A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra."

Átírás

1 A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra. Speciális helyi viszonyaim kényszeritenek arra, hogy a takarmányrépa termelésének titkait minden kitelhetı módon ellessem, a biztos és magas répaterméseket elısegítı tényezıket győjtsem s alkalmazzam. A tejfogyasztási centrum közelében lakom; a tejelımarhák könnyő kitartása és jó táplálása tehát egyik életkérdés lévén, nagy gondot kell fordítani nyári tartásra a luczernás és csalamádé, télire a takarmányrépa elıállítására. Hosszu idın át folytonos érintkezésben lévén a szomszédos czukorgyárak gazdasági tisztikarával, sok oly nézetet sajátítottam el, mely a ma uralkodó nézeteleltel nem egészen azonos. Mindezeket czikkem folyamán fogom érinteni. A czukorgyárak roppant elınye a répatermelés terén velünk magántermelıkkel szemben igen könnyen átlátható. Gyári mellékproductumaik segélyével a hízlalást olcsóbbért teljesítik, mint mi, s így ólcsó és jó istállótrágyával jutányosabban termelnek. Az ipari melléktermények egy részét pedig mőtrágyákká alakítva át, oly tényezıt bírnak gazdasági üzemök keretén belül, mit mi sajnosan nélkülözünk, s mit nekünk drága pénzért kell megvenni. Fordáikban sőrőbben jö sorra a répa; nagyban is termelik; tehát minden tökéletes gépet megszerezhetnek a répa okszerő mívelésére, s legyen a gép bármily drága, nagyban használva kifizeti magát. Hogy a répatermelés a magánosok gazdaságában is bı jövedelmi forrást képezzen, meg kell küzdenünk e nehézségekkel, biztosítani kell termelésünket. A répa a reá fordított nagy napszámmunka miatt, ha csak félig sikerült, nagy veszteséggel jár. A répa jobban megküzd az idıjárás viszontagságaival. mint más gazdasági növény, tehát termelésének sikere inkább kezünkben van. Hogy miként míveljük földjeinket a répa alá s hogyan trágyázzunk? az nem képezi ezúttal megbeszélés tárgyát czikkemben. Csak magának a répa vetésének helyes keresztülvitelére óhajtok kiterjeszkedni, mert a répának okszerő vetése a répatermés sikerültének egyilt fıfeltétele. Feltéve, hogy gazdaságunkban elegendı istállótrágyával rendelkezünk is, daczára ennek a répa az egyedüli növény, mely a vásárolt mőtrágyák értékét s árát a gazdának biztosan és bıven megtéríti. Bármily trágyás legyen földünk, bármily jó termıerıvel bírjon, az okszerően alkalmazott mőtrágyázás minden esetben kifizeti magát. De a mőtrágyá mikénti alkalmazása megfontolást igényel, mert különösen egyik leghatékonyabb trágyafélének, a chilisalétromnak, roppant áremelkedése megfontolandóvá teszi, hogy azt hol és mi módon alkalmazzuk elınynyel. Ha, midın e trágyaszer ára métermázsánkint közel 20 frt, meg kell gondolnunk hétszer is; mielıtt azt termıföldünk felületén bıségesen szétszórjuk: nem bánjuk-e meg bıkezőségünket, s nem fizetünk-e rá e drága termelésre. A gondolat tehát, hogy miként takarítsunk, okvetlen azon trágyaszóró-gépek felé visz bennünk, melyek a trágyát kis mennyiségben ugyanott hullatják a sorokra, ahol a mag lehull a termıföldre. Tehát az agyidıben vetı és trágyát szóró gépekre fordul figyelmünk. E gépek magas horderejét belátva, tettem részemrıl is tanulmány tárgyává azokat. Igen, de a középbirtokos csöbörbıl vederbe jut, ha trágyakímélés okáért egy egész capitálist elnyelı ( frt) trágyaszórógépet vesz hold répája számára, csak azért, hogy a veendı mőtrágyát a minimumra szoríthassa le. A kisebb birtokos még ettıl el van zárva egészen. Már pedig hazánk egyik legteltintélyesebb répatermelıjétıl: a sopronmegyei Agricola egyik mőszaki vezetıjétıl hallottam, hogy a mőtrágya akkor jövedelmez gazdagon, ha vele okszerüen takarékoskodva csak oda hintjük azt, ahova a magot hintettük a vetéssorra. Midın már-már egy ily czélu gép vásárlására határoztam el magamat s e gépeket tanulmányoztam; a legujabb Clayton & Shuttleworth által gyártott Bruns czukorgyár-director által szerkesztett trágya- és egyidıben maghintı gépe ébresztette föl bennem a gondolatot, hogy e gép nekünk magán kistermelıknek ha nem is fölösleges, de nélkülözhetı. A Brunsféle gép egy rendes sorvetıgép, melynek garatjai egymásmellett páronkint vannak elhelyezve:

2 egyik garatba hull a mag, a másikba a trágya. A belsı garatok még különvált külsı tölcsérekben lelik folytatásukat, e tölcsérek azonban egy vetısaruban egyesülnek, s egy sorba összekeveredve vetik a magot és trágyát. A gép ára Bécsben Clayton & Shuttleworthnál 350 frt. E gépet nézve, önkénytelenül jöttem a gondolatra, hogy tulajdonkép minden Clayton & Shuttleworth-féle közöséges sorvetıgép, fıleg pedig a meritıkerekes Univesal Drill tulajdonképen csekély átalakitással trágya- és ~magszóró-géppé változtatható át. Nem kell egyebet tennünk, mint a vetımag ládát kereszt-válaszfalak által el kell osztanunk rekeszekre mint a mellékelt ábra mutatja. Azután a két tölcsért egyesitenti kell egy saruba, a fölösleges garatokat elrekesztjük és kész a Bruns-féle mag- és trágyavetı-gép. A mellékelt két ábra egy 15-soros vetıgépnek átalakítását mutatja vázlatosan. A felsı rajz egy 4 1 / 2 " sortávolu 15-soros vetıgépet tüntet fel arányos méretekben, (A rajzon 1 / 2 " =1 m / m -rel.) Czukorrépára 13" azaz 35 c / m sortávval öt sort vet egy 15-soros gép. Ez esetben öt ferdény alaku válaszfal jön a vetıládába, mely azt hat rékeszre osztja, Ezekbe felváltva helyezzük a trágyát és magot. A rekesztések melletti kanalak merítenek, míg a közép zárt garatok teljesen el vannak zárva úgy a magszekrény, mint a garattolóka által. Azt hiszem, a vázlatos rajz minden további magyarázatot fölöslegessé tesz. Az alsó ábra ugyanazon gépet 17" azaz 45 c / m sortávval négy sorra, tehát takarmányrépára, beállítva tünteti fel. Ez esetben a vetıládába négy válaszfal, tehát öt rekesztés van alkalmazva. Clayton & Shuttleworth Universal Drill -je e páratlanul álló átalakíthatósága mellett tényleg megérdemli az uiversal elnevezést. Tény az, hogy a mai modern gyárak legtökéletesebb vetıgépei sem alkalmasak erre. Hogy a teleslcop és golyócsuklós csıvezetékkel biró rendszer nem alakítható így át, az

3 természetes. De nem alakítható át egy gép sem, melynek (lásd a felsı ábrát) egyetlen merev tölcsérbıl áll magvezetéke. És sajnos, legtekintélyesb gépgyáraink, egy indokolatlan divat után rohanva, az egytölcséres merev rendszert hozták be vetıgépeiknél, vagy a golyócsuklós Sack-utánzatot, melyek pedig a mag általi könnyebb eldugulását és nehezebb hozzá férhetıséget okoznak. Szerkezeti apróságok, ügyes módosítások vannak ugyan sok ujabb kelető gépen, de nézetem szerint messze túlszárnyalja ezen apró specialitásokat az az egy tulajdonság, ha egy gép az emlitett módon trágyaszórógéppé is átalakítható. Nem kétlem azonban, ha az általam itt közzétett gondolat hódít, úgy gyárosaink csakhamar elhagyják az egytölcséres rendszert, a Clayton & Shuttleworth által fentartott Garrett-féle kétvezetı-tölcséres rendszerre térnek vissza (lásd az alsó ábrát). Mindebbıl láthatjuk, hogy a rendes sorvetıgép átalakítása kevés fáradságba és semmi költségbe sem kerül Nézzük most már: mily arányban vagyunk képesek azzal vetni a magot és mőtrágyát. Elıször azonban a sőrő sorvetésrıl és a fészekbevetés haszontalan. voltáról óhajtok néhány megjegyzést tenni. Tény az, hogy a répatermés biztos sikere részben a sőrő vetéstıl függ. Ritka vetésbıl csak véletlenül lesz jó répatermésünk. Részemrıl 1200 öles holdankint 10 k / g magot vetni feltétlenül szükségesnek tartom. Ha sőrő a répa a sorban, megtizedelheti azt szárazság, féreg vagy bármily csapás: az egyezéskor mégis lesz elég ép növényünk mindenütt, s tetszés szerinti távolságban hagyhatjuk meg a fölnevelendı példányokat. Tehát 17 sortávolság mellett is vessünk el 10 k / g magot holdankint. A répa vetéséhez ne használjunk sem rendszeres fészekbevetıt, sem négykanalas mentıkereket. A fészekbevetés (dibbel) ideje lejárt. Divat volt s már-már átestünk rajt, Kiváló szakértelmő répatermelıink ellene szólnak. Ellene szól saját praxisom is. Évekkel ezelıtt, mikor nem is tartották répának, ha nem fészekbevetı-géppel volt vetve: órajárásnyi távolból kértem kölcsön fészekbevetı-gépet. S mit azzal vetettem, fel is szántottam; a rendes sorvetés pedig sikerült. A dibbel hátránya elıször is az, hogy a csoporton kelt magból egész kis erdı fejlıdik a zsenge répavetésbıl; most ebbıl az egyezésnél egyetlen szálat meghagyni s a többit kitépni igen nehéz. Kivágni nem szabad, mert a kivágottak rothadó gyökérzetétıl elromlik a meghagyott növény ép gyökere is. Második hátrány a féregpusztítás, Jön egy csomó falánk féreg, cserebogárálcza stb., az egy csopron levı növénycsomót mindenestül kirágja, azután megy a következı csomóra; s ha két csomót kipusztított, akkor már nyilán van a sorban. Rendes sorbavetésnél mégis csak valóbbszinü, hogy a féreg is elelhagy egypár szál növényt, és sorunk nem lesz hibás, csorba. Részemrıl a fészekbevetést nemcsak haszontalannak, de egyenesen hátrányosnak tartottam mindig; vessük tehát a répát búzamerı-kerékkel rendes sorba. Tıbb mérésbıl úgy számitottam ki a végeredményt, hogy egy bizonyos térrész répamag 1 / 5 rész súlylyal bír, mint a chilisalétrom. Egy liter répamag 250 egész 260 g / egy liter chilisalétrom (vagy vízben oldható spodium superphosphattal vegyest) körülbelül 1250 g / suly. Misem természetesebb, hogy hasonló merıkerekekkel és hasonló magbeömléssel egyidıben a 10 k / g répamaggal 50 k / g mőtrágyát hintek el. A garat nyitása által fokozhatom ezt 60 k / g -ig. E mennyiség legtöbb esetben még a sorba vetve sem elég. Tehát minden oly garat elé, mely rajzunkon mőtrágya hintésére van hivatva, nagyobb őrtartalmas, azaz nagyobb cellákkal biró zabmerı-kereket (Clayton & Shuttleworthnál SAZ 31 jegyőt) alkalmazunk. Ezeknek őrtartalma két-háromszor nagyobb lévén a búzamerınél, könnyen elvethetünk 150 k / g mőtrágyát holdankint, s ez a sorra vetve legtöbbször elég. De van még módunk sokkal

4 nagyobb mennyiséget vetni holdankint, ha a magmerı-kerekeket részben beviaszoljuk s a vetıtengelynek gyorsabb forgást adunk. Szóval: a mag- és trágyahintés helyes arányai tökéletesen kezünkben vannak, Ezzel a dolog technikai részét megismertettük. Még csak annyit kell hozzá jegyezni, hogy vetés közben a gép után okvetlen egy munkás kell, aki a poralaku, de néha összecsomósodó mőtrágyát egy tüskés (akáci) ággal eldugulás esetén megszurkálja, hogy a vetıkerekek tere mindig telve legyen. A csıbe hulló mag és mőtrágya szintén felügyeletet igényel, hogy a két tölcsérbıl egy saruba folyó mennyiség el ne torlódjék. A magszekrénybıl a vetıkerekek szekrényébe vezetı pléhgátat azon osztályokon, hol a trágya ömlik, egészen fel kell tolni, hogy a beömlı nyilás a lehetı legnagyobb legyen. Így is folytonos felügyeletet s idınkint szurkálást igényel a trágyarekeszek beömlı nyílása. De azt a gép után járó egy munkás könnyen teljesítheti. * * * Midın az ily módon átalakított vetıgép eszméjét a magyar-óvári gazágsági akadémia t. szaktanárai elé terjesztettem, szerencsém volt a következı megjegyzéseket kapni. Közlöm azokat szószerint e helyen, és saját megjegyzésemet bátor leszek azonnal hozzáfőzni a kérdéses pontokhoz. 1. A trágya pár héttel a vetés elıtt alkalmazandó és nem egyidejőleg. Tagadhatatlan, hogy ez okszerőbb volna; de alig hiszem, hogy bármely bebizonyítható hátránynyal járna az egyidıbeni vetés, mert akkor bizonynyal nem vennék a nagybantermelık a drága Waschatko-, Bruns-, Garrett-Chambers-, Gower-, Woolnough-féle egyidıben trágyát és magot szóró gépeket, melyeknek némelyike frtba kerül. 2. A sorbantrágyázás minden eddigi kísérletnél hátrányban volt a szórvatrágyázás mellett, midın a trágya egyenletesen osztatik meg a szántón. E kérdés, szerény nézetem szerint, már a költségszámitás keretébe vág. Tény az, hogy 20-forintos salétromár mellett nem igen bıven teríthetjük a trágyaszert szántóinkra, ha jövedelmet is akarunk látni. Az kétségtelen, hogy általában véve jobb volna a szórva-vetés a mőtrágyázásnál, mert egyenletes trágyaelosztás mellett a jövı termést is biztosítjuk. De vegyünk rövid calculust. Szórva vetek holdankint 150 k / g chilisalétromot (loco Herény 20 frt per 100 k / g ), ára 30 frt, ehhez még 200 k / g spodium-superphosphatot (à 7 frt) 14 frt árban. Így a holdankinti szórvatrágyázás 44 frtba kerül. Ha ennyibe kerül nekem a saját földemen a trágya, hogy azt a földet jóvá tehessem: akkor elmegyek az alföldi Kánaánba és bérlek szőz földet fele árért, melynek még nem kell e drága táplálék. Szórva-trágyázásról tehát ott lehet szó, hol sőrő sorokat vetünk tehát a gabonavetésnél. De nézzük speciális viszonyainkat. Hova jön nálunk a répa? Ha okszerüen kezelem birtokomat, csak jó és trágyaerıs földbe. A takarmányrépa fordáinkba többnyire elsı helyen áll, tehát közvetlen (vagy egy évvel elızıleg) trágyát kap. Annyival is inkább, mert már bevett szokás: répa után árpa herével, utánna búza stb. stb. vetése. Nem lehet czélom, drága pénzen vett mőtrágyával hízlalni földemet; nekem czélom: csak chemiai és physikai hatását igénybe venni a mőtrágyának, hogy termésem hozamát biztosítsam és esetleg emeljem. És ezt elérem a sortrágyázás által. Én részemrıl fristrágyás földbe vetek takarmányrépát. A föld egy buktatást és egy mély szántást kap ıszszel. Télen 200 q trágyát holdankint. Ezt tavaszszal alászántom. Trágyám tehát lent van, ott, ahol a zsenge gyökér még nem éri el Most elvetem a magot chilisalétrom és vízben lehetı legkönnyebben oldható superphosphattal. Mindkét anyag igen hygroskopikus természető. Tehát a talaj nedvességét megtartja maga körül. A mag csirázik és azonnal pompás táplálékot talál s növekedésnek indul. E momentumban kell nekem leginkább a trágyasó, a többit megteszi azután az istállótrágya is.

5 Kísérletem, melyet 20 hold területen (10 10 holdas részekre osztva) fogok tenni, ez évben azt hiszem igazat ad elméletemnek. Pedig szinte félve merem bevallani, hogy csak 80 k / g trágyasót szántam holdjára. Igaz ugyan, hogy a jövı termést már alig fogja öregbíteni e csekély adag, de nem is kerül érezhetı áldozatba. Talán itt lesz helyén megemlítenem, hogy a sorbantrágyázásra csak a legteljesebben oldható phosphatok alkalmasak. A most annyira divatos Thomas-salak nem volna alkalmas e czélra; mert vagy igen nagy mennyiség (legalább négyszerese a 18%-os shodiumsuperhhosphatnak) volna szükséges, vagy hatástalan maradna. Pedig, ha például holdankint 1 q spodiumot hinthetek azon költséggel, mint például 3 4 q Thomas-salakot: részemrıl mindig az elıbbihez nyúlnék a répatermelésnél. A Thomas-salak mire feloldódik, arra a répa gyökere már 20 c / m -rel lejebb van a talajban, mint ahol a salakréteg van. A következı pont indokolása czéljából is hangsulyozom tehát, hogy csak vízben könnyen oldható trágyaszereket tartok alkalmasnak a sorbantrágyázáshoz. 3. Ujabban igen czélszerünek bizonyult a trágya alászántása 8 12 c / m mélyen., fıleg répánál; mert ha a trágyasorok és magsorok egy színtájban vannak, a gyökér lefelé hatolván, csakhamar kikerül a talaj által absorbeált phosphatok hatáskörébıl; míg alászántva épp azon rétegbe jut, hol a gyökerek legjobban értékesítik. Ezen ellenvetésnél. nézetem szerint, negligálva van egy fontos tényezı: az esı. Igaz, hogy nagy szárazságokkal küzdünk tavaszonkint, de mégis csak fel kell tételeznem, hogy legalább egy jó esıt csak kap az elvetett föld. Misem természetesebb, mint hogy a föld vonzása a nehézkedés folytán a víz elıször a mély rétegek felé fordítja körútját. Vele ragadja a mőtrágyát oldott állapotban; s ha egy jó esınk van, úgy bizonynyal lemegy az oldott trágyalé oda, ahol legtöbb hasznot tehet. A hólyaggal bekötött diffusió-edényben látjuk, hogy két különbözı oldat egy hólyagon át is képes szívárgás által összekeveredni. A talajban nincs ily válaszfal, a diffusió, a hajcsövesség (capillaritás) mind oda hat, hogy az oldott trágya ne maradjon egy helyben, hanem terjedjen. Én részemrıl a sortrágyázást úgy képzelem e hatások befolyása alatt, hogy a sorok hosszában egy trágyaoldattal többékevésbé saturált hosszu, hengeralaku földréteg nyulik el, melynek közepében répáink növekednek. Hogy azonban a czélt elérjem, hogy az elsı víz már képes legyen lényeges mennyiségő trágyaoldatot levinni a mélybe: hangsulyoztam a könnyen és lehetıleg teljesen oldható phosphatok alkalmazását. Részemrıl éppen arra fektetek nagy súlyt, hogy a mag és a trágyasó egy helyen feküdjék, mert a salétrom hygroskopikus természete miatt a talajnedvesség is a mag közé vonatván, a csirázás gyorsabb és biztosabb leered. Még csak azt akarom megjegyezni, hogy a répa kiszedése után a répasorok irányára 90 o alatt, tehát keresztben szántatok. Így a sorok hosszában elvonuló trágyásabb réteg jobban keveredik a kevésbé trágyás rétegekkel. Mindezen pontokat csak álláspontom védelmezése gyanánt voltam bátor felsorolni. * * * Az általam gyakorlatban alkalmazott Clayton & Shuttleworth-féle Uttiversal Drill -bıl átalakított mag- és trágyaszóró-gép által elért termésbeli eredményeket, a t. szerkesztıség szíves engedelmével, még ez év folyamán veszi a t. olvasó. Addig is siettem a gép mikénti alkalmazását közzétenni, hogy e kísérlet esetleg még az év folyamán minél több helyen legyen teljesíthetı. Herényi Gothard Sándor.

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I.

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. A Magdeburgische Zeitung ezévi folyamában különbözı gabonafélékkel Märcker tanárnak közremőködése mellett Hadmerslebenben (Szászország) tett kisérletek

Részletesebben

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva?

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva? PANNONHALMA TKT RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a feladat, akiknek nincs érzékük hozzá, azokat elriasztja.

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei Elıszó Az eredményes növénytermesztés egyik alapvetı feltétele a termıhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerő tápanyagellátás. Ehhez egyfelıl ismernünk kell a legfontosabb makro-

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK

EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK Fontosabb csoportjai: -Tavaszi vetéső szálastakarmányok: - Nyári másodvetésőek -İszi vetéső áttelelı keverék zöldtakarmányok - Csalamádék - Silótakarmányok Tavaszi

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Stresszmentes radiológia

Stresszmentes radiológia Szabadon! Stresszmentes radiológia A Sopix Wireless méretének és tömegének (170 g) köszönhetıen teljesen különálló, ezáltal a tökéletes mozgásszabadságot nyújtja Önnek munkakörnyezetében. Akkumulátorának

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Jó tudni - az istállótrágyáról

Jó tudni - az istállótrágyáról Jó tudni - az istállótrágyáról Az állattartás elkerülhetetlen mellékterméke a szerves trágya, amelynek egyik legnagyobb mennyiségben keletkezı formája az istállótrágya (almos trágya). Az istállótrágya

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában.

A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában. A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában. A mezıgazdaságunk minden ágában ujabban észlelhetı, örvendetes mozgalom végrevalahára a dohánytermesztés terére is átcsapott; elég késın ugyan, de mégis

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

Biológiai jellemzése A káposztarepce a keresztesek családjába és a Brassica nemzetségbe tartozik. A káposztarepcének két formája ismeretes:

Biológiai jellemzése A káposztarepce a keresztesek családjába és a Brassica nemzetségbe tartozik. A káposztarepcének két formája ismeretes: A repce, vagyis az ıszi káposztarepce fontos és értékes olajnövényünk. Jelentıségét a gazdaságosságon kívül az is indokolja, hogy a repceolaj felhasználása sokoldalú. A régebben csak világítóolajként használt

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

62. számú elıterjesztés

62. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához minısített többség szükséges! 62. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény. A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.,,wiener landwirthschaftliche Zeitung. 1886, 80.sz. Valamely szarvasmarha-istálló czélszerüsége függ az általánosan érvényes

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu Méretek Felhasználói kézikönyv DIGITÁLIS IDİKAPCSOLÓ Kérjük, tanulmányozza alaposan ezeket az utasításokat A DATA MULTI ANUAL egy digitális idıkapcsoló 4 független, de nem élı parancsáramkörrel, mely

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK BÉCSI ORSZÁGOS MINİSÍTİ INTÉZETE 1110 Bécs, Rinnbıckstraße 15 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at DRV 0000191 EG MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

5-6. osztályos kategória

5-6. osztályos kategória ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:. 5-6. osztályos kategória 1. feladat lakásfelújítás Egy fiatal házaspár lakást vásárol Budapesten, a lakás árának csak a felét fizették ki az eladónak, ami 4 000 000

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2.

TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2. TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2. Nincs súlya a karbantartásnak, pedig kellene vs. Tervezett karbantartás: RCM elvek szerint szervezett, erős diagnosztikai támogatással Elméleti

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban Kulcsszóoptimalizálás a gyakorlatban Egy folyamatos látogatottságot biztosító módszer, amit megtanulhatsz és minden weboldaladon, blogodon alkalmazhatsz. 2008. Minden jog fenntartva oldal 1 Bevezetı A

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

A deviza bináris opció bemutatása

A deviza bináris opció bemutatása A deviza bináris opció bemutatása Fx bináris opció: az fx bináris opció a legújabb termékcsoport, amit a Buda-cash Trader rendszerben ajánlunk ügyfeleink számára. Folyamatosan frissülő árakon a hat legtöbbet

Részletesebben

A vitorlázórepülésről

A vitorlázórepülésről A vitorlázórepülésről Tartalom Tartalom 2 Bevezetés 4 Történelmi áttekintés 4 Vitorlázórepülés 5 Versenyzés 5 FELADAT TÍPUSOK 7 FELKÉSZÜLÉS 7 2 a vitorlázórepülés a légi sportok királynője, vagy még inkább

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt,

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, X. Vajjon a rendszer: mely szerint minden egyes nemzetiségnek jogköre a törvény által határoztatik meg, gyakorlatilag alkalmazható-e hazánkban? Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, hogy

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

Hogyan emelj árat?- 1.rész

Hogyan emelj árat?- 1.rész Hogyan emelj árat?- 1.rész Elıszó Az áremelés kérdése kényes téma, de beszélni kell róla. Az áremelés témája arról jutott eszembe, hogy pár nappal ezelıtt az egyik multiban bevásároltam, és alkalmam volt

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Földkábeles elosztó szekrények

Földkábeles elosztó szekrények FE 01-90 / (0, 00, 1, 2) Normál szekrények ALKALMAZÁS: CSATLAKOZÁS MÓDJA: MÉRETEK: ELHELYEZÉS: TARTÓSZERKEZET: HÁROMFÁZISÚ, 2-18 KÁBELES SZABADTÉR FÖLDKÁBEL 845+900 x 480/585/780/1110 x 315 mm Geyer 1145

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Üzleti jelentés A 2009. éves beszámolóhoz Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységérıl

Részletesebben

Százalék, ötvözet, keverék számolás

Százalék, ötvözet, keverék számolás Százalék, ötvözet, keverék számolás 1) Egy pár cipő ára 270 Lei. Mivel nagyon fogyott, megemelték az árát 20%-kal. De így már nem fogyott annyira és úgy döntöttek, hogy leszállítják az árát 20%-kal. Mennyi

Részletesebben

Környezetkímélı technológiák

Környezetkímélı technológiák Környezetkímélı technológiák A talajok állapotát veszélyeztetı leromlási (degradációs) folyamatok 1. Fizikai degradáció szerkezetleromlás talajtömörödés cserepesedés felszíni eliszapolódás 2. Kémiai degradáció

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA ELNÖKE VI. 1815/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time)

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time) PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling the time) 1 KÉRDEZÉS AZ IDİRE Megkérdezhetjük, hogy a) Mennyi az idı éppen (Mennyi az idı? Hány óra van?) What time is it? What is the time? (What s the time?) Erre a választ

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Mi lesz veled EVA? Az egyszerűsített vállalkozói adó 2009.évre tervezett változása és hatásai (esettanulmány)

Mi lesz veled EVA? Az egyszerűsített vállalkozói adó 2009.évre tervezett változása és hatásai (esettanulmány) Mi lesz veled EVA? Az egyszerűsített vállalkozói adó 2009.évre tervezett változása és hatásai (esettanulmány) Készítette: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő 2009. január 1-től 40% lesz az EVA (?) Szakmai

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

A gyapju osztályozása.

A gyapju osztályozása. A gyapju osztályozása. A juhtartás igen sok helyen a locális viszonyoknál fogva, mindamellett, hogy igen csekély hasznot hajt, elkerülhetetlen. A csekély haszon szomoru eredménye az, hogy keveset vagy

Részletesebben

PlaySafe ütéscsillapító

PlaySafe ütéscsillapító CLIMBERNET KFT Tel.: +36-70-9417362 6722 Szeged, Vitéz u. 26. Tel.:+36-30-9372950 E-mail: info@climbernet.hu fax:+36-62-313591 http://www.climbernet.hu Tisztelt játszótér gyártó, építő, forgalmazó! Ezúton

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu Veka Softline Biztonság és kényelem Az ügyfeleink biztonsága érdekében az ablakok és ajtók alapállapotban felszerelésre kerülnek az új rendszerő ROTO NT zárszerkezetekkel, amelyek szabályzó elemekkel és

Részletesebben

gazdaságban, jelesen az uradalmakban, a fiu apja után örökli a szolgálatot, s kérkedve emlegeti, hogy öreg apja is ezt az urat szolgálta; az ilyen

gazdaságban, jelesen az uradalmakban, a fiu apja után örökli a szolgálatot, s kérkedve emlegeti, hogy öreg apja is ezt az urat szolgálta; az ilyen A pusztai tőzoltók. Mióta az önkéntes tőzoltók szervezése hazánkban is nagyobb lendületet vett, azóta az országban itt-ott egyes gazdaságokban egy testvér-intézményt is látunk életbe léptetve, az úgynevezett

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

Cziráki László 2014.

Cziráki László 2014. Cziráki László 2014. A talajerő utánpótlás Feladata: a talaj termőképességének fenntartása, a kivont tápanyagok pótlása a talaj táplálása úgy, hogy az a növényt táplálhassa Fogalma: minden olyan anyag

Részletesebben

Lemezkék a Tu 134 orr-részén

Lemezkék a Tu 134 orr-részén Lemezkék a Tu 134 orr-részén A Múzeum honlapján, a HA-LBF lajstromjelő Tu 134-es repülıgépet bemutató fényképeknél található egy megjegyzés az orr-részen látható kis rátétlemezekrıl. A ki nem mondott kérdés

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK BÉCSI ORSZÁGOS MINİSÍTİ INTÉZETE 1110 Bécs, Rinnbıckstraße 15 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at DRV 0000191 EG MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. december 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. december 15. Ügyszám: 56-145/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. december 15. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Horgászcsónak katalógus

Horgászcsónak katalógus Horgászcsónak katalógus GFB 385 ; GFB 400 ; GFB 435 GFB 390 ; GFB 440 Takács Gergely Tel: 20/9-524-886 2475 Kápolnásnyék takacsgergely@vivamail.hu Arany János u. 10. www.gergelyhajo.velenceito.info GFB

Részletesebben

Sáfrány László. Szelektív gyűjtés

Sáfrány László. Szelektív gyűjtés Sáfrány László Szelektív gyűjtés Globális felmelegedés, szelektív hu lladékgyűjtés, környezet tudatos magatartás. Szorosan összefüggő fogalmak. Ezek a szavak, amit naponta hallunk, már szinte a könyökünkön

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

Budapest, 2008. december

Budapest, 2008. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Iktatószám: KvVM/KJKF/1672/2008. TERVEZET A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉRİL (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ I. Elızmények

Részletesebben