KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt évi gazdálkodásáról Hatvan, február 15.

2 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA I.A.1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE A Hatvani Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, (2005. december 14-ig, mint Hatvani Volán Közlekedési Részvénytársaság) (továbbiakban: a Társaság) január 1-jén a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter alapította a Hatvani Volán Vállalat általános jogutódjaként jegyzett tőke és os tőketartalék értékkel. Az alapítás óta az alábbi mozgások történtek a Társaság alaptőkéjében: Közgyűlési határozat száma JEGYZETT TŐKE változása értéke 47/1998. (IV.29) Dolgozói részvénykibocsátás A változás oka 9/2000. (XII.15.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 17/2001. (V.8.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 28/2002. (IV.24.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 6/2003. (IV.9.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 7/2003. (XI.26.) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 5/2003. (XII.18.) ÁPV Rt. zártkörű alaptőke-emelése 6/2004. (XII.21) Jogosulatlanul birtokban tarott dolgozói részvények bevonása 8/2004. (XII.21) ÁPV Rt. zártkörű alaptőke-emelése 8/2005. (X.28.) ÁPV Rt. zártkörű alaptőke-emelése 6/2006. (VII.24.) ÁPV Zrt. zártkörű alaptőke-emelése 9/2008. (V.30.) ÁPV Zrt. zártkörű alaptőke-emelése A Társaság tulajdonosi szerkezetét az alábbi táblázat tartalmazza. TULAJDONOSOK NÉVÉRTÉK TULAJDONOSI RÉSZARÁNY ÁPV Rt. (Zrt.) ,3% 94,8% 97,8% 98,2% 98,2% 98,7% Munkavállalók ,7% 5,2% 2,2% 1,8% 1,8% 1,3% ÖSSZESEN ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Jelenleg a Zrt. alaptőkéje az alábbi részvényekben realizálódik: X Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény; 808 db névre szóló, Ft névértékű dolgozói részvény.

3 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A Társaság január 1-jén kezdte meg működését, jelenleg az alábbi tevékenységeket folytatja: Egyéb menetrendszerű, szárazföldi személyszállítás Egyéb szárazföldi személyszállítás Gépjárműjavítás Utazásszervezés, idegenvezetés Ingatlan-bérbeadás Parkolási szolgáltatás A Társaság bejegyzett székhelye Hatvan, Bercsényi út 82. alatt található telephelyei az alábbiak: Forgalmi telep: Hatvan, Bercsényi út 82. Autóbuszállomás: Hatvan, Kossuth tér 17. Volán Utazási Iroda: Hatvan, Horváth Mihály út 15. Ecsédi garázs: Ecséd, Szabadság út I.A.2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA I.A.2.1. Az elszámolás alapja A Társaság éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A Társaság, figyelembe véve, a cégbíróságnál történő letétbehelyezés időpontját, illetve, hogy az elkészült zárlati munkák alapján megállapított és elkészült beszámolókat a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóságnak jóvá kell hagynia, illetve a könyvvizsgálónak auditálnia is kell az elkészült beszámolót, minden év december 31-ét határozza meg fordulónapként és február 15-ét szabja meg határidőként, a beszámoló elkészítésével kapcsolatban. A Hatvani Volán Zrt., az ágazati sajátosságoknak megfelelően, forgalmi költség eljárással (SZT. 3.sz.melléklet A változat) állapítja meg (elsődlegesen) mérleg szerinti eredményét, de mellette elkészíti az összköltség eljárással (SZT. 2.sz.melléklet A változat) készülő, eredmény-kimutatást is. A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. I.A.2.2. A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése A Társaság a számviteli törvény, a közúti közlekedésről szóló, évi I. tv, a koncesszióról szóló, XVI. Tv. és a Munka Törvénykönyvéről szóló, évi XXII. Tv., illetve egyéb hatályos jogszabályok előírásai szerint végzi tevékenységét. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz- és forrásértékelési, valamint önköltség számítási szabályzatát. A Társaság rögzítette a számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon elve.) érvényesülését.

4 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősnek minősülő hiba: A Hatvani Volán Zrt. jelentősnek tekinti azt a, ellenőrzés vagy önellenőrzés során feltárt, hibát, mely a mérlegfő-összeg 1%-át meghaladja. A fenti hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban, külön oszlopban kell kimutatni. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik (nő vagy csökken). A fajlagosan kis értékű készletek: A Hatvani Volán Zrt. fajlagosan kis értékűnek tekinti azokat a készleteket, amelyek esetében főkönyvi számlánként az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. A készletek beszerzési ára és a piaci értéke közötti, jelentős eltérés: A Társaság jelentősnek tekinti a készletek nyilvántartási és a, mérlegkészítéskor ismert, piaci ára közötti különbözetet, ha ez az eltérés meghaladja a készlet mérlegkészítéskori nyilvántartási árának 50 %-át. A kisösszegű követelés: A Hatvani Volán Zrt. a végrehajtás költségeinek háromszorosát meg nem haladó követelést tekinti kisösszegű követelésnek. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, források értékelésekor használt árfolyam: A külföldi pénzértékről szóló befektetett eszközök (forgóeszközök, kötelezettségek) értékelésénél a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, árfolyamot kell használni. A Társaság az MNB által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamot határozza meg, mint az értékelés során figyelembe vett árfolyamot, melyet a külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelésénél, azok fordulónapi értékelésénél forintra történő átszámításánál (kivétel: forintért vásárolt valutát, devizát). A külföldi pénzértékre szóló eszközök, források értékeléskori, jelentős, összevont árfolyamkülönbözet: A Hatvani Volán Zrt. jelentősnek tekinti azt a, külföldi pénzértékre szóló eszközök, források fordulónapi és a könyvszerinti értékelése közötti összevont árfolyamkülönbözetet, amely a mérlegfőösszeg 0,1 -ét meghaladja. A pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelése: A Hatvani Volán Zrt. nem él a SZT. 59/A. -ban foglalt, a pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelésének lehetőségével. Az éves beszámoló aláírására Úti Csaba vezérigazgató (lakik: Hatvan, Peresi út 16.) jogosult. A könyvviteli szolgáltatási körbe tartozó feladatokért felelős személy: Berta István gazdasági igazgató (lakik: 3232 Márafüred, Hegyalja út 77., nyilvtart. szám: ) A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (lakik: 3000 Hatvan, Irinyi u. 10., MKVK ), éves díjazása Ft + ÁFA /év. I.A.2.3. Az eszközök értékelési elveinek ismertetése Az eszközök befektetett, illetve forgóeszközök csoportjába történő minősítésének kiindulási pontja, annak a körülménynek az eldöntése, hogy az eszköz rendeltetésszerű használatát figyelembe véve, milyen élettartamú. Eszerint:

5 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet befektetett eszközként csak olyan eszközöket lehet kimutatni, melyek a Társaság tevékenységét legalább egy évet meghaladó ideig szolgálják, forgóeszköznek minősül minden olyan eszköz, egyedi előállítási költségétől függetlenül, mely egy évet meg nem haladó ideig vesznek részt a tevékenység folyamatában. Hasonló elvet követ a Társaság az értékpapírok forgóeszközként, illetve befektetésként való számbavételénél is. Az eszközöket bekerülési értéken kell értékelni. Bekerülési érték (általában): azok a ráfordítások, amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig merültek fel, az eszközhöz egyedileg kapcsolhatók. Így általában: vételár (beszerzési ár + felár-engedmény), szállítási és rakodási költségek, alapozási-, szerelési költségek; üzembe helyezési költségek; beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek; bizományi díjak; vám, vámpótlék és vámkezelési díj (vámköltségek), valamint a vámárut terhelő, vámköltségen kívüli vámteher; a beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó, jövedéki adó); vagyonszerzési illeték; az előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA (importnál és apportnál is); jogszabályon alapuló hatósági díj, igazgatási és szolgáltatási díjak; környezetvédelmi termékdíj, szakértői díjak; az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó hitel, kölcsön q felvétele előtt fizetett bankgarancia díj, q a szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költség, folyósítási járulék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, q q a szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, után az üzembe helyezésig, a raktárra történő beszállításig felmerült (az időszakot terhelő) kamat; a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj; a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett devizakötelezettségnek, az eszköz üzembehelyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-különbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamveszteség vagy-nyereség. A bekerülési értéket csökkenti: a próbaüzemeltetés során előállított (raktárra vett, értékesített) termék (szolgáltatás) előállítási költsége, a beruházás időszakában kapott kamat (beruházásra adott előleg, elkülönített pénzeszköz után).

6 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A terv szerinti értékcsökkenés: az immateriális javak, a tárgyi eszközök hasznos élettartamuk végén várható maradványértékével csökkentett bekerülési (beszerzési vagy előállítási) értékének felosztása azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket a Társaság, előreláthatóan, használni fogja. Hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a Társaság, a várható fizikai elhasználódás (műszakok száma, a tevékenységre jellemző körülmények, az eszköz fizikai jellemzői), erkölcsi avulás, az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fogja. A maradványérték a hasznos élettartam végén az adott eszköz várhatóan realizálható értéke (esetleg a haszonanyag- vagy hulladékérték), amelyet a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni. A maradványérték meghatározása becsléssel történik, egyrészt az adott eszköz használatbavételekor fennálló piaci viszonyok, másrészt a hasonló eszközök használata során a vállalkozónál felhalmozódott gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével. A törvény lehetőséget ad az aktiváláskor meghatározott értékcsökkenés módosítására, ha az annak megállapítása során figyelembe vett hasznos élettartamban, a használat körülményeiben, az adott eszköz értékében, a várható maradványértékben lényeges változás következett be. A változtatás tényét, eredményre gyakorolt hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Fontos szabály, hogy a terv szerinti értékcsökkenés módosítása (újratervezése) az eszköz hasznos élettartamán belül csak akkor lehetséges, ha a terv szerinti értékcsökkenés megtervezésekor figyelembe vett körülményekben előre nem látható változás állt be. Csak a január 1-je után használatba vett immateriális javak, illetve tárgyi eszközök esetében kell a fentiekben meghatározott módszerrel megtervezni a terv szerinti értékcsökkenés elszámolását, a december 3l-ig használatba vett eszközökre vonatkozóan nem kell alkalmazni az elszámolandó értékcsökkenés ilyen módon történő megváltoztatását. Az január 1-je előtt beszerzett autóbuszoknál, melyeknél teljesítményarányos leírást alkalmaz a Társaság, a bruttó értékében értéknövelő beruházás, illetve felújítás miatt változás következik be, az elvárható teljesítmény alapján meghatározott hasznos élettartam is módosul. A törvény -az egyszerűbb elszámolás és nyilvántartás érdekében lehetőséget ad arra, melyet a Társaság alkalmaz is, hogy az 50 ezer forint egyedi bekerülési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a Társaság a használatbavételkor egyösszegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, melyeknél a maradványérték 0 Ft. Mivel nulla maradványérték került meghatározásra, és a teljes bekerülési/előá1lítási érték elszámolásra került a használatba vételkor, akkor ezeket az eszközöket a továbbiakban nem lehet a mérlegben értékkel kimutatni, de analitikus nyilvántartásukat használatukig folyamatosan kell vezetni.

7 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Terven felüli értékcsökkenés: Kötelező terven felüli értékcsökkenést elszámolni akkor, ha a használatban lévő immateriális jószág, tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke a mérlegkészítés időpontjában tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni akkor is, ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökkent, ha feleslegessé vált, hiányzik, megsemmisült, ha a vagyoni értékű jog csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, megszüntetik vagy az eredménytelen lesz. A valódiság elvének érvényesülése érdekében az eszköz értékének csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani terven felüli értékcsökkenés elszámolásával, hogy az a használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értékén szerepeljen a mérlegben. I.A.2.4. Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és értékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése Immateriális javak Az immateriális javak bekerülési értéken, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A Társaság immateriális javaknál alkalmazott értékcsökkenési módszere, a bruttó érték alapján történő, lineáris leírás. Az immateriális javak várható hasznos élettartama 3 év, maradványértékkel nem számol, leírási kulcsa 33%. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök bekerülési értéken, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Tárgyi eszközök azok az anyagi eszközök, melyek a Társaság tevékenységét közvetlenül vagy közvetett módon, tartósan, legalább egy éven túl, szolgálják. A besorolási kötelezettséget nem befolyásolja az a körülmény, hogy az eszközök üzembe helyezése megtörtént-e, vagy sem. A tárgyi eszközöket a mérlegben nettó értéken - a beszerzési, az előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként -, a beruházásokat a tárgyi eszköz beszerzési és előállítási költségein, esetleg terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett értéken, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított - a követelésekre vonatkozóan értékelt - összegben kell szerepeltetni. A tárgyi eszközök bekerülési értéke az általános tartalom mellett, még tartalmazza: az eszközök bővítésével, élettartamának növelésével összefüggő ráfordításokat; az eszköz rendeltetésének megváltoztatásával, vagy átalakításával kapcsolatos ráfordításokat A tárgyi eszköz beszerzési árában érvényesített, a tárgyi eszköz zavartalan, biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok értéke az adott eszköz bekerülési értékének része és ily módon az értékcsökkenési leírás alapja (az eszközjegyzéken ezt külön fel kell tüntetni.). A többi tárgyi eszközhöz is használható (cserélhető) tartozék önállóan, egyedileg minősítendő tárgyi eszköznek vagy forgóeszköznek.

8 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A Társaság az alaptevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi eszközök (járművek) piaci értékeként a könyv szerinti értékét vette tekintetbe, az alábbiak miatt: A Társaság (az elmúlt évekre visszatekintve) a fejlesztési célú támogatásokat is figyelembe véve, üzemi eredmény szinten is nyereségesen gazdálkodik, helyi közlekedésnél a szolgáltatás díját az adott önkormányzati testület hagyja jóvá, a helyközi közlekedés tarifáit a GKM határozza meg, a szabadáras szolgáltatás árak kialakításánál a piaci értékítélete lett figyelembe véve, feltételezésre kerül, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatás árában megtérül az értékcsökkenési leírás is, így az adott eszközök bekerülési értékét a piac közvetett módon elismeri, közforgalmi feladatokat lát el, a használt eszközöknek nincs valós piaca, a számviteli törvényben megfogalmazottak betartásra kerülnek, ezért a globális amortizáció módszere kerül alkalmazásra az eszközök piaci értékének meghatározásánál. Az előzőekben leírtaknak megfelelően a Társaság nyereségesen gazdálkodik, vagyis az általa nyújtott szolgáltatás eladási árában a közvetlen költségeken túl a közvetett költségek is megtérülnek (ide értve az amortizációt is) így a piac az alkalmazott árakban elismerte az értékcsökkenést, és ezzel azt, hogy a könyv szerinti érték nem magasabb és nem alacsonyabb, mint a piaci érték. Az egyes tárgyi eszköz fajták során alkalmazott leírási kulcsok és módszerek: Szellemi termékek Ingatlanok Hasznos élettartam: 3 év Maradványérték. 0 Ft Alkalmazott leírási mód: lineáris Leírási kulcs: 33 % Épületek a.) Hosszú élettartamú szerkezetből 2 % b.) Közepes élettartamú szerkezetből 3 % c.) Rövid élettartamú szerkezetből 6 % Építmények a.) Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6 % b.) Építmények (kivétel a TA-ban felsoroltak) 15 % Maradványérték. a bekerülési érték 10%-a Alkalmazott leírási mód: lineáris

9 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 14,5 % Kivétel: irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai termékek 33 % Autóbuszok Teljesítményarányos Járművek Teljesítményarányos Kivétel: teherpótkocsik 20 % Maradványérték. a bekerülési érték 20%-a (csak a járműveknél, a többinél 0) Alkalmazott leírási mód: lineáris Az autóbuszoknál alkalmazott hasznos élettartam meghatározása Típus Használt IKARUS 2-es sorozat ÚJ IKARUS 263, Kravola IC 9.5 ÚJ IKARUS 3-as, 4-es sorozat, Kravola LC 11, MAN és egyéb típusok Hasznos élettartam km km km Az autóbuszoknál, a hasznos élettartam módosulása, végrehajtott értéknövelő beruházás és felujítás esetén A ráaktivált beruházás, felújítás összege A hasznos élettartam (km) módosulása < Ft + 50 ekm < Ft ekm < Ft ekm < ekm Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket (részesedés, értékpapír, adott kölcsön) kell kimutatni, amelyeket a Társaság azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. Az SZT. előírása szerint az eszközöket a beszámoló készítése során egyedileg kell értékelni. Ez az előírás a befektetett pénzügyi eszközökre is vonatkozik. Az eszközöket beszerzési költségüknél magasabb értéken nem szabad felvenni a mérlegbe.

10 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet A befektetett pénzügyi eszközöket nettó értéken (bekerülési érték értékvesztés + értékvesztés visszaírása) kell a mérlegben kimutatni. A külföldi pénzértékről szóló befektetett eszközök (forgóeszközök, kötelezettségek) az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet: amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell árfolyamveszteségként elszámolni, amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közötti kell árfolyamnyereségként elszámolni. Készletek A vásárolt készletek a beszerzési költség és a nettó piaci érték közül az alacsonyabbik értéken kerülnek kimutatásra. A befejezetlen termelés és a késztermékek értéke tartalmazza a közvetlen anyag- és munkaköltséget és a felosztott közvetett költségek megfelelően arányosított részét. Követelések Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, ideértve az egyéb követeléseként kimutatott munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, a rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközt, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is. Az értékelés kiindulópontja tehát a mérlegkészítés napja. A mérlegbe csak az adós által elismert követelés, az elismert összegben állítható be. Peresített követelés akkor szerepelhet a mérlegben, ha annak pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént. Kétes, illetve határidőn túli követelések összegével a követelések mérlegbe beállítandó összegét csökkenteni nem szabad. Behajthatatlanná vált követelést nem szabad a mérlegben szerepeltetni. Ha a behajtásra tett kísérlet eredménytelen, akkor azt le kell írni Áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) között kell kimutatni minden olyan, a vállalkozó által teljesített - a vevő által elismert - termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelést, amely nem tartozik a kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb részesedésű vállalkozásokkal szembeni követelések és a fenti vállalkozásoknak adott tartós kölcsönök közé. Külön kell szerepeltetni a mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb részesedésű vállalkozásokkal szembeni követeléseket. Váltókövetelés csak akkora összegben szerepelhet a nyilvántartásokban és a mérlegben, amekkora követelést vele kiváltottak, nem tartalmazhatja a váltó névértékének részét képező kamat összegét. Váltókövetelések között csak a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltóköveteléseket szabad kimutatni.

11 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Egyéb követelésként a fizetendő összegben kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, igényelt, de még nem teljesített állami támogatást, fogyasztói árkiegészítést, a kölcsönadott - rövid lejáratú pénzeszközöket illetve itt kell kimutatni az adott kölcsönökből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes részletet. Ha a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg ne rendezett követeléseknél a követelés várható megtérülés összege tartósan és jelentős összegben alacsonyabb a követelés könyv szerinti értékénél, akkor értékvesztést kell elszámolni. Természetesen az elszámolt értékvesztés összegét, ha a követelés várható megtérülés összege tartósan és jelentős összegben meghaladja a könyv szerinti értéket, vissza kell írni, azonban maximum az eredetileg elismert összegig. Értékpapírok A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra mindaddig, míg értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási ár alá. Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az ÁFA-t. Társasági adó A társsági adó a tárgyévben érvényes adójogszabályok alapján kerül az eredmény-kimutatásban elszámolásra.

12 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet II. SPECIFIKUS RÉSZ II. B. SZÖVEGES ÉS SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZETŐ- KÉPESSÉGÉRŐL II.B.1. ÉRTÉKELÉS A Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, likviditásáról, fizetőképességéről az alábbi mutatószámok alapján történik az értékelés, figyelembe véve a nettó termelési érték levezetését is. Vagyoni helyzet Ssz Vagyoni helyzet 1. Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök / Összes eszköz 82,9% 80,5% 2. Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök / Összes eszköz 17,1% 13,3% 3. Saját tőke aránya = Saját tőke / Összes forrás 55,9% 57,6% 4. Saját tőke növekedési mutatója = Saját tőke / Jegyzett tőke 122,5% 117,2% 5. Tőke forgási sebessége = Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke 2,4 1,9 6. Adósságállomány részaránya = Hosszú lej. köt. / (Hosszú lej. köt. + Saját tőke) 5,6% 9,1% A Társaság mérlegfőösszege 22,3 %-kal emelkedett 2007-hez képest. A befektetett eszközök állománya 18,7%-kal növekedett, az eszközökön belüli részaránya azonban 2,4 %-kal csökkent az előző évhez képest, amihez hozzájárult a májusi alaptőkeemelésből felhasznált ból végrehajtott autóbuszbeszerzés. Ugyancsak csökkent a forgóeszközök értéke 4,4%- kal, részaránya 3,8 %-kal.. A forgóeszközök közül a készletek 27%-kal csökkentek, a pénzeszközök azonban 3,4-szeresére növekedett, elsősorban a decemberében, az MNV Zrt-től kapott os vissza nem térítendő, 2009-ben felhasználandó, környezetvédelmi (üzemanyagkút kármentesítési) kiadásainak ellentételezésére nyújtott támogatásnak köszönhetően. Az Zrt. tőkeszerkezetét vizsgálva látható, hogy a saját tőke részaránya, az alaptőkeemelés miatt, növekedett (55,9%-ról 57,6%-ra), amely maga után vonja az idegen források részarányának csökkenését is. A saját tőke növekedési ütemétől elmaradó bevétel-növekedés miatt esett vissza a tőke forgási sebessége 2008-ra. Romlott a Társaság hosszúlejáratú adósságállománya a növekvő hosszúlejáratú kötelezettségek (lízing) értékének és részarányának növekedése következtében.

13 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet Pénzügyi helyzet Ssz Pénzügyi helyzet 7. Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 52,5% 43,9% 8. Hitelfedezeti mutató = Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek 37,6% 30,7% 9. Vevő-szállítóállomány összemérése = Vevőállomány / Szállítóállomány 68,2% 44,1% A Társaság 2008-ban, a nehézségek ellenére folyamatosan biztosította pénzügyi stabilitását, igaz folyamatos külső forrás igénybevételével. A pénzügyi helyzetet bemutató mutatók mindegyike romlott az előző évhez képest. A veszteségtérítés időbeli elhúzódása 2009-re, a finanszírozáshoz szükséges eszközök kereskedelmi (szállító) illetve rövid lejáratú banki hitelek igénybevételével történő biztosítása, nem csak rontja a mutatók alakulását, hanem drágítja a Társaság működését is (hitelkamat, késedelmi pótlék). Jövedelmezőségi helyzet Ssz Jövedelmezőségi helyzet Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredménye / Összes bevétel Tőkearányos jövedelmezőség = Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke Eszközarányos jövedelmezőség = Adózás előtti er. / (Bef. eszk. + Készletek) Élőmunkaarányos jövedelmezőség = Adózás előtti er. / Létszám 0,15% 0,36% 0,23% 11,07 0,04% 0,09% 0,06% 3,45 A 2007-hez képest romlottak (csökkenő adózás előtti eredmény mellett) a Társaság jövedelmezőségi mutatói, amely az ágazatra jellemző alacsony jövedelmezőségi szintet jellemzi.

14 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet II.C. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II.C.1. IMMATERIÁLIS JAVAK 2008.XII XII Az immateriális javak értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: IMMATERIÁLIS JAVAK Beruházás miatt Egyéb Selejtezés miatt Átminősítés miatt Alap.-átsz. akt. értéke Kisérleti fejlesztés akt. ért. Vagyoni értkű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Imm. javakra adott előleg Imm. javak értékhelyesbítése NYITÓ NÖVEKEDÉS BRUTTÓ ÉRTÉK CSÖKKENÉS ZÁRÓ Immateriális javak összesen IMMATERIÁLIS JAVAK Beruházás miatt Egyéb Selejtezés miatt Átminősítés miatt Alap.-átsz. akt. értéke Kisérleti fejlesztés akt. ért. Vagyoni értkű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Imm. javakra adott előleg Imm. javak értékhelyesbítése NYITÓ TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ZÁRÓ Immateriális javak összesen TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKK. IMMATERIÁLIS JAVAK NYITÓ NÖV. CSÖKK. ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK NYITÓ ZÁRÓ Alap.-átsz. akt. értéke Kisérleti fejlesztés akt. ért. Vagyoni értkű jogok Szellemi termékek 4 Üzleti vagy cégérték Imm. javakra adott előleg Imm. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest.

15 Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet ban az alábbi értékben kerültek beszerzésre immateriális javak: Szla.sz. BESZERZÉS Érték 111 Vagyoni értékű jogok 273 IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 273 A Társaság 2008-ban beszerzett szoftverek használati jogával rendelkezik, így a vagyoni értékű jogok között kerültek elszámolásra. II.C.2. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2008.XII XII A tárgyi eszközök értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: TÁRGYI ESZKÖZÖK Beruházás miatt Egyéb Selejtezés, értékesítés miatt Ingatlanok Műszaki berendezések és gépek Egyéb berendezések és felsz Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése NYITÓ NÖVEKEDÉS BRUTTÓ ÉRTÉK CSÖKKENÉS Tárgyi eszközök összesen Egyéb ZÁRÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK Normál Egyéb Selejtezés, értékesítés miatt Ingatlanok Műszaki berendezések és gépek Egyéb berendezések és felsz Tenyészállatok Beruházások, felújítások 0 Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése NYITÓ TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS Tárgyi eszközök összesen Egyéb ZÁRÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. üzleti évről 2013.12.31. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Éves beszámoló. üzleti évről 2013.12.31. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5 Statisztikai számjel 1 5-1 0-0 4 0 1 1 1 Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG a vállalkozás megnevezése 4400.Nyíregyháza, Korányi

Részletesebben

2013. évi beszámolójának

2013. évi beszámolójának HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2014. május 22. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben