Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél"

Átírás

1 Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél DIPLOMAMUNKA Belsı konzulens: Lévai József Készítette: Kulcsár Tibor Debrecen, 2007

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Takarékszövetkezetek a kezdetektıl napjainkig A XIX. század: a mozgalom létrejötte XX. század: a mozgalom fejlıdése Az OKH kötelékén kívüli hitelszövetkezetek A hitelszövetkezetek felszámolása Takarékszövetkezetek Magyarországon Takarékszövetkezeti integráció A Takarékszövetkezeti Integráció felépítése Országos Takarékszövetkezeti Szövetség Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt A takarékszövetkezetek szerepe a magyar bankrendszerben A takarékszövetkezetek elınyei A hitelezés fogalmi keretei A hitel fogalma A hitelek csoportosítása A hitelezési tevékenység törvényi szabályozása A hitelezés törvényi keretei A hitelezés folyamata általában, és a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet gyakorlatának tükrében A kapcsolatfelvétel, a hitelkérelem és annak befogadása Információgyőjtés Az adósminısítés és a hitelbírálat eszközei A kockázatok Adósminısítés A kiértékelés technikái A Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet adósminısítési gyakorlata Összegzés A fedezetek értékelése Az ügyletek árazása A cenzúra elıterjesztés és a döntés A hitelszerzıdés és a hitel folyósítása A monitoring folyamata A hitel törlesztése és a visszafizetési problémák A takarékszövetkezetek agrárfinanszírozásának alakulása Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek

3 Bevezetés A mintegy 150 éves hagyománnyal rendelkezı magyar szövetkezeti hitelintézetek mindig jelentıs szerepet játszottak a gazdaság és a vidéki lakosság pénzügyi igényeinek kiszolgálásában. A kilencvenes évek elején felgyorsult gazdasági szerkezetváltás a kereskedelmi bankok mellett számos takarékszövetkezet esetében is súlyos hitelezési veszteségeket okozott. A takarékszövetkezeteknél végrehajtott konszolidáció célja azonban nem pusztán a felhalmozott veszteségek állami segítséggel történı leírása volt, hanem egy olyan integrációs védıernyı létrehozása, amely önerıbıl is képes kezelni és megoldani, sıt megelızni a válsághelyzeteket, valamint alkalmas az átalakuló mezıgazdaság és a vidék számára címzett állami támogatások közvetítésére. Dolgozatom témájául a hazai takarékszövetkezetek bemutatását választottam, melyen belül kiemelten kívánok foglalkozni a hitelezési tevékenységgel. Célom, hogy szemléltessem a takarékszövetkezetek létjogosultságát a hazai pénzügyi szférában, tevékenységük fontosságát a mezıgazdasági hitelezésben. Dolgozatomat három fı részbıl építettem fel. Az elsı részben szeretném bemutatni a takarékszövetkezetek kialakulását, céljait, törekvéseit. Szemléltetni kívánom, hogy hogyan jött létre a Takarékszövetkezeti Integráció és milyen jelentısége van a vidéki ember életében ma is a takarékszövetkezeti hálózatnak. Remélem sikerül alátámasztanom azt a feltevésemet, hogy a takarékszövetkezeti hálózat rászolgált a több évtizedes bizalomra ügyfelei körében, a magyar gazdasági élet meghatározó szereplıje, és a kereskedelmi bankok közti versenyben megállja a helyét. A második részben a hitelezéssel foglalkozom. Bemutatom a hitelezés fogalmi keretét, a szabályozás lényeges elemeit. A hitelezés folyamatát a Pocsaj és Takarékszövetkezet hitelezési tevékenységének bemutatásával kívánom szemléltetni. A harmadik rész a mezıgazdasági hitelezéssel foglalkozik. A takarékszövetkezetek agrárhitelezési tevékenységét foglalom össze. Alá szeretném támasztani azt a hipotézist, mely szerint a takarékszövetkezetek a vidék bankjaiként funkcionálnak. 2

4 1. Takarékszövetkezetek a kezdetektıl napjainkig Ebben a fejezetben a takarékszövetkezetek történetét szeretném bemutatni. A takarékés hitelszövetkezeti mozgalom eszméje a XIX. században indult el Németországból, és hamar elérte Magyarországot. A fejezet bemutatja a mozgalom létrejöttének okait, mőködését, majd megszőnésének és újjászületésének körülményeit. A magyar takarékszövetkezetek elıdjei a hitelszövetkezetek voltak. A kezdeti nehézségek után dinamikus fejlıdésnek indultak. A fejlıdési tendenciát a hitelszövetkezetek számának, taglétszámának gyarapodásán kívánom szemléltetni. Ma már integrációs takarékszövetkezeti hálózat keretében a vidék bankjaként mőködnek és nap mint nap rászolgálnak az elnevezésre. A fejezet Lukács Gergely Sándor A magyar takarékszövetkezetek története és modernizációja címő könyve alapján készült A XIX. század: a mozgalom létrejötte A Nyugat-Európai országokhoz képest Magyarország gazdaságilag elmaradott volt, ezért a szövetkezeti szervezkedés is csak késıbb indulhatott meg. A szabadságharc leverése utáni önkényuralom pedig elháríthatatlan politikai akadálya volt a szövetkezeti szervezkedésnek. Ugyanakkor a jobbágyfelszabadítás következtében megnövekedett a hiteléhség és a hitelínség a földbirtokosok és az újgazdák részérıl. Ez a helyzet kedvezett az uzsorának. A társadalmi és gazdasági problémákra sokan az önsegélyezésen alapuló összefogásban keresték a választ. Ez a gondolat hívta életre a szövetkezeteket. Magyarországon a hitelszövetkezetek voltak az elsı szövetkezetek. Ezeket akkoriban hitelegyleteknek nevezték ben Besztercén erdélyi szászok alapították meg a legelsı hitelszövetkezetet (mindössze két évvel az után, hogy az elsı német hitelszövetkezet megalakult Fridrich Wilhelm Raiffeisen vezetésével Flammersfeldben) ben szintén a szászok szászok által Medgyesen és Segesvárott, ben ismét Besztercén, majd Nagyszebenben és Szentágotán alapítottak hitelszövetkezeteket ban nyitották meg a Kolozsvári Kisegítı Takarékpénztárat, mely kiemelkedı jelentıségő volt és szintén szövetkezeti elven mőködött. 3

5 Erdélyben a magyar nemzetiségő lakosság körében szász minták alapján indult meg a szövetkezeti szervezkedés: 1863-ban Tordán, 1864-ben Kézdivásárhelyen, késıbb Nagyegyeden, Marosludason és Szamosújvárott létesültek hitelegyletek. A Schulze-Delitzsch-i szövetkezeti elveknek megfelelıen takarékoskodásra buzdítottak és a tagok kölcsönigényeit elégítették ki. A tagságot fıként a városi kisemberek alkották. Az anyaországban 1864-ben Gyırött, 1870-ben Székesfehérvárott, 1883-ban Debrecenben alapítottak hitelszövetkezet. A hatvanas években a tisztviselık körében is megindult a szövetkezés ben az Elsı Magyar Általános Tisztviselı Egylet, ben a Magyar Államvasutak Takarék- és Segélyszövetkezete jött létre. Az elsı hitelszövetkezetek évtársulati vagy ciklusos rendszerben mőködtek. Évente új évtársulatok, ciklusok azaz betétcsoportok alakultak, legtöbbször 4-6 évre. A tagok hetente vagy havonta törzsbetétet fizettek be a pénztárba mindaddig, amíg elérték a jegyzett üzletrészek névértékét. A 4-6 év eltelte után a szövetkezet a törzsbetétet nyereséggel együtt visszafizette. A befizetésekbıl nyújtott kölcsönöket elılegnek nevezték. A tag csak az általa jegyzett üzletrész névértékéig kaphatott kölcsönt kezes vagy biztosíték nélkül. Minden évben alakultak új ciklusok, így biztosított volt a hitelszövetkezetek állandósága. Az alapítás körüli szervezı munkálatokból a papok és a lelkészek kivették részüket ban jött létre a Magyar Földintézet a nagybirtokosok gazdálkodási hiteligényének kielégítésére, a kezdeményezı Mailáth György gróf volt ben a XXXIX. tc. alapján hozták létre a Kisbirtokosok Országos Földintézetét a kisbirtokosok és a bérlık hiteligényeinek kielégítésére. A feladata az lett volna, hogy megszervezze a hitelszövetkezeteket, és hitelt biztosítson a kisbirtokosoknak. Ez a szervezımunka azonban 1898-ig - az Országos Központi Hitelszövetkezet törvényi megalapításáig nem indult be. A szövetkezetek jogi helyzetét az Elsı magyar szövetkezeti törvény szabályozta, amely az évi XXXVII.tc-nek, a Kereskedelmi törvénynek a XI. fejezete. A gyakorlatban azonban az ellenırzések hiánya miatt, a mozgalom hitelét rontó álszövetkezetek jöttek létre, beárnyékolva magát a szövetkezeti eszmét is. 4

6 A magyar mezıgazdaság az 1870-es években válságos helyzetbe jutott. A mezıgazdasági termelést nem védte a vámrendszer. Az orosz és amerikai búza versenye leszorította az árakat, így egyre inkább kiélezıdött a hitelszervezet hiányából adódó feszültség. Az uzsora virágzott. Falusi ember személyi hitelt nem kapott. Ezek a tényezık ébresztették rá a falusi népet, hogy saját magán csak úgy tud segíteni, ha hitelszövetkezeteket alapít. A takarékszövetkezetek számának alakulásáról és megszőnésérıl az alábbi táblázat ad részletes adatokat. (1. táblázat) 1. táblázat A hitelszövetkezetek alakulása, megszőnése, száma Év Alakult szövetkezet Megszőnt Év végén mőködött szövetkezete szövetkezet Forrás: Lukács (1994, 36. o.). 5

7 Néhány tényszerő megállapítás: 1862-tıl 1885-ig 558 hitelszövetkezet alakult meg, a legtöbb 1883-ban, 1863-ban viszont egy sem. Ugyanebben az idıszakban 167 szövetkezet szőnt meg, 1862-tıl ig egy sem ben szőnt meg a legtöbb szövetkezet, számszerint 22. Magyarországon 1885 végén 398 hitelszövetkezet mőködött. A hitelszövetkezeti mozgalom alapjainak lerakása változó intenzitással folyt. Az elsı hitelszövetkezet (1851. Beszterce) megalakulása utáni 10 évben csak egy újabb szövetkezet jött létre ban még csak három hitelszövetkezet mőködött ben 102 szövetkezet létezett, 19 év alatt szervezıdött. Az újabb száz hitelszövetkezet létrejöttéhez viszont 9 évre volt szükség. Az évi Székesfehérvári Gazdakongresszus a magyar szövetkezeti mozgalom szellemi fordulópontja volt. Ennek hatására az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felkarolta a szövetkezeti szervezkedés ügyét, a mozgalom élére gróf Károly Sándor földbirtokos állt ban a Pestvármegyei Gazdasági Egyesület elnökévé választotta meg decemberében megalakult a Pestvármegyei Hitelszövetkezet 160 ezer korona alaptıkével. Ezután nagy lendülettel indult meg Pest megyén belül és annak határain túl is a falusi hitelszövetkezetek szervezése. Ezt elısegítette a SZÖVETKEZÉS, az elsı magyar szövetkezeti szaklap 1890-ben történt kiadása Bernát István szerkesztésében ben a Pestvármegyei Hitelszövetkezetet országos központtá fejlesztették. Négy év alatt 465 hitelszövetkezetet alapított, forgalma elérte az évi 280 millió koronát. A szövetkezetek az évi Kereskedelmi Törvény alapján mőködtek. A hitelszövetkezeti mozgalom gyorsan fejlıdött, erısödött. Károlyi és társai elérték, hogy 1898-ban önálló törvényt hozzanak a gazdasági és ipari szövetkezetekrıl. A törvény alapján megalapították az Országos Központi Hitelszövetkezetet, amely egyesítette a hitelszövetkezeti hálózatot és az ipari szövetkezeti mozgalmat. A XX. század eleje a magyar szövetkezeti mozgalom fellendülésének kora és 1913 között a hitelszövetkezetek száma 964-rıl 2425-re, a tagok száma 193 ezerrıl 693 ezerre növekedett, az üzletrészek értéke 20 millió koronáról 62 millióra emelkedett. 6

8 1.2. XX. század: a mozgalom fejlıdése december 4-én Budapesten tartotta alakuló közgyőlését az Országos Központi Hitelszövetkezet (továbbiakban: OKH). Törvényben meghatározott céljai: - a mezıgazdasági és ipari hitelszövetkezetek ügyének elımozdítása - a szövetkezeti eszme terjesztése, népszerősítése - a hitelszövetkezeti hálózat szervezése, építése, tökéletesítése - a falusi földmőves és kisiparos réteg hiteligényének kielégítése a kötelékébe tartozó hitelszövetkezetek által - a hitelszövetkezeti hálózat felügyelete, ellenırzése. Az állam jelentıs támogatást nyújtott az OKH alapításához. Törvény szabályozta az OKH vezetését is. A 12 tagú igazgatóságba 2 fıt a pénzügyminiszter nevezett ki, 4-et a többi alapító, 6-ot a hitelszövetkezetek választottak. Pénzügyminiszteri javaslatra az államfı nevezte ki az OKH elnökét, az alelnököket a földmővelésügyi miniszter és a közgyőlés választotta. A vezérigazgató kinevezése az igazgatóság hatáskörébe tartozott. A felügyelı bizottság egyik tagját szintén a pénzügyminiszter nevezte ki. Ellenırzésre és felügyeletre a kormány volt jogosult. Az államkincstár, a vármegyék, a közhatóságok, a pénzintézetek és a magánosok voltak az OKH alapítói. A rendes tagok azok a hitelszövetkezetek voltak, melyeket az OKH a kötelékébe felvett. Az alapító tagok alapítványi üzletrészeik erejéig, a rendes tagok üzletrészeik névértékének 50- szereséig tartoztak felelısséggel. Törvény szabta meg a tiszta nyereség felosztásának módját is. Az OKH csak a hitelszövetkezetekkel állt üzleti kapcsolatban, a hitelszövetkezetek tagjaival nem. Az OKH kölcsönöket a hitelszövetkezeteken keresztül adott: váltó, kötelezvény kölcsönök és folyószámla-hitelek formájában. Jelentıs volt a Földmővelésügyi Minisztérium megbízásából folyósított kölcsön is. Az OKH-hez tartoztak a községi és a körzeti hitelszövetkezetek is. A kisemberek bankja a községi hitelszövetkezet volt, melynek mőködési területe egy vagy több község volt. A körzeti hitelszövetkezet tevékenysége több vármegyére terjedt ki, üzletfelei a közép-és nagybirtokosok voltak. Magyarországon 5-6 körzeti hitelszövetkezet volt. 7

9 2. táblázat Az OKH kötelékébe tartozó szövetkezetek adatai Évszám (dec. 31-én) Szövetkezetek száma Mőködési körük hány községre terjed ki Tagok száma (ezer fı) Üzletrészek száma (ezer darab) Üzletrészek értéke (millió korona, 1926-tól millió pengı Trianon után * * Forrás: Lukács (1994, 41.o). 8

10 Megállapítások a kimutatásból A szövetkezetek száma az ezredfordulóra 964-re nıtt, ez több mint a duplája az évi 398 mőködı szövetkezetnek. A hitelszövetkezetek száma folyamatosan nıtt az I. világháborúig, 1914-ben, az utolsó békeévben 2462 volt a számuk. A háború alatt alig csökkent a szövetkezetek száma, ami bizonyítja a mozgalom szívósságát és életképességét, hogy a nehéz idıket is képes volt átvészelni. Komoly problémával kellett szembenézniük 1920, a trianoni békeszerzıdés aláírása után a szövetkezetek majdnem kétharmada a csonka Magyarország határain kívülre került: 1919-ben 1026 mőködı hitelszövetkezet volt Magyarországon. Az ezt követı közel két évtizedben a stagnálás volt a jellemzı a takarékszövetkezetek számát tekintve. Nagy változás 1939-ben történt, ekkor 310 szövetkezet alakult, számuk 1322-re emelkedett ben a II. világháború kezdetén már 1500 hitelszövetkezet mőködött az országban, 4360 községre terjedt ki, 791 ezer taggal. A pengı üzletrész darabszáma 1942-re megduplázódott, elérte a 2 millió 67 ezer darabot, majdnem elérte az 57 millió pengıs értéket. Az üzletrészek értéke a gazdasági világválság idején is folyamatosan növekedett, ami a szövetkezeti mozgalom életképességét bizonyítja Az OKH kötelékén kívüli hitelszövetkezetek 1876-ban alakult meg a Magyar Államvasutak Takarék- és Segélyszövetkezete. Törvényhozási döntés alapján létesült 1863-ban a Magyar Földintézet, 1879-ben a Kisbirtokosok Országos Földintézete. Szövetkezeti elven különleges célú hitelintézetként tól mőködött a Pénzintézeti Központ, tıl az Országos Falusi Kislakásépítkezési Szövetkezet, tól a Magyar Pénzintézetek Jelzáloglevél Kibocsátó Szövetkezete tıl a Földbirtokrendezés Pénzügyi Lebonyolítására alakult Szövetkezet tól az Országos Lakásépítési Hitelszövetkezet tól Építı takarékszövetkezetek tıl Magyar Szavatossági Bank tól Hitelszövetkezetek Szövetsége. 9

11 A Raiffeisen-elveknek megfelelıen a hitelszövetkezetek nemcsak pénzintézeti, hanem más, a falu számára fontos vállalkozói tevékenységet is végeztek pl.: gabona- és takarmánymagvak felvásárlása, értékesítése. A hitelszövetkezeti mozgalom szociális érzékenységét bizonyítja a földmunkás vállalkozó szövetkezetek pártolása, létrehozása és mőködése. Az OKH üzletpolitikájának megfelelıen minden olyan tevékenységet megszervezett és mőködtetett, amely segítette a falu és az agrárnépesség életét. Az OKH hozta létre és mőködtette a Gazdák Biztosító Szövetkezetét A hitelszövetkezetek felszámolása A II. világháború pusztításai a hitelszövetkezeteket is érzékenyen érintették. Nagy károk keletkeztek az épületekben és a berendezésekben. A vezetık és alkalmazottaik egy része meghalt vagy megsebesült. Komoly problémát jelentett a háborút követı vágtató infláció, amely már a világháború befejezése után közvetlenül megjelent. A pénz értéke óráról órára zuhant, ellehetetlenítette a hitelközvetítést és a betétgyőjtést egyaránt. Szinte megoldhatatlan volt az alkalmazottak bérének kifizetése is. A hitelszövetkezetek száma az évi 1501-rıl 986-ra, a taglétszám 800 ezerrıl 587 ezerre csökkent. A fellendülést a háború utáni földosztás hatására következett be. Újra jelentkezett az igény a vidéki, falusi bankszolgáltatások iránt, hiszen a háború okozta károkat helyre kellett állítani. A Magyar Kommunista Párt (MKP) céljaival azonban ellenkezett a hitelszövetkezeti önállóság és önirányítás. Az MKP szétverte a szövetkezeti autonómiát. Rendeleti úton hozták létre a Magyar Országos Szövetkezeti Központot (MOSZK). Ez a szövetkezetellenes szervezet vagyonát a szövetkezetektıl kapta az államosítás során. A szétzilálás drámai lépéseként 1947-ben kierıszakolták az Országos Központi Hitelszövetkezet és az Országos Földintézet egyesítését, majd létrehozták belılük az Országos Szövetkezeti Hitelintézetet (OSZH). Az MKP Politikai Bizottságának február 12-i döntése alapján kezdıdött meg a hitelszövetkezetek államosítása és az úgynevezett szocialista bankrendszer létrehozása. 10

12 A szövetkezeti önállóság teljesen megszőnt, a szövetkezeti mozgalmat szétverték. Az Országos Takarékpénztár kapta meg az összes természetes személyekkel kapcsolatos bankügyletek kizárólagos jogát. Az összes egyéni betétet és hitelt átadni kényszerültek az OTP-nek re a hitelszövetkezeteket sikerült állami erıszakkal megszüntetni, illetve beépíteni a Magyar Nemzeti Bank és az OTP szervezetébe Takarékszövetkezetek Magyarországon A hitelszövetkezetek 1952-es megszüntetése után nyilvánvalóvá vált, hogy az OTP nem képes a kis települések pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátására. Egyre inkább világosabbá vált, hogy szükség van a falusi hiteléletre! Az államosítást követıen ban alakulhattak újjá takarékszövetkezetek néven, korlátozott jogosítványokkal, a konkurens OTP felügyelete alatt. A mozgalom létrejötte október 11-én megalakult az elsı magyar takarékszövetkezet Dunaföldváron 423 taggal és ugyanennyi jegyzett üzletrésszel. A forradalmi események közbejötte miatt viszont mőködését csak január 1-jén kezdte meg ban 70-rıl 212-re nıtt a takarékszövetkezetek száma ben a Pénzügyminisztérium ugyan megengedte új kirendeltségek létesítését, de az alakulást megnehezítette. Elıírta a községek lélekszámával arányos taglétszámot és a részjegyalapot. A paraszti arány 51% volt a taglétszámon belül. Megtiltotta a városokban és járási székhelyeken takarékszövetkezetek alapítását. Ezt a tilalmat 1971-ben feloldották, majd 1976-ban újra visszaállították. Olyan helyen nem lehetett takarékszövetkezetet létesíteni, ahol OTP fiók volt. Ezt a tiltó rendelkezést részben feloldották, de a megyeszékhelyi külön engedélyezési eljárás megmaradt. A SZÖVOSZ igazgatósága határozta meg az elsı alapszabályt. A takarékszövetkezeti mozgalom a korlátozások ellenére fejlıdött. A takarékszövetkezetek száma 1975-ben már 347, a taglétszáma 1,2 millió volt re az egyesülések révén a takarékszövetkezetek száma 260-ra csökkent, a taglétszám 1,8 millióra nıtt ben 260 takarékszövetkezet volt, 2 millió taggal. A legnagyobb konkurens az OTP hatósági felügyelete 1971-ben lazult, de csak 1986-ban szőnt meg teljesen. 11

13 1982-tıl már csak Budapestre és a megyeszékhelyekre kellett a Pénzügyminisztérium engedélyét kérni takarékszövetkezetek alapításakor végére az ország településeinek 96%-ban, vagyis 2298 helységben mőködtek takarékszövetkezetek. A jogi és üzletpolitikájukat tekintve is teljesen különálló takarékszövetkezetek a 80-as évek végére elhatározták, hogy érdekeik érvényesítése, versenyképességük fokozása érdekében és tevékenységi körük bıvítése érdekében szorosabban együttmőködnek ben létrehozták a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-t 100 %-os takarékszövetkezeti tulajdonnal ben megalakult az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) a takarékszövetkezetek érdekképviselete, érdekvédelmi szervezete október 13-án írták alá az integrációs szerzıdést. Ezzel megszületett a Takarékszövetkezeti Integráció, amelyhez a takarékszövetkezetek 94%-a csatlakozott és ezáltal még szorosabbra főzték a kapcsolatot. Létrehozták az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapot (OTIVA), mely biztonsági alapként mőködik. Az Integráció új szakaszt jelentett a takarékszövetkezetek fejlıdésében, szolgáltatásaik bıvülése mellett egyre eredményesebbek lettek. Lényeges változást jelent, hogy a betétesek biztonságát az Országos Betétbiztosítási Alap mellett az OTIVA is garantálja ben került sor a magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. privatizációjára. Jelenleg a takarékszövetkezetek többségi tulajdonhányaddal rendelkeznek. A takarékszövetkezetek létrejöttének körülményei, történeti múltja és fiókhálózatának földrajzi helyzete miatt a vidék kiszolgálására szakosodott. Üzleti lehetıségei kezdetben elsısorban a lakossági és a kisvállalkozói piacra korlátozódtak, azonban ma már egyre több önkormányzatot és középvállalkozást tudhat ügyfelei körében. 1 A takarékszövetkezetek a tagokért vannak, létüket a tagok jelentik. Ma már történelmi tény: a szövetkezetek bebizonyították életrevalóságukat, a gazdasági versenyhez való alkalmazkodó képességüket. 1 Forrás: http//www.takarekszovetkezet.hu 12

14 2. Takarékszövetkezeti integráció október 13-án 233 takarékszövetkezet írta alá a Takarékszövetkezeti Integrációs Szerzıdést, mellyel létrejött a Takarékszövetkezeti Integráció. Az Integrációs Szerzıdés általános célja, hogy az integrált takarékszövetkezetek - pénzügyi-gazdasági együttmőködést valósítsanak meg piaci részesedésük és jövedelmezıségük növelése érdekében - meghatározó szerepük legyen a vidéki pénzintézeti szolgáltatások terén - standardizált pénzügyi szolgáltatásokat tudjanak kínálni ügyfeleiknek - a banki termékek fejlesztésének összehangolásával és az igénybevett szolgáltatások koncentrálásával mőködési költségeiket versenyképes szinten tudják tartani - tartós együttmőködésükkel továbbfejlıdjenek - megfelelı nemzetközi bankkapcsolatokkal rendelkezzenek és ezáltal a nemzetközi téren kínálkozó lehetıségeket is ki tudják aknázni. Az Integráció megteremtésével lehetıség nyílt a vidéki lakosság, a vállalkozók és az intézmények globális ellátására. A csatlakozó takarékszövetkezetek mögött egy erıs bankcsoport áll. Az integrált takarékszövetkezetek kötelezettséget vállaltak arra, hogy közös intézményvédelmi alapot hoznak létre, és ehhez pénzügyileg is hozzájárulnak, ezzel is növelve mőködésük biztonságát. Ennek keretében vállalták egy közös ellenırzési szervezet felépítését, amely minden szükséges információt biztosít annak érdekében, hogy mőködésükrıl, vagyoni és pénzügyi helyzetükrıl valóságos képet lehessen alkotni. A feltárt szabálytalanságokat, rendellenességeket haladéktalanul kijavítják és mindent megtesznek a biztonságos mőködés és az ügyfelek takarékszövetkezetekkel szembeni bizalmának fenntartása érdekében. 13

15 2.1. A Takarékszövetkezeti Integráció felépítése Ebben a fejezetben az integráció országos szervezeteinek létrejöttét, feladatait, céljait kívánom bemutatni. A Takarékszövetkezeti Integráció mőködését három szervezet határozza meg, amelyek tevékenységükkel hozzájárulnak a takarékszövetkezetek hatékony és eredményes mőködéséhez: 1. Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) 2. Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA) 3. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (MTB Rt.) A Takarékszövetkezeti Integráció felépítését az 1. ábra szemlélteti. 1. ábra A Takarékszövetkezeti Integráció felépítése Forrás: Tóth (2006) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség Az országos társadalmi, érdekképviseleti szerv április 18-án alakult. Fı feladata az érdekvédelem és az érdekegyesítés a Parlament, a Kormány és más országos hatáskörő szervek elıtt, emellett a takarékszövetkezetek érdekében végzett PR tevékenység, a külkapcsolatok szervezése, a szakmai és jogi tanácsadás, az oktatás és a képzés szervezése. 14

16 További feladatai o Elısegíti a takarékszövetkezetek bankkal kapcsolatos magatartásának egyeztetését. o o o Véleményezi az egységes szabályzatokat és ügyrendeket. Kezdeményezi az integráció kedvezményes hitelkonstrukciókban való részvételét. Véleményezi az integráción belüli elosztás módját. Kialakítja a integráció egységes üzleti arculatát. Véleményezi a takarékszövetkezetek és a Takarékbank Rt. között a bankszolgáltatásokkal kapcsolatos keretszerzıdéseket, különösen a bankszámlavezetés, a likviditásmenedzselés, a devizapiaci mőveletek és a hitelezés tárgyában. Részt vesz az integráció belsı információs rendszerének kialakításában. Egységes képzési rendszert alakít ki, szervezi a képzést és a továbbképzést. Szolgáltatásokat nyújt az integrációs célok megvalósulása és az eredményes mőködés érdekében Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap Az integrációs szerzıdésben vállalt kötelezettségük alapján 222 integrált takarékszövetkezet és a Magyar Államot képviselı Pénzügyminisztérium november 9-én megalakította az OTIVA-t közös biztonságuk megteremtéséhez, az ellenırzési és válságkezelési feladatok ellátása érdekében. Önálló jogi személy, mely az integráció más elemeitıl teljes jogi és gazdasági elkülönültséggel és önállósággal mőködik. Az OTIVA megalakításának nagy jelentısége volt az integrált takarékszövetkezeteket is érintı között lezajló bankkonszolidáció során, mivel az érintett tagszövetkezetek konszolidálására a kereskedelmi bankoknál alkalmazott gyakorlattól eltérıen az OTIVA-n keresztül került sor. További feladatai A rendelkezésre álló pénzalappal és ellenırzéssel növelje a takarékszövetkezetek mőködésének biztonságát. Szolgáltatásokat nyújt az integrációs célok megvalósulása és az eredményes mőködés érdekében. 15

17 Válságelhárítási céllal ellátja a veszélyeztetett takarékszövetkezet reorganizációját, kölcsön, juttatás vagy kezesség formájában pénzügyi segítséget nyújt (ezzel hozzájárul az integrációba vetett bizalom fenntartásához). Ellenırzi, hogy a takarékszövetkezetek megfelelnek-e a biztonságos és jövedelmezı gazdálkodás követelményeinek, a törvényes elıírásoknak és az integráció belsı szabályainak (növeli az egész rendszer mőködés-biztonságát) Szervezi a takarékszövetkezetek auditálását. Ellátja a takarékszövetkezetek belsı ellenırzésének irányítását. Részt vesz az egységes szabályzatok és ügyrendek kidolgozásában. Javaslatot alakít ki az integráció stratégiájára és üzletpolitikájára Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. A Takarékbankot a takarékszövetkezetek alapították április 18-án. A megalakulás utáni elsıdleges feladata a takarékszövetkezetek likviditás kezelése volt. A takarékszövetkezetek sajátossága, hogy alapvetıen az ügyfélforrások győjtésére koncentráltak és a nagytömegő győjtött forrásnak csak kisebb hányadát tudták mőködési területükön jövedelmezıen kihelyezni. A probléma megoldására hozták létre a Takarékbankot, amely a takarékszövetkezetektıl származó betétek központi, nagy összegő, bankközi pénzpiacon történı kihelyezésére helyezte a hangsúlyt tıl megkezdıdött a hitelezési tevékenység erıltetett felfuttatása. A belsı feltételek azonban nem voltak adottak a hitelezési aktivitás ilyen mértékő növeléséhez. A Pénzintézeti törvény révén végétıl életbelépı szigorú minısítési, számviteli és a biztonságos mőködéshez kapcsolódó egyéb elıírások ráirányították a figyelmet a már kialakult kockázatokra, nyilvánvalóvá vált a tıkevesztés. Ennek rendezése bakkonszolidáció keretében történt. Az év végére sikerült a biztonságos banki mőködés feltételeit megteremteni és emelkedı nyereséget elérni. A privatizációra történı felkészülés során végrehajtott zártkörő tıkeemelés révén a takarékszövetkezetek tulajdoni hányada 33%- ra emelkedett áprilisában lezárult privatizáció révén a Deutsche Genossenschaftsbank és a Hungária Biztosító lett a Takarékbank másik két fı tulajdonosa. A jelenlegi takarékszövetkezeti tulajdonhányad 63,06%, stratégiai kérdésekben minden esetben vétójoggal rendelkeznek. 16

18 A takarékszövetkezeti integráció csúcsbankjaként olyan tevékenységeket végez, amelyekre a takarékszövetkezeteknek nincs jogosítványuk vagy megfelelı tıkeerejük. Költségtakarékossági megfontolásból is kedvezıbb a centralizált megoldás. További feladatok A takarékszövetkezetek bankszámláinak vezetése, pénzforgalmának lebonyolítása, csatlakozás az országos elszámolás-forgalmi rendszerhez. Menedzseli a likviditást, melynek keretében a takarékszövetkezetek szabad forrásaikat a Takarékbanknál helyezik el, a bank pedig folyószámlahitel-keretet nyit a számukra, a szabad forrást elsıdlegesen az integráción belül kell kihelyezni. Kezeli a takarékszövetkezetek szabad forrásait és fellép a csoport nevében a bankközi piacon. Végzi a csoport devizamőveleteit, nemzetközi bankkapcsolatokat alakít ki. Részt vesz a stratégia, az üzletpolitika, a technikai és technológiai fejlesztések és az egységes ügyrendek kidolgozásában. Új, standardizált pénzügyi termékeket alakít ki elsısorban a lakosság, a vállalkozók és az önkormányzatok részére. Kedvezményes hitellehetıségeket szerez és közvetít. Gondoskodik a készpénzszállítás megszervezésérıl. Ellátja a bankbiztonság szakmai felügyeletét A takarékszövetkezetek szerepe a magyar bankrendszerben A takarékszövetkezetek jelene, szerepe a magyar bankrendszerben A hazai és nemzetközi szövetkezetek a hosszú évek alatt kielégítették az emberek pénzügyi igényeit. Népszerőségük és széles körő elterjedésük oka az, hogy nem csak gazdálkodó szervezet, hanem egyben a tagok közössége is! Az ügyfelek gyakran maguk is tagjai, tulajdonosai a takarékszövetkezetnek. A tagság számos elınnyel jár: részesedhetnek gazdálkodásának eredményébıl, részt vehetnek a szövetkezet tevékenységében. A takarékszövetkezetek tevékenységüket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (korábban Állami Bankfelügyelet, majd Állami Pénz- és Tıkepiaci Felügyelet) engedélye alapján és annak rendszeres ellenırzése mellett végzik. 17

19 A felügyelı bizottság ellenırzi az ügyvezetés munkáját és a hitelintézeti tevékenység szabályszerőségét. A közgyőlés (küldöttgyőlés) által választott igazgatóság irányítja a szövetkezet tevékenységét, munkaszervezetét, illetve dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a szövetkezet más szerveinek hatáskörébe. A takarékszövetkezeti hálózatot jelentı 1650 fiók a hazai összes bankfiók közel 60 százalékát jelenti. Megalakulásuk óta a vidék bankjai! A fiókok 90%-a olyan községekben, falvakban található, ahol pénzügyi szolgáltatást kizárólag a takarékszövetkezetek nyújtanak. A bankrendszer 5. legnagyobb bankcsaládja a Takarékbankkal együtt. A bankszektor átlagát meghaladó növekedés jellemezte (évente átlagosan 20%) az elmúlt három évben. Jelenleg a takarékszövetkezetek az egyedüli 100%-os magyar tulajdonban lévı hitelintézetek. Az Európai Uniós csatlakozással hazánkban egyre fontosabb szerepet kap a vidékfejlesztés, a kistérségek megerısítése, a hátrányos helyzető térségek fejlesztése. A hazai takarékszövetkezeti integráció célja a kistérségi szerepvállalás. Erre rendkívül széles fiókhálózatával adottak a lehetıségek. A helyi érdekek figyelembevételével és ismeretével kedvezıen használhatja ki lehetıségeit az uniós pályázatok és támogatások közvetítésében, a vidékfejlesztési programok finanszírozásában. A Takarékszövetkezeti Integráció évrıl évre növeli piaci részesedését, mőködésük hatékonyságát és jövedelmezıségét, így a magyar hitelintézeti rendszer versenyképes szereplıivé váltak. Ennek érdekében pénzügyi-gazdasági együttmőködést valósítanak meg, kiemelt figyelmet fordítva a takarékszövetkezeti jelleg, mozgalomhoz kötıdés jövıbeni lehetıségeire. Az Integráció színvonalas nemzetközi bankkapcsolattal rendelkezik csúcsbankján, a Takarékbankon keresztül. Felhasználja a már kiépített nemzetközi kapcsolataikat és a takarékszövetkezeti mozgalom nemzetközi téren kínálkozó lehetıségeit. 18

20 2.3. A takarékszövetkezetek elınyei A takarékszövetkezetek üzletpolitikáját továbbra is a szövetkezeti jelleget tükrözı ügyfélközpontúság határozza meg, a hitelt felvevık a részjegyek vásárlásával a pénzintézet tagjaivá válnak. Az ügyfelek felismerték a takarékszövetkezetek által helyben igénybe vehetı pénzügyi szolgáltatások elınyeit, mely révén a kisebb községek lakóinak nem kell a legközelebbi városba menniük, ha banki szolgáltatásra van szükségük. A számítástechnikai fejlesztések, beruházások eredményeképpen ugyanolyan gyorsan képesek a pénzátutalások lebonyolítására, mint a kereskedelmi bankok. Széles fiókhálózatuk miatt a korszerő szolgáltatások, banki konstrukciók az ország minden pontjáról gyorsan elérhetıek. A jogi önállóságból fakadó helyi döntéshozatal, alapos helyismeret és az ügyfelek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése lehetıvé teszi az ügyfelek gyors és rugalmas kiszolgálását. Jellemzı ezen szervezetekre, hogy jól ismerik az ügyfélkörüket, mivel többnyire kisebb községekben, falvakban mőködnek így jellemzı, hogy közvetlenebb kapcsolatok alakulnak ki a dolgozók és az ügyfelek között, ami a kereskedelmi bankokra egyáltalán nem jellemzı. Az ügyfelek igényeihez igazodó széles termékkínálattal rendelkeznek: a hagyományos takarékbetétkönyv mellett korszerő betételhelyezési lehetıségeket, értékpapírokat és sokoldalú folyószámla-vezetést kínálnak magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt. Hitelezésük kiterjed többek között a személyi, mezıgazdasági, a lakásépítési és a vállalkozói hitelekre is, de megtalálható náluk a kereskedelmi bankok által kínált, manapság népszerő devizahitelek is. Elmondható róluk, hogy széles körő termékkínálattal rendelkeznek a hitelek terén is. 19

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány A BANKSZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Banküzemtan dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Kötelezı irodalom: Tananyag Elıadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetık. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegő 2009. évi Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek nyilvános forgalombahozatalára Vezetı

Részletesebben

13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai

13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai 13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai A fejezet célja, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak a banki kapcsolataik fejlesztésében és a minél kedvezıbb banki

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl 2010. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egy beruházási projekt megvalósítása és finanszírozása a KEVIÉP Kft.-nél Belsı konzulens: Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens Készítette: Szarvas Rita Külsı konzulens:

Részletesebben

Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu

Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. H-1132 Budapest, Váci u. 30. Tel: (06-1) 299-9999; Fax: (06-1) 288-0945 www.quaestor.hu Tájékoztató Quaestor Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A JELZÁLOG-HITELEZÉS SZEREPE A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Éliás János Budapest, 2000. 1 ÉLIÁS JÁNOS A JELZÁLOG-HITELEZÉS SZEREPE A MEZÕGAZDASÁG

Részletesebben