pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes"

Átírás

1 pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes Stabil, keresztény állam szeptember Merkatz László Pusztavám polgármestere augusztus 20-án a település központjában megrendezett ünnepségen szólt a falu közösségéhez. Méltatta Szent István királyunkat, aki a magyar államiság megteremtôje. Ribárszki Ákos lelkész és Gerendai Sándor plébános megáldották az új kenyeret Tiszta szívvel összegyûlni, gondtalanul ünnepelni, nem is olyan könnyû. kezdte beszédét Merkatz László polgármester, majd így folytatta: Nem könnyû, hiszen ünnepeink mára gyökeresen átalakultak, mi magunk alakítottuk át ôket az elmúlt évtizedek során. Ahogy közelítünk egy-egy jeles alkalom felé, ahogy fogynak elôttünk a naptár lapjai, úgy lép elôtérbe a média, és a politika. Gondosan leporolják a piros betûs napot, majd ki-ki a maga ízlése, igényei és nem utolsósorban céljai szerint öltözteti a neki tetszô köntösbe. Mai divatos szóval: aktualizálják az ünnepet. Évrôl évre egyre erôsödik ez a jelenség és valljuk be: az írott és elektronikus média kényszerû foglyaiként egyre nehezebbé teszi számunkra az ünnepi készülôdést. Mégis elmondhatjuk: rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerrôl a szél, augusztus 20-a, s benne I. István király soha el nem halványuló alakja mindig része volt és része lesz a magyar nyárnak. S nem csupán a hagyomány, a megszokás miatt. Államalapító nagy királyunk megvalósult életmûve, a stabil, keresztény alapokra helyezett európai állam ma ismét célként lebeg elôttünk. De nem csupán a cél, a körülmények is hasonlóak, mint az államalapítás idején. Keressük a helyünket a nagyvilágban, Európában, s meg kell találnunk a közös hangot, a bennünket körülvevô nemzetekkel. Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Puritán jelleme, megrendíthetetlen hite vezette munkájában, mely nyomán alakja példaként állt a késôbbi korok nemzedékei elôtt, s állhat elôttünk most is. De vajon ott van e nagy királyunk eszmeisége mindannyiunk szívében? Hányan tekintjük valóban szolgálatnak a közért, a társadalomért vállalt munkát? Ott csengenek-e a fülekben István király intelmei? Az eltökélt uralkodó szavai, aki nem a tôle függetlenül zajló politikai eseményekre bízta a saját és országa sorsát, noha a keresztény Európában lett volna jelentkezô bôven, aki úgymond szárnyai alá vette volna újonnan született hazánkat. István király tetteinek ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sôt ellenkezôleg: biztonságot, hitet, jövôképet adott az országnak. Mai világunk is ilyen választás elé állít valamennyiünket: vitetni magunkat az árral, a kijárt úton a sodrásban bízva várakozni, vagy nap mint nap erôs hittel, akarattal harcba indulni közös ügyünkért, vállalni az újat vagy ahogy a Biblia is fogalmaz a keskenyebb, talán rögösebb utat. Tetterôs királyunk, Szent István életútja megadja a választ, azt a választ, amit mindannyian ismerünk. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat és embertársaink elôtt. Ez augusztus 20-a és Szent István legfôbb üzenete a ma emberének. Tisztelt Pusztavámiak! Nézzünk most erre a kenyérre, nézzünk a rásimuló nemzetiszín szalagra. Én ma, augusztus 20-án, a dolgozó és nem utolsósorban az áldozatra kész embert látom benne. A mi kenyerünk. Múlt, jelen és jövô szimbóluma. Mementója embernek, becsületnek és munkának. Az, hogy ide kerülhetett, számunkra ma talán már természetes, hiszen valamennyiünk munkája itt van most ebben a cipóban. Mert magyarként, pusztavámiként Önökkel együtt vallom, hogy igenis mi fogtuk annak az ekének a szarvát, mely Merkatz László: Sokáig termeltük ezt a kenyeret, még tovább gyúrtuk és most kisült. búzát, lisztet adott. Mi, pusztavámi emberek, ki-ki a maga munkahelyén. S mint ahogy oly sok mindent jelent most ez a kenyér mindegyikünknek egy kicsit mást számomra, itt Önök elôtt állva elsôsorban Pusztavámot jelenti. Ahogy minden nap kell az asztalra az új kenyér, úgy kell megújulni településünknek is idôrôl idôre. Sokáig termeltük ezt a kenyeret, még tovább gyúrtuk és most kisült. Szép, friss kerek és új kenyér ez. A történelem viharait kiállva a sokadik generáció állja most körül e kenyeret. Ez a falu, mely példát adott az utódoknak felelôsségvállalásról, közös ügyeket elôremozdító munkáról. A kicsinyes politikai taktikák, furkálódások ideje lejárt. A ma Magyarországában csak azok maradhatnak talpon, akik egy emberként képesek küzdeni egy településért, egy célért. Erre, munkára hívom most ismét Pusztavám lakosságát, hiszen közeleg az újabb vetés ideje. Induljunk hát, tegyük a dolgunkat, hogy egy év múlva ismét emelt fôvel állhassunk meg a MI KENYERÜNK mellett.

2 Augusztus 20. méltó megemlékezés augusztus 20-án szerte az országban, ünnepségekkel emlékeztek a magyar állam alapítására, Szent István királyra és az új kenyérre. Az Együtt az ország címû állami rendezvények keretében községünk is méltó megemlékezéssel idézte a múltat és az azóta eltelt több, mint ezer évet. A magyar nép nehézségeit túlélve, véres háborúkban gyôztesként, küzdelemmel, bizakodással, nagy-nagy akarattal, mindig talpon maradva találta meg végleges hazáját a Kárpát-medencében. A 15 óra 30 perckor kezdôdô ünnepségen a történelmi egyházakkal együttmûködve ünnepeltünk. Szép számú közönség jött össze a Mûvelôdési Ház mögötti téren, ahol nagyon meghitt, bensôséges ünneplésben volt részünk, köszönhetôen a szép dekorációnak, színvonalas rendezésnek és mûsornak. Az ünnepély Varga Miklós fellépésével kezdôdött. Az elôadómûvész az ünnephez illô dalokat adott elô: Európáról, az államalapításról, Szent István dicsô tetteirôl. Részletek hang- zottak el az István a Király címû rockoperából. A mûsor a népszerû Vén Európa címû dallal zárult. Varga Miklós hitvallásában kiemelte: Azért tartja ma is aktuálisnak ezt a dalt, mert magyarként, ma is emelt fôvel és nyitott szívvel találjuk meg helyünket Európa közepén a Vén Európában. Varga Miklós hangsúlyozta: Az Európai Unió nem egyenlô Európával, az Európai Unió majd csak akkor lesz közös hazánk, ha magyar népünk, nemzetünk minden tagja, része lehet a közös Európai Háznak! A közönség vele együtt éne- A szabadbattyáni magyar tánccsoport a pusztavámi színpadon Fûvósaink is részt vettek az ünnepségen kelve azonosult az ünneppel, átérezve az összefogás jelentôségét. A Himnusz elhangzása után községünk polgármestere, Merkatz László polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben méltatta az elvetett mag termés érlelôdésének hosszú áldozatos munkáját, annak megérdemelt gyümölcsét, eredményét. Ezt követôen ökumenikus szertartás keretében a történelmi egyházak képviseletében Ribárszki Ákos, evangélikus lelkész megáldotta az új kenyeret, valamint Gerendai Sándor római katolikus plébános megszentelte az emberi élet nélkülözhetetlen termékét, mindennapi kenyerünket. Beszédükben mindketten hangsúlyozták: Szükségünk van arra, hogy Szent István öröksége, az ô utat mutató és jövôt építô jobb keze ma is irányítson, ma is erôsítsen minket. Kihangsúlyozták, az új termést, az új kenyeret is évrôl-évre úgy tekintjük, mint az emberi munka gyümölcsét, és egyben Isten ajándékát. Szent István intelmeiben elsô helyen szól a hit megôrzésérôl, és ezzel olyan értéket adott népének, ami megteremtette az összefogást, igazolta az áldozatvállalást, a felelôsséget. A megáldott új kenyeret megszegve, az ünneplô közönség boldogan fogadta annak minden falatját. Az ünnepség második részében kultúrmûsor következett. Felléptek a helyi német nemzetiségi táncosok, A helyi táncosok a kultúrmûsor keretében léptek fel A közönség a kultúrmûsort figyeli Varga Miklós énekes is fellépett Pusztavámon 2 valamint a tánccsoport által meghívott szabadbattyáni magyar tánccsoport. A közönség nagy tapssal jutalmazta színvonalas mûsorukat. Jó érzés volt látni az összetartozás szép példáját a nemzet-nemzetiség között, az egységes országgá érett többnemzetiségû nép kultúráját. A mûsor után a község önkormányzata ünnepi estebéddel vendégelte meg a megjelenteket. A nyugdíjas klub tagjai finom sültkolbászt, kenyeret, valamint mustárt szolgáltak fel. Köszönjük a szervezôknek, az intézményeknek, civil szervezeteknek és minden segítônek, hogy munkájukkal egy méltó ünneplés részesei lehettek azok, akik erre az augusztus 20-i ünnepi délutánra eljöttek. Bízzunk benne, hogy a következôkben még többen átérzik az augusztus 20-i ünnep jelentôségét, hiszen ôseink, a régiek adtak nekünk egy nyelvet, egy országot, hazát, amelyben otthon érezhetjük magunkat, és igenis ôk, ôk hagyták ránk a hitet, amiben bízni lehet. Tiszteljük István királyt, mert nem csak a dicsô múlt egy része ô, hanem ô adta meg azt az alapot, amire építhetünk, ô teremtette meg a jövô lehetôségét minden magyarnak. Az ünnepség megerôsített abban, lelkesítsen minket az elôdök példája, kivált Szent Istváné. E példa fényében lássuk meg a jót jelenünkben, ahhoz ragaszkodjunk, és azt kövessük is! Finta János ny. címzetes igazgató Pusztavámi Krónika szeptember

3 II. Focitábor Augusztus 12-tôl 17-ig immár második alkalommal került megrendezésre a Pusztavámi Torna Club szervezésében a focitábor. A tavalyi tábor nagy sikereinek is köszönhetô talán, hogy immár 47 kisgyermekkel tölthettünk el egy tartalmas hetet. Büszkén mondhatjuk, hogy ebbôl a 47 kisgyermekbôl 38 igazolt játékosunk van, amely létszám szeptembertôl még 5 fôvel bôvül. Ez jó aránynak mondható egy ilyen kis településen. A mindennapos edzéseket három edzônk: U7-es korosztálynak Járóka Rudolf, U9-es korosztálynak Kocsis Jenô és U11-es korosztálynak Kis Viktor tartotta. Hálás köszönet nekik, hogy mindegyikôjük munkahelyi szabadságát feláldozva, türelemmel, kitartással foglalkozott gyermekinkkel. Munkájukat segítették a helyi ificsapat tagjai: Molnár Richárd, Csordás Tamás, Kocsis Dominik és Lascsik Bence. Öröm volt látni, hogy a kicsik, mint egyfajta példaképként tekintettek rájuk, s büszkék voltak, hogy a nagyokkal együtt edzhetnek nap, mint nap. Minden nap 8 órakor találkoztunk a sportpályán. A reggeli után egy edzéssel kezdtünk, majd megtartottuk délelôtti edzésünket. A tréningek során a gyermekek az alaptechnikákat gyakorolták. Állóképességi és erôsítô gyakorlatokat végeztünk. Az ebédet az Ezerjó étterem támogatásával kaptunk, majd a déli szieszta alatt tanárnénik segítségével kézmûves foglalkozásokkal színesítettük a tábor programjait. Festettünk üvegpoharat, zsugorfóliából medálokat készítettünk, tábori zászlót festettünk stb. Köszönjük a segítségét Visztné Kemele Szilvia tagintézmény -vezetônek, Hadnagyné Róth Eszter, Vajdicsné Fenyvesi Angéla és Freyné Pratsler Anikó tanárnéniknek, hogy a hetet velünk töltötték. A tábor ideje alatt vendégünk volt Kovács Vipera Attila világbajnok bokszoló, aki elôadást tartott gyermekeinknek, majd egy kötetlen beszélgetéssel zárta látogatását. Lehetôségünk volt egy délutánt eltölteni a tatai kalandparkban, ahol gyerkôceink kipróbálhatták erejüket, bátorságukat. Pénteki napon a tábor lezárásaként a szülôkkel együtt töltöttük délutánunkat közös focival, játékokkal. Az önkormányzat támogatásával óriáscsúszdát, élô csocsót és hordó szumó játékokat kaptunk, kicsi és nagy is önfeledten szórakozhatott. Péntek este egy nagy tábortûzzel, közös vacsorával zártuk a hetet. Nagy izgalmat és élményt jelentett a gyermekeknek az este, mikor az egész családdal együtt a focipálya mellett felállított sátrakban ott aludhattak. A tábor ideje alatt rengeteg önkéntes segítônk volt. Segítségünkre voltak szülôk, nagyszülôk. A héten velünk voltak: Kocsis Jenôné Mónika, Lascsikné Jakab Andrea anyuka, Kisné Lázár Anita anyuka, Gergôné Jakab Anikó anyuka, Gergô Gábor apuka, R. Nagy Zoltán apuka, Harcos Edina anyuka, Lengyel Tamás apuka és Horváthné Dobos Judit anyuka. Ezentúl köszönetet mondunk Merkatz László polgármester úrnak és Pratsler Jánosnak, a Torna Club elnökének, az egész heti segítségért. Anyagi segítséget kaptunk a Fejér Megyei Önkormányzattól Törô Gábor úrtól forintot. Pusztavám Község Önkormányzatánál pályáztunk a Civilek Pusztavámért pályázatra, ahonnan forintot sikerült elnyernünk. Anyagi támogatást kaptunk az Alu-Span Kft-tôl forintot, a Palló és Deszka Kft-tôl és az FHL Björn Kft-tôl forintot. Anyagi segítséget kaptunk még több szülôtôl is. Mindezeken túl, fagylaltozhattunk helyi vállalkozóink jóvoltából, palacsintázhattunk a helyi Karitasz csoport felajánlásából, gyümölcsöt, üdítôt és édességeket kaptunk szülôktôl, nagyszülôktôl illetve sok zöldséget, gyümölcsöt kaptunk egy móri vállalkozó felajánlásából. Nagymamák gondoskodtak, hogy kis focistáink finom házi süteményeket is kapjanak. Így telt el a hetünk. Egy kellemesen eltöltött egy hét igazi közösséget teremtett, a tartalmas szórakozás mellett remek kikapcsolódást nyújtott valamennyiünknek. Részeseivé váltunk egy vidám játéknak, melyre terveink szerint jövôre is benevezünk. Reméljük, sikerrel! Leitnerné Pratsler Regina A focitábor résztvevôi szeptember 6-án csendôrsortûz oltotta ki bányászok életét Tatabányán. Ennek emlékére szeptember elsô vasárnapja a bányászat, a bányászatban dolgozók nagy áldozatokat követelô munkájának ünnepnapja. Pusztavámon augusztus 28-án emlékeztek a föld mélyén dolgozó emberekre. A koszorúzással egybekötött összejövetelen jelen volt: Kovács András Zoltán a VÉRT Rt. vezérigazgatója, dr. Havelda Tamás bányászati igazgató, Vicsai János termelési fômérnök, Merkatz László polgármester, Kubinyi Balázs és Bartók Béla alpolgármesterek, dr. Légrádi Gábor jegyzô, Lisztmayer János BDSZ elnök, Illés Róbert szakszervezeti vezetô. Merkatz László az igen szépszámú érdeklôdô elôtt az alábbiakat mondta: Merkatz László: A bányászok legfôbb óhaja az, hogy hagyják ôket dolgozni Bányásznap Jó szerencsét! Tizenegyedik alkalommal állhatunk itt koszorúkkal Pusztavám központi terén, a bányásznapi ünnepségünk kapcsán. Tizenegyedik alkalommal szólhatunk a bányásztársadalomhoz egy olyan településen, ahol még létezik, mûködik, él a bányászat. Tizenegyedik éve igyekszünk kifejezni azon óhajunkat, kérésünket, elvárásunkat, hogy legyen még a következô évben is ilyen ünnepségünk, ahol élô, mûködô szénbánya mellett tudunk emlékezni a bányász szakmáról, a bányászokról. Hinnünk kell magunkban, bíznunk kell a munkánkban, mert ennek az országnak igen is szüksége lesz a szénre. Ehhez hívjuk és várjuk a bányásztársadalom képviselôit, akiknek legfôbb óhajuk az, hogy hagyják ôket dolgozni. Együtt akarunk mûködni és élni a bányászokkal, a Márkus-hegyi bányaüzemmel. Hajtsuk meg fejünket a régi és jelenlegi bányászok elôtt! Különösen azok elôtt, akik valamilyen bányaszerencsétlenség miatt nem lehetnek most velünk. Sokszor gyûltek már viharfelhôk a magyar bányászat ege felett, ma is így indult a nap, s lám, az ünnepségre szép idô lett. Higgyünk benne, hogy kisüt még a nap! Ezt kívánom mindannyiunknak! Jó szerencsét! A helyi önkormányzat képviselôi és a bányászok együtt ünnepelték a bányásznapot Pusztavámi Krónika szeptember 3

4 2013. második félévi munkaterv elfogadott Beszámoló a évi költségvetés elsô féléves teljesítésérôl- Elôzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság Elôadó: polgármester. Tájékoztató a település egészségügyi ellátásáról Elôadó: háziorvos, védônô, kórház vezetése, jegyzô. Egyebek: október 02. (szerda): Civil szervezetek Tanácsnokának beszámolója a szervezetek mûködésérôl Elôadó: Civil szervezetek Tanácsnoka. A Nemzetiségi csoportok Tanácsnokának beszámolója a csoportok mûködésérôl Elôadó: Nemzetiségi csoportok Tanácsnoka A Bûnmegelôzési Tanácsnok beszámolója az elmúlt évi tevékenységrôl Elôadó: Bûnmegelôzési Tanácsnok Egyebek: november 13. (szerda): Beszámoló a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésérôl Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Elôadó: polgármester Javaslat a évi költségvetési koncepció megalkotására (második tárgyalás). Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Elôadó: polgármester évi belsô ellenôrzési terv meghatározása Elôadó: jegyzô H. E. P. eddigit tapasztalatairól beszámoló Elôadó: jegyzô Egyebek: december 11. (szerda): évi költségvetési keretszámok meghatározása Elôzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság Elôadó: polgármester. Mûvelôdési Ház évi munkatervének meghatározása Elôadó: Mûvelôdési Ház vezetôje elsô félévi munkaterv meghatározása Elôadó: polgármester Közmeghallgatás! Egyebek: Állandó napirendi pontok: Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekrôl - Tájékoztató a döntések végrehajtásáról, bejelentések megtétele Képviselôi bejelentések, interpellációk Merkatz László polgármester A Vértes Vidéke Kft. az új hulladékbegyûjtô Az idén hatályba lépett Hulladéktörvény alapvetôen módosította a lakosság ellátását jelentô közszolgáltatást. Elôírt a szolgáltatást ellátók részére egy új kötelezettséget: a begyûjtési, szállítási, ártalmatlanítási engedély mellett rendelkezni kell közszolgáltatói engedéllyel, és OHÜ minôsítéssel is. Ez az engedély azonban csak állami, önkormányzati többségû tulajdonnal rendelkezô cég részére adható meg. Vagyis, végre a helyére kerülnek a közszolgáltatást, a köz érdekében végzô cég végezheti. Az AVE Tatabánya Zrt. ennek a kitételnek nem felel meg. Az AVE Tatabánya Zrt. tulajdonosai hosszas önkormányzati egyeztetések után döntöttek arról, hogy a lakosság zavartalan ellátása, az ágazatban dolgozók munkahelyének megôrzése érdekében a lakossági szolgáltatást leválasztják az AVE Tatabánya Zrt. palettájáról és beépítik a Vértes Vidéke Kft-be. A kiválás-beolvadás jogi, gazdasági lépései a jogszabályok szerint megtörténtek. Ennek alapján június 30. napjával a szétválási szerzôdés szerint bejegyzésre került a közszolgálat átadása, vagyis más, elrettentô Polgárôr kirándulás Közös fotó a kastélypark udvarán. példákkal szemben a lakossági szolgáltatás folyamatában biztosított településünkön. Konkrét lépések: július 1-jei keltezéssel jogutódként a Vértes Vidéke Kft. átvette az AVE Tatabánya Zrt. és az önkormányzat között meglévô lakossági hulladékkezelési szerzôdést (ebbe beleértendôk a lakossági hulladékkal egy tekintet alá esô intézményi hulladékkezelési szerzôdések is). A hulladékbegyûjtéssel, ügyfélszolgálattal foglalkozó munkavállalókat jogutódként átvette saját állományába. A begyûjtést, szállítást végzô jármûveket a szelektív hulladékgyûjtô autók kivételével bérbe vette az AVE Tatabánya Zrt. - tôl. A lerakás változatlanul a tatabányai regionális hulladéklerakón történik meg, ahogy eddig is. A szelektíven gyûjtött anyagok elszállítását, elôkezelését és hasznosítását az AVE Tatabánya Zrt. végzi a Vértes Vidéke Kft. megbízásából. Fentiek azt jelentik, hogy Pusztavámon ugyanaz a személyzet, ugyanazokkal a jármûvekkel, ugyanazokkal a feltételekkel végzi a hulladékkezelési Pusztavám Község Polgárôr Egyesületének vezetôsége kirándulást szervezett tagjai részére. A kétnapos kirándulás programja (augusztus 10 11), Gödöllôn kezdôdött egy-két órás városnézéssel. Megtekintettük a felújított fôteret, majd idegenvezetéssel megnéztük a királyi kastélyt, melyet Syssy kastélynak ismernek a turisták. A múzeumlátogatás mindenkinek elnyerte a tetszését. Folytattuk utunkat Inárcsra. Ott a Kastély Szálló és Wellness várta a csoportot különbözô lehetôségekkel. Helyünket elfoglaltuk, majd indult a wellnessezés. Ez a program is sikeresnek mutatkozott. A Kastély Szálló szolgáltatásai minden igényt kielégítettek. Így lehetôség nyílott a kalandparkban az erô és az ügyesség fitogtatására, a csodálatos környezetben a sétára a pálmafák és a különleges virágok között. Este egy alföldi szokásnak megfelelô lakodalmat nézhettünk végig. Másnap délelôtt folytatódott a Wellness program, valamint a kalandpark nehézségeinek legyôzése. Ebéd után Budapest felé vettük az irányt. A Campona bevásárló központban található Tropikáriumot tekintettük meg. Hazafelé megálltunk a Báder fogadóban egy vacsorára, majd kitûnô hangulatban értünk haza. Finta János közszolgáltatást, azonban mindezt jogutódként a Vértes Vidéke Kft. látja el. A soron következô számlát, amely a teljesítést követô negyedév után, október hónapban lesz esedékes, már a Vértes Vidéke Kft. fogja kibocsátani, amely a rezsicsökkentés melynek hulladékfrontos Pusztavám Önkormányzata mozgatórugója volt jogszabályának megfelelôen tartalmazni fogja a lakosságnak járó kedvezményt is. Az átszervezés alatt mind az önkormányzati összefogás, mind pedig az AVE Tatabánya Zrt. elsôrendû célként a lakosság zavartalan ellátását tûzte ki célul. A tatabányai ügyfélszolgálat nyitva tartása sem változott, az új címe és telefonszáma a következô: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 55. Tel.: 34/ * Név: Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. Cégjegyzék száma: Adószáma: Ügyvezetô: Kovács Krisztián telefon: 70/ , Merkatz László polgármester Anyakönyvi hírek Augusztus HÁZASSÁGkötés: Komjáti Tibor Kosztolányi Katalin Mária (augusztus 02.) * Halálozások: Fülöp Gyula (augusztus 12.) Deák Gábor (augusztus 18.) Leitermann István (augusztus 27.) Nyelvtanfolyam Október és november hónapokban lehetôség lesz a Pusztavámi Mûvelôdési Házban angol és német alapfokú nyelvtanfolyam elvégzésére. A tanfolyami költségek igen csekélyek lesznek, ugyanis egy pályázaton keresztül történik a lebonyolításuk. Aki érez magában egy kis elszántságot és vállalkozó kedvet nyugodtan jelentkezzen elôzetesen! Bôvebb információval majd csak a pályázat kihirdetése után tudunk szolgálni. Addig is minden kedves érdeklôdôt szívesen fogadunk, és regisztrálunk! Bôvebb információ: Leitner Andreánál: 0630/ Pusztavámi Krónika szeptember

5 Együtt a csúcs felé! hittanos tábor A tábor résztvevôi Ebben az évben is együtt táboroztunk hittanosainkkal a Vértesben. 21 évvel ezelôtt azzal a céllal fogtunk bele az elsô pusztavámi hittanos tábor szervezésébe, hogy továbbadjuk mindazt, amit kaptunk. Istennek hála, hogy újra és újra együtt lehetünk, kereshetjük a közösséget egymással és Vele. Több olyan résztvevônk is volt, akiknek már a szülei is táboroztak velünk. Jó ezt megélni, hogy a világ rohan, de mégis szükségünk van megállni, szükségünk van a közös idôre, a csendre, az egymásrautaltság megtapasztalására. A létszámunk is ezt igazolja, ebben az évben 75-en táboroztunk együtt. Örülünk neki, hogy mind a segítôk, mind a résztvevôk közé jöttek evangélikus testvéreink is. Minden évben egy-egy téma köré építjük föl a legfontosabb mondanivalót. Az idei tábor címe így szólt: Együtt a csúcs felé! Együtt megélve Pusztavámi Krónika szeptember a közösséget kortól és felekezettôl függetlenül, hiszen széles a skála hét éves kortól egészen a középiskolásainkkal bezárólag. A csúcs felé vezetô úton pedig a tízparancsolatra fókuszáltunk, de megpróbáltuk nem parancsként, hanem útjelzô táblaként, védôkorlátként tekinteni rájuk. Négy korosztályra bontva a résztvevôket sokféle technika alkalmazásával (beszélgetés, barkácsolás, szituációs játékok, médiakészítés ) dolgoztuk fel a témát. Természetesen kiegészítve mindezt az elmaradhatatlan métázásokkal, kirándulással, tábortûzzel. A magot, amit elvetettünk a Jó Istenre bízzuk, hogy növelje, érlelje bennünk. Szeretnék megosztani egy élménybeszámolót az egyik középiskolás résztvevônk, Laczkó Éva soraiból: A nyár beköszöntével kicsiknek és nagyoknak egy évnyi várakozás után egyaránt megkezdôdött a nagy visszaszámlálás, ami az idén is elhozta közös táborozásunk A 2013/14-es tanév rendje A Magyar Közlöny évi 115. számában megjelent a következô tanév rendjérôl szóló miniszteri rendelet [az emberi erôforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EM- MI-rendelete]. A rendelet alapján a 2013/2014. tanév rendje a következôképpen alakul: szeptember 2. (hétfô): elsô tanítási nap október 25. (péntek): ôszi szünet elôtti utolsó tanítási nap október 26. (szombat): ôszi szünet elsô napja november 3. (vasárnap): ôszi szünet utolsó napja november 4. (hétfô): ôszi szünet utáni elsô tanítási nap december 21. (szombat): téli szünet elôtti utolsó tanítási nap december 22. (vasárnap): téli szünet elsô napja január 5. (vasárnap): téli szünet utolsó napja január 6. (hétfô): téli szünet utáni elsô tanítási nap január 17. (péntek): elsô félév vége január 24-ig értesítés a félévben elért tanulmányi eredményrôl április 16. (szerda): tavaszi szünet elôtti utolsó tanítási nap április 17. (csütörtök): tavaszi szünet elsô napja április 22. (kedd): tavaszi szünet utolsó napja április 23. (szerda): tavaszi szünet utáni elsô tanítási nap június 13. (péntek): utolsó tanítási nap idôpontját, mely sokunk számára már a nyár elmaradhatatlan része. A hagyományokhoz híven az idei évben is 6 napot töltöttünk a Vértesben. Nevetésbôl és jó hangulatból az idén sem volt hiány. A tábor egy csütörtöki délelôttön kezdôdött, amikor megismerkedhettünk a tábor témájával, a Tízparancsolattal, melynek pontjait napról-napra feldolgoztuk. A korosztályos bontás után pedig megkezdôdött a közös munka, a csapatépítés. Pénteken keményfába vágtuk a fejszénket, és a teljes csapattal Csókakô felé vettük utunkat. Még a legkisebbek is hôsiesen vették az erdô kínálta akadályokat, melyek mellett sokszor egymás segítségére voltunk utalva. Szombaton az elôzô nappal ellentétben egy könynyedébb lélegzetvételû napot tartottunk, a Médianapot. Csoportonként kisfilmeket forgattunk megadott témákban. Jó volt látni a kisebbek lelkesedését és ötletgazdagságát a forgatásokon. Ezzel párhuzamosan megismerkedhettünk az agyagedény- készítés rejtelmeivel. Vasárnap délelôtt elôadásokon vettünk részt, majd este izgatottan néztük meg elkészült kisfilmjeinket, melyek nem okoztak csalódást. Hétfôn tûzzománcozás keretein belül lehetôségünk adódott egymásnak, valamint az otthoniaknak egy kis ajándékot készíteni. Ezen a foglalkozáson nagyon sok ötletes fülbevaló és medál készült. Este pedig sor került az utolsó tábortûzre, ahol fergeteges hangulat uralkodott. Kedden, rendhagyó módon lánctalpas akadályversennyel zárult a programsorozat, amelyen kicsiknek és nagyoknak ugyanazon feladatokkal kellett szembesülnie. A hálaadó szentmisét követôen délután hosszas búcsúzkodás után lezártuk táborunkat, de természetesen csak az idei esztendôre. Ezúton magam és az összes táborozó nevében szeretnék köszönetet mondani a tábor szervezôinek és az összes segítônek, támogatónak, szülôknek, akik lehetôvé tették számunkra, hogy részt vegyünk ezen a táboron. Remélem az elkövetkezendô években is, együtt tudunk majd táborozni. Természetesen mi is a folytatást tervezzük, jövô júliusra már le is foglaltuk a helyünket. A továbblépés elôtt még a köszönet a feladatunk, hiszen a megvalósításhoz nagyon sok segítséget kaptunk, lelkieket, anyagiakat egyaránt. Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában is támogatta táborunkat! Az EED Zrt. felhívása A közép- és kisfeszültségû transzformátor állomásoknál tapasztalható károkozások miatt felhívással fordul a fogyasztókhoz E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.(EED Zrt.). Az elmúlt években egyre gyakrabban fordul elô, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévô közép-, kisfeszültségû transzformátor állomásokból transzformátor-tekercs anyagot, illetve szigetelô olajat tulajdonítanak el ismeretlen tettesek. Ezek az események azon túl, hogy az EED Zrt.-nek jelentôs elhárítási költséget jelentenek, a villamosenergia- felhasználó ügyfeleket, a lakossági fogyasztókat, valamint a vállalkozásokat is egyértelmûen hátrányosan érintik, mivel a lopásokat követô üzemzavar elhárításáig az érintett háztartásokban, munkahelyeken, különbözô helyszíneken nem tudnak dolgozni, pihenni, szórakozni, hiszen a villamosenergia-szolgáltatás nem biztosított. Minden évben egy-egy téma köré építjük föl a legfontosabb mondanivalót. Staudt Gáborné A cég a lopások megelôzése, megakadályozása érdekében azt kéri a fogyasztóktól, hogy amennyiben akár napközben, akár sötétedést követôen észreveszik, hogy a transzformátor állomások környékén idegenek mozognak, vagy dolgoznak, hívják fel a rendôrség telefonszámát, és jelezzék nekik a látottakat! A rendôrség munkatársai felveszik a kapcsolatot az EED Zrt. üzemirányítóival, akik meg tudják tenni a szükséges intézkedéseket, mivel ôk tisztában vannak azzal, hogy tervezett feladat végrehajtása, vagy üzemzavar-elhárítás miatt dolgoznak, vagy esetleg valóban egy lopási eseményt sikerült felderíteni, és ezzel sok kellemetlenségtôl megmenteni a településen lakókat. A feladat végrehajtásában nagy segítséget jelenthetnek a településeken mûködô polgárôrségek tagjai is tájékoztatott közleményben az EED Zrt. Székesfehérvári Hálózati Régiója. 5

6 Puszit a halnak Beszélgetés Tóth Lajos nyugdíjas pedagógussal A minap Tóth Lajos nyugdíjas pedagógus vendége voltam. Annyit tudtam róla, hogy 1939-ben Dunaszerdahelyen született, majd 1949-ben a családjával együtt, kitelepítették az akkori Csehszlovákiából. Pusztavámon kötöttek ki. Szerencséje volt, mert osztályidegenként fölvették a fôiskolára, Pécsre került. Diplomával a zsebében, itt Pusztavámon tanárként helyezkedett el. Van két lánya, unokái, egy szeretô felesége, akiket imád. Kezdjük a leglényegesebb dologgal: boldog ember? kérdeztem Tóth Lajostól. Úgy érzem, igen. válaszolta egy kávé mellett. Akinek ilyen szeretô család jutott, az ha nem boldog, akkor ki legyen boldog? Büszke vagyok a két lányomra, vejeimre, unokáimra. Napjainkban nagyon sok ember bizony a mindennapi betevôért küzd, és hát szerencsére a családomra ez nem jellemzôje ben születtem, még a háborúról is vannak emlékeim. Mielôtt kitelepítettek, édesapám tanító volt, nem taníthatott, mint magyar ember. Érdekes módon, fôkönyvelôje viszont lehetett egy gyárnak. Az általános iskola elvégzés után érettségiztem, így kerültem aztán a fôiskolára. Nappalin végeztem. Kemény idôszak volt ez a Rákosi érában, mert én minden nyáron dolgoztam. Voltam mélyfúró munkás, planéros. Nem szégyellem elmondani, hogy 16 éves voltam akkor, mikor elôször a Balatonra kerültem egy kirándulóvonattal. Pont 10 éves volt, amikor a kitelepítés megtörtént. Éppen elég idôs ahhoz, hogy megértse, hogy tulajdonképpen mi is történt. Lehet, hogy a politikai összefüggéseket akkor még nem értette, azt viszont láthatta, hogy szüleiben milyen traumát okozott ez a fajta erôszakos lakosságcsere, vagy magyarüldözés. Ez az üldözés talán még ma is létezik. Arra gondolok, hogy uniós ország révén Szlovákia és Csehország ma is érvényben tartja a Benes-i dekrétumokat. Én ma ott a kollektív bûnösség elve alapján háborús bûnös vagyok, noha 10 éves korom óta nem élek abban az országban. Édesapja, vagy édesanyja, hogyan élték meg a kitelepítést? Sokkal nehezebben, mint mi gyerekek. A gyökereket vágták el náluk. Ôk halálukig nem tudtak ezzel végérvényesen megbékélni. Mi gyerekek ezt inkább kihevertük. A pusztavámi tanári évekre hogyan lehet vissza emlékezni? Jók voltak, szépek voltak? Szépek voltak. Az elején nagyon nehéz volt, hiszen azok, akik általános iskolában tanáraim voltak, azok kollegák lettek. Igaz, eltelt közben 7 év. 4 év középiskola és 3 év fôiskola, de 7 év egy ember életében nagyon hosszú idô, és azok, akik engem tanítottak általános iskolában, azok mind kollegák lettek akkor. Ha a pedagógusi ars poeticáját meg kéne fogalmazni, akkor hogy tenné? Ki a jó pedagógus? Személyi példamutatás nélkül ez nem megy. Egy pedagógus örökké kirakatban van. Minden ballépését, minden botlását (fôleg egy kis faluban) figyelemmel követik. És utána mesélhet, mondhat akármit a gyerekeknek. A bevezetôben mondtuk, hogy van két lánya. Hogyan nevelte föl ôket, pedagógusként vagy Tóth Lajosként? Inkább a párom nevelte a gyerekeket. Abban az idôben nagyon-nagyon sokat dolgoztam, mert a pedagógusfizetés akkor sem volt igazán magas. Sokat túlóráztam az iskolában, és hát ugye annakidején az esti tagozaton is lehetett tanítani. Rengeteg ember szerzett esti tagozaton általános iskolai végzettséget, még a háború elôtti legjobb tanulók is legfeljebb 6 osztállyal rendelkeztek. Sok ember volt, aki anyagi problémák miatt a háború elôtt nem tudta elvégezni az általános iskolát, és itt végezte el. A bányász szakszervezet is indított tanfolyamokat a középiskolába beiskolázott dolgozói számára, tehát a bányász szakszervezetnél is óraadók voltunk. De minden pedagógus ugyanebben a cipôben járt abban az idôben. Mikor ment nyugdíjba? Nyugdíjba 1999-ben elmentem, de még két évet ráhúztam. Mindenki tudja önrôl ebben a kis falucskában, hogy imád horgászni. Honnan van ez a hobbi? Ez a szenvedély még Szlovákiából jött velem, hiszen Dunaszerdahely környéke tele van kanálisokkal (így hívják ott ezeket az öntözôcsatornákat), és abban az idôben, amikor én kisgyerek voltam, ezek nagyon halbô vizek voltak. Mindenféle hal megtalálható volt, ami a Dunában létezik. A házunkat 1945-ben elvették és nagyanyáméknál éltünk, ahol a kert alján folyt egy kanális. Ott horgásztam. Tóth Lajos: a halat inkább fôzni szeretem, mint enni Szereti a halat? Megeszem, de nem vagyok oda érte. Megfogni szeretem, de van, amelyiket visszaengedem a vízbe. Az a legélvezetesebb dolog, amikor egy halat az ember megfog, úgy gondolatban puszit ad neki és azt mondja: Küldd a nagymamát vagy a papát! Hogyan érzi most magát? Hál Istennek jól. Egészségileg rendben vagyok, család is rendben van. Akkor ön tényleg egy boldog ember. Emlékszik, ezzel indítottunk és ezzel is zárunk. Nem csak boldog, hanem elégedett is. Igen. Köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm, hogy megtisztelt kérdéseivel. Nédó Géza A pusztavámi evangélikus presbitérium úgy döntött, hogy ezentúl Ribárszki Ákos lelkész töltheti be a nemrég nyugdíjba vonuló Kapi Zoltán lelkész helyét. A fiatal lelkészt a Pusztavámi Krónika arra kérte, hogy mutatkozzon be az olvasóknak. Új evangélikus lelkész Pusztavámon Sok szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! Ribárszki Ákosnak hívnak, és az ország másik végébôl, a távoli Békés megyébôl, egészen pontosan Orosházáról érkeztem a Pusztavám - Móri Evangélikus Egyházközségbe. Szüleim a Békéscsaba mellett fekvô Kondoroson laknak, így gyerekkoromat, valamint iskoláséveim egy részét is ott töltöttem. Az általános iskola elsô négy osztálya után a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 8 osztályos rendszerében folytattam tanulmányaimat, ahol 2003-ban érettségiztem. A gimnázium utolsó évei voltak a legfontosabbak és meghatározók számomra abban a tekintetben, hogy a teológián szeretném folytatni tanulmányaimat. Még abban az évben, 2003-ban sikerrel felvételiztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, és szeptemberben elkezdtem tanulmányaimat. Diplomámat 2008 májusában védtem meg, A Mária kultusz kialakulása és fejlôdése a Római Katolikus Egyházban címmel. Még ebben az évben egyéves ösztöndíjat nyertem a németországi Neuendettelsauban található Augustana fôiskola teológiai karára. Ezután kerültem az orosházi gyülekezethez, mint hatodéves teológushallgató, ahol Deák László mentorsága alatt végeztem a gyakorlataimat augusztus 14-én szenteltek lelkésszé a kondorosi evangélikus templomban, s a szolgálatra Ézsaiás próféta szavaival indultam: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerôsítelek, meg is segítelek, sôt gyôzelmes jobbommal támogatlak. /Ézs 41, 10/ augusztusában kezdtem az iskolalelkészi szolgálatomat az orosházi Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium életében. Az ott eltöltött három esztendôben nagyon sok alkalmat tartottam, melyeknek célja a gyermekek egészséges lelki nevelése, s végsô soron Istenhez vezetése volt. Ha a személyes célomat akarom szemléltetni az iskolalelkészi szolgálat során, akkor egy jánosi igevers jut eszembe. Nem azt kérem, hogy vedd ki ôket a világból, hanem hogy ôrizd meg ôket a gonosztól. /Jn 17, 15/ Vagyis iskolalelkészi célom volt, hogy megmutassuk a diákoknak, igenis megélhetik, és merjék is megélni a hitüket ebben a világban. Merjenek olyan mai fiatalok lenni, akiknek teljesen természetesek a keresztyén értékek, akik vállalják Istenhez való tartozásukat. Majd 2013-ban részben magánéleti örömök, részben új kihívások keresése miatt kerültem a Pusztavám - Móri Evangélikus Egyházközségbe. Menyasszonyom, Pintér Noémi a közeli Bakonyszombathelyrôl származik, s jelenleg az ácsteszéri óvodában óvónô, illetve szülôfalujában evangélikus hittant tanít. Közös életünkre október 12-én, a bakonyszombathelyi templomban kérjük Isten áldását. Szeretnénk sok szép esztendôt eltölteni a gyülekezetben, s alkalmainkkal mind az idôsebbeket, mind a fiatalabbakat közelebb vezetni a legbecsesebb, soha el nem múló kincshez: Isten igéjéhez. Így kívánom a Kedves Olvasó életére Isten áldását! 6 Pusztavámi Krónika szeptember

7 Hornyák Ferencné (Ibolya) Budapesten született. Édesapja Mátyásföldön repülôgép szerelô volt, ám egy szép napon megszüntették a katonai repteret, Veszprémtapolcára helyezték, természetesen a család ment vele. Ibolya itt volt óvodás, az elsô négy elemi iskoláját az apácák által mûködtetett zárdában végezte. A sors úgy hozta, hogy itt sem maradtak sokáig, a II. világháború után Gárdonyba kerültek, ahol a kislány az akkor alakult Állami Általános Iskolában fejezte be tanulmányait. Késôbb visszakerült Budapestre, ahol a Brunszvik Teréz Állami Óvónôképzôbe járt. Diplomáját 1954-ben vehette kézbe. Az aranydiplomás óvónô Miért pont az óvónôi pályát választotta? kérdeztem pusztavámi otthonában a nyugdíjas óvónôt. Miért? merengett el Ibolya talán azért, mert családom hagyományosan szerette a gyerekeket. A melegséget, a szeretetet szüleimtôl örököltem, az én életem is így teljesedett be, hogy óvónô Az elmúlt évtizedek igazolták, hogy nekem itt a helyem. lehettem. A képzôben dr. Wéber Istvántól tanultam hegedülni. Bizony ez nagy segítség volt a gyermekek nevelésében is. Szerintem a hegedû az a hangszer, amely az ember lelkét megérinti. Tapasztalatból mondom: a hegedû áll a gyermeki érzelemhez a legközelebb. Hol volt ez elsô munkahelye? Budapesten, a Fôvárosi Villamos Vasútnál, a mai BKV jogelôdjénél. A vállalatnak volt egy óvodája, még a nevére is emlékszem: Kossa István Gyermekotthon. A háború elôtt itt apácák voltak a gyermeknevelôk. A mi generációnknak az volt a feladata, hogy az új nevelési módszereket honosítsuk meg, melyeknek lényege, hogy értékekre neveljük a nebulókat. Ez sikerült is, méghozzá konfliktusmentesen. Bármennyire is furcsa, de az óvodapedagógiába akkor a politika nem szivárgott be. Sôt, késôbb sem! Mikor ment férjhez? Ez egy jeles nap volt az életemben 1958-ban kötöttünk házasságot a férjemmel. A kezdet-kezdetén albérletben éltünk, ami nem volt egy kényelmes helyzet. Képzelje el, négy család élt két szobában. El is döntöttük, A nagy sikerû és a már korábban is megrendezésre került baba-mama börzék után, ôsszel egy újabb lehetôség nyílik a gyerekruhák és babaholmik eladására, illetve megvásárlására október 7-én és 8-án, 8 16 óráig ismét baba-mama börze lesz a kultúrházban. Várunk minden Pusztavámi Krónika szeptember Kedves Anyukák! hogy az elsô adandó alkalommal lépni fogunk. Megpályáztam egy pusztavámi vezetô-óvónôi állást, szolgálati lakással, melyet szeptember 23-án én nyertem meg. Akkor még egy tanerôs óvoda mûködött a faluban. Az akkori tanácselnöknél lejelentkeztem, majd végigvezetett a településen. Örömöm határtalan volt, hiszen a férjemmel nyugodt körülmények között élhettem, s ami még nagyon fontos, megtaláltam a munkám értelmét. Milyen volt az akkori óvoda? Két csoportos volt az óvoda. Higéniáról nem beszélhettünk, az árnyékszék az udvaron volt, vezetékes folyóvíz sehol. Az akkori intézmény valójában gyermekmegôrzôként mûködött. Itt jegyzem meg, hogy a régi óvoda a Kossuth utcán volt, ahol egy idôben pékség mûködött. A mai óvoda minden higénia, szakmai követelménynek megfelel. Befogadták-e önt az itteni emberek? Voltak velem szemben fenntartásaik. Nehéz idôszak volt! Mivel én messzirôl jöttem, a pesti nô, nekem kellett nyitnom feléjük. Miután rájöttek az emberek, hogy jó szándékkal közeledem feléjük, lassan-lassan elfogadtak. Nagyon keményen meg kellett dolgozom azért, hogy elismerjék a munkámat. Az elején a levegô fagyos volt a szülök és köztem. Nem tudtam mi a gondjuk. Kértem ôket, hogy ôszintén mondják el a problémáikat. Egyszeribe megnyíltak, s ekkor derült ki, hogy a kitelepítések miatt bizalmatlanok az idegenekkel szemben. Ekkor hallottam elôször a svábok üldöztetésérôl, megalázásáról. A kitelepítések fájdalma ma is élénken bennük él. Ugyanez elmondható a Szlovákiából idetelepített magyarokról is. Egész életemben soha nem tettem különbséget magyar, felvidéki, vagy kedves anyukát és érdeklôdôt, aki szívesen eladná, vagy elajándékozná az otthon már feleslegessé vált, vagy megunt gyermekruhákat, játékokat, mindenféle használati tárgyakat. Horváth Tímea védônô egész életemben soha nem tettem különbséget magyar, felvidéki, vagy sváb gyerek között A tavalyi évben igen nagy sikere volt az október 10-én megrendezett lelki egészség napjának, ahol filmvetítés, természetgyógyász tanácsadás, Bach virágterápia tanácsadás, esti jóga és hangfürdô várta a kedves érdeklôdôket. A programok ingyenesen elérhetôek voltak mindenki számára. Idén is szeretnénk ezt a napot hasznosan, az érdeklôdôk igényeihez igazítva megrendezni, ezért elôzetesen szívesen vennénk, ha ötleteikkel, Lelki egészégnap sváb gyerek között. Pedig volt olyan sváb kisgyerek, aki feljött az óvodába, és egy szót sem tudott magyarul. Ezek a gyermekek szép lassan játékosan elsajátították (az óvónôk, dadák irányítása mellett) a többi gyerektôl a magyar nyelvet, s feltalálták magukat. Aztán már minden ment, mint a karikacsapás. A célom az volt a gyerekekkel, hogy édes anyanyelvünket tisztán, szépen, hibátlanul beszéljék. Az elsô évfolyamos óvodások ma már nagypapák, nagymamák lehetnek. Így igaz! Sokáig hontalannak éreztem magam. Több generációt tanítottam, neveltem. Az elmúlt évtizedek igazolták, hogy nekem itt a helyem. Pusztavámhoz minden szálon kötôdöm, hiszen éppen 55 éve, hogy ide érkeztem. A kezdeti nehézségek után a szülôk elismerték a munkámat, mert látták az eredményeket. Az utcán, amikor egy-egy régi tanítványommal találkozom, megpuszilnak, kedvesen elbeszélgetnek velem. A jó óvónô, gyermek tud maradni felnôtt fejjel is. Tudjon irányítani, játszani, mesélni, nevetni, igazakat mondani. Az ideális óvónô nem távolról, hanem közelrôl, testközelbôl tud szeretni. Nédó Géza tanácsaikkal segítenének a programok kialakításában. Bátran keressenek, akár levélben, akár ben, vagy telefonon! Igyekezni fogok a lehetôségek függvényében minél sokszínûbb programsorozatot kialakítani. Elérhetôségeim: Levélcím: Leitner Andrea 8066 Pusztavám, Kossuth L. u Telefon: 22/

8 zsófi: egy ezüst, egy bronz Leitner Zsófia a Móri Úszó Egyesület kiválósága legutóbb Egerben versenyzett az Országos Gyermek-és Serdülôk Országos bajnokságon. Zsófi öt számban jutott be a nyolcas döntôbe, ahol egy ezüst és egy bronzérmet szerzett. Ezen kívül több értékes helyezéssel gazdagította eddig is szép éremgyûjteményét. Eredményei: 100 m mellúszásban II. helyezés, 50 m gyorsúszásban III. helyezés, 200 m mellúszásban V. helyezés, 200 m vegyesúszásban VIII. helyezés, 100 m gyorsúszásban VIII. helyezés. A móri úszók az augusztust pihenéssel töltik, a munkát szeptemberben kezdik el. VereSég a bajnoki nyitányon A Pusztavámi TC az elsô fordulóban Bodajk csapatát fogadta. Az ifjúsági mérkôzésen átalakított, fiatal csapatunk magabiztos 2:0 arányú gyôzelmet aratott. Reméljük, a továbbiakban is ilyen hozzáállással futballoznak majd. A felnôtt mérkôzés elég unalmasan kezdôdött, mindkét csapat nagyon óvatosan kezdett. A 3. percben Zséfár lövése szállt fölé. 42. perc: Egy védelmi hiba után Babicsek lôtt gólt perc: KATóKA egy méterrôl lôtt mellé. óriási helyzet volt! 60. perc: Megint egy védelmi hiba volt a hazaiak részérôl, így az ellenfél 11-eshez jutott, amelyet Bobory biztosan lôtt be perc: Katóka lövését védte a kapus. 87. perc: Klein fejese a kapufán csattant. 92. perc: Klein most már nem hibázott és szépített 1 2. Sajnos vereség lett a vége, a védelem hibáit könyörtelenül kihasználta az ellenfél. Csatárjátékunk a mai napon nagyon gyengén játszott. orvosi rendelés 8 9-ig: gyermekeknek elôjegyzés nélkül! 9 12-ig felnôtteknek, csak elôjegyzéssel. Még gyógyszeríratásra is kell idôpontot kérni! Az orvosi rendelô telefonszáma: 22/ Dr. Csillag Márta mobiltelefon-száma: 30/ zsófi a dobogón Szüreti (murci) FelVonuláS Az I. Pusztavámi Szüreti Murci fesztivált szeptember 21-én rendezik Pusztavámon. A felvonulással 15 órakor kezdôdik. Indulás a bányaparkolótól a Mûvelôdési Házig, ahol a felvonuló csoportok fellépése kezdôdik. A belépés díjtalan, de támogatói jegy váltható a helyszínen. A rendezvényt támogatja a helyi önkormányzat. Mindenkit szeretettel várunk! Stettner Attila a Pusztavámi német nemzetiségi tánccsoport vezetôje magyar kupa augusztus 3-án megkezdôdött a 2013/2014-es megyei labdarúgó bajnokság. Csapatunk Kincsesbányán a Dise-Pátka csapata ellen lépett pályára, a Magyar Kupa I. fordulójában. A mérkôzést csapatunk nagyon simán, 3 0 ra megnyerte és tovább jutott. A II. fordulóra augusztus 11-én került sor, ahol az ellenfél a megyei 1. osztályú bakonycsernyei csapat következett. Nagyon izgalmas, kiélezett mérkôzést láthatott a szép számú közönség. Mindkét csapat nagyon komolyan vette a mérkôzést, ami végül is 2 2 döntetlennel zárult. Mivel csapatunk alacsonyabb osztályban játszik, így mi jutottunk a III. fordulóba. A következô ellenfél Bodajk csapata volt, amit szeptember 4-én játszottunk le saját pályánkon. orvosi ügyelet móron hétköznap: 16 órától, másnap reggel 8 óráig! telefon: Életveszélyes esetben: 104 a gyógyszertár nyitva tartása Hétfôn: 13:30 15 óráig Kedd: óráig Szerda: 8 11 óráig Csütörtök: 13:30 17 óráig Péntek: 8 11 óráig hirdessen lapunkban! Tisztelt Olvasók! A Pusztavámi Krónika szívesen fogad hirdetéseket. Tarifáink alacsonyak, kérjük, éljenek vele! A hirdetésekben (kérésre) emblémát is feltüntetünk. A hirdetések szövegét leadhatják a lap fôszerkesztôjénél. Telefon: 30/ A hirdetések kifi zetése az önkormányzati hivatalban lehetséges, minden esetben a megjelenés utáni napok egyikén. Áraink (megjelenésenként): 5x5 cm-es felület 3000 Ft, 5x10 cm-es 6000 Ft, 10x10 cm-es Ft, 1/2 oldal Ft, 1 oldal Ft. Hirdetéseikkel támogatják községünk lapjának, a Pusztavámi Krónikának a költségeit. Várjuk jelentkezésüket! nédó Géza fôszerkesztô patikai ügyelet móron: Hétköznap: ig Ünnepnapokon: 8 22 óráig Éjszaka: Székesfehérvár, Viktória Gyógyszertár Móron a négy patika (hétfôtôl vasárnap estig) heti bontásban egymást váltja. pusztavámi krónika Issn szerkeszti a szerkesztőbizottság. tagjai: kubinyi Balázs alpolgármester, nédó Géza főszerkesztő, Leitner andrea művelődésszervező, Brücklné staudt mónika óvodavezető, visztné kemele szilvia iskolaigazgató. műszaki szerkesztő: Losjak László, a szerkesztőség telefonszáma: 30/ kiadó: pusztavámi községi művelődési Ház a szerkesztőség címe: nyomdai munka: alto nyomda kft. székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. telefon: 22/ , címe: 8 pusztavámi krónika augusztus

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

XIV. évfolyam - 9. szám 2013. Szeptember megoldásában, közben a gyerekek játszva fejlesztik saját képességeiket. A pedagógusok a tesztmegoldást követően azonnal megkapott viszszajelzések segítségével figyelemmel

Részletesebben

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29.

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. NTP-IKT-MPA-12-040. A táborozás célja: Szociális, életviteli és környezeti valamint szakmai

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Széchenyi-napok 2016

Széchenyi-napok 2016 Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Málnási- Szász Myrtill és Vlkovszki Ildikó Fotókat készítette: Breznay Gáborné, Róka Zsófia és Ruzsinkó Bence Szerkesztette: Ruzsinkó Bence és Benke Bálint Széchenyi-napok

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben