Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM. az alapiskola 9. osztálya számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM. az alapiskola 9. osztálya számára"

Átírás

1

2 Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM az alapiskola 9. osztálya számára Maïarská literatúra pre 9. roèník základnej školy s vyuèovacím jazykom maïarským Slovenské pedagogické nakladate¾stvo

3 Szerzők Autorky PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD.; Mgr. N. Tóth Anikó, PhD. Lektorálták Lektorovali: Kálosi Gabriella, Mgr. Tímár Lívia Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma szeptember 3 án /38306:4 919 szám alatt mint a magyar irodalom tankönyvét az alapiskola 9. osztálya számára. Az engedélyezési szám öt évig érvényes. Első kiadás, 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /38306:4 919 zo dňa 3. septembra 2012 ako učebnicu maďarskej literatúry pre 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Schvaľovacia doložka má platnost 5 rokov. Prvé vydanie, 2012 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho čast nemožno reprodukovat bez súhlasu majiteľa práv. Zodpovedná redaktorka Dudás Anna Výtvarná redaktorka Ľubica Suchalová Technická redaktorka Lucia Putnokyová Obálku vyhotovila Ľubica Suchalová Vyšlo vo vydavateľstve Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s. r. o., Sasinkova 5, Bratislava Vytlačil Polygraf print, spol. s r. o., Prešov ISBN

4 Kedves 9. osztályos tanulók! Az irodalom számotokra jól ismert tantárgy, hiszen az elmúlt években gyakran kalan dozhattatok a szépirodalmi szövegek színes, varázslatos világában. Újabb barangolásotok hoz ajánljuk könyvünket útitársnak, kalauznak. Ez a tankönyv puzzle szerűen áll össze többféle szövegtípusból. Leghangsúlyosabb ré szét az irodalmi alkotások teszik ki: olvashattok teljes műveket (verseket, novellákat) vagy részleteket (regényfejezeteket). A szemelvények elé közé irodalomtörténeti folyamatokra, irodalomelméleti fogalmakra, szerzői életművekre, illetve magukra a kiemelt olvasmá nyokra vonatkozó leíró részek kerültek. Tudásotokat bővíthetitek a Jó tudni rovat ismere teivel. Az idegen szavakat, ismeretlen kifejezéseket magyarázatok oldják fel. Az irodalmi művek értelmezését pedig számtalan elgondolkodtató kérdés, elemzésre serkentő vagy éppen játékos, egyénileg vagy csoportban végezhető feladat segíti. Ha érdeklődéseteket fel keltette egy egy mű vagy szerző, további (nem kötelező) szövegekkel elidőzhettek az Olvasózugban, esetleg az útmutatások alapján tovább kutathattok a klasszikus és az elekt ronikus könyvtárakban, illetve hallgathattok megzenésített verseket, vagy éppen megnézhe titek az irodalmi művek filmes vagy színházi változatát. Mivel fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjetek szülőföldetek kulturális értékeivel, ezért a tankönyv szlovákiai magyar irodalmat tárgyaló minden egyes fejezetében találkoz tok a hazai vagy Szlovákiából elszármazott képzőművészek műalkotásaival, függetlenül a fejezet tartalmától. Ne feledjétek: a szépirodalmi szövegek által nemcsak az irodalmat, hanem önmagatokat és a világot ismerhetitek meg. Bízunk benne, hogy könyvünk ebben nagy segítségetekre lesz. Felfedező utatokon sok élményt, örömteli kutatómunkát és kitartást kívánunk. Tehát kalandra fel! A szerzők 3

5

6 Év eleji ismétlés I. Egy kis séta 1. a realizmus körül a) Melyik az a két század, amelyeknek a realizmus kiemelkedősen fontos stílus irányzata volt? b) Mi különbözteti meg a realista ábrázolásmódot a romantikustól? c) A felsorolt irodalmi műfajok közül melyek kapcsolódnak kimondottan a realizmus hoz? elbeszélés, eposz, legenda, mese, regény, novella, rapszódia, himnusz, óda, epig ramma 2.. a naturalizmus körül a) A természettudományok melyik ágával áll a naturalizmus szoros összefüggésben? Válaszotokat indokoljátok is meg! b) Mik a naturalista ábrázolásmód legfontosabb jegyei? c) Milyen, addig tabunak tekintett témák jelennek meg a naturalista művekben? 3. az impresszionizmus körül a) Melyik műnemben jelentkezett leglátványosabban az irodalmi impresszionizmus? b) Soroljátok fel az impresszionista vers stílusjegyeit! c) Kikre hatott az impresszionizmus a magyar irodalomban? 4. a szimbolizmus körül a) Mi az irodalmi szimbólum és a hétköznapi szimbólum közti különbség? b) Mik a szimbolista stílus jellemzői? c) Soroljatok fel a szimbolizmus sodrába tartozó verseket! II. Nyugat és irodalom 1. Miért fontos a Nyugat megjelenése a magyar irodalomban? 2. Mi volt annak a záloga, hogy egy mű megjelenhessen a Nyugatban? 3. Kik tartoztak a Nyugat nagy nemzedékéhez? 5

7 III. Írók és mûvek Kakukktojás melyik mű nem illik a felsorolásba, és miért? a) Góg és Magóg fia vagyok én; A magyar Ugaron; A föl földobott kő; Lédával a bálban; Akarsz e játszani?; Páris, az én Bakonyom b) A Noszty fiú esete Tóth Marival, A néhai bárány, Beszterce ostroma, Két választás Magyarországon, Különös házasság c) Kis János, Hitves Zsuzsika, Rózsa Sándor, Tóth Mari, Darabos Jóska IV. Feladat padtársaknak Készítsetek öt, a felsorolt szerzők egyikének életművére vonatkozó kérdést a következő szempontok szerint: korszak, stílusirányzat, műfajok, művek, költői eszközök! A kérdéseket úgy gondoljátok át, hogy padtársatoknak a válaszadásban minél telje sebb, a választott szerző életművét minél átfogóbb feleletet kelljen adnia! Utána cse réljetek! Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, József Attila, Radnóti Miklós V. Irodalmi barkóba: gondoltam egy szereplõre... (Egy tanuló kiáll az osztály elé, és igennel / nemmel válaszol a feltett kérdésekre. A feladat lényege, hogy a műelemzés minél több szempontjának a bevonásával közelítsétek meg azt az irodalmi szereplőt, akire az osztálytársatok gondol.) Szempontok: műnem, műfaj, irodalmi korszak, irodalmi stílusirányzat, szerző Költői eszközök: szóképek, alakzatok stb. Pl.: Realista mű szereplőjére gondolsz? Egy regény szereplőjéről van szó? A szerzője Mikszáth?... 6

8 Erõs várunk, a nyelv Az emberek általában azt hiszik, hogy szépen, művészien írni azt jelenti, hogy egy szerű gondolatait is az ember jól fölcifrázva, bonyolultan adja elő. Ennek éppen az ellenke zője az igaz. Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egysze rűen és világosan előadni. A művészet pedig ott kezdődik, ahol az ember az ilyen előadás sal még élvezetet is szerez hallgatóinak. A magyar nyelv természeténél fogva az egyszerűséget és a világosságot kívánja. Nem minden nyelv ilyen. Vannak nyelvek, amelyek nem is annyira az észhez, mint inkább az érzelmekhez akarnak szólni. Vannak még csavaros, sőt köntörfalazó természetű nyelvek is. A magyar nyelvnek a maga sajátos természete onnan van, hogy kialakításában vajmi kevés része volt az alkuszoknak, 1 kereskedőknek, fiskálisoknak 2 s más efféle csűrő csava ró beszédű embernek. Jobbára kétkezi emberek nyelve volt a magyar. Olyanoké, akik valóságot és igazságot akartak közölni egymással. Akik világos, tiszta gondolatot fejeztek ki általa. Akiknek nem volt rejtegetnivalójuk egymás előtt. Akik nem szorultak se hazugságra, se hízelgésre. Ebből az következik, hogy a jó magyar írás és beszéd tanítását voltaképpen a helyes gon dolkodás tanításával kell kezdeni. Ki gondolkodik helyesen? Aki az igazat keresi. Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez. Jól beszélni és írni magyarul, ez tehát iga zánból: jellemkérdés. Az íróság ott kezdődik, mikor az ember felelősséget érez egy alany és egy állítmány ösz szefűzésekor is; mert az is becsületvizsga; állítás, amiért helyt kell állni. Egy életen át! Egy nemzet életén át! (Illyés Gyula: Magyar beszéd. Elemistáknak, ) Mikor én az anya szókkal játszom, pipacstenger lángjai közt látszom: nyárfavirág könnyű vagyok, mint a páva, sétálgatok. Mikor én az édes szókkal játszom, zöld fűtenger habjai közt látszom: fényes tollú tűzmadárra várok, kerek világ szép szívében állok. (Kulcsár Ferenc: Édesanya szók, 1985) 1 alkusz: ügynök 2 fiskális: ügyvéd 3 elemista: alsó tagozatos alapiskolás 7

9 Szokták mondani, az író szerszáma a nyelv. Ez majdnem igaz. Én szívesen látom az írót, magamat mint kézművest. Még inkább kőműves. Kőmíjjes. Tégla, malter, rakni, nő a fal, leomlik, újra, föl le, Kelemenné, szóval valami nő. Itt kicsit megállnék mutatni valamit. A mondat arra lehet példa, hogy nemcsak én írom a mondatot, az is írja önmagát. Vagy más képp: hogy a nyelv is szerző. Az írásnál sok és sokféle összefüggésre lehet ügyelni, szim metriákra, ismétlődésekre, eposzi állandó jelzőre, a leleményes komplexus, és akkor több nyire kiderül, mondjuk egy értő olvasásnál, ez akár még egy kritikusnál is bekövetkezhet, minden jó kritikus jó olvasó is, de nem minden rovar bogár, hogy rendszerint sokkal több összefüggés, nyelvi játék, mélység és sekélység található a szövegben, mint amennyit az író beletett. Egy más szempont szerint ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy az rossz jel a munka minőségét illetően, ha csak az van a könyvünkben, amit beletettünk. [...] Én személy szerint jó barátságban vagyok a nyelvvel nyelven a magyart értem, illet ve ő van velem barátságban, megengedi ezt a barátságot, mert az még igaz lehet, hogy a kol léga volt az úr, a vers csak cifra szolga, ám végül is a nyelv az úr. Ezért van az kérem, hogy hűséggel nem az országomnak, nem hazámnak tartozom, nem az osztályomnak, ha van, nem a családomnak, van, hanem egyes egyedül a nyelvnek tarto zom, a magyar nyelvnek. Jó társaságban vagyok. (Esterházy Péter: A szavak csodálatos életéből, 2003) Kosztolányi Dezső nyelvvel kapcsolatos tanulmányai, esszéi, cikkei Erős várunk, a nyelv címmel gyűjteményes kötetben láttak napvilágot 1940 ben. Az írásokat Illyés Gyula válo gatta Olvassátok el figyelmesen a három idézetet! Határozzátok meg a témájukat! Hasonlítsátok össze az idézeteket! Miben egyeznek? Miben térnek el? Az idézetek nemcsak a nyelvről szólnak, hanem különböző generációkhoz tartozó alkotóik a nyelv és az író viszonyát is boncolgatják. Melyikük hogyan? Melyik idézet nyerte el a tetszéseteket? Beszélgessetek el az anyanyelvhez fűződő gondolataitokról kis csoportokban! Rendezzetek vitát az osztályban, melynek felvezető kérdése: Erős várunk a nyelv? 8

10 A MAGYAR IRODALOM 1945 ÉS 1980 KÖZÖTT A tavalyi tanévben megtapasztalhattátok, hogy a huszadik század első felében számos művészeti irányzat, stílus, beszédmód él párhuzamosan egymás mellett. Gyakran egy egy írói pályán akár több irányzat hatása is megfigyelhető. Ez jellemzi az idei tananyagot is. A második világháború után rövid idő alatt rendeződött az irodalmi élet. Újraindult a népi írók folyóirata, a Válasz. Több új irodalmi lapot alapítottak. Ezek közül az egyik leg fontosabb az Újhold, mely nagyon sok szállal kötődött az 1941 ben megszűnt Nyugathoz. A kommunista párt hatalomra kerülése (1948) után azonban a kultúrpolitika ellenőrzése alá vonta a művészeti intézményeket (folyóiratokat, könyvkiadókat, írói csoportosulásokat), eldöntötte, hogy csak az kerülhet nyilvánosságra, ami az uralkodó politikai rendszert ki szolgálja, annak eszméivel azonosul. Azok az írók, akik nem tudták elfogadni a parancsolt eszmerendszert, kiszorultak az irodalmi életből. Általában műfordításból éltek. Saját mű veiket az asztalfióknak írták, csak jóval később jelentethették meg, amikor már enyhült a rendszer szigora. A vizsgált időszakban számos remekmű és fontos irodalmi alkotás született. Ezekből válogat a tankönyv első része. Hogy könnyebb legyen a tájékozódás, a szerzőket különböző szempontok szerint lehet csoportosítani. Ilyen szempont pl. az életkor, az azonos nemze dékhez tartozás, vagy egy folyóirat szellemi köréhez csatlakozás, esetleg a feldolgozott témák, beszédmódok, stílusok hasonlósága. A huszadik század első felének egyik legjelentősebb folyóirata a Nyugat volt. A szerzőket szokás a Nyugat nemzedékeinek tagjaként említeni. Az első, nagy generá ció tagjainak munkásságával tavaly ismerkedtetek meg. Most a második és harmadik nemzedék íróival, költőivel találkozhattok. A második nemzedékbe azok tartoznak, akik a huszadik század legelején születtek, és a húszas években kezdték irodalmi pályájukat, ilyen Illyés Gyula, Németh László, Szabó Lőrinc, Márai Sándor. A harmadik nemze dék tőlük értelemszerűen fiatalabb, ebben indul pl. Weöres Sándor. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy bár mindkét nemzedék tagjai kapcsolatban voltak pályájuk bizo nyos szakaszában a Nyugattal, más folyóiratok felé is elköteleződtek. Generációs besoro láskor említhetjük a háború után jelentkező fényes szelek nemzedékét, melynek tagja Nagy László. Folyóiratok szerinti csoportosítás esetén pedig gyakran olvashatunk az Újhold köréről, ahová pl. Ottlik Géza is tartozott. A huszadik század magyar irodalmá nak alkotói két táborba sorolhatók egy egy társadalmi réteg problémáit feldolgozó mű veik alapján is: a népi írók között olvashatjuk Illyés Gyula, Tamási Áron, Németh László nevét; Márai Sándor, Ottlik Géza, Örkény István pedig polgári író volt. 9

11 Az első fejezetben szereplő szerzők pályája átível csaknem az egész századon, az itt tár gyalt műveik viszont még a két világháború között keletkeztek. A népi hagyományok, illet ve a polgári értékrend problémakörét járják körül. A második fejezetbe két olyan költő került, aki megújította a költői nyelvet, beszédmódot. A harmadik fejezetben pedig olyan szerzők kaptak helyet, akiknek írásművészete a század hatvanas éveiben teljesedett ki. A továbbiakban a fent említett szerzők arcképvázlatait vagy kisportréit találjátok né hány alkotásukkal vagy azok részleteivel. Az olvasást és a szövegfeldolgozást kérdések és feladatok segítik. A fejezetek végén, ha kedvetek tartja, elidőzhettek az olvasózugban, ahol kiegészítő olvasmányokat ajánlunk. 10

12 I. NÉPI HAGYOMÁNY ÉS POLGÁRI ÉRTÉKREND Illyés Gyula ( ) Áruló lennék, ha csak író akarok lenni. Az újítás, a merészség nemcsak az irodalomban esedékes, hanem a társadalomban is, sőt ott esedékes először és igazán. Illyés Gyula Felsőrácegrespusztán született Illés János és Kállay Ida harmadik gyermekeként. Édesapja uradalmi gépész 4 volt. A pusztán töltött gyermekévek élményei, ta pasztalatai nagy hatással voltak Illyés későbbi irodalmi és közéleti tevékenységére ban édesanyjával Budapestre költözött. Felsőkereskedelmi iskolába járt, majd beiratko zott a Budapesti Tudományegyetem magyar francia szaká ra. Bekapcsolódott a baloldali 5 ifjúsági mozgalmak munká Illyés Gyula fiatalkori portréja jába (előadásokat tartott, segélyakciókat szervezett), amivel felhívta magára a hatóságok figyelmét. A letartóztatás elől Bécsbe, majd Párizsba emigrált. 6 Egy ideig irodalmat és szo ciológiát 7 hallgatott a Sorbonne 8 (ejtsd: szorbon) egyetemen. Megismerkedett a korszak jelentős művészeti mozgalmának, az avantgárdnak, 9 különösen a szürrealizmusnak 10 és a dadaizmusnak 11 a törekvéseivel. Kapcsolatba került olyan kiemelkedő művészekkel, mint 4 uradalom: egy egy grófi család birtokainak megnevezése; gépész: mezőgazdasági gépek (szántó és cséplőgépek, vasboronák) karbantartásával foglalkozó mesterember 5 baloldali gondolkodás: meghatározó elemei a demokratikus, alkotmányos közrenden alapuló társada lom működtetése, az egyéni és társadalmi jólét emelése, a társadalmi és a természeti környezet védel me, az elesettek, hátrányos helyzetűek, kiszolgáltatottak érdekeit képviselő felelősségvállalás 6 emigrálás: politikai okok miatt vállalt önkéntes külföldi száműzetés 7 szociológia: társadalomkutatás, a társadalom és a társadalmon belüli csoportok, intézmények működé sének törvényszerűségeivel foglalkozó tudományág 8 Sorbonne: híres egyetem Párizsban 9 avantgárd: művészeti mozgalom a 20. század első felében, (a sokak által izmusok néven emlegetett) különböző irányzatok (futurizmus, expresszionizmus, kubizmus, szürrealizmus, dadaizmus, konstruk tivizmus) közös elnevezése; jellemzője a szakítás a hagyományokkal, a formabontás, a merész kép alkotás, a szokatlan elemek használata 10 szürrealizmus: avantgárd irányzat, főképp a festészetben és az irodalomban jelentkezik, célja a fantázia, az álmok, az emlékek felszabadítása, vonzódik az ősi, primitív formákhoz, alkotási módszere az automatizmus (önműködő írás), eszköze a szabad asszociáció (képzettársítás) 11

13 Paul Éluard (ejtsd: pól élüár), Louis Aragon (ejtsd: lui aragon), André Breton (ejtsd: andré bröton), Tristan Tzara (ejtsd: trisztan cara), Jean Cocteau (ejtsd: zsan koktó). Csaknem anyanyelvi szinten beszélt franciául, francia nyelvű verseket is írt ban hazatérhetett Magyarországra. Előbb Kassák Lajos avantgárd lapjaiban, a Dokumentumban és a Munkában közölte írásait, majd a Nyugat folyóirat fiatal írónemzedékének legismertebb tag jává vált. Babits Mihály halála után pedig a nehéz háborús körülmények között Illyés szer kesztette a Nyugat folytatásának tekinthető Magyar Csillag c. lapot ben házasságot kötött Kozmutza Flórával. A harmincas évek derekán csatlakozott a népi írók mozgalmá hoz. Ennek a mozgalomnak fontos fóruma 12 volt a Válasz c. folyóirat, melynek Illyés is állandó munkatársa volt. Baloldali elkötelezettségéhez méltón 1945 után aktívan politizált. A kommunista fordulat után 1949 ben visszavonult. A következő évtizedekben a magyar irodalmi élet egyik vezető személyisége volt. A huszadik századot átívelő pályáján egy mással látszólag ellentétes értékek egyensúlyát igyekezett hangsúlyozni: haza és nagyvilág, magyarság és európaiság, népi elkötelezettség és egyetemes humanizmus, paraszti hagyo mány és nyugati kultúra jól megfért egymás mellett értékrendjében. Jó tudni A költő vezetékneve eredetileg Illés volt, amit párizsi emigrációja idején változtatott Illyésre azért, hogy otthon maradt családtagjait ne zaklassák a hatóságok. Később hivatalosan is engedélyezték a választott nevet. A népi írók azt vallották, hogy az író felelős népe sorsáért. Ezért az írói hivatást küldetés nek tartották: alkotásaikkal a nemzet megújulását, igazságosabb életét kívánták szolgálni. Úgy gondolták, hogy az irodalom a nemzeti közösség felemelésének eszköze lehet. A Válasz c. lap 1934 ben indult előbb debreceni, majd budapesti székhellyel Fülep Lajos, Németh László és Sárközi György szerkesztésében. A népi írók, a falukutató mozgalom és a szociográfiai irodalom lapja volt. Itt jelent meg folytatásokban Illyés Gyula Puszták népe c. szociográfiája. A folyóirat nyitott volt olyan szerzők előtt is, akik nem csatlakoztak ugyan a népi írók mozgalmához, de némely írásukban szociális problémákat boncolgattak. A lapot 1938 ban betiltották. Illyés Gyula és Sárközi Márta irányításával 1946 és 1949 között újra megjelent, olyan szerzők közreműködésével, mint Szabó Lőrinc, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Kodolányi János, Németh László. Illyés Gyula rendkívül sokoldalú irodalmár: költő, prózaíró, esszéista, műfordító és dráma szerző egy személyben. Egyik legnagyobb példaképe Petőfi Sándor, akiről esszét is írt. Hetvenhét magyar népmese címmel népmesegyűjteményt is kiadott. 11 dadaizmus: formabontó művészeti áramlat, amelyet a szándékos értelmetlenség, a véletlen és az esetleges keresése jellemez 12 fórum: itt a nyilvánosságra hozás tere, folyóirat 12

14 ...az első sorától kezdve igaz költőnek tartottam, és az első kézszorításától kezdve igaz embernek. Verseit nagyon szerettem; az volt a véleményem róluk, hogy kevesek számá ra valók, de ezeknek sokat jelentenek. És jelentősége minden írásával nőttön nőtt szememben: a Babits utáni generáció legnagyobb írójának tartom. Fenyő Miksának, a Nyugat egyik legfőbb anyagi támogatójának és esszéírójának visszaemlékezése Illyésre Feleségével, Kozmutza Flórával Értelmezzétek a fejezet mottóját! Mely fenti szövegrésszel tudnátok összekapcsolni? Nézzetek utána a világhálón, ki volt Paul Éluard, Louis Aragon, André Breton, Tristan Tzara, Jean Cocteau! Járjatok utána, hogyan kapcsolódik Kassák Lajos a mai Szlovákia/Slovensko terüle téhez! Idézzétek fel a Nyugat folyóirattal kapcsolatos ismereteiteket! Segítségül néhány kér dés: Mikor indult a folyóirat? Kik voltak a szerkesztői? Milyen művészeti irányvonal jellemezte? Kik publikáltak benne? Beszélgessetek el az anyanyelvhez fűződő gondolataitokról kis csoportokban! Kozmutza Flóra nevével már tavaly is találkoztatok. Mielőtt Illyés felesége lett, kinek a múzsája is volt? A pálfai iskola, ahol Illyés elemi iskoláit végezte ma iskolamúzeum 13

15 Esti csoda Sövény fölött holdtól ragyog elhullámzó kasza. Ámulok: nem én ballagok vele haza Milyen várakozást kelt bennetek a költemény címe? Megfelel e ennek a várakozásnak a vers szövege? A címben szereplő csoda szó a vers mely szavával vagy kifejezésével hozható össze függésbe? Miért? Mi a véleményetek a szöveg terjedelméről? Függ e egy szöveg értéke szépsége gon dolatisága a hosszától? Melyik műfaji jelölést érzitek megfelelőnek az Esti csodát illetően? Választásotokat indokoljátok! a) elégia b) rapszódia c) epigramma d) dal e) négysoros A vers első két sora egy látványélményt rögzít. Ti milyennek látjátok ezt a képet? Rajzoljátok le! Milyen természeti és társadalmi környezet kapcsolható a képhez? A vers másik két sora a lírai alany látványélmény kiváltotta gondolatait (reflexióit) tárja fel. Milyen viszonyban lehet a lírai alany a látott környezettel? A négysorosban gyakran fordul elő az l hang. Milyen hatást eredményez ez az ismét lődő hangalakzat? Állapítsátok meg, kötött vagy szabad formájú e a vers! Megállapításotokat érvekkel támasszátok alá! Írjatok négysorost Esti csoda címmel! IRODALMI SZOCIOGRÁFIA A húszas években egyre inkább megfogalmazódott egy új nemzeti önismeret igénye, amelyben nagy szerepe volt a trianoni traumának 13 is. Ennek következtében felerősödött az érdeklődés a vidék, a falu, a parasztság élete iránt. A meg ismerés, tényfeltárás érdekében szociográfiai 14 kutatások kezdődtek, melyek falukutató mozgalommá szélesedtek. A tapasztaltak alapján a falusi élet tarthatatlannak tűnt, ezért fel merült a változtatás szükségessége. A falukutatók között írók, költők is voltak, akik meg figyeléseiket annak reményében rögzítették, hogy a problémákra nagyobb olvasóközönség 13 trauma: hirtelen bekövetkező, testi vagy lelki sérülést okozó behatás 14

16 előtt hívhatják fel a figyelmet. Így született meg az irodalmi szociográfia műfaja, melyben tudományos társadalomismeret és művészi látásmód ötvöződik. A műfaj kiemelkedő darab ja és iskolapéldája Illyés Puszták népe c. műve. A Puszták népe ben íródott, és a Válasz c. folyóiratban jelent meg folytatá sokban. Később könyv alakban a Nyugat kiadásában látott napvilágot. A mindmáig számos kiadást megért mű Illyés tanyasi gyerekkorának élményvilágát idézi fel. Olyan társadalmi csoportra, nemzetrészre irányítja a figyelmet, melyről korábban szinte egyáltalán nem be széltek. A Puszták népe Illyés kivételes megfigyelőkészségéről, szociális érzékenységéről és nemzeti felelősségérzéséről tesz tanúbizonyságot. 19 fejezetében puzzle szerűen áll össze a dunántúli puszták világának teljes képe. Illyés a Puszták népéről: Egy népréteg lelkületét szeretném ábrázolni, ez minden törekvésem. Ha itt ott mégis saját élményeimmel hozakodom elő, ezek az élmények csak magyarázó ábrák. Ami emléket feltárok, azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak leereszkedni abba a mélyben fekvő, forró rétegbe, amely rettegve rejti gomolygó világát minden idegen tekintettől, még a tárgyilagos napvilág tól is, és amelyet, tapasztalatból tudom, ha megismerni esetleg megismerhet is más, érteni csak az tud, aki belőle származott. Én még védeni is szeretném. 1. Hogyan értelmezitek az Illyés idézet utolsó mondatát? Puszták népe 11. Nemcsak azt mondom, ami velem történt; azt is, ami velem történhetett volna, mert társaim mal megesett; emlékezetemben fölcserélődnek és összefolynak azok az események, amelyek nek szereplője s amelyeknek csak szemlélője voltam; első személyben folyó szavaim úgy tágul nak, ha tágulnak, rég elfeledt idegen életek vallomásává. A szobában, ahol én gyermekéveimet töltöttem, csak a mi kis családunk öt tagja lakott, de annyit forogtam azokban a többcsaládos szobákban is, amelyekben sokszor húsz személynek kellett volna valami módon megférnie, barátaim s játszópajtásaim, akik kivétel nélkül ilyen odukból bújtak reggelente elő, annyira ezeknek a lakásoknak levegőjét és erkölcsét lehelték ki magukból, hogy emlékeimen át szinte szagolom azok áporodott éjszakai levegőjét, hallom az összevegyülő zörejeket, sóhajokat és nyögéseket. Néha úgy rémlik, mintha egész gyermekségemet valóban én is azokban a szobák ban töltöttem volna, amelyekben születéstől, sőt fogantatástól a halálig minden mások füle hal latára megy végbe. Hány olyan lakodalmon vettem részt, hány duhaj eszem iszomon az urasá gi pajták, vagy derült időben a puszta végén az akácfák alatt, amelyből éjfél felé az ifjú pár ezek be a közös lakásokba vonult vissza... A lakodalmak mindig tékozlóan gazdagok voltak; az ura 14 szociográfia: kisebb nagyobb társadalmi rétegek, csoportok (foglalkozási ágak, vidékek) életviszo nyait feltáró és leíró szociológiai kutatás 15

17 dalomtól kölcsönkért hosszú babszemező asztalokon vastagon folyt a bor és a zsír, a három pusztából összehordott tepsikben a sült tyúkok és kacsák füzérei sorakoztak, a káposzta gye rekfej nagyságú töltelékeit a vékony nyakú cselédek tejeskaláccsal tömték magukba egy egész évi koplalásért vettek kárpótlást: a két násztárs családjának egész évi élelmüket fölzabál ták. De ez is, ez a mértéktelen falás is a szertartáshoz tartozott, a lakodalomnak éppoly el engedhetetlen járuléka volt, akár a papi áldás. Még annál is fontosabb, mert arra volt nagyon is sok eset, hogy a párok templomi jóváhagyás nélkül frigyre 15 léptek, de arra egy sem, hogy addig, míg rendes lakodalom tartására nincs mód, templomra gondoljanak. Azt a szégyent, a mezétlábas esküvőét nem viselték volna el. Mindnyájan tudtuk, hogy szomszédunk lánya szerelmes volt az egyik alsómajori legénybe, és nem viszonzás nélkül, ami azt jelentette, hogy viszonyuk volt; s mégsem ahhoz ment feleségül, hanem egy helybeli legényhez, akiről már az esküvő előtt megsejtette, igen helyesen, hogy egész életén át a szokásosnál is jobban fogja verni. A szeretőjéhez csupán azért nem ment, mert a lakodalomtartás körülményeiben nem tud tak megegyezni. Nem a két család nem tudott megegyezni, hanem a lány kapott össze a jöven dőbeli napával, 16 hogy ki mit süssön, s kiket lássanak majd vendégül. A környéken a lakodal makhoz vagy a cigányokat hívták 15 koronáért, vagy a rezesbandát, amely 30 koronáért csa pott valóban hét faluig szóló, jerikói zenebonát. A pusztára csak a rezesbanda járt, a német Nagyszékelyből. Egyik, velünk komaságban levő pusztai család lánya, a legszebb béreslány, akire emlékszem, másfél évig halasztotta az esküvőjét, hogy a rezesbandára, a trottyosok ra valót összekuporgassák, mert a németek a pusztaiaktól előre kérték a pénzt. Kölesden egy le gény ehhez hasonló ok miatt fölakasztotta magát. Elemésztette magát, mert nem vehette el, akit szeretett mondták megértően a cselédek. Egy másik, velünk ugyancsak félatyafiságban levő család asszonyainak anyám lelkére akart beszélni, hogy a lakodalmi pazarlás helyett inkább valami bútort vagy egypár malacot juttassanak a fiataloknak. Nem hívtak meg bennün ket a lakodalomra, s esztendőkig tartó harag lett a tanács következménye. A lakodalomnak a nyomor és a formális éhezés e pusztaságában olyannak kellett lennie, hogy megemlegessék ; nemcsak ürügynek, szinte bosszúállásnak kellett lennie a hosszú éhkoppért. Nem mulatság volt az, nem élvezet valami barbár, öncsonkító, vad emberáldozathoz hasonlított. A kültelki proletár minden szombaton leihatja magát, a pusztaiak hónapszámra nem láttak szeszt, kocsma nincs is a pusztán, de pénz se rá, s az uradalom se tűri az állandó felügyelet alatt tartott cselédek közt a részegeseket; ha nagy ritkán szeszhez jutottak: a szomjanhalók mohóságával és lázával dobták hát magukat abba a rövidke szabadságba, emelkedésbe, feledésbe, amit az alkohol nyújt. Milyen szépek voltak e lakodalmak bor és örömkeltette mámorában, mily angyalian ártatlanok, gyermekiek az első pohár után, mes terségesen fölébresztett emberi öntudatuk első óráiban! Milyen diadalmas, ünnepies volt a lakodalmasok gyalogos elvonulása a bokáig érő őszi porban vagy téli latyakban valamelyik szomszéd falu templomába. Az egész utat végigéne kelték. A legények, ha már lovon nem szökdelhettek, mint a falusi gazdák fiai, saját lábu kon ugrándoztak, s rúgták a port, vetették magukat át az árkokon és bokrokon, és még nye rítettek is hozzá nagy vígságukban. És visszajövet a kastély vagy a kasznár 17 háza előtt 15 frigy: házasságkötés 16 napa: régies, népies kifejezés, a meny vagy a vő anyja vagy anyós jelentésben, férfi párja az ipa (gyakran előfordul birtokos személyjeles formában: napam, ipam, vagy összetett alakban, pl. napamasszony) 17 kasznár: gazdasági intéző, gazdatiszt 16

18 a hagyományos tisztelgés is, amelyet a múlt, talán még a jus primae noctis 18 emléke némá nak, elfogódottnak, komornak rendelt, mint valami gyászszertartást, még az is milyen bol dog mosolygások közt ment végbe. A bemutatkozás után a kilépő vőlegényt, aki ilyenkor odabent rendesen egy acélbicskát és a menyasszonyt, aki egypár cirógatást kapott, milyen üdvrivalgással fogadták a küntvárakozók: a násznép dagadó jókedve egy megyét kacagásba boríthatott volna. Mindenkit megállítottak, aki a pusztán áthaladt, teletömték kaláccsal, süteménnyel, s rimánkodva nyomkodták kezébe az üveget, unszolták az ivásra, ha az vélet lenül gyorsan betelt a borral. De a ritkán ízlelt szesz hamarosan végzett velük. A szokás szerint a menyasszonynak sem enni, sem inni nem illik a lakodalomban; csak úgy csipeget ő valamit, már csak azért is, hogy megállja majd helyét a menyasszonytánc órákig tartó vad pörgésében, amikor a vendégseregből mindenki, aki valami ajándékot hozott, egy sótartót, egy zománcos bögrét, egy pár papucsot vagy egy villát valamelyik ura ság vagy vendéglő rosszul elsikált monogramjával, szédülésbe forgatja a rekedtségig üvöl tözve, hogy: enyém a menyasszony! De a vőlegény, a boldog, az ehet, ihat, és eszik is és iszik is, mert az illem neki meg azt diktálja, hogy lakodalmán úgy jóllakjék, mint életében azelőtt soha nem lakott jól, s előreláthatóan azután sem fog soha többé. Tömik, mint a libát. Mire a menyasszonyt már azok is megtáncoltatták, akik ajándék helyett jogot erre pénzzel, rendesen tíz fillérrel, rendkívüli, megemlítésre szánt esetben egy pengővel váltottak, s a vőlegényre kerül a sor, hogy a menyasszonnyal az utolsó táncot, a vőlegényforgatót eljárja, s aztán egy időre elvezesse, tántorogva kel föl szegény a lóca közepéről, a díszhelyről. Egy két forduló után öklendezve botorkál az új otthon felé. A násznépnek még járni képes része versbeszedett, vastag megjegyzéseket eregetve, lelkes üdvrivalgással tolong utánuk, csör geti a menyasszonytánc jövedelmét, s figyeli, észreveszi e a menyasszony a küszöbre fek tetett seprőt, és felveszi e vagy sem, vagyis dolgos asszony válik e belőle vagy henye. A közös konyha is ezer babonás próba és jóslási kísérlet Scylla Charybdisévé 19 alakul. Végül az új pár eléri a szobát. Hogy mi történt azután, azt másnap röhögő és ragyogó arccal beszélik öt hatéves barátaim, akiket a lakodalom miatt még a rendes időnél is előbb fölker gettek a fészkükbe, a kuckó közös rongyhalmazára, vagy ha a szoba lakói ellenséges vi szonyban voltak, le a felnőttek fekvőalkalmatosságaival elkerített sarkokba. Amit híven elbeszélnek, magyarán nevén nevezve a cselekmény minden mozzanatát és eszközét, az már ebben a korban sem újság nekik, nekem sem. A puszta gyermeke, mihelyt eszét tudja, föl van világosítva, legelőször épp a szerelem dolgairól világosodik föl, emlé keimben kutatva, azon gondolkodom, vajon testi és erkölcsi fejlődésére ártalmas e ez a korai nak azért nem nevezhető, mert az érdeklődéssel pontosan egyidejű hiánytalan ismeretszerzés? Ez a lépésről lépésre való bevezetés a titkokba, amelynek révén apránként, tehát a manapság annyira rettegett ifjúkori megrázkódtatások nélkül kapja meg az ember mindazt az édeset és keserűt, amit az élettől különféle arányú keverésben, akarva, nem akarva, úgyis el kell fogad nia? Dolgom nem a döntés, csupán a tájékoztatás. 18 jus primae noctis: az első éjszaka joga, a földesúr törvénybeiktatott joga jobbágynője nászéjszakájára 19 Scylla és Charybdis: (ejtsd szkülla vagy szcilla és karübdisz) a görög mitológia tengeri szörnyei, Charybdis egy tengerszoros egyik oldalán él, szemben egy sziklaüreggel, amelyben pedig Scylla tanyázik. Charybdis napi háromszor beszívja, majd kizúdítja a vizet, ezzel halálos veszélybe sodorja a tengerészeket. Ha a hajó sok el akarják kerülni az egyik szörnyet, kénytelenek a másikhoz közelebb hajózni. A,,Szkülla és Kharüb disz között kifejezés is innen ered 17

19 A pusztákon megbecsülik a nőt, s ennek nem mond ellent az, hogy néha megverik. Asszony, tudjuk, a világ minden táján több terem, mint férfi, kivéve néhány különösen zord vidéket, ahol hasonlóan valami jobb talajt és éghajlatot igénylő virágfajhoz, mégis kevesebb nő terem és nő fel. A pusztán is abból az okból van kevesebb nő, mint Tibetben? Csaknem minden pusztán kevesebb van. Rácegresen még az 1930 as népszámlálás szerint is a 140 főnyi férfilakosságra csak 125 nő jutott. Azért, mert a pusztákon elsősorban férfimunka kell? Vagy mert a társadalom a lányoknak, a városi cselédszobákon át hamarabb nyitott utat a menekülésre? Öregasszony volt elég, sőt túlságosan sok volt, a fiatalok hiányoztak. Vigyázni kellett rájuk, s a férfiak vigyáztak is, vagyis igyekeztek a maguk módján jól meglenni velük. Nem kívántak tőlük többet, mint ami épp kellett. Nem igen huzakodtak egy egy asszony miatt, de hogyan is vehették volna komolyan a szerelmi birtoklást, amikor évszázadok óta a mai napig arról is elsősorban az az egyoldalú megállapodás dönt, amelyik a többi javakról, és amelybe nekik nem tanácsos a beleszólás? Az urak, a földbirtokostól le a gazdasági gyakor nokig, szabadon rendelkeztek a cselédeknek nemcsak a két kezével, hanem egész testével, s ez ellen nem lehetett apelláta, 20 nincs is. Van hely, ahol a gazdasági tisztek, de még a cse lédházakban fölcseperedett parancsolók is majdnem minden lányt berendelhetnek magukhoz, ha nagyon akarják. Régi, köztudomású, háborítatlan rendben folyó, hagyományos, szinte idil li jelenség ez; nekem is csak véletlenül ötlött eszembe, hogy erről is elmondjam, amit tudok Keressetek olyan szövegrészeket (szöveghelyeket), amelyek arról tanúskodnak, hogy az elbeszélő a közösség tagjának vallja magát! Jelöljétek meg a szövegben, melyik mozzanatot tartjátok a) érdekesnek b) viszolyogtatónak c) mulatságosnak d) sajnálatosnak e) szépnek! Mi a duhaj szó jelentése? Rekonstruáljátok az esküvői menüt! Egy mai esküvőn milyen étlapot képzeltek el? Hasonlít e valamiben a két világháború közötti ételsor a maira? Milyen lehet a jerikói zenebona? Figyeljétek meg azokat a szöveghelyeket, amelyekkel az elbeszélő véleményt nyilvá nít! Hogyan vélekedik pl. a lakodalmi szokásokról? Gyűjtsétek ki a lakodalmi italozásra vonatkozó kifejezések közül azokat, amelyeket találónak éreztek! Keressetek hasonlatokat a szövegben! Mit tudtatok meg a pusztákon élő nők helyzetéről? Mi a véleményetek erről? Meséljétek el padtársatoknak egy lakodalmi élménysorotokat! 20 apelláta: ellenvetés, kifogás 18

20 17. A lapos hétköznapok nagy vízválasztója, az izgalmas, igazi ünnep, az esztendők fordu lója Mindszentek előestje volt, október 31 e. Az uradalom ezen a napon tudatta, hogy a cse lédek közül kiket tart meg, és kiket bocsát el újévkor. Ekkor vették fel az új embereket is. Ez volt a szólítás, pusztai akasztófahumorral a gatyaremegtetés napja. A költözködés ide jét a törvény később április 1 jére helyezte, mert akkorra az utakon már fölszáradt a sár, s a megrakott szekerek könnyebben haladhattak. Kora reggel társadalmi rangsorban az egész puszta az iroda elé gyűlt, megborotválkozva, ünneplőben, egy nyárfaerdőnyi remegő lélek. Elöl álltak az iparosok: a főgépész vezetésével a kovácsok és fűtők; aztán a bognár és a vele dolgozók; aztán a parádés kocsis, a magtáros, a kocsisgazda, a béresgazda, mindegyik a maga seregével, aztán a juhászok, gulyások, csikó sok; a csőszök, az uradalmi kanászok s legutoljára a béreskanász, aki a cselédek falkáját őrzi, s akinek járandóságát a cselédek konvenciójából 21 vonják le. Mint minden seregszemle, ez is néma. Ki tudja, ki marad meg? Az emberek sápadtan lépnek be, mint egy párviadalra. Néha jajongás hallatszik, valaki kegyelemért könyörög. Először a vezetők járulnak a hatalom elé, s ha megfelelnek, mindjárt az ítélkezők mellé állnak, s csapatjuk vizsgáztatásában már ők is részt vesznek, rendszerint a vádló hivatásában. A cselédek jelenete rövid, mint minden nagy sorsfordító drámai jelenet. A párbeszéd ősi szöveg szerint indul. Ha emberségem, becsületem tetszik, szándékom maradandó, mondja az országos formulát 22 a vigyázzállásba meredt jelentkező az egymás mellé tolt asz talok előtt, amelyeknél az intézőség tagjai ülnek, mint egy törvényszék, közepén a jószág igazgatóval, aki erre az alkalomra legtöbbször megjelenik a pusztán. A tanács tagjai össze néznek. Mindenki elmondja észrevételét, ha az kedvezőtlen. Az alkalmazott tanácsokat és figyelmeztetéseket kap jövő magatartására vonatkozóan. De a cselédek ezt már könnyű szívvel állják. Akit a szidalomra érdemesnek tartanak, akit meg akarnak javítani, ha a saját érdekében is, azt megtartják, legalább még egy évre. A dicséret nem szokásos, pedagógiai elvből. Akinek a kezébe adják a cselédkönyvet, 23 ahhoz egy szót sem szólnak, a mozdulat min dent kifejez. Értelmes mondatot ilyenkor a cselédek sem ejtenek, erre a jelenetre nincs hagyo mányos szöveg. A maga találékonyságára hagyott szereplő remegő szájjal küzd mondaniva lóival, és a padlót nézi. Hét gyermekem van, tekintetes uram! nyögi ki végre. Nem kap választ. Legfeljebb a gazda vet neki szót, ő porkoláb 24 voltában is érez tán valami közösséget a néppel: Becsülted volna meg magad. Az áldozat elmondja még egyszer kétszer, amit már elmondott. Aztán az erélyesebb figyelmeztetésre kifelé indul, siránkozva, némán, vagy foga közt átokkal. Ez már az idegektől függ, akár a vesztőhelyen való magatartás. Az elbocsátott azon nyomban útra kél, s igyekszik még aznap eltalpalni a környékbeli pusztákra, hátha be fogadják valahol. Mi történik vele, ha nem fogadják be? Azt az író sem tudja. Eloszlik, fel száll a levegőbe? A pusztáról mindenesetre eltűnik. 21 konvenció: megegyezés, játékszabály, itt: a cselédek bére pénzben és/vagy természetben (termények) 22 formula: megszokott, állandósult fordulat, kifejezés, beszédmód 23 cselédkönyv: igazolvány a személyes adatokkal 24 porkoláb: börtönőr 19

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Csapatnév:... Csapattagok: 1.... Csapattagok: 2.... Csapattagok: 3.... (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat!

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! Szövegértés 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! 1. Az elbeszélő a. egy régi baráttal szeretne találkozni. b. Istennel szeretne találkozni. c. a nagy szerelmével szeretne találkozni. 2. Az

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG című könyv feldolgozásához tervezet KÉSZÍTETTE: NYITRAINÉ KIRÁLY ILDIKÓ SÁIK PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLÁJA SALGÓTARJÁN FELADATOK A FOGLALKOZÁSOKHOZ 1. foglalkozás (kb.45-60

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

József Attila (1905 1937)

József Attila (1905 1937) József Attila (1905 1937) Életrajz - 1905. ápr. 11., Budapest (Ferencváros, Gát u. 3.)) - szülei: József Áron (bánsági szappanfőző munkás), Pőcze Borbála (szabadszállási cselédlány, mosónő) - testvérek:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

SIÓAGÁRD. 1. A település területére vonatkozó információk: gazdasági erdő védett terület ipari hasznosítású terület egyéb -----

SIÓAGÁRD. 1. A település területére vonatkozó információk: gazdasági erdő védett terület ipari hasznosítású terület egyéb ----- SIÓAGÁRD 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület Ebből szántó gazdasági erdő védett terület ipari hasznosítású terület egyéb 2440 ha ----- Polgármesteri Hivatal: 7171 Sióagárd,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben