Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár"

Átírás

1 Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE

2 Kiegészítő Wyugdíjpénzfá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása A számviteli politika meghatározó elemei A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása 6 2. A pénztári taglétszám alakulása 6 3. Bevételek-kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke 8 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék és a tartaléktőke alakulása A működési tevékenység eredménye A működési céltartalék alakulása Atartaléktőkealakulása A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített összegek alakulása A fedezeti céltartalék alakulása A likviditási céltartalékok alakulása A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A cash-flow kimutatás értékelése Kiegészítő vállalkozási tevékenység A munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése A tagokkal szembeni követelések értékelése Alkalmazotti állomány. választott tisztségviselők APénztár szolgáltatói A határidős ügyletek bemutatása A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése A befektetési arányok alakulása, az eszközérték tartalékok szerinti levezetése A pénztári vagyon piaci értékének, nyilvántartási értékének, értékelési különbözetének alakulása A Pénztár nettó eszközértéke december 31-én Az eszközök értékváltozása a pénztár egységnyi nettó eszközértékére vetítve /a A vagyonkezelési díj alakulása A hozamráta alakulás A befektetési eredmények értékelése A működést jellemző mutatók Gazdálkodást jellemző mutatók A pénztár által szükségesnek ítélt további mutatószámok május 27. 2

3 Kieg&ítő Nyugdíjr~en~r 2013 EVI BESZAMOLO IUEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE MeHékletek: 1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 4. számú melléklet: 5. számú melléklet: 6. számú melléklet: 7. számú melléklet: 8. számú melléklet: 9. számú melléklet: 10. számú melléklet: 11. számú melléklet: 12. számú melléklet: 13. számú melléklet: évi bevételek és ráfordítások terv- és tény számai évi működési költségek és ráfordítások terv- és tény számai Az azonosítatlan befizetések állományának bemutatása Befektetések ~bb adatainak földrajzi megoszlása Befektetések Főbb adatainak devizanemenkéirti megoszlása Taglétszám alakulása korévenként Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Portfolió állomány Cash-flow kimutatás Fedezeti céltartalék Likviditási tartalékok Céltartalékok állománya összesen Taglétszám alakulása május 27. 3

4 ~ r~ ; Kiegészítő Nyugdí~p~n~tá~ 2013 EVI BESZAMOLO KJEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály válto zások beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása 1.1. A számviteli politika meghatározó elemei A Postás Kiegészítő N~igdíipénztár működését és számviteli politikáját meghatározó jogsza bályok:. a szárnvitelről szóló többször módosított évi C. törvény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló többször módosított évi XCVI. törvény, az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sa játosságairól szóló többször módosított 223/2000. (XII. 19.) Konn Rendelet, o az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló többször módosított 281/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet. Az éves beszámolóban alkalmazott meghatározó szabályok. információk: Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalé kokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől Riggetlen) összege meghaladja az ellen őrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegföösszeg 2%-a meghalad ja a 30 millió forintot. Nem jelentős összegű hiba: ha a feltárt hibák és hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (elő jehől rnggetlen) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összege legalább 3%-kal vál tozik (nő vagy csökken). A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31-i fordulónappal készíti cl. A pénztár a könyvvizsgáló által is auditált éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követö év május 31-ig juttatja el az MNB részére. Az éves pénztári beszámoló részei: 1. mérleg, 2. eredmény kimutatás, 3. kiegészítő melléklet 2O~4. május 27. 4

5 Kiegészítő Myugdíjr;én:tá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KiEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A pénztár az éves pénztári beszámoló val egyidejűleg üzleti jelentést is készít, de az nem része az éves beszámolónak. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást és kiegészítő mel lékletet a hely és a keletezés feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A mérlegkészités időpontja az üzleti évet követő hónap 25. napja. A mérlegben eszközként a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elba tárolásokat kell kinwtatni. A pénztár valamennyi eszközét a következő fő csoportokba sorolja és analitikus nyilvántartá saiban is az alábbiak szerint bontja: a pénztár működését és vállalkozási tevékenységét szolgáló (működési célú) eszközök a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló eszközök a likviditási fedezetet szolgáló eszközök. A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár eredmény kimutatása a következő fő részekből áll:. a pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége o a pénztári szolgáltatások fedezete. a likviditási fedezet. A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének mérleg szerinti eredménye ként kell kimutatni a pénztár működésével és kiegészítő vállalkozási tevékenységével kapcso latban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások (ideértve a működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozamot is, valamint az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalék-képzést is) különbségének adófizetési kötelezettséggel csökkentett összegét. A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összefiiggésben céltarta lékként megképezni az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének, va lamint a fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegében. A likviditás (a pénztár fizetőképességének) biztosításával, valamint az azonosítatlan befizeté sek befektetési hozamának fedezetével összefl~ggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, valamint a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió ér tékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegéből kell céltartalékot képezni. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (tagság), a pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a szolgáltatók, az MNB részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevé május 27. 5

6 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Pos~as IC~egészitő NyLlgdíjp~n~[a; kenységének hatékonyságáról a megbízható valós összképet tükrözik. A pénztár az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a pénztár előrelátható fejlődésé re vonatkozóan a pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. Az üzleti jelentés tartalmazza még a mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetke zefl lényeges események, a különösen Jelentős folyamatok bemutatását, valamint a pénztár taglétszámának és vagyonának előrejelzését a várható fejlődésre, a gazdasági környezet vár ható változásaira tekintettel A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A Pénztár nem tér cl a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értékelési elvektől és érté kelési eljárásolctól. A Pénztár befektetett vagyonának piaci értékelését a Pénztár letétkezelője, az MKB Bank Zrt. végzi. A pénztár az értékpapírok értékelésénél nem alkalmazza a számviteli törvény 54. ~-a (8) és (9) bekezdésében foglalt előírásokat A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása A évtől hatályba lépett jogszabályi változások a beszámoló tartalmát és formáját nem érintették lényegesen. 2. A pénztári taglétszám alakulása A ta~létszám alakulása év végétől: ~ Taglétszám Ebből járadékos én a Pénztár taglétszáma F6 volt, amiből 25 Fő járadékszolgáltatást vesz igénybe. A taglétszámból:. munkáltatóhoz tartozó tag: ebből: Magyar Posta Zrt egyéb 858. egyénitag: ebből: közeli hozzátartozó 96 tő 2014.május27. 6

7 Kiegészítő Nyugd~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tagdíjat nyilatkozat alapján nem fizető tagok: Egyéb, tagdíjat nem fizető tagok: Járadékos tagok: 25 A 2Q13. ~v tagléts$mának alakulása jogcímeic szprint; Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás A változások részletezése: ~éő Átlépő más pénztárból Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő Átlépő más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett ~y~j~egszűnés Időszak véqén fő 3. Bevételek_kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek 3.1. A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A Pénztár bevételei - az éves pénztári beszámolóban szereplő eredmény-kimutatás alapján ben összesen e Ft-ot, kiadásai e Ft-ot tettek ki, így a 2013-ban fel használható eredmény összesen e Ft (2012-ben e Ft). A felhasználható eredményből e Ft a fedezeti céltartalék, e Ft a likviditási céltartalék állomá nyát növelte, a Pénztár működési eredménye e Ft veszteséget mutatott. A tagdíjbevételek 2013-re vonatkozó kalkulációja a taglétszám kismértékű csökkenését, és ezen belül is a fizető taglétszám csökkenését prognosztizálta. A pénzügyi terv 582 fő új belé pővel számolt, a valóságban 146 fő Új belépő volt a pénztárnál. A tervezett átlépő létszám 17 fő volt, ténylegesen 14 fő lépett át a pénztárhoz. A évi tervet elfogadó Küldöttközgyűlés az egységes tagdíj mértékére havi Ft ösz szeget állapított meg. A postai VBKJ keretből választható alaptagdíj-hozzájárulás mértéke Ft/hó/pénztártag volt. A tagdíjbevételek 2013-ban mind a tervhez, mind pedig az előző évhez képest számottevő mértékben csökkentek (tényadat: 2013: eft ; tervadat 2013: eft ; tényadat 2012:: eft). A tervezett tagdíjbevételhez képest 15%-os, az előző évhez képest pedig 12%-os elmaradás mutatkozik hez képest a munkáltatói hozzájárulás volumene több mint 30%-kal ( eft-ról eft-ra) esett vissza, az egyéni tagdíjbefizetések (meg nem fizetett tagdíjakkal és utólag befolyt tagdíjjal kon~igálva) összege csak 1%-ot meg nem haladóan ( eft-ról eft-ra) csökkent május 27. 7

8 Kiegeszi(o Myugdijpeíc[~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2013 évben a tagi befizetések e Ft-tal, a munkáltatói hozzájárulás e Ft-tal járult hozzá a Pénztár bevételeihez. Ugyanakkor a meg nem fizetett tagdíjak tartalékára kép zett céltartalékok több mint e Ft-tal csökkentették a bevételeket. Az utólag befolyt tagdíjak (olyan tagdíjbevétel, amire a Pénztár a meg nem fizetés miatt már céltartalékot kép zett) e Ft-ot tettek ki. A tagok egyéb befizetéseként a tervezettnél alacsonyabb, e Ft nagyságú összeg folyt be, amely ugyanakkor magasabb, mint a 2012-ben ezen a jogcímen beérkezett e Ft. A tagok eseti befizetése mellett e Ft adóhatóság által utalt adójóváírás érkezett be a fedezeti tartalékra. A 2012 évben befolyt e Ft összegű adó jóváírás után ez majd 6%-os csökkenést jelent. Adomány, támogatás 2013-ben O e Ft érkezett a Pénztárhoz. Összességében a Pénztár nem hozamjellegű bevételei a 2012-es Ft-ról Ft-ra csökkentek. Tehát továbbra sem fordult visszájára a 2009 évben (a válság első évében) elkezdődött folyamat, a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak (a 2009 évi nem hozam jel legű bevétel még e Ft összegű volt). A működési kiadások (befektetési tevékenység ráfordításai és az egyéb ráfordítások nélkül) e Ft-ot (2012-ben e Ft) tettek ki, ami a tervhez viszonyítva kedvezően ala kult (tervben szereplő kiadás e Ft). A fedezeti tartalék és a likviditási tartalék ered mény-kimutatásban szereplő ráfordításai között csak a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának leírásából származó hitelezési veszteség szerepel ( e Ft ill. 3 e Ft összegben). A Pénztár befektetési tevékenységének összegszerű eredménye a tervhez viszonyítva lényege sen magasabb lett. A tervben szereplő kalkulált hozamösszegnél e Ft-tal nagyobb a valós eredmény (tény: e Ft, terv: e Ft). Összességében a Pénztár befektetési jellegű eredménye e e Ft nagyságú. Ft, a teljes eredmény 3.2. A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása az alapszabályban és a pénzügyi tervben feltüntetettnek megfelelően alakult, módosítására nem került sor. A tagdíjbefizetések tartalékok közti megosztása: 20l3.Ol.0l-től ig Fedezeti tartalék: 95,0% Működési tartalék: 5,0% Likviditási tartalék: 0% Az eseti befizetések 100 %-ban a fedezeti tartalékra kerültek. A befektetések tartalékok közötti megosztása a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök tarta lékok közötti megosztása alapján történt inájus27. 8

9 F~ostz~s Wegészitő Nyugdflp~tá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A befektetési tevékenység hozamai és ráfordításai annak a tartaléknak a javára ill, terhére kerültek elszámolásra, amely tartalékból a befektetés történt. A folyószámla után kapott kamat megosztására a pénzügyi tervben meghatározott tagdíjra vonatkozó arányok szerint került sor. A tagsági viszony megszűntetése és szolgáltatási kifize téseknél a Pénztár - az általános ügyviteli ráfordítások megtérítésére Ft költséglevonást érvényesít, valamint - a kifizetendő összeg megállapításánál érvényesíti az összeg utalási költségét, vala mint a felmerült pénzügyi tranzakciós illetéket is. 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék és a tartaléktőke alakulása 4.1. A működési tevékenység eredménye A működési tevékenység bevételei 2013-ban e Ft-ot, ráfordításai e Ft-ot tet tek ki, a rendkívüli eredmény O e Ft volt, így a működési tevékenység eredménye e Ft (2012-ben e Ft). A működési tartalék eredménye 922 e Ft-tal lett magasabb a terve zett eredménynél (terv: eft). A működési tevékenység szokásos bevételei (befektetési tevékenység bevételei nélkül) e Ft-ot (2012-ben e Ft), kiadásai e Ft-ot (2012-ben e Ft-ot) tettek ki, így a szokásos működési tevékenység eredménye e Ft (2012-ben e Ft). A működési célú befektetési tevékenység e Ft (2012-ben e Ft) eredménye az előző évhez hasonlóan javította a szokásos működési tevékenység eredményen elért vesztesé get. A működési tevékenység 2013-ban csak eft bevételből gazdálkodhatott a 2012-es eft-hoz képest, ami több mint 8 mft-os csökkenés. A működési jellegű egyéb bevéte lek e Ft többletbevételt jelentettek a Pénztár részére. A bevételek megoszlása a követ kező: Átlépő tagoktól levont 3 eft: Egyösszegű szolgáltatást terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: ~~dvezményezett kifízetést terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: Kilépés, részkifizetést terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: Soron kívüli adóigazolás kiküldésének díja: Egyéb bevételek: Meg nem fizetett működési célú tagdíjak tartalékának felhasználása: 144 eft eft 384 eft eft 70 eft 3 eft eft Meg kell említeni, hogy a e Ft nagyságú működésre jutó meg nem fizetett tagdíjak fel használása miatti bevételnek nincs eredményre gyakorolt hatása, hiszen az egyéb ráfordítások között ugyanekkora összeg szerepel a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége jogcí mén maps 27. 9

10 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíjflizfás A e Ft anya~je1ie~ű ráfordítások tételei (e Ft-ban): e Ft-ban Terv szám Tény szám Eltérés a Tény! tervszámhoz tervszám Aizj ug]ei(egűnifordüósol ,5% Irodaszer, nyomtatvány ,5% Nyilvántartási díj ,3% Tagszervezés, taglétszám fejlesztési ráf Könyvvizsgálat ,6% Biztosításmatematika ,2% Pénzügyi szolgáltatás ,4% Különféle egyéb szolgáltatás ,2% Ebből: Egyéb szolgáltatás 989 Ebből bérszámfejtés 600 Ebből: internetes hon!ap költségei 762 Ebből: kommunikáció és nyomtatás Hirdetés ,7% Szakkönyv ,8% Pénztárszöv ,0% lrodabérlet±energia ,1% Takaritás+takarítószer ,2% Informatika ,9% Telefon, posta ,4% Szaktanácsadás Taxi, szállítás ,0% Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez viszonyítva alacsonyabb szintet értek el, a tervben szereplő eft helyett a ráfordítások tényleges értéke eft lett. A megtakarítást elsődlegesen a tagszervezésre tervezett eft fel nem használása eredményezte, emellett a különféle egyéb szolgáltatások szintje sem érte cl a tervezett mértéket, a pénzügyi szolgálta tások, és a postaköltségek emelkedése viszont a tervezettnél is magasabb lett. A e Ft személyi ielle~ű ráfordítások tételei Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Béijárulékok e Ft e Ft e Ft e Ft A tervhez képest nincs jelentős eltérés. A működéssel kapcsolatos e Ft összegű e~véb ráfordítások tételei: Felügyeleti díj: Hitelezési veszteség: e Ft e Ft május

11 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Uegészítő Nyugdíj e~r!~ Egyéb követelés leírás 53 eft Számviteli szemléletben nem tervezett tétel az egyéb ráfordításokban szereplő hitelezési veszteség, melynek összege e Ft, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos bevétel sem szerepelt a tervben ami ugyancsak e Ft, így összességében ez a tétel nem módosítja az ered niényt. A Pénztár tulajdonában immateriális jószág és nettó értékkel rendelkező tárgyi eszköz nincs, 2013 bail értékcsökkenési leírás elszámolása nem történt. Összességében megállapítható, bogy a működési tagdíjbevételek 15%-os csökkenése mellett is sikerült a tervezett működési veszteséget ( eft) el nem érő eredménnyel gazdálkod ni, ami elsősorban a tagszervezésre tervezett összeg fel nem használásának köszönhető, így 2013-ban a Pénztár végül eft működési eredménnyel zárt, ami a tervhez képest 5%- os megtakarítást jelent. A tagdíjbevételek csökkenése és a működési veszteség ellenére is si került teljesíteni a tartaléktőke a tartós és fenntartható működés biztosítékául szolgáló meg takarítás - szintjének megtartását A működési céltartalék alakulása 2013-ben jövőbeni kötelezettségekre céltartalék képzés nem történt. A működési portfolió értékelési különbözetére a pénztár a vonatkozó jogszabályoknak meg felelően képzett céltartalékot. A céltartalék nyitó állománya e Ft, év közben a működési célú befektetésre jutó időará nyos kamat devizaárfolyam-változás és az egyéb piaci értékítélet miatti értékelési különbözet összege e Ft-tal növekedett, így a céltartalék záró állománya e Ft. Az így képzett céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység mű ködési portfolióra jutó nem realizált eredmény változását jelenti A tartaléktőke alakulása A tartaléktőke és a mérleg szerinti eredmény (együttesen a működési tevékenység felhasznál ható eredménye) alakulása 2008-tól e Ft-ban: Megnevezés Előző évek halmozott eredménye : Adott év mérleg szerinti működési eredménye: Tagdíj-nemfizető tagoktól ktg. levonás egyenlege Atcsoportosítás a likviditási tarta lékból Beolvadó pénztár működési tarta léka Működési tevékenység felhasznál ható eredménye 20W. május ~

12 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíjp~n~á~ 5. A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyó sításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített össze gek alakulása 5.1. A fedezeti céltartalék alakulása A fedezeti céltartalék egyéni számlákra számolt része a e Ft nyitó állományhoz képest e Ft-ra növekedett 2013-ban. A szolgáltatási számlákon lévő összeg pedig e Ft-ról e Ft-ra növekedett. Az egyéni számlákon kimutatott e Ft összegű növekedés főbb tényezői a követke zők: E Ft-ban Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni szám lákon c-i-) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+1-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) O O Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Q O Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatáknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (±1-) Egyéni számlák záró áfloinánya ban az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözete hez képest számottevően csökkent ( e Ft-ról e Ft-ra változott), melynek oka elsősorban a tagdíjbevételek csökkenése. Az egyéni- és szolgáltatási számlákra jutó befektetési tevékenység eredménye e Ft összegű volt, évben e Ft nagyságú volt, ami az általános piaci környezetben elérhető hozamoknak megfelelő. A Pénztárba a más nyugdíjpénztárakból átlépő tagok száma az előző évhez képest jelentősen csökkent, 1415 lépett át (a 2012 évi átlépők száma fő volt) ben az átlépők számát jelentősen befolyásolta az Evgyűrűk Onkéntes Nyugdíjpénztár beolvadása ( ), és a tagszervezési tevékenység ban az átlépők által áthozott fedezet összege e Ft. A Pénztárból más nyugdíjpénztárakba átlépett tagok száma csökkent, 2013-ben 48 tag lépett át más pénztárba az előző évi 67 taghoz képest. Az átvitt fedezet összege e Ft volt, ami május 2?. 12

13 Kiegészítő N~gdí~p~i~í ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE tartalmazza a levont átlépési díjat is, melynek mértéke tagonként Ft ben 74 elhunyt tag után történt kifizetés e Ft értékben az örökösöknek illetve kedvezményezettek1~(, míg 2012-ben 56 fő után e Ft került kifizetésre ben az előző évhez képest jelentősen csökkent a 10 éves várakozási idő letelte utáni kifizetések száma és összege. Míg 2012-ben esetben került sor ilyen jellegű kifizetésre, ebben az évben tő élt ezzel a lehetőséggel. A kifizetést igénylők részére összesen e Ft összegű elszámolás készült (2012-ben e Ft). Az elszámolt összegből eft hozam ( e Ft realizált hozam, e Ft értékelési különbözet), e Ft tőke került kifizetésre, valamint a Pénztár az elszámolást követően e Ft SZJA-t fizetett be a NAV részére, illetve e Ft költséget vont le. A fentiek alapján a tényleges nettó kifizetés nagysága e Ft összegű volt, az elszámolt kifizetések tőke és hozam közötti megoszlása pedig közelítőleg 40 ill. 60 %. 589 tő kilépett és megszüntette a tagsági viszonyát (2012-ben 939 Fá lépett ki ilyen módon) tő esetében részösszeg felvétele történt, a jogosult pénztártagok az adómentesen telve hető hozamösszeget, vagy a hozamösszegen felül még az ún. tőkerészt is kérték kifizetni, de tagok maradtak. (2012-ben tő részére történt részkifizetés.) december 31-én a várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybe vételére jogosult, vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagiaink száma tő, akik nek egyéni számlájuk összesített egyenlege e Ft. Ha a kifizetésre jogosultak szá mából levonásra kerül azon tagok száma, akik ig csak a tagsági jogviszony meg szüntetésével jogosultak kifizetésre (tehát 3 éven belül már volt részkifizetésük), úgy ig Fá jogosult részkifizetésre, mely tagok év végi egyenlege eft bail csökkent 2012-hez képest a Pénztártól szolgáltatást igénybe vett tagok száma, és a szolgáltatásként kifizetett összeg is alacsonyabb ben 889 Fá e Ft, 2013-ben 446 tő e Ft, összegben részesült egyösszegű szolgáltatásban ban nem csökkent a járadékszolgáltatást igénybe vett tagok száma év végén ösz szesen 25 tő járadékszolgáltatást igénybe vevő tagja volt a Pénztárnak. Járadéktípusonkénti létszám és egyenleg: IJáradékűpus jtv eleji egyenleg (Ft) május

14 Kiegészítő Nyugdíjp~nztá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A eft nyitó állományhoz 7 Új járadékos tag részére eft került átvezetésre az egyéni számlákról, 538 eft hozam képződött, eft járadékösszeg kirzetésre került, így a szolgáltatási számlák év végi egyenlege eft Összességében a beszámolási időszakban a nyugdíjszolgáltatások fedezetére az egyéni szám lákról átcsoportosított összeg e Ft volt, míg a nyugdíjszolgáltatásként kifizetett bruttó összeg eft. A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatosan felmerült kiadásokból a Pénztár eft-ot terhelt a tagok számláira. A felszámított költségek az adminisztrációval kapcsola tos 3 eft-okból és az utalási költségekből tevődtek össze ban a Pénztár továbbra is élt azzal a lehetőséggel, bogy tagdíj-nemfizető tagjaitól költ séget vonjon le. A Pénztár a tagdíj-nemfizetés kezdő időpontjától jogosult a tag egyéni szám lájának befektetéseiből származó pozitív hozamot az egységes tagdíjnak a működési és likvi ditási tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni ban a tagdíj-nemfizetés jogcímen az egyéni számlákat terhelő összeg e Ft volt ( tag esetén történt levonás és 7 esetben visszaírás) 5.2. A likviditási céltartalékok alakulása A likviditási céltartalékok állománya a beszámolási időszakban e Ft-ról, e Ft-ra csökkent. A likviditási céltartalékokon belül a Pénztár három céltartalékot különböztet meg,. az értékelési különbözetre képzett likviditási céltartalékot, az egyéb likviditási célra képzett céltartalékot, és. az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára létrehozott céltartalékot. A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. A tárgyidőszaki változás 952 e Ft. Az így képzett céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység likviditási portfolióra jutó nem reali zált eredményének változását jelenti. Az e~véb likviditási célokra képzett céltartalék Az egyéb likviditási célokra képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. A céltartalék képzés összege 2013-ben e Ft összegű, melyből eft a likviditási tartalék befektetési tevékenységének realizált eredménye, 85 eft pedig egyéb bevé telből képzett céltartalék. A céltartalék állományát év közben csökkentette a eft ösz szegű - működés javára történt átcsoportosítás, továbbá 1 eft nemfizető tagoktól korábban levont költség likviditásra jutó részének visszaírása, így a likviditási céltartalék záró állomá nya eft Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék an-a szolgál, hogy a május 2?. 14

15 Kiegészítő NyugdÍjp~2Ws 2013 EVI BESZAMOLO KIEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE hozamfelosztás időpontjában még azonosítatlan befizetések jogosultjai a hozamfelosztás után is befizetésük azonosítottá válásakor részesüljenek korábban azonositatlan befizetésük befektetéseinek hozamaiból. A Pénztár a korábbi időszakokban nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Riggő állomány nagyságát a lehető legkisebb mértékűre csökkentse le, így 2013-ban a képzett céltar talék összege O eft. Az alábbi táblázat reprezentálja az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék alakulását 2013-ben (e Ft-ban): 5.3. A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya év végén e Ft volt, 2013-ban a meg nem fizetett tagdíjakra képzett céltartalék összege e Ft, az utólag befolyt tagdíjak összege e Ft, a hitelezési veszteségként leírt összeg e Ft. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya év végén e Ft. A növekedést az (egész évben) nem-fizető tagok számának jelentős emelkedése eredményezte (pid. a ben beolvadó Evgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaiból több mint 750 fzs nem-fizető tag), 2013-ban majd tag rendelkezett tagdíj elmaradással, és több mint tag részéről egész év során nem érkezett tagdíjbefizetés A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A Pénztár, Alapszabályának 70. pontja alapján a szolgáltatási kifizetésekhez kivéve járadék szolgáltatás kapcsolódóan Ft adminisztrációs költség, az utalási vagy postaköltség továbbá a pénzügyi tranzakciós illeték levonását érvényesíti ben a levont költségek összege összesen e Ft. 6. A cash-flow kimutatás értékelése A Pénztár nettó értékben kimutatott immateriális és tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A követelésállomány az előző évhez képest e Ft-tal növekedett, ami elsősorban a tag díjkövetelések növekedése ( eft) miatt következett be. A tagdíjkövetelések magasabb állományát (2012-ben e Ft, 2013-ben e Ft) a meg nem fizetett tagdíjkövete lés állományának növekedése eredményezte május 2?. 15

16 Postás \.~_j Kiegészítő ~yugdíjp~nz~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Az értékpapír állomány változásánál az emelhető ki, bogy a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok állománya sokkal nagyobb arányban növekedett ( eft-ról, eft-ra, ami több mint 35%-os növekedés), mint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állománya ( eft-ról eft-ra, amit 9%-os növe kedés) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nagyarányú növekedését eft az egyéb kö vetelésekből átvezetett, és a kötelezettségek között kimutatott tételek eredményezték ( eft, ami a vagyonkezelők által a Pénztár részére megvásárolt vagy értékesített, de pénzügyileg fordulónapon még nem teljesített értékpapír ügyletekből ered). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya ezen tételek nélkül 2013 végére eft-tal alacso nyabb, mint 2012 végén. A passzív időbeli elhatárolások év végi állományának jelentős emelkedése eft-ról eft-ra elsősorban a vagyonkezeléssel összefiiggő elhatárolt díjak emelkedését jelzi. A kötelezettségekkel és az egyéb passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatosan összességé ben nőtt a Pénztár év végén fennálló állománya, amit elsősorban a vagyonkezeléssel kapcsola tos, a tárgyévet terhelő, de még ki nem fizetett díjak eredményeztek: Év végéig ki nem fizetett va gyonkezelési díjak eft Változás kötelezettség elhatárolás Összesen: Kiegészítő vállalkozási tevékenység A Pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott, arra engedélyt nem kért. 8. A munkáltatói kötelezettségvállalások telj esülése A munkáltatói tagok összességében eleget tettek szerződésben rögzített kötelezettség vállalásaiknak, mind a befizetett összegek, mind az adatszolgáltatás tekintetében. A évben az alábbi társaságokkal, intézményekkel kötöttünk munkáltatói szerződéseket: PAYER INDUSTRIES KFT NYUGDÍJFOLYOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG NESTLÉ HUNGÁRIA KFT CSÖMÖR POLGÁRMESTERI HIVATAL SONEPAR MAGYARORSZÁG KFT május

17 ~ ÉVI BESZÁMOLÓ ICEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE BIOTEST HUNGÁRIA KFT EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT BUDAORS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BENEDEK ELEK ÓVODA GRUNDFOS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT LEGO MANUFACTURING KFT EMT HUNGÁRIA KFT DPD HUNGÁRIA KET MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. TRIGO QUALITY SUPPORT KFT HEAT-GÉZGÉP KFT FASTRON HUNGÁRIA KFT PORFESTÉK FORGALMAZÓ KFT VANYARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DARFŰ DÉL-ALFOLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT MASTERPLAST KFT CONTITECH FLUID AUTOMATIVE HUNGÁRIA KFT TECHNICAL SERVICES HUNGÁRIA JÁRMŰJAVÍTÓ KFT (TS HUNGÁRIA KFT) MSC MAGYARORSZÁG KFT HALMAJUGRA KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SANOH MAGYAR IPARI GYÁRTÓ KFT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT PANNON VOLÁN ZRT BIGE HOLDING KERESKEDELMI ÉS TERMELŐ KFT FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERENCSEJÁTÉK ZRT. BAUMAX MAGYARORSZÁG ZRT GAMAX INFORMATIKAI ÉS MUNKAERŐ KÖLCSÖNZŐ KFT SOLE-MIZO ZRT COOP SZOLNOK KERESKEDELMI ZRT. MAGYAR POSTA OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSI KFT ING BIZTOSÍTÓ ZRT. GOLDKERN KFT BITVADÁSZ KFT KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG MŰVÉSZETEK PALOTÁJA NONPROFIT KFT FORTACO ZRT. INFÓ-VONAL KFT VINCOTECH HUNGÁRIA KFT május

18 ICi~gészitő Nyu~dijpénzrá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT, TARJÁN POLGÁRMESTERI HIVATAL GONDNOKSÁG MTT MÉDIA KFT AXEL SPRINGER.MAGYARORSZÁG KFT 9. A tagokkal szembeni követelések értékelése A Pénztár mérlegében kimutatott tagdíjkövetelés összesen e Ft, amiből e Ft egyéni tagdíjat az esedékességig nem fizettek meg, amire a Pénztár a céltartalékot megképez te. Ezen követelések a következő éves beszámoló elkészítéséig vagy befolynak, vagy pedig hitelezési veszteségként leírásra kerülnek a megképzett céltartalék ö sszegében. 10. Alkalmazotti állomány, választott tisztségviselők A Pénztár ügyvezető igazgatója Szabó Borbála. A Pénztár befektetéseivel foglalkozó pénz ügyi munkatárs Tótbné Lovadi Ildikó mellett, Petrusáirné Király Beatrix pénztári munkatárs áll alkalmazásban, Rigler Istvánné ügyfélkapcsolati munkatárs munkaviszonya án szűnt meg. Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Az Igazgatótanács tagjai: e Ft Kövesdi Ferencné (elnök) Kállay Marianu Dr. Horváth Sándor Vajta Zoltánné Zsuppán Géza Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Morvay Miklós (elnök) Nagyné Geiger Judit Békésiné dr. Papp Ildikó Báthory Balázs Maráczi Aliz Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői 2013-ben bruttó e Ft tiszte letdíjban részesültek. 11. A Pénztár szolgáltatói Vagyonkezelők: Erste Alapkezelő Zrt. Pioneer Alapkezelő Zrt. Concorde Alapkezelő Zrt rnájus27. 18

19 PaEra~ ~ Kiegészítő Nyugdijp&~z~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Generah Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezc]ő Zrt. Letétkezelő: Nyilvántartás: Könyvvizsgálat: Aktuárius: Számlavezető: MKB Bank Zrt. Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. Karanta Audit Zrt., DömötörFy Józsefné pénztári könyvvizsgáló Lénárd János Erste Bank Hungary Zrt. 12. A határidős ügyletek bemutatása A Pénztár a deviza kockázatok mérséklésére határidős gyonkezelők által végzett ügyletek eredményeként veszteség került elszámolásra 2013-ban én nyitott határidős deviza pozíciók fontosabb adatai: deviza ügyleteket is kötött. A va e Ft nyereség, illetve e Ft május

20 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE o st~ s Kiegészítő ~yugdíj p~nz~á~ Vagyonke- Kötés- Darab Megnevezés zelő dátum szán Lezárásko Kötési - 1 árfo- Piaci érték árfo- lyam v. eft lyarn átlagárfo lyam FX Eladási ügylet Erste ,07 299, EURHUFM14O113 FX Eladási ügylet Erste ,14 220, USDHUF14O109 FX Eladási QgyIetUSDHUF14O225 Pionner ,68 222, FXVételi ügylet Pionner ,37 221, USDHUF14O324 FX Eladási ügylet Piooner ,41 211, EURHUF14O3O24 FX Eladási ügylet Piooner ,68 299,5 476 EURHUF14O325 FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,41 304, HUFEUR14O324 Hozam FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,61 299,5 365 PIOABEUR14O325 Hozam FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,34 224, PIOABUSDHUF14O2 Hozam 13. A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése 13.1 A befektetési arányok alakulása, az eszközérték tartalékok szerinti levezetése A Pénztár eleget tett a rá vonatkozó befektetési keretszabályoknak és a befektetési politikában foglaltaknak. A Pénztár vagyona az év folyamán többségében állampapírban volt (az év elején meglévő 70% körüli arány év végén 90%-ot meghaladó volt). A befektetési arányok alakulása 2013-ban negyedévenként, befektetés típusok szerint, a tárgynegyedév végén meglévő, piaci értéken Egyelembe vett pénztári eszközök százalékában és e Ft-ban: május

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

ágazat Üzleti jelentés a évrõl

ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. rõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31.

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31. Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA Üzleti jelentés a évről július 1. december 31. I. A Pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények bemutatása A

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE '73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 9 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 9 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 5 2

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a évrõl

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. évrõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19.

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19. A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes 2012. március 19. Az éves beszámolókra vonatkozó általános szabályok a

Részletesebben

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugd(jpénztár 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2015.05.28. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója 73M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi tevékenységét lezáró éves ja Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap /

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2005. évi éves beszámolójához Budapest, 2006. április 28. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk kiteljesedő kihívás elé nézett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 393 0 393 2 830 0 2 830 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2006. évi éves beszámolójához Budapest, 2007. április 24. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk a 2005. év után 2006-ban is

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ MEZŐ NYUGDIJPÉNZTÁR PÉCS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ Annak érdekében, hogy a MEZŐ Nyugdíjpénztár tevékenységéről, az alapszabályban és pénzügyi tervben meghatározott feladatok

Részletesebben