Kiegészítő melléklet december 3l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l."

Átírás

1 Adószám: Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk /1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca Kiegészítő melléklet december 3l. Keltezés: Budapest, március 09.

2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A Magyar Olimpiai Bizottság bemutatása A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban MOB) tevékenységét 1989-ben társadalmi szervezetként kezdte meg, majd az március 25-én kelt Fővárosi Bírósági végzésben foglaltak szerint feladatait önkormányzati elven szervezett jogi személyként működő köztestületként látja el, mely feladatokat a sporttörvény határozza meg. A MOB a Fővárosi Bíróságnál a 14. sorszám alatt köztestületként nyilvántartásba vett szervezet, a sportról szóló I. törvény (továbbiakban sporttörvény) 38. (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szerint, közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. Tevékenységét a évi egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény szerint végzi. A sportról szóló évi I. törvény (Stv.) 38. (1) bekezdése és a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályának 1. (2) bekezdése szerint a MOB a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kizárólagos nemzeti olimpiai bizottságként elismert, a sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. A MOB hatásköreit és feladatait az Stv. és az Alapszabály határozza meg. A MOB rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén, a Budapest, Csörsz utca cím alatt folytat. A MOB induló tőkéje: eft A beszámoló közreműködői: A könyvviteli szolgáltatásokat a MOB Iroda gazdasági szervezete látja el. A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Juhász Erika gazdasági vezető Könyvviteli szolgáltatási tev. nyilvántartási száma: A Magyar Olimpiai Bizottság a sporttörvény 39 (5) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló: RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.(nyilvántartási szám: ) Dr. Szabó István könyvvizsgáló Győr, Hegymester út 50. Könyvvizsgálati szolgáltatási tev. nyilvántartási száma: A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást, a kiegészítő mellékletet valamint a közhasznúsági mellékletet, a hely és a kelet feltüntetésével a MOB elnöke, vagy a főtitkára írja alá. 2

3 1.3. A MOB által ellátott tevékenységek A MOB által ellátott alaptevékenység (alapcél szerinti tevékenység, közhasznú tevékenység) körét a sporttörvény, illetve a MOB Alapszabálya határozza meg. A MOB az alapcél szerinti, illetve közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetve, a 131/2013/EH, valamint a 47/2014/EH elnökségi határozatok alapján az alábbi gazdaságivállalkozási tevékenységeket folytathatja: a) válogatott nemzeti felszerelések értékesítése, b) könyvek és egyéb kiadványok értékesítése, c) MOB/Magyar Csapat merchandise termékek értékesítése, d) ingatlan bérbeadás. A MOB a gazdasági-vállalkozási tevékenységéről elkülönített nyilvántartást vezet, eredményét az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre (alapcél szerinti) fordíthatja. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Alkalmazott számviteli szabályok Az eszközök és források értékelése a Számviteli törvény és a MOB számvitel politikai előírásai szerint történik A beszámoló formája, a mérlegkészítés időpontja A MOB a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek kormányrendeletben maghatározott egyszerűsített éves beszámolóját (PK-142) készíti, mely tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást, a közhasznúsági mellékletet, valamint a kiegészítő mellékletet. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés fordulónapja tárgyév december 31. A MOB a mérlegkészítés időpontját a számviteli politikájában a tárgyévet követő január 31. napban, így a évi beszámoló vonatkozásában január 31. időponttal határozta meg. A könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót, a kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági mellékletet a MOB Közgyűlése által elfogadott 3

4 tartalommal május 31-ig letétbe kell helyezni és a MOB hivatalos honlapján közzé kell tenni Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek tekintjük a hibát a Szt. 3. (3) bek. 3. pontjában foglaltakkal egyezően ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, de legalább 1 millió Ft Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 eft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik Devizás tételek értékelése A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek a teljesítés napjára vonatkozó MNB által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamon átszámított forintértéken kerülnek kimutatásra. Az év végi értékelési különbözet elszámolásra került Értékcsökkenési leírás elszámolása Az értékcsökkenést az üzembe helyezés /használatbavétel napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig havonta számoljuk el, kivéve a kivezetett eszközök törtévi értékcsökkenését, melyek a kivezetéskor elszámolásra kerülnek. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. A használatba vett tárgyi eszközök és immateriális javak állományának alakulását a 3.2. ponthoz készült kimutatás tartalmazza. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk Értékvesztés elszámolása Valamennyi érintett eszközcsoport esetében az értékvesztés elszámolását, azok esetleges visszaírását egyedileg állapítjuk meg. 4

5 2.10. Vásárolt készletek értékelése A MOB a vásárolt készleteket a mérlegben beszerzési áron megállapított értéken mutatja ki Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A MOB a közfeladat ellátásával összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóra kötelezően előírt tartalommal készült, csak azokat az adatokat és információkat tartalmazza, amelyek vonatkoznak a MOBra Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos információk A MOB mint köztestület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, azzal összhangban közhasznúsági mellékletet készíteni, melyet a Közgyűlésnek kell elfogadni. A közhasznúsági mellékletet az erre rendszeresített formanyomtatványon (PK-142) kell elkészíteni, melyben többek között a közhasznú tevékenységeket, célcsoportjait, a közhasznú jogálláshoz szükséges adatokat, mutatókat, a vagyon felhasználását, a közhasznú cél szerinti juttatásokat, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét kell bemutatni. A közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében támogatásonként be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket, a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 5

6 3. Elemzések 3.1. Adatok változása Mérlegadatok változása A mérlegtételek Az előző A változás megnevezése eft év mód. eft eft % A. Befektetett eszközök ,11 I. Immateriális javak ,42 II. Tárgyi eszközök ,71 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B. Forgóeszközök ,71 I. Készletek ,28 II. Követelések ,99 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök ,80 C. Aktív időbeli elhatárolások ,22 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN ,22 D. Saját tőke ,71 I. Induló tőke/jegyzett tőke ,00 II. Tőkeváltozás/eredmény ,83 III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevék ,75 VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tevék ,94 E. Céltartalékok ,00 F. Kötelezettségek ,48 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lej. kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,48 G. Passzív időbeli elhatárol ,23 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN ,22 6

7 Az eredmény-kimutatás adatainak változása Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység ÖSSZESEN Megnevezés A változás A változás A változás eft eft eft % eft eft eft % eft eft eft % Értékesítés nettó árbevétele , , ,07 Aktivált saját teljesítmények ért Egyéb bevételek , ,38 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások , , A adományok , ,09 Pénzügyi műveletek bevételei , ,82 Rendkívüli bevételek , ,38 - alapítótól kapott befizetés - támogatások Összes bevétel ( ) , , ,96 ebből: közhasznú tevékenység bevételei , ,24 Anyagjellegű ráfordítások , , ,75 Személyi jellegű ráfordítások , ,19 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai , ,93 Értékcsökkenési leírás , ,67 9. Egyéb ráforditások , , B. C. 12. D. Pénzügyi műveletek ráfordítása , ,68 Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás ( ) , , ,73 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai , ,06 Adózás előtti eredmény (A-B) , , ,03 Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (C-12) , , , Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) , , ,03 7

8 3.2. Mérlegtételek megoszlása Eszközök összetétele és annak változása Az A A mérlegtételek előző változás megnevezése eft % eft % év mód. % A. Befektetett eszközök , ,35 102,11 I. Immateriális javak , ,35 75,42 II. Tárgyi eszközök , ,00 103,71 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0, ,00 B. Forgóeszközök , ,86 173,71 I. Készletek , ,45 105,28 II. Követelések , ,88 41,99 III. Értékpapírok 0 0, ,00 IV. Pénzeszközök , ,53 182,80 C. Aktív időbeli elhatárolások , ,79 15,22 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN , ,00 152,22 A mérlegben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök állományának évi változását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Nyitó érték Évközi változások Záró (halmozott) érték Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek Tárgyi eszközök összesen eft Mindösszesen Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Nettó érték Bruttó érték Tárgyévi Écs (+) Écs leírás csökkenés (-) Nettó érték Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Nettó érték A mérlegben szereplő immateriális javak nyitó bruttó értéke eft, tárgyidőszaki növekedés eft, tárgyévi záró bruttó értéke eft. A halmozott értékcsökkenés nyitó értéke eft, a tárgyidőszaki változás eft, tárgyévi halmozott záró értéke eft. A tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke eft, a tárgyidőszaki növekedés eft, a záró bruttó érték eft. A halmozott értékcsökkenés az év első napján eft volt, a tárgyidőszaki változás eft, a tárgyévi halmozott záró érték eft. 8

9 A mérlegben a tárgyi eszközök nyitó állománya - a táblázatban szereplő adatokon kívül - tartalmazza a vagyoni értékű jogok beszerzésére adott előleg értékét is 914 eft értékben, melynek üzembe helyezése évben megtörtént. A mérlegben az immateriális javak záró állománya - a táblázatban szereplő adatokon kívül eft értékben tartalmazza a vagyoni értékű jogok beszerzésére adott előleg összegét is. A MOB a beszámolási időszakban 76 eft terven felüli értékcsökkenést számolt el. Készletek: A készletek időszak végi záró értékét raktári állomány képezi, mely sportruházatokból, sportfelszerelésekből, táplálék kiegészítőkből, továbbá sportszakmai könyvekből áll az alábbiak szerint. eft-ban Sportruházat Táplálék kiegészítők Könyvek Egyéb felszerelés Késztermék (Sport2014) 386 Összesen Követelések: eft-ban 31 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból Szolgáltatásra adott előlegek Különféle egyéb követelések Követelések összesen: Pénzeszközök: A beszámolóban szereplő pénzeszközök értéke az alábbiak szerint alakult: eft-ban 381 Forintpénztárak Valutapénztárak * Forintszámlák Deviza számlák* Pénzeszközök összesen: *A valuta és a deviza adatok értékelése a december 31-i MNB középárfolyamok alapján történt. Aktív időbeli elhatárolások (adatok eft-ban) Bevételek: évet illető, évben számlázott szolgáltatás bevétele évet illető, januárban kapott nem pénzbeli támogatás 998 9

10 Ráfordítások: évre vonatkozó költségek, ráfordítások Összesen: Források összetétele és annak változása A mérlegtételek Az előző A változás megnevezése eft % év mód. eft % % D. Saját tőke , ,20 107,71 I. Induló tőke/jegyzett tőke , ,32 100,00 II. Tőkeváltozás/eredmény , ,44 104,83 III. Lekötött tartalék 0 0, ,00 IV. Értékelési tartalék 0 0, ,00 V. Tárgyévi eredmény alaptevék , ,25 163,75 Tárgyévi eredmény vállalk. VI. tevék , , ,94 E. Céltartalékok , ,81 100,00 F. Kötelezettségek , ,74 95,48 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0, ,00 II. Hosszú lej. kötelezettségek 0 0, ,00 III. Rövid lejáratú kötelezettségek , ,74 95,48 G. Passzív időbeli elhatárolások , ,25 212,23 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 152,22 Saját tőke része: eft-ban - induló tőke: tőke változás: tárgyévi eredmény alaptevékenységből tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből összesen: Céltartalék: évi mérlegben szereplő értéke: eft, amelyet a MOB a várható kötelezettségekre a tárgyévet megelőző évben képzett. 10

11 Rövid lejáratú kötelezettségek: eft-ban 454 Szállítók Szja Szociális hozzájárulási adó, TB járulék Rehabilitációs hj Munkaerőpiaci járulékok Egbizt járulék levont Nyugdíjjárulék levont EKHO levont EKHO munkáltatói Egyéb NAV befizetési kötelezettség ÁFA elszámolások Jövedelem elszám TB kötelezettség Munkavállalók rövid lej. kötelezettség Különféle rövid lejáratú kötelezettség Kötelezettségek összesen: Passzív időbeli elhatárolások (adatok eft-ban) Passzív időbeli elhatárolás a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, melyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban kerültek leszámlázásra. Passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott költségvetési támogatások összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegek. Passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra halasztott bevételként a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz összege, a térítés nélkül átvett eszközök értéke. Bevételek: évben fel nem használt állami támogatások Támogatásból beszerzett eszközök miatt Térítés nélkül átvett eszközök miatt Ráfordítások: évre vonatkozó költségek Összesen:

12 3.3 Vagyoni helyzet Befektetett eszközök fedezettsége A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 354,50 %-ban, a tárgyévben 373,93 %-ban fedezte, a kis mértékű növekedés indexe 105,48 %. Befektetett eszközök, illetve forgóeszközök aránya Nyitó Záró % % Befektetett eszközök aránya 12,44 8,35 Forgóeszközök aránya 79,62 90,86 A forgóeszközök aránya évközi növekedését döntően a pénzeszközök állományának eft értékű növekedése, a befektetett eszközök állományának eft értékű növekedése továbbá az aktív időbeli elhatárolások eft értékű csökkenése együttes hatásként okozta. Az arányszámot az előzőeken kívül a követelések állományának eft értékű csökkenése, s a készletek állományának eft értékű növekedése is módosította. A befektetett eszközök arányának csökkenését nagymértékben a pénzeszközök záró állományának nagysága okozta. Saját tőke változása A saját tőke az előző évhez képest eft értékkel, 7,71 %-kal nőtt. Tőkeerősség MOB saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 44,10 %, a tárgyévben 31,20 %. A gazdálkodó tőkeerőssége kis mértékben csökkent. Tőkeszerkezeti mutató A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 24,37 %-át tették ki, a tárgyévben 21,60 %-át, így továbbra is kedvező maradt. Kötelezettségek dinamikája A MOB mérlegben kimutatott kötelezettségei az előző évhez képest eft értékkel csökkentek. A fontosabb vagyoni mutatók alakulása a 1. sz. mellékletben található. 12

13 3.4. Likviditás és fizetőképesség A rövid távú pénzügyi helyzet elemzéséhez a négyfokozatú likviditási mérleg a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult: ESZKÖZÖK FORRÁSOK I. Likvid eszközök I. Azonnal esedékes kötelezettségek II. Mobil eszközök II. Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek III. Mobilizálható eszközök III. Később esedékes kötelezettségek 0 IV. Immobil eszközök IV. Vissza nem fizetendő források Összesen Összesen eft Pénzeszközök változása A pénzeszközök záró állománya eft, mely az előző időszaki záró állományhoz képest eft-tal, 82,80 %-kal nőtt. A záró állomány nagyságát legjelentősebb mértékben a tárgyévben befolyt állami támogatások befolyásolták. Likviditási gyorsráta A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 708,06 %, a tárgyévben 1311,83 % volt. Likvid eszközök aránya A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 76,08 %, a tárgyévben 88,41 % volt. Hosszú távú likviditás A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 741,04 %, a tárgyévben 1 348,20 % volt. A hosszú távú likviditás továbbra is rendkívül kedvező maradt. A változást a pénzeszközök eft értékű, illetve a készletek eft értékű állománynövekedésének, valamint a követelések eft értékű, továbbá a kötelezettségek eft értékű állománycsökkenésének együttes hatása okozta. Kötelezettségek és kinnlevőség A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 13,05 %-a teljesíthető. 13

14 Kötelezettségek és likvid eszközök A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, pénzeszközök) 1311,83 %-ban fedezték a kötelezettségeket. A fontosabb pénzügyi mutatók alakulása a 2. sz. mellékletben található Jövedelmezőség Bevétel alakulása A MOB összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben eft, a tárgyévben eft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest eft értékkel, 22,96 %-kal nőtt. A tárgyévi eredmény dinamikája A tárgyévi (alap- és vállalkozási tevékenységre összesített) eredmény az előző évben eft, a tárgyévben eft volt. Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény eft értékkel nőtt. A fontosabb jövedelmezőségi mutatók alakulása a 3. sz. mellékletben található. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A mérleg korábbi időszakra vonatkozó helyesbítő tételt nem tartalmaz Sajátos tételbesorolások A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A MOB mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 14

15 Tétel átsorolások A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. Értékelési elvek változása Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a MOB a tárgyidőszakban nem élt Mérlegen kívüli tételek Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek A MOB pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő- mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről szóló 224/2000. számú Kormányrendelet által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek Befektetett eszközök Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. 15

16 4.7. Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel Saját tőke Saját tőke változása A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak: Tőkeelem Előző év Tárgyév Változás Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Saját tőke összesen eft Induló tőke alakulása Az induló tőke az előző időszakhoz képest nem változott. Tőkeváltozás alakulása A tőkeváltozás tárgyévi tételei között az előző évi eredmény átvezetése, valamint az előző évek FONESZ beolvadás miatti egyéb követelések korrekciója szerepel. Lekötött tartalék jogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem szerepel, a MOB fejlesztési tartalékot nem képzett Céltartalékok évben a folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan a felmerült kár, valamint a nem vagyoni kár esetleges jövőbeni pénzügyi teljesítésére eft céltartalék képzésére került sor. Az előző évben képzett céltartalékot a jelenleg is folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan továbbra is változatlan értékben tartjuk nyilván. 16

17 4.10. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Hosszú lejáratú kötelezettségek kezelésbe vett eszközökre A mérlegben törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. Kötelezettségek átsorolása A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése miatt átsorolásra nem került sor. Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. 5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása A MOB a korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés keretében feltárt hibát a tárgyévi események között számolta el Össze nem hasonlítható adatok Az eredmény-kimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával Az eredmény-kimutatás tagolása Alaptevékenység, alapcél szerinti közhasznú tevékenység eredménye: Bevételek (adatok eft-ban) évben befolyt költségvetési támogatás NOB-tól, valamint MOB támogatóktól kapott pénzbeli és nem pénzbeli támogatások Adományok

18 A Magyar Olimpiai Csapat támogatói, partnerei támogatói kategória használati díja Alaptevékenység egyéb számlázott bevételei (regisztrációs díjak, közvetített szolgáltatások, eszközértékesítés bevétele) Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek (térítésnélkül átvett eszközök időbeli elhatárolással korrigált értéke) Összesen: Időbeli elhatárolások miatt korrekciók: évről évre elhatárolt támogatás évre elhatárolt fel nem használt támogatás támogatásból beszerzett eszközök miatt elhatárolás évben befolyt évben felhasznált támogatás elhatárolásának megszüntetése januárban kapott évet érintő nem pénzbeli támogatás elhatárolása 998 Az alaptevékenység időbeli elhatárolásokkal korrigált összes bevétele: Ráfordítások (adatok eft-ban) Sportszövetségek, sportszervezetek, egyéb partnerek támogatására felhasznált összeg Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb, illetve rendkívüli ráfordítások Alaptevékenység összes ráfordítása: Alaptevékenység tárgyévi eredmény (bevételi többlet): Eredmény felhasználási javaslat: az alaptevékenység tárgyévi eredményét a MOB az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre (alaptevékenység, közhasznú tevékenység) fordítja. 18

19 Gazdasági-vállalkozási tevékenységének eredménye: Bevételek (adatok eft-ban) Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 386 Tevékenység összes bevétele: Ráfordítások (adatok eft-ban) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 291 Vállalkozási tevékenység összes ráfordítása: Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény (bevételi többlet): Eredmény felhasználási javaslat: a gazdasági-vállalkozási tevékenység tárgyévi eredményét a MOB az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre (alaptevékenység, közhasznú tevékenység) fordítja. Új tételek az eredmény-kimutatásban A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a MOB nem élt Bevételek A MOB bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 19

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben