88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása"

Átírás

1 Kiegészít melléklet a évi C. törvény a számvitelrl szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása A Kinizsi Bank auditált mérlegfösszege án ezer Ft, mely az elz évhez képest 8,42 %-os növekedést mutat. Hitelintézetünk adózás eltti eredménye ezer Ft, ami az elz évi összetett eredmény ( ezer Ft) 88,17 %-át jelenti (2) Eszközök és források összetétele, saját tke és kötelezettségek tételeinek alakulása, likviditás és fizetképesség valamint jövedelmezség alakulása Eszközök megoszlása (%) Elz év Tárgy év Befektetett eszközök 39,7 35,1 Forgóeszközök 58,7 63,4 Aktív idbeli elhatárolások 1,6 1,5 Összesen: 100,0 100,0 Források megoszlása (%) Elz év Tárgy év Saját tke 10,2 10,2 Kötelezettségek 88,5 88,1 Céltartalék 0,2 0,2 Passzív idbeli elhatárolások 1,1 1,5 Összesen: 100,0 100,0 Elemzési mutatók (%) Elz év Tárgy év 1. Tárgyi eszközök aránya (tárgyi eszk. / mérlegfösszeg) 2. Forgóeszközök aránya (forgó eszk. / mérlegfösszeg) 3,5 3,2 58,7 63,4 1

2 3.Tkeellátottság (saját tke / mérlegfösszeg) 4. Idegen tke aránya (kötelezettségek / mérlegfösszeg) 5. Likviditás (forgó eszk. / rövid lej. kötelezettségek) 6. Árbevétel arányos jövedelmezség (adózás eltti eredmény / kamatbevételek) 7. Eszközarányos jövedelmezség (adózás eltti eredmény / eszközök) 8. Tkearányos jövedelmezség (adózás eltti eredmény / saját tke) 10,2 10,2 88,5 88,1 70,9 78,2 14,1 14,8 0,5 1,3 4,7 13,1 A Kinizsi Bank saját tkéje ezer Ft, a források 10,23 %-t teszi ki. Összetétele és az elz idszakhoz képest bekövetkezett változása az alábbi: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Megosz Megosz. Vált. 08/07 Jegyzett tke ,84% ,91% 100,00% Eredménytartalék 0 0,00% ,14% 100,00% Tketartalék ,10% ,94% 100,00% Általános tartalék ,52% ,74% 111,18% Értékelési tartalék * ,12% 0 0,00% 0,00% Mérleg sz. eredmény ,42% ,28% 231,85% Saját tke ,00% ,00% 108,99% *2008. évtl értékelési tartalékot nem képzünk. 10. Tkemegfelelés Szavatoló tke számítása: Alapvet tke: Jegyzett tke 2079 Tketartalék 408 Átlalános tartalék 339 Általános kockázati céltartalék 55 Általános kockázati céltartalék adótartalma -9 adatok: millió Ft 2

3 Immateriális javak -11 Eredménytartalék 99 Auditált eredmény 230 Limit túllépés tkekövetelménye -108 Szavatoló tke: Tkemegfelelési mutató számítása: Szavatoló tke / tkekövetelmény * 8 = TMM Szavatoló tke millió Ft Szabályozói tkekövetelmény millió Ft SREP felülvizsgálat utáni tkekövetelmény millió Ft TMM , , (3) A számviteli politika meghatározó elemei és azok változásai, valamint eredményre gyakorolt hatásuk A számviteli politika célja, hogy az éves beszámoló a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetrl megbízható és valós képet adjon. A KINIZSI BANK számviteli politikáját az január 1-én életbe lépett évi számvitelrl szóló C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény), a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (a továbbiakban kormányrendelet), a hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Hpt.), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, a hitelintézetekre vonatkozó PM, MNB, BAF, PSZÁF rendeletek, utasítások, és határozatok és a bels szabályzatai alapján állította össze. 3

4 A Bank a számviteli törvény értelmében ketts könyvvitelen alapuló éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészít mellékletet és az üzleti jelentést foglalja magában (4) beszámoló összeállítása során alkalmazott szabályrendszer, annak fbb jellemzi, értékelési és értékcsökkenési eljárások, gyakoriságuk, eredményt befolyásoló hatásuk. A évi számvitelrl szóló C. törvény 14. (5) bekezdése értelmében a Banknak a számviteli politika keretében el kell készítenie az eszközök, a források és a mérlegen kívüli tételek értékelési eljárásainak szabályozását a számviteli politikában rögzített alapelvekkel összhangban. Ennek megfelelen az Eszközök és források értékelési szabályzata kiterjed valamennyi banki eszközre, forrásra és mérlegen kívüli tételre, de a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelen nem tartalmazza azokat a részletes elírásokat, melyeket a bank specifikus bels szabályzatai határoznak meg. A Bank a számviteli politikáját, ezen belül pedig az Értékelési szabályzatot úgy alakítja ki, hogy az alapján megbízható és valós kép álljon rendelkezésére a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérl. A fentiek megvalósításához figyelembe veszi a vállalkozás folytatásának, a teljesség, a valódiság, a világosság, a következetesség, a folytonosság, az összemérés, az óvatosság, az egyedi értékelés elve, a bruttó elszámolás, az idbeli elhatárolás, a tartalom elsdlegessége a formával szemben, a lényegesség, valamint a költség-haszon összevetésének elvét. 4

5 A felsorolt alapelvektl a Bank csak a számviteli törvény által szabályozott esetekben térhet el, és az eltéréseknek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezségi helyzetre gyakorolt hatását a kiegészít mellékletben bemutatja. A mérlegben eszközként a rendelkezésére, használatára bocsátott, a mködését szolgáló befektetett és forgóeszközöket a bérbevett eszközök kivételével- mutatja ki, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerzdésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a bankhoz, továbbá az aktív idbeli elhatárolásokat mutatja ki. A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket számviteli törvény ban foglaltak figyelembe vételével- a számviteli törvény a szerinti bekerülési (beszerzési, elállítási) értéken kell a mérlegbe felvenni, csökkentve azt a számviteli törvény a, továbbá a kormányrendelet. 9. -a szerint elszámolt leírásokkal (értékcsökkenés, értékvesztés), növelve viszont az 57. (2) bekezdése, továbbá a kormányrendelet. 9. -a szerinti visszaírás összegével. Minden olyan esetben, amikor évközi értékelésre (idbeli elhatárolásra, kockázati céltartalék, értékvesztés vagy terven felüli értékcsökkenés elszámolásra) kerül sor, a mérlegérték értelemszeren a hó végi, illetve negyedév végi fkönyvi kivonatban szerepl értéket is jelenti, figyelemmel az évközi értékelésre vonatkozó külön kitételekre is. A számviteli törvény az óvatosság elvének érvényesítése érdekében az értékcsökkenés elszámolását elrendeli, függetlenül attól, hogy a részvénytársaság a tárgyévben nyereséges vagy veszteséges. A Bank az üzembe helyezéskor - a tevékenységére jellemz körülmények figyelembe vételével - maga határozhatja meg, hogy az eszközeit hány évig fogja használni és ebbl következen azok beszerzési, illetve elállítási költségét mely évekre kívánja felosztani és a tevékenység költségei között elszámolni. Immateriális javak értékcsökkenése Valamennyi ,- Ft feletti egyedi beszerzési érték immateriális eszköz esetén a bruttó érték (beszerzési, ill. elállítási költség) és a használati id alapján lineáris leírási kulcs megállapításával számol el értékcsökkenést. Ha a leírási kulcs a Társasági adótörvény 2. sz. mellékletben foglalt leírási kulcsoktól eltér, akkor figyelemmel kell lenni az adóalapot korrigáló kötelezettségre. Az immateriális javak használati id végén várható maradványértéke 0. 5

6 Az alkalmazott lineáris leírási módszer értelmében, az egymást követ években azonos összeg értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az adott eszköz bekerülési értékét használati id alapján kiszámított amortizációs kulccsal (%) szorozva kapjuk meg az eszköz egy évre jutó értékcsökkenésének elszámolandó összegét. A ,-Ft alatti egyedi beszerzési érték immateriális javak esetében a Bank él az egyszersített elszámolási lehetséggel, vagyis azokat a használatbavételkor egy összegben költségként leírja. A terv szerinti értékcsökkenést a Bank az immateriális javainál aktiválásuk napjától kezdve napra arányosan számolja el. Az értékcsökkenés könyvelését a tárgyhó utolsó munkanapjának könyvelési dátumával egyezen kell végrehajtania. Terven felüli értékcsökkenés a számviteli törvény 53. -ban meghatározottak alapján kell elszámolni. Mérlegérték a bekerülési érték és a terv szerinti és/vagy terven felüli értékcsökkenés különbözete. Tárgyi eszközök értékcsökkenése Valamennyi ,- Ft feletti egyedi beszerzési érték tárgyi eszköz esetén a KINIZSI BANK a bruttó érték (beszerzési, ill. elállítási költség) és a használati id alapján lineáris leírási kulccsal számol el értékcsökkenést. Ha a leírási kulcs a Társasági adótörvény 2. sz. mellékletben foglalt leírási kulcsoktól eltér, akkor figyelemmel kell lenni az adóalapot korrigáló kötelezettségre. Az tárgyi eszközök használati id végén várható maradványértéke ingatlanok esetében a bekerülési érték 50%-a, jármvek esetében a bekerülési érték 20%-a, egyéb esetekben pedig 0. Az alkalmazott lineáris leírási módszer értelmében, az egymást követ években azonos összeg értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az adott eszköz bekerülési értékét használati id alapján kiszámított amortizációs kulccsal (%) szorozva kapjuk meg az eszköz egy évre jutó értékcsökkenésének elszámolandó összegét. A ,-Ft alatti egyedi beszerzési érték tárgyi eszközök esetében a Bank él az egyszersített elszámolási lehetséggel, vagyis azokat a használatbavételkor egy összegben költségként leírja. A terv szerinti értékcsökkenést a részvénytársaság a tárgyi eszközöknél aktiválásuk napjától kezdve napra arányosan számolja el. Az értékcsökkenés könyvelését a tárgyhó utolsó munkanapjának könyvelési dátumával egyezen kell végrehajtania. 6

7 Terven felüli értékcsökkenés a számviteli törvény 53. -ban meghatározottak alapján kell elszámolni. Mérlegérték a bekerülési érték és az elszámolt terv szerinti és/vagy terven felüli értékcsökkenés különbözete. 88. (5) Ellenrzés során feltárt jelents összeg hibák 88.. (6) Cash flow 1.sz. melléklet 88. (7) Adózott eredmény felosztására tett javaslat 1. Adózott eredmény felhasználása (eft): Adózás eltti eredmény Társasági adó és különadó Adózott eredmény Általános tartalékképzés Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény (8) Alkalmazott könyvizsgáló bemutatása, adott évben fizetett díj és az ezért nyújtott szolgáltatás részletezése Könyvvizsgáló cég: Signátor Audit Könyvvizsgáló Kft Veszprém, Radnóti tér 2. cégjegyzék száma: MKVK bejegyzési száma: Könyvvizsgálatért felels személy: Gáberné Szellem Éva 8200 Veszprém, Tátorján u. 2/b. MKVK tagsági száma: Könyvvizsgálatra évben kifizetett összeg ,-Ft+ÁFA/hó. 7

8 88. (9) A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felels személy és nyilvános adatai A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Pet Mónika, vezérigazgató 8291 Nagyvázsony, Óvoda u (1) a.) Leányvállalatok bemutatása (neve és székhelye) A KINIZSI BANK jogeldje a Kinizsi Takarék március 29-én határozatlan idre alapította a 100%-ban tulajdonában lév Óváros Trend Ingatlankezel Kft-t. A társaság a Bank járulékos vállalkozásaként mködik. A társaság székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 22. A társaság jegyzett tkéje: eft, amely eft pénzbeli betétbl és eft ingatlanapportból áll. A társaság saját tkéje én eFt A könyvvizsgálat a konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség alól élve a számvitelrl szóló évi C. törvény 119. adta lehetséggel, miszerint a leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló enélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat és egyéb leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérl felmentést adott. Az Óváros Trend Kft-vel, mint járulékos vállalkozással szemben Bankunk a következ követeléseket, kötelezettségeket tartja nyilván én: Betétállomány: Vevk: eft 5 eft Bankunk jogeldje, a Kinizsi Takarékszövetkezet évben részesedést szerzett a tax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben 100 eft értékben. A Kft másik tulajdonosa a Bank járulékos vállalkozása, az Óváros Trend Kft, eft-os törzsbetéttel. A Kft saját tkéje én eft. A tax Kft-vel szemben Bankunk a következ kötelezettségeket tartja nyilván én: Betétállomány: eft Bankunk jogeldje, a Kinizsi Takarékszövetkezet évben részesedést szerzett Vas Trend Kft-ben 192 eft értékben. A Kft másik tulajdonosa a KINIZSI BANK járulékos vállalkozása, az Óváros Trend Kft. A Kft saját tkéje eFt én. 8

9 A Vas Trend Kft-vel szemben Bankunk a következ követeléseket és kötelezettségeket tartja nyilván én: Betétállomány: eft Bankunk jogeldje, a Kinizsi Takarékszövetkezet évben részesedést szerzett a Tündérmajor Kastély Kft-ben eft értékben. A Kft-vel szemben fennálló követelésünk és kötelezettségünk én a következ: Betétállomány: eft 89. (2) A vállalkozásban többségi befolyással és minsített többségi befolyással rendelkez tag(ok) nevét, székhelyét, szavazati arányát 89. (3) A vállalkozásban többségi befolyással és minsített többségi befolyással rendelkez gazdasági társaság nevét, székhelyét, szavazati arányát, jegyzett tkéjének összegét. 89. (4) a.)a vállalkozás vezeti tisztségviseli, igazgatóság és felügyel bizottság tagjai, végzett tevékenységük és üzleti év után járó járandóság összege, csoportonként összevontan Az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjainak, valamint a Bank elnökének december 31-ig folyósított járandóság összege e Ft 89. (4) b.) A vállalkozás vezeti tisztségviseli, igazgatóság és felügyel bizottság tagjainak folyósított ellegek, kölcsönök összege, nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidej közlésével. Nyújtott hitel összege Kamatláb (-tól ig) Lejárat (-tól ig) Igazgatóság e Ft 6,49% (CHF) 11,29-14,5 % (Ft) Felügyel Bizottság (4) c.) A vállalkozás korábbi vezet tisztségviselivel, igazgatósági, felügyel bizottsági tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összegét, csoportonként összevontan 89. (4) d.) A vállalkozó képviseletére jogosult személy neve, lakcíme, aki az éves beszámolót köteles aláírni Lakatos Antal, elnök-vezérigazgató 8200.Veszprém, Móricz Zs. u.14. 9

10 89. (5) A vállalkozás székhelyének és internetes honlapjának pontos címe Név: KINIZSI BANK Zrt Cégjegyzékszám: Cégjogi forma: zártkören mköd részvénytársaság Székhely: 8200 Veszprém,Óváros tér 22. Levelezési címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 22. Internet: 89. (6) Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek (ha ezek lényegesek, és nem a szokásos piaci feltételekkel valósultak meg) értékét, és minden egyéb lényeges információt, valamint a vállalkozás pénzügyi helyzetére gyakorolt hatását 89/A. a.) Annak a vállalkozónak a nevét és székhelyét, amely összevontan összeállítja a vállalkozáscsoport legnagyobb egységének összevont éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot bevonták 89/A. b.) Annak a vállalkozónak a nevét és székhelyét, amely összevontan összeállítja a vállalkozáscsoport legkisebb egységének összevont éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot bevonták, és amely tagja az a. pontban megnevezett vállalkozáscsoportnak 89/A. c.) Azt a helyet, ahol az a, és b, pontokban jelzett összevont éves beszámolók megtekinthetk, hogy ha azok nyilvánosak 90. (1) a.) A bevételek aktív idbeli elhatárolásának alakulása 10

11 Aktív idbeli elhatárolások Költségek aktív idbeli elhatárolása Kamat bevételek aktív idbeli elhatárolása Egyéb bevételek aktív idbeli elhatárolása adatok: ezer Ft Abszolút eltérés Aktív idbeli elhatárolások értéke 2007.december 31-éhez viszonyítva eft-tal növekedett. Ezen belül a költségek, és a kamatok aktív elhatárolásának állománya csökkent, míg az egyéb bevételek állománya eft-tal növekedett. Az egyéb bevételek aktív idbeli elhatárolásán belül a hosszú lejáratú állampapírok elhatárolt árfolyam nyereségének növekedése eft. A kamat bevételek aktív idbeli elhatárolásának változására ható fbb tényezk a következk: Magyar Államkötvények elhatárolt kamata eft, Hitelintézetek által kibocsátott kötvények kamata eft, hitelek elhatárolt kamata eft. 90. (1) b.) A halasztott ráfordítások alakulása 90. (1) c.) A költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolásának alakulása adatok: ezer Ft Abszolút eltérés Passzív idbeli elhatárolások Bevételek passzív idbeli elhatárolása Költségek passzív idbeli elhatárolása Kamat ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Egyéb ráfordítás passzív idbeli elhatárolása

12 Halasztott bevétel (1) d.) A halasztott bevételek alakulása Abszolút eltérés Halasztott bevétel 170 eft 170 eft 0 Bankunk halasztott bevételként a Zánka Község Önkormányzatától ajándékozási szerzdés szerint kapott földterület értékét tartja nyilván. 90. (2) A Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorokból külön-külön mennyi az anya-, ill. a leányvállalattal szembeni követelés, ill. kötelezettség Lásd 89. (1) a. pont. 90. (3) a.) Külön be kell mutatni a mérlegben kimutatott kötelezettségekbl azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyekben a hátralév futamideje több mint öt év, valamint azon kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját. Lejárat Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek adatok: ezer Ft Alárendelt kölcsöntke 3 hónapon belüli hónapon túli és 1 éven belüli éven túli és 5 éven belüli éven túli Összesen (3) b.) Külön be kell mutatni azoknak a pénzügyi kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentséggel bírnak, de amelyek a 12

13 mérlegben nem jelennek meg, különös tekintettel a jövbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek összegére. 90. (3) c.) Külön be kell mutatni azon mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szerepl megállapodások jellegét, üzleti célját és pénzügyi kihatásait, amelyek bemutatását külön nem írja el a törvény, de a tételekbl származó kockázatok vagy elnyök lényegesek, és bemutatásuk szükséges a vállalkozás pénzügyi megítéléséhez (3) d.) Lekötött tartalék jogcímenként bontva. 90. (4) a.) Mérlegen kívüli tételként a függ és a biztos (jövbeni) kötelezettségvállalások összegét fajtánkénti részletezése. Ezeken belül külön ügyletfajtánként a mérleg fordulónapjáig le nem zárt határids, opciós ügyletek valamint swap ügyletek határids részének lejárati ideje, szerzdés szerinti értéke, eredményre gyakorolt hatása, a cash flowra gyakorolt várható hatása Hitelintézetünk mérlegen kívüli kötelezettségként tartja nyilván az alábbi állományokat: Hitelkeretek eft Bankgarancia eft Egyéb függ kötelezettség eft Céltartalék eft 90. (4)b.) Bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentsen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását, hogy miért nem számoltak el értékvesztést. 13

14 90. (4) c.) Tárgyévben lezárt határids, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredményét és cash flowra gyakorolt hatása ügyletfajtánként, elszámolási ügylet és leszállítási ügylet, fedezeti és nem fedezeti ügylet, tzsdén, ill. tzsdén kívül kötött részletezésben. 90. (5) Hátrasorolt eszközök értéke jogcímenként A hátrasorolt kötelezettségek értéke 500 eft: Név Összeg Kamatfizetés RFF Zrt. 500 eft félévente 90. (6) Saját tke változásai üzleti éven belüli változásai, ennek okai, különös tekintettel a jegyzett tke változásaira. Valamint az anyavállalat, és leányvállalat, a közös vezetés vállalkozások és társult vállalkozások által jegyzett összeg. adatok: ezer Ft Megnevezés Megosz Megosz. Vált. 08/07 Jegyzett tke ,84% ,91% 100,00% Eredménytartalék 0 0,00% ,14% 100,00% Tketartalék ,10% ,94% 100,00% Általános tartalék ,52% ,74% 111,18% Értékelési tartalék * ,12% 0 0,00% 0,00% Mérleg sz. eredmény ,42% ,28% 231,85% Saját tke ,00% ,00% 108,99% *2008. évtl értékelési tartalékot nem képzünk. 90. (7) Visszavásárolt saját részvények megszerzésre vonatkozó adatai 90. (8) Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása jogcímek szerint részletezve, különös tekintettel a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék összegére. 14

15 90. (9) Valós értéken történ értékelés alkalmazása esetén az alkalmazott feltételek, a számítás módja, az értékelési különbözet nagysága és változásai, eredményre gyakorolt hatásai. 91. a.) A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és egyéb személyi jelleg kifizetései állománycsoportonként. Állomány F Bérköltség eft Személyi jell. egyéb kifizetés eft Szellemi Tisztségviselk Összesen b.) A kibocsátott részvények száma és névértéke részvény típusonként, továbbá a kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke. Kibocsátott részvények típusa Száma Névértéke Össz.érték Kibocsátás éve Törzsrészvény c.) Az átértékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító hatású tételek A Bank az immateriális jószágok és tárgyi eszközök elhasználódási idejét a számviteli törvény elírásai szerint állapítja meg és számolja el. Így a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos idtartam függvényében, a bruttó érték alapján lineáris módon állapítja meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés (terv szerinti értékcsökkenés) összegét. Hitelintézetünk az ingatlanok (bekerülési érték 50%-ában) és a gépjármvek (bekerülési érték 20%-ában) esetén határoz meg maradványértéket. A társasági adóalap meghatározásához az eszközök egyedi nyilvántartása alapján biztosított az eszközök adó törvény szerinti értékcsökkenésének számítása is. A jogeld takarékszövetkezet eszközeinek társasági adó törvény szerinti értékének számítása külön analitika alapján történik. 15

16 Társasági adóalapot módosító tételek: Értékcsökkenés számviteli törvény szerint: eft Értékcsökkenés adótörvény szerin eft Gépjárm értékesítés miatti nettó érték Számviteli törvény szerint Adótörvény szerint Társasági adóalap módosító hatás: Társasági adó módosító hatás: eft eft eft eft 91. d.) Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszersített hatásai Társasági adóalapot módosító rendkívüli ráfordítás: véglegesen, visszatérítési kötelezettség nélkül adott pénzeszközök. Bankunk rendszeresen támogat alapítványokat, egyesületeket közérdek tevékenységük során. E célra évben eft ot fordítottunk. Adott támogatások hatása az adóalapra: adóalapot növel tétel: adóalapot csökkent tétel: Adóalap növekedés: társasági adó növekedés eft, eft. 736 eft 118 eft 92. (1) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyében bekövetkezett változásai legalább mérlegtétel szerinti bontásban 1. Immateriális javak állományváltozása (Ft) Vagyoni érték jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Egyéb immat javak Ft alatti imm. jav. Összesen Bruttó Érték Nyitó egyenleg Növekedés: Beszerzés, aktiválás Saját beruházás Csökkenés: + Apport - Értékesítés - Ingyenes 16

17 +/- Átsorolás átadás - Selejtezés - Apport Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedés: Tárgyévi terv sz. é.cs Tárgyévi terven felüli é.cs. Csökkenés: +/- Átsorolás - Értékesítés - Ingyenes átadás - Selejtezés - Apport Záró egyenleg Nettó érték Nyitó egyenleg Záró egyenleg Tárgyi eszközök állományváltozása (Ft) Bruttó érték Megnevezés Ingatlanok és kapcs. vagy. é. jogok Nyitó egyenleg Banküzemi célú gép., ber., járm Nem banküzemi célú ber., felsz., járm Beruházások Összesen Növekedés: Beruházás (állományba vétel) Beszerzés (aktiválás) Saját beruházás (aktiválás) + Apport (aktiválás) + Ingyenes átvétel (aktiválás) + Egyéb (aktiválás) Csökkenés: /- Átsorolás - Beruházás aktiválása Értékesítés Ingyenes átadás - Selejtezés Apport - Egyéb 17

18 Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedés: Tárgyévi terv sz. é.cs Tárgyévi terven felüli é.cs. Csökkenés: /- Átsorolás - Értékesítés Ingyenes átadás - Selejtezés Apport - Egyéb (terven felüli écs) Záró egyenleg Nettó érték Nyitó egyenleg Záró egyenleg (2) Az (1) bekezdés szerinti részletezésben be kell mutatni az elszámolt értékcsökkenési leírást a következ bontásban: terv szerinti lineárisan, degresszíves, teljesítményarányosan, egyéb módszerrel, továbbá a terven felüli értékcsökkenés, a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összege és indokai. adatok: ezer Ft Lineáris kulcs szerinti é.cs. Immateriális javak terv szerinti écs Tárgyi eszközök terv szerinti écs Kisérték eszközök écs Értékcsökkenési leírások (3) a.) b.) c.)befektetett pénzügyi eszközök, készletek és forgóeszközök között bemutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés változásai eft összeg értékvesztést számoltunk el részvények után. 93. (1) a.) Exportértékesítés árbevételét termékexport és szolgáltatásexport szerinti tagolásban, továbbá az Európai Unió valamint Európai Unión kívüli országok szerinti tagolásban. 18

19 93. (1) b.) értékesítés nettó árbevételét a létesít okiratban megjelölt fbb tevékenységenkénti megbontásban, amennyiben az egyes tevékenységek, szolgáltatások jelentsen különböznek egymástól. Megnevezés eft Földrajzi megoszlás Kapott kamatok és kamatjelleg bevételek belföld Bevételek értékpapírokból Kapott díj- és jutalékbevételek belföld Pénzügyi szolgáltatás bevételei belföld Egyéb bevételek üzleti tevékenységbl belföld 93. (2) Exporttámogatás részletezése. 93. (3) Támogatási program keretében végleges jelleggel és visszatérítenden kapott, folyósított ill. elszámolt összegeket támogatásonként, a kapott összeg felhasználása. 93. (4) Kísérleti kutatás és fejlesztés tárgyévi költségei. 93. (5) Forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatást készítnek az aktivált saját teljesítmény részletes bemutatása. 93. (6) Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele, Egyéb bevételek tételeibl, továbbá a Rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételekbl a kapcsolt vállalkozásokkal, ezen belül az anya- és leányvállalattal elszámolt összegeket. adatok: ezer Ft 19

20 Óváros Trend Vas Trend tax Tündérmajor Össz Kapott kamatok Fizetett kamatok Kapott jutalékok (1) Környezet védelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök (1) bekezdés szerint részletezett adatai (2) Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatai, jogszabály szerinti veszélyességi osztályok alapján. 94. (3) Környezetvédelmi kötelezettségek, jövbeni költségek fedezésére képzett céltartalék összege, valamint a tárgyévben elszámolt környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege.. 94/A. Külföldi telephelyek bemutatása Kiegészít melléklet a 250/2000.(XII.24.) Korm.rendelet szerint 25. (1) A hitelintézet alapveten pénzügyi szolgáltatásokon (hitelezés, betétgyjtés, pénzforgalmi szolgáltatás) túlmenen végzett tevékenysége: A hitelintézet az alapvet pénzügyi szolgáltatásokon túl, jelents mértékben más tevékenységet nem végez 25. (2) A tárgyévi céltartalékképzés és felhasználás fajtánkénti bontásban Céltartalék függ és jövbeni kötelezettségek után: 20

21 adatok: ezer Ft 2008.év. nyitó állomány céltartalék képzés céltartalék felszabadítás záró állomány A Kinizsi Bank óta élve a jogszabályok adta lehetséggel nem követte az általános céltartalékképzés gyakorlatát. 25. (3) A hitelintézetekkel szembeni követelések, az ügyfelekkel szembeni követelések, a pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések, valamint halasztott fizetéssel eladott értékpapírok, részesedések és követelések miatt fennálló követelések, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök között és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, részesedések, valamint a követelés fejében átvett készletként kimutatott eszközök után elszámolt értékvesztés változásai A mérlegtételek minsítés szerinti megoszlása és a képzett értékvesztés a következ: Adatok millió Ft-ban Hitelállomány nem pénzügyi vállalatok tzsdén jegyzett részvényei Vagyoni érdekeltség Átvett eszközök Egyéb eszközök Értékvesztés % Problémamentes ,00% 0,00% Külön figyelend ,12% 6,80% Átlag alatti ,01% 16,61% Kétes ,30% 39,56% Rossz ,98% 94,84% Összesen ,36% 5,42% 25. (4) A mérlegfordulónapján fennálló, a Hpt. Szerinti nagy kockázatvállalásnak minsül hitelek, értékpapírok, részesedések, váltó, csekk, vállalt kötelezettségek, pénzügyi lízing miatti követelés együttes összege Nagykockázat vállalásának minsül az a kockázatvállalás, amikor egy ügyfél vagy ügyfélcsoport részére történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló tkéjének tíz százalékát meghaladja. Az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben a hitelintézet által vállalt kockázatok együttes, nettó értéken számított összege nem haladhatja meg a hitelintézet szavatoló tkéjének huszonöt százalékát. A hitelintézet által vállalt nagykockázat együttes összege nem lehet több, mint a hitelintézet szavatoló tkéjének nyolcszorosa. 21

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben