TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 13. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 SZEPTEMBER ÚJ EURÓPA. VASTAGH PÁL az Európai Alkotmányról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 13. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 SZEPTEMBER ÚJ EURÓPA. VASTAGH PÁL az Európai Alkotmányról"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÚJ EURÓPA TUDOMÁNYOS VASTAGH PÁL az Európai Alkotmányról KÖZLEMÉNYEK MICHAEL EHRKE a közép-keleteurópai kapitalizmusról KELEN ANDRÁS a magyar-palesztin Fanniról és nézeteirõl SZAKOLCZAI GYÖRGY az egyensúlyról KOVÁCS EDITH a kopulákról LIPÉCZ GYÖRGY a három rabról PAPP FERENC az e-businessrõl PAPP OTTÓ a felsõoktatási minõségbiztosításról BÖCSKEI ELVIRA a vállalkozásfejlesztésrõl EGRY GÁBOR az erdélyi szászokról TÓTH ARNOLD az atipikus foglalkoztatásról SZEPTEMBER

2 EDDIG MEGJELENT KÖTETEINK: Globalizáció, átalakulás, vállalati környezet (2000) Átmenet, felzárkózás, versenyképesség (2000) Verseny Európa küszöbén (2001) Nemzetközi kapcsolatok külgazdaság (2001) Oktatás, kutatás, gyakorlat (2001) Kis- és középvállalkozások Magyarországon (2002) Special issue: On the Way to the European Union (angol nyelven, 2002) Információ, tudás, versenyképesség (2003) Fiatal kutatók két nemzedéke (2003) Európaizáció, globalizáció, reformok (2003) A világ 2001 után (2004) Számok Piacok Emberek (2004) Az integráció társadalmigazdasági hatásai (2005) Ft

3 1 ÚJ EURÓPA A Magyar Tudomány Napja országos rendezvénysorozat keretében, az Általános Vállalkozási Fõiskolán, nov tartott tud yos knferencia anyaga ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA Budapest, 2005 szeptember

4 SZERKESZTETTE: 2 G. Márkus György fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola LEKTORÁLTÁK: G. Márkus György kandidátus Lipécz György kandidátus Sinkovics Alfréd kandidátus KIADJA AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA Felelõs kiadó: Antal János fõtitkár Felelõs szerkesztõ: G. Márkus György Kiadványszerkesztõ: Németh Zsuzsa Kézirat elõkészítés: Somogyvári Gyuláné ISSN

5 TARTALOM 3 G. Márkus György: Elõszó 5 Vastagh Pál: Az Alkotmányos Szerzõdés és a magyar parlamenti jog 7 Michael Ehrke: Az Új Európa gazdaság, politika és társadalom a posztkommunista kapitalizmusban 11 Szakolczai György: A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: Az IS-LM elemzés néhány problémája 23 Sinkovics Alfréd: A vállalkozások tõkeszerkezetének változása Magyarországon Papp Ottó: Az önértékelésen alapuló minõségbiztosítási rendszerek alkalmazása a felsõoktatásban Vígh László: Az Európai Központi Bank függetlensége célok és feladatok 57 Papp Ferenc: Az e-business fejlesztése európai versenyképességünk feltétele 79 Lipécz György: A három rab esete Egy valószínûségszámítási paradoxon tanulságai 97 Kovács Edith: Speciális többváltozós eloszlások modellezése kopulák segítéségével 105 Egry Gábor: Az erdélyi szász elit személyi és intézményi hálózatainak szerepe a szász nemzetgazdaságban és nemzeti mozgalomban 115 Tóth Arnold: Atipikus foglalkoztatás a munkáltatóknál Kutatási jelentés 129 Böcskei Elvira: Vállalkozásfejlesztés és e-business a kis- és középvállalkozások számára Egy oktatási projekt háttere és tapasztalatai 141 ESSZÉ Kelen András: Az euroiszlámról elmesélt esszé 147 OTDK Gál Zoltán: Az eszközarányos eredményesség alakulása a magyarországi és a külföldi vállalkozásoknál 193 VÉGZÕS HALLGATÓK SZAKDOLGOZATAINAK ANNOTÁCIÓI 207

6 4

7 ELÕSZÓ 5 Merre tart Európa? Amikor szerzõink még írták tanulmányaikat, esetleg az elsõ változatokat, még úgy tûnt, az Európai Unió egyszerre fog mélyülni az Alkotmányos Szerzõdés elfogadása nyomán, s bõvülni egyre keletebbre és délebbre. Mi magyarok, pedig egyre inkább ehhez a felfelé ívelõ Unióhoz alkalmazkodunk gazdasági, társadalmi és jogi struktúráinkkal Ma és holnap valószínûleg másképp fogalmaznánk. Ma már inkább tisztában vagyunk a nemzeti önzések mértékével, az európai együvé tartozás gyengeségével. Dr. Vastagh Pál fõiskolai tanár (Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék) arról értekezik, milyen hatással lesz Európa Alkotmánya, ha hatályba lép, s a szerzõ ezt a kérdést is felteszi a magyar parlamenti jogra. Egyszerre irodalmi és szociológiai esszéjében dr. Kelen András fõiskolai tanár (Társadalomismereti Tanszék) brüsszeli madártávlatból tekint a 9/11 óta oly sokat vitatott iszlám európai jelenlétére, de ezzel együtt felvillantja hazai viszonyaink számos paradoxonát is. A Friedrich Ebert Alapítvány hosszú évek óta partnere a Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítványnak. Michael Ehrke, a budapesti képviselet vezetõje cikkében politológusként mutatkozik be, aki mélyrehatóan és tudományos könyörtelenséggel elemzi az Új Európa, vagyis a közép-európai posztkommunista régió ellentmondásait, a globalizáció nyomására formát öltött kapitalizmusának társadalmi-gazdasági egyenlõtlenségeit. Ez alkalommal sem csalódik a kiadványunk sokszínûségéhez hozzászokott olvasó. Kedvére választhat: n az Európai Központi Bankról (Vigh László fõiskolai adjunktus Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék), n az e-bussinesrõl (Papp Ferenc fõiskolai docens Vállalkozás-menedzsment Tanszék), n a valószínûségelméletrõl (dr. Lipécz György fõiskolai tanár és Kovács Edith fõiskolai adjunktus Módszertani Tanszék), n az erdélyi szászokról (Egry Gábor PhD hallgató), n az IS-LM elemzésrõl (dr. Szakolczai György Professzor Emeritus Közgazdaságtani és Jogi Tanszék), n egy oktatási projektrõl a vállalkozásfejlesztés terén (Böcskei Elvira fõiskolai adjunktus, PhD hallgató Pénzügytani és Számviteli Tanszék), n az atipikus foglalkoztatásról (Tóth Arnold fõiskolai tanársegéd Közgazdaságtani és Jogi Tanszék), n a felsõoktatási minõségbiztosításról (dr. Papp Ottó fõiskolai docens Vállalkozás-menedzsment Tanszék), n a vállalati tõkeszerkezetrõl (dr. Sinkovics Alfréd fõiskolai tanár Pénzügytani és Számviteli tanszék) írt munkák között. Természetesen ebben a számban is megismerkedhet az olvasó az intézményben folyó képzés színvonalát remélhetõleg jól tükrözõ szakdolgozati annotációkkal, valamint egy országos elsõ helyezett tudományos diákköri dolgozattal (Gál Zoltán). dr. G. Márkus György felelõs szerkesztõ

8 6

9 7 Vastagh Pál * AZ ALKOTMÁNYOS SZERZÕDÉS ÉS A MAGYAR PARLAMENTI JOG ** Jelen pillanatban az alkotmányozási folyamat egyik legizgalmasabb, harmadik periódusában, a nemzeti ratifikáció szakaszában vagyunk. Amint azt a francia és a holland népszavazás kudarca is jelzi, még komoly nehézségekkel kell számolnunk. Nem árt felidézni, hogy az alkotmányozási folyamat szinte mindegyik szakaszában voltak olyan buktatók, szituációk, konfliktusok, amelyek nyomán nagyon kevesen tudták meggyõzõdéssel vallani, hogy a folyamat sikerrel zárulhat. Volt ilyen idõszak már a Konvent munkája során is, különösen az elején hallatszottak kétkedõ hangok. Hasonló kétségek és ellentmondások merültek fel az olasz elnökség idõszakában. Az olaszok hihetetlen ambícióval szerették volna a július 1- jétõl az év végéig tartó elnökségüket felhasználni arra, hogy a Kormányközi Konferencián tetõ alá hozzák az Alkotmányos Szerzõdést. Ezt a törekvést a spanyol és a lengyel ellenállás meghiúsította, így végül ez a lehetõség az ír elnökségnek adatott meg. Az alkotmányos vívmányok bõvülõ köre Az Európai Alkotmányos Szerzõdést a Magyar Országgyûlés a múlt esztendõ december 20-án ratifikálta. Ennek nyomán bízhatunk abban, hogy ez az Alkotmányos Szerzõdés valóban hatást gyakorol majd az elkövetkezendõ évtizedek magyar jogfejlõdésére, bár hogy mely pontokon és milyen módon, az jelenleg csak valószínûsíthetõ. Rengeteg kérdés, szakmai dilemma kíséri az Alkotmányos Szerzõdés sorsát, melynek hatása nagyon összetett, rendkívül komplex. Az emberi jogok védelmének európai fejlõdése szempontjából rendkívüli fontossággal bír az Alapvetõ Jogok Chartájának beemelése az Alkotmányba. Meggyõzõdésem szerint a magyar jogrendszer egészére kisugárzik az Alkotmányos Szerzõdés szellemisége. Ezt az értékvilágot tükrözik az Európai Unió elsõ fejezetben meghatározott célkitûzései és értékei is. Ez a rész egy fontos, programatikus eleme az Alkotmánynak, amely deklarálja, hogy milyen értékeket tükrözõ Európát szeretnénk az Európai Unió égisze alatt kialakítani. Mindenekelõtt a parlamenti jogra és a gyakorlatra is van az Alkotmányos Szerzõdésnek jelentõs hatása. Az Európai Unió lényegénél fogva nem tartalmaz közvetlen rendelkezéseket a Közösségi Vívmányok sorában egy-egy tagállam alkotmányos berendezkedésére. Ugyanakkor az elmúlt évtizedek során egyre markánsabban kirajzolódik az alkotmányos vívmányok állandóan változó, fejlõdõ, tartalmában gazdagodó köre is az unión belül, amelyet dr. Czuczai Jenõ korábban constantly evolving costitutional acqui of the EU elnevezéssel írt le. Ez a kategória ugyanúgy, mint a Közösségi Vívmányok egész kategóriája lényegében számos elembõl és nem kizárólag jogi komponensekbõl tevõdik össze. Ebben a körben elsõként a talán a számunkra legmarkánsabb iránymutatást jelentõ Koppenhágai Kritériumok elsõ csoportját kell megjelölni, melyek követelményként határozták meg a csatlakozó országok számára a * Az Általános Vállalkozási Fõiskola fõigazgatója ** Az Európai Unió új Alkotmányos Szerzõdésének hatása a magyar jogrendre c. konferencián elhangzott elõadás szerkesztett szövege.

10 8 jogállam intézményeinek kiépítését, azok gyakorlati mûködõképességét, az emberi jogok érvényesülését, különös tekintettel a nemzeti és kisebbségi jogokra. Ez utóbbi kitétel alapozta meg érvelésünket akkor, amikor a Konventben és a Konventen kívül is amellett érveltünk, hogy nem jöhet létre olyan Európai Alkotmányos Szerzõdés, amelyben nem esik szó arról, hogy Európában különbözõ kisebbségek élnek, és ezeknek a közösségeknek, és a hozzájuk tartozó egyéneknek jogaik vannak. A csatlakozás közvetlen jogi hatása Önmagában már Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozásának ténye is jelentõs hatást gyakorolt az egész magyar közjogi berendezkedésre. Ez a hatás érinti az Országgyûlést, az Alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatás rendszerét és az államszervezetnek szinte az egészét. A változások jelentõs részét a közös döntéshozatalban történõ részvételre való alkalmasság követelménye részben jogi alapon, részben gyakorlati úton kényszeríti ki. Ezen generális hatáson túlmenõen a magyar közjogi berendezkedésre közvetlenül is ható tényezõk következtében az elmúlt két és fél esztendõ során Magyarországon el kellett végezni egy kiterjedt közjogi harmonizációt. Ennek legfontosabb eleme a 2002 decemberében elfogadott alkotmány-módosítás volt, amely megteremtette Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozásának belsõ alkotmányos feltételeit. Az alkotmány-módosításról szakmai és politikai síkon egyaránt éles viták folytak, megszületését nagyon komoly politikai kompromisszumok terhelték. Ezek lenyomata sajnos érzékelhetõ az elfogadott szövegen. Érdemes komolyan fontolóra venni azt a felvetést, hogy az Alkotmányos Szerzõdés hatályba lépését követõen más egyéb hatásokat is figyelembe véve célszerû lenne elvégezni ennek a csatlakozási klauzulának a szükséges korrekcióját, amely amint azt az elmúlt idõszak szakirodalma nagyon egyértelmûen tükrözi elég sok fogyatékosságban szenved. Csatlakozásunkból fakadóan az alkotmánymódosítás mellett három kétharmados törvény megalkotására is sor került. Már maga az alkotmánymódosítás tartalmazott egy olyan passzust, amely már alkotmányos szinten mintegy keretjelleggel meghatározta az Országgyûlés és a kormány együttmûködését, a kormány tájékoztatási kötelezettségét, valamint azt, hogy az együttmûködési eljárás lényegére vonatkozó szabályokat egy kétharmados törvényben kell meghatározni. Mintegy másfél éves elõkészítés után, 2004 nyarán sikerült elfogadnunk a törvényt. Érdemtelenül kevés szó hangzott el ezekrõl a törvényekrõl, holott kidolgozása komoly szakmai és politikai teljesítmény volt, mely hosszú idõre stabil alkotmányos szintre emelte a kormány és az Országgyûlés együttmûködését. Ez az együttmûködés nem pusztán kooperációs igénybõl fakad. A háttérben az a nagyon súlyos közjogi és politikai probléma áll, hogy a törvényhozás jogalkotó hatásköreinek egy részét át kellett engednie ahhoz, hogy ezeket a közösségi intézményekben más államokkal együttesen gyakoroljuk. Fontos tehát, hogy az Országgyûlésnek megadasson az a lehetõség, hogy ne rekedjen ki ezen kompetenciák közösségi gyakorlásának folyamatából. Ez az Unió belsõ legitimitása, elfogadottsága, a Parlament ellenõrzõ szerepének szempontjából egyaránt kardinális kérdés. A törvény gyakorlati érvényesítése, alkalmazása kapcsán két házszabály-módosítást is el kellett fogadnunk, amelyek szintén kétharmados egyetértést igényeltek. Meg kellett hoznunk továbbá az európai parlamenti képviselõk választásáról szóló törvényt, és megalkottuk talán egyedüliként az újonnan csatlakozó országok sorában az Európai Parlament magyarországi tagjainak jogállásáról szóló törvényt is. Összességében tehát egy alkotmánymódosításban, három kétharmados törvényben, és két házszabálymódosításban öltött testet az a közvetlen közjogi hatás, amelyet a csatlakozás tényébõl a magyar közjogi berendezkedésre érvényesíteni kellett. Új parlamenti gyakorlat Gyakorta éri a magyar politikai osztályt az a kritika, hogy sok szempontból és gyakorta éretlen. Ennek ellenkezõjét bizonyítják ezen nehezen, súlyos kompromisszumok árán megszületett jogalkotási eredmények. Az is tény, hogy a Magyar Országgyûlés és nem csak ebben a tárgykörben minden olyan kétharmados törvényt elfogadott, amely közvetlenül kapcsolatban volt az európai uniós csatlakozási folyamattal, integrációval az elmúlt évek, sõt évtizedek során. Nemcsak a törvények és a házszabály-módosítások születtek meg, hanem alakulóban, formálódóban van egy új parlamenti gyakorlat, amely sok tekintetben megváltoztatta a parlament belsõ struktúráját. A

11 9 kormány és a parlament együttmûködését szolgáló házszabály-módosítás nyomán privilegizált helyzetbe került az Európai Ügyek Bizottsága, amely ma kiemelkedik a szakbizottságok közül. Jelenleg már tizennyolc olyan közösségi jogalkotási tervezet kapcsán folyik egyeztetési eljárás az Országgyûlés keretei között, amelyek a leghangsúlyosabb, és a magyar érdekek szempontjából legkiemelkedõbb témákat tartalmazzák. Az Alkotmányos Szerzõdés hatásával kapcsolatos perspektíváról, távlatról szólva elmondható, hogy az új dimenzióba emeli a nemzeti parlamenteket az Unió belsõ világában. Nem egyszerûen együttmûködésrõl, tájékoztatási kötelezettségrõl van szó, hanem arról is, hogy az Alkotmányos Szerzõdés a nemzeti parlamenteket szorosan hozzákapcsolja az Unió alkotmányos gyökerét jelentõ hatásköri szabályokhoz. Ez új helyzetet eredményez, aminek a következményeit, távlatait talán még ma nem is láthatjuk pontosan. Mindez azért jelent nagy változást, mert az Unió tevékenységében, és annak kiterjedtségében meghatározó az Alkotmányban rögzített hatáskörök jellege, a kizárólagos hatáskörök pontos és precíz rögzítése, az osztott hatáskörök felsorolása és a hatáskör-gyakorlásra vonatkozó elvek rögzítése. Szubszidiaritás és arányosság E tekintetben két olyan elv, a szubszidiaritás és az arányosság érvényesítésének nyomon követését rögzíti az Alkotmány, amelyek egyik legbefolyásosabb ellenõrzõ szereplõje a nemzeti parlament. Az Alkotmányhoz csatlakozó elsõ és második jegyzõkönyv tartalmazza a nemzeti parlamentek szerepére, illetõleg a szubszidiaritás vizsgálatának konkrét jogosítványaira vonatkozó alkotmányos rendelkezéséket. Ezek a jegyzõkönyvek szerves részét képezik az Alkotmányos Szerzõdésnek, osztoznak annak sorsában. Az Alkotmányos Szerzõdés szerint tehát a szubszidiaritás érvényesülését a nemzeti parlamenteknek kell ellenõrizniük az ún. közösségi kezdeményezések esetén. Ezt a meglehetõsen széles fogalmi kört pontosan rögzíti a jegyzõkönyv szövege. A nemzeti parlamentek indokolt esetben kétségeiknek adhatnak hangot, hogy egy adott közösségi kezdeményezés megmaradt-e az eredetileg rögzített hatáskörök keretei között, és ennek nyomán tehetnek bizonyos kezdeményezéseket a szükséges korrekcióra. Lényegében tehát a nemzeti parlamentek az egyik legfontosabb intézményei annak az ellenõrzésnek, melynek célja, hogy ne történjék egy lopakodó hatáskör-kibõvítés az Unión belül a különbözõ jogszabály-kezdeményezések útján. Mindez már más szerepet, más súlyt jelent, mint az, hogy a nemzeti parlamenteket tájékoztatja a Bizottság a jogalkotási programokról, a fehér könyvekrõl, a zöld könyvekrõl, amelyek persze fontos információk. A nemzeti parlamentek az alkotmány alapján szervesen bekapcsolódnak a közösségi jogalkotás rendszerébe és ez alapvetõen más helyzetet jelent. A két jegyzõkönyv alapján világosan kirajzolódik az a körülmény, hogy a nemzeti parlamentek részvétele kettõs jellegû, kétirányú az Unió ügyeinek intézésében. Az egyik a már említett közösségi jogalkotásban betöltött szerep, amely elsõsorban a szubszidiaritás érvényesülésének ellenõrzésére szorítkozik, illetõleg a jogalkotási programokról való közvetlen tájékozódása. Ez olyan erõs jogosítvány, amely a végsõ szakaszában megalapozhatja az Európai Közösségek Bírósága eljárásának kezdeményezését is, elsõsorban abban az esetben, ha a kifogásoknak, amelyeket a nemzeti parlamentek eljuttatnak az illetékes fórumokhoz a Közösségen belül nincs megfelelõ hatása. Ám magának a Közösségek Bírósága elõtti eljárásnak is vannak még tisztázatlan pontjai. A nemzeti parlamentek szerepérõl szóló jegyzõkönyv úgy fogalmaz: a nemzeti parlamentek számára különös érdeklõdésre számot tartó ügyek csoportja. Ezt elválasztja a közösségi jogalkotásban való részvételtõl, és nevesítetten utal bizonyos személyi ügyekre. A Bel- és Igazságügyi Együttmûködés területén amely talán a legszenzibilisebb terület a nemzeti szuverenitás szempontjából az éves együttmûködés értékelését megkapják a nemzeti parlamentek, csakúgy, mint az Europol, az Eurojust munkájáról szóló tájékoztatót. Az Unió számvevõszéke ugyancsak megküldi éves jelentését. Mindez tehát egy kiszélesedõ ellenõrzési jogosítványt juttat kifejezésre. Távlatok Felvetõdik a kérdés, hogy ezen új szerepnek milyen hatásai lehetnek az Unió egész mûködése, jövõje szempontjából. Ha a Maastrichti Szerzõdés utáni idõszak fejõdését vizsgáljuk, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az elmúlt idõszakban erõteljesen és dinamikusan fejlõdött az Unió közösségi jellege. A két egymás mellett funkcionáló közösségi és kormányközi együttmûködésen alapuló tevékenységi kör

12 10 viszonylatában erõteljes közösségiesítés jellemzi az Unió eddigi lépéseit. Erre jó példa a Bel-és Igazságügyi Együttmûködés, amely az Amszterdami Szerzõdés alapján, 1997-ig gyakorlatilag kiürült. Három témakör maradt az Unió jelenlegi harmadik pillérében, a többi kérdés átkerült a közösségi pillérbe. Ha ehhez hozzáteszem, hogy az Alkotmányos Szerzõdés alapján a minõsített többség szerint eldöntendõ ügyek mennyisége már a Nizzai Szerzõdésben, de az Alkotmányos Szerzõdésben még inkább mennyiségileg is nõ és alapvetõ döntéshozatali eljárásává válik az Európai Uniónak, akkor ez szintén alátámasztja ezt a tendenciát. Ezzel szemben a nemzeti parlamentek ilyen típusú bekapcsolódása egy más impulzust jelenthet ebben a fejlõdési trendben, és feltehetõen hozhat ellentmondásokat is. Hiszen a nemzeti parlamentek megjelenése ebben a formában, ami a szubszidiaritást illeti, felveti annak a lehetõségét, hogy bizonyos re-nacionalizálódásra kerüljön sor, azaz kevésbé dominánsak legyenek a közösségi szempontok. Erõteljesebben jelenhetnek meg a nemzeti törekvések immár nem csak a Tanács szintjén, hanem egy új csatornán, a nemzeti parlamentek fellépésében is. Ezzel kapcsolatban vetõdhetnek fel aggályok, és a következõ évek gyakorlata fogja majd eldönteni, hogy mindez milyen hatást vált ki. Ám ezzel a folyamattal érdemes számot vetni, mint ami a konfliktus lehetõségét vetíti elõre. Nemzeti színtéren a kormány és a parlament együttmûködésében szintúgy megjelenhet éppen a parlament alkotmányban biztosított szerepe alapján olyan konfliktus-helyzet, amelyben az ügyeket másképpen ítéli meg a kormány és másként a nemzeti parlament. Ebben persze alapvetõen meghatározó a kormányzati többség. Ilyen kérdésekben általában nem szokott megbomlani az a politikai egység, ami a kormány és a kormánypártok között a parlamentarizmus alapvetõ szabályai szerint jött létre. Ám itt is megvan a konfliktus lehetõsége. Megemlítem azt az alapvetõ tényt, hogy a szubszidiaritási problémák kapcsán az Alkotmány ugyan biztosítja a nemzeti parlamentek számára a kereset, illetõleg a fellépés jogát az Európai Közösségek Bírósága elõtt, de erre a 306. szakasz alapján nincs közvetlen lehetõsége a nemzeti parlamenteknek, csak a nemzeti kormányoknak. Ez szintén egy lehetséges ellentmondást jelent. Származhatnak konfliktusok a Bel- és Igazságügyi Együttmûködés kapcsán is a nemzeti parlamentek ilyen típusú szerepébõl. Azzal is érdemes számot vetni, hogy a szubszidiaritás ellenõrzése kapcsán a parlamentközi együttmûködésnek is új formáját kell majd kialakítani. Hiszen ahhoz, hogy a nemzeti parlamentek eredményesen lépjenek fel bizonyos jogszabály-kezdeményezésekkel szemben a Bel-és Igazságügyi Együttmûködés kapcsán a parlamentek egynegyedének, más esetekben egyharmadának kell egyetértenie a kifogások tartalmában. Ezen álláspontok pedig nem jönnek létre maguktól. Konzultálni, koordinálni kell, ami szintén érinti a nemzeti kormányok együttmûködését is. Az Alkotmányos Szerzõdés alapján tehát olyan demokratikus folyamat körvonalazódik, amely szemmel láthatóan arra törekszik, hogy az Unió demokratikus legitimitását kiszélesítse. Ebben valóban kitüntetett szerepük lesz a nemzeti parlamenteknek. Ugyanakkor mindez számos konfliktus forrását is jelentheti a jövõben, és olyan hatások kapcsolódhatnak be a közösségi döntéshozatalba, amelyekre az eddigiek során még nem volt lehetõség.

13 11 Michael Ehrke * AZ ÚJ EURÓPA GAZDASÁG, POLITIKA ÉS TÁRSADALOM A POSZTKOMMUNISTA KAPITALIZMUSBAN Az Európai Unió tíz új tagállammal történõ bõvítése alkalmából május 1-jén rendezett népünnepélyek és tûzijátékok nem tudták feledtetni az új és a régi tagállamokban egyaránt jellemzõ szinte már túlzottan is józan hangulatot. Az európai egyesülést kísérõ nagy ívû remények és várakozások az európai kommunizmus összeomlását követõ tizenöt év során némileg megkoptak május 1-jén a rövid távú ünnepi hangulat díszlete mögött mindkét oldalon a gondok voltak meghatározók. A régi tagállamokban attól tartanak, hogy veszélybe kerülnek a munkahelyek, ellenõrizetlenné válik a munkaerõ beáramlása, megnövekednek a problémák a határ menti régiókban, és az unió pénzügyi és intézményi rendszere képtelen lesz megbirkózni a 25 tagállam jelentette feladatokkal. Az új tagállamokban nem lehet nem észrevenni a csalódást: a rendszerváltás óta eltelt tizenöt év, a gazdasági nyitás és az EU-hoz való közeledés a lakosság többsége számára szociálisan csak csekély mértékû javulást hozott. Az átalakulás jelentõs gazdasági és szociális költségekkel járt. A gazdag EU az új tagokkal szemben a legkevésbé sem bizonyult nagyvonalúnak. A csatlakozástól rövidtávon nem várnak sokat, a remények inkább áttevõdnek a következõ generációra, akiknek majd egyszer jobb lesz a sorsa. Hiszen Írországban is majdnem 20 év telt el a csatlakozás után, mikor végre megindult a látványos fellendülés Míg az elvárások a távoli jövõbe helyezõdnek át, a bõvüléssel járó eufória maradványa inkább a múltból táplálkozik: Európa végre egyesült! Európa történelmi-kulturális identitását Kopernikusz és Corvin Mátyás, a Duna-menti országok monarchiája, Husz János és Franz Kafka egyaránt meghatározták. Európa egysége úgy tûnik, mesterségesen bomlott meg, amikor a közép-európai országok kommunista uralom alá kerültek. Közép-Európa, mint az orosz-szovjet kelettõl elhatárolódó történelmi identitás által meghatározott konstrukcióra való emlékezés volt a kiindulópontja a közép-európai ellenzéki mozgalmaknak, Kafka könyvei jelentették az elsõ lépést a rendszer-ellenzékiség irányába. Ez a kép persze kissé ferde, hiszen egy történelmen túli ellentétet tételez fel Európa és a Kelet között, miközben a kommunizmust valamely a lényétõl idegen, eredetét tekintve ázsiai életmód modern megjelenési formájának tekinti. Bárhogy is legyen, Közép-Európa mára megérkezett Nyugatra (helyenként nagyon is távol Nyugatra) és a közép-európai múlt felidézése immár a múlté. 1 Mindemellett úgy tûnik, egy fontos tényt szem elõl tévesztünk. Európa 1945 utáni megosztottsága lehet, hogy mesterséges volt és megzavarta a kontinens természetes egységét, 45 éves fennállása során azonban a határ mindkét oldalán meghatározó befolyással volt az emberekre és az életviszonyokra egyaránt. Az a szemlélet, amely a kommunizmust egy fajta üzemi balesetnek, Nyugat-Európa (egész Európa helyett) 1945 utáni fejlõdését pedig az európai történelem természetes folytatásának tekinti, nemcsak történelmileg kérdõjelezhetõ meg. Azzal, hogy a bõvítést is eleve a gyõztesek, és a történelmi baleset áldozatai közötti viszonyként értelmezné, és ezzel egyben veszélyeztetné is. A korábbi bõvítési fordulókkal való összehasonlítás a mostani bõvítés újszerûségének vizsgálatát inkább torzítja, mint segíti. Az összehasonlítás során a különbségeket általában mennyiségileg határozzák meg az új tagok számára, a gazdasági fejlettségbeli különbségekre hivatkoznak stb. A mostani bõvítés- * A szerzõ (a politológia doktora) a német Friedrich Ebert Alapítvány (FES) budapesti képviseletének vezetõje.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA TUDÁSTÁRSADALOM, VÁLLALKOZÁSOK, EURÓPA

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA TUDÁSTÁRSADALOM, VÁLLALKOZÁSOK, EURÓPA 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 TUDÓSGENERÁCIÓK AZ ÁVF-EN

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 TUDÓSGENERÁCIÓK AZ ÁVF-EN ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 TUDOMÁNYOS 12345678901234567890123 TUDÓSGENERÁCIÓK

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Európai stratégia 2020 és Magyarország Wéber Attila Európa, Unió és pártok a rendszerváltás két évtizedében TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Belyó Pál Mennyire meredek a gödör fala?

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete...

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... 24 GÁSPÁR MÁTYÁS... 33 Magad uram A civil önkormányzás körvonalai...

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével MAGYARORSZÁG DÉLKELET-EURÓPAI KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA I. A térség helye a magyar külkapcsolatok összefüggéseiben M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével és

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Közfoglalkoztatás a közútkezelő társaságnál (szakdolgozat) Commonemployment at the Roads Management Company (szakdolgozat angol

Részletesebben

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja POLGÁR TAMÁS A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása 2 0 0 5 ezen tanulmánya a 2005.

Részletesebben

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon JÖVÔKÉP Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon 2009 Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon Jövôkép sorozat 1. 75-ök vitairata A tanulmányt szerkesztette:

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben