KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A évi beszámolóhoz Vác, március 23. dr. Kővári Zoltán bv. alezredes ügyvezető igazgató

2 20 / 2. oldal I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft vagyoni helyzetére, pénzügyi- likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai szemléltetik. Vagyoni helyzet mutatószámai: A befektetett eszközök aránya a végrehajtott saját rezsis beruházásoknak köszönhetően lényegesen javult 2009-ben az előző üzleti évhez hasonlítva. Ezzel összefüggésben a forgóeszközök aránya csökkent az eszközökön belül és 2009 évben egyaránt jelentősen növeltük tárgyi eszközállományunkat, tárgyi eszköz megújulása mindkét évben megközelítette az elszámolt éves értékcsökkenés háromszorosát. Mindezek következtében javult az avultsági mutató. A befektetett eszközeink rendeltetésszerű forrással, saját tőkével fedezettek. A forgóeszközök 63,7%-ban saját tőkével fedezettek, a fennmaradó részt is rendeltetésszerű forrás finanszírozza. A mérlegfőösszeg 66 millió Ft-os csökkenése javította a saját tőke arányát a forrásokon belül, a 32,7 millió Ft-os negatív mérleg szerinti eredmény ellenére. Kötelezettségeink értéke 69%-kal esett vissza a bázishoz mérten, mind a szállító állományunk, mind az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink csökkenő mértékben vesznek részt a finanszírozásban. A pénzügyi helyzet mutatószámai: A kft hitel igénybevétele nélkül zárta a gazdasági évet. A kft szállítói tartozásai a bázishoz mérten erőteljesebb csökkenést mutatnak, mint a vevő követelések, azaz a fizetőképesség javult. Ez a javulás az értékpapírok állományának csökkenése terhére valósult meg, melyből eft a likviditás megőrzésére fordítódott. Míg a kft átlagosan 19 napon belül fizeti szállítóit, addig vevőit átlag 30 napig finanszírozza. Jövedelmezőségi mutatók: A évre realizált eft veszteség a jövedelmezőségi mutatókat jelentősen rontja. II. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályok, eljárások A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat Társaságunk a Számviteli Tv. 9. -a alapján éves beszámoló készítésére kötelezett. A SzTv előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti. Társaságunk egyszemélyes, 100 %-ban állami tulajdoni hányadú Kft., a GT. szerint könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot az EX ASSE Könyvvizsgáló ZRt. részéről, Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló részére kifizetett díj 2009-ben számla alapján : A díj a havi ellenőrzéseket és a mérleg auditálását foglalja magába. 691 eft. Mérlegkészítés időpontja, tagolása, eredmény-megállapítás módja Az üzleti év időtartama a naptári évvel azonos. A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó naptári napja. Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év március hó 15. napja. Társaságunk a beszámoló mérlegét a SzTv. l.sz. mell. A változata szerint, eredmény-kimutatását a SzTv. 2. sz mell. A változata szerinti tagolásban összköltségeljárással, de az alapító információs igényeinek kérésére forgalmi költség eljárással is elkészíti. Az eredmény kimutatás alátámasztására társaságunk az elsődleges költséghely-költségviselő, másodlagos költségnem elszámolást alkalmazza.

3 20 / 3. oldal A kft a számviteli tv. adta változásokat figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva készíti beszámolóját, további tételtagolást, esetleges összevonást nem használ. Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Társaságunk a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályait a Sztv. előírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belső szabályzatban, a Számviteli politikában és az Eszközök és források értékelési szabályzatában határozza meg. Forgóeszközök értékelése: A vásárolt készletek készletre vétele tényleges beszerzési áron történik, árkülönbözeti számla közbeiktatásával. A felhasználásra jutó árkülönbözet a negyedéves, éves záráskor felosztásra kerül. A készletek felhasználásánál a FIFO módszert alkalmazzuk. Mérleg fordulónapján meglévő saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen vesszük számba, mely utókalkulációval kerül meghatározásra, a nyomdaipari késztermékeknél az önköltség számítási szabályzattal összhangban az eladási ár 80 %-ban kerültek számbavételre. Mivel az eladási ár 80 %-ban történő önköltség meghatározása magasnak mutatkozott a tényleges önköltséghez viszonyítva, ezért a képződött készletérték különbözettel módosítottuk a nyomdaipari késztermékek nyilvántartási árát. Értékcsökkenés elszámolásának elve Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal történik. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Maradványértékkel, szabályzatunknak megfelelően, gépjárművek esetében számolunk. Az 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök költségét a használatbavételkor egy összegben elszámoltuk értékcsökkenésként. Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai Számviteli politikánk szerint követelésnél a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, értékvesztést lehet elszámolni. Jelentősnek minősítjük, ha a különbözet vevőnként, adósonként számított összege a követelések 2 %-át eléri. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott szabályzatok Elsődlegesen a évi C. számú Számviteli törvény és módosításai határozzák meg könyvvezetésünket. A számviteli politika keretében, de önálló belső szabályzatként hatályos a Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat

4 20 / 4. oldal A számviteli alapelvektől való eltérések Társaságunk könyvvezetési gyakorlata, beszámolója nem tér el a számviteli tv. előírásaitól, kivételes eltéréseket nem alkalmaztunk. A Cash flow kimutatást a 6. számú táblázat tartalmazza 2008 és 2009 évekre vonatkozóan. A kft és üzleti évben veszteséget realizált, ezért az adózott eredmény felhasználásának bemutatására nincs mód. III. A társaság általános adatai, vezető tisztségviselők A társaság neve: DUNA-MIX Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: DUNA-MIX KFT Alapadatai: Székhelye (telephellyel azonos): 2600, Vác Barabás Miklós u. 1. Központi telefonszáma: 27/ Központi telefax száma: 27/ címe: Cégbejegyzés száma: Adószám: Statisztikai számjel: Statisztikai főtevékenység től: 1812 Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt Számlaszám: A társaság ügyvezető igazgatója: dr. Kővári Zoltán bv. alezredes A társaság vezető tisztségviselője részére évben kifizetett járandóság e Ft. Jelenleg a vállalkozás képviseletére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni dr. Kővári Zoltán bv. alezredes, 2094 Nagykovácsi Erdész u.42. sz. alatti lakos. A társaság felügyelő bizottságának tagjai: dr. Aradi Zsolt elnök 884,0 eft Bikádi Tóth Ildikó tag (új) 577,5 eft Vatai Gyula bv. ezredes tag 654,5 eft dr. Villányi Imre tag (leköszönt) 77,0 eft Kifizetett tiszteletdíj összesen 2009-ben: 2.193,0 eft A társaság tisztségviselői: Szakolczai Lóránt bv. őrnagy Pszota Józsefné bv. alezredes dr. Kormosói László bv. őrnagy Böröczk Edit Horhi Zoltánné termelési és műszaki igazgató gazdasági igazgató biztonsági vezető számviteli osztályvezető munkaügyi osztályvezető

5 20 / 5. oldal Vezető tisztségviselőknek, FB tagoknak előleg folyósítására, kölcsön nyújtására nem került sor, velük szemben nyujdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. A társaság könyvvezetését saját számviteli osztály látja el, könyvviteli szolgáltatást nem vett igénybe. IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Céltartalék: e Ft évben 5 évre képzett - a 2007.évben a Kész Kft részére gyártott, Tiszalöki Börtön zárkaajtóinak részbeni garanciális kötelezettsége évben feloldásra került 964 e Ft pedig a garanciális javítási kötelezettség ezévre jutó része. Aktív időbeli elhatárolás összege e Ft, melyből 989 e Ft bevételek aktív időbeli elhatárolása: 48 e Ft bérleti díj 924 e Ft belföldi szolgáltatás árbevétele 14 e Ft cégautó adó megtérítése, fel. bizt. díj 3 eft OTP lakásépítési kölcsön törlesztése. 116 e Ft a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 21 e Ft évi közlöny, újság előfizetések, 95 e Ft casco I.n.évi előfizetése. Passzív időbeli elhatárolás összege e Ft, melyből Bevételek passzív időbeli elhatárolására 2009.évben nem került sor. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 126 e Ft melynek részletezése: - OTP 1% kezelési költség 1 e Ft - munkábajárás havi 45 e Ft - foglalkozás eü. szolg.12.havi díja 80 e Ft Halasztott bevételek az előző években OP-től fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása: e Ft Az Eszközök mérlegsorai között szereplő Egyéb tartósan adott kölcsön a dolgozók 1 éven túli lakásépítési kölcsön tartozása 101 e Ft 1 éven belüli lakásépítési kölcsön tartozása 12 e Ft, mely a rövidlejáratú követelések közé átvezetésre került évben leírt vevő követelés nem volt. 5 éven túli kötelezettsége a társaságnak nincs. Saját tőke üzleti éven belüli változása: Jegyzett tőke nem változott Tőketartalék nem változott Eredménytartalék a Kft évi eft mérleg szerinti eredményével (veszteség) csökkent. A saját tőke dec. 31- én eft dec. 31-én eft-ra módosult a eft évi mérleg szerinti eredmény figyelembe vételével. (A saját tőke részletes kimutatását az 1. sz. táblázat tartalmazza.) A pénzügyi helyzet szempontjából jelentős, de a mérlegben nem szereplő kötelezettség nincs. V. Foglalkoztatási struktúra Foglalkoztatási struktúránk változatlan, összetételét tekintve a vezényelt hivatásos állományból (állomány tábla szerint 70 fő, statisztikai állományi létszám 57,9 fő) és az alkalmazotti állományúakból (14,6 fő átlagos állományi létszám) tevődik össze. Állománycsoportonkénti bontásban a bérköltség szerkezetét a kiegészítő melléklet 7. sz. táblázata mutatja be.

6 20 / 6. oldal VI. Tárgyi eszközök, immateriális javak Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását, növekedés, csökkenés, átsorolásokat, a könnyebb áttekinthetőség érdekében a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza, mérlegtételek szerinti bontásban. Az immateriális javak körében évi beszerzésre került 21 eft vagyoni értékű jog Windows szoftver. 903 eft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, így az immateriális javak nettó értéke e Ft-ra módosult. Tárgyi eszközökön mérleg szerinti nettó értéke eft növekedést mutat az előző évihez viszonyítva évben végzett beruházások, a Kft saját termelési értékét növelte év során eft terven felüli és eft terv szerinti értékcsökkenés elszámolására került sor. A tárgyi eszközök nettó értéke 2009.december 31-én eft-ra módosult. Az üzleti tervben megfogalmazott beruházások közül - A költség racionalizálás és a takarékosság érdekében a bérelt területen működő üzemeinket a kft. saját területeire átköltöztettük. Ez a folyamat a II. negyedévben kezdődött el és a IV. negyedévre befejeződött: - nyomda átköltözés miatti épület felújítás eft, - háromszintes üzemépület tetőfelújítása eft, - fémtechnológiai üzem átköltözése miatti felújítás eft, - galván padozat felújítás eft, - bérelt területek fűtés leválasztása 435 eft végén még 1 db használt targoncát szereztünk be eft értékben. A beszerzést minőségi csere keretében bonyolítottuk le úgy, hogy egyidejűleg a szállítónak eladjuk a kft régi (dízel üzemű) targoncáját nettó 300 eft áron. - a nyomdaüzemi gépberuházások aktiválása megtörtént, eft értékben. - A régi készárú raktár helyiségének gépészeti átalakítása befejeződött a II. negyedévben, aktiválási értéke 443 eft. - A Libra 3Si rendszerhez a tervben szereplő 2 db belépési jogot térítés nélkül megkaptuk a Libra Szoftvertől (a terv többi része ebben az időszakban nem valósult meg). - Számítástechnikai célú beszerzésre 102 eft-ot fordítottunk. - Irodai berendezések, felszerelések beszerzésére 322 e Ft-ot fordítottunk. - A tehergépkocsira téligumi beszerzés (42 eft), felni garnitúra beszerzés 128 eft, szivattyúk beszerzése (34 eft), - Fémtechnikai üzem részére beszerzésre került permetezőgép (19 eft), valamint 2 db ipari kompresszor (mely alkalmi vétel volt) eft értékben. - ELTEC részére 10 db fogvatartotti ülőke előállítására került sor 23 e Ft értékben, egyéb termelő tevékenységhez szükséges eszköz előállítására/beszerzésére került sor 60 eft értékben (összecsukható kocsi, tűzoltó készülék). Az értékcsökkenési leírás elszámolása jóval magasabb a tervezettnél. Alapvető oka a jelentős összegű tárgyi eszköz selejtezéséből adódóan elszámolt terven felüli értékcsökkenés. A kft a Váci Fegyház és Börtöntől bérelt területeinek jelentős részéről kivonult, és a bérelt területeket is érintően év során megvalósított beruházásaival kapcsolatban, felülvizsgálta azok használhatósági fokát. A tetőfelújítás beruházás leírási kulcsának megállapítása, valamint a műszaki állapotfelmérés eredménye között jelentkező ellentmondás miatt, selejtezési javaslat készült 3,3 mill Ft terven felüli értékcsökkenés elszámolására. Mivel a tetőt a gyakori beázások miatt már többször javítani kellett, megállapítást

7 20 / 7. oldal nyert, hogy a beruházás élettartama nem érte el a becsült, azaz az alkalmazott leírási kulcs szerinti élettartamot. A nyomda évi áttelepítése kapcsán létrejött beruházás részben visszabontásra került, melynek értéke 1,9 mill Ft, ami az új nyomda kialakítása során tovább hasznosítható (visszaírt értékvesztés), míg a fennmaradó 3,2 mill Ft összeget a VFB elismerte az eredeti állapot helyreállításának költségeként, melyek a kft-nél terven felüli értékcsökkenésként kerültek elszámolásra. Befejezetlen beruházás állományunk a mérleg fordulónapján nem volt. Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint Összes készlet állományunk e Ft, melynek 61 %-a anyagkészlet 35 %-a késztermék 4 %-a pedig kereskedelmi áru. Bázis készletállományunkhoz képest a záró állomány e Ft alacsonyabb. Követelések megoszlása lejáratuk és vevők szerinti bontásban: ezer Ft-ban Fizetési határidő Külső vevők BV szervezet Összesen Határidőn belüli nap nap nap nap Összesen VII. Az export értékesítés árbevétele, aktivált saját teljesítmény Az export értékesítés és a belföldi értékesítés árbevételét, tevékenységenkénti megoszlását, a 4 sz. táblázat tartalmazza. Export értékesítés árbevétele bázis évhez képest 2,5 %-kal, e Ft-ról e Ft-ra csökkent. Belföldi értékesítés árbevétele 61%-a az előző évinek. A 2009.évi árbevételen belül a - bérmunkában végzett tevékenység árbevétele e Ft - a saját előállítású termékek értékesítés árbevétele: e Ft - szolgáltatás: e Ft ebből kereskedelmi árú értékesítés: e Ft anyag értékesítés árbevétele: 432 e Ft egyéb bevételek 257 e Ft Társaságunk az Éves beszámoló részeként összeállítja az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát, mellyel eleget tesz a számviteli tv. kiegészítő melléklet ide vonatkozó előírásának.

8 20 / 8. oldal Aktivált saját teljesítmények értéke : e Ft. - saját termelésű készletek állományváltozása: e Ft - Saját előállítású eszközök aktivált értéke: e Ft Ebből irodabútor 192 eft Üzemi berendezés eft Nyomda épület eft Készáruraktár 443 eft Háromszintes üzemépület eft Fűtéskorszerűsítés 435 eft TMK üzemépület eft Galván üzemépület eft. Egyéb ráfordításaink összege e Ft, mely a bázis évhez képest jelentős mértékben, e Ft-tal nőtt. eft-ban Ebből: Te értékesítés önköltsége 94 Készletek selejtezése 163 Terven felüli értékcsökkenés Környezetvédelmi termékdíj 30 Környezetterhelési díj 25 Apeh illeték 24 Gépjárműadó 314 Szgk magáncélú használata 55 Kártérítés 56 Késedelmi kamat 1 Kerekítés 9 Egyéb bevételünk: e Ft, mely 34%-al alacsonyabb az előző évinél. Ebből: eft-ban - TE értékesítés TE többlet Céltartalék felhasználás Kapott kártérítése: 76 - OP-től kapott normatív+pályázati támogatás TB ktg térítés 1% 8 - Cégautó adó megtérítése évek ÁFA visszatérítése Egyéb bevétel 9 Pénzügyi műveleteink bevétele: e Ft, melyből - egyéb részesedés e Ft - kapott kamat 1.277e Ft - értékpapír realizált árfolyam vesztesége 36 e Ft - követelések árf. vesztesége 121 e Ft - pénzügyi rendezés 5 e Ft Pénzügyi műveletek ráfordítása: e Ft melyből - kamat e Ft - átváltáskori árf.veszteség 628 e Ft - Követelések realizált árfolyam vesztesége 171 e Ft

9 20 / 9. oldal Pénzügyi műveletek eredménye: 965 e Ft Rendkívüli bevételünk: e Ft, mely 2009-ben, az OP-tól korábbi években fejlesztési támogatásként kapott összeg a beruházásokhoz kapcsolódóan terven felül leírt értékcsökkenés arányos részét is tartalmazza. Rendkívüli ráfordításunk évben nem volt. VIII. Környezetvédelem. A veszélyes hulladékok évi forgalmát mutatja mennyiségben és értékben, fajtánként a 8.számú táblázat. Veszélyes hulladék megsemmisítésre 2009-ben eft-ot fordítottunk. A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszközként tartjuk nyilván a galván üzemben a 3 ventillátoros elszívót, 2 db nedves gázmosót, valamint a szennyvíztisztító berendezést. Évente két alkalommal vízmintavételi kötelezettségünknek teszünk eleget (125 eft/alkalom). Légszennyező pontforrások emisszió mérése társaságunknál 2013-ban lesz esedékes. Mérlegünkben kötelezettségeink között ki nem mutatott környezetvédelmi helyreállítási költség nincs.

10 Duna-Mix Kft 1.sz. táblázat Saját tőke változás év Megnevezés Nyitó Növekedés(+) Csökkenés(-) Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen

11 Duna-Mix Kft MEGNEVEZÉS Immateriális javak és tárgyi eszközök változásai NYITÓ év NÖVEK ED. BRUTTÓ ÉRTÉK ÁTSO- ROL. CSÖK- KEN. 2.sz. táblázat E forint ZÁRÓ Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKE D. BRUTTÓ ÉRTÉK ÁTSO- ROL. CSÖK- KEN. ZÁRÓ Telkek Épületek Egyéb építmények Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok Ing. és ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok össz Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb gépek, berend., járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen

12 MEGNEVEZÉS NYITÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS E forint NETTÓ NÖVEKEDÉS terven tervszerinti felüli CSÖK- KEN. ZÁRÓ ÉRTÉK Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előleg Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen MEGNEVEZÉS NYITÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÖVEKEDÉS terven felüli NETTÓ tervszerinti CSÖK- KEN. ZÁRÓ ÉRTÉK Telkek Épületek Egyéb építmények Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok Ing.és ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok össz Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb gépek, berend., járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök érték helyesbítése Tárgyi eszközök összesen

13 Duna-Mix Kft T á r g y é v i é r t é k c s ö k k e n é s 3.sz. táblázat V á c 2009.év Tervszerinti értékcsökkenés Terven felüli Összesen Megnevezés értékcsökkenés Lineáris Azonnali Összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZE- SEN Épületek Építmények Ingatlanok összesen Műszaki gépek,berendezések,járművek Egyéb gépek,berendezések,járművek TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Értékcsökkenés mindösszesen

14 Duna-Mix Kft Az árbevétel alakulása év 4.sz. táblázat Megnevezés Módosított terv árbevétel Tény Árbevétel megoszlása Tényleges telj. mód. tervhez (ezer Ft) (ezer Ft) % % Műanyag üzem - gomb termék ,0 100,0 Asztalosipari termékgyártás ,5 71,4 Nyomdaipari termékgyártás ,3 83,9 Konfekcióipari termékgyártás ,7 107,1 Fémipari, lakatosipari termékek ,3 80,4 Saját termék összesen ,9 86,6 Labda üzem bérmunka ,1 102,2 Cipővarró üzem bérmunka-szlovák partnernek ,8 116,5 Asztalosipari bérmunka ,3 106,7 Fémipari bérmunka ,8 95,6 Fémhulladék válogatás bérmunka ,9 87,1 Kábelkötegek készítése ,1 276,9 Konfekcióipari bérmunka ,4 105,4 Bérmunka összesen ,3 113,8 Galvánipari szolgáltatás ,7 103,3 Külső munkahelyeken fogvatartottak foglalkoztatása ,0 68,8 Ingatlan bérbeadás díja ,1 66,7 Egyéb szolgáltatás ,0 80,3 ebből egyéb bevétel ,2 70,6 belföldi anyagértékesítés ,3 194,6 kereskedelmi tevékenység ,5 72,2 közvetített (továbbszámlázott)szolg. 100, ,0 Szolgáltatás összesen ,8 88,7 Összesen ,0 93,6

15 Duna-Mix Kft 5.sz. táblázat A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzéséhez Ssz. Mutató Számítása 2008.évi 2009.évi 1. Tőke igényességi mutató Bef.eszk./Összes eszk. 47% 69% 2. Forgóeszközök aránya Forgóeszk./Összes eszköz 52% 30% 3. Saját tőke aránya Saját tőke/összes forrás 79% 89% 4. Eladósodottság Kötel.(idegen forr.)/összes forrás 13% 6% 5. Tőke feszültségi mutató Kötel.(idegen forr.)/saját tőke 17% 6% 6. Tőke önfinanszírozás Mérleg sz.eredmény/saj.tőke -3% -18% 7. Saját tőke növ. Mutatója Saját tőke/jegyzett tőke 377% 319% 8. Bef.esz.fedezettsége s.forrásból Saját tőke/befektetett eszközök 167% 128% 9. Tárgyi eszköz fedezettsége Saját tőke/tárgyi eszközök 170% 129% Tárgyi e.leírtsági m.avultsági 10. m. T.e.halm.écs./T.e.bruttó érték 46% 43% 11. Tárgyi e.megújítási mutató Tárgyévben üz.h.t.e./t.évi écs. 298% 296% 12. Használhatósági fok T.e.nettó é./t.e.bruttó érték 54% 57% 13. Beruh.fedezeti mutató Tárgyévi écs./tárgyévi üz.hely. 33% 34% 14. Forgó tőke aránya a s.tőkéhez F.esz.-Röv.lej.köt./Saját tőke 49% 28% 15. Forgótőke szint Forgó tőke/forgóeszközök 79% 65% 16. Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel/eszközök ö. 80, Tárgyi eszk. Hatékonysága Nettó árbevétel/tárgyi eszk. 170, Készletek fordulatszáma Nettó árbevétel/készletek 680,0 569 A vállakozás pénzügyi-likviditási helyzetének átfogó jellemzéséhez Ssz. Mutató Számítása Eladósodottság Kötelezett./Eszközök összesen 13% 6% 2. Likviditási mutató Forgóeszközök/Kötelezetts. 391% 553% 3. Rövid távú likviditás II. Forgóe.-Köv./Röv.lej.köt. 435% 413% 4. Készpénz likviditás Pénzeszk./Röv.lej.köt. 81,0 93% 5. Hitel fedezettségi mutató Követelések/Röv.lej.köt. 52% 139% 6. Vevő-Száll.áll. aránya Vevők/Szállítók 146,0 182% 7. Vevők átfutási ideje Vevőáll./Nettó árbev.x nap 20.nap 7.a Átlagos vevőfutamidő Átl.vevő áll./nettó árbev.x nap 30 nap 8. Szállítók átfutási ideje Száll.áll./Anyagjell.ráf.x nap 21nap 8.b Átlagos szállító futamidő Átl.száll.áll/Anyagjell. ráford.x nap 19 nap

16 A vállalkozás jövedelmi helyzetének átfogó elemzéséhez Ssz. Mutató Számítása 2008.évi 2009.évi Index 1. Bruttó term.ért.vált. Ért.N.árb.+Egyéb b.+akt.s.telj % 2. Hozzáadott érték/ag.mentes t.é./ Bruttó t.é.-ag.jell.ráf % 3. Nettó term.érték Hozzáadott é.-écs % 4. Termelési ktg.szint Összes ktg./bruttó term.é. 104% 118% 113% 5. Anyaghányad Anyagjell.ráf./Bruttó term.é. 54% 62% 115% 6. Bérköltség hányad Szem.jell.ráf./Bruttó term.é. 41% 48% 117% 7. Értékcs.leírási hányad Écs./Bruttó term.é. 5% 8% 160% 8. Ért.költségszint Ért.össz.ktg-e/Nettó árbev. 109% 131% 120% 9. Igazg.ktg.szint Igazg.ktg-ek/ Nettó árbev. 23% 33% 143% 10. Árbev.arányos üzemi er. Üzemi er./ért.nettó árbev. -3% -29% 967% 11. Eszközök megtérülése Ért.nettó árb./tárgyi eszk.ért % 12. Élőmunka hatékonysága Ag.mentes term.é./bérjell.ktg. 110% 80% 73%

17 Duna-Mix Kft 6sz. táblázat Sorszám Megnevezés Cash flow kimutatás I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás ( Működési cash flow ) sorok Előző év Tárgyév Adózás előtti eredmény +, Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +, Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ,- 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +,- 6. Szállítói kötelezettség változása +, Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása ,- 8. Passzív időbeli elhatár. változása +, Vevő követelés változása +, Forgóeszközök ( vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül ) változása +,- 11. Aktív időbeli elhatárol. változása +, Fizetett, fizetendő adó - - ( nyereség után ) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + -

18 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - kibocsátásának bevét Hitel és kölcsön felvétel Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megteste sítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hoszszú lejáratú kötelezettség változása - IV. Pénzeszközök változása (+,-I+-II+-III. sorok) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén Pénzeszközök változása

19 Duna-Mix kft 7.sz. táblázat Foglalkoztatott munkavállalók munkaügyi adatai év Állomány csoport Átl.stat.áll.létsz. ( fő ) Bérköltség (e Ft) Személyi jell.egyéb (e Ft) Teljes munk.idős fogl. 14, Vezényeltek 57,9 0 0 Egyéb fogl * 18 * = az FB tiszteletdíját is tartalmazza

20 Duna-Mix kft 8.sz táblázat Veszélyes hulladékok mennyiségbeni és értékbeni nyilvántartása év Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Menny Mennyiség Érték Mennyiség Érték Mennyiség Érték Mennyiség Érték egys. Vegyes galvániszap kg Szennyezett csomagolási hulladék kg Szennyezett textil, felitatóanyagok kg Híg olajiszap kg Ragasztó hulladék kg Fáradtolaj hulladék kg Egyéb oldószer hulladék kg Labor, ismeretlen vegyszer hulladék kg Használt gumiköpeny hulladék kg Vegyes elektronikai hulladék kg Téritésmentes 126 Téritésmentes 0 0 Vegyszer maradék kg Összesen:

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2014.03.17. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben