1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései"

Átírás

1 1. tétel A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései B) Immateriális javak fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás, eredménykimutatással való kapcsolat, kiegészítő melléklettel való kapcsolat, mozgásnemek és ezek szintetikus elszámolása C) Infláció kezelésének lehetőségei a számvitelben

2 A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései A számvitel fogalma: A gazdálkodó szervezetek működésének, az újratermelési folyamat egészének részletes, teljeskörű és szervezett megfigyelése, mérése, értékelése, feljegyzése, bizonylatok, dokumentációk feldolgozása, új, rendezett információk nyújtása, bemutatása, ellenőrzése és elemzése. A számvitel háromféle jelentés-tartalommal bír: az a módszertan, amely a vagyon és vagyonváltozások tartalmi megragadására, nyomon követésére és megjelenítésére irányul és amely a számvitel szabályozásában ölt testet az a gyakorlati tevékenység, amelynek eredményeként a szervezet vagyonáról és vagyonváltozásairól valósághű képet nyerünk azoknak az okmányoknak, dokumentumoknak, adatoknak és információknak az összessége, amelyek a gyakorlati tevékenység eredményeként létrejönnek, illetve képződnek A számvitel célja: A gazdasági rendszerrel kapcsolatba kerülő érdekhordozók természetes és jogi személyek tájékoztatása, illetve információkkal való ellátása döntéseik meghozatalának megalapozásához. A számvitel tárgya: A gazdasági rendszer rendelkezésére bocsátott és általa megszerzett vagyon és annak változása. A számvitel feladata: A vagyon és a vagyonváltozások megragadása, nyomon követése és megjelenítése. A számvitel területei napjainkban: Beszámoló rendszer: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet (+ üzleti jelentés) Könyvvitel: meghatározott módszer és eszközök segítségével végzett gyakorlati tevékenység, a gazdasági eseményekről vezetett folyamatos nyilvántartás. Önköltségszámítás, költségszámítás, utókalkuláció, egységköltség meghatározás Bizonylati rend, bizonylati szabályzat A számvitel jellemzői: Gyakorlati tevékenység valóságnak megfelel, hiteles, megbízható, teljes pontos, tárgyilagos, naprakész, output-orientált folyamatos és tételes, bizonylatokkal alátámasztott áttekinthető, világos, érthető, döntést megalapozó Módszertan mennyiségi és értéki nyilvántartás retrospektív (visszatekintő) zárt rendszert alkot A vagyon fogalma elvont értelemben: Azoknak a jelenségeknek (vagyonelemeknek) az összessége, amelyek tulajdonságaik alapján megragadhatók, értékelhetők és így az adott vállalkozás szempontjából gazdasági tartalommal bírnak. A vagyon: Egy adott időpontban rendelkezésre álló (nyilvántartott), tényezőkre bontható, külső megítélés szerint is forgalomképes elemek halmaza. Saját vagyon: Azon vagyonelemek összevont értéke, amelyek a vállalkozás tulajdonosaitól, illetve a vállalkozás működése során elért és a vállalkozásban hagyott eredményből származnak.

3 Vagyonmegragadás: Az a tevékenység, amely a vagyonelemek tartalmi azonosítására, illetve értékének meghatározására irányul. A vagyon nyomon követése: Leltárfelvételi jegyen kerül sor a vagyonelemek tulajdonság jellemzőinek meghatározására és leírására. Az azonos tartalmú vagyonelemek leltárfelvételi ívekre kerülnek, ahol az értékmeghatározás történik, majd az értékek összevonásra kerülnek. Ezután összeállítják a záró leltárt, ami megteremti a mérleg összeállításának lehetőségét. Az értékelés: Múltbeli bekerülési árakon A vagyon fordulónapi bekerülési értékét fejezi ki, azaz arra mutat rá, hogy mennyibe kerültek és így mennyit érnek bekerülési vagy aktualizált bekerülési árakon a vagyonelemek a mérleg fordulónapján. A folytatás elvét alkalmazó vállalkozások alkalmazzák. Jelenlegi, napi árakon A vagyon fordulónapi reál értékét fejezi ki, azaz arra mutat rá, hogy mennyiért lehetne értékesíteni vagy beszerezni a mérlegbe foglalt vagyonelemeket a fordulónapon. Kritikus helyzetbe került vállalkozások alkalmazzák, ahol átalakulásra, szétválásra stb. kerül sor. Jövőbeli árakon A vagyon fordulónapi (fiktív) üzemgazdasági becsértékét fejezi ki, azaz arra mutat rá, hogy mennyit érnek a vállalkozás fordulónapon meglévő vagyonelemei a jövőbeli feladatok tükrében. Az értékelési elvek közül a két legfontosabb: Realizációs elv az eredmény megállapításának ad prioritást a vagyonelemeket bekerülési áron kell értékelni előnye, hogy a vagyonelemek értékelésénél alkalmazott árak általában dokumentált múltbeli (tényleges) árak hátránya, hogy a vagyon fordulónapi reálértéke nem mutatható ki Időérték elv a fordulónapi vagyonérték meghatározásának ad prioritást a vagyonelemeket fordulónapi árakon kell értékelni előnye, hogy a fordulónapi vagyon reálértékéhez vezet hátránya, hogy ez a valódi reálérték fiktív érték Az értékelés: Közvetlen értékelés: a mennyiségben is meghatározott vagyonelemek pénzértékre való átszámítása Közvetett értékelés: a mennyiségben meg nem ragadható vagyonelemek pénzértékének esetleges módosítása Érdekhordozói kör: tulajdonosok hitelezők managerek munkavállalók piaci partnerek: szállítók, vevők állam érdekvédelmi szervek A vállalkozás vagyonelemeinek csoportosítása: az újratermelési folyamatban betöltött szerepük szerint: eszközök a vagyonelemek eredete (származása) szerint: források

4 Az eszközök csoportosítása: Lásd a mérlegnél! A források csoportosítása: Lásd a mérlegnél! Összefüggés a vállalat eszközei és forrásai között: A gazdálkodó szerv eszközeinek értéke minden esetben meg kell egyezzen a források értékével. Leltározás: Az a tevékenység, amelynek során elvégezzük a vállalkozás rendelkezésére álló és a tulajdonát képező vagyonelemek tulajdonság jellemzőinek leírását, és ennek során meghatározzuk a vagonelemek mennyiségi jellemzőit. Szűkebb értelemben a vagyonelemek mennyiségi felvételét (megszámlálását, megmérését) jelenti. Tágabb értelemben olyan tevékenység, amely magában foglalja a vagyonelemek mennyiségi felvételét (fizikai leltározás) és azok pénzértékre való átszámítását (értékelés) is. Leltárfelvétel a vagyonelem jellegétől függően lehet: Mennyiségi felvételt igénylő leltározás: olyan vagyonelemekhez kapcsolódik, amelyek természetes mértékegységekben is megragadhatók, kifejezhetők. Pl. tárgyi eszközök, készletek Mennyiségi felvételt nem igénylő leltározás: a számlálást vagy a mérést a pénzértékben nyilvántartott vagyonelemek kivonatolásával helyettesítjük. Leltárfelvétel időbeli végrehajtását tekintve: Fordulónapon végrehajtott leltározás: elvileg azt jelenti, hogy a tényleges leltárfelvétel a kitűzött fordulónapon kerül meghatározása. Folyamatos leltárfelvétel: a leltárázást az adott időszakon belül előre meghatározott időintervallumban kell egyszer elvégezni és a fordulónapra a könyvviteli nyilvántartások felhasználásával kell pontosítani. Leltár: Olyan tételes (jegyzékszerű) kimutatás, amely valamely vállalkozás vagyonelemeit összetétel (eszköz) és eredet (forrás) szerint egy adott időpontra vonatkozóan mennyiségben és / vagy értékben részletesen felsorolja. Nyitó leltár: A működés megkezdésekor összeállított leltár. Záró leltár: A gazdasági év számadásainak zárásakor készített leltár. A leltár fordulónapja: Az az időpont, amelyre vonatkozóan a leltárt készítjük. Mérleg: Meghatározott formátumú számviteli okmány, amely az eszközöket és forrásokat egy adott időpontra vonatkozóan (fordulónap) összevontan és pénzértékben tartalmazza. A mérleg és a leltár egyezőségei: a vállalkozás eszközeinek és forrásainak állományát mutatják adott időpontra (fordulónap) vonatkoznak a valódiságáért felelős személyek kötelesek aláírni A mérleg és a leltár eltérései: a leltár mennyiség, minőség és érték szerint készített kimutatás (okmány), míg a mérleg csak értékben készített kimutatás (okmány) a leltár részletes, a mérleg összevont kimutatás

5 B) Immateriális javak fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás, eredménykimutatással való kapcsolat, kiegészítő melléklettel való kapcsolat, mozgásnemek és ezek szintetikus elszámolása Fogalma: Olyan értékkel bíró, nem anyagi javak, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Fajtái (mérlegtételei): 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése Aktiválás (állományba vétel): Beszerzéskor: tényleges beszerzési áron, plusz a beszerzési árat növelő egyéb járulékos tételek Követelés fejében átvételkor o Csődeljárás során átvételkor: a csődegyezség szerinti érték o Felszámolás keretében (a végén) átvételkor: a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Saját előállításkor: előállítási költségen (NINCS ÁFA!) Apport behozatalkor: apport értéken Tulajdoni hányad (részesedés) megszűnése fejében átvett eszközök esetén: o Tőke leszállításkor: a piaci érték o Megszűnéskor (végelszámoláskor): a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték o Felszámolás keretében (a végén) átvételkor: a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Térítés nélküli átvételkor: az átadó könyv szerinti értékén, de ha a piaci érték ennél kisebb, vagy nem ismert az átadónál kimutatott könyv szerinti érték, akkor a piaci értéken Ajándék, hagyaték esetében: piaci értéken Értékelés (a mérlegben): Mérlegérték a nettó érték. Nettó érték = bruttó érték terv szerinti ÉCS terven felüli ÉCS + terven felüli ÉCS visszaírás Értékcsökkenés, visszaírás, értékhelyesbítés korlátai: Megnevezés Időkorlátok terv szerinti Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Értékhelyesbítés Kisösszegű leírás leírásá- visszaírása Ft nál alatt L 5 NINCS NINCS NINCS NINCS L 5 LEHET LEHET NINCS NINCS NINCS korlát LEHET LEHET LEHET LEHET NINCS LEHET LEHET LEHET LEHET korlát L 5 LEHET LEHET NINCS NINCS NEM HET 1. Alapításátszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elő- LEterv Értékvesztés LEHET Értékvesztés visszaírása NINCS NINCS

6 szerinti leírása LEHET legek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése Kiegészítő melléklet kapcsolat: A befektetési tükörrel kapcsolatos szabály, amely szerint be kell mutatni legalább mérlegtételenként a bruttó érték változásait, a halmozott értékcsökkenés változásait és a tárgyévi értékcsökkenési leírást. Az üzleti vagy cégérték (esetleges) 5 éven túli leírását indokolni kell. Az értékhelyesbítésnél használt piaci érték meghatározásának elveit, módszereit ismertetni kell. A lekötött tartalék elkülönítését (és felszabadítását) az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés miatt részletezni kell. A kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit (nem csak az aktiváltakat) be kell mutatni. Üzleti jelentés kapcsolat: Ki kell térni az immateriális javakat (is) érintő, a fordulónap után bekövetkezett jelentős eseményekre és a kutatás és kísérleti fejlesztés területére. Alapítás-átszervezés aktivált értéke: Fogalma: Alapítással-átszervezéssel kapcsolatos tevékenység megkezdésével, indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos, beruházásnak nem minősülő, a jövőben várhatóan hasznosuló (bevételekben megtérülő), közvetlen költségek és/vagy számlázott tételek, amelyek aktiválásáról a vállalkozó dönt. Fajtái: Alapítás: a cégalapítás előtt és után felmerülő tételek is lehetnek. Átszervezés: szervezet átalakítás-átszervezés és műszaki-technológiai folyamatok átszervezése (a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének költségei is!). Specialitások: Lehet aktiválni, de nem kötelező, ezért az aktiválás külön döntést igényel Mérlegértéke lekötött tartaléknak minősül, ezért az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átvezetni, és így osztalékfizetési korlátot jelent Befejezetlen és befejezett is lehet Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: Fogalma: Kísérleti-kutatási tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben (várhatóan) hasznosuló (bevételekben megtérülő) közvetlen költségek, illetve számlázott összegek, amelyek más eszközök értékében nem aktiválhatók és amelyek aktiválásáról a vállalkozó dönt. Fajtái: Nem aktiválható: Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek megszerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül. Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek. Aktiválható: Kísérleti fejlesztés: olyan kutatásból és gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése, illetve már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. o gyártásfejlesztés o gyártmányfejlesztés Specialitások: Lehet aktiválni, de nem kötelező Mérlegértéke lekötött tartaléknak minősül, ezért az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átvezetni, és így osztalékfizetési korlátot jelent Értékelés:

7 Befejezetlen: terv szerinti leírása még nem kezdődhet el. A mérlegérték az aktivált érték, amely magában foglalja a később állományba vehető eszközök értékeit is. Befejezett hasznosítható: leírása elkezdődött. A mérlegérték a terv szerinti leírással és a terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, valamint a terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt érték. Befejezett nem hasznosítható: terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni. A mérlegérték nulla. Vagyoni értékű jogok: Fogalma: Olyan megszerzett, ingatlanhoz nem kapcsolódó tartós jogok, amelyek nem tartoznak a szellemi termékek közé. Fajtái: Ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok: o bérleti jog o koncessziós jog o használati jog Egyéb vagyoni jogok: o játékjog o márkanév o licenc o egyéb jogok Szellemi termékek: Fogalma: Olyan tartós, nem anyagi javak, amelyek felhasználásával (alkalmazásával) hasznosítható anyagi és/vagy nem anyagi javak állíthatók elő. Fajtái: találmány iparjogvédelemben részesülő szabadalom és ipari minta szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált know-how és gyártási eljárás védjegy Specialitások: Saját előállítás esetén, ha az több évig elhúzódik a Kísérleti fejlesztés aktivált értéke mérlegtételről átsorolással lehet (lesz) Szellemi termék. Kivételesen előfordulhat, hogy saját előállításkor közvetlenül az ilyen céllal elindított tevékenységből lesz (de ekkor is a SEEÁÉ-n keresztül). Üzleti vagy cégérték: Fogalma: A jövőbeni haszon reményében fizetett (elismert) többletérték. Fajtái: Üzleti vagy cégérték (good will) o Vásárláskor Eszközök és a hozzá kapcsolódó terhek vásárlása Tulajdoni részesedés vásárlása (több mint 75%) Tőzsdén jegyzett Tőzsdén nem jegyzett Negatív üzleti vagy cégérték (bad will) A fajták tartalma: Cégvásárlás esetén, ha a vevő az eszközöket és ezek terheit (kötelezettségeket, céltartalékokat, passzív időbeli elhatárolásokat) tételesen állományba veszi, akkor Üzleti vagy cégérték = Vételár (átvett eszközök piaci értéke Átvett terhek értéke) = pozitív. Cégvásárlás esetén, ha a vevő közvetlen irányítást biztosító (75%-nál nagyobb) részvényeket szerzi meg, és a részvényeket a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák, és a vételár lényegesen több, mint a piaci érték, akkor Üzleti vagy cégérték = Részvények vételára Részvények piaci értéke = pozitív

8 Cégvásárlás esetén, ha a vevő közvetlen irányítást biztosító (75%-nál nagyobb) részvényeket szerzi meg, és a részvényeket a tőzsdén nem jegyzik, illetve nem forgalmazzák, és a vételár lényegesen több, mint a megvásárolt befektetésre jutó saját tőke piaci értéke, akkor Üzleti vagy cégérték = Részesedések vételára Részesedésekre jutó saját tőke értéke = pozitív Aktiválás: A számított többletérték összegében. Részvények, részesedések részletekben történő felvásárlásánál a 75% meghaladásakor, az utolsó megvett részletre vehető figyelembe a GW. Specialitás: Átalakulás esetén nem könyveléssel, hanem a mérlegben történő értékeléssel kerül állományba. Immateriális javakra adott előlegek: Fogalma: A szállítónak, az importálást végző vállalkozónak immateriális javak vásárlására előre átutalt (kifizetett) levonható ÁFA nélküli összeg. Aktiválás: Forintban adott előlegnél: az előlegként teljesített (levonható ÁFA nélküli) összegben). Devizában adott előlegnél: a napi választott deviza árfolyamon számított értékben. Specialitások: Ha az ügylet lezárul, akkor meg kell szüntetni (a szállítókkal szemben ki kell vezetni). Ha az ügylet meghiúsul, akkor át kell vezetni (sorolni) az egyéb követelések közé. Immateriális javak értékhelyesbítése: Fogalma: A vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet. Specialitások: Meghatározása a mérlegkészítéskor ismert értékek alapján Állományba vétel fordulónapi dátummal az Értékhelyesbítés értékelési tartalékával szemben Aktiválása nem kötelező, csak lehetőség Aktiválás: A fogalma szerinti értéknek megfelelően első esetben állományba vétel, később a korábbi állomány növelése vagy csökkentése. Az értékhelyesbítés alkalmazásakor a leltárnak a piaci értéket is tartalmaznia kell Az értékhelyesbítés elszámolásának szabályszerűségét könyvvizsgálónak ellenőriznie kell Könyvviteli elszámolása: Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Alapítás-átszervezés aktivált értéke, ha AKTIVÁLJÁK Alapítás-átszervezés értéke szállítói számla alapján Alapítás-átszervezés értéke 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke szállítói számla alapján 4. Szállítók ÁFA elszámolása 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Lekötött tartalék képzés 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Apport behozatal Apport érték 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 4(3). Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ÁFA 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Lekötött tartalék képzés 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Szállítói számla a fejlesztéshez kapcsolódóan Nettó érték 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 4. Szállítók

9 ÁFA 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Lekötött tartalék képzés 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Értékesítés Nettó érték 3. Vevők 9. Egyéb bevétel ÁFA 3. Vevők 4. Fizetendő ÁFA Könyv szerinti érték kivezetése 8. Egyéb ráfordítás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Terv szerinti ÉCS ÉCS 5(6). Écs-i leírás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének terv szerinti ÉCS-je Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Terven felüli ÉCS ÉCS 8. Egyéb ráfordítás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének terven felüli ÉCS-je Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Költségek aktiválása Ktg aktiválás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5. SEEAÉ Lekötött tartalék képzés 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Prototípus raktárra vétele Önktg vagy piaci érték (amelyik a kisebb!!!) 5. STK 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Korrekció 5. SEEAÉ 5. STKÁV Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Átsorolás szellemi termékre Átsorolás 1. Szellemi termékek 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Vagyoni értékű jogok Terv szerinti ÉCS-i leírás 5(6). ÉCS-i leírás 1. Vagyoni értékű jog terv szerinti ÉCS-je Vásárlás szállítótól Vételi ár elszámolása 1. Vagyoni értékű jog 4. Szállítók ÁFA elszámolása 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Vagyoni értékű jog apport behozatalból Apport értéken 1. Vagyoni értékű jog 4(3). Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Apport érték utáni ÁFA 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Eladás Bruttó érték kivezetése 8. Egyéb ráfordítás 1. Vagyoni értékű jog ÉCS kivezetése 1. Szellemi termék ÉCS-je 8. Egyéb ráfordítás Értékesítés bevétele 3. Vevők 9. Egyéb bevételek Értékesítés ÁFÁ-ja 3. Vevők 4. Fizetendő ÁFA Tulajdoni hányad fejében átvett szellemi termék Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték ÁFA elszámolása A részesedés könyv szerinti értékének kivezetése Terven felüli ÉCS 1. Vagyoni értékű jog 9. Rendkívüli bevételek 4. Előzetes ÁFA 8. Rendkívüli ráfordítások 1. Részesedések 8. Egyéb ráfordítás 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1. Vagyoni értékű jog terven felüli ÉCS-je Terven felüli ÉCS-hez kapcsolódó térítés sek 3. Pénzeszközök / Egyéb követelé- 9. Egyéb bevételek Terven felüli ÉCS visszaírása 9. Egyéb bevételek 1. Vagyoni értékű jog terven felüli

10 ÉCS-je Térítés nélküli átadás Bruttó érték kivezetése 8. Rendkívüli ráfordítások 1. Vagyoni értékű jog ÁFA, ha átterhelhető 3. Egyéb követelések 4. Fizetendő ÁFA ÁFA, ha nem terhelhető át 8. Rendkívüli ráfordítások 4. Fizetendő ÁFA Térítés nélküli átvétel Bruttó érték kivezetése 1. Vagyoni értékű jog 9. Rendkívüli bevételek ÁFA, ha az átadó átterhelte 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Időbeli elhatárolás 9. Rendkívüli bevételek 4. Halasztott bevételek (PIE) Szellemi termékek Kísérleti fejlesztésből átsorolás szellemi termékre Átsorolás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 1. Szellemi termékek Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Terv szerinti ÉCS-i leírás 5(6). ÉCS-i leírás 1. Szellemi termék terv szerinti ÉCSje Szellemi termék vásárlása szállítótól Vételi ár elszámolása 1. Szellemi termékek 4. Szállítók ÁFA elszámolása 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Szellemi termék apport behozatalból Apport értéken 1. Szellemi termékek 4(3). Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Apport érték utáni ÁFA 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Szellemi termék eladás Bruttó érték kivezetése 8. Egyéb ráfordítás 1. Szellemi termékek ÉCS kivezetése 1. Szellemi termék ÉCS-je 8. Egyéb ráfordítás Értékesítés bevétele 3. Vevők 9. Egyéb bevételek Értékesítés ÁFÁ-ja 3. Vevők 4. Fizetendő ÁFA Tulajdoni hányad fejében átvett szellemi termék Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték ÁFA elszámolása A részesedés könyv szerinti értékének kivezetése Terven felüli ÉCS Terven felüli ÉCS-hez kapcsolódó térítés Terven felüli ÉCS visszaírása 1. Szellemi termékek 9. Rendkívüli bevételek 4. Előzetes ÁFA 8. Rendkívüli ráfordítások 1. Részesedések 8. Egyéb ráfordítás 3. Pénzeszközök / 3. Egyéb követelések 9. Egyéb bevételek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1. Szellemi termék terven felüli ÉCSje 9. Egyéb bevételek 1. Szellemi termék terven felüli ÉCSje Térítés nélküli átadás Bruttó érték kivezetése 8. Rendkívüli ráfordítások 1. Szellemi termékek ÁFA, ha átterhelhető 3. Egyéb követelések 4. Fizetendő ÁFA ÁFA, ha nem terhelhető át 8. Rendkívüli ráfordítások 4. Fizetendő ÁFA Térítés nélküli átvétel Bruttó érték kivezetése 1. Szellemi termékek 9. Rendkívüli bevételek ÁFA, ha az átadó átterhelte 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Időbeli elhatárolás 9. Rendkívüli bevételek 4. Halasztott bevételek (PIE)

11 Üzleti vagy cégérték Átvett eszközök piaci értéke 1-3. Eszközök 1(3). GW elszámolási szla Átvett kötelezettségek (terhek!) Szt. szerint értékelt értéke 1(3). GW elszámolási szla 4. Források (terhek) Szerződés szerint számlázott vételár 1(3). GW elszámolási szla 4. Szállítók Szerződés szerint számlázott vételár ÁFÁ-ja 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Kifizetett, átutalt ellenérték 4. Szállítók 3. Pénzeszközök Üzleti vagy cégérték állományba vétele 1. Üzleti vagy cégérték (GW) 1(3). GW elszámolási szla Terv szerinti ÉCS-i leírás Megvett részesedés piaci értéke Részesedések vételára Kifizetett, átutalt ellenérték Terv szerinti ÉCS-i leírás 5(6). ÉCS-i leírás 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1. Üzleti vagy cégérték (GW) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5(6). ÉCS-i leírás 1. Üzleti vagy cégérték (GW) terv szerinti ÉCS-je 1. Üzleti vagy cégérték (GW) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3. Pénzeszközök 1. Üzleti vagy cégérték (GW) terv szerinti ÉCS-je Immateriális javakra adott előlegek Átutalt előleg 3 (1). Immateriális javakra adott előlegek 3. Pénzeszközök Átutalt előleg ÁFÁ-ja 4. Előzetes ÁFA 3. Pénzeszközök Szállítói számla 1. Immateriális javak 4. Szállítók Szállítói számla ÁFA-tartalma 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Az előleg visszavezetése 4. Szállítók 3 (1). Immateriális javakra adott előlegek Az előleg ÁFÁ-jának visszavezetése 4. Szállítók 4. Előzetes ÁFA Szállító kiegyenlítése 4. Szállítók 3. Pénzeszközök Immateriális javak értékhelyesbítése Állományba vétel 1. Immateriális javak értékhelyesbítésléka 4. Értékhelyesbítés értékelési tarta- Állomány csökkenés 4. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 1. Immateriális javak értékhelyesbítése Feladatok: Esettanulmányok: Alapítás-átszervezés aktivált értéke / 1. feladat 73. o. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / 2. feladat 77. o. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / 3. feladat 79. o. Vagyoni értékű jogok / 1. feladat 81. o. Szellemi termékek / 2. feladat 85. o. Szellemi termékek / 3. feladat 86. o. Üzleti vagy cégérték / 2. feladat 92. o.

12

13 2. tétel A) A könyvviteli elszámolás és nyilvántartás általános menete (gazdasági esemény, bizonylat, analitika, szintetika, számlasoros, idősoros elszámolás, könyvelés az eszköz és forrás, valamint a költség és eredmény számlákon, zárás, nyitás, összesítő ellenőrző kimutatások kapcsolatuk a beszámoltatási rendszerrel) B) Tárgyi eszközök. Fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás, eredménykimutatással való kapcsolat, kiegészítő melléklettel való kapcsolat, mozgásnemek és ezek szintetikus elszámolása C) Az egyszeres könyvvezetés

14 A) A könyvviteli elszámolás és nyilvántartás általános menete (gazdasági esemény, bizonylat, analitika, szintetika, számlasoros, idősoros elszámolás, könyvelés az eszköz és forrás, valamint a költség és eredmény számlákon, zárás, nyitás, összesítő ellenőrző kimutatások kapcsolatuk a beszámoltatási rendszerrel) Könyvelés: A gazdasági események meghatározott szabályok szerinti rögzítése. Gazdasági esemény Bizonylat Könyvelés Összesítő-ellenőrző kimutatás Bizonylat: A gazdasági eseményről készített hiteles okmány. Bizonylati elv: Könyvelni csak hiteles bizonylat alapján lehet! A bizonylat célja: A könyvelési munkához szükséges adatok biztosítása. A bizonylat tartalmi követelménye: A gazdasági esemény rövid, tömör, de egyértelmű megfogalmazása, beleértve a vagyon mennyiségi és értéki változásának pontos és szükséges részletezettségű rögzítését is. A bizonylat formai követelményei: bizonylat megnevezése bizonylat sorszáma bizonylat kelte a kiállító szervezet megnevezése, címe a bizonylat kiállítójának aláírása esetenként az utalványozó, átadó, átvevő, ellenőrző személy aláírása, valamint meghatározott esetekben cégszerű aláírás a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása A bizonylati rendszer magában foglalja: az alkalmazott bizonylatokat a bizonylatok kiállításának, továbbításának, feldolgozásának, lerakásának (megőrzésének) előírásait A Bizonylati Szabályzatban legalább az alábbi előírásokat kell szabályozni: a bizonylat megnevezését, célját és tartalmát a kiállítás helyét, időpontját, módját, példányszámát a bizonylat-feldolgozás és továbbítás módját és menetét, valamint határidőit a megőrzés (lerakás) helyét és módját a bizonylatok számozási rendszerét. Bizonylatok csoportosítása: Keletkezésük helye szerint: belső bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek a saját vállalatnál kerülnek kiállításra külső bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek a gazdasági környezetből érkeznek a vállalathoz Jellegük szerint: elsődleges bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek a gazdasági esemény megtörténtéről először kerülnek kimutatásra másodlagos bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek az adatfeldolgozási munka során az elsődleges bizonylatok alapján készülnek. Speciális fajtája az összesítő bizonylat.

15 Kezelésük szerint: szigorú számadású bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek kezelésére különleges előírások vonatkoznak. Ezen bizonylatokkal illetéktelen felhasználás esetén viszonylag könnyen vissza lehet élni. Fontosabb különleges előírások: a készletekről és a felhasználásáról külön nyilvántartás vezetendő, a rontott példányok is megőrzendők. nem szigorú számadású bizonylatok A könyvvitel feladata: Választ tudjon adni arra, hogy a gazdasági események melyik vagyonrészben, mely időpontban, milyen értékben és milyen mennyiségben okoznak változást. A könyvvitel négy részterülete: Számlasoros elszámolás Idősoros elszámolás Analitikus elszámolás Szintetikus elszámolás A számlasoros elszámolás Vagyonrészek szerinti könyvelés. Az eszközöket és forrásokat egyedileg, külön-külön tartjuk nyilván. (Szintetikus számla, főkönyvi számla) Az idősoros elszámolás Időrendi sorrendben történő könyvelés. A gazdasági eseményeket azok felmerülési sorrendjében könyveljük. Eszköze a napló. Fajtái: egy-alapkönyves elszámolás (egy napló a vegyes napló), többalapkönyves elszámolás (több napló). (A napló formája lehet osztott szövegrészes vagy osztatlan szövegrészes és egye összegrovatos vagy több összegrovatos) A szintetikus könyvelés Összevont, csak értéki nyilvántartás. Az analitikus könyvelés Részletes mennyiségi és értéki nyilvántartás. Eszköze: analitikus számla, napló. Részletezettsége lehet csak értéki, csak mennyiségi, illetve értéki és mennyiségi nyilvántartás Főkönyvi számlák: Eszköz számlák Növekedés a tartozik oldalon Csökkenés a követel oldalon Nyitás a tartozik oldalon Forrás számlák: Növekedés a követelés oldalon Csökkenés a tartozik oldalon Nyitás a követel oldalon A főkönyvi könyvelés alapfogalmai: Könyvelési tétel (számlaösszefüggés / kontírozás): annak meghatározása, hogy a gazdasági eseményt melyik számla tartozik és melyik számla követel oldalára kell könyvelni, valamint a sorszám, a dátum, és a gazdasági esemény rövid, tömör megnevezése Ellenszámla: a könyvelési tételben egymással szemben álló számlák egyike Tartozik összeg: a számla tartozik oldalára könyvelt érték Követel összeg: a számla követel oldalára könyvelt érték Forgalom: a számla egyik oldalára könyvelt értékek összege, amely a nyitó egyenleget is magában foglalja 1 Egyenleg: a tartozik és a követel forgalom különbsége Záró egyenleg: a számla időszak végi egyenlege, technikai tétel Nyitó egyenleg: a számla időszak eleji egyenlege, tartalmi tétel Állományváltozás: a záró és nyitó egyenleg különbsége 1 Időszaki forgalom, ha a nyitó egyenleget nem tartalmazza

16 Megterhelés: a számla tartozik oldalára való könyvelés Jóváírás: a számla követel oldalán történő könyvelés Hivatkozás: lehet a gazdasági esemény sorszámára, időpontjára, tartalmának rövid megnevezésére, ellenszámlára, bizonylatára Nyitás formái: Az eszköz és forrás számlák szembeállításával Nyitómérleg számla alkalmazásával Zárás formái: Az eszköz és forrás számlák szembeállításával Zárómérleg számla alkalmazásával Helyesbítő számlák: Eszközhelyesbítő számlák: Aktív kiegészítő számlák: növelik valamely eszköz számla értékét és tartozik egyenlegük van Kontra aktív számlák: csökkentik valamely eszköz számla értékét és követel egyenlegük van Forráshelyesbítő számlák: Passzív kiegészítő számlák: növelik valamely forrás számla értékét és követel egyenlegük van Kontra passzív számlák: csökkentik valamely forrás számla értékét és tartozik egyenlegük van A főkönyvi számlák formátumai: Kétoldalas számla Egyoldalas számla Kéthasábos (két összegrovatos) számla Háromhasábos (három összegrovatos) számla Öthasábos (öt összegrovatos) számla Az analitikus és a szintetikus könyvelés kapcsolata: Az analitikus könyvelés adatainak csoportosítása és összesítése, valamint átadása a szintetikus könyvelés számára. A feladás a szintetika céljának megfelelő csoportosítással és összesítéssel készül. A feladás gyakorisága (időpontja) előre meghatározott, legjellemzőbb a havi feladás). Az analitikus könyvelés és a szintetikus könyvelés tulajdonképpen többszörös nyilvántartást jelent, amely elvileg történhet úgy, hogy a szintetika az analitika feladása alapján, tehát az analitikát követően könyvel párhuzamosan zajlik az analitikus és a szintetikus könyvelés az előző két megoldást kombináljuk, vagyis vegyesen Az analitika összesített adatainak meg kell egyeznie a szintetikával. Könyvelési hibák javítása: Áthúzás és föléírás Stornó tétellel: a hibásan könyvelt tétel újbóli elkönyvelése, de az eredeti (hibás) tétel fordítottjaként Pozitív stornózással: szabályos fordított tételt könyvelünk Negatív stornózással: mínusz összeggel könyveljük a fordított tételt. Tartalmilag helyesebb, mert nem halmozza a forgalmat! Összesítő-ellenőrző kimutatások: Főkönyvi kivonat: A főkönyvi számlák forgalmainak és egyenlegeinek egy időpontban történő összesítése. Forgalom rovatpárját próbamérlegnek, egyenleg rovatpárját nyersmérlegnek is nevezik. A számlák zárása előtt készül, tehát a Zárómérleg számlát nem tartalmazhatja. A forgalom a nyitó egyenleget is magában foglalja. A számlánkénti egyenleg a tartozik és követel forgalom különbsége. A főkönyvi számlák forgalmának meg kell egyeznie a napló (bruttó) forgalmával. Formája: Sorszám A számlák megnevezése Forgalom Egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel

17 Hiányossága: nyitó egyenleg és időszaki forgalom összemosása Forgalmi kimutatás: A főkönyvi számlák nyitó egyenlegeinek, időszaki forgalmainak és záró egyenlegeinek egy adott időpontban történő összesítése. A nyitó egyenleg rovatpárnak meg kell egyeznie a napló nyitó forgalmával. A időszaki egyenleg rovatpárnak meg kell egyeznie a napló időszaki forgalmával. Formája: Sorszám A számlák megnevezése Nyitó egyenleg Időszaki egyenleg Záró egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel A összesítő-ellenőrző kimutatások által jelzett hibák: Eltérő tartozik és követel összeg Egy gazdasági eseményt vagy csak idősorosan vagy csak számlasorosan könyveltünk Helyes könyvelés mellett az összesítésnél vagy az egyenleg meghatározásnál vétetünk hibát A összesítő-ellenőrző kimutatások által nem jelzett hibák: Ha valamelyik gazdasági eseményt egyátalán nem könyveltünk Ha valamelyik gazdasági eseményt többször könyveltünk Ha rossz számlára, de jó oldalra könyveltünk Kompenzációs hibák, amikor két (vagy több) hiba éppen kiegyenlíti egymást A könyvelési munka általános menete: Gazdasági események Bizonylat Analitika Szintetika Összesítő-ellenőrző kimutatások Mérleg

18 B) Tárgyi eszközök. Fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás, eredménykimutatással való kapcsolat, kiegészítő melléklettel való kapcsolat, mozgásnemek és ezek szintetikus elszámolása Fogalma: Azon anyagi eszközök, tenyészállatok, amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegek, a beruházások és felújítások, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítése. Mérlegtételei: 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg. Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített - hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamosfejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. Műszaki berendezések, gépek, járművek: A műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légiközlekedési eszközöket, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen: az egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás. Tenyészállatok: Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

19 Beruházások, felújítások: A beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett, tárgyi eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét. Beruházásokra adott előleg: Beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának ilyen címen átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: A tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként a tárgyi eszközök - könyv szerinti értéket meghaladó - piaci értéke és könyv szerinti értéke (a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett értéke) közötti különbözet mutatható ki. A tárgyi eszközök bruttó értékének összetevői (kiinduló értékek): Vásárlás: számla szerinti ár Saját előállítás: előállítási költség Apportként átvétel: létesítő okirat (vagy apportlista) szerinti érték Követelés, résesedés fejében átvétel: szerződés, számla, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Térítés nélküli átvétel: átadó könyv szerinti értéke (ha van) vagy a piaci érték Többlet: piaci érték A bekerülési érték része (ha az adott mozgásnál értelmezhető): Szállítási és rakodási költség Felár (+), engedmény (-) Vám, vámkezelési díj Közvetítői, bizományi díj Beszerzéshez kapcsolódó adók Fizetendő illetékek Le nem vonható ÁFA Alapozási, szerelési költség Üzembe helyezési költség Időarányos hitel- és kölcsönkamat Hitel (kölcsön) igénybevételének járulékos költségei Devizás kötelezettség árfolyam-különbözete bizonyos esetekben Időarányos biztosítási díj Beruházás, tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei A beszerzett eszközök beszerzési árának megállapítása: Ha az ellenérték kiegyenlítése forintban történik, akkor a levonható ÁFÁ-t nem tartalmazó forintérték Ha az ellenérték kiegyenlítése devizában, valutában történik, akkor a levonható ÁFÁ-t nem tartalmazó valutának, devizának a teljesítés napján érvényes választott árfolyamon átszámított forintértéke Ha az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése exportáruval, vagy exportszolgáltatással történik (barterügylet), akkor az importbeszerzés forintértékét az első ügylet teljesítésének napján érvényes választott árfolyamon kell meghatározni ( a második ügylet árfolyama is ez az árfolyam lesz!) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi: A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizás kötelezettségeknek az üzembe helyezésig pénzügyileg realizált árfolyam-különbözete (+-) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizás kötelezettségeknek a mérlegfordulónapi értékelésből adódó árfolyam-különbözete (+-)

20 A tárgyi eszközök bekerülési értékét csökkenti: A próbaüzemelés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége A bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt fizetett kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, illetve a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat összege A bekerülési érték meghatározásának speciális szabályai: Építési telek és a rajta vevő épület egyidejű beszerzése esetén, ha az épület lebontásra kerül, akkor a telek értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni az épület beszerzési, bontási költségeit, illetve a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait A telek bontás utáni piaci értékét meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás bekerülési értékeként kell figyelembe venni Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési értékébe be kell számítani, az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési értékének minősül Ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe szerződés alapján beszámított, korábbi bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeg az ingatlan bekerülési értékének részét képezi (egyéb esetben a bérleti jog még le nem írt összegét terven felüli ÉCS-ként kell elszámolni) Az előállítási költségek között kell elszámolni az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított vásárolt anyag bekerülési értékét, saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét (a beruházásokra a SEEAÉ-vel szemben kell elszámolni) A bekerülési értéknek nem lehet része: A folyamatos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási költség Az erdőnevelési, erdőfenntartási, erdőfelújítási munkák költsége A saját előállításhoz kapcsolódó igazgatási költség és egyéb általános költség Beruházás: A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása. A beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. Felújítás: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Karbantartás: A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet,

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai Magyar Könyvvizsgáló Kamara budapesti szervezete Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai 2014. március 20. I. Tárgyi eszközök és immateriális javak 1.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Az eszközök és a források értékelési szabályzata

Az eszközök és a források értékelési szabályzata Az eszközök és a források értékelési szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám: 0000000000-0000

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága

Belső Ellenőrök Társasága SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Vagyongazdálkodás számvitele a gyakorlatban Belső Ellenőrök Társasága 2015. február Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolási feladatai 1. Fogalom

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19.

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Az eszközök és források számbavétele Számbavétel Mennyiségi Értékbeni Leltár, leltározás Beszámolás

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. szeptember 1. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben