Beruházásainknál nincs nyári szünet!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beruházásainknál nincs nyári szünet!"

Átírás

1

2 A Zsíros-hegyi út építésének második üteme a Kálvária-dombtól a Tölgy utcáig megkezdôdött. Ehhez kapcsolódóan elkészül a Vértes utcai vízelvezetô árok, és a kivitelezô tól lezárja a munkaterületet. Az érintett lakosságot értesítik, a terelô-utakat táblákkal fogják kijelölni. A munkálatok befejezése, az út átadása legkésôbb augusztus közepére várható. Folyik az Általános Iskola melletti parkoló építése, a Nagyszénás utca felôli szakaszt már igénybe is vették a szemfüles autósok. A teljes beruházás július közepére készül el. Fôutcánk, a Kossuth Lajos utca megújításának elô lépése a Tisza István tér átépítése. A Fôtér-beruházás nem csak egy új megjelenésû, közösségi színtérként is kínálkozó tér létrehozását célozta meg, hanem egy balesetveszélyes, rendezetlen közlekedési csomópont rendezését, a balesetveszély csökkentését is lehetôvé tette. A beruházáshoz kapcsolódóan megújult a Kolozsvár térnek az emlékmûves híd és a Rákóczi utca közötti szakasza. A további lépések között elsô helyen a Kossuth Lajos utca felsô (a Tisza István tértôl a Rozmaring utcáig terjedô), az ❷ Beruházásainknál nincs nyári szünet! Nem csak az Óvoda és a Fôtér épül Iskola parkoló építése elôtte és utána állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került szakaszának és a Templom-köz (a két teret a parkoló mögött-alatt összekötô, jelenleg még földút) felújítása áll. Kolozsvár köz felújítás elôtt és után Ugyancsak fôutcánk közlekedési lehetôséginek (és megjelenésének) javítását jelenti, hogy folynak a kastélypark elôtti, a Sebestyén-dombig húzódó árok építési munkájának elôkészületei. Mint ismeretes, az új árok fedett lesz, lehetôvé téve a Sebestyén-domb és a falu közötti biztonságos gyalogos közlekedést. Elôkészítés alatt áll még a temetôi ravatalozó régóta hiányzó elôtetôjének felépítése. Ugyancsak elôkészítô munkák folynak a lakossági összefogással megvalósuló útépítések tekintetében. Jelenleg a Cseresznye és a Muskátli utca lakóinak példaértékû összefogása és az Önkormányzattal való együttmûködése révén készülhet el két új utcánk. Köszönet érte a szervezôknek, az áldozatvállaló lakosoknak. Reméljük, hogy példájuk más utcák lakóit is hasonló összefogásra, együttmûködésre ösztönöz, az ilyen kezdeményezéseket örömmel várjuk továbbra is, hiszen már szóban jelezték ilyen szándékukat például a Farkas, Szarvas és a Róka utca lakói is! Az Általános Iskola fûtés-korszerûsítésével kapcsolatban két vasat tarunk a tûzben : pályázatot adtunk be teljes épület-energetikai korszerûsítésre, nyílászáró cserével, külsô hôszigeteléssel, kazáncserével és a vízszintes tetôfelületek (pl. tornacsarnok) víz-szigetelésével együtt. Ugyanakkor a kazán cseréjére mindenképpen szükség van, tehát olyan közbeszerzési eljárást indítottunk, amely mindkét változatra kéri az ajánlatokat. Így akár nyer pályázatunk amit erôsen remélünk akár nem, a fûtés korszerûsítése mindenképpen megtörténik a nyár folyamán. Tájékoztató a Képviselô-testület júniusi tevékenységérôl Június 10-én a Képviselô-testület rendkívüli ülést tartott, nem utolsó sorban az elmúlt idôszak csapadékos idôjárásával kapcsolatos döntések érdekében. A rendkívüli idôjárás okozta károk helyreállítására vis maior pályázatot készített elô a Polgármesteri Hivatal, és az igénybejelentést megküldte a Magyar Államkincstár felé a 8/2010. (I. 28.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelôen. A pályázathoz az önkormányzatnak határozatban kellett több tekintetben is nyilatkoznia. Eddig is tudtuk, és a rendkívüli idôjárás is azt bizonyította, hogy az önkormányzatnak a belterületi csapadékvíz elevezetés ügyében is további elôrelépéseket kell tenni. Évek óta rendelkezésre áll a teljes belterületre vonatkozó felszíni víz elvezetési (vízjogi engedélyes) terv, azonban annak kivitelezési költségei elképzelhetetlenül magasak. Megjelent a Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyûjtés címû pályázat, melyen a támogatás mértéke esetünkben elérheti a 90%-ot, az igényelhetô összeg pedig elérheti a 80 millió forintot. A Képviselô-testület úgy döntött, pályázatot nyújt be a KMOP /B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyûjtés címmel meghirdetett támogatásra. A pályázat elkészítésével a Tempo- Consulting Kft.-t bízta meg. A Képviselô-testület április 29-i ülésén döntött a nagykovácsi, 1549/1 és a 1549/2. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó (volt Westel-torony) bérleti díj mértékérôl, azt azonban a jogutód Magyar Telekom Nyrt. nem fogadta el és az ingatlanokra vonatkozóan vételi szándékot jelentett be. A testület úgy döntött, hogy az ingatlanokat nem értékesíti. Határozatával módosította áprilisi határozatát a bérleti díj mértékét és az inflációkövetést illetôen. Felhatalmazta a Polgármestert és a Jegyzôt a tárgyalások során történô megállapodásra és a 10 éves bérleti szerzôdés aláírására. Maier Jenô alpolgármester A Pók utca víz alatt Fotó: Luczáti Sándor JÚLIUS

3 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kovács Györgyné /103 mellék Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfél-tájékoztatási, és anyakönyvezési, valamint a népesség-nyilvántartási feladatok ellátása munkaidô alatt folyamatosan biztosított. Adóhatóság Tisztelt Nagykovácsi Lakosok! Tisztelt Adózók! május-június hónapban postázásra kerültek a fizetési felhívások, melyek a április 30-ig be nem fizetett adókat tartalmazzák. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben fenti idôpont után teljesítették adófizetési kötelezettségüket, úgy a befizetést igazoló csekk, valamint átutalási megbízás fénymásolatát NEM KELL eljuttatni Hivatalunkhoz. Tájékoztatásul közöljük, hogy június 30. után ADÓELLENÔR- ZÉST folytatunk a következô utcákban: Arany János utca, Séta utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Tinódi utca, Lombos utca, Virágos sétány, Forrás utca, Erdôsétány, Semmelweis utca, Nagykovácsi út. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatósága idézést küld ki, annak betartását kérjük komolyan venni, ellenkezô esetben a évi CXL. tv ában foglaltak alapján minimum 5.000, Ft, maximum , Ft, továbbá az eljárási cselekmény megismétlése miatt többletköltség megfizetésére kötelezzük. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kolleganôinket: Képes Imréné /123, építményadó, talajterhelési díj Dervalics Lászlóné /108, gépjármûadó Antal Judit /115, helyi iparûzési adó, telekadó Igazgatás Zárójelentés tüdôszûrésrôl Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Magyarországi Regionális Intézete Epidemiológiai Osztálya arról küldött tájékoztatást hogy július 1. és június 30 között a Közép-magyarországi Régióban a regionális tiszti fôorvos csak Budapest fôváros területén rendelte el járványügyi érdekbôl a kötelezô tüdôszûrést. Tekintettel arra, hogy Budapest az ország tuberkulózissal legfertôzöttebb területei közé tartozik, valamint a speciális adottságokra (agglomeráció, ingázás, betelepülés stb.) fontos, hogy Pest megyében is történjenek szûrések. A TBC-n kívül más légzôszervi betegségek felfedezésére is sor kerülhet a tüdôszûrés során (COPD, asthma, emphysema, daganatok). Nagykovácsi Nagyközségben a tüdôszûrés között lezajlott. A megtartott ajánlott tüdôszûrés számszerû eredménye az alábbiak szerint alakult: Megjelentek száma: fô Adatváltozás bejelentése Minden ingatlantulajdonosnak fontos érdeke, hogy a földhivatalnál a bejegyzett adatok naprakészek legyenek évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 27. (1) Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt bejelentése alapján vagy hivatalból (helyszíni ellenôrzés, adatátvétel hatósági nyilvántartásból, különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból vagy a cégnyilvántartásból történô adatátvétellel) vezeti át az ingatlannyilvántartásban. (2) Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelô, illetôleg a használó a változás bekövetkezésétôl, illetôleg a tudomásszerzéstôl számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak Budakörnyéki Földhivatal Ingatlan-nyilvántartás 1036 Budapest, Lajos utca Parlagfû-mentesítés 2010 A évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani. A törvényhez fûzött fogalom-meghatározás értelmében a földhasználó, aki termôfölddel, erdô vagy egyéb növényi vegetáció számára alkalmas területtel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a termôföld hasznosítására kötelezett. Helyszíni ellenôrzést a parlagfû-mentesítés betartásának ellenôrzése érdekében saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján adott év július 1-tôl külterületen az ingatlanügyi hatóság (földhivatal), belterületen a jegyzô végez. A helyszíni ellenôrzésrôl a földhasználót nem kell elôzetesen értesíteni. A helyszíni ellenôrzést lefolytató hatósági személyek jogosultak engedély nélkül az ingatlanra belépni az ingatlan parlagfû szennyezettségének megállapítása érdekében. A helyszíni ellenôrzés alkalmával jegyzôkönyv készül. A helyszíni ellenôrzés során amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a parlagfû mentesítési kötelezettségének külterületen a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve, belterületen a települési önkormányzat jegyzôje rendeli el a közérdekû védekezést. A hatósági feladatok tehát megoszlanak az ingatlanügyi hatóság és a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve között. Az ingatlanügyi hatóság a parlagfû felderítését és a további eljáráshoz szükséges ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási adatok szolgáltatását végzi, míg a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve rendeli el külterületi ingatlan esetén a közérdekû védekezést, továbbá ez esetben a mulasztó földhasználót a közérdekû védekezés költségeinek megtérítésére kötelezi, valamint növényvédelmi bírsággal sújtja. Aki a parlagfû elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, azzal szemben a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság legkisebb összege , Ft, legmagasabb összege 5 millió Ft. A bírság ismételten is kiszabható. Mûszak Utak, hidak, árkok A földutak javítása, kátyúzása az esô elmúltával folytatódott, melynek során elôször a legnagyobb, legveszélyesebb károkat kell elhárítanunk, ezt követôen a tervek szerint folyik tovább a munka. A Kolozsvár utcai megrongálódott híd statikai vizsgálata elkészült, a javítás lehetséges módját is sikerült meghatározni. Lapzártakor a munkálatokra vonatkozó árajánlatok beszerzése folyik. Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az ingatlan elôtti árok karbantartása az ingatlan tulajdonosának vagy kezelôjének a kötelessége. Ennek elmulasztása nem csak szabálysértési eljárást von maga után, hanem olyan súlyos károkat is okoz, amelyek megismerésére az elmúlt idôben sokaknak volt sajnálatos lehetôsége. Kérjük,gondoljanak elöntött kertjeikre, pincéikre, mielôtt ismét legyintenek, amikor az árok kerül szóba, vagy amikor a kerítés belsô oldalánál megállnának a kert rendbe tételével. Megkezdôdött a Zsíros-hegyi út építésének második üteme! Július 6-tól, keddtôl a kivitelezô lezárja a teljes útszakaszt, errôl értesíti az érintett lakosokat, és a terelô-utakat a szokásos módon táblákkal kijelöli. A javasolt terelô utak térképét itt és honlapunkon is megtekinthetik JÚLIUS ❸

4 A Saubermacher-Bicske Kft. HULLADÉK GYÛJTÉSI IDÔPONTJAI: Háztartási hulladék: minden héten SZERDÁN Sárga zsák: minden hónap második KEDD (mûanyag, fém, italos karton) Papír: minden hónap harmadik KEDD Zöldhulladék zsák: minden hónap harmadik HÉTFÔ, áprilistól októberig! (falevél, fû) Zsákok átvétele, vásárlása: Nagykovácsi, Kolozsvár tér 25. Hétfô: ig, szerda 9-11-ig Ôszi ingyenes zöldhulladék gyûjtés: november 9. kedd (falevél, gallyak, kerti nyesedék) Lomtalanítás: március 1. november 30. között, az Önök által egyénileg egyeztetett napon. Idôpont kérése: a es telefonszámon, a 111-es vagy 113- as melléken, hétfôn, szerdán és pénteken. ben: címen, egy héttel elôre. Elektronikai hulladék gyûjtés: kedd, 06-tól du. 14-ig, a Nagyszénás u. Bánya u. sarkánál. KÖZLEMÉNY! A évi L. törvény értelmében Nagykovácsi település a évi ôszi önkormányzati képviselôk és polgármester választáson egyéni listán választási rendszerben egy választókerületet alkot, amelyben a képviselôk száma: 8 fô. Az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselôjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Helyi Választási Iroda Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dr. Papp László jegyzô minden hónap utolsó hétfôi napján fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: * * * Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG MÁRCIUS 01. NOVEMBER 15. KÖZÖTT ÓRÁIG * * * Közzé tesszük a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóságának tájékoztatóját, mely szerint 2010-ben: Nagykovácsi településen, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez, véletlenszerû kiválasztással. Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendelkezô, igazolvánnyal ellátott kérdezôbiztosok hajtják végre. Adatgyûjtés célja: Munkaerô-felmérés és kiegészítô felvételei, egész évben folyamatosan Idômérleg felvétel, szeptember hónapig A lakosság utazási szokásai, minden negyedévet követô következô hónapban történnek. További tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphatnak: vagy Segítségüket köszönjük! Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 ❹ TÁJÉKOZTATÓ A nemzeti és etnikai kisebbségek település szintû önkormányzatainak megválasztásáról Tisztelt Nagykovácsi Választópolgárok! A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény alapján a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán kisebbség esetén lehet kisebbségi választást tartani. A helyi választási bizottság akkor tûzi ki a kisebbségi önkormányzati választást, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplô kisebbségi választópolgárok száma a választás kitûzésének napján eléri a 30 fôt. A mai napig községünkben kisebbségi választói jegyzékbe vett választópolgárok száma: bolgár: 2, német: 54, ruszin: 1 fô. A kérelmeket továbbra is a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán az erre a célra elhelyezett gyûjtôládába lehet elhelyezni, vagy postai úton megküldeni, úgy, hogy a kérelem legkésôbb július 15. napjáig megérkezzen a helyi választási irodába. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a választásra jogosultak részére postai úton megküldött nyomtatványon lehet benyújtani. Amennyiben nem kapott ilyen nyomtatványt, akkor azt a választási irodánál igényelhet. A települési kisebbségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki - a 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja, október 1. napjáig nagykorúvá válik, - a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, - szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. Helyi Választási Iroda Nemet az asszimilációra! Mostantól Kisebbségekért Díjat adományoz a Pest Megyei Közgyûlés Pest megye egyedi. Egyedi sokszínûségében, még Közép-európai mérce szerint is. Nem csak földrajza, hanem közösségei miatt, melyek ezer arccal bírnak. Vallási és etnikai gyökereik, kulturális hagyományaik miatt. E sokszínûség mindig is meghatározó vonása volt a megye társadalmi és kulturális értékeinek. Megkülönböztetô erôvel bír, amire mindig is építeni lehetett. Jólétet és sikereket. Jövôt, amit az együtt élô nemzetiségek adtak ajándékba egymásnak. Pest Megye Közgyûlése úgy döntött, hogy tiszteletet és elismerést érdemelnek azok, akik segítenek. Akik vállalják, hogy küzdenek az asszimiláció ellen, és harcolnak a hagyományok, az élô közösségek megtartásáért. Melyek, ha elvesznek, nem lesz teljes és egész e vidék. Ezért úgy döntött, hogy egyéneknek és közösségeknek a megyében élô nemzeti- és etnikai kisebbségek érdekében végzett, a kulturális identitást megerôsítô, az esélyegyenlôséget javító, az érdekérvényesítés feltételeit szélesítô, a kisebbségi és többségi társadalomalkotó együttmûködését fejlesztô munkájáért cserébe, évente két alkalommal, Kisebbségekért Díj adományozható JÚLIUS

5 TRIANON Idén elôször, a gyászos emlékû és igazságtalan békediktátum aláírásának kilencvenedik évfordulóján az egész országgal együtt, egyidôben emelt fôvel emlékezhettünk meg az Országot ért súlyos csapásról. Bencsik Mónika polgármester asszony és Gecsey Mihály, a Nagykovácsi Társaskör elnöke (aki eddig is minden évben szervezett megemlékezést) emlékezô szavai után koszorúkat, mécseseket helyeztünk el a Templomkertben ideiglenesen felállított kettôs kereszt alá, melynek végleges, méltó helyét még nem jelöltük ki. A megemlékezés fél órájára még a Fôtér-beruházás munkagépei is elhallgattak, csak a harangok zúgtak, mint mindenütt az országban, ugyan abban az idôben. Az Országgyûlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította és példaadó módon emlékezett a Parlament. Köszönet mindazoknak a civil szervezeteknek, és polgároknak, akik Nagykovácsiban részt vettek megemlékezésünkön. Fotó: Böngészô Búcsú a Kolozsvár téren (1955) Kolozsvár köz Dózsa Gy. utcától a templom tér felé (1955) Fotó: Kerekes Béla JÚLIUS ❺

6 ❻ Anyakönyvi hírek Újszülöttek Réka, Viktória, Sebestyén Bors, Míra Legyetek üdvözölve! Halottaink Koncz János Sándor (61) ( ) Sólyom József (60) ( ) Török József (64) ( ) Varga Jenô (65) ( ) KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalálható 33 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Fakanál, Heti válasz, Kertészet és Szôlészet, Kortárs, Lakáskultúra, Köznevelés, Maxima, National Geographic, Nôk Lapja, Pályázatfigyelô, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság, Nemzeti sport. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Buci Maci, Dörmögô Dömötör, Kincskeresô, Süni, Természetbúvár. Ú j d o n s á g a i n k b ó l Felnôtteknek ajánljuk: Potok, Chaim: Vándorlások könyve Bennet, Rick: Vakok között a Király Musso, Guillaume: És azután Kalogridis, Jeanne: A Borgia menyasszony Lôricz L. László: Hannahanna méhei Gyermekeknek ajánljuk: Bartos Erika: Bárányfelhôk Berg Judit: Tündérnaptár Nyulász Péter: Miazami Schein Gábor: Irijám és Jonibe Zágoni Balázs: Barni és a lányok Kedves Kismamák és Anyukák! Szeretettel várjuk családjukkal együtt az Anyatejes Világhét ünnepi rendezvényünkre, melyet augusztus 2-án de. 10 órai kezdettel tartunk a Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár épületében. Elôadók: Szabó Mira Emma: A hordozókendô használatáról dr. Jakab Erika (gyermekorvos): Leggyakoribb neurológiai kórképek Kovalovszki Ágnes (gyógytornász): A gyógytorna szerepe gyermekkorban Lesz meglepetés, közös beszélgetés sütemény, üdítô mellett. Gyermekek részére felügyeletet biztosítunk. Pálné Szondy Krisztina, Farkasné Tóth Eszter Krisztina, Farkasné Gaál Gabriella védônôk Nagykovácsi német ajkú lakosai kitelepítésének 64. évfordulója alkalmából május 9-én megnyitottuk a helytörténeti gyûjteményt. A kiállítás megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. ANGOL NYELVÛ szépirodalom kölcsönzésére is lehetôségük nyílt az érdeklôdôknek. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidôt telefonon ( ) és ben: is meghosszabbítjuk. KEDVES OLVASÓINK, LÁTOGATÓINK! Tájékoztatjuk Önöket a Könyvtár nyári nyitva tartásáról: július 1 19-ig és augusztus 2 21-ig Hétfô: Kedd: Szerda: zárva Csütörtök: Péntek: Szombat: zárva Július ig a Könyvtár zárva tart. Augusztus 23-ától, az eredeti nyitva tartás szerint várjuk olvasóinkat. Nyárköszöntô Szervusz, kedves Napsugár! Örülünk, hogy itt a nyár. Kérlek, süss jó melegen, pihenhetsz a réteken. Érleld meg a gabonát, lombosítsd a sok szép fát, langyosítsd a vizeket, melegítsd a szíveket! (K. László Szilvia) Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtárosok HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páratlan hét: páros hét Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páros hét: páratlan hét: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 8.00-ig illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: A szabadság idején az aktuálisan rendelô orvos a saját rendelési idejében fogadja a betegeket. Pénteki napon mindig 9-tôl 12-ig lesz a rendelés Dr. Ceskó Izabella: június 28 július 9-ig és augusztus 02 augusztus 20. Dr. Jakab Erika: július 12 július 31. lesz szabadságon A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Július óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Július óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Koltay Angéla Július óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Solynóczki Katalin Július óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Solynóczki Katalin Augusztus óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Kelenföldi Ferenc A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Dr. Sorbán András július 5 július 25-ig; Dr. Koltay Angéla július 26 augusztus 6-ig szabadságon lesz. A betegeket az aznap rendelô orvosok fogadják saját rendelési idejükben, mobiltelefonon elérhetôk! TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: JÚLIUS

7 Testnevelés és Sport Kedves Szülôk, Kedves Gyerekek! Iskolánk június 28-tól augusztus 22-ig felújítási munkálatok miatt bezárja kapuit. Nyári ügyeletet szerdai napokon óráig az alábbi idôpontokban tartunk: június 30-án, július 14-én, július 28-án, augusztus 11-én. Amennyiben halaszthatatlan ügyben kérnek segítséget, hívják a 20/ as telefont. A tankönyvek kiosztásáról és az étkezési díjak befizetésének idôpontjáról az iskola hirdetôtábláján adunk tájékoztatást augusztus 16-a után. Témanap Idén május 12-én rendeztük meg a hagyományos témanapunkat, ami a reformkorról és Széchenyi Istvánról szólt, halálának 150. évfordulójára emlékezve. Reggel megnyitóval indult a nap, ahol a 6.b osztályosok színdarabot adtak elô a reformkori eseményekrôl. Ezután az alsó tagozatosok az osztálytanítókkal különleges módon ismerkedtek a reformkori eseményekkel. A vándorszínészetre emlékezve bábelôadást tekintettek meg a Babtársulat közremûködésével. A felsô tagozatosok forgószínpad szerûen rendhagyó órákon vettek részt, ahol megismerkedhettek a vándorszínészettel a Babtársulat segítségével, ahol a színészek bôrébe bújtak. Elôadásokat hallgattak a Lánchídról, a kor mûvészetérôl, szokásairól, etikettjérôl, a gôzhajózásról, a korabeli Angliáról. Kiállítást néztek meg Széchenyi Istvánról és a Reformkorról. Minden állomáson tesztet töltöttek ki csoportokban, aminek az eredménye a következô: 5-6. évfolyam 1. Soltész Nagy Bianka, Faragó Teodóra, Olexa Renáta, Szakács Eszter 2. Baráth Lilána, Huszár Katalin, Kácsik Zsófia, Golda Zsófia 7-8. évfolyam 1. Budai Brigitta, Borbély Andrea, Vajay Viktória, 2. Kiss Sarolta, Zsoldi Lilla, Jobbágy Boglárka, Zágoni Anett A gyôztesek és 2. helyezett tanulók hajókiránduláson vesznek részt, amit az árvíz miatt szeptemberre halasztottunk. Tartalmas, hasznos napot töltöttünk el, több gyermektôl hallottuk: Nagyon jó volt a mai nap! A délelôtt végén minden résztvevô gyermeknek csokoládéval kedveskedtünk. Köszönöm a pedagógus kollégáim segítségét a nap lebonyolításában. Dutkainé Bödô Gabriella Május 4-én, Atlétika versenyen voltunk a budapesti Honvéd pályán a XIII. kerületi Tüzér utcában. Három csapattal vettünk részt a versenyen, egy IV. korcsoportos lány és egy IV. és egy III. korcsoportos fiú csapattal. A verseny két részbôl állt: egy összetett csapat és egy összetett egyéni versenybôl. Egy csapat 6 fôbôl állt, de minden versenyszámban csak az 5 legjobb eredmény számított. A következô versenyszámok voltak IV. korcsoportban: 100 m-es síkfutás, távolugrás, súlylökés, kislabda hajítás és 800 m-es síkfutás. III. korcsoportban pedig: 60 m-es síkfutás, távolugrás, kislabda hajítás és 600 m-es síkfutás. Kellemes, jó hangulatú versenyen vehettünk részt, ahol kiváló eredményeket értünk el. Legnagyobb meglepetésünkre az egyéni összetett versenyben 3. helyezést ért el Györffy Attila 6.b (III. kcs.) és Erdei Boglárka 7.b (IV. kcs.). A lány csapatunk is 3. lett. A csapat tagjai: Budai Brigitta 7.a, Erdei Boglárka 7.b, Leyrer Krisztina 7.b, Molnár Alexandra 6.b, Tóth Vivien 7.a, Zágoni Anett 8. Mindkét fiú csapatunk a 4. helyen végzett. A III. kcs. csapat tagjai: Bátora Tamás 6.b, Ganzer Olivér 6.b, Györffy Attila 6.a, Ignácz Máté 6.b, Lukátsy Máté 6.a, Pintér Dániel 6.a. A IV. kcs. csapat tagjai: Bánkuti Patrik 7.b, Forgács Nándor 7.a, Mester András 7.a, Murányi Bálint 7.a, Palatin Dénes 7.b, Szakács Péter 7.a. Jövôre a két IV. korcsoportos csapattal még jobb eredményt érhetünk el, hisz most mindenki egy évvel fiatalabb volt abban a korosztályában, ahol versenyeztek. Május hónapban rendeztük a floorball házibajnokságot az 5-6. osztályosoknak. Élvezetes meccseket láthattunk fôleg a fiúknál. A mecscseket 3-3 fôs csapatok játszották egymás ellen korlátlan cserével. A gyerekeknek maguknak kellett meghatározniuk a cserék beosztását, így a taktikát is jobban elsajátíthatták. Érdemes volt megfigyelni, hogy voltak osztályok ahol nagyszerûen együttmûködött a csapat, ami aztán a végeredményben is megmutatkozott. A fiúk versenyét színesítette egy 4. osztályos csapat is, akik komoly fejtörést okoztak a nagyobbaknak. Fiúk végeredménye: 1. 5.b, 2. 6.a, 3. 4.a. Lányok végeredménye: 1. 6.b, 2. 5.a, 3. 6.a. Május 15.-én, az V. Óbuda Karate Kupán Váradi Ráhel 3.b Kata versenyszámban 1. helyezést ért el, míg Kumite versenyszánban 3. lett. Gyermeknap Május 29-én, szombaton tartottuk iskolánkban a gyermeknapi forgatagunkat. A gyerekek kézmûveskedhettek: ismerkedtek a tûnemezeléssel, papírcsíkokból pillangót gyártottak, térbeli képeslapot készítettek, üveget festettek, katicabogár figurát fabrikáltak. Az udvaron sportversenyeken vettek részt, tengóztak, kosárra dobtak, kapura lôttek, ugróköteleztek. Gyönyörû alkotások születtek az aszfaltrajz versenyen. A Játszótárs érdekes játékokkal szórakoztatták a gyerekeket JÚLIUS ❼

8 Május 28-án, Iskolánk biztosította a helyszínt a Neuzer Kupa kerékpáros tehetségkutató verseny ügyességi fordulójának. A verseny egyben házibajnokság is volt, ahol érem díjazásban részesült az elsô három helyezett tanuló, ill. felsô tagozatban az elsô három csapat. Azoknak, akik ellátogattak, ill. indultak a versenyen, nagyszerû hangulatban lehetett részük, hisz 101 gyermek versengett egymással. Ebbôl 60 fô iskolánk tanulója volt. 4 versenyszámban mérhették össze tudásukat az indulók, amelyek között voltak igen nehezek is. A legjobbaknak Mátyus Attila biztosította a különdíjat, mivel ôk nevezési díj nélkül indulhattak a Crosskovácsin. Jövôre is szeretnénk biztosítani a helyszínt ennek a nagyszerû versenynek. Június 5-én került megrendezésre a Crosskovácsi kerékpáros maraton verseny. A sok esô következtében a pálya helyenként igen sáros volt, ahol a vízszintes tekerés is komoly erôfeszítést igényelt. Ilyen körülmények között, U17-es kategóriában 30 km-es távon Andráska Zoltán (8. oszt.) a 9. helyet szerezte meg. Június 14-én az alsós, 15-én pedig a felsôs sportnap zárult a tanév. Elmondhatjuk, hogy ezen a két napon az Általános Iskola minden egyes tanulója indult valamilyen versenyszámban, melyek a következôk voltak: Kapitánylabda (partizán), kötélhúzás, baseball, kosárlabda, egyéni futóverseny, távolugrás, 10 x 1 körös futóverseny, kézilabda és zsinórlabda. A testnevelés és sport terén is igen eredményes évet zártunk. Számtalan diákolimpiai és egyéb versenyen indultak diákjaink. Kiemelkedô eredményeket is elértünk, mind csapat mind egyéni versenyszámokban. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik lehetôvé tették, hogy gyermekeink felkészüljenek és eljussanak ezekre a versenyekre. Legfôképpen gratulálunk diákjainknak a kiváló eredményeikért! Jó felkészülést a következô tanévre! Erdei Sándor testnevelô tanár Kedves Ballagó Diákok! Tarisznyát kaptatok a vállatokra, karotokat csodálatos csokrok húzzák, búcsúztok, indultok. Búcsúzom én is, és egy költôt hívtam segítségül, hogy kimondja, amit útravalóul nektek adnék. Az utolsó órán megkértem az egyik osztályban az elsô padban ülô diákot, mondjon egy költôt. Gondolkodás nélkül rávágta: Petôfi Sándor. Bízom abban, hogy az ô szavai ismerôsen csengnek, és ma minden gondolat többet ad, mint amikor elôször olvastátok, elôször hallottátok. Az álom ablak, melyen által Lelkünk szeme a jövôbe néz. Ez volt az elsô üzenet Petôfitôl, amit ma megidézek. Kívánom, hogy mindannyiótok lelke megtalálja álmainak valóra váltását, nyissátok szélesre ablakotokat! Bízzatok önmagatokban, higgyetek abban, hogy: A világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erôket. Amiket teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Hiszen minden embernek dolga van ezen a világon. Keressétek, kutassátok, és ha megleltétek örüljetek! Nagy adomány ez, de nem lehetetlen. Fiatalok vagytok. Ebben az iskolában mégis az öreg diákok, tapasztaltak, és még tapasztaltabbak lesztek. ❽ Petôfi azt mondta: Aki másokat nem szeretett, azt mások sem szerethetik, legfölebb bámulhatják. A szeretet örök, a bámulat mulandó, mint a világ. Vezéreljen benneteket is a szeretet, vigyétek magatokkal, hogy mindig általa lássatok! Sokféle tudományt megismertetek, ismerjétek meg azt a világot is, ami ennek az iskolának a falain kívül vár rátok! Az idô igaz, S eldönti, ami nem az. Minden, amit eddig tanultatok, a dolgozatok és a feleletek minôsítésén át jutott hozzátok. A hétköznapok igazságait mindenkinek magának van lehetôsége felfedezni. Most új idôszámítás kezdôdik, középiskolások lesztek. A nap továbbra is 24 órából fog állni, de érettebben döntötök majd arról, mivel is töltitek meg. S vajon mi lehet az, ami vezéreljen benneteket, hogy helyesen döntsetek? A becsülettôl soha el ne térj. mondta Petôfi. A legfontosabb üzenetek mindig a legegyszerûbben hangzanak. A soha olyan idô, ami nem jöhet el! Petôfi tudta, milyen fontos, neked mondja, életed kivételes napján. Azt tartják: nem a nyelv, de A szem mond igazat. Emeljétek fel a fejeteket, nézzetek bátran mások szemébe! Nézzetek a barátotokéba, és mindig egyenesen a szüleitekébe! Megláthatjátok a tükörképeteket. A barátaitok, a tanáraitok és a szüleitek szemébe naponta nézhettek, bennük tükrözôdik, kik is vagytok valójában. Ne feledjétek, hogy Petôfi Sándor versei vezettek be benneteket egy különleges helyre, a szívetek gyökereihez, a hazátokhoz. Ô így mondta: Magyar vagyok. Legszebb ország hazám Az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, Ahány szépség gazdag kebelén. Kerüljetek bárhová is a Földgolyón, éljetek bármely földrészen, ne feledjétek, hol születtetek, mit kaptatok! A hazát szeretni sokféle módon lehet. Tegyétek ott és akkor, ahol és amikor lehet! Indultok, ahogy Petôfi is sokszor tette, ô azt mondta egyszer: Mögöttem a múlt szép kék erdôsége, Elôttem a jövô szép vetése; Kívánom, nektek, hogy ti is így lássátok: legyen a nagykovácsi iskola minden emléke olyan szép, amilyen Petôfi kék erdôsége, és legyen a jövô bíztatóan zöld vetés! AZ ÉV DIÁKJA Iskolánk hagyománya, hogy már hosszú évek óta megválasztjuk azokat a tanulókat, akik a tanév során tanulmányi eredményükkel, magatartásukkal, szorgalmukkal, verseny eredményeikkel bizonyították tehetségüket, ügyességüket. Összetett pontozási rendszer alapján így derül ki, hogy az adott évben ki lett az év diákja. Eredményüket az alábbiakban tesszük közzé, és szívbôl gratulálunk a cím elnyeréséhez! 1. Kovács H. Bendegúz 3.b 36,1 1. Budai Brigitta 7.a 34,8 2. Metz Rebeka 3.b 32,5 2. Erdei Boglárka 7.b 33,0 3. Kis Janka 4.b 30,9 3. Telek Tamás 6.b 30,8 4. Borbély Andrea 4.b 28,9 4. Metz Laura 5.c 28,1 5. Fejes Boldizsár 4.b 27,7 5. Borbély Anna 7.a 28,0 6. Földesi András 2.a 24,7 6. Faragó Theodóra 5.a 27,2 7. Fehér Lili 3.b 24,6 7. Láng György 5.c 26,7 8. Selmeci Sámuel 4.a 24,5 8. Lipi Noémi 5.a 25,8 9. Golda András 2.b 22,9 9. Hazai Virág 6.a 24,2 10. Sipos Márton 2.a 22,8 10. Golda Zsófia 5.a 23,3 Reindl Gyula igazgatóhelyettes Hiszen: Tiétek lesz a végtelen jövô. Nem tudjuk pontosan mi történt a költôvel, de azt igen, hogy nem volt még kétszer annyi idôs sem, mint ahány évesek most ti vagytok, amikor örökre elhallgatott. Legyen példa számotokra, hogy lehet olyan pályát befutni ennyi idô alatt is, hogy a neve évszázadok múltán is elsôként jusson eszébe egy ballagó diáknak! A költô utolsó üzenete szól hozzátok a messzi múltból, mintha csak itt állna közöttünk: Az életcél boldogság, de elébb Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd, Ugy ingyen ahhoz senki sem jut el. Ahhoz nagyon sok mindenféle kell: A becsülettôl soha el ne térj Sem indulatból, sem pedig díjért, Szeresd híven felebarátodat, Ne vond föl közted s más közt a hidat, A hon nevét a drága szent hazát Szivednek legtisztább helyére zárd, Kívánom, hogy így legyen, jó utat nyolcadikosok! Andráska Zoltán Balázs Miklós Barka Renáta Bartha Csaba Budai Kinga Csernus Ádám Derzsi Vivien Füleki Tamás Fülkorn Gábor Jobbágy Boglárka Kiss Sarolta Mezei Zoltán Sárközi Katalin Szabó Renáta Szalmás Viktória Szentpéteri Emese Tuza Laura Venczel Zsófia Zatyko Noémi Zágoni Anett Zsoldi Lilla (Elhangzott június 11-én, a ballagáson) Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelôsnek lenni. Érezni, hogy a kôvel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. mondta Antoine de Saint-Exupéry. Kedves Diákok, Szülôk, Kollégáim! Tisztelt Vendégeink! Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem érzékelhetô, hogy a világ általunk is épült. Mert a kövek különbözô méretûek: az apró homokszemektôl, egészen a sziklákig. Tanultunk felelôsen élni, felelôsnek lenni a gondolatainkért, a szavainkért, a tetteinkért. A tanévzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek, hanem egyben számvetés is. Megál JÚLIUS

9 lunk ünneplôbe öltözve, hogy valóban ünnepelhessünk. Ünnepeljük meg azt, hogy mi mindent tudtunk megvalósítani. Számokban is kifejezve homokszemeinket, kavicsainkat és építôköveinket. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek. Talán más is találkozott már a kérdéssel, amit egy riporter tett fel nekem: Mi volt élete legemlékezetesebb pillanata? Vajon hogyan is válaszolhatna erre egy iskola igazgatója? Hiszen minden nap történik valami fontos, valami kivételes! Minden nap megérte a munkát, hiszen minden nap láthattam, hogy reggelente megérkeztek az iskolába. Ki vidáman, ki kedvetlenül, s voltak, akik szomorúan De mindannyian jöttetek, ha csak valamilyen komoly esemény, betegség meg nem akadályozott benneteket. Jöttetek, mert vártak az osztálytársak, a barátok, a tanáraitok és talán nagy szavak, de várt rátok a lehetôség. A lehetôség, hogy minden nappal többek lehessetek, tanuljatok valamit a világról és önmagatokról. A lelkem naplójában mindannyiótok színes oldala telik. Oda nem láthat be más, csak ti magatok, mert ti tudjátok, hogy mit adtatok és mit kaptatok ebben a tanévben. Büszke vagyok rátok Kedves Diákok! Ebben az évben is számtalan alkalommal mérettétek meg magatokat tanulmányi versenyeken, mûvészeti versenyeken, sportversenyeken, nyelvvizsga alkalmával, hiszen ebben az évben ismét lehetôségetek volt, hogy FIT/1-es és FIT/2-es német nyelvvizsgát tegyetek, és remekeltetek újságírásban is. Ezekrôl az eredményekrôl folyamatosan hírt adtunk a Böngészô hasábjain, kikerült nevetek az iskolai faliújságra. Remek programok részesei lehettetek, hiszen mint minden évben idén is volt farsangi mulatság, föld napi akadályverseny, nagysikerû témanap, ahol a reformkort idéztétek meg, vidám gyermeknapi majális. A Zöldfülûek programjai összekapcsolódtak az ÖKO iskolai programokkal, amelyek soksok színes programmal gazdagították az elmúlt tanévet. A ti munkátoknak is köszönhetô, hogy iskolánk újabb három évre elnyerte az ÖKO iskola kitüntetô címet. Minden érem, serleg, oklevél bizonyítja, hogy ügyes, bátor, okos fiatalok vagytok. Vajon melyik napon voltam a legboldogabb? Vajon melyik gyôzelem a legszebb? Ilyet csak az kérdez, aki sosem nézett csillogó szemekbe, aki nem tapsolta tûzpirosra a tenyerét! Most is ilyen örömteli pillanatok, percek következnek, hiszen azokat köszöntöm, akik ebben a tanévben példamutató szorgalmukkal, magatartásukkal és tanulmányi munkájukkal kiérdemelték a nevelôtestület dicséretét tanév tantestületi dicséretek 1. a. Becze Krisztián Halmágyi Gergô Hazai Barna Lisztovszki Anna Stefán Anna Várai Zita 1. b Bíró Nelli Márta Zsombor Németh András Tóth Máté Tóth Melinda Varga Domonkos 1.c Horgas Johanna Kiss Bence Kovács Réka Manjate Celeste Rácz Borbála Szadeczky Lili 2. a Földesi András Gyôrffy Emese Kovács Márta Környei Luca Ladányi Bíborka Sipos Márton 2. b Baráth Gábor Golda András Kenyeres Sára Kisida Júlia Tófalvy Maja 3. a Madácsy Dorottya Papp Inez Rácz Dorottya Richy Ádám Tory Eszter Vajai Mónika 3. b Fehér Lili Gergely Ambrus Grubits Rebeka Kovács Hunor Bendeguz Metz Rebeka 4. b Kiss Janka 5. a Faragó Teodóra Golda Zsófia Herczegfalvy Veronika Huszár Katalin Kovalovszky Botond Lipi Noémi 5. b Kovács Lili Richly Márton Várallyai-Balla Katalin 5. c Éliás Gergely Földvári Sába Metz Laura Horváth Nóra 6. a Hazai Virág Herbert Anna (kiemelkedô szorgalmáért, és tanulmányi eredményéért) 6. b Haluska Tamás Telek Tamás 7. a Borbély Anna Budai Brigitta 7. b Bánkuti Patrik Bencsics Áron (példamutató magatartásáért és szorgalmáért) Erdei Boglárka A Zrínyi Ilona matematika versenyen ebben a tanévben Richly Márton volt a legeredményesebb, aki a megyei fordulóban is sikerrel szerepelt, nagy öröm ez számunkra, hiszen ez volt az elsô év, hogy iskolánk tanulóját is meghívták a megyei díjátadó ünnepségre. Marcinak és felkészítô tanárának Balázs Lászlónénak szeretném átadni a szervezôk ajándékkönyvecskéjét. A területi vers- és prózamondó versenyen prózában elsô, a megyei versenyen második helyezett lett Láng György, akit hallhattak most is. Gyurinak szeretném megköszönni, hogy képviselte iskolánkat, és ilyen dicsôséget hozott. Ebben a tanévben III. évfolyamát ünnepli iskolaújságunk. Mészáros Ildikó tanárnô fogja össze az évrôl-évre változó szerkesztôséget, akinek tagjai töretlen lelkesedéssel gyûjtik, írják az újságban megjelenô cikkeket. Ifjú újságíróink szárnypróbálgatásait szeretném megköszönni és további biztatást adni munkájukhoz. Azoknak a nyolcadikosoknak, akik most elhagyják az iskolát, kívánom hogy új iskolájukban is mutassák meg tehetségüket ezen a téren is. Köszönöm munkáját: Kiss Sarolta Jobbágy Boglárka Balázs Miklós 8. osztályos tanulóknak Erdei Boglárka Borbély Anna Szabó Nikolett Budai Brigitta 7. osztályos tanulóknak Az iskolaújságban végzett kiváló munkájáért jutalomból média táborban vehet részt a nyáron Budai Brigitta és Szabó Nikolett, a Nagykovácsiért Alapítvány jóvoltából. Itt szeretném megköszönni Mészáros Ildikó tanárnônek nem csak az újság szerkesztéséhez, hanem a németes diákjaink nyelvvizsgájának megszervezéséhez nyújtott segítségét. Folytatva a sort, szeretnék oklevelet adni két prózaírásban jeleskedô diákunknak, akik a Kapcsolatom szüleimmel, családommal címmel kiírt területi pályázaton szerepeltek eredményesen, írásaikat a helyi lapunkban is olvashatják majd. Kérem Erdei Boglárka 7. b és Telek Flóra 5. a osztályos tanulót, hogy vegye át jutalmát. Fantasztikus eredmények születtek sportban is, és öröm, hogy a játék az izgalom érzését átélve mindenki kiteljesedhet valamilyen területen. Azoknak szeretnék most gratulálni, akik sportteljesítményükkel emelkedtek ki a tanév során, kiváló eredményükért kérem vegyék át oklevelüket és jutalomkönyvüket: Metz Rebeka 3. b sportban és tanulásban Váradi Ráchel 3. b sportban és tanulásban Kovács Hunor Bendeguz sportban és tanulásban Fejes Boldizsár sportban és tanulásban Ladányi Bendegúz 5. b sportban Györffy Attila 6. a sportban Lukátsy Máté 6. a sportban Molnár Alexandra 6. b sportban Erdei Boglárka 7. b sportban Zágoni Anett 8. o. sportban Az elmúlt napokban közel ezer elismerô oklevelet írtam alá, és folytathatnám a sort a nyelvi versenyek, a helyesíró versenyen elért kiváló eredmények ismertetésével, de nem teszem próbára lankadó figyelmüket, sok-sok elismerést adnak majd át az osztályfônökök a bizonyítvánnyal együtt az osztálytermekben, minden diákunknak és felkészítô tanáraiknak ezúton gratulálok és köszönöm, hogy gondozták és értékelték tanítványaik tehetségét. Kedves Szülôk! Vannak, akik minden évre évszám szerint emlékeznek. Néha nekem is sikerül, de a legtöbb évre úgy tudok visszagondolni, hogy: abban az évben mi történt, milyen feladatot tudtunk megoldani, kinek miben tudtunk segíteni. Köszönöm, hogy errôl a tanévrôl is óriási tettekre emlékezhetek. Köszönöm, hogy hívás nélkül jöttek, amikor kertet kellett rendezni, gyermekeket kellett kísérni, báltermet kellett kialakítani. Köszönöm, hogy kérés nélkül is adtak, támogatták alapítványunkat, hogy új bútorokat, technikai eszközöket tudjunk beszerezni. Kedves Diákok, Szülôk, Kollégák! és ha az a bizonyos riporter nem hagyna békén a kérdésével, és mindenképpen válaszolnom kellene, akkor azt mondanám: az a legszebb dolog, amire szívesen visszagondolok, hogy ez az az iskola, ahol a világ minden baja ellenére is érdemes dolgozni. Kívánom, hogy a nyár hozza el mindenkinek, amit szeretne, és találkozzunk újra itt, szeptemberben. Mindenki hozza el a kavicsát, kövecskéjét, és tegye hozzá a világunk építéséhez! (Elhangzott június 19-én, a tanévzáró ünnepségen) Dér Zsuzsanna igazgató JÚLIUS ❾

10 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Tagóvodák: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Projektek az óvodában? A projektrendszerû életmódszervezés, tervezés segíti leghatékonyabban az óvodai nevelômunkánkat. Ez a szemlélet nem mai keletû, a reformkorba nyúlik vissza (Dewey, Kilpatrich, Freinet). A pedagógusok sokszor tudtukon kívül is projektrendszerrel dolgoznak. A kompetencia alapú oktatási programcsomag is lehetôséget biztosít arra, hogy projektszerûen valósíthassunk meg különbözô témákat (állatok, növények, csillagászat stb.) a gyerekekkel és a szülôk segítségével. PROJEKT = ÉLETEGYSÉGek szerinti nevelés 1. A probléma többoldalú megközelítése: a gyerekeket közvetlenül érintô, mindennapi életben felmerülô probléma. 2. Tevékenységorientált: a gyerek nem passzív szemlélô, hanem cselekvô részese a megismerô folyamatnak, minél több tevékenységforma, munkavégzés jellemzi. 3. Valóságos feladatot kap: élethelyzetben való tanulás. 4. Integrálja az egymáshoz kapcsolódó ismereteket: nem foglalkozási ágakra tagoltan ismerteti meg a gyerekeket a világgal, hanem összetartozó, integratív tartalmakkal. 5. A játék, munka, tanulás ötvözôdik a gyermekek tevékenységében: nem különülnek el egymástól. 6. Mikrocsoportos közegben kooperálnak, ezáltal hatékonyabb a kommunikáció. 7. Több nap vagy hét folyamán teljesedik ki a téma, s közben változik, bôvül a gyerekek újabb elképzeléseivel. 8. A környezet külsô megjelenésében is tükrözôdik a projekt szellemisége, amely a gyermeki produktumban nyilvánul meg. Látogatás a Csodák Palotájába Vajon mitôl olyan csodálatos a Csodák Palotája? kérdezhették a gyerekek, akik most látogattak el elôször oda, a Száva utcai óvodából. Természetesen hamar kiderült mitôl is, íme, egy kis ízelítô: A tükörszobától? A csodálatos terepasztaltól? Kényelmes a szögeságy? Hogyan kell autót vezetni, ha csak a gázpedált nyomjuk? A forgószobában ülve labdát gurítunk, hogy változik a labda pályája. Hogyan futnak a versenysportolók? (persze nem a sebességet, csak a technikát tudtuk kipróbálni.) Egy elôadás keretében megismerkedtünk az elektromossággal, és a nagyon érdekes tulajdonságú fagyasztott nitrogénnel. Hozzáteszem, hogy óvodásaink fegyelmezettebben ülték végig a bô félórás elôadást, mint a felsô tagozatos iskolások. Aktívan részt is vettek az elôadás folyamán, hozzászóltak, és bátran mentek segíteni az elôadónak. Nagyon nehéz volt eljönni még ezt és ezt sem próbáltuk ki, illetve ide még párszor felülnék gondolatokkal a fejükben. Köszönjük ezt a napot a Süni és a Fülesmackó csoportos óvónéniknek, dadusoknak, és a TÁMOP támogatását. Vincze Krisztina Süni csoportos anyuka Mérlegen a TÁMOP Ahogy már korábbi Böngészô cikkekben is beszámoltunk róla, a Kispatak Óvoda a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP keretében jelentôs pályázatot nyert. A pályázati projekt a végéhez közeledik, augusztus 31-én zárul. Ennek alkalmából mérleget készítettünk, hogy óvodásaink és pedagógusaink milyen anyagi, kulturális és szellemi értékekkel gazdagodhattak a pályázat jóvoltából. 6 óvodapedagógus 3 x 30 órás módszertani képzésen vehetett részt, melyeket teljes egészében (a képzési díjjal, a helyettesítési és túlóra díjakkal együtt) pályázati keretbôl finanszírozhattunk. A képzések tartalma: A kompetencia alapú óvodai nevelés. Differenciálás heterogén csoportban. Hatékony gyermek-megismerési technikák. Gyógypedagógusunk 60 órás módszertani képzésen vehetett részt a sajátos nevelési igényû gyermekek (SNI) fejlesztési lehetôségei témakörben, szintén pályázati finanszírozásból. Jómagam, az intézmény vezetôje 30 órás menedzsment-képzésen vehettem részt. Óvodánk Ft értékben vásárolhatott szakmai eszközöket, mely eszközök többsége a környezô világunk felfedezésének, alapo- Miben rejlik korszerûsége, újszerûsége? A cselekvô, felfedezô magatartás kerül elôtérbe a megismerô folyamatban, a szemlélôdô, ismereteket befogadó magatartás helyett. A gyerekek cselekvés közben ismerik meg a világot, nagyobb teret kap a gyermeki aktivitás, önállóság A megismerés a természetben, élethelyzetekben zajlik, engedi a gyereket felfedezni, keresni, kutatni. Kiss Beáta óvodapedagógus ❶⓿ JÚLIUS

11 sabb megismerésének örömét nyújthatja a gyerekek számára (pl. homok-víz asztal, földgömb, nagyító, távcsô, bogárnézôke stb.). Több óvodás csoportunknak lehetôsége nyílt arra, hogy akár múzeumpedagógus kíséretében ellátogathasson különleges helyekre (pl. Duna Múzeum, Planetárium, Tropicarium, Csodák Palotája), és ott rácsodálkozhasson ritkán látott élôlényekre, csodákra, meglepô, ritka szerkezetekre, és saját tapasztalatú felfedezéseket tehessen. Közel Ft értékben gazdagodott szakmai könyvekkel könyvtárunk. A pályázat jóvoltából olyan szakkönyvekhez juthattak pedagógusaink, amelyek nem elméleti oldalról közelítik meg a gyermeknevelést, hanem a mindennapi munkánk során adnak használható, gyakorlati ötleteket, megvalósítási lehetôségeket. Kollektívánk 8 pedagógusának lehetôsége nyílt arra, hogy hospitálásra ellátogasson a székesfehérvári Napsugár Óvodába, ahonnan jó gyakorlatként megvásárolhattuk a Gyere velem drámajáték az óvodában címû dokumentációt, mely számos drámajáték leírását gyûjtötte össze egy kötetbe, alkalmat adva óvodapedagógusainknak arra, hogy a jövôben ôk is alkalmazhassák a drámapedagógia varázslatos lehetôségeit csoportjaikban. Szabó Orsolya ötlete és szakmai tervei alapján elkészült a Kispatak Óvoda helyi innovációja, Aprók szövetsége a természettel címmel, mely a környezettudatos magatartás kialakításának programja, a környezeti jeles napokra építve (honlapunkon a dokumentumok között megtalálható: Jelenleg készül a Kispatak Óvoda saját nevelési programja, melyet a nevelôtestület tagjainak javaslatai alapján Karczewicz Ágnes, a pályázat szakmai vezetôje állít össze. Címe: Természet útjain természetes neveléssel. A dokumentum 2010 szeptemberétôl a legitimációs eljárások után lesz olvasható honlapunkon. (A félreértések elkerülése érdekében itt említem meg, hogy a kompetencia alapú óvodai programcsomag nem nevelési program, hanem a kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítô szemléletmód, módszer, kapcsolódó eszközrendszerrel.) A pályázat nem várt és anyagiakban nem mérhetô hozadéka, hogy kollektívánk ismét közös összefogással, eredményesen tevékenykedett egy nemes ügy érdekében. Az új információk, az innovatív folyamatok felfrissítették és kiegészítették nevelôtestületünk szakmai ismereteit, spontán szervezôdött belsô továbbképzések keretében adva tovább a megszerzett tudást. Köszönet illeti valamennyi kollégámat, aki állhatatosan részt vállalt az elmúlt nevelési évben a TÁMOP pályázat megvalósításában, hiszen nemcsak a pályázatba bevont pedagógusok számára jelentett plusz terhet és feladatot a megvalósítás, hanem az ôket helyettesítô kollégák és a nem pedagógus munkakörben dolgozó segítô munkatársak számára is. A munka még nem ért véget, sokunkra vár jelentôs feladat a nyár folyamán, és természetesen a következô nevelési években, amikor a megszerzett tudást és ismereteket a gyakorlatban is kamatoztathatjuk. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô DAJKAI, TAKARÍTÓI, KARBANTARTÓI, KONYHAI KISEGÍTÔI ÁLLÁSOK Szeptemberben nyíló Kaszáló utcai székhely óvodánkba munkatársakat keresünk. Jelentkezni önéletrajz beadásával lehet augusztus 16-ig az alábbi címeken: Kispatak Óvoda, 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u Kiszelné Mohos Katalin, óvodavezetô Tel: ; MAJORETT VERSENY!!! Pest Megyei Mazsorett verseny én Kókán Balett alapúban cadett szóló: Telek Flóra - Aranyérem junior szóló: Zgyerka Viktória - Aranyérem Tradicionális Fúvós 2 bot cadett: I. hely. Akik elôadták: Borbély Andrea, Láng Mária, Telek Lilla, Váczi Anna, Váczi Boglárka, Antalóczy Krisztina, Tófalvi Maja, Kis Janka. Show tánc 2 bot cadett kategóriában II. hely, a csoport u.a. Balett alapúban junior 1 bot I. hely. Akik elôadták: Borbély Anna, Frank Boglárka, Telek Flóra, Vajay Viktória, Végh Orsolya, Zgyerka Viktória Balett alapúban cadett pom-pon I. hely. Akik elôadták: Bodrogi Blanka, Belkacemi Lydia, Gubis Liza, Borbély Andrea, Láng Mária, Váczi Anna, Kis Janka, Üsztöke Aisa, Lipták Zsófia, Huszár Katalin, Boldvai Mária, Szabó Nadin Balett alapúban cadett pom-pon II. hely. Akik elôadták: Metz Rebeka, Frank Lilla, Telek Réka, Fehér Lili, Császár Piroska, Kôvári Zsófia, Oltyán Anita, Papp Inez, Vajay Mónika Saródy Szófia, Sziebert Anna, Váczi Boglárka KÖRNYEZET A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 101. Közhasznú alapítványként jegyezte be a Pest Megyei Bíróság 1. Pk /1991/21.számú végzésével évi közhasznúsági jelentés Az alapítvány 2009-ben is kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott az alapító okiratban megfogalmazott célokkal összhangban: a nagykovácsi gyerekek egészségesebb létének és környezetének alakítása, egészségvédô akciók szervezése, támogatása, környezetesztétikai programok támogatása. tanulók tehetséggondozása. a Nagykovácsiban szervezett környezetvédelmi programok, akciók támogatása. Az alapítvány nyitó vagyona jan. 1-én Ft volt. A vagyon összetétele: bankszámlán Ft házipénztárban 0 Ft lekötött betét Ft Az alapítvány záró vagyona dec. 31-én Ft volt. A vagyon összetétele: bankszámlán Ft házipénztárban 0 Ft lekötött betét Ft Az alapítvány összes kapott támogatása Ft volt. A kapott támogatások összetétele: 1% SZJA Ft vállalkozásoktól Ft jótékonysági bál bevétele Ft magánszemélyektôl Ft Az alapítvány kamatbevétele Az alapítvány költségei: bankköltség jótékonysági bál Ft Ft Ft volt. Az alapítványi céloknak megfelelô felhasználás Ft volt. Az alapítványnak köztartozása nincs, vezetô tisztségviselôi semminemû díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Kérjük idén is ajánlja adója 1%-át alapítványunknak! Adószámunk: Köszönjük támogatásukat! Az alapítvány kuratóriuma nevében: Borbélyné Csiszér Andrea, a kuratórium elnöke JÚLIUS ❶❶

12 SPORT NKSE évzáró a szabadban, gazdára talált a Karlik Imre vándordíj! Június 19-én szombaton már hagyományosnak mondható bogrács-partyval búcsúztattuk a bajnoki évet a sportpályán. Örömünkre ezúttal már három csapatunk vett részt az összejövetelen, ahogy a most bezárult bajnokságban is. Ifi csapatunk sok problémával küzdött, szûkös kerettel dolgoztak és bár sereghajtóként zárták a bajnoki szezont, kezd kialakulni egy mag, akik köré a jövôben lehet építkezni. Külön köszönettel tartozunk Somogyi Gábornak, aki a ôszi szezonban és Kalocsay Károlynak, aki a tavaszi szezonban társadalmi munkában látták el a csapat vezetését és végezték a nem mindig hálás napi munkát. Öregfiú csapatunk több éves pauza után indult újra szervezett bajnokságban, rendkívül szerény anyagi lehetôségeink miatt nagyrészt önfenntartó alapon. A kihagyás ellenére rögtön sikerült megkapaszkodniuk a középmezônyben, amihez ezúton is gratulálunk. Néhányuknak Deli Laci, Oltyán Laci még arra is maradt ereje, hogy több ízben kisegítsék felnôtt csapatunkat. Smetana Gyuri felnôtt csapatunk kapitánya pedig párhuzamosan mindkét csapatban szerepelt. Náluk már nyilván elsôsorban a közösségi szellem, az együttlét varázsa az elsôdleges, de ennek ellenére néhányuknak még ma is élmény nézni egy-egy mozdulatát, jól sikerült megoldását. Jómagam (vállaltam szubjektíven) kiemelném Oltyán Laci bravúrokkal megspékelt megbízhatóságát, Bölkény Jocó elnyûhetetlen fizikumát és akaratát, valamint a nem éppen balerinaalkatú Dajka Zsoltit, akinek minden labdaérintésén látszik, hogy vérében van a foci, de a többiek is megérdemlik a figyelmet. Felnôtt csapatunk tavalyi feljutása után elsô szezonját töltötte a Megye II. osztályában ahol 13 csapat versenyében a negyedik helyet szerezte meg és végig harcban volt a dobogóért. A hagyományos különdíjak is kiosztásra kerültek. A Fair Play díjat idén elkötelezett hozzáállásáért és odaadó alázatos játékáért Marton Karcsi kapta. A gólkirály egy év szünet után csapatunk örökifjú veteránja Smetana Gyuri lett ismét. Az év játékosának idén alapítottunk egy vándordíjat, melyet tavaly ôsszel elhunyt alelnökünkrôl neveztünk el, így tisztelegve emléke elôtt. A Karlik Imre vándorserleget elsô alkalommal csapatunk meghatározó védôjátékosa Kozma Víg Tibi ôrizheti egy évig, gratulálunk a sikereihez! Ezúton is köszönjük minden támogatónknak, a teljesség igénye nélkül - Amerikai Iskola, Elvira" grill üzlet, Nádas borozó, Grubits Gyuri, Szalmás mûvek, Somogyi Gabcsi (Gilette) a rendezvény sikeréhez nyújtott nagylelkû közremûködésüket. Ha bárkit kifelejtettünk, elnézést érte. Külön köszönet Nagy Attilának, Czabány Pistinek és Bugyjás Eriknek a menü" elkészítéséért, ami egész napos helytállást igényelt. E hét végén a Falunap keretében elnökünk István Miki szervezésében Andód és Besenyôtelek öregfiúk csapatát látjuk vendégül. Évzárónk végén pedig joggal gondolhattuk közösen, hogy jövôre veletek ugyanitt! Reméljük szép közös élményekre emlékezhetünk vissza. Varga László Nelson Mandela intelmei: Amikor megszabadultunk saját félelmeinktôl, jelenlétünk automatikusan megszabadítja a körülöttünk élôket is a sajátjaiktól." A legnagyobb dicsôség az életben nem az, hogy sohasem esel el, hanem, hogy minden esés után talpra állsz!" Miután megmásztál egy hegyet, biztos lehetsz benne, hogy számos új, megmászni való csúcsot látsz felbukkanni." ❶❷ Fotó: Kalocsay Károly Jeles esemény színhelye volt június 27-én vasárnap a Nagykovácsi Általános Iskola tornacsarnoka (és udvara). Délben, Bencsik Mónika polgármester köszöntô szavaival megkezdôdött az elsô Nemzetközi Táncos Fesztivál. A fellépô együttesek Budapestrôl, Budajenôrôl, Zsámbékról, Perbálról, Tiszaújvárosból és Dániából érkeztek. Természetesen nem maradtak el a Nagykovácsi táncosok (Isadora, Rézpatkó) sem. Különleges élményben lehetett része azoknak, akik nem érdekelt félként, hanem érdeklôdô, szórakozni vágyó nézôként látogattak el a fesztiválra. (A nézôtér nagyobb részét ugyanis sajnos ismét nagyrészt a többi fellépô, illetve a fellépôk hozzátartozói töltötték meg.) A különleges élményt a tánc, a mozgásmûvészet hihetetlen sokszínûsége okozta, és az a lehetôség, hogy annak szinte minden formáját néhány óra alatt végig lehetett tekinteni. Hiszen volt itt mazsorett-bemutató, ír sztepptánc hipp-hopp, hastánc és swing, különféle néptáncok, és legmesszebbrôl Dániából, illetve Tiszaújvárosból a táncot, az akrobatikus elemeket, az atlétikus gúla-gyakorlatokat egyaránt tartalmazó, a show-táncot és a komoly sport-teljesítményt ötvözô gimnasztráda egyaránt. Felemelô, elgondolkodtató, ugyanakkor látványosan szórakoztató volt a budapesti Roll Dance együttes kerekesszékes kombi tánc mûsora, ahol együtt táncolt kerekesszékes, és álló táncos Különleges szórakozásról, nagyszerû élményrôl maradtak le, akik más elfoglaltságot találtak maguknak erre a vasárnap délutánra. Remélem, jövôre többen leszünk, akik érdek nélkül töltjük meg a nézôteret, hiszen reméljük, hogy hagyomány született, hogy az elsôt követi a többi nemzetközi táncos fesztivál, melynek szervezôi Patkó Eszter és Bereczky-Balázs Nikolett minden elismerést megérdemelnek. Gratulálunk a sikeres rendezvény minden szereplôjének, és köszönjük az összes szervezô munkáját. Maier Jenô alpolgármester JÚLIUS

13 Közösségi Ház hírei Intézményünk harmadik alkalommal szervezte meg a Nagykovácsi Falunapot. Ez évben a programok összeállításánál arra törekedtünk, hogy minél szélesebb körben hívjunk meg közremûködôket Nagykovácsiból és ezzel bemutatkozási lehetôséget biztosítsunk számukra. A falunapi programok bôséges választékát és a gyermekjátékok ingyenességét elsôsorban a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jóvoltából tudtuk biztosítani. Reggeli zenés tornával kezdtük a napot, majd Bencsik Mónika Polgármester Asszony megnyitóbeszéde után a NAMI Isadora tánccsoport mûsorával kezdetét vette a 2010-es falunap, majd Oberfrank Pál színmûvész emlékezett meg a Magyar Szabadság Napjáról. Délelôtt változatos gyermekprogrammal vártuk a családokat, tûzoltóautó bemutató, ugrálóvárazás, kézmûveskedés, arcfestés, hennázás, pónizás mellett a színpadon színvonalas elôadások váltották egymást. A délutáni program különbözô mûfajok találkozása volt, ahol a mûsorkínálatban szerettük volna, ha minél több lehetôséget nyújtunk a tartalmas szórakozásra minden korosztály részére. Ismét eljöttek hozzánk andódi barátaink, nem csak mint vendégek, hanem a mûsorunk közremûködôiként is rész vettek, Majd Czuczor Mária andódi és Bencsik Mónika nagykovácsi polgármester asszonyok közösen koszorúztak a Felvidéki magyarságot a II. világháború után ért sorstragédia emlékére. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy egész nap folyamatosan nagy érdeklôdés fogadta rendezvényünket, családok, baráti társaságok, régi ismerôsök találkozhattak, beszélgethettek egymással. Reméljük, aki részt vett a falunapon jól érezte magát, a kedvében tudtunk járni! Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatást és segítséget, köszönetet mondani mindazoknak, akik a helyszín kialakításában, berendezésében, a programok sikeres lebonyolításában részt vettek, és fellépôként közremûködtek a nap folyamán. ABC Autós-Motoros Iskola, Annamari ABC, Antónia ABC, Art-Craft Kft., Barackvirág Kozmetika, Bencsik Mónika Polgármester Asszony, Bozsics Kriszta, Chrystal Utazási Iroda, Csernus Zöldség-Gyümölcs, Domusimmo Ingatlaniroda, Éles Építôipari Kft., Falatozó, Irka-firka Papír és Ajándék, Jäger Kft., Karlsen Csonka Viktória, Kemenes Gábor plébános, Koszec Gyula, Kovácsi Kürtöskalács, Latinkert, Lisztovszki Bori, Ludwig & Mentesi Kft., Master PC, Melinda Kozmetika, Mészáros és Társa Hajómérnöki Iroda, Nagykovácsi Asszonykórus, Nagykovácsi Készenléti Szolgálat, Nagykovácsi Lovastanya, Nagykovácsi Nagycsaládos csoport, Nagykovácsi Optika, Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttes, Nagykovácsi Síiskola, Nagykovácsi Víziközmû, Nagy Terv: Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Program, Nakosec Biztonsági Szolgálat, NAMI Isadora Tánccsoport, Német Nemzetiségi Önkormányzat, NOE Felsô-Duna Régiós Iroda, Oberfrank Pál, Pataki Nándor, Plánk Zsuzsanna, Ramm Edina és Ramm Dóra, Shoshinkan Aikido Dojo csoport, State of House Kft., Szalai András, Szalmás Tüzifa, Szent Sebestyén Gyógyszertár, Szurdok Kft., Tiszta Forrás Nyugdíjasklub, Trendl Ház, Vekerdi Mónika Szép nyarat, jó pihenést kívánunk mindenkinek! Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó / Miért jó a Falunap? Mindenkinek másért. Valakinek kellemes szombati elfoglaltság, ahol egy hideg sör iszogatása közben régen látott barátokkal beszélgethet. Másoknak tartalmas kulturális szórakozást, amely ráadásul házhoz jön. Megint másoknak a gyermekeik részére összeállított izgalmas és sokszínû programot, amelyek egy napra leveszik a hosszú szünidô terhét a szülôk válláról. Nekem és talán más hozzám hasonló gyüt-menteknek azonban egy kicsit többet jelent, hiszen ilyen alkalmakkor igazi lehetôség nyílik számunkra, hogy választott otthonunk közösségét jobban megismerjük. Mi nem születtünk ide, nem itt jártunk iskolába, nincsenek gyerekkori emlékeink, tradícióink, amelyek Nagykovácsihoz kötnének, ám gyermekeink számára szeretnénk mindezt megélt valósággá tenni. Szeretném azt érezni, hogy Nagykovácsi nem csak egy helységtábla, egy cím a lakcímkártyámon, hanem igazi közösség, ahová jó tartozni. Elcsépeltnek tûnô gondolat, de vannak helyzetek, amikor újra és újra ki kell mondani ezeket a szavakat: rohanó, elidegenedô, egymásra nem figyelô világban élünk, ahol a mikroközösségek szerepe és felelôssége felértékelôdik. Kellenek az ilyen és hasonló rendezvények, és nagyon kellenek a lelkes, tenni akaró emberek, akik nem sajnálnak idôt és fáradságot, hogy tegyenek értünk. Szóval nekem azért jó a Falunap, mert azt érzem, hogy sokan vagyunk, akik nem csak a tiszta levegôre és a szép környezetre vágyunk itt, hanem barátokra, hasonlóan gondolkodó szomszédokra, akik büszkék arra, hogy nagykovácsiak. Ábrahám Móni Mint minden évben, idén is ellátogattunk a falunapra kislányommal. Elôször megcsodáltuk a kézmûvesek portékáit. Sikerült is egy gyönyörû kézzel készített fa hûtômágnest választani. Ezek után megrohamoztuk az óriáscsúszdát, ami nagy élmény volt a gyerkôcök számára, elnézve a sok kipirosodott, boldog arcot. Persze az ilyenkor szokásos arcfestés sem maradhatott ki (arcfestô anyukák vállvetve állták a tömeget, késô délután még mindig festegettek). Délután ismét visszamentünk, elôször megnéztük a Rézpatkó a már megszokottan színvonalas elôadását, utána pedig jöhetett újra az óriáscsúszda, majd a pónizás. Este sajnos elmentünk, mert elmenekültünk a szúnyogok elôl. Remélem jövôre ugyanitt! 6 Anyuka Nagykovácsiból / A falunapon délután került sor a Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttes mûsorára. Az utánpótlás csoport évesek rábaközi és szatmári táncokat adtak elô, a felnôttek csoportja mezôkölpényi és moldvai táncot jártak. Az egész éves kemény próbák gyümölcseiben gyönyörködhettünk, és a táncosok felszabadult, örömet adó táncában. Még ezen a kicsiny sôt kissé lejtôs színpadon is ugyanolyan erôbedobással és lelkesedéssel táncoltak, mint bármely nagy színpadon. Hozzáteszem, jobban is lehetne büszkélkedni ezzel a kinccsel, ami kis falunk birtokában van, hiszen az itt élô családok többségébôl egészen az óvodásoktól a felnôttekig járnak a néptáncegyüttesbe táncolni. Ezúton is szeretném kifejezni a szülôk nevében hálánkat és tiszteletünket Czene Zsuzsának, aki a lelke ennek a közösségnek, és továbbadja nekik ezt a tiszta, magyar, és lassan feledésbe merülô kultúrát. A falunapon a gyerekek és felnôttek egyaránt nagy tapsot kaptak, mi pedig próbáltuk visszafogni magunkat, mert a talpalávaló zene meghozta a hatását Burján Orsi népdalai is elvarázsoltak, és visszavittek a régi idôkbe. Akik ott voltak az elôadáson, kaptak egy láthatatlan kis ajándékot lelkesedésbôl, örömbôl, vidámságból. Köszönjük! Kuti Imréné JÚLIUS ❶❸

14 Gyerekszáj Bár csak 1-2 órát töltöttünk a falunapon, nagyon kellemesen éreztük magunkat. Jó volt látni, hogy a falu apraja-nagyja mind egy helyen tudott találkozni és kikapcsolódni. Mindenütt csupa arckifestett vidám gyermek szaladgált, ami alól a mieink sem voltak persze kivételek. Egybôl odavitt az utunk. Az arcfestést lelkes Anyukák végezték, láthatóan nagy sikerrel. Az óriáscsúzda minden gyermek számára remek szórakozást nyújtott. Ingyenességének köszönhetôen csak a gyermekek türelme szabhatott határt annak, hogy hányszor is álltak be a sorba... Köszönet a szervezôknek. Várainé Bányai Réka Aznap Boti (7éves) mondta: Jó volt a gyerekekkel játszani. Nem csak az ovisokkal, hanem akit már gyerekkorom óta szeretek azokkal is. Boróka és Ábel (4 évesek) véleménye: Boszorkányok voltak a legjobbak, a seprûvel csiklandozó és gólyalábon szaladgálók. Bálint (6 éves): Anya, nem gyulladt meg a hajam? Jajj, de jó! Máskor estig szervezd a csúszdát! Tetszettek még a boszik és a kötélcsavarás. Zalán (4 éves): Nagyon félelmetes volt a gólyalábas boszi, de nem is féltem! És a csúszda meg az arcfestés Noémi (10 éves): Nagyon jó volt a Falunap, jók voltak a programok, fôleg a kézmûves foglalkozások tetszettek! Gréta (11 éves): A hennázás tetszett a legjobban és a légvár. A lézershow nagyon rossz volt. Bálint (5éves): A tûzzsonglôrök tetszettek a legjobban. Luli (4 éves): A falunapon az volt a legjobb, hogy igazi boszorkányok voltak igaz, kicsit féltem tôlük, (Fotók: Zátonyi Tibor, Pataki Nándor, Böngészô) / Szombat reggel jól indult a nap, mert a Ramm lányok vezetésével bemelegíthettünk, átmozgathattuk tagjainkat. Jó volt látni, hogy minden korosztály részt vett a tornán, még a legkisebbek is, nekem például mind a három gyermekem végig csinálta a gyakorlatokat, a legkisebb is, aki pedig két és fél éves. Utána következett a várva várt koncert, talán én jobban készültem rá, mint a gyerekeim, mert a Makám együttes a kedvenc zenekarom. Belevarázsoltak minket az állatok kavalkádjába a százlábútól az aligátorbébiig nagyszerû, igényes zenéjükkel. A kihagyhatatlan ugrálóvár után a nagyobb fiam a kézmûves sátornál kötött ki, és horgonyzott le hosszú idôre: ott ugyanis kötelet lehetett sodorni egy ügyes szerkezettel. Úgyhogy különféle méretû és színû kötelekkel tértünk haza jó pár órával késôbb... De addig még sok minden történt, mert miután új erôre kaptunk az ízletes palóclevestôl, amit az egyik baráti társaság fôzött, még lovagoltunk, rajzoltunk, játszottunk, hol a játszótéren, hol a tûzoltóautóban. A szombati családi napokra mindig szívesen megyünk az Öregiskolába, így aztán úgy gondoltuk, hogy még kitartunk délután négyig, amikorra a népi játékok program meg volt hirdetve. Jól tettük, mert volt itt mindenféle ügyességi játék: gólyaláb, kötélugrás, csapatverseny. A legkisebb fiammal elmenôben még láttam, ahogyan egy nagy színes ponyvát lengetnek együtt, és hol egyikük, hol másikuk tûnik el alatta. Ilyen sok minden belefért hát ebbe napba. Bonifertné Bodroghi Csilla ❶❹ JÚLIUS

15 így anya végre láthatta, hogy boszorkányok nemcsak a mesékben vannak. Szeli (8 éves): Az óriáscsúszda volt a legjobb, meg a lovaglás. Az ABBA meg a Makám koncert is nagyon tetszett és még a tûzzsonglôr-bemutató. Pólót is festettünk, meg kézmûveskedtünk, csináltunk katicabogarat, méhecskét, és denevért is. Teo (5 éves): Az volt a legjobb, hogy együtt tornázhattam Anyával. Marci (3 éves): Sokat ugrálhattam és csúszkálhattam, A bosziktól féltem, és kétszer is ültem lovon. Maja (9 éves): Nagyon jól éreztem magam, és sok dolgot lehetett ott csinálni. Festettem pólót, futkároztam a barátaimmal és elsô lettem a rajzversenyen. Panna (7 éves): Jó volt, mert volt ott sok minden. Lehetett pólót festeni, lovagolni, és az volt a legjobb, hogy 2. lettem a rajzversenyen. Natasa (6 éves): Nagyon jó volt az ugrálóvár. Fagyit és kürtöskalácsot is ettünk, az nagyon ízlett nekem. Nagyon-nagyon örülök a gyûrûmnek is. A koncert meg a boszorkányos elôadás és a hosszú hajú lányok éneke is tetszett. Nagyon jól fogtak a ceruzák a rajzoláson. Nagyon tetszett még a NAGY BÁCSIS torna, hogy cigánykerekeztek, kézen jártak, meg kikerülték egymást, nagyon ügyesek voltak. Szép hûtômágneseket festettem és nagyon puha volt az a kígyó is. Mendel (3 éves): A muzsika jó volt, volt egy furcsa alakú dob. Kardot kaptam. Jó volt az ugrálóvár. Felmásztam és lecsúsztam. Sokunk szerint jók voltak az árusok, színvonalas portékákat kínáltak. Sokan eljöttek és látszott, hogy igazi közösség van a faluban. Nekünk személy szerint a tavalyi felnôtt mûsor jobban bejött (pl: Ferenczi György és a Rackajam) de ez nem befolyásolt abban, hogy a lehetô legtöbb idôt ott töltsük, és tartalmas élményekkel térjünk haza. Viszlát jövôre ugyanott! Vincze Kriszta és a Gyerekek JÚLIUS ❶❺

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

F A I R. Farmosi Információk Riportok

F A I R. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 5-6. szám 2014. május-június Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább, Most gyertek szabadmellű örömök, S pusztuljatok

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám Saj (t) ó~szögedről 2012. július XVI. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Közérdekű felhívás..... 8 Önkormányzati hírek.. 9 Megadom a szót...... 9 Falumegújító program.. 10

Részletesebben

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19.

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVI. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER Az Integrált Szociális Intézmény működéséről A szociális feladatok hatékony elvégzésére az önkormányzat 2005-ben intézményt

Részletesebben

Nagyvenyim 65 éve önálló település! Szeretettel várjuk községünk lakóit és vendégeinket a jubileumi Falunapra!

Nagyvenyim 65 éve önálló település! Szeretettel várjuk községünk lakóit és vendégeinket a jubileumi Falunapra! 2012. július Csatona hírek a honlapról Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim szennyvízcsatornahálózat kialakításának II. ütemű beruházása a KEOP-program keretében valósul meg. Sikeres közbeszerzési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2013. 04. szám 2 A város hírei Eredeti időpont: Ünnepi szemétszállítás Változik a szemétszállítás időpontja. Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott

Részletesebben

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl.

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl. a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. június XIII. évf. 6. szám Elnézést kérünk olvasóinktól, az e-havi lapszámunkból anyagtorlódás miatt cikkek, hirdetések és a babaköszöntõ kimaradt.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS s i l á n e j k z s e D a A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. Addig is beszéljenek a fotók. M 2 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek!

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek! 2011. JÚLIUS 1 Falunap 2011-ben is! Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként merült fel, hogy mindig ugyanaz

Részletesebben