Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága május 21-i ülésére Tárgy: A Komlói Szociális Kht. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése A Kht. ügyvezetője május 25-re összehívta a Társaság évi rendes taggyűlését.(meghívó és előterjesztések mellékelve.) 1. A évi beszámoló Az ügyvezető a napirendi ponthoz csatolta mindazon mellékleteket, melyek a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményalkotásához szükségesek. A társaság éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítő melléklete a Kht évi gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt. Mivel a Társaság Felügyelő Bizottsága még nem tárgyalta meg a beszámolót, így a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság mandátuma csak feltételes lehet, abban az esetben érvényes, ha a Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolót elfogadásra javasolja. 2. Emelt szintű férőhelyek átminősítése A szociális tárca szándéka az emelt szintű férőhelyek visszaintegrálása a hagyományos struktúrába, ezért az emelt szintű normatívák folyamatos csökkentésére került sor 2006-től kezdődően, s 2008-tól várhatóan ezen szolgáltatás már nem fog normatív állami támogatásban részesülni. Ezzel arra motiválják a fenntartókat, hogy a férőhelyeket minősíttessék vissza hagyományos férőhellyé, amely folyamat már meg is kezdődött. Ennek útja, hogy a szerződő felek (intézményvezető és ellátott) közös megegyezéssel módosítják megállapodásukat. Ennek megfelelően módosítani kell a szakmai programot és az intézmény működési engedélyét. A szerződésmódosításnak azt is tartalmaznia kell, hogy a továbbiakban térítési díj pótlék nem kérhető, illetve az öt éven belül befizetett egyszeri hozzájárulás időarányos részét visszafizetik az ellátottnak. A működési engedély módosítási kérelemhez mellékelni kell a módosított megállapodásokat és az egyszeri hozzájárulás visszafizetését igazoló iratokat. Az ellátottak jogainak garantálása érdekében a szerződésmódosítási eljárás az ellátottjogi képviselő bevonásával kell, hogy történjen, a módosított szerződéseket ellenjegyzésével kell ellátnia. A napirendhez kapcsolódó előterjesztésből látható, hogy az átminősítés gazdasági racionalitás eredménye. Javaslom a napirendi pont támogatását.

2 2 3. Eladási ajánlat tétele a Kht. tulajdonában álló ingatlan bérlőinek Mint az a napirendhez kapcsolód előterjesztésből is látható, egy hasonló jogügylet már ban megvalósult. Mivel az ajánlat szerződéskötési kötelezettséget eredményez, és a tervezett szerződések összeghatára az 5 millió forintot meghaladja, a döntés a taggyűlés hatáskörébe tartozik. Nem kétséges, hogy az értékesítések esetén a társaság likviditása lényegesen javul, de így, egy folyamatos és állandó bevételt cserél el az ügyvezetés egy egyszeri bevételre. Ennek mérlegelése az ügyvezetés felelőssége és feladata. Javaslom, hogy e napirendi pont estén a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője Komló Város Önkormányzata képviselőjével azonos módon szavazzon. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Komlói Szociális Kht május 25-i taggyűlésén szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1. A évi beszámoló: igen, ha az FB is javasolja. 2. Emelt szintű férőhelyek átminősítése: igen. 3. Eladási ajánlat tétele a Kht. tulajdonában álló ingatlan bérlőinek: Komló Város Önkormányzatával egyezően A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: 200. május 25. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke május 17. Pávkovics Gábor sk. a Bizottság elnöke

3 7300 Komló, Pécsi út 42. Tel.: 72/ , Tel./ fax: 72/ Tárgy: Taggyűlési meghívó Tisztelt.! A Komlói Szociális Kht., május 25-én (pénteken) órai kezdettel tartja évi rendes taggyűlését, melyre ezúton sok szeretettel meghívom! A taggyűlés tervezett napirendi pontjai: 1. A évi beszámoló megtárgyalása 2. Emelt szintű férőhelyek átminősítése 3. Az Elegant Rt. épületében lévő bérlők számára vételi ajánlat tétele 4. Egyebek A taggyűlés helye: Komló, Pécsi u. 42. II. emeleti társalgó Részvételére feltétlenül számítok! Komló, május 14. Üdvözlettel: Peti Erika ügyvezető igazgató Kapják: Páva Zoltán Komló Város Önkormányzatának Polgármestere Notheisz József Komló Város Önkormányzatának Gazdasági főtanácsadója Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Vaskó Ernő Felügyelő Bizottság Elnöke Németh Mária Felügyelő Bizottság Tagja Dr. Kiss Huba Felügyelő Bizottság Tagja Dr. Remenyik Ernő ügyvéd

4 elnöke Ferenczyné Vietorisz Laura könyvvizsgáló Várnagyné Dallos Ilona Mecsek Szíve Idősek Otthona intézményvezetője Viola Lajosné Mecsek Szíve Idősek Otthona Érdekképviseleti Fórumának

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Komló, április 30. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b C d E 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) 28. Anyagok 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltó követelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Komló, április 30. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31.. (év, hó, nap) MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: : Komló, április 30 PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) Sorszám MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a B c d E 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: : Komló, április 30 _ PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja:2006. december 31. (év, hó, nap) Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott 02. Export értékesítés nettó árbevétele Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorból visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.- VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Keltezés: Komló, április 30 _ PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d E 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 6 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Komló, április 30 _ PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Statisztikai számjel Komlói Szociális Kht Komló, Pécsi út ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3. a.) alapítótól b.) központi költségvetéstől c.) helyi önkormányzattól 6. d.) társadalombizotsítástól 7. e.) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a.) saját termelésű készletek állományváltozása 14. b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Keltezés: : Komló, április 30 PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Statisztikai számjel Komlói Szociális Kht Komló, Pécsi út ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 24. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredménye (B-E) * H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 43. C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás 44. D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F) Keltezés: : Komló, április 30 PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) Cash flow kimutatás Sorszám adatok E Ft-ban Megnevezése Előző év Tárgyév a b c d I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény +/ Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/ Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/ Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/ Vevőkövetelés változása +/ Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása +/ Aktív időbeli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/ IV. Pénzeszközök változása Keltezés: : Komló, április 30 PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

14 - 1 - Komlói Szociális KHT 7300 Komló, Pécsi út 42. Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz

15 A társaság neve: Komlói Szociális Közhasznú Társaság december 22-én a taggyűlés, 9/2006-os számú határozatával, a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. névváltoztatásáról döntött. Az új név Komlói Szociális Közhasznú Társaság, melyet a Cégbíróság január 29-én bejegyzett. A társaság székhelye: Komló Pécsi út 42. Alapítás időpontja: május 12. Cégbejegyzés időpontja: augusztus 9. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Tulajdonosok: Az elmúlt két évben a tulajdonosi szerkezet többször változott. Komló Város Önkormányzata október 27-étől egyszemélyes tulajdonosa lett a társaságnak. A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt., mint alapító tag vagyonát és kötelezettségeit adásvétellel vegyes kötelezettség átvállalási szerződéssel, az önkormányzatra ruházta át, így lett a társaság 100 %-os önkormányzati tulajdon. Ezt követően december 14-én a taggyűlés törzstőke emelést határozott el, melynek vevőjéül a Baranya megyei Önkormányzatot jelölte ki. A cégbírósági bejegyzésére február 16-án került sor. A bejegyzést követően a társaság tulajdonosai: 1. Komló Város Önkormányzata Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. Törzsbetét: ,-Ft. Törzstőke aránya: 53,1% Szavazati arány: 2260 szavazat 2. Baranya Megyei Önkormányzat Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsbetét: ,-Ft. Törzstőke aránya: 46,9% Szavazati arány: 2000 szavazat A társaság jegyzett tőkéje Ft, amely Ft pénzbeli betétből és Ft ingatlan apportból tevődik össze. A pénzbeli betétet a tulajdonosok befizették, s az apportot is rendelkezésre bocsátották. A társaság vezetői teendőit Peti Erika ügyvezető igazgató (lakcíme: 7623 Pécs, Bocskai u. 3.) látja el, aki egyben munkáltatói és aláírási jogkör gyakorlója is.

16 - 3 - Felügyelő Bizottság tagjai: Könyvvizsgáló: Jogi képviselő: Dr. Vaskó Ernő - elnök Németh Mária Dr. Kiss Huba Econokraft Kft., a cég által kijelölt könyvvizsgáló: Ferencziné Dr. Vietorisz Laura Dr Remenyik Ernő 3. A társaság tevékenységi köre: A társaság fő tevékenysége szociális ellátás elhelyezéssel, melynek keretében egy 125 férőhelyes idősek otthonát működtetünk (működési engedély szám: 3-733/6/2003). A Mecsek Szíve Idősek Otthonát a lakók havi Ft-os térítési díjából és a központi költségvetésből biztosított normatív állami támogatásból tartjuk fenn. (átlagos szintű ápolás, gondozás (40 fő) Ft/ fő/ év, azaz Ft/ fő/ hó emelt szintű ápolás, gondozás (85 fő) Ft/ fő/ év, azaz Ft/ fő/ hó). A térítési díj magába foglalja az étkezési költséget is. Ezen kívül ingatlan és szállás bérbeadásból származik árbevételünk. A székhelyünk B épületének 38 szobáját hasznosítjuk bérbeadás útján. A havi bérleti díj Ft, mely tartalmazza az ÁFÁ-t és a rezsiköltséget is. Az itt lakók létszáma változó, de megközelíti a 80 főt. A felszámolás során megvásárolt ELEGANT Rt. épületét vállalkozások bérlik tőlünk, illetve január 8-án a László és Társa Kft. által bérelt épületrészt a bérlőnek értékesítettük. Az I. és III. emeleten a Duftin Kft. végez kézmű-ipari tevékenységet, a II. emeletet az FSI. Hungaro Kft. bérli. A földszinten irodai célokra használnak helyiséget a Gondozási Központ munkatársai, valamint a Real- Works Szövetkezet, a Maxi Lighting Kft. raktárakat bérel társaságunktól. A tevékenységeink eredményességét évhez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti: TEVÉKENYSÉGI KÖR BEVÉTEL KIADÁSOK EREDMÉNY E Ft 2005.év 2006.év % 2005.év 2006.év % 2005.év 2006.év % Szociális ellátás , , ,6 Szállás bérbeadás , , ,8 Ingatlan és egyéb bérbeadás , , ÖSSZESEN , ,

17 A számviteli politika meghatározó elemei: Társaságunk kettős könyvvitelt vezet. A Számviteli törvény (továbbiakban: Szt. tv.) 8. (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően évtől éves beszámolót készítünk. A Szt. tv. 1. számú mellékletének A változata szerint készítjük a mérleget. Az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készül. A mérleg és az eredmény-kimutatás összeállítása során a számviteli törvényben meghatározott alapelveket követtük. A mérleg fordulónapja: december 31-e. A mérlegkészítés időpontja: február 28. Figyelembe vettük a számviteli törvénynek az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó speciális előírásait. A beszámolót készítették: Doroginé Rókus Beáta regisztrációs szám: Lakcíme: 7300 Komló, Alkotmány utca 23. Pomázi Imréné regisztrációs szám: Lakcíme: 7300 Komló, Ságvári utca 4. A évi mérlegbeszámoló adatait könyvvizsgáló hitelesítette. A társaság az általános forgalmi adó tekintetében tárgyi adómentes tevékenységet (szociális ellátás elhelyezéssel), 20%-os adókulcs alá eső tevékenységet (ingatlan bérbeadás) is végez. A levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásunkban egymástól elkülönítetten mutatjuk ki. A tevékenységünk folyamán bizonyos költségek, beszerzések nem különíthetők el maradéktalanul az adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységek között, ezért az el nem különített adó összegét az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 38. -ban foglaltak alapján az arányosítás szabályai szerint osztjuk meg, levonható és le nem vonható részre. A számviteli politika fő elemei: A számviteli politikát kiegészítő egyéb szabályzatok: 1./ Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, 2./ Pénzkezelési szabályzat, 3./ Számlatükör, számlarend, 4./ Selejtezési szabályzat. Az egyszeri hozzájárulások feloldását évente egyszer, az év utolsó napján számolja el társaságunk abban az esetben, ha a gondozott az év utolsó napján a szolgáltatást igénybe veszi. Egyéb esetben (pl. elköltözött, elhalálozott) abban a hónapban, amikor az intézményi jogviszony megszűnt. A kiszámítás módja: a befizetett egyszeri hozzájárulások összegét elosztjuk az évek számával, majd 12 hónappal és szorozzuk a fennmaradó hónapok számával (minden megkezdett hónap egész hónapnak számít). Az értékcsökkenés elszámolását a II. Tárgyi eszközök fejezetben részletezzük.

18 - 5 - Jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően /évenként külön-külön/ feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő- értékének együttes /előjeltől független, abszolút/ összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik /nő vagy csökken/. Ha az önellenőrzések és ellenőrzések jelentős összegű hibát állapítanak meg, azt az éves beszámoló megfelelő soránál külön /harmadik/ oszlopban be kell mutatni. Az értékvesztés elszámolásánál két tényezőt veszünk figyelembe, az első hogy a követelés tartós, 1 éven túli, a második pedig jelentős összegű, Ft-ot meghaladó legyen. 5. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása 1. A saját tőke összetevőinek alakulása: év év % A társaság jegyzett tőkéje: (E Ft) ,0 Eredménytartalék (korábbi évek vesztesége): (E Ft) ,0 Értékelési tartalék: (E Ft) ,0 Mérleg szerinti eredmény: (E Ft) Saját tőke: (E Ft) ,5 A társaság saját tőkéje a E Ft tőkeemelésnek köszönhetően az elmúlt évhez viszonyítva 37,5%- kal nőtt. 2. Saját tőkenövekedési mutató: % (Saját tőke/jegyzett tőke)x100 (%) 236,0 172,2 73,0 Saját tőke (E Ft) ,5 Jegyzett tőke (E Ft) ,0 A mutatót alkotó tőkeelemek közül a jegyzett tőke nagyobb mértékben növekedett, mint a saját tőke, ezt fejezi ki a mutató értéke.

19 Saját tőke aránya: % (Saját tőke/ összes forrás)x 100 (%) 15,8 21,5 136,1 Saját tőke (E Ft) ,5 Összes forrás (E Ft) ,3 Mivel a mérleg főösszege az előző évhez képes csak minimálisan változott a mutató nagyságát a saját tőke kedvező alakulása befolyásolta. 4. Eladósodási fok: év év % Idegen tőke/összes tőke= kötelezettségek/(kötelezettségek + saját tőke) x 100 (%) 77,5 71,0 91,6 Kötelezettségek (E Ft) ,4 Saját tőke (E Ft) ,5 A mutató kedvező alakulását, mind a kötelezettségek, mind a saját tőke pozitív változása befolyásolta. 5. Tartósan befektetett eszközök aránya: % (Befektetett eszközök/összes eszköz) x 100 (%) 92,7 93,0 100,3 Befektetett eszközök (E Ft) ,5 Összes eszközök (E Ft) ,3 A tartósan befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül igen magas, az előző évhez képest változatlannak mondható. Ez a mutató is rávilágít arra, hogy a társaság pénzügyi mozgástere igen korlátozott.

20 Forgóeszközök aránya: % (Forgóeszk. + aktív i. elhat.) /összes eszk. x 100 (%) 7,3 7,0 95,9 Forgóeszközök (E Ft) ,4 Aktív időbeli elhatárolások (E Ft) ,2 Összes eszközök (E Ft) ,3 Az előző mutató komplementere, a forgóeszközök arányát viszonyítja az összes eszközhöz. Mivel készlettel és értékpapírral a társaság nem rendelkezik, így a követelések és a pénzeszközök értékét az aktív időbeli elhatárolással kiegészítve, viszonyítjuk az összes eszközhöz. A 7,0 % a kívánatosnál és szükségesnél lényegesen alacsonyabb. 7. Fedezeti mutató: % (Saját tőke/befektetett eszközök) x 100 (%) 17,0 23,1 135,9 Saját tőke (E Ft) ,5 Befektetett eszközök (E Ft) ,5 A tőkefedezeti mutató is javult. A befektetéseink kicsivel nagyobb részét fedeztük saját tőkéből, mint 2006-ben. 8. Likviditási mutató: év év % (Forgóeszk.+aktív i. elhat./kötelezettség) x 100 (%) 13,3 13,4 100,8 Forgóeszközök (E Ft) ,4 Aktív időbeli elhatárolások (E Ft) ,2 Kötelezettségek (E Ft) ,4 A mutató azt jelenti, hogy likviditás szempontjából a társaság ugyanolyan nehéz helyzetben volt ban, mint az azt megelőző évben.

21 Nettó eladósodottság: % (Kötelezettség-követelés)/ saját tőkex100 (%) 321,4 227,0 70,6 Kötelezettség (E Ft) ,4 Követelések (E Ft) ,9 Saját tőke (E Ft) ,5 A mutató kedvező változását a tőkeemelés és a kötelezettségek csökkenésének együttes hatása befolyásolta. 10. Árbevétel arányos jövedelmezőség: Mérleg szerinti eredmény/(értékesítés nettó árbevétel + egyéb bevétel)x100 4,0 - -% Mérleg szerinti eredmény (E Ft) Árbevétel (E Ft) ,5 Egyéb bevételek (E Ft) , ,1 Az árbevétel arányos jövedelmezőség kedvezőtlenül változott, mivel a bevételek kismértékű növekedése mellett a mérleg szerinti eredmény csökkent. 11. Tőkearányos jövedelmezőség: Mérleg szerinti eredmény/saját tőke (%) 17,6 - -% Mérleg szerinti eredmény (E Ft) Saját tőke (E Ft) ,5

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben