A végtisztesség ára 4. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A végtisztesség ára 4. oldal"

Átírás

1 OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek VIII. év fo lyam 2. szám február Gyerekek a televízió előtt 2. oldal Hitelrontás a világhálón 4. oldal A végtisztesség ára 4. oldal Milliárdok a boldogító igenre 7. oldal Burkolt áremelések 7. oldal AJÁN LÓ A biztonsági gyermekülések 10. oldal * Önkényes változtatások a televízió műsorkínálatában 11. oldal Az A Kontroll országos fogyasztóvédelmi újság kérdései dr. Kardeván Endre államtitkárhoz Az önellátás nemzetgazdasági előny - Államtitkár Úr! A kérdés, amellyel Önhöz fordulunk a hazai fogyasztók jelentős hányadát, ha ugyan nem mindegyikünket nyugtalanítja. Köztudottá vált, hogy Németországban dioxinnal fertőzött valamennyi olyan, közvetlenül vagy közvetetten Németor szágból származó, friss/fagyasztott sertéshús, húskészítmény, vagy vágási céllal behozott élő sertés szállítmányra, amelyet tovább feldolgozási vagy értékesítési cél lal hoznak Magyarország terü letére. A már Magyarországon lévő tételekre vonatkozóan valamenynyi élelmiszer-vállalkozó köteles volt a birtokában, illetve felügyelete alatt álló november 12. után beérkezett német származású friss vagy fagyasztott sertéshúst, húskészítmény, illetve Németországból származó élő sertésből származó húst dioxin tartalom meghatározás céljából megvizsgáltatni. A termék csak akkor volt forgalomba hozható, illetve feldolgozható, ha az illetékes hatóság által vett és az élelmiszer-vállalkozó által megvizsgáltatott minta dioxin, illetve dioxinszerű anyagok (PCB) jelenlétének felderítésére elvégzett laboratóriumi vizsgálata megfelelő eredménnyel zárult. Ezt a kötelezettséget a szükséges időpontig fenntartottuk. Németország a dioxin-ügy kapcsán részletes akciótervet Interjú Petykó Zoltánnal, az NFÜ elnökével Kétezer milliárd jövőépítésre Nemcsak évkezdetet, új támogatási stratégia bevezetését is jelenti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára a 2011-es év. A partneri kapcsolatok kiépítése, a kis- és középvállalkozások támogatásán keresztül a gazdaság élénkítése a döntő szempont. És mindebben rendkívüli szerep jut az Új Széchenyi Tervnek. - Az Ön személyes tapasztalatai, a szakmai szempontok alapján átalakított Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek van-e kiemelt, röviden megfogalmazható újévi fogadalma? - Fogadkozni nem szeretnék, de lényeges változás lesz az elmúlt évekhez képest, hogy az Ügynökség partnerként fog együttműködni az uniós támogatások felhasználása terén, nem pedig hatóságként. Ennek eszköze a minél több felhasználó- és ügyfélbarát kezdeményezés, amit pályázóink is tapasztalhatnak az új kiírások kapcsán. Remélem, hogy az átláthatóbb rendszer, gördülékeny és gyors ügyintézés mindenki megelégedettségére szolgál majd a hatékony munkavégzésben. - Magyar or szág uniós elnöksége hoz-e szándékában, terveiben új fejlesztéspolitikai elemeket, milyen mértékben befolyásolja munkájukat? - A Nemzeti Fejlesztési Ügynök ség, munkáját távlatilag bizony alapjaiban befolyásolja a magyar uniós elnökség egyik témája, az úgynevezett kohé ziós politika jövőbeni alakulása. Ez a kérdés határozza meg, hogy az ország számára miként alakul az uniós forrásokhoz jutás lehetősége, mértéke és a felhasználása. Magyarország az uniós támogatási politika egyik legfőbb kedvezményezettje, tehát kiemelt célunk, hogy elegendő közösségi pénzt kapjunk foglalkozatásra, a gazdaság dinamizálására, infrastruktúrafejlesztésre, a leszakadó területek és társadalmi csoportok felzárkóztatására. Az Unió hétéves ciklusokban gondolkodik, most félidőben vagyunk, a jelenlegi programozási periódus 2013 végéig tart, szükséges a vita mielőbbi beindítása. Az Európai Bizottság 2010 novemberében hozta nyilvánosságra az 5. Kohéziós Jelentést májusában jelenik meg a kohéziós politika jövőjére vonatkozó jogszabály-csomag első tervezete, amelyet várhatóan a magyar elnökség fog bemutatni. A magyar elnökségnek kell előkészíteni a Tanácsban folytatandó vita fő tartalmi elemeit és ütemezését. Nagyon sok múlik ezen, hiszen a gazdasági válság és a költségvetési gondok közepette érezhető, hogy a fejlett tagállamok egy csoportja szűkítést és szigorítást szeretne. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a maga részéről szakmai rendezvények szervezésével segí ti a vitafolyamatot. Egy ilyen keretében júniusban például az egyik hátrányos helyzetű kistérségben, Bátonyterenyén fogjuk bemutatni a támogatások konkrét és valódi, társadalmi és gazdasági hatásait. - A 2010-ben meghirdetett új gazdaságpolitikai alapelvek radikális fejlesztéspolitikai változást tesznek szükségessé. A legfontosabbak közül említene-e néhány új szempontot? - Mind az unió, mind a hazai felhasználók részéről felmerült az igény egy az eddiginél eredményesebb fejlesztési eljárás kialakítására. Az új, dinamikus fejlesztési stratégiához illeszkedő konkrét támogatási gyakorlatot kell követni, a növekedést és összefogást akadályozó adminisztratív korlátok oldásával. Kiemelt fontosságú az együttműködés a gazdasági szférával a nemzeti célok megvalósításában, valamint a versenyképességet javító intézkedések támogatása. - A között rendelkezésre álló 8000 milliárd Ft fejlesztési forrás időarányos felhasználását milyennek ítéli? Terveznek-e akár fontossági sorrend, akár érdemi hangsúly eltolódást? - A közötti programidőszakra összesen nyolcezer milliárd forint biztosított. Ebből jelenleg mintegy 2000 milliárd forint szabad forrás áll rendelkezésre. A január 14-én elindított Új Széchenyi Terv jelentős szemléletváltozást hoz a kis- és középvállalkozások középpontba helyezésével, a támogatásokkal nyithatjuk meg számukra a növekedés lehetőségét. A kisebb vállalkozások rugalmasak, értékelik a hazai piacok kínálta lehetőségeket, segíteni kell őket abban, hogy alkalmazkodhassanak az állandóan változó kihívásokhoz, új piacokhoz. - Különös te kin tettel a Széchenyi Tervre is, várható-e, hogy 2011 a pályázatok éve lesz? Foly ta tás az 5. ol da lon takarmánnyal etettek sertéseket is. Most pedig, olyan hír érkezett, miszerint nagy menynyiségű, olcsó német hús érkezett, vagy érkezhet hazánkba. A két esemény közötti összefüggés lehetősége felvetődött közvéleményünkben? Öntől, mint az élelmiszerlánc biztonságáért felelős államtitkártól szeretnénk autentikus tájékoztatást eljuttatni olvasóinkhoz, s honlapunk látogatóihoz is. - Nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani, hogy a piac valóban mentes a dioxinnal szennyezett termékektől, és nincsenek esetlegesen feltáratlan, potenciálisan szennyezett tételek a kereskedelemben. Ezek kiszűrése érdekében előzetes bejelentési kötelezettséget rendeltünk el dolgozott ki a jelenlegi helyzet kezelése és a hasonló jövőbeli események megelőzése érdekében. A német hatóság intézkedéseit Magyarország elismeri, és úgy véljük, hogy a német hatóságok által eddig megvalósított és tervezett intézkedések helyénvalóak és indokoltak. Foly ta tás az 5. ol da lon Pro memoriam Bánhidi János Ismét elhagyott minket egy barátunk, Bánhidi János kertészmérnök. Szenvedélyesen szerette a növényeket, a természetet. Gyűjtötte, és örömmel átadta az olvasóknak is a naptári napokhoz kapcsolódó népi megfigyeléseket és szokásokat, lapunkban hónapról hónapra csodálhattuk és csodálhatták olvasóink népünk több évszázados figyelmességét, amellyel rögzítették, és gyermekeinek örökéül hagyták tapasztalataikat. Bánhidi János lapunk első megjelenése óta, azaz több mint hét éven át volt szerzőnk,- munkatársunk. Most elment, hiányozni fog. Az A KONTROLL szerkesztői Az Interneten vásárlók védelmében Az NFH vizsgálta a webáruházakat I. A technológiai fejlődés, mely mind a vásárlónak, mind a kereskedőnek a korábbinál előnyösebb feltételeket teremtett, megnyitotta az utat az elektronikus kereskedelem növekedése előtt. Az Internet napjainkban, már hazánkban is az egyik legdinamikusabban fejlődő üzleti csatorna, melyen a vásárlások egyre nagyobb hányada realizálódik. Az online vásárlás azonban nem csak előnyökkel szolgál, hanem számos kockázatot is rejt a fogyasztó számára. A jogalkotó a gyors fejlődést követve, a jogi környezet megteremtésével szabályozás alá vonta az elektronikus kereskedelem területét is, annak érdekében, hogy a viszonyok tisztázása megteremthesse a biztonságos vásárlás lehetőségét. A legújabb értékesítési módok a fogyasztók védelmét ellátó hatóságokat is új feladatok elé állították, szükségessé tették a jogszabályok megtartásának évről-évre történő ellenőrzését. Az ellenőrzés általános tapasztalatai A témavizsgálat teljes időtartama alatt, a felügyelőségek összesen 298 webáruházat vontak ellenőrzés alá, melynek keretében 70, a korábbi évek során már vizsgált és kifogásolt webáruház ismételt ellenőrzése is megtörtént. A 298 vizsgált webáruház közül a felügyelők 266 esetben tártak fel valamilyen szabálytalanságot, amely 89%-os kifogásolási arányt jelent. A tavalyi vizsgálat közel 97%-os kifogásolási arányával összehasonlítva ez javuló tendenciát mutat. Ugyanilyen pozitív eredményről számolhatunk be az ismételt vizsgálatokat illetően is, hiszen az előző év 98%-os kifogásolási aránya idén 67%- ra csökkent. Az előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítése Az elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatót a fogyasztó minél teljesebb tájékoztatása érdekében igen széles körű adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelynek a vállalkozás közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon köteles eleget tenni. A szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségét a fentieken túl a szerződés megkötése előtt kellő időben, egyértelműen, közérthetően és elektronikus úton köteles teljesíteni. Foly ta tás a 3. ol da lon Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tõ en ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

2 2 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám Lesz gyerekbarát televízió! Gyerekek a televízió előtt A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma a Társadalmi Tanács a Gyermekbarát Televízió zá sért program keretében február 3-án 15 órára ismét közös gondolkodásra hívta mindazokat a Bérkocsis utcai Békatanodába, akik gyermekbarát televíziót szeretnének Magyarországon. A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma már nem először invitálja közös gondolkodásra azokat, akiket érdekel, hogy gyermekeink mennyit ülnek a bűvös doboz (ok) előtt és mit is néznek benne. A mozgalom szakemberei, már 1998-ban megfogalmaztak egy 5 pontból álló felhívást, a káros médiaagresszió visszaszorítása érdekében, amelyet 55 ezren írtak alá, 11 egyház és több mint száz civil szervezet csatlakozott hozzá. Sőt, 12 pontban összefoglalták, hogy milyennek kellene lennie a gyilkosság nélküli képernyőnek. Történni azonban semmi sem történt, ez azonban nem az ő hibájuk. Ranschburg Jenő beszédes című Áldás vagy átok kötetében a televíziót a számítógéppel és az Internettel együtt, a kor nélkülözhetetlen táplálékának nevezi, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a túlzott fogyasztás, vagy a silány minőség könnyen ártalmassá válhat. A téma kimeríthetetlen, a vita lezárhatatlan, örök forrása újabb és újabb kutatásoknak. A beszélgetés apropóját az adta, hogy nyilvánosságra került, az MTV M2 január 1-jén kinevezett intendánsának, a téma szempontjából nem mellékesen négy gyermekes Süveges Ger gőnek, gyermek-, ifjúsági és családi tévécsatornát kell létrehoznia a kettes program helyén, olyannyira, hogy ő még a csatorna jelenlegi nevét, M2, is megváltoztatná. A Társadalmi Tanács a Gyermekbarát Televíziózásért programon megjelent Cs. Szerémi Andrea rendező, televíziós szerkesztő, Dr. Huszár András gyer mekorvos, a Házi Gyermek orvo sok Országos Egye sületének elnöke, Simonyi Gyula a BOCS Alapítvány elnöke, Halák László egykori televíziós ifjúsági műsorszerkesztő, jelenleg a MÚOSZ Etikai Bizott ságának elnöke. Jelen volt a leginkább várt Süve ges Gergő az M2 intendánsa, valamint természetesen a házigazda Hanti Vilmos a Magyar országi Gyermekbarátok Moz galma elnöke. Mielőtt a tanácskozáson elhangzottakat leírnám, lássuk a legfrissebb kutatások következtetéseit. (az adatokat lásd a cikk végén) A legalapvetőbb, hogy tudjuk azt, ami, s mivel magától értetődik, nem foglalkozunk vele, vagyis, hogy a televízió a gyerekek számára bárhol, bármikor elérhető. És természetesen éppen ők azok, akik a doboz legodaadóbb nézői. Sajnos ma sok szülő kénytelenségből, lustaságból, jobb híján (az okok napestig sorolhatóak) a gyerekek felügyeletét a tévére bízzák, így aztán észrevétlenül nő a tévé előtt töltött idő és sok szülő nem is ellenőrzi, éppen mit néz a gyerek. Néhány anyuka be is vallja, hogy a televízió bizony nagy segítség, főképpen, ha több gyermekre kell figyelni. Sokan még arra sem tesznek kísérletet, hogy befolyásolják gyermekük műsorválasztását, sőt hozzáteszik, a tévé még nevel is. No, igen ám nem mindegy mire! Sokszor előfordul, hogy a családi beszélgetések, csak és kizárólag a televízió előtt zajlanak, akkor is jobbára a problémákról. Azok a gyerekek vannak a leginkább veszélyben, akik egyedül néznek tévét, s kapaszkodjanak meg: a többség ilyen. Nem tudják pontosan megítélni, mit látnak, néha valóságnak tűnik a mese is, és persze ekkor még nem látják az összefüggéseket, hiszen nem a folyamat egészét látják, csupán a jeleneteket fogják fel úgy, ahogy. A legfőbb probléma, hogy a képernyőről árad az erőszak, ami persze sok gyerekben szintén agressziót generál és ez alól bizonyos rajzfilmek sem kivételek. A gyerekek nem látják, és nem fogják fel a filmbéli agresszió és következménye közötti kapcsolatot, és a sok szörnyűségtől egy idő után fásulttá válnak. Külön problémát jelentenek azok a gyerekek, aki szoba-konyhás lakásokban kénytelen felnőni, így aztán, ha akarják, ha nem nézniük kell a televíziót, mert a szüleik nézik, és ők nem tudnak hová elvonulni. A legfrissebb, 2010 év végi adatok szerint a 4-14 év közötti gyerekek hatvan százaléka egyedül tévézik, többnyire olyan tartalmakat is néznek, amelyek nem nekik készültek, és mindezt napi három és fél órában teszik, ráadásul 60-65%-uk egyedül ül a képernyő előtt. A sokat tévéző gyerekek, átlag napi 197 percet (!) töltenek a doboz bámulásával. Ha nem egyedül ülnek a tévé előtt, akkor többnyire hasonló kortársuk ül mellettük. A kimutatások szerint gyerekeink este 8 és 9 óra között valamint reggel bambulnak legtöbbet a képernyő előtt, hétvégén, pedig még az átlagosnál is többet. Leginkább a két kereskedelmi csatorna mellé ragadnak oda, és persze a gyerekcsatornák elé. Mindazok, akiknek otthon van Internet-elérésük egy fél órával kevesebbet tévéznek. Miután a program házigazdája, Hanti Vilmos bemutatta a vendégeket, Cs. Szerémi Andrea osztotta meg elsőként gondolatait. Elmondta, ha akarjuk, ha nem, a televízió követendő mintákat közvetít, az egyedül tévéző gyerekekre ellenőrizetlen mennyiségben ömlik a félelem, a szex, a kábítószer, a meztelenség és az erőszak. Véleménye szerint nem is lehet vita tárgya, hogy szükség van egy olyan csatornára, amelyben gyermekműsorokat lehet nézni. Halák László félig ironikusan emlékezetett arra, hogy mind a Biblia, mind régi kedves meséink tele vannak borzalmakkal, majd kifejezte abbéli reményét, hogy a gyermekcsatorna nem csupán létrejön, de újra előveszik majd a régi gyermekfilmeket is. Dr. Huszár András gyermekorvos elmondta, hogy orvosi szempontból nem elhanyagolható mozgásszervi problémák is felléphetnek a sok tévénézéstől. Hozzátette, a gyerekek ülnek a képernyő előtt és sokukban nő az elégedetlenség, hiszen olyan életmódot láthatnak, amely számukra nem elérhető és nem is lesz az soha. Nem mellékesen, tette hozzá, a televízió verbális elszegényedést hoz magával, elég csak kissé odafülelni, milyen szavakat használnak azok a gyerekek, akik túl sokat tévéznek. Somogyi Gyula megerősítette, fantasztikus kezdeményezésnek tartja az új tévécsatornát, hiszen az a jövő generációja miatt fontos. A vendéglátó szervezet elnöke, Hanti Vilmos megerősítette, hogy korábbi elvárásaik a televízióval szemben nem változtak. Különösen nagy a felelősségük a szerkesztőknek, még akkor is, ha mára a televíziózás teljesen átalakulóban van, hiszen a tévéből a gyermekek magatartási mintát tanulnak, tájékozódnak. Különösen a szegényebb gyermekek töltenek el többet a képernyő előtt, mert őket nem tudják különórákra és egyéb fizetős programokra járatni. A tévé legyen ablak a világra, ahol a gyerekek megismerhetik a hazai és a nemzetközi kultúrákat, humanista értékeket láthatnak, a különféle kisebbségek tiszteletére nevelődnek, megtanulják a társadalmi együttműködés különféle szabályait. Ezt követően Hanti Vilmos átadta a szót Süveges Gergőnek. Az intendáns bevezetőjében leszögezte, nem lehet mindent a televíziótól várni, hiszen ma a televíziót úgy tüntetik fel, mint amelyiknek dolga, hogy oktasson, neveljen, pótolja a családot és felügyeljen a gyerekekre. Szerinte nem jó és rossz hírek vannak, hanem fontosak és nem fontosak. Kérte a jelenlévőket, ne úgy osztályozzanak, hogy amennyiben egy műsor régi az csak jó lehet, ha pedig új, az csak rossz és ne gondolják azt sem, hogy minden erőszakos, ami külföldről érkezik. Megerősítette, a csatornának lesz retrósávja, ahol a klasszikus, régi mesékből válogatnak majd, de ettől a csatorna nem gyermek és mese csatorna lesz, hanem családi, amely nem kizárólag ismétlésekre támaszkodik. Az intendáns a várakozásokkal kapcsolatban óvatosságra intett, hiszen, mint mondta, az elvárások jogosak, de látni kell, hogy a világ erősen megváltozott és ezt nem lehet nem figyelembe venni. Vagyis nem tudják megállítani a családok széthullását, és nem tudják megakadályozni, hogy a gyerekek kevesebb időt töltsenek a televízió előtt. Szerinte látni kell azt is, hogy a televízió szerepét egyre inkább más médiumok veszik át, elsősorban az Internet. Ennek tudatában be akarják vonni az Internetet is, hogy a csatorna mellett egy informatív és interaktív weboldal működjön, ahol lehet chatelni, blogozni, illetve ahol megosztják a kép- és videó tartalmakat. Az intendáns úgy számol, hogy az új csatorna célközönsége nagyjából 2 millió 400 ezer ember (0-24 éves korig), vagyis Magyarország lakosságának mintegy 24 százaléka. Plusz a szüleik és a nagyszüleik. A tervek szerint az új csatorna az ősszel indul; vannak olyan hangok, hogy majd csak januárban, de ezeket én nem akarom meghallani - mondta. Hogy mi lesz a neve, még nem dőlt el, várják a javaslatokat, de - folytatta Süveges Gergő - az általuk kitaláltnál jobb ötlet még nem érkezett. (Ezt a nevet addig, ameddig a javaslatokat várják, nem szeretné nyilvánosságra hozni.) Rigó Béla, a Kincskereső című lap jelenlévő főszerkesztője felajánlotta segítségét, amelyet Süveges Gergő örömmel fogadott és hozzátette, be akarják vonni a civil szervezeteket is a munkába, és nem feledkeznek meg a kisebbségekről sem. Az intendáns beszélt a köztévé általa faramucinak nevezett pénzügyi helyzetéről is, hiszen a Magyar Televízió az új rendben egy árva fillérrel sem rendelkezik, minden eszköz és erőforrás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tulajdonába került. Az MTV tehát megrendelőként működik vagyis, ha szeretne egy bábsorozatot, akkor költségvetést készítenek, majd megrendelik az Alaptól, ám sem azt nem tudni mi lesz akkor, ha az Alap nemet mond, sem pedig azt, hogy pontosan mire lesz pénz, vagyis, hogy mit miért fogadnak be vagy utasítanak el. Süveges Gergő hangsúlyozta, nem akart intendáns lenni; addig marad a helyén, amíg esélyét látja, hogy elképzelései megvalósulnak. Hozzáfűzte, politikai akarat volt arról, hogy az m2 gyermek- és ifjúsági csatornaként működjön. Ez okot ad a reményre, ha azonban nem teremtik meg a működésének feltételeit, azt a következtetést kell levonni, hogy még sincs ilyen akarat, és akkor nekem sincs több dolgom vele - mondta. Végezetül konkrét példaként említette, hogy a reggeli retrósávban klasszikus meséket sugároznak, éjszakánként, pedig az MTV azon korábbi műsoraiból válogatnak, amelyekre a felnőttek nosztalgiával gondolnak. Szombat délelőttönként bábszínházi és gyermekeknek szóló színházi közvetítéseket terveznek. Fontosnak nevezte az animá ciósfilm-ipar feltámasztását is. Ez rendkívül költséges, de ha van rá politikai akarat és pénz, mi nem leszünk a gátjai fogalmazott. Lássunk néhány konkrét adatot az amerikai és a magyarországi gyermekek tévénézési szokásairól: Az átlagos amerikai gyermek mintegy órát tölt el a tv előtt, mire elvégzi a középiskolát. Ezzel szemben órányi iskolai oktatásban van része. Ezen idő alatt gyilkosság és számtalan rablás, gyújtogatás, bombázás, csempészés, kínzás jeleneteit látta, mégpedig igen alapos részletességgel bemutatva. Óránként átlagosan 60 ilyen jelenet van a 10 éven aluli gyermekek számára készült rajzfilmekben, és hatszor annyi ilyen jelenet van a gyermekek számára készített filmekben, mint a felnőtteknek szánt művekben. A magyarországi gyermek, a felmérések szerint 4 órát vagy többet tölt naponta a doboz előtt a fiúk 32, a lányok 22 %-a. A 11 évesek 30, a 13 évesek 31, a 15 évesek 20,7 %-a. A szakmunkásképző iskolák tagjai több időt töltenek a képernyő előtt, mint a szakközépiskolák illetve gimnáziumok tanulói. Bóka László

3 A KONTROLL VIII. évf. 2. szám 3 Az NFH vizsgálta a webáruházakat Folytatás az 1. oldalról A szolgáltató személyére vonatkozó adatok körében egyik legfontosabb információ a vállalkozás megnevezése és az a jogi forma (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), amelyben tevékenykedik. Az ellenőrzött web shopok csupán 6%-ánál nem került fel a honlapra az azokat üzemeltető cég vagy egyéni vállalkozó neve. A szolgáltatók székhelyére, telephelyére, illetve lakcímére vonatkozó adatok feltüntetése a webáruházak 16%-ánál hiányzott. A szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok közül a cégbíróság vagy egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése körében merült fel a legmagasabb kifogásolási arány, de még így is alulmúlta a tavaly tapasztalt kifogásolási arányt. A cégjegyzékszám, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy a kereskedelmi nyilvántartási szám az adatok, csak közel minden negyedik webáruház honlapján lelhetők fel. A szolgáltatók 76%-a tett eleget az adószám közzétételi kötelezettségének. A kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást segítő elérhetőségi adatok körében az cím kötelezően feltüntetendő információ, amely az ellenőrzött webáruházak közül tizenkét esetben nem került fel a honlapra. Egyéb elérhetőségi adatnak minősül a telefonszám vagy elektronikus bejelentőlap, melyek közül egyikkel mindenképp rendelkeznie kell a szolgáltatónak. Ezek valamelyikének a honlapon történő feltüntetését két webáruházat üzemeltető szolgáltató mulasztotta el. Fogyasztóvédelmi szempontból nem kielégítő az elektronikus bejelentőlap egyedüli alkalmazása, mivel az a szolgáltató részéről akár visszaélésekre adhat okot. A fogyasztó ilyen formanyomtatványon történő bejelentésének nyomon követése és ez által az esetleges jogérvényesítés aggályos, hiszen nem bizonyítható sem a kapcsolatfelvétel megtörténte, sem annak tartalma, időpontja. Alapesetben, a webáruházak működtetése nem tartozik a bejelentési, nyilvántartásba vételi és engedélyezési kötelezettség alá eső tevékenységek körébe. Amennyiben azonban a termék forgalmazásához a hagyományos formában folytatott kereskedelem esetén engedély szükséges, akkor az ilyen terméket értékesítő web áru há zaknak is rendelkeznie kell engedéllyel. A vizsgált web áruházak közül 6 esetben állapították meg a felügyelőségek, hogy a szolgáltató engedélyköteles tevékenységet folytat (pl.: fegyver, nemesfém, gyógyszer értékesítés). E tekintetben, pedig köteles a vállalkozás ezt a tényt, az engedélyező hatóságot és elérhetőségét, valamint az engedélyszámot feltüntetni a web áruház honlapján. Ezeket az információkat a 6 eset egyikében sem tették közzé a szolgáltatók. A szolgáltatók széles körű előzetes tájékoztatási kötelezettségének részét képezi azon információk feltüntetése is, melyek az elektronikus szerződéskötéshez kapcsolódnak és annak lépéseit, valamint technikai feltételeit ismertetik meg a fogyasztókkal. Az ellenőrzött webáruházak közül 55 egyáltalán nem, 10, pedig hiányosan tájékoztatta a fogyasztókat az online úton történő szerződéskötés egyes lépéseiről, ugyanakkor a kifogásolási arány az előző évihez képest csökkent. Az adatbeviteli hibák kijavításának vagyis az esetleges téves megrendelések visszavonásának technikai feltételeiről szóló tájékoztatás tekintetében, a vizsgálat alá vont webáruházak szolgáltatói közül 86 nem tüntette fel az erre vonatkozó figyelmeztetést. A jogszabályok értelmében a szolgáltatónak a weboldalon arról is tájékoztatást kell adnia, hogy a megkötendő szerződés, írásban kötöttnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e azt, valamint, hogy az iktatott szerződés utólag hozzáférhető lesz-e. A vizsgálat arra derített fényt, hogy ezen előírásnak a szolgáltatók ritkán tesznek eleget, ennek eredményeként a kifogásolási arány e tekintetben meglehetősen magas volt. Lényeges szempont volt a témavizsgálatban a visszaigazolások megtörténtének ellenőrzése is, mivel a szolgáltató köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben a vállalkozás ezen elvárásnak nem tesz eleget, úgy a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól, tehát már nem köti őt a továbbiakban a megrendelése. Ezt a követelményt a webáruházak üzemeltetőinek nagy része teljesítette, a kifogásolási arány e tekintetben 9%-os volt, amely javulást jelent a tavalyi eredményhez viszonyítva. A szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatás még mindig igen sok webáruház esetében hiányzik, a jogszabályi előírást nem teljesítik maradéktalanul a vállalkozások, így a kifogásolási arány idén sem volt alacsony. A szerződéskötés technikai feltételeinek körében tapasztaltak alapján elmondható, hogy a szolgáltatói tájékoztatók kinyomtathatóságának technikai feltételét - 5 webáruház kivételével - biztosították a fogyasztók részére. Pozitívumként értékelhető, hogy idén a felügyelőségek 18 esetben találtak olyan webáruházat, melynek üzemeltetője valamilyen magatartási kódexnek vetette alá magát, és minden esetben a valóságnak megfelelő volt a honlapon elhelyezett tájékoztatás. A webáruház honlapján a szolgáltató köteles tájékoztatni a fogyasztókat a szerződés tárgyáról, és annak lényeges tulajdonságairól. Kifejezetten fontos az internetes vásárlások megkönnyítésére a lényeges jellemzők valóságnak megfelelő közzététele, mert a megrendelő a részletes termékismertetés hiányában csak a honlapon megjelenített fényképen tekintheti meg az árut. A webáruház üzemeltetők kevés kivétellel eleget tettek ennek az elvárásnak. Az egyértelmű és helyes árfeltüntetés szabályainak az elektronikus kereskedelemben ugyanúgy érvényesülniük kell, mint a hagyományos formában folytatott kereskedelemben, tehát a fogyasztót a webáruház honlapján tájékoztatni kell a forgalmazott termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és kötelező terheket is magában foglaló bruttó árat kell feltüntetni. Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről való tájékoztatás az ellenőrzött webáruházak 11%-ában nem volt megfelelő, 5 esetben a szolgáltató nem a bruttó árat tüntette fel, hanem csak a nettó árat, vagy elkülönítetten a nettó árat és az általános forgalmi adót. További 29 esetben az egységár feltüntetésére vonatkozó szabályokat sértette meg a szolgáltató. A fogyasztónak a webáruházban történő vásárlást megelőzően a termék vételárán kívül arról is tudomást kell szereznie, hogy a szerződés teljesítése során milyen egyéb fizetési kötelezettsége keletkezik a szolgáltatóval szemben, így a honlapon információt kell kapnia különösen a fuvardíjról, a szállítási vagy postaköltségről is. A vizsgált webáruházak közül 40 esett kifogás alá a szállítási költségekkel kapcsolatos információk hiánya vagy nem megfelelőssége miatt, így ez az eredmény is csökkenést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A vizsgálat során 21 webáruház honlapján csak utalás történt a postai díjszabásra vagy a közreműködő futárcég tarifáira, a konkrét díjszabás nem került feltüntetésre. Ez által nem valósult meg a közvetlen tájékoztatás követelménye. További 2 esetben a díjszabásra kizárólag egy hivatkozás (link) utalt, így a szolgáltatók nem tettek eleget a szállítási költségekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségüknek. A közvetlen tájékoztatás követelménye további 17 webáruház esetében, pedig azért nem valósult meg, mert a szállítási költségek kizárólag a honlapon történő regisztráció után, illetve kizárólag a rendelési folyamat végén voltak elérhetőek. A jogszerűen eljáró szolgáltató, az előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítése körében, a honlapon információt nyújt a fizetés, szállítás és teljesítés egyéb feltételeiről is. E körbe tartozik a termék, rendelkezésre állására vonatkozó, valamint az arról szóló tájékoztatás, hogy a terméket kizárólag postai vagy futárszolgálat útján kézbesítik, illetve van-e lehetőség a vállalkozás üzletében történő átvételre. A fizetési módokról szóló adatszolgáltatás az arra vonatkozó tájékoztatást jelenti, hogy van-e mód utánvétellel teljesíteni, vagy kizárólag átutalással vagy elektronikus fizetéssel történhet a teljesítés. A teljesítés és fizetés feltételeiről szóló tájékoztatás körében a vizsgálat 19%-os kifogásolási arányt eredményezett. A vizsgált webáruházak közül 44 egyáltalán nem, 13, pedig nem megfelelő tájékoztatást tett közzé weboldalán a teljesítés és fizetés feltételeiről szóló tájékoztatás körében. A vizsgálat során a felügyelőségek 17 esetben tapasztalták azt, hogy a szolgáltató nem tett közzé tájékoztatást a kiszállítási határidőről. A fizetési módokról szóló tájékoztatás ellenőrzése 10%- os kifogásolási arányt eredményezett. A vizsgálat során nyilvánvaló lett, hogy 21 webáruház egyáltalán nem, 9 pedig, nem megfelelő vagy nem egyértelmű tájékoztatást nyújtott a fogyasztóknak a fizetési lehetőségekről. Az elállási jogról szóló előzetes tájékoztatás Az elektronikus kereskedelem sajátosságaiból származó kockázat csökkentése érdekében a fogyasztók indokolás és feltétel nélküli elállási joggal rendelkeznek az online módon kötött ügyleteket illetően. A fogyasztó részéről tapasztalható információdeficit, a vállalkozó személyével kapcsolatos bizalmatlanság és a weboldalakon feltüntetett termékek fizikai ismeretének hiánya indokolja ezt az egyoldalú, visszaható hatállyal történő szerződés megszüntetési jogosultságot. Fontos kihangsúlyozni, hogy bár a fogyasztót az elállási jog jogszabály alapján megilleti az internetes vásárlások során, a vizsgált webáruházak 23%-a még csak említést sem tesz erről a lehetőségről, a szolgáltatók 2%-a, pedig úgy tüntette fel az elállási jogot, mintha az ő sajátossága, kedvezménye lenne. A vizsgálatnak az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, még mindig nem hozott kielégítő eredményeket, de a tavalyi eredményekhez viszonyítva elmondható, hogy kevésbé halmozottan jelentkeznek a szabálytalanságok ezen a területen. A webáruházak 30%-a nem tüntette fel azt a jelentős információt, miszerint az elállási jog, indokolás nélkül gyakorolható. A webáruházak 34%-a nem vagy hiányosan tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy az elállási jog 8 munkanapon belül gyakorolható. Az esetek több mint harmadában az elállási jog határidejének kezdetéről szóló tájékoztatás is lemaradt a honlapokról. Sok esetben kifogásolták a felügyelőségek azt a gyakorlatot, miszerint a webáruházak nem tették közzé a honlapon, hogy az írásban gyakorolt elállási jog esetén elegendő, ha az erről szóló nyilatkozatot határidőn belül elküldi a fogyasztó. Az ellenőrzött webáruházak 38%-a nem, vagy hiányos tájékoztatást nyújtott arról, hogy elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 napon belül visszafizeti a fogyasztó által kifizetett összeget. Ehhez kapcsolódóan az esetek 46%-ában került kifogásolás alá annak az információnak a teljes vagy részleges hiánya, hogy a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének költségeit köteles viselni. A vizsgálat során a webáruházak 21%- ának tájékoztatása azért minősült jogsértőnek, mert azt az információt nyújtotta a honlapon, hogy elállás esetén a vételár mellett a szállítási költséget nem fizeti vissza. Dr. Fehér Mónika, Dr. Turzó Tünde és Biczi Zsolt, NFH A tájékoztató írás második részét a következő számunkban közöljük. Pult alatt A nagybevásárláskor szívesebben választjuk a szuper/hipermarketeket, mivel itt mindent megkaphatunk egy helyen, és talán még a pénztárcánk sem sínyli meg túlzottan a költekezést. Számos részleget találunk a nagy üzletekben, köztük gyakoriak a szalámis pultok, ahol ínycsiklandozóan, szeletelt felvágottak kínálatából válogathatunk. A látszat néha csal, főleg ha a kereskedőnek érdeke a szemfényvesztés. A fogyasztókat minden esetben tájékoztatni kell az áruk szavatosságáról. Ez a szabály az élelmiszerek esetében különösen fontos, mivel komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak a lejárt termékek. A multik árukészletében aligha találunk a lejárati idő után is a polcon lévő árut, nyilván erre különösen ügyelnek a szabályozások miatt. A vásárlók és a termékek eladásának számát azonban nehezen tudják előre meghatározni, így előfordulhat, hogy valamiből többet rendelnek a kelleténél, így az rajtuk marad. A veszteség kiküszöbölése érdekében keresni kell valamiféle kiskaput, amelyen átférnek a szabálytalanságok is. A szalámis pultokban kitűnően varázsolható újjá a régi. Tegyük fel, hogy egy rúd szaláminak lejár a fogyaszthatósági ideje, és el kell tűntetni a polcokról. Ez meg is történik, de pénzbeli kiesést jelentene az áru megsemmisítése, ezért nem dobják ki, hanem felszeletelik. Gusztusos halmokba rendezve, díszítéssel, fénylő üveglap alatt kínálja magát. Kérünk belőle, és hazavisszük. A szavatossági időt nem is láttuk. Vajon ez tényleg megtörténhet? Szabó Anitát, a Tesco-Global Áru házak Zrt. kommunikációs referensét kerestük meg kérdéseinkkel, a témával kapcsolatban. - Tesco áruházakban milyen módon tájékoztatják a fogyasztókat a szeletelt húsáruk szavatosságáról? - Szabó Anita: A jogszabály alapján a fogyasztókat a termék fogyaszthatósági idejéről a csomagolt szeletelt terméken elhelyezett TESCO mérleg címkén tájékoztatjuk. Az ezen feltüntetett lejárati dátum soha nem lehet hosszabb, mint a termék eredeti fogyaszthatósági ideje, melyet a HACCP szabályozásunk és az erre vonatkozó EU rendelet alapján, nyomon követési lapon vezetünk. Természetesen ez a nyomon követési lap bármikor bemutatható hatósági ellenőrzés folyamán. - A lejárati idő napján még eladható a csomagolt termék, de felbontva a fogyaszthatóság ideje már csökken. Ha szalámit vásárolunk a szeleteltek közül, honnan tudjuk, hogy nem aznap járt le, és másnapra megromlik? - Szabó Anita: Az alapszabály, hogy a termék bontatlan csomagolásban a gyártó által jelzett fogyaszthatósági idő lejáratának végéig hozható forgalomba. A termék forgalmazása meg kell, hogy történjen a termék eredeti fogyaszthatósági ideje előtt. A belső élelmiszerbiztonsági szabályozásunk alapján a csemegepultból, előre szeletelt termékként értékesített áruk a szeletelést követő 24 órán belül eladásra kell, hogy kerüljenek. A pápai Interspar áruházban is kutakodtunk. Megkérdeztük a pultos kiszolgálót, hogy mikor jár le a szalámi, amelyet kértünk tőle. A válasz mogorva, és lekezelő volt. Jó ez még néhány napig. Nem értem, miért kell kötekedni. Érdekelt az áruház vezetőségének álláspontja is, amelyet a vásárlók könyvének bejegyzése után meg is kaptunk postai úton a vevőszolgálati munkatárstól. Idézet a levélből: Az Ön által jelzett esetet követően az üzletvezető felhívta említett munkatársunk figyelmét az udvarias hangnem, a vevőorientált kiszolgálás, illetve a pontos tájékoztatás fontosságára. A megkérdezett bevásárló központok válaszai alapján megbizonyosodtunk róla, hogy a megfelelő előírásokat a nagyobb üzletekben található csemegepultok esetén is be kell tartani. A szigorú hatósági ellenőrzések mellett, kiemelten fontos a fogyasztók tájékozott fellépése. Tudatos vásárlóként mérlegeljük, hogy érdemes-e na gyobb mennyiségű felvágottat vásárolni, mert előfordulhat, hogy több nap múlva a hűtőben tárolás esetén sem őrzi meg kifogástalan minőségét a termék. A bontatlan csomagolású szalámit tovább tárolhatjuk, mivel a címkéjén nem 24 óra a lejárati idő, hanem akár több hét is lehet, és arányosan olcsóbban juthatunk hozzá. A felvágottakkal viszont kevesebbet kell bajlódnunk, és látványuk étvágygerjesztő hatással lehet ránk. A pontos tájékozódás mellett mindkettőt melegen ajánljuk! Jabronka Richárd

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2011. május Megtiltanák az újabb fogyasztói csoportok létrehozását tartalomból: Beszámoló a fogyasztóvédelmi előadássorozat újabb állomásairól Vigyázzunk használt adathordozók továbbadása esetén!

Részletesebben

Meditáció karácsonyhoz közeledvén

Meditáció karácsonyhoz közeledvén Meditáció karácsonyhoz közeledvén Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény - kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi gyõzött érdességemen? Mitõl csókolhat

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét Újfajta termékbemutatós átverések Az egészség megőrzését célzó ingyenes vizsgálattal csalták a helyszínre a vásárlókat Noha évek óta ismert, hogy

Részletesebben

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik!

Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik! ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események Mindennapi kenyerünk 2. oldal Fogyasztóvédelem a Békában 3. oldal Tudnivalók lakásvásárlóknak 4. oldal Segítenek a kutyák 8. oldal

Részletesebben

Profit - A gyenge forint várhatóan jót tesz a gyógyszercégek eredményének

Profit - A gyenge forint várhatóan jót tesz a gyógyszercégek eredményének Lapszemle 2011. 45 hét Csalók keresik fel a Főgáz ügyfeleit Ismeretlen személyek földgázszolgáltató- váltásra vonatkozó meghatalmazást íratnak alá a Főgáz Zrt. nevében - közölte pénteken a társaság. A

Részletesebben

Legyünk résen, ha túl kedvező az ajánlat, könnyen csalódás érhet külföldön - Fontos az utasbiztosítás,

Legyünk résen, ha túl kedvező az ajánlat, könnyen csalódás érhet külföldön - Fontos az utasbiztosítás, Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 4. hét Liszt, ami nincs Nem mindig stimmel a csomagoláson feltüntetett súly! Erre az eredményre jutott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a nélkülözhetetlen

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Doubravszky György, a pénzügyi jogok biztosa szerint alternatív bankrendszer

Részletesebben

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

Falakat áttörő erőszak 9. oldal. a célok nem kerültek veszélybe,

Falakat áttörő erőszak 9. oldal. a célok nem kerültek veszélybe, A CIVIL TÁRSADALOM LAPJA AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu IX. év fo lyam 1. szám 2012. március Kulcs az élethez 2. oldal Segélyvonal Európában 3. oldal Fogyatékos embertársaiért

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 6. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 6. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 6. hét Ismét tesztelik a szén-monoxid-mérő készülékeket Rendkívüli ellenőrzés keretében ismét vizsgálja a forgalomban lévő szén-monoxid-mérő készülékek biztonságát

Részletesebben

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik Megvédjük a pénzét! Országos fogyasztóvédelmi újság 2009. december ünnepi szám Karácsonyi Kerekasztal Kereskedõk edõk és fogyasztók Szép karácsony k hitel nélkül A karácsonyi k fenyõ, hogy sokáig örömünk

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont 2012 ÁPRILIS. II. évfolyam 1. szám. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Oktató és Információs Pont időszaki kiadványa Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont A Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Információs

Részletesebben

HÍRLEVÉL Sorra nyílnak a pénzügyi tanácsadó irodák 2011. május Egerben nyílt meg az ország második pénzügyi fogyasztóvédelmi irodája A tartalomból: Közösen a fogyasztókért fórum Nyílt nap Szekszárdon 3

Részletesebben

Lapszemle 2012. 24. hét

Lapszemle 2012. 24. hét Lapszemle 2012. 24. hét Bepanaszolt szégyenfalak A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság törvénymódosítást kezdeményezhet az önkormányzati adóslisták miatt Az adózási, a foglalkoztatási vagy

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 1. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.03.10. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Akiindulópont, hogy valamennyi

Akiindulópont, hogy valamennyi . FEJEZET Dr. Kathi Attila Fogyasztóvédelem tudatos vásárlás Bevezetés: Mi is az a fogyasztóvédelem? Akiindulópont, hogy valamennyi állampolgár, legyen az idôs vagy fiatal, folyamatosan fogyaszt, és nem

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét Taxiengedélyeket vontak vissza Az új taxirendelet szeptember 1-jei életbelépése óta több száz taxi- és drosztengedélyt vonatott vissza a Budapesti

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Pályázat Gubás Csilla (műsorvezető): - Az idén 18. alkalommal hirdették meg a Magyar Termék Nagydíj pályázatait. Az 1998-ban alapított védjegy célja,

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA E-kereskedelem, a Vatera.hu példáján (Egy sikeres online aukciós oldal bemutatása) Dr. Géró Imre PhD Főiskolai tanár Vad Viktória Nappali tagozat Kereskedelem és marketing

Részletesebben

Exluzív interjú Malcolm Harbourral, az EP fogyasztóvédelmi bizottsága elnökével Különbséget kell tennünk minőség és biztonság között

Exluzív interjú Malcolm Harbourral, az EP fogyasztóvédelmi bizottsága elnökével Különbséget kell tennünk minőség és biztonság között OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 4. szám 2011. április Könnyítettek az örökbefogadáson 3. oldal Tudatosan vásároljunk

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét UTOLSÓ VÁSÁRNAP Egy hét múlva lép életbe az üzletek vasárnapi nyitva, illetve zárva tartásáról szóló törvény. Vámos György, az Országos Kereskedelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

Útdíj Újabb abszurd történet arról, hogyan nem működik az új fizetős rendszer

Útdíj Újabb abszurd történet arról, hogyan nem működik az új fizetős rendszer Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 4. hét Ötvenezerbe fáj az 1 forintos repjegy ÁRCÍMKE Fejenként egy forintért kínál Dubajba szóló repülőjegyet internetes oldala kiemelt felületén az egyik

Részletesebben