A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra."

Átírás

1 A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra. Speciális helyi viszonyaim kényszeritenek arra, hogy a takarmányrépa termelésének titkait minden kitelhetı módon ellessem, a biztos és magas répaterméseket elısegítı tényezıket győjtsem s alkalmazzam. A tejfogyasztási centrum közelében lakom; a tejelımarhák könnyő kitartása és jó táplálása tehát egyik életkérdés lévén, nagy gondot kell fordítani nyári tartásra a luczernás és csalamádé, télire a takarmányrépa elıállítására. Hosszu idın át folytonos érintkezésben lévén a szomszédos czukorgyárak gazdasági tisztikarával, sok oly nézetet sajátítottam el, mely a ma uralkodó nézeteleltel nem egészen azonos. Mindezeket czikkem folyamán fogom érinteni. A czukorgyárak roppant elınye a répatermelés terén velünk magántermelıkkel szemben igen könnyen átlátható. Gyári mellékproductumaik segélyével a hízlalást olcsóbbért teljesítik, mint mi, s így ólcsó és jó istállótrágyával jutányosabban termelnek. Az ipari melléktermények egy részét pedig mőtrágyákká alakítva át, oly tényezıt bírnak gazdasági üzemök keretén belül, mit mi sajnosan nélkülözünk, s mit nekünk drága pénzért kell megvenni. Fordáikban sőrőbben jö sorra a répa; nagyban is termelik; tehát minden tökéletes gépet megszerezhetnek a répa okszerő mívelésére, s legyen a gép bármily drága, nagyban használva kifizeti magát. Hogy a répatermelés a magánosok gazdaságában is bı jövedelmi forrást képezzen, meg kell küzdenünk e nehézségekkel, biztosítani kell termelésünket. A répa a reá fordított nagy napszámmunka miatt, ha csak félig sikerült, nagy veszteséggel jár. A répa jobban megküzd az idıjárás viszontagságaival. mint más gazdasági növény, tehát termelésének sikere inkább kezünkben van. Hogy miként míveljük földjeinket a répa alá s hogyan trágyázzunk? az nem képezi ezúttal megbeszélés tárgyát czikkemben. Csak magának a répa vetésének helyes keresztülvitelére óhajtok kiterjeszkedni, mert a répának okszerő vetése a répatermés sikerültének egyilt fıfeltétele. Feltéve, hogy gazdaságunkban elegendı istállótrágyával rendelkezünk is, daczára ennek a répa az egyedüli növény, mely a vásárolt mőtrágyák értékét s árát a gazdának biztosan és bıven megtéríti. Bármily trágyás legyen földünk, bármily jó termıerıvel bírjon, az okszerően alkalmazott mőtrágyázás minden esetben kifizeti magát. De a mőtrágyá mikénti alkalmazása megfontolást igényel, mert különösen egyik leghatékonyabb trágyafélének, a chilisalétromnak, roppant áremelkedése megfontolandóvá teszi, hogy azt hol és mi módon alkalmazzuk elınynyel. Ha, midın e trágyaszer ára métermázsánkint közel 20 frt, meg kell gondolnunk hétszer is; mielıtt azt termıföldünk felületén bıségesen szétszórjuk: nem bánjuk-e meg bıkezőségünket, s nem fizetünk-e rá e drága termelésre. A gondolat tehát, hogy miként takarítsunk, okvetlen azon trágyaszóró-gépek felé visz bennünk, melyek a trágyát kis mennyiségben ugyanott hullatják a sorokra, ahol a mag lehull a termıföldre. Tehát az agyidıben vetı és trágyát szóró gépekre fordul figyelmünk. E gépek magas horderejét belátva, tettem részemrıl is tanulmány tárgyává azokat. Igen, de a középbirtokos csöbörbıl vederbe jut, ha trágyakímélés okáért egy egész capitálist elnyelı ( frt) trágyaszórógépet vesz hold répája számára, csak azért, hogy a veendı mőtrágyát a minimumra szoríthassa le. A kisebb birtokos még ettıl el van zárva egészen. Már pedig hazánk egyik legteltintélyesebb répatermelıjétıl: a sopronmegyei Agricola egyik mőszaki vezetıjétıl hallottam, hogy a mőtrágya akkor jövedelmez gazdagon, ha vele okszerüen takarékoskodva csak oda hintjük azt, ahova a magot hintettük a vetéssorra. Midın már-már egy ily czélu gép vásárlására határoztam el magamat s e gépeket tanulmányoztam; a legujabb Clayton & Shuttleworth által gyártott Bruns czukorgyár-director által szerkesztett trágya- és egyidıben maghintı gépe ébresztette föl bennem a gondolatot, hogy e gép nekünk magán kistermelıknek ha nem is fölösleges, de nélkülözhetı. A Brunsféle gép egy rendes sorvetıgép, melynek garatjai egymásmellett páronkint vannak elhelyezve:

2 egyik garatba hull a mag, a másikba a trágya. A belsı garatok még különvált külsı tölcsérekben lelik folytatásukat, e tölcsérek azonban egy vetısaruban egyesülnek, s egy sorba összekeveredve vetik a magot és trágyát. A gép ára Bécsben Clayton & Shuttleworthnál 350 frt. E gépet nézve, önkénytelenül jöttem a gondolatra, hogy tulajdonkép minden Clayton & Shuttleworth-féle közöséges sorvetıgép, fıleg pedig a meritıkerekes Univesal Drill tulajdonképen csekély átalakitással trágya- és ~magszóró-géppé változtatható át. Nem kell egyebet tennünk, mint a vetımag ládát kereszt-válaszfalak által el kell osztanunk rekeszekre mint a mellékelt ábra mutatja. Azután a két tölcsért egyesitenti kell egy saruba, a fölösleges garatokat elrekesztjük és kész a Bruns-féle mag- és trágyavetı-gép. A mellékelt két ábra egy 15-soros vetıgépnek átalakítását mutatja vázlatosan. A felsı rajz egy 4 1 / 2 " sortávolu 15-soros vetıgépet tüntet fel arányos méretekben, (A rajzon 1 / 2 " =1 m / m -rel.) Czukorrépára 13" azaz 35 c / m sortávval öt sort vet egy 15-soros gép. Ez esetben öt ferdény alaku válaszfal jön a vetıládába, mely azt hat rékeszre osztja, Ezekbe felváltva helyezzük a trágyát és magot. A rekesztések melletti kanalak merítenek, míg a közép zárt garatok teljesen el vannak zárva úgy a magszekrény, mint a garattolóka által. Azt hiszem, a vázlatos rajz minden további magyarázatot fölöslegessé tesz. Az alsó ábra ugyanazon gépet 17" azaz 45 c / m sortávval négy sorra, tehát takarmányrépára, beállítva tünteti fel. Ez esetben a vetıládába négy válaszfal, tehát öt rekesztés van alkalmazva. Clayton & Shuttleworth Universal Drill -je e páratlanul álló átalakíthatósága mellett tényleg megérdemli az uiversal elnevezést. Tény az, hogy a mai modern gyárak legtökéletesebb vetıgépei sem alkalmasak erre. Hogy a teleslcop és golyócsuklós csıvezetékkel biró rendszer nem alakítható így át, az

3 természetes. De nem alakítható át egy gép sem, melynek (lásd a felsı ábrát) egyetlen merev tölcsérbıl áll magvezetéke. És sajnos, legtekintélyesb gépgyáraink, egy indokolatlan divat után rohanva, az egytölcséres merev rendszert hozták be vetıgépeiknél, vagy a golyócsuklós Sack-utánzatot, melyek pedig a mag általi könnyebb eldugulását és nehezebb hozzá férhetıséget okoznak. Szerkezeti apróságok, ügyes módosítások vannak ugyan sok ujabb kelető gépen, de nézetem szerint messze túlszárnyalja ezen apró specialitásokat az az egy tulajdonság, ha egy gép az emlitett módon trágyaszórógéppé is átalakítható. Nem kétlem azonban, ha az általam itt közzétett gondolat hódít, úgy gyárosaink csakhamar elhagyják az egytölcséres rendszert, a Clayton & Shuttleworth által fentartott Garrett-féle kétvezetı-tölcséres rendszerre térnek vissza (lásd az alsó ábrát). Mindebbıl láthatjuk, hogy a rendes sorvetıgép átalakítása kevés fáradságba és semmi költségbe sem kerül Nézzük most már: mily arányban vagyunk képesek azzal vetni a magot és mőtrágyát. Elıször azonban a sőrő sorvetésrıl és a fészekbevetés haszontalan. voltáról óhajtok néhány megjegyzést tenni. Tény az, hogy a répatermés biztos sikere részben a sőrő vetéstıl függ. Ritka vetésbıl csak véletlenül lesz jó répatermésünk. Részemrıl 1200 öles holdankint 10 k / g magot vetni feltétlenül szükségesnek tartom. Ha sőrő a répa a sorban, megtizedelheti azt szárazság, féreg vagy bármily csapás: az egyezéskor mégis lesz elég ép növényünk mindenütt, s tetszés szerinti távolságban hagyhatjuk meg a fölnevelendı példányokat. Tehát 17 sortávolság mellett is vessünk el 10 k / g magot holdankint. A répa vetéséhez ne használjunk sem rendszeres fészekbevetıt, sem négykanalas mentıkereket. A fészekbevetés (dibbel) ideje lejárt. Divat volt s már-már átestünk rajt, Kiváló szakértelmő répatermelıink ellene szólnak. Ellene szól saját praxisom is. Évekkel ezelıtt, mikor nem is tartották répának, ha nem fészekbevetı-géppel volt vetve: órajárásnyi távolból kértem kölcsön fészekbevetı-gépet. S mit azzal vetettem, fel is szántottam; a rendes sorvetés pedig sikerült. A dibbel hátránya elıször is az, hogy a csoporton kelt magból egész kis erdı fejlıdik a zsenge répavetésbıl; most ebbıl az egyezésnél egyetlen szálat meghagyni s a többit kitépni igen nehéz. Kivágni nem szabad, mert a kivágottak rothadó gyökérzetétıl elromlik a meghagyott növény ép gyökere is. Második hátrány a féregpusztítás, Jön egy csomó falánk féreg, cserebogárálcza stb., az egy csopron levı növénycsomót mindenestül kirágja, azután megy a következı csomóra; s ha két csomót kipusztított, akkor már nyilán van a sorban. Rendes sorbavetésnél mégis csak valóbbszinü, hogy a féreg is elelhagy egypár szál növényt, és sorunk nem lesz hibás, csorba. Részemrıl a fészekbevetést nemcsak haszontalannak, de egyenesen hátrányosnak tartottam mindig; vessük tehát a répát búzamerı-kerékkel rendes sorba. Tıbb mérésbıl úgy számitottam ki a végeredményt, hogy egy bizonyos térrész répamag 1 / 5 rész súlylyal bír, mint a chilisalétrom. Egy liter répamag 250 egész 260 g / egy liter chilisalétrom (vagy vízben oldható spodium superphosphattal vegyest) körülbelül 1250 g / suly. Misem természetesebb, hogy hasonló merıkerekekkel és hasonló magbeömléssel egyidıben a 10 k / g répamaggal 50 k / g mőtrágyát hintek el. A garat nyitása által fokozhatom ezt 60 k / g -ig. E mennyiség legtöbb esetben még a sorba vetve sem elég. Tehát minden oly garat elé, mely rajzunkon mőtrágya hintésére van hivatva, nagyobb őrtartalmas, azaz nagyobb cellákkal biró zabmerı-kereket (Clayton & Shuttleworthnál SAZ 31 jegyőt) alkalmazunk. Ezeknek őrtartalma két-háromszor nagyobb lévén a búzamerınél, könnyen elvethetünk 150 k / g mőtrágyát holdankint, s ez a sorra vetve legtöbbször elég. De van még módunk sokkal

4 nagyobb mennyiséget vetni holdankint, ha a magmerı-kerekeket részben beviaszoljuk s a vetıtengelynek gyorsabb forgást adunk. Szóval: a mag- és trágyahintés helyes arányai tökéletesen kezünkben vannak, Ezzel a dolog technikai részét megismertettük. Még csak annyit kell hozzá jegyezni, hogy vetés közben a gép után okvetlen egy munkás kell, aki a poralaku, de néha összecsomósodó mőtrágyát egy tüskés (akáci) ággal eldugulás esetén megszurkálja, hogy a vetıkerekek tere mindig telve legyen. A csıbe hulló mag és mőtrágya szintén felügyeletet igényel, hogy a két tölcsérbıl egy saruba folyó mennyiség el ne torlódjék. A magszekrénybıl a vetıkerekek szekrényébe vezetı pléhgátat azon osztályokon, hol a trágya ömlik, egészen fel kell tolni, hogy a beömlı nyilás a lehetı legnagyobb legyen. Így is folytonos felügyeletet s idınkint szurkálást igényel a trágyarekeszek beömlı nyílása. De azt a gép után járó egy munkás könnyen teljesítheti. * * * Midın az ily módon átalakított vetıgép eszméjét a magyar-óvári gazágsági akadémia t. szaktanárai elé terjesztettem, szerencsém volt a következı megjegyzéseket kapni. Közlöm azokat szószerint e helyen, és saját megjegyzésemet bátor leszek azonnal hozzáfőzni a kérdéses pontokhoz. 1. A trágya pár héttel a vetés elıtt alkalmazandó és nem egyidejőleg. Tagadhatatlan, hogy ez okszerőbb volna; de alig hiszem, hogy bármely bebizonyítható hátránynyal járna az egyidıbeni vetés, mert akkor bizonynyal nem vennék a nagybantermelık a drága Waschatko-, Bruns-, Garrett-Chambers-, Gower-, Woolnough-féle egyidıben trágyát és magot szóró gépeket, melyeknek némelyike frtba kerül. 2. A sorbantrágyázás minden eddigi kísérletnél hátrányban volt a szórvatrágyázás mellett, midın a trágya egyenletesen osztatik meg a szántón. E kérdés, szerény nézetem szerint, már a költségszámitás keretébe vág. Tény az, hogy 20-forintos salétromár mellett nem igen bıven teríthetjük a trágyaszert szántóinkra, ha jövedelmet is akarunk látni. Az kétségtelen, hogy általában véve jobb volna a szórva-vetés a mőtrágyázásnál, mert egyenletes trágyaelosztás mellett a jövı termést is biztosítjuk. De vegyünk rövid calculust. Szórva vetek holdankint 150 k / g chilisalétromot (loco Herény 20 frt per 100 k / g ), ára 30 frt, ehhez még 200 k / g spodium-superphosphatot (à 7 frt) 14 frt árban. Így a holdankinti szórvatrágyázás 44 frtba kerül. Ha ennyibe kerül nekem a saját földemen a trágya, hogy azt a földet jóvá tehessem: akkor elmegyek az alföldi Kánaánba és bérlek szőz földet fele árért, melynek még nem kell e drága táplálék. Szórva-trágyázásról tehát ott lehet szó, hol sőrő sorokat vetünk tehát a gabonavetésnél. De nézzük speciális viszonyainkat. Hova jön nálunk a répa? Ha okszerüen kezelem birtokomat, csak jó és trágyaerıs földbe. A takarmányrépa fordáinkba többnyire elsı helyen áll, tehát közvetlen (vagy egy évvel elızıleg) trágyát kap. Annyival is inkább, mert már bevett szokás: répa után árpa herével, utánna búza stb. stb. vetése. Nem lehet czélom, drága pénzen vett mőtrágyával hízlalni földemet; nekem czélom: csak chemiai és physikai hatását igénybe venni a mőtrágyának, hogy termésem hozamát biztosítsam és esetleg emeljem. És ezt elérem a sortrágyázás által. Én részemrıl fristrágyás földbe vetek takarmányrépát. A föld egy buktatást és egy mély szántást kap ıszszel. Télen 200 q trágyát holdankint. Ezt tavaszszal alászántom. Trágyám tehát lent van, ott, ahol a zsenge gyökér még nem éri el Most elvetem a magot chilisalétrom és vízben lehetı legkönnyebben oldható superphosphattal. Mindkét anyag igen hygroskopikus természető. Tehát a talaj nedvességét megtartja maga körül. A mag csirázik és azonnal pompás táplálékot talál s növekedésnek indul. E momentumban kell nekem leginkább a trágyasó, a többit megteszi azután az istállótrágya is.

5 Kísérletem, melyet 20 hold területen (10 10 holdas részekre osztva) fogok tenni, ez évben azt hiszem igazat ad elméletemnek. Pedig szinte félve merem bevallani, hogy csak 80 k / g trágyasót szántam holdjára. Igaz ugyan, hogy a jövı termést már alig fogja öregbíteni e csekély adag, de nem is kerül érezhetı áldozatba. Talán itt lesz helyén megemlítenem, hogy a sorbantrágyázásra csak a legteljesebben oldható phosphatok alkalmasak. A most annyira divatos Thomas-salak nem volna alkalmas e czélra; mert vagy igen nagy mennyiség (legalább négyszerese a 18%-os shodiumsuperhhosphatnak) volna szükséges, vagy hatástalan maradna. Pedig, ha például holdankint 1 q spodiumot hinthetek azon költséggel, mint például 3 4 q Thomas-salakot: részemrıl mindig az elıbbihez nyúlnék a répatermelésnél. A Thomas-salak mire feloldódik, arra a répa gyökere már 20 c / m -rel lejebb van a talajban, mint ahol a salakréteg van. A következı pont indokolása czéljából is hangsulyozom tehát, hogy csak vízben könnyen oldható trágyaszereket tartok alkalmasnak a sorbantrágyázáshoz. 3. Ujabban igen czélszerünek bizonyult a trágya alászántása 8 12 c / m mélyen., fıleg répánál; mert ha a trágyasorok és magsorok egy színtájban vannak, a gyökér lefelé hatolván, csakhamar kikerül a talaj által absorbeált phosphatok hatáskörébıl; míg alászántva épp azon rétegbe jut, hol a gyökerek legjobban értékesítik. Ezen ellenvetésnél. nézetem szerint, negligálva van egy fontos tényezı: az esı. Igaz, hogy nagy szárazságokkal küzdünk tavaszonkint, de mégis csak fel kell tételeznem, hogy legalább egy jó esıt csak kap az elvetett föld. Misem természetesebb, mint hogy a föld vonzása a nehézkedés folytán a víz elıször a mély rétegek felé fordítja körútját. Vele ragadja a mőtrágyát oldott állapotban; s ha egy jó esınk van, úgy bizonynyal lemegy az oldott trágyalé oda, ahol legtöbb hasznot tehet. A hólyaggal bekötött diffusió-edényben látjuk, hogy két különbözı oldat egy hólyagon át is képes szívárgás által összekeveredni. A talajban nincs ily válaszfal, a diffusió, a hajcsövesség (capillaritás) mind oda hat, hogy az oldott trágya ne maradjon egy helyben, hanem terjedjen. Én részemrıl a sortrágyázást úgy képzelem e hatások befolyása alatt, hogy a sorok hosszában egy trágyaoldattal többékevésbé saturált hosszu, hengeralaku földréteg nyulik el, melynek közepében répáink növekednek. Hogy azonban a czélt elérjem, hogy az elsı víz már képes legyen lényeges mennyiségő trágyaoldatot levinni a mélybe: hangsulyoztam a könnyen és lehetıleg teljesen oldható phosphatok alkalmazását. Részemrıl éppen arra fektetek nagy súlyt, hogy a mag és a trágyasó egy helyen feküdjék, mert a salétrom hygroskopikus természete miatt a talajnedvesség is a mag közé vonatván, a csirázás gyorsabb és biztosabb leered. Még csak azt akarom megjegyezni, hogy a répa kiszedése után a répasorok irányára 90 o alatt, tehát keresztben szántatok. Így a sorok hosszában elvonuló trágyásabb réteg jobban keveredik a kevésbé trágyás rétegekkel. Mindezen pontokat csak álláspontom védelmezése gyanánt voltam bátor felsorolni. * * * Az általam gyakorlatban alkalmazott Clayton & Shuttleworth-féle Uttiversal Drill -bıl átalakított mag- és trágyaszóró-gép által elért termésbeli eredményeket, a t. szerkesztıség szíves engedelmével, még ez év folyamán veszi a t. olvasó. Addig is siettem a gép mikénti alkalmazását közzétenni, hogy e kísérlet esetleg még az év folyamán minél több helyen legyen teljesíthetı. Herényi Gothard Sándor.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. V. Arankarosták. 1. Magyar-óvári arankarosta. A gépkisérleti állomás már néhány év óta egy, az egyszerüséget és czélszerüséget magában foglaló arankarostáló

Részletesebben

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I.

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. A Magdeburgische Zeitung ezévi folyamában különbözı gabonafélékkel Märcker tanárnak közremőködése mellett Hadmerslebenben (Szászország) tett kisérletek

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje.

Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje. Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje. A szántás bármi régi és általánosan ismert dolog legyen is a mezıgazdaságban, sokkal több ügyességet és figyelmet kiván, mint azt sok gazda gondolná. Homokon

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

Öntözırendszerek tervezése

Öntözırendszerek tervezése Öntözırendszerek tervezése Egy öntözıberendezés megtervezése, kivitelezése gyakorlott szakembert kíván, de az emberek barkácsolási kedve és a rosszul értelmezett spórolás miatt gyakran találkozunk rosszul

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Elektronikus vetıgép-vezérlés Easytronic Version 2.2 Solitair 8 - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

Apró közlemények. Közgazdaság.

Apró közlemények. Közgazdaság. Apró közlemények. * Közgazdaság. A világ búzatermése és búzafogyasztása 1888-ban. A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium az idén is felszólitotta a külföldön székelı cs. és kir. consulatusokat,

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei Elıszó Az eredményes növénytermesztés egyik alapvetı feltétele a termıhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerő tápanyagellátás. Ehhez egyfelıl ismernünk kell a legfontosabb makro-

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK SZÖVEGES FELADATOK 1. Írja a kijelölt helyre a kukoricára jellemző vetési értéket! 3 pont - Vetési mélység: _ - Sortávolság: _

Részletesebben

PNEUMATIKUS VETİGÉP QUASAR SZÉRIA

PNEUMATIKUS VETİGÉP QUASAR SZÉRIA PNEUMATIKUS VETİGÉP QUASAR SZÉRIA H Quasar: A mulcs és direktvetés új koncepciója A Quasar koncepció a vetéssel kapcsolatos legfontosabb célok elérése érdekében, magában foglalja a talajmővelés, a vetés

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A nyári istállózás és a takarmánytermelés. Mintegy 25 év elıtt a müveltebb nemzetek gazdasági irodalmát végig járta a marhaállomány száraztakarmánynyal való nyári etetésének

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Vetıgépek. Növénytermesztés gépei I. 2008.10.08. 1

Vetıgépek. Növénytermesztés gépei I. 2008.10.08. 1 Vetıgépek Növénytermesztés gépei I. 2008.10.08. 1 1. Gabonavetı gépek 2008.10.08. 2 Sorbavetés variációi Ágyásos vetés Sávos vetés Mővelıutas vetés 2008.10.08. 3 A sorbavetı gépekkel szemben támasztott

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

SIMA 2009. Tartalom. Michelin mezıgazdasági abroncsai. A legjobb megtérüléső befektetés. Sajtókapcsolat: 06-1- 459-2797

SIMA 2009. Tartalom. Michelin mezıgazdasági abroncsai. A legjobb megtérüléső befektetés. Sajtókapcsolat: 06-1- 459-2797 Tartalom Sajtóanyag 2009. február 22-26. Villepinte, Franciaország SIMA 2009 Michelin mezıgazdasági abroncsai A legjobb megtérüléső befektetés Összefoglaló sajtóközlemény A Michelin mezıgazdasági abroncsai:

Részletesebben

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva?

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva? PANNONHALMA TKT RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a feladat, akiknek nincs érzékük hozzá, azokat elriasztja.

Részletesebben

Minıségügyi munka év végi beszámolója a SZOLGSZI 4 tagintézményében

Minıségügyi munka év végi beszámolója a SZOLGSZI 4 tagintézményében Minıségügyi munka év végi beszámolója a tagintézményében. Intézményi szintő feladatok.. IMIP elkészítése A nevelıtestület valamennyi tagjának lehetısége volt véleményével, ötleteivel hozzájárulni elkészítéséhez

Részletesebben

Szálastakarmányok betakarításának gépei

Szálastakarmányok betakarításának gépei Szálastakarmányok betakarításának gépei Hazánk szálastakarmány termı területe kb. 800 ezer hektár. Ebbıl kb. 400 ezren lucernát, 300 ezren silókukoricát, 100 ezer hektáron vörös herét; csalamádét; lóherét

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

Apró közlemények. Állattenyésztés.

Apró közlemények. Állattenyésztés. Apró közlemények. * Állattenyésztés. Az etetési rendrıl. Ha még oly jól sikerült is papiroson kiszámitani s a valóságban összeelegyiteni az állataink napi takarmányát képezı anyagokat, a haszonczél elérése

Részletesebben

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: 2007. június 2. változat - 2008 - 16/2007. Elnöki

Részletesebben

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1 Rhein Tisztelt Vásárló! A felépítés elıtt gondosan olvassa el a jelen útmutatót. Kérdés esetén forduljon a felépítés elıtt szakértıhöz. Amennyiben pótalkatrészekre lenne szüksége, használja a felépítési

Részletesebben

Közlelmények a m.-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlelmények a m.-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlelmények a m.-óvári gépkisérleti állomás körébıl. IV. Trágyaszórógép. Az állomásnál kérdés intéztetett az oly gép tárgyában., mely alkalmas volna sertéstrágyát elhinteni vagy elteregetni. Oly gépet,

Részletesebben

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt Daczi László fımérnök MÁV Zrt. 2009. November 21. Tartalom - A projekt célja - A vágányban szükséges

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK

EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK Fontosabb csoportjai: -Tavaszi vetéső szálastakarmányok: - Nyári másodvetésőek -İszi vetéső áttelelı keverék zöldtakarmányok - Csalamádék - Silótakarmányok Tavaszi

Részletesebben

Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok

Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok 1.Területre vonatkozó feladat: Egy négyzet alakú halastó négy sarkán egy-egy fa áll. Kétszer akkorára akarják növelni a halastó területét

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Apró közlemények. Állattenyésztés.

Apró közlemények. Állattenyésztés. Apró közlemények. Állattenyésztés. A fejıstehenek etetésérıl. E kérdés fölött számos téves nézettel találkozunk: egyfelıl azt halljuk, hogy a teheneket csak bıven kell takarmányozni s a bı tejelés el nem

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

Felvonók korszerő hajtása.

Felvonók korszerő hajtása. Felvonók korszerő hajtása. A felvonók tömeges elterjedése szorosan összefügg a forgóáramú villamos hálózatok kialakulásával. Magyarországon az elsı villamos hálózatot 1884.-ben Temesváron állították fel.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl. I. rész Egészségügyi intézkedések

1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl. I. rész Egészségügyi intézkedések 1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl I. rész Egészségügyi intézkedések I. fejezet Átalános határozatok 1. A közegészségügy vezetése az állami igazgatás köréhez tartozik. 2. Mindaz,

Részletesebben

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. Direkt rendszerek A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. A példa épületek nem tisztán direkt rendszerek, de jól illusztrálnak néhány elve: hatékony zóna, tájolás, kerületterületarány,

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

J. & F. Howard szabad. ívtengelyes ekéjének leirása.

J. & F. Howard szabad. ívtengelyes ekéjének leirása. J. & F. Howard szabad. ívtengelyes ekéjének leirása. Gazdaságomba a megyénkben elterjedett Zugmayer-féle,,czenki ekék helyett egy új, egészen vas és aczélból szerkesztett ekét óhajtván behozni, néhány

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény A fenti elnevezéssel készített pályázatot a Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága, amely 2009-ben 2,2 milliárd forintot nyert a kastély épületének és parkjának

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom Trágyázás Mérlegelv Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom Mivel Szerves trágya Műtrágya Növényi maradvány Előző évi maradvány Pillangosok N megkötése

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

Integrált kukoricatermesztés. dr. Szieberth Dénes

Integrált kukoricatermesztés. dr. Szieberth Dénes Integrált kukoricatermesztés dr. Szieberth Dénes www.magyarkukoricaklub.hu 8152 Kőszárhegy Kazinczy Ferenc utca 12. magyarkukoricaklub@me.com mobil telefon: 36 (06) 20 9 442 361 Mit kell tudni a Klubról?

Részletesebben

FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ AZ ÁRVÍZZEL/BELVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKEN

FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ AZ ÁRVÍZZEL/BELVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKEN BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ AZ ÁRVÍZZEL/BELVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKEN Árvíz/belvíz idején a víztömeg szinte minden esetben szennyezıdik,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-6/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 30-án tartott

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

SCOTTS termékcsalád a kert és park minden növényéhez MINERALHOLDING KFT.

SCOTTS termékcsalád a kert és park minden növényéhez MINERALHOLDING KFT. SCOTTS termékcsalád a kert és park minden növényéhez Díszpark mőtrágyák Díszpark főmagkeverékek Gyepmőtrágyaszórók A Scotts szabályozott tápanyag-leadású és lassú feltáródású mőtrágyáinak elınyeit nemcsak

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A napelem cellák vizsgálatának kutatási eredményei

A napelem cellák vizsgálatának kutatási eredményei A napelem cellák vizsgálatának kutatási eredményei 2008. december 17. szerda, 15:45 Az utóbbi évek folyamán elıtérbe került a megújuló energiaforrások használata. A vitathatatlan elınyök mellett megjelentek

Részletesebben

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP AutoKAP Angol oldalakon láttam olyan vezérléseket, amelyek egy sárkány zsinórjára kapcsolva késes panorámaképeket készíteni a magasból. Ezek profi modellezı motorokkal távirányítóval mőködtek. Az egész

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben