Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára"

Átírás

1 NAP SAJÁT LAKÓKÖRNYEZETBEN AZ ÖNÁLLÓ ÉLETET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT IRÁNYELVEK A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK TÉMAKÖRÉBEN Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezető A hazai jogi szabályozás Fogalommagyarázat Fogalmi megközelítés Cél A szolgáltatások elvei A szolgáltatás alapelvei A szolgáltatás gyakorlati elve Az alapszolgáltatások általános jellemzői Tevékenység folyamata Szolgáltatási feltételek Az alapszolgáltatások tevékenységi formái Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területe: Étkeztetés Nappali ellátás Családsegítés Támogató szolgáltatás Közösségi ellátások A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja Dokumentáció NAP.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. BEVEZETŐ A Nap munkacsoport eredetileg az Otthoni vagy családi önálló életvitel segítő szolgáltatások főcímű, szociális alap és nappali szolgáltatások alcímű irányelvek meghatározásának feladatára kérték fel. A feladat meghatározása szerint a csoportnak olyan irányelveket kell meghatározni, amelyeket a későbbi szociális munka során kompetensen lehet használni. Feladatunknak jelölték meg azt, hogy a mindennapi problémáinkra megfelelő megoldásokat ajánljuk, amelyek a szakmában dolgozókat foglalkoztatják. A csoport a feladatot értelmezve számos olyan dilemmával került szembe, amelyek tisztázását követően tudott továbblépni. Az első komoly dilemmát a csoport elnevezése okozta. Az önálló életvitel fogalmát több évtizede a fogyatékos emberek önrendelkező életvitelével összefüggésében használják, emiatt az alap és nappali ellátásba tartozó más személyek esetén nem. illetve nehezen értelmezhető. A másik dilemmát az jelentette, hogy az otthoni vagy családi fogalom szerint ki célcsoportja a NAP csoportnak, illetve az alap és nappali ellátásának. Harmadik dilemma abból adódott, hogy több alapellátási feladatnak nem helyszíne az otthon. Mindezek megvitatására azért volt szükség, hogy pontosítsuk a feladatunkat. Ennek eredményeként megállapítottuk, hogy az alap és napközbeni ellátás irányelvei nem határozhatók meg egységesen az alábbiak miatt: nem minden célcsoport él az otthonában (pl.: hajléktalanok) nem minden célcsoportra vonatkozik az önálló életvitel (pl.: idősek egy csoportjára) nem minden szolgáltatás helyszíne az otthon (pl.: nappali ellátás) nem minden szolgáltatást igényelnek otthonukban az ellátottak (bár az otthonukban maradást segítik pl. a falu- és tanyagondnoki szolgálat esetén -) A csoport közös döntését követően javaslatot tettünk a munkacsoport elnevezésének megváltoztatására, amely elfogadására került. NAP.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 Az új nevünk: Saját lakókörnyezetében az önálló életet segítő szolgáltatások elnevezés lett a munkacsoport neve, és ez már könnyebbé tette a további lépések meghatározását is. Ki a célcsoport: aktívkorú (tankötelesség megszűnésétől) idősek Más csoportosításban: egyének családok Állapotuk szerint: fogyatékos személyek egészségkárosodott személyek szenvedélybetegek Élethelyzetük szerint: a települési hátrányokat, az intézmény- és szolgáltatáshiányt elszenvedő állampolgárok mindenkori személyes körülményeik, szükségleteik alapján. Az általános pontosításokra azért volt szükség, mert az irányelvek meghatározásait nem lehetett minden alapellátásban résztvevőre összeállítani. 2. A HAZAI JOGI SZABÁLYOZÁS A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi. III. törvény szerint a szociális alapszolgáltatások körébe az alábbiak tartoznak: a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (a továbbiakban falugondnoki szolgáltatás) b) a szociális információs szolgáltatás c) az étkeztetés d) házi segítségnyújtás NAP.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 e) családsegítés f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás g) a közösségi ellátások h) a támogató szolgáltatás i) azt utcai szociális munka j) nappali ellátás A törvény értelmében az alapszolgáltatást a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben kell biztosítani, önálló életvitelük fenntartása, egészségügyi, mentális, és egyéb okok miatt keletkezett problémáik megoldása érdekében. A falugondnoki, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátás, a támogató szolgálat valóban a szociális szolgáltatást igénybe vevő személy saját otthonában nyújtja a szolgáltatást. A mobil falugondnoki szolgálat esetében a szolgáltatók a szolgáltatások többségét nem a saját lakókörnyezetben nyújtják, hanem a lakóhelytől távol eső szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítják az ellátottaknak. Az utcai szociális munka semmiképpen nem tartozik ebbe a kategóriába, s míg a nappali ellátás nagymértékben segítheti az egyént az otthoni környezetében maradáshoz, de tevékenységének helyszíne nem a szociálisan rászoruló személy otthona. A szociális információs szolgáltatás segíti az összes szociális alapellátási szolgáltatás munkáját naprakészségében, illetve az igénybevevőt segíti a szociális védőháló elérésében. A NAP munkacsoport feladata irányelvek meghatározása volt, így a különböző szolgáltatásokból meg kellett találni azokat az általánosítható alapelveket és egyéb általános érvényű jellemzőket, amelyek csak a szociális alapellátásra vonatkoznak és amelyek mentén meghatározható lesz a tevékenység folyamata és annak lépései. 3. FOGALOMMAGYARÁZAT Egyén: a szociális szolgáltatás alanya, akinek egészségügyi, mentális, fizikai, életkorából adódó, szociális, mentálhigiénés vagy egyéb krízishelyzetből, települési vagy szolgáltatáshiányból adódó problémái vannak. Család: az egyénnel otthonukban együtt élő személyek NAP.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 Otthon: amelyben az egyén és a család együtt él, közös vagy külön háztartásban, egy légtérben. Önmaguk biztosítják mindennapi életvitelük feltételeit. Időbeosztásuk feladatmegosztásuk önellátásuk saját irányításuk szerint történik. Életkörülményeiket önmaguk teremtik meg. Önálló életkörülmény: Önmagukat önállóan látják el, legyen az táplálkozási, higiénés és egyéb feladat. Önálló életvitel (Önrendelkező életvitel): életük irányítása saját döntéseik alapján valósul meg. Alapszolgáltatás: mindazon tevékenységek összessége, amelyek az alapvető szükséglet kielégítést szolgálják. ( étkezés biztosítása, személyi higiénia biztosítása, egészségi, életvezetési, szociális, mentális problémák kezelésének segítése, életveszély elhárítása ) Tevékenységek: a sokrétű feladatok egymás mellé és egymásra épülése, annak érdekében, hogy a személyek és családok minél tovább a saját otthonukban élhessenek. Személyi higiénia biztosítása: a szolgáltatást igénybe vevő személy testének, bőrének, hajának, körmének, ruházatának, tisztántartása. Környezeti higiénia: a szolgáltatást igénybe vevő személy közvetlen lakókörnyezetének takarítása. (Egy, általa használt szobának, konyhának, mellékhelyiségnek tisztántartása. ) Ágyba fekvő betegek esetében, az ágy és a közvetlen ágy körüli bútorzat rendben tartása, fertőtlenítése. Szolgáltatást igénybevevő: mindazok a személyek, vagy családok, akik a szociális ellátórendszer bármely területén segítséget kérnek és ezt igénybe is veszik. A feltételeket, szolgáltató és a szolgáltatást igénylő személy, megállapodás formájában írásban rögzíti. Megállapodás: a szolgáltatáshoz jutás, a szolgáltatás folytonosságának biztosítása, a megszűnés feltételeinek írásbeli rögzítése. Szakmai létszám: azoknak a szakdolgozóknak és kisegítőknek ( takarító, adminisztrátor, gépkocsivezető, stb. ) az együttes létszáma, akik a különböző ellátások biztosítása érdekében dolgoznak, esetenként együtt, egymás munkáját segítve tevékenykednek. Családi kapcsolatok ápolása: mindazon folyamatok segítése, amelyekben hozzájárulunk az egyének, családok, rokonság, barátok, ismerősök egymáshoz közelítéséhez, belsőséges együtt töltött idő felhasználásához. NAP.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 Kompetencia határ: az a határvonal amelyen belül a szociális szakmában dolgozó szakemberek végzik munkájukat. A szociális alapszolgáltatásokra abban az esetben van szükség, ha a rendszer működésében diszharmónia áll be, és külső segítségre van szükség az egyensúly visszaállításához. A különböző alapellátási szolgáltatások ebben nyújtanak segítséget. 1. A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén az apró falvakban és külterületen, valamint a tanyasi területek a területi elhelyezkedéséből adódóan kerülnek hátrányos helyzetbe az ott lakó személyek, az intézményhiány miatt nem jutnak hozzá lakókörnyezetükben, otthonukban a különböző alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokhoz. 2. Az étkeztetés esetén az ellátottak koruk, egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt tartósan vagy átmenetileg nem képesek önmaguk vagy eltartottaik részére a legalább napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítani. 3. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a kora, állapota miatt önmaga ellátására nem vagy csak segítséggel képes személyeknek az alapvető gondozási, ápolási, higiénés feltételeket. 4. A családsegítés során szociális-, mentálhigiénés- krízishelyzetben lévő személyek és családok veszélyeztetettségi okainak megszüntetésében kell segítséget nyújtani. 5. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az egészségi, mentális vagy fogyatékos állapotból keletkező krízishelyzetekben nyújt segítséget, megteremtve a lehetőségét annak, hogy az egyén továbbra is saját otthonában élhessen. 6. A közösségi ellátás által megteremthető a feltétele annak, hogy a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg saját lakókörnyezetében valósítsa meg további gyógyulását, rehabilitációját és munkába illesztését. 7. A támogató szolgáltatás speciális segítségnyújtása révén lehetősége nyílik a fogyatékos személynek otthonában maradva egyenértékű életet élni hasonlóan bárki máshoz, hozzájutni mindazokhoz a lehetőségekhez, amelyek egyenrangúvá teszik bármely más állampolgárral (család, közösség, kultúra, szabadidő, tanulás, munkavállalás). (családtagokkal való kapcsolattartás, kulturális és szabadidős szolgáltatások igénybevétele, képzés, továbbképzés lehetőségeinek kihasználása, munkavállalásban való esélyegyenlőség). NAP.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 8. A nappali ellátás lehetőséget ad napközbeni tartózkodásra mindazoknak, akik koruk, állapotuk, egészségi állapotuk miatt észben képesek önmagukról gondoskodni. Mivel időszakosan felügyeletre szorulnak, a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy minél hosszabb ideig otthonukban maradhassanak, és minél később legyen szükségük szakosított- bentlakásos elhelyezésre. 4. FOGALMI MEGKÖZELÍTÉS A megismertetett szociális alapellátások közös jellemzője, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy család eredeti lakókörnyezetében maradhat, a különböző okokból előállt hátrányos helyzetében otthonában is kezelhető, segíthető. A szolgáltatások által biztosítható, hogy az érintett személy vagy család életkörülményei továbbra is az eddig megszokott helyen és módon valósuljanak meg. A külső segítség elsősorban életminőségének megtartására irányul, illetve annak romlását hivatott megakadályozni Cél A kora, mentális-, egészségügyi, vagy fogyatékos állapota, életvezetési nehézségek vagy egyéb szociális ok miatt problémás helyzetben lévő személyt nem intézeti keretek között, hanem saját otthonában vagy lakókörnyezetében hagyva segíteni önálló vagy önrendelkező életvitele megtartásában A szolgáltatások elvei A segítséget igénylő személy család minél nagyobb önállóságának megtartása Az ellátottak függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása. Mindehhez szükség van képességeinek, készségeinek, és helyzetének, állapotának alapos megismerésére. Fel kell térképezni mindazokat a feltételeket, amelyeket önerőből is képes megvalósítani azokat, amelyekben feltétlen segítséget igényel. Fel térképezni, hogy szolgáltatáson kívül milyen külső és belső erőforrások állnak rendelkezésre, amelyek mobilizálhatóak a cél megvalósítása érdekében. Ezt az indokolja, NAP.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 hogy az egyéni erőforrások sokkal hatékonyabban érvényesülnek, ha az őt körülvevő környezet is részt vesz a problémamegoldásban, támogató háttérként segíti megvalósulását A közvetlen környezeten kívül legalább annyira hangsúlyos a feladata azoknak az egészségügyi, szociális, foglalkoztatási szakembereknek, akikkel az egyén és a szolgáltatás szoros együttműködésben valósítja meg a problémamegoldást. A tágabb környezet lehetőségeinek a bevonása (barátok, ismerősök), a különböző állami, önkormányzati, civil szervezetek által működtetett közszolgáltatások, az érdekvédelmi szervezetek nyújtotta lehetőségek mind az irányba kell hassanak, hogy az egyén állapotát és helyzetét stabilizálják, és lehetővé tegyék hosszútávon is az önálló életet biztosító otthonmaradását. A szolgáltatás lényege, hogy szerződéses viszony alapján valósul meg. A szerződés rögzíti mindkét fél jogait és kötelességeit, mindazon feltételeket, amely a hosszú távú együttműködést biztosítják. A továbblépés alapfeltétele a közösen kialakított terv, amelyben meghatározásra kerül a szolgáltatás folyamata, lépései, az ahhoz szükséges szabályok, kölcsönös elvárások. A tervkészítés folyamatában figyelembe kell venni mindazoknak a szakembereknek a véleményét is, akiknek kapcsolatuk van a szolgáltatást igénybe vevő személlyel. A közösen kialakított terv hűen kell, hogy tükrözze az egyén állapotának, szellemi, fizikai képességeinek lehetőségeit és korlátait, és mindezek figyelembevételével kell meghatározni a szolgáltatás időtartamát, fajtáját és mélységét. A kölcsönös elvárások rendszerének elfogadtatását követően meg kell valósítani, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy folyamatosan érdekelt és motivált legyen a terv megvalósításában A szolgáltatás alapelvei előítéletmentesség emberi méltóság tiszteletben tartása másság elfogadása, tolerancia mások akaratának tiszteletben tartása segítségnyújtás a megfelelő emberi élethez NAP.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 életminőség legalább szinten tartása tisztesség szaktudás titoktartás ha nem tudok segíteni, legalább ne ártsak 4.4. A szolgáltatás gyakorlati elve A szolgáltatást igénybe vevő személy megfelelő szakemberi segítséggel képes saját élete irányítására, a segítségnyújtás szükséglete szerinti meghatározására., A szolgáltatások célja: Az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok feltérképezése, elérése, szükségleteik feltérképezése, azokhoz igazodó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük elősegítése. A saját lakókörnyezetükben élő egyének, családok a szociális munka eszköztárávaleivel történő segítése, annak érdekében, hogy önálló, önrendelkező életvitelt folytassanak folytathassanak, érdekeiket képviselni, és érvényesíteni tudják, valamint társadalmi beilleszkedésük megvalósuljon. 5. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 5.1. Tevékenység folyamata Kapcsolatfelvétel, szükségletfelmérés Probléma feltárás, információszerzés Problémameghatározáshoz adatgyűjtés a családi körülményekről a családon belüli viszonyokról, a külső kapcsolatokról, az intézményi kapcsolatokról, a belső viszonyokról, az életmódról. Problémameghatározás NAP.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 Tervmeghatározás A segítés lépéseinek és folyamatának meghatározása. A feladatok személyre lebontása, a közvetlen környezet bevonása Krízishelyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése Információs tanácsadás, felvilágosító szolgáltatások A pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, Az egyén életében, illetve a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, család- és párterápiás, konfliktuskezelő mediációs programok és szolgáltatások szervezése Szociális, életvezetési, pszichológiai, mentálhigiénés, nevelési, jogi tanácsadás biztosítása Egyéni és csoportos terápiás programok szervezése A célcsoport kapcsolatépítő, kapcsolaterősítő készségének javítása Aktivitást növelő, munkába lépést ösztönző szolgáltatások biztosítása Önsegítő, valamint közösségfejlesztő programokat szervezése Partnerséget kezdeményez, és partnerségben részt vesz más szektorok képviselőivel Személyi segítés Szállító szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése Életvezetés segítése Megvalósítás A folyamat folyamatos értékelése, szükség esetén korrigálása. Pozitív változás, fejlődés vagy a segítés meghiúsulása esetén a segítés befejezése. NAP.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 5.2. Szolgáltatási feltételek Kapcsolatfelvétel többségében az igénybe vevő kezdeményezésére, de kezdeményezheti az ellátórendszer más szolgáltatója is jelzésére. Az igénybevétel formája: Az aktívkorú nem foglalkoztatottak együttműködésének szervezésén túl önkéntes. Életkorhoz nem kötött. Igénybevétele: térítésmentes és térítésköteles szolgáltatási elemeket egyaránt tartalmaz. A szolgálat szakmai programja meghatározza a kompetenciákat a felelősségi viszonyokat az utasítás rendjét az adminisztráció rendjét és a dokumentációk körét az együttműködés kialakításának, a kapcsolattartásnak a célcsoportjait és módját a feladat és hatásköröket a belső működési rendet a team munka módszertanát a csapatépítés módszereit a szupervízió és esetmegbeszélések idejét és módját a karrier és szakmai továbbképzések lehetőségeit. Szolgáltatások fajtái információnyújtás életvezetés segítése jogi segítségben működő köz és segítő szolgáltatásokhoz hozzáférés segítése. Személyi feltételek az 1/2000-es rendelet előírásainak figyelembevételével történnek. A szolgáltatás biztosításának elsődleges feltételei: NAP.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 Szupervízió, kiégés elleni tréning rendszeres biztosítása a munkatársak számára Rendszeres esetmegbeszélések Szakmai továbbképzés biztosítása a munkatársak részére Intézményen belüli kommunikációs csatornák biztosítása Intézmények közötti partnerség kialakítása, kommunikáció biztosítása Egységes dokumentációs rendszer alkalmazása 6. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 6.1. Házi segítségnyújtás Cél: Az otthonukban élők élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy a saját épített és családi környezet biztonságát az ellátott élvezhesse az élet minden szakaszában. Szolgáltatások: Személyi és közvetlen környezeti higiéné megtartása, Bevásárlás, Alapápolási tevékenységek, Kapcsolattartás elősegítése, Ügyintézésekkel kapcsolatos teendők, Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése és az esetlegesen kialakult veszélyhelyzet elhárítása. Módszerek: Szükséglet kielégítés és felmérés, Ellátási térkép készítése, legalább évenkénti frissítése, Kapcsolati háló kiépítése, mozgatása az ellátásban résztvevő külső intézményrendszerekkel, Megfelelő, szakképzett személyzet biztosítása, NAP.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 Háziorvossal való kapcsolattartás Gerontológus érdekeltté tétele az ellátórendszerben, Szakszerű gondozási, ápolási tervek készítése, esetlegesen fejlesztési terv készítése, Mentálhigiénés szemlélet erősítése, Szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése. Személyi feltételek: Felsőfokú szociális végzettségű szakember, Szociális gondozó, ápoló, Adminisztrátor, Rendszergazda, Mozgásterapeuta, Gerontológus, Mentálhigiénés szakemberek Tárgyi feltételek: Készenléti táska alapfelszereléssel gondozókként (vérnyomásmérő, vércukormérő, kötszerek, lázmérő, fertőtlenítő) Megfelelő közlekedési eszközök biztosítása, Védőoltások Védőfelszerelés biztosítása (pl.: gumikesztyű, kézkrém) Az épített környezet olyan mértékű kialakítása, ahol lehetőség nyílik a szolgáltató és az igénybevevő négyszemközti, személyes találkozására. Akadálymentesített környezet 6.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területe: Cél: Az otthonukban élők élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy a saját épített és családi környezet biztonságát az ellátott élvezhesse az élet minden szakaszában. NAP.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 Szolgáltatások: A folyamatos 24 órán keresztüli jelzőrendszeres felügyelet krízishelyzet esetén azonnali elhárítás. Segítségkérés okának megismerése, megoldási alternatíva felkínálása. Az ellátott állapotának stabilizálásáig a szakképzett gondozó az ellátott lakásán tartózkodik. Kapcsolattartás a különböző szociális és egészségügyi ellátással. Módszerek: Szükséglet kielégítés és felmérés Gondozási terv közös elkészítése Írásbeli rögzítése az esetnek és az intézkedéseknek Team megbeszélések az ellátások javítása érdekében Kapcsolattartás a családdal és a területileg illetékes vezető gondozónővel Pszichés megnyugtatás Személyi feltételek: Felsőfokú szociális végzettségű szakember Szociális gondozó, ápoló Rendszergazda Tárgyi feltételek: Készenléti táska alapfelszereléssel gondozókként (vérnyomásmérő, vércukormérő, kötszerek, lázmérő, fertőtlenítő) Megfelelő közlekedési eszközök biztosítása Védőfelszerelés biztosítása (pl.: gumikesztyű, kézkrém) Az épített környezet olyan mértékű kialakítása, ahol lehetőség nyílik a szolgáltató és az igénybevevő négyszemközti, személyes találkozására Akadálymentesített környezet NAP.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 6.3. Étkeztetés Cél: Saját otthonukban élők napi egyszeri meleg étellel való ellátása, akik az általános megfogalmazott ellátotti körbe beletartoznak. Szolgáltatások: Főzőhelyi kiszolgálással Az étel elvitelének lehetőségével Házhozszállítással Diéta biztosítása Módszerek: Szükséglet kielégítés és felmérés Dietetikus szaktanácsadás Személyi feltételek: Felsőfokú szociális végzettségű szakember Szociális gondozó, ápoló Adminisztrátor Szakács, konyhalány Dietetikus Tárgyi feltételek: Az épített környezet olyan mértékű kialakítása, ahol lehetőség nyílik a szolgáltató és az igénybevevő négyszemközti, személyes találkozására. Akadálymentesített környezet 6.4. Nappali ellátás Cél: Hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása, képességek és kézségek szinten tartása. Társas kapcsolatok ápolásának elősegítése, az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében. NAP.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 Szolgáltatások: Étkeztetés, Személyi higiéné megtartásának segítése, Szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése, Kulturális igény kielégítése, Manuális foglalkoztatások, Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, Ügyintézés, információszolgáltatás, Társas kapcsolatok megtartásának segítése. Módszerek: Szükséglet kielégítés és felmérés, Motiváltság elősegítése, Beszélgetések, Gondozási tervek vezetése, Foglalkoztatási tervek készítése, Manuális tevékenységek, foglalkoztatások Szabadidős programok megszervezése. Személyi feltételek: Felsőfokú szociális végzettségű szakember, Szociális gondozó, ápoló, Mozgásterapeuta, Gerontológus, Pszichológus, mentálhigiénés szakember Tárgyi feltételek: Készenléti táska alapfelszereléssel gondozókként (vérnyomásmérő, vércukormérő, kötszerek, lázmérő, fertőtlenítő) NAP.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 Megfelelő közlekedési eszközök biztosítása, Védőoltások Védőfelszerelés biztosítása (pl.: gumikesztyű, kézkrém) Az épített környezet olyan mértékű kialakítása, ahol lehetőség nyílik a szolgáltató és az igénybevevő négyszemközti, személyes találkozására. Akadálymentesített környezet 6.5. Családsegítés Célcsoportjai között megtalálhatók azok az egyének, családok, közösségek, akik úgy érzik, hogy életvezetési, szociális vagy mentális problémáik megoldásához segítségre van szükségük. Célja: A működési területén leggyakrabban előforduló szociális, mentális problémák feltérképezése. A szociálisan, mentálisan hátrányos helyzetű egyének, családok, közösségek elérése, szükségleteinek feltérképezése, önálló életvezetési képességének megőrzése, illetve helyreállítása. Amennyiben az előbbiekben leírt hátrányok tartós munkanélküliségből erednek, úgy a célcsoportnak a munkába lépést támogató szakmai, módszertani segítséget nyújtani. Tevékenységei: Szükségletfelmérés Krízishelyzetek kezelése Információs, felvilágosító szolgáltatások Életvezetési, pszichológiai, mentálhigiénés, nevelési, jogi tanácsadás Egyéni és csoportos terápiás programokat szervez A célcsoport kapcsolatépítő, kapcsolaterősítő készségének javítása Aktivitást növelő, munkába lépést ösztönző szolgáltatások biztosítása Önsegítő, valamint közösségfejlesztő programokat szervez NAP.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 Partnerséget kezdeményez, és partnerségben részt vesz más szektorok képviselőivel Az igénybevétel formája: Az aktívkorú nem foglalkoztatottak együttműködésének szervezésén túl önkéntes. Életkorhoz nem kötött. Igénybevétele: ingyenes. A szolgáltatás biztosításának elsődleges feltételei: Szupervízió, kiégés elleni tréning rendszeres biztosítása a munkatársak számára Rendszeres esetmegbeszélések Szakmai továbbképzés biztosítása a munkatársak részére Intézményen belüli kommunikációs csatornák biztosítása Intézmények közötti partnerség kialakítása, kommunikáció biztosítása Egységes dokumentációs rendszer alkalmazása Személyi feltételek: Felsőfokú szociális alapképzettség Pszichológus Mentálhigiénés, mediátor képzettséggel rendelkező pedagógus, védőnő, szociológus 10 ezer lakosonként 5 fő Tárgyi feltételek: Munkaszoba kommunikációs technikai eszközökkel felszerelve (számítógép, nyomtató, fax, fénymásoló, telefon, mobiltelefon) Számítógépes nyilvántartó program Interjúszoba Csoportszoba Esővédő tetővel ellátott elektromos bicikli vagy motorkerékpár Munkaruha Védőoltások NAP.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 6.6. Támogató szolgáltatás A szolgáltatás célja és feladata A Támogató Szolgálatának célja, hogy szolgáltatásaival a különböző fogyatékossági csoportokhoz tartozó személyek tagjainak társadalmi beilleszkedését segítse annak érdekében, hogy megszokott környezetükben élhessék önálló, önrendelkező életüket. Ennek érdekében a fogyatékossággal élő személyek lakókörnyezetében és lakásán nyújt komplex segítő szolgáltatásokat, szállítást biztosít és információt nyújt, egyben segítséget nyújt a szakosított ellátások igénybevételéhez. Az ellátottak köre Támogató szolgálatunk biztosítja otthonában egyedül, vagy családjával élő, - mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, és autista személyek ellátását. Az ellátás igénybevételére jogosult az a fogyatékos személy, akik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény 23. illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. Rendelet 1-2. alapján súlyos fogyatékosnak minősül. A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások köre, az igénybevétel módja, és rendszeressége Támogató Szolgálat a meghatározott feladatok ellátására az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Személyi segítés Szállítás Információs tanácsadás A támogató szolgálat minden szolgáltatását munkanapokon 8-16 óra között nyújtja. Kivételes egyedi esetekben a támogató szolgálat egyes szolgáltatásai (személyi segítés, szállító szolgálat) a fent nevezett munkaidőn túl is igénybe vehetőek. Személyi segítés NAP.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

21 A személyi segítés a fogyatékos emberre irányuló szociális segítség. Tevékenységével nagymértékben hozzájárul önrendelkező életviteléhez, amelynek során a fogyatékos személy vezetni tudja önálló életét. A személyi segítő segítséget nyújt a fogyatékos személy önellátási funkcióiban, mindennapi élettevékenységében, azokban amit a fogyatékos ember nem tud önállóan ellátni, vagy a tevékenység aránytalanul hosszú időt venne igénybe. Az önálló életvitel alapelve szerint csak akkor kell energiát belefektetni egy funkció megtanulásába és elvégzésébe, ha az gazdaságos. Ha a tevékenységre fordított idő helyett sokkal hasznosabbat is tehet, amihez ért, amiben nem akadályozza fogyatékossága, akkor a társadalmilag hasznos tevékenységet legyen joga választani. A személyi segítés szerződéses viszonyon alapuló egyenrangú feladatmegvalósítás, amely során a fogyatékos emberrel közösen kialakítottan határozzák meg a feladatok körét és időtartamát. A személyi segítés alapvetése, hogy semmi olyan feladatot ne végezzen el a fogyatékos személy helyett, amit ő maga is el tud látni, a segítés csak annyi legyen, amennyire szüksége van a fogyatékos személynek, se többet, de se kevesebbet. Az 1989-es Strassburgi Önálló Életvitel konferencián az ENSZ Világprogramban az alábbiakat fogalmazták meg a résztvevők: A személyi segítés elérhetősége emberi és állampolgári jog. A szolgáltatást minden fogyatékos személynek igénybe lehessen venni, függetlenül korától, anyagi helyzetétől, családi állapotától és a családban elfoglalt helyétől. A személyi segítő szolgálatnak képessé kell tenni az igénybevevőt arra, hogy az élet minden színterének részese lehessen, legyen az munka, pihenés, szórakozás, családalapítás és az ezzel kapcsolatos kötelességeiket el tudja látni. A személyi segítés költségvonzata nem lehet ok az intézményi elhelyezésnek. A személyi segítés a fogyatékos személy lakókörnyezetében történő ellátását biztosítja, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatásokhoz hozzáférést segítse, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. NAP.doc Létrehozás dátuma: /21. oldal

22 A személyi segítő szolgáltat segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítésében, a társadalmi életben való teljes jogú munkavégzésben, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzésében. A szállító szolgálat révén eljuthat, igénybeveheti a fent említett lehetőségeket. A személyi segítő önállóan képes biztosítani az alapvető szükségletek kielégítésének segítését, vezető irányítása mellett az igénybevevő ki nem elégített alapvető szükségleteinek felmérését, szakmai team-ben dolgozik és szorosan együttműködik a háziorvossal és egyéb szakemberekkel. A támogató szolgálat az általa nyújtott szolgáltatások körét nyilvánosságra hozza, egyben tájékoztatja erről a háziorvosokat, a különböző fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezeteket, az önkormányzat intézményeit. Az így megszerezhető információk teszik lehetővé, hogy a fogyatékossággal élő személyek telefonon, vagy személyesen igényelhessék szolgáltatásainkat. Új ügyfelek jelentkezésekor a fogyatékkal élő ember igényeinek a támogató szolgálat lehetőségeinek és kapacitásának figyelembevételével a Támogató Szolgálat vezetője dönt a szolgáltatás nyújtásáról. Az ellátottak maguk határozzák meg, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások köréből mire és milyen időtartamban tartanak igényt. Természetesen a segítők munkájuk során nem pótolhatják a hiányzó családtagokat, tevékenységük csak kiegészítő lehet. A bejelentkezést követően a szolgálat vezetője személyesen felveszi a kapcsolatot a fogyatékos személlyel, pontosítja az igényeket, megvizsgálja a helyszínt, előzetes megállapodást köt az egyénnel. Ezt követően kijelöli a vezető az ellátásra alkalmas személyi segítőt. Ha a segítettel kölcsönösen elfogadják egymást, úgy a személyi segítő kitölti az adatlapokat, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a fogyatékkal élő ember orvosával, vele egyezteti a gyakorlati teendőket. Ezután történik meg a szerződéskötés, amely kitér a feladatokra, az időtartamra, valamint a fogyatékkal élő ember által fizetett térítési díjra. A szolgáltatás igénybevétele folyamán a segített igazolja a szolgáltatások elvégzését és ennek alapján a támogató szolgálat vezetője a napi, heti és havi elszámolásokat a nyilvántartásban vezeti. NAP.doc Létrehozás dátuma: /22. oldal

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SAJÁT LAKÓKÖRNYEZETBEN

SAJÁT LAKÓKÖRNYEZETBEN NAP SAJÁT LAKÓKÖRNYEZETBEN AZ ÖNÁLLÓ ÉLETET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT IRÁNYELVEK Készítették: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné NAP.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 31/1. oldal Tartalom

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Saját lakókörnyezetben az önálló életet segítő szolgáltatások munkacsoport

Saját lakókörnyezetben az önálló életet segítő szolgáltatások munkacsoport A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet megbízásából a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó standardok protokollok, irányelvek kidolgozása Saját lakókörnyezetben az önálló életet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar IV. évfolyam, szociális munka szak A kistelepülések problémái Hátrányos földrajzi

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentációk Támogató szolgálatok működtetéséhez

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Az ellátások tartalma

Az ellátások tartalma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátások tartalma Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I. 7.) SzCsM

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2008. (IV. 16.) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. A rendelet célja, hatálya

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2008. (IV. 16.) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. A rendelet célja, hatálya JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IV. 16.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról szóló - módosított - 1990.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete A falugondnoki szolgálatról Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben