Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út SZAKMAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út SZAKMAI PROGRAM 2014

2 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok A szakmai program tartalma...5 Az szakmai programja hatálya Az intézmény feladata A szolgáltatás igénybevételének módja.7 Az ápolási-gondozási feladatok jellege, szakmai tartalma..8 A környezet kialakítása.10 Elhelyezési lehetőségek Az otthon vezetése. 13 Az otthon orvosa 16 Egészségügyi csoport Mentálhigiénés tevékenység..21 Az intézmény által nyújtott szolgáltatások.25 Térítési díj.. 25 Az élelmezés...2 Az intézményi ellátást igénybevevők jogai.30 A szociális szolgáltatást végzők jogai..32 Az otthonok, részlegek közötti együtt működés.32 2

3 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635.Vámosmikola, Ipolysági u Általános jellemzők: Az intézmények 2014.évi szakmai programja 1.)Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 2635 Vámosmikola, Ipolysági út sz. Telefonszámai: 27/ , Fax száma: 27/ Telephelye: 2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 10. sz. Telefonszámai: 26/ , 26/ , 26/ Fax száma: 26/

4 2.) Alapítás éve: Alapítója: Fővárosi Tanács VB. Alapító Okirat száma: 23/43-58/2012. Alapító Okirat kelte: június ) Felügyelet szerve: Budapest Főváros Közgyűlése 1052 Budapest, V. Városház u )Az intézmény fenntartója: Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u ) Ellátási terület: Fővárosi illetőségűek ellátása, ápolása, gondozása. 4 6.) Az intézmény típusa : Időskorúak ellátását biztosító intézmény. Ellátandó alaptevékenységei: -Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása TEÁOR száma: 8730 TEÁOR szerinti megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat száma, megnevezése: Ápoló-gondozó otthoni rehabilitációs intézményi ellátás. Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységei: karbantartó műhely kazánház és energiaszolgáltatás gépjármű üzemeltetés élelmezési tevékenység büfé mosoda, varroda A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona a székhelyen és egy telephelyen működik. / A szervezeti felépítést az SZMSZ I. számú melléklete tartalmazza/ Az intézmények működtetésének alapvető célja, hogy ápolást-gondozást, teljes körű ellátást nyújtson azoknak a budapesti illetőségű időskorú személyeknek, akik önmaguk ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek és ellátásuk más módon nem oldható meg. 7.) Működési engedély száma: Vámosmikola PEC/001/2355-3/2014 Visegrád PEC/001/2394-3/2014

5 Az intézmény egységes ágazati azonosító jele: S S ) Az engedélyezett férőhelyek száma: Vámosmikola 150 fő. Visegrád 95 fő. 9.) Az intézmény jogállása, jogköre: - jogi személyisége: önálló jogi személy - gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény - előirányzatok feletti rendelkezési jog: teljes jogkörrel rendelkezik - érdekeltségi rendszere: maradványérdekeltség - bérgazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgazdálkodó A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézmények vezetői gondoskodnak arról, hogy az intézményeken belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüljenek, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről. Általános szabályok: 5 I. A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona főbb jellemzői: Típusa: ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona. Az otthon két telephelyen működik: A székhelyen (2635 Vámosmikola, Ipolysági u ) 150 fő ellátását biztosítja. A telephelyen működő (2025 Visegrád, Mogyoróhegy u.10.) otthon 95 fő számára biztosít ellátást. II. A Szakmai programot meghatározó általános rendelkezések: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 5/A 1. bekezdése értelmében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynek rendelkeznie kell szakmai programmal. A szakmai program tartalmazza: az intézményi szolgáltatások célját, feladatát, az ellátottak körét, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,

6 az ellátás igénybevételének módját, az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartamát, az ellátottak és az intézményi ellátásban közreműködő dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, az Intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információkat (a szervezeti egységek feladatköreinek megjelölését, létszámát és szakképzettség szerinti megoszlását). Az Idősek Otthona szakmai működését a jogszabályi előírásokon túl, az intézmény egészének működését meghatározó szakmai standardok szabályozzák. Az otthon jellegéből adódóan, ellátottai számára a lehető legnagyobb szabadságot és önrendelkezést kívánja biztosítani, az ésszerűség határain belül. A Szakmai Program tartalmát az Érdekképviseleti Fórum véleményezi. III. Az Idősek Otthona szakmai programja 1./ A szolgáltatás célja, feladata: Az intézmény működtetésének alapvető célja, hogy a fővárosban élő (illetékességű) idős emberek közül azoknak az ellátását biztosítsa, akik koruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt, tartós bentlakásos ellátást, teljes körű ápolást, gondozást igényelnek. Olyan szolgáltatás nyújtása, amelynek segítségével megvalósulhat az, hogy az idős emberek az új otthonukban ismét családias, kellemes, derűs, szabad légkörre találjanak. A lehetőség szerinti igények kielégítésével nyugodt, békés, boldog élet nyújtása. Rászoruló embertársaink javára megfelelő, korszerű fizikai, egészségügyi és mentális szolgáltatás biztosítása, oly módon, hogy az intimitás biztosított és zavartalan legyen. Biztonság nyújtása, amit az orvosi felügyelet és a 24 órás szakképzett ápológondozó személyzet munkája biztosít. Szabad mozgás tevékeny élet biztosítása, amennyiben az egészségi- és a mentális állapot lehetővé teszi. Biztosítjuk a hasznos tevékenységet, a foglalkoztatást, a kulturális, valamint az egyházi és a hagyományokon alapuló rendezvények lebonyolítását. Segítjük a hozzátartozókkal való kapcsolattartást. Fontosnak tartjuk a munkatársak továbbképzését. Fontos a munkatársak esélyegyenlőségét biztosítani. Minőségi ellátás nyújtása minőségbiztosítás alapjainak lerakása. Kapcsolattartás helyi, megyei, fővárosi szervezetekkel. Feladat: az Önmaga ellátásáról nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek számára: - a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, - ápolási, gondozási feladatok ellátása, - legalább napi háromszori étkezés biztosítása, 6

7 - ruházattal és textíliával való ellátás, - ruházat, textília mosása, vasalása, javítása, - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, - mentálhigiénés ellátás biztosítása, - a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás. 2./ Az ellátottak köre: Budapesti illetékességű, illetve előzetes főpolgármesteri engedéllyel rendelkező, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeresen gyógyintézeti kezelést nem igényel. Továbbá olyan 18 éven felüli kérelmezők is felvehetők, akik betegségük miatt nem tudnak gondoskodni önmagukról. Az otthonok a lakók részére átlagos ápolást és fokozott ápolást /demens/ biztosítanak. A szakmai program hatálya: A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmények szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. A szakmai program területi hatálya az Intézményre és telephelyére terjed ki. A szakmai program nyilvánossága, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjai: A szakmai programot az intézményben és telephelyén is nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: Kifüggesztésre kerül az Intézmény épületének hirdetőtábláin, Érdekképviseleti Fórum előzetes tájékoztatása. A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni szükséges. Az Intézmény feladata: A szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen: az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: - jelen szakmai programnak, - az alapító okiratnak, - a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint - a házirendnek; a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat ellátási követelményeknek. Az intézményi ellátás igénybevételének módja: 7

8 Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője kérésére, indítványára történik. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ideiglenes gondnokság alatt lévő személy esetén az intézményi elhelyezéshez szükséges az illetékes gyámhivatal jóváhagyása. A felvételi kérelmet a Felvételt Előkészítő Csoporthoz (továbbiakban: FECS) kell benyújtani. Az intézményi felvétel feltétele a FECS által előkészített és nyilvántartásba vett Jelentkezési lappal (és mellékleteivel) rendelkezzen. Az intézményben vagy beutaló határozattal vagy kétoldalú megállapodással rendelkező lakhat. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, és/vagy törvényes képviselőjével Megállapodást köt. Az intézmény vezetője a Megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak. Az intézmény vezetője az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Több soron kívüli elhelyezés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd ezt követően az intézmény orvosával és a soron kívüli bizottsággal dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Az ellátást igénybevevőnek vagy tartásra köteles és képes hozzátartozójának az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetnie. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át. Az intézményi térítési díjat a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhatja. A személyi térítési díj megfizetését követően az ellátást igénybe vevő számára maradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a jogszabályok által 8

9 meghatározott minimum összegnél (a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál). A személyi térítési díj mellett eseti térítési díjat kell fizetni az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért, melyeket a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni. A jövedelemmel nem rendelkező ellátottaknak juttatott költőpénz minimuma az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a. Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma Az előgondozás szerepe: A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletnek megfelelően az ápoló-gondozó otthonokban a beköltözni szándékozót az elhelyezést megelőzően előgondozásban kell részesíteni. Az idősek otthona az igénybe vevők teljes körű ellátásának keretében biztosítja: lakhatást, étkeztetést, ruházat-textíliát, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, egészségügyi ellátást, mentális, pszichés gondozást, szocioterápiás foglalkoztatást. Az intézményi elhelyezést az előgondozás előzi meg. Az előgondozás keretében az előgondozást végző személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás célja: az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben, az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. Az előgondozást az intézmény vezetője általa megbízott személyek végzik. Gondozási terv Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerülhet sor. 9

10 Ápolási tevékenység az Idősek Otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és az Idősek Otthona keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység. Nagy szerepe van a meglévő képességek fejlesztése, illetve lehetőség szerinti szinten tartásában. Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási tervet, a beköltözést követő 30 napon belül. A gondozási tervet, annak módosítását, az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben, az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az Intézményvezető által kijelölt szakemberek vesznek részt (pl.: orvos, intézményvezető ápoló, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés szakember). Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, legfontosabb feladatokat a feladat elvégzésének pontos célját a feladatok elvégzésének módszereit a feladatok elvégzésének időbeli sorrendjét a várható eredményeket /elért/ a gondozási terv értékelését esetleg korrekciókat. Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkeztekor, átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az elhelyezett személy részére nyújtott ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható technikát tartalmazza. Az ápolási terv tartalmazza: az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, az ápolás várható időtartamát, szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését. 10

11 Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az Intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri. Fiziológiás szükségletek, fizikai ellátás A teljes körű gondoskodás esetében a gondozási elemek mindegyikét kell alkalmazni és a hozzá kapcsolódó feladatokat. Ez jelenti a gondoskodás komplexitását. Célja: A rászorulók alapvető szükségleteinek (étkezés, ruházat, pihenés, tisztálkodás kielégítése). A fizikai ellátás fogalomkörébe soroljuk a tágabb és szűkebb környezetét az ellátottnak. Fizikai ellátás- gondozás elemei A környezet kialakítása Az élelmezés Ruházati ellátás Tisztítás, mosás A környezet kialakítása: takarítási feladatok ellátása lakókörnyezet otthonosabbá tétele Tágabb környezet: Nagymértékben befolyásolja a mindennapi életünket, hangulatunkat, egészségi állapotunkat. Az ember általában zöldövezetben csendesebb zaj és füstmentes területen szeretne élni. Az intézmények környezete tiszta levegőjű, zajmentes, nagy kert és sétára alkalmas park veszi körül, kerti padokkal és pihenőkkel. Szűkebb környezet: Az ellátott szobája, bútorzata, helyiségek tisztasága, megvilágítás, hőmérséklet a jobb közérzethez hozzátartozik (társalgó, közös helyiségek). A lakószobák berendezésénél lehetőség szerint igyekszünk az otthonos jelleget megtartani, ami a berendezésben és a dekorációban is megnyilvánul. Az intézmények belső épületeinek higiénés rendbetételét a takarító munkatársak végzik beosztás szerinti rendben, illetve igény szerint. Az épületek külső részét és a kert-park rendbetételét a karbantartók valamint munkaterápiás foglalkoztatás keretén belül lakóink segítségével végezzük. Az elhelyezés biztosítása: Az intézmény vezetője a véleményező munkatársak szakmai javaslatait figyelembe véve dönt az ellátást kérők elhelyezéséről. A rendszeres találkozások, a 11

12 lakófórumok és a Lakógyűlések lehetőséget adnak az esetleges felmerülő problémák megoldására, összeköltözésekre és szétköltözésekre az adott ellátási formát biztosító részlegen belül, lehetőségeinkhez mérten, a kérések figyelembe vételével. Megfelelő mértékben az ugyancsak hasznos információkat biztosító hozzátartozókat is igyekszünk bevonni az aktuális nehéz helyzetek, az agitáltság okainak feltárásába. Elhelyezési lehetőségeink: Vámosmikolán a lakók elhelyezése 3 lakóépületben történik. A vámosmikolai intézmény férőhelyeinek száma 150 fő. Á épület: 32 db. kétágyas lakószobában 64 fő ellátása történik két szinten. Az átlagost meghaladó komfortos körülmények között. Az egy lakóra jutó alapterület 7.5 m2. 8 lakó használ egy vizesblokkot/ WC, fürdőszoba/. B épület: 24 férőhelyes ágyas szobákkal. Itt kerülnek elhelyezésre a súlyosabb betegek. Az egy lakóra jutó alapterület 8.2 m2. Az épületen belül 3 fürdőszoba található. Az Á és a B épületet egy közös lift szolgálja ki. C épület: Kétszintes 62 férőhelyes épület, ahol az egy főre jutó alapterület 6.5 m2. Két fürdőszoba, három vizesblokk és nyolc db. WC helyiség áll a lakók rendelkezésére. Az épületen belül lift nincs. A Visegrádi telephely férőhelyeinek száma 95 fő. A lakók elhelyezése 4 épületben történik. A jelű épület, földszinti alagsor Az 1x3 és 1x4 ágyas szobákban 7 fő fokozott ellátást igénylő férfi lakó elhelyezését szolgálja. Az egy lakóra jutó átlagos alapterület 4,7 m 2. A lakók számára 1 db fürdőszoba és 3 db wc lett kialakítva. A jelű épület, 1-es épületrész Zárt folyosón, 10x2 ágyas szobában különböző nemű lakók (férfi ill. női szobákban), elhelyezésére van lehetőség. A lakók részére nemenként egy-egy fürdőszoba káddal és wc áll rendelkezésre. Az egy főre jutó alapterület 4,7 m 2. A jelű épület, 2-es épületrész A 8x2 és 1x3 ágyas szobákban 19 fent járó lakó elhelyezésére került sor koedukált formában. A fajlagos alapterület 4,7 m 2 / fő. A lakók részére egy fürdőszoba egy kád, két zuhanyzó és három db wc lett kialakítva. A szobák kis közlekedő folyosókról 12

13 szabad folyosóra nyílnak. B jelű épület A földszintes épületben 11x2 ágyas szobában 22 fő férfi lakó van elhelyezve. A fajlagos alapterület 4,8 m 2 / fő. Az épületben egy fürdőszoba (egy káddal), két zuhanyozó és 3 db wc található. A szobákba a zárt folyosóról nyíló kis közlekedőkből lehet bejutni. C jelű földszintes épület Fokozott felügyeletet igénylő 19 fő női lakó elhelyezésére szolgál 3x5 és 1x4 ágyas szobákban. Az egy lakóra jutó alapterület 4 m 2. Az épülethez egy fürdőszoba tartozik 3 db zuhanyozóval és 2 db wc-vel felszerelve. G jelű épület A földszintes épületben 4x2 ágyas szobában 8 fő női lakó elhelyezésére van lehetőség. Egy lakóra átlagosan 10 m 2 alapterület jut. A lakók részére egy db fürdőszoba áll rendelkezésre, melyben egy kád és kettő wc található. Ruházattal és textíliával való ellátás Célja a külső környezet, az időjárás hatásaitól való védelem. Különösen figyelni kell az idős emberekre, hogy az évszaknak megfelelő öltözékkel rendelkezzen. A lakók részére a ruházatot az intézmény raktárkészletéből, illetve költségvetésből akkor biztosítja, ha a lakó saját jövedelméből, készpénzvagyonából erre nem képes. Személyi higiéné A személyi és közvetlen környezetünk tisztaságának fenntartása, megőrzése a lakók és a dolgozók közös érdeke és feladata. A jó közérzet érdekében a helyiségek szellőztetését naponta többször kell biztosítani. A napi mosakodás, a másnaponkénti zuhanyozás, fürdés hozzájárul az egészség védelméhez és a jó közérzethez. Ugyanúgy fontos, hogy mindig tisztán, esztétikusan felöltözve töltsék el a lakók napjaikat a közösségben, a szobáikban. Az ágyban fekvő betegek, illetve az egyéb okból segítségre szorulók mosdatása a lakóval egyeztetett fürdetési rend szerint az ápolók segítségével történik. A fürdőszoba rendeltetésszerű használatára, a tisztaságra, a rendre mindenkinek ügyelni kell. 13

14 Az otthon vezetése: Intézményvezető 1./ Az otthont az intézményvezető vezeti. 2./ Az otthon vezetője felelős az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért az állami és szolgálati titok megőrzéséért, továbbá felettesei utasításainak betartásáért és betartatásáért. F e l a d a t a i: 1./ egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért. 2./ elkészíti a közvetlen irányítása alá tartozó telephely vezető élelmezésvezető intézményvezető ápoló mentálhigiénés csoportvezető gondnok gazdasági vezető munkaköri leírását. Gyakorolja az intézményben és telephelyén a közvetlen irányítása alá, valamint a részlegvezetők irányítása alá tartozó dolgozók tekintetében a munkáltatói és fegyelmi jogköröket is. 3./ felelős az intézmény szervezeti-működési szabályzata tervezetének elkészítéséért és kiadmányozza az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokat, és a szabályzatok mellékleteit. 4./ felelős az otthon költségvetési, fejlesztési és rekonstrukciós tervének, továbbá a szakmai programnak, a gondozási terveknek, az otthon házirendjének, valamint a dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséért és a személyzeti feladatok ellátásáért. 5./ tanulmányozza az új képzési formákat, gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos munkát és ezek figyelembe vételével is - intézkedéseivel segíti a gondozottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 6./ gondoskodik az intézmény működési mutatóinak értékeléséről, az előírt normatívák betartásának ellenőrzéséről és ezek alapján a szükséges intézkedések megtételéről. 7./ gondoskodik az intézmény éves munkatervének összeállításáról. 8./ gondoskodik az intézmény tűz-, munka-, környezet-, vagyonvédelmi feladatoknak a hatályos jogszabályok szerinti ellátásáról, a veszélyes anyagok jogszabály szerinti kezeléséről, 9./ irányítja, összehangolja és ellenőrzi az intézmény gondozási, gazdasági és műszaki részlegei szervezeti működési szabályzatban foglaltak szerinti munkáját. 10./ ellenőrzi a munkafegyelem és az etikai követelmények betartását. 11./ biztosítja a gazdasági-, műszaki-, a belső ellenőrzési feladatok végrehajtását, 14

15 továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott teendők ellátását. 12./ bérgazdálkodási, utalványozási és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. 13./ megállapodást köt az intézményi ellátást igénybe vevővel, ill. törvényes képviselőjével. 14./ kivizsgálja a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket. 15./ a rendkívüli eseményeket az ezzel kapcsolatos jogszabályokban és utasításokban foglaltaknak megfelelően jelenti. 16./ a gondozottak /lakók/ érdekében kapcsolatot tart a társintézményekkel, gyógyító intézményekkel, valamint a hozzátartozókkal. 17./ tevékenységéről az előírásoknak megfelelően rendszeresen beszámol a felügyeleti szerv vezetőjének. 18./ a Házirend szabályai szerint szervezi az Érdekképviseleti Fórum működését. 19./ kapcsolatot tart a Közalkalmazotti Tanáccsal. 20./ széleskörű kapcsolatot tart a helyi és országos civil szervezetekkel, hatóságokkal és az intézményekkel. 21./ tartós távollétében az intézményvezetői teendőket helyettese látja el. 22./ Az intézményvezető feladatát a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. Helyettesei: 1.telephelyvezető /általános és szakmai helyettes Feladata 1./Felelős vezetője az otthon visegrádi telephelyének, intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. 2./Intézkedési és utasítási joggal rendelkezik a közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységek működésére vonatkozóan. 3./Kiadványozza a telephely működéséhez szükséges szabályzatokat és a szabályzatok mellékleteit. 4./Felelős a telephelyen a szakmai program, a gondozási terv, házirend, valamint a telephelyen dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséért. 5./Együttműködik a telephely költségvetésének tervezésében a gazdasági vezetővel. 6./Tanulmányozza az új képzési formákat, gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos munkák és ezek figyelembe vételével is intézkedéseivel segíti a lakók közösségbe való beilleszkedését. 7./Gondoskodik az intézmény működési mutatóinak értékeléséről, az előirt normatívák betartásának ellenőrzéséről és ezek alapján a szükséges intézkedések megtételéről. 15

16 8./Gondoskodik a telephely éves munkatervének összeállításáról az Érdekképviseleti Fórummal történő előzetes véleményeztetéséről, éves szakmai beszámolójának elkészítéséről. 9./Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a telephely gondozási, gazdasági és műszaki részlegei Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerinti munkáját. 10./Ellenőrzi a munkafegyelem és az etikai követelmények betartását. 11./Együttműködik az intézmény és a telephely valamennyi részlegének vezetőjével, az intézmény orvosaival, külső segítőikkel, önkéntesekkel a lakók jó színvonalú ellátása érdekében. 12./A rendkívüli eseményeket az ezzel kapcsolatos jogszabályokban és utasításokban előírtaknak megfelelően jelenti. 13./Az ellátottak érdekében kapcsolatot tart a társintézményekkel, gyógyító intézményekkel, valamint a hozzátartozókkal. 14./Felelős a telephelyen a korszerű magas színvonalú gondozásért, a folyamatos, zavartalan jogszerű működésért és üzemeltetési tevékenységért. A telephelyvezető közvetlen felettese az intézményvezető. Munkáját megfelelő szakmai hozzáértéssel, önállóan végzi. Az intézményvezető távollétében, a székhely intézményben általános helyettesítési feladatokat lát el. A telephelyvezetőt tartós távollétében az ezzel írásban megbízott munkatárs látja el. Az Otthon orvosa: 1./ Feladata: a gyógyító- megelőző és higiénés tevékenység. A gyógyító- megelőző munka keretében: -a heveny és idült betegségben szenvedő lakók ellátása, szükség esetén szakrendelésre, ill. kórházba utalása, - rehabilitáció, és az egészségügyi gondozás - a lakók foglalkoztatásának véleményezése, 16

17 - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítása, - ápolási-gondozási munka ellenőrzése, - rehabilitáció, és az egészségügyi gondozás, - a lakók foglalkoztatásának véleményezése, - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítása, - ápolási-gondozási munka ellenőrzése, - meghatározza a diétás élelmezésben részesülők körét, - biztosítja az előirt orvosi dokumentáció vezetését, - irányítja az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást. A higiénés feladatok keretében: - a lakók személyi higiénéjének, - a környezet higiénéjének és az - élelmezés higiénéjének az ellenőrzése. 2./ Kapcsolatot tart az egészségügyi intézmények /kórház, szakrendelők/ vezetőivel. 3./ Közvetlen szakmai kapcsolatot tart az intézményvezető ápolóval 4./ Figyelemmel kíséri és tevékenységével segíti, hogy az egészségügyi szempontok és a gondozás minden eleménél megfelelően érvényesüljenek. 5./ Munkáját szakmai téren teljes önállósággal végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. A háziorvosok heti 8 ill.10 órában rendelnek az otthonokban és végzik a betegek ellátását. Ezen kívül szakorvosok /pszichiáter havi 20 órában, reumatológus havi 8 órában/ végeznek szakirányú ellátást. Az intézményben és telephelyén rendelést végző szakorvosok rendszeresen tartanak szakmai előadásokat és továbbképzéseket az ápolást-gondozást végző dolgozók részére. A hétvégi ellátást az ügyeletes orvosok végzik. Szakrendelések Szobon és Vácon, illetve Budapesten és Szentendrén történnek, a kórházi ellátást a váci valamint budapesti és az esztergomi kórház biztosítja, illetve a betegség jellegéből adódóan különböző budapesti szakkórházak. A körzetünkben lévő szakrendelőkkel, illetve kórházakkal jó a kapcsolatunk. Otthonok lakóit rendszeresen visszük tüdőszűrő, illetve labor vizsgálatokra. A járványok megelőzése céljából évente védőoltásban részesülnek lakóink /pl.influenza /. A lakók utókezelése, gyógyszeres ellátása intézetekben történik. Az ellátottainknak biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a legrövidebb kórházi kezelés után otthonunkba visszatérve a szükséges szakápolást, gondozást megkapják az elérhető rehabilitációs szintig. Ezzel kiváltható a betegek hosszas kórházi kezelése. Szakmai munkánkkal a személyre szóló gondozás megvalósítására törekszünk. A hatékonyabb ápolást személyi gondozási terv készítésével, egyénre szabott feladatok elvégzésével kívánjuk elősegíteni. Intézményeinkben 6-10 lakókból álló 17

18 családgondozást végzünk, melynek folyamatát személyenként dokumentáljuk. Az ápolási, gondozási feladat tevékenységei: Lakók felügyelete, betegeink teljes ellátása, alap- és szakápolási tevékenység végzése, testi lelki nyugalom, valamint komfortérzés, ágynyugalom biztosítása, testi higiénia, szobák környezetének rendje, megfelelő pszichés kapcsolat megteremtése. Az ellátottak személyre szabott gondozása, lakó illetve, beteg állapotának megfelelő személyi higiénéjének biztosítása a mindenkori állapotának megfelelő segítése, testápolás, fektetés, etetés, körömvágás, borotválás. Sürgősségi sorrendnek megfelelő munkavégzés. Orvosi utasítás szerint kezelések, injekciózások elvégzése, vizsgálatokhoz való előkészítés, kivitelezés. Névre szólóan a gyógyszer kiadagolása és beadása. Az ellátottak kórházba, vizsgálatra való elkísérése, kórházlátogatás, orvosi tanácsadás megszervezése, szűrővizsgálatokon történő részvétel biztosítása. Élelmezéssel, étkezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, ételosztás, diétájukkal kapcsolatos előkészítés, etetés, folyadékpótlás. Ápolási eszközök, műszerek tisztántartása, fertőtlenítése. Acut - lázas állapot észlelése megszüntetése. Állapotváltozások megfigyelése, észlelése jelzése, orvos értesítése. Sürgősségi betegellátás- orvos értesítés munkaidőben részlegvezető ápoló, intézményvezető ápoló, ügyeleti és hétvégi munkaidőben a szolgálatban lévő egészségügyi végzettséggel rendelkező ápoló. Cardinális tünetek ellenőrzése (pulzus,légzés, hőmérséklet, Tensió mérése) Mobilizálás, a fokozatosság betartása, betartatása mellett, segítség nyújtása a hely- és helyzetváltoztatásban. A lakó viselkedésének, hangulatának, activitásának, betegségtünetek alakulásának figyelemmel kisérése, ezzel kapcsolatos észrevételről való beszámolás a vezető ápoló illetve az intézmény igazgatójának szóban, és rögzítése az eseménynaplóban. Speciális fektetési módok alkalmazása (decubitus megelőzése, illetve szövődmények kivédésére irányuló helyzetváltoztatások alkalmazása). Sebkezelés, kötözés. Csökkent látóképességű illetve hallássérült lakókkal való gondos körültekintő foglalkozás. Az egyéni gondozási terv napi vezetése és a változások rögzítése, észlelt megfigyelések jelentése, dokumentálása. Az ellátott intézményi textíliával való ellátása, ruházatának szükségleteinek figyelemmel kisérése, tisztántartása ágynemű, textília csere rendszeres biztosítása. A haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítés, hospice szemléletű ellátás. Magas szakmai színvonalú ellátás biztosítása. 18

19 Gyógyszerek rendelése heti, illetve havi 1 alkalommal, ill. szükség szerint történik a gyógyszertárakból. Gyógyszerosztást napi 3 alkalommal végzünk. Az alaplistába tartozó gyógyszereket térítésmentesen biztosítjuk az 1/2000-es SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az intézmény és telephelyének orvosi rendelőjének műszerezettsége megfelelő, de a lehetőségeinkhez mérten folyamatosan korszerűsítjük. Az ellátottainknak biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a legrövidebb kórházi kezelés után otthonunkba visszatérve a szükséges szakápolást, gondozást megkapják az elérhető rehabilitációs szintig. Ezzel kiváltható a betegek hosszas kórházi kezelése. Szakmai munkánkkal a személyre szóló gondozás megvalósítására törekszünk. A hatékonyabb ápolást személyre szóló gondozási terv készítésével, egyénre szabott feladatok elvégzésével kívánjuk elősegíteni. Egészségügyi csoport vezetője az intézményvezető ápoló: 1./ Az egészségügyi csoport vezetője az intézményvezető ápoló. Az intézményvezető ápoló munkáját közvetlenül az telephelyvezetőintézményvezető helyettes közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Követlen beosztottjai:mb. osztályvezető,osztályvezető ápolók, ápolók, gondozók, fizioterápiás asszisztens, takarítók. 2./ Az egészségügyi csoport vezetője együtt működik a mentálhigiénés csoporttal. (mentálhigiénés munkatársakkal) 3./ Az intézményvezető ápoló feladatai: - a lakók egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, - irányítja, ellenőrzi az egészségügyi csoport dolgozóinak munkáját, - elkészíti az ápolók-gondozók heti, havi munkarendjét, - gondoskodik az szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról, - végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a betegek gyógyszerelését, - megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatát, - szervezi az ápoló-gondozók és az élelmezéssel foglalkozók időszakos orvosi vizsgálatát, - szervezi az egészségügyi csoport dolgozóinak a rendszeres képzését és továbbképzését, - ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen az egészségügyi csoport vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat, - irányítja és ellenőrzi a takarítók munkáját, - gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. 4./ Az intézményvezető ápoló rendszeres kapcsolatot tart: - az otthon orvosával, - az egészségügyi intézményekkel, 19

20 - a mentálhigiénés csoport vezetőjével, - az egészségügyi szakiskolával, - a gondozottak hozzátartozóival, - az otthont támogató magánszemélyekkel és szervezetekkel. 5./ Az intézményvezető ápoló a hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: - gondoskodik a feladatok elosztásáról, - intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, - javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosításra, felvételére, - a hatáskörébe utalt dolgozókkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez. 6./ Az intézményvezető ápoló a szakmai és irányító-ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőnek, orvosának. Helyettese: a főnővér helyettes /osztályos nővér/ Osztályvezető ápoló Feladatai: - elkészíti az ápolók-gondozók heti, havi munkarendjét, - felelős a lakók személyi higiénéjéért /tiszta ruha csere, ágynemű váltás, fürdetés stb./ és a lakók pszichés gondozásáért, a személyiségi jogok megtartásáért, - az intézeti orvos által tartott viziteken részt vesz, gyógyszerelő ápoló tevékenységét ellenőrzi, a gyógyszerelő ápoló távolléte esetén a lakók gyógyszerellátásáról gondoskodik, - az osztályokon történt eseményekről osztályátadó füzetet vezet és naponta a intézményvezető ápolónak bemutatja, - az ügyeleti szolgálat alatt az intézményben felelős személyként dolgozik, minden olyan feladatban, amiben intézkedni kell, döntési joga van, - az osztály dolgozóinak munkáját naponta köteles ellenőrizni, a funkcionális éves tervben a beütemezett munkafolyamatokat ellenőrizni, - az osztályon anyagilag és erkölcsileg felelősséggel tartozik a rábízott intézményi tulajdonért. Intézményünkben a szakápoláshoz használt eszközök és felszerelések: Sürgősségi, készenléti táska Vérnyomásmérő EKG készülék Phonendoscop Ultrahangos fizioterápiás készülék Egyszerhasználatos fecskendők Gumikesztyűk Spatulák Ér leszorító Steril olló Suction leszívó Evolit lámpa Testsúly mérő, has körfogat mérő SE-30 Tens készülék Decont /vércukormérő/ Masszírozó gép Szemvizsgáló tábla Stranguláló gumi Farkasfecskendő Fejtámasz 20

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető rész Intézmény neve: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 4. Intézményi

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/378-643 Telephelye: 7953 Királyegyháza,

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére Jelentkezés módja A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alá kell

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben