1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései"

Átírás

1 1. tétel A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései B) Immateriális javak fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás, eredménykimutatással való kapcsolat, kiegészítő melléklettel való kapcsolat, mozgásnemek és ezek szintetikus elszámolása C) Infláció kezelésének lehetőségei a számvitelben

2 A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései A számvitel fogalma: A gazdálkodó szervezetek működésének, az újratermelési folyamat egészének részletes, teljeskörű és szervezett megfigyelése, mérése, értékelése, feljegyzése, bizonylatok, dokumentációk feldolgozása, új, rendezett információk nyújtása, bemutatása, ellenőrzése és elemzése. A számvitel háromféle jelentés-tartalommal bír: az a módszertan, amely a vagyon és vagyonváltozások tartalmi megragadására, nyomon követésére és megjelenítésére irányul és amely a számvitel szabályozásában ölt testet az a gyakorlati tevékenység, amelynek eredményeként a szervezet vagyonáról és vagyonváltozásairól valósághű képet nyerünk azoknak az okmányoknak, dokumentumoknak, adatoknak és információknak az összessége, amelyek a gyakorlati tevékenység eredményeként létrejönnek, illetve képződnek A számvitel célja: A gazdasági rendszerrel kapcsolatba kerülő érdekhordozók természetes és jogi személyek tájékoztatása, illetve információkkal való ellátása döntéseik meghozatalának megalapozásához. A számvitel tárgya: A gazdasági rendszer rendelkezésére bocsátott és általa megszerzett vagyon és annak változása. A számvitel feladata: A vagyon és a vagyonváltozások megragadása, nyomon követése és megjelenítése. A számvitel területei napjainkban: Beszámoló rendszer: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet (+ üzleti jelentés) Könyvvitel: meghatározott módszer és eszközök segítségével végzett gyakorlati tevékenység, a gazdasági eseményekről vezetett folyamatos nyilvántartás. Önköltségszámítás, költségszámítás, utókalkuláció, egységköltség meghatározás Bizonylati rend, bizonylati szabályzat A számvitel jellemzői: Gyakorlati tevékenység valóságnak megfelel, hiteles, megbízható, teljes pontos, tárgyilagos, naprakész, output-orientált folyamatos és tételes, bizonylatokkal alátámasztott áttekinthető, világos, érthető, döntést megalapozó Módszertan mennyiségi és értéki nyilvántartás retrospektív (visszatekintő) zárt rendszert alkot A vagyon fogalma elvont értelemben: Azoknak a jelenségeknek (vagyonelemeknek) az összessége, amelyek tulajdonságaik alapján megragadhatók, értékelhetők és így az adott vállalkozás szempontjából gazdasági tartalommal bírnak. A vagyon: Egy adott időpontban rendelkezésre álló (nyilvántartott), tényezőkre bontható, külső megítélés szerint is forgalomképes elemek halmaza. Saját vagyon: Azon vagyonelemek összevont értéke, amelyek a vállalkozás tulajdonosaitól, illetve a vállalkozás működése során elért és a vállalkozásban hagyott eredményből származnak.

3 Vagyonmegragadás: Az a tevékenység, amely a vagyonelemek tartalmi azonosítására, illetve értékének meghatározására irányul. A vagyon nyomon követése: Leltárfelvételi jegyen kerül sor a vagyonelemek tulajdonság jellemzőinek meghatározására és leírására. Az azonos tartalmú vagyonelemek leltárfelvételi ívekre kerülnek, ahol az értékmeghatározás történik, majd az értékek összevonásra kerülnek. Ezután összeállítják a záró leltárt, ami megteremti a mérleg összeállításának lehetőségét. Az értékelés: Múltbeli bekerülési árakon A vagyon fordulónapi bekerülési értékét fejezi ki, azaz arra mutat rá, hogy mennyibe kerültek és így mennyit érnek bekerülési vagy aktualizált bekerülési árakon a vagyonelemek a mérleg fordulónapján. A folytatás elvét alkalmazó vállalkozások alkalmazzák. Jelenlegi, napi árakon A vagyon fordulónapi reál értékét fejezi ki, azaz arra mutat rá, hogy mennyiért lehetne értékesíteni vagy beszerezni a mérlegbe foglalt vagyonelemeket a fordulónapon. Kritikus helyzetbe került vállalkozások alkalmazzák, ahol átalakulásra, szétválásra stb. kerül sor. Jövőbeli árakon A vagyon fordulónapi (fiktív) üzemgazdasági becsértékét fejezi ki, azaz arra mutat rá, hogy mennyit érnek a vállalkozás fordulónapon meglévő vagyonelemei a jövőbeli feladatok tükrében. Az értékelési elvek közül a két legfontosabb: Realizációs elv az eredmény megállapításának ad prioritást a vagyonelemeket bekerülési áron kell értékelni előnye, hogy a vagyonelemek értékelésénél alkalmazott árak általában dokumentált múltbeli (tényleges) árak hátránya, hogy a vagyon fordulónapi reálértéke nem mutatható ki Időérték elv a fordulónapi vagyonérték meghatározásának ad prioritást a vagyonelemeket fordulónapi árakon kell értékelni előnye, hogy a fordulónapi vagyon reálértékéhez vezet hátránya, hogy ez a valódi reálérték fiktív érték Az értékelés: Közvetlen értékelés: a mennyiségben is meghatározott vagyonelemek pénzértékre való átszámítása Közvetett értékelés: a mennyiségben meg nem ragadható vagyonelemek pénzértékének esetleges módosítása Érdekhordozói kör: tulajdonosok hitelezők managerek munkavállalók piaci partnerek: szállítók, vevők állam érdekvédelmi szervek A vállalkozás vagyonelemeinek csoportosítása: az újratermelési folyamatban betöltött szerepük szerint: eszközök a vagyonelemek eredete (származása) szerint: források

4 Az eszközök csoportosítása: Lásd a mérlegnél! A források csoportosítása: Lásd a mérlegnél! Összefüggés a vállalat eszközei és forrásai között: A gazdálkodó szerv eszközeinek értéke minden esetben meg kell egyezzen a források értékével. Leltározás: Az a tevékenység, amelynek során elvégezzük a vállalkozás rendelkezésére álló és a tulajdonát képező vagyonelemek tulajdonság jellemzőinek leírását, és ennek során meghatározzuk a vagonelemek mennyiségi jellemzőit. Szűkebb értelemben a vagyonelemek mennyiségi felvételét (megszámlálását, megmérését) jelenti. Tágabb értelemben olyan tevékenység, amely magában foglalja a vagyonelemek mennyiségi felvételét (fizikai leltározás) és azok pénzértékre való átszámítását (értékelés) is. Leltárfelvétel a vagyonelem jellegétől függően lehet: Mennyiségi felvételt igénylő leltározás: olyan vagyonelemekhez kapcsolódik, amelyek természetes mértékegységekben is megragadhatók, kifejezhetők. Pl. tárgyi eszközök, készletek Mennyiségi felvételt nem igénylő leltározás: a számlálást vagy a mérést a pénzértékben nyilvántartott vagyonelemek kivonatolásával helyettesítjük. Leltárfelvétel időbeli végrehajtását tekintve: Fordulónapon végrehajtott leltározás: elvileg azt jelenti, hogy a tényleges leltárfelvétel a kitűzött fordulónapon kerül meghatározása. Folyamatos leltárfelvétel: a leltárázást az adott időszakon belül előre meghatározott időintervallumban kell egyszer elvégezni és a fordulónapra a könyvviteli nyilvántartások felhasználásával kell pontosítani. Leltár: Olyan tételes (jegyzékszerű) kimutatás, amely valamely vállalkozás vagyonelemeit összetétel (eszköz) és eredet (forrás) szerint egy adott időpontra vonatkozóan mennyiségben és / vagy értékben részletesen felsorolja. Nyitó leltár: A működés megkezdésekor összeállított leltár. Záró leltár: A gazdasági év számadásainak zárásakor készített leltár. A leltár fordulónapja: Az az időpont, amelyre vonatkozóan a leltárt készítjük. Mérleg: Meghatározott formátumú számviteli okmány, amely az eszközöket és forrásokat egy adott időpontra vonatkozóan (fordulónap) összevontan és pénzértékben tartalmazza. A mérleg és a leltár egyezőségei: a vállalkozás eszközeinek és forrásainak állományát mutatják adott időpontra (fordulónap) vonatkoznak a valódiságáért felelős személyek kötelesek aláírni A mérleg és a leltár eltérései: a leltár mennyiség, minőség és érték szerint készített kimutatás (okmány), míg a mérleg csak értékben készített kimutatás (okmány) a leltár részletes, a mérleg összevont kimutatás

5 B) Immateriális javak fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás, eredménykimutatással való kapcsolat, kiegészítő melléklettel való kapcsolat, mozgásnemek és ezek szintetikus elszámolása Fogalma: Olyan értékkel bíró, nem anyagi javak, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Fajtái (mérlegtételei): 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése Aktiválás (állományba vétel): Beszerzéskor: tényleges beszerzési áron, plusz a beszerzési árat növelő egyéb járulékos tételek Követelés fejében átvételkor o Csődeljárás során átvételkor: a csődegyezség szerinti érték o Felszámolás keretében (a végén) átvételkor: a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Saját előállításkor: előállítási költségen (NINCS ÁFA!) Apport behozatalkor: apport értéken Tulajdoni hányad (részesedés) megszűnése fejében átvett eszközök esetén: o Tőke leszállításkor: a piaci érték o Megszűnéskor (végelszámoláskor): a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték o Felszámolás keretében (a végén) átvételkor: a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Térítés nélküli átvételkor: az átadó könyv szerinti értékén, de ha a piaci érték ennél kisebb, vagy nem ismert az átadónál kimutatott könyv szerinti érték, akkor a piaci értéken Ajándék, hagyaték esetében: piaci értéken Értékelés (a mérlegben): Mérlegérték a nettó érték. Nettó érték = bruttó érték terv szerinti ÉCS terven felüli ÉCS + terven felüli ÉCS visszaírás Értékcsökkenés, visszaírás, értékhelyesbítés korlátai: Megnevezés Időkorlátok terv szerinti Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Értékhelyesbítés Kisösszegű leírás leírásá- visszaírása Ft nál alatt L 5 NINCS NINCS NINCS NINCS L 5 LEHET LEHET NINCS NINCS NINCS korlát LEHET LEHET LEHET LEHET NINCS LEHET LEHET LEHET LEHET korlát L 5 LEHET LEHET NINCS NINCS NEM HET 1. Alapításátszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elő- LEterv Értékvesztés LEHET Értékvesztés visszaírása NINCS NINCS

6 szerinti leírása LEHET legek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése Kiegészítő melléklet kapcsolat: A befektetési tükörrel kapcsolatos szabály, amely szerint be kell mutatni legalább mérlegtételenként a bruttó érték változásait, a halmozott értékcsökkenés változásait és a tárgyévi értékcsökkenési leírást. Az üzleti vagy cégérték (esetleges) 5 éven túli leírását indokolni kell. Az értékhelyesbítésnél használt piaci érték meghatározásának elveit, módszereit ismertetni kell. A lekötött tartalék elkülönítését (és felszabadítását) az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés miatt részletezni kell. A kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit (nem csak az aktiváltakat) be kell mutatni. Üzleti jelentés kapcsolat: Ki kell térni az immateriális javakat (is) érintő, a fordulónap után bekövetkezett jelentős eseményekre és a kutatás és kísérleti fejlesztés területére. Alapítás-átszervezés aktivált értéke: Fogalma: Alapítással-átszervezéssel kapcsolatos tevékenység megkezdésével, indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos, beruházásnak nem minősülő, a jövőben várhatóan hasznosuló (bevételekben megtérülő), közvetlen költségek és/vagy számlázott tételek, amelyek aktiválásáról a vállalkozó dönt. Fajtái: Alapítás: a cégalapítás előtt és után felmerülő tételek is lehetnek. Átszervezés: szervezet átalakítás-átszervezés és műszaki-technológiai folyamatok átszervezése (a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének költségei is!). Specialitások: Lehet aktiválni, de nem kötelező, ezért az aktiválás külön döntést igényel Mérlegértéke lekötött tartaléknak minősül, ezért az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átvezetni, és így osztalékfizetési korlátot jelent Befejezetlen és befejezett is lehet Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: Fogalma: Kísérleti-kutatási tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben (várhatóan) hasznosuló (bevételekben megtérülő) közvetlen költségek, illetve számlázott összegek, amelyek más eszközök értékében nem aktiválhatók és amelyek aktiválásáról a vállalkozó dönt. Fajtái: Nem aktiválható: Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek megszerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül. Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek. Aktiválható: Kísérleti fejlesztés: olyan kutatásból és gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése, illetve már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. o gyártásfejlesztés o gyártmányfejlesztés Specialitások: Lehet aktiválni, de nem kötelező Mérlegértéke lekötött tartaléknak minősül, ezért az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átvezetni, és így osztalékfizetési korlátot jelent Értékelés:

7 Befejezetlen: terv szerinti leírása még nem kezdődhet el. A mérlegérték az aktivált érték, amely magában foglalja a később állományba vehető eszközök értékeit is. Befejezett hasznosítható: leírása elkezdődött. A mérlegérték a terv szerinti leírással és a terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, valamint a terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt érték. Befejezett nem hasznosítható: terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni. A mérlegérték nulla. Vagyoni értékű jogok: Fogalma: Olyan megszerzett, ingatlanhoz nem kapcsolódó tartós jogok, amelyek nem tartoznak a szellemi termékek közé. Fajtái: Ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok: o bérleti jog o koncessziós jog o használati jog Egyéb vagyoni jogok: o játékjog o márkanév o licenc o egyéb jogok Szellemi termékek: Fogalma: Olyan tartós, nem anyagi javak, amelyek felhasználásával (alkalmazásával) hasznosítható anyagi és/vagy nem anyagi javak állíthatók elő. Fajtái: találmány iparjogvédelemben részesülő szabadalom és ipari minta szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált know-how és gyártási eljárás védjegy Specialitások: Saját előállítás esetén, ha az több évig elhúzódik a Kísérleti fejlesztés aktivált értéke mérlegtételről átsorolással lehet (lesz) Szellemi termék. Kivételesen előfordulhat, hogy saját előállításkor közvetlenül az ilyen céllal elindított tevékenységből lesz (de ekkor is a SEEÁÉ-n keresztül). Üzleti vagy cégérték: Fogalma: A jövőbeni haszon reményében fizetett (elismert) többletérték. Fajtái: Üzleti vagy cégérték (good will) o Vásárláskor Eszközök és a hozzá kapcsolódó terhek vásárlása Tulajdoni részesedés vásárlása (több mint 75%) Tőzsdén jegyzett Tőzsdén nem jegyzett Negatív üzleti vagy cégérték (bad will) A fajták tartalma: Cégvásárlás esetén, ha a vevő az eszközöket és ezek terheit (kötelezettségeket, céltartalékokat, passzív időbeli elhatárolásokat) tételesen állományba veszi, akkor Üzleti vagy cégérték = Vételár (átvett eszközök piaci értéke Átvett terhek értéke) = pozitív. Cégvásárlás esetén, ha a vevő közvetlen irányítást biztosító (75%-nál nagyobb) részvényeket szerzi meg, és a részvényeket a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák, és a vételár lényegesen több, mint a piaci érték, akkor Üzleti vagy cégérték = Részvények vételára Részvények piaci értéke = pozitív

8 Cégvásárlás esetén, ha a vevő közvetlen irányítást biztosító (75%-nál nagyobb) részvényeket szerzi meg, és a részvényeket a tőzsdén nem jegyzik, illetve nem forgalmazzák, és a vételár lényegesen több, mint a megvásárolt befektetésre jutó saját tőke piaci értéke, akkor Üzleti vagy cégérték = Részesedések vételára Részesedésekre jutó saját tőke értéke = pozitív Aktiválás: A számított többletérték összegében. Részvények, részesedések részletekben történő felvásárlásánál a 75% meghaladásakor, az utolsó megvett részletre vehető figyelembe a GW. Specialitás: Átalakulás esetén nem könyveléssel, hanem a mérlegben történő értékeléssel kerül állományba. Immateriális javakra adott előlegek: Fogalma: A szállítónak, az importálást végző vállalkozónak immateriális javak vásárlására előre átutalt (kifizetett) levonható ÁFA nélküli összeg. Aktiválás: Forintban adott előlegnél: az előlegként teljesített (levonható ÁFA nélküli) összegben). Devizában adott előlegnél: a napi választott deviza árfolyamon számított értékben. Specialitások: Ha az ügylet lezárul, akkor meg kell szüntetni (a szállítókkal szemben ki kell vezetni). Ha az ügylet meghiúsul, akkor át kell vezetni (sorolni) az egyéb követelések közé. Immateriális javak értékhelyesbítése: Fogalma: A vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet. Specialitások: Meghatározása a mérlegkészítéskor ismert értékek alapján Állományba vétel fordulónapi dátummal az Értékhelyesbítés értékelési tartalékával szemben Aktiválása nem kötelező, csak lehetőség Aktiválás: A fogalma szerinti értéknek megfelelően első esetben állományba vétel, később a korábbi állomány növelése vagy csökkentése. Az értékhelyesbítés alkalmazásakor a leltárnak a piaci értéket is tartalmaznia kell Az értékhelyesbítés elszámolásának szabályszerűségét könyvvizsgálónak ellenőriznie kell Könyvviteli elszámolása: Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Alapítás-átszervezés aktivált értéke, ha AKTIVÁLJÁK Alapítás-átszervezés értéke szállítói számla alapján Alapítás-átszervezés értéke 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke szállítói számla alapján 4. Szállítók ÁFA elszámolása 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Lekötött tartalék képzés 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Apport behozatal Apport érték 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 4(3). Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ÁFA 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Lekötött tartalék képzés 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Szállítói számla a fejlesztéshez kapcsolódóan Nettó érték 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 4. Szállítók

9 ÁFA 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Lekötött tartalék képzés 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Értékesítés Nettó érték 3. Vevők 9. Egyéb bevétel ÁFA 3. Vevők 4. Fizetendő ÁFA Könyv szerinti érték kivezetése 8. Egyéb ráfordítás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Terv szerinti ÉCS ÉCS 5(6). Écs-i leírás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének terv szerinti ÉCS-je Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Terven felüli ÉCS ÉCS 8. Egyéb ráfordítás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének terven felüli ÉCS-je Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Költségek aktiválása Ktg aktiválás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5. SEEAÉ Lekötött tartalék képzés 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Prototípus raktárra vétele Önktg vagy piaci érték (amelyik a kisebb!!!) 5. STK 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Korrekció 5. SEEAÉ 5. STKÁV Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Átsorolás szellemi termékre Átsorolás 1. Szellemi termékek 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Vagyoni értékű jogok Terv szerinti ÉCS-i leírás 5(6). ÉCS-i leírás 1. Vagyoni értékű jog terv szerinti ÉCS-je Vásárlás szállítótól Vételi ár elszámolása 1. Vagyoni értékű jog 4. Szállítók ÁFA elszámolása 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Vagyoni értékű jog apport behozatalból Apport értéken 1. Vagyoni értékű jog 4(3). Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Apport érték utáni ÁFA 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Eladás Bruttó érték kivezetése 8. Egyéb ráfordítás 1. Vagyoni értékű jog ÉCS kivezetése 1. Szellemi termék ÉCS-je 8. Egyéb ráfordítás Értékesítés bevétele 3. Vevők 9. Egyéb bevételek Értékesítés ÁFÁ-ja 3. Vevők 4. Fizetendő ÁFA Tulajdoni hányad fejében átvett szellemi termék Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték ÁFA elszámolása A részesedés könyv szerinti értékének kivezetése Terven felüli ÉCS 1. Vagyoni értékű jog 9. Rendkívüli bevételek 4. Előzetes ÁFA 8. Rendkívüli ráfordítások 1. Részesedések 8. Egyéb ráfordítás 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1. Vagyoni értékű jog terven felüli ÉCS-je Terven felüli ÉCS-hez kapcsolódó térítés sek 3. Pénzeszközök / Egyéb követelé- 9. Egyéb bevételek Terven felüli ÉCS visszaírása 9. Egyéb bevételek 1. Vagyoni értékű jog terven felüli

10 ÉCS-je Térítés nélküli átadás Bruttó érték kivezetése 8. Rendkívüli ráfordítások 1. Vagyoni értékű jog ÁFA, ha átterhelhető 3. Egyéb követelések 4. Fizetendő ÁFA ÁFA, ha nem terhelhető át 8. Rendkívüli ráfordítások 4. Fizetendő ÁFA Térítés nélküli átvétel Bruttó érték kivezetése 1. Vagyoni értékű jog 9. Rendkívüli bevételek ÁFA, ha az átadó átterhelte 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Időbeli elhatárolás 9. Rendkívüli bevételek 4. Halasztott bevételek (PIE) Szellemi termékek Kísérleti fejlesztésből átsorolás szellemi termékre Átsorolás 1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 1. Szellemi termékek Lekötött tartalék feloldása 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Terv szerinti ÉCS-i leírás 5(6). ÉCS-i leírás 1. Szellemi termék terv szerinti ÉCSje Szellemi termék vásárlása szállítótól Vételi ár elszámolása 1. Szellemi termékek 4. Szállítók ÁFA elszámolása 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Szellemi termék apport behozatalból Apport értéken 1. Szellemi termékek 4(3). Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Apport érték utáni ÁFA 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Szellemi termék eladás Bruttó érték kivezetése 8. Egyéb ráfordítás 1. Szellemi termékek ÉCS kivezetése 1. Szellemi termék ÉCS-je 8. Egyéb ráfordítás Értékesítés bevétele 3. Vevők 9. Egyéb bevételek Értékesítés ÁFÁ-ja 3. Vevők 4. Fizetendő ÁFA Tulajdoni hányad fejében átvett szellemi termék Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték ÁFA elszámolása A részesedés könyv szerinti értékének kivezetése Terven felüli ÉCS Terven felüli ÉCS-hez kapcsolódó térítés Terven felüli ÉCS visszaírása 1. Szellemi termékek 9. Rendkívüli bevételek 4. Előzetes ÁFA 8. Rendkívüli ráfordítások 1. Részesedések 8. Egyéb ráfordítás 3. Pénzeszközök / 3. Egyéb követelések 9. Egyéb bevételek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1. Szellemi termék terven felüli ÉCSje 9. Egyéb bevételek 1. Szellemi termék terven felüli ÉCSje Térítés nélküli átadás Bruttó érték kivezetése 8. Rendkívüli ráfordítások 1. Szellemi termékek ÁFA, ha átterhelhető 3. Egyéb követelések 4. Fizetendő ÁFA ÁFA, ha nem terhelhető át 8. Rendkívüli ráfordítások 4. Fizetendő ÁFA Térítés nélküli átvétel Bruttó érték kivezetése 1. Szellemi termékek 9. Rendkívüli bevételek ÁFA, ha az átadó átterhelte 4. Előzetes ÁFA 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Időbeli elhatárolás 9. Rendkívüli bevételek 4. Halasztott bevételek (PIE)

11 Üzleti vagy cégérték Átvett eszközök piaci értéke 1-3. Eszközök 1(3). GW elszámolási szla Átvett kötelezettségek (terhek!) Szt. szerint értékelt értéke 1(3). GW elszámolási szla 4. Források (terhek) Szerződés szerint számlázott vételár 1(3). GW elszámolási szla 4. Szállítók Szerződés szerint számlázott vételár ÁFÁ-ja 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Kifizetett, átutalt ellenérték 4. Szállítók 3. Pénzeszközök Üzleti vagy cégérték állományba vétele 1. Üzleti vagy cégérték (GW) 1(3). GW elszámolási szla Terv szerinti ÉCS-i leírás Megvett részesedés piaci értéke Részesedések vételára Kifizetett, átutalt ellenérték Terv szerinti ÉCS-i leírás 5(6). ÉCS-i leírás 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1. Üzleti vagy cégérték (GW) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5(6). ÉCS-i leírás 1. Üzleti vagy cégérték (GW) terv szerinti ÉCS-je 1. Üzleti vagy cégérték (GW) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3. Pénzeszközök 1. Üzleti vagy cégérték (GW) terv szerinti ÉCS-je Immateriális javakra adott előlegek Átutalt előleg 3 (1). Immateriális javakra adott előlegek 3. Pénzeszközök Átutalt előleg ÁFÁ-ja 4. Előzetes ÁFA 3. Pénzeszközök Szállítói számla 1. Immateriális javak 4. Szállítók Szállítói számla ÁFA-tartalma 4. Előzetes ÁFA 4. Szállítók Az előleg visszavezetése 4. Szállítók 3 (1). Immateriális javakra adott előlegek Az előleg ÁFÁ-jának visszavezetése 4. Szállítók 4. Előzetes ÁFA Szállító kiegyenlítése 4. Szállítók 3. Pénzeszközök Immateriális javak értékhelyesbítése Állományba vétel 1. Immateriális javak értékhelyesbítésléka 4. Értékhelyesbítés értékelési tarta- Állomány csökkenés 4. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 1. Immateriális javak értékhelyesbítése Feladatok: Esettanulmányok: Alapítás-átszervezés aktivált értéke / 1. feladat 73. o. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / 2. feladat 77. o. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / 3. feladat 79. o. Vagyoni értékű jogok / 1. feladat 81. o. Szellemi termékek / 2. feladat 85. o. Szellemi termékek / 3. feladat 86. o. Üzleti vagy cégérték / 2. feladat 92. o.

12

13 2. tétel A) A könyvviteli elszámolás és nyilvántartás általános menete (gazdasági esemény, bizonylat, analitika, szintetika, számlasoros, idősoros elszámolás, könyvelés az eszköz és forrás, valamint a költség és eredmény számlákon, zárás, nyitás, összesítő ellenőrző kimutatások kapcsolatuk a beszámoltatási rendszerrel) B) Tárgyi eszközök. Fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás, eredménykimutatással való kapcsolat, kiegészítő melléklettel való kapcsolat, mozgásnemek és ezek szintetikus elszámolása C) Az egyszeres könyvvezetés

14 A) A könyvviteli elszámolás és nyilvántartás általános menete (gazdasági esemény, bizonylat, analitika, szintetika, számlasoros, idősoros elszámolás, könyvelés az eszköz és forrás, valamint a költség és eredmény számlákon, zárás, nyitás, összesítő ellenőrző kimutatások kapcsolatuk a beszámoltatási rendszerrel) Könyvelés: A gazdasági események meghatározott szabályok szerinti rögzítése. Gazdasági esemény Bizonylat Könyvelés Összesítő-ellenőrző kimutatás Bizonylat: A gazdasági eseményről készített hiteles okmány. Bizonylati elv: Könyvelni csak hiteles bizonylat alapján lehet! A bizonylat célja: A könyvelési munkához szükséges adatok biztosítása. A bizonylat tartalmi követelménye: A gazdasági esemény rövid, tömör, de egyértelmű megfogalmazása, beleértve a vagyon mennyiségi és értéki változásának pontos és szükséges részletezettségű rögzítését is. A bizonylat formai követelményei: bizonylat megnevezése bizonylat sorszáma bizonylat kelte a kiállító szervezet megnevezése, címe a bizonylat kiállítójának aláírása esetenként az utalványozó, átadó, átvevő, ellenőrző személy aláírása, valamint meghatározott esetekben cégszerű aláírás a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása A bizonylati rendszer magában foglalja: az alkalmazott bizonylatokat a bizonylatok kiállításának, továbbításának, feldolgozásának, lerakásának (megőrzésének) előírásait A Bizonylati Szabályzatban legalább az alábbi előírásokat kell szabályozni: a bizonylat megnevezését, célját és tartalmát a kiállítás helyét, időpontját, módját, példányszámát a bizonylat-feldolgozás és továbbítás módját és menetét, valamint határidőit a megőrzés (lerakás) helyét és módját a bizonylatok számozási rendszerét. Bizonylatok csoportosítása: Keletkezésük helye szerint: belső bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek a saját vállalatnál kerülnek kiállításra külső bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek a gazdasági környezetből érkeznek a vállalathoz Jellegük szerint: elsődleges bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek a gazdasági esemény megtörténtéről először kerülnek kimutatásra másodlagos bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek az adatfeldolgozási munka során az elsődleges bizonylatok alapján készülnek. Speciális fajtája az összesítő bizonylat.

15 Kezelésük szerint: szigorú számadású bizonylatok: azon bizonylatok, amelyek kezelésére különleges előírások vonatkoznak. Ezen bizonylatokkal illetéktelen felhasználás esetén viszonylag könnyen vissza lehet élni. Fontosabb különleges előírások: a készletekről és a felhasználásáról külön nyilvántartás vezetendő, a rontott példányok is megőrzendők. nem szigorú számadású bizonylatok A könyvvitel feladata: Választ tudjon adni arra, hogy a gazdasági események melyik vagyonrészben, mely időpontban, milyen értékben és milyen mennyiségben okoznak változást. A könyvvitel négy részterülete: Számlasoros elszámolás Idősoros elszámolás Analitikus elszámolás Szintetikus elszámolás A számlasoros elszámolás Vagyonrészek szerinti könyvelés. Az eszközöket és forrásokat egyedileg, külön-külön tartjuk nyilván. (Szintetikus számla, főkönyvi számla) Az idősoros elszámolás Időrendi sorrendben történő könyvelés. A gazdasági eseményeket azok felmerülési sorrendjében könyveljük. Eszköze a napló. Fajtái: egy-alapkönyves elszámolás (egy napló a vegyes napló), többalapkönyves elszámolás (több napló). (A napló formája lehet osztott szövegrészes vagy osztatlan szövegrészes és egye összegrovatos vagy több összegrovatos) A szintetikus könyvelés Összevont, csak értéki nyilvántartás. Az analitikus könyvelés Részletes mennyiségi és értéki nyilvántartás. Eszköze: analitikus számla, napló. Részletezettsége lehet csak értéki, csak mennyiségi, illetve értéki és mennyiségi nyilvántartás Főkönyvi számlák: Eszköz számlák Növekedés a tartozik oldalon Csökkenés a követel oldalon Nyitás a tartozik oldalon Forrás számlák: Növekedés a követelés oldalon Csökkenés a tartozik oldalon Nyitás a követel oldalon A főkönyvi könyvelés alapfogalmai: Könyvelési tétel (számlaösszefüggés / kontírozás): annak meghatározása, hogy a gazdasági eseményt melyik számla tartozik és melyik számla követel oldalára kell könyvelni, valamint a sorszám, a dátum, és a gazdasági esemény rövid, tömör megnevezése Ellenszámla: a könyvelési tételben egymással szemben álló számlák egyike Tartozik összeg: a számla tartozik oldalára könyvelt érték Követel összeg: a számla követel oldalára könyvelt érték Forgalom: a számla egyik oldalára könyvelt értékek összege, amely a nyitó egyenleget is magában foglalja 1 Egyenleg: a tartozik és a követel forgalom különbsége Záró egyenleg: a számla időszak végi egyenlege, technikai tétel Nyitó egyenleg: a számla időszak eleji egyenlege, tartalmi tétel Állományváltozás: a záró és nyitó egyenleg különbsége 1 Időszaki forgalom, ha a nyitó egyenleget nem tartalmazza

16 Megterhelés: a számla tartozik oldalára való könyvelés Jóváírás: a számla követel oldalán történő könyvelés Hivatkozás: lehet a gazdasági esemény sorszámára, időpontjára, tartalmának rövid megnevezésére, ellenszámlára, bizonylatára Nyitás formái: Az eszköz és forrás számlák szembeállításával Nyitómérleg számla alkalmazásával Zárás formái: Az eszköz és forrás számlák szembeállításával Zárómérleg számla alkalmazásával Helyesbítő számlák: Eszközhelyesbítő számlák: Aktív kiegészítő számlák: növelik valamely eszköz számla értékét és tartozik egyenlegük van Kontra aktív számlák: csökkentik valamely eszköz számla értékét és követel egyenlegük van Forráshelyesbítő számlák: Passzív kiegészítő számlák: növelik valamely forrás számla értékét és követel egyenlegük van Kontra passzív számlák: csökkentik valamely forrás számla értékét és tartozik egyenlegük van A főkönyvi számlák formátumai: Kétoldalas számla Egyoldalas számla Kéthasábos (két összegrovatos) számla Háromhasábos (három összegrovatos) számla Öthasábos (öt összegrovatos) számla Az analitikus és a szintetikus könyvelés kapcsolata: Az analitikus könyvelés adatainak csoportosítása és összesítése, valamint átadása a szintetikus könyvelés számára. A feladás a szintetika céljának megfelelő csoportosítással és összesítéssel készül. A feladás gyakorisága (időpontja) előre meghatározott, legjellemzőbb a havi feladás). Az analitikus könyvelés és a szintetikus könyvelés tulajdonképpen többszörös nyilvántartást jelent, amely elvileg történhet úgy, hogy a szintetika az analitika feladása alapján, tehát az analitikát követően könyvel párhuzamosan zajlik az analitikus és a szintetikus könyvelés az előző két megoldást kombináljuk, vagyis vegyesen Az analitika összesített adatainak meg kell egyeznie a szintetikával. Könyvelési hibák javítása: Áthúzás és föléírás Stornó tétellel: a hibásan könyvelt tétel újbóli elkönyvelése, de az eredeti (hibás) tétel fordítottjaként Pozitív stornózással: szabályos fordított tételt könyvelünk Negatív stornózással: mínusz összeggel könyveljük a fordított tételt. Tartalmilag helyesebb, mert nem halmozza a forgalmat! Összesítő-ellenőrző kimutatások: Főkönyvi kivonat: A főkönyvi számlák forgalmainak és egyenlegeinek egy időpontban történő összesítése. Forgalom rovatpárját próbamérlegnek, egyenleg rovatpárját nyersmérlegnek is nevezik. A számlák zárása előtt készül, tehát a Zárómérleg számlát nem tartalmazhatja. A forgalom a nyitó egyenleget is magában foglalja. A számlánkénti egyenleg a tartozik és követel forgalom különbsége. A főkönyvi számlák forgalmának meg kell egyeznie a napló (bruttó) forgalmával. Formája: Sorszám A számlák megnevezése Forgalom Egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel

17 Hiányossága: nyitó egyenleg és időszaki forgalom összemosása Forgalmi kimutatás: A főkönyvi számlák nyitó egyenlegeinek, időszaki forgalmainak és záró egyenlegeinek egy adott időpontban történő összesítése. A nyitó egyenleg rovatpárnak meg kell egyeznie a napló nyitó forgalmával. A időszaki egyenleg rovatpárnak meg kell egyeznie a napló időszaki forgalmával. Formája: Sorszám A számlák megnevezése Nyitó egyenleg Időszaki egyenleg Záró egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel A összesítő-ellenőrző kimutatások által jelzett hibák: Eltérő tartozik és követel összeg Egy gazdasági eseményt vagy csak idősorosan vagy csak számlasorosan könyveltünk Helyes könyvelés mellett az összesítésnél vagy az egyenleg meghatározásnál vétetünk hibát A összesítő-ellenőrző kimutatások által nem jelzett hibák: Ha valamelyik gazdasági eseményt egyátalán nem könyveltünk Ha valamelyik gazdasági eseményt többször könyveltünk Ha rossz számlára, de jó oldalra könyveltünk Kompenzációs hibák, amikor két (vagy több) hiba éppen kiegyenlíti egymást A könyvelési munka általános menete: Gazdasági események Bizonylat Analitika Szintetika Összesítő-ellenőrző kimutatások Mérleg

18 B) Tárgyi eszközök. Fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás, eredménykimutatással való kapcsolat, kiegészítő melléklettel való kapcsolat, mozgásnemek és ezek szintetikus elszámolása Fogalma: Azon anyagi eszközök, tenyészállatok, amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegek, a beruházások és felújítások, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítése. Mérlegtételei: 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg. Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített - hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamosfejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. Műszaki berendezések, gépek, járművek: A műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légiközlekedési eszközöket, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen: az egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás. Tenyészállatok: Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

19 Beruházások, felújítások: A beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett, tárgyi eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét. Beruházásokra adott előleg: Beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának ilyen címen átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: A tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként a tárgyi eszközök - könyv szerinti értéket meghaladó - piaci értéke és könyv szerinti értéke (a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett értéke) közötti különbözet mutatható ki. A tárgyi eszközök bruttó értékének összetevői (kiinduló értékek): Vásárlás: számla szerinti ár Saját előállítás: előállítási költség Apportként átvétel: létesítő okirat (vagy apportlista) szerinti érték Követelés, résesedés fejében átvétel: szerződés, számla, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Térítés nélküli átvétel: átadó könyv szerinti értéke (ha van) vagy a piaci érték Többlet: piaci érték A bekerülési érték része (ha az adott mozgásnál értelmezhető): Szállítási és rakodási költség Felár (+), engedmény (-) Vám, vámkezelési díj Közvetítői, bizományi díj Beszerzéshez kapcsolódó adók Fizetendő illetékek Le nem vonható ÁFA Alapozási, szerelési költség Üzembe helyezési költség Időarányos hitel- és kölcsönkamat Hitel (kölcsön) igénybevételének járulékos költségei Devizás kötelezettség árfolyam-különbözete bizonyos esetekben Időarányos biztosítási díj Beruházás, tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei A beszerzett eszközök beszerzési árának megállapítása: Ha az ellenérték kiegyenlítése forintban történik, akkor a levonható ÁFÁ-t nem tartalmazó forintérték Ha az ellenérték kiegyenlítése devizában, valutában történik, akkor a levonható ÁFÁ-t nem tartalmazó valutának, devizának a teljesítés napján érvényes választott árfolyamon átszámított forintértéke Ha az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése exportáruval, vagy exportszolgáltatással történik (barterügylet), akkor az importbeszerzés forintértékét az első ügylet teljesítésének napján érvényes választott árfolyamon kell meghatározni ( a második ügylet árfolyama is ez az árfolyam lesz!) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi: A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizás kötelezettségeknek az üzembe helyezésig pénzügyileg realizált árfolyam-különbözete (+-) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizás kötelezettségeknek a mérlegfordulónapi értékelésből adódó árfolyam-különbözete (+-)

20 A tárgyi eszközök bekerülési értékét csökkenti: A próbaüzemelés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége A bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt fizetett kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, illetve a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat összege A bekerülési érték meghatározásának speciális szabályai: Építési telek és a rajta vevő épület egyidejű beszerzése esetén, ha az épület lebontásra kerül, akkor a telek értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni az épület beszerzési, bontási költségeit, illetve a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait A telek bontás utáni piaci értékét meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás bekerülési értékeként kell figyelembe venni Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési értékébe be kell számítani, az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési értékének minősül Ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe szerződés alapján beszámított, korábbi bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeg az ingatlan bekerülési értékének részét képezi (egyéb esetben a bérleti jog még le nem írt összegét terven felüli ÉCS-ként kell elszámolni) Az előállítási költségek között kell elszámolni az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított vásárolt anyag bekerülési értékét, saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét (a beruházásokra a SEEAÉ-vel szemben kell elszámolni) A bekerülési értéknek nem lehet része: A folyamatos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási költség Az erdőnevelési, erdőfenntartási, erdőfelújítási munkák költsége A saját előállításhoz kapcsolódó igazgatási költség és egyéb általános költség Beruházás: A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása. A beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. Felújítás: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Karbantartás: A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet,

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 18158713-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Regisztrációs szám: 30 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kelt: Budapest, 2014.09.04 P.h. A gazdálkodó képviselője -1- Bevezető Jelen számlarend

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai Magyar Könyvvizsgáló Kamara budapesti szervezete Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai 2014. március 20. I. Tárgyi eszközök és immateriális javak 1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközöknek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja az Egyetem tevékenységét. A befektetett eszközök elszámolása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Könyvviteli alapismeretek

Könyvviteli alapismeretek Könyvviteli alapismeretek Gazdálkodás Az a céltudatos tevékenység, amely keretében a társadalom erőforrásainak (termelőeszközök, munkaerő) ésszerű felhasználása megvalósul. Gazdálkodó Az a természetes

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben