Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár"

Átírás

1 Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE

2 Kiegészítő Wyugdíjpénzfá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása A számviteli politika meghatározó elemei A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása 6 2. A pénztári taglétszám alakulása 6 3. Bevételek-kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke 8 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék és a tartaléktőke alakulása A működési tevékenység eredménye A működési céltartalék alakulása Atartaléktőkealakulása A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített összegek alakulása A fedezeti céltartalék alakulása A likviditási céltartalékok alakulása A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A cash-flow kimutatás értékelése Kiegészítő vállalkozási tevékenység A munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése A tagokkal szembeni követelések értékelése Alkalmazotti állomány. választott tisztségviselők APénztár szolgáltatói A határidős ügyletek bemutatása A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése A befektetési arányok alakulása, az eszközérték tartalékok szerinti levezetése A pénztári vagyon piaci értékének, nyilvántartási értékének, értékelési különbözetének alakulása A Pénztár nettó eszközértéke december 31-én Az eszközök értékváltozása a pénztár egységnyi nettó eszközértékére vetítve /a A vagyonkezelési díj alakulása A hozamráta alakulás A befektetési eredmények értékelése A működést jellemző mutatók Gazdálkodást jellemző mutatók A pénztár által szükségesnek ítélt további mutatószámok május 27. 2

3 Kieg&ítő Nyugdíjr~en~r 2013 EVI BESZAMOLO IUEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE MeHékletek: 1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 4. számú melléklet: 5. számú melléklet: 6. számú melléklet: 7. számú melléklet: 8. számú melléklet: 9. számú melléklet: 10. számú melléklet: 11. számú melléklet: 12. számú melléklet: 13. számú melléklet: évi bevételek és ráfordítások terv- és tény számai évi működési költségek és ráfordítások terv- és tény számai Az azonosítatlan befizetések állományának bemutatása Befektetések ~bb adatainak földrajzi megoszlása Befektetések Főbb adatainak devizanemenkéirti megoszlása Taglétszám alakulása korévenként Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Portfolió állomány Cash-flow kimutatás Fedezeti céltartalék Likviditási tartalékok Céltartalékok állománya összesen Taglétszám alakulása május 27. 3

4 ~ r~ ; Kiegészítő Nyugdí~p~n~tá~ 2013 EVI BESZAMOLO KJEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály válto zások beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása 1.1. A számviteli politika meghatározó elemei A Postás Kiegészítő N~igdíipénztár működését és számviteli politikáját meghatározó jogsza bályok:. a szárnvitelről szóló többször módosított évi C. törvény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló többször módosított évi XCVI. törvény, az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sa játosságairól szóló többször módosított 223/2000. (XII. 19.) Konn Rendelet, o az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló többször módosított 281/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet. Az éves beszámolóban alkalmazott meghatározó szabályok. információk: Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalé kokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől Riggetlen) összege meghaladja az ellen őrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegföösszeg 2%-a meghalad ja a 30 millió forintot. Nem jelentős összegű hiba: ha a feltárt hibák és hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (elő jehől rnggetlen) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összege legalább 3%-kal vál tozik (nő vagy csökken). A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31-i fordulónappal készíti cl. A pénztár a könyvvizsgáló által is auditált éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követö év május 31-ig juttatja el az MNB részére. Az éves pénztári beszámoló részei: 1. mérleg, 2. eredmény kimutatás, 3. kiegészítő melléklet 2O~4. május 27. 4

5 Kiegészítő Myugdíjr;én:tá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KiEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A pénztár az éves pénztári beszámoló val egyidejűleg üzleti jelentést is készít, de az nem része az éves beszámolónak. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást és kiegészítő mel lékletet a hely és a keletezés feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A mérlegkészités időpontja az üzleti évet követő hónap 25. napja. A mérlegben eszközként a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elba tárolásokat kell kinwtatni. A pénztár valamennyi eszközét a következő fő csoportokba sorolja és analitikus nyilvántartá saiban is az alábbiak szerint bontja: a pénztár működését és vállalkozási tevékenységét szolgáló (működési célú) eszközök a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló eszközök a likviditási fedezetet szolgáló eszközök. A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár eredmény kimutatása a következő fő részekből áll:. a pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége o a pénztári szolgáltatások fedezete. a likviditási fedezet. A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének mérleg szerinti eredménye ként kell kimutatni a pénztár működésével és kiegészítő vállalkozási tevékenységével kapcso latban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások (ideértve a működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozamot is, valamint az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalék-képzést is) különbségének adófizetési kötelezettséggel csökkentett összegét. A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összefiiggésben céltarta lékként megképezni az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének, va lamint a fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegében. A likviditás (a pénztár fizetőképességének) biztosításával, valamint az azonosítatlan befizeté sek befektetési hozamának fedezetével összefl~ggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, valamint a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió ér tékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegéből kell céltartalékot képezni. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (tagság), a pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a szolgáltatók, az MNB részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevé május 27. 5

6 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Pos~as IC~egészitő NyLlgdíjp~n~[a; kenységének hatékonyságáról a megbízható valós összképet tükrözik. A pénztár az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a pénztár előrelátható fejlődésé re vonatkozóan a pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. Az üzleti jelentés tartalmazza még a mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetke zefl lényeges események, a különösen Jelentős folyamatok bemutatását, valamint a pénztár taglétszámának és vagyonának előrejelzését a várható fejlődésre, a gazdasági környezet vár ható változásaira tekintettel A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A Pénztár nem tér cl a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értékelési elvektől és érté kelési eljárásolctól. A Pénztár befektetett vagyonának piaci értékelését a Pénztár letétkezelője, az MKB Bank Zrt. végzi. A pénztár az értékpapírok értékelésénél nem alkalmazza a számviteli törvény 54. ~-a (8) és (9) bekezdésében foglalt előírásokat A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása A évtől hatályba lépett jogszabályi változások a beszámoló tartalmát és formáját nem érintették lényegesen. 2. A pénztári taglétszám alakulása A ta~létszám alakulása év végétől: ~ Taglétszám Ebből járadékos én a Pénztár taglétszáma F6 volt, amiből 25 Fő járadékszolgáltatást vesz igénybe. A taglétszámból:. munkáltatóhoz tartozó tag: ebből: Magyar Posta Zrt egyéb 858. egyénitag: ebből: közeli hozzátartozó 96 tő 2014.május27. 6

7 Kiegészítő Nyugd~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tagdíjat nyilatkozat alapján nem fizető tagok: Egyéb, tagdíjat nem fizető tagok: Járadékos tagok: 25 A 2Q13. ~v tagléts$mának alakulása jogcímeic szprint; Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás A változások részletezése: ~éő Átlépő más pénztárból Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő Átlépő más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett ~y~j~egszűnés Időszak véqén fő 3. Bevételek_kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek 3.1. A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A Pénztár bevételei - az éves pénztári beszámolóban szereplő eredmény-kimutatás alapján ben összesen e Ft-ot, kiadásai e Ft-ot tettek ki, így a 2013-ban fel használható eredmény összesen e Ft (2012-ben e Ft). A felhasználható eredményből e Ft a fedezeti céltartalék, e Ft a likviditási céltartalék állomá nyát növelte, a Pénztár működési eredménye e Ft veszteséget mutatott. A tagdíjbevételek 2013-re vonatkozó kalkulációja a taglétszám kismértékű csökkenését, és ezen belül is a fizető taglétszám csökkenését prognosztizálta. A pénzügyi terv 582 fő új belé pővel számolt, a valóságban 146 fő Új belépő volt a pénztárnál. A tervezett átlépő létszám 17 fő volt, ténylegesen 14 fő lépett át a pénztárhoz. A évi tervet elfogadó Küldöttközgyűlés az egységes tagdíj mértékére havi Ft ösz szeget állapított meg. A postai VBKJ keretből választható alaptagdíj-hozzájárulás mértéke Ft/hó/pénztártag volt. A tagdíjbevételek 2013-ban mind a tervhez, mind pedig az előző évhez képest számottevő mértékben csökkentek (tényadat: 2013: eft ; tervadat 2013: eft ; tényadat 2012:: eft). A tervezett tagdíjbevételhez képest 15%-os, az előző évhez képest pedig 12%-os elmaradás mutatkozik hez képest a munkáltatói hozzájárulás volumene több mint 30%-kal ( eft-ról eft-ra) esett vissza, az egyéni tagdíjbefizetések (meg nem fizetett tagdíjakkal és utólag befolyt tagdíjjal kon~igálva) összege csak 1%-ot meg nem haladóan ( eft-ról eft-ra) csökkent május 27. 7

8 Kiegeszi(o Myugdijpeíc[~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2013 évben a tagi befizetések e Ft-tal, a munkáltatói hozzájárulás e Ft-tal járult hozzá a Pénztár bevételeihez. Ugyanakkor a meg nem fizetett tagdíjak tartalékára kép zett céltartalékok több mint e Ft-tal csökkentették a bevételeket. Az utólag befolyt tagdíjak (olyan tagdíjbevétel, amire a Pénztár a meg nem fizetés miatt már céltartalékot kép zett) e Ft-ot tettek ki. A tagok egyéb befizetéseként a tervezettnél alacsonyabb, e Ft nagyságú összeg folyt be, amely ugyanakkor magasabb, mint a 2012-ben ezen a jogcímen beérkezett e Ft. A tagok eseti befizetése mellett e Ft adóhatóság által utalt adójóváírás érkezett be a fedezeti tartalékra. A 2012 évben befolyt e Ft összegű adó jóváírás után ez majd 6%-os csökkenést jelent. Adomány, támogatás 2013-ben O e Ft érkezett a Pénztárhoz. Összességében a Pénztár nem hozamjellegű bevételei a 2012-es Ft-ról Ft-ra csökkentek. Tehát továbbra sem fordult visszájára a 2009 évben (a válság első évében) elkezdődött folyamat, a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak (a 2009 évi nem hozam jel legű bevétel még e Ft összegű volt). A működési kiadások (befektetési tevékenység ráfordításai és az egyéb ráfordítások nélkül) e Ft-ot (2012-ben e Ft) tettek ki, ami a tervhez viszonyítva kedvezően ala kult (tervben szereplő kiadás e Ft). A fedezeti tartalék és a likviditási tartalék ered mény-kimutatásban szereplő ráfordításai között csak a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának leírásából származó hitelezési veszteség szerepel ( e Ft ill. 3 e Ft összegben). A Pénztár befektetési tevékenységének összegszerű eredménye a tervhez viszonyítva lényege sen magasabb lett. A tervben szereplő kalkulált hozamösszegnél e Ft-tal nagyobb a valós eredmény (tény: e Ft, terv: e Ft). Összességében a Pénztár befektetési jellegű eredménye e e Ft nagyságú. Ft, a teljes eredmény 3.2. A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása az alapszabályban és a pénzügyi tervben feltüntetettnek megfelelően alakult, módosítására nem került sor. A tagdíjbefizetések tartalékok közti megosztása: 20l3.Ol.0l-től ig Fedezeti tartalék: 95,0% Működési tartalék: 5,0% Likviditási tartalék: 0% Az eseti befizetések 100 %-ban a fedezeti tartalékra kerültek. A befektetések tartalékok közötti megosztása a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök tarta lékok közötti megosztása alapján történt inájus27. 8

9 F~ostz~s Wegészitő Nyugdflp~tá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A befektetési tevékenység hozamai és ráfordításai annak a tartaléknak a javára ill, terhére kerültek elszámolásra, amely tartalékból a befektetés történt. A folyószámla után kapott kamat megosztására a pénzügyi tervben meghatározott tagdíjra vonatkozó arányok szerint került sor. A tagsági viszony megszűntetése és szolgáltatási kifize téseknél a Pénztár - az általános ügyviteli ráfordítások megtérítésére Ft költséglevonást érvényesít, valamint - a kifizetendő összeg megállapításánál érvényesíti az összeg utalási költségét, vala mint a felmerült pénzügyi tranzakciós illetéket is. 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék és a tartaléktőke alakulása 4.1. A működési tevékenység eredménye A működési tevékenység bevételei 2013-ban e Ft-ot, ráfordításai e Ft-ot tet tek ki, a rendkívüli eredmény O e Ft volt, így a működési tevékenység eredménye e Ft (2012-ben e Ft). A működési tartalék eredménye 922 e Ft-tal lett magasabb a terve zett eredménynél (terv: eft). A működési tevékenység szokásos bevételei (befektetési tevékenység bevételei nélkül) e Ft-ot (2012-ben e Ft), kiadásai e Ft-ot (2012-ben e Ft-ot) tettek ki, így a szokásos működési tevékenység eredménye e Ft (2012-ben e Ft). A működési célú befektetési tevékenység e Ft (2012-ben e Ft) eredménye az előző évhez hasonlóan javította a szokásos működési tevékenység eredményen elért vesztesé get. A működési tevékenység 2013-ban csak eft bevételből gazdálkodhatott a 2012-es eft-hoz képest, ami több mint 8 mft-os csökkenés. A működési jellegű egyéb bevéte lek e Ft többletbevételt jelentettek a Pénztár részére. A bevételek megoszlása a követ kező: Átlépő tagoktól levont 3 eft: Egyösszegű szolgáltatást terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: ~~dvezményezett kifízetést terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: Kilépés, részkifizetést terhelő költségek miatt elszámolt bevétel: Soron kívüli adóigazolás kiküldésének díja: Egyéb bevételek: Meg nem fizetett működési célú tagdíjak tartalékának felhasználása: 144 eft eft 384 eft eft 70 eft 3 eft eft Meg kell említeni, hogy a e Ft nagyságú működésre jutó meg nem fizetett tagdíjak fel használása miatti bevételnek nincs eredményre gyakorolt hatása, hiszen az egyéb ráfordítások között ugyanekkora összeg szerepel a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége jogcí mén maps 27. 9

10 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíjflizfás A e Ft anya~je1ie~ű ráfordítások tételei (e Ft-ban): e Ft-ban Terv szám Tény szám Eltérés a Tény! tervszámhoz tervszám Aizj ug]ei(egűnifordüósol ,5% Irodaszer, nyomtatvány ,5% Nyilvántartási díj ,3% Tagszervezés, taglétszám fejlesztési ráf Könyvvizsgálat ,6% Biztosításmatematika ,2% Pénzügyi szolgáltatás ,4% Különféle egyéb szolgáltatás ,2% Ebből: Egyéb szolgáltatás 989 Ebből bérszámfejtés 600 Ebből: internetes hon!ap költségei 762 Ebből: kommunikáció és nyomtatás Hirdetés ,7% Szakkönyv ,8% Pénztárszöv ,0% lrodabérlet±energia ,1% Takaritás+takarítószer ,2% Informatika ,9% Telefon, posta ,4% Szaktanácsadás Taxi, szállítás ,0% Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez viszonyítva alacsonyabb szintet értek el, a tervben szereplő eft helyett a ráfordítások tényleges értéke eft lett. A megtakarítást elsődlegesen a tagszervezésre tervezett eft fel nem használása eredményezte, emellett a különféle egyéb szolgáltatások szintje sem érte cl a tervezett mértéket, a pénzügyi szolgálta tások, és a postaköltségek emelkedése viszont a tervezettnél is magasabb lett. A e Ft személyi ielle~ű ráfordítások tételei Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Béijárulékok e Ft e Ft e Ft e Ft A tervhez képest nincs jelentős eltérés. A működéssel kapcsolatos e Ft összegű e~véb ráfordítások tételei: Felügyeleti díj: Hitelezési veszteség: e Ft e Ft május

11 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Uegészítő Nyugdíj e~r!~ Egyéb követelés leírás 53 eft Számviteli szemléletben nem tervezett tétel az egyéb ráfordításokban szereplő hitelezési veszteség, melynek összege e Ft, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos bevétel sem szerepelt a tervben ami ugyancsak e Ft, így összességében ez a tétel nem módosítja az ered niényt. A Pénztár tulajdonában immateriális jószág és nettó értékkel rendelkező tárgyi eszköz nincs, 2013 bail értékcsökkenési leírás elszámolása nem történt. Összességében megállapítható, bogy a működési tagdíjbevételek 15%-os csökkenése mellett is sikerült a tervezett működési veszteséget ( eft) el nem érő eredménnyel gazdálkod ni, ami elsősorban a tagszervezésre tervezett összeg fel nem használásának köszönhető, így 2013-ban a Pénztár végül eft működési eredménnyel zárt, ami a tervhez képest 5%- os megtakarítást jelent. A tagdíjbevételek csökkenése és a működési veszteség ellenére is si került teljesíteni a tartaléktőke a tartós és fenntartható működés biztosítékául szolgáló meg takarítás - szintjének megtartását A működési céltartalék alakulása 2013-ben jövőbeni kötelezettségekre céltartalék képzés nem történt. A működési portfolió értékelési különbözetére a pénztár a vonatkozó jogszabályoknak meg felelően képzett céltartalékot. A céltartalék nyitó állománya e Ft, év közben a működési célú befektetésre jutó időará nyos kamat devizaárfolyam-változás és az egyéb piaci értékítélet miatti értékelési különbözet összege e Ft-tal növekedett, így a céltartalék záró állománya e Ft. Az így képzett céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység mű ködési portfolióra jutó nem realizált eredmény változását jelenti A tartaléktőke alakulása A tartaléktőke és a mérleg szerinti eredmény (együttesen a működési tevékenység felhasznál ható eredménye) alakulása 2008-tól e Ft-ban: Megnevezés Előző évek halmozott eredménye : Adott év mérleg szerinti működési eredménye: Tagdíj-nemfizető tagoktól ktg. levonás egyenlege Atcsoportosítás a likviditási tarta lékból Beolvadó pénztár működési tarta léka Működési tevékenység felhasznál ható eredménye 20W. május ~

12 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíjp~n~á~ 5. A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyó sításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített össze gek alakulása 5.1. A fedezeti céltartalék alakulása A fedezeti céltartalék egyéni számlákra számolt része a e Ft nyitó állományhoz képest e Ft-ra növekedett 2013-ban. A szolgáltatási számlákon lévő összeg pedig e Ft-ról e Ft-ra növekedett. Az egyéni számlákon kimutatott e Ft összegű növekedés főbb tényezői a követke zők: E Ft-ban Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni szám lákon c-i-) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+1-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) O O Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Q O Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatáknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (±1-) Egyéni számlák záró áfloinánya ban az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözete hez képest számottevően csökkent ( e Ft-ról e Ft-ra változott), melynek oka elsősorban a tagdíjbevételek csökkenése. Az egyéni- és szolgáltatási számlákra jutó befektetési tevékenység eredménye e Ft összegű volt, évben e Ft nagyságú volt, ami az általános piaci környezetben elérhető hozamoknak megfelelő. A Pénztárba a más nyugdíjpénztárakból átlépő tagok száma az előző évhez képest jelentősen csökkent, 1415 lépett át (a 2012 évi átlépők száma fő volt) ben az átlépők számát jelentősen befolyásolta az Evgyűrűk Onkéntes Nyugdíjpénztár beolvadása ( ), és a tagszervezési tevékenység ban az átlépők által áthozott fedezet összege e Ft. A Pénztárból más nyugdíjpénztárakba átlépett tagok száma csökkent, 2013-ben 48 tag lépett át más pénztárba az előző évi 67 taghoz képest. Az átvitt fedezet összege e Ft volt, ami május 2?. 12

13 Kiegészítő N~gdí~p~i~í ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE tartalmazza a levont átlépési díjat is, melynek mértéke tagonként Ft ben 74 elhunyt tag után történt kifizetés e Ft értékben az örökösöknek illetve kedvezményezettek1~(, míg 2012-ben 56 fő után e Ft került kifizetésre ben az előző évhez képest jelentősen csökkent a 10 éves várakozási idő letelte utáni kifizetések száma és összege. Míg 2012-ben esetben került sor ilyen jellegű kifizetésre, ebben az évben tő élt ezzel a lehetőséggel. A kifizetést igénylők részére összesen e Ft összegű elszámolás készült (2012-ben e Ft). Az elszámolt összegből eft hozam ( e Ft realizált hozam, e Ft értékelési különbözet), e Ft tőke került kifizetésre, valamint a Pénztár az elszámolást követően e Ft SZJA-t fizetett be a NAV részére, illetve e Ft költséget vont le. A fentiek alapján a tényleges nettó kifizetés nagysága e Ft összegű volt, az elszámolt kifizetések tőke és hozam közötti megoszlása pedig közelítőleg 40 ill. 60 %. 589 tő kilépett és megszüntette a tagsági viszonyát (2012-ben 939 Fá lépett ki ilyen módon) tő esetében részösszeg felvétele történt, a jogosult pénztártagok az adómentesen telve hető hozamösszeget, vagy a hozamösszegen felül még az ún. tőkerészt is kérték kifizetni, de tagok maradtak. (2012-ben tő részére történt részkifizetés.) december 31-én a várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybe vételére jogosult, vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagiaink száma tő, akik nek egyéni számlájuk összesített egyenlege e Ft. Ha a kifizetésre jogosultak szá mából levonásra kerül azon tagok száma, akik ig csak a tagsági jogviszony meg szüntetésével jogosultak kifizetésre (tehát 3 éven belül már volt részkifizetésük), úgy ig Fá jogosult részkifizetésre, mely tagok év végi egyenlege eft bail csökkent 2012-hez képest a Pénztártól szolgáltatást igénybe vett tagok száma, és a szolgáltatásként kifizetett összeg is alacsonyabb ben 889 Fá e Ft, 2013-ben 446 tő e Ft, összegben részesült egyösszegű szolgáltatásban ban nem csökkent a járadékszolgáltatást igénybe vett tagok száma év végén ösz szesen 25 tő járadékszolgáltatást igénybe vevő tagja volt a Pénztárnak. Járadéktípusonkénti létszám és egyenleg: IJáradékűpus jtv eleji egyenleg (Ft) május

14 Kiegészítő Nyugdíjp~nztá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A eft nyitó állományhoz 7 Új járadékos tag részére eft került átvezetésre az egyéni számlákról, 538 eft hozam képződött, eft járadékösszeg kirzetésre került, így a szolgáltatási számlák év végi egyenlege eft Összességében a beszámolási időszakban a nyugdíjszolgáltatások fedezetére az egyéni szám lákról átcsoportosított összeg e Ft volt, míg a nyugdíjszolgáltatásként kifizetett bruttó összeg eft. A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatosan felmerült kiadásokból a Pénztár eft-ot terhelt a tagok számláira. A felszámított költségek az adminisztrációval kapcsola tos 3 eft-okból és az utalási költségekből tevődtek össze ban a Pénztár továbbra is élt azzal a lehetőséggel, bogy tagdíj-nemfizető tagjaitól költ séget vonjon le. A Pénztár a tagdíj-nemfizetés kezdő időpontjától jogosult a tag egyéni szám lájának befektetéseiből származó pozitív hozamot az egységes tagdíjnak a működési és likvi ditási tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni ban a tagdíj-nemfizetés jogcímen az egyéni számlákat terhelő összeg e Ft volt ( tag esetén történt levonás és 7 esetben visszaírás) 5.2. A likviditási céltartalékok alakulása A likviditási céltartalékok állománya a beszámolási időszakban e Ft-ról, e Ft-ra csökkent. A likviditási céltartalékokon belül a Pénztár három céltartalékot különböztet meg,. az értékelési különbözetre képzett likviditási céltartalékot, az egyéb likviditási célra képzett céltartalékot, és. az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára létrehozott céltartalékot. A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. A tárgyidőszaki változás 952 e Ft. Az így képzett céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység likviditási portfolióra jutó nem reali zált eredményének változását jelenti. Az e~véb likviditási célokra képzett céltartalék Az egyéb likviditási célokra képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. A céltartalék képzés összege 2013-ben e Ft összegű, melyből eft a likviditási tartalék befektetési tevékenységének realizált eredménye, 85 eft pedig egyéb bevé telből képzett céltartalék. A céltartalék állományát év közben csökkentette a eft ösz szegű - működés javára történt átcsoportosítás, továbbá 1 eft nemfizető tagoktól korábban levont költség likviditásra jutó részének visszaírása, így a likviditási céltartalék záró állomá nya eft Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék an-a szolgál, hogy a május 2?. 14

15 Kiegészítő NyugdÍjp~2Ws 2013 EVI BESZAMOLO KIEGESZITO MELLEKLET SZOVEGES RESZE hozamfelosztás időpontjában még azonosítatlan befizetések jogosultjai a hozamfelosztás után is befizetésük azonosítottá válásakor részesüljenek korábban azonositatlan befizetésük befektetéseinek hozamaiból. A Pénztár a korábbi időszakokban nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Riggő állomány nagyságát a lehető legkisebb mértékűre csökkentse le, így 2013-ban a képzett céltar talék összege O eft. Az alábbi táblázat reprezentálja az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék alakulását 2013-ben (e Ft-ban): 5.3. A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya év végén e Ft volt, 2013-ban a meg nem fizetett tagdíjakra képzett céltartalék összege e Ft, az utólag befolyt tagdíjak összege e Ft, a hitelezési veszteségként leírt összeg e Ft. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya év végén e Ft. A növekedést az (egész évben) nem-fizető tagok számának jelentős emelkedése eredményezte (pid. a ben beolvadó Evgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaiból több mint 750 fzs nem-fizető tag), 2013-ban majd tag rendelkezett tagdíj elmaradással, és több mint tag részéről egész év során nem érkezett tagdíjbefizetés A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A Pénztár, Alapszabályának 70. pontja alapján a szolgáltatási kifizetésekhez kivéve járadék szolgáltatás kapcsolódóan Ft adminisztrációs költség, az utalási vagy postaköltség továbbá a pénzügyi tranzakciós illeték levonását érvényesíti ben a levont költségek összege összesen e Ft. 6. A cash-flow kimutatás értékelése A Pénztár nettó értékben kimutatott immateriális és tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A követelésállomány az előző évhez képest e Ft-tal növekedett, ami elsősorban a tag díjkövetelések növekedése ( eft) miatt következett be. A tagdíjkövetelések magasabb állományát (2012-ben e Ft, 2013-ben e Ft) a meg nem fizetett tagdíjkövete lés állományának növekedése eredményezte május 2?. 15

16 Postás \.~_j Kiegészítő ~yugdíjp~nz~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Az értékpapír állomány változásánál az emelhető ki, bogy a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok állománya sokkal nagyobb arányban növekedett ( eft-ról, eft-ra, ami több mint 35%-os növekedés), mint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állománya ( eft-ról eft-ra, amit 9%-os növe kedés) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nagyarányú növekedését eft az egyéb kö vetelésekből átvezetett, és a kötelezettségek között kimutatott tételek eredményezték ( eft, ami a vagyonkezelők által a Pénztár részére megvásárolt vagy értékesített, de pénzügyileg fordulónapon még nem teljesített értékpapír ügyletekből ered). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya ezen tételek nélkül 2013 végére eft-tal alacso nyabb, mint 2012 végén. A passzív időbeli elhatárolások év végi állományának jelentős emelkedése eft-ról eft-ra elsősorban a vagyonkezeléssel összefiiggő elhatárolt díjak emelkedését jelzi. A kötelezettségekkel és az egyéb passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatosan összességé ben nőtt a Pénztár év végén fennálló állománya, amit elsősorban a vagyonkezeléssel kapcsola tos, a tárgyévet terhelő, de még ki nem fizetett díjak eredményeztek: Év végéig ki nem fizetett va gyonkezelési díjak eft Változás kötelezettség elhatárolás Összesen: Kiegészítő vállalkozási tevékenység A Pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott, arra engedélyt nem kért. 8. A munkáltatói kötelezettségvállalások telj esülése A munkáltatói tagok összességében eleget tettek szerződésben rögzített kötelezettség vállalásaiknak, mind a befizetett összegek, mind az adatszolgáltatás tekintetében. A évben az alábbi társaságokkal, intézményekkel kötöttünk munkáltatói szerződéseket: PAYER INDUSTRIES KFT NYUGDÍJFOLYOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG NESTLÉ HUNGÁRIA KFT CSÖMÖR POLGÁRMESTERI HIVATAL SONEPAR MAGYARORSZÁG KFT május

17 ~ ÉVI BESZÁMOLÓ ICEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE BIOTEST HUNGÁRIA KFT EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT BUDAORS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BENEDEK ELEK ÓVODA GRUNDFOS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT LEGO MANUFACTURING KFT EMT HUNGÁRIA KFT DPD HUNGÁRIA KET MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. TRIGO QUALITY SUPPORT KFT HEAT-GÉZGÉP KFT FASTRON HUNGÁRIA KFT PORFESTÉK FORGALMAZÓ KFT VANYARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DARFŰ DÉL-ALFOLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT MASTERPLAST KFT CONTITECH FLUID AUTOMATIVE HUNGÁRIA KFT TECHNICAL SERVICES HUNGÁRIA JÁRMŰJAVÍTÓ KFT (TS HUNGÁRIA KFT) MSC MAGYARORSZÁG KFT HALMAJUGRA KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SANOH MAGYAR IPARI GYÁRTÓ KFT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT PANNON VOLÁN ZRT BIGE HOLDING KERESKEDELMI ÉS TERMELŐ KFT FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERENCSEJÁTÉK ZRT. BAUMAX MAGYARORSZÁG ZRT GAMAX INFORMATIKAI ÉS MUNKAERŐ KÖLCSÖNZŐ KFT SOLE-MIZO ZRT COOP SZOLNOK KERESKEDELMI ZRT. MAGYAR POSTA OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSI KFT ING BIZTOSÍTÓ ZRT. GOLDKERN KFT BITVADÁSZ KFT KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG MŰVÉSZETEK PALOTÁJA NONPROFIT KFT FORTACO ZRT. INFÓ-VONAL KFT VINCOTECH HUNGÁRIA KFT május

18 ICi~gészitő Nyu~dijpénzrá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT, TARJÁN POLGÁRMESTERI HIVATAL GONDNOKSÁG MTT MÉDIA KFT AXEL SPRINGER.MAGYARORSZÁG KFT 9. A tagokkal szembeni követelések értékelése A Pénztár mérlegében kimutatott tagdíjkövetelés összesen e Ft, amiből e Ft egyéni tagdíjat az esedékességig nem fizettek meg, amire a Pénztár a céltartalékot megképez te. Ezen követelések a következő éves beszámoló elkészítéséig vagy befolynak, vagy pedig hitelezési veszteségként leírásra kerülnek a megképzett céltartalék ö sszegében. 10. Alkalmazotti állomány, választott tisztségviselők A Pénztár ügyvezető igazgatója Szabó Borbála. A Pénztár befektetéseivel foglalkozó pénz ügyi munkatárs Tótbné Lovadi Ildikó mellett, Petrusáirné Király Beatrix pénztári munkatárs áll alkalmazásban, Rigler Istvánné ügyfélkapcsolati munkatárs munkaviszonya án szűnt meg. Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Az Igazgatótanács tagjai: e Ft Kövesdi Ferencné (elnök) Kállay Marianu Dr. Horváth Sándor Vajta Zoltánné Zsuppán Géza Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Morvay Miklós (elnök) Nagyné Geiger Judit Békésiné dr. Papp Ildikó Báthory Balázs Maráczi Aliz Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői 2013-ben bruttó e Ft tiszte letdíjban részesültek. 11. A Pénztár szolgáltatói Vagyonkezelők: Erste Alapkezelő Zrt. Pioneer Alapkezelő Zrt. Concorde Alapkezelő Zrt rnájus27. 18

19 PaEra~ ~ Kiegészítő Nyugdijp&~z~á~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Generah Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezc]ő Zrt. Letétkezelő: Nyilvántartás: Könyvvizsgálat: Aktuárius: Számlavezető: MKB Bank Zrt. Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. Karanta Audit Zrt., DömötörFy Józsefné pénztári könyvvizsgáló Lénárd János Erste Bank Hungary Zrt. 12. A határidős ügyletek bemutatása A Pénztár a deviza kockázatok mérséklésére határidős gyonkezelők által végzett ügyletek eredményeként veszteség került elszámolásra 2013-ban én nyitott határidős deviza pozíciók fontosabb adatai: deviza ügyleteket is kötött. A va e Ft nyereség, illetve e Ft május

20 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE o st~ s Kiegészítő ~yugdíj p~nz~á~ Vagyonke- Kötés- Darab Megnevezés zelő dátum szán Lezárásko Kötési - 1 árfo- Piaci érték árfo- lyam v. eft lyarn átlagárfo lyam FX Eladási ügylet Erste ,07 299, EURHUFM14O113 FX Eladási ügylet Erste ,14 220, USDHUF14O109 FX Eladási QgyIetUSDHUF14O225 Pionner ,68 222, FXVételi ügylet Pionner ,37 221, USDHUF14O324 FX Eladási ügylet Piooner ,41 211, EURHUF14O3O24 FX Eladási ügylet Piooner ,68 299,5 476 EURHUF14O325 FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,41 304, HUFEUR14O324 Hozam FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,61 299,5 365 PIOABEUR14O325 Hozam FX Eladási ügylet Piooner Abszolut ,34 224, PIOABUSDHUF14O2 Hozam 13. A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése 13.1 A befektetési arányok alakulása, az eszközérték tartalékok szerinti levezetése A Pénztár eleget tett a rá vonatkozó befektetési keretszabályoknak és a befektetési politikában foglaltaknak. A Pénztár vagyona az év folyamán többségében állampapírban volt (az év elején meglévő 70% körüli arány év végén 90%-ot meghaladó volt). A befektetési arányok alakulása 2013-ban negyedévenként, befektetés típusok szerint, a tárgynegyedév végén meglévő, piaci értéken Egyelembe vett pénztári eszközök százalékában és e Ft-ban: május

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a 2011. évtől

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. március 31. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. március 31-én (kedden) 10 00 órakor

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A Befektető-védelmi Alap 2013. évi mérlege A Befektető-védelmi Alap 2013. évi eredménykimutatása A Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolójának

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2012. május 29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2012. május 29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS 2012. május 29. Tartalom 1 Általános Információk... 3 1.1 A Pénztár bemutatása... 3 1.2 A pénztár szervezete... 3 2 Összehasonlító adatok... 4 3 A Pénztár tartalékainak

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2013. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2014. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához VIT Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés 2006. (nem végleges) 2 A Pénztár bemutatása A VIT Nyugdíjpénztár 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Globális Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Á L L A M P A P Í R P I A C

Á L L A M P A P Í R P I A C Á L L A M P A P Í R P I A C 1999. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT (JELEN KIADVÁNY A 2000-BEN KINYOMTATOTT ÉVES KIADVÁNY SZÖVEGES RÉSZÉNEK REPRODUKÁLT VÁLTOZATA. KISEBB ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP 2014. e vi É ves jelente s 1 Tartalom I. Általános információk... 3 II. Vagyonkimutatás... 4 III. A forgalomban lévő befektetési jegyek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

2013. évi beszámolójának

2013. évi beszámolójának HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2014. május 22. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben