Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár"

Átírás

1 Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE

2 Kiegészítő Wyugdíjpénzfá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása A számviteli politika meghatározó elemei A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása 6 2. A pénztári taglétszám alakulása 6 3. Bevételek-kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke 8 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék és a tartaléktőke alakulása A működési tevékenység eredménye A működési céltartalék alakulása Atartaléktőkealakulása A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített összegek alakulása A fedezeti céltartalék alakulása A likviditási céltartalékok alakulása A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A cash-flow kimutatás értékelése Kiegészítő vállalkozási tevékenység A munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése A tagokkal szembeni követelések értékelése Alkalmazotti állomány. választott tisztségviselők APénztár szolgáltatói A határidős ügyletek bemutatása A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése A befektetési arányok alakulása, az eszközérték tartalékok szerinti levezetése A pénztári vagyon piaci értékének, nyilvántartási értékének, értékelési különbözetének alakulása A Pénztár nettó eszközértéke december 31-én Az eszközök értékváltozása a pénztár egységnyi nettó eszközértékére vetítve /a A vagyonkezelési díj alakulása A hozamráta alakulás A befektetési eredmények értékelése A működést jellemző mutatók Gazdálkodást jellemző mutatók A pénztár által szükségesnek ítélt további mutatószámok május 27. 2

3 Kieg&ítő Nyugdíjr~en~r 2013 EVI BESZAMOLO IUEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE MeHékletek: 1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 4. számú melléklet: 5. számú melléklet: 6. számú melléklet: 7. számú melléklet: 8. számú melléklet: 9. számú melléklet: 10. számú melléklet: 11. számú melléklet: 12. számú melléklet: 13. számú melléklet: évi bevételek és ráfordítások terv- és tény számai évi működési költségek és ráfordítások terv- és tény számai Az azonosítatlan befizetések állományának bemutatása Befektetések ~bb adatainak földrajzi megoszlása Befektetések Főbb adatainak devizanemenkéirti megoszlása Taglétszám alakulása korévenként Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Portfolió állomány Cash-flow kimutatás Fedezeti céltartalék Likviditási tartalékok Céltartalékok állománya összesen Taglétszám alakulása május 27. 3

4 ~ r~ ; Kiegészítő Nyugdí~p~n~tá~ 2013 EVI BESZAMOLO KJEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály válto zások beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása 1.1. A számviteli politika meghatározó elemei A Postás Kiegészítő N~igdíipénztár működését és számviteli politikáját meghatározó jogsza bályok:. a szárnvitelről szóló többször módosított évi C. törvény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló többször módosított évi XCVI. törvény, az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sa játosságairól szóló többször módosított 223/2000. (XII. 19.) Konn Rendelet, o az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló többször módosított 281/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet. Az éves beszámolóban alkalmazott meghatározó szabályok. információk: Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalé kokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől Riggetlen) összege meghaladja az ellen őrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegföösszeg 2%-a meghalad ja a 30 millió forintot. Nem jelentős összegű hiba: ha a feltárt hibák és hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (elő jehől rnggetlen) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összege legalább 3%-kal vál tozik (nő vagy csökken). A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31-i fordulónappal készíti cl. A pénztár a könyvvizsgáló által is auditált éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követö év május 31-ig juttatja el az MNB részére. Az éves pénztári beszámoló részei: 1. mérleg, 2. eredmény kimutatás, 3. kiegészítő melléklet 2O~4. május 27. 4

5 Kiegészítő Myugdíjr;én:tá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KiEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A pénztár az éves pénztári beszámoló val egyidejűleg üzleti jelentést is készít, de az nem része az éves beszámolónak. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást és kiegészítő mel lékletet a hely és a keletezés feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A mérlegkészités időpontja az üzleti évet követő hónap 25. napja. A mérlegben eszközként a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elba tárolásokat kell kinwtatni. A pénztár valamennyi eszközét a következő fő csoportokba sorolja és analitikus nyilvántartá saiban is az alábbiak szerint bontja: a pénztár működését és vállalkozási tevékenységét szolgáló (működési célú) eszközök a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló eszközök a likviditási fedezetet szolgáló eszközök. A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár eredmény kimutatása a következő fő részekből áll:. a pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége o a pénztári szolgáltatások fedezete. a likviditási fedezet. A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének mérleg szerinti eredménye ként kell kimutatni a pénztár működésével és kiegészítő vállalkozási tevékenységével kapcso latban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások (ideértve a működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozamot is, valamint az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalék-képzést is) különbségének adófizetési kötelezettséggel csökkentett összegét. A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összefiiggésben céltarta lékként megképezni az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének, va lamint a fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegében. A likviditás (a pénztár fizetőképességének) biztosításával, valamint az azonosítatlan befizeté sek befektetési hozamának fedezetével összefl~ggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, valamint a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió ér tékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegéből kell céltartalékot képezni. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (tagság), a pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a szolgáltatók, az MNB részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevé május 27. 5

6 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Pos~as IC~egészitő NyLlgdíjp~n~[a; kenységének hatékonyságáról a megbízható valós összképet tükrözik. A pénztár az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a pénztár előrelátható fejlődésé re vonatkozóan a pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. Az üzleti jelentés tartalmazza még a mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetke zefl lényeges események, a különösen Jelentős folyamatok bemutatását, valamint a pénztár taglétszámának és vagyonának előrejelzését a várható fejlődésre, a gazdasági környezet vár ható változásaira tekintettel A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A Pénztár nem tér cl a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értékelési elvektől és érté kelési eljárásolctól. A Pénztár befektetett vagyonának piaci értékelését a Pénztár letétkezelője, az MKB Bank Zrt. végzi. A pénztár az értékpapírok értékelésénél nem alkalmazza a számviteli törvény 54. ~-a (8) és (9) bekezdésében foglalt előírásokat A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása A évtől hatályba lépett jogszabályi változások a beszámoló tartalmát és formáját nem érintették lényegesen. 2. A pénztári taglétszám alakulása A ta~létszám alakulása év végétől: ~ Taglétszám Ebből járadékos én a Pénztár taglétszáma F6 volt, amiből 25 Fő járadékszolgáltatást vesz igénybe. A taglétszámból:. munkáltatóhoz tartozó tag: ebből: Magyar Posta Zrt egyéb 858. egyénitag: ebből: közeli hozzátartozó 96 tő 2014.május27. 6

7 Kiegészítő Nyugd~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tagdíjat nyilatkozat alapján nem fizető tagok: Egyéb, tagdíjat nem fizető tagok: Járadékos tagok: 25 A 2Q13. ~v tagléts$mának alakulása jogcímeic szprint; Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás A változások részletezése: ~éő Átlépő más pénztárból Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő Átlépő más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett ~y~j~egszűnés Időszak véqén fő 3. Bevételek_kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek 3.1. A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A Pénztár bevételei - az éves pénztári beszámolóban szereplő eredmény-kimutatás alapján ben összesen e Ft-ot, kiadásai e Ft-ot tettek ki, így a 2013-ban fel használható eredmény összesen e Ft (2012-ben e Ft). A felhasználható eredményből e Ft a fedezeti céltartalék, e Ft a likviditási céltartalék állomá nyát növelte, a Pénztár működési eredménye e Ft veszteséget mutatott. A tagdíjbevételek 2013-re vonatkozó kalkulációja a taglétszám kismértékű csökkenését, és ezen belül is a fizető taglétszám csökkenését prognosztizálta. A pénzügyi terv 582 fő új belé pővel számolt, a valóságban 146 fő Új belépő volt a pénztárnál. A tervezett átlépő létszám 17 fő volt, ténylegesen 14 fő lépett át a pénztárhoz. A évi tervet elfogadó Küldöttközgyűlés az egységes tagdíj mértékére havi Ft ösz szeget állapított meg. A postai VBKJ keretből választható alaptagdíj-hozzájárulás mértéke Ft/hó/pénztártag volt. A tagdíjbevételek 2013-ban mind a tervhez, mind pedig az előző évhez képest számottevő mértékben csökkentek (tényadat: 2013: eft ; tervadat 2013: eft ; tényadat 2012:: eft). A tervezett tagdíjbevételhez képest 15%-os, az előző évhez képest pedig 12%-os elmaradás mutatkozik hez képest a munkáltatói hozzájárulás volumene több mint 30%-kal ( eft-ról eft-ra) esett vissza, az egyéni tagdíjbefizetések (meg nem fizetett tagdíjakkal és utólag befolyt tagdíjjal kon~igálva) összege csak 1%-ot meg nem haladóan ( eft-ról eft-ra) csökkent május 27. 7

8 Kiegeszi(o Myugdijpeíc[~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2013 évben a tagi befizetések e Ft-tal, a munkáltatói hozzájárulás e Ft-tal járult hozzá a Pénztár bevételeihez. Ugyanakkor a meg nem fizetett tagdíjak tartalékára kép zett céltartalékok több mint e Ft-tal csökkentették a bevételeket. Az utólag befolyt tagdíjak (olyan tagdíjbevétel, amire a Pénztár a meg nem fizetés miatt már céltartalékot kép zett) e Ft-ot tettek ki. A tagok egyéb befizetéseként a tervezettnél alacsonyabb, e Ft nagyságú összeg folyt be, amely ugyanakkor magasabb, mint a 2012-ben ezen a jogcímen beérkezett e Ft. A tagok eseti befizetése mellett e Ft adóhatóság által utalt adójóváírás érkezett be a fedezeti tartalékra. A 2012 évben befolyt e Ft összegű adó jóváírás után ez majd 6%-os csökkenést jelent. Adomány, támogatás 2013-ben O e Ft érkezett a Pénztárhoz. Összességében a Pénztár nem hozamjellegű bevételei a 2012-es Ft-ról Ft-ra csökkentek. Tehát továbbra sem fordult visszájára a 2009 évben (a válság első évében) elkezdődött folyamat, a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak (a 2009 évi nem hozam jel legű bevétel még e Ft összegű volt). A működési kiadások (befektetési tevékenység ráfordításai és az egyéb ráfordítások nélkül) e Ft-ot (2012-ben e Ft) tettek ki, ami a tervhez viszonyítva kedvezően ala kult (tervben szereplő kiadás e Ft). A fedezeti tartalék és a likviditási tartalék ered mény-kimutatásban szereplő ráfordításai között csak a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának leírásából származó hitelezési veszteség szerepel ( e Ft ill. 3 e Ft összegben). A Pénztár befektetési tevékenységének összegszerű eredménye a tervhez viszonyítva lényege sen magasabb lett. A tervben szereplő kalkulált hozamösszegnél e Ft-tal nagyobb a valós eredmény (tény: e Ft, terv: e Ft). Összességében a Pénztár befektetési jellegű eredménye e e Ft nagyságú. Ft, a teljes eredmény 3.2. A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása az alapszabályban és a pénzügyi tervben feltüntetettnek megfelelően alakult, módosítására nem került sor. A tagdíjbefizetések tartalékok közti megosztása: 20l3.Ol.0l-től ig Fedezeti tartalék: 95,0% Működési tartalék: 5,0% Likviditási tartalék: 0% Az eseti befizetések 100 %-ban a fedezeti tartalékra kerültek. A befektetések tartalékok közötti megosztása a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök tarta lékok közötti megosztása alapján történt inájus27. 8

9 F~ostz~s Wegészitő Nyugdflp~tá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A befektetési tevékenység hozamai és ráfordításai annak a tartaléknak a javára ill, terhére kerültek elszámolásra, amely tartalékból a befektetés történt. A folyószámla után kapott kamat megosztására a pénzügyi tervben meghatározott tagdíjra vonatkozó arányok szerint került sor. A tagsági viszony megszűntetése és szolgáltatási kifize téseknél a Pénztár - az általános ügyviteli ráfordítások megtérítésére Ft költséglevonást érvényesít, valamint - a kifizetendő összeg megállapításánál érvényesíti az összeg utalási költségét, vala mint a felmerült pénzügyi tranzakciós illetéket is. 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék és a tartaléktőke alakulása 4.1. A működési tevékenység eredménye A működési tevékenység bevételei 2013-ban e Ft-ot, ráfordításai e Ft-ot tet tek ki, a rendkívüli eredmény O e Ft volt, így a működési tevékenység eredménye e Ft (2012-ben e Ft). A működési tartalék eredménye 922 e Ft-tal lett magasabb a terve zett eredménynél (terv: eft). A működési tevékenység szokásos bevételei (befektetési tevékenység bevételei nélkül) e Ft-ot (2012-ben e Ft), kiadásai e Ft-ot (2012-ben e Ft-ot) tettek ki, így a szokásos működési tevékenység eredménye e Ft (2012-ben e Ft). A működési célú befektetési tevékenység e Ft (2012-ben e Ft) eredménye az előző évhez hasonlóan javította a szokásos működési tevékenység eredményen elért vesztesé get. A működési tevékenység 2013-ban csak eft bevételből gazdálkodhatott a 2012-es eft-hoz képest, ami több mint 8 mft-os csökkenés. A működési jellegű egyéb bevéte lek e Ft többletbevételt jelentettek a Pénztár részére. A bevételek megoszlása a követ kező: Átlépő tagoktól levont 3 eft: Egyösszegű szolgáltatást terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: ~~dvezményezett kifízetést terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: Kilépés, részkifizetést terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: Soron kívüli adóigazolás kiküldésének díja: Egyéb bevételek: Meg nem fizetett működési célú tagdíjak tartalékának felhasználása: 144 eft eft 384 eft eft 70 eft 3 eft eft Meg kell említeni, hogy a e Ft nagyságú működésre jutó meg nem fizetett tagdíjak fel használása miatti bevételnek nincs eredményre gyakorolt hatása, hiszen az egyéb ráfordítások között ugyanekkora összeg szerepel a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége jogcí mén maps 27. 9

10 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíjflizfás A e Ft anya~je1ie~ű ráfordítások tételei (e Ft-ban): e Ft-ban Terv szám Tény szám Eltérés a Tény! tervszámhoz tervszám Aizj ug]ei(egűnifordüósol ,5% Irodaszer, nyomtatvány ,5% Nyilvántartási díj ,3% Tagszervezés, taglétszám fejlesztési ráf Könyvvizsgálat ,6% Biztosításmatematika ,2% Pénzügyi szolgáltatás ,4% Különféle egyéb szolgáltatás ,2% Ebből: Egyéb szolgáltatás 989 Ebből bérszámfejtés 600 Ebből: internetes hon!ap költségei 762 Ebből: kommunikáció és nyomtatás Hirdetés ,7% Szakkönyv ,8% Pénztárszöv ,0% lrodabérlet±energia ,1% Takaritás+takarítószer ,2% Informatika ,9% Telefon, posta ,4% Szaktanácsadás Taxi, szállítás ,0% Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez viszonyítva alacsonyabb szintet értek el, a tervben szereplő eft helyett a ráfordítások tényleges értéke eft lett. A megtakarítást elsődlegesen a tagszervezésre tervezett eft fel nem használása eredményezte, emellett a különféle egyéb szolgáltatások szintje sem érte cl a tervezett mértéket, a pénzügyi szolgálta tások, és a postaköltségek emelkedése viszont a tervezettnél is magasabb lett. A e Ft személyi ielle~ű ráfordítások tételei Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Béijárulékok e Ft e Ft e Ft e Ft A tervhez képest nincs jelentős eltérés. A működéssel kapcsolatos e Ft összegű e~véb ráfordítások tételei: Felügyeleti díj: Hitelezési veszteség: e Ft e Ft május

11 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Uegészítő Nyugdíj e~r!~ Egyéb követelés leírás 53 eft Számviteli szemléletben nem tervezett tétel az egyéb ráfordításokban szereplő hitelezési veszteség, melynek összege e Ft, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos bevétel sem szerepelt a tervben ami ugyancsak e Ft, így összességében ez a tétel nem módosítja az ered niényt. A Pénztár tulajdonában immateriális jószág és nettó értékkel rendelkező tárgyi eszköz nincs, 2013 bail értékcsökkenési leírás elszámolása nem történt. Összességében megállapítható, bogy a működési tagdíjbevételek 15%-os csökkenése mellett is sikerült a tervezett működési veszteséget ( eft) el nem érő eredménnyel gazdálkod ni, ami elsősorban a tagszervezésre tervezett összeg fel nem használásának köszönhető, így 2013-ban a Pénztár végül eft működési eredménnyel zárt, ami a tervhez képest 5%- os megtakarítást jelent. A tagdíjbevételek csökkenése és a működési veszteség ellenére is si került teljesíteni a tartaléktőke a tartós és fenntartható működés biztosítékául szolgáló meg takarítás - szintjének megtartását A működési céltartalék alakulása 2013-ben jövőbeni kötelezettségekre céltartalék képzés nem történt. A működési portfolió értékelési különbözetére a pénztár a vonatkozó jogszabályoknak meg felelően képzett céltartalékot. A céltartalék nyitó állománya e Ft, év közben a működési célú befektetésre jutó időará nyos kamat devizaárfolyam-változás és az egyéb piaci értékítélet miatti értékelési különbözet összege e Ft-tal növekedett, így a céltartalék záró állománya e Ft. Az így képzett céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység mű ködési portfolióra jutó nem realizált eredmény változását jelenti A tartaléktőke alakulása A tartaléktőke és a mérleg szerinti eredmény (együttesen a működési tevékenység felhasznál ható eredménye) alakulása 2008-tól e Ft-ban: Megnevezés Előző évek halmozott eredménye : Adott év mérleg szerinti működési eredménye: Tagdíj-nemfizető tagoktól ktg. levonás egyenlege Atcsoportosítás a likviditási tarta lékból Beolvadó pénztár működési tarta léka Működési tevékenység felhasznál ható eredménye 20W. május ~

12 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíjp~n~á~ 5. A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyó sításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített össze gek alakulása 5.1. A fedezeti céltartalék alakulása A fedezeti céltartalék egyéni számlákra számolt része a e Ft nyitó állományhoz képest e Ft-ra növekedett 2013-ban. A szolgáltatási számlákon lévő összeg pedig e Ft-ról e Ft-ra növekedett. Az egyéni számlákon kimutatott e Ft összegű növekedés főbb tényezői a követke zők: E Ft-ban Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni szám lákon c-i-) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+1-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) O O Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Q O Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatáknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (±1-) Egyéni számlák záró áfloinánya ban az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözete hez képest számottevően csökkent ( e Ft-ról e Ft-ra változott), melynek oka elsősorban a tagdíjbevételek csökkenése. Az egyéni- és szolgáltatási számlákra jutó befektetési tevékenység eredménye e Ft összegű volt, évben e Ft nagyságú volt, ami az általános piaci környezetben elérhető hozamoknak megfelelő. A Pénztárba a más nyugdíjpénztárakból átlépő tagok száma az előző évhez képest jelentősen csökkent, 1415 lépett át (a 2012 évi átlépők száma fő volt) ben az átlépők számát jelentősen befolyásolta az Evgyűrűk Onkéntes Nyugdíjpénztár beolvadása ( ), és a tagszervezési tevékenység ban az átlépők által áthozott fedezet összege e Ft. A Pénztárból más nyugdíjpénztárakba átlépett tagok száma csökkent, 2013-ben 48 tag lépett át más pénztárba az előző évi 67 taghoz képest. Az átvitt fedezet összege e Ft volt, ami május 2?. 12

13 Kiegészítő N~gdí~p~i~í ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE tartalmazza a levont átlépési díjat is, melynek mértéke tagonként Ft ben 74 elhunyt tag után történt kifizetés e Ft értékben az örökösöknek illetve kedvezményezettek1~(, míg 2012-ben 56 fő után e Ft került kifizetésre ben az előző évhez képest jelentősen csökkent a 10 éves várakozási idő letelte utáni kifizetések száma és összege. Míg 2012-ben esetben került sor ilyen jellegű kifizetésre, ebben az évben tő élt ezzel a lehetőséggel. A kifizetést igénylők részére összesen e Ft összegű elszámolás készült (2012-ben e Ft). Az elszámolt összegből eft hozam ( e Ft realizált hozam, e Ft értékelési különbözet), e Ft tőke került kifizetésre, valamint a Pénztár az elszámolást követően e Ft SZJA-t fizetett be a NAV részére, illetve e Ft költséget vont le. A fentiek alapján a tényleges nettó kifizetés nagysága e Ft összegű volt, az elszámolt kifizetések tőke és hozam közötti megoszlása pedig közelítőleg 40 ill. 60 %. 589 tő kilépett és megszüntette a tagsági viszonyát (2012-ben 939 Fá lépett ki ilyen módon) tő esetében részösszeg felvétele történt, a jogosult pénztártagok az adómentesen telve hető hozamösszeget, vagy a hozamösszegen felül még az ún. tőkerészt is kérték kifizetni, de tagok maradtak. (2012-ben tő részére történt részkifizetés.) december 31-én a várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybe vételére jogosult, vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagiaink száma tő, akik nek egyéni számlájuk összesített egyenlege e Ft. Ha a kifizetésre jogosultak szá mából levonásra kerül azon tagok száma, akik ig csak a tagsági jogviszony meg szüntetésével jogosultak kifizetésre (tehát 3 éven belül már volt részkifizetésük), úgy ig Fá jogosult részkifizetésre, mely tagok év végi egyenlege eft bail csökkent 2012-hez képest a Pénztártól szolgáltatást igénybe vett tagok száma, és a szolgáltatásként kifizetett összeg is alacsonyabb ben 889 Fá e Ft, 2013-ben 446 tő e Ft, összegben részesült egyösszegű szolgáltatásban ban nem csökkent a járadékszolgáltatást igénybe vett tagok száma év végén ösz szesen 25 tő járadékszolgáltatást igénybe vevő tagja volt a Pénztárnak. Járadéktípusonkénti létszám és egyenleg: IJáradékűpus jtv eleji egyenleg (Ft) május

14 Kiegészítő Nyugdíjp~nztá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A eft nyitó állományhoz 7 Új járadékos tag részére eft került átvezetésre az egyéni számlákról, 538 eft hozam képződött, eft járadékösszeg kirzetésre került, így a szolgáltatási számlák év végi egyenlege eft Összességében a beszámolási időszakban a nyugdíjszolgáltatások fedezetére az egyéni szám lákról átcsoportosított összeg e Ft volt, míg a nyugdíjszolgáltatásként kifizetett bruttó összeg eft. A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatosan felmerült kiadásokból a Pénztár eft-ot terhelt a tagok számláira. A felszámított költségek az adminisztrációval kapcsola tos 3 eft-okból és az utalási költségekből tevődtek össze ban a Pénztár továbbra is élt azzal a lehetőséggel, bogy tagdíj-nemfizető tagjaitól költ séget vonjon le. A Pénztár a tagdíj-nemfizetés kezdő időpontjától jogosult a tag egyéni szám lájának befektetéseiből származó pozitív hozamot az egységes tagdíjnak a működési és likvi ditási tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni ban a tagdíj-nemfizetés jogcímen az egyéni számlákat terhelő összeg e Ft volt ( tag esetén történt levonás és 7 esetben visszaírás) 5.2. A likviditási céltartalékok alakulása A likviditási céltartalékok állománya a beszámolási időszakban e Ft-ról, e Ft-ra csökkent. A likviditási céltartalékokon belül a Pénztár három céltartalékot különböztet meg,. az értékelési különbözetre képzett likviditási céltartalékot, az egyéb likviditási célra képzett céltartalékot, és. az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára létrehozott céltartalékot. A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. A tárgyidőszaki változás 952 e Ft. Az így képzett céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység likviditási portfolióra jutó nem reali zált eredményének változását jelenti. Az e~véb likviditási célokra képzett céltartalék Az egyéb likviditási célokra képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. A céltartalék képzés összege 2013-ben e Ft összegű, melyből eft a likviditási tartalék befektetési tevékenységének realizált eredménye, 85 eft pedig egyéb bevé telből képzett céltartalék. A céltartalék állományát év közben csökkentette a eft ösz szegű - működés javára történt átcsoportosítás, továbbá 1 eft nemfizető tagoktól korábban levont költség likviditásra jutó részének visszaírása, így a likviditási céltartalék záró állomá nya eft Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék an-a szolgál, hogy a május 2?. 14

15 Kiegészítő NyugdÍjp~2Ws 2013 EVI BESZAMOLO KIEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE hozamfelosztás időpontjában még azonosítatlan befizetések jogosultjai a hozamfelosztás után is befizetésük azonosítottá válásakor részesüljenek korábban azonositatlan befizetésük befektetéseinek hozamaiból. A Pénztár a korábbi időszakokban nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Riggő állomány nagyságát a lehető legkisebb mértékűre csökkentse le, így 2013-ban a képzett céltar talék összege O eft. Az alábbi táblázat reprezentálja az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék alakulását 2013-ben (e Ft-ban): 5.3. A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya év végén e Ft volt, 2013-ban a meg nem fizetett tagdíjakra képzett céltartalék összege e Ft, az utólag befolyt tagdíjak összege e Ft, a hitelezési veszteségként leírt összeg e Ft. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya év végén e Ft. A növekedést az (egész évben) nem-fizető tagok számának jelentős emelkedése eredményezte (pid. a ben beolvadó Evgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaiból több mint 750 fzs nem-fizető tag), 2013-ban majd tag rendelkezett tagdíj elmaradással, és több mint tag részéről egész év során nem érkezett tagdíjbefizetés A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A Pénztár, Alapszabályának 70. pontja alapján a szolgáltatási kifizetésekhez kivéve járadék szolgáltatás kapcsolódóan Ft adminisztrációs költség, az utalási vagy postaköltség továbbá a pénzügyi tranzakciós illeték levonását érvényesíti ben a levont költségek összege összesen e Ft. 6. A cash-flow kimutatás értékelése A Pénztár nettó értékben kimutatott immateriális és tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A követelésállomány az előző évhez képest e Ft-tal növekedett, ami elsősorban a tag díjkövetelések növekedése ( eft) miatt következett be. A tagdíjkövetelések magasabb állományát (2012-ben e Ft, 2013-ben e Ft) a meg nem fizetett tagdíjkövete lés állományának növekedése eredményezte május 2?. 15

16 Postás \.~_j Kiegészítő ~yugdíjp~nz~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Az értékpapír állomány változásánál az emelhető ki, bogy a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok állománya sokkal nagyobb arányban növekedett ( eft-ról, eft-ra, ami több mint 35%-os növekedés), mint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állománya ( eft-ról eft-ra, amit 9%-os növe kedés) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nagyarányú növekedését eft az egyéb kö vetelésekből átvezetett, és a kötelezettségek között kimutatott tételek eredményezték ( eft, ami a vagyonkezelők által a Pénztár részére megvásárolt vagy értékesített, de pénzügyileg fordulónapon még nem teljesített értékpapír ügyletekből ered). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya ezen tételek nélkül 2013 végére eft-tal alacso nyabb, mint 2012 végén. A passzív időbeli elhatárolások év végi állományának jelentős emelkedése eft-ról eft-ra elsősorban a vagyonkezeléssel összefiiggő elhatárolt díjak emelkedését jelzi. A kötelezettségekkel és az egyéb passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatosan összességé ben nőtt a Pénztár év végén fennálló állománya, amit elsősorban a vagyonkezeléssel kapcsola tos, a tárgyévet terhelő, de még ki nem fizetett díjak eredményeztek: Év végéig ki nem fizetett va gyonkezelési díjak eft Változás kötelezettség elhatárolás Összesen: Kiegészítő vállalkozási tevékenység A Pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott, arra engedélyt nem kért. 8. A munkáltatói kötelezettségvállalások telj esülése A munkáltatói tagok összességében eleget tettek szerződésben rögzített kötelezettség vállalásaiknak, mind a befizetett összegek, mind az adatszolgáltatás tekintetében. A évben az alábbi társaságokkal, intézményekkel kötöttünk munkáltatói szerződéseket: PAYER INDUSTRIES KFT NYUGDÍJFOLYOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG NESTLÉ HUNGÁRIA KFT CSÖMÖR POLGÁRMESTERI HIVATAL SONEPAR MAGYARORSZÁG KFT május

17 ~ ÉVI BESZÁMOLÓ ICEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE BIOTEST HUNGÁRIA KFT EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT BUDAORS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BENEDEK ELEK ÓVODA GRUNDFOS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT LEGO MANUFACTURING KFT EMT HUNGÁRIA KFT DPD HUNGÁRIA KET MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. TRIGO QUALITY SUPPORT KFT HEAT-GÉZGÉP KFT FASTRON HUNGÁRIA KFT PORFESTÉK FORGALMAZÓ KFT VANYARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DARFŰ DÉL-ALFOLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT MASTERPLAST KFT CONTITECH FLUID AUTOMATIVE HUNGÁRIA KFT TECHNICAL SERVICES HUNGÁRIA JÁRMŰJAVÍTÓ KFT (TS HUNGÁRIA KFT) MSC MAGYARORSZÁG KFT HALMAJUGRA KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SANOH MAGYAR IPARI GYÁRTÓ KFT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT PANNON VOLÁN ZRT BIGE HOLDING KERESKEDELMI ÉS TERMELŐ KFT FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERENCSEJÁTÉK ZRT. BAUMAX MAGYARORSZÁG ZRT GAMAX INFORMATIKAI ÉS MUNKAERŐ KÖLCSÖNZŐ KFT SOLE-MIZO ZRT COOP SZOLNOK KERESKEDELMI ZRT. MAGYAR POSTA OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSI KFT ING BIZTOSÍTÓ ZRT. GOLDKERN KFT BITVADÁSZ KFT KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG MŰVÉSZETEK PALOTÁJA NONPROFIT KFT FORTACO ZRT. INFÓ-VONAL KFT VINCOTECH HUNGÁRIA KFT május

18 ICi~gészitő Nyu~dijpénzrá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT, TARJÁN POLGÁRMESTERI HIVATAL GONDNOKSÁG MTT MÉDIA KFT AXEL SPRINGER.MAGYARORSZÁG KFT 9. A tagokkal szembeni követelések értékelése A Pénztár mérlegében kimutatott tagdíjkövetelés összesen e Ft, amiből e Ft egyéni tagdíjat az esedékességig nem fizettek meg, amire a Pénztár a céltartalékot megképez te. Ezen követelések a következő éves beszámoló elkészítéséig vagy befolynak, vagy pedig hitelezési veszteségként leírásra kerülnek a megképzett céltartalék ö sszegében. 10. Alkalmazotti állomány, választott tisztségviselők A Pénztár ügyvezető igazgatója Szabó Borbála. A Pénztár befektetéseivel foglalkozó pénz ügyi munkatárs Tótbné Lovadi Ildikó mellett, Petrusáirné Király Beatrix pénztári munkatárs áll alkalmazásban, Rigler Istvánné ügyfélkapcsolati munkatárs munkaviszonya án szűnt meg. Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Az Igazgatótanács tagjai: e Ft Kövesdi Ferencné (elnök) Kállay Marianu Dr. Horváth Sándor Vajta Zoltánné Zsuppán Géza Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Morvay Miklós (elnök) Nagyné Geiger Judit Békésiné dr. Papp Ildikó Báthory Balázs Maráczi Aliz Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői 2013-ben bruttó e Ft tiszte letdíjban részesültek. 11. A Pénztár szolgáltatói Vagyonkezelők: Erste Alapkezelő Zrt. Pioneer Alapkezelő Zrt. Concorde Alapkezelő Zrt rnájus27. 18

19 PaEra~ ~ Kiegészítő Nyugdijp&~z~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Generah Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezc]ő Zrt. Letétkezelő: Nyilvántartás: Könyvvizsgálat: Aktuárius: Számlavezető: MKB Bank Zrt. Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. Karanta Audit Zrt., DömötörFy Józsefné pénztári könyvvizsgáló Lénárd János Erste Bank Hungary Zrt. 12. A határidős ügyletek bemutatása A Pénztár a deviza kockázatok mérséklésére határidős gyonkezelők által végzett ügyletek eredményeként veszteség került elszámolásra 2013-ban én nyitott határidős deviza pozíciók fontosabb adatai: deviza ügyleteket is kötött. A va e Ft nyereség, illetve e Ft május

20 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE o st~ s Kiegészítő ~yugdíj p~nz~á~ Vagyonke- Kötés- Darab Megnevezés zelő dátum szán Lezárásko Kötési - 1 árfo- Piaci érték árfo- lyam v. eft lyarn átlagárfo lyam FX Eladási ügylet Erste ,07 299, EURHUFM14O113 FX Eladási ügylet Erste ,14 220, USDHUF14O109 FX Eladási QgyIetUSDHUF14O225 Pionner ,68 222, FXVételi ügylet Pionner ,37 221, USDHUF14O324 FX Eladási ügylet Piooner ,41 211, EURHUF14O3O24 FX Eladási ügylet Piooner ,68 299,5 476 EURHUF14O325 FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,41 304, HUFEUR14O324 Hozam FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,61 299,5 365 PIOABEUR14O325 Hozam FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,34 224, PIOABUSDHUF14O2 Hozam 13. A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése 13.1 A befektetési arányok alakulása, az eszközérték tartalékok szerinti levezetése A Pénztár eleget tett a rá vonatkozó befektetési keretszabályoknak és a befektetési politikában foglaltaknak. A Pénztár vagyona az év folyamán többségében állampapírban volt (az év elején meglévő 70% körüli arány év végén 90%-ot meghaladó volt). A befektetési arányok alakulása 2013-ban negyedévenként, befektetés típusok szerint, a tárgynegyedév végén meglévő, piaci értéken Egyelembe vett pénztári eszközök százalékában és e Ft-ban: május

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI

Részletesebben

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugd(jpénztár 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2015.05.28. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés a 2014. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács tagjai: Tenke Gábor (elnök),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ MEZŐ NYUGDIJPÉNZTÁR PÉCS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ Annak érdekében, hogy a MEZŐ Nyugdíjpénztár tevékenységéről, az alapszabályban és pénzügyi tervben meghatározott feladatok

Részletesebben

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Gyor, 2005.május 6. Az 2004.évi tevékenységünkhöz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19 A NÉPSZABADSÁG MUNKAVÁLLALÓI NYUGDÍJPÉNZTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE Tartalomjegyzék: 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ BUDAPEST, 2004. MÁJUS I. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben