KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt évi gazdálkodásáról Hatvan, február 15.

2 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA I.A.1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE A Hatvani Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, (2005. december 14-ig, mint Hatvani Volán Közlekedési Részvénytársaság) (továbbiakban: a Társaság) január 1-jén a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter alapította a Hatvani Volán Vállalat általános jogutódjaként jegyzett tőke és os tőketartalék értékkel. Az alapítás óta az alábbi mozgások történtek a Társaság alaptőkéjében: Közgyűlési határozat száma JEGYZETT TŐKE változása értéke 47/1998. (IV.29) Dolgozói részvénykibocsátás A változás oka 9/2000. (XII.15.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 17/2001. (V.8.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 28/2002. (IV.24.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 6/2003. (IV.9.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 7/2003. (XI.26.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 5/2003. (XII.18.) ÁPV Rt. zártkörű alaptőke-emelése 6/2004. (XII.21) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 8/2004. (XII.21) ÁPV Rt. zártkörű alaptőke-emelése 8/2005. (X.28.) ÁPV Rt. zártkörű alaptőke-emelése 6/2006. (VII.24.) ÁPV Zrt. zártkörű alaptőke-emelése 9/2008. (V.30.) ÁPV Zrt. zártkörű alaptőke-emelése A Társaság tulajdonosi szerkezetét az alábbi táblázat tartalmazza. TULAJDONOSOK NÉVÉRTÉK TULAJDONOSI RÉSZARÁNY ÁPV Rt. (Zrt.) ,3% 94,8% 97,8% 98,2% 98,2% 98,7% Munkavállalók ,7% 5,2% 2,2% 1,8% 1,8% 1,3% ÖSSZESEN ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Jelenleg a Zrt. alaptőkéje az alábbi részvényekben realizálódik: X Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény; 808 db névre szóló, Ft névértékű dolgozói részvény.

3 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A Társaság január 1-jén kezdte meg működését, jelenleg az alábbi tevékenységeket folytatja: Egyéb menetrendszerű, szárazföldi személyszállítás Egyéb szárazföldi személyszállítás Gépjárműjavítás Utazásszervezés, idegenvezetés Ingatlan-bérbeadás Parkolási szolgáltatás A Társaság bejegyzett székhelye Hatvan, Bercsényi út 82. alatt található telephelyei az alábbiak: Forgalmi telep: Hatvan, Bercsényi út 82. Autóbuszállomás: Hatvan, Kossuth tér 17. Volán Utazási Iroda: Hatvan, Horváth Mihály út 15. Ecsédi garázs: Ecséd, Szabadság út I.A.2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA I.A.2.1. Az elszámolás alapja A Társaság éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A Társaság, figyelembe véve, a cégbíróságnál történő letétbehelyezés időpontját, illetve, hogy az elkészült zárlati munkák alapján megállapított és elkészült beszámolókat a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóságnak jóvá kell hagynia, illetve a könyvvizsgálónak auditálnia is kell az elkészült beszámolót, minden év december 31-ét határozza meg fordulónapként és február 15-ét szabja meg határidőként, a beszámoló elkészítésével kapcsolatban. A Hatvani Volán Zrt., az ágazati sajátosságoknak megfelelően, forgalmi költség eljárással (SZT. 3.sz.melléklet A változat) állapítja meg (elsődlegesen) mérleg szerinti eredményét, de mellette elkészíti az összköltség eljárással (SZT. 2.sz.melléklet A változat) készülő, eredmény-kimutatást is. A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. I.A.2.2. A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése A Társaság a számviteli törvény, a közúti közlekedésről szóló, évi I. tv, a koncesszióról szóló, XVI. Tv. és a Munka Törvénykönyvéről szóló, évi XXII. Tv., illetve egyéb hatályos jogszabályok előírásai szerint végzi tevékenységét. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz- és forrásértékelési, valamint önköltség számítási szabályzatát. A Társaság rögzítette a számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon elve.) érvényesülését.

4 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősnek minősülő hiba: A Hatvani Volán Zrt. jelentősnek tekinti azt a, ellenőrzés vagy önellenőrzés során feltárt, hibát, mely a mérlegfő-összeg 1%-át meghaladja. A fenti hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban, külön oszlopban kell kimutatni. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik (nő vagy csökken). A fajlagosan kis értékű készletek: A Hatvani Volán Zrt. fajlagosan kis értékűnek tekinti azokat a készleteket, amelyek esetében főkönyvi számlánként az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. A készletek beszerzési ára és a piaci értéke közötti, jelentős eltérés: A Társaság jelentősnek tekinti a készletek nyilvántartási és a, mérlegkészítéskor ismert, piaci ára közötti különbözetet, ha ez az eltérés meghaladja a készlet mérlegkészítéskori nyilvántartási árának 50 %-át. A kisösszegű követelés: A Hatvani Volán Zrt. a végrehajtás költségeinek háromszorosát meg nem haladó követelést tekinti kisösszegű követelésnek. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, források értékelésekor használt árfolyam: A külföldi pénzértékről szóló befektetett eszközök (forgóeszközök, kötelezettségek) értékelésénél a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, árfolyamot kell használni. A Társaság az MNB által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamot határozza meg, mint az értékelés során figyelembe vett árfolyamot, melyet a külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelésénél, azok fordulónapi értékelésénél forintra történő átszámításánál (kivétel: forintért vásárolt valutát, devizát). A külföldi pénzértékre szóló eszközök, források értékeléskori, jelentős, összevont árfolyamkülönbözet: A Hatvani Volán Zrt. jelentősnek tekinti azt a, külföldi pénzértékre szóló eszközök, források fordulónapi és a könyvszerinti értékelése közötti összevont árfolyamkülönbözetet, amely a mérlegfőösszeg 0,1 -ét meghaladja. A pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelése: A Hatvani Volán Zrt. nem él a SZT. 59/A. -ban foglalt, a pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelésének lehetőségével. Az éves beszámoló aláírására Úti Csaba vezérigazgató (lakik: Hatvan, Peresi út 16.) jogosult. A könyvviteli szolgáltatási körbe tartozó feladatokért felelős személy: Berta István gazdasági igazgató (lakik: 3232 Márafüred, Hegyalja út 77., nyilvtart. szám: ) A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (lakik: 3000 Hatvan, Irinyi u. 10., MKVK ), éves díjazása Ft + ÁFA /év. I.A.2.3. Az eszközök értékelési elveinek ismertetése Az eszközök befektetett, illetve forgóeszközök csoportjába történő minősítésének kiindulási pontja, annak a körülménynek az eldöntése, hogy az eszköz rendeltetésszerű használatát figyelembe véve, milyen élettartamú. Eszerint:

5 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet befektetett eszközként csak olyan eszközöket lehet kimutatni, melyek a Társaság tevékenységét legalább egy évet meghaladó ideig szolgálják, forgóeszköznek minősül minden olyan eszköz, egyedi előállítási költségétől függetlenül, mely egy évet meg nem haladó ideig vesznek részt a tevékenység folyamatában. Hasonló elvet követ a Társaság az értékpapírok forgóeszközként, illetve befektetésként való számbavételénél is. Az eszközöket bekerülési értéken kell értékelni. Bekerülési érték (általában): azok a ráfordítások, amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig merültek fel, az eszközhöz egyedileg kapcsolhatók. Így általában: vételár (beszerzési ár + felár-engedmény), szállítási és rakodási költségek, alapozási-, szerelési költségek; üzembe helyezési költségek; beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek; bizományi díjak; vám, vámpótlék és vámkezelési díj (vámköltségek), valamint a vámárut terhelő, vámköltségen kívüli vámteher; a beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó, jövedéki adó); vagyonszerzési illeték; az előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA (importnál és apportnál is); jogszabályon alapuló hatósági díj, igazgatási és szolgáltatási díjak; környezetvédelmi termékdíj, szakértői díjak; az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó hitel, kölcsön q felvétele előtt fizetett bankgarancia díj, q a szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költség, folyósítási járulék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, q q a szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, után az üzembe helyezésig, a raktárra történő beszállításig felmerült (az időszakot terhelő) kamat; a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj; a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett devizakötelezettségnek, az eszköz üzembehelyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-különbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamveszteség vagy-nyereség. A bekerülési értéket csökkenti: a próbaüzemeltetés során előállított (raktárra vett, értékesített) termék (szolgáltatás) előállítási költsége, a beruházás időszakában kapott kamat (beruházásra adott előleg, elkülönített pénzeszköz után).

6 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A terv szerinti értékcsökkenés: az immateriális javak, a tárgyi eszközök hasznos élettartamuk végén várható maradványértékével csökkentett bekerülési (beszerzési vagy előállítási) értékének felosztása azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket a Társaság, előreláthatóan, használni fogja. Hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a Társaság, a várható fizikai elhasználódás (műszakok száma, a tevékenységre jellemző körülmények, az eszköz fizikai jellemzői), erkölcsi avulás, az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fogja. A maradványérték a hasznos élettartam végén az adott eszköz várhatóan realizálható értéke (esetleg a haszonanyag- vagy hulladékérték), amelyet a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni. A maradványérték meghatározása becsléssel történik, egyrészt az adott eszköz használatbavételekor fennálló piaci viszonyok, másrészt a hasonló eszközök használata során a vállalkozónál felhalmozódott gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével. A törvény lehetőséget ad az aktiváláskor meghatározott értékcsökkenés módosítására, ha az annak megállapítása során figyelembe vett hasznos élettartamban, a használat körülményeiben, az adott eszköz értékében, a várható maradványértékben lényeges változás következett be. A változtatás tényét, eredményre gyakorolt hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Fontos szabály, hogy a terv szerinti értékcsökkenés módosítása (újratervezése) az eszköz hasznos élettartamán belül csak akkor lehetséges, ha a terv szerinti értékcsökkenés megtervezésekor figyelembe vett körülményekben előre nem látható változás állt be. Csak a január 1-je után használatba vett immateriális javak, illetve tárgyi eszközök esetében kell a fentiekben meghatározott módszerrel megtervezni a terv szerinti értékcsökkenés elszámolását, a december 3l-ig használatba vett eszközökre vonatkozóan nem kell alkalmazni az elszámolandó értékcsökkenés ilyen módon történő megváltoztatását. Az január 1-je előtt beszerzett autóbuszoknál, melyeknél teljesítményarányos leírást alkalmaz a Társaság, a bruttó értékében értéknövelő beruházás, illetve felújítás miatt változás következik be, az elvárható teljesítmény alapján meghatározott hasznos élettartam is módosul. A törvény -az egyszerűbb elszámolás és nyilvántartás érdekében lehetőséget ad arra, melyet a Társaság alkalmaz is, hogy az 50 ezer forint egyedi bekerülési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a Társaság a használatbavételkor egyösszegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, melyeknél a maradványérték 0 Ft. Mivel nulla maradványérték került meghatározásra, és a teljes bekerülési/előá1lítási érték elszámolásra került a használatba vételkor, akkor ezeket az eszközöket a továbbiakban nem lehet a mérlegben értékkel kimutatni, de analitikus nyilvántartásukat használatukig folyamatosan kell vezetni.

7 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Terven felüli értékcsökkenés: Kötelező terven felüli értékcsökkenést elszámolni akkor, ha a használatban lévő immateriális jószág, tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke a mérlegkészítés időpontjában tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni akkor is, ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökkent, ha feleslegessé vált, hiányzik, megsemmisült, ha a vagyoni értékű jog csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, megszüntetik vagy az eredménytelen lesz. A valódiság elvének érvényesülése érdekében az eszköz értékének csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani terven felüli értékcsökkenés elszámolásával, hogy az a használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értékén szerepeljen a mérlegben. I.A.2.4. Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és értékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése Immateriális javak Az immateriális javak bekerülési értéken, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A Társaság immateriális javaknál alkalmazott értékcsökkenési módszere, a bruttó érték alapján történő, lineáris leírás. Az immateriális javak várható hasznos élettartama 3 év, maradványértékkel nem számol, leírási kulcsa 33%. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök bekerülési értéken, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Tárgyi eszközök azok az anyagi eszközök, melyek a Társaság tevékenységét közvetlenül vagy közvetett módon, tartósan, legalább egy éven túl, szolgálják. A besorolási kötelezettséget nem befolyásolja az a körülmény, hogy az eszközök üzembe helyezése megtörtént-e, vagy sem. A tárgyi eszközöket a mérlegben nettó értéken - a beszerzési, az előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként -, a beruházásokat a tárgyi eszköz beszerzési és előállítási költségein, esetleg terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett értéken, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított - a követelésekre vonatkozóan értékelt - összegben kell szerepeltetni. A tárgyi eszközök bekerülési értéke az általános tartalom mellett, még tartalmazza: az eszközök bővítésével, élettartamának növelésével összefüggő ráfordításokat; az eszköz rendeltetésének megváltoztatásával, vagy átalakításával kapcsolatos ráfordításokat A tárgyi eszköz beszerzési árában érvényesített, a tárgyi eszköz zavartalan, biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok értéke az adott eszköz bekerülési értékének része és ily módon az értékcsökkenési leírás alapja (az eszközjegyzéken ezt külön fel kell tüntetni.). A többi tárgyi eszközhöz is használható (cserélhető) tartozék önállóan, egyedileg minősítendő tárgyi eszköznek vagy forgóeszköznek.

8 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A Társaság az alaptevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi eszközök (járművek) piaci értékeként a könyv szerinti értékét vette tekintetbe, az alábbiak miatt: A Társaság (az elmúlt évekre visszatekintve) a fejlesztési célú támogatásokat is figyelembe véve, üzemi eredmény szinten is nyereségesen gazdálkodik, helyi közlekedésnél a szolgáltatás díját az adott önkormányzati testület hagyja jóvá, a helyközi közlekedés tarifáit a GKM határozza meg, a szabadáras szolgáltatás árak kialakításánál a piaci értékítélete lett figyelembe véve, feltételezésre kerül, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatás árában megtérül az értékcsökkenési leírás is, így az adott eszközök bekerülési értékét a piac közvetett módon elismeri, közforgalmi feladatokat lát el, a használt eszközöknek nincs valós piaca, a számviteli törvényben megfogalmazottak betartásra kerülnek, ezért a globális amortizáció módszere kerül alkalmazásra az eszközök piaci értékének meghatározásánál. Az előzőekben leírtaknak megfelelően a Társaság nyereségesen gazdálkodik, vagyis az általa nyújtott szolgáltatás eladási árában a közvetlen költségeken túl a közvetett költségek is megtérülnek (ide értve az amortizációt is) így a piac az alkalmazott árakban elismerte az értékcsökkenést, és ezzel azt, hogy a könyv szerinti érték nem magasabb és nem alacsonyabb, mint a piaci érték. Az egyes tárgyi eszköz fajták során alkalmazott leírási kulcsok és módszerek: Szellemi termékek Ingatlanok Hasznos élettartam: 3 év Maradványérték. 0 Ft Alkalmazott leírási mód: lineáris Leírási kulcs: 33 % Épületek a.) Hosszú élettartamú szerkezetből 2 % b.) Közepes élettartamú szerkezetből 3 % c.) Rövid élettartamú szerkezetből 6 % Építmények a.) Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6 % b.) Építmények (kivétel a TA-ban felsoroltak) 15 % Maradványérték. a bekerülési érték 10%-a Alkalmazott leírási mód: lineáris

9 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 14,5 % Kivétel: irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai termékek 33 % Autóbuszok Teljesítményarányos Járművek Teljesítményarányos Kivétel: teherpótkocsik 20 % Maradványérték. a bekerülési érték 20%-a (csak a járműveknél, a többinél 0) Alkalmazott leírási mód: lineáris Az autóbuszoknál alkalmazott hasznos élettartam meghatározása Típus Használt IKARUS 2-es sorozat ÚJ IKARUS 263, Kravola IC 9.5 ÚJ IKARUS 3-as, 4-es sorozat, Kravola LC 11, MAN és egyéb típusok Hasznos élettartam km km km Az autóbuszoknál, a hasznos élettartam módosulása, végrehajtott értéknövelő beruházás és felujítás esetén A ráaktivált beruházás, felújítás összege A hasznos élettartam (km) módosulása < Ft + 50 ekm < Ft ekm < Ft ekm < ekm Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket (részesedés, értékpapír, adott kölcsön) kell kimutatni, amelyeket a Társaság azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. Az SZT. előírása szerint az eszközöket a beszámoló készítése során egyedileg kell értékelni. Ez az előírás a befektetett pénzügyi eszközökre is vonatkozik. Az eszközöket beszerzési költségüknél magasabb értéken nem szabad felvenni a mérlegbe.

10 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A befektetett pénzügyi eszközöket nettó értéken (bekerülési érték értékvesztés + értékvesztés visszaírása) kell a mérlegben kimutatni. A külföldi pénzértékről szóló befektetett eszközök (forgóeszközök, kötelezettségek) az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet: amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell árfolyamveszteségként elszámolni, amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közötti kell árfolyamnyereségként elszámolni. Készletek A vásárolt készletek a beszerzési költség és a nettó piaci érték közül az alacsonyabbik értéken kerülnek kimutatásra. A befejezetlen termelés és a késztermékek értéke tartalmazza a közvetlen anyag- és munkaköltséget és a felosztott közvetett költségek megfelelően arányosított részét. Követelések Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, ideértve az egyéb követeléseként kimutatott munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, a rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközt, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is. Az értékelés kiindulópontja tehát a mérlegkészítés napja. A mérlegbe csak az adós által elismert követelés, az elismert összegben állítható be. Peresített követelés akkor szerepelhet a mérlegben, ha annak pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént. Kétes, illetve határidőn túli követelések összegével a követelések mérlegbe beállítandó összegét csökkenteni nem szabad. Behajthatatlanná vált követelést nem szabad a mérlegben szerepeltetni. Ha a behajtásra tett kísérlet eredménytelen, akkor azt le kell írni Áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) között kell kimutatni minden olyan, a vállalkozó által teljesített - a vevő által elismert - termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelést, amely nem tartozik a kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb részesedésű vállalkozásokkal szembeni követelések és a fenti vállalkozásoknak adott tartós kölcsönök közé. Külön kell szerepeltetni a mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb részesedésű vállalkozásokkal szembeni követeléseket. Váltókövetelés csak akkora összegben szerepelhet a nyilvántartásokban és a mérlegben, amekkora követelést vele kiváltottak, nem tartalmazhatja a váltó névértékének részét képező kamat összegét. Váltókövetelések között csak a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltóköveteléseket szabad kimutatni.

11 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Egyéb követelésként a fizetendő összegben kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, igényelt, de még nem teljesített állami támogatást, fogyasztói árkiegészítést, a kölcsönadott - rövid lejáratú pénzeszközöket illetve itt kell kimutatni az adott kölcsönökből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes részletet. Ha a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg ne rendezett követeléseknél a követelés várható megtérülés összege tartósan és jelentős összegben alacsonyabb a követelés könyv szerinti értékénél, akkor értékvesztést kell elszámolni. Természetesen az elszámolt értékvesztés összegét, ha a követelés várható megtérülés összege tartósan és jelentős összegben meghaladja a könyv szerinti értéket, vissza kell írni, azonban maximum az eredetileg elismert összegig. Értékpapírok A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra mindaddig, míg értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási ár alá. Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az ÁFA-t. Társasági adó A társsági adó a tárgyévben érvényes adójogszabályok alapján kerül az eredmény-kimutatásban elszámolásra.

12 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet II. SPECIFIKUS RÉSZ II. B. SZÖVEGES ÉS SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZETŐ- KÉPESSÉGÉRŐL II.B.1. ÉRTÉKELÉS A Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, likviditásáról, fizetőképességéről az alábbi mutatószámok alapján történik az értékelés, figyelembe véve a nettó termelési érték levezetését is. Vagyoni helyzet Ssz Vagyoni helyzet 1. Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök / Összes eszköz 82,9% 80,5% 2. Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök / Összes eszköz 17,1% 13,3% 3. Saját tőke aránya = Saját tőke / Összes forrás 55,9% 57,6% 4. Saját tőke növekedési mutatója = Saját tőke / Jegyzett tőke 122,5% 117,2% 5. Tőke forgási sebessége = Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke 2,4 1,9 6. Adósságállomány részaránya = Hosszú lej. köt. / (Hosszú lej. köt. + Saját tőke) 5,6% 9,1% A Társaság mérlegfőösszege 22,3 %-kal emelkedett 2007-hez képest. A befektetett eszközök állománya 18,7%-kal növekedett, az eszközökön belüli részaránya azonban 2,4 %-kal csökkent az előző évhez képest, amihez hozzájárult a májusi alaptőkeemelésből felhasznált ból végrehajtott autóbuszbeszerzés. Ugyancsak csökkent a forgóeszközök értéke 4,4%- kal, részaránya 3,8 %-kal.. A forgóeszközök közül a készletek 27%-kal csökkentek, a pénzeszközök azonban 3,4-szeresére növekedett, elsősorban a decemberében, az MNV Zrt-től kapott os vissza nem térítendő, 2009-ben felhasználandó, környezetvédelmi (üzemanyagkút kármentesítési) kiadásainak ellentételezésére nyújtott támogatásnak köszönhetően. Az Zrt. tőkeszerkezetét vizsgálva látható, hogy a saját tőke részaránya, az alaptőkeemelés miatt, növekedett (55,9%-ról 57,6%-ra), amely maga után vonja az idegen források részarányának csökkenését is. A saját tőke növekedési ütemétől elmaradó bevétel-növekedés miatt esett vissza a tőke forgási sebessége 2008-ra. Romlott a Társaság hosszúlejáratú adósságállománya a növekvő hosszúlejáratú kötelezettségek (lízing) értékének és részarányának növekedése következtében.

13 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Pénzügyi helyzet Ssz Pénzügyi helyzet 7. Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 52,5% 43,9% 8. Hitelfedezeti mutató = Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek 37,6% 30,7% 9. Vevő-szállítóállomány összemérése = Vevőállomány / Szállítóállomány 68,2% 44,1% A Társaság 2008-ban, a nehézségek ellenére folyamatosan biztosította pénzügyi stabilitását, igaz folyamatos külső forrás igénybevételével. A pénzügyi helyzetet bemutató mutatók mindegyike romlott az előző évhez képest. A veszteségtérítés időbeli elhúzódása 2009-re, a finanszírozáshoz szükséges eszközök kereskedelmi (szállító) illetve rövid lejáratú banki hitelek igénybevételével történő biztosítása, nem csak rontja a mutatók alakulását, hanem drágítja a Társaság működését is (hitelkamat, késedelmi pótlék). Jövedelmezőségi helyzet Ssz Jövedelmezőségi helyzet Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredménye / Összes bevétel Tőkearányos jövedelmezőség = Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke Eszközarányos jövedelmezőség = Adózás előtti er. / (Bef. eszk. + Készletek) Élőmunkaarányos jövedelmezőség = Adózás előtti er. / Létszám 0,15% 0,36% 0,23% 11,07 0,04% 0,09% 0,06% 3,45 A 2007-hez képest romlottak (csökkenő adózás előtti eredmény mellett) a Társaság jövedelmezőségi mutatói, amely az ágazatra jellemző alacsony jövedelmezőségi szintet jellemzi.

14 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet II.C. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II.C.1. IMMATERIÁLIS JAVAK 2008.XII XII Az immateriális javak értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: IMMATERIÁLIS JAVAK Beruházás miatt Egyéb Selejtezés miatt Átminősítés miatt Alap.-átsz. akt. értéke Kisérleti fejlesztés akt. ért. Vagyoni értkű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Imm. javakra adott előleg Imm. javak értékhelyesbítése NYITÓ NÖVEKEDÉS BRUTTÓ ÉRTÉK CSÖKKENÉS ZÁRÓ Immateriális javak összesen IMMATERIÁLIS JAVAK Beruházás miatt Egyéb Selejtezés miatt Átminősítés miatt Alap.-átsz. akt. értéke Kisérleti fejlesztés akt. ért. Vagyoni értkű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Imm. javakra adott előleg Imm. javak értékhelyesbítése NYITÓ TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ZÁRÓ Immateriális javak összesen TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKK. IMMATERIÁLIS JAVAK NYITÓ NÖV. CSÖKK. ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK NYITÓ ZÁRÓ Alap.-átsz. akt. értéke Kisérleti fejlesztés akt. ért. Vagyoni értkű jogok Szellemi termékek 4 Üzleti vagy cégérték Imm. javakra adott előleg Imm. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest.

15 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet ban az alábbi értékben kerültek beszerzésre immateriális javak: Szla.sz. BESZERZÉS Érték 111 Vagyoni értékű jogok 273 IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 273 A Társaság 2008-ban beszerzett szoftverek használati jogával rendelkezik, így a vagyoni értékű jogok között kerültek elszámolásra. II.C.2. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2008.XII XII A tárgyi eszközök értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: TÁRGYI ESZKÖZÖK Beruházás miatt Egyéb Selejtezés, értékesítés miatt Ingatlanok Műszaki berendezések és gépek Egyéb berendezések és felsz Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése NYITÓ NÖVEKEDÉS BRUTTÓ ÉRTÉK CSÖKKENÉS Tárgyi eszközök összesen Egyéb ZÁRÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK Normál Egyéb Selejtezés, értékesítés miatt Ingatlanok Műszaki berendezések és gépek Egyéb berendezések és felsz Tenyészállatok Beruházások, felújítások 0 Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése NYITÓ TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS Tárgyi eszközök összesen Egyéb ZÁRÓ

16 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet TÁRGYI ESZKÖZÖK TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKK. NYITÓ NÖV. CSÖKK. ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK NYITÓ ZÁRÓ Ingatlanok Műszaki berendezések és gépek Egyéb berendezések és felsz Tenyészállatok Beruházások, felújítások 427 Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen A tárgyi eszközök selejtezésének részletezése: Szla. sz. SELEJTEZÉS Bruttó érték Elsz. ÉCS Nettó érték 125 Építmények Ingatlanok összesen Egyéb termelő berendezések Autóbuszok Műszaki ber., gépek, járművek összesen Üzemi gépek Egyéb ber., gépek, járművek összesen TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN A tárgyi eszközök értékesítésének részletezése: Szla. sz. Bruttó érték Elsz. ÉCS Nettó érték Eladási ár ÉRTÉKESÍTÉS Egyéb termelő berendezések Műszaki berendezések, gépek, járművek TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN

17 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet évi aktivált tárgyi eszközök beruházások: Szla. sz. BERUHÁZÁS Érték 1231 Saját épületek Ingatlanok összesen Autóbuszok Műszaki ber., gépek, járművek összesen Üzemi gépek Üzemi berendezések, felszerelések Számítástechnikai berendezések 1419 Csoportosan nyilv. 50 alatti gépek Irodai berendezések 1432 Irodatechnikai eszközök 1434 Számítástechnikai berendezés Egyéb irodai igazg. felszerelés 1439 Csoportosan nyilv. 50 alatti eszk. Egyéb ber., gépek, járművek összesen TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN A Társaság 2008-ban beruházásait (tárgyi eszközök és immateriális javak) az alábbi forrásokból hajtotta végre: NSZFI Támogatás Pénzügyi lízing évi alaptőke-emelés (saját forrás) Egyéb saját forrás: Összes forrás: II.C.3. BEFEKTETETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2008.XII XII II.C.3.1. Egyéb tartós részesedés Tul. hányad Névérték Könyv sz. érték Piaci érték Részre. jutó ad.el.er. Osztalék % Volán Képzési és Fejlesztési Nonprofit Kft. 0,00 2, Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 0,00 14,

18 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet II.C.3.2. Egyéb tartósan adott kölcsön () Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Munkavállalóknak adott építési kölcsön Egyéb tartósan adott kölcsön A munkavállalóknak adott lakásépítési kölcsönök évi törlesztése, az egyéb követelések között került kimutatásra. II.C.4. KÉSZLETEK 2008.XII XII A Társaság készleteinek alakulása: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Anyagok Áruk Készletekre adott előlegek 0 KÉSZLETEK ÖSSZESEN A Társaság nem számolt el értékvesztést készleteire. A veszélyes hulladékok készletének évi alakulását a III.21.4) pont tartalmazza. II.C.5. KÖVETELÉSEK 2008.XII XII II.C.5.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból XII XII.31. INDEX % Határidőn belüli követelések ,0% 1-30 nap ,8% nap ,0% nap ,2% lejárt nap ,5% nap ,4% 361 napon túli ,5% Határidőn túli követelések összesen ,0% Vevőállomány összesen ,9%

19 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A Társaság a követelések tételes felülvizsgálata után, az alábbi követelésre 20% értékvesztést számolt el 2008-ban. Eredeti Tartozás Elszámolt Értékvesztés Módosított Tartozás ADACAST Könnyűfémöntöde Kft II.C.5.2. Egyéb követelések 2007.XII XII.31. INDEX % ÁFA ,6% Fogyasztói árkiegészítés ,0% Életbiztosítás elsz. szla ,0% Adott lakásépítési kölcsönök dolgozói törlesztése ,6% Autóbusz tev.elsz.szla ,9% Szállítók ,0% Munkavállalókkal szembeni követelések ,3% Társadalombiztosítási elszámolási szla ,0% Helyi adók 152 Jegykezelő váltópénz ,3% Egyéb adók, járulékok ,8% Utalványok (étkezési és ajándék) ,0% Családtámogatási elszámolási szla 628 0,0% Egyéb ,1% ÖSSZESEN ,7% II.C.6. ÉRTÉKPAPÍROK 2008.XII XII

20 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet II.C.7. SAJÁT TŐKE 2008.XII XII MEGNEVEZÉS Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék I. 1-jei egyenleg NÖVEKEDÉS Alaptőkeemelés Átvezetés eredm.tart-ba Átvezetés lekötött tart-ból évi eredmény CSÖKKENÉS Dolg. részvény bevonása 0 Átvezetés leötött tart-ba 0 Átvezetés eredm.tart-ba Kerekítés XII.31-i egyenleg Lekötött tartalék Mérleg sz. eredmény Saját tőke ÖSSZ. A Társaság lekötött tartalékának forrása: A bevont, de ki nem fizetett dolgozói részvények névértéke: 120 Összes lekötött tartalék: 120 II.C.8. CÉLTARTALÉKOK 2008.XII XII A Társaság nem képez céltartalékot, mert nincs olyan más forrással nem biztosított kötelezettsége, melyre a SZT. céltartalék képzési kötelezettséget ír elő. II.C.9. KÖTELEZETTSÉGEK 2008.XII XII

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2010. április 12. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2009. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2010. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2011. április 29. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben