SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS"

Átírás

1 SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MI A hallgató az alapszintről elindulva sajátítsa el a minimális informatikai és számítógép kezelési alapismereteket, szerezzen jártasságot néhány gyakran használt felhasználói program alkalmazásában. Információtechnológiai alapismeretek. Operációs rendszerek, a Windows és a Linux. Számítógép hálózatok. Az Internet. Elektronikus levelezés. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglalkozásokon feladatlapok feldolgozása történik, illetve egy vázlatosan megfogalmazott feladat (pl. adott témában prezentációkészítés) önálló, kreatív megvalósítása. Az órák látogatása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Három számonkérő feladat várható és ezek átlaga adja a félévi jegyet. Egy-egy feladat a felhasználói programok foglalkozásokon begyakorolt alapismereteit összegzi, vagy önállóan kell elkészíteni egy dokumentumot adott elvárások szerint. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? (8. kiadás) BBS-Info Kft., Budapest, Iszáj-Kató-Nagy: Számítástechnika: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, Kovácsné-Nagy-Ozsváth: Office XP. Computerbooks Kft., Budapest, Lengyel Veronika: Az Internet világa. Computerbooks Kft., Budapest, 1995.

2 Filozófiatörténet AIB 1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Trembeczki István főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TR A tantárgy célja a hallgatók filozófiai szemléletének kialakítása és filozófiai tartalmú gondolkodásának megalapozása. A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, és elsajátítják azok önálló értelmezését. Ezen kívül legyen lehetőségük arra, hogy esetlegesen a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. 3. Évközi tanulmányi követelmények 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium 5. Az értékelés módszere Szóbeli vizsga 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Fürst, Maria: Bevezetés a filozófiába. Ikon Kiadó, Budapest, Gilson, Etienne: A középkori filozófia szelleme. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, Hársing László: Filozófia gondolkodás Thalésztól Gadamerig. Bíbor Kiadó, Miskolc, Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest, Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Holnap Kiadó, Budapest, 2002.

3 Kommunikáció AIB1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK A hallgatókat megismertesse a kommunikáció elemi módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. A tantárgy célja a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése. A kommunikáció fogalma, kutatásának története; kommunikációs modellek; a kommunikáció mint jelműködés; az emberi és az állati kommunikáció; a metakommunikáció; a nem verbális kommunikáció; a verbális kommunikáció; az akusztikai és a vizuális csatorna; a kommunikációs alaphelyzetek; a kommunikáció zavarai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Allan Pease: Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Könyvkiadó. Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Korona Nova Kiadó. Budapest, H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarosse Kiadó. Budapest, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest, Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Akti- Typotex. Budapest, 2006.

4 Könyvtárismeret AIB1009 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin könyvtáros Tantárgyfelelős tanszék kódja MI : A bölcsész szakos hallgatók képesítési követelményeinek megfelelően a tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a könyvtárak használati alapismereteivel, a korszerű információhordozókkal és az információ visszakeresés lehetőségeivel, valamint a diplomakészítés technikájával. : A könyvtári gyűjtőkör. Dokumentumtípusok. A katalógusok fajtái. A könyvtári szolgáltatások. Az egyes tudományok nyomtatott és elektronikus információforrásai. Az információ visszakeresés módszerei. Az Internet által kínált lehetőségek. Számítógépes adatbázisok. Kutatásmódszertani alapismeretek. A hivatkozás módjai. A szakdolgozat elkészítésének lépései, formai és tartalmi követelményei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Információ visszakeresési feladatok megoldása és beadása írásban. Irodalomjegyzékek készítése egy megadott kutatási témában. Hivatkozási gyakorlatok végzése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Az elméleti ismeretek elsajátításának ellenőrzése évközben egy zárthelyi dolgozat írásával történik. A gyakorlati tudnivalók elsajátításának ellenőrzése évközben három írásban beadandó feladat megoldásával történik. Összesen négy félévközi jegy szerezhető. A félév lezárása 5. Az értékelés módszere A félévközi jegyek és a félévet záró kollokvium eredménye alapján. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: A Központi Könyvtár katalógusai, tájékoztató apparátusa és felhasználói termináljain található könyvtári programok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Horváth Tibor Papp István: Könyvtárosok kézikönyve, 1 5. Bp.: Osiris, Balázs Sándor: Az információk használata, hasznosítása és haszna. Bp.: OMIKK, Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy: Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Bp., Voit Pál. A diploma-készítés módszertana. Tatabánya, 2004.

5 Társadalmi ismeretek AIB 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Óraszám 2+0 Követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szoboszlai György Csaba főiskolai adjunktus Tanszék kódja TR : A hallgatók ismerjék meg a társadalom és a hatalom viszonyát. Alapvető célkitűzésünk, hogy a rendszerváltozástól nyomon kövessék a társadalom fontosabb jellemzőit: rétegződését, mobilitását és negatív jelenségeit. E mellett bemutatásra kerül a politikai intézményrendszer szerkezete és működése, illetve a civil társadalom is. A korszerű társadalmi ismeretek nyelvi fogalmi rendszerét és a hallgatók kifejező készségének fejlesztését is fontosnak tartjuk. : A magyar társadalom rétegződése és mobilitása 1945-től napjainkig. A társadalmi szolidaritás rendszere: szociálpolitika napjainkban. A gazdaság jellemzői 1990 után. Az alkotmány megismerése és értelmezése. Az Alkotmánybíróság feladata és működése. A demokratikus intézményrendszer pillérei napjainkban: pártok és parlament illetve kormány és önkormányzatok. A civil társadalom jellemzői. Magyarország az Európai Unióban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Társadalomismeret (szerk.: Albert József) Möbius Kiadó, Nyíregyháza, Kötelező, ajánlott irodalom Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom. Korona Kiadó Bp., Bayer József Jávor István Utasi József: Társadalomismeret, Dinasztia Kiadó Bp., Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Szerkesztette: Gyurgyák János. Osiris Kiadó. Bp., , Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Válogatta és szerkesztette: Valuch Tibor. Osiris Kiadó Bp., ,

6 SZAKMAI TÖRZSANYAG (110 kredit) A) Szakmai alapozó modul (47 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Általános szláv kultúratörténet OUB 1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár (orosz) A szláv kultúratörténet áttekintő ismertetése különös tekintettel az orosz kultúra szerepére. Képes legyen a hallgató a festmények elemzésére, a róluk alkotott véleményének kifejtésére. A hallgató jusson a realista festők életével kapcsolatos legfontosabb információkhoz, tudja a szláv művészetben elhelyezni és értékelni őket. 1. A nő ábrázolása a szláv (orosz) romantika, realizmus és absztrakt festészet eszközeivel. 2. A férfi ábrázolása a romantika, a realizmus és a századvég festészetében. 3. A gyermekek ábrázolása a XIX. századi festészetben. 4. A férfi, a nő és a gyermek munkájának bemutatása a festészet eszközeivel. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: Fedoszov V. A.: Régi orosz városok. Kézikönyv orosz nyelvi országismeretből. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Алленов, М. И. и др.: Русское искусство Х начала ХХ века. Москва, Dmitrienko A. F.: Az orosz művészet mesterei. Gondolat Kiadó, Budapest, Федосов В. А.: Женщина, мужчина и дети в русской живописи. Учебное пособие. (не опубликовано, для студентов ксерокопируется). Володарский, В. М.: По залам Третьяковской галереи. «Изобр. искусство», Москва, Восоцкая, И. А. и др.: Шедевры русской живописи. Москва, 2003.

7 Általános szláv kultúratörténet OUB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár (ukrán) : A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ukrán történelmi eseményekkel, és ez által elsajátíthatják a témákhoz tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat. : Ukrajna őstörténete; Az ukrán történelem periodizálása; A szlávok ősei; A görög kolóniák; A Kijevi Rusz; A Kijevi Rusz kulturális élete; Ukrajna a XII XIV. században; Az ukrán történelem litván korszaka; Társadalmi élet Ukrajnában a XIV XV. században; A lublini unió (1569); A kozákok; A kozákokról szóló első írott feljegyzések; A Zaporozsjei Szics létrejötte; Társadalmi-politikai változások Ukrajnában a lublini unió után; Ukrajna kulturális élete a XVI XVII. sz. első felében; Művelődés, tudomány; Reformok; A breszti unió; Az egyház helyzete a breszti unió után. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Honcsarenko Nagyija Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, Oreszt Szubtelnij: Ukrajna története. Kijev, Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Balassi Kiadó, Budapest, 1998.

8 Általános szláv országismeret OUB 1102 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár (orosz) A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a IX XII. századi keleti szlávok történelmével és kultúrájával, valamint Oroszország XIII-XVII. századi kultúratörténetével: alapvető történelmi ismeretek, építészet a régi szláv városokban. Áttekintő ismertetés a szláv kultúrák építészetéről. 1. A szláv (orosz) fa és kő alapú építészet. 2. Kijev mint ősi főváros (délnyugati Rusz). 3. Novgorod Velikij a város történelmi jelentősége. 4. Vlagyimir az északkeleti Rusz fővárosa. 5. Arany Gyűrű városai az északkeleti Ruszban. 6. Moszkva: a Kreml mint építészeti műemlék. 7. Moszkva mint a moszkvai Rusz kulturális centruma. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: Fedoszov V. A.: Régi orosz városok. Kézikönyv orosz nyelvi országismeretből. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Fedoszov V. A.: Régi orosz városok. Kézikönyv orosz nyelvi országismeretből. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó Gerő László: Régi orosz építészet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Полунина, К. С.: Золотое кольцо России. Фотоальбом. Москва, Szalai Attila: Hagymakupolák. Középkori orosz templomok. Dunakönyv Kiadó, Budapest, Вагнер, Г. К.: Старые русские города. Справочник. Москва, 1980.

9 Általános szláv országismeret OUB1102 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár (ukrán) : A tantárgy célja, hogy a hallgató alapvető információkat szerezzen a nyelvi országismeretről, a nyelvi viselkedésről. : Áttekintő módon ismerje meg Ukrajna természeti, történelmi és kulturális viszonyait. Nyújtson megalapozott ismereteket Ukrajna történelmének jobb megértéséhez, bővítse a hallgatók látókörét, továbbá így elsajátítják a témákhoz tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat. Képet kapnak Ukrajna természet- és gazdaságföldrajzáról. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: Rendszeres szóbeli, illetve írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Історія українського містецтва в шести томах. Т. 6. Містецтво років. Київ, Мозаїки і фрески Софії Києвськой. Київ, Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, Honcsarenko Nagyija Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

10 Kultúratörténet és országismeret I. Kultúratörténet XVIII XIX. sz. OUB 1103 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár (orosz) Az orosz kultúra és történelem alapvető eseményeinek ismerete a XVIII-XIX. század intervallumában. Nyugat-európai hatások az orosz kultúrában a XX. század során. Pétervár bemutatása mint Oroszország új fővárosa. 1. Pétervár építészete a XVIII-XIX. században. 2. Az orosz művészet a XVIII-XIX. században. 3. Az orosz tudományosság a XVIII-XIX. században. 4. Az orosz irodalom XIX. századi Aranykora. 5. Két kultúra találkozása: nemesi és paraszti kultúrák. 6. A XIX. századi orosz festészet Pétervárott. 7. XIX. századi orosz zene Pétervárott. 8. A XVIII-XIX. századi népzene és festészet. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: Федосов В.А. «Петербургская Россия. История и культура России ХVIII-ХIХ веков, контакты с историей и культурой Венгрии». Учебное пособие для венгерский студентов, изучающих русский язык. Ньиредьхаза, Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Алленов, М. М. и др.: Русское искусство Х начала ХХ века. Москва, Федосов В.А. «Петербургская Россия. История и культура России ХVIII-ХIХ веков, контакты с историей и культурой Венгрии». Учебное пособие для венгерский студентов, изучающих русский язык. Ньиредьхаза, Ленинград. Достопримечательности. Ленинград, Ленинград. Петродворец, Павловск, Ломоносов, Пушкин. Ленинград, Сыров, С. Н.: Страницы истории. Книга для чтения. «Русский язык», Москва

11 Kultúratörténet és országismeret I. Kultúratörténet XVIII XIX. sz. OUB1103 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár (ukrán) : Általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ukrán kultúra kezdeteivel és a mai ukrán kultúrával, ezáltal elsajátíthassák a témához tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat. : A XVIII. sz. kultúrájának, irodalmi életének főbb jellemzői; Az ukrán mentalitás; A nemzeti öntudat erősödése nemzetfogalom; Értelmiség, a nemzeti azonosságtudat építőelemei; Népművészet, nyelv, irodalom; Tarasz Sevcsenko Cirill-Metód Társaság; Ukrainofilok; Az ukrainofil irányzat; Az ukrán kultúra fejlődése a századfordulón; Tudomány, irodalom. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: Rendszeres szóbeli, illetve írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Радянська енциклопедія історії України Київ, Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, В. Наулко Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, Honcsarenko Nagyija Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

12 Kultúratörténet és országismeret II. Kultúratörténet XX. sz. OUB 1104 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 1103 Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár (orosz) A hallgatók megismertetése az orosz XX. századi kultúra legjelentősebb eseményeivel s a szovjet Oroszország korszakával. Összehasonlító kitekintés az egyetemes művészettörténet felé. 1. Orosz kultúra a XX. század elején (realizmus és modernizmus). 2. Az orosz irodalom XX. század as éveiben (líra és próza). 3. Orosz irodalom a XX. század 40-es éveitől a 80-as évekig. 4. A XX. századi orosz szovjet tudomány. 5. A XX. századi orosz művészet. 6. Az ideológia mint a kulturológia tárgya. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: Федосов В. А.: История и культура России ХХ века. Советская Россия. Учебное пособие для венгерских студентов. (Не опубликовано. Для студентов ксерокопируется) 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Данилов, А. А., Косулина, Л. Г.: История России ХХ век. Учебник для школы. Москва, Федосов В. А.: История и культура России ХХ века. Советская Россия. Учебное пособие для венгерских студентов. (Не опубликовано. Для студентов ксерокопируется) Москва. Иллюстрированная история. Т. 2. Москва, Верхин, И. Б., Федосов. В. А.: История СССР. Учебник для школы. Москва, Волобуев, О. В. и др.: История России ХХ век. Учебник для школы. Москва, 2001.

13 Kultúratörténet és országismeret II. Kultúratörténet XX. sz. OUB1104 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB1103 Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár (ukrán) : Általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ukrán kultúra kezdeteivel és a mai ukrán kultúrával, ezáltal elsajátíthassák a témához tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat. : Az ukrán nép történelmi-etnográfiai meghonosodása; Ukrán etnográfiai csoportok; Ukrajna lakosságának etnikai összetétele; Az ukrán etnológia (néptudomány): újjászületés, fejlődés, perspektívák; A lakosság főbb foglalkozási területei; Mezőgazdaság, házi iparágak; Életkörülmények; Nemzeti viselet; Táplálkozási szokások; Az ukrán nép szellemi kulturális értékei, szokásai; Ukrán népköltészet, népművészet, nyelv, irodalom; Erkölcs, népi hiedelmek; A tradicionális és a mai kultúra; Ukrajna más népeinek etnográfiai sajátosságai és a modern kori etnikai folyamatok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: Rendszeres szóbeli, illetve írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Радянська енциклопедія історії України Київ, В. Наулко Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, Honcsarenko Nagyija Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

14 Irodalmi műelemzés I. Műelemzés XVIII-XIX. sz. OUB 1105 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár (orosz) A műnemek és műfajok jellemzői példák alapján. A XVIII XIX. századi orosz irodalom vázlatos megismerése és műveik általános jellemzése. A XVIII-XIX. század jelentős alkotóinak és műveinek megismerése, a művek általános jellemzése és szemelvények olvasása, fordítása, elemzése. Elemzendő művek szemelvényei: Тредиаковский: Стихи похвальные России; Державин: Властителям и судиям; Радищев: Путешествие из Петербурга в Москву; Карамзин: Бедная Лиза; Фонвизин: Недоросль; Прокопович: Слово на погребение Петра Великого; Сумароков: Эпистола о стихотворстве; Ломоносов: Я знак бессмертия...; Пушкин: Онегин; Гоголь: Мёртвые души; Лермонтов: Герой нашего времени; Некрасов: Кому на Рус жить хорошо?; Л. Толстой: Война и мир; Чехов: Вишнёвый сад; Достоевский: Преступление и наказание. 3. Évközi tanulmányi követelmények A szemináriumi foglalkozásokon való aktív részvétel. Egy kiselőadás (30 perc) tartása az év elején választott témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Egy írásbeli sikeres házi feladat (műelemzés témakörben) megírása. Gyakorlati jegy az aktív szereplés, a kiselőadás és a házi feladat teljesülése átlagában. 5. Az értékelés módszere A kiselőadás csoportos értékelése. A házi feladat írásos értékelése. Az aktív szereplés folyamatos visszajelző értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Forrásnyelvi szövegek összeszerkesztett fénymásolt anyaga, az ajánlott irodalom egyéni tanulmányozása könyvtárban. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Курдюмова Т. Ф. (ред.) Литература / Хрестоматия-учебник для общеобразовательных учебных заведений. Москва, Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe. Alapozó ismeretek az orosz szláv és az orosz magyar irodalmi kapcsolatok köréből. I-II. Budapest: Bölcsész Konzorcium, Iglói Endre Misley Pál: Régi orosz széppróza. Tankönyvkiadó, Budapest, Kukucska Csilla (szerk.): Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Zöldhelyi Zsuzsa: Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

15 Irodalmi műelemzés I. Műelemzés XVIII XIX. sz. OUB1105 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár (ukrán) : A tantárgy megismertet az ukrán irodalom klasszikusainak szemelvényeivel. A befogadásesztétika oldaláról olvasmányélményként tárgyalja a kiemelt alkotásokat egy-egy korszakhoz kapcsolódóan. A tárgy célja nem irodalomelméleti, irodalomtörténeti kronológikus áttekintés, hanem a befogadói horizont tágítása az olvasásélmény személyes közelhozása alapján. : A félév tartalma: A régi irodalom mint középkori irodalomnak jellemzése; A Kijevi Rusz irodalma (X XII. sz.); A fordításos irodalom; A kijevi legendák; Az évkönyvírás kezdetei; A Kijevi Rusz krónikái: Őskrónika, a Kijevi és Halicsi-Volhiniai évkönyvek; A tanítások és intelmek műfaja a Kijevi Ruszban, Vlagyimir Monomah Intelmei ; A szónoki próza: Ilarion (Hilarion), Kliment Szmoljatics és Kirill Turovszkij; Az életírás (zsitije) műfaja: Borisz és Gleb meggyilkolását elbeszélő művek; A Kijevi Barlangkolostori Paterikon; Az Igor-ének: történelmi alapja és mint műalkotás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Rendszeres írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I VI. A Я. Nyíregyháza, Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XУІІІ ст). Упорядкував О. Білецький, Київ, Історія української літератури у восьми томах 1 4. Давня література (XI перша половина XVIII ст.) Наукова Думка, Київ, Давня українська література Хрестоматія. Упорядкування, передмова та коментарі М М. Сулими. Київ, Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom, a XIX. század első évtizedeinek irodalma). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

16 Irodalmi műelemzés II. Műelemzés XIX. sz. OUB 1106 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 1105 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár (orosz) A tantárgy a műelemzés segítségével vizsgálni kívánja egy adott műben az érzelem és a beszéd, a tett és az etikai érték több jelentésű összefüggéseit. Figyelmet kíván fordítani az emberi érzelmeket és magatartásokat ábrázoló irodalom elemi motívumaira, az esztétikai ábrázolásmódra. A félév során jelentős világirodalmi értékeket képviselő orosz regényírókkal, illetve a XXI. század számára is aktuális értékeket hordozó csehovi drámával és novellával foglalkozunk. Raszkolnyikov konfliktusa a valósággal és önmagával ugyanúgy ma is aktuális, mint Karenina Anna boldogságkeresése, a harmonikus családi élet. Az egyén és a történelmi cselekvés a szerelem és a magánélet a történelem vonzásában, Tolsztoj Háború és béke című regénye a történelmi krónika és az erkölcs rajz ötvözete. Kis emberek nagy bánata, az elmagányosodás mint a csehovi novella rövid, tömör de könyörtelenül élet és ma is időszerű embersors ábrázolása. A hallgatás beszédessége, a monoton cselekmény dinamikája a csehovi dráma aktualitása zárja a XIX. sz. műelemzéseinek sorát. 3. Évközi tanulmányi követelmények Folyamatos aktív részvétel az órai műelemzéseken. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegyek alapján félév végi értékelő osztályzat. 5. Az értékelés módszere Folyamatos óraközi szóbeli értékelés, esetenként jegyszerű 2 db írásbeli zárthelyi dolgozat. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: Zöldhelyi Zsuzsa: Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe. Alapozó ismeretek az orosz szláv és az orosz magyar irodalmi kapcsolatok köréből. I-II. Budapest: Bölcsész Konzorcium, Курдюмова Т. Ф. (ред.) Литература / Хрестоматия-учебник для общеобразовательных учебных заведений. Москва, Kovács Árpád Nagy István (szerk.): A szótól a szövegig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből. Argumentum Könyvkiadó, Budapest, Kukucska Csilla (szerk.): Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Zöldhelyi Zsuzsa: Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

A TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA. Magyar Táncművészeti Főiskola 2014.

A TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA. Magyar Táncművészeti Főiskola 2014. A TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Magyar Táncművészeti Főiskola 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK A táncos és próbavezető alapképzési szak leírása 3 Minden szakirányon egységes tantárgyak

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben