Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út SZAKMAI PROGRAM 2014

2 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok A szakmai program tartalma...5 Az szakmai programja hatálya Az intézmény feladata A szolgáltatás igénybevételének módja.7 Az ápolási-gondozási feladatok jellege, szakmai tartalma..8 A környezet kialakítása.10 Elhelyezési lehetőségek Az otthon vezetése. 13 Az otthon orvosa 16 Egészségügyi csoport Mentálhigiénés tevékenység..21 Az intézmény által nyújtott szolgáltatások.25 Térítési díj.. 25 Az élelmezés...2 Az intézményi ellátást igénybevevők jogai.30 A szociális szolgáltatást végzők jogai..32 Az otthonok, részlegek közötti együtt működés.32 2

3 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635.Vámosmikola, Ipolysági u Általános jellemzők: Az intézmények 2014.évi szakmai programja 1.)Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 2635 Vámosmikola, Ipolysági út sz. Telefonszámai: 27/ , Fax száma: 27/ Telephelye: 2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 10. sz. Telefonszámai: 26/ , 26/ , 26/ Fax száma: 26/

4 2.) Alapítás éve: Alapítója: Fővárosi Tanács VB. Alapító Okirat száma: 23/43-58/2012. Alapító Okirat kelte: június ) Felügyelet szerve: Budapest Főváros Közgyűlése 1052 Budapest, V. Városház u )Az intézmény fenntartója: Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u ) Ellátási terület: Fővárosi illetőségűek ellátása, ápolása, gondozása. 4 6.) Az intézmény típusa : Időskorúak ellátását biztosító intézmény. Ellátandó alaptevékenységei: -Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása TEÁOR száma: 8730 TEÁOR szerinti megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat száma, megnevezése: Ápoló-gondozó otthoni rehabilitációs intézményi ellátás. Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységei: karbantartó műhely kazánház és energiaszolgáltatás gépjármű üzemeltetés élelmezési tevékenység büfé mosoda, varroda A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona a székhelyen és egy telephelyen működik. / A szervezeti felépítést az SZMSZ I. számú melléklete tartalmazza/ Az intézmények működtetésének alapvető célja, hogy ápolást-gondozást, teljes körű ellátást nyújtson azoknak a budapesti illetőségű időskorú személyeknek, akik önmaguk ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek és ellátásuk más módon nem oldható meg. 7.) Működési engedély száma: Vámosmikola PEC/001/2355-3/2014 Visegrád PEC/001/2394-3/2014

5 Az intézmény egységes ágazati azonosító jele: S S ) Az engedélyezett férőhelyek száma: Vámosmikola 150 fő. Visegrád 95 fő. 9.) Az intézmény jogállása, jogköre: - jogi személyisége: önálló jogi személy - gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény - előirányzatok feletti rendelkezési jog: teljes jogkörrel rendelkezik - érdekeltségi rendszere: maradványérdekeltség - bérgazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgazdálkodó A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézmények vezetői gondoskodnak arról, hogy az intézményeken belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüljenek, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről. Általános szabályok: 5 I. A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona főbb jellemzői: Típusa: ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona. Az otthon két telephelyen működik: A székhelyen (2635 Vámosmikola, Ipolysági u ) 150 fő ellátását biztosítja. A telephelyen működő (2025 Visegrád, Mogyoróhegy u.10.) otthon 95 fő számára biztosít ellátást. II. A Szakmai programot meghatározó általános rendelkezések: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 5/A 1. bekezdése értelmében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynek rendelkeznie kell szakmai programmal. A szakmai program tartalmazza: az intézményi szolgáltatások célját, feladatát, az ellátottak körét, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,

6 az ellátás igénybevételének módját, az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartamát, az ellátottak és az intézményi ellátásban közreműködő dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, az Intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információkat (a szervezeti egységek feladatköreinek megjelölését, létszámát és szakképzettség szerinti megoszlását). Az Idősek Otthona szakmai működését a jogszabályi előírásokon túl, az intézmény egészének működését meghatározó szakmai standardok szabályozzák. Az otthon jellegéből adódóan, ellátottai számára a lehető legnagyobb szabadságot és önrendelkezést kívánja biztosítani, az ésszerűség határain belül. A Szakmai Program tartalmát az Érdekképviseleti Fórum véleményezi. III. Az Idősek Otthona szakmai programja 1./ A szolgáltatás célja, feladata: Az intézmény működtetésének alapvető célja, hogy a fővárosban élő (illetékességű) idős emberek közül azoknak az ellátását biztosítsa, akik koruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt, tartós bentlakásos ellátást, teljes körű ápolást, gondozást igényelnek. Olyan szolgáltatás nyújtása, amelynek segítségével megvalósulhat az, hogy az idős emberek az új otthonukban ismét családias, kellemes, derűs, szabad légkörre találjanak. A lehetőség szerinti igények kielégítésével nyugodt, békés, boldog élet nyújtása. Rászoruló embertársaink javára megfelelő, korszerű fizikai, egészségügyi és mentális szolgáltatás biztosítása, oly módon, hogy az intimitás biztosított és zavartalan legyen. Biztonság nyújtása, amit az orvosi felügyelet és a 24 órás szakképzett ápológondozó személyzet munkája biztosít. Szabad mozgás tevékeny élet biztosítása, amennyiben az egészségi- és a mentális állapot lehetővé teszi. Biztosítjuk a hasznos tevékenységet, a foglalkoztatást, a kulturális, valamint az egyházi és a hagyományokon alapuló rendezvények lebonyolítását. Segítjük a hozzátartozókkal való kapcsolattartást. Fontosnak tartjuk a munkatársak továbbképzését. Fontos a munkatársak esélyegyenlőségét biztosítani. Minőségi ellátás nyújtása minőségbiztosítás alapjainak lerakása. Kapcsolattartás helyi, megyei, fővárosi szervezetekkel. Feladat: az Önmaga ellátásáról nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek számára: - a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, - ápolási, gondozási feladatok ellátása, - legalább napi háromszori étkezés biztosítása, 6

7 - ruházattal és textíliával való ellátás, - ruházat, textília mosása, vasalása, javítása, - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, - mentálhigiénés ellátás biztosítása, - a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás. 2./ Az ellátottak köre: Budapesti illetékességű, illetve előzetes főpolgármesteri engedéllyel rendelkező, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeresen gyógyintézeti kezelést nem igényel. Továbbá olyan 18 éven felüli kérelmezők is felvehetők, akik betegségük miatt nem tudnak gondoskodni önmagukról. Az otthonok a lakók részére átlagos ápolást és fokozott ápolást /demens/ biztosítanak. A szakmai program hatálya: A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmények szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. A szakmai program területi hatálya az Intézményre és telephelyére terjed ki. A szakmai program nyilvánossága, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjai: A szakmai programot az intézményben és telephelyén is nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: Kifüggesztésre kerül az Intézmény épületének hirdetőtábláin, Érdekképviseleti Fórum előzetes tájékoztatása. A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni szükséges. Az Intézmény feladata: A szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen: az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: - jelen szakmai programnak, - az alapító okiratnak, - a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint - a házirendnek; a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat ellátási követelményeknek. Az intézményi ellátás igénybevételének módja: 7

8 Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője kérésére, indítványára történik. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ideiglenes gondnokság alatt lévő személy esetén az intézményi elhelyezéshez szükséges az illetékes gyámhivatal jóváhagyása. A felvételi kérelmet a Felvételt Előkészítő Csoporthoz (továbbiakban: FECS) kell benyújtani. Az intézményi felvétel feltétele a FECS által előkészített és nyilvántartásba vett Jelentkezési lappal (és mellékleteivel) rendelkezzen. Az intézményben vagy beutaló határozattal vagy kétoldalú megállapodással rendelkező lakhat. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, és/vagy törvényes képviselőjével Megállapodást köt. Az intézmény vezetője a Megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak. Az intézmény vezetője az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Több soron kívüli elhelyezés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd ezt követően az intézmény orvosával és a soron kívüli bizottsággal dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Az ellátást igénybevevőnek vagy tartásra köteles és képes hozzátartozójának az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetnie. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át. Az intézményi térítési díjat a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhatja. A személyi térítési díj megfizetését követően az ellátást igénybe vevő számára maradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a jogszabályok által 8

9 meghatározott minimum összegnél (a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál). A személyi térítési díj mellett eseti térítési díjat kell fizetni az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért, melyeket a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni. A jövedelemmel nem rendelkező ellátottaknak juttatott költőpénz minimuma az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a. Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma Az előgondozás szerepe: A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletnek megfelelően az ápoló-gondozó otthonokban a beköltözni szándékozót az elhelyezést megelőzően előgondozásban kell részesíteni. Az idősek otthona az igénybe vevők teljes körű ellátásának keretében biztosítja: lakhatást, étkeztetést, ruházat-textíliát, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, egészségügyi ellátást, mentális, pszichés gondozást, szocioterápiás foglalkoztatást. Az intézményi elhelyezést az előgondozás előzi meg. Az előgondozás keretében az előgondozást végző személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás célja: az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben, az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. Az előgondozást az intézmény vezetője általa megbízott személyek végzik. Gondozási terv Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerülhet sor. 9

10 Ápolási tevékenység az Idősek Otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és az Idősek Otthona keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység. Nagy szerepe van a meglévő képességek fejlesztése, illetve lehetőség szerinti szinten tartásában. Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási tervet, a beköltözést követő 30 napon belül. A gondozási tervet, annak módosítását, az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben, az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az Intézményvezető által kijelölt szakemberek vesznek részt (pl.: orvos, intézményvezető ápoló, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés szakember). Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, legfontosabb feladatokat a feladat elvégzésének pontos célját a feladatok elvégzésének módszereit a feladatok elvégzésének időbeli sorrendjét a várható eredményeket /elért/ a gondozási terv értékelését esetleg korrekciókat. Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkeztekor, átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az elhelyezett személy részére nyújtott ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható technikát tartalmazza. Az ápolási terv tartalmazza: az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, az ápolás várható időtartamát, szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését. 10

11 Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az Intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri. Fiziológiás szükségletek, fizikai ellátás A teljes körű gondoskodás esetében a gondozási elemek mindegyikét kell alkalmazni és a hozzá kapcsolódó feladatokat. Ez jelenti a gondoskodás komplexitását. Célja: A rászorulók alapvető szükségleteinek (étkezés, ruházat, pihenés, tisztálkodás kielégítése). A fizikai ellátás fogalomkörébe soroljuk a tágabb és szűkebb környezetét az ellátottnak. Fizikai ellátás- gondozás elemei A környezet kialakítása Az élelmezés Ruházati ellátás Tisztítás, mosás A környezet kialakítása: takarítási feladatok ellátása lakókörnyezet otthonosabbá tétele Tágabb környezet: Nagymértékben befolyásolja a mindennapi életünket, hangulatunkat, egészségi állapotunkat. Az ember általában zöldövezetben csendesebb zaj és füstmentes területen szeretne élni. Az intézmények környezete tiszta levegőjű, zajmentes, nagy kert és sétára alkalmas park veszi körül, kerti padokkal és pihenőkkel. Szűkebb környezet: Az ellátott szobája, bútorzata, helyiségek tisztasága, megvilágítás, hőmérséklet a jobb közérzethez hozzátartozik (társalgó, közös helyiségek). A lakószobák berendezésénél lehetőség szerint igyekszünk az otthonos jelleget megtartani, ami a berendezésben és a dekorációban is megnyilvánul. Az intézmények belső épületeinek higiénés rendbetételét a takarító munkatársak végzik beosztás szerinti rendben, illetve igény szerint. Az épületek külső részét és a kert-park rendbetételét a karbantartók valamint munkaterápiás foglalkoztatás keretén belül lakóink segítségével végezzük. Az elhelyezés biztosítása: Az intézmény vezetője a véleményező munkatársak szakmai javaslatait figyelembe véve dönt az ellátást kérők elhelyezéséről. A rendszeres találkozások, a 11

12 lakófórumok és a Lakógyűlések lehetőséget adnak az esetleges felmerülő problémák megoldására, összeköltözésekre és szétköltözésekre az adott ellátási formát biztosító részlegen belül, lehetőségeinkhez mérten, a kérések figyelembe vételével. Megfelelő mértékben az ugyancsak hasznos információkat biztosító hozzátartozókat is igyekszünk bevonni az aktuális nehéz helyzetek, az agitáltság okainak feltárásába. Elhelyezési lehetőségeink: Vámosmikolán a lakók elhelyezése 3 lakóépületben történik. A vámosmikolai intézmény férőhelyeinek száma 150 fő. Á épület: 32 db. kétágyas lakószobában 64 fő ellátása történik két szinten. Az átlagost meghaladó komfortos körülmények között. Az egy lakóra jutó alapterület 7.5 m2. 8 lakó használ egy vizesblokkot/ WC, fürdőszoba/. B épület: 24 férőhelyes ágyas szobákkal. Itt kerülnek elhelyezésre a súlyosabb betegek. Az egy lakóra jutó alapterület 8.2 m2. Az épületen belül 3 fürdőszoba található. Az Á és a B épületet egy közös lift szolgálja ki. C épület: Kétszintes 62 férőhelyes épület, ahol az egy főre jutó alapterület 6.5 m2. Két fürdőszoba, három vizesblokk és nyolc db. WC helyiség áll a lakók rendelkezésére. Az épületen belül lift nincs. A Visegrádi telephely férőhelyeinek száma 95 fő. A lakók elhelyezése 4 épületben történik. A jelű épület, földszinti alagsor Az 1x3 és 1x4 ágyas szobákban 7 fő fokozott ellátást igénylő férfi lakó elhelyezését szolgálja. Az egy lakóra jutó átlagos alapterület 4,7 m 2. A lakók számára 1 db fürdőszoba és 3 db wc lett kialakítva. A jelű épület, 1-es épületrész Zárt folyosón, 10x2 ágyas szobában különböző nemű lakók (férfi ill. női szobákban), elhelyezésére van lehetőség. A lakók részére nemenként egy-egy fürdőszoba káddal és wc áll rendelkezésre. Az egy főre jutó alapterület 4,7 m 2. A jelű épület, 2-es épületrész A 8x2 és 1x3 ágyas szobákban 19 fent járó lakó elhelyezésére került sor koedukált formában. A fajlagos alapterület 4,7 m 2 / fő. A lakók részére egy fürdőszoba egy kád, két zuhanyzó és három db wc lett kialakítva. A szobák kis közlekedő folyosókról 12

13 szabad folyosóra nyílnak. B jelű épület A földszintes épületben 11x2 ágyas szobában 22 fő férfi lakó van elhelyezve. A fajlagos alapterület 4,8 m 2 / fő. Az épületben egy fürdőszoba (egy káddal), két zuhanyozó és 3 db wc található. A szobákba a zárt folyosóról nyíló kis közlekedőkből lehet bejutni. C jelű földszintes épület Fokozott felügyeletet igénylő 19 fő női lakó elhelyezésére szolgál 3x5 és 1x4 ágyas szobákban. Az egy lakóra jutó alapterület 4 m 2. Az épülethez egy fürdőszoba tartozik 3 db zuhanyozóval és 2 db wc-vel felszerelve. G jelű épület A földszintes épületben 4x2 ágyas szobában 8 fő női lakó elhelyezésére van lehetőség. Egy lakóra átlagosan 10 m 2 alapterület jut. A lakók részére egy db fürdőszoba áll rendelkezésre, melyben egy kád és kettő wc található. Ruházattal és textíliával való ellátás Célja a külső környezet, az időjárás hatásaitól való védelem. Különösen figyelni kell az idős emberekre, hogy az évszaknak megfelelő öltözékkel rendelkezzen. A lakók részére a ruházatot az intézmény raktárkészletéből, illetve költségvetésből akkor biztosítja, ha a lakó saját jövedelméből, készpénzvagyonából erre nem képes. Személyi higiéné A személyi és közvetlen környezetünk tisztaságának fenntartása, megőrzése a lakók és a dolgozók közös érdeke és feladata. A jó közérzet érdekében a helyiségek szellőztetését naponta többször kell biztosítani. A napi mosakodás, a másnaponkénti zuhanyozás, fürdés hozzájárul az egészség védelméhez és a jó közérzethez. Ugyanúgy fontos, hogy mindig tisztán, esztétikusan felöltözve töltsék el a lakók napjaikat a közösségben, a szobáikban. Az ágyban fekvő betegek, illetve az egyéb okból segítségre szorulók mosdatása a lakóval egyeztetett fürdetési rend szerint az ápolók segítségével történik. A fürdőszoba rendeltetésszerű használatára, a tisztaságra, a rendre mindenkinek ügyelni kell. 13

14 Az otthon vezetése: Intézményvezető 1./ Az otthont az intézményvezető vezeti. 2./ Az otthon vezetője felelős az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért az állami és szolgálati titok megőrzéséért, továbbá felettesei utasításainak betartásáért és betartatásáért. F e l a d a t a i: 1./ egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért. 2./ elkészíti a közvetlen irányítása alá tartozó telephely vezető élelmezésvezető intézményvezető ápoló mentálhigiénés csoportvezető gondnok gazdasági vezető munkaköri leírását. Gyakorolja az intézményben és telephelyén a közvetlen irányítása alá, valamint a részlegvezetők irányítása alá tartozó dolgozók tekintetében a munkáltatói és fegyelmi jogköröket is. 3./ felelős az intézmény szervezeti-működési szabályzata tervezetének elkészítéséért és kiadmányozza az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokat, és a szabályzatok mellékleteit. 4./ felelős az otthon költségvetési, fejlesztési és rekonstrukciós tervének, továbbá a szakmai programnak, a gondozási terveknek, az otthon házirendjének, valamint a dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséért és a személyzeti feladatok ellátásáért. 5./ tanulmányozza az új képzési formákat, gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos munkát és ezek figyelembe vételével is - intézkedéseivel segíti a gondozottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 6./ gondoskodik az intézmény működési mutatóinak értékeléséről, az előírt normatívák betartásának ellenőrzéséről és ezek alapján a szükséges intézkedések megtételéről. 7./ gondoskodik az intézmény éves munkatervének összeállításáról. 8./ gondoskodik az intézmény tűz-, munka-, környezet-, vagyonvédelmi feladatoknak a hatályos jogszabályok szerinti ellátásáról, a veszélyes anyagok jogszabály szerinti kezeléséről, 9./ irányítja, összehangolja és ellenőrzi az intézmény gondozási, gazdasági és műszaki részlegei szervezeti működési szabályzatban foglaltak szerinti munkáját. 10./ ellenőrzi a munkafegyelem és az etikai követelmények betartását. 11./ biztosítja a gazdasági-, műszaki-, a belső ellenőrzési feladatok végrehajtását, 14

15 továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott teendők ellátását. 12./ bérgazdálkodási, utalványozási és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. 13./ megállapodást köt az intézményi ellátást igénybe vevővel, ill. törvényes képviselőjével. 14./ kivizsgálja a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket. 15./ a rendkívüli eseményeket az ezzel kapcsolatos jogszabályokban és utasításokban foglaltaknak megfelelően jelenti. 16./ a gondozottak /lakók/ érdekében kapcsolatot tart a társintézményekkel, gyógyító intézményekkel, valamint a hozzátartozókkal. 17./ tevékenységéről az előírásoknak megfelelően rendszeresen beszámol a felügyeleti szerv vezetőjének. 18./ a Házirend szabályai szerint szervezi az Érdekképviseleti Fórum működését. 19./ kapcsolatot tart a Közalkalmazotti Tanáccsal. 20./ széleskörű kapcsolatot tart a helyi és országos civil szervezetekkel, hatóságokkal és az intézményekkel. 21./ tartós távollétében az intézményvezetői teendőket helyettese látja el. 22./ Az intézményvezető feladatát a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. Helyettesei: 1.telephelyvezető /általános és szakmai helyettes Feladata 1./Felelős vezetője az otthon visegrádi telephelyének, intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. 2./Intézkedési és utasítási joggal rendelkezik a közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységek működésére vonatkozóan. 3./Kiadványozza a telephely működéséhez szükséges szabályzatokat és a szabályzatok mellékleteit. 4./Felelős a telephelyen a szakmai program, a gondozási terv, házirend, valamint a telephelyen dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséért. 5./Együttműködik a telephely költségvetésének tervezésében a gazdasági vezetővel. 6./Tanulmányozza az új képzési formákat, gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos munkák és ezek figyelembe vételével is intézkedéseivel segíti a lakók közösségbe való beilleszkedését. 7./Gondoskodik az intézmény működési mutatóinak értékeléséről, az előirt normatívák betartásának ellenőrzéséről és ezek alapján a szükséges intézkedések megtételéről. 15

16 8./Gondoskodik a telephely éves munkatervének összeállításáról az Érdekképviseleti Fórummal történő előzetes véleményeztetéséről, éves szakmai beszámolójának elkészítéséről. 9./Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a telephely gondozási, gazdasági és műszaki részlegei Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerinti munkáját. 10./Ellenőrzi a munkafegyelem és az etikai követelmények betartását. 11./Együttműködik az intézmény és a telephely valamennyi részlegének vezetőjével, az intézmény orvosaival, külső segítőikkel, önkéntesekkel a lakók jó színvonalú ellátása érdekében. 12./A rendkívüli eseményeket az ezzel kapcsolatos jogszabályokban és utasításokban előírtaknak megfelelően jelenti. 13./Az ellátottak érdekében kapcsolatot tart a társintézményekkel, gyógyító intézményekkel, valamint a hozzátartozókkal. 14./Felelős a telephelyen a korszerű magas színvonalú gondozásért, a folyamatos, zavartalan jogszerű működésért és üzemeltetési tevékenységért. A telephelyvezető közvetlen felettese az intézményvezető. Munkáját megfelelő szakmai hozzáértéssel, önállóan végzi. Az intézményvezető távollétében, a székhely intézményben általános helyettesítési feladatokat lát el. A telephelyvezetőt tartós távollétében az ezzel írásban megbízott munkatárs látja el. Az Otthon orvosa: 1./ Feladata: a gyógyító- megelőző és higiénés tevékenység. A gyógyító- megelőző munka keretében: -a heveny és idült betegségben szenvedő lakók ellátása, szükség esetén szakrendelésre, ill. kórházba utalása, - rehabilitáció, és az egészségügyi gondozás - a lakók foglalkoztatásának véleményezése, 16

17 - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítása, - ápolási-gondozási munka ellenőrzése, - rehabilitáció, és az egészségügyi gondozás, - a lakók foglalkoztatásának véleményezése, - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítása, - ápolási-gondozási munka ellenőrzése, - meghatározza a diétás élelmezésben részesülők körét, - biztosítja az előirt orvosi dokumentáció vezetését, - irányítja az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást. A higiénés feladatok keretében: - a lakók személyi higiénéjének, - a környezet higiénéjének és az - élelmezés higiénéjének az ellenőrzése. 2./ Kapcsolatot tart az egészségügyi intézmények /kórház, szakrendelők/ vezetőivel. 3./ Közvetlen szakmai kapcsolatot tart az intézményvezető ápolóval 4./ Figyelemmel kíséri és tevékenységével segíti, hogy az egészségügyi szempontok és a gondozás minden eleménél megfelelően érvényesüljenek. 5./ Munkáját szakmai téren teljes önállósággal végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. A háziorvosok heti 8 ill.10 órában rendelnek az otthonokban és végzik a betegek ellátását. Ezen kívül szakorvosok /pszichiáter havi 20 órában, reumatológus havi 8 órában/ végeznek szakirányú ellátást. Az intézményben és telephelyén rendelést végző szakorvosok rendszeresen tartanak szakmai előadásokat és továbbképzéseket az ápolást-gondozást végző dolgozók részére. A hétvégi ellátást az ügyeletes orvosok végzik. Szakrendelések Szobon és Vácon, illetve Budapesten és Szentendrén történnek, a kórházi ellátást a váci valamint budapesti és az esztergomi kórház biztosítja, illetve a betegség jellegéből adódóan különböző budapesti szakkórházak. A körzetünkben lévő szakrendelőkkel, illetve kórházakkal jó a kapcsolatunk. Otthonok lakóit rendszeresen visszük tüdőszűrő, illetve labor vizsgálatokra. A járványok megelőzése céljából évente védőoltásban részesülnek lakóink /pl.influenza /. A lakók utókezelése, gyógyszeres ellátása intézetekben történik. Az ellátottainknak biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a legrövidebb kórházi kezelés után otthonunkba visszatérve a szükséges szakápolást, gondozást megkapják az elérhető rehabilitációs szintig. Ezzel kiváltható a betegek hosszas kórházi kezelése. Szakmai munkánkkal a személyre szóló gondozás megvalósítására törekszünk. A hatékonyabb ápolást személyi gondozási terv készítésével, egyénre szabott feladatok elvégzésével kívánjuk elősegíteni. Intézményeinkben 6-10 lakókból álló 17

18 családgondozást végzünk, melynek folyamatát személyenként dokumentáljuk. Az ápolási, gondozási feladat tevékenységei: Lakók felügyelete, betegeink teljes ellátása, alap- és szakápolási tevékenység végzése, testi lelki nyugalom, valamint komfortérzés, ágynyugalom biztosítása, testi higiénia, szobák környezetének rendje, megfelelő pszichés kapcsolat megteremtése. Az ellátottak személyre szabott gondozása, lakó illetve, beteg állapotának megfelelő személyi higiénéjének biztosítása a mindenkori állapotának megfelelő segítése, testápolás, fektetés, etetés, körömvágás, borotválás. Sürgősségi sorrendnek megfelelő munkavégzés. Orvosi utasítás szerint kezelések, injekciózások elvégzése, vizsgálatokhoz való előkészítés, kivitelezés. Névre szólóan a gyógyszer kiadagolása és beadása. Az ellátottak kórházba, vizsgálatra való elkísérése, kórházlátogatás, orvosi tanácsadás megszervezése, szűrővizsgálatokon történő részvétel biztosítása. Élelmezéssel, étkezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, ételosztás, diétájukkal kapcsolatos előkészítés, etetés, folyadékpótlás. Ápolási eszközök, műszerek tisztántartása, fertőtlenítése. Acut - lázas állapot észlelése megszüntetése. Állapotváltozások megfigyelése, észlelése jelzése, orvos értesítése. Sürgősségi betegellátás- orvos értesítés munkaidőben részlegvezető ápoló, intézményvezető ápoló, ügyeleti és hétvégi munkaidőben a szolgálatban lévő egészségügyi végzettséggel rendelkező ápoló. Cardinális tünetek ellenőrzése (pulzus,légzés, hőmérséklet, Tensió mérése) Mobilizálás, a fokozatosság betartása, betartatása mellett, segítség nyújtása a hely- és helyzetváltoztatásban. A lakó viselkedésének, hangulatának, activitásának, betegségtünetek alakulásának figyelemmel kisérése, ezzel kapcsolatos észrevételről való beszámolás a vezető ápoló illetve az intézmény igazgatójának szóban, és rögzítése az eseménynaplóban. Speciális fektetési módok alkalmazása (decubitus megelőzése, illetve szövődmények kivédésére irányuló helyzetváltoztatások alkalmazása). Sebkezelés, kötözés. Csökkent látóképességű illetve hallássérült lakókkal való gondos körültekintő foglalkozás. Az egyéni gondozási terv napi vezetése és a változások rögzítése, észlelt megfigyelések jelentése, dokumentálása. Az ellátott intézményi textíliával való ellátása, ruházatának szükségleteinek figyelemmel kisérése, tisztántartása ágynemű, textília csere rendszeres biztosítása. A haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítés, hospice szemléletű ellátás. Magas szakmai színvonalú ellátás biztosítása. 18

19 Gyógyszerek rendelése heti, illetve havi 1 alkalommal, ill. szükség szerint történik a gyógyszertárakból. Gyógyszerosztást napi 3 alkalommal végzünk. Az alaplistába tartozó gyógyszereket térítésmentesen biztosítjuk az 1/2000-es SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az intézmény és telephelyének orvosi rendelőjének műszerezettsége megfelelő, de a lehetőségeinkhez mérten folyamatosan korszerűsítjük. Az ellátottainknak biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a legrövidebb kórházi kezelés után otthonunkba visszatérve a szükséges szakápolást, gondozást megkapják az elérhető rehabilitációs szintig. Ezzel kiváltható a betegek hosszas kórházi kezelése. Szakmai munkánkkal a személyre szóló gondozás megvalósítására törekszünk. A hatékonyabb ápolást személyre szóló gondozási terv készítésével, egyénre szabott feladatok elvégzésével kívánjuk elősegíteni. Egészségügyi csoport vezetője az intézményvezető ápoló: 1./ Az egészségügyi csoport vezetője az intézményvezető ápoló. Az intézményvezető ápoló munkáját közvetlenül az telephelyvezetőintézményvezető helyettes közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Követlen beosztottjai:mb. osztályvezető,osztályvezető ápolók, ápolók, gondozók, fizioterápiás asszisztens, takarítók. 2./ Az egészségügyi csoport vezetője együtt működik a mentálhigiénés csoporttal. (mentálhigiénés munkatársakkal) 3./ Az intézményvezető ápoló feladatai: - a lakók egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, - irányítja, ellenőrzi az egészségügyi csoport dolgozóinak munkáját, - elkészíti az ápolók-gondozók heti, havi munkarendjét, - gondoskodik az szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról, - végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a betegek gyógyszerelését, - megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatát, - szervezi az ápoló-gondozók és az élelmezéssel foglalkozók időszakos orvosi vizsgálatát, - szervezi az egészségügyi csoport dolgozóinak a rendszeres képzését és továbbképzését, - ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen az egészségügyi csoport vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat, - irányítja és ellenőrzi a takarítók munkáját, - gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. 4./ Az intézményvezető ápoló rendszeres kapcsolatot tart: - az otthon orvosával, - az egészségügyi intézményekkel, 19

20 - a mentálhigiénés csoport vezetőjével, - az egészségügyi szakiskolával, - a gondozottak hozzátartozóival, - az otthont támogató magánszemélyekkel és szervezetekkel. 5./ Az intézményvezető ápoló a hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: - gondoskodik a feladatok elosztásáról, - intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, - javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosításra, felvételére, - a hatáskörébe utalt dolgozókkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez. 6./ Az intézményvezető ápoló a szakmai és irányító-ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőnek, orvosának. Helyettese: a főnővér helyettes /osztályos nővér/ Osztályvezető ápoló Feladatai: - elkészíti az ápolók-gondozók heti, havi munkarendjét, - felelős a lakók személyi higiénéjéért /tiszta ruha csere, ágynemű váltás, fürdetés stb./ és a lakók pszichés gondozásáért, a személyiségi jogok megtartásáért, - az intézeti orvos által tartott viziteken részt vesz, gyógyszerelő ápoló tevékenységét ellenőrzi, a gyógyszerelő ápoló távolléte esetén a lakók gyógyszerellátásáról gondoskodik, - az osztályokon történt eseményekről osztályátadó füzetet vezet és naponta a intézményvezető ápolónak bemutatja, - az ügyeleti szolgálat alatt az intézményben felelős személyként dolgozik, minden olyan feladatban, amiben intézkedni kell, döntési joga van, - az osztály dolgozóinak munkáját naponta köteles ellenőrizni, a funkcionális éves tervben a beütemezett munkafolyamatokat ellenőrizni, - az osztályon anyagilag és erkölcsileg felelősséggel tartozik a rábízott intézményi tulajdonért. Intézményünkben a szakápoláshoz használt eszközök és felszerelések: Sürgősségi, készenléti táska Vérnyomásmérő EKG készülék Phonendoscop Ultrahangos fizioterápiás készülék Egyszerhasználatos fecskendők Gumikesztyűk Spatulák Ér leszorító Steril olló Suction leszívó Evolit lámpa Testsúly mérő, has körfogat mérő SE-30 Tens készülék Decont /vércukormérő/ Masszírozó gép Szemvizsgáló tábla Stranguláló gumi Farkasfecskendő Fejtámasz 20

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona és ápoló-gondozást

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Alapadatok Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefonszámai 94-508-036 Fax

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Hunyadi u.29. Telefon sz.: 94/552-560; Fax: 94/380-223; e-mail: gotthszo@t-online.hu Honlap: www.gotthardotthon.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben