KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A évi beszámolóhoz Vác, március 23. dr. Kővári Zoltán bv. alezredes ügyvezető igazgató

2 20 / 2. oldal I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft vagyoni helyzetére, pénzügyi- likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai szemléltetik. Vagyoni helyzet mutatószámai: A befektetett eszközök aránya a végrehajtott saját rezsis beruházásoknak köszönhetően lényegesen javult 2009-ben az előző üzleti évhez hasonlítva. Ezzel összefüggésben a forgóeszközök aránya csökkent az eszközökön belül és 2009 évben egyaránt jelentősen növeltük tárgyi eszközállományunkat, tárgyi eszköz megújulása mindkét évben megközelítette az elszámolt éves értékcsökkenés háromszorosát. Mindezek következtében javult az avultsági mutató. A befektetett eszközeink rendeltetésszerű forrással, saját tőkével fedezettek. A forgóeszközök 63,7%-ban saját tőkével fedezettek, a fennmaradó részt is rendeltetésszerű forrás finanszírozza. A mérlegfőösszeg 66 millió Ft-os csökkenése javította a saját tőke arányát a forrásokon belül, a 32,7 millió Ft-os negatív mérleg szerinti eredmény ellenére. Kötelezettségeink értéke 69%-kal esett vissza a bázishoz mérten, mind a szállító állományunk, mind az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink csökkenő mértékben vesznek részt a finanszírozásban. A pénzügyi helyzet mutatószámai: A kft hitel igénybevétele nélkül zárta a gazdasági évet. A kft szállítói tartozásai a bázishoz mérten erőteljesebb csökkenést mutatnak, mint a vevő követelések, azaz a fizetőképesség javult. Ez a javulás az értékpapírok állományának csökkenése terhére valósult meg, melyből eft a likviditás megőrzésére fordítódott. Míg a kft átlagosan 19 napon belül fizeti szállítóit, addig vevőit átlag 30 napig finanszírozza. Jövedelmezőségi mutatók: A évre realizált eft veszteség a jövedelmezőségi mutatókat jelentősen rontja. II. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályok, eljárások A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat Társaságunk a Számviteli Tv. 9. -a alapján éves beszámoló készítésére kötelezett. A SzTv előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti. Társaságunk egyszemélyes, 100 %-ban állami tulajdoni hányadú Kft., a GT. szerint könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot az EX ASSE Könyvvizsgáló ZRt. részéről, Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló részére kifizetett díj 2009-ben számla alapján : A díj a havi ellenőrzéseket és a mérleg auditálását foglalja magába. 691 eft. Mérlegkészítés időpontja, tagolása, eredmény-megállapítás módja Az üzleti év időtartama a naptári évvel azonos. A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó naptári napja. Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év március hó 15. napja. Társaságunk a beszámoló mérlegét a SzTv. l.sz. mell. A változata szerint, eredmény-kimutatását a SzTv. 2. sz mell. A változata szerinti tagolásban összköltségeljárással, de az alapító információs igényeinek kérésére forgalmi költség eljárással is elkészíti. Az eredmény kimutatás alátámasztására társaságunk az elsődleges költséghely-költségviselő, másodlagos költségnem elszámolást alkalmazza.

3 20 / 3. oldal A kft a számviteli tv. adta változásokat figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva készíti beszámolóját, további tételtagolást, esetleges összevonást nem használ. Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Társaságunk a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályait a Sztv. előírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belső szabályzatban, a Számviteli politikában és az Eszközök és források értékelési szabályzatában határozza meg. Forgóeszközök értékelése: A vásárolt készletek készletre vétele tényleges beszerzési áron történik, árkülönbözeti számla közbeiktatásával. A felhasználásra jutó árkülönbözet a negyedéves, éves záráskor felosztásra kerül. A készletek felhasználásánál a FIFO módszert alkalmazzuk. Mérleg fordulónapján meglévő saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen vesszük számba, mely utókalkulációval kerül meghatározásra, a nyomdaipari késztermékeknél az önköltség számítási szabályzattal összhangban az eladási ár 80 %-ban kerültek számbavételre. Mivel az eladási ár 80 %-ban történő önköltség meghatározása magasnak mutatkozott a tényleges önköltséghez viszonyítva, ezért a képződött készletérték különbözettel módosítottuk a nyomdaipari késztermékek nyilvántartási árát. Értékcsökkenés elszámolásának elve Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal történik. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Maradványértékkel, szabályzatunknak megfelelően, gépjárművek esetében számolunk. Az 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök költségét a használatbavételkor egy összegben elszámoltuk értékcsökkenésként. Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai Számviteli politikánk szerint követelésnél a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, értékvesztést lehet elszámolni. Jelentősnek minősítjük, ha a különbözet vevőnként, adósonként számított összege a követelések 2 %-át eléri. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott szabályzatok Elsődlegesen a évi C. számú Számviteli törvény és módosításai határozzák meg könyvvezetésünket. A számviteli politika keretében, de önálló belső szabályzatként hatályos a Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat

4 20 / 4. oldal A számviteli alapelvektől való eltérések Társaságunk könyvvezetési gyakorlata, beszámolója nem tér el a számviteli tv. előírásaitól, kivételes eltéréseket nem alkalmaztunk. A Cash flow kimutatást a 6. számú táblázat tartalmazza 2008 és 2009 évekre vonatkozóan. A kft és üzleti évben veszteséget realizált, ezért az adózott eredmény felhasználásának bemutatására nincs mód. III. A társaság általános adatai, vezető tisztségviselők A társaság neve: DUNA-MIX Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: DUNA-MIX KFT Alapadatai: Székhelye (telephellyel azonos): 2600, Vác Barabás Miklós u. 1. Központi telefonszáma: 27/ Központi telefax száma: 27/ címe: Cégbejegyzés száma: Adószám: Statisztikai számjel: Statisztikai főtevékenység től: 1812 Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt Számlaszám: A társaság ügyvezető igazgatója: dr. Kővári Zoltán bv. alezredes A társaság vezető tisztségviselője részére évben kifizetett járandóság e Ft. Jelenleg a vállalkozás képviseletére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni dr. Kővári Zoltán bv. alezredes, 2094 Nagykovácsi Erdész u.42. sz. alatti lakos. A társaság felügyelő bizottságának tagjai: dr. Aradi Zsolt elnök 884,0 eft Bikádi Tóth Ildikó tag (új) 577,5 eft Vatai Gyula bv. ezredes tag 654,5 eft dr. Villányi Imre tag (leköszönt) 77,0 eft Kifizetett tiszteletdíj összesen 2009-ben: 2.193,0 eft A társaság tisztségviselői: Szakolczai Lóránt bv. őrnagy Pszota Józsefné bv. alezredes dr. Kormosói László bv. őrnagy Böröczk Edit Horhi Zoltánné termelési és műszaki igazgató gazdasági igazgató biztonsági vezető számviteli osztályvezető munkaügyi osztályvezető

5 20 / 5. oldal Vezető tisztségviselőknek, FB tagoknak előleg folyósítására, kölcsön nyújtására nem került sor, velük szemben nyujdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. A társaság könyvvezetését saját számviteli osztály látja el, könyvviteli szolgáltatást nem vett igénybe. IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Céltartalék: e Ft évben 5 évre képzett - a 2007.évben a Kész Kft részére gyártott, Tiszalöki Börtön zárkaajtóinak részbeni garanciális kötelezettsége évben feloldásra került 964 e Ft pedig a garanciális javítási kötelezettség ezévre jutó része. Aktív időbeli elhatárolás összege e Ft, melyből 989 e Ft bevételek aktív időbeli elhatárolása: 48 e Ft bérleti díj 924 e Ft belföldi szolgáltatás árbevétele 14 e Ft cégautó adó megtérítése, fel. bizt. díj 3 eft OTP lakásépítési kölcsön törlesztése. 116 e Ft a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 21 e Ft évi közlöny, újság előfizetések, 95 e Ft casco I.n.évi előfizetése. Passzív időbeli elhatárolás összege e Ft, melyből Bevételek passzív időbeli elhatárolására 2009.évben nem került sor. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 126 e Ft melynek részletezése: - OTP 1% kezelési költség 1 e Ft - munkábajárás havi 45 e Ft - foglalkozás eü. szolg.12.havi díja 80 e Ft Halasztott bevételek az előző években OP-től fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása: e Ft Az Eszközök mérlegsorai között szereplő Egyéb tartósan adott kölcsön a dolgozók 1 éven túli lakásépítési kölcsön tartozása 101 e Ft 1 éven belüli lakásépítési kölcsön tartozása 12 e Ft, mely a rövidlejáratú követelések közé átvezetésre került évben leírt vevő követelés nem volt. 5 éven túli kötelezettsége a társaságnak nincs. Saját tőke üzleti éven belüli változása: Jegyzett tőke nem változott Tőketartalék nem változott Eredménytartalék a Kft évi eft mérleg szerinti eredményével (veszteség) csökkent. A saját tőke dec. 31- én eft dec. 31-én eft-ra módosult a eft évi mérleg szerinti eredmény figyelembe vételével. (A saját tőke részletes kimutatását az 1. sz. táblázat tartalmazza.) A pénzügyi helyzet szempontjából jelentős, de a mérlegben nem szereplő kötelezettség nincs. V. Foglalkoztatási struktúra Foglalkoztatási struktúránk változatlan, összetételét tekintve a vezényelt hivatásos állományból (állomány tábla szerint 70 fő, statisztikai állományi létszám 57,9 fő) és az alkalmazotti állományúakból (14,6 fő átlagos állományi létszám) tevődik össze. Állománycsoportonkénti bontásban a bérköltség szerkezetét a kiegészítő melléklet 7. sz. táblázata mutatja be.

6 20 / 6. oldal VI. Tárgyi eszközök, immateriális javak Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását, növekedés, csökkenés, átsorolásokat, a könnyebb áttekinthetőség érdekében a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza, mérlegtételek szerinti bontásban. Az immateriális javak körében évi beszerzésre került 21 eft vagyoni értékű jog Windows szoftver. 903 eft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, így az immateriális javak nettó értéke e Ft-ra módosult. Tárgyi eszközökön mérleg szerinti nettó értéke eft növekedést mutat az előző évihez viszonyítva évben végzett beruházások, a Kft saját termelési értékét növelte év során eft terven felüli és eft terv szerinti értékcsökkenés elszámolására került sor. A tárgyi eszközök nettó értéke 2009.december 31-én eft-ra módosult. Az üzleti tervben megfogalmazott beruházások közül - A költség racionalizálás és a takarékosság érdekében a bérelt területen működő üzemeinket a kft. saját területeire átköltöztettük. Ez a folyamat a II. negyedévben kezdődött el és a IV. negyedévre befejeződött: - nyomda átköltözés miatti épület felújítás eft, - háromszintes üzemépület tetőfelújítása eft, - fémtechnológiai üzem átköltözése miatti felújítás eft, - galván padozat felújítás eft, - bérelt területek fűtés leválasztása 435 eft végén még 1 db használt targoncát szereztünk be eft értékben. A beszerzést minőségi csere keretében bonyolítottuk le úgy, hogy egyidejűleg a szállítónak eladjuk a kft régi (dízel üzemű) targoncáját nettó 300 eft áron. - a nyomdaüzemi gépberuházások aktiválása megtörtént, eft értékben. - A régi készárú raktár helyiségének gépészeti átalakítása befejeződött a II. negyedévben, aktiválási értéke 443 eft. - A Libra 3Si rendszerhez a tervben szereplő 2 db belépési jogot térítés nélkül megkaptuk a Libra Szoftvertől (a terv többi része ebben az időszakban nem valósult meg). - Számítástechnikai célú beszerzésre 102 eft-ot fordítottunk. - Irodai berendezések, felszerelések beszerzésére 322 e Ft-ot fordítottunk. - A tehergépkocsira téligumi beszerzés (42 eft), felni garnitúra beszerzés 128 eft, szivattyúk beszerzése (34 eft), - Fémtechnikai üzem részére beszerzésre került permetezőgép (19 eft), valamint 2 db ipari kompresszor (mely alkalmi vétel volt) eft értékben. - ELTEC részére 10 db fogvatartotti ülőke előállítására került sor 23 e Ft értékben, egyéb termelő tevékenységhez szükséges eszköz előállítására/beszerzésére került sor 60 eft értékben (összecsukható kocsi, tűzoltó készülék). Az értékcsökkenési leírás elszámolása jóval magasabb a tervezettnél. Alapvető oka a jelentős összegű tárgyi eszköz selejtezéséből adódóan elszámolt terven felüli értékcsökkenés. A kft a Váci Fegyház és Börtöntől bérelt területeinek jelentős részéről kivonult, és a bérelt területeket is érintően év során megvalósított beruházásaival kapcsolatban, felülvizsgálta azok használhatósági fokát. A tetőfelújítás beruházás leírási kulcsának megállapítása, valamint a műszaki állapotfelmérés eredménye között jelentkező ellentmondás miatt, selejtezési javaslat készült 3,3 mill Ft terven felüli értékcsökkenés elszámolására. Mivel a tetőt a gyakori beázások miatt már többször javítani kellett, megállapítást

7 20 / 7. oldal nyert, hogy a beruházás élettartama nem érte el a becsült, azaz az alkalmazott leírási kulcs szerinti élettartamot. A nyomda évi áttelepítése kapcsán létrejött beruházás részben visszabontásra került, melynek értéke 1,9 mill Ft, ami az új nyomda kialakítása során tovább hasznosítható (visszaírt értékvesztés), míg a fennmaradó 3,2 mill Ft összeget a VFB elismerte az eredeti állapot helyreállításának költségeként, melyek a kft-nél terven felüli értékcsökkenésként kerültek elszámolásra. Befejezetlen beruházás állományunk a mérleg fordulónapján nem volt. Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint Összes készlet állományunk e Ft, melynek 61 %-a anyagkészlet 35 %-a késztermék 4 %-a pedig kereskedelmi áru. Bázis készletállományunkhoz képest a záró állomány e Ft alacsonyabb. Követelések megoszlása lejáratuk és vevők szerinti bontásban: ezer Ft-ban Fizetési határidő Külső vevők BV szervezet Összesen Határidőn belüli nap nap nap nap Összesen VII. Az export értékesítés árbevétele, aktivált saját teljesítmény Az export értékesítés és a belföldi értékesítés árbevételét, tevékenységenkénti megoszlását, a 4 sz. táblázat tartalmazza. Export értékesítés árbevétele bázis évhez képest 2,5 %-kal, e Ft-ról e Ft-ra csökkent. Belföldi értékesítés árbevétele 61%-a az előző évinek. A 2009.évi árbevételen belül a - bérmunkában végzett tevékenység árbevétele e Ft - a saját előállítású termékek értékesítés árbevétele: e Ft - szolgáltatás: e Ft ebből kereskedelmi árú értékesítés: e Ft anyag értékesítés árbevétele: 432 e Ft egyéb bevételek 257 e Ft Társaságunk az Éves beszámoló részeként összeállítja az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát, mellyel eleget tesz a számviteli tv. kiegészítő melléklet ide vonatkozó előírásának.

8 20 / 8. oldal Aktivált saját teljesítmények értéke : e Ft. - saját termelésű készletek állományváltozása: e Ft - Saját előállítású eszközök aktivált értéke: e Ft Ebből irodabútor 192 eft Üzemi berendezés eft Nyomda épület eft Készáruraktár 443 eft Háromszintes üzemépület eft Fűtéskorszerűsítés 435 eft TMK üzemépület eft Galván üzemépület eft. Egyéb ráfordításaink összege e Ft, mely a bázis évhez képest jelentős mértékben, e Ft-tal nőtt. eft-ban Ebből: Te értékesítés önköltsége 94 Készletek selejtezése 163 Terven felüli értékcsökkenés Környezetvédelmi termékdíj 30 Környezetterhelési díj 25 Apeh illeték 24 Gépjárműadó 314 Szgk magáncélú használata 55 Kártérítés 56 Késedelmi kamat 1 Kerekítés 9 Egyéb bevételünk: e Ft, mely 34%-al alacsonyabb az előző évinél. Ebből: eft-ban - TE értékesítés TE többlet Céltartalék felhasználás Kapott kártérítése: 76 - OP-től kapott normatív+pályázati támogatás TB ktg térítés 1% 8 - Cégautó adó megtérítése évek ÁFA visszatérítése Egyéb bevétel 9 Pénzügyi műveleteink bevétele: e Ft, melyből - egyéb részesedés e Ft - kapott kamat 1.277e Ft - értékpapír realizált árfolyam vesztesége 36 e Ft - követelések árf. vesztesége 121 e Ft - pénzügyi rendezés 5 e Ft Pénzügyi műveletek ráfordítása: e Ft melyből - kamat e Ft - átváltáskori árf.veszteség 628 e Ft - Követelések realizált árfolyam vesztesége 171 e Ft

9 20 / 9. oldal Pénzügyi műveletek eredménye: 965 e Ft Rendkívüli bevételünk: e Ft, mely 2009-ben, az OP-tól korábbi években fejlesztési támogatásként kapott összeg a beruházásokhoz kapcsolódóan terven felül leírt értékcsökkenés arányos részét is tartalmazza. Rendkívüli ráfordításunk évben nem volt. VIII. Környezetvédelem. A veszélyes hulladékok évi forgalmát mutatja mennyiségben és értékben, fajtánként a 8.számú táblázat. Veszélyes hulladék megsemmisítésre 2009-ben eft-ot fordítottunk. A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszközként tartjuk nyilván a galván üzemben a 3 ventillátoros elszívót, 2 db nedves gázmosót, valamint a szennyvíztisztító berendezést. Évente két alkalommal vízmintavételi kötelezettségünknek teszünk eleget (125 eft/alkalom). Légszennyező pontforrások emisszió mérése társaságunknál 2013-ban lesz esedékes. Mérlegünkben kötelezettségeink között ki nem mutatott környezetvédelmi helyreállítási költség nincs.

10 Duna-Mix Kft 1.sz. táblázat Saját tőke változás év Megnevezés Nyitó Növekedés(+) Csökkenés(-) Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen

11 Duna-Mix Kft MEGNEVEZÉS Immateriális javak és tárgyi eszközök változásai NYITÓ év NÖVEK ED. BRUTTÓ ÉRTÉK ÁTSO- ROL. CSÖK- KEN. 2.sz. táblázat E forint ZÁRÓ Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKE D. BRUTTÓ ÉRTÉK ÁTSO- ROL. CSÖK- KEN. ZÁRÓ Telkek Épületek Egyéb építmények Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok Ing. és ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok össz Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb gépek, berend., járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen

12 MEGNEVEZÉS NYITÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS E forint NETTÓ NÖVEKEDÉS terven tervszerinti felüli CSÖK- KEN. ZÁRÓ ÉRTÉK Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előleg Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen MEGNEVEZÉS NYITÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÖVEKEDÉS terven felüli NETTÓ tervszerinti CSÖK- KEN. ZÁRÓ ÉRTÉK Telkek Épületek Egyéb építmények Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok Ing.és ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok össz Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb gépek, berend., járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök érték helyesbítése Tárgyi eszközök összesen

13 Duna-Mix Kft T á r g y é v i é r t é k c s ö k k e n é s 3.sz. táblázat V á c 2009.év Tervszerinti értékcsökkenés Terven felüli Összesen Megnevezés értékcsökkenés Lineáris Azonnali Összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZE- SEN Épületek Építmények Ingatlanok összesen Műszaki gépek,berendezések,járművek Egyéb gépek,berendezések,járművek TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Értékcsökkenés mindösszesen

14 Duna-Mix Kft Az árbevétel alakulása év 4.sz. táblázat Megnevezés Módosított terv árbevétel Tény Árbevétel megoszlása Tényleges telj. mód. tervhez (ezer Ft) (ezer Ft) % % Műanyag üzem - gomb termék ,0 100,0 Asztalosipari termékgyártás ,5 71,4 Nyomdaipari termékgyártás ,3 83,9 Konfekcióipari termékgyártás ,7 107,1 Fémipari, lakatosipari termékek ,3 80,4 Saját termék összesen ,9 86,6 Labda üzem bérmunka ,1 102,2 Cipővarró üzem bérmunka-szlovák partnernek ,8 116,5 Asztalosipari bérmunka ,3 106,7 Fémipari bérmunka ,8 95,6 Fémhulladék válogatás bérmunka ,9 87,1 Kábelkötegek készítése ,1 276,9 Konfekcióipari bérmunka ,4 105,4 Bérmunka összesen ,3 113,8 Galvánipari szolgáltatás ,7 103,3 Külső munkahelyeken fogvatartottak foglalkoztatása ,0 68,8 Ingatlan bérbeadás díja ,1 66,7 Egyéb szolgáltatás ,0 80,3 ebből egyéb bevétel ,2 70,6 belföldi anyagértékesítés ,3 194,6 kereskedelmi tevékenység ,5 72,2 közvetített (továbbszámlázott)szolg. 100, ,0 Szolgáltatás összesen ,8 88,7 Összesen ,0 93,6

15 Duna-Mix Kft 5.sz. táblázat A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzéséhez Ssz. Mutató Számítása 2008.évi 2009.évi 1. Tőke igényességi mutató Bef.eszk./Összes eszk. 47% 69% 2. Forgóeszközök aránya Forgóeszk./Összes eszköz 52% 30% 3. Saját tőke aránya Saját tőke/összes forrás 79% 89% 4. Eladósodottság Kötel.(idegen forr.)/összes forrás 13% 6% 5. Tőke feszültségi mutató Kötel.(idegen forr.)/saját tőke 17% 6% 6. Tőke önfinanszírozás Mérleg sz.eredmény/saj.tőke -3% -18% 7. Saját tőke növ. Mutatója Saját tőke/jegyzett tőke 377% 319% 8. Bef.esz.fedezettsége s.forrásból Saját tőke/befektetett eszközök 167% 128% 9. Tárgyi eszköz fedezettsége Saját tőke/tárgyi eszközök 170% 129% Tárgyi e.leírtsági m.avultsági 10. m. T.e.halm.écs./T.e.bruttó érték 46% 43% 11. Tárgyi e.megújítási mutató Tárgyévben üz.h.t.e./t.évi écs. 298% 296% 12. Használhatósági fok T.e.nettó é./t.e.bruttó érték 54% 57% 13. Beruh.fedezeti mutató Tárgyévi écs./tárgyévi üz.hely. 33% 34% 14. Forgó tőke aránya a s.tőkéhez F.esz.-Röv.lej.köt./Saját tőke 49% 28% 15. Forgótőke szint Forgó tőke/forgóeszközök 79% 65% 16. Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel/eszközök ö. 80, Tárgyi eszk. Hatékonysága Nettó árbevétel/tárgyi eszk. 170, Készletek fordulatszáma Nettó árbevétel/készletek 680,0 569 A vállakozás pénzügyi-likviditási helyzetének átfogó jellemzéséhez Ssz. Mutató Számítása Eladósodottság Kötelezett./Eszközök összesen 13% 6% 2. Likviditási mutató Forgóeszközök/Kötelezetts. 391% 553% 3. Rövid távú likviditás II. Forgóe.-Köv./Röv.lej.köt. 435% 413% 4. Készpénz likviditás Pénzeszk./Röv.lej.köt. 81,0 93% 5. Hitel fedezettségi mutató Követelések/Röv.lej.köt. 52% 139% 6. Vevő-Száll.áll. aránya Vevők/Szállítók 146,0 182% 7. Vevők átfutási ideje Vevőáll./Nettó árbev.x nap 20.nap 7.a Átlagos vevőfutamidő Átl.vevő áll./nettó árbev.x nap 30 nap 8. Szállítók átfutási ideje Száll.áll./Anyagjell.ráf.x nap 21nap 8.b Átlagos szállító futamidő Átl.száll.áll/Anyagjell. ráford.x nap 19 nap

16 A vállalkozás jövedelmi helyzetének átfogó elemzéséhez Ssz. Mutató Számítása 2008.évi 2009.évi Index 1. Bruttó term.ért.vált. Ért.N.árb.+Egyéb b.+akt.s.telj % 2. Hozzáadott érték/ag.mentes t.é./ Bruttó t.é.-ag.jell.ráf % 3. Nettó term.érték Hozzáadott é.-écs % 4. Termelési ktg.szint Összes ktg./bruttó term.é. 104% 118% 113% 5. Anyaghányad Anyagjell.ráf./Bruttó term.é. 54% 62% 115% 6. Bérköltség hányad Szem.jell.ráf./Bruttó term.é. 41% 48% 117% 7. Értékcs.leírási hányad Écs./Bruttó term.é. 5% 8% 160% 8. Ért.költségszint Ért.össz.ktg-e/Nettó árbev. 109% 131% 120% 9. Igazg.ktg.szint Igazg.ktg-ek/ Nettó árbev. 23% 33% 143% 10. Árbev.arányos üzemi er. Üzemi er./ért.nettó árbev. -3% -29% 967% 11. Eszközök megtérülése Ért.nettó árb./tárgyi eszk.ért % 12. Élőmunka hatékonysága Ag.mentes term.é./bérjell.ktg. 110% 80% 73%

17 Duna-Mix Kft 6sz. táblázat Sorszám Megnevezés Cash flow kimutatás I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás ( Működési cash flow ) sorok Előző év Tárgyév Adózás előtti eredmény +, Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +, Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ,- 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +,- 6. Szállítói kötelezettség változása +, Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása ,- 8. Passzív időbeli elhatár. változása +, Vevő követelés változása +, Forgóeszközök ( vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül ) változása +,- 11. Aktív időbeli elhatárol. változása +, Fizetett, fizetendő adó - - ( nyereség után ) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + -

18 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - kibocsátásának bevét Hitel és kölcsön felvétel Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megteste sítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hoszszú lejáratú kötelezettség változása - IV. Pénzeszközök változása (+,-I+-II+-III. sorok) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén Pénzeszközök változása

19 Duna-Mix kft 7.sz. táblázat Foglalkoztatott munkavállalók munkaügyi adatai év Állomány csoport Átl.stat.áll.létsz. ( fő ) Bérköltség (e Ft) Személyi jell.egyéb (e Ft) Teljes munk.idős fogl. 14, Vezényeltek 57,9 0 0 Egyéb fogl * 18 * = az FB tiszteletdíját is tartalmazza

20 Duna-Mix kft 8.sz táblázat Veszélyes hulladékok mennyiségbeni és értékbeni nyilvántartása év Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Menny Mennyiség Érték Mennyiség Érték Mennyiség Érték Mennyiség Érték egys. Vegyes galvániszap kg Szennyezett csomagolási hulladék kg Szennyezett textil, felitatóanyagok kg Híg olajiszap kg Ragasztó hulladék kg Fáradtolaj hulladék kg Egyéb oldószer hulladék kg Labor, ismeretlen vegyszer hulladék kg Használt gumiköpeny hulladék kg Vegyes elektronikai hulladék kg Téritésmentes 126 Téritésmentes 0 0 Vegyszer maradék kg Összesen:

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben