88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása"

Átírás

1 Kiegészít melléklet a évi C. törvény a számvitelrl szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása A Kinizsi Bank auditált mérlegfösszege án ezer Ft, mely az elz évhez képest 8,42 %-os növekedést mutat. Hitelintézetünk adózás eltti eredménye ezer Ft, ami az elz évi összetett eredmény ( ezer Ft) 88,17 %-át jelenti (2) Eszközök és források összetétele, saját tke és kötelezettségek tételeinek alakulása, likviditás és fizetképesség valamint jövedelmezség alakulása Eszközök megoszlása (%) Elz év Tárgy év Befektetett eszközök 39,7 35,1 Forgóeszközök 58,7 63,4 Aktív idbeli elhatárolások 1,6 1,5 Összesen: 100,0 100,0 Források megoszlása (%) Elz év Tárgy év Saját tke 10,2 10,2 Kötelezettségek 88,5 88,1 Céltartalék 0,2 0,2 Passzív idbeli elhatárolások 1,1 1,5 Összesen: 100,0 100,0 Elemzési mutatók (%) Elz év Tárgy év 1. Tárgyi eszközök aránya (tárgyi eszk. / mérlegfösszeg) 2. Forgóeszközök aránya (forgó eszk. / mérlegfösszeg) 3,5 3,2 58,7 63,4 1

2 3.Tkeellátottság (saját tke / mérlegfösszeg) 4. Idegen tke aránya (kötelezettségek / mérlegfösszeg) 5. Likviditás (forgó eszk. / rövid lej. kötelezettségek) 6. Árbevétel arányos jövedelmezség (adózás eltti eredmény / kamatbevételek) 7. Eszközarányos jövedelmezség (adózás eltti eredmény / eszközök) 8. Tkearányos jövedelmezség (adózás eltti eredmény / saját tke) 10,2 10,2 88,5 88,1 70,9 78,2 14,1 14,8 0,5 1,3 4,7 13,1 A Kinizsi Bank saját tkéje ezer Ft, a források 10,23 %-t teszi ki. Összetétele és az elz idszakhoz képest bekövetkezett változása az alábbi: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Megosz Megosz. Vált. 08/07 Jegyzett tke ,84% ,91% 100,00% Eredménytartalék 0 0,00% ,14% 100,00% Tketartalék ,10% ,94% 100,00% Általános tartalék ,52% ,74% 111,18% Értékelési tartalék * ,12% 0 0,00% 0,00% Mérleg sz. eredmény ,42% ,28% 231,85% Saját tke ,00% ,00% 108,99% *2008. évtl értékelési tartalékot nem képzünk. 10. Tkemegfelelés Szavatoló tke számítása: Alapvet tke: Jegyzett tke 2079 Tketartalék 408 Átlalános tartalék 339 Általános kockázati céltartalék 55 Általános kockázati céltartalék adótartalma -9 adatok: millió Ft 2

3 Immateriális javak -11 Eredménytartalék 99 Auditált eredmény 230 Limit túllépés tkekövetelménye -108 Szavatoló tke: Tkemegfelelési mutató számítása: Szavatoló tke / tkekövetelmény * 8 = TMM Szavatoló tke millió Ft Szabályozói tkekövetelmény millió Ft SREP felülvizsgálat utáni tkekövetelmény millió Ft TMM , , (3) A számviteli politika meghatározó elemei és azok változásai, valamint eredményre gyakorolt hatásuk A számviteli politika célja, hogy az éves beszámoló a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetrl megbízható és valós képet adjon. A KINIZSI BANK számviteli politikáját az január 1-én életbe lépett évi számvitelrl szóló C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény), a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (a továbbiakban kormányrendelet), a hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Hpt.), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, a hitelintézetekre vonatkozó PM, MNB, BAF, PSZÁF rendeletek, utasítások, és határozatok és a bels szabályzatai alapján állította össze. 3

4 A Bank a számviteli törvény értelmében ketts könyvvitelen alapuló éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészít mellékletet és az üzleti jelentést foglalja magában (4) beszámoló összeállítása során alkalmazott szabályrendszer, annak fbb jellemzi, értékelési és értékcsökkenési eljárások, gyakoriságuk, eredményt befolyásoló hatásuk. A évi számvitelrl szóló C. törvény 14. (5) bekezdése értelmében a Banknak a számviteli politika keretében el kell készítenie az eszközök, a források és a mérlegen kívüli tételek értékelési eljárásainak szabályozását a számviteli politikában rögzített alapelvekkel összhangban. Ennek megfelelen az Eszközök és források értékelési szabályzata kiterjed valamennyi banki eszközre, forrásra és mérlegen kívüli tételre, de a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelen nem tartalmazza azokat a részletes elírásokat, melyeket a bank specifikus bels szabályzatai határoznak meg. A Bank a számviteli politikáját, ezen belül pedig az Értékelési szabályzatot úgy alakítja ki, hogy az alapján megbízható és valós kép álljon rendelkezésére a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérl. A fentiek megvalósításához figyelembe veszi a vállalkozás folytatásának, a teljesség, a valódiság, a világosság, a következetesség, a folytonosság, az összemérés, az óvatosság, az egyedi értékelés elve, a bruttó elszámolás, az idbeli elhatárolás, a tartalom elsdlegessége a formával szemben, a lényegesség, valamint a költség-haszon összevetésének elvét. 4

5 A felsorolt alapelvektl a Bank csak a számviteli törvény által szabályozott esetekben térhet el, és az eltéréseknek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezségi helyzetre gyakorolt hatását a kiegészít mellékletben bemutatja. A mérlegben eszközként a rendelkezésére, használatára bocsátott, a mködését szolgáló befektetett és forgóeszközöket a bérbevett eszközök kivételével- mutatja ki, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerzdésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a bankhoz, továbbá az aktív idbeli elhatárolásokat mutatja ki. A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket számviteli törvény ban foglaltak figyelembe vételével- a számviteli törvény a szerinti bekerülési (beszerzési, elállítási) értéken kell a mérlegbe felvenni, csökkentve azt a számviteli törvény a, továbbá a kormányrendelet. 9. -a szerint elszámolt leírásokkal (értékcsökkenés, értékvesztés), növelve viszont az 57. (2) bekezdése, továbbá a kormányrendelet. 9. -a szerinti visszaírás összegével. Minden olyan esetben, amikor évközi értékelésre (idbeli elhatárolásra, kockázati céltartalék, értékvesztés vagy terven felüli értékcsökkenés elszámolásra) kerül sor, a mérlegérték értelemszeren a hó végi, illetve negyedév végi fkönyvi kivonatban szerepl értéket is jelenti, figyelemmel az évközi értékelésre vonatkozó külön kitételekre is. A számviteli törvény az óvatosság elvének érvényesítése érdekében az értékcsökkenés elszámolását elrendeli, függetlenül attól, hogy a részvénytársaság a tárgyévben nyereséges vagy veszteséges. A Bank az üzembe helyezéskor - a tevékenységére jellemz körülmények figyelembe vételével - maga határozhatja meg, hogy az eszközeit hány évig fogja használni és ebbl következen azok beszerzési, illetve elállítási költségét mely évekre kívánja felosztani és a tevékenység költségei között elszámolni. Immateriális javak értékcsökkenése Valamennyi ,- Ft feletti egyedi beszerzési érték immateriális eszköz esetén a bruttó érték (beszerzési, ill. elállítási költség) és a használati id alapján lineáris leírási kulcs megállapításával számol el értékcsökkenést. Ha a leírási kulcs a Társasági adótörvény 2. sz. mellékletben foglalt leírási kulcsoktól eltér, akkor figyelemmel kell lenni az adóalapot korrigáló kötelezettségre. Az immateriális javak használati id végén várható maradványértéke 0. 5

6 Az alkalmazott lineáris leírási módszer értelmében, az egymást követ években azonos összeg értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az adott eszköz bekerülési értékét használati id alapján kiszámított amortizációs kulccsal (%) szorozva kapjuk meg az eszköz egy évre jutó értékcsökkenésének elszámolandó összegét. A ,-Ft alatti egyedi beszerzési érték immateriális javak esetében a Bank él az egyszersített elszámolási lehetséggel, vagyis azokat a használatbavételkor egy összegben költségként leírja. A terv szerinti értékcsökkenést a Bank az immateriális javainál aktiválásuk napjától kezdve napra arányosan számolja el. Az értékcsökkenés könyvelését a tárgyhó utolsó munkanapjának könyvelési dátumával egyezen kell végrehajtania. Terven felüli értékcsökkenés a számviteli törvény 53. -ban meghatározottak alapján kell elszámolni. Mérlegérték a bekerülési érték és a terv szerinti és/vagy terven felüli értékcsökkenés különbözete. Tárgyi eszközök értékcsökkenése Valamennyi ,- Ft feletti egyedi beszerzési érték tárgyi eszköz esetén a KINIZSI BANK a bruttó érték (beszerzési, ill. elállítási költség) és a használati id alapján lineáris leírási kulccsal számol el értékcsökkenést. Ha a leírási kulcs a Társasági adótörvény 2. sz. mellékletben foglalt leírási kulcsoktól eltér, akkor figyelemmel kell lenni az adóalapot korrigáló kötelezettségre. Az tárgyi eszközök használati id végén várható maradványértéke ingatlanok esetében a bekerülési érték 50%-a, jármvek esetében a bekerülési érték 20%-a, egyéb esetekben pedig 0. Az alkalmazott lineáris leírási módszer értelmében, az egymást követ években azonos összeg értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az adott eszköz bekerülési értékét használati id alapján kiszámított amortizációs kulccsal (%) szorozva kapjuk meg az eszköz egy évre jutó értékcsökkenésének elszámolandó összegét. A ,-Ft alatti egyedi beszerzési érték tárgyi eszközök esetében a Bank él az egyszersített elszámolási lehetséggel, vagyis azokat a használatbavételkor egy összegben költségként leírja. A terv szerinti értékcsökkenést a részvénytársaság a tárgyi eszközöknél aktiválásuk napjától kezdve napra arányosan számolja el. Az értékcsökkenés könyvelését a tárgyhó utolsó munkanapjának könyvelési dátumával egyezen kell végrehajtania. 6

7 Terven felüli értékcsökkenés a számviteli törvény 53. -ban meghatározottak alapján kell elszámolni. Mérlegérték a bekerülési érték és az elszámolt terv szerinti és/vagy terven felüli értékcsökkenés különbözete. 88. (5) Ellenrzés során feltárt jelents összeg hibák 88.. (6) Cash flow 1.sz. melléklet 88. (7) Adózott eredmény felosztására tett javaslat 1. Adózott eredmény felhasználása (eft): Adózás eltti eredmény Társasági adó és különadó Adózott eredmény Általános tartalékképzés Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény (8) Alkalmazott könyvizsgáló bemutatása, adott évben fizetett díj és az ezért nyújtott szolgáltatás részletezése Könyvvizsgáló cég: Signátor Audit Könyvvizsgáló Kft Veszprém, Radnóti tér 2. cégjegyzék száma: MKVK bejegyzési száma: Könyvvizsgálatért felels személy: Gáberné Szellem Éva 8200 Veszprém, Tátorján u. 2/b. MKVK tagsági száma: Könyvvizsgálatra évben kifizetett összeg ,-Ft+ÁFA/hó. 7

8 88. (9) A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felels személy és nyilvános adatai A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Pet Mónika, vezérigazgató 8291 Nagyvázsony, Óvoda u (1) a.) Leányvállalatok bemutatása (neve és székhelye) A KINIZSI BANK jogeldje a Kinizsi Takarék március 29-én határozatlan idre alapította a 100%-ban tulajdonában lév Óváros Trend Ingatlankezel Kft-t. A társaság a Bank járulékos vállalkozásaként mködik. A társaság székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 22. A társaság jegyzett tkéje: eft, amely eft pénzbeli betétbl és eft ingatlanapportból áll. A társaság saját tkéje én eFt A könyvvizsgálat a konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség alól élve a számvitelrl szóló évi C. törvény 119. adta lehetséggel, miszerint a leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló enélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat és egyéb leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérl felmentést adott. Az Óváros Trend Kft-vel, mint járulékos vállalkozással szemben Bankunk a következ követeléseket, kötelezettségeket tartja nyilván én: Betétállomány: Vevk: eft 5 eft Bankunk jogeldje, a Kinizsi Takarékszövetkezet évben részesedést szerzett a tax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben 100 eft értékben. A Kft másik tulajdonosa a Bank járulékos vállalkozása, az Óváros Trend Kft, eft-os törzsbetéttel. A Kft saját tkéje én eft. A tax Kft-vel szemben Bankunk a következ kötelezettségeket tartja nyilván én: Betétállomány: eft Bankunk jogeldje, a Kinizsi Takarékszövetkezet évben részesedést szerzett Vas Trend Kft-ben 192 eft értékben. A Kft másik tulajdonosa a KINIZSI BANK járulékos vállalkozása, az Óváros Trend Kft. A Kft saját tkéje eFt én. 8

9 A Vas Trend Kft-vel szemben Bankunk a következ követeléseket és kötelezettségeket tartja nyilván én: Betétállomány: eft Bankunk jogeldje, a Kinizsi Takarékszövetkezet évben részesedést szerzett a Tündérmajor Kastély Kft-ben eft értékben. A Kft-vel szemben fennálló követelésünk és kötelezettségünk én a következ: Betétállomány: eft 89. (2) A vállalkozásban többségi befolyással és minsített többségi befolyással rendelkez tag(ok) nevét, székhelyét, szavazati arányát 89. (3) A vállalkozásban többségi befolyással és minsített többségi befolyással rendelkez gazdasági társaság nevét, székhelyét, szavazati arányát, jegyzett tkéjének összegét. 89. (4) a.)a vállalkozás vezeti tisztségviseli, igazgatóság és felügyel bizottság tagjai, végzett tevékenységük és üzleti év után járó járandóság összege, csoportonként összevontan Az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjainak, valamint a Bank elnökének december 31-ig folyósított járandóság összege e Ft 89. (4) b.) A vállalkozás vezeti tisztségviseli, igazgatóság és felügyel bizottság tagjainak folyósított ellegek, kölcsönök összege, nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidej közlésével. Nyújtott hitel összege Kamatláb (-tól ig) Lejárat (-tól ig) Igazgatóság e Ft 6,49% (CHF) 11,29-14,5 % (Ft) Felügyel Bizottság (4) c.) A vállalkozás korábbi vezet tisztségviselivel, igazgatósági, felügyel bizottsági tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összegét, csoportonként összevontan 89. (4) d.) A vállalkozó képviseletére jogosult személy neve, lakcíme, aki az éves beszámolót köteles aláírni Lakatos Antal, elnök-vezérigazgató 8200.Veszprém, Móricz Zs. u.14. 9

10 89. (5) A vállalkozás székhelyének és internetes honlapjának pontos címe Név: KINIZSI BANK Zrt Cégjegyzékszám: Cégjogi forma: zártkören mköd részvénytársaság Székhely: 8200 Veszprém,Óváros tér 22. Levelezési címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 22. Internet: 89. (6) Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek (ha ezek lényegesek, és nem a szokásos piaci feltételekkel valósultak meg) értékét, és minden egyéb lényeges információt, valamint a vállalkozás pénzügyi helyzetére gyakorolt hatását 89/A. a.) Annak a vállalkozónak a nevét és székhelyét, amely összevontan összeállítja a vállalkozáscsoport legnagyobb egységének összevont éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot bevonták 89/A. b.) Annak a vállalkozónak a nevét és székhelyét, amely összevontan összeállítja a vállalkozáscsoport legkisebb egységének összevont éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot bevonták, és amely tagja az a. pontban megnevezett vállalkozáscsoportnak 89/A. c.) Azt a helyet, ahol az a, és b, pontokban jelzett összevont éves beszámolók megtekinthetk, hogy ha azok nyilvánosak 90. (1) a.) A bevételek aktív idbeli elhatárolásának alakulása 10

11 Aktív idbeli elhatárolások Költségek aktív idbeli elhatárolása Kamat bevételek aktív idbeli elhatárolása Egyéb bevételek aktív idbeli elhatárolása adatok: ezer Ft Abszolút eltérés Aktív idbeli elhatárolások értéke 2007.december 31-éhez viszonyítva eft-tal növekedett. Ezen belül a költségek, és a kamatok aktív elhatárolásának állománya csökkent, míg az egyéb bevételek állománya eft-tal növekedett. Az egyéb bevételek aktív idbeli elhatárolásán belül a hosszú lejáratú állampapírok elhatárolt árfolyam nyereségének növekedése eft. A kamat bevételek aktív idbeli elhatárolásának változására ható fbb tényezk a következk: Magyar Államkötvények elhatárolt kamata eft, Hitelintézetek által kibocsátott kötvények kamata eft, hitelek elhatárolt kamata eft. 90. (1) b.) A halasztott ráfordítások alakulása 90. (1) c.) A költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolásának alakulása adatok: ezer Ft Abszolút eltérés Passzív idbeli elhatárolások Bevételek passzív idbeli elhatárolása Költségek passzív idbeli elhatárolása Kamat ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Egyéb ráfordítás passzív idbeli elhatárolása

12 Halasztott bevétel (1) d.) A halasztott bevételek alakulása Abszolút eltérés Halasztott bevétel 170 eft 170 eft 0 Bankunk halasztott bevételként a Zánka Község Önkormányzatától ajándékozási szerzdés szerint kapott földterület értékét tartja nyilván. 90. (2) A Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorokból külön-külön mennyi az anya-, ill. a leányvállalattal szembeni követelés, ill. kötelezettség Lásd 89. (1) a. pont. 90. (3) a.) Külön be kell mutatni a mérlegben kimutatott kötelezettségekbl azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyekben a hátralév futamideje több mint öt év, valamint azon kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját. Lejárat Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek adatok: ezer Ft Alárendelt kölcsöntke 3 hónapon belüli hónapon túli és 1 éven belüli éven túli és 5 éven belüli éven túli Összesen (3) b.) Külön be kell mutatni azoknak a pénzügyi kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentséggel bírnak, de amelyek a 12

13 mérlegben nem jelennek meg, különös tekintettel a jövbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek összegére. 90. (3) c.) Külön be kell mutatni azon mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szerepl megállapodások jellegét, üzleti célját és pénzügyi kihatásait, amelyek bemutatását külön nem írja el a törvény, de a tételekbl származó kockázatok vagy elnyök lényegesek, és bemutatásuk szükséges a vállalkozás pénzügyi megítéléséhez (3) d.) Lekötött tartalék jogcímenként bontva. 90. (4) a.) Mérlegen kívüli tételként a függ és a biztos (jövbeni) kötelezettségvállalások összegét fajtánkénti részletezése. Ezeken belül külön ügyletfajtánként a mérleg fordulónapjáig le nem zárt határids, opciós ügyletek valamint swap ügyletek határids részének lejárati ideje, szerzdés szerinti értéke, eredményre gyakorolt hatása, a cash flowra gyakorolt várható hatása Hitelintézetünk mérlegen kívüli kötelezettségként tartja nyilván az alábbi állományokat: Hitelkeretek eft Bankgarancia eft Egyéb függ kötelezettség eft Céltartalék eft 90. (4)b.) Bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentsen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását, hogy miért nem számoltak el értékvesztést. 13

14 90. (4) c.) Tárgyévben lezárt határids, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredményét és cash flowra gyakorolt hatása ügyletfajtánként, elszámolási ügylet és leszállítási ügylet, fedezeti és nem fedezeti ügylet, tzsdén, ill. tzsdén kívül kötött részletezésben. 90. (5) Hátrasorolt eszközök értéke jogcímenként A hátrasorolt kötelezettségek értéke 500 eft: Név Összeg Kamatfizetés RFF Zrt. 500 eft félévente 90. (6) Saját tke változásai üzleti éven belüli változásai, ennek okai, különös tekintettel a jegyzett tke változásaira. Valamint az anyavállalat, és leányvállalat, a közös vezetés vállalkozások és társult vállalkozások által jegyzett összeg. adatok: ezer Ft Megnevezés Megosz Megosz. Vált. 08/07 Jegyzett tke ,84% ,91% 100,00% Eredménytartalék 0 0,00% ,14% 100,00% Tketartalék ,10% ,94% 100,00% Általános tartalék ,52% ,74% 111,18% Értékelési tartalék * ,12% 0 0,00% 0,00% Mérleg sz. eredmény ,42% ,28% 231,85% Saját tke ,00% ,00% 108,99% *2008. évtl értékelési tartalékot nem képzünk. 90. (7) Visszavásárolt saját részvények megszerzésre vonatkozó adatai 90. (8) Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása jogcímek szerint részletezve, különös tekintettel a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék összegére. 14

15 90. (9) Valós értéken történ értékelés alkalmazása esetén az alkalmazott feltételek, a számítás módja, az értékelési különbözet nagysága és változásai, eredményre gyakorolt hatásai. 91. a.) A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és egyéb személyi jelleg kifizetései állománycsoportonként. Állomány F Bérköltség eft Személyi jell. egyéb kifizetés eft Szellemi Tisztségviselk Összesen b.) A kibocsátott részvények száma és névértéke részvény típusonként, továbbá a kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke. Kibocsátott részvények típusa Száma Névértéke Össz.érték Kibocsátás éve Törzsrészvény c.) Az átértékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító hatású tételek A Bank az immateriális jószágok és tárgyi eszközök elhasználódási idejét a számviteli törvény elírásai szerint állapítja meg és számolja el. Így a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos idtartam függvényében, a bruttó érték alapján lineáris módon állapítja meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés (terv szerinti értékcsökkenés) összegét. Hitelintézetünk az ingatlanok (bekerülési érték 50%-ában) és a gépjármvek (bekerülési érték 20%-ában) esetén határoz meg maradványértéket. A társasági adóalap meghatározásához az eszközök egyedi nyilvántartása alapján biztosított az eszközök adó törvény szerinti értékcsökkenésének számítása is. A jogeld takarékszövetkezet eszközeinek társasági adó törvény szerinti értékének számítása külön analitika alapján történik. 15

16 Társasági adóalapot módosító tételek: Értékcsökkenés számviteli törvény szerint: eft Értékcsökkenés adótörvény szerin eft Gépjárm értékesítés miatti nettó érték Számviteli törvény szerint Adótörvény szerint Társasági adóalap módosító hatás: Társasági adó módosító hatás: eft eft eft eft 91. d.) Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszersített hatásai Társasági adóalapot módosító rendkívüli ráfordítás: véglegesen, visszatérítési kötelezettség nélkül adott pénzeszközök. Bankunk rendszeresen támogat alapítványokat, egyesületeket közérdek tevékenységük során. E célra évben eft ot fordítottunk. Adott támogatások hatása az adóalapra: adóalapot növel tétel: adóalapot csökkent tétel: Adóalap növekedés: társasági adó növekedés eft, eft. 736 eft 118 eft 92. (1) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyében bekövetkezett változásai legalább mérlegtétel szerinti bontásban 1. Immateriális javak állományváltozása (Ft) Vagyoni érték jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Egyéb immat javak Ft alatti imm. jav. Összesen Bruttó Érték Nyitó egyenleg Növekedés: Beszerzés, aktiválás Saját beruházás Csökkenés: + Apport - Értékesítés - Ingyenes 16

17 +/- Átsorolás átadás - Selejtezés - Apport Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedés: Tárgyévi terv sz. é.cs Tárgyévi terven felüli é.cs. Csökkenés: +/- Átsorolás - Értékesítés - Ingyenes átadás - Selejtezés - Apport Záró egyenleg Nettó érték Nyitó egyenleg Záró egyenleg Tárgyi eszközök állományváltozása (Ft) Bruttó érték Megnevezés Ingatlanok és kapcs. vagy. é. jogok Nyitó egyenleg Banküzemi célú gép., ber., járm Nem banküzemi célú ber., felsz., járm Beruházások Összesen Növekedés: Beruházás (állományba vétel) Beszerzés (aktiválás) Saját beruházás (aktiválás) + Apport (aktiválás) + Ingyenes átvétel (aktiválás) + Egyéb (aktiválás) Csökkenés: /- Átsorolás - Beruházás aktiválása Értékesítés Ingyenes átadás - Selejtezés Apport - Egyéb 17

18 Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedés: Tárgyévi terv sz. é.cs Tárgyévi terven felüli é.cs. Csökkenés: /- Átsorolás - Értékesítés Ingyenes átadás - Selejtezés Apport - Egyéb (terven felüli écs) Záró egyenleg Nettó érték Nyitó egyenleg Záró egyenleg (2) Az (1) bekezdés szerinti részletezésben be kell mutatni az elszámolt értékcsökkenési leírást a következ bontásban: terv szerinti lineárisan, degresszíves, teljesítményarányosan, egyéb módszerrel, továbbá a terven felüli értékcsökkenés, a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összege és indokai. adatok: ezer Ft Lineáris kulcs szerinti é.cs. Immateriális javak terv szerinti écs Tárgyi eszközök terv szerinti écs Kisérték eszközök écs Értékcsökkenési leírások (3) a.) b.) c.)befektetett pénzügyi eszközök, készletek és forgóeszközök között bemutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés változásai eft összeg értékvesztést számoltunk el részvények után. 93. (1) a.) Exportértékesítés árbevételét termékexport és szolgáltatásexport szerinti tagolásban, továbbá az Európai Unió valamint Európai Unión kívüli országok szerinti tagolásban. 18

19 93. (1) b.) értékesítés nettó árbevételét a létesít okiratban megjelölt fbb tevékenységenkénti megbontásban, amennyiben az egyes tevékenységek, szolgáltatások jelentsen különböznek egymástól. Megnevezés eft Földrajzi megoszlás Kapott kamatok és kamatjelleg bevételek belföld Bevételek értékpapírokból Kapott díj- és jutalékbevételek belföld Pénzügyi szolgáltatás bevételei belföld Egyéb bevételek üzleti tevékenységbl belföld 93. (2) Exporttámogatás részletezése. 93. (3) Támogatási program keretében végleges jelleggel és visszatérítenden kapott, folyósított ill. elszámolt összegeket támogatásonként, a kapott összeg felhasználása. 93. (4) Kísérleti kutatás és fejlesztés tárgyévi költségei. 93. (5) Forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatást készítnek az aktivált saját teljesítmény részletes bemutatása. 93. (6) Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele, Egyéb bevételek tételeibl, továbbá a Rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételekbl a kapcsolt vállalkozásokkal, ezen belül az anya- és leányvállalattal elszámolt összegeket. adatok: ezer Ft 19

20 Óváros Trend Vas Trend tax Tündérmajor Össz Kapott kamatok Fizetett kamatok Kapott jutalékok (1) Környezet védelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök (1) bekezdés szerint részletezett adatai (2) Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatai, jogszabály szerinti veszélyességi osztályok alapján. 94. (3) Környezetvédelmi kötelezettségek, jövbeni költségek fedezésére képzett céltartalék összege, valamint a tárgyévben elszámolt környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege.. 94/A. Külföldi telephelyek bemutatása Kiegészít melléklet a 250/2000.(XII.24.) Korm.rendelet szerint 25. (1) A hitelintézet alapveten pénzügyi szolgáltatásokon (hitelezés, betétgyjtés, pénzforgalmi szolgáltatás) túlmenen végzett tevékenysége: A hitelintézet az alapvet pénzügyi szolgáltatásokon túl, jelents mértékben más tevékenységet nem végez 25. (2) A tárgyévi céltartalékképzés és felhasználás fajtánkénti bontásban Céltartalék függ és jövbeni kötelezettségek után: 20

21 adatok: ezer Ft 2008.év. nyitó állomány céltartalék képzés céltartalék felszabadítás záró állomány A Kinizsi Bank óta élve a jogszabályok adta lehetséggel nem követte az általános céltartalékképzés gyakorlatát. 25. (3) A hitelintézetekkel szembeni követelések, az ügyfelekkel szembeni követelések, a pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések, valamint halasztott fizetéssel eladott értékpapírok, részesedések és követelések miatt fennálló követelések, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök között és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, részesedések, valamint a követelés fejében átvett készletként kimutatott eszközök után elszámolt értékvesztés változásai A mérlegtételek minsítés szerinti megoszlása és a képzett értékvesztés a következ: Adatok millió Ft-ban Hitelállomány nem pénzügyi vállalatok tzsdén jegyzett részvényei Vagyoni érdekeltség Átvett eszközök Egyéb eszközök Értékvesztés % Problémamentes ,00% 0,00% Külön figyelend ,12% 6,80% Átlag alatti ,01% 16,61% Kétes ,30% 39,56% Rossz ,98% 94,84% Összesen ,36% 5,42% 25. (4) A mérlegfordulónapján fennálló, a Hpt. Szerinti nagy kockázatvállalásnak minsül hitelek, értékpapírok, részesedések, váltó, csekk, vállalt kötelezettségek, pénzügyi lízing miatti követelés együttes összege Nagykockázat vállalásának minsül az a kockázatvállalás, amikor egy ügyfél vagy ügyfélcsoport részére történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló tkéjének tíz százalékát meghaladja. Az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben a hitelintézet által vállalt kockázatok együttes, nettó értéken számított összege nem haladhatja meg a hitelintézet szavatoló tkéjének huszonöt százalékát. A hitelintézet által vállalt nagykockázat együttes összege nem lehet több, mint a hitelintézet szavatoló tkéjének nyolcszorosa. 21

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kinizsi Bank Zrt Kiegészít melléklet 2009.12.31.

Kinizsi Bank Zrt Kiegészít melléklet 2009.12.31. Kiegészít melléklet a 2000. évi C. törvény a számvitelrl szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. törvény a számvitelrl szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. törvény a számvitelrl szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* 2002. év Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fõ) Bérköltség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. A számvitelrl szóló törvény szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Dr. Musinszki Zoltán Kiegészítő melléklet készítési

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben