Végrehajtási és allokációs politika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végrehajtási és allokációs politika"

Átírás

1 Végrehajtási és allokációs politika Szabályzatot jóváhagyta: Vezérigazgatói utasítás száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 4/ Tartalomjegyzék VÉGREHAJTÁSI ÉS ALLOKÁCIÓS POLITIKA... 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1 ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK... 1 ÜGYFÉL PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSE, ÉS A PORTFOLIÓKEZELÉS SORÁN KÖTÖTT ÜGYLETEK VÉGREHAJTÁSA oldal A portfóliókezelési szerzıdés megkötésére és ügyletek felvételére vonatkozó általános szabályok... 2 AZ ÜGYFELPORTFÓLIÓK ÜGYLETEINEK KEZELÉSE ÉS AZ ALLOKÁCIÓ SZABÁLYAI... 3 ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA A VÉGREHAJTOTT ÜGYLETRİL ÉS A VÉGREHAJTÁSI ÉS ALLOKÁCIÓS POLITIKÁRÓL 3 A POLITIKA FELÜLVIZSGÁLATA... 4 Általános szabályok 1. A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MiFID), illetve a befektetési vállakozásokról és az árútızsdei szolgáltatokról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) elıírja a befektetési szolgáltatást végzı szervezet számára, hogy úgy köteles az ügyfél, illetve az ügyfél portfóliójának megbízását végrehajtani, hogy az az ügyfél számára a lehetı legkedvezıbb legyen (Legkedvezıbb végrehajtás elve). Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. (továbbiakban Aegon) jelen Végrehajtási és allokációs politika (továbbiakban Politika) keretében rögzíti azokat az igazgatási szabályokat, amelyek elısegítik a Legkedvezıbb végrehajtás elvének teljesülését. 2. Az Aegon tevékenységének középpontjában a vagyon-, alap- és portfóliókezelés áll. Az érintett portfóliókba befektetési vállalkozásokon keresztül szerzi be az Aegon az értékpapírokat, ennek megfelelıen a megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszköz egyben meghatározza a kereskedési csatornát is. Aegon jelen politikában lefekteti a Legkedvezıbb végrehajtás elvének teljesüléséhez szükséges alapelveket, illetve konkretizálásra kerülnek a Politikához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségek is. A Politika lényege ugyanis, hogy az Aegon bizonyítani tudja, hogy az ügyfélportfólió megbízása során következetesen, a Politikában meghatározott Legkedvezıbb végrehajtás elve alapján járt el. 3. Jelen politika hatálya a következı eszközökre terjed ki: átruházható értékpapírok pénzpiaci eszközök kollektív befektetési értékpapírok, befektetési jegyek teljesítéses, vagy elszámolásos deviza-, kamat-, értékpapír-, pénzügyi index és hozam opciós-, tızsdei és tızsdén kívüli határidıs-, és csere ügyletek 4. A politika hatálya alól kivételek: az egyedi jellemzıkkel rendelkezı pénzügyi eszközök, az Aegon által bonyolított ügylet kizárólag egy teljesítési helyhez köthetı, illetve amennyiben az ügyfél utasítást ad az Aegon részére. 5. Abban az esetben, ha az Aegon a 2. -ban meghatározott termékpalettáját bıvíteni kívánja vagy bármilyen olyan tényezı merül fel, amely a ügylet végrehajtásának menetét vagy eredményét a jelen Politika szempontjából jelentısen befolyásolja, akkor az Aegon gondoskodik a Politika aktualizálásról, kiegészítésérıl és/vagy módosításáról. Értelmezı rendelkezések 6. Jelen Politikában (1) Politika: Az Aegon Bszt. 63. (1) bekezdésében, illetve a MiFID 21. cikkében meghatározott összeférhetetlenségi politikája

2 2. oldal (2) Bszt: a befektetési vállakozásokról és az árútızsdei szolgáltatokról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (3) MiFID: pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (4) Multilaterális kereskedési rendszer (MTF): a Bszt. hetedik részében körülírt rendszer (5) Ügylet: portfóliókezelési szerzıdés keretein belül az Ügyfél portfóliójának részére meghatározott pénzügyi eszköz, befektetési instrumentum vétele vagy eladása. Ezek lehetnek bizományosi ügyletek, adás-vételi ügyletek és befektetési jegy forgalmazási-ügyletek. A tıkebevonásra és tıkekivonásra Ügyfél által adott instrukciót a Társaság jelen politika szempontjából nem minısíti ügyletnek, annak teljesítése során az Ügyfél utasítása szerint jár el. (6) Rendszeres internalizáló: az a befektetési vállalkozás, amely ügyfél részére szervezett keretek között, saját számlás kereskedés keretében a kereskedési napok mindegyikén biztosítja az ügyletkötés lehetıségét oly módon, hogy az ügyfél ügyleteit szabályozott piacon és multilaterális kereskedési rendszeren kívül hajtja végre, (7) Szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tızsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következı feltételeknek: (i) (ii) (iii) (iv) (v) piacmőködtetı által mőködtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévı vételi és eladási szándékát, vagy elısegíti ezt oly módon, hogy az szerzıdést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkezı felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, rendszeres idıszakonként, meghatározott idıben mőködik, szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben. (8) Árjegyzı: az a saját számlás kereskedést folytató befektetési vállalkozás, amely egy pénzügyi eszközre folyamatos vételi és eladási kötelezettséget vállal az általa meghatározott árakon. Ügyfél portfóliókezelési szerzıdés megkötése, és a portfoliókezelés során kötött ügyletek végrehajtása A portfóliókezelési szerzıdés megkötésére és ügyletek felvételére vonatkozó általános szabályok 7. Az Aegon üzletszabályzata alapján ügyféllel kízárólag írásban köthet szerzıdést. 8. Az ügyféllel kötött szerzıdés teljesítése, során mindenkor az Aegon szabályzatainak, a szakma szabályainak megfelelıen és az ügyfél érdekeivel összhangban, az ügyfél számára legkedvezıbb végrehajtási helyszín megválasztásával kell eljárni. 9. a Társaság a ügyletek végrehajtását partnerein keresztül végzi. 10. A Társaság rendszeresen internalizált piacokon történı végrehajtás/árjegyzett instrumentum esetén az ügyfél számára történı legjobb végrehajtást azáltal biztosítja, hogy az általa igénybe vett befektetési vállalkozások kiválasztásakor aktuálisan a végrehajtás költségét, minıségét, és a kiválasztott befektetési vállalkozás adott piacra vonatkozó ismereteit veszi figyelembe, az alábbi súlyokkal: Végrehajtás minısége: 20% Elszámolás minısége: 15% Díjak, költségek: 50% Piaci ismeret, elemzési minıség: 15% Fenti kategóriák és a velük kapcsolatos eljárás, valamint a felülvizsgálat pontos leírását a Társaság hatályos Asset Management Handbook-ja tartalmazza. A rangsorolás idıszaki eredményeit a Vagyonkezelés egy, a Vagyonkezelés és a kockázatkezelés által is olvasható nyilvános meghajtón található, erre a célra fenntartott mappában archiválja. Az Alapkezelı által használt befektetési eszközök (kötvény- és kötvény típusú, részvény-és részvény típusú, valamint egyéb típusú (származékos ügyletek, stb.)) vonatkozásában használt végrehajtási helyszíneket, piacokat, valamint kereskedési partnereket jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 11. Nem rendszeresen internalizált, árjegyzett piacon történı végrehajtás (kötvény-és devizapiaci tranzakciók), illetve kötvényaukció esetén a partner kiválasztásánál fı szempont, hogy aktív legyen az adott instrumentum másodpiacán, azaz kiszámítható és folyamatos likviditást biztosítson. További szempont a nyújtott szolgáltatás minısége és az elemzési háttér. Eladási és vételi tranzakciók esetén a

3 portfóliómenedzser a rendelkezésre álló összes ár figyelembe vételével dönt, ám a döntés meghozatalához használt árak száma nem lehet kisebb kettınél. Az Alapkezelı által használt befektetési eszközök (kötvény- és kötvény típusú, részvény-és részvény típusú, valamint egyéb típusú (származékos ügyletek, stb.)) vonatkozásában használt végrehajtási helyszíneket, piacokat, valamint kereskedési partnereket jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 12. A Társaság által kezelt befektetési jegyek jegyzése és visszaváltása mindig a Társaság befektetési jegyforgalmazási tevékenységének igénybevételével történik. 13. Az alap-, illetve portfóliókezelési tevékenység során elıfordulhat, hogy azonos napon azonos instrumentumot bizonyos portfólió(k) vesz(nek), más portfólió(k) elad(nak). A portfóliók egymás közt ügyleteket ilyenkor sem hajthatnak végre, a tranzakciókhoz külsı partner igénybevétele és azok során a piaci ár használata kötelezı, így kiküszöbölve az ügyfélérdekek esetleges sérülését. Az ügyfelportfóliók ügyleteinek kezelése és az allokáció szabályai 14. A Társaság ügyleteket csak az általa kezelt portfóliók, befektetési alapok részére és saját számlára hajt végre. 15. Az allokáció legfontosabb kritériumai (elvei) az egyenlı elbírálás elve az idırendiség az azonos értéknapra és instrumentumra, de különbözı árfolyamon megkötött ügyletek árfolyamainak átlagolása. 16. Az allokáció során figyelembe kell venni az egyes portfóliók és befektetési alapok befektetési politikája által felállított befektetési korlátozásokat (limitek). 17. Kötvény-és kötvény típusú (pl. pénzpiaci eszközök) ügyletek allokálása esetén feladat, hogy az egyes portfóliókezelési szerzıdések / kezelési szabályzatok alapján azonos benchmarkkal rendelkezı portfólióknak a benchmarkhoz viszonyított, stratégiailag meghatározott modified duration-eltérésének szintjei a vételek és eladások során egymáshoz konvergáljanak. Az eltérések szintjeit az egyes stratégiai döntések (alul/felülsúly, semleges) a Társaság Asset Management Handbookja tartalmazza, a teljesülést a Társaság kockázatkezelése ellenırzi. 18. Részvény-és részvény típusú (pl. kollektív befektetési értékpapír) ügyletek esetén a stratégia által meghatározott piaci pozíció (alul/felülsúlyozás, semlegesség) által megadott szinthez kell konvergálnia a portfóliók részvénysúlyának. Az eltérések szintjeit az egyes stratégiai döntések (alul/felülsúly, semleges) a Társaság Asset Management Handbookja tartalmazza, a teljesülést a Társaság kockázatkezelése ellenırzi. 19. Egyéb ügyletek esetén a Társaság felelıssége eldönteni, hogy az adott eszköz a kötvény, vagy a részvény típushoz áll közelebb, és kötelessége az ott részletezettek szerint eljárni az adott ügylet portfólióba allokálásakor! 20. A Társaság a ügyleteket összevontan is teljesítheti, valamint az egyes ügyleteket összevonhatja a saját számlára végrehajtásra kerül ügylettel, amennyiben az ügylet tárgya (a pénzügyi eszköz), a ügylet iránya (vétel vagy eladás) és az elszámolás napja (settlement) azonos. 21. Ha a Társaság az ügyfél ügyletét egy a Társaság saját számlájára végrehajtásra kerül ügylettel vonja össze, és az ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az ügyfél ügylete alapján létrejött ügylet részesül elınyben. 22. Kivételt képez a 19. alól, ha a Társaság hitelt érdemlı módon igazolja, hogy az ügyfél által adott ügylet alapján a Társaság saját számlájára végrehajtott ügylet az összevonás nélkül nem, vagy kedvezıtlenebb feltételekkel teljesült volna. Ebben az esetben az összevont ügyleteket részteljesülés esetén a Társaság a szerint allokálja. 23. Amennyiben több Ügyfél által, a fentiekben meghatározott kritérium szerinti azonos ügylet kerül összevonásra, akkor részteljesülés esetén a Társaság a szabályai szerint köteles allokálni. Ügyfelek tájékoztatása a végrehajtott ügyletrıl és a végrehajtási és allokációs politikáról 24. Az Aegon az ügyfeleit vagy a leendı szerzıdı felet azok kérésére tájékoztatja mőködésének és tevékenységének szabályairól. Ennek keretében az ügyfél számára összefoglaló tájékoztatást kell adni jelen Politikáról. 3. oldal

4 25. Az ügyfél kérésére a megfelelési vezetı írásban, a végrehajtási politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának bemutatásával igazolja, hogy az ügyfél ügyleteit a végrehajtási politikában foglaltaknak megfelelıen hajtotta végre. 26. A végrehajtott ügylettel kapcsolatos tájékoztatást a Társaság az ügyfél rendelkezése szerint, az Ügyféllel kötött portfóliókezelési szerzıdés alapján végzi, a Bszt ban foglaltak alapján. 27. Az Aegon a 25. -ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének jelen Politikáról készült tájékoztatás honlapján történı publikálásával tesz eleget. A jelen pontban meghatározott honlap a Bszt. meghatározása szerint Tartós adathordozónak minısül. A politika felülvizsgálata 28. A megfelelési vezetı folyamatosan figyelemmel kíséri és és a front office szakértıinek segítségével legalább évente egyszer összehasonlítja a Politika 11. -ában foglaltakat a Társaságnak a kezelt portfóliók részére kötött ügyletek által generált valós forgalommal. Ugyancsak felülvizsgálatra kerül sor, ha olyan tényszerő változás következik be, amely befolyásolja a Legkedvezıbb végrehajtás elvének teljesülését. 29. Záradék Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Végrehajtási politikáról szóló szabályzata a mai napon hatályba lépett. Budapest, április 1. Kadocsa Péter Kocsis Bálint Loncsák András Elnök-vezérigazgató Vezérigazgató Igazgatósági tag 4. oldal

5 1. sz. melléklet Lehetséges végrehajtási helyszínek, piacok: Név Australian Securities Exchange Vienna Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange Prague Stock Exchange Canadian National Stock Exchange NASDAQ Capital Market EUX-Eurex Chicago Mercantile Exchange NYSE Euronext Paris Athens Stock Exchange XETRA Budapest Stock Exchange Hong Kong Stock Exchange Borsa Italiana Kazakhstan Stock Exchange London International London Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange NYSE Euronext Amsterdam Warsaw Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Russian Trading System MICEX Belgrade Stock Exchange Bratislava Stock Exchange NASDAQ OMX Stockholm Ljubljana Stock Exchange Istanbul Stock Exchange Ukrainian Stock Exchange New York Stock Exchange Zagreb Stock Exchange Igénybe vehetı partnerek a jelen szabályzat hatálya (3. ) alá tartozó ügyletek esetén: Partner AEGON DERIVATIVES N.V., AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Államadósság Kezelő Központ Atlantis Investment Management Bank Handlowy SA 5. oldal

6 Bank Leumi Ie-Israel (Switzerland) Limited Barclays Bank PLC. BNP Paribas Group BRE Banku S.A.Dom Inwestycyjny B-TRADE Services Llc Buda-Cash Brókerház Zrt. CALYON London Cashline Értékpapír zrt. Ceská sporitelna, a.s. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. Citibank Group Codex Értéktár és Értékpapír Zrt. Commerzbank Group CONCORDE Értékpapír Zrt. Constantia Privatbank AG Continental Capital Markets SA Credit Agricole Group CREDIT SUISSE SECURITIES ( EUROPE) Danube Management Sárl Deutsche Bank Group Dom Maklerski PKO Bank Polski Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Dresdner Bank AG DWS Investment SA DZ Bank AG Equilor Befektetési Zrt ERSTE Group EXBUS Vagyonkezelő Nyrt. FHB Jelzálogbank Nyrt. FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Fidelity Worldwide Investment FIMA Securities Ltd. Fortis Securities LLC GE Money Bank Czech Goldman Sachs int'l G-Trade - ConvergEx Group - HSBC Bank Plc. Hungária Értékpapír Zrt. ING Group InterCapital Securities ltd. International Institutional Client Group 6. oldal

7 JPMorgan Chase Bank KBC Group Kepler Chevreux Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Komercni Banka A. S. Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt. Magyar Nemzeti Bank Zrt. Magyar Pénzügyi Közvetítő Zártkörű Részvénytársaság Meinl Bank AG Merrill Lynch International Mitsubishi UFJ Trust Mizuho Corporate Bank, Ltd. Morgan Stanley & Co. International plc Northern Trust International Fund Otkritie Securities Limited (UK) OTP Bank Nyrt. OYAK Yatirim Menkul Degerler A.S. Patria Finance, a.s. Praefinium Partners Ltd. Praefinium Partners S.á.r.l. Primatum Fund Management Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Raiffeisen Group RBS Global Banking (Luxemburg) S.A. Renaissance Capital Financial Royal Bank of Scotland London SAXO BANK A/S Sberbank Societe Generale Group Sopron Bank Zrt. Swisscom Broadcast AG Takarékbank Zrt Tatra Bank Toronto Dominion Bank Transilvania Bank UBS Ltd. Unicredit Group Westdeutsche Landesbank Rt. Winterthur Biztosító Zrt. Wood & Co. 7. oldal

8 8. oldal

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre: BSZ-15/32 melléklet VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Bevezetés A 2007/138 számú A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól törvény előírásainak

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 1-től TARTALOJEGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Az AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, az AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP és az AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST, SZABADSÁG

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDÍV a befektetési vállalkozásokról és az árutzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján Ügyfél

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HUF, azaz magyar

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap PLN, azaz lengyel

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGRHAJTÁS POLTKÁJA és ALLOKÁCÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 1-től TARTALOJGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

A Társaság által teljesített megbízások végrehajtási helyszínei, a megbízás továbbítására vonatkozó szabályok:

A Társaság által teljesített megbízások végrehajtási helyszínei, a megbízás továbbítására vonatkozó szabályok: A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó: BNP PARIBAS

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat hatályba lépésének napja: 2014.04.17.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2009. 12. 15. Hatálybalépés: 2010. 01. 04. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének napjától a 2009. november

Részletesebben

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.05.14 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben