Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM. az alapiskola 9. osztálya számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM. az alapiskola 9. osztálya számára"

Átírás

1

2 Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM az alapiskola 9. osztálya számára Maïarská literatúra pre 9. roèník základnej školy s vyuèovacím jazykom maïarským Slovenské pedagogické nakladate¾stvo

3 Szerzők Autorky PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD.; Mgr. N. Tóth Anikó, PhD. Lektorálták Lektorovali: Kálosi Gabriella, Mgr. Tímár Lívia Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma szeptember 3 án /38306:4 919 szám alatt mint a magyar irodalom tankönyvét az alapiskola 9. osztálya számára. Az engedélyezési szám öt évig érvényes. Első kiadás, 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /38306:4 919 zo dňa 3. septembra 2012 ako učebnicu maďarskej literatúry pre 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Schvaľovacia doložka má platnost 5 rokov. Prvé vydanie, 2012 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho čast nemožno reprodukovat bez súhlasu majiteľa práv. Zodpovedná redaktorka Dudás Anna Výtvarná redaktorka Ľubica Suchalová Technická redaktorka Lucia Putnokyová Obálku vyhotovila Ľubica Suchalová Vyšlo vo vydavateľstve Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s. r. o., Sasinkova 5, Bratislava Vytlačil Polygraf print, spol. s r. o., Prešov ISBN

4 Kedves 9. osztályos tanulók! Az irodalom számotokra jól ismert tantárgy, hiszen az elmúlt években gyakran kalan dozhattatok a szépirodalmi szövegek színes, varázslatos világában. Újabb barangolásotok hoz ajánljuk könyvünket útitársnak, kalauznak. Ez a tankönyv puzzle szerűen áll össze többféle szövegtípusból. Leghangsúlyosabb ré szét az irodalmi alkotások teszik ki: olvashattok teljes műveket (verseket, novellákat) vagy részleteket (regényfejezeteket). A szemelvények elé közé irodalomtörténeti folyamatokra, irodalomelméleti fogalmakra, szerzői életművekre, illetve magukra a kiemelt olvasmá nyokra vonatkozó leíró részek kerültek. Tudásotokat bővíthetitek a Jó tudni rovat ismere teivel. Az idegen szavakat, ismeretlen kifejezéseket magyarázatok oldják fel. Az irodalmi művek értelmezését pedig számtalan elgondolkodtató kérdés, elemzésre serkentő vagy éppen játékos, egyénileg vagy csoportban végezhető feladat segíti. Ha érdeklődéseteket fel keltette egy egy mű vagy szerző, további (nem kötelező) szövegekkel elidőzhettek az Olvasózugban, esetleg az útmutatások alapján tovább kutathattok a klasszikus és az elekt ronikus könyvtárakban, illetve hallgathattok megzenésített verseket, vagy éppen megnézhe titek az irodalmi művek filmes vagy színházi változatát. Mivel fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjetek szülőföldetek kulturális értékeivel, ezért a tankönyv szlovákiai magyar irodalmat tárgyaló minden egyes fejezetében találkoz tok a hazai vagy Szlovákiából elszármazott képzőművészek műalkotásaival, függetlenül a fejezet tartalmától. Ne feledjétek: a szépirodalmi szövegek által nemcsak az irodalmat, hanem önmagatokat és a világot ismerhetitek meg. Bízunk benne, hogy könyvünk ebben nagy segítségetekre lesz. Felfedező utatokon sok élményt, örömteli kutatómunkát és kitartást kívánunk. Tehát kalandra fel! A szerzők 3

5

6 Év eleji ismétlés I. Egy kis séta 1. a realizmus körül a) Melyik az a két század, amelyeknek a realizmus kiemelkedősen fontos stílus irányzata volt? b) Mi különbözteti meg a realista ábrázolásmódot a romantikustól? c) A felsorolt irodalmi műfajok közül melyek kapcsolódnak kimondottan a realizmus hoz? elbeszélés, eposz, legenda, mese, regény, novella, rapszódia, himnusz, óda, epig ramma 2.. a naturalizmus körül a) A természettudományok melyik ágával áll a naturalizmus szoros összefüggésben? Válaszotokat indokoljátok is meg! b) Mik a naturalista ábrázolásmód legfontosabb jegyei? c) Milyen, addig tabunak tekintett témák jelennek meg a naturalista művekben? 3. az impresszionizmus körül a) Melyik műnemben jelentkezett leglátványosabban az irodalmi impresszionizmus? b) Soroljátok fel az impresszionista vers stílusjegyeit! c) Kikre hatott az impresszionizmus a magyar irodalomban? 4. a szimbolizmus körül a) Mi az irodalmi szimbólum és a hétköznapi szimbólum közti különbség? b) Mik a szimbolista stílus jellemzői? c) Soroljatok fel a szimbolizmus sodrába tartozó verseket! II. Nyugat és irodalom 1. Miért fontos a Nyugat megjelenése a magyar irodalomban? 2. Mi volt annak a záloga, hogy egy mű megjelenhessen a Nyugatban? 3. Kik tartoztak a Nyugat nagy nemzedékéhez? 5

7 III. Írók és mûvek Kakukktojás melyik mű nem illik a felsorolásba, és miért? a) Góg és Magóg fia vagyok én; A magyar Ugaron; A föl földobott kő; Lédával a bálban; Akarsz e játszani?; Páris, az én Bakonyom b) A Noszty fiú esete Tóth Marival, A néhai bárány, Beszterce ostroma, Két választás Magyarországon, Különös házasság c) Kis János, Hitves Zsuzsika, Rózsa Sándor, Tóth Mari, Darabos Jóska IV. Feladat padtársaknak Készítsetek öt, a felsorolt szerzők egyikének életművére vonatkozó kérdést a következő szempontok szerint: korszak, stílusirányzat, műfajok, művek, költői eszközök! A kérdéseket úgy gondoljátok át, hogy padtársatoknak a válaszadásban minél telje sebb, a választott szerző életművét minél átfogóbb feleletet kelljen adnia! Utána cse réljetek! Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, József Attila, Radnóti Miklós V. Irodalmi barkóba: gondoltam egy szereplõre... (Egy tanuló kiáll az osztály elé, és igennel / nemmel válaszol a feltett kérdésekre. A feladat lényege, hogy a műelemzés minél több szempontjának a bevonásával közelítsétek meg azt az irodalmi szereplőt, akire az osztálytársatok gondol.) Szempontok: műnem, műfaj, irodalmi korszak, irodalmi stílusirányzat, szerző Költői eszközök: szóképek, alakzatok stb. Pl.: Realista mű szereplőjére gondolsz? Egy regény szereplőjéről van szó? A szerzője Mikszáth?... 6

8 Erõs várunk, a nyelv Az emberek általában azt hiszik, hogy szépen, művészien írni azt jelenti, hogy egy szerű gondolatait is az ember jól fölcifrázva, bonyolultan adja elő. Ennek éppen az ellenke zője az igaz. Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egysze rűen és világosan előadni. A művészet pedig ott kezdődik, ahol az ember az ilyen előadás sal még élvezetet is szerez hallgatóinak. A magyar nyelv természeténél fogva az egyszerűséget és a világosságot kívánja. Nem minden nyelv ilyen. Vannak nyelvek, amelyek nem is annyira az észhez, mint inkább az érzelmekhez akarnak szólni. Vannak még csavaros, sőt köntörfalazó természetű nyelvek is. A magyar nyelvnek a maga sajátos természete onnan van, hogy kialakításában vajmi kevés része volt az alkuszoknak, 1 kereskedőknek, fiskálisoknak 2 s más efféle csűrő csava ró beszédű embernek. Jobbára kétkezi emberek nyelve volt a magyar. Olyanoké, akik valóságot és igazságot akartak közölni egymással. Akik világos, tiszta gondolatot fejeztek ki általa. Akiknek nem volt rejtegetnivalójuk egymás előtt. Akik nem szorultak se hazugságra, se hízelgésre. Ebből az következik, hogy a jó magyar írás és beszéd tanítását voltaképpen a helyes gon dolkodás tanításával kell kezdeni. Ki gondolkodik helyesen? Aki az igazat keresi. Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez. Jól beszélni és írni magyarul, ez tehát iga zánból: jellemkérdés. Az íróság ott kezdődik, mikor az ember felelősséget érez egy alany és egy állítmány ösz szefűzésekor is; mert az is becsületvizsga; állítás, amiért helyt kell állni. Egy életen át! Egy nemzet életén át! (Illyés Gyula: Magyar beszéd. Elemistáknak, ) Mikor én az anya szókkal játszom, pipacstenger lángjai közt látszom: nyárfavirág könnyű vagyok, mint a páva, sétálgatok. Mikor én az édes szókkal játszom, zöld fűtenger habjai közt látszom: fényes tollú tűzmadárra várok, kerek világ szép szívében állok. (Kulcsár Ferenc: Édesanya szók, 1985) 1 alkusz: ügynök 2 fiskális: ügyvéd 3 elemista: alsó tagozatos alapiskolás 7

9 Szokták mondani, az író szerszáma a nyelv. Ez majdnem igaz. Én szívesen látom az írót, magamat mint kézművest. Még inkább kőműves. Kőmíjjes. Tégla, malter, rakni, nő a fal, leomlik, újra, föl le, Kelemenné, szóval valami nő. Itt kicsit megállnék mutatni valamit. A mondat arra lehet példa, hogy nemcsak én írom a mondatot, az is írja önmagát. Vagy más képp: hogy a nyelv is szerző. Az írásnál sok és sokféle összefüggésre lehet ügyelni, szim metriákra, ismétlődésekre, eposzi állandó jelzőre, a leleményes komplexus, és akkor több nyire kiderül, mondjuk egy értő olvasásnál, ez akár még egy kritikusnál is bekövetkezhet, minden jó kritikus jó olvasó is, de nem minden rovar bogár, hogy rendszerint sokkal több összefüggés, nyelvi játék, mélység és sekélység található a szövegben, mint amennyit az író beletett. Egy más szempont szerint ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy az rossz jel a munka minőségét illetően, ha csak az van a könyvünkben, amit beletettünk. [...] Én személy szerint jó barátságban vagyok a nyelvvel nyelven a magyart értem, illet ve ő van velem barátságban, megengedi ezt a barátságot, mert az még igaz lehet, hogy a kol léga volt az úr, a vers csak cifra szolga, ám végül is a nyelv az úr. Ezért van az kérem, hogy hűséggel nem az országomnak, nem hazámnak tartozom, nem az osztályomnak, ha van, nem a családomnak, van, hanem egyes egyedül a nyelvnek tarto zom, a magyar nyelvnek. Jó társaságban vagyok. (Esterházy Péter: A szavak csodálatos életéből, 2003) Kosztolányi Dezső nyelvvel kapcsolatos tanulmányai, esszéi, cikkei Erős várunk, a nyelv címmel gyűjteményes kötetben láttak napvilágot 1940 ben. Az írásokat Illyés Gyula válo gatta Olvassátok el figyelmesen a három idézetet! Határozzátok meg a témájukat! Hasonlítsátok össze az idézeteket! Miben egyeznek? Miben térnek el? Az idézetek nemcsak a nyelvről szólnak, hanem különböző generációkhoz tartozó alkotóik a nyelv és az író viszonyát is boncolgatják. Melyikük hogyan? Melyik idézet nyerte el a tetszéseteket? Beszélgessetek el az anyanyelvhez fűződő gondolataitokról kis csoportokban! Rendezzetek vitát az osztályban, melynek felvezető kérdése: Erős várunk a nyelv? 8

10 A MAGYAR IRODALOM 1945 ÉS 1980 KÖZÖTT A tavalyi tanévben megtapasztalhattátok, hogy a huszadik század első felében számos művészeti irányzat, stílus, beszédmód él párhuzamosan egymás mellett. Gyakran egy egy írói pályán akár több irányzat hatása is megfigyelhető. Ez jellemzi az idei tananyagot is. A második világháború után rövid idő alatt rendeződött az irodalmi élet. Újraindult a népi írók folyóirata, a Válasz. Több új irodalmi lapot alapítottak. Ezek közül az egyik leg fontosabb az Újhold, mely nagyon sok szállal kötődött az 1941 ben megszűnt Nyugathoz. A kommunista párt hatalomra kerülése (1948) után azonban a kultúrpolitika ellenőrzése alá vonta a művészeti intézményeket (folyóiratokat, könyvkiadókat, írói csoportosulásokat), eldöntötte, hogy csak az kerülhet nyilvánosságra, ami az uralkodó politikai rendszert ki szolgálja, annak eszméivel azonosul. Azok az írók, akik nem tudták elfogadni a parancsolt eszmerendszert, kiszorultak az irodalmi életből. Általában műfordításból éltek. Saját mű veiket az asztalfióknak írták, csak jóval később jelentethették meg, amikor már enyhült a rendszer szigora. A vizsgált időszakban számos remekmű és fontos irodalmi alkotás született. Ezekből válogat a tankönyv első része. Hogy könnyebb legyen a tájékozódás, a szerzőket különböző szempontok szerint lehet csoportosítani. Ilyen szempont pl. az életkor, az azonos nemze dékhez tartozás, vagy egy folyóirat szellemi köréhez csatlakozás, esetleg a feldolgozott témák, beszédmódok, stílusok hasonlósága. A huszadik század első felének egyik legjelentősebb folyóirata a Nyugat volt. A szerzőket szokás a Nyugat nemzedékeinek tagjaként említeni. Az első, nagy generá ció tagjainak munkásságával tavaly ismerkedtetek meg. Most a második és harmadik nemzedék íróival, költőivel találkozhattok. A második nemzedékbe azok tartoznak, akik a huszadik század legelején születtek, és a húszas években kezdték irodalmi pályájukat, ilyen Illyés Gyula, Németh László, Szabó Lőrinc, Márai Sándor. A harmadik nemze dék tőlük értelemszerűen fiatalabb, ebben indul pl. Weöres Sándor. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy bár mindkét nemzedék tagjai kapcsolatban voltak pályájuk bizo nyos szakaszában a Nyugattal, más folyóiratok felé is elköteleződtek. Generációs besoro láskor említhetjük a háború után jelentkező fényes szelek nemzedékét, melynek tagja Nagy László. Folyóiratok szerinti csoportosítás esetén pedig gyakran olvashatunk az Újhold köréről, ahová pl. Ottlik Géza is tartozott. A huszadik század magyar irodalmá nak alkotói két táborba sorolhatók egy egy társadalmi réteg problémáit feldolgozó mű veik alapján is: a népi írók között olvashatjuk Illyés Gyula, Tamási Áron, Németh László nevét; Márai Sándor, Ottlik Géza, Örkény István pedig polgári író volt. 9

11 Az első fejezetben szereplő szerzők pályája átível csaknem az egész századon, az itt tár gyalt műveik viszont még a két világháború között keletkeztek. A népi hagyományok, illet ve a polgári értékrend problémakörét járják körül. A második fejezetbe két olyan költő került, aki megújította a költői nyelvet, beszédmódot. A harmadik fejezetben pedig olyan szerzők kaptak helyet, akiknek írásművészete a század hatvanas éveiben teljesedett ki. A továbbiakban a fent említett szerzők arcképvázlatait vagy kisportréit találjátok né hány alkotásukkal vagy azok részleteivel. Az olvasást és a szövegfeldolgozást kérdések és feladatok segítik. A fejezetek végén, ha kedvetek tartja, elidőzhettek az olvasózugban, ahol kiegészítő olvasmányokat ajánlunk. 10

12 I. NÉPI HAGYOMÁNY ÉS POLGÁRI ÉRTÉKREND Illyés Gyula ( ) Áruló lennék, ha csak író akarok lenni. Az újítás, a merészség nemcsak az irodalomban esedékes, hanem a társadalomban is, sőt ott esedékes először és igazán. Illyés Gyula Felsőrácegrespusztán született Illés János és Kállay Ida harmadik gyermekeként. Édesapja uradalmi gépész 4 volt. A pusztán töltött gyermekévek élményei, ta pasztalatai nagy hatással voltak Illyés későbbi irodalmi és közéleti tevékenységére ban édesanyjával Budapestre költözött. Felsőkereskedelmi iskolába járt, majd beiratko zott a Budapesti Tudományegyetem magyar francia szaká ra. Bekapcsolódott a baloldali 5 ifjúsági mozgalmak munká Illyés Gyula fiatalkori portréja jába (előadásokat tartott, segélyakciókat szervezett), amivel felhívta magára a hatóságok figyelmét. A letartóztatás elől Bécsbe, majd Párizsba emigrált. 6 Egy ideig irodalmat és szo ciológiát 7 hallgatott a Sorbonne 8 (ejtsd: szorbon) egyetemen. Megismerkedett a korszak jelentős művészeti mozgalmának, az avantgárdnak, 9 különösen a szürrealizmusnak 10 és a dadaizmusnak 11 a törekvéseivel. Kapcsolatba került olyan kiemelkedő művészekkel, mint 4 uradalom: egy egy grófi család birtokainak megnevezése; gépész: mezőgazdasági gépek (szántó és cséplőgépek, vasboronák) karbantartásával foglalkozó mesterember 5 baloldali gondolkodás: meghatározó elemei a demokratikus, alkotmányos közrenden alapuló társada lom működtetése, az egyéni és társadalmi jólét emelése, a társadalmi és a természeti környezet védel me, az elesettek, hátrányos helyzetűek, kiszolgáltatottak érdekeit képviselő felelősségvállalás 6 emigrálás: politikai okok miatt vállalt önkéntes külföldi száműzetés 7 szociológia: társadalomkutatás, a társadalom és a társadalmon belüli csoportok, intézmények működé sének törvényszerűségeivel foglalkozó tudományág 8 Sorbonne: híres egyetem Párizsban 9 avantgárd: művészeti mozgalom a 20. század első felében, (a sokak által izmusok néven emlegetett) különböző irányzatok (futurizmus, expresszionizmus, kubizmus, szürrealizmus, dadaizmus, konstruk tivizmus) közös elnevezése; jellemzője a szakítás a hagyományokkal, a formabontás, a merész kép alkotás, a szokatlan elemek használata 10 szürrealizmus: avantgárd irányzat, főképp a festészetben és az irodalomban jelentkezik, célja a fantázia, az álmok, az emlékek felszabadítása, vonzódik az ősi, primitív formákhoz, alkotási módszere az automatizmus (önműködő írás), eszköze a szabad asszociáció (képzettársítás) 11

13 Paul Éluard (ejtsd: pól élüár), Louis Aragon (ejtsd: lui aragon), André Breton (ejtsd: andré bröton), Tristan Tzara (ejtsd: trisztan cara), Jean Cocteau (ejtsd: zsan koktó). Csaknem anyanyelvi szinten beszélt franciául, francia nyelvű verseket is írt ban hazatérhetett Magyarországra. Előbb Kassák Lajos avantgárd lapjaiban, a Dokumentumban és a Munkában közölte írásait, majd a Nyugat folyóirat fiatal írónemzedékének legismertebb tag jává vált. Babits Mihály halála után pedig a nehéz háborús körülmények között Illyés szer kesztette a Nyugat folytatásának tekinthető Magyar Csillag c. lapot ben házasságot kötött Kozmutza Flórával. A harmincas évek derekán csatlakozott a népi írók mozgalmá hoz. Ennek a mozgalomnak fontos fóruma 12 volt a Válasz c. folyóirat, melynek Illyés is állandó munkatársa volt. Baloldali elkötelezettségéhez méltón 1945 után aktívan politizált. A kommunista fordulat után 1949 ben visszavonult. A következő évtizedekben a magyar irodalmi élet egyik vezető személyisége volt. A huszadik századot átívelő pályáján egy mással látszólag ellentétes értékek egyensúlyát igyekezett hangsúlyozni: haza és nagyvilág, magyarság és európaiság, népi elkötelezettség és egyetemes humanizmus, paraszti hagyo mány és nyugati kultúra jól megfért egymás mellett értékrendjében. Jó tudni A költő vezetékneve eredetileg Illés volt, amit párizsi emigrációja idején változtatott Illyésre azért, hogy otthon maradt családtagjait ne zaklassák a hatóságok. Később hivatalosan is engedélyezték a választott nevet. A népi írók azt vallották, hogy az író felelős népe sorsáért. Ezért az írói hivatást küldetés nek tartották: alkotásaikkal a nemzet megújulását, igazságosabb életét kívánták szolgálni. Úgy gondolták, hogy az irodalom a nemzeti közösség felemelésének eszköze lehet. A Válasz c. lap 1934 ben indult előbb debreceni, majd budapesti székhellyel Fülep Lajos, Németh László és Sárközi György szerkesztésében. A népi írók, a falukutató mozgalom és a szociográfiai irodalom lapja volt. Itt jelent meg folytatásokban Illyés Gyula Puszták népe c. szociográfiája. A folyóirat nyitott volt olyan szerzők előtt is, akik nem csatlakoztak ugyan a népi írók mozgalmához, de némely írásukban szociális problémákat boncolgattak. A lapot 1938 ban betiltották. Illyés Gyula és Sárközi Márta irányításával 1946 és 1949 között újra megjelent, olyan szerzők közreműködésével, mint Szabó Lőrinc, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Kodolányi János, Németh László. Illyés Gyula rendkívül sokoldalú irodalmár: költő, prózaíró, esszéista, műfordító és dráma szerző egy személyben. Egyik legnagyobb példaképe Petőfi Sándor, akiről esszét is írt. Hetvenhét magyar népmese címmel népmesegyűjteményt is kiadott. 11 dadaizmus: formabontó művészeti áramlat, amelyet a szándékos értelmetlenség, a véletlen és az esetleges keresése jellemez 12 fórum: itt a nyilvánosságra hozás tere, folyóirat 12

14 ...az első sorától kezdve igaz költőnek tartottam, és az első kézszorításától kezdve igaz embernek. Verseit nagyon szerettem; az volt a véleményem róluk, hogy kevesek számá ra valók, de ezeknek sokat jelentenek. És jelentősége minden írásával nőttön nőtt szememben: a Babits utáni generáció legnagyobb írójának tartom. Fenyő Miksának, a Nyugat egyik legfőbb anyagi támogatójának és esszéírójának visszaemlékezése Illyésre Feleségével, Kozmutza Flórával Értelmezzétek a fejezet mottóját! Mely fenti szövegrésszel tudnátok összekapcsolni? Nézzetek utána a világhálón, ki volt Paul Éluard, Louis Aragon, André Breton, Tristan Tzara, Jean Cocteau! Járjatok utána, hogyan kapcsolódik Kassák Lajos a mai Szlovákia/Slovensko terüle téhez! Idézzétek fel a Nyugat folyóirattal kapcsolatos ismereteiteket! Segítségül néhány kér dés: Mikor indult a folyóirat? Kik voltak a szerkesztői? Milyen művészeti irányvonal jellemezte? Kik publikáltak benne? Beszélgessetek el az anyanyelvhez fűződő gondolataitokról kis csoportokban! Kozmutza Flóra nevével már tavaly is találkoztatok. Mielőtt Illyés felesége lett, kinek a múzsája is volt? A pálfai iskola, ahol Illyés elemi iskoláit végezte ma iskolamúzeum 13

15 Esti csoda Sövény fölött holdtól ragyog elhullámzó kasza. Ámulok: nem én ballagok vele haza Milyen várakozást kelt bennetek a költemény címe? Megfelel e ennek a várakozásnak a vers szövege? A címben szereplő csoda szó a vers mely szavával vagy kifejezésével hozható össze függésbe? Miért? Mi a véleményetek a szöveg terjedelméről? Függ e egy szöveg értéke szépsége gon dolatisága a hosszától? Melyik műfaji jelölést érzitek megfelelőnek az Esti csodát illetően? Választásotokat indokoljátok! a) elégia b) rapszódia c) epigramma d) dal e) négysoros A vers első két sora egy látványélményt rögzít. Ti milyennek látjátok ezt a képet? Rajzoljátok le! Milyen természeti és társadalmi környezet kapcsolható a képhez? A vers másik két sora a lírai alany látványélmény kiváltotta gondolatait (reflexióit) tárja fel. Milyen viszonyban lehet a lírai alany a látott környezettel? A négysorosban gyakran fordul elő az l hang. Milyen hatást eredményez ez az ismét lődő hangalakzat? Állapítsátok meg, kötött vagy szabad formájú e a vers! Megállapításotokat érvekkel támasszátok alá! Írjatok négysorost Esti csoda címmel! IRODALMI SZOCIOGRÁFIA A húszas években egyre inkább megfogalmazódott egy új nemzeti önismeret igénye, amelyben nagy szerepe volt a trianoni traumának 13 is. Ennek következtében felerősödött az érdeklődés a vidék, a falu, a parasztság élete iránt. A meg ismerés, tényfeltárás érdekében szociográfiai 14 kutatások kezdődtek, melyek falukutató mozgalommá szélesedtek. A tapasztaltak alapján a falusi élet tarthatatlannak tűnt, ezért fel merült a változtatás szükségessége. A falukutatók között írók, költők is voltak, akik meg figyeléseiket annak reményében rögzítették, hogy a problémákra nagyobb olvasóközönség 13 trauma: hirtelen bekövetkező, testi vagy lelki sérülést okozó behatás 14

16 előtt hívhatják fel a figyelmet. Így született meg az irodalmi szociográfia műfaja, melyben tudományos társadalomismeret és művészi látásmód ötvöződik. A műfaj kiemelkedő darab ja és iskolapéldája Illyés Puszták népe c. műve. A Puszták népe ben íródott, és a Válasz c. folyóiratban jelent meg folytatá sokban. Később könyv alakban a Nyugat kiadásában látott napvilágot. A mindmáig számos kiadást megért mű Illyés tanyasi gyerekkorának élményvilágát idézi fel. Olyan társadalmi csoportra, nemzetrészre irányítja a figyelmet, melyről korábban szinte egyáltalán nem be széltek. A Puszták népe Illyés kivételes megfigyelőkészségéről, szociális érzékenységéről és nemzeti felelősségérzéséről tesz tanúbizonyságot. 19 fejezetében puzzle szerűen áll össze a dunántúli puszták világának teljes képe. Illyés a Puszták népéről: Egy népréteg lelkületét szeretném ábrázolni, ez minden törekvésem. Ha itt ott mégis saját élményeimmel hozakodom elő, ezek az élmények csak magyarázó ábrák. Ami emléket feltárok, azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak leereszkedni abba a mélyben fekvő, forró rétegbe, amely rettegve rejti gomolygó világát minden idegen tekintettől, még a tárgyilagos napvilág tól is, és amelyet, tapasztalatból tudom, ha megismerni esetleg megismerhet is más, érteni csak az tud, aki belőle származott. Én még védeni is szeretném. 1. Hogyan értelmezitek az Illyés idézet utolsó mondatát? Puszták népe 11. Nemcsak azt mondom, ami velem történt; azt is, ami velem történhetett volna, mert társaim mal megesett; emlékezetemben fölcserélődnek és összefolynak azok az események, amelyek nek szereplője s amelyeknek csak szemlélője voltam; első személyben folyó szavaim úgy tágul nak, ha tágulnak, rég elfeledt idegen életek vallomásává. A szobában, ahol én gyermekéveimet töltöttem, csak a mi kis családunk öt tagja lakott, de annyit forogtam azokban a többcsaládos szobákban is, amelyekben sokszor húsz személynek kellett volna valami módon megférnie, barátaim s játszópajtásaim, akik kivétel nélkül ilyen odukból bújtak reggelente elő, annyira ezeknek a lakásoknak levegőjét és erkölcsét lehelték ki magukból, hogy emlékeimen át szinte szagolom azok áporodott éjszakai levegőjét, hallom az összevegyülő zörejeket, sóhajokat és nyögéseket. Néha úgy rémlik, mintha egész gyermekségemet valóban én is azokban a szobák ban töltöttem volna, amelyekben születéstől, sőt fogantatástól a halálig minden mások füle hal latára megy végbe. Hány olyan lakodalmon vettem részt, hány duhaj eszem iszomon az urasá gi pajták, vagy derült időben a puszta végén az akácfák alatt, amelyből éjfél felé az ifjú pár ezek be a közös lakásokba vonult vissza... A lakodalmak mindig tékozlóan gazdagok voltak; az ura 14 szociográfia: kisebb nagyobb társadalmi rétegek, csoportok (foglalkozási ágak, vidékek) életviszo nyait feltáró és leíró szociológiai kutatás 15

17 dalomtól kölcsönkért hosszú babszemező asztalokon vastagon folyt a bor és a zsír, a három pusztából összehordott tepsikben a sült tyúkok és kacsák füzérei sorakoztak, a káposzta gye rekfej nagyságú töltelékeit a vékony nyakú cselédek tejeskaláccsal tömték magukba egy egész évi koplalásért vettek kárpótlást: a két násztárs családjának egész évi élelmüket fölzabál ták. De ez is, ez a mértéktelen falás is a szertartáshoz tartozott, a lakodalomnak éppoly el engedhetetlen járuléka volt, akár a papi áldás. Még annál is fontosabb, mert arra volt nagyon is sok eset, hogy a párok templomi jóváhagyás nélkül frigyre 15 léptek, de arra egy sem, hogy addig, míg rendes lakodalom tartására nincs mód, templomra gondoljanak. Azt a szégyent, a mezétlábas esküvőét nem viselték volna el. Mindnyájan tudtuk, hogy szomszédunk lánya szerelmes volt az egyik alsómajori legénybe, és nem viszonzás nélkül, ami azt jelentette, hogy viszonyuk volt; s mégsem ahhoz ment feleségül, hanem egy helybeli legényhez, akiről már az esküvő előtt megsejtette, igen helyesen, hogy egész életén át a szokásosnál is jobban fogja verni. A szeretőjéhez csupán azért nem ment, mert a lakodalomtartás körülményeiben nem tud tak megegyezni. Nem a két család nem tudott megegyezni, hanem a lány kapott össze a jöven dőbeli napával, 16 hogy ki mit süssön, s kiket lássanak majd vendégül. A környéken a lakodal makhoz vagy a cigányokat hívták 15 koronáért, vagy a rezesbandát, amely 30 koronáért csa pott valóban hét faluig szóló, jerikói zenebonát. A pusztára csak a rezesbanda járt, a német Nagyszékelyből. Egyik, velünk komaságban levő pusztai család lánya, a legszebb béreslány, akire emlékszem, másfél évig halasztotta az esküvőjét, hogy a rezesbandára, a trottyosok ra valót összekuporgassák, mert a németek a pusztaiaktól előre kérték a pénzt. Kölesden egy le gény ehhez hasonló ok miatt fölakasztotta magát. Elemésztette magát, mert nem vehette el, akit szeretett mondták megértően a cselédek. Egy másik, velünk ugyancsak félatyafiságban levő család asszonyainak anyám lelkére akart beszélni, hogy a lakodalmi pazarlás helyett inkább valami bútort vagy egypár malacot juttassanak a fiataloknak. Nem hívtak meg bennün ket a lakodalomra, s esztendőkig tartó harag lett a tanács következménye. A lakodalomnak a nyomor és a formális éhezés e pusztaságában olyannak kellett lennie, hogy megemlegessék ; nemcsak ürügynek, szinte bosszúállásnak kellett lennie a hosszú éhkoppért. Nem mulatság volt az, nem élvezet valami barbár, öncsonkító, vad emberáldozathoz hasonlított. A kültelki proletár minden szombaton leihatja magát, a pusztaiak hónapszámra nem láttak szeszt, kocsma nincs is a pusztán, de pénz se rá, s az uradalom se tűri az állandó felügyelet alatt tartott cselédek közt a részegeseket; ha nagy ritkán szeszhez jutottak: a szomjanhalók mohóságával és lázával dobták hát magukat abba a rövidke szabadságba, emelkedésbe, feledésbe, amit az alkohol nyújt. Milyen szépek voltak e lakodalmak bor és örömkeltette mámorában, mily angyalian ártatlanok, gyermekiek az első pohár után, mes terségesen fölébresztett emberi öntudatuk első óráiban! Milyen diadalmas, ünnepies volt a lakodalmasok gyalogos elvonulása a bokáig érő őszi porban vagy téli latyakban valamelyik szomszéd falu templomába. Az egész utat végigéne kelték. A legények, ha már lovon nem szökdelhettek, mint a falusi gazdák fiai, saját lábu kon ugrándoztak, s rúgták a port, vetették magukat át az árkokon és bokrokon, és még nye rítettek is hozzá nagy vígságukban. És visszajövet a kastély vagy a kasznár 17 háza előtt 15 frigy: házasságkötés 16 napa: régies, népies kifejezés, a meny vagy a vő anyja vagy anyós jelentésben, férfi párja az ipa (gyakran előfordul birtokos személyjeles formában: napam, ipam, vagy összetett alakban, pl. napamasszony) 17 kasznár: gazdasági intéző, gazdatiszt 16

18 a hagyományos tisztelgés is, amelyet a múlt, talán még a jus primae noctis 18 emléke némá nak, elfogódottnak, komornak rendelt, mint valami gyászszertartást, még az is milyen bol dog mosolygások közt ment végbe. A bemutatkozás után a kilépő vőlegényt, aki ilyenkor odabent rendesen egy acélbicskát és a menyasszonyt, aki egypár cirógatást kapott, milyen üdvrivalgással fogadták a küntvárakozók: a násznép dagadó jókedve egy megyét kacagásba boríthatott volna. Mindenkit megállítottak, aki a pusztán áthaladt, teletömték kaláccsal, süteménnyel, s rimánkodva nyomkodták kezébe az üveget, unszolták az ivásra, ha az vélet lenül gyorsan betelt a borral. De a ritkán ízlelt szesz hamarosan végzett velük. A szokás szerint a menyasszonynak sem enni, sem inni nem illik a lakodalomban; csak úgy csipeget ő valamit, már csak azért is, hogy megállja majd helyét a menyasszonytánc órákig tartó vad pörgésében, amikor a vendégseregből mindenki, aki valami ajándékot hozott, egy sótartót, egy zománcos bögrét, egy pár papucsot vagy egy villát valamelyik ura ság vagy vendéglő rosszul elsikált monogramjával, szédülésbe forgatja a rekedtségig üvöl tözve, hogy: enyém a menyasszony! De a vőlegény, a boldog, az ehet, ihat, és eszik is és iszik is, mert az illem neki meg azt diktálja, hogy lakodalmán úgy jóllakjék, mint életében azelőtt soha nem lakott jól, s előreláthatóan azután sem fog soha többé. Tömik, mint a libát. Mire a menyasszonyt már azok is megtáncoltatták, akik ajándék helyett jogot erre pénzzel, rendesen tíz fillérrel, rendkívüli, megemlítésre szánt esetben egy pengővel váltottak, s a vőlegényre kerül a sor, hogy a menyasszonnyal az utolsó táncot, a vőlegényforgatót eljárja, s aztán egy időre elvezesse, tántorogva kel föl szegény a lóca közepéről, a díszhelyről. Egy két forduló után öklendezve botorkál az új otthon felé. A násznépnek még járni képes része versbeszedett, vastag megjegyzéseket eregetve, lelkes üdvrivalgással tolong utánuk, csör geti a menyasszonytánc jövedelmét, s figyeli, észreveszi e a menyasszony a küszöbre fek tetett seprőt, és felveszi e vagy sem, vagyis dolgos asszony válik e belőle vagy henye. A közös konyha is ezer babonás próba és jóslási kísérlet Scylla Charybdisévé 19 alakul. Végül az új pár eléri a szobát. Hogy mi történt azután, azt másnap röhögő és ragyogó arccal beszélik öt hatéves barátaim, akiket a lakodalom miatt még a rendes időnél is előbb fölker gettek a fészkükbe, a kuckó közös rongyhalmazára, vagy ha a szoba lakói ellenséges vi szonyban voltak, le a felnőttek fekvőalkalmatosságaival elkerített sarkokba. Amit híven elbeszélnek, magyarán nevén nevezve a cselekmény minden mozzanatát és eszközét, az már ebben a korban sem újság nekik, nekem sem. A puszta gyermeke, mihelyt eszét tudja, föl van világosítva, legelőször épp a szerelem dolgairól világosodik föl, emlé keimben kutatva, azon gondolkodom, vajon testi és erkölcsi fejlődésére ártalmas e ez a korai nak azért nem nevezhető, mert az érdeklődéssel pontosan egyidejű hiánytalan ismeretszerzés? Ez a lépésről lépésre való bevezetés a titkokba, amelynek révén apránként, tehát a manapság annyira rettegett ifjúkori megrázkódtatások nélkül kapja meg az ember mindazt az édeset és keserűt, amit az élettől különféle arányú keverésben, akarva, nem akarva, úgyis el kell fogad nia? Dolgom nem a döntés, csupán a tájékoztatás. 18 jus primae noctis: az első éjszaka joga, a földesúr törvénybeiktatott joga jobbágynője nászéjszakájára 19 Scylla és Charybdis: (ejtsd szkülla vagy szcilla és karübdisz) a görög mitológia tengeri szörnyei, Charybdis egy tengerszoros egyik oldalán él, szemben egy sziklaüreggel, amelyben pedig Scylla tanyázik. Charybdis napi háromszor beszívja, majd kizúdítja a vizet, ezzel halálos veszélybe sodorja a tengerészeket. Ha a hajó sok el akarják kerülni az egyik szörnyet, kénytelenek a másikhoz közelebb hajózni. A,,Szkülla és Kharüb disz között kifejezés is innen ered 17

19 A pusztákon megbecsülik a nőt, s ennek nem mond ellent az, hogy néha megverik. Asszony, tudjuk, a világ minden táján több terem, mint férfi, kivéve néhány különösen zord vidéket, ahol hasonlóan valami jobb talajt és éghajlatot igénylő virágfajhoz, mégis kevesebb nő terem és nő fel. A pusztán is abból az okból van kevesebb nő, mint Tibetben? Csaknem minden pusztán kevesebb van. Rácegresen még az 1930 as népszámlálás szerint is a 140 főnyi férfilakosságra csak 125 nő jutott. Azért, mert a pusztákon elsősorban férfimunka kell? Vagy mert a társadalom a lányoknak, a városi cselédszobákon át hamarabb nyitott utat a menekülésre? Öregasszony volt elég, sőt túlságosan sok volt, a fiatalok hiányoztak. Vigyázni kellett rájuk, s a férfiak vigyáztak is, vagyis igyekeztek a maguk módján jól meglenni velük. Nem kívántak tőlük többet, mint ami épp kellett. Nem igen huzakodtak egy egy asszony miatt, de hogyan is vehették volna komolyan a szerelmi birtoklást, amikor évszázadok óta a mai napig arról is elsősorban az az egyoldalú megállapodás dönt, amelyik a többi javakról, és amelybe nekik nem tanácsos a beleszólás? Az urak, a földbirtokostól le a gazdasági gyakor nokig, szabadon rendelkeztek a cselédeknek nemcsak a két kezével, hanem egész testével, s ez ellen nem lehetett apelláta, 20 nincs is. Van hely, ahol a gazdasági tisztek, de még a cse lédházakban fölcseperedett parancsolók is majdnem minden lányt berendelhetnek magukhoz, ha nagyon akarják. Régi, köztudomású, háborítatlan rendben folyó, hagyományos, szinte idil li jelenség ez; nekem is csak véletlenül ötlött eszembe, hogy erről is elmondjam, amit tudok Keressetek olyan szövegrészeket (szöveghelyeket), amelyek arról tanúskodnak, hogy az elbeszélő a közösség tagjának vallja magát! Jelöljétek meg a szövegben, melyik mozzanatot tartjátok a) érdekesnek b) viszolyogtatónak c) mulatságosnak d) sajnálatosnak e) szépnek! Mi a duhaj szó jelentése? Rekonstruáljátok az esküvői menüt! Egy mai esküvőn milyen étlapot képzeltek el? Hasonlít e valamiben a két világháború közötti ételsor a maira? Milyen lehet a jerikói zenebona? Figyeljétek meg azokat a szöveghelyeket, amelyekkel az elbeszélő véleményt nyilvá nít! Hogyan vélekedik pl. a lakodalmi szokásokról? Gyűjtsétek ki a lakodalmi italozásra vonatkozó kifejezések közül azokat, amelyeket találónak éreztek! Keressetek hasonlatokat a szövegben! Mit tudtatok meg a pusztákon élő nők helyzetéről? Mi a véleményetek erről? Meséljétek el padtársatoknak egy lakodalmi élménysorotokat! 20 apelláta: ellenvetés, kifogás 18

20 17. A lapos hétköznapok nagy vízválasztója, az izgalmas, igazi ünnep, az esztendők fordu lója Mindszentek előestje volt, október 31 e. Az uradalom ezen a napon tudatta, hogy a cse lédek közül kiket tart meg, és kiket bocsát el újévkor. Ekkor vették fel az új embereket is. Ez volt a szólítás, pusztai akasztófahumorral a gatyaremegtetés napja. A költözködés ide jét a törvény később április 1 jére helyezte, mert akkorra az utakon már fölszáradt a sár, s a megrakott szekerek könnyebben haladhattak. Kora reggel társadalmi rangsorban az egész puszta az iroda elé gyűlt, megborotválkozva, ünneplőben, egy nyárfaerdőnyi remegő lélek. Elöl álltak az iparosok: a főgépész vezetésével a kovácsok és fűtők; aztán a bognár és a vele dolgozók; aztán a parádés kocsis, a magtáros, a kocsisgazda, a béresgazda, mindegyik a maga seregével, aztán a juhászok, gulyások, csikó sok; a csőszök, az uradalmi kanászok s legutoljára a béreskanász, aki a cselédek falkáját őrzi, s akinek járandóságát a cselédek konvenciójából 21 vonják le. Mint minden seregszemle, ez is néma. Ki tudja, ki marad meg? Az emberek sápadtan lépnek be, mint egy párviadalra. Néha jajongás hallatszik, valaki kegyelemért könyörög. Először a vezetők járulnak a hatalom elé, s ha megfelelnek, mindjárt az ítélkezők mellé állnak, s csapatjuk vizsgáztatásában már ők is részt vesznek, rendszerint a vádló hivatásában. A cselédek jelenete rövid, mint minden nagy sorsfordító drámai jelenet. A párbeszéd ősi szöveg szerint indul. Ha emberségem, becsületem tetszik, szándékom maradandó, mondja az országos formulát 22 a vigyázzállásba meredt jelentkező az egymás mellé tolt asz talok előtt, amelyeknél az intézőség tagjai ülnek, mint egy törvényszék, közepén a jószág igazgatóval, aki erre az alkalomra legtöbbször megjelenik a pusztán. A tanács tagjai össze néznek. Mindenki elmondja észrevételét, ha az kedvezőtlen. Az alkalmazott tanácsokat és figyelmeztetéseket kap jövő magatartására vonatkozóan. De a cselédek ezt már könnyű szívvel állják. Akit a szidalomra érdemesnek tartanak, akit meg akarnak javítani, ha a saját érdekében is, azt megtartják, legalább még egy évre. A dicséret nem szokásos, pedagógiai elvből. Akinek a kezébe adják a cselédkönyvet, 23 ahhoz egy szót sem szólnak, a mozdulat min dent kifejez. Értelmes mondatot ilyenkor a cselédek sem ejtenek, erre a jelenetre nincs hagyo mányos szöveg. A maga találékonyságára hagyott szereplő remegő szájjal küzd mondaniva lóival, és a padlót nézi. Hét gyermekem van, tekintetes uram! nyögi ki végre. Nem kap választ. Legfeljebb a gazda vet neki szót, ő porkoláb 24 voltában is érez tán valami közösséget a néppel: Becsülted volna meg magad. Az áldozat elmondja még egyszer kétszer, amit már elmondott. Aztán az erélyesebb figyelmeztetésre kifelé indul, siránkozva, némán, vagy foga közt átokkal. Ez már az idegektől függ, akár a vesztőhelyen való magatartás. Az elbocsátott azon nyomban útra kél, s igyekszik még aznap eltalpalni a környékbeli pusztákra, hátha be fogadják valahol. Mi történik vele, ha nem fogadják be? Azt az író sem tudja. Eloszlik, fel száll a levegőbe? A pusztáról mindenesetre eltűnik. 21 konvenció: megegyezés, játékszabály, itt: a cselédek bére pénzben és/vagy természetben (termények) 22 formula: megszokott, állandósult fordulat, kifejezés, beszédmód 23 cselédkönyv: igazolvány a személyes adatokkal 24 porkoláb: börtönőr 19

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

Cseh ködképek fürkészője Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára

Cseh ködképek fürkészője Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára Cseh ködképek fürkészője Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára 1 2 Cseh ködképek fürkészője Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára Szerkesztette Balogh Magdolna Kalavszky Zsófia reciti Budapest 2014

Részletesebben

Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk

Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet MAGYAR NYELV az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Maïarský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Ez a lap a szellemi öszszefogás

Ez a lap a szellemi öszszefogás STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap I. évf. 1. szám 2012. július Ratkó József: Tánc (Fábry Zoltánnak) Magyarország temetőföld posztumusz humusz. Történelme soha el nem évülő priusz. Magyar,

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség ILI 197 l július A NYU~ EMLÉKE Cs. Szabó László Falu Tamás Mándy Iván Ortutay Gyula Rónay László Ottlik Géza Hegyi Béla irasai ". Nemes Nagy Ágnes Ottlik Géza Zelk Zoltán A nemzeti egység útján Beszélgetés

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

Szenti Tibor. PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről

Szenti Tibor. PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről Szenti Tibor PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről 2002 2 Ajánlás: A vásárhelyi gazdatársadalomnak Lektorálta: Hoffmann Tamás Katona Imre A térképeket és a vonalas rajzokat Ferenczi István

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

IV. évfolyam 6. szám

IV. évfolyam 6. szám i s i l i r p Á IV. évfolyam 6. szám Az Olajfák hegyén Van egy mondat Csontváry híres önéletrajzában, amely ha nem lenne, az egész dolgot, hogy csoda történt, mert egy hang meg szólalt és közölte az üzenetet:

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól

Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA IV. Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól a fogadott rokonságig Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK IV. Ki fia, borja? A hagyományos

Részletesebben

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk.

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk. Kölcsey Ferenc A reformkor Emléklapra 1. Általános instrukció a tanulók számára. Nem igényel választ. 2. Melyik városban született Kölcsey fentebb olvasható verse? - Milyen törvényalkotó testület ülésezett

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 50 ÉVES 161 161 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM 50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY L. Simon László: Magyar Műhely-kiáltvány. Hommage à Kassák 1 Nagy Pál: A Magyar Műhely 50 éve (Tanulságok) 3 Papp

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára PERDUKNÉ LATOR ILONA, BRAUN ÉVA Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma ЛЬВІВ «СВІТ» 2009 1 УДК 811.511.141(075.3)

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben

102. Mûködésben a KRÁTER

102. Mûködésben a KRÁTER Mûködésben a KRÁTER Adója 1 %-ával, kérjük segítse munkánkat! Adószámunk: 19667348-2-43 A Kráter Mûhely Egyesület 16 éve szolgálja a magyar kultúrát. Wass Albert Életmûve mellett Németh László, Gyurkovics

Részletesebben

Cigánykaraván. Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6

Cigánykaraván. Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6 ISSN 2061-9359 k u l t u r á l i s f o l y ó i r a t 2010 2. évfolyam 4. szám Cigánykaraván Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6 Gyöngyösi Anikó író

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2003. JANUÁR 9. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Kázmér Zsigmond Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 13. Írófaggató Sándor Iván Nyerges András

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12.

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály Válogatott feladatok, esszécímek Digitalizálva: 2011 2 ELŐSZÓ Az

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben