A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra."

Átírás

1 A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra. Speciális helyi viszonyaim kényszeritenek arra, hogy a takarmányrépa termelésének titkait minden kitelhetı módon ellessem, a biztos és magas répaterméseket elısegítı tényezıket győjtsem s alkalmazzam. A tejfogyasztási centrum közelében lakom; a tejelımarhák könnyő kitartása és jó táplálása tehát egyik életkérdés lévén, nagy gondot kell fordítani nyári tartásra a luczernás és csalamádé, télire a takarmányrépa elıállítására. Hosszu idın át folytonos érintkezésben lévén a szomszédos czukorgyárak gazdasági tisztikarával, sok oly nézetet sajátítottam el, mely a ma uralkodó nézeteleltel nem egészen azonos. Mindezeket czikkem folyamán fogom érinteni. A czukorgyárak roppant elınye a répatermelés terén velünk magántermelıkkel szemben igen könnyen átlátható. Gyári mellékproductumaik segélyével a hízlalást olcsóbbért teljesítik, mint mi, s így ólcsó és jó istállótrágyával jutányosabban termelnek. Az ipari melléktermények egy részét pedig mőtrágyákká alakítva át, oly tényezıt bírnak gazdasági üzemök keretén belül, mit mi sajnosan nélkülözünk, s mit nekünk drága pénzért kell megvenni. Fordáikban sőrőbben jö sorra a répa; nagyban is termelik; tehát minden tökéletes gépet megszerezhetnek a répa okszerő mívelésére, s legyen a gép bármily drága, nagyban használva kifizeti magát. Hogy a répatermelés a magánosok gazdaságában is bı jövedelmi forrást képezzen, meg kell küzdenünk e nehézségekkel, biztosítani kell termelésünket. A répa a reá fordított nagy napszámmunka miatt, ha csak félig sikerült, nagy veszteséggel jár. A répa jobban megküzd az idıjárás viszontagságaival. mint más gazdasági növény, tehát termelésének sikere inkább kezünkben van. Hogy miként míveljük földjeinket a répa alá s hogyan trágyázzunk? az nem képezi ezúttal megbeszélés tárgyát czikkemben. Csak magának a répa vetésének helyes keresztülvitelére óhajtok kiterjeszkedni, mert a répának okszerő vetése a répatermés sikerültének egyilt fıfeltétele. Feltéve, hogy gazdaságunkban elegendı istállótrágyával rendelkezünk is, daczára ennek a répa az egyedüli növény, mely a vásárolt mőtrágyák értékét s árát a gazdának biztosan és bıven megtéríti. Bármily trágyás legyen földünk, bármily jó termıerıvel bírjon, az okszerően alkalmazott mőtrágyázás minden esetben kifizeti magát. De a mőtrágyá mikénti alkalmazása megfontolást igényel, mert különösen egyik leghatékonyabb trágyafélének, a chilisalétromnak, roppant áremelkedése megfontolandóvá teszi, hogy azt hol és mi módon alkalmazzuk elınynyel. Ha, midın e trágyaszer ára métermázsánkint közel 20 frt, meg kell gondolnunk hétszer is; mielıtt azt termıföldünk felületén bıségesen szétszórjuk: nem bánjuk-e meg bıkezőségünket, s nem fizetünk-e rá e drága termelésre. A gondolat tehát, hogy miként takarítsunk, okvetlen azon trágyaszóró-gépek felé visz bennünk, melyek a trágyát kis mennyiségben ugyanott hullatják a sorokra, ahol a mag lehull a termıföldre. Tehát az agyidıben vetı és trágyát szóró gépekre fordul figyelmünk. E gépek magas horderejét belátva, tettem részemrıl is tanulmány tárgyává azokat. Igen, de a középbirtokos csöbörbıl vederbe jut, ha trágyakímélés okáért egy egész capitálist elnyelı ( frt) trágyaszórógépet vesz hold répája számára, csak azért, hogy a veendı mőtrágyát a minimumra szoríthassa le. A kisebb birtokos még ettıl el van zárva egészen. Már pedig hazánk egyik legteltintélyesebb répatermelıjétıl: a sopronmegyei Agricola egyik mőszaki vezetıjétıl hallottam, hogy a mőtrágya akkor jövedelmez gazdagon, ha vele okszerüen takarékoskodva csak oda hintjük azt, ahova a magot hintettük a vetéssorra. Midın már-már egy ily czélu gép vásárlására határoztam el magamat s e gépeket tanulmányoztam; a legujabb Clayton & Shuttleworth által gyártott Bruns czukorgyár-director által szerkesztett trágya- és egyidıben maghintı gépe ébresztette föl bennem a gondolatot, hogy e gép nekünk magán kistermelıknek ha nem is fölösleges, de nélkülözhetı. A Brunsféle gép egy rendes sorvetıgép, melynek garatjai egymásmellett páronkint vannak elhelyezve:

2 egyik garatba hull a mag, a másikba a trágya. A belsı garatok még különvált külsı tölcsérekben lelik folytatásukat, e tölcsérek azonban egy vetısaruban egyesülnek, s egy sorba összekeveredve vetik a magot és trágyát. A gép ára Bécsben Clayton & Shuttleworthnál 350 frt. E gépet nézve, önkénytelenül jöttem a gondolatra, hogy tulajdonkép minden Clayton & Shuttleworth-féle közöséges sorvetıgép, fıleg pedig a meritıkerekes Univesal Drill tulajdonképen csekély átalakitással trágya- és ~magszóró-géppé változtatható át. Nem kell egyebet tennünk, mint a vetımag ládát kereszt-válaszfalak által el kell osztanunk rekeszekre mint a mellékelt ábra mutatja. Azután a két tölcsért egyesitenti kell egy saruba, a fölösleges garatokat elrekesztjük és kész a Bruns-féle mag- és trágyavetı-gép. A mellékelt két ábra egy 15-soros vetıgépnek átalakítását mutatja vázlatosan. A felsı rajz egy 4 1 / 2 " sortávolu 15-soros vetıgépet tüntet fel arányos méretekben, (A rajzon 1 / 2 " =1 m / m -rel.) Czukorrépára 13" azaz 35 c / m sortávval öt sort vet egy 15-soros gép. Ez esetben öt ferdény alaku válaszfal jön a vetıládába, mely azt hat rékeszre osztja, Ezekbe felváltva helyezzük a trágyát és magot. A rekesztések melletti kanalak merítenek, míg a közép zárt garatok teljesen el vannak zárva úgy a magszekrény, mint a garattolóka által. Azt hiszem, a vázlatos rajz minden további magyarázatot fölöslegessé tesz. Az alsó ábra ugyanazon gépet 17" azaz 45 c / m sortávval négy sorra, tehát takarmányrépára, beállítva tünteti fel. Ez esetben a vetıládába négy válaszfal, tehát öt rekesztés van alkalmazva. Clayton & Shuttleworth Universal Drill -je e páratlanul álló átalakíthatósága mellett tényleg megérdemli az uiversal elnevezést. Tény az, hogy a mai modern gyárak legtökéletesebb vetıgépei sem alkalmasak erre. Hogy a teleslcop és golyócsuklós csıvezetékkel biró rendszer nem alakítható így át, az

3 természetes. De nem alakítható át egy gép sem, melynek (lásd a felsı ábrát) egyetlen merev tölcsérbıl áll magvezetéke. És sajnos, legtekintélyesb gépgyáraink, egy indokolatlan divat után rohanva, az egytölcséres merev rendszert hozták be vetıgépeiknél, vagy a golyócsuklós Sack-utánzatot, melyek pedig a mag általi könnyebb eldugulását és nehezebb hozzá férhetıséget okoznak. Szerkezeti apróságok, ügyes módosítások vannak ugyan sok ujabb kelető gépen, de nézetem szerint messze túlszárnyalja ezen apró specialitásokat az az egy tulajdonság, ha egy gép az emlitett módon trágyaszórógéppé is átalakítható. Nem kétlem azonban, ha az általam itt közzétett gondolat hódít, úgy gyárosaink csakhamar elhagyják az egytölcséres rendszert, a Clayton & Shuttleworth által fentartott Garrett-féle kétvezetı-tölcséres rendszerre térnek vissza (lásd az alsó ábrát). Mindebbıl láthatjuk, hogy a rendes sorvetıgép átalakítása kevés fáradságba és semmi költségbe sem kerül Nézzük most már: mily arányban vagyunk képesek azzal vetni a magot és mőtrágyát. Elıször azonban a sőrő sorvetésrıl és a fészekbevetés haszontalan. voltáról óhajtok néhány megjegyzést tenni. Tény az, hogy a répatermés biztos sikere részben a sőrő vetéstıl függ. Ritka vetésbıl csak véletlenül lesz jó répatermésünk. Részemrıl 1200 öles holdankint 10 k / g magot vetni feltétlenül szükségesnek tartom. Ha sőrő a répa a sorban, megtizedelheti azt szárazság, féreg vagy bármily csapás: az egyezéskor mégis lesz elég ép növényünk mindenütt, s tetszés szerinti távolságban hagyhatjuk meg a fölnevelendı példányokat. Tehát 17 sortávolság mellett is vessünk el 10 k / g magot holdankint. A répa vetéséhez ne használjunk sem rendszeres fészekbevetıt, sem négykanalas mentıkereket. A fészekbevetés (dibbel) ideje lejárt. Divat volt s már-már átestünk rajt, Kiváló szakértelmő répatermelıink ellene szólnak. Ellene szól saját praxisom is. Évekkel ezelıtt, mikor nem is tartották répának, ha nem fészekbevetı-géppel volt vetve: órajárásnyi távolból kértem kölcsön fészekbevetı-gépet. S mit azzal vetettem, fel is szántottam; a rendes sorvetés pedig sikerült. A dibbel hátránya elıször is az, hogy a csoporton kelt magból egész kis erdı fejlıdik a zsenge répavetésbıl; most ebbıl az egyezésnél egyetlen szálat meghagyni s a többit kitépni igen nehéz. Kivágni nem szabad, mert a kivágottak rothadó gyökérzetétıl elromlik a meghagyott növény ép gyökere is. Második hátrány a féregpusztítás, Jön egy csomó falánk féreg, cserebogárálcza stb., az egy csopron levı növénycsomót mindenestül kirágja, azután megy a következı csomóra; s ha két csomót kipusztított, akkor már nyilán van a sorban. Rendes sorbavetésnél mégis csak valóbbszinü, hogy a féreg is elelhagy egypár szál növényt, és sorunk nem lesz hibás, csorba. Részemrıl a fészekbevetést nemcsak haszontalannak, de egyenesen hátrányosnak tartottam mindig; vessük tehát a répát búzamerı-kerékkel rendes sorba. Tıbb mérésbıl úgy számitottam ki a végeredményt, hogy egy bizonyos térrész répamag 1 / 5 rész súlylyal bír, mint a chilisalétrom. Egy liter répamag 250 egész 260 g / egy liter chilisalétrom (vagy vízben oldható spodium superphosphattal vegyest) körülbelül 1250 g / suly. Misem természetesebb, hogy hasonló merıkerekekkel és hasonló magbeömléssel egyidıben a 10 k / g répamaggal 50 k / g mőtrágyát hintek el. A garat nyitása által fokozhatom ezt 60 k / g -ig. E mennyiség legtöbb esetben még a sorba vetve sem elég. Tehát minden oly garat elé, mely rajzunkon mőtrágya hintésére van hivatva, nagyobb őrtartalmas, azaz nagyobb cellákkal biró zabmerı-kereket (Clayton & Shuttleworthnál SAZ 31 jegyőt) alkalmazunk. Ezeknek őrtartalma két-háromszor nagyobb lévén a búzamerınél, könnyen elvethetünk 150 k / g mőtrágyát holdankint, s ez a sorra vetve legtöbbször elég. De van még módunk sokkal

4 nagyobb mennyiséget vetni holdankint, ha a magmerı-kerekeket részben beviaszoljuk s a vetıtengelynek gyorsabb forgást adunk. Szóval: a mag- és trágyahintés helyes arányai tökéletesen kezünkben vannak, Ezzel a dolog technikai részét megismertettük. Még csak annyit kell hozzá jegyezni, hogy vetés közben a gép után okvetlen egy munkás kell, aki a poralaku, de néha összecsomósodó mőtrágyát egy tüskés (akáci) ággal eldugulás esetén megszurkálja, hogy a vetıkerekek tere mindig telve legyen. A csıbe hulló mag és mőtrágya szintén felügyeletet igényel, hogy a két tölcsérbıl egy saruba folyó mennyiség el ne torlódjék. A magszekrénybıl a vetıkerekek szekrényébe vezetı pléhgátat azon osztályokon, hol a trágya ömlik, egészen fel kell tolni, hogy a beömlı nyilás a lehetı legnagyobb legyen. Így is folytonos felügyeletet s idınkint szurkálást igényel a trágyarekeszek beömlı nyílása. De azt a gép után járó egy munkás könnyen teljesítheti. * * * Midın az ily módon átalakított vetıgép eszméjét a magyar-óvári gazágsági akadémia t. szaktanárai elé terjesztettem, szerencsém volt a következı megjegyzéseket kapni. Közlöm azokat szószerint e helyen, és saját megjegyzésemet bátor leszek azonnal hozzáfőzni a kérdéses pontokhoz. 1. A trágya pár héttel a vetés elıtt alkalmazandó és nem egyidejőleg. Tagadhatatlan, hogy ez okszerőbb volna; de alig hiszem, hogy bármely bebizonyítható hátránynyal járna az egyidıbeni vetés, mert akkor bizonynyal nem vennék a nagybantermelık a drága Waschatko-, Bruns-, Garrett-Chambers-, Gower-, Woolnough-féle egyidıben trágyát és magot szóró gépeket, melyeknek némelyike frtba kerül. 2. A sorbantrágyázás minden eddigi kísérletnél hátrányban volt a szórvatrágyázás mellett, midın a trágya egyenletesen osztatik meg a szántón. E kérdés, szerény nézetem szerint, már a költségszámitás keretébe vág. Tény az, hogy 20-forintos salétromár mellett nem igen bıven teríthetjük a trágyaszert szántóinkra, ha jövedelmet is akarunk látni. Az kétségtelen, hogy általában véve jobb volna a szórva-vetés a mőtrágyázásnál, mert egyenletes trágyaelosztás mellett a jövı termést is biztosítjuk. De vegyünk rövid calculust. Szórva vetek holdankint 150 k / g chilisalétromot (loco Herény 20 frt per 100 k / g ), ára 30 frt, ehhez még 200 k / g spodium-superphosphatot (à 7 frt) 14 frt árban. Így a holdankinti szórvatrágyázás 44 frtba kerül. Ha ennyibe kerül nekem a saját földemen a trágya, hogy azt a földet jóvá tehessem: akkor elmegyek az alföldi Kánaánba és bérlek szőz földet fele árért, melynek még nem kell e drága táplálék. Szórva-trágyázásról tehát ott lehet szó, hol sőrő sorokat vetünk tehát a gabonavetésnél. De nézzük speciális viszonyainkat. Hova jön nálunk a répa? Ha okszerüen kezelem birtokomat, csak jó és trágyaerıs földbe. A takarmányrépa fordáinkba többnyire elsı helyen áll, tehát közvetlen (vagy egy évvel elızıleg) trágyát kap. Annyival is inkább, mert már bevett szokás: répa után árpa herével, utánna búza stb. stb. vetése. Nem lehet czélom, drága pénzen vett mőtrágyával hízlalni földemet; nekem czélom: csak chemiai és physikai hatását igénybe venni a mőtrágyának, hogy termésem hozamát biztosítsam és esetleg emeljem. És ezt elérem a sortrágyázás által. Én részemrıl fristrágyás földbe vetek takarmányrépát. A föld egy buktatást és egy mély szántást kap ıszszel. Télen 200 q trágyát holdankint. Ezt tavaszszal alászántom. Trágyám tehát lent van, ott, ahol a zsenge gyökér még nem éri el Most elvetem a magot chilisalétrom és vízben lehetı legkönnyebben oldható superphosphattal. Mindkét anyag igen hygroskopikus természető. Tehát a talaj nedvességét megtartja maga körül. A mag csirázik és azonnal pompás táplálékot talál s növekedésnek indul. E momentumban kell nekem leginkább a trágyasó, a többit megteszi azután az istállótrágya is.

5 Kísérletem, melyet 20 hold területen (10 10 holdas részekre osztva) fogok tenni, ez évben azt hiszem igazat ad elméletemnek. Pedig szinte félve merem bevallani, hogy csak 80 k / g trágyasót szántam holdjára. Igaz ugyan, hogy a jövı termést már alig fogja öregbíteni e csekély adag, de nem is kerül érezhetı áldozatba. Talán itt lesz helyén megemlítenem, hogy a sorbantrágyázásra csak a legteljesebben oldható phosphatok alkalmasak. A most annyira divatos Thomas-salak nem volna alkalmas e czélra; mert vagy igen nagy mennyiség (legalább négyszerese a 18%-os shodiumsuperhhosphatnak) volna szükséges, vagy hatástalan maradna. Pedig, ha például holdankint 1 q spodiumot hinthetek azon költséggel, mint például 3 4 q Thomas-salakot: részemrıl mindig az elıbbihez nyúlnék a répatermelésnél. A Thomas-salak mire feloldódik, arra a répa gyökere már 20 c / m -rel lejebb van a talajban, mint ahol a salakréteg van. A következı pont indokolása czéljából is hangsulyozom tehát, hogy csak vízben könnyen oldható trágyaszereket tartok alkalmasnak a sorbantrágyázáshoz. 3. Ujabban igen czélszerünek bizonyult a trágya alászántása 8 12 c / m mélyen., fıleg répánál; mert ha a trágyasorok és magsorok egy színtájban vannak, a gyökér lefelé hatolván, csakhamar kikerül a talaj által absorbeált phosphatok hatáskörébıl; míg alászántva épp azon rétegbe jut, hol a gyökerek legjobban értékesítik. Ezen ellenvetésnél. nézetem szerint, negligálva van egy fontos tényezı: az esı. Igaz, hogy nagy szárazságokkal küzdünk tavaszonkint, de mégis csak fel kell tételeznem, hogy legalább egy jó esıt csak kap az elvetett föld. Misem természetesebb, mint hogy a föld vonzása a nehézkedés folytán a víz elıször a mély rétegek felé fordítja körútját. Vele ragadja a mőtrágyát oldott állapotban; s ha egy jó esınk van, úgy bizonynyal lemegy az oldott trágyalé oda, ahol legtöbb hasznot tehet. A hólyaggal bekötött diffusió-edényben látjuk, hogy két különbözı oldat egy hólyagon át is képes szívárgás által összekeveredni. A talajban nincs ily válaszfal, a diffusió, a hajcsövesség (capillaritás) mind oda hat, hogy az oldott trágya ne maradjon egy helyben, hanem terjedjen. Én részemrıl a sortrágyázást úgy képzelem e hatások befolyása alatt, hogy a sorok hosszában egy trágyaoldattal többékevésbé saturált hosszu, hengeralaku földréteg nyulik el, melynek közepében répáink növekednek. Hogy azonban a czélt elérjem, hogy az elsı víz már képes legyen lényeges mennyiségő trágyaoldatot levinni a mélybe: hangsulyoztam a könnyen és lehetıleg teljesen oldható phosphatok alkalmazását. Részemrıl éppen arra fektetek nagy súlyt, hogy a mag és a trágyasó egy helyen feküdjék, mert a salétrom hygroskopikus természete miatt a talajnedvesség is a mag közé vonatván, a csirázás gyorsabb és biztosabb leered. Még csak azt akarom megjegyezni, hogy a répa kiszedése után a répasorok irányára 90 o alatt, tehát keresztben szántatok. Így a sorok hosszában elvonuló trágyásabb réteg jobban keveredik a kevésbé trágyás rétegekkel. Mindezen pontokat csak álláspontom védelmezése gyanánt voltam bátor felsorolni. * * * Az általam gyakorlatban alkalmazott Clayton & Shuttleworth-féle Uttiversal Drill -bıl átalakított mag- és trágyaszóró-gép által elért termésbeli eredményeket, a t. szerkesztıség szíves engedelmével, még ez év folyamán veszi a t. olvasó. Addig is siettem a gép mikénti alkalmazását közzétenni, hogy e kísérlet esetleg még az év folyamán minél több helyen legyen teljesíthetı. Herényi Gothard Sándor.

A kicsépelt termények eltartása. 1

A kicsépelt termények eltartása. 1 A kicsépelt termények eltartása. 1 A szalma s a polyva eltartása. A kicsépelt szalmát az e czélra kiszemelt helyen, péld. a szérős kertben, rendesen a gabona-asztagokhoz hasonló kazlakba rakják, a töreket

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? Bevezetés TAKSÁS BALÁZS

MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? Bevezetés TAKSÁS BALÁZS VÉDELEM GAZDASÁGTAN TAKSÁS BALÁZS MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? A közgazdászok és a politikusok is egyetértenek abban, hogy Európa elıtt két nagy kihívás áll: sikeresen helytállni

Részletesebben

Közkötelező v. kényszer- önkéntes biztosítás

Közkötelező v. kényszer- önkéntes biztosítás Biztosítás Feladata, hogy kárpótolja az egyeseknek azokat az anyagi károkat v. veszteségeket, melyeket véletlen, el nem hárítható esemény, többnyire elemi csapás, baleset, idő előtt való elhalálozás által

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Szerepváltozások 2011 Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Blaskó Zsuzsa 1. Bevezetı Jól ismert tény, hogy a magyar lakosság nemi szerepfelfogása meglehetısen

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) A kerékpár tartozékai

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) A kerékpár tartozékai A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) Ez a szöveg csak a fontosabb szabályokat tartalmazza, további információért javasoljuk egy

Részletesebben

Igen tisztelt Elnök úr, Uraim!

Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! "Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

Végre nem dohányzom!

Végre nem dohányzom! ALLEN CARR Végre nem dohányzom! Az egyszerő módszer, amellyel le lehet szokni a dohányzásról Fordította: Kövesdi Árpád Tartalomjegyzék Elıszó Miért is fordítottam le ezt a könyvet? Bevezetés 1. Javíthatatlan

Részletesebben

avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között?

avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között? avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között? Bevezető 2007 nyarán, amikor az első honlapomat indítottam anyukáknak babalélektanról (és mamalélektanról)

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL A KÉRDEZÉS TÚL SOK ESÉLYT AD A LÁTOGATÓNAK ARRA, HOGY NEMET MONDJON. By: Marc Hotome 1 / 23

KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL A KÉRDEZÉS TÚL SOK ESÉLYT AD A LÁTOGATÓNAK ARRA, HOGY NEMET MONDJON. By: Marc Hotome 1 / 23 KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL A KÉRDEZÉS TÚL SOK ESÉLYT AD A LÁTOGATÓNAK ARRA, HOGY NEMET MONDJON By: Marc Hotome 1 / 23 1. KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL: NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL. MI AZ, AMI ANNYIRA MÁS EGY KIÁLLÍTÁSON?

Részletesebben

A HARMADIK HÉT Még egy BBQ parti

A HARMADIK HÉT Még egy BBQ parti A HARMADIK HÉT Még egy BBQ parti Már egész otthonosan mozgok a szállón, bár még mindig komoly gondjaim vannak a lakók neveivel. Aki a dokumentáció szerint Jennifer, az a valóságban Helen, Tracy pedig Hammy

Részletesebben

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés ERDŐS TIBOR A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés 1. Bevezetés Az 1930-as évek éles választóvonalat alkotnak a közgazdasági gondolkodásban. Eddig, vagyis a közgazdaság-tudomány megszületésétől

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Hogyan sikerült megırizni? Tényleg, hogyan? Eddig ezen nem is gondolkoztunk, hiszen rohannak az évek és egyszer csak azt vettük észre, hogy túl vagyunk az arany lakodalmon.

Részletesebben

A ménekhez még több tudásra van szükség! avagy mén vagy herélt?

A ménekhez még több tudásra van szükség! avagy mén vagy herélt? A ménekhez még több tudásra van szükség! avagy mén vagy herélt? Pat Parelli megjegyzése a cikkel kapcsolatban: Kérem figyelembe venni, hogy oktatási programom célja, hogy segítségével az emberek képesek

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket . FEJEZET Zelenák Adrián és Krassován Krisztina A környezettudatos ember Bevezetô, avagy miért kell odafigyelnünk környezetünkre? Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket globális

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker.

Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker. Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker. Páll Krisztina, Richard Ford és Sztranyiczki Zsófia 2008. május Elöljáróban Az Unitárius Univerzalista

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

Teremtsd meg az első milliódat!

Teremtsd meg az első milliódat! Korosztály: 6-18 év Teremtsd meg az első milliódat! M u n k a f ü z e t g y e r e k p é n z ü g y e k I I. Pénzügyi sikeralapozó útmutató és munkafüzet 6-18 éves gyerekeknek. www.elsomillio.hu Tel: + 36

Részletesebben