Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat december 31.

2 2 TARTALOM I. Bevezető rész A szervezeti és működési szabályzat célja Az intézmény neve, címe, fenntartója, működtetője: Ellátandó alaptevékenységek Az ellátandó alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője Az intézmény vezetősége, tanácsadó testület Az Intézményi Tanács II. A működés rendje Gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak a köznevelésiintézményben való benntartózkodásának rendje Gyermekek, tanulók benntartózkodásának rendje Az intézmény nyitva tartása, belépés, benntartózkodás rendje, az intézménnyel jogviszonyban állók számára Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény pedagógiai munkát segítő munkavállalóinak munkarendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Ünnepségek, megemlékezések rendje A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai A hagyományápolással kapcsolatos feladatok Iskolai szintű versenyek és rendezvények Tájékoztatás módja a pedagógiai programról, és az egyéb intézményi dokumentumokról Pedagógiai Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Intézményi védő, óvó előírások Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok A dohányzás intézményi szabályai... 22

3 2.6. A köznevelési intézmény biztonságos működését garantáló szabályok az intézmény területén tartózkodó szülők, valamint az intézménnyelkapcsolatban nem álló személyek részére III. A vezetői munka rendje Az intézmény vezetője A vezetők közötti feladatmegosztás, felelősségük, a munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök, a hatáskör gyakorlásának módja Igazgató Általános igazgatóhelyettes Alsó tagozatos igazgatóhelyettes A vezetők helyettesítési rendje, helyettesítéssel kapcsolatos felelősségi szabályok A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, A belső ellenőrzés célja: A belső ellenőrzés feladata: Az intézmény vezetője felelős: Az ellenőrzöttek jogai: Az ellenőrzöttek kötelességei: A vezetői ellenőrzés területei: Igazgató ellenőrzési kötelezettsége kiterjed: Igazgatóhelyettesek ellenőrzési kötelezettsége kiterjed: Munkaközösség vezető ellenőrzési kötelezettsége kiterjed: A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények: A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés dokumentumai: IV. A kapcsolattartás rendje A belső kapcsolattartás rendje A vezetők és a nevelőtestületi közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Iskolai sportkör Az intézményi közösségek közötti kapcsolattartás rendje

4 4.2. A külső kapcsolattartás rendje Vezetők és a Szülői Közösség kapcsolattartása Külső kapcsolatok rendszere V. Eljárásrendek A tanulók ügyeinek intézésével kapcsolatos szabályok Az iskolában a tanulók által elkészített, tárgyakra vonatkozó szabályok: A köznevelési intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai: A tanulók fegyelmi felelőssége Fegyelmező intézkedések, büntetések A fegyelmező intézkedések formái, módjai: A fegyelmi eljárás lefolytatásának részletszabályai: Egyeztető eljárás: Fegyelmi eljárás: Teendők rendkívüli események esetére A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Oktatási igazolványok kezelési rendje Diákigazolvány igénylésének menete: Pedagógusigazolvány A tanulói tankönyv támogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Digitális eszközökkel ellátott kocsik használatának rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az intézmény közalkalmazottaira és tanulóira vonatkozó rendszabályok Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok Vagyonvédelmi rendszabályok Egyéb szabályok Számítógéptermek rendje (II emelet I. II.) A pedagógusok használatába adott informatikai eszközökre vonatkozó szabályok VI. Hatáskörök átruházására vonatkozó rendelkezések Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület feladatkörébe tartozó átruházott ügyek

5 6.3. Szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösségek tevékenysége Szakmai munkaközösségek vezetői VII. Egyéb szabályozások Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete Felnőttoktatásra vonatkozó szabályok Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata VIII. Záró rendelkezések Érvényességi idő Felülvizsgálat, módosítás Véleményezés, elfogadás Szervezeti és Működési Szabályzat legitimációja, érvényessége Nyilvánosság A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya IX. Mellékletek

6 I. Bevezető rész 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. - Meghatározza az intézmény törvényben szabályozott, és az Szakmai Dokumentummegfogalmazottak szerinti működését. - Lehetővé teszi a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, különböző egységei munkájának összehangolását. - Biztosítja, hogy az intézmény feladatait a Pedagógiai program cél- és feladatrendszerének megfelelően lássa el Az intézmény neve, címe, fenntartója, működtetője: A köznevelési intézmény neve: Idegen nyelvű megnevezése: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllői Petőfi Sándor Grundschule Feladatellátási helye: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1. Székhelye: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1. OM azonosító: Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KIK Működtetője: Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: pontos cím: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1. helyrajzi szám: 162 hrsz hasznos alapterület: 8538 nm jogkör: vagyonkezelői / vagyonhasználati jog KLIK 6

7 1.3. Ellátandó alaptevékenységek 1. Köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat német nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, irányelv szerinti forma: kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 2. Iskolai könyvtár ellátása saját szervezeti egységgel 3. Speciális jellemzők: úszásoktatás 1.4. Az ellátandó alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC Törvény módosítása (Mnkt.) 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 7

8 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2013.évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi XXVII. törvény a Gyermekvédelmi törvény VIII. fejezete a következő alcímmel egészült ki. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XLI. törvény: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII törvény módosítása évi XXVI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról 2013.évi CCXXXIII. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvellátás rendjéről 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 34/2014.(IV.29.) EMMI rendelete a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 8

9 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 9

10 1.5. Az intézmény szervezeti felépítése Igazgató KAT általános igazgatóhelyettes. munkaközösség vezetők alsó tagozatos igazgatóhelyettes DÖK segítő tanár gyermekvédelem könyvtár iskolapszichológus rendszergazda iskolatitkárok INTÉZMÉNYI TANÁCS felső tagozat szaktanárok alsó tagozatos tanítók osztályfőnökök iskolaorvos védőnő iskolafogászat 1.6. Az intézmény vezetője Az intézményvezető feladatait helyettesei közreműködésével látja el, akik közvetlenül irányítják a beosztottak munkáját. A vezető helyettesi megbízást az intézményvezető adja nevelőtestületi véleményezés megtartásával, a hatályos jogszabályok alapján Az intézmény vezetősége, tanácsadó testület Az intézmény vezetősége: - igazgató, - általános igazgatóhelyettes, - alsó tagozatos igazgatóhelyettes. Az intézmény kibővített vezetősége, tanácsadó testület: - az intézmény vezetősége - szakmai munkaközösségek vezetői (a mindenkori iskolai munkaterv szerint) - gyermekvédelmi felelős - DÖK segítő tanár 10

11 1.8. Az Intézményi Tanács Az Intézményi Tanács jogszabályban definiált, szervezett közösség, amely meghatározott szervezeti autonómiával rendelkezik. A köznevelési intézmény, egyeztető fóruma, amely azt jelenti, hogy széleskörű véleménynyilvánító jogosultsággal rendelkezik az iskolai nevelő-oktató munkát illetően. Iskolai közösség, amely kapcsolatban áll az iskola vezetőségével, az iskola szervezeti egységeivel. Az intézményi tanács működése, valamint az intézményi tanács és a vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje: Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint. Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős. Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli az iskolával való kapcsolattartás során. Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola működéséről. Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet. Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat vezetősége valamint az iskolaszék vezetője részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és helyettese (i) évente három alkalommal (tanév elején, félév végén és a 11

12 tanév szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről. Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület értekezleteire is meghívható. Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza meg. Az intézményi tanács ügyrendje a működésével összefüggésben az Nkt. 44. (13) bekezdése alapján nyilvántartott, az intézményi tanácsra vonatkozó adatokon kívül tartalmazza: a) amennyiben azt az Nkt. 73. (3) bekezdése alapján hozták létre, ennek tényét, a célját, és feladatait, b) az intézményi tanács ülésezésének rendjére vonatkozó szabályokat, c) az intézményi tanács határozathozatalára vonatkozó szabályokat, továbbá d) a működésével járó egyéb rendelkezéseket. 12

13 II. A működés rendje 2.1. Gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak a köznevelési- intézményben való benntartózkodásának rendje Gyermekek, tanulók benntartózkodásának rendje Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 6.30 órától (reggeli ügyelet) a tanítás végéig, illetve az egyéb foglalkozások idejére tudja biztosítani. Az egyéb foglalkozáson a tanulók csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak az épületben. A napközis és a tanulószobás tanulók óráig saját csoportjukban, ezt követően a kijelölt pedagógus által felügyelt összevont csoportban tartózkodnak óráig. Az a tanuló, aki a tanórák befejezése után is az iskola területén marad, és nem vesz részt szervezett foglalkozáson, ill. az még nem kezdődött meg (pl. szakkör, sportedzés stb.) vagy vidéki bejáró tanuló, akinek a tömegközlekedési eszköze később indul, s ezért az iskolában marad, a tanulószobát köteles igénybe venni vagy a könyvtárban, illetve ha nincs nyitva, akkor a felsős napköziben tartózkodhat. Felügyelet nélkül nem lehet Az intézmény nyitva tartása, belépés, benntartózkodás rendje, az intézménnyel jogviszonyban állók számára Az iskola szorgalmi időben reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább óráig van nyitva. Szorgalmi időn kívül az épület óráig tart nyitva, tanulók-szülők számára az igazgatóság a kiírás szerinti napokon ig tart ügyeletet ügyintézés céljából. Egyéb napokon a tanuló az épületet csak bejelentés után és kizárólag tanári felügyelettel veheti igénybe. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvények hiányában zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre eseti kérelmek alapján az igazgató ad engedélyt. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell meghatározni. Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Így az intézmény vezetője vagy helyettese munkanapokon ig tartózkodik az iskolában részben kötött munkaidőben. A benntartózkodás rendjét 13

14 évente kell meghatározni. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus vagy ügyeletes nevelő felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató, a helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások - A pedagógusok napi munkarendjét, és helyettesítési rendet az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény órarendjének és a munkaterv függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. - A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.45 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az irodában. - Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. - A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. 14

15 - A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő oktató munkával öszszefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. - A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező órákból, egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll. Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményben töltött munkaidőről minden nap a tanáriban elhelyezett munkaidő-nyilvántartást kell vezetnie. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaidőátalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével munkaidőnyilvántartást nem kell vezetnie Az intézmény pedagógiai munkát segítő munkavállalóinak munkarendje Az intézményben a pedagógiai munkát segítő munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával. - A köznevelési- intézmények zavartalan működése, a vagyonvédelem, valamint a tanulók széleskörűen értelmezett biztonsága is szükségessé teszi e kérdéskör szabályozását. 15

16 - Azok a személyek, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával, kizárólag az igazgató, igazgatóhelyettes vagy a nevelők engedélyével és ellenőrzése mellett tartózkodhatnak az intézményben. - Az iskolával jogviszonyban nem állók fogadása, eligazítása a portás, illetve az iskolatitkár feladata, aki a keresett dolgozóhoz irányítja az érkezőt. A belépők a tanári szoba előtt tartózkodhatnak, várakozhatnak. - Külső személyek tanórákat, egyéb foglalkozásokat csak az igazgató, helyettese engedélyével látogathatnak. - A benntartózkodás ideje alatt az intézménnyel jogviszonyban nem állókra, az intézmény létesítményeinek használóira, az intézményben javítást, karbantartást végzőkre is kiterjednek a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Ünnepségek, megemlékezések rendje Iskolai ünnepségek: - Március 15. Petőfi Napok rendezvénysorozata - Október 6. az aradi vértanúk napja - Október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepe, - tanévzáró és tanévnyitó ünnepségek - ballagás Megemlékezések osztályfőnöki órák keretében: - Február 23. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak megemlékezése. - Április 16. A Holokauszt áldozatairól való megemlékezés. Az ünnepségek, megemlékezések formái: - iskolai keretek között kell megszervezni és lebonyolítani, melynek helyszíne intézményen kívüli is lehet, - részvétel a nevelők és diákok számára kötelező, elvárt a megfelelő ünnepi ruházat és viselkedés, - az ünnepi műsorok kialakításában kerülni kell a formális - sablonos megoldásokat, a programot a tanulókkal együttműködve kell kialakítani! Egy-egy megemlékezést a munkaközösségek vállalhatnak, megszervezésükre és lebonyolításukra önkéntes kollégák vállalkozhatnak. 16

17 Az ünnepségek szervezési felelősei: Előzetes megbeszélés, illetve önként vállalás alapján történik, a szervező pedagógus és az erre a célra alkalmas szereplő tanulók megválasztásával A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Iskolánk hagyományrendszerének alapvonásai: - Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja - A kiemelkedő tanulmányi teljesítmények (jeles, kitűnő bizonyítvány, tanulmányi versenyekben elért helyezések) kultusza. - A 48-as hagyományok (névadónk, Petőfi Sándor kultuszának) ápolása. - A kiemelkedő munka-, sport- és kulturális tevékenység és teljesítmény elismerése. - A közösségi nevelés értékeinek (demokratikus, harmonikus tanár-diák viszony támogatása, gazdag iskolaközösségi élet) megőrzése, a családi életre nevelés támogatása. - A magyar népdal, népzene, klasszikus magyar irodalom, történelmi hagyományok favorizálása a kulturális - közösségi élet alkalmain. - A honismereti és környezetvédelmi, városi, társadalmi tevékenységbe való aktív bekapcsolódás. - Nyitottság a modern kultúra, irodalom, zene, más népek élete, kultúrája tekintetében. - A magatartás, viselkedés, külső megjelenés, nyelvi kommunikáció esztétikájának betartása az iskolai élet alkalmain, a környezet esztétikája iránti igény felkeltése, a nemzeti - iskolai szimbólumok kultusza. - Egészséges életmódra nevelés, küzdelem az egészséget károsító szokások (dohányzás, alkoholizmus, narkotikumok használata) ellen. - Az iskola nevelőinek, általában a pedagógus munkának megbecsülése, elismerése. - A pedagógiai alkotó, újítómunka ösztönzése, elismerése. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos konkrét és személyre szóló feladatokat az iskola, éves munkaterve rögzíti. A konkrét feladatvégzéssel kapcsolatban betartandók a következő alapelvek: - arányos munkamegosztás, munkakörön kívüli feladatoknál az előzetes megbeszélés, önkéntesség és az erkölcsi-anyagi érdekeltség együttes érvényesítése, 17

18 - megfelelő előzetes szervezőmunka, a szervezettség és megfelelő formák maradéktalan biztosítása, - a formaságok betartásának megkövetelése, különös ünnepélyes iskolai alkalmakkor, - a nevelési szempontok elsődlegességének biztosítása, a felnőtt vezetés alapelvének az önkéntesség, önállóság, alapelveinek együttes realizálása, - az iskolai oktató és nevelőmunka elsődlegessége A hagyományápolással kapcsolatos feladatok Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos konkrét és személyre szóló feladatokat az iskola, éves munkaterve rögzíti. A konkrét feladatvégzéssel kapcsolatban betartandók a következő alapelvek: - arányos munkamegosztás, munkakörön kívüli feladatoknál az előzetes megbeszélés, önkéntesség és az erkölcsi-anyagi érdekeltség együttes érvényesítése, - megfelelő előzetes szervezőmunka, a szervezettség és megfelelő formák maradéktalan biztosítása, - a formaságok betartásának megkövetelése, különös ünnepélyes iskolai alkalmakkor, - a nevelési szempontok elsődlegességének biztosítása, a felnőtt vezetés alapelvének az önkéntesség, önállóság, alapelveinek együttes realizálása, - az iskolai oktató és nevelőmunka elsődlegessége Iskolai szintű versenyek és rendezvények - Az iskolai nyilvánosság, fórumai (csoportok, diákkörök, stb. nyilvános ülései, iskolagyűlések, a nevelőtestület nyilvános ülései, iskolai ünnepségek, diákújság, iskolarádió, iskolai szervezetek és vezető testületek ülései, stb.) a dicséretek-jutalmazás és fegyelmezés eszközei. - Tehetséggondozás, versenyeztetés. - Társadalmi - környezetvédelmi munkaakciók, sport és kulturális versenyek szervezése, különös tekintettel az iskolaérdekű munkákra, háziversenyekre, és bemutatókra, továbbá az országos versenyeken, kulturális versenyeken való részvételre. - ÖKO iskolai rendezvények - Sokrétű közösségi élet kialakítása: hulladékgyűjtés, túrák, osztály- és iskolai sulibulik, diáknapok, közös tanár és diák programok. A műsorok és programok kialakí- 18

19 tása minden esetben tanárok és diákok közös feladata Tájékoztatás módja a pedagógiai programról, és az egyéb intézményi dokumentumokról Pedagógiai Program Az iskola a Pedagógiai Programot a jóváhagyást követően nyilvánosságra hozza a szülők és a diákok számára is. Ezzel megkönnyíti a tájékozódást és az iskolaválasztást. A Pedagógiai Program megtalálható az igazgatói irodában, az iskola könyvtárában, és az iskola honlapján. Ezt az iskolánkba iratkozó első osztályosok szüleivel a tájékoztató szülői értekezleten megismertetjük Szervezeti és Működési Szabályzat A tanulók, szüleik és más érdeklődők megtekinthetik a könyvtárban nyitva tartási időben, a dolgozók a tanári szobában, továbbá bárki az intézmény honlapján Házirend A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanuló, szülő, az iskola alkalmazottai) meg kell ismernie. A házirend megismerhető és letölthető az iskola honlapján. Egy-egy példánya megtalálható: a diákönkormányzat faliújságán, az iskola könyvtárában, nevelői szobában, és a szülői közösség elnökénél. A házirend egy példánya jól látható helyen, az iskola portáján bármikor (az iskola nyitvatartási ideje alatt) megtekinthető. Az első osztályosok szülei beiratkozáskor megismerhetik, tanulókra vonatkozó kivonatot megkapják. A tanév első szülői értekezletén az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a házirendről, akik aláírásukkal igazolják, hogy annak tartalmát megismerték, a benne foglaltakat elfogadták és a rájuk vonatkozó részeket, betartják. Az osztályfőnökök minden tanév első tanítási napján értelmezik tanítványaikkal a házirend szövegét, kiemelten azokat a szabályokat, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak. A tanulók aláírásukkal igazolják a tájékoztató füzetben, hogy a házirendben foglaltakat megismerték. 19

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE június hó 29. napján.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben