Felelős kiadó: Schwendtner Frigyes. Készült a könyvnyomtatás 500. esztendejében, Held János könyvnyomdájában, Budapesten.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős kiadó: Schwendtner Frigyes. Készült a könyvnyomtatás 500. esztendejében, Held János könyvnyomdájában, Budapesten."

Átírás

1

2 Felelős kiadó: Schwendtner Frigyes. Készült a könyvnyomtatás 500. esztendejében, Held János könyvnyomdájában, Budapesten.

3 E L Ő S Z Ó...Volt idő, mikor az egész ország: öregek és fiatalok, szegények és gazdagok, nők és férfiak, munkások, földmívesek, városi polgárok, papok és arisztokraták, hatvanhetesek és negyvennyolcasok egyformán rajongtak érte. Ujjongó, tomboló tömegek fogadták mindenütt, ahol megjelent. Az ő szavait leste és figyelte mindenki. Egyénisége és eszméi a magyar közélet gyújtópontjában állottak. Sokan lelkesedtek érte és sokan gyűlölték őt. Lehetett őt magasztalni és lehetett támadni, de nem lehetett róla hallgatni. Újságok és röpiratok róla írtak, gyűléseken és parlamentben róla beszéltek akkoriban legtöbbet... És volt idő, bá gyadt és szerencsétlen, fáradt és tehetetlen évtizedei a háború előtti magyar életnek, amikor senkise akart tudomást venni róla. Eltűnt ő is a liberális Magyarországnak abban az ijesztő sötét, nagy sülyesztőjében, amely a nemzet mérhetetlen kárára annyi kiváló képességű, vezetésre hivatott, derék, önzetlen, igaz magyart nyelt el. Nem hallgatott itt senkisem különösképen akikre az ország vezetése bízatott a józan figyelmeztető szóra, bódult fejjel, tántorgó léptekkel siettünk a reánk váró katasztrófa felé. Istóczy Győző sorsa igazi magyar sors. Ő is azok közé tartozik, akik széles távlatokban gondolkoznak, messze a jövőbe látnak, józanul megfontoltan ítélnek, ha kell bátran, habozás nélkül cselekszenek, akik igazságaikba és meggyőződésükbe vetett szilárd és megingathatatlan hittel járják végig megpróbáltatások kai és küzdelmekkel teljes életútjukat. Sem fenyegetés, sem csábítás nem tudott erőt venni rajta, nem tudta eltántorítani arról az útról, amely hite szerint egyedül vezethetett csupán a magyarság anyagi és szellemi függetlenségéhez, teljes belső szabadságához és zavartalan fejlődéséhez. Korát legalább félévszázaddal megelőzte.

4 4 Alig egy évtizeddel a zsidó emancipáció után világosan felismerte a korlátlan és feltétel nélküli egyenjogúsítás végzetesen elhibázott voltát, a keleti zsidóság szakadatlan beözönlésében rejlő veszedelmet, látta, hogy a kíméletlen hatalmi ösztönöktől fűtött jövevényekkel szemben mennyire tehetetlen és társadalmi, gazdasági és politikai téren védekezésre mennyire képtelen a magyarság, tudta jól, hogy ha idejében nem eszmél fel a nemzet és nem emel gátat a mindent elsodró, mindent maga alá temető idegen áradattól szemben, akkor néhány évtized és a szó igaz értelmében Magyarországból Zsidóország lesz. De igazi nagysága talán nem is az, hogy már a kezdet kezdetén, a maga egész mivoltában megérezte a zsidó veszélyt, hanem sokkal inkább abban van, hogy e felismerésből a maga számára nyomban levonta a szükséges tanulságokat és bár teljes mértékben tudatában volt annak, hogy milyen nagy, szinte emberfeletti feladatra vállalkozik, mégis habozás nélkül meghirdette a harcot a zsidóság elhatalmasodása ellen. -És állta ezt a harcot utolsó leheletéig. A magyar törvényhozás a közelmúltban több mint egy esz tendőn keresztül tanácskozott, vitatkozott, a magyar társadalom pedig éveken, sőt évtizedeken át viaskodott azért, hogy felszabadítsa magát a zsidóság megalázó és megszégyenítő hatalma és befolyása alól. Mennyi izgalomtól, mennyi szenvedélytől és leg főképen mennyi fájdalomtól és keserűségtől szabadulhatott volna meg mindkét érdekelt fél, a magyarság is zsidóság is, ha Istóczy Győzőt saját korában jobban megértik, ha meghallgatják tanácsait és figyelmeztetéseit? Mint politikus és mint ember egyaránt ritka, magábanálló egyéniség volt. A közélet számára eszmék, igazságok küzdőtere volt. A közszereplés pedig áldozatos kötelességteljesítés ós roppant felelősségvállalás. Soha nem volt kapható megalkuvásra, kiegyezésre, engedményekre, pedig ha múltját, eszméit megtagadja, talán előkelő pozícióba kerülhetett volna, de mindég megvetette a törtetést, az érvényesülést, ha pedig ennek az ára éppen gyáva elvtagadás volt, úgy hallani sem akart róla. Csodálatos lelkierő lakozott benne. Szembeszállt a liberális jelszavaktól csontja velejéig megfertőzött korának egész közvéleményével. Hosszú észten dőkön keresztül céltáblája volt buta élcelődésnek, együgyű gúnynak és otromba támadásoknak, de soha, egy pillanatra se veszi tette el a fejét, biztos fölénnyel gyűrte maga alá ellenfeleit. Mindent előre látott. Sajnos, a később bekövetkezett események talán senkit sem igazoltak annyira a liberális korszak politikusai közük

5 5 mint éppen Istóczy Győzőt. Ő maga életének utolsó pillanatáig rendíthetetlenül hitt igazságainak eljövendő győzelmében. Most kerek hatvanöt esztendeje, április 8.-án a külföldi zsidóság elszaporodásával kapcsolatban, a honosítási törvényjavaslat tárgyában" előterjesztett interpellációjának indoko 7 lása során mondotta el első beszédét, amelyben először figyelmeztette a kormányt, a törvényhozást és a társadalmat a zsidó veszedelem fenyegető voltára. Már ez a beszéd is örök bizonysága Istóczy nagyszerű éleslátásának, mélységes aggodalmának és lenyűgöző felelősségtudásának. Saját korának ferdeségeit, tévedéseit, a zsidóság szerepét törekvéseit és a várható végső fejleményeket megdöbbentő módon vetíti elénk a beszédnek következő részlete: A zsidóság, mely öntelten a civilizált társadalom erjesztő kovászának szereti tartani s nevezni magát, holott inkább hasonlít ama botanikus nyel-, i en,,euscutá -nak nevezett parazita növényhez, amely önmagában existálni nem tudván, a veteményeken mindaddig élősködik, míg azokat végkép kipusztítja: a pánjudaizmus csalképével szemei előtt, képezi tehát a többi elemekkel szemben minden téren ama támadó elemet, amelynek pusztító árja a korszellem és az emancipáció által lerombolt védgátak elenyészte óta a részéről ügyesen felhasznált, általa telhetőleg szított antagonizmusban lévő ezer, meg ezerféle nemcsak ellentétes, de sőt ellenséges érdekek által megosztott nemzsidó társadalom terén feltartóztatlanul halad előre: amely támadó elem a szüntelen financiális zavarokban sínylődő államok mintegy protectorátusának megszerzésével a kormányok politikaját saját kasztja érdekében tetszése szerint irányozza: amely támadó elem a kezeiben mindinkább összegyűjtött kongó argumentumokkal mindennemű állami functiot és társadalmi viszonyt átjárva útjai elől többnyíre minden akadályt könnyedén elhárítani tud; s amely támadó kaszt a vagyonnak, megfelelő visszavezető csatornák nélkül kezei közé fokonként való összehalmozásával képezi ama tényezőt, mely a jelenleg általános érvényben álló nemzetgazdasági elveknek ad absurdum vitele mellett a vagyonaránytalanságoknak napról-napra nagy dimensiokban való növelésével a proletariátus légióit teremti elő, s így nem valami távoli jövőben beláthatatlan kimenetelű társadalmi és állami katasztrófák előidézésével fenyeget. B. Wenckheim Béla miniszterelnök Istóczynak adott válaszátfan röviden kijelentette, hogy a kormány nem véthet a civilizáció és a humanizmus ellen, ép ezért zsidókérdést nem ismer és nem ismerhet. Istóczy megrázó szavakkal vette tudomásul ezt a választ: Eljövend az idő mondotta és pedig hamarább, mint sokan gondolják, amidőn elveim nem fognak a puszta ábrándok sorába utaltathatni, s adja a Gondviselés, hogy ez ne történjék akkor amidőn a kényszerű viszonyok a késő jelszót fogják a felriadt nemzsidó elemeknek kiáltani Ellenkező esetben pedig legyek én e tekintetben Magyarország Cassandrája.

6 6 Pontosan huszonöt esztendeje már, hogy Istóczy Győző ott pihen a Kerepesi temető sírboltjában. Szörnyű események zúgtak el felettünk ez alatt a negyedszázad alatt. És ezek az események mindenben Istóczy Győzőnek adtak igazat. Ha a mi társadalmunkban valóban élnének a hála és a kegyelet érzései, akkor sírja már régen nemzeti zarándokhelye lett volna. Ha van valaki, akinek emlékét a hálátlan feledés szürke homályából fel kell idéznünk, akkor Istóczy Győző bizonyára az. Ez a kis tanulmány nem akar egyéb lenni, mint csendes, szerény főhajtás a magyar antiszemitizmus úttörője, a magyar fajvédelem egyik első, nagy harcosa előtt.

7 A zsidóság egyenjogúsítása és következményei A zsidók emancipációjára irányuló törekvések a múlt század harmincas éveiben vettek nagyobb lendületet. A francia forradalom következményeképpen mindenütt, európaszerte előtérbe nyomul a zsidóság. A gettó kapuk zárjában megcsikordul a kulcs és végtelen áradatban özönlik ki az új hódítók serege. Noha a liberális eszmék akkor már többé-kevésbbé uralták a nyugateurópai államok közvéleményét, mégis mindenütt számottevő és harcos ellenzéke volt a zsidók polgárosításának. Sajtóban, röpiratokban, törvényhozásban szenvedélyes viták dúltak a kérdés körül. A zsidóság a pénz és a mozgó tőke birtokában kitűnő összeköttetéséket teremtett a politikai élet irányítói: a felső tízezer felé, így azután sikerült, kisebb, nagyobb küzdelmek árán mindenütt kierőszakolnia az emancipációt. Az angol parlament zsidó egyenjogúsítani vitája során május 17.-én lord Belgrave a következő emlékezetes szavakkal tiltakozott a zsidók polgárosítása ellen: A zsidók támaszkodva vallásukra, mindig különös nemzetnek tartván magukat a, polgári jogokból önmagukat zárják ki. Hol a zsidók a földkerekségén megjelentek, mindenütt egyenlő állhatatossággal ragaszkodtak nemzetiségükhöz. Vagy a zsidó Angliában az ki Monthmouthstreetben ócska holmival s az, ki a börzés országkölcsönökkel kereskedett vajjon akarta-e valaha érdekeit e nemzet nagy institúcióival egybe kötni? Ő soha való egyességre nem léphetett, a britt történeteknek babérai néki érdektelenek, az ő szíve emlékeinknél fel nem dobog, ő nem vesz részt abban, amit mi szeretünk: mert azon pillanatban, melyben keblét az angol érzeményei töltenék el, megszűnne zsidó lenni. S a zsidók nem keresnek ily szoros kapcsolatot, ők más reményekkel néznek a jövőbe, őjk, egy más éghajlat lakói, polgárai egy más hazának, mely felé szemeik változtathatatlan vággyal szüntelen fordulnak. Magyarországon a 27. József által nyitott réseken keresztül

8 8 lassan szétáramlott a zsidóság az egész országba és fokozatosan mind nagyobb szerephez jutott az ország gazdasági életében. A városokban, különösen amelyek kereskedelmi gócpontok voltak, ugrásszerűen emelkedett a zsidók száma. Hiába hozták a városi magistrátuszok a legkeményebb, a legszigorúbb kitiltó rendszabályokat, a betelepülni akaró zsidók értették a módját, mikép kell ezeket a rendelkezéseket kijátszani. A termény, a gyapjú, a bőr, a bor kereskedelem csaknem kizárólagosan zsidó üzletággá lett. Övék volt csaknem mindenütt a kocsma-bérlet és a pálinkafőzés. Az északkeleti vármegyéket alig néhány évtized alatt olyan tömegben lepték el, hogy ez az országrész már semmiben sem különbözött a szomszédos Galícia- zsidó jellegű tájaitól. Nyomukban mindenütt nyomor, elszegényedés, a pálinkától testi elkorcsosodás és erkölcsi züllés üti fel a fejét. Igazán nem csoda, ha a közhangulat a zsidókkal szemben egyáltalán nem volt barátságos. A jobbágyság lelkiismeretlen kifosztóját látta a zsidóságban. A városi lakosság számára veszedelmes, leküzdhetetlen versenytársat jelentett a zsidó, akinek szokatlan, sajátos üzleti stílusa mások számára utánozhatatlan volt. A birtokos nemesség megveti, de uzsora kamatra adott pénzkölcsönei miatt nem tudja nélkülözni a zsidót. Igazi és őszinte pártfogókra a zsidóság csak az arisztokrácia körében akadt. A nagybirtokok és hitbizományok urai nem tudták nélkülözni a zsidókat, akár kölcsönre szorultak, akár a termelvényeiket akarták értékesíteni. Végül a zsidók mellett foglalt állást az ú. n. reform-korszak hivatalos politikusainak, a doktriner liberálisoknak egy része, akik politikai állásfoglalásaik során sohase, egy pillanatra se tudták függetleníteni magukat koruk világnézeti dogmáitól: az egyenlőség, testvériség, humanizmus jelszavaitól és ezeknek még, ha a körülmények úgy hozták magukkal, nemzetük életérdekeit is hajlandók voltak alárendelni. A különböző zsidó szervezetek, hitközségek és más alkalmi egyesületek folytonosan emlékiratokkal és kérvényekkel ostromolták úgy az udvart, mint a pozsonyi diétát, a türelmi adó eltörlését és teljes polgári egyenjogúságukat sürgetve. Az országgyűlésen egyforma népes pártja volt a zsidó egyenjogúsításnak és e kívánság elutasításának. Az egymást követő , as országgyűlések csak kisebb-nagyobb engedményekre voltak hajlandók, a teljes polgárosítás elől elzárkóztak. Eötvös József bárónak a Budapesti Szemlébe írott tanulmánya a zsidó emancipációról fejezte ki a zsidó-barát doktriner liberális politikusok álláspontját. Ugyanebben az időben Kölcsey

9 9 Ferenc a szatmári megyegyűlésen elriasztó képet fest a zsidóság elszaporodásának következményeiről, Kossuth Lajos a politikai egyenjogúsítást megelőző társadalmi egyenjogúsításról vezércikkezik, Kuthy Lajos színes és megdöbbentő hatású korrajz keretében mutatja be saját korának zsidóságát és a zsidó térfoglalás várható következményeit, Széchenyi István gróf pedig aggodalomteljes szavakkal figyelmezteti a magyarságot, hogy ne legyen a zsidósággal szemben túlságosan tágkeblű. Az as országgyűléssel kapcsolatban a vármegyék legtöbbje emancipációellenes utasításokkal látja el követeit. 48 tavaszán az ország számos városában zsidóellenes zavargások voltak. A zsidóság még a szabadságharc vérzivataros napjaiban is igyekezett a maga ügyét napirenden tartani olyannyira, hogy a szegedi országgyűlés utolsó napjaiban még elfogadta a zsidók egyenjogúsításáról Szemere Bertalan által beterjesztett törvényjavaslatokat. Az abszolutizmus első legnyomasztóbb éveinek elteltével a zsidóság máris hozzáfogott, hogy tervszerű és céltudatos munkával kivívja az egyenjogúsítást. Az. 186 l-es országgyűlésen a felirati vita során Tisza Kálmán, Jókai Mór, Szalay László sürgetik a zsidók egyenjogúsítását. A törvényjavaslat elkészítésére kiküldött bizottság az egyenjogúsítást azonban a honosítás és bevándorlás szabályozásával kívánta egybekötni. Jellemző, hogy még a legliberálisabb politikusok is csak részleges emancipációt tartottak megvalósíthatónak. Az volt az általános meggyőződés, hogy csak a régebben is az országban lakott, ingatlannal rendelkező, vagy ipart űző zsidóknak lehet megadni a polgárjogot, a zsidóság többi részénél csak hosszabb, rövidebb idő elteltével kerülhet sor. A zsidóság nagy többsége nem akar belemenni a félmegoldásba, teljes és korlátlan, minden zsi dóra egyformán kiterjedő egyenjogúsítást követelt. Ez a kihívó magatartás méltán váltott ki ellenszenvet a zsidósággal szemben. Nyilván ennek adott kifejezést Trefort Ágoston a Tudományos Akadémiában december 1.-én tartott előadásában, éles szavakkal támadva bizonyos zsidó rétegeket, amelyek visszaélve az egyszerű nép jóhiszeműségével, azt kizsákmányolják. A zsidóság befolyásos publicistái Ludassy Gans Móric, Bródy Zsigmond, Mezei Mór, Tenczer Pál, főként pedig a korábban már áttért Falk Miksa szívós kitartással folytatták a közvélemény megdolgozását. Az re összehívott országgyűlés felirati vitája során ismét többen szóbahozták a zsidó egyenjogúsítás kérdését, köztük Deák Ferenc azt az érdekes gondolatot vetette fel, hogy ne külön tör-

10 10 vényben történjék az egyenjogúsítás, hanem azokban a törvényekben, amelyek különbséget tesznek az egyes vallásfelekezetek között, ezeket a rendelkezéseket hatálytalanítsák. Deák különben ismét leszögezte, hogy egyidejűleg a bevándorlás szabályozását is szükségesnek tartja. Az 1867-ben kinevezett Andrássy kormány igazságügyminisztere, Horváth Boldizsár a hozzá intézett kérdésekre kifejtette, hogy az egyenjogúsítást a honosítással egyidejűleg fogják megoldani. Maga a miniszterelnök még március 3.-án a nála járt zsidó küldöttségnek üdvözlésére válaszolva kijelentette, hogy Magyarország meg fogja adni a zsidók egyenjogúsítását, de az ügyet nem lehet siettetni, mert a kérdés megoldásánál a keresztények érdekeit is tekintetbe kell venni. Június 26.-án Deák Ferenc intézett kérdést a kormányhoz, hogy szándékozik-e a zsidók Jogegyenlőségére nézve törvényjavaslatot előkészíteni, úgyszintén az azzal mégis kapcsolatban lévő honosítási törvényre nézve is. Eötvös válaszában kijelentette, hogy a kormány a következő ülésszak elején mindkét kérdésre vonatkozóan törvényjavaslatot terjeszt be. Andrássy Gyula gróf november 25.-én valóban beterjesztette az izraeliták egyenjogúságáról, polgári és politikai jogok tekintetében szóló törvényjavaslatot, amelyet az országgyűlés két háza napok alatt minden vita, vagy ellenvetés nélkül letárgyalt és elfogadott, de a honosítási és bevándorlási törvényekre még évek múltán sem került sor. A közvélemény széles rétegei nem nagyon vettek tudomást erről az eseményről, a kiegyezéssel beállott nagy fordulat kötötte le akkor még a figyelmet. Az egyenjogúsítás végeredményben nem teremtett új helyzetet, a már meglévő állapotokat szentesítette csupán. A gazdasági életben, a szabad pályákon akkor már jóformán mindenütt nyitva állt a zsidóság előtt az út. Sokkal fontosabbak voltak azok a sietve megalkotott szerencsétlen törvények, amelyek a kor liberális követelményeinek megfelelően az ország egész gazdasági életét, minden társadalmi rétegét, városi polgárságot, iparost, kereskedőt, parasztságot, birtokost egyaránt teljesen kiszolgáltattak a zsidóság mohóságának. Az uzsora kölcsönök nyomán a középnemesi birtokok százai kerültek dobra, a vásárlók legtöbbször zsidók voltak. A parasztságot az árúuzsora, a kocsmahitel, a pálinka juttatta a tönk szélére. A zsidók tőzsdeiés üzletalapítási szédelgései pedig elvitték a nemzsidó kispolgári és középosztály megtakarított pénzecskéjét. A hetvenes években Pesten 10 bank omlott össze 33 millió forint tőkével, 2 iparvállalat

11 11 18 millió tőkével és 12 banknak, 2 biztosító intézetnek, 1 közlekedési, 1 építkezési és 10 iparvállalatnak kellett felszámolnia. De hallgassuk csak meg néhány kortanxí egykorú feljegyzését a hetvenes években az ország különböző vidékein uralkodó állapotokról. Trencsén megye Mennyire képes három (?) évtized alatt az emancipált zsidóság egy erőteljes és aránylag jómódú népet lelkileg és testileg elnyomorítani: annak élő példái Trencsén megye számos faluiban észlelhetők előtt, ha a falutól 3-4 újoncot követeltek, az illető faluk bírái pont d'honneurnek tekintették ötször annyit, mint gránátosnak való legényt az assenáló comissionak bemutatni s most alig találni katonának alkalmasat. Ha ennek okát az öregéktől kérdezzük, azt kapjuk feleletül: Uram, éhség, a nehéz munka, amelyre a már a hat éves gyermek kényszeríttetik, a zsidó kiszopja még a csontvelőnket is, már csak annak számára éhezve dolgozunk. A trencsénmegyei virilistáknak az 1880-ik évre egybeállított névsora összesen 248 virilistát mutat fel. Ezek közül 80, tehát az összes virilistáknak már egyharmada zsidó. Arad Háromezer körül áll az aradi lakosságnak zsidó lélekszáma és huszonkilencezer a nemzsidóké. De azoknak kezeiben van a város kereskedelme, sajtója és szégyennel vallom befolyása. Mert a zsidó pénz, a zsidó hízelgés és a zsidó pezsgő igen sok esetben elszédíti a gojoknak fejét és nincs ügy, nincs vállalat, nincs tér, melyet maguknak megszerezni ne tudnának, s mindezt korántsem oly utakon, melyeket a tisztesség vesz körül. A város és a megye legszebb családjait tönkre tették már, s a nagy fogások után most következnek a vékonyabbak; rákerítették a sort a közép- és kisbirtokos osztályra, mely tehetetlenül vergődik ördögi karmaik között. Társalgási és üzleti nyelvük német, szívük Bécs felé repes, iskoláik a tanügy szégyenfoltjai fellépésük követelő és szemtelen, mintha e város, minden ami abban létezik az övék volna már s a nyomor, amelybe egykor gazdag volt városunkat süllyesztették, szomorú illusztráció az emancipáció idétlen művéhez. Szabolcs megye Kevés megye van Magyarországon, mely a zsidó emancipációért olyan sokat fizetett volna, mint Szabolcs megye. Sőt, ha oly rohamosan megy a hódítás, mint megkezdődött és folyamatban van, Pesty Frigyes ezt is az eltűnt vármegyék közé sorozhatja munkájának eshetőleges második kiadásában. Végig megyünk falvain. Tágas udvarokon csinos úrilakok, sok min denféle gazdasági épületekkel berakva, itt-ott nagyobbszerű kastélyok

12 12 bástyaszegletes kőkerítésekkel, a jólétnek, kényelemnek, dicsőségnek bizonyságai. Csak voltak!... Most legnagyobb részük csupa rom. vagy zsidó tulajdon. Pusztulás és nyomor fájdalmas felkiáltójelei. Az udvarokat áthatlan gaz veri fel, vagy hajdani csinos rondellájukban zsidó árendás dohány melegágyakat rakat. Az épület tetejét bontogatja a szél, falait mállásztja az eső, gazdasági épületei szerteszórva hevernek, nincs rájuk gondja senkinek. Az eladósodott birtokos nem képes rendbe tartani, zsindelyes házán is szalmacsutakokkal dugdossa be a lyukakat... Az elszegényedés nyomában értelmi satnyulás. ezután erkölcsi sülylyedés, ezután nagymérvű halandóság: mind logikai következmények. De kit tehet minderről?... Hol van az oka? Mondottam, hogy Szabolcs nagyrésze közép- és alsónemességből áll. Minden joga volt, csaknem semmi kötelessége. És beleélte magát századokon át. Különösen vendégszerető volt, tiszta magyar jószívéből és hiú, nemzeti dicsvágyból. A százados megszokottságból aztán egyszerre kellett átlépnie az új érába. Minden előjogaitól elesett: a kamara kiürült, de a vendégszeretettel nem tudott felhagyni. Százféle adó zúdult a nyakába, az is ellene szegült. Amily arányban fogyott bevétele, oly arányban nőtt kiadása... De mind e bajokból kigyógyult volna, ha ideje van a változott viszonyok és körülmények felismerésére. Százados szokások megsemmisítésére, egy régi kiváltságos törvény eltörlése nem elég. Az új időkbe bele kell élnie az embernek magát. De idő nem volt. Gondoskodtak róla az új polgártársak közül sokan, hogy mire felébred, a párnát már kivegyék a feje alól... A házi zsidóból lett házi barát, ebből árendás, ebből földesúr a magyar faj roppant anyagi és erkölcsi kárára. Bereg megye Bereg megye felvidéke máris egészen az Izrael fiai markába jutott. A szarvasmarha, melyet láthatni itt, majdnem kizárólagosan a zsidóké, minden jóravaló föld, zsidóké mindennemű üzlet és kereskedés, zsidóké mindenféle bérlet, zsidóké a földműves nép, amely félig adós nekik és amelyet csupán csak kiszámításból és haszonlesésből tűrnek telkeiken, honnan a legkönnyebb módon kiűzhetnék... Természetes, hogy itt a pénz is az ő kezeikben összpontosult; és mert a pénz náluk van, őnekik lehet legjobban a nép szorult helyzetét; az ínséget, elemi csapásokat, a különféle executionális alkalmakat stb. kizsákmányolni. A szegény ember megszorul, executálják, vagy pedig nem jut kenyérre, neje, öt-hat gyermeke éhezik. Hová forduljon? Legtöbbnyire a zsidóhoz, mert annak saját érdekében áll segíteni rajta. A zsidó ád pénzt, vagy életet, természetesen borzasztó kamatra (a 40 % nálunk a legközönségesebb dolog és ez a kamattörvény megalkotása után is épúgy érvényben van, mint azelőtt) azután vár, nem kéri a pénzt, csak egy év lefolyása után kezdi kérni az adósság visszafizetését: de a kikölcsönzött összeg akkor már háromszor annyi. A szegény ember, ki rendesen nem számító, vonakodik a hatványra emelt követelést megfizetni, miből per keletkezik, a követelés megítéltetik, mert a zsidó előre ki tudja azt csinálni, hogy az igazság látszata az övé legyen hozzájárulnak a bor-

13 13 zasztó perköltségek, és a szegény embert kiűzik telkéből, amelyet a zsidó foglal el... Őszkor a zsidók potom áron szedik be a pénztelen néptől az élelmi szereket. Itten sót, bocskort, rongyszalagokat, tűt és mindent kukoricáért. tojásért és más élelmiszerért vásárol össze a szegény nép. Egy véka tengerit forintjával se akarnak számítani a zsidók ősszel, holott a piaci ára 1.50 forint, 2 forint, de következik a tavasz, akkor bezzeg a zsidó kukoricája drága, egy vékáért elkér kétszer, háromszor annyit, mint amennyiért ő vette. Földjeiket a zsidók úgyszólván ingyen műveltetik, gyakran egy font sóért, egy kis dohányért, egy fél liter pálinkáért, mit keresztelőre vett s egy egész napot dolgozik neki a földműves, néha fizetnek is, krt. egy napi munkáért; a szegény nép megy, dolgozik és végre azt veszi észre, hogy az a 16 kr. melyért egész napot át fáradott, még élességre is kevés. Hát a kocsmatartásnál, a szeszmérésnél mennyi égbekiáltó család űzetik? A zsidó kocsmáros a pálinkájával magához édesgeti az embereket. itt felényire vagy háromnegyedrésznyire vízzel kevert moslékkal itatja őket, elfogad kukoricát, paszulyt, ruhadarabot, vásznat, szénát, tyúkot, tojást stb. pálinkáért, leitatja embereit és akkor alkuszik, számol, irat kötelezvényeket és behálózza az együgyű embert és tönkre teszi. Baranya megye Miután keresztény nem versenyezhet a zsidóval, minden kereskedés kezükben van, semmit se lehet eladni másnak, csak zsidónak, persze az eladó kárával mindig, mert ha ki is lett alkudva az ára az eladott terménynek, a zsidó megcsalja a szegény tudatlan népet, mély nem értvén az új mértéket, a zsidó minden métermázsánál krt. húz le neki, ha pedig ezen csalás ellen a szegény ember ki mer kelni, nem veszi át az eladott gabonát; mitévő legyen a szegény ember, nehogy vissza kellessen megint haza vinni, kénytelen azt a maga kárára a csaló zsidónak adni. De nemcsak a kereskedés van a zsidók kezében, de még az igazság kiszolgáltatására nézve is kiterjed az ő hatalmuk; a pécsi törvényszéknél, holott, ugyanott közel száz keresztény ügyvéd van, zsidó törvényszéki tolmács van, azon a Pécsen, amely fogadást tett ötven év előtt, hogy zsidókat nem fogad be, mint lakosokat: mai napság ezerötszázat meghaladja a számuk, övék a kereskedés és ipar, szóval a kereszténynek mindent a zsidótól kell venni, persze kétszeres áron. De nemcsak Pécsett, de Baranyának minden nagyobb mezővárosában is sásként szaporodik a zsidók száma és méltán tarthatni, hogy a keresztényeket fölfalják. Zemplén megye Varanno. Az iparosok egészen tönkre vannak téve, alig egynéhánynak van még földbirtoka, de az, is kivétel nélkül már megterhelve, pedig egy néhány év előtt még jól bírták magukat, de a sok kaftános, turbános és lepedős lengyelzsidók egészen elárasztották és kiszorították a keresztény lakosokat, de nem is csoda hisz közeli szomszédok, minden akadály nél-

14 14 kül becsúsztak közénk és itt felszedték magukat s tovább álltak Gálszécs, S. A. Újhely, Tokaj, stb. felé, de már mind gazdagok, uzsora, bérlet, megbukások, opálkő elrablások által. Krajnya. Ez a vidék, Zemplén megye felső vége, mely már Galíciával határos, igen kevéssé ösmert az országban... Szegénysége dacára megvan ennek a vidéknek is sajátságos jellege mellett igéző bája. Ha jól megművelik a földet, megterem itt mindenféle vetemény, a búza, tengeri s a hüvelyes vetemények s az erdei tisztások és gyepes dombok dús legelőt szolgáltatnak. A réteken illatos szénát gyűjtenek. Csakhogy az egész vidéken a föld nagy része vetetlen s a szegény gazdának nincs marhája, amit a legelőn legeltessen. Máskép volt ez régen, mint az öreg emberek beszélik. Nyáron egymást érték a gyapjúzsákkal rakott szekerek s telt csűrökben gyönyörködött az utazó. És mi ennek az elszegényedésnek az oka? Kétségtelen, hogy sokféle. Nagy az adó és kíméletlenül szedetik be. De fö oka a már most védtelen, tudatlan népnek a zsidók által való kizsákmányolása, tönkretevése. Nem is lakott régente a Krajnyán egy faluban legfeljebb két-három zsidó család. A kocsmáros' s még valami szegény zsellér, aki aztán úgy dolgozott a mezőn, mint bármely más földműves. Most tíz család is lakik egy legfeljebb hatvan-hetven házból álló faluban. És mind jól bírja magát, ezeknek jobbágya az egész falu népe. Igaz, hogy jár-kél, kereskedik marhával és minden egyéb terménnyel, de sikerült is aztán neki minden, mert nem válogatja az eszközöket. Jó neki minden út és mód, hogy célját: pénzt szerezni, a keresztényt kitenni elérje. (Istóczy Győző 12 röpirata első évfolyamának 2., 3., 4., 7. számából.) Talán ennyi is elég annak szemléltetésére, hogy hová jutott Magyarország alig néhány évvel a zsidók egyenjogúsítása után. Megindul a harc A hetvenes években Magyarországon a közállapotok meglehetősen nyomasztóak, nem csoda, ha a nagy tömegek hangulata elkeseredett. Egymás nyomába járnak az elemi csapások, a rossz termés, járványok, gazdasági válság, deficites államháztartás, növekvő adóterhek. A zsidó térhódítás mindezeken felül mint legvégzetesebb csapás tervszerűen és céltudatosan halad előre. A bankok, pénzintézetek, iparvállalatok, nagykereskedelem, tőzsde, sajtó, könyvkiadás, irodalmi vállalatok, birtokbérletek, sőt maga a földbirtok is gyors ütemben került zsidó kézre. A budapesti gabona- és terménykereskedők névsora például a következő: Harsányi Adolf, Kaufmann A. H., Steiner József és Társa, Hirsch Mandl Henrik, Löbl Ignác, Kern, Schutzer és Társa. Kunosy (?) Nándor, Wessel Mór, Jellinek Lajos, Berger Izidor, Mandl Miksa, Redlich és Lőwinger, Gompetz Náthán, Guttmann Jakab, Fischer Lajos, Widder D., Hermann A. S., Weltner József, Krause Károly,

15 15 Grausz Nándor, Nagel Adolf, Lőw Beér Ármin, Krausz Sándor S., Singer Ferdinánd, Neumayer József, Kohlman és Kohn. Meiner M. és R., Gutmann Lajos és Testvére, Bleyer László, Gutentag G., Wottitz Mihály, Geiger Bernát és Társa, Falkenheim Fülöp, Guttmann és Fleischl, Jellinek Adolf, Mellinger M., Weil Mór, Baumgarten Bernát, Mausfeld Pál, ifj. Kohn Ármin, stb., stb. A tőzsde alelnöke a zsidó Strasser A. A tanács 28 tagja közül 28 zsidó, névszerint például: Altschul S., Altstatter S., Báronyi B., Beck M., Beiméi Jakab, Brüll Ármin, Deutsch Károly, Gold Zsigmond, Heller Gábor, Holitscher Manó, Káinoki Izidor, Kohnér Zsigmond, Krausz Lajos, Mauthner Zs., Nágel Ármin. Az Osztrák-Magyar Bank nyolc igazgatója közül négy zsidó (Rust Bernát, Hatvány Deutsch, Gold Zs., Stern Ignác). A Magyar Általános Hitelbanknál Kornfeld és Mauthner képviselik Rothschildék érdekeit. A Magyar Jelzálog Hitelbanknál Minkus, Wahrmann és Beck igazgatókat találjuk. A Leszámítoló banknál Wahrmann, Mandello, Beck, Schweiger, Neumann Frigyes és Miksa szerepelnek. A Kereskedelmi Bankot Lánczy Leó irányítja, alelnöke Kohnér Zsigmond, igazgatók: Rust Bernát, Machlup A., Neuwelt Ármin, Schweiger Márton, Weisz B. F. A malomipar egészen zsidó kézen, a Hengermalom igazgatója és alelnöke Brüll Miksa, A Pannónia elnöke Wahrmann Mór, az Első Budapesti Gőzmalomnál Basch Fülöp, Beér Salamon, Deutsch József, Flesch Móric irányítanak, a Lujza malom elnöke Ullmann M. G., de zsidó kézben van már a hetvenes években a kőbányai és újlaki téglagyár, a kőbányai serfőzde, az első magyar gyapjúmosó, a spodium gyár, a közúti vaspálya, az északmagyarországi kőszénbánya társulat stb. Bizonyára sokan látták aggodalommal eltelve a mértéktelen zsidó roham nyomán jelentkező bajokat, de a zsidóság akkor már olyan félelmetes hatalomként nehezedett rá a magyar közéletre, hogy senki se merte ezeket az állapotokat szóvá tenni. Félt mindenki a zsidóság várható nagy felháborodásától és lármás megbotránkozásától, félt mindenki, hogy rásütik a barbárság, a sötét maradiság és az embertelenség szégyenbélyegét, másszóval félt mindenki a zsidóság kérlelhetetlen és kíméletlen bosszújától. Az általános tehetetlenség, a fáradt önfeladás és a gyáva, bágyadt lemondás közepette csak egyetlen egy ember akadt Magyarországon, aki minden áldozatot és kockázatot, bosszút és gyűlöletet, gúnyt és megvetést magára vállalva a magyar törvényhozás házában a saját hazájában mellőzött, kisemmizett magyarság érdekében szót. mert emelni, aki felemelte tiltakozó szavát a liberalizmus, az

16 16 emberszeretet, a jogegyenlőség olyan értelmezése ellen, amelj szerint nekünk ki kell szolgáltatnunk országunkat az idegeneknek. Egy fiatal, alig harminchárom éves, de máris sokat ígérő és nagyra hivatott vas-megyei képviselő április 8-án a honosítási törvény ügyében beterjesztett interpellációja során szokatlan új témákat, új kérdéseket hoz szóba. A beszéd újszerűségével, eleven dialektikájával, nyugodt és biztos érvelésével, a szavak mögött lappangó tűzzel és szenvedéllyel méltán keltett érdeklődést és osztatlan figyelmet. Zsidó oldalról ősrégi taktikával megkísérelték agyonhallgatni a beszédet. Akik pedig végig hallgatták, bizonyosra vették, hogy itt pillanatnyi hangulat kitörésről van szó csupán. Arra talán senkisem gondolt, hogy egy mélyen érző, élesen látó, sokat töprengő, magával viaskodó lélek megnyilatkozása volt ez a beszéd. Senki sem sejtette, hogy ez a felszólalás egy életre szóló döntő cselekedet volt és vele egy küzdelmes életpálya indult neki a bizonytalan jövendőnek. Aki ezt a beszédet elmondotta, egyetlen határozott gesztussal elutasította magától a fényes kilátásokkal kecsegtető, reá váró nagyszerű karriert azért, hogy eszméiért és igazságaiért harcolhasson. Egy saját útjain járó, saját fejével gondolkozó, belső energiáktól fűtött, akaraterővel telített férfiú nagyszerű tette volt ez a beszéd, amelyhez hasonlót nem sokat találunk a magyar parlamentarizmus évkönyveiben. Istóczy Győző felszólalása azonban nem volt véletlen és nem pillanatnyi hangulatok eredménye volt. Ez a beszéd egy hosszú megfontolás után hozott végső döntés eredménye volt Kiérzett belőle a kiforrott meggyőződés, a sorsvállalás akarata, a küldetésben, való rendíthetetlen hit. Hogy ez a beszéd nem csupán pillanatnyi elhatározás eredménye, azt mi sem bizonyítja jobban; mint az, hogy benne csupa világosan körülirt fogalommal., jól átgondolt érvvel, biztos, határozott okfejtéssel találkozunk. Istóczy Győző már ebben az első beszédében kiforrott antiszemita, szellemi fegyvertára később bővült, színesedik, elmélyedőbb és sokoldalúbb lesz, de az alapelvek alig változnak. Mindjárt beszéde legelején nyíltan kimondja, hogy a zsidóság nagy szaporaságát a nagyarányú bevándorlás következtében és a gazdasági életben megszerzett hatalmánál fogva elnyomással fenyegeti a magyarságot, Megállapítja, hogy jórészt maga a zsidóság a vele kapcsolatos fogalmakat annyira összezavarta, hogy legfőbb ideje ezeknek a kérdéseknek a tisztázása. A zsidó-

17 17 ság semmiesetre sem vallásfelekezet, hanem véregység által összefogott, zárt társadalmi kaszt. Az állami és Társadalmi jelenségek megítélésére ma már a liberalizmus és konzervativizmus nem elégségesek, ezeken kívül szükség van a judaizmus fogalmára is. A zsidósággal kapcsolatban lehetetlenség liberalizmusról beszélni, hisz ahová befészkelte magát, minden más elemet kíméletlenül kiszorít. Nemcsak a gazdasági életet, hanem a sajtót is egészen hatalmába kerítette. A pénzhatalmon kívül a sajtó a zsidóság hatalmi törekvéseinek legfontosabb eszköze. Csak a tájékozatlanok hisznek abban, hogy a zsidóság házasság révén beolvasztható más népelemekbe. A következőkben érdekesen rajzolja meg a szónok a zsidóság két árnyalatának, az ortodox és a neológ zsidóságnak arculatát. Rámutat arra, hogy a közöttük fennálló ellentét csak látszólagos, más és más úton, más eszközökkel mindkét csoport ugyanazon cél felé törekszik. A két ellentétes árnyalat állapítja meg találóan Istóczy az ollónak két metsző ága. amelynek kiindulási pontja és célja egy, s amelyek minél jobban egymás ellen törni látszanak, annál jobban érzi élüket a mi nyakunk. Az ortodoxok, mint az ős-zsidó tradíciók hű letéteményesei, gondoskodnak arról, hogy a judaizmus alakjában és teljes vértisztaságában továbbra is fennmaradjon, a neológok irányában al kalmazott szenvedélyes kritikájukkal elejét veszik annak, hogy ezek a Babylonban visszamaradt zsidók sorsára jussanak; mély patriarchális érzületük mellett ők igyekeznek a zsidóságnak az ég csillagához és a tengerpart homokszemeihez hasonlított elszaporodását eszközölni s ekkép ők vannak hivatva azon neológokat kik Babylon kéjeiben és gyönyörűségében elmerültek, vagy az idegen elemekkel összevegyültek és így a kasztra nézve többékevésbbé elvesztek: újabb és újabb rajok eresztésével bőségesen pótolni. A neológok a judaizmus uralmát nem a belső szaporodással, hanem idegen elemek felhasználásával igyekeznek biztosítani. Míg az ortodoxok minden tekintetben elzárkóznak az idegenek elől, a neológok tolakodó módon hajhásszák barátságukat, sőt a házassági összeköttetéstől sem irtóznak. Azoknak a feladatoknak megoldására, amelyekre maga nem képes, pénzhatalma segítségével, a zsidóság öntudatos, vagy öntudatlan szövetségeseket keres a nemzsidók soraiból. A nemzsidó társadalomnak az önvédelem minden eszközét igénybe kell venni, amíg nem késő. Ez nem zsidóüldözés, hanem egyszerűen a puszta létért való küzdelem. Beszéde befejeztével Istóczy előterjesztette az összkormány

18 18 hoz intézett interpellációját, amelyben három kérdésre kér feleletet, ezek a következők: 1. Van-e szándékában a kormánynak a honosítást szabályozó törvényjavaslatnak az eddigi kormányok által több ízben ígért, de soha nem teljesített benyújtásával az országot elárasztó külföldi zsidóság itten való meghonosításának gátat vetni? 2. Akadályokat gördítene-e a kormány egy a társadalmi téren ezen támadó kaszt ellen a nemzsidó elemek részéről esetleg meginduló békés önvédelmi mozgalom útjába? 3. Végül hajlandó-e a kormány az államélet és a közadmiíiisztráeió terén az emancipáció keresztülvitele óta szerzett tapasztalatok után felhagyni a teljes semlegesség és közömbösség politikájával? A fiatal Istóczy Győzőnek ez az első beszéde oly nagy jelentőségű esemény a magyar antiszemitizmus, a magyar fajvédebm történetében, másrészt magának Istóczynak közéleti pályájában is döntő fordulópontot jelent és egész politikai programjának oly tömör, világos és tanulságos összefoglalása, hogy szükségesnek látjuk néhány részletét szószerint is leközölni:... nem mondok újságot, ha azt állítom, hogy ezen elem úgy számereje, bel- és külterjű szaporodásával, mint a közgazdászati téren kivívott, úgyszólván dictátori hatalmánál fogva, mely hatalmat mindinkább egyéb terekre is kiterjeszteni törekszik: bennünket nem túlszárnyalással, mert ez többé-kevésbbé már végbement, hanem elnyomással fenyeget. Mindenekelőtt végkép szakítani kell azon téves felfogással, amely téves felfogást a zsidóság képviselői folyton érvényesíteni törekednek, valahányszor az bármely, habár igazolható megtámadásnak van kitéve, hogy tudniillik ezen elem pusztán egy vallásfelekezetet képez: mert ez elem tulajdonkép egy tényleg zárt társadalmi kaszt, melyet a véregység, az ősidőkből átvett traditiok, az érdekközösség s vallás de már csak részben, habár túlnyomó részben vallása fűznek egy szorosan zárt egységgé. A zsidóság azon alakban, melyben a modern társadalomban jelentkezik: kasztszerű lényegénél fogva egy külön elvet és pedig egy naprólnapra érvényesülő külön elvet képvisel. S ereszben azon sajátszerű észleletet tesszük, hogy mint véregység, traditiok és érdekközösség által szorosan egybefűzött zárt kaszt, a lehető legarisztokratikusabb fogalom, mindamellett a demokrácia zászlaját lengeti természetesen csupán a kivüle álló elemekre vonatkozólag. Az arisztokráciának halálos ellensége: s mindamellett mindazon résen, melyet ezen tör, ő maga az arisztokrácia legrútabb formájában: a plutokrácia képében helyezkedik be. A legnagyobb önmistifycatio tehát a zsidóság liberalizmusában komolyan hinni. Azon kasztszerű elem, mely mindazon térről, ahová befészkelhette magát, tömör fellépésével minden idegen elemet kiszorít, kipusztít; amely szegletes szokásaival önmaga és a többi elemek közt áthághatat-

19 19 lati chinai falat emel, amely szokások egyszersmind többnyire a más elemek iránt érzett mély megvetést is kifejezik; amely elem a más. ele-- mekkel való érintkezést csupán az üzleti cél szempontjából tartja fenn; amely minden egyes tagjának nem-zsidókkal fönnforgó igaz, vagy igazságtalan ügyeit közös és mintegy családi ügyeknek tekinti s felekezeti ügyekként igyekszik feltüntetni; amely a maga részére a tolerantia legszélsőbb igényeit követelve, önmaga képzelhető legintoleránsabb elem; amely a liberalizmust cégül használja fel kasztjának egy gazdászati oligarchává tételére, mert, hogy a zsidóság a gazdászati világuralomra törekszik s már az útnak jó derekán van: azt nem egy államférfiú beismerte azon elem nem a liberalizmus, hanem a társadalmi és közgazdászati tyrannia elvét képviseli. A judaizmus lényege és tendentiái fölötti mystificatio annak képviselői és vezérférfiai részéről olyannyira sikerült, hogy nálunk is általánossá lett a nézet, hogy ezen nagy tehetségekkel és képességekkel, szívós kitartással, vasszorgalommal és praeponderans pénzhatalommal rendelkező elemet idővel házassági összeköttetések, egyelőre a polgári házasság útján, a többi számerőre nagyobb népelemekbe beolvasztani s ekkép ezen elemnek jelen alakjában általánosan elismert veszélyességét paralyzálni sikerülend. Soha!... Amely népfaj negyedfélezer éven túl meg tudta őrizni teljes elszigeteltségét és vértisztaságát, eredeti gondolkózásmódját, világnézetét, szokásait úgy a teljes szabadság, mint az elnyomatás és az üldöztetés századaiban, úgy állami együttlétében, mint a széles világon szétszórt állapotában; amelynek vakon hitt traditioi neki a föld benépesítését ígérik; amelynek összevalósági érzete az emancipáció végbemente óta nemhogy nem apadt, sőt dacára a látszatnak, a kaszt hatalmának kifejtésével még emelkedett; amely tudja, hogy kitűzött célját a gazdászati világuralmat csak mint compact, zárt kaszt érheti el s amely dacára a mai viszonyok közt különben mindinkább alárendeltebb jelentőséggel bíró állami és nyelvi szétforgácsoltatásának, gondoskodott egy nemzetközi vezérorganumról, a Parisban székelő,,alliance israelite universelle -ben: azon elemnek valaha lehető beolvasztása nem más mint, egy naiv pitim desideritim, vagy nevetséges utopia. Az interpellációra a miniszterelnök április 21.-én válaszolt. Az első kérdésre vonatkozóan azt a felvilágosítást adta, hogy a kormány hajlandó a honosítási törvényjavaslatot beterjeszteni, de nem kíván semmit se tenni a zsidó bevándorlás ellen; a második kérdés tekintetében a kormánynak az az álláspontja, hogy semmiféle társadalmi szervezkedést nem akadályoz, feltéve, hogy nem zavarja a vallásfelekezetek békéjét; végül a harmadik kérdést illetően a kormány véleménye az, hogy az emancipáció után zsidókérdést nem ismer. Istóczy a miniszterelnök válaszát rövid felszólalásban vette tudomásul. Ez a kis beszéde is érdekes bizonysága annak, hogy milyen világosan látta már akkor a zsidóság mindenre ránehezedő befolyását és mennyire tisztában volt a saját nehéz szerepével,

20 20 azzal, hogy olyan feladatra vállalkozott, amely az adott körülmények között szinte megoldhatatlannak látszik.... kijelentem, hogy midőn a zsidókérdésben a tisztelt kormányhoz intézett interpellációmat megtettem: egy percig se ringattam magam az iránt illúziókban, hogy a tisztelt kormány válasza teljesen kielégítő lesz oly értelemben, hogy az kérdéseimre minden részben kedvező megoldást fog tartalmazni. Az eszmék, amelyeket képviselek s amelyekért invectiákat eleget, deamelyek ellenében argumentumokat, annál kevésbbé pedig cáfolatot még eddig nem hallottam, sokkal újjabbak és így sokkal több időt igényelnek arra, hogy a közönségnél megérlelődhessenek; Magyarországot az utóbbi nyolc év alatt sokkal jobban sikerült a zsidó politika egyik fő működési területéül előkészíteni; az ország financiális léte az év óta követett pénzügyi politika által sokkal jobban függővé lett téve a haute finance-t képező zsidó kaszt kegyelmétől és így azon mérges nyilak, amelyeket a kozmopolitikus zsidó sajtó Magyarország ellen. irányozhat ez idő szerint sokkal veszélyesebbek, semhogy egy, az állam érdekeit szívén hordó kormány interpellációmra ezúttal kielégítő választ adhatna, s e kérdésben a törvényhozás minden morális kényszertől mentesen ez idő szerint teljesen szabadon intézkedhetnék. Ismétlem, jól tudtam előre ezt. És ha mindemellett interpellációmat mégis megtettem, tettem ezt a haza és a nemzet veszedelmét látva, képviselői kötelességérzetből. Az egyenjogúsítás óta ez volt az első beszéd a magyar törvényhozásban sőt Európa valamennyi parlamentjében, amely nyíltan szembe mert fordulni a zsidósággal. Ez a beszéd indította el kerek hatvanöt esztendővel ezelőtt hosszú és küzdelmes útjára a modern politikai antiszemitizmust. De ki volt az a férfiú, aki ezt a beszédet elmondotta, aki a magyarság és valamennyi nemzsidó nép politikai küzdelmét a zsidó elnyomással szemben megindította? * * * A tápiószentkereszti (Vas-megyei) római katolikus plébánia hivatal öreg anyakönyvei közül az ik évről szóló keresztelési feljegyzések között 30-as folyószám alatt a következőket olvashatjuk: november 7.-én született Viktor, a szülők Tttes Istóczy Antal úr. N. Vas vármegyének 2-ik ügyésze és Tttes Egerváry Franciska, asszonyság, mindketten római katolikusok és nemesek, a keresztszülők: Tekéntetes Egerváry Mihály Úr, nemes vármegyénk táblabírája és Tttes Kortsmáros Poleaina Asszonyság. Helettes: Tttes Istóczy Magdolna kisasszony. Keresztelő lelkész Perlaki András Helybéli plébános. Pölöskefői és kürtösi dr Istóczy Győző tehát közel száz esztendővel ezelőtt született Szentkereszten, a családi birtokot és

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933.

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. ELŐSZÓ 1932 április lén volt ötven esztendeje annak, hogy egy tiszamenti faluban, Tiszaeszláron, nyomtalanul

Részletesebben

K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története. Az 1847-48. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig

K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története. Az 1847-48. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig PPEK 683 K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története K. Török Mihály Miklós A magyar egyházpolitikai harc története Az 1847-48. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig mű a Pázmány Péter Elektronikus

Részletesebben

A ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON

A ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON A HUSZADIK SZÁZAD KÖNYVTÁRA 64 A ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON A HUSZADIK SZÁZAD KÖRKÉRDÉSE Alexander Bernát, Alföldy Ede, Beregi Ármin, Bernát István, Bíró Lajos, Benedek Marcell, Bettelheim Samu, Blan Lajos,

Részletesebben

Harcom ADOLF HITLER Előszó

Harcom ADOLF HITLER Előszó Harcom ADOLF HITLER Előszó 1924. április 1-én kezdtem meg várfogságom letöltését a Lech melletti Landsberg várfogdájában a müncheni népbíróság ítélete alapján. Hosszú évek szüntelen munkássága után itt

Részletesebben

A LÁRMÁS ANTISZEMITIZMUS

A LÁRMÁS ANTISZEMITIZMUS 49. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR ÁRA: 340 Ft Kiss Sándor: FÔNEMESSÉGÜNK TÖRTÉNELMI ÉRTÉKE (5. oldal) TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: DR. CSIA SÁNDOR HÔSI ÉLETE ÉS VÉRTANÚHALÁLA 4. oldal MÉHELY LAJOS: MI TETTE HITLERT

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

A ZSIDÓ-ÁLLAM A ZSIDÓ-KÉRDÉS MODERN MEGOLDÁSÁNAK KÍSÉRLETE IRTA HERZL TIVADAR FORDÍTOTTA ÉS ELŐSZÓVAL ELLÁTTA. Dr. SCHÖNFELD JÓZSEF A JÖVŐNK KIADÁSA

A ZSIDÓ-ÁLLAM A ZSIDÓ-KÉRDÉS MODERN MEGOLDÁSÁNAK KÍSÉRLETE IRTA HERZL TIVADAR FORDÍTOTTA ÉS ELŐSZÓVAL ELLÁTTA. Dr. SCHÖNFELD JÓZSEF A JÖVŐNK KIADÁSA A ZSIDÓ-ÁLLAM A ZSIDÓ-KÉRDÉS MODERN MEGOLDÁSÁNAK KÍSÉRLETE IRTA HERZL TIVADAR FORDÍTOTTA ÉS ELŐSZÓVAL ELLÁTTA Dr. SCHÖNFELD JÓZSEF A JÖVŐNK KIADÁSA F Ő BIZOMÁNYOS: SCHLESINGER JOS. KÖNYVKERESKEDŐ. BUDAPEST,

Részletesebben

Bözödi György. Székely bánja

Bözödi György. Székely bánja Bözödi György Székely bánja Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Bözödi György SZÉKELY BÁNJA Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

Szabó Ervin: A magyar jobbágyfelszabadítás országgyűlési története 1847/48. l

Szabó Ervin: A magyar jobbágyfelszabadítás országgyűlési története 1847/48. l Szabó Ervin: A magyar jobbágyfelszabadítás országgyűlési története 1847/48. l Nemzetiség: egység útján egy fél emberöltőn át ez volt a reform híveinek nemcsak jelszava, mellyel a kétkedőket és a habozókat,

Részletesebben

módja, A cél szentesíti az eszközt praktikus etikai normával párosult rajongó fanatizmus harci taktikája. A kereszténység és királyság megalapítóinak

módja, A cél szentesíti az eszközt praktikus etikai normával párosult rajongó fanatizmus harci taktikája. A kereszténység és királyság megalapítóinak Szekularizáció. Egy szolga is nem szolgálhat két Úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megutálja. Nem szolgálhattok az Istennek és a Mammonnak

Részletesebben

12 RÖPIRAT. Interpellátió, az igen t. ministerelnök úrhoz, mint belügyministerhez.

12 RÖPIRAT. Interpellátió, az igen t. ministerelnök úrhoz, mint belügyministerhez. 12 RÖPIRAT. Budapest, 1881. március 15. I. évfolyam VI. füzetet. A zsidókérdés a képviselőházban. Kivonat a képviselőház f. é. márczius 3-án tartott ülésének naplójából. Elnök: Következik Istóczy Győző

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Norman Angell: A legújabb történelmi fejlődés értelme*

Norman Angell: A legújabb történelmi fejlődés értelme* Norman Angell: A legújabb történelmi fejlődés értelme* időn meg akarjuk állapítani a financiális fejlődés befolyását a modern nemzetközi történelemre: nem egyes pénzemberek vagy pénzügyi csoportok tevékenységében

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI HOME GO Since: 11685 d(s), 1 h(s), 5 m(s), 42 sec(s) Hungarian Version: S Text Size: Default THE PROTOCOLS CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI TRUTH ARTICLES JEWISH TRUTH Signed by the representative of Zion,

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999.

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. Tartalomjegyzék CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI... 1 SZERGEJ A. NYÍL 1901-BEN KIADOTT OROSZ NYELVŰ

Részletesebben

BANGHA BÉLA S. J. MAGYARORSZÁG UJJÁÉPÍTÉSE ÉS A KERESZTÉNYSÉG

BANGHA BÉLA S. J. MAGYARORSZÁG UJJÁÉPÍTÉSE ÉS A KERESZTÉNYSÉG BANGHA BÉLA S. J. MAGYARORSZÁG UJJÁÉPÍTÉSE ÉS A KERESZTÉNYSÉG Szent István Társaság 1920 TARTALOM ELŐSZÓ BEVEZETÉS Magyarország katasztrófája Katasztrófánk okai Az újjáépítés A liberális gondolat Az egyén

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

HA AKARJÁTOK, NEM MESE HERZL TIVADAR

HA AKARJÁTOK, NEM MESE HERZL TIVADAR HA AKARJÁTOK, NEM MESE Szemelvények HERZL TIVADAR naplójából, cikkeiből, beszédeiből Jegyzetekkel és függelékkel Második bővített kiadás HERZL TIVADAR HALÁLÁNAK NEGYVENEDIK ESZTENDEJÉBEN KIADTA A MAGYAR

Részletesebben

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA?

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? MIÉRT KELL ÉS MILYEN LESZ A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? Λ VÁLASZTÓJOGI JAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA ÍRTA D R VAZSONYI VILMOS A VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐ- KÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT MAGYAR KIRÁLYI MINISZTER

Részletesebben

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Czirok Ferenc rajza

Tartalomjegyzék. Czirok Ferenc rajza Tartalomjegyzék Filemon Béla: Egy régi-új médium arcvonásai...1 Horváth Ödön: Szilvavirágzás...2 Már semmi sincs anélkül...2 Talány...2 Czirok Ferenc: Szakadék szélén...3 Filemon Béla: A kiegyezést követő

Részletesebben

Dicsõség 56 hõseinek, és üdvözlet kedves

Dicsõség 56 hõseinek, és üdvözlet kedves Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítenek, lassan megnövünk. Wass Albert Nemzeti, radikális kétheti lap Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI

KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI Az idén, tehát 2002. szeptember 19-én lesz kétszáz esztendeje, hogy a Zemplén megyei Monokon megszületett

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS PÁRTHARCOK A 48-49-ES MAGYAR FORRADALOMBAN

TÁRSADALMI ÉS PÁRTHARCOK A 48-49-ES MAGYAR FORRADALOMBAN S Z A B Ó E R V I N TÁRSADALMI ÉS PÁRTHARCOK A 48-49-ES MAGYAR FORRADALOMBAN HORVÁTH ZOLTÁN ELŐSZAVÁVAL JÁSZI OSZKÁR BEVEZETŐ TANULMÁNYÁVAL N É P S Z A V A K Ö N Y V K I A D Ó Szabó Ervin történelemszemlélete

Részletesebben

Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*)

Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*) Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*) A törvényhozás szervezete, a választójog terjedelme igen szorosan függ össze a törvényhozás termelésével, a hozott törvények tartalmával, szellemével.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A

AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A Melkovics Tamás AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A MUNKÁNAK Felsőbüki Nagy Pál politikai szerepvállalásának jelentősége a polgári átalakuláshoz vezető út kezdetén Vegyük le süveginket, adjuk meg, mi Istené,

Részletesebben

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 XXXIV. ÉVFOLYAM Vigilia 3. SZÁM TARTALOM Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 Seiqeti Endre: Korfordulók tanúja,... 147 Saád Béla: A dialógus embere 153 Boldizsá1'

Részletesebben

KERESZTÉNY SZOCIÁLIS TÖREKVÉSEK

KERESZTÉNY SZOCIÁLIS TÖREKVÉSEK KERESZTÉNY SZOCIÁLIS TÖREKVÉSEK A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ÉLETBEN ÍRTA GIESSWEIN SÁNDOR dr. STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1913. ELŐSZÓ. Midőn e felolvasásokat, melyeket a Magyar Társadalomtudományi Egyesület

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben