Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl"

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/ Fax: 28/ /2009 szám Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl Tisztelt Képviselı-testület! június 25.-én, valamint szeptember 7.-én megtartott képviselı-testületi ülésen hozott határozatok végrehajtásával valamint a két ülés között tett intézkedésekkel jelentésemet az alábbiakban teszem meg. Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a június 25.-én megtartott képviselı-testületi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Ezzel egyidejőleg kimondta, hogy a kbt. hatálya alá nem tartozó közbeszerzési szabályzatot át kell dolgozni, figyelemmel a meghirdetések módjára, formájára. A szabályzat tervezet módosítása várhatóan külön napirendi pontként kerül megtárgyalásra, amennyiben az érintett bizottságok is javaslatukat meg tudják tenni. A határozat 3./pontja szerint megbízta a polgármestert, hogy a 2009 Aszód Fesztivál szervezésével kapcsolatos lakossági bejelentésre tett intézkedésrıl, illetve az arra adott válaszról tájékoztassa a képviselı-testületet. Ezt az 1. sz. melléklet tartalmazza. A GAMESZ-nál a jelenleg elindított utóellenırzéssel megbízott cég a Zo-la Kft. által bejelentett ügyben a célvizsgálatot elvégzi. Ennek megállapításairól a képviselıtestületet várhatóan az októberi testületi ülésen tudjuk tájékoztatni. Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete elfogadta a 2009 elsı féléves költségvetés gazdálkodásáról szóló jelentést. A képviselı-testület a határozatában kiemelte, hogy a költségvetési szervek kötelesek az elıirányzat keretein belül takarékosan gazdálkodni. Fedezet nélküli kötelezettségvállalásra nincs lehetıség. A Podmaniczky utca alsó, valamint a Tavasz utca alsó szakaszának megtervezését indokoltnak tartotta. A Tavasz utca tervezésére megbízást nem adott, mivel a tervezett útépítéssel érintett útszakasz nem jogtiszta. Megbízta a polgármestert, hogy egyeztessen az Tavasz utca lakóival annak érdekében, hogy a tervezett út megépülhessen. Egyezségre nem került sor, így a 199/2009 /VI. 25/ Ökt. sz. határozattal a Podmaniczky utca alsó szakaszának a tervezését a kijelölt tervezıvel meg kell terveztetni a határozatban megjelölt fedezet terhére. A jogerıs építési engedély birtokában a Podmaniczky utca építésével együtt a kivitelezés - nagyközbeszerzési eljárás keretén belül,meghirdetésre kerül. A Tavasz utca megépítése érdekében a jogtiszta tulajdonviszonyok megteremtése érdekében lefolytatandó hatósági munkarészek elindításának elıkészítésérıl elkészült összegzés után az önkormányzati döntés meghozatala érdekében - az elkövetkezendı idıszakban beterjesztésre kerül.

2 A 266/2009. / VIII. 27./ ökt. sz. határozatával a képviselı-testület kijelölte a tervezıt a Szociális szolgáltatásszervezéssel. kapcsolatos pályázat beadása érdekében. A tervezı a feladatát megkezdte a szerzıdés aláírása megtörtént. Aszód Város önkormányzat képviselı-testülete a fenntartásában mőködı Óvoda-, Általános Iskolában a 190/2009 /VI.25./ Ökt. sz. határozatban nevesített feladatok megvalósításának elıkészítése érdekében vagyonhasznosítás összegzését tárgyalta meg, és polgármesteri koordináció mellett megbízta a városfejlesztési valamint a pénzügyi bizottságot, hogy a várhatóan piacképes, forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására készítsenek realizálható ütemtervet. Az ütemterv nem készült el. Amennyiben a bizottsági üléseken az ütemterv összegzésre kerül, a javaslat várhatóan a következı testületi ülésre beterjesztésre kerül. A Rákóczi úti tagintézmény tornaszoba mőszaki állapotfelmérése alapján tálalókonyha kialakítható, azonban pénzügyi fedezet hiánya miatt ennek az átalakításához szükséges elıkészítési munkálatokat nem lehetett elindítani. Ez késlelteti a Falujárók úti óvoda jelenlegi ebédlı megszüntetését, és ezzel párhuzamosan a pedagógiai szakszolgálat helyiségeinek bıvítését. Az alapellátás végzı orvosok támogatása ügyében a képviselı-testülete 269/2009. /VIII. 27/ Ökt. sz. határozatában kimondta, hogy az egészségügyi ellátás szinten tartásához, esetleges fejlesztéséhez támogatási alapot hoz létre, figyelemmel a költségvetés adta lehetıségekre. Az erre vonatkozó rendelet-tervezet, valamint pályázati kiírásra vonatkozó tervezet elkészült, melyrıl külön napirendi pont keretében dönthet a képviselı-testület, - a III. negyedéves átcsoportosítás alapján figyelemmel a pénzügyi bizottság javaslatára. A Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási terv módosítását elıkészítette a tervezı. A képviselı-testület 270/2009 /VIII. 27./ Ökt. sz. határozatával kimondta, hogy az anyagot abban az esetben tárgyalja érdemben, ha a tervezett módositások közérthetı módon, valamint a módosításra tervezett tételek megvalósítása esetén annak becsült összegét is indokolt meghatározni. A téma fontosságára való tekintettel a napirend tárgyalását soron kívüli testületi ülésen javasolták tárgyalásra, melynek tervezett idıpontja szeptember 29. én 16 h. A tervezı céggel a szerzıdés módosítás aláírásra került, mellyel a teljesítési határidı egy hónappal meghosszabbodott. Az iskolai védınıi szolgálatnál keletkezett mőködési hiány megállapítása érdekében a képviselı-testület pontos kimutatás bekérését mondta ki, valamint megbízta a fıépítészt, hogy adjon javaslatot a jelenlegi területi védınıi szolgálat helyiségeinek felújítása, bıvítése érdekében. Az errıl elkészült anyag külön napirendi pontként kerül megtárgyalásra. A módosított IVS elfogadását a képviselı-testület nem támogatta. Ad-hoc bizottságot hozott létre, ezzel egyidejőleg megbízta a polgármestert, hogy kérjen szakmai javaslatot arra vonatkozóan, hogy az IVS az elıirt szakmai keretek között került összeállításra szeptember 7.-én megtartott soron kívüli testületi ülésen sem került a módosított IVS elfogadásra A bizottság összegzı jelentését, valamint az önkormányzat jogi képviselıjének javaslatát a képviselı-testület külön napirendi pontként fogja tárgyalni. A helyi nagyobb tételő adótartozások rendezésére benyújtott elıterjesztést a képviselı-testület 273/2009 /VIII. 27./ Ökt. sz. határozatával jóváhagyta. A határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük. A Zöld Híd program által megküldött szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos rendelet-tervezetet a képviselı-testület véleményezte, melyet megküldtünk a projektmenedzsmentnek.

3 A Rákóczi úti tornapálya és védıkerítés felújításához szükséges mőszaki költségvetési paraméterek összegzésérıl külön napirendi pont keretében dönthet a képviselı-testület. A képviselı-testület 276/2009 /VIII. 27. Ökt. sz. határozatával döntött arról, - megbízva a környezetvédelmi-városfejlesztési bizottságot- hogy a kijelölt pályázatíróval elı kell készíteni a KEOP keretében kiírásra kerülı komplex energiahatékonysági célok /főtés, világítás, nyílászárók stb./ megvalósítása érdekében a pályázat beadását. A pályázatizóval a bizottság vezetıje a kapcsolatot felvette, várhatóan ennek elıkészítése a következı testületi ülésre kerül elıterjesztésre. A képviselı-testület elfogadta a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét, mely kihirdetésre került. A piaccsarnok megvalósítása érdekében további összegzı javaslat elıkészítését mondta ki a 277/2009 /VIII. 27. / ökt. sz. határozatával a képviselı-testület, mely feladattal megbízta a városfejlesztési valamint pénzügyi gazdasági bizottságot. Amennyiben a bizottsági üléseken az erre vonatkozó összegzések elkészülnek, úgy a következı testületi ülésre ez beterjesztésre kerül. Az Önkormányzat jogi képviselıjének javaslata - a szóba jöhetı önkormányzati résztulajdonú projektcégben PPP konstrukcióban való részvétel jogi lehetıségérıl - az elıterjesztéshez csatolásra került 2. sz. mellékletként A Koren köz 5-6 támfalépítés /130/2 hrsz. / pótmunkáinak számlája a pályázat elszámolásával egyidejőleg becsatolásra került, melyet elfogadtak. A Koren-közi támfalépítés II.sz. pótmunka elrendelés körülményeinek vizsgálatáról készült összegzés az elıterjesztéshez 3. sz. mellékletként került csatolásra. A Petıfi utca 5 szám alatti ingatlan meghirdetése figyelemmel a 279/2009 /VIII. 27./ Ökt. sz. határozatra - megtörtént. A beérkezendı pályázat/ok a következı testületi ülésre kerülnek beterjesztésre. Eddig érdeklıdı nem volt. Ezzel egyidejőleg tájékoztatjuk a Tisztelt képviselı-testületet, hogy a volt honvéd presszó eladásának meghirdetésére ismételten nem érkezett pályázat. A 48-as emlékmő áthelyezhetısége érdekében a helyszínrajzok a város honlapján közzétételre kerültek. A szobor újraépítése elıtt a PENNY Market vezetıjével a megállapodás - a terület rendezése érdekében az estlegesen új helyszín kijelölése esetén kerül aláírásra. A lakossági vélemények összegzése után várhatóan az októberi ülésre terjesztjük be az emlékmő helyszínére vonatkozó javaslatot. A Csengey u. 19 szám elıtti támfal közbeszerzési ajánlattételi felhívását a képviselıtestület elfogadta a 281/2009 /VIII. 27./ Ökt. sz. határozatával. A további intézkedések megtétele megtörtént. A gyermekek úszásoktatásának módosítása ügyében hozott döntésrıl az iskola igazgatója tájékoztatást kapott. Az FC kérelmére a képviselı-testület módosította a támogatási szerzıdést, melyrıl az FC vezetısége tájékoztatást kapott. A zárt ülésen hozott döntésekrıl az érintettek tájékoztatást kaptak. A Pest Megyei Közgyőlés Elnökének a kitüntetésre javasolt személyekrıl szóló határozatot megküldtük. A képviselı-testület a szeptember 7.-én a soron kívüli testületi ülésen a Galgagyörki kihelyezett zenetagozat pénzügyi finanszírozására vonatkozó megállapodást elfogadta, mely aláírásra került.

4 Az Állami Számvevıszék megküldte a települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatban elvégzett felmérést, melyrıl a 4. sz. mellékletben tájékoztatjuk a Tisztelt képviselı-testületet. Az Uj-Mezı Mezıgazdasági Kft. az 5. sz. mellékletként csatolt tájékoztatást adta a tej házhozszállításával kapcsolatban. Aszód Agglomerációban megvalósítandó csatorna-komposztáló projekt II. fordulójának pályázata beadásra,- és az befogadásra került. A gesztor önkormányzat megkereste az érintett önkormányzatokat, mely alapján ,- Ft összeget be kell fizetni a gesztor számlájára. Az összeg hatósági díjat, tervezést, áfa növekedést és egyéb adminisztrációs költségeket foglal magában, melyrıl szóló összesítést tájékoztatásul csatoljuk. /6. sz. melléklet / A fedezet a csatornaprojektre biztosított elıirányzatnál rendelkezésre áll. A Pénzügyi Gazdasági Bizottság elvégezte a 2009 évi Europarti pénzügyi felhasználásának ellenırzését, melynek jelentését a 7 sz. melléklet tartalmazza. A s z ó d, szeptember 16. Sztán István polgármester

5 Dr.Kolozs László ügyvéd 1066 Budapest, Lovag u. 8. IV/6. Tel: ; Tel/Fax: Postacím: 1364 Budapest Pf: Aszód Város Polgármesteri Hivatala Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı részére Tisztelt Fıjegyzı Úrhölgy! Az aszódi vásárcsarnok megépítésére kapott PPP konstrukcióban javasolt megvalósítási ajánlattal kapcsolatban a következıképpen tájékoztatom: A PPP konstrukció a magyar jogban korábban ismeretlen konstrukció volt, intézményes formában jelenleg is csupán az állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttmőködés (PPP) újszerő formáinak alkalmazásáról szóló 2028/2007 (II. 28.) Korm. sz határozat említi. A kormányhatározat címe ki is fejezi az intézmény lényegét: a Public-Private Partnership angol kifejezés rövidítése, amely a közszféra (a közfeladatok) és a magánszféra együttmőködését jelenti valamely közösségi cél megvalósítása érdekében. A PPP együttmőködés több szerzıdésbıl álló együttmőködési rendszer valamilyen konkrét feladat ellátására, létesítmény megvalósítására. Az együttmőködés lehetséges formái között szerepel az is, amelyet a vásárcsarnok létesítésére beadott ajánlat tartalmaz. Az ajánlott forma egy projektcég létrehozása, amelynek feladata a vásárcsarnok megépítése és mőködtetése. Az ajánlat szerint a kivitelezéshez a projektcég vesz fel hitelt, az Önkormányzat érdekeinek biztosítását a társasági tagsággal kapcsolatos joggyakorlás jelenti. A projektcég akár minimális tıkével (500 e Ft) is létrehozható, a részesedési arányt nyilván úgy kell kialakítani, hogy minden kérdésben együttdöntési jogunk legyen (legalább 50%). A javaslat szerinti megoldás mőködıképes, a jelzett elınyök fennállnak. A kockázati tényezık a következık lehetnek: A megvalósítást a projektcég hitel felvételével kívánja finanszírozni. A hitelhez fedezet kell, ami kézenfekvı módon az az ingatlan lehet, amelyen a vásárcsarnok létesül. Az ingatlant át is lehet adni a projektcég tulajdonába, ez nyilván apportálással (az új cég törzstıkéjeként történı tulajdonjog átadással) történhetne, hiszen a projektcég az ingatlan megvásárlására fedezettel nem rendelkezik. Az apportálás, éppúgy, mint az adásvétel illetékköteles (10 %), amelyet az új cégnek kell megfizetnie. Ha nem adjuk át a tulajdonjogot, a hitelhez akkor is fedezetet kell biztosítani, ez mindenképpen csak az az ingatlan lehet, amelyen a beruházás létesül, tehát hiába marad az ingatlan az Önkormányzat tulajdonában, a hitelfedezettel mindenképpen az Önkormányzat vagyonát kockáztatjuk.

6 A hitel remélhetıleg elég a megvalósításhoz. A hitelbıl a javasolt konstrukció szerint a projektcég az építési költséget fedezi, tehát a kölcsön az ajánlattevı, mint vállalkozói díjának fedezetét jelenti. Az ajánlattevı, mint vállalkozó megkapja a díját, tehát ebben a konstrukcióban biztos piachoz jut, amelynek minden tényleges kockázatát a hitelfedezetet biztosító Önkormányzat viseli. A hitelt vissza kell fizetni, a visszafizetésre a projektcég köteles. Ha a telek az Önkormányzat tulajdona marad is, az épület akkor is a projektcég, mint építtetı tulajdonába kerül. A projektcég az önkormányzati telek használatáért ebben az esetben földhasználati díjat lenne köteles fizetni. Az ajánlattevı az elkészülés után visszabérlésre tesz javaslatot az Önkormányzat részére, ebbıl látható, hogy a hitel visszafizetésének biztosítéka és felelıssége is az Önkormányzatra hárulna. Ha bérlıkkel (albérlıkkel) sikerül feltölteni a csarnokot, akkor ez még nyereséget is hozhat az Önkormányzatnak, de a hitelt akkor is vissza kell fizetni, ha nincs elég bérlı. A projektcégnek az Önkormányzattól kapott bérleti díjon felül nincs bevétele, ha a bérlet megszőnik, vagy nem elegendı a hitel visszafizetésére, akkor a projektcég tönkremehet és a bank az ingatlanból annak részeként, vagy fedezetként az önkormányzati telekbıl - keres megtérülést. Ha ezt a konstrukciót választjuk, akkor feltétlenül szükséges elıtte egy piacfelmérést végezni, hogy mennyire biztosított a majdan elkészülı épület hasznosítása és ebbıl következıen a beruházási hitel visszafizetése. Kiszámíthatóbb kockázatot jelenthet, ha a projektcég nem az Önkormányzattal béreltetné vissza az épületet, hanem eladná az üzlethelyiségeket. Az eladásokat a jogerıs építési engedély és elızetes társasház alapítás után már az építkezés megkezdésével el lehet kezdeni, tehát hamarabb látható a megtérülés. Ha a telek nem kerül az új társasház tulajdonába, akkor az Önkormányzat részére a társasház földhasználati díjat is köteles fizetni. Budapest, 2009 szeptember 17 Tisztelettel: dr. Kolozs László sk

7 3. sz. melléklet Beszámoló Koren közi támfal 2. pótmunkáinak körülményirıl Az eddigi összes keletkezett iratra hivatkozva (mőszaki ellenır véleménye, tervezı nyilatkozata, napló bejegyzések, elıterjesztések stb.) konkrétan a 2. számú pótmunka elvégésével kapcsolatosan az alábbiakat állapíthatjuk meg. A 2. számú pótmunkákat nem lehet elkülönítetten kezelni az 1. számú pótmunkáktól. Míg az elsı pótmunka a geotechnikai változásokat követı tervezıi megerısítéseket tartalmazta, a 2. pótmunkát az ennek következtében megnövekedett talajfeltöltés mennyisége indokolta, valamint a meglévı meglazult támfalszakaszok megerısítése és az azokhoz való csatlakozás lezárása eredményezte. A pótmunka elvégzése szükséges volt ahhoz, hogy az építmény mőszakilag meghatározott funkcióját el tudja látni. Azonban az 1. számú pótmunkától eltérıen ennek mennyiségi adatai utólagosan váltak meghatározhatóvá. A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a pótmunkák elszámolására való igényünket benyújtottuk a megítélt összegkeretig, a Tanács az igényt a szeptember 11-i ülésén elfogadta. Aszód, szeptember 16. Sztán István polgármester

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben