A KELER Zrt. Díjszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Zrt. Díjszabályzata"

Átírás

1 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: 64/2006. számú határozatával november 22. napján Törölt: E-III-1157/2006. Törölt: december 21.

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I. Számlanyitási és számlavezetési díjtételek 5 II. Tőzsdei ügyletek elszámolásának díja 7 III. Tranzakciós díjak 12 IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek 17 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 18 VI. Értékpapír kibocsátók részére kiszámlázásra kerülő díjak 20 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24 Törölt: 5 Törölt: 5 Törölt: 7 Törölt: 7 Törölt: 12 Törölt: 11 Törölt: 17 Törölt: 16 Törölt: 18 Törölt: 17 Törölt: 20 Törölt: 19 Törölt: 24 Törölt: 23 2

3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Általános szabályok Díjfizetés havonta utólag a KELER által a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján történik. A jelen Szabályzat III. fejezete (Tranzakciós díjak) 10. pontjának, valamint az V. fejezet (Egyéb szolgáltatási díjtételek) és a VI. fejezet 18. pont díjainak a tárgyhó 25. napját követően keletkezett összegeit és az esetleges korrekciós díjtételeket a KELER a tárgyhót követő második hónap 1. munkanapján állítja ki számlán és küldi meg az Ügyfélnek. Kibocsátó kivételével, a pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg inkasszóval szedi be az esedékes díjakat. A pénzforgalmi számlával nem rendelkező Ügyfél kibocsátó kivételével esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a hónap 7. munkanapja. A külföldi értékpapírra vonatkozó őrzési díj számításakor, a más letétkezelő által az adott értékpapírra vonatkozó devizában szolgáltatott piaci árfolyamot vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgyhó utolsó munkanapjának MNB deviza középárfolyamán forintosítja, MNB deviza középárfolyam hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett Euro-hoz viszonyított záró keresztárfolyamán keresztül forintosítja. A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek ÁFA mentesek. Kivételt képeznek ez alól azon díjak, melyeknél az ÁFA külön megjelölésre kerül. 2. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés A VI. fejezetben foglalt díjakat 18. pont kivételével a kibocsátó, a KELER által a szolgáltatás elvégzésének napján kiállított, eseti számla alapján fizeti. A III. fejezet 11. pontjában, valamint a VI. fejezet II./ és 19. pontjában rögzített szolgáltatások esetén a kibocsátó a díjat a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. A VI. fejezetben foglalt díjakat 18. pont, II./ és 19. kivételével a fizetés utólag, átutalással történik. Az értékpapírok társasági eseményeinek lebonyolításában a KELER jogosult a kibocsátóval, összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan, a szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni. A nemteljesítési alap- és pótdíj kiszabása a tárgyhó utolsó elszámolási napján történik. A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg. A KELER a külföldi értékpapírok tranzakciós és letétkezelési díjainak esetében egyedi megállapodások alapján a jelen Díjszabályzatban megjelölt áraktól az Ügyfél számára kedvezően eltérhet. 3

4 A KELER bizonyos szervezetekkel megállapodásokat kötött és köthet a KELER-ben felszámítandó letéti díj, számlavezetési díj, illetve egyéb díjak az adott szervezet általi átvállalásáról. Ezen szervezetek által kibocsátott értékpapírok esetén a KELER a szolgáltatást igénybevevőknek a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően nem számol fel díjat. Ezen értékpapírok listáját a listában beállt minden változáskor a KELER közzéteszi a Magyar Tőkepiac c. lapban. E szabályzat I. fejezetében, valamint a III. fejezet 10 és 11. pontjában meghatározott díjtételektől a KELER a szolgáltatást igénybevevőkkel kötött egyedi megállapodások alapján eltérhet. Újonnan bevezetett határidős és opciós kontraktus esetében a fizetendő klíringjutalékot a KELER határozza meg az adott kontraktus értékével arányosan. Amennyiben a KELER külföldi és/vagy nemzetközi letétkezelőknél vezetett értékpapír számláira vonatkozóan a letétkezelők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, úgy annak a KELER ügyfélköre felé történő meghirdetését, valamint az arra vonatkozó díjtételek meghatározását a KELER végzi el. Az így megállapított jutalékot és díjat az Igazgatóság következő ülésén hagyja jóvá. 3. Késedelmi kamat A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 4

5 I. Számlanyitási és számlavezetési díjtételek 1. Értékpapír-, pénzforgalmi-, illetve deviza nyilvántartási számla nyitása 2. Értékpapír alszámla-nyitási díj (az S000000, M kivételével alszámlánként, és értékpapíronként) 0 Ft / hó 500,-Ft 3. Értékpapír számlavezetési alapdíj Ügyfelenként: ,-Ft/hó 4. Pénzforgalmi számlavezetési alapdíj: (Az átalánydíjat a KELER minden szolgáltatást igénybevevőnek az általa nyitott pénzforgalmi főszámlák és alszámlák számától függetlenül csak egyszer számolja fel.) ,-Ft/hó 5. Devizanyilvántartási számlavezetési alapdíj Ft /hó Ügyfelenként: 6. Nyomdai úton előállított értékpapírok éves letéti díja (az éves átlagos értékpapír-állomány után) 6.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az aktuális portfolió érték alapján (a számítás alapja az értékpapír névértéke): Milliárd Ft között 100 Milliárd Ft 200 Milliárd Ft között 200 Milliárd Ft 400 Milliárd Ft között 400 Milliárd Ft fölötti portfolió esetén 0,15 ezrelék 0,12 ezrelék 0,10 ezrelék 0,08 ezrelék 6.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az aktuális portfolió érték alapján (a számítás alapja az értékpapírok hó végi piaci záró árfolyama)*: Milliárd Ft között 100 Milliárd Ft 200 Milliárd Ft között 200 Milliárd Ft 400 Milliárd Ft között 400 Milliárd Ft fölötti portfolió esetén 0,15 ezrelék 0,13 ezrelék 0,12 ezrelék 0,10 ezrelék 7. Dematerializált értékpapír számlavezetés és nyilvántartás éves díja: (a havi átlagos értékpapír állomány után) 7.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében (a számítás alapja az értékpapír névértéke) Milliárd Ft között 100 Milliárd Ft 200 Milliárd Ft között 200 Milliárd Ft fölötti portfolió esetén 0,095 ezrelék 0,084 ezrelék 0,073 ezrelék ezrelék 5

6 7.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetében, ideértve a befektetési jegyet is) (a számítás alapja az értékpapírok hó végi piaci záró árfolyama) * : Milliárd Ft között 100 Milliárd Ft 200 Milliárd Ft között 200 Milliárd Ft fölötti portfolió esetén 0,11 ezrelék 0,1 ezrelék 0,09 ezrelék ezrelék Nagyrészvényes részvénytulajdonára vonatkozó kedvezmény az alábbi feltételek teljesülése esetén: a) a letétkezelő és a részvényes közös kérelmére a KELERrel kötött külön megállapodás, b) a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10%, az adott társaságban, c) az adott részvénysorozat a BÉT értékpapír listáján szerepel, d) a részvények piaci értékének havi átlagos állománya legalább 100 Mrd forint, e) a részvényeket az adott részvényre vonatkozó nevesített alszámlán tartja 8. Felelős őrzés Fizikai illetve dematerializált értékpapírok esetén egységesen Számításának alapja hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a névérték, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az aktuális piaci záró árfolyam 0,045 ezrelék 0,3 ezrelék 9. Külföldi értékpapír nyilvántartási díja: (A KELER által elfogadott letétkezelőnél nyilvántartott értékpapír. ) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében névértékre vetítve Egyéb értékpapír esetében piaci értékre vetítve (más letétkezelők által meghatározott piaci árfolyam alapján ) (a KELER fenntartja a jogot, hogy az általa választott letétkezelő egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa): ld. 1. sz. melléklet ld. 1. sz. melléklet * A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. 6

7 II. Tőzsdei ügyletek elszámolásának díja 1. Klíringelési alapdíj Alklíringtag klíringelési díja (Alklíringtag által kötött és általános klíringtag által eszámolt azonnali és derivatív üzletek klíringdíja szekciónként és alklíringtagonként) 2. BÉT azonnali ügylet klíring díja 0,-Ft/hó ,-Ft/hó 90,-Ft/tranzakció (forint és deviza alapú multilaterális nettó elvű ügylet után az eladó és a vevő által egyaránt fizetve) 3. BÉT-en kötött fix, aukciós és bruttó elvű szabadpiaci ügyletek nem T napi (nem valós időben elszámolandó) T napi (valós idejű) tranzakciók esetén 750,- Ft/elszámolási jegy 1000,- Ft/elszám. jegy Azonnali és derivatív piaci nemteljesítések esetén felszámított díjak: Derivatív piac: pótdíj (nemteljesítés esetén): Azonnali piacon: Késedelmi díj -Nemteljesítési alapdíj értékhatár szerint: millió Ft Ft 2 Mrd Ft 2 Mrd Ft fölött ,- Ft ,- Ft ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap Törölt: Nemteljesítési Törölt: pót Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: késedelmi Törölt: ,- Ft Nemteljesítési pótdíj: 5. Kamat kontraktusok: minden típusú betéti- és hitel- kamat pozíció 1 millió forintos kontraktus méret esetén: pozíció nyitás pozíció zárás 1 MÁK kontraktus fizikai teljesítésnél további: Day trade 2 10 millió forintos kontraktus méret esetén: pozíció nyitás pozíció zárás Day trade: Jegybanki alapkamat alapján 1 3,- Ft/kontraktus 3,- Ft/kontraktus 6,- Ft/kontraktus 4,- Ft/kontraktus 30,- Ft/kontraktus 30,- Ft/kontraktus 40,- Ft/kontraktus Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér 1 Nemteljesítés értéke x jegybanki alapkamat x nemteljesítési napok száma 360 Formázott: Aláhúzás 7

8 1 Pozíció zárás: minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező üzleti esemény 2 Day trade: ugyanazon a napon tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló azonos típusú ügyletek határidős, vagy opciós eladási oldalára számolva 8

9 6. Deviza kontraktusok 2 1 hetes lejáratúak kivételével: pozíció nyitás 0,004125% pozíció zárás 0,004125% Day trade 6,- Ft/kontraktus 1 hetes lejáratú kontraktusok: pozíció nyitás 0,00135% pozíció zárás 0,00135% Day trade: 3 - Ft/kontraktus 7. Áruszekció termékei: 7.1. Gabonatermék pozíció nyitás pozíció zárás fizikai teljesítésnél további: Day trade Delivery csere: elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén Fizikai szállítás igazolása: elektronikus úton beadott igazolás esetén faxon, vagy papír alapon beadott igazolás esetén Fizikai feladás: elektronikus úton beadott igazolás esetén faxon, vagy papír alapon beadott igazolás esetén 7.2. Ammóniumnitrát kontraktus pozíció nyitás pozíció zárás fizikai teljesítésnél további: Day trade: 7.3. Arany kontraktus: pozíció nyitás pozíció zárás fizikai teljesítésnél további: Day trade: 175,-Ft/kontraktus 175,-Ft/kontraktus 350,-Ft/kontraktus 50,-Ft/kontraktus 0,-Ft/kontraktus 700,-Ft/kontraktus 0,-Ft/kontraktus 700,-Ft/kontraktus 175,-Ft/kontraktus 350,-Ft/kontraktus 35,- Ft/kontraktus 35,- Ft/kontraktus 70,- Ft/kontraktus 10,-Ft/kontraktus 100,- Ft/kontraktus 100,- Ft/kontraktus 500,- Ft/kontraktus 50,- Ft/kontraktus 2 A tételes díjakat a KELER Zrt. Elszámolóházi Leiratában hirdeti meg, amelyeket évente kétszer felülvizsgál, és január 1-jével, illetve július 1-jével léptet hatályba. A számítás alapja a december 15-i és június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER Zrt. jogosult 10%-ot meghaladó ármozgás esetén soron kívül a felülvizsgálatra. A KELER Zrt. a kalkulált díjakat a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerekítve állapítja meg. 9

10 8. Részvény alapú kontraktusok: BUX és BUMIX: pozíció nyitás pozíció zárás Day trade: Határidős egyedi részvények klíringdíja : pozíció nyitás pozíció zárás fizikai teljesítésnél további: Day trade: 9. Opciós kontraktusok: Pozíció nyitás Pozíció zárás Opció lehívásának jutaléka: Elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén Day trade: 8,- Ft/kontraktus 8,- Ft/kontraktus 3,-Ft/kontraktus 8,- Ft/kontraktus 8,- Ft/kontraktus 70,- Ft/kontraktus 3,-Ft/kontraktus az adott ügyletkör határidős kontraktusára mindenkor megállapított nyitási klíringjutalékkal megegyező az adott ügyletkör határidős kontraktusára mindenkor megállapított zárási klíringjutalékkal megegyező az adott ügyletkör határidős kontraktusára mindenkor megállapított zárási klíringjutalékkal megegyező az adott ügyletkör határidős kontraktusára mindenkor megállapított zárási klíringjutalék 200 %-a 10,-Ft/kontraktus 10. Pozíció átvétel elektronikus úton beadott instrukció esetén átvett kontraktusra megállapított nyitási díj papír alapon beadott instrukció esetén átvett kontraktusra megállapított nyitási díj 200%-a 11. Pozíció átadás: Elektronikus úton beadott igazolás esetén faxon, vagy papír alapon beadott igazolás esetén az adott ügyletkör kontraktusára megállapított zárási díj az adott ügyletkör kontraktusára megállapított zárási díj 200 %-a 12. Pozíció zárási kérelem: Elektronikus úton beadott instrukció esetén az adott ügyletkör kontraktusára megállapított zárási díj 10

11 faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén 13. Üzletkötés allokációja: Elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén 14. Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás: Elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén 15. PVE jellemzők módosítási kérelme: Elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén az adott ügyletkör kontraktusára megállapított zárási díj 200 %-a 0 Ft/kontraktus az adott ügyletkör kontraktusára megállapított nyitási díj 200 %-a 0,- Ft 500,- Ft/PVE 0,- Ft 250,- Ft/PVE 16. Stornó és javító üzletek: a stornó és a javító ügylet után, adott kontraktusra megállapított nyitási és zárási díj 17. A KELER Általános Üzletszabályzatában, a nettó elszámolási ciklussal történő tőzsdei elszámolás, a derivatív ügyletek, valamint az Áruszekcióban kötött azonnali ügyletek elszámolása alapján felszámított pénzforgalmi jutalék, mely esetben az ügylet egyik résztvevője bank és a KELER harmadik félként közreműködik az ügylet lebonyolításában: a bank által fizetendő jutalék számítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek darabszáma! 18. A KELER Általános Üzletszabályzatában szereplő bruttó elvű tőzsdei ügyletek alapján felszámított pénzforgalmi jutalék, mely a KELER-nél pénzforgalmi számlával rendelkezők esetében kerül felszámításra. A jutalékszámítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek darabszáma! 2.000,- Ft 400,- Ft 11

12 III. Tranzakciós díjak 1. Értékpapír transzfer 3 elektronikus úton beadott transzfer megbízás esetén: valós időben történő 600,- Ft/műv. feldolgozásra kézbesítő vagy titkosított fax útján beadott 1.300,-Ft/műv. transzfer megbízás esetén: értékpapír transzfer felfüggesztése: 50,- Ft/műv. értékpapír transzfer törlése: 50,- Ft/műv. 2. DVP és DVD transzferek 2.1 Bruttó elvű értékpapír tranzakció elsődleges piaci ügyletek, prompt (azonnali) ügyletek (OTC), repo ügyletek, repo hosszabbítás elektronikus úton beadott megbízás esetén kézbesítőn vagy titkosított faxon keresztül eljuttatott megbízás esetén OTC értékpapír tranzakció felfüggesztése OTC értékpapír tranzakció törlése 2.2 A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerinti DVP transzfer és Repo ügylet, elsődleges piaci ügyletek pénzoldali elszámolása pénzforgalmi számlával rendelkezők esetében: A jutalék számítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek darabszáma! 2.3. DVD transzfer elektronikus úton beadott megbízás esetén kézbesítőn vagy titkosított faxon keresztül eljuttatott megbízás esetén tranzakció felfüggesztése tranzakció törlése 950,- Ft/elszám. jegy 2.000,- Ft/elszám. jegy 100,- Ft/műv. 100,- Ft/műv. 400,- Ft 2.000,- Ft/elszám. jegy 4.000,- Ft/elszám. jegy 100,- Ft/műv 100,- Ft/műv 3. CO2 kvóta elszámolása 12,50,- Ft/tonna, minimum 2.500,- Ft 4. Nemzetközi elszámolás Értékpapír számla-transzfer A Clearstream, Luxembourg rendszerében 1.000,-Ft/műv. teljesített belsőköri értékpapír- és DVP transzfer: A Clearstream, Luxembourg és a Euroclear közti ún. híd (bridge) elszámolások (értékpapír- és DVP transzfer): 2.000,- Ft/műv. 3 Azonos főszámla esetén az összevont értékpapírszámla alszámlája és a tőzsdei elszámolási értékpapír számla S00000 alszámlája közötti transzferek díjmentesek. A díjmentesség vonatkozik továbbá a alszámlára is a saját tulajdonú demat. papírok keletkeztetése utáni, saját számlára történő valamint a tőzsdei elszámolási értékpapírszámla saját és megbízói alszámlái közötti transzferálásokra is! 12

13 Clearstream és/vagy Euroclear elszámolási körön kívüli fizikai ki-, vagy beszállítás valamint külföldi értékpapírszámlát érintő transzfer végrehajtása (országonként): XETRA Dedikált Elszámolási értékpapír alszámlán teljesített cross-border értékpapír- és DVP transzfer (CASCADE rendszerében elszámolt) XETRA Dedikált Elszámolási értékpapír alszámlán teljesített cross-border értékpapír és DVP transzfer (CREATION rendszerében elszámolt) 4.2. Értékpapír instrukció törlése az Ügyfél által, amennyiben a tranzakció KELER-en belüli feldolgozás alatt áll az Ügyfél által, amennyiben a tranzakció KELER-én kívüli (Külső számlavezető rendszerében történő feldolgozás alatt áll) KELER által történő törlés, hiányos, nem értelmezhető megbízás esetén A tranzakció törlése a Clearstream által, hiányos/nem értelmezhető megbízás miatt lsd. 2. sz. melléklet 2.000,- Ft/műv ,-Ft/műv ,- Ft 2.000,- Ft 1.000,- Ft 2.000,- Ft 4.3. A Deutsche Börse-n kötött ügyletek elszámolásának díja CCP körbe bevont értékpapírokra CCP körön kívüli értékpapírokra EUREX klíringdíj továbbhárítása EUREX elszámolási instrukció díj továbbhárítása 775,-Ft/megbízás ,-Ft/elsz. tranzakció. 150,- Ft/megbízás + 0,15 bázispont (az ügylet értékére vetítve, az MNB hó végi EUR árfolyamán forintosítva) maximum 1.600,-Ft/megbízás 120,-Ft/elszámolási instrukció 5. Értékpapír zárolás / feloldás, letéti igazolás 5.1. Értékpapírra vonatkozó számlán való zárolás elektronikus úton eljuttatott önálló vagy kedvezményezetti zárolás esetén: kézbesítő vagy titkosított fax útján megküldött önálló vagy kedvezményezetti zárolási instrukció esetén: együttes zárolás esetén: 1.000,-Ft/db ,-Ft/db ,-Ft/db 13

14 KELER kedvezményezettségével: 5.2. Zárfeloldás díja: elektronikus úton eljuttatott önálló vagy kedvezményezetti zárolás-feloldás esetén: kézbesítő vagy titkosított fax útján megküldött önálló vagy kedvezményezetti zárolás-feloldási instrukció esetén: önálló vagy kedvezményezetti zárolás automatikus feloldása esetén együttes zárolás kézi feloldása esetén: 0,-Ft 1.000,-Ft/db ,-Ft/db 1.000,-Ft/db ,-Ft/db együttes zárolás automatikus feloldása: 1.000,-Ft/db KELER, illetve tőzsdei kedvezményezettséggel: 5.3. GIRO / VIBER limitre történő zárolás elektronikus úton beadott megbízás esetén, kézbesítőn vagy titkosított faxon keresztül eljuttatott megbízás esetén, zárfeloldás Letéti igazolás ill. zárolási kivonat kiadása egyoldalú, kedvezményezetti, illetve együttes értékpapír letéti számla zárolásról (az ügyfél kérésére, nem sorszámos) 5.5. A kibocsátó által kezdeményezett értékpapír zárolással járó társasági esemény díja Értékpapír letéti számlatulajdonos /1 zárolás: 5.6. Az Ügyfél által kért bemutatóra szóló részvényre kiadott papír alapú közgyűlési letéti igazolás, értékpapír tulajdonosonként: 5.7. Az Ügyfél által kért részvényekre bármely okból kiadott papír alapú sorszámos letéti igazolás 0,-Ft 1.000,- Ft/db 2.000,- Ft/db ingyenes 1.000,-Ft/db 1.500,- Ft 1.000,- Ft/db 5.000,- Ft 5.8. Az Ügyfél által kért részvénykönyvi bejegyzés díja (főszámlánként és értékpapíronként) 5.000,- Ft 6. Értékpapír kölcsönzés 6.1. Pool alapú kölcsönzési díj (a kölcsönbevett értékpapír napi árfolyamán számított értéke alapján a kölcsönzés időtartamára, de minimum egy napra vonatkozóan): 6% p.a Kölcsönzés - készenléti díj (minden tőzsdei klíringtag részére felszámítva): 1.000,- Ft/hó/klíringtag 14

15 6.3. Triparty és a KELERrel kötött kölcsönügylet megnyitásának egyszeri díja 2.500,- Ft 6.4. Triparty kölcsönügylet KELER díja (a kölcsönbevett értékpapír napi árfolyamán számított érték alapján a kölcsönzés időtartamára) 1,5 % p.a. 7. KELER-rel kötött valós idejű elszámolási hitel ügylet napon belüli lejárattal T+1 napi lejárattal 5.000,- Ft a Magyar Nemzeti Bank overnight kamata szerint 8. Pénzforgalom lebonyolításának díjai 8.1. A külső köri - GIRO Rt.-t érintő kötegelt feldolgozású tartozik számlaforgalomban megjelenő bankműveletek összege alapján A jutalékszámítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek egyenkénti összege! Papír alapon beadott tranzakciós megbízások esetén további 8.2. A külső köri VIBER feldolgozású tartozik számlaforgalomban megjelenő bankműveletek alapján. A jutalék számítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek darabszáma! 8.3. A belső köri forgalom: KELER-nél vezetett pénzforgalmi számlák közötti, valamint az Ügyfél saját alszámlái közötti pénzmozgás valós idejű, illetve kötegelt feldolgozású tartozik számlaforgalomban megjelenő bankműveletek alapján, 0,2 ezrelék min. 150,-Ft, max ,-ft 500,- Ft ,- Ft 0,- Ft 8.4. Pénztári tranzakciók díjai A KELER pénztárában történő készpénzfelvétel után felszámított díj: Készpénzfelvétel lemondási díja A készpénzfelvételi bejelentések a tervezett felvét napján történő lemondása esetén A felvett összeg után számított 3,0 ezrelék A bejelentett, majd lemondott készpénzfelvétel után számított 1,0 ezrelék Pénztári befizetés díja A befizetett összeg után számított 0,05 ezrelék Pénzforgalmi számlatulajdonosok készpénz váltása A készpénz váltás után számított 0,3 ezrelék 15

16 9. Deviza nyilvántartás díjtételei 9.1. Deviza átutalások díjai Belsőköri (KELER) deviza utalás 500 Ft/terhelendő Ügyfél Átutalás a Clearstreamen belül (minden 2.700,- Ft devizanemben) külsőköri deviza átutalás 1. csoport* 2.700,- Ft 2. csoport 3.200,- Ft 3. csoport 3.800,- Ft 9.2. A KELER Általános Üzletszabályzatában szereplő bruttó elvű tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek alapján felszámított pénzforgalmi jutalék, mely a KELER-nél devizanyilvántartási számlával rendelkezők esetében kerül felszámításra. A jutalékszámítás alapja a devizanyilvántartási számla tartozik tételeinek darabszáma! 3.200,- Ft 9.3. Deviza avizó 1.500,-Ft 9.4. Konverziós (FX) szolgáltatás díja EUR 0 - EUR közötti összegű konverzió esetén EUR nál nagyobb összegű konverzió esetén (vagy ezzel azonos összegű konverzió más devizanemben) Ft/konverzió Díjmentes 9.5. Kényszerkonverzió szolgáltatási díja a konverzió Ft ellenértékének 0,004%-a, de minimum ,- Ft 9.6. Törlés Clearstream által, hiányos vagy hibás adatok ,- Ft miatt 9.7. Nem vagy késedelmesen fedezett avizó Clearstream által felszámított díjak, kamatok továbbhárítása 10. Értéktári díjtételek: Értékpapír kiszállításának, kiadásának díja: Az értékpapír névértékének 2,0 ezreléke - de kiszállításonként: min ,- Ft *1. csoport: CAD, EUR, USD 2. csoport: AUD, CHF, DKK, GBP, HKD, NOK, NZD, SEK, SGD 3. csoport: ARS, CZK, EEK, IDR, ILS, ISK, JPY, KWD, MXN, MYR, PHP, PLN, SKK, THB, UYU,XAU, ZAR 16

17 10.2. Kiszállítási díj felszámolás, végelszámolás alatt álló, illetve, megszűnt cégek esetében valamint kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírokra, továbbá azon értékpapírokra, amelyekre vonatkozóan a KELER és a kibocsátó között nincs megállapodás: (számlatulajdonosonként és naponként) 500e Ft névérték alatt: 500e Ft és 5M Ft névérték között: 5M Ft névérték felett: A Kibocsátónál történő csere céljából az Értéktárnak átadott sérült értékpapírok kezelésének díja Szelvényvágás és visszaszállítás díja (Abban az esetben, ha az E nap után beszállított értékpapír(ok) tartalmaz(nak) E napi szelvényeket.) 2.000,- Ft 5.000,- Ft a Díjszabályzat III pontja szerint 1.000,- Ft/alkalom Ft/alkalom 11. Központi értéktári tevékenység díjtételei Értékpapírkód (ISIN-azonosító kiadás): ,- Ft/ISIN azonosító Kiadott ISIN kódhoz változás bejelentés díja Kibocsátó adataira vonatkozó változás bejelentése Értékpapír-sorozatra vonatkozó változás bejelentése Központi értékpapír nyilvántartás tevékenység végzése Ft/értékpapír sorozat 0 Ft 0,-Ft IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek Az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer (KIS) díjai: 1. Egyszeri csatlakozási díj: tőzsdei kereskedési joggal rendelkező 0,-Ft Ügyfél részére Bank és egyedi felhasználó részére 1. egyedi verzió: ,- Ft +ÁFA 1. hálózati verzió: ,- Ft +ÁFA 2. Havi átalánydíj egységesen: ,- Ft +ÁFA végpont/hó 3. Speciális információk lekérése esetén: egyedileg megállapított összeg 17

18 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 1. Kiadott kivonatmásolat az értékpapír forgalomról, valamint a tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról az Ügyfél külön kérésére 2. Kiadott kivonatmásolat az Ügyfél külön kérésére a pénzforgalomról 300,- Ft/oldal + ÁFA 300,- Ft/oldal + ÁFA 3. Derivatív tőzsdekereskedelmi 300,- Ft/oldal + ÁFA visszaigazolásról másolat kiadása klíringtag kérésére. 4. Adatszolgáltatás CD-n ,- Ft/db 3 évnél korábbi adatra vonatkozóan: ,- Ft/db 5. Duplikált riport az Ügyfél kérésére a társasági eseményekről 6. Tételsoros, egyedi kivonat készítése az Ügyfél kérésére: 7. Auditált mérleghez kért információk elkészítése - pénzforgalom: 2.000,-Ft/riport + ÁFA 500,-Ft/oldal + ÁFA ,-/alkalom + ÁFA 8. Egyszeri ISIN-azonosító állomány 0,-Ft 9. A központi értékpapír nyilvántartás adatállományának előfizetéses megrendelése: A teljes, az előfizetés KELER általi visszaigazolásakor induló adatállomány (egy darab teljes állomány): A havi változások hó végi záró adatállománya: ,- Ft +ÁFA 5.000,- Ft +ÁFA 10. A központi értékpapír nyilvántartás adatállományáról tetszőleges időpontban kért adatszolgáltatás: Alkalmi teljes adatállomány (egy darab ,- Ft +ÁFA teljes állomány): Alkalmi adatállomány, értékpapíronként: 1.000,- Ft +ÁFA Alkalmi lista, papíron - értékpapíronként: 2.000,- Ft +ÁFA Törölt:, 1.44 MB-os floppyn: Törölt: CD-ROM-on Törölt: 1.44 MB-os floppyn (egy darab változás állomány) Törölt: CD-ROM-on Törölt: 1.44 MB-os floppyn 11. Külföldi értékpapírhoz kapcsolódó társasági események díjtételei: Osztalék/Kamat jóváírás 200,- Ft /alszámla/ esemény 1.000,-Ft/dedikált USA alszámla/esemény 18

19 Lejárat 400,- Ft /alszámla/esemény 2.400,-Ft/dedikált USA alszámla/esemény Részvény osztalék 400,- Ft /alszámla/esemény 2.400,- Ft/dedikált USA alszámla/esemény Egyéb kötelező esemény (részvénycsere, merger, stock split) 1.500,-Ft /alszámla/ esemény 7.000,-Ft/dedikált USA alszámla/esemény ,-Ft/instrukció Önkéntes események (jegyzés, choice dividend, dividend reiny, vételi ajánlat) Jogok vétele, eladása (automatikus eladás ,- Ft/instrukció esetén is!) Részvény regisztráció 5.500,-Ft/instrukció 12. Kedvezményes amerikai adózáshoz kapcsolódó díjtételek: Számlafenntartási díj ,-Ft/számla/hó Minimum őrzési díj ,-Ft/számla/hó 1042-S riport 15.00,-Ft/riport/év W-8BEN változtatás ,-Ft/instrukció 13. Adóvisszaigénylések díjai: Adó-dokumentumok feldolgozása 5.000,Ft/alkalom (illetőségi igazolás, haszonhúzói nyilatkozat) Adó-visszaigénylések feldolgozása ,-Ft/alkalom Allokációk, megfeleltetések feldolgozása 5.000,-Ft/alkalom 19

20 VI. Értékpapír kibocsátók részére kiszámlázásra kerülő díjak I. Nyomdai úton előállított értékpapír 1. Értékpapír befogadási díj Egy értékpapír-sorozat kibocsátásonkénti befogadási díja (a díj felszámításra kerül az értékpapír-sorozat megváltozásakor, valamint ugyanazon értékpapír-sorozathoz tartozó értékpapírok későbbi kibocsátásakor is): ,- Ft 2. Értékpapír csere díja A forgalomból kikerülő értékpapírra vonatkozóan: 10,- Ft/db A forgalomba bekerülő értékpapírra vonatkozóan 1 Millió Ft alatti címlet esetén 20,- Ft/db 1-10 Millió Ft közötti címlet esetén 5,- Ft/db 10 Millió Ft-os vagy a feletti címlet esetén: 0 3. Értékpapír kiadás/átvétel felülbélyegzéshez A felülbélyegzett értékpapír után: 5,- Ft/db Min. 1000,- Ft Max ,- Ft 4. A forgalomból kivont értékpapír érvénytelenítése: 50 ezer fizikai db alatt: 5,-Ft/db 50 ezer fizikai db fölött: ,-Ft/alkalom Megsemmisítése, amely a közjegyzői díjat nem tartalmazza: 5 Ft/db 5. Értékpapír lebélyegzési díj: 5.- Ft/db 6. Amennyiben a kibocsátó E nap előtt kéri a szelvények átadását A szelvényvágás díja 10,- Ft/db A szelvény átadás díja 5,- Ft/db min ,- Ft max ,- Ft 7. Amennyiben a kibocsátó E nap után a KELER-rel egyeztetett későbbi időpontban kéri a szelvények átadását: A szelvényvágás díja 5,- Ft/db A szelvény átadás díja 5,- Ft/db min ,- Ft max ,- Ft 20

21 8. Amennyiben a kibocsátó nem kéri a szelvények átadását (azaz kizárólag a kiszállításra kerülő értékpapírokról történik a szelvények levágása): A szelvényvágás díja 0,-Ft 9. Amennyiben a kibocsátó nem kéri a szelvények átadását, de kéri a teljes értéktári mennyiségről történő szelvényvágást: A szelvényvágás díja 5,- Ft/db 10. A KELER által vágott szelvényekre vonatkozóan a szelvény érvénytelenítés és megsemmisítés együttes díja (a megsemmisítés megtörténte után fizetendő): 10,- Ft/db 11. Érvénytelenített értékpapír kiadási díja 10,- Ft/db 12. Érvénytelenített értékpapír éves őrzési díja (a névértékre vetítve) 13. Társasági eseménynél a tulajdonosi megfeleltetés díja (közgyűlés, osztalékfizetés, részvénykönyv aktualizálás) 0,1 ezrelék Ft/értékpapír sorozat/esemény 14. Kifizetési diszpozíció kiadásának díja ,- Ft/értékpapír sorozat/esemény II. Dematerializált értékpapír 15. Értékpapír keletkeztetési és rábocsátási 1 díj egy sorozat esetén (befektetési jegyeket kivéve) 100 Millió Ft össznévérték alatt: ,- Ft/sorozat 100 Millió Ft, vagy afelett : ,- Ft/sorozat 16. Értékpapír keletkeztetési és rábocsátási2 díja több sorozat esetén (egy kibocsátó részére egyazon értéknapon keletkeztetett értékpapírokra, befektetési jegyeket kivéve) 100 Millió Ft össznévérték alatt ,- Ft/sorozat 100 Millió Ft, vagy a felett ,- Ft/sorozat 1 Egy értékpapír sorozatra vonatkozóan, az adott emelés nagysága szerint az okirat-csere díját is tartalmazza 21

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 15/2011. számú Határozatával 2011. április 27. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-708/2011. számú határozat 2011. június

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Érvényes: 2012. december 10-tl

Érvényes: 2012. december 10-tl Érvényes: 2012. december 10-tl A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerzdés megkötése szükséges. Az ügyfélszámlán

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01.

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01. A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

DÍJTÉTELEK Hatályos: 2013.12.11.-től

DÍJTÉTELEK Hatályos: 2013.12.11.-től DÍJTÉTELEK Hatályos: 2013.12.11.-től SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2014. június 19-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Erste Befektetési Zrt. 2014. június 19-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2014. június 19-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2015. február 26-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Erste Befektetési Zrt. 2015. február 26-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2015. február 26-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Vállalkozói forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom 1 Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a számla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 03.01-től

Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 03.01-től Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 03.01-től KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 07.10-től

Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 07.10-től Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 07.10-től KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY azon 200 millió Ft éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalkozás vagy társadalmi szervezetek részére, amelyek 2015. március 8. napján Bankszámlával

Részletesebben

Általános és speciális rendelkezések

Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások...

Részletesebben

Kondíciós lista Gazdálkodó szervezetek részére ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Kondíciós lista Gazdálkodó szervezetek részére ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Érvényes: 2014. július 1-től A jelen kondíciós listában foglalt feltételek az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., továbbiakban:

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2011. 08. 11-től

Kondíciós Lista Érvényes: 2011. 08. 11-től I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei Kondíciós Lista Érvényes: 2011. 08. 11-től 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, értéktári szolgáltatások 1.1. Számlanyitási díj ingyenes 1.2.

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek. I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek. I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Hatályos: 2012. november 1. 1 Bevezető rendelkezések a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. I. Számlanyitási- és vezetési díjak* Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek 1.a.

Részletesebben

Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1.

Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1. Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1. HIRDETMÉNY A mikro és kisvállalati ügyfélkör forint és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj

Részletesebben