Általános rendelkezések. A rendelet célja, alapelvei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések. A rendelet célja, alapelvei"

Átírás

1 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. -ában, 48. (4) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdésében, 29. (2) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 74. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések A rendelet célja, alapelvei 1. (1) E rendelet célja, hogy Képviselő-testület eleget tegyen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által előírt szabályozási kötelezettségének és a szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét, valamint a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait. (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. (3) E rendelet az Szt-ben és Gyvt-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségének megfelelően a Szt. 1. (2) bekezdés felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed Inárcs nagyközség közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és a Szt. 3. -ában meghatározott személyekre. (2) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni. Hatásköri és eljárási rendelkezések 3.

2 (1) Az Szt.-ben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a polgármester gyakorolja, a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint. (2) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szt. 57. (1) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a c)-e) pontokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés) a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai által látja el. (3) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél (továbbiakban: illetékes ügyintéző) lehet előterjeszteni, a hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon. (4) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak intézményei, továbbá a nagyközségben működő köznevelési, egészségügyi szervezetek egymással és a civil szervezetekkel kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni. (5) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Polgármesteri Hivatal az alábbiak szerint ellenőrizheti: a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot, b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, c) elrendelheti környezettanulmány készítését, d) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót. (6) E rendelet által használt fogalmak értelmezését a Szt ában foglaltak alapján kell alkalmazni. 4. (1)A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a családjában élők havonta rendszeresen mérhető jövedelméről a kérelem benyújtását megelőző egyhavi nettó, egyéb jövedelemnél pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelemre vonatkozó igazolást. (2)A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból szerzett jövedelem a kérelem benyújtásának hónapját közvetlen megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. (3)Amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásában élő nagykorú személy nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási igazolással igazolja úgy köteles kérelméhez csatolni a Dabasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének igazolását arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepel. (4)A döntésre jogosult szerv a döntését a benyújtott kérelem, és annak mellékletei alapján köteles meghozni. (5)A természetben nyújtott ellátások számláit a Polgármesteri Hivatal egyenlíti ki. 5. (1) A jogosult jövedelmi viszonyaiban és a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást köteles 15 napon belül bejelenteni, a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Szt ában foglaltakat kell alkalmazni. Erre az ellátásra megállapító határozatban a jogosult figyelmét fel kell hívni.

3 (2) A Szt ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben, vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételt szociális gondoskodásra szorulna. (3) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. Települési támogatás A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 6. (1)Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra jogosult az a személy: a) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %- át, b) az általa lakott ingatlan fűtés, villany, víz- és szemétszállítási díja összesen meghaladja a háztartás összes jövedelmének 15 %-át és c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona. (2)A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (3)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege Ft/hó, amely természetben is nyújtható támogatás. (4)A támogatást egy évre állapítja meg a Szociális-és Esélyegyenlőségi Bizottság. 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó gondozásához kapcsolódó települési támogatás 7. (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző olyan személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, ápoláshoz kapcsolódó települési támogatásra lehet jogosult. (2) Az ápoláshoz kapcsolódó települési támogatás havi rendszerességgel nyújtható támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit legalább évente felül kell vizsgálni. (3) Az ápoláshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege: Ft/hó. (4) A gondozást végző személy köteles a háziorvostól beszerezni az ápolt tartós betegségét tartalmazó igazolást, valamint a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt személy három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást és gondozást igényel, felügyelet nélkül nem ellátható. (5) A támogatásra jogosult köteles 3 munkanapon belül bejelenteni az önkormányzati hivatalba, ha az általa gondozott személy már nem minősül tartós betegnek.

4 A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás 8. (1) Települési támogatásként a gyógyszerkiadások viselésének költségeihez hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, akinek esetében a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri, és ezt a kérelmező a gyógyszertár által kiadott hivatalos kimutatás alapján igazolja. (2) A gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó települési támogatás egy évre állapítható meg, melynek maximális havi összege: Ft. A támogatás természetbeni támogatásként is nyújtható. (3) A gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás havi rendszerességgel nyújtható támogatás, mely jogosultsági feltételeit legalább évente felül kell vizsgálni. (4) A támogatásra jogosult köteles bejelenteni a polgármesteri hivatalnak, ha a jövedelmi helyzetében vagy a gyógyító ellátása költségeiben változás történik, legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül. Rendkívüli települési támogatás 9. (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a) a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság rendkívüli települési támogatást nyújthat a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek, vagy gyermeket gondozó családok részére, b) a polgármester azonnali intézkedést igénylő, a kérelmező testi épségét vagy létfenntartását veszélyeztető körülmények fennállása vagy elemi kár esetén rendkívüli települési támogatást nyújthat. (2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászorult személyeknek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy akiknek nem várt többletkiadásai merülnek fel, különösen az alábbi esetekben: a) betegség vagy tartós táppénzre való jogosultság esetén, b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, c) a családban történt haláleset esetén, d) a családban történt baleset vagy rendkívüli élethelyzet esetén, e) elemi kár bekövetkezése esetén, f) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, g) iskoláztatás biztosítása érdekében, h) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, i) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, j) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt

5 k) hátrányos helyzetű gyermekek osztálykiránduláson vagy táboroztatáson való részvételéhez, l) akik a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Szociálisan rászorult az a személy: a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % -a, b) aki egyedül élő és havi jövedelme legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -a. (4) Kivételes esetben, amennyiben a kérelmező egyedül élő, tartósan beteg vagy fogyatékos személy, gyermekét egyedül nevelő, a családjában fogyatékost ápoló, vagy életvitelében jelentősen akadályozó esemény következik be, a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jövedelmi értékhatártól 50 %-kal el lehet térni. (5) A rendkívüli települési támogatás összege: a) a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe tartozó, a (1) a) pontjában foglaltak alapján megállapított esetekben nem lehet kevesebb forintnál, és nem lehet több mint forint. b) a polgármester hatáskörébe tartozó esetekben forinttól forintig terjedhet. c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a rendkívüli települési támogatás jövedelmi feltételei és mértéke a 10. -ban meghatározottak alapján szabályozottak. d) a 11. (1) bekezdése alapján kamatmentes kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén forinttól forint. (6) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani abban az esetben, ha: a) a kérelem erre irányul, vagy b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. A támogatás célzott felhasználásához igényelhető a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat segítsége. (7) A természetben nyújtott települési támogatás formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, tüzelővásárlási utalvány, gyógyszer utalvány, tüzelőanyag-, tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás, vagy a támogatás meghatározott célra történő átutalása ideértve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is lehet. 10. (1)Rendkívüli települési támogatásra jogosult a 9. (2) bekezdés c) pontja alapján az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy b) tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2)A temetés költségeihez való hozzájárulás céljából kérelmezett rendkívüli települési támogatás összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől

6 függően kell megállapítani az alábbiak szerint: Jövedelmi értékhatár: az öregségi nyugdíj 100 %-áig az öregségi nyugdíj 100 %-tól az öregségi nyugdíj 200 %-ig az öregségi nyugdíj 200 %-tól az öregségi nyugdíj 300 %-ig Egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj 300 %-ig Rendkívüli települési támogatás mértéke: Ft Ft Ft Ft (3)A temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (4)Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyintézőjénél. (5)A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az 4. (1)-(2) bekezdésében meghatározottakon kívül: a halotti anyakönyvi kivonatot a temetés költségeiről a támogatást kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. (6)Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetés költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben, a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetést igazoló számláit bemutatni. Amennyiben e kötelezettségét a támogatásban részesülő nem teljesíti, vele szemben úgy kell eljárni, mint aki az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe. 11. (1)Amennyiben a 9. (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, rendkívüli települési támogatás pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha a kérelmező baleset, betegség, elemi kár, vagy más előre nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, a mindennapi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez, vagy a károk elhárításához szükséges. (2)A pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön iránti kérelem ügyében a Képviselő-testület dönt. 12. A 70 éven felüli, Inárcs nagyközségben egyedül élő ingatlantulajdonosok szemétszállítási díját az önkormányzat átvállalja, amelyről a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 13. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat

7 alapellátásként biztosítja az alábbi ellátások, szolgáltatások igénybevételét: a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) családsegítés (2) Az önkormányzat a szociális alapellátásokat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálataival láttatja el. (3) A szociális alapellátások részletes szabályait Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 24/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete szabályozza. a) Napi egyszeri meleg étkezést biztosít a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai annak a jogosultnak, aki a Szt. tv. 62. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel. b) Az étkeztetés biztosítása iránti igényt a rászoruló a házi szociális gondozó, illetve bárki jelezheti, akinek a rászorultság tudomására jut. c) Az étkeztetést a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata a településen működő konyháról biztosítja házhozszállítással. d) Az étkeztetésre való jogosultságot a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai állapítja meg, a házi szociális gondozó bevonásával kétévente felülvizsgálja. (4) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a rászorultakról, akik a Szt. 63. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek. (5) Családsegítés keretében segítséget nyújt az önkormányzat a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái, vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése és krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Szociális információs szolgáltatás 14. (1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretében szociális információs szolgáltatást nyújt a rászorultak részére a szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról. (2) A szociális információs szolgáltatást a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézője, illetőleg a jegyző útján biztosítja az önkormányzat. (3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek írásbeli, vagy szóbeli kérelem alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni: a) a Szt. - ben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban b) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről, c) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról; d) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz

8 kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban e) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről, az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról. 15. (1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A szociálpolitikai kerekasztal képviselői: - Szociális- és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, - I-es körzet háziorvosa, - II-es körzet háziorvosa, - Boglárka Néphagyományőrző Óvoda vezetője, - I-es körzet védőnője, - II-es körzet védőnője, - Tolnay Lajos Általános Iskola igazgatója, - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának képviselője, - Nagycsaládos Egyesület képviselője, - Mozgáskorlátozottak Egyesületének képviselője, - Kelet-Európai Misszió Egyesületének képviselője. - Helyi Katolikus Charitas vezetője, (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente 1 alkalommal tart ülést, melynek előkészítése és lebonyolítása a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság feladata. 16. Jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a települési támogatás kérelem nyomtatványát. Hatályba léptető és záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 24/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző

9 1. számú melléklet a 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m A kérelem benyújtásának tárgya: Települési támogatás Rendkívüli települési támogatás - Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó gondozásához kapcsolódó támogatás - A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás Kérelmező: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...taj száma:... Születési helye, ideje:... Állampolgársága:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Elérhetősége:...

10 Személyi igazolvány száma: A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: Név Születési hely, idő Anyja neve Jövedelem TAJ: TAJ: TAJ: TAJ: TAJ: A lakásban a gyermekkel és családjával együtt élő egyéb személyek adatai: Név Születési hely, idő Kapcsolat Rendkívüli települési támogatás esetén a támogatás összegét az alábbi okból igénylem: haláleset betegség, tartós táppénz gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása céljából gyermek iskoláztatása (tankönyv- és tanszervásárlás, étkeztetés térítési díjának kifizetése) közüzemi számlatartozás kiegyenlítése tüzelővásárlás élelmiszer, ruházat rendkívüli élethelyzet a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében

11 osztálykiránduláson vagy táboroztatásban való részvétel a gyermek fogadásának előkészítése a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család anyagi problémája esetén elemi kár elhárítása egyéb:... Haláleset esetén kitöltendő: Elhunyt neve:... Lakcíme:... Haláleset dátuma:... Hozzátartozói minőség:... A temetés összköltsége:... Kijelentem, hogy az elhalt hozzátartozóm életbiztosítással, hadirokkant járadékkal, tartási, életjáradéki, öröklési szerződéssel rendelkezett / nem rendelkezett. (megfelelő aláhúzandó!) A települési támogatás/rendkívüli települési támogatás kifizetésének formája: postai úton :.. bankszámlára, számlaszám:... természetben nyújtott támogatás:.. A rendkívüli települési támogatás igénylésének részletes indoklása:

12 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás esetén: A lakott ingatlan fűtés, villany, szemétszállítás- és vízdíj összköltsége:..ft/hó. A család összes nettó jövedelme:.ft/hó. Egy főre jutó jövedelem:..ft/hó Havi számlaköltség: % (összjövedelem hány százalékát teszi ki a havi számlaköltség) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó gondozásához kapcsoló települési támogatás esetén: A gondozott neve: Születési helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcím:... A gondozott háziorvosától beszerzett szakvélemény csatolva/hiányzik (megfelelő rész aláhúzandó) A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás esetén: A kérelmező havi gyógyszertár által igazolt gyógyszerköltsége: Ft. A család összes nettó jövedelme: Ft/hó. Egy főre jutó jövedelem: Ft/hó A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen

13 tevékenységből származó jövedelem 3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművésze-ti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 7. A család összes nettó jövedelme 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):... Ft/hó. Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a polgármesteri hivatal ellenőrizheti.

14 Inárcs,..... kérelmező aláírása Vagyoni adatok 1. Ingatlantulajdon:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 2. Gépjármű személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft... kérelmező aláírása

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról Cserszegtomaj Község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I. Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben