány 5 3. Intézmények finanszírozása Összes bevétel: Összes kiadás: Kék Duna Óvoda Bevételek Eredeti Kiadások Eredeti 1. Működési bevétel 1. Működési kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Támogatásértékű felh.bevétel 4. Intézmény finanszírozása Összes bevétel: Összes kiadás: Széchenyi István Általános Iskola Bevételek Eredeti Kiadások Eredeti 1. Működési bevétel 1. Működési kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Átvett pénzeszközök 4. Intézmény finanszírozása Összes bevétel: Összes kiadás: Gönyűi Idősek Klubja Bevételek Eredeti Kiadások Eredeti 1. Működési bevétel Működési kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás 3. Átvett pénzeszközök 4. Intézmény finanszírozása Összes bevétel: Összes kiadás: Szennyvízcsatorna Önk.Társulás Bevételek Eredeti Kiadások Eredeti 1. Felhalmozási bevétel - áfa visszatér Működési kiadás Felhalmozási bevétel átvett pénze Felhalmozási kiadás Átvett pénzeszközök működésre Áfa kiadás Támogatás értékű bevétel 4. Intézmény finanszírozása Összes bevétel: Összes kiadás:

24 14 számú melléklet BEVÉTELEK Nettó ÁFA Bruttó 1. Gönyű és Nagyszentjános Települések hozzájárulása a 2 3 működési költségekhez - Gönyű 69 % - (2.3. Ft x,69) Ft - Nagyszentjános 31 % Ft 2. Áfa visszaigénylésből származó bevétel (előkészítő szakaszból) Gönyű és Nagyszentjános Települések hozzájárulása 6 4 a beruházás 15 %-os önrészéhez + áfa - Gönyű 69 % Ft Ft áfa - Nagyszentjános 31 % Ft Ft áfa 4. Beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra - előkészítő szakaszból hátralevő rész - II.fordulós pályázatra Összes bevétel: KIADÁSOK Személyi juttatások 1 fő részmunkaidős bére 12 hó Étkezési utalvány 14. Ft/hó Munkaadókat terhelő járulékok 356 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 288 Természetbeni egészségügyi járulék 1,5 % Pénzbeli egészségügyi járulék,5 % Munkaerő piaci járulék 1 % 19,4 %-os adó természetbeni juttatások után Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Bankköltség Egyéb dologi kiadás (pl. közbesz.hirdetmény) Beruházási célú támogatásértékű kiadás (Áfa visszafizetése) Felhalmozási kiadások Igénybe vett szolgáltatások (II.forduló) - közbeszerzési tanácsadó díja project management szolgáltatás - nyilvánosság Összes kiadás: A társult önkormányzatok a működési költségekhez való hozzájárulást igény szerint, de legalább negyedévente időarányosan utalják át. A felhalmozási kiadásokhoz való hozzájárulást pedig a kifizetendő számla beérkezését követően 3 munkanapon belül utalják át az önkormányzatok a társulás számlájára. Gönyű, 211. január 18. Major Gábor Oldal 24

25 14 számú melléklet Elnök Oldal 25

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben