A végtisztesség ára 4. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A végtisztesség ára 4. oldal"

Átírás

1 OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek VIII. év fo lyam 2. szám február Gyerekek a televízió előtt 2. oldal Hitelrontás a világhálón 4. oldal A végtisztesség ára 4. oldal Milliárdok a boldogító igenre 7. oldal Burkolt áremelések 7. oldal AJÁN LÓ A biztonsági gyermekülések 10. oldal * Önkényes változtatások a televízió műsorkínálatában 11. oldal Az A Kontroll országos fogyasztóvédelmi újság kérdései dr. Kardeván Endre államtitkárhoz Az önellátás nemzetgazdasági előny - Államtitkár Úr! A kérdés, amellyel Önhöz fordulunk a hazai fogyasztók jelentős hányadát, ha ugyan nem mindegyikünket nyugtalanítja. Köztudottá vált, hogy Németországban dioxinnal fertőzött valamennyi olyan, közvetlenül vagy közvetetten Németor szágból származó, friss/fagyasztott sertéshús, húskészítmény, vagy vágási céllal behozott élő sertés szállítmányra, amelyet tovább feldolgozási vagy értékesítési cél lal hoznak Magyarország terü letére. A már Magyarországon lévő tételekre vonatkozóan valamenynyi élelmiszer-vállalkozó köteles volt a birtokában, illetve felügyelete alatt álló november 12. után beérkezett német származású friss vagy fagyasztott sertéshúst, húskészítmény, illetve Németországból származó élő sertésből származó húst dioxin tartalom meghatározás céljából megvizsgáltatni. A termék csak akkor volt forgalomba hozható, illetve feldolgozható, ha az illetékes hatóság által vett és az élelmiszer-vállalkozó által megvizsgáltatott minta dioxin, illetve dioxinszerű anyagok (PCB) jelenlétének felderítésére elvégzett laboratóriumi vizsgálata megfelelő eredménnyel zárult. Ezt a kötelezettséget a szükséges időpontig fenntartottuk. Németország a dioxin-ügy kapcsán részletes akciótervet Interjú Petykó Zoltánnal, az NFÜ elnökével Kétezer milliárd jövőépítésre Nemcsak évkezdetet, új támogatási stratégia bevezetését is jelenti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára a 2011-es év. A partneri kapcsolatok kiépítése, a kis- és középvállalkozások támogatásán keresztül a gazdaság élénkítése a döntő szempont. És mindebben rendkívüli szerep jut az Új Széchenyi Tervnek. - Az Ön személyes tapasztalatai, a szakmai szempontok alapján átalakított Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek van-e kiemelt, röviden megfogalmazható újévi fogadalma? - Fogadkozni nem szeretnék, de lényeges változás lesz az elmúlt évekhez képest, hogy az Ügynökség partnerként fog együttműködni az uniós támogatások felhasználása terén, nem pedig hatóságként. Ennek eszköze a minél több felhasználó- és ügyfélbarát kezdeményezés, amit pályázóink is tapasztalhatnak az új kiírások kapcsán. Remélem, hogy az átláthatóbb rendszer, gördülékeny és gyors ügyintézés mindenki megelégedettségére szolgál majd a hatékony munkavégzésben. - Magyar or szág uniós elnöksége hoz-e szándékában, terveiben új fejlesztéspolitikai elemeket, milyen mértékben befolyásolja munkájukat? - A Nemzeti Fejlesztési Ügynök ség, munkáját távlatilag bizony alapjaiban befolyásolja a magyar uniós elnökség egyik témája, az úgynevezett kohé ziós politika jövőbeni alakulása. Ez a kérdés határozza meg, hogy az ország számára miként alakul az uniós forrásokhoz jutás lehetősége, mértéke és a felhasználása. Magyarország az uniós támogatási politika egyik legfőbb kedvezményezettje, tehát kiemelt célunk, hogy elegendő közösségi pénzt kapjunk foglalkozatásra, a gazdaság dinamizálására, infrastruktúrafejlesztésre, a leszakadó területek és társadalmi csoportok felzárkóztatására. Az Unió hétéves ciklusokban gondolkodik, most félidőben vagyunk, a jelenlegi programozási periódus 2013 végéig tart, szükséges a vita mielőbbi beindítása. Az Európai Bizottság 2010 novemberében hozta nyilvánosságra az 5. Kohéziós Jelentést májusában jelenik meg a kohéziós politika jövőjére vonatkozó jogszabály-csomag első tervezete, amelyet várhatóan a magyar elnökség fog bemutatni. A magyar elnökségnek kell előkészíteni a Tanácsban folytatandó vita fő tartalmi elemeit és ütemezését. Nagyon sok múlik ezen, hiszen a gazdasági válság és a költségvetési gondok közepette érezhető, hogy a fejlett tagállamok egy csoportja szűkítést és szigorítást szeretne. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a maga részéről szakmai rendezvények szervezésével segí ti a vitafolyamatot. Egy ilyen keretében júniusban például az egyik hátrányos helyzetű kistérségben, Bátonyterenyén fogjuk bemutatni a támogatások konkrét és valódi, társadalmi és gazdasági hatásait. - A 2010-ben meghirdetett új gazdaságpolitikai alapelvek radikális fejlesztéspolitikai változást tesznek szükségessé. A legfontosabbak közül említene-e néhány új szempontot? - Mind az unió, mind a hazai felhasználók részéről felmerült az igény egy az eddiginél eredményesebb fejlesztési eljárás kialakítására. Az új, dinamikus fejlesztési stratégiához illeszkedő konkrét támogatási gyakorlatot kell követni, a növekedést és összefogást akadályozó adminisztratív korlátok oldásával. Kiemelt fontosságú az együttműködés a gazdasági szférával a nemzeti célok megvalósításában, valamint a versenyképességet javító intézkedések támogatása. - A között rendelkezésre álló 8000 milliárd Ft fejlesztési forrás időarányos felhasználását milyennek ítéli? Terveznek-e akár fontossági sorrend, akár érdemi hangsúly eltolódást? - A közötti programidőszakra összesen nyolcezer milliárd forint biztosított. Ebből jelenleg mintegy 2000 milliárd forint szabad forrás áll rendelkezésre. A január 14-én elindított Új Széchenyi Terv jelentős szemléletváltozást hoz a kis- és középvállalkozások középpontba helyezésével, a támogatásokkal nyithatjuk meg számukra a növekedés lehetőségét. A kisebb vállalkozások rugalmasak, értékelik a hazai piacok kínálta lehetőségeket, segíteni kell őket abban, hogy alkalmazkodhassanak az állandóan változó kihívásokhoz, új piacokhoz. - Különös te kin tettel a Széchenyi Tervre is, várható-e, hogy 2011 a pályázatok éve lesz? Foly ta tás az 5. ol da lon takarmánnyal etettek sertéseket is. Most pedig, olyan hír érkezett, miszerint nagy menynyiségű, olcsó német hús érkezett, vagy érkezhet hazánkba. A két esemény közötti összefüggés lehetősége felvetődött közvéleményünkben? Öntől, mint az élelmiszerlánc biztonságáért felelős államtitkártól szeretnénk autentikus tájékoztatást eljuttatni olvasóinkhoz, s honlapunk látogatóihoz is. - Nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani, hogy a piac valóban mentes a dioxinnal szennyezett termékektől, és nincsenek esetlegesen feltáratlan, potenciálisan szennyezett tételek a kereskedelemben. Ezek kiszűrése érdekében előzetes bejelentési kötelezettséget rendeltünk el dolgozott ki a jelenlegi helyzet kezelése és a hasonló jövőbeli események megelőzése érdekében. A német hatóság intézkedéseit Magyarország elismeri, és úgy véljük, hogy a német hatóságok által eddig megvalósított és tervezett intézkedések helyénvalóak és indokoltak. Foly ta tás az 5. ol da lon Pro memoriam Bánhidi János Ismét elhagyott minket egy barátunk, Bánhidi János kertészmérnök. Szenvedélyesen szerette a növényeket, a természetet. Gyűjtötte, és örömmel átadta az olvasóknak is a naptári napokhoz kapcsolódó népi megfigyeléseket és szokásokat, lapunkban hónapról hónapra csodálhattuk és csodálhatták olvasóink népünk több évszázados figyelmességét, amellyel rögzítették, és gyermekeinek örökéül hagyták tapasztalataikat. Bánhidi János lapunk első megjelenése óta, azaz több mint hét éven át volt szerzőnk,- munkatársunk. Most elment, hiányozni fog. Az A KONTROLL szerkesztői Az Interneten vásárlók védelmében Az NFH vizsgálta a webáruházakat I. A technológiai fejlődés, mely mind a vásárlónak, mind a kereskedőnek a korábbinál előnyösebb feltételeket teremtett, megnyitotta az utat az elektronikus kereskedelem növekedése előtt. Az Internet napjainkban, már hazánkban is az egyik legdinamikusabban fejlődő üzleti csatorna, melyen a vásárlások egyre nagyobb hányada realizálódik. Az online vásárlás azonban nem csak előnyökkel szolgál, hanem számos kockázatot is rejt a fogyasztó számára. A jogalkotó a gyors fejlődést követve, a jogi környezet megteremtésével szabályozás alá vonta az elektronikus kereskedelem területét is, annak érdekében, hogy a viszonyok tisztázása megteremthesse a biztonságos vásárlás lehetőségét. A legújabb értékesítési módok a fogyasztók védelmét ellátó hatóságokat is új feladatok elé állították, szükségessé tették a jogszabályok megtartásának évről-évre történő ellenőrzését. Az ellenőrzés általános tapasztalatai A témavizsgálat teljes időtartama alatt, a felügyelőségek összesen 298 webáruházat vontak ellenőrzés alá, melynek keretében 70, a korábbi évek során már vizsgált és kifogásolt webáruház ismételt ellenőrzése is megtörtént. A 298 vizsgált webáruház közül a felügyelők 266 esetben tártak fel valamilyen szabálytalanságot, amely 89%-os kifogásolási arányt jelent. A tavalyi vizsgálat közel 97%-os kifogásolási arányával összehasonlítva ez javuló tendenciát mutat. Ugyanilyen pozitív eredményről számolhatunk be az ismételt vizsgálatokat illetően is, hiszen az előző év 98%-os kifogásolási aránya idén 67%- ra csökkent. Az előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítése Az elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatót a fogyasztó minél teljesebb tájékoztatása érdekében igen széles körű adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelynek a vállalkozás közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon köteles eleget tenni. A szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségét a fentieken túl a szerződés megkötése előtt kellő időben, egyértelműen, közérthetően és elektronikus úton köteles teljesíteni. Foly ta tás a 3. ol da lon Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tõ en ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

2 2 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám Lesz gyerekbarát televízió! Gyerekek a televízió előtt A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma a Társadalmi Tanács a Gyermekbarát Televízió zá sért program keretében február 3-án 15 órára ismét közös gondolkodásra hívta mindazokat a Bérkocsis utcai Békatanodába, akik gyermekbarát televíziót szeretnének Magyarországon. A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma már nem először invitálja közös gondolkodásra azokat, akiket érdekel, hogy gyermekeink mennyit ülnek a bűvös doboz (ok) előtt és mit is néznek benne. A mozgalom szakemberei, már 1998-ban megfogalmaztak egy 5 pontból álló felhívást, a káros médiaagresszió visszaszorítása érdekében, amelyet 55 ezren írtak alá, 11 egyház és több mint száz civil szervezet csatlakozott hozzá. Sőt, 12 pontban összefoglalták, hogy milyennek kellene lennie a gyilkosság nélküli képernyőnek. Történni azonban semmi sem történt, ez azonban nem az ő hibájuk. Ranschburg Jenő beszédes című Áldás vagy átok kötetében a televíziót a számítógéppel és az Internettel együtt, a kor nélkülözhetetlen táplálékának nevezi, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a túlzott fogyasztás, vagy a silány minőség könnyen ártalmassá válhat. A téma kimeríthetetlen, a vita lezárhatatlan, örök forrása újabb és újabb kutatásoknak. A beszélgetés apropóját az adta, hogy nyilvánosságra került, az MTV M2 január 1-jén kinevezett intendánsának, a téma szempontjából nem mellékesen négy gyermekes Süveges Ger gőnek, gyermek-, ifjúsági és családi tévécsatornát kell létrehoznia a kettes program helyén, olyannyira, hogy ő még a csatorna jelenlegi nevét, M2, is megváltoztatná. A Társadalmi Tanács a Gyermekbarát Televíziózásért programon megjelent Cs. Szerémi Andrea rendező, televíziós szerkesztő, Dr. Huszár András gyer mekorvos, a Házi Gyermek orvo sok Országos Egye sületének elnöke, Simonyi Gyula a BOCS Alapítvány elnöke, Halák László egykori televíziós ifjúsági műsorszerkesztő, jelenleg a MÚOSZ Etikai Bizott ságának elnöke. Jelen volt a leginkább várt Süve ges Gergő az M2 intendánsa, valamint természetesen a házigazda Hanti Vilmos a Magyar országi Gyermekbarátok Moz galma elnöke. Mielőtt a tanácskozáson elhangzottakat leírnám, lássuk a legfrissebb kutatások következtetéseit. (az adatokat lásd a cikk végén) A legalapvetőbb, hogy tudjuk azt, ami, s mivel magától értetődik, nem foglalkozunk vele, vagyis, hogy a televízió a gyerekek számára bárhol, bármikor elérhető. És természetesen éppen ők azok, akik a doboz legodaadóbb nézői. Sajnos ma sok szülő kénytelenségből, lustaságból, jobb híján (az okok napestig sorolhatóak) a gyerekek felügyeletét a tévére bízzák, így aztán észrevétlenül nő a tévé előtt töltött idő és sok szülő nem is ellenőrzi, éppen mit néz a gyerek. Néhány anyuka be is vallja, hogy a televízió bizony nagy segítség, főképpen, ha több gyermekre kell figyelni. Sokan még arra sem tesznek kísérletet, hogy befolyásolják gyermekük műsorválasztását, sőt hozzáteszik, a tévé még nevel is. No, igen ám nem mindegy mire! Sokszor előfordul, hogy a családi beszélgetések, csak és kizárólag a televízió előtt zajlanak, akkor is jobbára a problémákról. Azok a gyerekek vannak a leginkább veszélyben, akik egyedül néznek tévét, s kapaszkodjanak meg: a többség ilyen. Nem tudják pontosan megítélni, mit látnak, néha valóságnak tűnik a mese is, és persze ekkor még nem látják az összefüggéseket, hiszen nem a folyamat egészét látják, csupán a jeleneteket fogják fel úgy, ahogy. A legfőbb probléma, hogy a képernyőről árad az erőszak, ami persze sok gyerekben szintén agressziót generál és ez alól bizonyos rajzfilmek sem kivételek. A gyerekek nem látják, és nem fogják fel a filmbéli agresszió és következménye közötti kapcsolatot, és a sok szörnyűségtől egy idő után fásulttá válnak. Külön problémát jelentenek azok a gyerekek, aki szoba-konyhás lakásokban kénytelen felnőni, így aztán, ha akarják, ha nem nézniük kell a televíziót, mert a szüleik nézik, és ők nem tudnak hová elvonulni. A legfrissebb, 2010 év végi adatok szerint a 4-14 év közötti gyerekek hatvan százaléka egyedül tévézik, többnyire olyan tartalmakat is néznek, amelyek nem nekik készültek, és mindezt napi három és fél órában teszik, ráadásul 60-65%-uk egyedül ül a képernyő előtt. A sokat tévéző gyerekek, átlag napi 197 percet (!) töltenek a doboz bámulásával. Ha nem egyedül ülnek a tévé előtt, akkor többnyire hasonló kortársuk ül mellettük. A kimutatások szerint gyerekeink este 8 és 9 óra között valamint reggel bambulnak legtöbbet a képernyő előtt, hétvégén, pedig még az átlagosnál is többet. Leginkább a két kereskedelmi csatorna mellé ragadnak oda, és persze a gyerekcsatornák elé. Mindazok, akiknek otthon van Internet-elérésük egy fél órával kevesebbet tévéznek. Miután a program házigazdája, Hanti Vilmos bemutatta a vendégeket, Cs. Szerémi Andrea osztotta meg elsőként gondolatait. Elmondta, ha akarjuk, ha nem, a televízió követendő mintákat közvetít, az egyedül tévéző gyerekekre ellenőrizetlen mennyiségben ömlik a félelem, a szex, a kábítószer, a meztelenség és az erőszak. Véleménye szerint nem is lehet vita tárgya, hogy szükség van egy olyan csatornára, amelyben gyermekműsorokat lehet nézni. Halák László félig ironikusan emlékezetett arra, hogy mind a Biblia, mind régi kedves meséink tele vannak borzalmakkal, majd kifejezte abbéli reményét, hogy a gyermekcsatorna nem csupán létrejön, de újra előveszik majd a régi gyermekfilmeket is. Dr. Huszár András gyermekorvos elmondta, hogy orvosi szempontból nem elhanyagolható mozgásszervi problémák is felléphetnek a sok tévénézéstől. Hozzátette, a gyerekek ülnek a képernyő előtt és sokukban nő az elégedetlenség, hiszen olyan életmódot láthatnak, amely számukra nem elérhető és nem is lesz az soha. Nem mellékesen, tette hozzá, a televízió verbális elszegényedést hoz magával, elég csak kissé odafülelni, milyen szavakat használnak azok a gyerekek, akik túl sokat tévéznek. Somogyi Gyula megerősítette, fantasztikus kezdeményezésnek tartja az új tévécsatornát, hiszen az a jövő generációja miatt fontos. A vendéglátó szervezet elnöke, Hanti Vilmos megerősítette, hogy korábbi elvárásaik a televízióval szemben nem változtak. Különösen nagy a felelősségük a szerkesztőknek, még akkor is, ha mára a televíziózás teljesen átalakulóban van, hiszen a tévéből a gyermekek magatartási mintát tanulnak, tájékozódnak. Különösen a szegényebb gyermekek töltenek el többet a képernyő előtt, mert őket nem tudják különórákra és egyéb fizetős programokra járatni. A tévé legyen ablak a világra, ahol a gyerekek megismerhetik a hazai és a nemzetközi kultúrákat, humanista értékeket láthatnak, a különféle kisebbségek tiszteletére nevelődnek, megtanulják a társadalmi együttműködés különféle szabályait. Ezt követően Hanti Vilmos átadta a szót Süveges Gergőnek. Az intendáns bevezetőjében leszögezte, nem lehet mindent a televíziótól várni, hiszen ma a televíziót úgy tüntetik fel, mint amelyiknek dolga, hogy oktasson, neveljen, pótolja a családot és felügyeljen a gyerekekre. Szerinte nem jó és rossz hírek vannak, hanem fontosak és nem fontosak. Kérte a jelenlévőket, ne úgy osztályozzanak, hogy amennyiben egy műsor régi az csak jó lehet, ha pedig új, az csak rossz és ne gondolják azt sem, hogy minden erőszakos, ami külföldről érkezik. Megerősítette, a csatornának lesz retrósávja, ahol a klasszikus, régi mesékből válogatnak majd, de ettől a csatorna nem gyermek és mese csatorna lesz, hanem családi, amely nem kizárólag ismétlésekre támaszkodik. Az intendáns a várakozásokkal kapcsolatban óvatosságra intett, hiszen, mint mondta, az elvárások jogosak, de látni kell, hogy a világ erősen megváltozott és ezt nem lehet nem figyelembe venni. Vagyis nem tudják megállítani a családok széthullását, és nem tudják megakadályozni, hogy a gyerekek kevesebb időt töltsenek a televízió előtt. Szerinte látni kell azt is, hogy a televízió szerepét egyre inkább más médiumok veszik át, elsősorban az Internet. Ennek tudatában be akarják vonni az Internetet is, hogy a csatorna mellett egy informatív és interaktív weboldal működjön, ahol lehet chatelni, blogozni, illetve ahol megosztják a kép- és videó tartalmakat. Az intendáns úgy számol, hogy az új csatorna célközönsége nagyjából 2 millió 400 ezer ember (0-24 éves korig), vagyis Magyarország lakosságának mintegy 24 százaléka. Plusz a szüleik és a nagyszüleik. A tervek szerint az új csatorna az ősszel indul; vannak olyan hangok, hogy majd csak januárban, de ezeket én nem akarom meghallani - mondta. Hogy mi lesz a neve, még nem dőlt el, várják a javaslatokat, de - folytatta Süveges Gergő - az általuk kitaláltnál jobb ötlet még nem érkezett. (Ezt a nevet addig, ameddig a javaslatokat várják, nem szeretné nyilvánosságra hozni.) Rigó Béla, a Kincskereső című lap jelenlévő főszerkesztője felajánlotta segítségét, amelyet Süveges Gergő örömmel fogadott és hozzátette, be akarják vonni a civil szervezeteket is a munkába, és nem feledkeznek meg a kisebbségekről sem. Az intendáns beszélt a köztévé általa faramucinak nevezett pénzügyi helyzetéről is, hiszen a Magyar Televízió az új rendben egy árva fillérrel sem rendelkezik, minden eszköz és erőforrás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tulajdonába került. Az MTV tehát megrendelőként működik vagyis, ha szeretne egy bábsorozatot, akkor költségvetést készítenek, majd megrendelik az Alaptól, ám sem azt nem tudni mi lesz akkor, ha az Alap nemet mond, sem pedig azt, hogy pontosan mire lesz pénz, vagyis, hogy mit miért fogadnak be vagy utasítanak el. Süveges Gergő hangsúlyozta, nem akart intendáns lenni; addig marad a helyén, amíg esélyét látja, hogy elképzelései megvalósulnak. Hozzáfűzte, politikai akarat volt arról, hogy az m2 gyermek- és ifjúsági csatornaként működjön. Ez okot ad a reményre, ha azonban nem teremtik meg a működésének feltételeit, azt a következtetést kell levonni, hogy még sincs ilyen akarat, és akkor nekem sincs több dolgom vele - mondta. Végezetül konkrét példaként említette, hogy a reggeli retrósávban klasszikus meséket sugároznak, éjszakánként, pedig az MTV azon korábbi műsoraiból válogatnak, amelyekre a felnőttek nosztalgiával gondolnak. Szombat délelőttönként bábszínházi és gyermekeknek szóló színházi közvetítéseket terveznek. Fontosnak nevezte az animá ciósfilm-ipar feltámasztását is. Ez rendkívül költséges, de ha van rá politikai akarat és pénz, mi nem leszünk a gátjai fogalmazott. Lássunk néhány konkrét adatot az amerikai és a magyarországi gyermekek tévénézési szokásairól: Az átlagos amerikai gyermek mintegy órát tölt el a tv előtt, mire elvégzi a középiskolát. Ezzel szemben órányi iskolai oktatásban van része. Ezen idő alatt gyilkosság és számtalan rablás, gyújtogatás, bombázás, csempészés, kínzás jeleneteit látta, mégpedig igen alapos részletességgel bemutatva. Óránként átlagosan 60 ilyen jelenet van a 10 éven aluli gyermekek számára készült rajzfilmekben, és hatszor annyi ilyen jelenet van a gyermekek számára készített filmekben, mint a felnőtteknek szánt művekben. A magyarországi gyermek, a felmérések szerint 4 órát vagy többet tölt naponta a doboz előtt a fiúk 32, a lányok 22 %-a. A 11 évesek 30, a 13 évesek 31, a 15 évesek 20,7 %-a. A szakmunkásképző iskolák tagjai több időt töltenek a képernyő előtt, mint a szakközépiskolák illetve gimnáziumok tanulói. Bóka László

3 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám 3 Az NFH vizsgálta a webáruházakat Folytatás az 1. oldalról A szolgáltató személyére vonatkozó adatok körében egyik legfontosabb információ a vállalkozás megnevezése és az a jogi forma (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), amelyben tevékenykedik. Az ellenőrzött web shopok csupán 6%-ánál nem került fel a honlapra az azokat üzemeltető cég vagy egyéni vállalkozó neve. A szolgáltatók székhelyére, telephelyére, illetve lakcímére vonatkozó adatok feltüntetése a webáruházak 16%-ánál hiányzott. A szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok közül a cégbíróság vagy egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése körében merült fel a legmagasabb kifogásolási arány, de még így is alulmúlta a tavaly tapasztalt kifogásolási arányt. A cégjegyzékszám, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy a kereskedelmi nyilvántartási szám az adatok, csak közel minden negyedik webáruház honlapján lelhetők fel. A szolgáltatók 76%-a tett eleget az adószám közzétételi kötelezettségének. A kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást segítő elérhetőségi adatok körében az cím kötelezően feltüntetendő információ, amely az ellenőrzött webáruházak közül tizenkét esetben nem került fel a honlapra. Egyéb elérhetőségi adatnak minősül a telefonszám vagy elektronikus bejelentőlap, melyek közül egyikkel mindenképp rendelkeznie kell a szolgáltatónak. Ezek valamelyikének a honlapon történő feltüntetését két webáruházat üzemeltető szolgáltató mulasztotta el. Fogyasztóvédelmi szempontból nem kielégítő az elektronikus bejelentőlap egyedüli alkalmazása, mivel az a szolgáltató részéről akár visszaélésekre adhat okot. A fogyasztó ilyen formanyomtatványon történő bejelentésének nyomon követése és ez által az esetleges jogérvényesítés aggályos, hiszen nem bizonyítható sem a kapcsolatfelvétel megtörténte, sem annak tartalma, időpontja. Alapesetben, a webáruházak működtetése nem tartozik a bejelentési, nyilvántartásba vételi és engedélyezési kötelezettség alá eső tevékenységek körébe. Amennyiben azonban a termék forgalmazásához a hagyományos formában folytatott kereskedelem esetén engedély szükséges, akkor az ilyen terméket értékesítő web áru há zaknak is rendelkeznie kell engedéllyel. A vizsgált web áruházak közül 6 esetben állapították meg a felügyelőségek, hogy a szolgáltató engedélyköteles tevékenységet folytat (pl.: fegyver, nemesfém, gyógyszer értékesítés). E tekintetben, pedig köteles a vállalkozás ezt a tényt, az engedélyező hatóságot és elérhetőségét, valamint az engedélyszámot feltüntetni a web áruház honlapján. Ezeket az információkat a 6 eset egyikében sem tették közzé a szolgáltatók. A szolgáltatók széles körű előzetes tájékoztatási kötelezettségének részét képezi azon információk feltüntetése is, melyek az elektronikus szerződéskötéshez kapcsolódnak és annak lépéseit, valamint technikai feltételeit ismertetik meg a fogyasztókkal. Az ellenőrzött webáruházak közül 55 egyáltalán nem, 10, pedig hiányosan tájékoztatta a fogyasztókat az online úton történő szerződéskötés egyes lépéseiről, ugyanakkor a kifogásolási arány az előző évihez képest csökkent. Az adatbeviteli hibák kijavításának vagyis az esetleges téves megrendelések visszavonásának technikai feltételeiről szóló tájékoztatás tekintetében, a vizsgálat alá vont webáruházak szolgáltatói közül 86 nem tüntette fel az erre vonatkozó figyelmeztetést. A jogszabályok értelmében a szolgáltatónak a weboldalon arról is tájékoztatást kell adnia, hogy a megkötendő szerződés, írásban kötöttnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e azt, valamint, hogy az iktatott szerződés utólag hozzáférhető lesz-e. A vizsgálat arra derített fényt, hogy ezen előírásnak a szolgáltatók ritkán tesznek eleget, ennek eredményeként a kifogásolási arány e tekintetben meglehetősen magas volt. Lényeges szempont volt a témavizsgálatban a visszaigazolások megtörténtének ellenőrzése is, mivel a szolgáltató köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben a vállalkozás ezen elvárásnak nem tesz eleget, úgy a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól, tehát már nem köti őt a továbbiakban a megrendelése. Ezt a követelményt a webáruházak üzemeltetőinek nagy része teljesítette, a kifogásolási arány e tekintetben 9%-os volt, amely javulást jelent a tavalyi eredményhez viszonyítva. A szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatás még mindig igen sok webáruház esetében hiányzik, a jogszabályi előírást nem teljesítik maradéktalanul a vállalkozások, így a kifogásolási arány idén sem volt alacsony. A szerződéskötés technikai feltételeinek körében tapasztaltak alapján elmondható, hogy a szolgáltatói tájékoztatók kinyomtathatóságának technikai feltételét - 5 webáruház kivételével - biztosították a fogyasztók részére. Pozitívumként értékelhető, hogy idén a felügyelőségek 18 esetben találtak olyan webáruházat, melynek üzemeltetője valamilyen magatartási kódexnek vetette alá magát, és minden esetben a valóságnak megfelelő volt a honlapon elhelyezett tájékoztatás. A webáruház honlapján a szolgáltató köteles tájékoztatni a fogyasztókat a szerződés tárgyáról, és annak lényeges tulajdonságairól. Kifejezetten fontos az internetes vásárlások megkönnyítésére a lényeges jellemzők valóságnak megfelelő közzététele, mert a megrendelő a részletes termékismertetés hiányában csak a honlapon megjelenített fényképen tekintheti meg az árut. A webáruház üzemeltetők kevés kivétellel eleget tettek ennek az elvárásnak. Az egyértelmű és helyes árfeltüntetés szabályainak az elektronikus kereskedelemben ugyanúgy érvényesülniük kell, mint a hagyományos formában folytatott kereskedelemben, tehát a fogyasztót a webáruház honlapján tájékoztatni kell a forgalmazott termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és kötelező terheket is magában foglaló bruttó árat kell feltüntetni. Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről való tájékoztatás az ellenőrzött webáruházak 11%-ában nem volt megfelelő, 5 esetben a szolgáltató nem a bruttó árat tüntette fel, hanem csak a nettó árat, vagy elkülönítetten a nettó árat és az általános forgalmi adót. További 29 esetben az egységár feltüntetésére vonatkozó szabályokat sértette meg a szolgáltató. A fogyasztónak a webáruházban történő vásárlást megelőzően a termék vételárán kívül arról is tudomást kell szereznie, hogy a szerződés teljesítése során milyen egyéb fizetési kötelezettsége keletkezik a szolgáltatóval szemben, így a honlapon információt kell kapnia különösen a fuvardíjról, a szállítási vagy postaköltségről is. A vizsgált webáruházak közül 40 esett kifogás alá a szállítási költségekkel kapcsolatos információk hiánya vagy nem megfelelőssége miatt, így ez az eredmény is csökkenést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A vizsgálat során 21 webáruház honlapján csak utalás történt a postai díjszabásra vagy a közreműködő futárcég tarifáira, a konkrét díjszabás nem került feltüntetésre. Ez által nem valósult meg a közvetlen tájékoztatás követelménye. További 2 esetben a díjszabásra kizárólag egy hivatkozás (link) utalt, így a szolgáltatók nem tettek eleget a szállítási költségekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségüknek. A közvetlen tájékoztatás követelménye további 17 webáruház esetében, pedig azért nem valósult meg, mert a szállítási költségek kizárólag a honlapon történő regisztráció után, illetve kizárólag a rendelési folyamat végén voltak elérhetőek. A jogszerűen eljáró szolgáltató, az előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítése körében, a honlapon információt nyújt a fizetés, szállítás és teljesítés egyéb feltételeiről is. E körbe tartozik a termék, rendelkezésre állására vonatkozó, valamint az arról szóló tájékoztatás, hogy a terméket kizárólag postai vagy futárszolgálat útján kézbesítik, illetve van-e lehetőség a vállalkozás üzletében történő átvételre. A fizetési módokról szóló adatszolgáltatás az arra vonatkozó tájékoztatást jelenti, hogy van-e mód utánvétellel teljesíteni, vagy kizárólag átutalással vagy elektronikus fizetéssel történhet a teljesítés. A teljesítés és fizetés feltételeiről szóló tájékoztatás körében a vizsgálat 19%-os kifogásolási arányt eredményezett. A vizsgált webáruházak közül 44 egyáltalán nem, 13, pedig nem megfelelő tájékoztatást tett közzé weboldalán a teljesítés és fizetés feltételeiről szóló tájékoztatás körében. A vizsgálat során a felügyelőségek 17 esetben tapasztalták azt, hogy a szolgáltató nem tett közzé tájékoztatást a kiszállítási határidőről. A fizetési módokról szóló tájékoztatás ellenőrzése 10%- os kifogásolási arányt eredményezett. A vizsgálat során nyilvánvaló lett, hogy 21 webáruház egyáltalán nem, 9 pedig, nem megfelelő vagy nem egyértelmű tájékoztatást nyújtott a fogyasztóknak a fizetési lehetőségekről. Az elállási jogról szóló előzetes tájékoztatás Az elektronikus kereskedelem sajátosságaiból származó kockázat csökkentése érdekében a fogyasztók indokolás és feltétel nélküli elállási joggal rendelkeznek az online módon kötött ügyleteket illetően. A fogyasztó részéről tapasztalható információdeficit, a vállalkozó személyével kapcsolatos bizalmatlanság és a weboldalakon feltüntetett termékek fizikai ismeretének hiánya indokolja ezt az egyoldalú, visszaható hatállyal történő szerződés megszüntetési jogosultságot. Fontos kihangsúlyozni, hogy bár a fogyasztót az elállási jog jogszabály alapján megilleti az internetes vásárlások során, a vizsgált webáruházak 23%-a még csak említést sem tesz erről a lehetőségről, a szolgáltatók 2%-a, pedig úgy tüntette fel az elállási jogot, mintha az ő sajátossága, kedvezménye lenne. A vizsgálatnak az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, még mindig nem hozott kielégítő eredményeket, de a tavalyi eredményekhez viszonyítva elmondható, hogy kevésbé halmozottan jelentkeznek a szabálytalanságok ezen a területen. A webáruházak 30%-a nem tüntette fel azt a jelentős információt, miszerint az elállási jog, indokolás nélkül gyakorolható. A webáruházak 34%-a nem vagy hiányosan tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy az elállási jog 8 munkanapon belül gyakorolható. Az esetek több mint harmadában az elállási jog határidejének kezdetéről szóló tájékoztatás is lemaradt a honlapokról. Sok esetben kifogásolták a felügyelőségek azt a gyakorlatot, miszerint a webáruházak nem tették közzé a honlapon, hogy az írásban gyakorolt elállási jog esetén elegendő, ha az erről szóló nyilatkozatot határidőn belül elküldi a fogyasztó. Az ellenőrzött webáruházak 38%-a nem, vagy hiányos tájékoztatást nyújtott arról, hogy elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 napon belül visszafizeti a fogyasztó által kifizetett összeget. Ehhez kapcsolódóan az esetek 46%-ában került kifogásolás alá annak az információnak a teljes vagy részleges hiánya, hogy a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének költségeit köteles viselni. A vizsgálat során a webáruházak 21%- ának tájékoztatása azért minősült jogsértőnek, mert azt az információt nyújtotta a honlapon, hogy elállás esetén a vételár mellett a szállítási költséget nem fizeti vissza. Dr. Fehér Mónika, Dr. Turzó Tünde és Biczi Zsolt, NFH A tájékoztató írás második részét a következő számunkban közöljük. Pult alatt A nagybevásárláskor szívesebben választjuk a szuper/hipermarketeket, mivel itt mindent megkaphatunk egy helyen, és talán még a pénztárcánk sem sínyli meg túlzottan a költekezést. Számos részleget találunk a nagy üzletekben, köztük gyakoriak a szalámis pultok, ahol ínycsiklandozóan, szeletelt felvágottak kínálatából válogathatunk. A látszat néha csal, főleg ha a kereskedőnek érdeke a szemfényvesztés. A fogyasztókat minden esetben tájékoztatni kell az áruk szavatosságáról. Ez a szabály az élelmiszerek esetében különösen fontos, mivel komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak a lejárt termékek. A multik árukészletében aligha találunk a lejárati idő után is a polcon lévő árut, nyilván erre különösen ügyelnek a szabályozások miatt. A vásárlók és a termékek eladásának számát azonban nehezen tudják előre meghatározni, így előfordulhat, hogy valamiből többet rendelnek a kelleténél, így az rajtuk marad. A veszteség kiküszöbölése érdekében keresni kell valamiféle kiskaput, amelyen átférnek a szabálytalanságok is. A szalámis pultokban kitűnően varázsolható újjá a régi. Tegyük fel, hogy egy rúd szaláminak lejár a fogyaszthatósági ideje, és el kell tűntetni a polcokról. Ez meg is történik, de pénzbeli kiesést jelentene az áru megsemmisítése, ezért nem dobják ki, hanem felszeletelik. Gusztusos halmokba rendezve, díszítéssel, fénylő üveglap alatt kínálja magát. Kérünk belőle, és hazavisszük. A szavatossági időt nem is láttuk. Vajon ez tényleg megtörténhet? Szabó Anitát, a Tesco-Global Áru házak Zrt. kommunikációs referensét kerestük meg kérdéseinkkel, a témával kapcsolatban. - Tesco áruházakban milyen módon tájékoztatják a fogyasztókat a szeletelt húsáruk szavatosságáról? - Szabó Anita: A jogszabály alapján a fogyasztókat a termék fogyaszthatósági idejéről a csomagolt szeletelt terméken elhelyezett TESCO mérleg címkén tájékoztatjuk. Az ezen feltüntetett lejárati dátum soha nem lehet hosszabb, mint a termék eredeti fogyaszthatósági ideje, melyet a HACCP szabályozásunk és az erre vonatkozó EU rendelet alapján, nyomon követési lapon vezetünk. Természetesen ez a nyomon követési lap bármikor bemutatható hatósági ellenőrzés folyamán. - A lejárati idő napján még eladható a csomagolt termék, de felbontva a fogyaszthatóság ideje már csökken. Ha szalámit vásárolunk a szeleteltek közül, honnan tudjuk, hogy nem aznap járt le, és másnapra megromlik? - Szabó Anita: Az alapszabály, hogy a termék bontatlan csomagolásban a gyártó által jelzett fogyaszthatósági idő lejáratának végéig hozható forgalomba. A termék forgalmazása meg kell, hogy történjen a termék eredeti fogyaszthatósági ideje előtt. A belső élelmiszerbiztonsági szabályozásunk alapján a csemegepultból, előre szeletelt termékként értékesített áruk a szeletelést követő 24 órán belül eladásra kell, hogy kerüljenek. A pápai Interspar áruházban is kutakodtunk. Megkérdeztük a pultos kiszolgálót, hogy mikor jár le a szalámi, amelyet kértünk tőle. A válasz mogorva, és lekezelő volt. Jó ez még néhány napig. Nem értem, miért kell kötekedni. Érdekelt az áruház vezetőségének álláspontja is, amelyet a vásárlók könyvének bejegyzése után meg is kaptunk postai úton a vevőszolgálati munkatárstól. Idézet a levélből: Az Ön által jelzett esetet követően az üzletvezető felhívta említett munkatársunk figyelmét az udvarias hangnem, a vevőorientált kiszolgálás, illetve a pontos tájékoztatás fontosságára. A megkérdezett bevásárló központok válaszai alapján megbizonyosodtunk róla, hogy a megfelelő előírásokat a nagyobb üzletekben található csemegepultok esetén is be kell tartani. A szigorú hatósági ellenőrzések mellett, kiemelten fontos a fogyasztók tájékozott fellépése. Tudatos vásárlóként mérlegeljük, hogy érdemes-e na gyobb mennyiségű felvágottat vásárolni, mert előfordulhat, hogy több nap múlva a hűtőben tárolás esetén sem őrzi meg kifogástalan minőségét a termék. A bontatlan csomagolású szalámit tovább tárolhatjuk, mivel a címkéjén nem 24 óra a lejárati idő, hanem akár több hét is lehet, és arányosan olcsóbban juthatunk hozzá. A felvágottakkal viszont kevesebbet kell bajlódnunk, és látványuk étvágygerjesztő hatással lehet ránk. A pontos tájékozódás mellett mindkettőt melegen ajánljuk! Jabronka Richárd

4 4 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám A fogyasztó és a fogyasztóbarát is védendő Hitelrontás a világhálón Az A Kontroll hasábjain többször is olvashattunk már arról, hogy valamelyik nagyobb áruház vagy vállalkozás kárt okozott a vásárlóinak. Olyan esettel azonban, hogy magánszemélyek tévedésből is okozhatnak kárt, például egy ismert cégnek úgy, hogy a nyilvánosság előtt rontják annak jó hírnevét, ritkán találkozni. Most mégis ez történt és ennek részleteibe szeretnénk beavatni kedves Olvasóinkat. Az elmúlt időszakban több ismerősöm is elküldte hozzám az alábbi felhívást, amit az interneten, egy közösségi portálon talált. Szó szerint idézzük: Fontos olvasd el!!! Szia! A *Deichmann Cipőbolt* elfelejtette tájékoztatni a vásárlóit, hogy ez év februárjától az OTPnél vezetett számláját átvitte egy svájci érdekeltségű bankhoz, és minden kártyával fizető vásárlótól USD vagy CHF-ben veszi le az áru ellenértékét az aznapi árfolyamnak megfelelően. Így a vásárolt áru akár pár száz forint tal is többe kerülhet, erre persze a kedves vásárló csak akkor jön rá, ha megkapja a szám lakivonatát és esetleg még át is böngészi azt... Ugyanis a kártya lehúzásakor (az árun feltüntetett) magyar forintban megadott összeg szerepel, és még ha sms-t is kapunk a vásárlásról, ott sem derül ki ez a kis csa lás. Íme az új fajta csalások egyike! Sok kis 100-as sok millió lehet... Megkérdeztem Herr Mónikát, a Deichmann Cipőkereskedel mi Kft. marketing vezetőjét, igaz-e, amit róluk állítanak? A marketingvezető elmondta, ez a híresztelés még 2008-ban keletkezett, s valaki most újra felelevenítette. Akkor a Deich mann Kft. sajtóközleményben adott választ, amelynek a lényege: a vevőiknek semmilyen hátrányuk nem származik a bankkártyás vásárlásokból! Három évvel ezelőtt valóban előfordult néhány esetben, hogy a vevők akkor, a bankszámla-kivonataikon a normál áron felül extra költségeket találtak, melynek okai számukra ismeretlenek voltak. Ezen kívül 2008-ban egy olyan híresztelés is szárnyra kapott, mely szerint a bankkártyás vásárlások során az ügyfelek bankszámla- kivonatain árfolyam különbözet mutatkozott, mivel a kártyaleolvasók kibocsátója svájci illetőségű. Akkor is elmondták, hogy az összegek bankkártyákról való leemelése nem a Deichmann, hanem a kártyát kibocsátó bankok hatáskörébe tartozik. Az érintett bankok szoftverei tévedésből külföldi tranzakcióként kezelték a kifizetéseket és ennek megfelelően számolták annak díját. A valóságban azonban minden esetben hazai tranzakcióról volt szó. A szoftverhibát a kártyát kibocsátó bankok azonnal kijavították, s a vásárlók többletköltségét megtérítették. Hogy ma, 2011-ben kinek állhatott érdekében ennek a megalapozatlan hírnek az ismételt közzététele, arra legfeljebb csak tippelhetünk. A Deichmann cég ismert arról, hogy jó minőségű lábbeliket kínál mérsékelt árakon. Náluk a kispénzű vevő is talál olyan cipőt, ami tartós és nem kerül nagyon sokba. S a konkurencia ezt biztosan nem nézi jó szemmel. Az is előfordulhat, hogy valaki úgy próbál jól értesültnek látszani, hogy egy téves információt tesz közzé. Sokszor halljuk, hogy a világhálóra bárki bármit feltehet és azt is, hogy a negatív reklám is reklám. A cipőkereskedelmi cég munkatársai bizonyára nem így gondolják, hiszen folyamatosan azon dolgoznak, hogy a vásárlók bizalmát ne csak megszerezzék, meg is tartsák. Az eset tanulsága: nem szabad mindent elhinni, amit az interneten olvashatunk. De legalábbis érdemes az ilyen hírnek utána érdeklődni, hátha nem is igaz. Garamvölgyi Annamária Unokáink jövő élete a tét Fenntartható fogyasztás és termelés A fenntartható fogyasztás és termelés témakörében eddig nem született átfogó kutatás hazánkban. Az első, két éves kutatási projekt a Budapesti Cor vinus Egyetem vezetésével és több hazai egyetem és kutatóintézet részvételével, a Norvég Finanszírozási Alap támogatásával most ért véget. A projekt összegzéseként rendeztek konferenciát 2011 januárjában. A kutatás célja az volt, hogy több tudományterület összekapcsolásával olyan összefüggéseket tárjon fel, amelyek a fogyasztás és termelés fenntarthatóbbá tételét segítik. A projekt öt pillére a fogyasztói szokásokat meghatározó tényezők, a termelési és elosztási rendszerek működési mechanizmusai, a termelés fenntarthatóvá tétele, a fogyasztói tudat kialakítása, és a konkrét szakpolitikai javaslatok. Vizsgálták a fogyasztás, az életminőség és a környezetminőség összefüggéseit, a fogyasztói magatartásminták változását hazánkban és Európa más országaiban, a modern fogyasztási modelleket meghatározó társadalmi mechanizmusokat és érdekviszonyokat, a fenntartható fogyasztást. A kutatások kimutatták, hogy az emberek - a társadalmi megítélés miatt és a reklámokkal teli környezetből kiindulva, - késztetésnek érzik a fogyasztást és vásárlást még akkor is, ha sokan tisztában vannak annak környezeti következményeivel, illetve azzal, hogy esetleg fölösleges terméket vásárolnak. Sokan nem gondolják azt, hogy az egyén fogyasztói magatartása változásokat indíthat el a jelenlegi társadalmi környezetben. Az is kiderült, hogy bár a leggazdagabb 30% között jellemző a környezettudatosság mégis nagyon magas fogyasztásuk környezetterhelése, amelynek jelentős része a szabadidő eltöltésével, a húsfogyasztás magasabb szintjével, a nagyobb területű lakásokkal áll összefüggésben. A javaslatok megfogalmazása során természetesen nem a fogyasztás megszüntetéséről, hanem ésszerűsítéséről volt szó: ne pazaroljunk és kerüljük a felesleges, presztízs-fogyasztást. Szádvári Lídia Információk a kegyeleti üzletágról A végtisztesség ára A halál, a 21. századi, fejlett társadalmakban élő ember számára, a tabu témák közé tartozik. Régen, generációk adták át egymásnak a családra és a társadalomra, a rítusokra, a hitre támaszkodó, a halállal, a temetéssel, a gyásszal kapcsolatos ismereteket. Napjaink fogyasztói társadalma az örök fiatalság mítoszát táplálja, nem akar, és nem tud mit kezdeni az elmúlással. Sokan zavarba jönnek, képtelenek beszélni a halállal kapcsolatos témákról, félve a kínos, fájdalmas, zavarba ejtő helyzetektől. A régi rítusok felbomlottak, az újak, pedig még nem alakultak ki, vagy nem gyökeresedtek meg. A méltó temetés azonban mindenkit megillető, alapvető jog. Bármilyen nehéz is tudomásul vennünk, mára a temetkezés is egy lett a szolgáltatások között, s a végtisztesség megadása is üzletté vált. Az egyes szolgáltatások ára, minősége között, pedig jelentős eltérések lehetnek. Több a közüzemi díj, így a kegyeleti szolgáltatások is megdrágultak 2011 januárjától. Budapesten, 5 százaléktól 27,2 százalékig változó mértékben. A városonként eltérő temetői tarifák oka a sírkertek eltérő tulajdonjogi helyzete. Míg régen a temetéseket az egyház intézte, ma sok helyütt az önkormányzat üzemelteti a temetőket, esetleg egy temetkezési vállalkozót bíznak meg ezzel a feladattal. Több mint nyolcezer temető napjainkban is egyházi tulajdonban áll. Esetükben az adott eklézsia dönt arról, mennyit kér a sírhelyekért. Amikor hozzátartozónk meghal, a temetés és a gyászszertartás megszervezésének igencsak szerteágazó feladata hirtelen nagy teherként nehezedik ránk, hiszen több mindent kell átgondolnunk, eldöntenünk, elintéznünk. A temetkezési szolgáltatások terén, ma már rendkívül sokrétű és széles a kínálat, és gyakran igen nehéz az eligazodás a különböző termékek, kellékek és a kegyeleti szertartással kapcsolatos lehetőségek között. Egyre több az interneten fellelhető, temetéssel, vagy az elhunytra való emlékezéssel kapcsolatos, ingyenes, illetve fizetős szolgáltatás. Az egyik honlapon például a hozzátartozók jelképesen gyertyát gyújthatnak, másutt emlékoldal készítésére van mód. A temetkezési vállalkozókra vonatkozó szabályozás gyakorlatilag lehetetlenné teszi a reklámozást, így akinek ilyen szolgáltatásra van szüksége, az kénytelen az ismerősök ötleteire, a kórházi személyzet információira, vagy a - sokszor bújtatott reklámmal elöntött - online fórumokra hagyatkozni. Legmélyebb gyászunkban nem könnyű tehát jó döntéseket hozni a temetés részleteit illetően, mégis ajánlatos tájékozottnak lennünk. A temetési költségeket mindenekelőtt a sírhely megváltása határozza meg. Minden temetési hely esetében érvényesül a rendelkezési jog időbeli megkötöttsége, amely sírhely esetén 25 év, ha sírboltról van szó, akkor megállapodástól függően 60 vagy 100 év, urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, urnasírboltnál pedig, megint csak a megállapodástól függően év. Ha lejár az adott időtartam és nem történik meg a sírhely újbóli megváltása, akkor felszámolhatóvá válik. A sírhely megváltása Budapesten a legdrágább, de itt is nagyok az árkülönbségek, akár az egyes temetőkön belül is. A főváros legnagyobb temetője az Új köztemető, másképpen Rákoskeresztúri új köztemető, amely, nevével ellentétben, nem Rákoskeresztúron, hanem Kőbányán, a Kozma utcában található. A sírhelyek ára itt a legkedvezőbb, míg a főváros, sőt, az ország legjelentősebb temetőjében, a Kerepesi, mai hivatalos nevén a Fiumei úti sírkertben, azon belül is néhány kiemelt parcellában a legborsosabb a sírhelyek ára. A Farkasréti temető Budán ugyancsak a drága helyek közé tartozik. A temetőn belüli elhelyezkedés is sokat számít: a könnyen megközelíthető, bejárathoz közeli parcellák mindenütt többe kerülnek. Kiemelt területnek számítanak az átlagosnál nagyobb, szellősebb, burkolattal, paddal ellátott parcellák is. Meglévő parcellába temetni általában olcsóbb, mint újba, bár a sírkő bontása, majd újraállítása néha meghaladja az újonnan építés költségeit. A sír vagy sírbolt felnyitáshoz egyébként az ÁNTSZ engedélye szükséges. Nem minősül sírnyitásnak, ha a koporsós temetési helyet azért bontják meg, hogy oda urnát helyezzenek el. A kegyeleti szolgáltatások és költségei A temetkezéssel járó költségek egy további része a kegyeleti szolgáltatások körébe tartozik, amelyek árát a területileg illetékes önkormányzat határozza meg. Ilyen szolgáltatások közé tartozik a sírhely-bérlet, a sírásás, a halott-szállítás, a ravatalozás. Az egyéb szolgáltatások és kellékek, például a sír jelölésére használt keresztek, vagy fejfák, sírkövek, a zenével, szavalattal kísért búcsúztató szertartások, a virágok és koszorúk árát az adott temetkezési vállalkozás szabja meg. Nem csoda, hogy az ezek kombinációiból adódó temetkezési költségek rendkívül széles skálán mozognak. Plusz kiadás lehet még az elhunyt temetéséhez szükséges, de hiányzó, elveszett iratainak pótlása. Online temetéstervezés Célszerű megismerkednünk a temetési szolgáltatások áttekintésekor a különféle fogalmakkal, mint például a különböző típusú sírok, például hant nélküli, hantos, kőszegélyes, a bélelés, ami a koporsót béleli ki fehér selyemmel, a rögfogó, ami a koporsó betemetésekor a föld dübörgését tompító paplan, az urnaleeresztő, az urnát takaró szemfedő és társai, hiszen a sokrétű kegyeleti kínálatból ki kell választanunk azt, amire igényt tartunk. A szolgáltatásokat a temetkezési intézet honlapján megtalálható, úgynevezett szertartástervező segítségével is áttekinthetjük. Így már otthon lépésről-lépésre kiválaszthatjuk a legmegfelelőbb terméket és szolgáltatást. A szertartástervező nem tartalmaz árakat, de a kínálat listája az olcsóbbtól a drágábbig növekvő ár-sorrendben jelenik meg a képernyőn. Ezek után saját elképzelésünk szerint, minden részletre kiterjedően megtervezhetjük a teljes temetési szertartást. A tervezést részletes leírások és fotók is segítik. Elkészített tervünk birtokában árajánlatot kérhetünk személyesen, vagy akár ben. Függetlenül attól, hogy hol lesz a temetés, azt megrendelhetjük a Budapesti Temetkezési Intézet üzemeltetésében lévő tizenöt temető bármelyikében, azonban célszerű annak a temetőnek az irodáját felkeresnünk, ahol a temetés lesz, vagy a Fiumei úti temetőben található központi temetés-felvételi irodát. Ekkor a halotti bizonyítványon kívül szükségünk lesz az elhunyt személyi igazolványára, lakcímkártyájára, születési anyakönyvi kivonatára, a családi állapotát igazoló dokumentumra (házassági anyakönyvi kivonat, vagy házastárs halotti anyakönyvi kivonata, illetve válóperi végzés), s ha van, akkor nyugdíjas törzsszámára, vezetői igazolványára, az érvényes útlevelére. A temetés történhet hagyományos módon koporsóban, hamvasztással, az urnába helyezett hamvak eltemetésével, illetve szétszórásával. Összességében a legköltségesebb a koporsós temetés, ezt követi a hamvasztásos, végül a szórásos temetés. A rendszerváltás óta eltelt időben tíz százalékról harminc százalékra nőtt a hamvasztásos temetések aránya, mivel a koporsós temetések kiadásai akár a félmillió forintot is meghaladhatják. Sokan már a búcsúztatáson is igyekeznek spórolni. Akadnak, akik még az urnát sem hagyják a temetőben, hanem hazaviszik. Nem mindenki kér ravatalon történő elhelyezést, és vannak, akik csak a sírnál tartanak beszédet. Ha mégis eltemetik a hamvakat, akkor jellemzően urnafalba helyezik vagy a templomok altemplomába. Utóbbi helyen ötven évre megváltható az emlékhely és így nincs szükség sírgondozásra sem. Egy szimpla sírba két koporsó tehető, viszont fölé még négy urnát is rakhatnak, ami lényegesen egyszerűsíti az eljárást. Egy urna sírba helyezésénél ugyanis nem kell teljesen szétbontani a már meglévő síremléket, nem kell sírhelyet váltani, szinte csak az urna, a hamvasztás és a búcsúztatás költsége terheli a hozzátartozókat Hamvasztásos temetés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az eltemettetőt az elhunyt hamvasztását elvégző hamvasztó üzem címéről. Az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, vagy urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is rátemethető, azonban rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg. Ha úgy kívánjuk, hamvasztás után az urnát ki is kérhetjük, haza is vihetjük. Ebben az esetben a hamvakat a krematóriumban lehet átvenni. Az elhunyt felöltöztetve is hamvasztható, ezt is egyeztetnünk kell a részletek megbeszélésekor. Szórásos temetésre körülbelül két évtizede nyílik lehetőség. Szóró-parcellák az Új köztemetőben, a Fiumei úti Sírkertben, az Óbudai temetőben és a Csömöri sírkert területén találhatók. A szóró-parcella olyan, parkszerűen kialakított temetőrész, ahol az elhunytak hamvait megfelelő technológia alkalmazásával, vízbemosással a talajfelszínre, vagy egy, erre a célra létesített műtárgyba szétszórják. Az elhunyt neve megörökíthető emlékoszlopon, vagy emléktáblán, de elhelyezhető emlékharang is, méltó környezetet nyújtó emlékpavilonban. Kívánságra meglévő (pl. családi) síremlékre vésik rá az elhunyt adatait. A hamvak szétszórására a temetőn kívül is lehetséges, de gondoskodni kell arról, hogy azok a talajba bemosódjanak és meg kell szerezni az adott ingatlan tulajdonosának hozzájárulását is. Repülőgépről, helikopterről történő szétszóráshoz a Polgári Légi Közlekedési Hatóság engedélye szükséges, amelyben meg kell határozni a hamvak szétszórásának mikéntjét is például hajóról, szertartással kísérve, vagy légi járműről, a Dunába, vagy más folyóvízbe, és így tovább. Ezekkel az extra igényekkel természetesen a kedvező áron elérhető szórásos temetés költségei is megnövekednek. Lehetőségünk van a temetés megrendelésekor igényelni a koszorú levételét, mint szolgáltatást, egyeztetve az ügyintézővel a levétel időpontját, és azt, hogy a koszorú szalagokat meg akarjuk-e tartani. Ugyancsak megrendelhető a kertész szakemberekkel végzett sírgondozás, ami különösen akkor lehet fontos, ha a nagy távolság, vagy egyéb körülmények gátolnak abban, hogy magunk helyezzük el időről időre az emlékezés virágait. Nem feledkezhetünk meg a gyászjelentésekről sem, amelyek árát szintén bele kell kalkulálnunk kiadásainkba. Mindazoknak, akiknek nem tudunk, vagy nem akarunk nyomtatott táviratot küldeni, de szeretnénk értesíteni őket a halálesetről, a temetkezési intézet honlapján keresztül ingyenesen elküldhetjük értesítésünket a megadott címekre. Az E-gyászjelentés menüpont alatt bemutatott sablonok közül kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő E-gyászlapot, majd az egyszerűen használható szerkesztő segítségével megszerkeszthetjük annak tartalmát. Akinek a megélhetését a temetési kiadások veszélyeztetik, az adott település önkormányzatánál kérvényezhet temetési segélyt. Ennek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. A Budapesti Temetkezési Intézet felkínálja azt a lehetőséget is, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül előre gondoskodhassunk saját vagy hozzátartozónk eltemetéséről. Az elő-takarékossági szerződésmegkötésekor az érvényben lévő áraikon számítják ki a kívánt szolgáltatás összegét, melyet be lehet fizetni egy összegben vagy részletekben. Szádvári Lídia

5 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám 5 Az önellátás nemzetgazdasági előny Folytatás az 1. oldalról - Ugyancsak sokakat foglalkoztató kérdés, mitől olcsóbb annak ellenére is, hogy a szállítási költség is terheli a német és más külföldről származó sertéshús, mint a hazai? - Németországban, ben jelentősen nőtt a vágások száma az előző évhez viszonyítva. A bővülést egyrészt a malac- és élő sertés-import növekedése, másrészt a középkelet-európai országokba elsősorban Len gyel országba irányuló élősertés-export csökkenése okozta (ugyanakkor Magyarország irányába nőtt az élősertés exportja is). Németországban, 2011-ben is a kibocsátás növekedésére lehet számítani, és a termelés koncentrációja várhatóan folytatódik, ami tovább csökkentheti a német árakat. A német sertésárak (sertés állományi létszám 26 millió darab) meghatározóak az EU sertés felvásárlási átlagár, így a hazai ár alakulásában is. Az alacsony ár és a jó minőség hátterében a korszerű tartástechnológia, fajta, szaporulati értékek, és a termelés nagyfokú koncentrációja állhat. - Lehet-e tenni bármit is annak érdekében, hogy az egykor híres magyar agrárgazdaság ne maradjon le végzetesen az európai gazdaságoktól, több esetben még a szomszédoktól sem? Létezhet-e, van-e, lesz-e ilyen koncepció? - Magyarország jelenleg is mintegy 120%-os önellátásra képes az alapvető élelmiszerekből. Ez a szint termelési potenciálunk ésszerű és fenntartható fejlesztésével mintegy 150%-ra növelhető, ami a globális élelmiszerigény várható jelentős emelkedésével komoly nemzetgazdasági előnyt jelenthet Magyar ország számára. - Az Új Szé chenyi Terv indulását e hónap közepén jelentette be a kormány, az első pályázatok már január 17. -től elérhetőek a honlapon (www.ujszechenyiterv. gov.hu) és olvashatóak a médiában. Ezeket, jelentős számú új konstrukció is követi, tehát úgy vélem a válasz határozott igen. - A nemzetgazdaság számára súlyos tehertétel mind a foglalkoztatáspolitikai felelősség, mind a gazdaságélénkítés. Az NFÜ milyen eszközökkel segítheti a kedvező változást? - Az ország fő célja és kitörési lehetősége ma az egymillió új munkahely megteremtése. A pályázatoknál is hangsúlyos támogatási elvárás lesz a munkahelyek megőrzése, bővítése és a személyi jellegű ráfordítások növelése. A most induló vállalkozásoknál elvárjuk, hogy a projekt befejezését követő két évben meghatározott mértékben támogassák a személyi ráfordításokat, a nagy cégek esetében, pedig elvárt a létszámnövekedés. Ösztönző erővel bírhat, hogy a vissza nem térítendő támogatás mellé, garanciával felvett kedvező hitelt is kapcsolunk bizonyos konstrukciók esetében. - A nehezen áttekinthető közbeszerzés, a gyakran követhetetlen, bonyolult pályázati bürokrácia átalakulására, egyszerűsödésére lehet-e számítani a jövőben? - A közbeszerzési törvény problémái átfogó módosítást és kormányzati összefogást igényelnek. Az NFÜ természetesen megosztja gazdag és kedvezőtlen tapasztalatait, a döntést előkészítőkkel. Ami a pályázati rendszert illeti az átalakítások következtében olcsó, gyors és hatékony lesz, kevesebb adminisztrációval, gyorsabb elbírálási és kifizetési határidőkkel. A megnyíló konstrukciók teljes kerete elérhetővé válik, továbbá a beadás folyamatos és az elbírálás automatikus a konstrukciók nagy részénél. Az automatikus támogatások széleskörű kiterjesztésével számos projektgazda hamarabb kezdheti meg a munkát. Az átlátható módon szerkesztett, közérthetően megfogalmazott új kiírások a vállalkozók igényeihez alkalmazkodnak, elektronikus úton is beadhatóak lesznek, az adatlapok, pedig kevesebb információt kérnek majd a potenciális projektgazdától. Csökkentjük a kifizetések átfutási idejét, rövidebb Minden lehetőség megvan tehát ahhoz, hogy a magyar lakosság ellátása alapvetően magyar termékekkel történjen. E lehetőség kihasználásához olyan stratégiára van szükség, amely e cél érdekében figyelembe veszi az élelmiszer-termelés összes szereplőjének érdekeit, és kiegyensúlyozott fejlődést biztosít mind a helyi ellátásban egyre nagyobb szerepet játszó családi gazdaságoknak, kistermelőknek és KKV-knak, mind azoknak a közepes és nagy vállalkozásoknak, amelyek magyar termékek feldolgozásával biztosítják a városi lakosság ellátását, exportjukkal, pedig hozzájárulnak a nemzetgazdasági célok eléréséhez. A Vidékfejlesztési Minisz téri umban jelenleg folyik a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása, amelynek társadalmi egyeztetését márciusáprilis során tervezzük. A stratégia elfo gadása május végén várható. - Nyilvánvaló, szinte közhely, hogy mindegyikünk fogyasztó képzettségtől, társadalmi rangtól, életkortól függetlenül. Az élelmiszerbiztonság tehát mindnyájunkat érintő ügy. Lakosságunk 2008 szeptembere óta eléggé sokat hallott az élelmiszerláncról, ezzel összefüggésben is az élelmiszerbiztonságról, mégsem állítható, hogy teljesen tájékozott. Mit is jelent tehát az, hogy élelmiszerlánc és változott-e 2010-ben, változik-e, s miként 2011-ben? - Való igaz, az élelmiszerbiztonság kérdése alól senki sem vonhatja ki magát, hiszen mindannyian fogyasztók is vagyunk. Az élelmiszerlánc fogalmának illetve a láncszemléletnek a bevezetését a logika diktálta, hiszen a korszerű élelmiszerbiztonsági ellenőrzés nem valósítható meg csupán a végtermékre koncentrálva, az egész folyamatot ismernünk kell, és képesnek kell lennünk hatni minden lépcsőfokára a talajvédelemtől kezdve egészen az élelmiszer forgalomba hozataláig és felhasználásáig. Az élelmiszerlánc bizonyos tekintetben folyamatosan változik, hiszen új termékek jelenhetnek meg a piacon napról napra, vállalkozások jöhetnek létre, vagy szűnhetnek meg, folyamatos munkát adva ezzel az ellenőrző hatóságnak. Az élelmiszerlánc egy érzékeny rendszer, melynek része a talajvédelem, agrár-környezetvédelem, növénytermesztés, növény-egészségügy, növényvédelem, az engedélyköteles termék (növényvédő szer) és az állatgyógyászati termék előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása. Az élelmiszerés takarmány-előállítás, szállítás, tárolás és forgalomba hozatal, felhasználás, az állat tartása, szállítása, forgalomba hozatala, az állat-egészségügy, a növényi és állati eredetű melléktermék kezelés, tárolás, szállítás, forgalomba hozatal és felhasználás. Ennek a rendszernek az épsége fölött folyamatosan őrködni kell, s bár a lehetséges veszélyek legnagyobb része ismert, és fel vagyunk rájuk készülve, sosem lehet kizárni új típusú veszélyek felbukkanását, hiszen az élelmiszerkereskedelem globalizálódik, az élelmiszer egyre nagyobb távolságot tesz meg az előállítótól a fogyasztóig, ami fokozott kockázatot rejt magában. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság rendelkezik mindazokkal a hatósági jogosítványokkal, szaktudással és eszközzel, melyekkel egy váratlan veszélyhelyzet esetén is hatékonyan képes védeni a magyar fogyasztók egészségét. - akontroll - Kétezer milliárd - jövőépítésre Folytatás az 1. oldalról lesz a bírálati szakasz, megszűnik a kétfordulós eljárás. - A közvetlen gazdasági szféra mellett az NFÜ tervezi-e az azzal összefüggő kontrollfeladatok - pl. fogyasztóvédelem, vagy a nemzeti terméktámogatás - pályázat útján történő megerősítését? - A fogyasztói közérzet is része a gazdaságnak, ennek érdekében szükség van a mainál erősebb, tudatos fogyasztói magatartásra. A tudatos fogyasztók nevelése összhangban van az uniós prioritásaival. A pályázati kiírásokat ugyanakkor az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott hét kitörési pontnak megfelelően, valamint az Unióban megfogalmazott elvárások mentén készítettük el. Az NFÜ messzemenőkig figyelembe vette a partnerségi egyeztetéseken megfogalmazott észrevételeket. - Egy év végi interjút megelőlegezve, munkájukat illetően milyen eredmények, tények, felsorolásával lenne elégedett? - Hosszú távon sikeres, fenntartható projektek támogatásával lennék elégedett, melyek a gazdaságpolitikai célok megvalósulását szolgálják. Jován Provokáló illatok Mentse a bőrét Vanília, pézsma, fahéj, rózsa, levendula: illatok, melyek mindennapi életünk, környezetünk részei. Lehetnek kellemesek, bódítók, de lehetnek irritálók, taszítók is, sok más illatforrással együtt. Az illatok alkalmazása, természetes és mesterséges léte, használatuk nem új, nem mai keletű, már 4000 évvel ezelőtt isteneknek szánt áldozat volt egy-egy illatfelhő. Mai modern világunkban szinte nélkülözhetetlen luxuscikként alkalmazzák a sokféle illattal dúsított kozmetikumokat. Az illat áru lett, üzleti portéka. Azonban, bőrgyógyászok szerint nem csupán kedvelt divatcikkek velejárója, hanem bőrt károsító, irritáló anyag is. Nem véletlen, hogy a Magyar Dermatológiai Társulat nemrégiben megtartott tudományos kongresszusán egyre több szó esett az allergiás eredetű bőrbetegségek témakörében a különféle bőrtüneteket provokáló illatanyagokról. Doktor Temesvári Erzsébet, a Bőr-Nemikórtani és Bőr on kológiai Klinika professzora elmondja, hogy főként az utóbbi egy-két évtizedben kerültek az illatanyagok a bőrgyógyászok figyelmének központjába, mint úgynevezett kontakt allergének. Dr. Temesvári: - Az allergia,- mint tudjuk - egyfajta túlérzékenység, az immunrendszer túlzott reakciója, amit sokféle anyag, környezeti ártalom kiválthat, a pollenektől a fémeken át az élelmiszer és gyógyszer adalékanyagokig. Az utóbbi időkben viszont előkelő helyre került e sorban a kozmetikai szerek széleskörű terjedése révén az illatallergia. - Az illatok mindennapi életünk velejárói, melyektől kell leginkább tartanunk, és óvakodnunk? Dr. Temesvári: - Egy kozmetikumban akár 200 féle illatanyag is előfordulhat, és a variációk száma több ezer is lehet. Előre megmondani szinte lehetetlen, hogy ki, mire lesz érzékeny, kinél melyik okoz bőrelváltozást, vagy esetleg súlyosabb tüneteket. Az biztos, hogy a bőrallergiát kiváltó anyag közvetlen érintkezés,- tehát kontakt úton hat, mégpedig igen gyorsan, legtöbbször perceken belül, néha késleltetve, több óra után. Leggyakoribb tünetei: a bőrpír, Erősödött a drogériák piaci pozíciója. Stabilizálódott a háztartási vegyi áruk és kozmetikumok piaca. Kiskereskedelmi forgalmuk mintegy 300 milliárd forintot ért el tavaly, ahogyan egy évvel korábban is. Mennyiséget tekintve plusz 1 százalékot regisztrált a Nielsen piackutató vállalat Kiskereske delmi Indexe. - A legnagyobb forgalmú húsz vegyiáru kategória közül, mind értékben, mind mennyiségben nőtt a toalett papír, mosogatószer, papír zsebkendő, arc- és szemránckrém, továbbá konyhai törlőkendő bolti eladása, tájékoztatta lapunkat Villányi Ágnes, a Nielsen kereskedelmi kapcsolatok osztályvezetője. - A vegyi áruk beszerzése jóval koncentráltabb, mint az élelmiszereké. A bolttípusok között tovább javult a drogériák pozíciója. Forgalmuk értékben 4, mennyiségben pedig 5 százalékkal emelkedett tavaly, éves összehasonlításban. Ugyanakkor a fogyasztók jelentős aránya viszkető érzés, kiszáradás, hányás, bőrberepedés, duzzadt piros foltok, súlyosabb esetben ödéma, ekcéma, asztmatikus fulladási roham is kísérheti. Ha meg tudjuk figyelni, hogy milyen provokáló illatanyag okozta a tüneteket, akkor a legegyszerűbb ezeket elkerülni, használatukat mellőzni. Ha ez nem sikerül, akkor bőrgyógyászati tesztek segítségével kell kiszűrni az ártalmas illat-és vegyi anyagokat. - Kik a veszélyeztetettek, vannak-e erre vonatkozó adatok? Dr. Temesvári: - Általában a fehér bőrű, világos hajú emberek, a nők dominanciája egyértelműen kimutatható, hiszen 90 százalékuk használ szinte naponta valamilyen kozmetikumot, a férfiaknak viszont csak 70 százaléka kerül rendszeresen kapcsolatba ilyen anyagokkal. Általánosítani nem lehet, legtöbb esetben az egyéni hajlam a meghatározó. A kozmetikai ipar gyors fejlődése, a kozmetikumok divatcikké válása révén egyre több a felhasznált illatanyag, adalék- és konzerváló, valamint dúsító szer, amelyek közül bármelyik okozhat lokális, azaz kontakt bőrallergiát. A komponensek rendkívül sokfélék. Néhány példa: henna, lanolin, gyanta, formaldehid, vanília, fahéj, mentol, perubalzsam, tölgymoha, és a sokféle gyümölcs meg virágillat. Kozmetikai jellegű bőrallergia bármely testrészen kialakulhat, az arcon, testen, fejbőrön, az intim testrészeken. Bőrápoló szerek, arcszeszek, arcvizek, samponok, dezodorok, tusfürdők, különféle sprayk, szappanok, rúzsok, púderek, alapozók, fogkrémek, szájvizek, borotvahabok, illatosított papír zsebkendők, intimbetétek, toalettpapírok mind tartalmazhatnak bőrirritáló illatanyagokat. A professzor asszony elmondja, hogy a múlt század hatvanas éveiben felgyorsult az allergológia fejlődése, megnőtt az allergiás betegek száma is. A XX. század pestisének nevezett kór a lakosság 20 százalékát érinti, és a tendencia sem bíztató. Modern életstílusunk, kifinomult divatigényeink, és a kozmetikai ipar bravúrjai, újabb, és újabb illatos készítményei kedveznek az allergia terjedésének. részesíti előnyben a kereskedelmi láncok nagy eladóterű üzleteit. A hipermarket tartja vezető pozícióját; az értékben mért eladásokból múlt évben 38 százalék jutott rá. A drogéria piaci részesedése 25-ről 27 százalékra nőtt, egyik évről a másikra. Így e két bolttípus viszi el a forgalom közel kétharmadát. A Nielsen által mért 60 háztartási vegyi áru és kozmetikum kategória értékben mért kiskereskedelmi forgalmából a bolttípusok piaci részesedése, százalékban. Bolttípus nm felett nm nm nm nm és kisebb 3 3 Vegyiáru szaküzlet Patika 2 2 Ennek csak a felhasználók körültekintő önfegyelme, tájékozottsága, és a szigorú termékszabályozás szabhat gátat. Dr. Temesvári: - Az Egyesült Államokban már a XIX. században is tiltottak be kozmetikai illatanyagot, például a pézsmáét, és több nemzetközi szervezet kezdeményezésére lépéseket tettek a kozmetikumokban felhasznált hatóanyagok koncentrációjának csökkentésére, mint például a bergamot olaj, vagy a tölgy moha esetében. Mindez azonban nem elegendő. Az illatérzékeny betegek megfelelő felvilágosítása, valamint több illatmentes kozmetikum piacra dobása hatékonyabb védelmet jelentene. Ma már vannak ugyan illatmentesként hirdetett, antiallergén kozmetikumok az üzletekben, de arról nem adnak tájékoztatást, hogy milyen fedőillatokat tartalmaznak. Az eredeti agresszív illat elnyomására a kozmetikumokban gyakran van eukaliptusz, rózsaolaj, vanília, mentol, és ezek kis mennyiségben is okozhatnak bőrallergiát. Az Európai Kontakt Der matítis Csoport már több éve szorgalmazza a pontos, és megbízható megjelölést, részletes, minden összetevőre kiterjedő vevőtájékoztatót a kozmetikai termékeken, de ezek a törekvések még nem vezettek kellő eredményre. Magyarországon van kozmetikai törvény, a népjóléti miniszter 7/1994-es törvénye. A bőrgyógyászok tapasztalata szerint azonban a törvény végrehajtásának ellenőrzése nem elég hatékony, hiszen a bőrallergiát okozó kozmetikumok, főként a bennük lévő illatanyagok felhasználása, és a nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás következtében, fénykorukat élik. A kozmetikai ipar kétségtelenül vevőigényeket elégít ki, mikor rafinált, különleges illatokkal hódít a piacokon, de ugyanakkor fokozottabb figyelmet kellene fordítania arra, hogy a magyar bőrbetegek 8,2 százaléka érzékeny a különféle illatanyagokra. A legkelendőbb piacvezető termékek előállítása során sem lehet ezt a tényt figyelmen kívül hagyni, mert a vegykonyhák leghódítóbb illata sem írhatja felül a bőrgyógyászati allergiák kialakulásának elkerülhetőségét. (leopold) A Nielsen Kiskereskedelmi Indexe szerint Több vegyi árut vásárolunk A Nielsen által mért háztartási vegyi áru és kozmetikum kategóriák közül a legnagyobb forgalmú tíz termék - értékben mért - kiskereskedelmi eladásának változása 2010-ben, az előző évhez viszonyítva, százalékban. Kategória Háztartási vegyiáruk és kozme tikumok átlaga Változás, százalékban Mosószer - 8 Toalett papír + 4 Pelenka 0 Dezodor 0 Öblítő + 4 Tusfürdő 0 Mosogatószer + 3 Általános tisztítószerek 0-4 Fogkrém + 4 Sampon + 1 Elek Lenke

6 6 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám Hagyomány és fogyasztás Busójárás Mohácson A Busójárás Mohács messze földön híres és ismert látványos farsangja, karneválja, amely ez évben március 3-8. között kerül megrendezésre. Mohács télűző-tavaszköszöntő népszokását az UNESCO, vagyis az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 2009 őszén felvette az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A Busójárás hagyománya sok turistát vonzó látványosság, amely nemcsak a hazai, de a külföldi érdeklődőknek is látványos programokat és gondtalan vidámságot ígér a tüzes sokác muzsika hallatán. A karneváli hangulaton és a sok-sok látványosságon kívül számos kereskedő árulja, részben a busójárás hagyományaihoz igazodó iparművészeti termékét, részben pedig a megfelelő ellátást biztosító ínyencségét. Honnan ered ez a népszokás? Az első és legelterjedtebb magyarázat szerint a téltemetés, a télűzés volt a célja. Az emberek ilyenkor ijesztő ruhákba bújtak, mert azt várták, hogy a tél megijed tőlük és elszalad. Az ünneplés végén elégették a tél halálát szimbolizáló szalmabábut, körbejárták az állatokat, majd hamut szórtak szét a portán. Ettől azt remélték, hogy távol tartja a gonosz szellemeket. Az utcán, pedig a nők haját húzgálták, hogy minél nagyobbra nőjön. Az ünnepség fénypontja volt a főtéri viaskodás a férfiak között, ami régen a férfivá avatást jelentette. A második változat szerint, a busójárás kialakulásának oka a törökök folytonos támadása volt. Ugyanis a XVI-XVII. Században Magyarország török hódoltság alatt állt. Az országnak azonban volt egy olyan része, amelyet a monda szerint a törökök soha nem tudtak elfoglalni. Ez volt a Mohács-sziget, amelynek környéke mocsaras terület volt. Ide húzódtak vissza támadáskor a környékbeli lakosok az általuk jól ismert rejtekutakon. A törökök azonban megtalálták ezt az utat, és a sziget ellen indultak. Ekkor a mohácsiak vezetője - mivel nem volt fegyverük - kitalálta, hogy öltözzenek ijesztő ruhákba, rakjanak magukra kecskeszarvakat, és kereplőkkel, kürtökkel csapjanak minél nagyobb zajt, hogy elijesszék a babonás törököket. A terv sikerült, és az ellenség fegyverét hátrahagyva menekült el. Mohácson a XVIII. század végén megtelepült katolikus sokácok indították útjára a busójárás hagyományát, amihez idővel egyre többen csatlakoztak és ma már egész Mohács a magáénak érzi. Kik a busójárás szereplői? A karneváli hangulatot idéző busójárás menetekből áll, amelyben három csoport található, menetenként eltérő létszámmal. Ma már hagyománya van egy-egy menetnek, melynek résztvevői szinte évek óta együtt készülnek a felvonulásra és akár együtt is készítik jelmezeiket és alakítják ki egyéni rítusaikat. A jelmezesek többsége csoportokba tömörül, de minden évben vannak, akik spontán módon, egyedül, vagy kisebb alkalmi csoportosulásként csatlakoznak a felvonulókhoz. A csoportok körül hatalmas nézősereg áll, mivel a Mohácson minden télutón megrendezett ünnepség rengeteg embert vonz. - Az első csoportot a sajátos faálarcot viselő busók alkotják. A busók öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát öv vagy marhakötél fogta össze a derekukon, erre akasztották a marhakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc. A busók nem fedik fel kilétüket, még legtöbbször a hozzátartozók sem ismerik fel őket, ezzel is növelve azt a misztikumot, amit viseletükkel képviselnek. - Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. Hamuval, liszttel, ma már csak ronggyal vagy fűrészporral töltött zsákjukkal püfölik a csúfolódó gyerekhadat. - A lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe öltözött férfiakat, továbbá a karneváli jelmezű alakokat maskarának nevezik Mohácson. Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó és bao-bao! -t ordítozó busócsoportok tulajdonképpeni célja az volt, hogy házról-házra járva kifejezzék jókívánságaikat, elvégezzék varázslataikat és részesüljenek azokban az étel-ital adományokban, amiket sehol sem tagadtak meg tőlük. A mai busójárás a régi népszokás központjában, a Kóló téren kezdődik. A beöltözött busók, jankelék, maskarák itt gyülekeznek. Itt találkoznak a Dunán csónakokkal átkelt busók az ágyús, az ördögkerekes, a szekeres, a kürtös, a teknős és más busó csoportokkal. A régi elöltöltős busó-ágyú dörejére a különböző csoportok a főutcán át bevonulnak a város főterére, ahol szabad farsangolás kezdődik. Ezt követően a Duna-parton és a környező utcákban iszonyú zajt keltve ünneplik a farsangot. Szürkületkor visszatérnek a főtérre és a meggyújtott óriási máglya körül táncolnak, mulatnak az emberekkel. Ezzel ér véget a Farsangvasárnap. A mohácsiak azonban még kedden is farsangolnak, amikor is egy újabb főtéri máglyára helyezett, telet jelképező koporsó elégetésével és körültáncolásával búcsúznak a hideg évszaktól, és köszöntik a tavasz eljövetelét. Rövid programajánló Március 3. Kisfarsang. A 10 órától kezdődő programok elsősorban a gyerekeknek szólnak. A programokon megtekinthetők a busójárási eszközök és akár álarckészítésen is részt vehetnek a gyerekek. Március 4. Ez a nap a népdaléneklési versenyről, kiállítások megnyitásáról, busó csoportok bemutatkozásáról, népzenei és folk rock zenekarok bemutatójáról, a busókkal együtt történő bortúráról szól. Március 5. Ezen a napon újabb busócsoport bemutatója, népművészeti és kézműves vásár, dudástalálkozó és veterán kerékpárok bemutatója emelhető ki az egész napos programból. Március 6. Farsang vasárnap. 9 órától a főutcán népművészeti és kézműves vásár, 10 órától nemzetiségi néptánc fesztivál a Kossuth Filmszínházban, az előtte lévő színpadon népzenei bemutató, a Széchenyi téren pedig busócsoportok ízelítő bemutatkozása népzenei bemutatóval, 10 órától a Kígyó u. 7/a. alatt tekinthető meg Englert Antal Népi Iparművész élőmunka bemutatója, busómaszk faragás, 10 óra 30-tól a Széchenyi téren sokác táncház, 11 órakor kezdődő népzenei gyermekműsorban közös tánc a legkisebbeknek, 13 órakor a Sokác-révben a szigeti busócsoport Dunán történő csónakos átkelése kezdődik, 14 órától a Kóló téren kezdődik el a busók és farsangi csoportok gyülekezése, 14 óra 20-kor indul a Széchenyi téren a busófelvonulás, 15 óra 15-től a főtéri színpadon busóavatás és polgármesteri köszöntő várja az érdeklődőket, 15 óra 30-kor kezdődik a főutcán és a főtéren a szabad farsangolás, a busócsoportok és a felvonuló néptánccsoportok bemutatója, 16 órakor kezdődik a Dunaparti Milleniumi emlékműnél a Poklade busócsoport bemutatója, 16 óra 15-kor lesz a Dunaparton a kompról a farsangi koporsó vízrebocsátása, 16 óra 30-tól sokác dalok hallhatók, 17 órától tamburazenekar szólaltatja meg a mohácsi népdalokat 17 óra 30-kor máglyagyújtás a Széchenyi téren busók körtáncával, 19 óra 30-tól táncház a busókkal a Duna Irodaházban (belépő szükséges), 21 órától Sokác bál a Schneider Művészeti Iskola nagytermében (belépő szükséges). Március 7. A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Az országos hálózattal rendelkező Társadalmi Unió helybeli fogyasztóvédelmi klubja és tanácsadó irodája vezetőjeként gyakran keresnek fel fogyasztói panasszal Ceglédről és a környékről az emberek. Előfordul az is, hogy egy üzlet tulajdonosa, avagy eladója kér tanácsot. A nagyon bonyolult ügyekben még a budapesti központunkban dolgozó jogászunk is készséggel segít a bajba jutottakon. Sok-sok köszönetet kaptunk már munkánkért. A fogyasztóvédelem területén tapasztaltakról nem csak a Ceglédi Kék Újság hasábjain, hanem a szervezet országos terjesztésű lapjában is rendszeresen hírt adunk. Az A Kontroll című folyóirat havonta eljut városunk kereskedelmis középiskolájába, a kórházba, a művelődési központba, a könyvtárba s a városházára. Sokan olvassák és tanulnak más bajából. Ezért is van az, hogy az egyes cégeknél tapasztaltakat közzétesszük. Jegyzékére felvett elemek képviselőivel történő találkozásról és a felvett elemek bemutatójáról szól ez a nap. A programok 10 órakor kezdődnek. 12 órakor Kersics Anka emléktáblájának megkoszorúzására kerül sor a Sokác-körben, majd elkezdődik a busók hagyományos házrólházra járása a Kóló téren és a környező utcákban. Március 8. Húshagyókedd. A 15 órakor gyülekezéssel kezdődő programot a busócsoportok indulása, a szabad farsangolás, sokác dalok, néptánc együt tesek, tamburazene bemutatója követi. 17 óra 30-kor pedig máglyagyújtás, koporsóégetés zárja az utcai programokat. Biztonsági tudnivalók: - Ne vigyék a 0-3 éves korú gyermekeket a felvonuló, vagy álló tömegbe, mert a kicsik az ágyúlövéstől, kolompolástól, a nagy tömegtől és a körülöttük lévő egyéb idegen ingerektől könnyen megijedhetnek, emiatt csökken a biztonságérzetük. - Babakocsit veszélyes bevinni a tömegbe, mivel a busóálarcon a szemnek fúrt kis lyuk miatt a busónak nincs térlátása, ezért a mellette, alatta, felette lévő tárgyakat, felvonulókat nem látja. - A Busójáráson lovas kocsik, traktorok is közlekednek az emberek között: a babakocsival való biztonságos közlekedést, félrehúzódást a tömeg akadályozza, ami balesetveszélyes szituációkhoz vezethet. - Máglyaégetésnél nagy a füst: a hatalmas tüzet körülállók azt belélegzik, valamint parázs A fogyasztóbarát magatartás dicsérete A szép szó ereje és pernye szállhat a ruhájukra, bőrükre. Legyenek óvatosak. Aki egyéb látványosságra is vágyik Aki a karneváli hangulaton kívül egyéb látványosságra is kíváncsi, azoknak a teljesség igénye nélkül az alábbiak megtekintésére is lehetősége van: Mohácsi Történelmi Emlékhely. Sátorhelyen tekinthető meg ez az Emlékhely Mohácstól 6 km-re. Az augusztus 29-i mohácsi csatamező temetkezési helyén található e történelmi emlékhely. Az ország sorsát megpecsételő, a törökök elleni vesztes csatában mintegy magyar vitéz halt meg. Az Ő emléküket idézi a szoborpark. Bár szokatlan dolog egy vesztett csata területén emlékhelyet nyitni, mégis a művészien kialakított földbesüllyesztett átriumos épület, a körkörös elrendezésű erdősávokkal szegélyezett temetőkert méltó emléket állít múltunknak, a hazáért meghalt hősöknek. Ha az emlékhelyre megy, akkor még Mohács elhagyása előtt az Eszéki úti benzinkútnál Rosta Endre busóálarc faragó népi iparművész látványműhelye is megtekinthető. A templomok látványát kedvelőknek nyújt felejthetetlen esztétikai élményt a Fogadalmi Emléktemplom, a Mohácsi csata emlékkápolna, a Szent Rókus kápolna, a Szerb ortodox templom. Kossuth Filmszínház. Fekete kerámia, mohácsi népviselet, busóálarcok és képzőművészeti kiállítások láthatók. Kanizsai Dorottya Múzeum. A magyarországi horvátok, szerbek és szlovénok népviselete és népművészete ismerhető meg. Aki többet szeretne tudni a busójárás hagyományairól és a programok részleteiről, az a és a www. busojaras.hu weboldalon is tájékozódhat. Jöjjön el és ismerje meg a város büszkeségének számító Busójárást. A MÁV és a VOLÁN expreszsz járatok üzemeltetésével évek óta segíti a városba látogatókat. Takács Ferencné Természetesen örömmel adok hírt annak is, ha egy probléma részben-, vagy egészében megoldódik, legyen az kisebb, vagy nagyobb horderejű. Így történt ez a minap is, amikor levélben és telefonon egyaránt értekeztünk a Györe féle kerékpár szaküzlet vezetőjével s Györe Szabolcs örömmel tájékoztatott, hogy a közelmúltban panaszával a fogyasztóvédelmi tanácsadóhoz forduló Benczés Istvánné új biciklijének dinamócseréjét, a törvénynek megfelelően megoldották, mivel azt ingyen kicserélték és egyéb garanciális problémákat szintén orvosoltak. Az is helyénvaló s tisztességes cselekedet a részéről, hogy mint írta: Kollégánk megkapta a megfelelő útbaigazítást, de ez nem változtat a cikk olvasóinak rólunk kialakított kedvezőtlen megítélésén. Az állításnak a kedvezőtlen megítélésre vonatkozó részét szerintem teljesen megváltoztatja a vezető határozott intézkedése és az, hogy a garanciális javítás megtörténtét a február 5-ei klubfoglalkozáson a panaszos örömmel megerősítette. Mindezek tetejében elismeréssel és dicsérettel szólt a szerviz rendkívül becsületes és átlagon felül szolgálatkész dolgozójáról. Az eset tanulsága, hogy a garanciális jogainkat mindig időben kell megpróbálni érvényesíteni. Először szép szóval, ha így nem megy, akkor az üzletvezetőt kérve próbáljunk végére járni a dolognak. S amennyiben még így is megoldatlan marad a problémánk, akkor jöjjön a vásárlók könyve, a Békéltető Testület, a Fogyasztóvédelmi Felügyelet vizsgálata, avagy a polgári peres eljárás. Többéves tanácsadói tapasztalatom azonban azt mondatja, hogy ha véletlenül az eladó, a portás, a pincér, vagy más közvetlen szolgáltató nem akarja elfogadni jogos kérésünket, akkor keressük meg vezetőjét. Az esetek döntő többségében ez a módszer meghozza az üdvözítő megoldást. Kőhalmi Dezső

7 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám 7 Nem az esküvő fényétől függ a házasság jövője Milliárdok a boldogító igenre Úgy tűnik, ha esküvőről van szó, semmi sem drága. Válság ide vagy oda, tolongtak az emberek a Budapest Kongresszusi Központban megtartott Esküvő kiállításon, ami egy volt csak a több hazai közül. Milliók röpködtek egy-egy előzetes kalkulációnál, és sem a fiataloknak, sem a családtagoknak szemük nem rebbent. Mintha mákonyt szórtak volna rájuk. Egy általános nagy népi bepalizásról van szó hallom talán az egyetlen józan látogatótól, akivel aztán kitárgyaljuk, miért is kell annyit rákölteni a boldogító igenre, amiből egy alapos lakásfelújítás, háztartási gépcsere is kijönne? Hatvan fős szerény esküvői vacsora esetén is egymillió fölött van a számla, egy vidéki névtelen helyen. Igaz, ebben benne foglaltatik a vacsora, az ital, sokszor a szertartás, a vőfély, a nászutasok és az örömszülők ott alvása is. De hol vannak még az egyéb kiadások! Az esküvői ruha kiválasztása külön tortúra. Legalább tucatnyi szalonba látogatnak el a fiatalok, ha nincs igényük-lehetőségük nagynevű tervezőre. Akkor is, legalább ezer a Cipők, kesztyűk, kis táska, esetleg menyasszonyi hátizsák, kapucni, diadém, a vőlegénynek öltöny, cipő, nyakkendő, ing, ékszergombokkal, méretre szabva, számára ugyanúgy szolárium - mindez az örömszülőknek is! - a helyszín és az autók felvirágoztatása, limuzin-kölcsönzés. A nagy nap előtt pár héttel szolárium, kozmetikustól, fodrásztól időpontrendelés, a virágcsokrok megterveztetése, virágdíszek kiválasztása. A helyszín és a templomi időpont lefoglalása, nek néhány hét késéssel Budapestre. A dánok, a franciák, az angolok, az olaszok, az amerikaiak mind-mind más stílust képviselnek. Ám abban megegyeznek, hogy a nagy napra szinte kivétel nélkül hosszú álomruhát terveznek, a jobbak természetes kelmékből, mint a hernyóselyem, a tüll, a muszlin, a taft. Százezernél kezdődnek a jobb ruhák míg külföldön inkább megvásárolják az emlékezetes nap öltözékét. A kölcsönzés sem olyan egyszerű szertartás: megvan az etikettje annak, hogy mikor, kivel, hányszor és hogyan illik próbálni, válogatni. Nem sokkal kisebb feladat az örömanya, a testvér, a rokon gyerekek elegáns felöltöztetése sem. Nászutak, a világ minden tájára Vannak, akik úgy döntenek, hogy azt a több millió forintot, amit az itthoni lakodalomra szánnának, inkább magukra költik és külföldön tartják meg esküvőjüket, így egyben világot is látnak. A Coral Tours, amely Magyarország első nászutazási irodájaként aposztrofálja magát, külön katalógust adott ki e témában. Az egzotikus utak mellett népszerű Toscana, Ciprus és vannak, akik Máltát vagy Portugáliát választják. Az Andromeda Travel a Görögországban szervezett esküvők specialistája. Nemcsak görög származásúak döntenek úgy, hogy egy halászbárkán, egy sziklaszirten, a viharos tenger partján vagy ókori antik falak között mondják ki a boldogító igent. De olyan is akad, aki az esküvőjére - itthon indiai menüt rendel. Új lakodalmi helyszínek A patinás szállodák közül a Hilton és a Gellért pont egymással szemben helyezkedett el a hétvégi Esküvő kiállításon és mindkét, esküvői pompába felöltöztetett standon profi esküvőszervezők fogadták az érdeklődőket. Náluk fejenként 20 ezernél kezdődik egy nem túl tékozló vacsora. És ha 100 vendéget hívnak, az ugye már kétmillió és hol van még a többi költség, meg a nászút De azért lehetett találni olyan vidéki tanyát, vadászkastélyt, panziót, sőt hegyi turistaházat, amely fejenként 5-6 ezerből már megvacsoráztatja a vendégsereget. A szállodáknak és éttermeknek egyébként egyre erősödő konkurenciával kell megküzdeniük, hogy elnyerjenek egy többmilliós megbízást: hajón, Hogyan lehet takarékos esküvőt rendezni? 1./ Válasszuk a júniust az esküvő időpontjául és rendezzünk egy szűk körű partit otthon a kertünkben, vagy a barátaink kertjében. 2./ Lehet találni olcsó kölcsönzőt is. Nem fontos vadonat új öltönyt venni, elég egy szép új nyakkendő és egy világos pasztell új ing. 3./ Ha olyan sok az ismerős és barát, rendezzük délután az állófogadást; egy olcsó party szerviz is megteszi. 4./ Kérjünk több helyről árajánlatot a virágdíszekre.(kertben kevesebb is elég.) 5./ Kérjünk meg barátokat a fotózásra, videózásra, zenélésre. 6./ Menjünk el egy gyönyörű hétvégére. Itthon, egy jó szállodában. 7./ Nászajándékok helyett a rokonok, barátok dobjanak össze pénzt. 8./ Előre döntsük el: másoknak vagy magunknak szervezzük az esküvőt. Higgyük el: nem az esküvőre ráfordított pénzösszegtől függ a házasság tartóssága! moziban, sőt, újabban nappal önkiszolgáló étteremként működő vendéglátó-helyen is mulathat a násznép. No meg persze művelődési házban, sátorban és akár háznál is. Felduzzasztott iparággá vált az esküvő Az országos szinten több milliárdos esküvői ipar állandó felduzzasztása a szolgáltatók érdeke természetesen. Egyre több és több cég igyekszik kihasítani egy-egy szeletet ebből a tortából, amely úgy látszik, folyton dagad. A legutóbbi vásáron például olyan dobozt is árultak, amelyben majd a lakodalmi sütemények maradékát csomagolják a hazaszállingózó meghívottak De létezik mézeskalács esküvői ajándék, esküvői emlékkönyv, köszönő levélke - ipar és még ki tudja mi minden. Egy esküvő egész virágerdő: külön köszönő csokor szükségeltetik az örömanyáknak, a koszorúslányoknak, és még egy másik csokréta, amit eldob a menyasszony hátra, és aki elkapja, az megy majd legközelebb férjhez. De hová tűnik a szerelem? A legfontosabb, hogy szereti-e tényleg egymást az a két ember, és szeretni fogják egymást öt év múlva is? (Garancia persze nincs.) Majdnem ennyire fontos, hogy ha van is rá pénz, a lagzira kell költeni? No meg: az a hárommillió létminimum alatt élő magyar ugyan miképpen esküszik egymásnak örök hűséget? Ezekre a kérdésekre senki nem tudott még eddig választ adni a mégoly fényes-illatos esküvői kiállításokon sem. Elek Lenke Hivatkozás az üzemanyagárra Burkolt áremelések legolcsóbb kölcsönzési díj, de határ a csillagos ég. Legalább három öltözék szükséges: egy az otthoni elegáns szűk körű ebédhez, esetleg a polgári szertartáshoz, egy a templomba, és egy menyecskeruha. (Más-más kiegészítőkkel, persze.) Sokan ma már nem is kölcsönzik a ruhá(kat), hanem csináltatják. Hogy melyik tervezővel, az már tényleg csak pénztárca kérdése. Ha sztár designerről van szó, félmilliónál kezdődik a számla. Vannak, akik úgy takarékoskodnak, hogy külföldre ruccannak át kölcsönözni kölcsönösen: például a szlovák határhoz közeli településeken egymás országának esküvői szalonjaiba járnak át a menyasszonyok, vőlegények. Gyűrűtől a kesztyűig, a szoláriumig Ékszerek - olcsók és drágák egyaránt kaphatók, óriási választékban. Dunát lehetett volna rekeszteni a kiállításon. esetleg esküvőszervező felfogadása, aki levezényli az egész projektet A nászajándékok listájának megalkotása, a meghívók megterveztetése, kinyomtatása, a nászút kiválasztása is jóval megelőzi a szertartást. Ekkor jönnek a még mindig milliós tételek: esküvői fotós, videós, vőfély, zenekar vagy lemezlovas felfogadása, a helyszín feldíszítése például lufikkal - ez már szokványos - de inkább galambröptetés, tűzijáték, lepkekirajzás a divat. A tehetősek esküvőin már sztárok lépnek fel, olykor egyenként félmilliós gázsiért. Ma már arról is gondoskodni kell (valakinek), hogy azonnal megjelenjen a nagy eseményről való fotós híradás a közösségi oldalakon. Rózsa, selyem, taft, minden mennyiségben A magyar esküvői ruhakölcsönzők kínálata magas színvonalú, a világ legjobb német, olasz, angol kollekciói érkez- Új év, új ötletek, újabb áremelésekkel. Legalábbis olyan ez, mintha egy forgató- könyvben minden év elején meg lenne írva, hogy az árváltozásoknak be kell következniük. Ez a folyamat, már az előző esztendőben elkezdődik: a közműszolgáltatók bejelentik, hogy a rákövetkező évben hány százalékkal emelik meg a szolgáltatási áraikat. Ehhez társul, hogy folyamatosan nő a benzin ára is, ezt a piac szereplői általában hetente, vagy akár hetente többször is bejelentik a fogyasztók tájékoztatására. Azonban van, ahol elmarad a tájékoztatás és a vásárló csak a helyszínen, szembesül a módosult árakkal. Az egyik ilyen terület a kiskereskedelem, ahol az árucikkeknél többnyire be sem jelentik a drágulásokat. Így legtöbbször, csupán az áruházak pénztárainál vesszük észre, hogy a mosószerek, a tisztítószerek, a jövedéki termékek árai az egyik hétről a másikra 50-60, vagy még több forinttal emelkedtek. A múltkor a toalettpapíroknál vettem észre ezt, a napjainkban már megszokhatónak nevezhető jelenséget. Az egyik áruházláncban (amely azt a szlogent választotta, hogy spóroljon velünk! ), a pénztártól való távozás után derült ki, hogy 10 forinttal megemelték a vécépapír árát. A másik héten, pedig már 20 forinttal került többe ugyanez a termék. Mindez persze nem jelentős összeg, de ha ez a trend mondjuk termékeknél is megfigyelhető, akkor hetente a pénztáraknál hagyott összeg, akár több száz, vagy egy-kétezer forinttal is megnövekszik. A másik ilyen terület a vegyi áruké, ahol szintén nem szokás bejelenteni, hogy mikor emelik az árakat. Az elmúlt hetekben jelentős, mintegy forint közötti termékenkénti árdrágulás volt megfigyelhető ezen a területen, elsősorban a folyékony fehérítők, az edénytisztítók és a fertőtlenítők esetében. Az áremelések kapcsán a leggyakrabban arra hivatkoznak, hogy megnőtt a szállításnál az üzemanyaggal kapcsolatos kiadás, s ugye ez kihat a többire. Ezt az érvelést akár el is fogadhatnánk. Ám, az elmúlt években mindez aligha lehetett indok, mivel például a papíráruk értéke alapvetően nem emelkedett ilyen ütemben. A kereskedők persze mindig találnak valamilyen indokot, amivel meg lehet magyarázni, hogy éppen miért emelkedik az adott termék ára, s ezt a leginkább az üzemanyagár felfelé kúszásával magyarázzák. Nehéz elhinni, hogy minden áremelkedés mozgatórugója az üzemanyag, hiszen a kereskedők között szép számmal akadnak olyanok, akik erre még rá is játszanak a nagyobb bevétel érdekében. Ez a folyamat főként a zöldségeseknél figyelhető meg: a hét elején, a piacokon, méregdrágán adják a zöldséget, a hétvégét elérve pedig akár 90 százalékkal is olcsóbban árusítják. Az ok egyszerű: nem szeretnék, hogy a megmaradt áru rájuk rothadjon. A vásárló ugyanis nem fogja megvenni a nagyon drága terméket, a kereskedő pedig kénytelen engedni az árból, és akkor talán elviszik az időközben másodosztályúvá minősített, egyébként egyáltalán nem biztos, hogy rosszabb minőségű zöldségeket vagy gyümölcsöket. Persze előfordul a másik véglet is, amikor a kereskedő inkább pazarol és szabályosan kidobja a maradék zöldséget, gyümölcsöt, mintsem a piac végén le kelljen áraznia és olcsóbban adnia. Pedig sokan keresik például a túlérett gyümölcsöket, hiszen azokból kiváló gyümölcslé facsarható. Okkal merülhet fel az olvasóban a kérdés, hogy nem lenne-e jobb a kereskedőknek, ha kicsit előrébb gondolkodnának? Hiszen ebben az esetben nem maradna rajtuk az áru, mert időben el tudnák azt adni. Sajnos, gyakori, hogy a minél nagyobb haszon elérése érdekében még akkor is kockáztatnak, amikor az egész árukészletük veszélybe kerülhet emiatt. Az áremelések minden év kezdetén napirenden vannak, s a fogyasztók lassanként úgy gondolkodnak, hogy csak akciós időszakban érdemes vásárolni. A jövedelmek ugyanis nem nőnek, esetleg változatlanok, vagy csökkennek. A termékeket mindenesetre annyiért adják, amennyiért a vásárlók hajlandók megvenni azokat. Van, akinek a drágább is megteszi, a szegényebbek, pedig válogatnak a másodosztályúvá minősített termékek közül, vagy lemondanak az adott zöldség és gyümölcs megvásárlásáról. Ilonka Mária

8 8 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai Két klubnapunkat január 06-án és 20-án tartottuk. Első alkalommal óhatatlanul a karácsonyi utózöngék, a nagy élelmiszer és ajándék bevásárlás tapasztalatai kerültek terítékre. H.Zs. érdekes észrevételét osztotta meg velünk a baromfi vásárlás területén. Általában ugyanazon a piaci standon vásárolja a baromfi terméket, mégsem egyforma hétről hétre a minőség. Sajnálatos gyakorlat lett az, hogy sáfrányos színezékkel adnak sárga színt a csirkének, de ez leginkább otthon derül ki, amikor kicsomagoljuk, mert nem egyenletes sárga a hús, csak a felső felületek ilyenek. A bőrös libaháj is meglepetést okozott, bár a tepertő nagyon finom lett, de a zsiradék színe inkább szürkés lett, mint szép sárga. Ennek is valamiféle csalafintaság lehet az oka! A Kontroll tartalmát boncolgatva hasznos információkat kaptunk a Nemzeti Adó-és Vámhivatal működéséről. Igen tanulságos cikket olvashattunk Vigyázat, spamveszély! címmel, hiszen a netezők naponta találkoznak ezzel a problémával, jó tudni, hogyan kell ezt kezelni, nehogy besétáljunk a csapdába! Fekete Csaba Fogyasztóvédelmi klub és tanácsadó irodavezető Pécsi Fogyasztóvédelmi Klubunk 2011-ben is a megszokott helyen üzemel az Origó- Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt az eddigi szolgáltatásokkal, hírlapárusítással, internet-kávézó üzemeltetésével, a Civil Decent rum szolgáltatásaival és az újonnan indított Közbiztonsági Mikrocentrum szolgáltatásaival. Hétköznapokon 8-18 óráig, szombatonként pedig 8-12 óráig várjuk az érdeklődőket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó-Házban. Rádióműsorainkban, mely már a cinke Kisközösségi rádió címszó alatt interneten is hallható. (Origó-Ház Rádió FM 87,8 MHz) Minden fórumunkon, személyesen, interneten hu), telefonon (72/ ) állunk a panaszosok rendelkezésére, segítésére, mint Fogyasztóvédelmi Klubunk, mint rádióműsoraink, valamint újságcikkeink által a nagyobb nyilvánosság elérésének érdekében. - R.L-né pécsi lakos a TESCO-ban vásárolt egész csirkecombokat és otthon a kicsomagolás után derült ki, hogy szaga volt. Visszavitte és a reklamáció után azt mondták Neki, hogy érzékeny a szaglása, de kicserélték. A testvérének a másik, nagy TESCOban ugyanilyen problémája volt és a vevőszolgálatnál viszszaadták a pénzét, kártalanították. Azt mondták, több száz kilogramm húst adtak el ugyanakkor és ő volt az egyetlen, aki visszavitte. Sajnos megint egyre több hasonló bejelentés érkezik a TESCO áruházak tekintetében a húsok frissessége kapcsán, de az áruház szerint, ez nem számottevő. - K.V.I. gazdasági társaság tulajdonosaként, valamint klubvezetőként csokorba kötött egy sor közmű-szolgáltatással kapcsolatos problémát. A közműszolgáltató szerződéseket köt és átalánydíjakat határoz meg. A fogyasztónak nem keletkezik semminemű költsége, ezért nem fizeti az átalánydíjat, mivel tudja, hogy nincs fogyasztása, vagy nem is lakik a helyszínen, így ezekről tudomást sem szerez. A felszólítók folyamatosan érkeznek és nem létező kamatköltséget, valamint ügyviteli költségeket számolnak fel. - Más bejelentések szerint a számlákon olyan átláthatatlan rendszerben tűntetnek fel díjakat, és gyakorta a szolgáltatások díja többre jön ki, mint a fogyasztás. Ezeknek megfelelően alaptalanul kamatköltségeket szednek. A közüzemi szolgáltatóknál telefonon személyhez kötődő ügyintézés is lehetetlen, mert minden alkalommal más ügyintéző veszi fel a telefont ebben a szintén átláthatatlan telekommunikációs rendszerben. A szolgáltató elzárkózik, azonban erkölcsileg felmerül a kérdés, milyen alapon számláznak nem teljesített szolgáltatások után még elmaradt kamatköltségeket is? Elkeserítőnek találjuk ezt a kiszolgáltatottságot, mely a nagy közműszolgáltatók számára privatizálja a piacot és nem enged bekapcsolódást, teret új szolgáltatók számára. Kis Varga István a fogyasztóvédelmi klub és a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke Szombathelyen mint új klub január első felében megkezdte működését a fogyasztóvédelem. A városban nagy hagyománya van a civil összefogásnak, ezért alakulhatott meg a Humán Civil Ház, ahol jelenleg mintegy 100 egészségügyet, egészséget, s embert támogató önsegítő közösség működik klub vagy egyesületként. Erre a tevékenységre azonban tudatosan készültünk. Január 17-én hétfőn megtartottuk a mintegy 100 civil szervezet vezetőinek a megbeszélést, ahol többek között a fogyasztóvédelmi tevékenység indítása is téma volt. Megbeszéltük, hogy lehetőleg minél több helyre eljuttatjuk az A Kontroll c. lapot, három fő irányt határoztunk meg, elsőként mindazon helyeket ahová a nálunk megforduló mintegy fő fogyasztóként megjelenik, azokhoz a szervezetek vezetőihez, akik az általunk segítetteket fogadják, harmadikként pedig a társ civil szervezetekhez (sport, kultúra, oktatás, hobbi, stb.) Ugyanezen a nap este, pedig mintegy 20 fő áldozatos munkát végző civil szervezeti vezetővel, aktívával ültünk össze a fogyasztóvédelmi tevékenységünk részletes megbeszélésére, s áttekintettük a feladatokat. Január 23-án a soros találkozónkon már a konkrét panaszosok is jelentkeztek, illetve a klub aktívái első segítői tevékenységükről adtak számot az alábbiak szerint: - nagyon sokan panaszolták, hogy főleg a nagy áruházláncok a karácsnyi bevásárlás utánra meghirdetett csereakciókat nem tartották be. - T. Sné panaszosunk elmondta, hogy a METRO Áruházban a vásárolt áruk kifizetésekor vette csak észre, hogy az általa összegzett érték sokkal magasabb. Ez úgy fordulhatott elő, hogy az egyes árufajták ÁFA nélküli ára nagy betűkkel az áfázott ára pedig apró betűkkel van feltüntetve, így számolta el az értéket. Jelezte az áruház vezetőinek a problémát, akiktől azt a tanácsot kapta, hogy jobban figyelni kell az árkiírásokat. - B.Z. panaszosunk elmondta, hogy december hónapban kórházban volt hosszabb ideig, mint fekvőbeteg. Az osztályon felszólították, hogy ritka, magas árú gyógyszerét hozza magával, mert ott azt nem tudják biztosítani, ezen kívül a hangnemre is panaszkodott. Esetében a kórház betegjogi képviselőjével vettük fel a kapcsolatot, az ügy kivizsgálása jelenleg is folyamatban van - Sz.K. panaszosunk, elmondta, hogy január hónapban, a kis pékségekben egyik napról a másikra a pékáruk ára emelkedik, de úgy hogy ezt csak az áru kifizetésekor derül ki. Reklamált s azt a választ kapta, hogy benzin ára is emelkedik is a szállítás is drágább. Panaszosunk ezt nem fogadta el, mert semmiféle kiírást nem látott az áremelésről, így ezt a panaszkönyvben jelezte, - Zs.Kné panaszosunk elmondta, hogy a hazai élelmiszer áruházakban az év végén vásárolva tapasztalta, hogy a lejárati idő miatt értékcsökkentett áruk nincsenek jól elkülönítve a hosszabba szavatossági idejű áruktól, s ez nincs is feltűnően jelezve. - K.I. panaszosunk elmondta, hogy a METRO újságban meghirdetett kedvezményes áru, már első nap elfogyott, melyre az áruház osztályvezetője csak annyi választ tudott adni, hogy nagyon keveset kaptak belőle, panaszosunk erre megjegyezte akkor nem kellene hirdetni 10 napos időtartamra. Gyarmati Norbert A ceglédi fogyasztóvédők klubjában a dioxinnal fertőzött német élelmiszerekről szóló első hírek felröppenését követően, már január első szombatján előadás hangzott el a témáról, amit huszonnyolcan hallgattak meg. A következő találkozón éppen háromtucatnyian vettek részt a szellemi totóban, amelynek témája szintén a dioxinos élelmiszerek köre volt. Többféle panasszal is felkeresték a fogyasztóvédelmi tanácsadót januárban. - F. V.-nek december 22-én reggelre leolvadt a garanciális, Indesit típusú hűtőszekrénye s mintegy nyolcezer forint értékű többnyire karácsonyra előkészített- étele megromlott. Az ügyfélszolgálatnál telefonon fölvették a garanciális termék adatait. A szerviz hitegetése után, egy héttel később, december 29-én megjelent a mester. Kiderült, hogy a kapcsológomb romlott el, de ilyen bonyolult alkatrész nincs raktáron s azt a gyártótól, külföldről kell megrendelni, s várhatóan tíz nap múlva érkezik meg. Január 11-én az alkatrész még mindig nem érkezett meg, a garanciális hűtőszekrény több mint három hete használhatatlan volt. - K úr mosógépet vásárolt, a Budapest Bank áruvásárlási hitelét igénybe véve. Mivel egy hónapra külföldre utaztak, nem akart befizetési hátralékba kerülni s egy csekken, november 8-án befizette az arra a hónapra esedékes törlesztést, majd 15-én, újabb csekken ugyanannyit, a decemberi részletként. Amikor január 13-án kiegyenltette a tartozását, leadta a hitelkártyáját az ügyintéző azt közölte, hogy mivel december hónapban nem fizetett semmit, több ezer forintos büntetőkamatot kell fizetni. Az ügyfél nem értette, hiszen a csekkek és a számítógép adatai is bizonyították, hogy előre fizetett és a bank ezt a pénzt kamatmentesen forgathatta s most még ezért meg is büntetik? A rendkívül kedves ügyintéző készséggel fölhívta a budapesti központot, ahonnan az a válasz érkezett, hogy a pórul járt előre fizető klienssel közölték, hogy sürgősen fizesse be a bírságot, mert adóslistára teszik és Magyar országon egyetlen banktól nem kap majd egy fillérnyi kölcsönt, s különben is az ügyet már átadták a végrehajtási osztálynak. K úr a fenyegető stílusú telefon hatására azonnal befizette a ceglédi fiók pénztáránál a büntetést, azonban kérte panasza írásban rögzítését, méltánytalannak tartotta a büntető kamatot s igényt tartott annak visszafizetésére. Január 31-én még üres volt K. úr postaládája. Kőhalmi Dezső - P.L. feleségével együtt, egy cég által rendezett bemutatón 270 ezer forint értékben egyiptomi hajóutat vásárolt. Fele sé ge közben súlyosan megbetegedett és vissza kellett mondaniuk az utazást. Szerződés szerint, a befizetett 270 ezer forint 40 %-át vissza kellett volna kapniuk. Panaszosunk segítséget kért, hogyan szerezhetné vissza a pénzét hét hónap után. Javasoltuk, hogy mielőbb, ügyvédi irodán keresztül hivatalos útra tereljék az ügyüket. Tanácsoljuk olvasóinknak, csak megbízható irodákkal vegyék fel a kapcsolatot. Lipták Zoltánné A fogyasztóvédelmi Klub és - N.K. jászberényi lakos azzal a panasszal fordult hozzánk, hogy önhibáján kívül autóbalesetet szenvedett s az autója totálkáros lett. A balesetet okozó jármű biztosítója alacsony összegre értékelte a gépkocsiját, a balesetet okozó jármű értékét ellenben felülbecsülték. Mit tehetek ilyen esetben? Sajnos a biztosítók többnyire érvényesítik a károsultakkal szembeni gazdasági fölényüket, sőt többször kihasználják azt is, hogy a károsultaknak érdekképviselete gyakorlatilag nincs is. Azt javasoljuk olvasóinknak, hogy ne fogadják el a biztosító ajánlatát ilyen esetekben. Érdemes az ajánlattétel előtt kalkulációt kérni, független szakértővel konzultálni, és véleményének ismeretében felvenni a kapcsolatot a biztosítóval. - K.J. panaszosunk sok pénzt veszített egy fogyasztói csoport miatt, amely reményekkel töltötte el, olyan irányban, hogy havi befizetések esetén fiának idővel lakást tudnak vásárolni. Panaszosunk hirdetésben olvasta pénzügyi gondja van, megoldjuk, akár bár listásoknak is, nyugdíjasoknak is ez a szlogen csábította el panaszosunkat is. K.J. majdnem két évig fizette a havi szerződés szerinti pénzöszszegeket, az általa befizetett pénzösszeg már meghaladta a két millió forintot. Családon belüli pénzügyi problémák megnehezítették a további havi fizetéseket, szerette volna visszakapni a pénzét, azonban ezt nem kaphatta meg, mert a szerződésben azt írta alá, ha nem tudja tovább fizetni, akkor az addig befizetett pénze is elvész. Ezért felhívjuk az olvasóink figyelmét, hogy ezek a fogyasztói csoportok nem hitelt nyújtanak, hanem pénzt szednek be a csoport tagjaitól. A fogyasztói csoportba való belépésről szóló szerződést nem szabad aláírni. Javasoljuk, hogy ezeknek a csoportoknak a működését szigorúan szabályozzák, hogy ne juthassanak tisztességtelen módon, az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő több ezer ember pénzéhez. Lipták Zoltán Fogyasztóvédelmi Klub és tanácsadó Iroda vezetője A január 11-i, keddi klubfoglalkozás fő témájaként egy tavaly év végi panasz konkrét megoldási lehetősége valamint hasonló eseteknél is használható, követendő eljárás megfogalmazása szerepelt a jelenlévők aktív részvételével. A témát D. Sándorné klubvezető ismertette a megjelent érdeklődőkkel, klubtagokkal, kikérve véleményüket. A panaszos, még 2010-ben vett az egyik mobilszolgáltatótól egy telefon készüléket előfizetéssel. Rövid használat után a telefon elkezdett megbízhatatlanná válni, sokszor minden előjel nélkül kikapcsolt, egy alkalommal megszakította a telefonbeszélgetést, máskor elérhetetlennek bizonyult bekapcsolt, üzemképes állapotban is. A panaszos a telefont többször is visszavitte a szolgáltatóhoz, ahol többszöri javítás után sem tudták üzembiztossá tenni azt. Végül már nem is akartak vele foglalkozni, a készülék cseréjétől pedig elzárkóztak. A klub képviselőjének javaslatára a szolgáltatónál jegyzőkönyvet vetetett fel panaszáról és abban rögzíttette kérését (javítás vagy készülék cseréje). Eljárása hatékonynak bizonyult, mert ezúttal nem tagadták meg, hanem sikeresen elvégezték a javítást. Az eset megmutatta, hogy a kulturált, hatékony fellépés és a lehetőségek ismerete segítségre lehet a panaszügyek rendezésekor. A január 25-i, keddi klubösszejövetel főbb témájaként az egyik panaszos által felvetett, érdekes ügy végkifejletének megvitatása, tanulságainak összegzése szerepelt. A panaszos kapott, egy 2011-es évi keltezésű számlát egy általa ismeretlen budapesti telephellyel rendelkező cégtől. A számla végösszege másfél ezer forintról szólt. A panaszos saját és hozzátartozóinak állítása alapján, soha nem került kapcsolatba a számlát kibocsájtó céggel, ezért megpróbálta többször is felvenni a kapcsolatot velük. A feltüntetett ügyintézővel nem sikerült beszélnie és érdemi tájékoztatást sem tudtak neki adni. A panaszos ezután kereste meg a klub/iroda képviselőjét, kikérve véleményét, segítségét. A klub képviselőjének utánjárásakor kiderült, hogy a panaszos még december hónap során igénybe vette egy magán orvosi rendelés szolgáltatását, és ott kapott gyógyászati segédeszközöket a lábára. (Rugalmas, kötöző pólyát.) Kiderült, ennek a terméknek a tb-támogatás után fennmaradó része szerepelt a számlán Kiderült, hogy a panaszos tudtán kívül, de üzleti kapcsolatba került a számlát kibocsájtó céggel és a számla jogos. A panaszos a klub képviselőjének tájékoztatása után elismerte a számla jogosságát és ígéretet tett a számla rendezésére. Detki Sándorné, è Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

9 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám 9 A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai Januárban is kéthetente tartottunk klubfoglalkozásokat, valamint a januártól változó szabályozók alkalmazásának segítésére heti két alkalommal délelőtt internetes segítséget adtunk a hozzánk fordulóknak. Kikerestük a hatályos jogszabályokat, segítettünk az űrlapok kitöltésében. Decemberi beszámolónkban írtunk a bankok által újabban felszámolt befizetési díjakról. Kiderült, hogy ha személyesen fizetek be az OTP, vagy a BUDAPEST banknál, úgy ezt a költséget meg kell fizetni. Viszont van lehetőség csekket igényelni a törlesztő részletek fizetését, ekkor nem számolják fel a költséget. Ez jó hír, nem értjük viszont, hogy miért olcsóbb kipostázni a csekket, aminek nyomdai és postai költsége is van? Vagy majd kevesebb összeggel csökken a hitelállomány, ezt pedig nem tudjuk nyomon követni? Az, az érzésünk, hogy a bankok burkoltan, de beépítették az őket ért különadót a szolgáltatásaikba. - V. J-né panaszolta, hogy a tatai SPAR üzletben Forever nevű toalettpapírt látott a polcon, akciós felirattal, nagy betűkkel, 519 Ft-os áron. A táblára apró betűkkel volt írva, hogy a méz és mandula illatú WC papírra vonatkozik az akció, a polc viszont hársfa illatúval volt feltöltve, aminek az ára kb.800 Ft. Ha valaki rosszul lát, vagy nem kellőképpen figyelmes, és nem olvassa el az apró betűt, könnyen becsapódik. Hasonló problémával több helyen találkoztunk, és szinte valamennyi esetben kiderült, hogy nem tudatos megtévesztésről, csupán hanyagságról van szó, mintha az üzleteknek nem lenne érdekük a vásárlók kellő tájékoztatása. Ezen problémák kiszűrésére kontrollcsoportunk tagjai az üzleteket járva figyelik a helytelen táblákat, felhívják az üzlet vezetőjének figyelmét a hibákra. Tapasztalataink szerint a legtöbb esetben csupán hanyag tájékoztatásról győződtünk meg, még meg is köszönték a figyelmeztetésünket. Váliné Hohl Klára, a fogyasztóvédelmi klub és, a Szőlőtő Egyesület titkára Január hónap folyamán több panasz érkezett online vásárlótól. - N.L. az Interneten keresztül vásárolt telefont, és az átvétel után vette észre, hogy az működésképtelen. Sem telefonon, sem Interneten nem tudta felvenni a kapcsolatot a forgalmazóval a panasz benyújtása céljából. Tekintettel arra, hogy az átvételtől számítva még csak 3 nap telt el, javaslatra a vevő visszaküldte a készüléket panaszos levél kíséretében, és kérte vissza a vételárat. Erre azonban még nem reagált az értékesítő cég, viszont újabb fogyasztói panaszlevél után visszaküldte a vételárat. - Sz.G. szintén Interneten rendelt telefonkészüléket, és ő is a kézhezvétel során jött rá, hogy működésképtelen készüléket kapott. Ebben az esetben a webáruház teljes egészében elzárkózott a panasz rendezésétől, mivel állítása szerint rá nem vonatkozik az a l7/l999. /II. 5./ számú kormányrendelet, mely a távollévők között kötött kereskedelmi szerződésekről szól. - N.F-né fogyasztónak szolgáltatóváltás okozott problémát A T-Home szolgáltatótól kívánt átmenni a TARR KFT szolgáltatóhoz. A szolgáltató vál tás azonban nem zajlott problémamentesen, mivel a végszámla elkészítésénél a T-Home nem küldött csekket az ügyfélnek, tekintettel arra. hogy túlfizetése volt, amit egy másik ügyfélnek küldtek meg. Az ügyfélkavarodás miatt a szolgáltató váltást kívánó ügyfelet késedelmi kamat megfizetésére kötelezték, amit végül panaszlevél útján tisztázni lehetett, és ezzel az ügy lerendeződött. - Több panasz érkezett a MÁV szolgáltatásaival kapcsolatban a Budapest - Zalaegerszeg viszonylatban közlekedő vonatokat illetően. Többen kifogásolják a menetrendszerűen közlekedtetett személyszállító kocsik műszaki állapotát (fűtés hiánya, mellékhelyiségek milyensége, tisztasága). Többen megkérdőjelezik, hogy a Jánosháza után megépített delta vágány üzem behelyezését követően miért kell még mindig Boba állomásra beutazni és még mindig 4 órát utazni. Menetrend változást követően egy járat már a delta vágányon keresztül közlekedik, a többi azonban sajnos még mindig Bobán keresztül. Fekécs Imre A fogyasztóvédelmi klub fogadóóráján több esetben felvetődött nem csak magánszemélyek, hanem kereskedelmi szolgáltató egységek részéről is, hogy a január elsejével életbe lépett új közigazgatási rendszerhez tartozó fogyasztóvédelmi hatósági képviselet panaszszal, felvetéssel, vagy csak tájékozódás szándékával hol és hogyan érhető el, mikor és milyen esetben lehet megkeresni. Az alábbi eset, amiről csak a későbbiek során derül ki, hogy érdek- vagy jogsérelem, és valójában milyen hatósághoz tartozik (Nemzeti Fo - gyasz tó védelem, PSZÁF, vagy egyszerűen csak az Állampolgári Jogok Biztosa) októberében K. Ist ván diósdi lakos udvaráról este 10 órakor a lezárt utcai kaput sarkából leemelve, a házőrző kutyát elüldözve vagy elnémítva jutottak be az udvaron álló személygépkocsihoz. Mivel az zárva volt, a rutinos tolvaj rányitotta az előszobaajtót a családra, s míg azok a szobában televíziót néztek, az előszobai kulcstartóról leemelte a kocsi kulcsát, és az autót ellopta. Az otthon lévők 2 órán belül észlelték a lopást, és azonnal jelentették a rendőrségnek. Aki a helyszíni szemlét végezte, tréfásan megjegyezte, hogy ihatnak rá hideg vizet. Mivel a zaklatott család a felvett jegyzőkönyvvel elégedetlen volt másnap bementek a kapitányságra, és jegyzőkönyv kiegészítést kezdeményeztek. Természetesen a nyomozás lezártáig semmilyen szerződésbeli viszony nem változik sem a biztosító, sem a részletfizetést finanszírozó bank felé. Azaz mindenki fizet mindent, mintha mi sem történt volna. Eltelt a november, december, de értesítés nem érkezett a nyomozás eredményéről. Január 10-én az aggodalmaskodó család érdeklődésére közölték, hogy a nyomozást december 7-én lezárták, és már régen meg kellett volna kapniuk a jegyzőkönyvet, ami a további ügyintézés alapja. Másnap személyesen átvették, és megdöbbenve tapasztalták, hogy a jegyzőkönyv még a módosításra kértnél is egyszerűbb és semmitmondóbb. Azonnal felhívták a kapitányságot, ahol közölték, hogy a nyomozást vezető már nem tartozik a rendőrség állományába, és magyarázatként jegyezték meg, hogy a jegyzőkönyvet az adminisztrátor írta meg. A biztosító, miután a rendőrség megküldte a jegyzőkönyvet, példás gyorsasággal 10 napon belül elutasította a károsultak keresetét (három kiskorút nevelő család) arra való hivatkozással, hogy a tulajdonos követett el vétkes könnyelműséget, és ezzel járult hozzá a lopáshoz. A család azonnal fellebbezést nyújtott be a rendőrségre, mivel a biztosító mindössze 8 nap fellebbezési időt szabott ki, csak annyit tudtak bejelen- teni, hogy az ügy lezártát nem fogadták el, ezért kérik a biztosító állásfoglalásának felfüggesztését a rendőrségi határozat megszületéséig. A kérést követően a biztosító továbbított határozata alapján a hitelt folyósító bank 5 nap határidőt adott a hátralévő kölcsön egyösszegű befizetésére, különben - levele szerint - végrehajtást foganatosít. Telefonos megkeresésre a bank írásbeli bejelentést kért (esetleges részletfizetést kínálva), de szándékától nem állt el, szinte minden esetben a megkötött hitelszerződés alpontjaira hivatkozva. A vagyonában durván megkárosított család vásárolt 1,2 millió önrész befizetése mellett egy 4,5 millió Ft-os autót, amiből a lopásig 2 millió Ft-ot fizetett be, majd ezt követően a bank értesítése szerint be kell fizetniük 2 millió Ft-ot tőke- és kamattartozásként, továbbá 1 millió Ft-ot (svájci frank) árfolyam-különbözetként. Összességében így került ez az autó, ami nincs 6 millió Ft-ba a családnak. Vajon kire tartozik az ügy? J-né Szabó Éva A fogyasztóvédelmi klub és tanácsadó iroda vezetője Meglepő módon az év első hónapjában egyetlen panasz nem érkezett kicserélhetetlen, feleslegesnek bizonyult, vagy minőséghibás ajándékokról. Mindössze egy résztvevő /K.I./ észrevételezte a legutóbbi klub összejövetelen, hogy a szilveszteri tűzijátékokat elvben visszavásárolják az árusítás helyén, holott erről szó sincs. Pénzt vissza nem adnak, szívességből visszaveszik az árut. Már ha egyáltalán ott van még az árus, ami egyáltalán nem jellemző, régen árkon-bokron túl vannak azok, akik szilveszter táján ilyen eszközöket árultak. - Sz.K. többek panaszának adott hangot, amikor elmondta, hogy miközben a BKV jegy árak folyamatosan drágulnak, a szolgáltatás egyre gyatrább. A havat, jeget, latyakot még a belvárosi busz és villamos megállókban sem takarítják. Amikor ezt szóvá tette az ellenőrnél, azt a választ kapta, hogy ehhez a BKV-nak semmi köze. Meg pró báltam utána járni a dolognak, a válasz ugyanaz volt, ám a kérdés nyitott maradt: ha a BKV megbíz egy céget a megállók takarításával és rendben tartásával, vajon nem felelős azért, hogy ezt a munkát el is végezzék? - S.Gy. azt nehezményezte, hogy az OTP fiókok kizárólag munkaidőben vannak nyitva. Kivéve a hétfőt, amikor is délután 17 óráig fogadják az ügyfeleket, ám akinek a munkaideje eddig tart, nyilván nem ér oda időben. Vélemény szerint az Internet sem megoldás, egyrészt azért, mert nem mindenkinek áll rendelkezésére, másfelől pedig a tapasztalatok szerint nem is alkalmas különféle ügyletek lebonyolítására, ha azok nem passzolnak bele az általános sablonba, tehát valakivel szót kéne érteni. Több ízben kritizálták a klubtagok velem együtt azokat a TV Shop hirdetéseket, ahol az árak 10 ezer forintnál kezdődnek, ám az ajánlott áru legalábbis gyanús. Ilyen volt többek között a mosószer nélkül használható varázsgömb, amit csak be kell tenni a gépbe, s mindent tökéletesen megtisztít. Mai napig hirdetik, immár több mint 12 ezer forintért. Mit ad isten, az egyik klubtag unszolására elveim ellenére elmentem egy termékbemutatóra, s ugyancsak elveim ellenére megvásároltam egy ilyen gömböt, igaz, mindössze 2500 forintért. Mit ne mondjak, tökéletesen működik. Szkeptikusabb ismerőseim ugyan azt mondják, hogy próbáljam ki, a városi ember napi cucca sima vízben is kimosható, gömb nélkül. Ki fogom próbálni autószerelés, vagy kerti munkák után, s tapasztalataimat megosztom Önökkel. Ha beválik, megéri, állítólag 1000 mosást szavatol a gömb, s nem elhanyagolhatók a környezetkímélő szempontok sem, hiszen nem mindegy, hogy vegyszeres, vagy egyszerűen csak koszos víz folyik ki a mosógépből. Medvegy Magdolna A TU Fo gyasz tó vé del mi Klu bok cí mei, el ér he tő sé ge a 11. ol da lon ol vas ha tók Januárban kezdődnek a nagy téli vásárok,- akciók, ezért a klubfoglalkozásunkon személyes tapasztalataink alapján az alábbi témát dolgoztuk fel: termékek vagy szolgáltatások reklámozása során mi minősül a fogyasztók megtévesztésének? Összegyűjtöttük a környékünkön megjelenő hirdetési újságokat és ezekből próbáltunk példákat keresni a legtipikusabb esetekre. Megfigyeltük, hogy az országos üzlethálózatok már tudatosan odafigyelnek, hogy ne befolyásolják tisztességtelenül a vevőket a kisebb vállalkozásoknál, üzletekben, szolgáltatóknál már gyakrabban előfordul, hogy pl. túlzó, ellenőrizhetetlen állításokat tesznek közzé. A hónap során az alábbi panaszok merültek fel: - P.F-né bőr bakancsot vásárolt. Néhány hónap múlva a bőr felületéből kis darabok estek ki. A vásárló viszszavitte a boltba, ahol az a választ kapta, hogy nem rendeltetésszerűen használta a bakancsot. A vevő ebben az ügyben kérte segítségünket. Felvettük a kapcsolatot az üzlettel melynek eredményeként és a vevő megtartása érdekében elküldte bevizsgálásra a forgalmazóhoz a bakancsot. Reméljük pozitív válasszal ér véget a megkeresésünk. - P.J. Felháborodottan keresett meg, hogy a helyi Tesco áruházban szemmel láthatóan átcímkézték a karácsonyi bejglik szavatossági idejét! Javasoltuk, hogy észrevételét tegye meg a vásárlók könyvébe. Utána ez az áru gyorsan eltűnt az üzlet polcáról! Tanai Tamásné Január hónapban több pozitív visszajelzést kaptunk klubtagjainktól, hogy az eddig komplikáltnak tűnő árucseréket sikerült gyorsan és könnyen megoldaniuk hála a decemberben tartott tájékoztatónknak. A dioxinnal fertőzött ser- téshúsokról szóló hírek után többen is megkerestek minket, hogy honnan vehetnének biztonságos, ellenőrzött magyar húst. Mi azt tanácsoltuk, mindegy honnan szerzik be, ha a húson szerepel a magyar jelzés az biztosan ellenőrzött termék. Azonban, mégis inkább a szakboltot tanácsoltuk kisebb hentesboltokat, ahol hamarabb cserélődik az áru, mindig friss és nem halmozzák úgy fel, mint a külföldi multik. Klubfoglalkozásainkon a vásárlói etikettről beszélgettünk. Fontosnak tartjuk, hogy a vásárlók is tartsák be a higiéniai előírásokat. Használjanak fogót, ha például pékterméket vesznek, ne nyúljanak koszos kézzel az áruhoz, ne köhögjenek, tüsszögjenek a salátabárnál, stb. Mindez segíthet az influenza terjedésének megelőzésében is. Panasz érkezett hozzánk, hogy a Százszorszép üzletekben olyan termékek kaphatóak, melyeken nincs feltüntetve az összetevők listája, valamint a szavatossági idő. Ezt személyesen fogjuk ellenőrizni a következő hónapban. Ráczné Szabó Györgyi A KONT ROLL, or szá gos fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi új ság (Meg je le nik min den hó utol só hét főjén) Főszer kesz tő: Sza bó Mik lós Tör de lőszer kesz tő: Jován Lász ló Fo tó ro vat ve ze tő: Bud Lász ló Szer kesz tő sé gi tit kár: Var ga Sándorné Lap igaz ga tó: Szé che nyi Lász ló Ki ad ja: a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val a Tár sa dal mi Unió. Cím: 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 13. I/4. Tel./fax: , E mail: ISSN: Ked ves Ol va sónk! Mi ko mo lyan ves szük az Ön fo gyasz tó ként szer zett ta pasz ta la ta it, pa na sza it és ja vas la ta it. Kér jük, for dul jon hoz zánk le ve lé vel és szá mít hat az ér de mi vá lasz ra. A Kont roll szer kesz tői

10 10 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám A gyermekünk biztonságáért! A biztonsági gyermekülések Az életünk születésünktől kezdve tele van veszélyekkel, de ezekre nem mindenki egyformán reagál. Vannak előre gondolkodó, figyelmes, a veszélyt előre látó emberek, és vannak, akik vagy nem képesek előre látni, mert egyszerűen nincs hozzá érzékük, vagy fittyet hánynak rá és nem törődnek vele. Ők a veszélyérzet nélküliek, illetve a felelőtlenek. Csak akkor ébrednek rá a felelőtlenségükre, amikor már megtörtént a baj. Hogy valaki saját magát veszélyeztesse, tulajdonképpen ahhoz sincs joga, de ahhoz végképp nincs, hogy másokat is veszélyeztessen. Mondjuk a saját gyermekét. Rendőrök a tudói annak a sok esetnek, amikor közúti ellenőrzés során tapasztalják a különböző korú gyermekek szabálytalan és veszélyes elhelyezését az autóban. Az ilyen szülőnek hiába a KRESZ előírás, hiába a magas pénzbüntetés, ő mindenkinél okosabb, ő tudja, hogy úgyse lesz baj. Meg azt is állítja, hogy a gyerek nem szereti, ha bekötik És azt is, hogy elég nagy már a gyerek, tud kapaszkodni. Az illető csak azt nem tudja, hogy évente hány gyermek veszíti életét közúti balesetben, mert nem volt, vagy roszszul volt rögzítve a kocsiban. Ezekről az esetekről, pedig a baleseti helyszínelő rendőrök tudnak mesélni. Él egy tévhit egyes autósok körében. Így szól: Ha a hátsó ülésen nincs rögzítve a gyermek, akkor ütközésnél úgyis megfogja az első ülés támlájának a hátsó része. Nem fogja meg! Egyrészt a már megtörtént balesetek, másrészt a próbabábús kísérletek bizonyítják, hogy frontális ütközésnél a rögzítetlen gyermek először felfelé indul el az ülésről, majd az első ülés támlája felett átrepülve a szélvédőnek csapódik. Amelyet aztán súlyától és az ütközés energiájától függően vagy átszakít, és repül tovább, vagy nem szakítja át. Mindez egy szemvillantásnyi idő alatt történik meg. Arról nem is beszélve, hogy egy ütközésnél az ülés háttámlája minden lehet, de puha nem. Szabálytalan elhelyezések Tekintsünk át néhány olyan alapesetet, amelyek a szállított gyermek sérüléséhez vezethetnek. - Az első ülésen ül rögzítetlenül. Ütközésnél, de már egy erőteljesebb vészfékezésnél is a műszerfalra csapódik. - Első ülésen ül, de biztonsági övvel rögzítetten. Ha a gyermek alacsonyabb, mint amilyen testmagasságra készült a biztonsági öv, akkor az átlós övszalag a nyakára fog fojtásszerű ütést mérni, vagy kicsúszik az öv alatt a roncsolás-veszélyes lábtérbe. Ezt nevezik a szakemberek szubmarining következménynek. - Áll az első ülés előtt a műszerfalnál rögzítetlenül. Ilyet leginkább falvakban, kisvárosokban láthatunk, bár nagyvárosokban is előfordul. Csak átugrunk ide a nagyihoz! Pedig elég egy kapuból kiugró kutya, vagy egy jobbkéz-szabályt nem ismerő, elénk kanyarodó autó, tehát egy vészfékezés ahhoz, hogy a gyermek megsérüljön. - Áll a két hátsó ülés háttámlája között és onnan nézelődik, beszélget az elöl ülőkkel. Ütközésnél ugyanaz történik, mint az előzőekben leírtakban. - Ül a hátsó ülésen rögzítetlenül. Ezt a szituációt már említettük az előzőekben, vagyis ütközésnél a gyermek tehetetlenül előrerepülő csomaggá válik. Oldalirányú ütközésnél pedig az oldalajtó kiugró részein töri össze magát. - A gyermek az anyukája ölében ül, akár a jobb első, akár a hátsó ülésen. Ha az anyuka be van kötve a biztonsági övvel, akkor az ütközés ereje kiszakítja a gyermeket a karjaiból, ha nincs bekötve, akkor saját súlyának többszörösével préselődik rá a gyermekre. A felsoroltak korántsem tartalmazzák az összes szabálytalan és veszélyes gyermek elhelyezési módot, hiszen a szülői és gyermeki fantázia nem ismer határokat, legalábbis ami az utastéri történéseket illeti. Ha a könynyelműen gondolkodó szülők tudnák, hogy a gyermekük egy balesetnél az autó hirtelen lelassításakor mekkora lendülettel repülne előre, soha többé nem közlekednének védőeszköz, vagyis biztonsági gyermekülés nélkül. Egy kis autós fizika Aki még nem élt át egy ütközést az autóban, az talán nem is tudja érzékelni, mekkora erők hatnak az egy pillanat alatt lefékeződött élő, vagy élettelen testekre. Csak egy példa. Már jó ideje megszerkesztettek olyan próbapadokat, amelyeken egy pár méteres lejtőn lehet legurulni bekötött biztonsági övvel és az ülés, a lejtő alján ütközik kb km-es sebességgel. Miután ezeket a próbapadokat ki lehet próbálni, megfigyelhető, hogy a bátor kíváncsi érdeklődőknek majd leszakad a fejük az ütközéskor, már ilyen csekély sebességnél is! De mi ennél sokkal gyorsabban közlekedünk! Ezek után nézzük meg, valójában milyen sebességű ütközésnél milyen nagyságú erők hatnak? 50 km/h 70 km/h Felnőtt 1875 kg 3750 kg 10 év körüli gyermek Német juhászkutya 1000 kg 2000 kg 800 kg 1600 kg Tacskó 150 kg 300 kg CD lejátszó 87 kg 174 kg Üvegpalack, autós térkép 32 kg 64 kg Esernyő 7 kg 14 kg CD lemez 5 kg 10 kg Tehát a német juhász akár 2 tonna erővel vágódhat bármelyik utasnak, a CD úgy hasít, mint egy fejsze, az esernyő lándzsává válhat, és az üvegpalack kézigránátként robbanhat széjjel. Még egy fontos információ! 50 km/órás sebességű ütközés akkor jön létre, ha két autó km-es sebességgel ütközik frontálisan. Tegyük hozzá, hogy még az erős izomzatú férfiember sem tudja megtartani magát az ülésben, ha az ütközés km/órás sebességnél nagyobb. Akkor sem, ha számít az ütközésre és megtámasztotta magát a műszerfalon! A gyermekek még erre sem képesek. Mit mond a KRESZ? A január 1-től hatályos KRESZ módosítás a gyermekszállításra vonatkozó előírásokban is változtatott. E szabályokat csak szó szerint szabad idézni Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel a (4) és (5) bekezdésben említett esetet kivéve legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad szállítani. A szállítható személyek számának meghatározásánál a vezetőt is figyelembe kell venni. Két 10 éven aluli gyermeket ha az általuk elfoglalt ülésen a gyermekbiztonsági rendszer használata a 48. -ban foglaltak alapján nem kötelező egy személynek kell tekinteni. Motorkerékpár pótülésén csak egy, a saját biztonságára ügyelni képes személyt szabad szállítani, akinek a lába a lábtartót eléri. A gépkocsi első ülésén csak egy személy szállítható. Megjegyzés: Az utolsó mondat arra utal, hogy tilos a jobb első ülésen ülő személynek a gyermeket ölben tartva utazni. (Álló helyzetben megteheti.) A gépkocsi első ülésén szállítandó személyre vonatkozó tilalmi rendelkezésen túl a vezetőnek kell felelősséggel mérlegelnie, hogy a szállítandó személy (akár felnőtt, akár gyermek) tényleges adottságaira tekintettel a biztonsági öv alkalmas-e a megfelelő védelem nyújtására. Így a vezető mérlegelheti, hogy 150 cm-nél magasabb gyermek utazását az első ülésen megengedi-e vagy sem A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó, 150 cmnél alacsonyabb gyermek a testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert kialakításától függően a járműnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gépkocsi és a mopedautó üléseihez a vezető ülését kivéve gyermekbiztonsági rendszer szerelhető be. Az első üléshez a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépést előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermek biztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell. A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni: - Ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas; az ilyen kialakítású M1, N1, N2, és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható. - Ha a gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel testméretéhez igazodóan biztonságosan rögzíthető. Mindezek szerint gépkocsiban gyermek, csak rögzítve szállítható. Biztonsági gyermekülések A biztonsági gyermekülés nem új találmány egyik sem, de Magyarországon akkor terjedt el igazán, amikor egy KRESZ módosítás kötelezővé tette a használatát. Fajtái: - Kerékpárra szerelhető. A felszerelhető ülés akkor nyújt igazán védelmet, ha a háttámla magasabb a gyermek fejénél. - Ülés magasító párna. A hárompontos biztonsági övvel való rögzítést segíti elő nagyobb gyermekeknél az ülés magasításával. Csak akkor szabad alkalmazni, ha az átlós öv nem a gyermek nyakán, hanem a mellkasán vezethető át. - Babahordozó kosár. Csecsemők részérre. Első ülésre is rögzíthető, de ne feledjük az a legveszélyesebb hely az autóban. - Biztonsági gyermekülés. Nemzetközi szabványok szerint gyártott, minősített védőeszköz. Melyik rendszert, mely életkortól? Az Európai szakértők a gyermek védőeszközt öt csoportba sorolták, melyek a gyermek testsúlyából adódóan a következők: - 0 csoport: Babák számára 10 kg alatti testsúlyig. (Életkor: kb. 9 hónapos korig.) A csecsemőt fekvő vagy félig fekvő helyzetben kell elhelyezni csoport: Babák számára 13 kg alatti testsúlyig. (Életkor: kb. 15 hónapos korig.) (Megjegyzés: A hátrafelé néző rendszert (gyermekülést) tilos beszerelni, ha a vezető melletti utasülést kiszolgáló légzsák nincs kiiktatva.) - I. csoport: Kisgyermekek számára 9-18 kg testsúly között (Életkor: kb. 8 hónaptól 4 éves korig.) A gyermek már ülni tud, de szüksége van a kis testet megtartó (körülvevő) úgynevezett kagylóülésre. - II. csoport: Gyermekek számára kg testsúly között. (Életkor: kb. 3-tól 7 éves korig.) A gyermek szabadon ül, de a felnőtt öv önmagában még nem elegendő a gyermek biztonságos becsatolásához. - III. csoport: Gyermekek számára kg testsúly között. (Életkor: kb éves kor között.) A felnőtt öv önmagában mint a II. csoportnál még itt sem elegendő a gyermek biztonságos becsatolásához. Egy rendeltetésszerűen használt gyermek védőeszköz három célt szolgál: - A baleseti sérülések elkerülhetők vagy csökkenthetők legyenek. - A gyermek korának megfelelően tegye lehetővé a test, ülésben történő megtartását. - A gyermek legyen biztonságban és ne vonja el a vezető figyelmét. Figyelem! Változtak a gyermekülésre vonatkozó szabályok! A baba-mama áruházakban, az autós áruházakban és némelyik nagy áruházlánc egyes áruházaiban imponálóan nagy választékot találhatunk biztonsági gyermekülésekből, de körülnézhetünk az Interneten is, ha pedig használt eszközt kívánunk vásárolni, segítenek az újsághirdetések. A legfontosabb szempont, hogy a gyermekülés feleljen meg a gyermek méreteinek, és súlyának. Hogy ez nyilvánvaló? Rendőrök mesélik, hogy ez nem mindenkinek egyértelmű és látnak gyermekeket nem megfelelő nagyságú gyermekülésben. S ha a gyermek rögzítve van, akkor még csak nem is büntethetnek. Mire egy gyermek annyira gyarapodik, hogy a hárompontos biztonsági övvel rögzíthető lesz, addig elméletileg többször kell a gyermekülést cserélni. Ezt úgy egyszerűsíthetjük, hogy állítható, nagyobbítható ülést vásárolunk, ami ugyan drágább, de takarékosabb megoldás. Akár új, akár használt ülést veszünk, ragaszkodjunk az ülés típusára vonatkozó magyar nyelvű kezelési utasításhoz, mert egyebek mellett abban vannak benne az előírt felszerelési lépések is. Feltétlen ellenőrizzük a sárga alapszínű jóváhagyási matrica meglétét, amelyből további információkat tudhatunk meg. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2008 júliusától végzi a biztonsági gyermekülések gyártóinak és forgalmazóinak az ellenőrzését, abból a célból, hogy ne kerülhessenek kereskedelmi forgalomba olyan gyermekülések, melyek közlekedésbiztonságilag nem megfelelőek, illetve az előírásoknak sem felelnek meg. Az előírás az, hogy a korábbi 00, 01, 02, (44.00, 44.01, 44.02) sorozatszámú változatai alapján kiadott biztonsági gyermekülés jóváhagyások érvényessége május 09.-én megszűnt január 01-től a , 02 sorozatszámú változat szerinti gyerekülések nem használhatók! január 01-től csak a 03, 04 (44.03, 44.04) sorozatszámú Előírás alapján jóváhagyott közlekedésbiztonsági szempontból korszerűbb követelményeknek megfelelő tartozékokat lehet használni. Ezek a gyermekülések, már sokkal biztonságosabbak, mint a korábban gyártott ülések. Komoly oldalvédelemmel vannak ellátva és hevedereik rugalmasabbak, így azok nem okozhatnak törést. Alaposan vizsgáljuk meg a választott ülést, nincs-e a műanyag alaplemezen törés, repedés, ép-e a kárpitozás és működnek-e az ötpontos gyermekrögzítő övek zárócsatjai? Előnyös, ha az ülőpárna eleje kicsit magasított, mert ez fékezésnél nem engedi a gyermeket előre csúszni az ülésben. Egyébként 10 km/óránál nagyobb sebességű ütközésnél a gyermekülésben kívülről nem látható sérülések keletkezhetnek, ami főképp használt ülés vásárlásakor szempont. Vizsgáljuk meg, mennyire puha, kényelmes a kárpitozás a karfákon és másutt. Nem mindegy, milyen a kárpitborítás anyaga! A legjobb módszer, ha a gyermeket is magunkkal visszük a vásárláshoz és belepróbáljuk az ülésbe. Már ekkor meg kell kezdeni vele meg szerettetni a gyermekülést, mert ez később bizonyosan kifizetődik. A gyermekülések esetében is igaz, hogy a drágább, többet tud nyújtani. Felszerelés Már a vásárlásnál tudnunk kell, milyen ülés szerelhető az autónkba. Sajnos kétpontos övvel egyetlen gyermekülés sem rögzíthető, pedig a legtöbb autó hátsó, középső ülése ilyen övvel készül. è

11 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám 11 Folytatás az előző oldalról Az utólagos beépítés, a házi barkácsolás pedig egy jogszabály szerint tilos. Az ülés átalakítása is tilos! Nagyon biztonságos, ha a hátsó üléseken Isofix rögzítő rendszer van, de akkor ehhez illeszkedő ülést kell vásárolni. A beszerelést szigorúan a kezelési utasításban előírtak szerint végezzük, s ha nem értünk hozzá, bízzuk ezt ügyes kezű karosszérialakatosra. Nem elegendő azonban egyszer, vagy többször le- és felszerelni az ülést, az idő múlásával időnként aprólékosan ellenőrizni is szükséges. Itt nincsenek kompromisszumok! Gyermekkel utazni Aki már próbálta, tudja, ez nem mindig nyugodt és derűs elfoglaltság. Itt a gyermek a fő szempont, hozzá kell alkalmazkodni, vagyis meg kell teremteni számára a nyugodt körülményeket. Ha már a beszállásnál bömböl, hisztizik, a szülőnek nem szabad felvenni a kesztyűt, hanem nyugodtnak, de határozottnak kell maradnia. A jól megválasztott ülést el lehet látni a kedvenc matricájával. Kiskacsa, kiskutya, kiscica stb. és oda lehet készíteni a kedvenc játékát, vagy mesekönyvét, de ne feledkezzünk meg a rágcsálni valóról és a folyadékról sem. Ha megoldható, akkor a másik szülő ne az első ülésre üljön, hanem hátra a gyermek mellé, ugyanis az elfoglalt, elégedett gyermek nem fogja zavarni a vezetőt a vezetésben. Viszont kellemetlenné teheti az utazást, ha a szülő menetközben rákiabálgat a gyerekre, pláne ha ezt hátra-hátra fordulva teszi. Ez maga a balesetveszély! A legnagyobb hiba a dohányzás, akár lehúzott, akár felhúzott ablak mellett, de ezzel egyenértékű a szülő által be nem kapcsolt öv rossz példája, a durva vezetési stílus, durva kifejezésekkel kísérve. Az ötpontos gyermekrögzítő öv akkor véd igazán, ha sehol sem laza. Minél kisebb a gyermek, annál rövidebb utakra ajánlott szállítani. Ügyelni kell arra is, hogy az úttest felé ne szállítsuk, ki és ha letettük a földre, rögtön a járdára vigyük, miközben az autóból kipakolva folyton tartsuk szemmel. Hosszabb utakon A TU fo gyasz tó vé del mi ta nács adó iro dák és klu bok TU-MUOSZ Új ság írói klub és iro da Dr. Mé rő Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-1064 Bu da pest, Vö rös mar ty u. 47/a. Bu da pest Medvegy Mag dol na Tel: (+36 30) Iro da: H-1112 Bu da pest, Cir mos u. 8. Ta nács adás: ked den és csötörtökön órá ig Klub: H-1119 Bu da pest, Ete le út 38/a fsz.4. Klub nap: pá rat lan hé ten szer dán órá ig Deb re cen Klub- és iro da ve ze tő: Ráczné Sza bó Györ gyi He lyet te se: Zenkovics Zoltánné El ér he tő ség: 4031 Deb re cen, Ist ván u. 51. Tel.: 52/ Mo bil: 06-20/ Ta nács adás: pá rat lan hé ten hét főn órá ig Klub nap: pá ros hé ten hét főn órá ig legalább félóránként tartsunk pihenőt, szállítsuk ki a gyermeket, és mozgassuk meg. Fontos szabály; a legrövidebb idejű kiszállásunkkor se hagyjuk egyedül az autóban. Ha mindezeket betartottuk, öröm lesz az együtt autózás. Jóváhagyási matrica jelzései ENSZ EGB 44. sz. ECE R44 előírás Minden gépkocsiba universal beszerelhető Használati 9-18 kg súlyhatár Jóváhagyási jel (mellette az országot jelentő szám, E 1 ahol jóváhagyták) Vizsgálati jegyzőkönyv szám előtte a 03 módosítási jel Teddy & Co Gyártó GmbH Ha az itt látható számsor 03 vagy 04 kezdetű, akkor megnyugodhatunk, az ülés rendben van! Használható továbbra is, megfelel az érvényes szabványoknak. De ha a számsor 01 vagy 02 kezdetű, az ÜLÉS TOVÁBB NEM HASZNÁLHATÓ. Tóth I. Gábor Jász be rény Lipták Zol tán Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5100 Jász be rény, If jú ság út 24. Ta nács adás: hét főn és szer dán 9-11 órá ig Klub nap: szer dán órá ig Nyír egy há za Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-4400 Nyír egy há za, Re ze da u. 79/a. Ta nács adás: hét fő től-pén te kig órá ig, de idő pont egyez te tés sel szük ség sze rint. Klub nap: min den ked den órá ig Pécs-Ba ra nya Kiss Var ga Ist ván Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-7629 Pécs, Kom lói út (Origó-Ház) Ta nács adás és klub nap: hét fő től-pén te kig 8-17 órá ig Za la eger szeg Fekécs Im re Tel: (+36 30) Meddig terjedhet a szolgáltató joga? Önkényes változtatások a televízió műsorszolgáltatási kínálatban A jogfosztottságnak és kiszolgáltatottságnak a kifejezője a következő történet. Majd 3 évvel ezelőtt azért választottam a T-Home szolgáltatót, mert egy csomagban lehetett előfizetni a telefonra, internetre és tévé műsorokra. Ez utóbbinál döntő tényező volt a Mezzo csatorna. Itt igényes komolyzenei és balett műsorokat lehet megtekinteni neves előadók tolmácsolásában. A Mezzo mindig biztos pont volt, ha éppen van az embernek volt energiája és kedve igényes időtöltéshez. Még a 2-6 év közötti unokáim is élénk odaadással nézték a zenét, felismerték lényegében a hangszerek képét és hangját. Nos, egy lehetőséggel szegényebb lett az életünk, ugyanis január 1-jétől megszűnt a kínálat. Helyette csupa olyan csatorna vált foghatóvá, amely lehet, hogy népszerűnek látszanak, de leginkább közízlésrontóak. A fentiek miatt elektronikus úton Iro da és klub: H-8900 Za la eger szeg, Kert u. 8. Ta nács adás: hét főn és pén te ken órá ig Klub nap: hét fő től-pén te kig 9-12 órá ig Csabrendek - Sü meg Ta nai Tamásné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8474 Csab rendek, Rá kó czi út 14/a. Ta nács adás: a hét min den nap ján órá ig Klub nap: min den má so dik csütörtö kön órá ig Ta pol ca Fo dor Gyu la Tel: (+36 20) Ta nács adás: min den hét főn órá ig. Klub nap: min den pá ros hé ten pénte ken órá ig Iro da és klub: H-8300 Ta pol ca, Fő tér 10. (Köny ves bolt) Bu da ke szi Fe ke te Csa ba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iro da és klub: H-2092 Bu da ke szi, Fő u Ta nács adás: levelet intéztem a szolgáltatóhoz. Ebben kifejtettem, hogy meglepődve vettem tudomásul, a Mezzo csatorna helyett kárpótlásul a Muzsika csatorna vétele lehetséges. Ezáltal a kínálatukban egy roppant értékvesztés következett be, hiszen amikor a szolgáltatójukra cseréltem az egyik fő szempont a Mezzo foghatósága volt. Min den esetre várom magyarázatukat a csere okáról, és azt, hogy milyen díjcsökkentést vezetnek be a szolgáltatásuk színvonal romlásával összefüggésben. Azzal minden bizonnyal egyetértenek, hogy a Muzsika csatorna lakodalmas bugyi-rockja nem tudja pótolni a komolyzenei igényeket. Azt mondják, az elektronikus levelezés azért is jó, mivel gyors és viszonylag olcsó, mivel nincs postai továbbítás és annak költsége. Ez viszont csak akkor igaz, ha a válaszlevelet meg is írják. Erre hetek óta várok. Tisztában vagyok azzal, hogy a komolyzene már csak viszonylag hét főn, szer dán, pén te ken: órá ig, ked den és csü tör tö kön 9-14 órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Száz ha lom bat ta - Érd Kis tér sé gi Fo gyasz tó vé del mi Klub J-né Sza bó Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2440 Száz ha lom bat ta, Csenterics út 4. Ta nács adás: hét főn: órá ig Klub nap: min den má so dik ked den órá ig. Szé kes fe hér vár Detki Sán dorné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-8000 Szé kes fe hér vár, Ősz ut ca 6. Ta nács adás: ked den ig és szer dán ig Klub nap: a pá ros hé ten ked den órá ig Szol nok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5000 Szol nok, Saj tó u. 10.I.3. Ta nács adás: ked den és szer dán órá ig Klub nap: két he ten ként egyez te tés sze rint szűk réteget érdekel. Szokták mondani, hogy a lakosság néhány százaléka vonzódik az ilyen műsorhoz. Nos, ez a százalékos megközelítés is tönkreteheti az életünket. Nem biztos, hogy a tényleges értéket kifejezi az, hogy mennyien néznek egy-egy műsort. Talán törődni kellene a közízlés javításával is. A celebek szerepeltetése hozhat ugyan nézőszám emelkedést, de A házasszony, mint fogyasztó A penészesedés átka és oka Alighanem sokan szembesültek már azzal a problémával, hogy a frissen megvásárolt és nejlonzacskóba csomagolt zöldség, gyümölcs, vagy például fokhagyma, néhány nap múlva penészedni kezdett. Ilyenkor a fogyasztó könnyen dühös lesz, hiszen nem azért vette meg a méregdrága árut, hogy akár a felét ki kelljen dobnia. E káros folyamatot megelőzésére az a legegyszerűbb megoldás, ha a nejlonzacskóban lévő termékeket hazaérve kitesszük egy tárolóedénybe vagy -rekeszbe, esetleg egy polcra vagy tálba. De az is előfordulhat, hogy már nincs hova pakolni, vagy egyszerűen megfeledkezünk arról, hogy a megvásárolt zöldség nejlonban van és pár nap múlva jön a feketeleves, amikor a levegőt nem kapott, szellőzni nem engedett zöldárú rothadni kezd. A bosszankodáson túl felmerül a kérdés, hogy miért is jó ezt a csomagolóanyagot használni ilyen célokra? Hiszen a penészedés elősegítésén túl még könnyen ki is szakadhat. Vagyis több érv is szól amellett, hogy a vékony nejlonzacskók és -tasakok eltűnjenek az üzletekből. Az elmúlt esztendőkben volt erre kísérlet, elsősorban környezetvédelmi célokból több kampány is indult a nejlonzacskók újrahasznosított, vagy könnyen lebomló anyagokból készült szatyrokkal való leváltására, de ezek nem igazán vezettek eredményre. A fogyasztók és a kereskedők egyaránt idegenkedtek a váltástól, de nem igazán lehet tudni, hogy miért. A papírtáskák ellen két érv Tat a Hohl Klá ra Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2890 Ta ta, Ka zinc bar ci ka út 4/c Ta nács adás: szer dán órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Gyön gyös Szoó Sán dor Tel: (+36 37) Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-3200 Gyön gyös, Jász sá gi út 3/B Ta nács adás: Ked den és csü tör tö kön órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Tö rök bá lint - Bu da örs - Kistér sé gi Schmidt Mó ni ka Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-2045 Tö rök bá lint, De ák Fe renc u. 51. Ta nács adás: ked den órá ig il let ve te le fo nos be je lent ke zés alap ján. Klub nap: pá ros hé ten csü tör tö kön órá ig Nagy ka ni zsa Sze ri Fe renc Tel: (+36 30) értéknövekedést aligha. Talán érdemes lenne egy kis számolást végezni a műsor-összeállítást végzőknek. Ugyanis a néhány százalékos nézőszám is lehet igen magas. Akár ezer ember élvezheti a csekély nézettségű műsort. Ez pedig a budapesti Művészetek Palotájá nak teltházas rendezvény nézőszámát jelentheti. Valóban elhanyagolható ez az igény? Szűcs András szól: könnyen elszakadhatnak, illetve esős időben elázhatnak és tönkremehetnek. Az előbbi a vékonyabb, hártyaszerű nejlonzacskókra is igaz. Az utóbbi, pedig tény és valóban nem túl jó érzés, ha elázik a papírszatyor és az ember attól retteg, hogy mikor ömlik az utcára az általa megvett zöldség vagy gyümölcs. Úgy gondolom azonban, hogy még mindig jobb lenne papírszatyrokat vagy akár kisebb hálós táskákat használni, mint a penészedést elősegítő, zörgő és rendkívül vékony nejlonzacskókat. Persze csak akkor, ha valóban fontos a vásárló. Mindenesetre elhihetik, hogy nagyon zavaró tud lenni, amikor a kilónként átlagosan 1200 forintba kerülő fokhagyma felét ki lehet dobni pusztán azért, mert a nejlonzacskóban való tartózkodás során néhány nap alatt megrothadt. Fontos kiemelni, hogy nemcsak a zöldségeknél jelent problémát a nejlontechnológiás csomagolás, hanem a zacskós tejeknél is. Az 1960-as évek elején forradalmian új csomagolástechnológiaként harangozták be az akkori újságok, hogy zacskós tejet is lehetett kapni. Azonban mára elavulttá vált, különösen akkor, amikor a delikvens megveszi a tejet és mire hazaér, elfolyik annak tartalma, mert menet közben defektet kapott, kilyukadt a zacskó. Mindenesetre úgy tűnik, nincs igazi recept arra vonatkozóan, hogy miben lehetne megfelelően tárolni a termékeket. Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-8800 Nagy ka ni zsa, Pe tő fi u. 5. II Ta nács adás: a hó nap el ső és har ma dik he té ben csü tör tö kön órá ig Klub nap: a hó nap má so dik és ne gye dik he té ben csü tör tö kön órá ig Ceg léd Kő hal mi De zső Tel: (+36 30) Iro da: H-2700 Ceg léd, Rá kó czi út 37/a Ta nács adás: hét főn és ked den órá ig Klub: Kos suth Mû ve lő dé si Köz pont és könyv tár H-2700 Ceg léd, Kos suth tér 5. Klub nap: a hó nap el ső és utol só előt ti szom ba ton órá ig. Ilonka Mária Győr Iroda- és klubvezető: Török Antal Tel/Fax: (+36 96) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-9024 Győr, Orgona u. 10. Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: a hónap első és utolsó szerdán ugyanakkor, ugyanott.

12 12 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám Az okostelefonok fejlődése A tablet-pc-k nagyító alatt Változások korát éljük és nap, mint nap, egy újabb technikai irányzat, divathullám söpör végig. Sok életképes közülük, míg mások elhalnak, vagy egybeolvadnak egyéb irányokkal. Mindenesetre nem lehet megjósolni, hogy minek van jövője, s minek nincs. Minderre az idő adja meg a választ. Nincs ez másként a mobilkommunikáció és a mobil számítástechnika terén sem. Az egykor még nem egyértelműen rokonterületek, ma már szinte szimbiózisban élnek. A mobilkommunikációs eszközök jelentős fejlődésen mentek keresztül, mely változásnak legkiemelkedőbb szempontjai a kis tömeg, minél nagyobb elérhető akkukapacitás és a multimédiás alkalmazások sokszerűségének alkalmazhatósága. A mobil számítástechnika világában is hasonló metamorfózis ment végbe. A két rokonterület közötti valódi kapcsolatot azonban a 3. generációs, vagy 3G/HSDPA mobilinternet lehetőség jelentette. Azonban a két, látszólag rokon-világ ütközésével a reális igényeknek, elvárásoknak - kompromisszumok mellett - módosulniuk kellett. Így egy új irányzat kezdett, - kezd kialakulni, mely életképessége nem jósolható meg. Abban az esetben, ha életképessé tud válni, akkor sem biztos, hogy a két eredeti rokonterület irányzatát kiváltja majd, hiszen a felhasználói igények nagyon szerteágazók. Hogy pontosan milyen változásról is van szó? Vizsgáljuk meg közelebbről, a mobilkommunikáció világába történő képzeletbeli utazás segítségével! Az egyik oldal! A mobiltelefon készülékek egyre inkább multimédiás hordozható berendezésekké fejlődtek, valamint személyi számítógépes képességeket, alkalmazásokat tudhattak magukénak. A piaci igény ebbe az irányba növekedett, miáltal az úgynevezett okostelefonok, PDA-k láttak napvilágot. A különleges készülékeknél a telefonálás képessége szinte már mellékfunkcióvá vált. A mobilinter net lehetőség, a 3G/ HSDPA tenyérnyi, miniszámítógéppé alakította azokat. A számítástechnikával való, egyre nagyobb mértékű összefonódás arra inspirálta a szoftveripart is, hogy különleges programokat, letölthető és telepíthető alkalmazásokat állítson elő. Sőt, már elfogadott, elterjedt operációs rendszerek jelentek meg. A Micro soft, mint a terület egyik legnagyobb piaci szereplője, külön okostelefonok, PDA-k számára kifejlesztett operációs rendszert dobott piacra, a Windows Mobile-t. A Nokia cég, mint a mobilkommunikációs ágazat zászlóshajója, a Symbian operációs rendszer alkalmazását látta jónak. Új irányt vett a fejlődés és egymás után kezdtek a gyártók beállni a sorba. A másik oldal! A hordozható számítógépek, laptopok tovább fejlődése is megkezdődött, már kimondottan nyitott a mobilkommunikáció irányába és gyárilag beépített, vagy előkészített 3G/ HSDPA funkcióval gazdagodtak az új berendezések. Ez által egy új, főleg fiatalok számára szánt kategória testesült meg a netbook-okkal. Az optikai adattároló nélküli, kisebb képernyőátlóval (7-11 ) rendelkező, könnyű, kompakt, 3G-s készülékek szinte taroltak a piacon. Bizonyos szempontból még a hagyományos laptop-okat is háttérbe szorították. A netbook-ok világában is egyre nagyobb lett az igény a könnyebben kezelhető, áttekinthetőbb operációs rendszerekre. Így a megszokott Windows mellett, már Linux rendszerrel is kínálták a vásárlók számára az újdonsült jövevényeket. A fejlődés itt nem rekedt meg, sőt, kezdett felgyorsulni. Az, már nagyon jól látszott első pillanattól kezdve, hogy a két testvérterület, a mobilkommunikáció és a mobil számítástechnika egymás pozitívumait rendszeresen átveszik. A jobb alkalmazhatóság szempontjából az okostelefonok egyre nagyobb képernyőt igényeltek, míg a netbook-ok kisebbet, a kompakt méret és hordozhatóság szempontjából. Az okostelefonok képernyőméretének növekedése természetszerűleg a készülék fizikai dimenzióinak növekedését követelte meg. Azonban a billentyűzet elhagyásával, illetve az úgynevezett touchsreen (érintés érzékeny képernyő) technológia bevezetésével kisebb méretnövekedés mellett lehetett a készülék felületét kihasználni. Ennek ellenére a netbook-ok után kullogva ugyan, de folyamatosan fejlődtek hardveresen is. Processzoruk sebessége, teljesítménye egyre nagyobb, de még nem ütik meg a mai számítástechnikai téren elvárt minimumot sem. Visszatérve az érintőképernyőkre, fontos megemlíteni, hogy azok ugyancsak megjelentek a netbookoknál is, hiszen nagyon nagy kényelmet jelent használata. Ettől függetlenül ebben a kategóriában egyáltalán nem váltották ki a billentyűzetet, hanem kényelmi szolgáltatásként ékelődtek be. és megjelent a tablet-pc! Bekövetkezett az a töréspont, amikor a két egymásra kacsintgató halmaz összeforrt, illetve előnyeikből egy újabb szegmens született. Ez, pedig nem más, mint a tablet-pc, vagy más néven, tábla-pc. Egy olyan forradalmi változás, mely már kompromisszumokat nem ismerve ötvözte a többiek tulajdonságait. Az operációs rendszer tekintetében, viszont mindenképpen figyelemreméltó az új leágazás, mivel kis lezserséggel azt is mondhatnánk, hogy a forradalmi változás egy még frissnek mondható operációs rendszert vezetett be, Google Android-ot. Jelenleg az Android 3. 0 verzió számít a legfejlettebbnek, de a leggyakoribbak a 2.2/2. 3 verziók. Azt gondolhatnánk, hogy ezzel már vége mindennek, de ez koránt sincs így. Ugyanis nem lehet kijelenteni, hogy az Android kimondottan a tabletpc operációs rendszere, ugyanis a Windows is ugyanolyan gyakori. Ráadásul az Android is megjelent az okostelefonoknál és a netbook-oknál. Micsoda kavalkád! - mondhatnánk felkiáltva. Vajon tényleg az, vagy csak egyszerűen arról van szó, hogy különböző életvitelhez, szokásokhoz, alkalmazásokhoz kezdjük szorosabban hozzáigazítani eszközeinket? Jó kérdés Az idő majd megadja a választ, hogy a három hordozható eszköz melyike lesz életképesebb, vagy mindegyik egymás mellet fog élni és fejlődni. Ezt előre megjósolni nem lehet. Egyelőre nagy keletjük van a tábla személyi számítógépeknek, mely lehet, hogy csak egy divathullám, vagy hóbort eredménye, de állhat mögötte valós igények várva várt beteljesülése is. Mire számíthatunk egy átlagos tablet készülék esetén? Telefonnak kissé otromba, de mini számítógépnek nagyszerű. Persze ez csak a saját véleményem, mellyel bizonyára sokan vitába szállnának, de hát ízlések és pofonok Egy nagyon komoly, virtuális billentyűzettel rendelkező 3G/HSDPA netbook számítógépet kaphatunk. A web kamera, beépített hangszórók, analóg, digitális csatlakozások teljesen természetes ebben a kategóriában. Ugyancsak jelen van a pda készülékektől örökölt mozgásirány-és irányérzékelő giroszenzor is. Így az eszközt elforgatva a kép mindig megfelelően lesz megjelenítve a képernyőn. Az operációs rendszerek választéka rendelkezésünkre áll és ízlés szerint válogathatunk is belőle. Milyen csatlakozások találhatók? Nem minden készülékre igazak a következő felsorolások, de azok nagyon gyakoriak. Az RJ-45-ös hálózati csatlakozás, legalább két USB, valamint multimédiás HDMI kapcsolati lehetőség is elérhető. Továbbá, kettő darab micro-sd és egy SIMkártya aljzat is megtalálható. Természetesen hálózati adapter számára kialakított DC csatlakozás is van. A vezeték nélküli kapcsolatok szinte teljes tárháza elérhető. A bluetooth, wifi, 3G/HSDPA, valamint a navigációs GPS is teljesen megszokott funkció. Alaplapi memóriájukként átlagosan egy MB-os DDR2-RAM szolgál. Belső adattároló egységük, memóriájuk 2 GB, mely micro-sd kártyával egészen 32 GB-ig bővíthető. Mozgó alkatrészt tartalmazó tárolóegységet, merevlemezt, általában nem tartalmaznak, mivel cél az alacsony fogyasztás. Szándékosan használtam előbb az általában kifejezést, mivel a felsőkategóriában már vannak GB kapacitású merevlemezes egységgel szerelt modellek is. Sőt, a csúcskategóriában még SSD, ugyancsak mozgó alkatrész nélküli adattárolókat is használnak, melyek biztosítják a netbook kényelmét és a gyors boot-olást egyben. Processzor tekintetében érdekes a kínálat. Egyes távol-keleti gyártmányoknál, a már bevált InfoTMX220/ARM11-es, a VIA VT8505, az ARM cortex A8, az MW8505, vagy az ARM926-os processzor gondoskodik a készülék működtetéséről, míg másoknál már megtalálhatók a netbook-oknál is bevált Intel gyártmányú Pentium Atom sorozatú CPU-k, mint például az Intel Atom N450. A kétmagos processzorok nem számítanak már kuriózumnak a középkategóriában sem. Ilyen új típusok például az Nvidia Tegra 2 dual-core, vagy a Cortex A9 dual-core. Persze nincs értelme felsorolni az összes változatot, hiszen nagyon hosszú lista lenne akkor, és újabb processzor családokat is fejlesztenek a gyártók folyamatosan. Sebesség tekintetében viszont már teljesen gyakori a korszerűnek mondható az 1,2 1,6 GHz közötti órajel frekvencia. Vannak azonban ennél alacsonyabb sebességű berendezések is a piacon. Egy dolog biztos: a gyárilag Windows XP, Windows 7 operációs rendszerrel kínált tábla számítógépek, rendszerint Intel Atom processzorosak. Itt már általában a chipset is Inteles. Ilyen például a gyakorta alkalmazott NM10-es. Nem számít luxusnak a 2 1 W körüli, két beépített, sztereó hangszóró és a mikrofon sem, valamint az 1,2 MP-es webkamera. Ezzel együtt a 3. 5, vagy 2,5 mm-es sztereo jackaljzat is megtalálható fül, vagy fejhallgató számára. Sőt néhány modellnél még a külsőmikrofon jack-csatlakozó is helyet kap. Beépített visszajelző ledek-el is találkozhatunk, melyek a bekapcsolt állapotot, töltést, vagy esetleg más funkciókat jeleznek. Ami viszont már mobiltelefonos örökség, az, az érintőképernyő ellenére, a készülék él-felületeibe beépített, a ki/ be-kapcsolón kívüli célgombok. Hangerő +/-, Wifi engedélyezés/ tiltás, menü gombok megléte elég gyakori, de ettől eltérően más közvetlen funkcióelérést lehetővé tévő célnyomógombok is beépítésre kerülhetnek, a gyártótól, modelltől függően. A beépített, kivehető, vagy levehető Li-ion, vagy Li-Polymer akkumulátor, 3-8 óra átlagos üzemidőre képes, az alkalmazástól függően. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mivel nem azonos a készülékek akkumulátorainak kapacitása. Átlagosan olyan mah-s értékre számíthatunk. A nagyobb képátmérővel, fizikai mérettel rendelkezőkbe méretesebb, nagyobb kapacitású akkumulátor építhető. A belső akku, a tartozékként kapott hálózati adapter segítségével tölthető, illetve működtethető vele a készülék hálózatról. Az operációs rendszer folyamatosan frissíthető, mikor elérhető újabb verzió a gyártó weboldalán. A képi megjelenítésről Szándékosan hagytam a végére a legfontosabb dolgot, a képi megjelenítést. Egy ilyen készüléknél az egyik fő jellemző a megjelenített kép minősége, illetve annak felbontása. Hogy hányszor, hány pixeles képmodullal vannak szerelve a különböző kis készülékek arra nincs aranyszabály. A , pixeles felbontás nagyon gyakori. Általában a kisebb képernyő méreteknél kisebb felbontású képernyőt alkalmaznak, mondván, úgy is olyan kicsi a méret, hogy nem lehetne élvezni a részlet-teljesebb képet. Éppen ezért a nagyobb képátlók irányába a felbontás is növekszik. Általában közötti méretek az általánosak, 16:9 képarány mellett. Ha már a képmegjelenítésről esett szó, akkor érdemes kitérni a multimédiás képességekre is. Mivel itt, már alapkövetelmény a tökéletes multimédia használat, ezért korszerű videó és hangvezérlő chipset-el készülnek az új gépek. A hangvezérlő esetén gyakori a Realtek High Definition Audio, míg a grafikus meghajtónál a GMA3150 lapkakészlet. A multimédia terén a tábla pc-k által legáltalánosabban kezelt fájl formátumok: az állóképek tekintetében JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF minden további nélkül elvárható, míg a hangnál a WAV, Ogg, MP3, MIDI forma. A videó terén az Ogg, MPEG1, H. 264, MPEG4, MPEG2, DivX 5/6, VC1, WMV9, MJPEG ismerete a gyakori. Vásárlás előtt Legyen szempont a nyelvi készlet is. Érdemes meggyőződni, hogy a készülék rendelkezik-e magyar nyelvi csomaggal, a megfelelő karakterhasználat érdekében. Persze kis hozzáértéssel, gyakorlattal, ezen könynyen lehet változtatni. Szerteágazó és bonyolult halmaz ez a világ, de úgy hiszem, hogy később letisztul ez a terület is. Még újnak számít a kategória, ezért számos mellékirányzat üti fel a fejét, majd tűnik el. Egy biztos, hogy a kínálat gazdag és sokszínű. Minden vásárló válogathat igényeinek megfelelően és pénztárcájához mérten. Kifinomult berendezésekről van szó, de, hogy mennyire állják meg a helyüket, azt nem lehet megjósolni. A vételár tekintetében is csapongó a kép. Az ársáv Ft közötti szélességben terül el, és sokszor nincs összhangban a tartalommal, ezért körültekintőnek kell lenni. A jövőbeli vásárlók, felhasználók, akik tablet-pc készülék vásárlásában gondolkodnak, a kasszától való távozás után nem csak egy sikeres vásárlást megkoronázó csúcsberendezést tarthatnak a kezükben, hanem a jelenkorban zajló gépek evolúciójának egyik megtestesítőjét, tanújelét is. Balogh Dezső Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tárgy: a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Tárgy: a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! 2014. január l-jétől bevezetésre kerül a szociális temetés, amely

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Előkészítés Koporsó előkészítés (névírás) 7 040 8 941 Névírás sírjelzőre 2 200 2 794. Koszorúk, sírcsokrok leszedése 2 530 3 213

Előkészítés Koporsó előkészítés (névírás) 7 040 8 941 Névírás sírjelzőre 2 200 2 794. Koszorúk, sírcsokrok leszedése 2 530 3 213 TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS EGYÉB DÍJAI Ügyintézés 4 400 5 588 Utólagos módosítás (sírhely, időpont, ravatalozás helyének módosítása, stb. esetén) 5 197 6 600 Előkészítés Koporsó előkészítés (névírás) 7 040

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyömrő Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. december 9-én tartandó ülésére A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 33/2007.(XII.13.) Önk. rendelet

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 67/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

CIKKSZ. MEGNEVEZÉS NETTÓ ÁR 27% ÁFA BRUTTÓ ÁR

CIKKSZ. MEGNEVEZÉS NETTÓ ÁR 27% ÁFA BRUTTÓ ÁR Szolgáltatások CIKKSZ. MEGNEVEZÉS NETTÓ ÁR 27% ÁFA BRUTTÓ ÁR 0001 Temető fennt. hozzáj. síreml. karb. /nap(önk. bevétel ) 1 255 Ft 339 Ft 1 594 Ft 0002 Temető fennt. hozzáj.síreml.állítás /nap (Önk.bevétel)

Részletesebben

Szolgáltatások Hűtő használati díj/nap (Önk. bevétel) 625 Ft 169 Ft 794 Ft 0004 Ravatal használati díj (Önk. bevétel) Ft 988 Ft Ft

Szolgáltatások Hűtő használati díj/nap (Önk. bevétel) 625 Ft 169 Ft 794 Ft 0004 Ravatal használati díj (Önk. bevétel) Ft 988 Ft Ft Szolgáltatások CIKKSZ. 0001 0002 Temető fennt. hozzáj. síremlék karbantartás/nap (Önk. bevétel) Temető fennt. hozzáj. síremlék állítás/nap (Önk. bevétel) 1 255 Ft 339 Ft 1 594 Ft 1 830 Ft 494 Ft 2 324

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

(1) Ahol a Rendelet nagyközség elnevezést használ, a szövegrész helyébe város szöveg lép.

(1) Ahol a Rendelet nagyközség elnevezést használ, a szövegrész helyébe város szöveg lép. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.( ) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.4.) rendeletének módosításáról Halásztelek Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ózd, 2013. április 24.

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ózd, 2013. április 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../ (...) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 29 / 2000. ( XII.05.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSEK RENDJÉRŐL 1 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Szolgáltatások CIKKSZ. MEGNEVEZÉS NETTÓ ÁR 27% ÁFA BRUTTÓ ÁR

Szolgáltatások CIKKSZ. MEGNEVEZÉS NETTÓ ÁR 27% ÁFA BRUTTÓ ÁR Szolgáltatások CIKKSZ. MEGNEVEZÉS NETTÓ ÁR 27% ÁFA BRUTTÓ ÁR 0001 0002 Temető fennt. hozzáj. síremlék karbantartás/nap (Önk. bevétel) Temető fennt. hozzáj. síremlék állítás/nap (Önk. bevétel) 1 255 Ft

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (..) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Előterjesztés Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

Részletesebben

a) a temetkezési szolgáltatás tekintetében a c) pontban foglaltak kivételével a temetkezési

a) a temetkezési szolgáltatás tekintetében a c) pontban foglaltak kivételével a temetkezési Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése Ügyleírás: A Kormány a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29 én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói Köztemető fejlesztése, valamint a köztemetőkről és a temetkezés

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 47/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 47/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 47/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 62/2000.(XII.1.) KGY rendelet módosításáról A Közgyűlés a temetőkről

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

A MinDig TV Extra háttere a back office. Viszonteladói kiszolgálás. Harsányi Réka

A MinDig TV Extra háttere a back office. Viszonteladói kiszolgálás. Harsányi Réka A MinDig TV Extra háttere a back office Viszonteladói kiszolgálás Harsányi Réka HOGYAN KERÜL AZ ÁRU A POLCRA? 1. A termékeket darabszámra, típusonként kell megrendelni. 2. E-mail-t kapunk a megrendelésről.

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

I. fejezet Értelmező rendelkezések

I. fejezet Értelmező rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2007. (IX. 28.) rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati

Részletesebben

KARBONFOLiAdiszkont.hu

KARBONFOLiAdiszkont.hu KARBONFOLiAdiszkont.hu Általános Szerződési Feltételek Az KARBONFOLiAdiszkont.hu webáruház használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az KARBONFOLiAdiszkont.hu használatára és szolgáltatásaira

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Előzmények ismertetése 3. oldal II. Az ajánlatkérő adatai III. Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége 4. oldal 4. oldal IV. Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei 4.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezés rendjéről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megtudhassa, mit tehet annak érdekében, hogy egy kellemesnek ígérkező előadás ne váljon egy költséges vásárlássá. ERRE FIGYELJEN! 15 Milyen

Részletesebben

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013(XII.18.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013(XII.18.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013(XII.18.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Piliscsév Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg. Ócsa Város Képviselő-testületének../2014./.../ önkormányzati rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben