Tájékoztató. 1.Uniós jogszabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. 1.Uniós jogszabályok"

Átírás

1 Tájékoztató a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet végrehajtása kapcsán a telepített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú, valamint a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban a HLH-Monitoring Nonprofit Kft., mint országos monitoring és képesítő testület kijelöléséről, a július 4-ét követő időszakról 1.Uniós jogszabályok Az ózonlebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírta a tagállamok részére, hogy az Üzemeltetők a legalább 3 kg szabályozott anyagot tartalmazó helyhez kötött HLH berendezéseiket évente szakképzett személyzettel szivárgási szempontból ellenőriztetni kell. A szivárgásellenőrzésben, valamint a berendezések telepítésében, karbantartásában, szervizelésében, a hűtőközeg visszanyerésében, újrafelhasználásában, ártalmatlanításában résztvevő személyzetnek a jogszabályban meghatározott minimum képzettségi követelményeknek kell eleget tennie. A légkörbe kerülő üvegházhatású gázok csökkentése érdekében az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (F-gázok) szóló 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet képzési és képesítési követelményeket ír elő azoknak a személyeknek és gazdálkodó szervezeteknek a részére, amelyek - egyebek mellett - részt vesznek a helyhez kötött hűtő, légkondicionáló és hőszivattyú (HLH) berendezések - ideértve a hűtőköreiket - telepítésében, karbantartásában, szervizelésében, szivárgásvizsgálatában vagy a hűtőközeg visszanyerésében, továbbá a járműklíma és szállítmányhűtés (MAC) szektorokban a hűtőközeg visszanyerésében. Az Üzemeltetők kötelesek új, vagy javított berendezéseken a beüzemeléskor - töltetnagyságtól függetlenül szivárgásvizsgálatot végrehajtatni, majd töltetnagyság függvényében a szivárgást rendszeresen ellenőriztetni. Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött HLH berendezések a szabályzott anyagokkal töltött berendezésekre is vonatkozó -általános szivárgásellenőrzési követelményeit az 1516/2007/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött HLH berendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelményeket és kölcsönös elismerési feltételeket a 303/2008/EK bizottsági rendelet rögzíti. A gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó MAC légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeit és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeit a 307/2008/EK bizottsági rendelet határozza meg. A vonatkozó irányelvek és a fenti rendeletek mellett alapvetően két, a szakmára vonatkozó Magyarországra is érvényes CEN - szabvány határozza meg a követendő szakmai alapelveket. Az egyik az EN 378, a hűtőberendezések és hőszivattyúk biztonsági követelményeire vonatkozik, a másik az éppen átdolgozás alatt lévő - pren 13313, a hűtő- és hőszivattyú berendezéseken tevékenységet végző szakemberek kompetencia követelményeit tartalmazza. 2. A hazai rendszer szempontjából releváns EU jogszabályi elemek A jelenlegi képesítési rendszer korszerűsítése és a monitoring rendszer felállítása alapvetően a 842/2006/EK rendelet alábbi rendelkezései (valamint a revízió alatti 2037/2000/EK várható módosításai) alapján kerül megvalósításra. 3.cikk/(2) Az (1) bekezdésben említett alkalmazások üzemeltetői kötelesek biztosítani, hogy ezen alkalmazásoknál a szivárgást olyan képesítéssel rendelkező személyzet ellenőrizze, aki megfelel az 5. cikk követelményeinek 3.cikk/(6) Az (1) bekezdésben említett, 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások üzemeltetőinek nyilvántartást kell vezetniük a beépített fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségéről és típusáról, minden hozzáadott

2 mennyiségről, valamint a szervizelés, karbantartás és végleges ártalmatlanítás során visszanyert mennyiségről. Egyéb releváns információkról is nyilvántartást kell vezetniük, beleértve a szervizelést vagy karbantartást végző vállalat vagy személy adatait; valamint a (2), (3) és (4) bekezdés értelmében végzett ellenőrzések időpontját és eredményét is, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontjában említett külön helyhez kötött berendezéseket azonosító releváns információt. E nyilvántartásokat kérelem alapján az illetékes hatóság és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani... 5.cikk (4) A tagállamok biztosítják, hogy július 4-ig a 3. és 4. cikkben szabályozott tevékenységek végzésében közreműködő vállalatok csak akkor vehessenek át fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó szállítmányt, amennyiben az érintett személyzetük rendelkezik az e cikk (2) bekezdésében említett képesítéssel. 6.cikk (4) A tagállamok az e rendeletben említett érintett ágazatok számára a kibocsátási adatok lehetőség szerinti megszerzésének céljából jelentéstételi rendszereket állapítanak meg Figyelembe véve még a 303/2008/EK rendeletet 2. cikkelyét is, mely szerint Ezt a rendeletet az alábbi tevékenységeket végző személyzetre kell alkalmazni: a 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások, illetve a 6 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó, hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező, és az erre utaló címkével ellátott alkalmazások ellenőrzése szivárgási szempontból; visszanyerés; telepítés; karbantartás vagy szervizelés. A rendeletet továbbá az alábbi tevékenységeket végző vállalatokra is alkalmazni kell: telepítés; karbantartás vagy szervizelés 3. A hazai szabályozás Elmúlt év végén lépett hatályba a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó A rendelet a környezetterhelés csökkentése, a hűtőközeg felhasználás és környezetbe jutás teljes körű nyomon követése, a környezetterhelők jobb szankcionálhatósága érdekében a rendelet hatálya alá vonta a hűtőközeg kereskedelmet valamint a járműklíma és a szállítmányhűtés (MAC) szektorokat is. A rendelet szerint fenti tevékenységek monitoringjára, ellenőrzésére, a hűtés, klíma és hőszivattyú (HLH), valamint a járműklíma és szállítmányhűtés (MAC) szektorban tevékenykedő személyzet és gazdálkodó szervezetek képesítésére, a berendezések és a hűtőközeg felhasználás ellenőrzésére a környezetvédelemért felelős miniszter június 29-én a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (Továbbiakban Szövetség) által létrehozott HLH-Monitoring Nonprofit Kft.-t jelölte ki országos monitoring és képesítő testületként (továbbiakban Testület). 4. A Testület jogszabály szerinti feladatai a HLH szektorban a legalább 3 kg hűtőközeget tartalmazó, meglévő és újonnan telepített berendezések azonosító kódrendszerének létrehozása, kezelése, a berendezés adatait és a szivárgásvizsgálat elvégzését igazoló magyar nyelvű elektronikus címke kiadása, a HLH szektorban a legalább 3 kg hűtőközeget tartalmazó, meglévő és újonnan telepített berendezések kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére vonatkozó adatbázis és monitoringrendszer létrehozása és magas szintű adatvédelmi- és fizikai biztonság melletti üzemeltetése és kezelése,

3 a HLH, a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban felhasznált, vagy visszanyert, újrafelhasznált, ártalmatlanított hűtőközegekre vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése, a 2037/2000/EK rendelet 16. és 17. cikkei szerinti szakképzési követelményeknek való megfelelés érdekében létrehozott képesítő és vizsgáztató testület feladatainak ellátása, a 303/2008/EK rendelet 10. és 11. cikk szerinti képesítő és vizsgáztató testület feladatainak ellátása, a 307/2008/EK rendelet 3. cikke szerinti személyzetet képesítő testület, valamint a vizsgáztató testület feladatainak ellátása. A Testület tevékenysége a fentiek alapján az alábbi területekre terjed ki Mesterséges hűtőközegekkel foglalkozó, azokat felhasználó gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) képesítésének szervezése, kiadása, nyilvántartása, a tevékenységi és hűtőközeg vásárlási jogosultságok naprakész nyilvántartása. Képesített gazdálkodó szervezetek által alkalmazott személyzet átmeneti és végleges képesítéseihez kapcsolódó képzési és vizsgáztatási programok és módszerek kidolgozása, vizsgáztató helyekkel kötött megállapodások alapján a rendszer működtetése, a képesítések kiadása, nyilvántartása. Mesterséges hűtőközegeket tartalmazó, telepített hűtő-, légkondicionáló- és hőszivattyús berendezésekben üzemelő hűtőkörök azonosító rendszerének, nyilvántartásának működtetése, a hűtőkörökön végzett beüzemelési, javítási, hűtőközeg betöltési és lefejtési, valamint a kötelező szivárgásvizsgálati tevékenységek nyilvántartása. Együttműködés a kormányzati szervekkel, szakhatóságokkal és szakmai szervezetekkel a rendszer működtetése, a jogszabályi környezet korszerűsítése, a jogszabályokból fakadó adatszolgáltatási, statisztikai, informatikai, valamint ellenőrzési és szankcionálási feladatok végrehajtása érdekében. 5. Az érintett gazdálkodó szervezetek jelentéstételi kötelezettségei, és a Testület erre épülő feladatai jelentéstétel kötelező a HLH, a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban történő felhasználásra az ország területén gyártott, oda behozott vagy onnan kivitt, illetve felhasznált, eladott vagy visszanyert hűtőközegről, jelentést készít, aki a HLH szektorban hűtőközeget tartalmazó berendezéseket üzembe helyezett, vagy üzemeltetésből kivont, új címkével látott el, valamint szivárgásvizsgálatot végzett, az Testület éves összesített jelentést készít elektronikus formában a folyamatosan feltöltött adatok alapján. Az üzembe-helyezésekről és a vizsgálatokról készült dokumentumokat a központi adatbázisba feltölti. a Testület a jelentések adataiból hozza létre az adatbázist az elvégzett szivárgásvizsgálatok ellenőrzése és a hűtőközegek általános évi szivárgási rátái meghatározása érdekében. 6. Személyzetképesítés Bevezetés kerül egy személyzet képesítési rendszer, amely: biztosítja a HLH és MAC szektorokban tevékenykedő szakemberek részére az európai és hazai elvárásoknak megfelelő, kompetencia alapú képesítések megszerzési lehetőségét, figyelembe veszi az eddig szerzett képességeket és jogosultságokat, ismeretfelújító képzést tesz szükségessé és lehetségessé az e-learning alapú felkészülési időszakban, amely egy szintén internet-alapú tesztvizsgával zárul, a vizsgarendszerben a gyakorlati és elméleti számonkérés tartalma és módszere megfelel a vonatkozó uniós elvárásoknak,

4 vizsgarendszere felépítésével teljesíti a felnőttképzésre vonatkozó elveket, mindezt olyan számítástechnikai háttér támogatja, amely minimálisra csökkenti a papíralapú archiválási, dokumentálási rendszert, hiszen csak a jogszabályi előírások szerinti dokumentumok kerülnek kinyomtatásra. biztosítja mind az üzemeltetők, mind a (szintén képesítendő!) gazdálkodó szervezetek számára a szükséges képesítésű szakember állományt, a képesítések nyilvántartásával és a gazdálkodó szervezetek tevékenységének folyamatos ellenőrzésével tisztul a szakma és kizárhatók a képesítés nélkül tevékenykedők. az EU szerinti személyzet képesítések kiadásával valóra válhat a képesített személyek szolgáltatásainak Európán belüli szabad áramlása. 7. Gazdálkodó szervezetek képesítése Bevezetésre kerül egy, a gazdálkodó szervezetek képesítésére vonatkozó rendszer, amely: az üzemeltetők számára biztosítja a szakszerű szolgáltatást nyújtani képes és arra jogosult, a szükséges képességekkel és eszközökkel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, lehetővé teszi a HLH és MAC szektorokban tevékenykedő gazdasági szervezetek egyéni és társas vállalkozások részére az európai és hazai elvárásoknak megfelelően a szolgáltatások nyújtásának lehetőségét, megfelelő, képesített személyzet alkalmazásával lehetőséget biztosít a tevékenységhez szükséges elszámolásra kötelezett hűtőközeg vásárlására, kezelésére és felhasználásra, elveiben az ISO 9000 szabványcsaládot követi, gyakorlatában a jogszabályi és szakmai elvárásoknak megfelelő, szükséges és lehetséges mértékig egyszerűsített módon oldja meg a cégek képesítésének ellenőrzését (folyamatos tevékenység lehetővé tétele, táv-audit,..), a vonatkozó uniós és hazai szakmai elvárásoknak megfelelően számon kéri a jogi megfelelőséget, a szükséges tárgyi és információs erőforrások meglétét, a megfelelő gyakorlatot és adminisztrációt, csak szerződéses viszonyban lévő képesített személyzettel való szolgáltatást feltételez, tesz lehetővé, a tevékenység kategóriájától függően differenciált elvárások vonatkoznak a HLH és MAC szektorokban tevékenykedőkre, olyan számítástechnikai háttérrel rendelkezik, amely gyors jogosultság ellenőrzést, IT rendszer elérést biztosít, és minimálisra csökkenti a papíralapú archiválási, dokumentálási rendszert, hiszen csak a jogszabályi előírások, vagy igény szerinti dokumentumok kerülnek kinyomtatásra. a képesítések nyilvántartásával és a gazdálkodó szervezetek tevékenységének folyamatos ellenőrzésével megtisztul a szakma és kizárhatók lesznek a képesítés nélkül tevékenykedők. lehetővé teszi az EU szerinti cégképesítések kiadásával a képesített gazdálkodó szervezetek szolgáltatásainak Európán belüli szabad áramlását. 8. Berendezések és hűtőköreik nyilvántartása Bevezetésre kerül egy berendezés, illetve hűtőkör nyilvántartó rendszer (kataszter), amely: biztosítja a HLH szektorban üzemelő, üzemen kívül helyezett és telepítésre kerülő, legalább 3kg hűtőközeg töltetű hűtőkörök, hűtőberendezések a rendszer működtetéséhez szükséges és a jogszabályok által előírt adatainak regisztrálását, nyilvántartását, lehetőséget biztosít a HLH szektorban üzemelő, üzemen kívül helyezett és telepítésre kerülő 3kg hűtőközeg töltet alatti hűtőkörök, hűtőberendezések adatainak regisztrálására, nyilvántartására, lehetőséget biztosít a MAC szektorban üzemelő, üzemen kívül helyezett hűtőkörök, hűtőberendezések adatainak regisztrálására, nyilvántartására,

5 a berendezéseken végzett tevékenységek (mint szivárgásvizsgálat, hűtőközeg felhasználás, javítás,...) on-line nyilvántartásával az üzemeltetők feladatát átvállalva biztosítható egy naprakész adatbázis, biztosítja jogosultsági szint függvényében mind az üzemeltetők és berendezéseik, szolgáltató gazdálkodó szervezeteik, mind a gazdálkodó szervezetek és szakembereik közötti naprakész reláció kezelést, adatelérést, mindezt olyan számítástechnikai háttér támogatja, amely minimálisra csökkenti a papíralapú archiválási, dokumentálási rendszert, hiszen csak a jogszabályi előírások szerinti dokumentumok kerülnek kinyomtatásra, az adatok statisztikai elemzésével, lekérdezésével szükség és igény szerint biztosít elemzéseket, adatokat, amelyek nemcsak a rendszeres és eseti kívánt-kötelező adatszolgáltatásokhoz, hanem a gazdálkodó szervezetek képesítési megfelelőségének aktuális, egyszerű elemzéséhez is szolgáltat információkat. 9. Hűtőközeg kataszter Lépésenként, fentiekkel összhangban bevezetésre kerülhet egy olyan hűtőközeg-forgalom nyilvántartó rendszer (kataszter), amely: biztosítja a HLH és MAC szektorban tevékenykedő: o kereskedelmi vállalkozások (nagykereskedők, viszonteladók) hűtőközeg piacra helyezésének, jogszerű értékesítés ellenőrzésének lehetőségének, ennek nyilvántartását, o képesített gazdálkodó szervezetek hűtőközeghez jutásának ellenőrzését, a felhasználás nyomon követését o az üzemeltetők hűtőköreibe töltött, onnan lefejtett vagy elszivárgott hűtőközeg regisztrálását, o egyéb, regisztrált felhasználók (gyártók, laborok, képző intézetek,..) hűtőközeg vásárlási, ártalmatlanítási tevékenységeit. biztosítja a HLH szektorban üzemelő, üzemen kívül helyezett és telepítésre kerülő, legalább 3kg hűtőközeg töltetű hűtőkörök, hűtőberendezések hűtőközeg felhasználásának: o alkalmazási szektorok (ipari-kereskedelmi hűtés, légkondicionálás, hőszivattyú), o töltetnagyság ( kg), o hűtőközeg típusok (CFC, HCFC, HFC ), o hűtőközeg felhasználás (új, rátöltés, szivárgás, visszanyerés, visszatöltés, regenerálás, ártalmatlanítás) szerinti nyilvántartását, elemzését. lehetőséget biztosít a HLH szektorban üzemelő, üzemen kívül helyezett és telepítésre kerülő 3kg hűtőközeg töltet alatti hűtőkörök, hűtőberendezések hűtőközeg felhasználási adatainak regisztrálására, nyilvántartására, lehetőséget biztosít a MAC szektorban üzemelő, üzemen kívül helyezett hűtőkörök, hűtőberendezések hűtőközeg felhasználási adatainak regisztrálására, nyilvántartására, olyan számítástechnikai háttérrel rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a papíralapú archiválási, dokumentálási rendszert, a rendelkezésre álló adatok statisztikai elemzésével, lekérdezésével szükség és igény szerint biztosít olyan adatokat, amelyek nemcsak a rendszeres és eseti kívánt-kötelező adatszolgáltatásokhoz, hanem az alkalmazási területenkénti, hűtőközeg típusonkénti környezetterhelési adatokra, szökési rátákra, regenerált, ártalmatlanított hűtőközeg mennyiségekre is szolgáltat naprakész információkat. 10. A rendszer üzemeltetésének alapvető feltétele, hogy

6 a szakmában dolgozó személyek a Testületnél jelentkezzenek be és aktiválják meglévő képesítésüket, vagy annak hiányában szerezzék meg a rendelet szerinti képesítésüket, a szakmában tevékenykedő, a hűtőközeg forgalmazásban és felhasználásban, valamint hűtéstechnikai szolgáltatásban érintett gazdálkodó szervezetek szerezzék meg a rendelet szerinti képesítésüket, a legalább 3kg hűtőközeg töltetű HLH berendezéssel rendelkező üzemeltetők / tulajdonosok a jogszabály szerinti jelentsék be berendezéseiket a KvVM honlapján előírtak szerint (), és keressenek megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozást, aki segít a jogszabályi követelményeknek való megfelelés folyamatos fenntartásában, az érdekelt hatóságok hajtsák végre a szükséges mértékű ellenőrzéseket és így segítse mindenki a Testület munkáját a rendeletek betartása és környezetünk fokozott védelme érdekében!! február Zoltán Attila ügyvezető HLH-Monitoring Nonprofit Kft.

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

T/4020. számú törvényjavaslat

T/4020. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4020. számú törvényjavaslat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések 17170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 97. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezõ rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezõ rendelkezések 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének e) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7.

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7. Ajánlás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus információs rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosításáról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA L 390/6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

HKVSZ képesítő tanfolyamok

HKVSZ képesítő tanfolyamok HKVSZ képesítő tanfolyamok Szövetségünk iskolai hálózata több, mint tíz éves múltra tekint vissza. A HKVSZ és a képző intézmények kapcsolata mindig a hűtős-klímás szakmát előremozdító, piacképes felnőttképzési

Részletesebben

Budapest, 2015. április

Budapest, 2015. április MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4285. számú törvényjavaslat az energiahatékonyságról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2015. április 2015. évi törvény az energiahatékonyságról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. a (6) bekezdésének

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl Az Országgyûlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelõ

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló GKM rendelet egyszerűsítése

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, 2014.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 317/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1143/2014/EU RENDELETE (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének

Részletesebben