SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása"

Átírás

1 SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban 3. oldal Emléktáblát avattak a kórházban Veres András püspök szentelte fel a kórház falán elhelyezett emléktáblát A Sárvári Kórház volt belgyógyász főorvosa, Dr. Marton Lajos születésének 100. évfordulója emlékére rendezett ünnepséget és emlékülést a kórház jelenlegi vezetése. Április 16-án először a kórház területén avattak emléktáblát, majd az egyik helyi szállodában előadásokkal emlékeztek a belgyógyász főorvosra. Az emléktáblán négy név olvasható: Dr. Stubenvoll Ferenc, aki között, Dr. Marton Lajos, aki között, Dr. Horváth Boldizsár, aki között és Dr. Atanaszov György, aki között dolgozott az intézményben. Vancsura Miklós, a kórház jelenlegi igazgatója ünnepi beszédében párhuzamot vont a kórház 1920-as évekbeli és jelenlegi működése között, mint mondta, akkor és a 2007-es struktúraátalakítás után is az összefogás mentette meg az intézményt, és tette lehetővé működését. Folytatás az 5. oldalon Kárpát-medencei diákírók és -költők találkoztak Sárváron Április 19-e és 22-e között rendezte meg az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítványa, a Tinódi gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata a magyar nyelvű Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 34. irodalmi pályázatának táborát. A középiskolás diákok vers, próza és tanulmány kategóriában küldhették be munkáikat a szervezők, vagyis az Írók Szakszervezete és az Írók Alapítványa felhívására. Több mint négyszáz pályázat érkezett, több ezer vers, próza és tanulmány közül válogathatott a zsűri mondta el Mezey Katalin József Attila-díjas író, a rendezvény főszervezője, majd hozzáfűzte, hogy közülük ötven, köztük több határon túli fiatal kapott meghívást a táborba. Öt diák Székelyföldről érkezett, de volt a résztvevők között olyan diák is, aki egy szerbiai magyar nyelvű gimnázium növendéke. A találkozó megnyitóját április 19-én tartották, a következő nap műhelymunkával telt, ahol az ifjú költők és írók saját műveikből olvastak fel, április 21-én pedig gálaműsorral zárult a program. Minden kedves Olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! A Sárvári Hírlap munkatársai

2 2 SÁRVÁRI HÍRLAP április 22. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax: 95/ , Tel.: 95/ Pályázati felhívás Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet az ingatlan-nyilvántartásban a Sárvár, 189/1/A/9 hrsz-ú, üzlethelyiség megnevezésű, a Várkerület 33. szám alatti műemlék társasházban található ingatlan öt évre történő, május 15. napjától kezdődő bérletére azzal, hogy az épületet bérlő köteles rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni, és a komfortfokozatának megfelelő/rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezésekkel ellátni legalább nettó Ft/hónap (azaz nettó egyszázezer forint/hónap) + rezsi bérleti díjért (a továbbiakban: pályázati alapár). Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A pályázati eljárásban történő részvétel feltételei: A pályázati eljárásra írásban, Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodája címére (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájára (fszt. 12. vagy 13. iroda) személyesen átadott zárt borítékban eljuttatott pályázat egy eredeti példányban történő benyújtásával lehet jelentkezni. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a pályázó nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), adóazonosító jelét (adószámát), cégjegyzékszámát. Gazdasági társaság pályázó köteles harminc napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és aláírási címpéldányt becsatolni, egyéb jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pedig a (bírósági) nyilvántartásba vételről szóló kivonat harminc napnál nem régebbi hiteles példányát köteles csatolni. A pályázó írásban nyilatkozni köteles arról, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja, valamint arról, hogy köztartozása nincs. Jelen bekezdésben foglalt okiratok hiányos, vagy nem megfelelő tartalmú csatolása esetén a pályázat érvénytelen. A pályázatokat a fent meghatározott módon és címre, legkésőbb április 27. napja 9.00 óráig beérkezően kell benyújtani. A borítékon a PÁLYÁZAT Várkerület 33. borozó feliratot kell feltüntetni. Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart. A pályázónak írásos jelentkezésében igazolnia kell Ft (azaz tízezer forint) ajánlati biztosíték átutalását (Sárvár város Önkormányzata költségvetési számlájára ( ), a közlemény rovatban fel kell tüntetni a feladó nevét, címét, továbbá a következő szöveget: ajánlati biztosíték a Sárvár 189/1/A/9 hrsz-ú ingatlanra ). Az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázó a pályázatok elbírálását követően visszakapja, nyertes pályázó esetében a díjba beszámít. A pályázatnak tartalmaznia kell az ingatlan helyreállítására (számviteli törvény szerinti felújítására), a rendeltetésszerű állapot kialakítására vonatkozó elképzeléseket, továbbá a munkálatok elvégzésére vállalt határidő megjelölését. Amennyiben a rendeltetésszerű állapot kialakításának munkálataihoz hatósági engedély szükséges, az engedélyeztetés saját költségén a bérlő feladata. A rendeltetésszerű állapot kialakítása érdekében elvégzendő, számviteli törvény szerinti felújítások elvégzésének előfeltétele, hogy azok tételes költségvetését a kiíró képviseletében Sárvár város polgármestere előzetesen jóváhagyja. A rendeltetésszerű állapot kialakítása a bérlő feladata és költsége, de a bérlet megszűnésekor megilleti a dolgok elvitelének a joga az ingatlan állagsérelme nélkül, továbbá a visszaadáskor az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele nem a bérlő feladata. Ez a rendelkezés irányadó a bérleti szerződés határozott idő lejárta előtti megszűnésére is. Az épület, a pályázatok elkészíthetősége érdekében, előzetes bejelentkezést követően a helyszínen megtekinthető. A pályázatok felbontásának helye és ideje: Sárvár Város Polgármesteri Hivatala földszinti kistárgyaló (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.), április 27., szerda délelőtt A bontáson Papp József bizottsági elnök és dr. Kovács Attila köztisztviselő vesz részt. A pályázat elbírálásának szempontjai és a pályázat elbírálása: A benyújtott pályázat akkor érvényes, ha megfelel az előírt formai és tartalmi követelményeknek, illetőleg ha a pályázó vállalja a részletes pályázati felhívásban szereplő feltételek maradéktalan teljesítését. Amennyiben csupán egyetlen pályázat érkezik, és az a pályázati felhívásban és a részletes pályázati dokumentációban foglaltaknak maradéktalanul megfelel, úgy a pályázóval a pályázati alapáron a bérleti szerződés megköthető. A pályázók közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. Érvénytelen a pályázat, ha olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni, ha pályázó a pályázatát a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtotta be, vagy ha az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, valamint, ha az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg. Kiíró hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. A pályázatokat Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság bírálja el, és ez alapján a bérleti szerződést Sárvár város polgármestere írja alá, legkésőbb május 15. napjáig. Az ingatlan birtokba adása a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg történik. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a rendelkezésre álló határidőben meghiúsul, vagy a pályázó nem szerződésszerűen teljesít, a kiíró a szerződéstől elállhat, és jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy ha kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett, továbbá a nyertes pályázóval a szerződés megkötésének elmaradása miatt a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró a pályázati feltételek módosításának jogát magának fenntartja. A bérlettel kapcsolatos speciális korlátozások: Kiíró hétköznap legfeljebb 6.00 és óra közötti nyitva tartáshoz, hétvégén legfeljebb 7.00 és közötti nyitva tartáshoz járul hozzá. Kiíró rendkívüli felmondási oknak tekinti, ha bérlő működése során a helyiségre, vagy a környezetére (társasház további rendeltetési egységei, közterület) előírt zajterhelési határértéket hiteles méréssel igazolva a működési időtartam alatt legalább két alkalommal túllépi. Ebben az esetben a tárgyhónapot követő hónap végével mondhatja fel a Kiíró a szerződést. A bérlő a helyiség bérleti jogát másra nem ruházhatja át, nem cserélheti el, a helyiséget albérletbe nem adhatja. Az ingatlannal kapcsolatos további információk: Az ingatlan rendeltetési övezete a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv szerint településközponti vegyes. A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az épület lelakott, felújításra szorul, melyhez annak műemléki voltából adódóan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyére lehet szükség. Az ingatlan társasházi jellegéből adódóan a társasházi törvényben szabályozottak szerint a társasházi közgyűlés határozatba foglalt hozzájárulására lehet szükség a használat, hasznosítás módjának megváltoztatása esetén. Az ingatlan összközművesített. A víz és villany közművek a városi hálózatról csatlakoznak: az irodához önálló villany-fogyasztásmérő és külön vízóra almérő tartozik, az épület szennyvize a város szennyvízhálózatába kerül. Fűtési rendszere radiátorral szerelt távfűtés, költségmegosztós hőmennyiségmérővel szereltek. A külön tulajdonban álló ingatlan az ingatlannyilvántartás szerint 121 m 2. A távhő éves alapdíja kb Ft A felújítási alapköltsége Ft/év A közös költség díja Ft/év Az ingatlan a város centrumában helyezkedik el, két utcáról is megközelíthető. A Várpark, az Arborétum, a legfontosabb közintézmények és egy autóparkoló az ingatlan közvetlen közelében van. A társasház, amelyben az iroda található, műemléki védelem alatt áll. Az épületegyüttes műszaki állapota korához képest (130 év, más források szerint év) jónak mondható. Az ingatlan jelenlegi rendeltetéséhez (borozó, üzlethelyiség) tartozó szükséges parkolóhelyek rendelkezésre állnak. Az esetleges rendeltetésváltozás esetén a hiányzó parkolóhelyeket meg kell váltani. Az ingatlannal kapcsolatos további információk: Az ingatlanról és a beépítési lehetőség részleteiről további információ kérhető Kondora István polgármestertől (95/ ). Sárvár, április 14. Sárvár Város Önkormányzata Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

3 2011. április 22. SÁRVÁRI HÍRLAP 3 Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban Sárvár apraja-nagyja takarított április 8-án és 9-én a város Tavaszi nagytakarítás elnevezésű akciójában, amelynek célja a zöldterületeken és a közterületeken az elmúlt hónapok során keletkezett hulladék összegyűjtése volt. Kondora István polgármester által, hagyományteremtő szándékkal meghirdetett takarítási akcióhoz a város intézményeiből majd ezerötszázan vettek részt. A polgármester örömmel számolt be arról, hogy az intézményi dolgozók mellett szép számmal voltak családok és civil szervezetek is, akik szintén fontosnak tartják Sárvár szépségét és tisztaságát, igényesek környezetükre és tesznek is ennek érdekében. A kétnapos, jól szervezett és összehangolt munka több pontról indult. A várost megtisztítók csapatához öt helyszínen, illetve a Hegyközségben és Rábasömjénben lehetett csatlakozni. Hulladék minden helyszínen volt bőven a városon belül és a város határában is. A polgármester elmondása szerint volt néhány terület oldja meg ezeken a területeken a problémát. Kondora István bízik abban, hogy a következő, őszi nagytakarításkor kevesebb szemét lesz, és a város polgáraiban is tudatosul, Máhr Tivadar alpolgármester és Kampel Oszkár képviselő is aktív részvételével segítette a munkát Kondora István polgármester ősszel újabb nagytakarításra várja a sárváriakat Fogadóóra Máhr Tivadar alpolgármester április 26-án, kedden 15 órától 17 óráig a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205. sz.) fogadóórát tart. Felhívás! A közeljövőben megkezdődik a rábasömjéni szennyvízcsatorna műszaki átadása. Kérjük, azon tulajdonosok jelentkezését, akiknek helyreállítási igényük van. Jelentkezni írásban dr. Kulcsár László környezetvédelmi és területi szakreferensnél lehet az alábbi címen: 9600 Sárvár, Várkerület 1. A levelek a Városháza portáján is leadhatók. Jelentkezési határidő: április 29. Hirdessen a Sárvári Hírlapban! Kérjen ajánlatot most! mint például a piac mögötti rész, amely megtisztítása a többi helyszínnél sokkal több időt vett igénybe. Ezen terület valószínűleg több figyelmet kap majd a jövőben a közterület-felügyelet és talán a közmunkások részéről is, hiszen egy-egy ilyen akció nem mindig Áprilisi ülés A sárvári képviselő-testület április 28-án, csütörtökön 15 órai kezdettel tartja soros ülését a Városháza nagytermében. Rendeletet alkotnak az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról, valamint beszámoló hangzik el a évi belső ellenőrzési tevékenységről. hogy ha folyamatosan figyelünk, vigyázunk környezetünkre, akkor a városba látogató vendégek és mi magunk is jobban érezzük magunkat. A polgármester egyben köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik aktív részvételükkel segítették a takarítási akció sikerét. A képviselők jóváhagyják a Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét, beszámolót hallgatnak meg a Vármelléki Óvoda munkájáról. Véleményezik a Vármelléki Óvoda intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatot. Átfogó értékelés kerül napirendre Sárvár város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Módosítják a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumait. Megállapítják a fogászati alapellátás térítési díjait. Módosítják a közterülethasználatról és a városkép védelméről szóló, többször módosított önkormányzati rendeletet, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított önkormányzati rendeletet. Bírósági ülnököket választanak az ülésen, napirendre kerül a sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzete, valamint önkormányzati ingatlanok értékesítése is. Megtárgyalják a Városgazdálkodás Sárvár intézményének történő pénzeszköz átadásáról szóló előterjesztést.

4 4 SÁRVÁRI HÍRLAP április 22. Eredményes évet várnak Takó László a Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatója a hivatalos fűtési időszak végéhez közeledve beszámolt arról, hogy az elhúzódó hideg téli idő szerencsére nem okozott különösebb gondot a szolgáltatónak. Idén is a tavalyihoz hasonlóan eredményes évet szeretnének zárni. Mivel a tavalyi év nyarán elvégezték a szükséges karbantartó munkálatokat százméteres szakaszon cseréltek csővezetéket a Várparkban, valamint az Alkotmány úton, ezáltal nem volt vízvesztésük, a rendszerben nem történt hiba. Az ügyvezető elmondta, hogy az önkormányzat 2009-ben hozott rendeleteinek köszönhetően a tavalyi évet már eredményesen zárták, így nem is volt szükség áremelésre. A gazdasági válság, illetve a dollár árfolyam emelkedése miatt azonban folyamatosan nőttek a földgáz és kőolaj árak, ezért az idei év elején 4,1%-os hődíjemelésre kényszerültek. Ennek ellenére a hődíjak még így is a legalacsonyabbak a megyén belül. Azzal is tisztában vannak azonban, hogy az alapdíjakat jó lenne csökkenteni, ehhez azonban további rácsatlakozásokra lenne szükség. A 2011-es üzleti tervben éppen ezért ezt is célként fogalmazták meg, és már meg is kezdődtek az ez irányú tárgyalások újabb intézményekkel. Természetesen a költségeken is megpróbálnak faragni, ennek lehet egyik fontos eszköze a fűtéskorszerűsítés, a földgáz új, alternatív energiaforrással történő részleges kiváltása. Takó László szerint kisebb problémát a Távhő felé fennálló tartozások jelentenek: az intézmények A költségek csökkentését eredményezheti az új, alternatív energiaforrások bevonása a fűtésbe esetében ugyan már sokat javult a helyzet, ők nagyjából 4 millió forinttal vannak késésben, a lejárt határidejű lakossági tartozásoknál azonban ez már nagyobb összeg, itt kb. 20 millió forintról van szó, amelyből 13 millió már bírósági végrehajtási szakaszban van. -CSL- 6OO milliós árbevétellel terveznek A Sárvár Víz Kft. legfőbb felügyeleti szerve a taggyűlés, mely az alapító önkormányzatok Sárvár, Csénye, Rábapaty és Jákfa polgármestereiből áll. Ők fogadták el az elmúlt év végén a kft. idei évre vonatkozó üzleti tervét is, amely erre az évre, a korábbiakhoz hasonlóan, kb. 600 millió forint bevétellel számol. A terv része volt a 2011-es vízellátási és szennyvízelvezetési díjak 4,5%-os emelése is, amelyre azért volt szükség, mert a SáGa Foods Zrt.-nél történt technológiai váltásnak, az egyik gyártósor leállításának következtében csökkent a szennyvízkibocsátás, ami miatt a Sárvár Víz Kft. bevétele is kevesebb lett kb. 10%-kal. Mindezt a kiesést az idei üzleti tervben, az építőipari tevékenységben vállalt további feladatokkal is próbálják ellensúlyozni. Januártól kezdődően például már 50 millió forint feletti összeget nyertek főleg útépítésre, kátyúzásra és építőipari kivitelezésre közbeszerzési pályázatokon. Az eddigi munkálatok nagy része a Szegedi Kőrös Gáspár utcában és a Kisiparos üzletsoron zajlott. Gerencsér Zsolt ügyvezető elmondta, hogy sajnos cégük felé is vannak lejárt határidejű tartozások, amelyeket állandóan figyelemmel kísérnek. Első lépésben, 30 napon belül felhívják a fogyasztóik figyelmét a fizetési kötelezettségekre. Ha ez nem segít, akkor a nem lakossági fogyasztók esetén az ÁNTSZ értesítését követően akár a vízszolgáltatást is megszüntethetik. A lakosság esetében az első figyelmeztetést követően 60 nap múlva ismét felszólítják őket, majd ha ez sem vezet eredményre, akkor korlátozó intézkedéseket vezethetnek be velük szemben, ami azt jelenti, hogy személyenként és naponta 50 literben maximalizálhatják a vízfogyasztásukat. Végső esetben az ÁNTSZ értesítése és a vízvételezés 150 méteres körzetben történő biztosítása mellett itt is alkalmazható a rendszerből való kikötés. Az ügyvezető végezetül elmondta, hogy Rábasömjénben már készen van a szennyvízcsatorna-rendszer, amelyre várhatóan az idei év nyarától lehet majd rácsatlakozni. -Junior- Megújuló parkolók TÁRSASHÁZKEZELÉS Levesszük a terhet a vállukról a jelenlegi törvény előírásai szerint! Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki hátérrel Társasházkezelést vállalunk! Alapelvünk, hogy költséget takarítsunk meg! VOCELKA INVEST Kft Sárvár, Hunyadi u. 18/G. Mobil: 20/ Március utolsó hetében átmenetileg lezárták a Várkerületen a polgármesteri hivatal előtt található parkolót. Dr. Kovács Attila, a Műszaki Iroda helyettes vezetője elmondta, hogy a munkálatok nem a városközpont rekonstrukció részét képezik, hanem azokat az idei költségvetés terhére végzik el. A felújítás 637 négyzetméteren a kockakövek felszedését és újra rakását, valamint a kerékvetők cseréjét foglalja magában. A bekerülési költség nettó 3 és fél millió forint. Az átadás határideje július 17-e lenne, de várhatóan a tervezettnél jóval előbb végeznek a kivitelezéssel.

5 2011. április 22. SÁRVÁRI HÍRLAP 5 Motiválni és mobilizálni az idős embereket Csökkentek a szociális ágazatban a térítési díjak, sőt az idős embereknek a napközbeni ellátásért továbbra sem kell fizetniük. Nemcsak ezekkel a kedvezményekkel, de rendszeres programokkal is igyekeznek minél több idős embert megszólítani a Gondozási és Családsegítő Központban. Egyre több idős ember igényli az étkezést, a napközbeni ellátást, a házi segítségnyújtást a Gondozási és Családsegítő Központtól. Jó hír számukra, hogy a képviselő-testület döntése értelmében április 1-jétől a szociális ágazatban csökkentek a térítési díjak. Mint azt Hámoriné Németh Edit intézményvezető elmondta, ennek az az oka, hogy az igénybe vevők létszáma tavaly óta nőtt, ezért tudták csökkenteni az intézményi térítési díjak közül a személyi térítési díjakat. Egy adag ebéd 430 forintba kerül, ha ezt kiszállítással kérik, akkor 520 forint. Az idősek klubjában a nappali tartózkodásért nem kell külön fizetni, ezt a díjat, amely egyébként a jelenlegi számítások szerint 700 forint lenne, méltányosságból elengedte a testület. A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a térítési díj 535 forint óránként. Napi szinten idős ember jelenik meg az idősek klubjában, a hivatalos létszám 52 fő. A klub tagjai beszélgetéssel, csoportos foglalkozásokkal, közös programokkal töltik el az idejüket. Azok a személyek, akik hajlék nélküliek szintén az idősek klubjában tartózkodhatnak napközben. Lehetőségük van itt tisztálkodásra és mosásra is, ez Az őszi rendezvénysorozat után tavaszváró programokat is szerveznek az idősek klubjában Folytatás az 1. oldalról A kórház falán elhelyezett emléktábla avatóünnepségén Vancsura Miklós főigazgató felidézte a kórház történetének 1922-es évét, amikor is augusztusban be kellett zárni az intézményt a berendezések használhatatlansága és a betegek csekély száma miatt. Ebben az évben lett Dr. Stubenvoll Ferenc igazgató főorvos, és neki ugyanolyan nehézségekkel kellett szembesülnie, mint 85 évvel később utódainak, amikor is bezárás fenyegette a sárvári kórházat. Az összefogás, a közös akarat új életet adott 1925-ben és 2007-ben is az intézménynek. Dr. Horváth Boldizsár ben jött Sárvárra, 1950-től került a nőgyógyászati osztályra, ahol évi szülést vezettek le ben nyugállományba vonult Dr. Stubenvoll Ferenc, ettől kezdve az igazgató főorvosi teendőket is ellátta nyugállományba vonulásáig Horváth Boldizsár. A hatvanas években a rábasömjéni próbafúrások eredményeként gyógyvizet találtak, ennek bevizsgálásában és kipróbálásában is részt vett, balnoterápiás osztályt alakított ki a kórházban. Dr. Marton Lajos belgyógyász főorvosról szólva a kórház jelenlegi igazgatója kiemelte, hogy neve elválaszthatatlan Vas megye és Emléktáblát avattak a kórházban Sárvár egészségügyétől. Nagyon sok megpróbáltatáson ment át egész életében a második világháború alatt, az 1956-os események során, melyekben komoly Dr. Atanaszov György ny. igazgató főorvos negyedszázadon át dolgozott a Sárvári Kórházban részt vállalt. Egyszerű ember volt, aki minden időben tette a dolgát. Az egyik helyi szállodában szervezett emlékülésen felidézték a 100 évvel ezelőtt született Marton Lajos munkásságát, életpályáját mintegy 10 főt érint városunkban, nekik sem kell fizetniük ezért az ellátásért mondta el az intézményvezető. A házi segítségnyújtás keretében a gondozónők az otthonukban látják el az idős embereket, segítenek személyes gondjaik, ügyeik elintézésében. Ez a fizikális ellátástól tehát az ápolástól, a városbeli ügyeik elintézéséig posta, gyógyszer felíratása, vásárlás egészen a mentális ellátásig, a lelki gondozásig terjed. A gondozónők jelenleg 38 főt látnak el, ez a szám is folyamatosan emelkedik. Hámoriné Németh Edit intézményvezető szerint az idős embereket elsősorban kedvező programokkal lehet mobilizálni és motiválni. Ezért a nagysikerű őszi programsorozat folytatásaként május 9-e és 11-e között tavaszváró napokat szerveznek az idősek klubjában. Az első napon az idősek bemutathatják egymásnak házi gyűjteményeiket, például térkép-, képeslapgyűjteményeiket, a második napon délutánra egy gulyáspartit szervezünk a Kanona Band részvételével, a harmadik napon pedig az Arborétumba és a Szent László katolikus templomba szervezünk látogatást. Reméljük, nemcsak jelenlegi, de jövendőbeli tagjaink is ellátogatnak az idősek klubja tavaszi rendezvényeire fejezte be tájékoztatóját Hámoriné Németh Edit intézményvezető. -fr- belgyógyászati, tüdőgyógyász, röntgenes, laboratóriumi tevékenységét. Az emléktáblán szereplő főorvosok közül Dr. Atanaszov György sebész főorvos, nyugalmazott kórházigazgató 92 évesen is részt vett egykori kollégája, Marton Lajos tiszteletére szervezett emlékülésen. A sebész főorvos beszédében azt a kívánságát fogalmazta meg, hogy a mostani orvosgeneráció, hozzájuk hasonló szoros kollegiális együttlétben, emberi és szakmai egyetértésben gyógyítsa a hozzájuk forduló betegeket. Kondora István polgármester a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, nagy öröm számára, hogy a mai napon ilyen, a város életében fontos szerepet játszó személyeket köszönthettek, de ennél még fontosabb, hogy példaként tekinthetünk rájuk és arra a munkára, amelyet a városért végeztek. Fonyó Roberta

6 6 SÁRVÁRI HÍRLAP április 22. Hallatják a hangjukat Országos kampányt indított április közepén a Magyar Szocialista Párt. Az aktivisták a legégetőbb problémákról tájékoztatják az ország lakosságát a Hallasd a hangod címmel indított petíció segítségével. Az MSZP parlamenti frakciója az alkotmányozási folyamat elindulásakor úgy döntött, hogy nem vesz részt az általuk egypártinak tartott alkotmány megalkotásában. Meggyőződésük szerint ugyanis ma nem az alkotmányozás a legnagyobb probléma hazánkban, ezért részországgyűléseken vitatják meg a legégetőbb kérdéseket tudtuk meg Horváth András országgyűlési képviselőtől, aki a kampány céljairól is beszélt április 14-én a Batthyány utcai iroda előtt felállított aláírásgyűjtő pontnál. A részországgyűlésekkel egy időben az MSZP országgyűlési képviselői ellátogatnak mind a 176 egyéni választókerületbe, s személyesen mondják el a polgároknak, hogy szerintük az országban kialakult szociális helyzet, a munkahelyteremtés, illetve annak elmaradása, a közbiztonság, illetve a gazdasági életben tapasztalható problémák A baloldali gondolkodású fiatalokkal először nemzeti ünnepünkön találkozhattak a sárváriak, a koszorúzás alkalmából. A Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom nevű szervezetet 2008-ban alapították Szombathelyen a Fiatal Baloldal utolsó kongresszusán. Az új mozgalomhoz tartozó sárvári fiatalok számára szimpatikus az a politikai magatartás, amit a helyi szocialisták folytatnak. Előtérbe helyezik az általuk is fontosnak tartott célok megvalósítását, és racionális kritikával illetik azokat a folyamatokat, melyek azok, amikre megoldást kell találni. Véleményük szerint ugyanis a kormány csak látszatintézkedéseket hoz, és semmit sem tesz azért, hogy az ország szekere egy kicsit előrébb haladjon. A kezdeményezés mögé a Societas tagjai is felsorakoztak, mert úgy érzik, hogy az öt pontból álló követelés az ő nemzedéküket is érinti. A tagságot képviselő Skriba Roland az ötből két pontot emelt ki. Ezek közül az egyikben arra kérik a kormányt, hogy adja vissza a dolgozó emberek nyugdíjra félretett pénzét, arra való tekintettel, hogy véleményük szerint senki sem lát évre előre, így csak abban lehet biztos, amit saját maga megtakarított. A másik kérés a kormány felé az, hogy vonja vissza a jelenlegi adórendszert, s ne a kiskeresetűekkel próbálja megfizettetni a magas jövedelemmel rendelkezők adócsökkentését. Tény ugyanis, hogy néhányan jól jártak a változással, a éves fiatalok többsége azonban a Societas-tag szerint most még nehezebb döntés előtt áll: merjenek-e gyermeket vállalni csökkent keresetükkel a zsebükben? cz Megalakult a Societas szervezete városunkban is véleményük szerint nem a város érdekeit szolgálják tudtuk meg Takács Mihálytól, a mozgalom egyik tagjától. Németh Veronika alelnök ehhez annyit tett hozzá, hogy az említettek mellett fontos célkitűzésük a sárvári fiatalok kulturált szabadidő-eltöltési lehetőségeinek megteremtése, hisz a Societas a fiatalokat kívánja képviselni. Mindazokat, akik az önálló élet előtt állnak, önerejükből kívánnak boldogulni, és szolidaritást vállalnak az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került fiatalokkal. Várnak mindenkit, aki elképzeléseikkel egyetért. ácz Faültetés Rábasömjénben A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2011 a Család éve hazánkban, ennek az ünnepi évnek a szellemiségéhez jól illeszkedik az a családi faültetés, amelyet április 17-én szerveztek Rábasömjénben. Mint azt Papp József, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, hagyománya van már annak, hogy Rábasömjénben minden kisgyermek illetve családja kap egy fát, melyet közösen ültetnek el a kultúrház udvarán. A Rábasömjénért Egyesület szervezésében és a Sárvári Városszépítő Egyesület ajándékaként idén nyolc darab facsemetét kaptak, melyeket az elmúlt három évben a városrészben született nyolc kisgyermek és szülei ültettek el. A Család Éve kiemelt feladatának tekinti, hogy felkeltse az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. Papp József is hangsúlyozta, bízik abban, hogy a családok felelősséget éreznek a kis fák iránt és gondozni fogják őket. Ezzel az egész akcióval szerették volna erősíteni a gyerekek szűkebb hazájukhoz, családjukhoz való kötődését. -ro- Városi Majális és a Civil Szervezetek Napja május 1., Nádasdy-vár 07:00 Zenés ébresztő a fúvószenekarral 09:00 Májusfaállítás 10:00 Szamóca Színház: Csipi-Csupi bábszínháza zenés bábjáték szünet 14:00 Kondora István polgármester megnyitja a rendezvényt 14:10 Sárvár Városi Mazsorett Csoport műsora 15:00 Helen Doron angol tanulói 15:35 Pedagógus Női Kar műsora 16:00 Barabás szakiskola tanulóinak újrahasznosított alapanyagból készült ruháinak divatbemutatója 16:35 Stop and Go társastánc bemutató 17:10 Regös együttes koncertje 17:45 Néptánckör műsora 18:00 Urban Dance Crew 18:30 Latin Spirit Trio latinzenei koncertje 19:30 Free Time Band country zenekar koncertje 21:00 Iparkutya koncert világzenei koncertje 22:00 The Three Teadies rocksteady/reggae zenekar koncertje

7 2011. április 22. SÁRVÁRI HÍRLAP 7 Korszerű eszközöket kaptak a sárvári mentők Félmillió forintot érő gyermek traumatológiai felszerelés került a Sárvári Mentőállomás egyik mentőautójába. Az életmentő eszközök Magyarország második legnagyobb bankjának Gyógyvarázs elnevezésű gyermek-egészségügyi programja keretében kiírt pályázat sikeres elbírálásával kerültek az állomásra. Bár már két hónapja a sárvári esetkocsi felszerelései között tudják a mentősök a traumatológiai eszközöket, a hivatalos átadásra múlt pénteken került sor. Az átadó ünnepségen a bank képviselői és a sárvári mentőállomás dolgozói mellett Kondora István polgármester, és a Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet orvosigazgatója, dr. Lórántfy Mária is részt vett. A támogató bank helyi fiókvezetője, Horváth Zsolt szólt arról, hogy a Gyógyvarázs program keretében évi huszonötmillió forinttal támogatják a gyermekgyógyító intézményeket és a mentőket, megyénkbe eddig ötmillió forint érkezett orvosi műszerekre. Kondora István polgármester örömét fejezte ki, hogy jó helyre érkeztek a műszerek, hiszen a sárvári mentők nemcsak munkavégzésükkel mutatnak példát, de azzal is, ahogy megszervezték állami támogatás hiányában a mentőállomás felújítását. Az Országos Mentőszolgálat regionális orvos-igazgatója országosan is egyedülállónak nevezte azt az összefogást, ami a mentőállomás felújításáért megvalósult. Dr. Lórántfy Mária elmondta, hogy a mintegy tizenötmillió forint értékű átalakítással méltó munkakörülményeket teremtettek a dolgozóknak Sárváron. Most az új eszközök is a minőségi fejlesztést szolgálják. Szabó Zoltán mentőtiszt munkatársaival nézi át az új eszközöket Az ünnepségen a sárvári Petőfi úti óvodások műsorral kedveskedtek a megjelenteknek, majd Szabó Zoltán mentőtiszt mutatta be a mentőállomás legújabb felszerelését. A mentőtiszt Zanati Margit vöröskeresztes aktivista segítségével készítette a sikeres pályázatot, melynek eredményeként került a mentőkocsiba egy baleseteknél, kimentésnél használható backboard típusú rögzítőeszköz, valamint egy gyermek traumatológia táska teljes felszereléssel. Ennek egyik leglényegesebb eleme egy úgynevezett intubációs felszerelés, ami a légútbiztosítás legbiztosabb eszköze. A felszerelés tartalmaz még nyakrögzítőt, vérnyomásmérőt, a vér oxigéngáz szintjét mutató készüléket, hőtartó fóliát és egy inhalátort, amit nem csak traumatológia esetekben lehet használni, hanem a gyermekkorban gyakori életveszélyes gégegyulladáskor is. A készülék a tűszúrás fájdalma nélkül teszi lehetővé a gyógyszerbevitelt a szervezetbe. Szabó Zoltán azt is elmondta, hogy a félmillió forintos felszerelés tartalmát a budapesti gyermekmentő tanácsai alapján és saját tapasztalatok alapján állították össze. A mentőtiszt kihangsúlyozta azonban, hogy a gyermekellátáshoz szükséges eszközök eddig is voltak az autóban, de ezek az új felszerelések magasabb szintű ellátást és szélesebb terápiás lehetőséget biztosítanak. Kiállítás a lengyeleknél A Sárvári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Batthyány utcai kiállítótermében mindig bővül a megtekinthető anyag. Legutóbb Hajdú Tamás viselet-kiállításának egy darabja, illetve egy különleges festmény kapott helyet a kiállítótérben. A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökétől, Zarowny Ferenctől tudtuk meg, hogy az állandó kiállítás egy II. világháború eseményeit bemutató sorozattal és egy Vladiszláv Boroviczki által készített festménnyel bővült. A nagyszebeni csata két nagy alakját Bem József tábornokot és Petőfi Sándort bemutató festmény eddig hazánkban csak Budapesten volt megtekinthető. A Lengyelországból érkezett alkotás amely egy körkép darabja, és az 1960-as évek környékén készült Sárváron április végéig lesz látható. Még dr. Hajdú Tamás viseletgyűjteményéből láthat az érdeklődő 1848-as magyar viseleteket, illetve eredeti lengyel kabátokat a kiállítótérben. Zarowny Ferenc tervei között szerepel, hogy a Nádasdy Ferenc Múzeum tavalyi Gyűjtők szenvedélye című kiállításának gyűjtőit felkeresi, s velük közösen egy magyar és lengyel emlékeket bemutató anyagot is a nyilvánosság elé tár majd. TSz Sárvári bélyeggyűjtők sikerei Éremesővel és különdíjjal tértek haza a városi bélyeggyűjtő kör kiállítói az április én a HUNFILA éves Balatonfüred Nemzetközi Bélyegkiállításról. Az erős nemzetközi mezőnyben induló Dr. Gaál Péter két anyaggal: 165 éves a balatoni hajózás és Balatoni Versenyvitorlások, Horváth László: Ajánlási ragjegyek ideiglenes helyettesítési módjai és Süle Péter: A hírközlés fejlődése című anyagaikkal két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet nyertek. A 360 keretes kiállítás több mint fele volt külföldi: osztrák, olasz, horvát, szlovén, román, szlovák, angol, kisebb fele hazai. A helyszín az Anna-bálok híres Horvát Háza volt, amelynek folyosóit áthatotta a magyar történelem nagyjainak emléktábláiról áradó szellemiség. A jövő évben 60 éves jubileumi kiállításra készülő bélyegkörünk eddigi története során még soha nem vett részt egyszerre négy ilyen sikeres anyaggal nemzetközi szintű kiállításon. Az esemény alkalmat adott arra is, hogy baráti beszélgetések során meghívjunk olyan neves gyűjtőket mint, pl. a Londoni Királyi Bélyeggyűjtő Kör magyar tagozatának elnökét, Mr. Bill Hedley urat, vagy Dr. Nagy Ferencet Bécsből és továbbiakat Galántáról, no és azokat a hazai gyűjtőket, akiktől a legtöbb szakmai támogatást kaptuk és akikkel szoros barátságok alakultak ki. Remélem, hogy a jövő év április második hétvégéjén tervezett kiállításunk, hasonlóan a 45, 50, 55 éves jubileumi rendezvényeinkhez is öregbíteni fogják városunk ismertségét, hírnevét. Dr. Gaál Péter köri elnök

8 8 SÁRVÁRI HÍRLAP április 22. A Szent László Szent László Plébánia Nagyhét: Nagypénteken (április 22., böjti nap) 8.30-kor Reggeli dicséret és gyóntatás kor a hegyi kálvárián keresztútjárás kor a nagytemplomban Urunk szenvedésének ünneplése a bérmálkozók részvételével. Nagyszombaton, 23-án 8.30-kor Reggeli dicséret és gyóntatás. Egész nap szent sír látogatási lehetőség. A Húsvéti vigília Nagyszombaton kor kezdődik: lucernárium és örömének igeliturgia Mindenszentek litániája és keresztvízszentelés miseáldozat feltámadási körmenet és ételszentelés. A kegyelemteljes Húsvéthoz április én vasárnapi miserendet biztosítunk (7.00; 8.30; 10.00; 19.00). Húsvéthétfőn 9.30-kor a hegyi kápolnába is megyünk, kor Rábasömjénben napos napján Szent Márk búcsú, este pedig kor a nagytemplomban búzaszentelés. Bérmálási gyakorlás: A május 8-ai bérmálásra Húsvét után nagyon intenzíven készülünk: kor szerdán a Nádasdysok, csütörtökön a Gárdonyisok, csütörtök délben a katolikus iskolások számára lesz a templomi gyakorlás. A bérmálkozók szülei számára 28-án, csütörtökön kor megbeszélés. Április 30-án, szombaton egyházmegyei zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra. Május 1-jén, Fehérvasárnap kor a katolikus iskola 3. osztályosainak elsőáldozását, ill. az édesanyákat ünnepeljük. Májusban minden este kor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszonyhoz a CSALÁD ÉVÉben. A 2 x 1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: Szent Miklós Plébánia Április 22-én, Nagypénteken órakor Keresztutat imádkozunk órakor Urunk Szenvedésének ünneplését tartjuk. Ekkor jelentkeznek a 8. osztályos bérmálkozó jelöltek szüleik és bérmaszüleik kíséretében a bérmálkozók közé. Katolikus családok a nagypénteki szertartásra Jézus iránti hálás lelkülettel jöjjenek! Április 23-án, Nagyszombaton órakor kezdődik a Húsvéti Vigília szertartása a feltámadási körmenettel a Sári templomban, melynek befejeztével ételszentelés lesz. Április 24-én, Húsvétvasárnap a reggel 8.00 órás és a órás miséken kívül este órakor is lesz szentmise a kényelmetlen zsúfoltság elkerülése miatt. A reggel 8.00 órás szentmisén ételszentelés is lesz. Április 25-én, Húsvéthétfőn reggel 8.00 órakor, délelőtt órakor és este órakor lesznek szentmisék. Szeretettel buzdítom a Sáriban és Kertvárosban lakó katolikusokat, gyermekeket és felnőtteket, hogy a nagyheti szertartásokon és a húsvéti ünnepekben lelkiismeretesen jöjjenek templomba! Az idei esztendőben a bérmálás időpontja június 13., Pünkösdhétfő délelőtt óra. Az elsőáldozás időpontja június 12., Pünkösdvasárnap délelőtt óra Április 30-án, szombaton Egyházmegyei zarándoklat lesz Mátraverebély-Szentkútra. Az ünnepi szentmisére szeretettel várja a püspök úr a híveket délelőtt órára. Május 5-től csütörtökönként órakor tartjuk a 8. osztályos bérmálkozók felkészítését a bérmálásra a Plébánia közösségi termében. Az oktatásokon való lelkiismeretes részvétel feltétele a bérmálásnak. Május 10-én, kedden órakor a Plébánia közösségi termében a bérmálkozók és elsőáldozók szüleinek bérmálással és elsőáldozással kapcsolatos megbeszélés lesz. Várom a szülőket és kérem a lelkiismeretes megjelenést! Buzdítom híveimet, hogy hétköznaponként, akik tehetik, jöjjenek a szentmisékre a Sári templomba este órára. Annyi mindenért kell és lehet is imádkozni. Csütörtökönként az esti szentmise előtt órától rózsafüzért imádkozunk papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. A hittanuló gyermekeket és jó szüleiket szépen kérem, hogy a vasárnapokat és az ünnepnapokat szentmisén való részvétellel szenteljék meg. Májusban minden nap Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére este 18 órakor. Az ének szavával buzdítom Híveimet: Máriát dicsérni Hívek jöjjetek! A Sárvári Evang Evangélikus Egyházközség Üzenet Istentől: Nagypéntek gyászos mélysége és húsvét ünnepi magassága hirdeti: Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16 Imádság Istenhez: Mennyei Atyánk, áldjuk atyai szeretetedet, hogy újra magadhoz ölelsz minket. Megszentelődve adj jó előmenetelt nekünk országunk alkotmányszerző igyekezetében, megyei és városi feladatainkban, egyházkerületünk új püspökének Szemerei Jánosnak vezetői hivatásában. Húsvéti ünnepkör alkalmai: Nagycsütörtök Április 21-én, csütörtökön órai kezdettel az úrvacsora szereztetését ünnepeljük az Úr asztala körül. Nagypéntek Április 22-én, pénteken 9.30 órai kezdettel passiói istentiszteletet tartunk konfirmandusaink szolgálatával, amihez a nagyböjti gyónás és úrvacsora kapcsolódik. Húsvét Április 24-én, vasárnap hajnali 5.00 órai kezdettel a feltámadási fény liturgiáját ünnepeljük. Az istentiszteletet követően, a gyülekezeti teremben a hagyományos húsvéti reggelire várjuk testvéreinket. Délelőtt fél 10 órai kezdettel húsvét ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartunk. Április 25-én, hétfőn húsvét második ünnepnapján szintén 9.30 órai kezdettel várjuk az Úr házába a testvéreket. Ezen az ünnepnapon Rábapatyon a órai istentiszteletünkön terítjük meg az Úr asztalát. Férfiegylet: Április 26-án, kedden órától lesz havi együttléte férfiegyletünknek. A helyszín és az együttlét formája lesz rendkívüli: Varga József elnök úr otthonába és kertjébe várja az érdeklődőket, Sárvár, Tilosalja u. 8. sz. alá. Május 21- én, szombaton pedig a Szigetközbe indul férfiegyletünk kirándulásra. Konfirmációi vizsga: Április 30-án, szombaton órakor kezdődik sárvári templomunkban az idei konfirmandus csoport nyilvános vizsgája. Ezt követően az árkádsoron szeretetvendégségre kerül sor, nőegyletünk pizzával várja a vendégeket. Konfirmációi ünnepély: Május 1-jén, vasárnap 9.30 órai kezdettel tartjuk konfirmációi ünnepélyünket. A gyülekezet éves fiataljai részesülnek az 1 éves felkészítő tanfolyam és vizsga után megerősítő áldásban és az oltári szentség vételének első kegyelmi ajándékában. Erre az alkalomra hívjuk a évvel ezelőtt konfirmált testvéreinket is jubileumi hálaadásra. Vasi Hálaadónap: Május 8-án, vasárnap a Vasi Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteit Répcelakra hívjuk a Gusztáv Adolf Segély megyei hálaadó napjára. A gyülekezetek utcájában helyi bemutatkozásokra van lehetőség. A felnőttek programjaival párhuzamosan gyermek- és ifjúsági programok zajlanak. Az ünnepség keretein belül sor kerül a répcelaki templom előtt egy köztéri Luther Márton-szobor felavatására, amely szolgálatot Ittzés János püspök úr és Szászfalvi László államtitkár úr végez. Sárvárról, templomunk elől egy külön autóbusszal 9.00 órakor indulunk a megyei ünnepségre. Református Egyházközség Vasárnaponként órától istentiszteletet és ezzel egy időben gyermek-istentiszteletet tartunk. Az idei esztendő nyarán sor kerül templomunk külső felújítására. Tisztelettel kérjük egyháztagjainkat, lehetőségeikhez mérten támogassák adományaikkal e cél megvalósulását. Húsvéti alkalmaink: Nagypénteken órai kezdettel, Húsvét első és másodnapján órától tartjuk istentiszteleteinket. Május 1-én, vasárnap órai kezdettel Anyák Napja alkalmából tartunk ünnepi istentiszteletet a gyermekek szolgálatával. Személyi jövedelemadónk 1+1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak illetve a Magyarországi Református Egyháznak ajánlhatjuk fel. A Sárvári Református Gyülekezetért Alapítvány adószáma: A Magyarországi Református Egyház technikai száma: Baptista Egyházközség Istentisztelet: minden vasárnap ig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Közösségi foci Szombathelyen: Keresztény honlap gyermekeknek: csodaklikk.hu

9 2011. április 22. SÁRVÁRI HÍRLAP 9 Beléd kapaszkodom apai szél Horváth Ágota műsora a költészet napján Április 9-én a múzeum dísztermébe várták azokat, akik tisztelegni kívántak a magyar költészet előtt. A hívó szó sokakhoz eljutott, ezért aki öt óra előtt néhány perccel érkezett, az már csak a folyosóról hallgathatta az előadókat. Mi mással lehetne méltóképpen ünnepelni József Attila születésnapját, a költészet napját, mint szebbnél szebb versekkel? A költőinek szánt kérdésre Horváth Ágota és előadótársai adták meg a választ egy jól összeállított, háromnegyed órás előadással. A nagy ívű produkcióban ugyanis az ismert és kevésbé ismert versek Horváth Ágota nemcsak előadója, de szerkesztője is volt az ünnepi összeállításnak Húsvétváró kiállítás a könyvtárban A városi könyvtár folyosóján Tavaszi tárlat címmel nyílt meg Bukovinszky Julianna tárlata mellett népdalok és zongoradarabok is helyet kaptak. Az est gondolata még ősszel fogalmazódott meg az ötletgazda tanárnő fejében, aki úgy érezte, hogy ismét ideje lenne egy műsorral a város közönsége elé állni. Összeállított tehát egy produkciót, melyben régi barátja a sárvári születésű Balogh Anikó és párja, Kebuszek Rudolf zongoraművész is jelentős szerepet kapott. Az est fellépői sokat adtak a közönségnek, mely színültig megtöltötte a termet, és sokat kaptak vissza a közönségtől, annak jelzéseként, hogy igenis van igény a városban az ilyen jellegű ünnepi összeállításokra. Horváth Ágota természetesen nagyon boldog volt, s örömmel tapasztalta, hogy a költészetnek ennyi barátja van Sárváron. Számára amúgy a vers egy menekülési lehetőség, fogódzó, mely jó kedvre deríti, és átsegíti a problémákon. Az est csúcspontja pedig sokak szerint Ágai Ágnes egyik versének átdolgozása volt, melyet az est főszereplője kisfiával, Sanyikával együtt adott elő. rp A kiállítót és a megjelent vendégeket Bődi Piroska könyvtárigazgató köszöntötte. Mint mondta, negyedik alkalommal láthatja a sárvári közönség a civilben fogorvos, szabadidejében vers- és mesekönyv író, illusztrátort. tévő erejét szimbolizáló rajzok, harmadszorra a művésznő játék mackók által megszemélyesített családjába kapott betekintést a sárvári közönség, most pedig a plüss nyuszik világába. A megnyitón nyőgéri gyerekek adták elő Bukovinszky Julianna egyik nepek közeledtével a könyvek birodalmába, aminek a gyerekek örülnek igazán, bár sajnos csak nézegetni lehet az üvegtárlók mögött felsorakozott nyuszi és más állatfigurákat. A játékokról gyermeki szeretettel beszélő Bukovinszky Julianna Ezerjófű című gyógynövényeket ismertető kötete is bemutatásra került a megnyitón, mivel a közelmúltban újabb kiadása jelent meg. A plüss állatokat bemutató Tavaszi tárlat című kiállítás április 30-ig tekinthető meg a városi könyvtárban. Balogh József Sárváron Bődi Piroska könyvtárvezető köszöntötte Bukovinszky Juliannát Bukovinszky Julianna 2003 óta állít ki Sárváron. Első alkalommal a gyógynövények világáról szóló mesék és versek alkották a témát, másodszorra a növények csoda- darabját, A húsvéti meghívást. Ezzel köszöntötték a gyerekeknek alkotásaival oly sok örömet szerző művésznőt. Plüssfigurák költöztek tehát a húsvéti ün- Balogh József volt a vendége április 8-án a Sárvári Páneurópa Szer vezetnek. A költő és tanár a költészet napja alkalmából Gyermek vagyok, gyermek lettem újra címmel tartott estet az érdeklődőknek. Az irodalmi est tisztelgés volt József Attila születésének napja előtt, de nem csak verseléssel telt, hanem a költészet jelen helyzetéről való beszélgetéssel is. Balogh József szerint mostoha most a sorsa a költészetnek, de bízik abban, hogy idővel ismét megbecsült szellemi értékké lesz.

10 10 SÁRVÁRI HÍRLAP április 22. Mindig a szépség megmutatására törekedett A 90 éves Csonka Ernő festőművészt köszöntötték Április 10-én a Galeria Arcis közönségével együtt ünnepelte 90. születésnapját Csonka Ernő festőművész. A vasi képzőművészeti élet korelnöke természetesen képei és barátai társaságában ülte meg a jeles évfordulót. A megnyitót melyet a megye politikai és kulturális életének vezetői is megtiszteltek jelenlétükkel Schuller Henriette énekművész előadása foglalta keretbe. Csonka Ernőt, a vasi képzőművészet rangidős mesterét először Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte, jó erőt és egészséget kívánva a ma is aktív művésznek. A Szombathelyen élő alkotó és a közönség ezután dr. Puskás Tivadar üdvözlő mondatait hallgathatta. A megyeszékhely polgármestere a szavakhoz egy emléklapot is mellékelt, melyet Orbán Viktor miniszterelnök látott el kézjegyével. Böröczky Mihály költő pedig egy verssel ajándékozta meg az ünnepeltet. A köszöntők után került sor a tulajdonképpeni megnyitóra, melynek során Kutszegi István főtanácsos méltatta Csonka Ernő pályáját, mely 13 éves korában egy tehetségkutató versenyen kezdődött, ahol istenadta tehetségének köszönhetően első díjat nyert. Ez a siker egyszer és mindenkorra Csonka Ernő előtt a megye politikai és kulturális életének vezetői is tisztelegtek meghatározta pályáját, a képzőművészet pedig életformájává vált. Csonka Ernőt, a történelmi idők tanúját családi neveltetése és az iskolai légkör arra kényszerítette az élet során, hogy megmaradjon annak, aminek nevelték. Mély vallásossága festményein is utolérhető, kiállítása pedig hűséggel reprezentálja hitvallását, ahogy Kutszegi István is fogalmazott, s ahogy azt a művész is megerősítette. Az ötvenes évektől egészen a rendszerváltozásig ezért nem lehetett túlságosan sikeres, hosszú pályafutása során mégsem váltogatta a műfajokat és a témákat. Természetelvű festőként mindig a szépség megmutatására törekedett, miközben a ráismerés örömével ajándékozta meg azokat, akik képeiben lelik kedvüket. erpé Sárvári tollforgatók a városi könyvtárban Sárvári, vagy a városból elszármazott tollforgatók voltak a Sylvester János Könyvbarátok Klubjának vendégei április 13- án. A délután folyamán öt szerző mutatkozott be a közönség előtt. Az elmúlt év őszén alapított klub fő célkitűzése az volt, hogy az irodalmat kedvelő olvasókat, valamint a nem könyvtári tagokat összehozza. Tavaly október óta havonta egy találkozót tartottak dr. Szabó Endre nyugalmazott gimnáziumi magyartanár vezetésével. Bandi bácsi egyben mentorálja is a rendezvényeket, melyeken az elmúlt fél év során Sylvester és Tinódi munkássága is téma volt, januárban a Himnuszról beszélgettek, aztán a Regös együttest, majd Vörös Ferenc képzőművészt látták vendégül. Április 13-án két nappal a költészet napja után a verseké, illetve a sárvári tollforgatóké volt a főszerep. Négy hölgy és egy úriember mutatkozott be, köztük Tóth Kinga, aki tíz évvel ezelőtt tűnt fel diákköltőként a sárvári találkozón, ahol a város különdíját nyerte el, ami arra sarkallta, hogy folytassa az írást. Kinga ez alkalommal néhány nyomtatásban már megjelent versét hozta magával, s mondta el a klub közönsége előtt. A sokoldalú fiatal hölgy egyébként a fővárosban él, s amellett, hogy némettanárként keresi kenyerét, egyre több irodalmi lapnál is bemutatkozhatott verseivel és illusztrációival egyaránt. Az ötösfogat egyetlen férfitagja Kráner Róbert volt, aki a 2000-es évek eleje óta foglalkozik versírással. Rímekbe szedett gondolatai az emberi kapcsolatokkal foglalkoznak, legnagyobb sikere pedig egy 2006-os pályázat volt, melyet megnyert. A délután folyamán még Törzsök Jenőné (Karola néni), Lukács Eszter Réka és Radó Tímea költeményei is elhangzottak, teljessé téve az élményt, és a város költészet napi ünnepségsorozatát. rácz A Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület pályázatot hirdet amatőr fotósok részére A gólyák mindennapjai érkezéstől az indulásig címmel. A pályázat célja, hogy felhívjuk a figyelmet a gólyák és a fészkelőhelyük védelmére. A pályázati kiírás megtalálható a www. zoldsarvar.hu internetes címen, illetve átvehető minden kedden 18 órától, az egyesület irodahelyiségében (9600 Sárvár, Selyemgyár u. 4.). Beküldési határidő: október 7. Eredményhirdetés: október 21. Beküldési cím: Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület 9600 Sárvár, Tomori P. u. 14. Köszönet az 1%-ért! A Sárvári Nagycsaládos Egyesület (Adószáma: ) megköszöni mindazon személyeknek a évi SZJA 1%-át, melylyel segítették az egyesület munkáját. Az összeget Télapó-karácsony ünnepség megrendezéséhez használtuk fel. Tisztelettel kérjük, hogy továbbra is támogassák egyesületünket a 2010-es év SZJA 1%-ával! Kérjük, segítsen adója 1%-ával! Luther Rózsa Alapítvány a Sárvári Evangélikus Egyházközség fejlesztéséért adószáma: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből Anyakönyvi hírek Házasság: Nagy Szilvia és Széles László. Halálozás: Vörös Anna, Sali Imréné sz.: Tischlér Margit, Győrfi József, Fonyó Imre, Szajkovics Gábor, Biró Ottó, Pucsek Károlyné sz.: Poór Gizella.

11 2011. április 22. SÁRVÁRI HÍRLAP 11 Jótékonyságból mutattak példát a gimnazisták Az idei, április 9-i verőfényes szombaton a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola diákönkormányzata jótékonysági projektet valósított meg Kopácsi Lilla és Akóts Réka 10/C. osztályosok irányításával. Ennek során a résztvevők és a szervezők megismerkedhettek az adományozás, és az önkéntesség örömével, mivel a rendezvényre a belépő üzletekben vásárolt tartós élelmiszer volt. A szervezők a jótékonyságon túl játszóházba is invitálták Sárvár lakosságát, melynek a Gyere velünk játszani! címet adták. A középiskola épületében megjelent mintegy félszáz óvodás és kisiskolás kísérőikkel együtt fedezhette fel a színes programokat, ahol különböző kézműves és mozgásos tevékenységekkel mulattatták őket a gimnazisták. A diákszínészek Várjuk együtt a nyuszit című előadásába a kis nézők is bekapcsolódhattak, kérdésekkel tarkított meseszövés során cukorral jutalmazták az aktív gyerekeket. Nagy sikere volt a papírhajtogatásnak, a kézlenyomat-készítésnek, az arcfestésnek és a húsvéti témájú kifestőknek. Activity és twister is a kínálatban volt, de igazán jó hangulat az énekszobából szűrődött ki, mivel a közismert gyermeknótákra táncra perdültek a résztvevők. A Nyuszi is segített a tűzoltóautó bemutatásában a jótékonysági gyereknapon Az iskola udvarán további meglepetések vártak felfedezésre. Mentősök, tűzoltók és rendőrök járművei sorakoztak ott, melyek felszereléseit közelről is megvizsgálhatta, részben ki is próbálhatta a lelkes kis közönség. Aki mindezzel végzett, birtokba vehette az aszfaltot, a krétával készített szép alkotásokat édességgel jutalmazták a gimisek. A középiskolások célja volt, hogy megmutassák, mekkora igény van az önkéntes segítségnyújtásra, szolidaritásra a diákságban, és ez a közösségvállalás milyen összekovácsoló, csapatépítő erő számukra. Az összegyűjtött liszteket, cukrokat, étolajakat és szárított tésztákat, valamint a húskonzerveket és befőtteket a sárvári Vöröskereszt segítségével juttatták el a rászorulóknak. Minden közreműködőnek köszönik a támogatást, és remélik, hogy tevékenységük a hasznosságon túl élvezetet is szerzett kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Tinódi Gimnázium Diákönkormányzata A játék és a színház örök A városkörnyéki óvodák pedagógusait hívták a Vármelléki Óvoda rendezvényére Drámapedagógia napot szerveztek április 8-án a Vármelléki Óvodában, ahol a gyermekek bemutató műsorát követően Trokán Péter színművész tartott előadást az érdeklődő óvodapedagógusoknak a színház világáról. A Vármelléki Óvoda drámapedagógia napján a drámajáték tehetséggondozó csoport a Játék a tóparton című verses előadással mutatkozott be. A rendezvény célja, hogy a Sárvár környéki pedagógusok is megismerkedhessenek a drámapedagógiával, az óvodai nevelésben betöltött szerepével. Óvodánk jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógia Központjának a drámajáték bázisóvodája, bázisóvodaként az idén 16. alkalommal tartunk pedagógiai napot. Óvodánkban kiemelt terület a drámapedagógia, az óvónők a napi nevelőmunkába is beépítik a drámajátékot. Ezenkívül a tehetséges gyermekekkel tehetséggondozó csoport keretében is foglalkozik Pappné Horváth Otília drámapedagógus, munkáját Szabó Imréné segíti tudtuk meg Dr. Dolnyik Gézáné óvodavezetőtől. A gyerekek előadása után Trokán Péter színművész tartott interaktív előadást a színház világáról. Az Trokán Péter a színház világáról tartott interaktív előadást előadó hangsúlyozta, hogy a játék örök, nemcsak ezzel vezetődik be az életünk, de fontos, hogy 90 évesen is játszunk. A szülők, ha felelősségteljesen kezelik ezt a helyzetet, akkor a játék öröme megmarad, és ez teszi elviselhetőbbé, szebbé, könnyedebbé, megoldhatóbbá azokat a problémákat, amelyek rárakódnak a gyerekekre és aztán a felnőttekre. Mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan ismerőseink, akik a gondokat magukon hurcolják, és vannak olyanok, akik át tudnak lépni bizonyos problémákon, ennek alapja a játék. Ezt a szülőktől tanulják meg a gyerekek, az óvónőktől, a pedagógusoktól és főként egymástól mondta Trokán Péter. A szombathelyi Weöres Sándor Színház művésze nemcsak azt vallja, hogy a játék örök, de mint mondja a színház is örök. Évszázados probléma, hogy a színház túléli-e a mozgófilmet, a televíziót, be tudja-e építeni az interaktivitást a saját világába. A színház azonban mindent túlél, mert pontosan az a csoda, hogy ember embernek játszik, élő ember élő embernek ad elő, érzem az ő gondolatait, érzem az ő személyiségét. A színház a személyiségek találkozása. A legnagyobb dolog a világon az emberek találkozása, hogy ember embernek tudjon örülni. A személyes kapcsolat az életünkből sohasem hiányozhat, ezért örök a színház is, ezért nem féltem én a színházat, Ezért örülök annak, hogy a Weöres Sándor Színházban minden este telt ház előtt játszunk, érzem az igényt, látom az ösztönszerű kíváncsiságot, hogy milyen amikor egy ember előad nekem valamit a világból vélekedett Trokán Péter. -roberta-

12 12 SÁRVÁRI HÍRLAP április 22.

13 2011. április 22. SÁRVÁRI HÍRLAP 13 Születés Hete Sárváron május májusának első hetében hagyományteremtő szándékkal megrendezzük Sárváron a Születés Hetét. A rendezvény célja, hogy a várandós, szülés előtt álló kismamák, vagy a gyermeket még csak tervező családok minél szélesebb körű tájékoztatást kaphassanak az előttük álló nagy eseményről; hogy a szülés életüknek valóban egyik legemlékezetesebb, legszebb élménye legyen. Programjainkra a már megszületett babák szüleit, nagyszüleit is várjuk, az ő figyelmüket szeretnénk felhívni a városban működő fejlesztő programokra a bölcsődék, óvodák kínálatában. A rendezvény keretében az Arborétumban elültetjük a Születés Fáját. Kérjük, a védőnőknél április 28-ig jelentkezzenek azok a sárvári családok, akiknek a gyermeke 2010-ben született, és szeretnék, hogy ezen a nevekkel virágba borított fán az ő neve is ott díszelegjen. Természetesen szívesen látunk minden sárvári lakost, ha az alábbi programok felkeltik az érdeklődésüket. A Születés Hete programja: Diáknap a gimiben Április elseje a Tinódi gimnáziumban a diáknap ideje. Idén is számos program közül választhattak a diákok, miután egy napra átvették az iskola kulcsát. május 2. (hétfő) Nyitóünnepség a könyvtárban Megnyitó: Kondora István polgármester Gyermekpályázatok díjkiosztója, kiállítás Óvodások Anyák napi műsora Homeopátiával a várandósság, szülés, gyermekágy időszakában Dr. Borcsányi-Andits Mónika kistérségi tiszti főorvos május 3. (kedd) Nyílt nap a Városi Bölcsődében A bölcsődék világa, bölcsődébe indulok... Beszélgetés a bölcsőde vezetőjével május 4. (szerda) Előadások a könyvtárban Mit és miben segíthet a szülésznő? Beszélgetés a szombathelyi és a celldömölki kórház szülésznőivel Egy cseppel biztosabb jövő! Köldökvér, mely életet menthet Marhoffer Péter, Cord Blood Center Egy apa élményei az apás szülésről Hívogató-ringató Zenés foglalkozás a Petőfi Úti Óvodában május 5. (csütörtök) Egyszer én is édesanya leszek Beszélgetés az anyaságról a gimnáziumban (védőnők vezetésével) Cserebere (babaruhák, játékok börzéje) a Családsegítő Központban Baba-Mama torna mozgásos, zenés foglalkozás a Vármelléki Óvodában május 6. (péntek) Születés Fája ültetése és séta az Arborétumban május 7. (szombat) Népek babái Erdős Henrikné kiállítása a könyvtárban Sárvári, Celldömölki Kistérségi Népegészségügyi Intézet A leglátványosabb a Tigriksav verseny volt Vígh Viktor a diáknap főszervezője azt mondta, idén az osztályok versengését szervezték meg. Volt például ügyességi-, koktél-, alterping-pong verseny. A fura hangszerek versenyén mindenféle tárgyat be lehetett vetni, amiből képesek voltak a diákok valamiféle hangot megszólaltatni. Tagadhatatlan azonban, hogy a leglátványosabb feladat a Tigriksav verseny, vagyis Április 16-án a X. Sárvár Város Sportnapján került megrendezésre a X. Nádasdy Kupa nemzetközi szabadfogású birkózóverseny. A megmérettetésen 12 csapat 1 szlovák 113 versenyzője vett részt. A Sárvár Város Önkormányzata által a csapatverseny győzteseinek felajánlott serlegeket óriási fölénynyel a Sárvári Nádasdy DSE birkózói nyerték 43 ponttal, második helyen végzett Tatabánya csapata 24 ponttal, harmadik lett a Vasi Volán 24 ponttal. A Nádasdy iskola diákjainak biztatása is segítette a sárvári a Tinódi gimnázium riksa versenye volt. A megmérettetésre az osztályok az úgynevezett Kóger-telepen gyűltek össze, ahol tizennégy riksát pontoztak a zsűri tagjai külcsín, kreativitás és gyorsaság szempontokat figyelembe véve. Ebben a versenyben igazán nagy hangsúlyt kapott a találékonyság, hiszen szinte minden kerekes alkalmatosságot különböző kullókat, szemetes kukákat, talicskát stb. sikerült felvonultatni a diákságnak. A diáknapi programok közül természetesen nem hiányozhatott a szintén népszerű tanár-diák műsor és az esti napzáró buli sem. Fölényes sárvári győzelem a X. Nádasdy Kupán birkózók eredményes szereplését. A sárvári birkózók 14 fős csapata a következő eredményeket érte el: Gyermek 26 kg: Szennai Soma 2. hely, 35 kg: Toldi Bálint 1. hely. Diák II. 29 kg: Molnár Benett 1. hely, 58 kg: Józsa Benjámin 5. hely. Diák I. 47 kg: Toldi Miklós 3. hely, 55 kg: Jancsó Zoltán 5. hely, Papp Márk 6. hely, 63 kg: Molnár Adrián 1. hely, 76 kg: Puklér Sándor 2. hely. Serdülő 54 kg: Biró Flórián 3. hely, 60 kg: Szakos Adrián 1. hely, 85 kg: Horváth Márton 1. hely. Kadet 59 kg: Prisznyák Martin 1. hely, 69 kg: Biró Csaba 1. hely.

14 14 SÁRVÁRI HÍRLAP április 22. SÁRVÁRI A Sárvári Televízió tervezett műsora április 22 május 6. között Április 22., péntek: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Pénteki Mozaik, 23.00: Hírek Hétkor/ism. Április 23., szombat: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Hírek Hétkor, 19.40: Pénteki Mozaik/ism., 23.00: Hírek Hétkor/ism. Április 24., vasárnap: 6.30: Hírek Hétkor/ ism., 9.00: Kőszeg Sárvár FC NB III-as labdarúgás, 11.00: Hírek Hétkor/ism., 11.40: Pénteki Mozaik/ism., 19.00: Hírek Hétkor/ism., 19.40: Pénteki Mozaik/ ism., 23.00: Hírek Hétkor/ism. Április 25., hétfő: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Hírek Hétkor/ism., 19.40: Vasi mozaik, 23.00: Hírek Hétkor/ism. Április 26., kedd: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 10.00: Kőszeg Sárvár FC NB III-as labdarúgás/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 17.00: Kőszeg Sárvár FC NB III-as labdarúgás/ism., 19.00: Hírek Hétkor/ism., 20.00: Vasi mozaik/ ism., 23.00: Hírek Hétkor/ism. Április 27., szerda: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Hírek Hétkor, 23.00: Hírek Hétkor/ism. Április 28., csütörtök: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 15.00: Testületi ülés/élő, 19.00: Hírek Hétkor/ism., 23.00: Hírek Hétkor/ism. Április 29., péntek: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Pénteki Mozaik, 23.00: Hírek Hétkor/ism. Április 30., szombat: 6.30: Hírek Hétkor/ ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Hírek Hétkor, 19.40: Pénteki Mozaik/ ism., 23.00: Hírek Hétkor/ism. Május 1., vasárnap: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 11.00: Hírek Hétkor/ism., 11.40: Pénteki Mozaik/ism., 19.00: Hírek Hétkor/ism., 19.40: Pénteki Mozaik/ism., 23.00: Hírek Hétkor/ism. Május 2., hétfő: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 10.00: Sárvár FC ZTE II. NB III-as labdarúgás, 12.00: Hírek Hétkor/ism., 17.00: Sárvár FC ZTE II. NB III-as labdarúgás/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Élet-Forrás/egyházi magazin, 19.40: Vasi mozaik, 23.00: Hírek Hétkor/ism. Május 3., kedd: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 10.00: Sárvár FC ZTE II. NB III-as labdarúgás/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 17.00: Sárvár FC ZTE II. NB III-as labdarúgás/ism., 19.00: Hírek Hétkor/ism., 19.40: Vasi mozaik/ism., 23.00: Hírek Hétkor/ism. Május 4., szerda: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Hírek Hétkor, 23.00: Hírek Hétkor/ism. Május 5., csütörtök: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Hírek Hétkor/ism., 23.00: Hírek Hétkor/ism. Május 6., péntek: 6.30: Hírek Hétkor/ism., 12.00: Hírek Hétkor/ism., 19.00: Pénteki Mozaik, 23.00: Hírek Hétkor/ism. HÍRLAP Sárvár Város Önkormányzatának lapja Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft Sárvár, Várkerület 2-3. Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Tel.: 95/ , április 28-án, május 5-én, Fotó: Pajor András Tördelés: Gyulavári Csaba Hirdetésszervező: Takács Szilvia (06/30/ ) Nyomda: Antók Nyomdaipari Kft., Antók Zoltán Sokszorosítás helye és ideje: Celldömölk, Építők útja 1., április 20. Megrendelési sorszám: 2011/11. ISSN: csütörtök 17 órakor KÉZILABDA NB II-es rájátszás az helyért 4. forduló AUDI ETO III. Sárvárfürdő Kinizsi (12-13) Sárvárfürdő Kinizsi: Takács A. Kertész Cs. 3, Bősze B. 2, Fehér D. 1, Bouti L. 5, Pintér Zs. 5, Horváth Sz. 6 Csere: Varga V., Pataki Gy. 2, Horváth L., Varga E., A Sárvárfürdő sérülések és munkahelyi elfoglaltság miatt foghíjas kerettel utazott Győrbe, ami sajnos a végjátékra rányomta a bélyegét. Hiába vezettünk a vége előtt 10 perccel két góllal, a végére elfáradt a csapat. A rájátszás első köre után a Sárvárfürdő Kinizsi az 5. helyen áll. LABDARÚGÁS NB III-as labdarúgó-mérkőzés 21. forduló Büki TK Sárvár FC 0-1 (0-1) Sárvár FC: Osvald M. Szabó I., Horváth L., Varga J., Major M. Vidrák a Sárvárfürdőn Tancsics Zs., Németh Z., Máthé A., Sümeghy Z. Sinka G. (Likaj R.), Fehér M. Gólszerzőnk: Varga J. A mérkőzés összképéről sokat elmond, hogy a Bük a 90 perc során egyszer sem találta el a sárvári kaput. 22. forduló Sárvár FC Celldömölki VSE 3-0 (2-0) Sárvár FC: Szakos P. Szabó I., Horváth L., Varga J., Sümeghy Z., Major M., Tancsics Zs., Németh Z., Máthé A. Sinka G., Fehér M. (Likaj R.). A Sárvár FC minden tekintetben felülmúlta a CVSE-t. A vendégeknek igazi gólhelyzetre sem futotta, miközben mi ziccerek sorát hagytuk kihasználatlanul. A gólkülönbség a vendégekre nézve hízelgő. Gólszerzőink: Sinka G. 3. A Sárvár FC hazai pályán legközelebb május 1-jén, vasárnap 16:30-tól játszik hazai pályán, ellenfele a ZTE II. lesz. Általános iskolás úszócsoport alakult a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben. A klub a Sárvári Vidrák Csapata nevet vette fel. A Sárvári Vidrák, azaz a dr. Korcsmárné Görög Judit által vezetett csoport március óta, hetente két alkalommal tökéletesíti úszótudását Sárvárfürdő új úszómedencéjében. Amint azt a testnevelő tanárnő elmondta, a hat és tizennégy év közti gyerekeket nem versenyekre készíti fel, ők kimondottan kedvtelésből, az egészséges életmód miatt úsznak. Sokan más sportágat űznek, és az úszást amolyan kiegészítésként művelik. A foglalkozásokon tökéletesítik a már ismert úszásnemek technikáját, megtanulnak fejest ugrani, elsajátítják a pillangóúszás alapjait, és emellett sokat játszanak is a vízben, így egyfajta csapatépítés is zajlik. Görög Judit elmondta, hogy a Sárvári Vidrák szerdán és pénteken fél ötkor és fél hatkor tartják edzéseiket a helyi uszodában. A foglalkozások nyitottak, ezekre bármikor lehet jelentkezni. -Jr.- Tüdőszűrés április között az 1935-ben, május 2 6. között az 1936-ban születetteket várjuk tüdőszűrő vizsgálatra. Hirdessen a Sárvári Televízió képújságában! 2 hét 6000 Ft+Áfa

15 2011. április 22. SÁRVÁRI HÍRLAP 15 Európa-bajnok lett Németh Viktória A Magyar JKA Karate Szövetség válogatottja 2011-ben is részt vett a JKA Karate Európa Bajnokságon. Idén Anglia volt a házigazda, Crawley városa adott otthont április 3-án a rangos eseménynek, ahol a sárvári Németh Viktória korcsoportjában Európa-bajnok lett. Ez évben 28 nemzet a JKA Stílusszövetségbe tartozó válogatottjai neveztek junior és felnőtt korosztályokban, egyéni és csapat formagyakorlatban, valamint küzdelemben. A 15 fős magyar csapat tagja volt a Sárvári Shotokan Karate Egyesület tagja, Németh Viktória is. Viki már másodszor utazott a A JKA Karate Európa Bajnokság aranyérmese, Németh Viktória JKA Eb-re, hiszen tavaly Németországban is kiválóan szerepelt, ezüstérmet szerzett. Edzője Németh Róbert elégedett volt a felkészüléssel, így nagy várakozással bízta tanítványát a válogatottra. Németh Viktória versenyszáma a Junior női egyéni kumite volt, ebben a kategóriában 24 versenyző indult. Az első mérkőzésén a 16 közé kerülésért küzdött a sárvári lány, saját bevallása szerint ez volt az idei Eb legnehezebb meccse, amit a két hosszabbítás is bizonyított. A 2. körben az angol Sersnovával találkozott. Őt már ismerte, hiszen a tavalyi Eb elődöntőjében már küzdöttek egymással. Tavaly hosszabbításos meccsen sokat szenvedtek, de idén nem így történt. Viki a vártnál könnyebben simán lehozta a meccset, 2 wazaari-val megnyerte a mérkőzést. A 3. fordulóban egy erőteljes cseh lány várt rá. Egy kiváló ütemű dinamikus kézlehúzással előkészített kézkombinációt a cseh nem tudott időben lereagálni, így Viki megszerezte a továbbjutást jelentő pontot. Az elődöntőben egy német lánnyal találkozott. A német intenzív támadásokkal igyekezett Viki fölé kerekedni, de a magyar lány ismét tanúbizonyságot adhatott kiváló védekezéséről. A döntők a nap késő délutáni részében kerültek sorra, a magyar lány este fél 9 körül mérkőzött. Ellenfele egy kiváló felépítésű, svájci, magas lány volt, aki előző mérkőzésein nagyon jó lábtechnikával búcsúztatta el ellenfeleit. A válogatott edző instrukciói segítségével alaposan rákészültek a megfelelő taktikára, ami eredményes lehet az ilyen versenyző ellen. A taktika bevált, hiszen a sárvári lánynak a vártnál kicsit könnyebben, 2 0-ra sikerült legyőzni ellenfelét! Sajnos Vikit is eltalálták, de nem volt értékelhető a találat, így nem ért pontot. Végül tehát a tavalyi ezüst után most aranyérmet sikerült szereznie, megnyerve korcsoportjában az idei JKA Karate Európa Bajnokságot. Az eredményhirdetés után további kellemes történés tette fel a koronát a hatalmas sikerre. Németh Viktória kapta meg a legtechnikásabb junior női versenyzőnek járó különdíjat, amelyet az egyik Japán egyetem ajánlott fel. Összességében a magyar csapat remekül szerepelt: 4 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek és egy 5., egy 6. és egy 5-8. helyezés született. A sárvári íjászok eredményei Március 13-án a csapat egy része Pákára látogatott a 3D Íjász Versenyre. A csapat eredményei: Senior Tradicionális kat. Kósa László 2. hely Felnőtt Férfi Tradicionális kat. Balassa János 2. hely Szabó Péter 3. hely Felnőtt Női Tradicionális kat. Glavánovics Renáta 1. hely Felnőtt Férfi Vadászreflex kat. Szabó András 1. hely Sikeresen szerepeltek a sárvári íjászok március 20-án a körmendi Tavaszünnepen. 7 éremből 4 arany! Az eredmények: Tamás Roland 1 hely Tradi tanuló Bognár Máté 3. hely Tradi ifi Glavánovics Renáta 1. hely Tradi női Simon Zoltán 3. hely Csigás férfi Szabó András 1. hely FF. Vadászreflex Dr. Kereszty Gábor 1. hely Tradi Senior Kósa László 2. hely Tradi Senior VII. Petanque Diákolimpia Területi Döntő Április 13-án Vas és Zala megye általános és középiskolás tanulói részvételével a Várparkban rendezték meg a Petanque Diákolimpia Területi Döntőjét. Sárvári vonatkozású eredmények: I. korcsoport (1-2. osztály) 4. hely Nádasdy Tamás Ált. Isk. Sárvár (Berta András, Lakatos Dániel, Sipos Dávid) II. korcsoport (3-4. osztály) 1. hely Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár (Farkas Johanna, Havasi József, Sebestyén Dániel, Virág Zoltán) III. korcsoport (5-6. osztály) 2. hely Gárdonyi Géza Általános Iskola Sárvár (Hegyi Balázs, Kovács Valentin, Szakos Bence) 3. hely Nádasdy Tamás Általános Iskola Sárvár (Dénes Patrik, Horváth Gábor, Puklér Bálint) IV. korcsoport (7-8. osztály) 1. hely Nádasdy Tamás Általános Iskola Sárvár (Gőcze Olivér, Szakos Adrián, Toldi Bálint) 2. hely Nádasdy Tamás Általános Iskola Sárvár (Puklér Gergő, Rontai Marcell, Smidéliusz Kornél) V-VI. korcsoport (középiskola) 1. hely Barabás György Műszaki Szakképző és Szakiskola Sárvár (Berta Ádám, Erdélyi Martin, Sas Tibor) 4. hely Tinódi Sebestyén Gim. és Idegenforg., Vendégl. Szakkép. Isk. Sárvár (Asbóth Ádám, Biczó Tamás, Rozmann Zsolt, Szabó Dániel)

16 16 SÁRVÁRI HÍRLAP április 22. Tinódi Fogadó Sárvár, Hunyadi út 11. Asztalfoglalás, információ: 95/ (9-17 óráig), 95/ (17 óra után) Nagypénteken minden, ami FRISS pisztrángból és lazacpisztrángból készíthetõ, nálunk a tányérján találja. Húsvéti bevásárlás, sütés-fõzés és mosogatás? Felejtse el! Önöknek mi vagyunk a húsvéti ajándék! Kedves háziasszony! Én az Ön helyében egy percet sem várnék, inkább a Tinódiba mennék Húsvétkor csibe és bárány finomságok várják! Nálunk locsolhat is a torkát mindenképp Kellemes húsvéti ünnepeket! KISZÁLLÍTÁS: MINDEN NAP ÓRÁIG TINÓDI AZ OTTHON ÍZE! Németh Roland kárpitos Sárvár, Csallóköz u. 15. (Kertváros) Bútorok kárpitozása, javítása rugózat javítása, cseréje ingyenes felmérés szállítás Várkapu Vendéglõ - Panzió - Borpince KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES JELENLEGI ÉS LEENDŐ VENDÉGÜNKNEK! A Várkapu csapata immár 28 éve az Önök szolgálatában Húsvétvasárnap és hétfőn délben ebédeljen nálunk családjával! Kedvezményes menüsorokkal kedveskedünk sárvári vendégeinknek! Soron következő Borgasztronómiai Gálasorozatunk keretében május 6-án, pénteken bemutatjuk a Vylyan Borokat és a hozzájuk készített Kakas Bonbonokat! Részletek honlapunkon és a facebookon! Asztalfoglalás: , , , Bennünket a név kötelez! Vásár a készlet erejéig, de legkésőbb május 1-jéig! Magyar alma 200 Ft/kg Burgonya (Desire) 180 Ft/kg, Vöröshagyma 170 Ft/kg Lilahagyma 300 Ft/kg, Fokhagyma 1600 Ft/kg Vásár helye: Sárvár, Bocskai út 39. (Kertváros) Sárvár, Hunyadi u. 1. (a körforgalomnál) Telefon: / Elsőáldozásra ruhafoglalást még felveszünk! fejdíszek, csatok fehér harisnyanadrágok kaphatók Nyitvatartás: hétfő-péntek 9-12 és 13-17, szombat 9-12 óráig Bútorszövetek nagy választéka. : 95/ , / VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁVAL

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 320-265 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárvár Város Önkormányzata

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS Sarvar varos RENDEZVENYNAPTARA PROGRAMME CALENDAR 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS w marcius 1 15. 1. (pé), 17:00, Nádasdy-vár, könyvtár (95/320-122) Katonatörténet az I. világháborútól napjainkig kiállítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület június 21-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület június 21-én tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. június 21-én tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Kossuth utca 3 szám alatti (12074/4 helyrajzi számú) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS Pályázati azonosító: KPH-JO-538/2017. Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé mez gazdasági gépek/eszközök értékesítése céljából Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 01634/12 hrsz-ú ingatlanból magáncélú beruházási jelleggel ingatlan értékesítésére indított

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budakalász, Kálvária domb melletti 4203, 4204, 45 hrsz ingatlanok egy tételben történő értékesítésére KIÍRÓ: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Telefon:

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből könyvből 1/2013. (I. 17.) számú Kt. határozat a közétkeztetési szolgáltató kiválasztása a pályázatra érkezett ajánlatok alapján 1) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az általa,

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA Pályázat kiírója: Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-221/2016. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. május 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 68/2009. (IV. 28.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. április 28.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: a Sport koncepció

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben